Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018"

Transcriptie

1 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden e concept d.d. 2 april

2 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4. Projecten en planning Slot Bijlagen: Bijlage 1: Kernwaarden geladen naar gedragsindicatoren Bijlage 2: Brede kwaliteitsschool 2

3 Inleiding Stichting De Waarden is opgericht in 2008 uit een fusie van de twee schoolbesturen Noordrand en S.P.C.O. West-Brabant. Het vorige beleidsplan ( ) is opgesteld door beide besturen. Onder de paraplu van De Waarden werken twintig scholen intensief samen om krachtig onderwijs te realiseren, geïnspireerd door de christelijke waarden. Bij de Stichting werken ca. 350 medewerkers. Elke dag verzorgen zij het onderwijs voor zo n leerlingen 2 uit de gemeenten Drimmelen, Moerdijk en Goeree Overflakkee. De directeuren geven samen met de schoolteams en ouders nadere invulling aan de uitgezette speerpunten passend bij de context en onderwijskundige visie van de school. Werkwijze Stichting De Waarden vindt het belangrijk dat het stichtingsbeleid gedragen beleid is en een stimulerende voedingsbodem biedt voor de schoolontwikkeling. De gevolgde werkwijze voor het nieuwe strategisch beleidsplan sluit hierbij aan. De koers, doelstellingen en aanpak zijn tot stand gekomen op basis van een intensieve dialoog en reflectie met de directeuren, het College van Bestuur en stafbureau die vanaf het voorjaar van 2013 heeft plaatsgehad. Dit plan is dan ook een product van waarderend onderzoek en co-creatie. De basiselementen zijn regelmatig ten behoeve van feedback en feedforward voorgelegd aan de leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht. In het denken over krachtig onderwijs was de passie voor kwalitatief onderwijs en de meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen leidend en zichtbaar. Voor de keuzes van de speerpunten zijn de toekomstvisies op leren en onderwijs vanuit het perspectief van het kind, leraar en ouder leidend geweest. 2 Teldatum 1 oktober

4 Richtinggevend Dit strategisch beleidsplan is richtinggevend voor de concrete ontwikkeling van het onderwijs binnen de Stichting en is kaderstellend voor de invulling van de schoolontwikkeling voor de periode Dit betekent overigens niet dat alles wat hierna beschreven wordt, ook precies zo moet worden uitgevoerd. Daarvoor zijn de ontwikkelingen per school te divers. De ene school is op sommige terreinen verder terwijl andere scholen kunnen groeien op weer andere beleidsterreinen. Van elke schoolleider wordt verwacht dat men in het eigen school- en jaarplan een duidelijke verbinding legt met dit strategisch beleidsplan. Opbouw en structuur Het voor u liggende plan geeft puntsgewijs inzicht in: De missie, visie en kernwaarden De interne en omgevingsanalyse De uitgangspunten voor beleid De projectenplanning Separaat is de zogenaamde strategiekaart 3 bijgevoegd. Deze geeft op overzichtelijke wijze de kern en ambities van dit plan weer. 3 Wordt opgesteld na vaststelling van de concept-tekst 2.0 4

5 1. Missie en Visie 1.1. Missie De missie vormt het fundament onder het werk van de Stichting. Hierin wordt aangegeven wat en op welke wijze men wil invulling wil geven aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. 4 Stichting De Waarden wil een vernieuwende en ontwikkelende organisatie zijn. Vanuit een christelijke identiteit wil de Stichting kinderen en medewerkers een veilige en inspirerende leer- en werkomgeving bieden. De missie van de organisatie wordt samengevat in het volgende mission statement: Kracht in onderwijs 1.2 Visie Onze scholen werken vanuit de inspiratie van de christelijk-sociale traditie. We zien de school als een waardengemeenschap waarin we een levenshouding willen cultiveren van aandacht voor en met elkaar. We hebben oog voor het individu en we herkennen en erkennen zijn/haar capaciteiten en eventuele tekortkomingen. Onze stijl kenmerkt zich in Waarde(n)vol uitdragen. Onze pedagogische opdracht is van oudsher om de aan ons toevertrouwde kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst. Ons onderwijs is gericht op het optimaal benutten en ontwikkelen van hun talenten: onze leerkrachten hebben voor elk kind meetbare doelen geformuleerd en stemmen het onderwijs af op wat zij nodig hebben. Ieder kind beschikt over talenten. Wij willen hen zodanig vormen dat zij zelfstandig en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Wij hechten aan kwaliteit in de ruimste zin van het woord. We denken daarbij allereerst aan kwalitatief goed bovengemiddeld - onderwijs. Er worden moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen gebruikt en scholen kenmerken zich door een opbrengstgerichte cultuur. Medewerkers blijven zich professioneel ontwikkelen. We besteden eveneens aandacht aan de kwaliteit van de relatie met ouders, de communicatie en de samenwerking. 4 Missie en mission statement zijn identiek aan die van het vorige beleidsplan. Het bleek niet nodig deze aan te passen. 5

6 1.3 Kernwaarden Onze visie wordt ingevuld door vier kernwaarden 5 handelen: professioneel, zorgzaam, duurzaam en samenwerkend 6. die richtinggevend zijn in ons dagelijks Professioneel: Onder professioneel verstaan wij dat we op alle beleidsterreinen kwaliteit willen leveren. We denken daarbij allereerst aan kwalitatief goed - bovengemiddeld - onderwijs. Onderwijs dat is gericht op het optimaal benutten en ontwikkelen van talenten: onze leerkrachten hebben voor elk kind meetbare doelen geformuleerd en stemmen het onderwijs af op wat kinderen nodig hebben. Dit betekent dat wij met een open mind kijken naar ons onderwijs en de context van het kind, ouder, collega, school, stichting en ketenpartners. Bij een professionele houding past begrijpen van de ander, toepassen van de feedback en feedforward regels en een lerende attitude waarbij fouten worden gezien als kans om te leren. Het beroep van leraar vraagt eveneens om professioneel gedrag. Dit uit zich zowel in een goede kwaliteit van lesgeven, de communicatie met ouders als ook de bereidheid het eigen handelen en 5 De kernwaarden worden hierna kort omschreven. In bijlage 2 staan deze uitgewerkt - als inspiratievoorbeelden en in concreet waarneembaar gedrag- voor de kernwaarden duurzaam en zorgzaam. De opzet is dat elke school deze anker- en aspiratiewaarden gaat laden op het niveau van de leerkracht, leerling, ouders en externen. 6 Deze waardenwolk is opgesteld tijdens een bijeenkomst met de directeuren op 22 augustus Na discussie werd voor de genoemde vier kernwaarden gekozen als onderdeel van de huidige en gewenste identiteit. 6

7 de schoolorganisatie te verbeteren. Men is - vanuit een onderzoekende houding en professionele nieuwsgierigheid - voortdurend bezig met de eigen ontwikkeling. Zorgzaam Zorgzaam betekent voor ons omarmen; openstaan, belangstellend en ondersteunend aan de ontwikkelbehoeften van het kind, de ouder en collega s. Het onderwijs is per definitie een vertrouwensgoed: ouders dragen hun kinderen aan onze zorg over. De ouders geven onze scholen het vertrouwen en de bevoegdheid een groot deel van hun pedagogische taak over te nemen. Als goed rentmeester dienen wij voor de kinderen te zorgen. Het is onze taak het vertrouwen waar te maken en te zorgen voor een een warm en vellig pedagogisch leer- en werkklimaat. Daarbij hoort dat we verantwoording afleggen over ons handelen, zowel naar elkaar toe als ook naar leerlingen, ouders en samenwerkende instanties. Duurzaam Duurzaamheid vormt het hart van ons werk. Kernbegrippen die voor ons er toe doen zijn: consistentie, continuïteit, betrouwbaarheid, het goede behouden, onderwijs passend bij de tijdsgeest, authenticiteit en financieel solide. We bereiden kinderen voor op hun toekomst, hun rol en hun verantwoordelijkheid in de hedendaagse samenleving. Dit betekent dat wij ontwikkelingen en innovaties in het onderwijs op de voet volgen. We hebben respect voor de mens, milieu en maatschappij. We voelen ons hiervoor verantwoordelijk. We investeren in duurzame relaties met ouders en onze samenwerkingspartners. Hiervoor handelen we vanuit een lange termijnvisie. Tenslotte willen we ook duurzame resultaten behalen: we voeren onze plannen en activiteiten niet alleen uit maar zorgen ook voor een goede borging en verankering. Samenwerkend Samenwerkend betekent voor ons respect hebben voor elkaar en luisteren naar elkaar. We geven ruimte aan een ander. We werken dan ook nauw samen binnen de teams, met leerlingen en ouders. Of zoeken deze op. Daarbij staat het gezamenlijke resultaat voorop. Door van elkaar te leren en elkaars sterke punten te benutten, helpen we elkaar en uiteindelijk onze leerlingen beter. Onze scholen stellen zich open voor inbreng van ouders en leerlingen, we nodigen ze uit hun inbreng te leveren, mee te denken en te beslissen. Door te verbinden ontstaat een waarde (n) volle gemeenschap. Samenwerkend is echter meer. Vanuit de maatschappelijke opdracht van de school 7 willen ook een verbinding leggen met de wijk, met andere partners in het dorp. Door te zoeken naar kansen en mogelijkheden wordt de school onderdeel van een breder netwerk. 7 Paul Boersma (2009), School in de samenleving, pag 74. De school is ook een maatschappelijke instelling ten dienste van de samenleving. 7

8 2. Interne en omgevingsanalyse 8 Korte evaluatie vorig beleidsplan Stichting De Waarden heeft vanuit het motto Kracht in onderwijs zich ontwikkeld als een sterk collectief dat gaat voor kwalitatief goed onderwijs vanuit christelijke waarden. Er is de afgelopen jaren substantieel geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs en personeel. Handelings- en opbrengstgericht werken is steeds meer routine geworden en belangrijk voor Passend Onderwijs. Veel aandacht is besteed aan een passend integraal kwaliteitssysteem en het opbouwen en uitdragen van de eigen identiteit. Beide aspecten zullen nog dit jaar verder geoperationaliseerd worden. Aandacht is voorts gegeven aan de afstemming van het onderwijs op leerlingen, de kwaliteit van scholen, huisvesting en het vormgeven van een attractief en herkenbaar schoolprofiel. Ook in het personeelsbeleid zijn belangrijke stappen gezet. Er geldt een actief personeelsbeleid met ruimte voor scholing en er is gewerkt aan de functie- en beloningsdifferentiatie. Het management op veel scholen is geprofessionaliseerd. Er is actief gewerkt aan een goede harmonisatie van vraag en aanbod van personeel, zowel intern als extern. Mobiliteit (vrijwillig of verplicht) is een geschikt instrument gebleken om te rouleren op basis van kwaliteit van personeel: de juiste man/vrouw op de juiste plaats. Dat gold niet alleen voor directeuren, maar ook voor andere personeelsleden. De gesprekkencyclus en mobiliteit zijn gemeengoed geworden. Ook zijn nieuwe impulsen gegeven aan het ICT-beleid. We zijn steeds beter in staat ons onderwijsaanbod af te stemmen op de laatste technologische ontwikkelingen. Hoewel er dus belangrijke stappen zijn gezet, moeten we ons voortdurend aanpassen aan de eisen die in deze tijd aan ons worden gesteld. De eisen aan ons werk worden hoger, de samenleving wordt mondiger en transparanter en ook de technologie ontwikkelt zich snel. Wij willen hiervoor openstaan en met plezier werken aan de uitdagingen die ons wachten. 8 In dit hoofdstuk volgen de belangrijkste conclusies die voortvloeien uit het resumé van de externe kansen en bedreigingen als ook de interne sterkten en zwakten. Deze zijn opgenomen als bijlage 2. Dit resumé is gebaseerd op de observaties en gezichtspunten van de directeuren. 8

9 Externe omgeving Stichting De Waarden opereert in een maatschappelijke omgeving. Veranderingen in de samenleving (techniek, beleid politiek, ministerie, gemeente) of bij belangrijke stakeholders hebben dan ook invloed op ons werk. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen de komende jaren zijn de ambities die voortvloeien uit het eind 2013 afgesloten Nationaal Onderwijsakkoord. Het akkoord geldt als belangrijke impuls om de kwaliteit van het (primair ) onderwijs duurzaam te versterken en de opbrengsten te verhogen. De afspraken betreffen onder andere de verdere invoering van opbrengstgericht werken, het terugbrengen van het aantal zeer zwakke scholen, het versterken van de bekwaamheid en professionele ontwikkeling 9 van leraren, schoolleiders en schoolbesturen, de ontwikkeling van een lerende, professionele cultuur en het beter betrekken van ouders bij de vorderingen van hun kinderen. Het lerarenregister 10 is daarbij het sluitstuk in de deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Belangrijk in dit verband is ook de komst van Passend Onderwijs: leraren moeten nog beter worden opgeleid om om te gaan met verschillende soorten leerlingen in de klas waardoor zij in de klas - en niet daarbuiten - ondersteuning kunnen krijgen. Scholen en schoolbesturen zullen in het kader van Passend Onderwijs vergaand moeten samenwerken binnen hun samenwerkingsverband zodat elk kind onderwijs krijgt dat past. Belangrijke aspecten hierbij zijn de zorgplicht van het bestuur, het ondersteuningsprofiel van de school zodat elk kind afgestemd onderwijs krijgt binnen het samenwerkingsverband. Dit betekent dat de eisen vanuit de Inspectie en politiek worden aangescherpt. De lat wordt hoger gelegd, vooral waar het gaat om de bekwaamheid van de leerkracht. Tegelijkertijd is door directeuren aangegeven dat de wil om binnen de teams samen te groeien weliswaar sterk ontwikkeld is; maar dat de professionele en lerende cultuur binnen De Waarden nog onvoldoende sterk aanwezig is. Men onderkent dat de leerkracht de motor is 11 van de onderwijskwaliteit maar men ervaart ook dat de basale kwaliteiten 12 van leerkrachten wisselen. Dat geldt ook voor de technische vaardigheden en mediawijsheid om in te spelen op toenemende digitalisering, de competenties van de 21e eeuw en de komst van sociale media in de klas. Hier ligt dan ook een belangrijke opdracht: voor de Stichting: er zijn extra inspanningen nodig om de onderwijs kwaliteit duurzaam te versterken en te beantwoorden. Dit geldt dan ook als een van de belangrijkste opgaven de komende jaren. Een andere ontwikkeling betreft de rol van de ouder. Ouders worden steeds kritischer en hebben hoge verwachtingen 13 met betrekking tot de dienstverlening van de school. Men wil niet alleen 9 pagina 5: Onderwijsgevenden moeten voortdurend op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, zowel in onderwijsinhoud als in onderwijskunde. Men draagt zorg voor het onderhoud van de eigen bekwaamheid en daarnaast is een team als collectief verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit. 10 Vanaf 2017 geldt een wettelijke regeling waarin de voorschriften staan die moeten zorgen voor bevoegde en blijvend bekwame leerkrachten. 11 Hattie (2004 en 2005): Meer dan 30% van de leerlingresultaten zijn toe te schrijven aan de leerkracht. Vooral de instructiekwaliteit, het geven van feedback, het stellen van doelen en differentiatie doen ertoe. 12 bijv. differentiatie in leerstofaanbod, het geven van feedback op het leerproces, toepassen van diverse werkvormen, het actief betrekken van leerlingen en het realiseren van een rijke leeromgeving. 13 Landelijk onderzoek laat zien dat meer dan de helft van de ouders vindt dat de school meer kan doen om hen bij de school en het leren van het kind te betrekken. (Kader Primair, juni 2012, pagina 39) 9

10 goed geïnformeerd worden over de leerresultaten van het eigen kind, de groep en de school maar ook betrokken worden bij het leerproces van hun kind(eren). Men wil gezien worden als partner; niet langer als afnemer. Actuele, duidelijke en tijdige informatie, ook over het leren van kinderen, kwaliteit en zorg zijn belangrijk. Daaraan zullen we meer aandacht moeten besteden. Directeuren geven aan dat de betrokkenheid en inspraak van ouders kan worden versterkt. De verwachtingen over en weer zijn niet altijd duidelijk. Daarbij doet zich ook de vraag voor in welke mate de Stichting ondersteunend is aan het werk op de scholen en (nog) actiever moet werken 14 aan een verbindende cultuur met leerkrachten en ouders Uit de SWOT-analyse komt naar voren dat er geen echt De Waarden-gevoel is bij medewerkers en dat De Waarden als Stichting onbekend is. Men ervaart de Stichting alleen bij problemen. 10

11 3. Strategische uitgangspunten voor beleid Stichting De Waarden vindt krachtig onderwijs belangrijk niet alleen nu maar ook in de toekomst. Passend Onderwijs en de vaardigheden van de 21e eeuw vragen om innovaties waarbij de leerkracht, kind en ouder nauw samenwerken gericht op het stimuleren en versterken van een brede ontwikkeling van het kind in een sterk veranderende maatschappij. Wij zien de leerkracht, kind en ouder als educatieve partners 15 ; vanuit een gezamenlijk doel werken we samen: ieder vanuit zijn perspectief en verantwoordelijkheid. Wij hebben daarom gekozen voor de volgende drie strategische speerpunten: 1. De veranderende rol van de leerkracht van instructeur naar coach. 2. Vanuit het ontwikkelingsperspectief verantwoordelijkheid en betrokkenheid creëren voor het eigen leerproces van het kind. 3. Ouders als partner. Deze speerpunten zijn leidend bij de beleidsmatige accenten die worden gelegd binnen de domeinen: onderwijskwaliteit, personeel, innovatie, communicatie en financiën. In 3.6 wordt aangegeven dat we vanuit onze christelijke traditie de verbinding moeten blijven zoeken met de samenleving. 3.1 Onderwijskwaliteit Voor ons is kwaliteit van onderwijs een groot goed. De gekozen speerpunten spelen een belangrijke rol in het realiseren van een duurzame onderwijskwaliteit. Wij vinden het essentieel dat onze scholen tenminste een voldoende scoren op de indicatoren van de inspectie, daarop zijn al onze inspanningen gericht. Voor overzicht en inzicht in de onderwijskwaliteit van onze scholen voeren we een integraal kwaliteitsinstrument in en maken we gebruik van de Vensters PO (www.vensterspo.nl). Wij handelen doelgericht en onze werkwijze is systematisch, stapsgewijs en transparant op alle niveaus. We gaan het handelingsgericht werken (HGW) uitbouwen door de wisselwerking tussen kind, onderwijs en opvoeding te versterken. Dat willen we doen door kinderen mede eigenaar te maken van hun eigen leerproces. Daarbij bespreken we met hen hun eigen leerdoelen en onderwijsbehoeften. De leerkracht heeft dan de rol van coach. Hiermee geven we invulling aan de drie basisbehoeften, autonomie, competentie en relatie. Deze zijn belangrijk voor het leren en welbevinden van kinderen Uit een reviewstudie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarbij kunnen vervullen blijkt dat de ouderbetrokkenheid thuis waardevol is voor de ontwikkeling van kinderen en dat leraren daar een belangrijke rol in hebben. Bakker e.a., (2013) Radboud universiteit Nijmegen. 16 Stevens, L.M. (red.) (2004). Zin in school. Amersfoort: CPS 11

12 Strategisch doel Prestatie-indicator Hoe weten we dit? Wij creëren vanuit het ontwikkel perspectief verantwoordelijkheid en betrokkenheid voor het eigen leerproces bij kinderen. In het schooljaar starten we innovatieve pilots gericht op ontwikkeling kind - leerkracht - ouder. In het schoolplan en/of jaarplan van elke school wordt dat aangegeven. Bij inspectie en interne audit voldoet % van onze scholen aan de pedagogische streefdoelen. De Stichting heeft In 2014 is het kader voor pedagogisch beleid voor de scholen vastgesteld. In 2014 bepalen scholen vanuit het stichtingskader hun schoolspecifiek pedagogische beleid en schoolontwikkeling. In augustus 2015 voldoet iedere school aan de vastgestelde kaders op Stichtingsniveau. Zowel op stichting als op schoolniveau zijn pedagogische streefdoelen geformuleerd en worden betrokken bij audits. Elke school heeft in 2015 inzicht in de leerlijnen en werkt vanuit leerdoelen. Van af 2016 stemt elke leerkracht transparant volgens de HGWcyclus het onderwijs af op de leerbehoefte van elk kind. Elke school heeft in de zomer van 2015 de leerlijnen voor de vakken rekenen, taal en lezen concreet beschreven met SMARTI 18 -doelen. In 2016 zijn alle leerkrachten toegerust om voor leerlingen een passend aanbod te creëren op basis van de beschreven leerlijnen passend bij het schoolconcept Vanaf 2017 werken scholen aan het bewust en planmatig ontwikkelen van de onderzoekende houding in leren van leerlingen passend bij hun schoolconcept. De afstemming op leerbehoeften in relatie met de leerlijnen is transparant in het HGWinstrumentarium van de school. In 2017 zijn is er binnen de Stichting een planmatige aanpak ontwikkeld t.b.v. een onderzoekende houding bij leerlingen en team. In 2017 werken scholen - passend bij hun schoolconcept- planmatig bij het betrekken van leerlingen Scholen hebben een planmatige aanpak ontwikkeld die past bij hun visie om de eigenaarschap van 17 De 80% norm is een minmaal doel. 18 Voor het opstellen van doelen worden de SMARTI-criteria toegepast: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden en Inspirerend. Pameyer e.a, (2009) Handelingsgerichtwerken: een handreiking voor het schoolteam, Samen met collega s, leerlingen en oudes aan de slag, ACCO, Leuven.: 12

13 bij het eigen leerproces. Daarmee worden leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. leerlingen op het eigen leerproces te stimuleren. In het plan van aanpak is opgenomen hoe het team de nieuwsgierigheid en intrinsieke motivatie van leerlingen bevordert. Deze aanpak en wijze van implementatie is opgenomen in het schoolontwikkelplan. Eind 2017 hebben de scholen hun schoolontwikkeling t.a.v. samenwerkend leren bepaald. Op stichtingsniveau zijn de leerkrachtcompetenties bepaald voor het planmatig toepassen van samenwerkend leren. In de schoolaanpak is opgenomen hoe leerlingen actief betrokken worden bij het samenwerkend leren en hoe de aanpak aantoonbaar de leeropbrengst verhoogd. De aanpak is ingebed in de PDSA-cyclus. Brede kwaliteitsschool Basisondersteuning met bereik in breedte ondersteuning (zie bijlage 2) Vanaf kunnen leerlingen op elk moment hun eigen digitaal portfolio inzien. Vanaf schooljaar voeren leerkrachten structureel coachingsgesprekken met leerlingen. Onze scholen scoren minimaal voldoende (3) op de inspectiecriteria. Op 1 augustus 2018 is het leerlingen portfolio steeds actueel en digitaal beschikbaar. Zomer 2018 zijn structurele coachingsgesprekken tussen leerling en leerkracht ingevoerd waarbij het kind zich veilig en geborgen voelt. De leerkracht krijgt hiermee meer zicht op de leerbehoeften van de leerling. De Stichting heeft in 2014 een integraal kwaliteitsinstrument ingevoerd. Bestuur en scholen hebben een samenhangende werkwijze ontwikkeld ten behoeve van passend onderwijs. In het schoolontwikkelplan is de kwaliteitszorg volgens de PDSAcyclus 19 vormgegeven. Alle scholen hebben Vensters PO in 2015 ingevuld. In 2015 is de Brede kwaliteitsschool ingericht conform de afspraken Passend Onderwijs en het beleid van ons samenwerkingsverband. De scholen gebruiken het ondersteuningsprofiel als kwaliteitsinstrument op de onderwijsondersteuning. (bijlage 2) 19 PDSA-cyclus: Plan - Do - Study - Act; Study geeft aan dat evaluatie en reflectie een voortdurend proces is. 13

14 3.2 Personeel Voor het succesvol realiseren van onze speerpunten is de deskundigheid van ons personeel belangrijk. De leerkracht doet er toe voor het leren en ontwikkeling van het kind 20 en de directeur doet er toe voor het leren en de ontwikkeling van het team - school 21. Voor het vergroten van het professionele kapitaal 22 van onze medewerkers vinden wij samen werken, samen delen en samen creëren essentieel. Omdat ons onderwijs in de toekomst ook betekenisvol en stimulerend moet zijn voor onze leerlingen willen wij leerkrachten voorbereiden op hun veranderende rol : van instructeur naar coach van het leren. Hiervoor zijn extra competenties nodig. Ook stelt het eisen aan de schoolontwikkeling en het vermogen samen te werken en samen te leren binnen onze stichting. In de meest ideale situatie gaat dit werken als een samenhangend en elkaar versterkend systeem. Strategisch doel Prestatie-indicator Hoe weten we dit? Wij geven invulling aan de veranderende rol van de leerkracht. Groepsbezoeken worden ingezet om op een ontwikkelingsgerichte wijze de veranderende rol van leerkrachten te stimuleren en faciliteren middels evaluatie en reflectie. Schooljaar legt elke directeur volgens de cyclus zoals bepaald in het personeelsbeleid minimaal 1x per jaar een uitgebreid groepsbezoek af bij zijn/haar leerkrachten. Per schooljaar voert elke directeur minimaal 2 korte groepsbezoeken per groep uit. De groepsbezoeken worden uitgevoerd m.b.v. een kijkwijzer. In de kijkwijzer worden die competenties opgenomen die belangrijk zijn voor de veranderende rol van de leerkracht. Leerkrachten ontwikkelen zich van startbekwaam tot vakbekwaam (60% van de lk-en) - excellent (40% van de lk-en) in een periode van 8 jaar. De Stichting heeft bepaald welke competenties minimaal aanwezig moeten zijn voor excellentie op LA-LB. 20 Hattie (2012) Visible learning for teachers, maximizing impact on learning, Routledge London: leerlingen die les kregen van hoge-impact leerkrachten hadden een voorsprong van een jaar vergeleken met leerlingen die leskregen van lage-impact leerkrachten. Het verschil in leerkrachten wordt verklaard door de hun verwachtingen en competenties. 21 Berenschot (2011) Passend Leiderschap, elke school de beste baas, AVS: Schoolleiders zijn de sleutels voor een succesvolle school. 22 Hargraveaves, A., Fullan, M. (2013) Professionele kapitaal, De transformatie van het onderwijs in elke school, Duurzaam leren, s Gravenhage 14

15 Wij geven invulling aan de veranderende rol van de leerkracht In 2014 is het personeelsbeleid aangepast t.b.v. de doelen zoals vastgelegd in dit strategisch beleidsplan. Eind 2014 weten we hoe we expertisedeling het beste kunnen vormgeven in onze stichting. Eind 2018: Benutten leerkrachten vanuit een voortdurende lerende attitude actief het De Waarden trainingscentrum. Medio 2017 heeft de stichting de volgende specialisaties in huis: gedrag, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling (SEO). Het personeelsbeleid sluit aan bij: - de visie - gericht op de realisatie van de drie speerpunten. - gericht op de realisatie van de kernwaarden. - gericht op de ontwikkeling van de competenties die geselecteerd zijn t.b.v. de veranderende rol van de leerkracht en excellentie op LA-LB. - de leiderschapsstijl en ondernemerschap benodigd voor de bestuur- en schoolontwikkeling in verbinding met de maatschappij 23 t.b.v. de drie speerpunten is bepaald en beschreven. - de stichting heeft bepaald en beschreven welke competenties minimaal aanwezig moeten zijn om te ontwikkelen naar excellent schoolleider en bestuurder. - ten behoeve van de uitvoering van het strategisch beleidsplan is een bestuursfilosofie en projectmanagement ontwikkeld door het bestuur. - projectmanagement is vastgesteld en vastgelegd bepaald in meerjarenplanning en jaarplanning. Eind 2014 is op basis van een onderzoek bepaald op welke wijze we samen werken, samen delen, samen leren en samen creëren kunnen vormgeven. Medio 2014 nemen alle leerkrachten deel aan het De Waarden Trainingscentrum. Elke leerkracht heeft zich geregistreerd in en verbonden aan de voorwaarden van het lerarenregister. Binnen de stichting is een cluster van specialisten op de drie gebieden aanwezig. Per twee scholenkoppels hebben wij minstens één specialist op het 23 Zie ook Kader Primair, pag.15 (2/2011) Th. Camps, Berenschot, Passend Leiderschap. het is belangrijk de dialoog te zoeken met de buitenwereld. Een school is geen gesloten bastion meer. 15

16 gebied van gedrag / SEO / motoriek. Een school met meer dan 150 leerlingen dient alle drie de specialismen in huis te hebben. 3.3 Innovatie Onze maatschappij verandert mede door de grote vlucht en het gebruik van ICT & sociale media 24. Dit beïnvloedt ook de wijze waarop kinderen samen werken en samen leven. Het vraagt andere vaardigheden van kinderen om zich als waarde(n)vol mens voor zichzelf en de maatschappij te ontwikkelen; zoals op de gebieden leven en werken, leren en innoveren en informatie en media technologie. 25 Dit betekent voor het onderwijs dat ook we nieuwe praktijken moeten ontwikkelen, zodat kinderen leren om de vaardigheden van de 21ste eeuw succesvol toe te passen. Het leren van deze vaardigheden dienen dan ook ingebed te worden in het curriculum, de didactiek en pedagogiek van onze scholen. Deze innovatie sluit goed aan bij de gekozen speerpunten. Een dergelijke innovatie vraagt om een professionele nieuwsgierigheid en een lerende, samenwerkende en creatieve houding van onze medewerkers. Strategisch doel Prestatie-indicator Hoe weten we dit? Wij creëren vanuit het ontwikkel perspectief verantwoordelijkheid en betrokkenheid voor het eigen leerproces bij kinderen. Eind 2015 heeft elke school beleid ontwikkeld op het gebied van ICT & sociale media. In het schooljaar starten we innovatieve pilots gericht op ontwikkeling kind - leerkracht - ouder. Eind 2014 heeft de stichting beleidskaders vastgesteld op het gebied van ICT & sociale media. Eind 2015 hebben alle scholen binnen het beleidskader van de stichting beleid omschreven op het gebied van sociale media & ICT in de vorm van een protocol gericht op leerlingen, leerkrachten en ouders gerelateerd aan de niet onderhandelbare doelen van ICT. In het schoolplan en/of jaarplan van elke school wordt dat aangegeven. De ervaringen en werkwijzen vanuit deze innovatieve pilots zijn stichtingsbreed gedeeld. Bepaald wordt hoe invulling te geven aan de best practices t.b.v. het stichtingsbeleid en schoolontwikkeling van de scholen passend bij hun visie en concept 24 Trendrapport , Technologiekompas voor het onderwijs. Kennisnet. 25 Trilling, B., Fadel, C.,(2009), 21st century skills, learning for life in our times.wiley 16

17 3.4 Communicatie De afgelopen jaren hebben we naar manieren gezocht om ouders op een goede manier te betrekken bij ons werk. Vanuit onze visie op ons onderwijs willen we de communicatie met ouders versterken. Door intensief samen te werken tussen thuis en school hopen we zo een solide basis te leggen om de best haalbare ontwikkeling van elk kind te realiseren. We zien ouders als educatieve partner. Vanuit een gedeeld pedagogisch partnerschap gaan we met ouders in gesprek over de invulling van het onderwijs. We willen hen niet alleen informeren maar intensiever betrekken bij het onderwijsleerproces, hun ambitie en verwachtingen, het vaststellen van leerdoelen en de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind. Door ouder/kind gesprekken en een ouderportaal kunnen ouders de leervorderingen bespreken en digitaal volgen. We maken gebruik van moderne, digitale media om de dialoog met ouders te versterken. Ook gaan we werken met een externe klachtencommissie voor ouders en wel volgens de standaarden en het protocol van de LOBO 26. In een beleidsplan gaan we aangeven hoe we de de ouderbetrokkenheid structureel gaan vormgeven ten behoeve van een versterking van de leer- en ontwikkelprestatie van onze leerlingen. Strategisch doel Prestatie-indicator Hoe weten we dit? Wij zien ouders als partner In het schooljaar starten we innovatieve pilots gericht op ontwikkeling kind - leerkracht - ouder. In 2016 ligt er een stichtingsbreed ouderbeleidsplan waarin we aangeven hoe ouders structureel worden betrokken bij het leerproces van hun kind. Ouders kunnen op elk moment hun kind digitaal volgen Eind 2016 gaan we op onze scholen werken met samenwerkingsovereenkomste n. Hierin zijn de wederzijdse rechten en plichten en verwachtingen vastgelegd. In het schoolplan en/of jaarplan van elke school wordt dat aangegeven. In het school- en jaarplan is opgenomen welke versterkingen worden uitgevoerd. In 2018 is actief ouderschap gerealiseerd en geborgd. Op 1 augustus 2018 is het leerlingen portfolio steeds actueel en digitaal beschikbaar. Stichting zorgt voor een sjabloon tevens inspiratievoorbeeld. Elke school publiceert deze vanaf 2017 in de schoolgids, op de website en bij intake aan nieuwe ouders. 26 Landelijke Oudervereniging bijzonder onderwijs. Inmiddels opgegaan in Landelijke Ouderraad 17

18 3.5 Financiën: kwaliteit en beleidsrijk Zoals uit het voorgaande blijkt, hechten wij aan kwalitatief goed onderwijs. De leerkracht voor de klas, goede voorzieningen en faciliteiten om die kwaliteit te leveren, een gevarieerd onderwijsaanbod, daar draait het om. Dat vraagt om voldoende financiële middelen die we vooral willen inzetten voor het verhogen van die onderwijskwaliteit. Het onderwijs op een basisschool kent acht leerjaren. Niet alleen het kind van vandaag maar ook het kind van morgen moet goed onderwijs krijgen. Dat vraagt om financiële continuïteit. We willen een gezonde en solide Stichting blijven met een passende reserve, een goed en verantwoord bestedingspatroon, een sluitende begroting en heldere kaders 27 en rapportages volgens de cyclus van planning en control. Om de strategische doelen uit dit beleidsplan op de korte en lange termijn duurzaam te borgen moeten de middelen 28 die de stichting op korte en lange termijn ontvangt in lijn worden gebracht met dit beleidsplan 29. In de kern is dat de opdracht waarvoor we de komende jaren staan. Daarnaast zijn er op een aantal beleidsterreinen ontwikkelingen die onze aandacht vragen: Leerlingenaantallen en kleine scholen Evenals veel scholen in de rest van Nederland zullen ook wij te maken krijgen met een daling van het aantal leerlingen. In ons geval gaat het om een daling van leerlingen nu naar ruim leerlingen in Dit heeft zijn weerslag om de meerjarenbegroting en vraagt dat we hierop anticiperen qua bekostiging van formatie en materiële instandhouding. Een deel 30 van onze scholen is daarnaast gesitueerd in kleine kernen of dun bevolkte gebieden. Klassen en scholen worden kleiner, ook bij De Waarden. Dat heeft niet alleen consequenties voor personeel en financiën 31 maar zet ook druk op de onderwijskwaliteit 32. Dat ziet bijv. op een grotere werkdruk, meer combinatieklassen, het gebruik maken van elkaar expertises en specialismen, de zorgstructuur en kwetsbaarheid op het gebied van personeel. De komende periode zullen we een beleid gaan opstellen voor kleine scholen. Niets doen en afwachten is in onze ogen geen optie. Het gaat erom dat we met elkaar een goede balans en oplossing weten te vinden tussen leefbaarheid en bereikbaarheid enerzijds maar anderzijds ook kijken naar de balans tussen onderwijskwaliteit, variatie van het aanbod en financiële consequenties. Meer samenwerking, ook met andere besturen, is daarbij één van de opties. 27 Handboek AO, Managementinformatiesysteem Afas/Metris 28 We streven naar een beleidsrijke begroting 29 Een goed voorbeeld is de inzet en het plan van aanpak van de NOA-gelden. 30 Nu zo n 7 scholen met minder dan 100 leerlingen en 1 school met minder dan 150 leerlingen. 31 Onderwijsraad (2013): de kosten van een leerling op een kleine school zijn bijna drie keer zo hoog dan op een school met gemiddelde omvang 32 Inspectie van het Onderwijs (december 2012, regio-onderzoek naar krimpbestendige onderwijskwaliteit) tevens Onderwijsverslag 2010/2011 en 2011/2012 ). Krimp leidt tot een toename van risicofactoren, die de kwaliteit van het onderwijs onder druk zetten. Wanneer de school hier te laat of onvoldoende adequaat op reageert, is verlies van onderwijskwaliteit een logisch vervolg. Tevens (pag.27) Het werken met combinatiegroepen en grotere groepen vraagt meer vaardigheden van de leraar rondom klassenmanagement en differentiatie 18

19 Goede (en gezonde) gebouwen Onze scholen bepalen in belangrijke mate het gezicht naar buiten toe. Daarnaast onderkennen wij de samenhang tussen een schoon, goed onderhouden gebouw en een plezierige, gezonde en optimale werk- en leeromgeving. In de visie van De Waarden zijn onze gebouwen vooral duurzame 33 gebouwen. Deze definiëren we volgens de uitgangspunten van People, Planet en Profit 34. People Medewerkers, ouders en leerlingen voelen zich prettig in het gebouw voor een lange periode. Het gebouw werkt bevorderend voor het doel. De gebouwen zijn veilig, schoon en gezond. Het binnenklimaat is op orde; we voldoen aan de landelijke richtlijnen. Streven naar (multi-) functionele, flexibele gebouwen of accommodaties Samenwerking met medegebruikers (waar mogelijk): kindcentra, brede scholen. Resultaten inspectierapporten serieus nemen en uitvoeren. Planet Een zorgvuldige inpassing van nieuwe gebouwen in het verblijfsgebied Een verantwoord en duurzaam gebruik van materialen, onderhoud, montage en productie Zo mogelijk hergebruik van onderwijsmiddelen als meubilair en schoolboeken e.d. Een laag en zuinig energie- en waterverbruik. Profit Reële en verantwoorde investerings- en exploitatiekosten aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan. Leegstand gebruiken voor (tijdelijke) huisvesting maatschappelijke medegebruikers Onderhoud zoveel mogelijk combineren en clusteren met andere scholen Medewerkers-, ouder- en leerlingtevredenheid Samenwerking tussen partijen met realistische vergoedingen voor bedrijfsvoering en investeringen We bouwen voor de toekomst. 33 In lijn met onze kernwaarden. 34 Hiermee sluiten we aan bij de duurzame kwaliteitsrichtlijnen huisvesting primair onderwijs, Hevo (2011). 19

20 3.6 Identiteit Wij zijn een christelijke Stichting. In de statuten 35 is ons bestaansrecht weergegeven. De vraag is actueel hoe we in deze tijd van secularisatie en individualisering invulling geven aan onze christelijke traditie. De betekenis van het christelijk geloof is niet vanzelfsprekend. Daarbij is identiteit 36 een breed begrip. Wij zien onze christelijke identiteit als een kwaliteitskenmerk. Levensbeschouwing fungeert vaak als indicator voor andere kwaliteitskenmerken. In de ogen van ouders leggen confessionele scholen meer de nadruk op eigenschappen als structuur, orde, discipline, welbevinden, waarden en normen, perspectief op een zinvol leven en betrokkenheid bij de samenleving. We zullen naar wegen moeten zoeken om een hedendaagse verbinding te leggen tussen traditie en onderwijs. Wij kennen een identiteitskaart. Wij willen deze in 2015 actualiseren 37 en samen met onze medewerkers en stakeholders betekenis gaan geven. Dat willen we doen in samenhang met de lading van onze overige kernwaarden. 35 De doelen staan weergegeven in de artikel3 A t/m H van de akte van oprichting (10 december 2007). Elke school is verantwoordelijk voor de vormgeving van de eigen christelijke identiteit (beheer en instandhouden). Elke school moet daarnaast aandacht besteden aan de godsdienstige vorming van kinderen en christelijke waarden en normen (artikel 3B). Daarnaast is er een Permanente Commissie Identiteit die de identiteitsaspecten van de Stichting bewaakt en bevordert (artikel 3D). 36 In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen smalle (zuiver levensbeschouwelijk) en brede identiteit (levensbeschouwelijk, pedagogisch en onderwijskundig). 37 Besturenraad (2013) onderscheidt zeven domeinen waarop een school de christelijke identiteit kan vormgeven: het vermogen om vanuit deze inspiratie invulling te geven aan de grondslag van de school. 20

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN!

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! Inhouds opgave Strategisch Beleidsplan 2013 2016 Samenvatting Voorwoord pag.2 pag.3 Hoofdstuk I pag.5 De scholen en stichting Spaarnesant 1.1 Visie en

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017 BS LeerRijk Schoolondernemingsplan 2013-2017 I. Algemeen II. Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur: Dhr. H.Tromp en S.Ghielen Adres : Frits

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

Kind-nabij onderwijs. Strategisch beleidsplan 2015-2019

Kind-nabij onderwijs. Strategisch beleidsplan 2015-2019 Kind-nabij onderwijs Strategisch beleidsplan 2015-2019 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarnemen 4 Tevredenheidsonderzoek 2014 4 SWOT-analyse 5 Begrijpen 6 Krimp 6 Kwaliteit van de zaakvakken 6 Ketensamenwerking

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 ICT BELEIDSPLAN STICHTING PROLOOG 2012-2016 Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 Dit plan beschrijft hoe Stichting Proloog werkt aan brede talentontwikkeling,

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie