Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018"

Transcriptie

1 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden e concept d.d. 2 april

2 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4. Projecten en planning Slot Bijlagen: Bijlage 1: Kernwaarden geladen naar gedragsindicatoren Bijlage 2: Brede kwaliteitsschool 2

3 Inleiding Stichting De Waarden is opgericht in 2008 uit een fusie van de twee schoolbesturen Noordrand en S.P.C.O. West-Brabant. Het vorige beleidsplan ( ) is opgesteld door beide besturen. Onder de paraplu van De Waarden werken twintig scholen intensief samen om krachtig onderwijs te realiseren, geïnspireerd door de christelijke waarden. Bij de Stichting werken ca. 350 medewerkers. Elke dag verzorgen zij het onderwijs voor zo n leerlingen 2 uit de gemeenten Drimmelen, Moerdijk en Goeree Overflakkee. De directeuren geven samen met de schoolteams en ouders nadere invulling aan de uitgezette speerpunten passend bij de context en onderwijskundige visie van de school. Werkwijze Stichting De Waarden vindt het belangrijk dat het stichtingsbeleid gedragen beleid is en een stimulerende voedingsbodem biedt voor de schoolontwikkeling. De gevolgde werkwijze voor het nieuwe strategisch beleidsplan sluit hierbij aan. De koers, doelstellingen en aanpak zijn tot stand gekomen op basis van een intensieve dialoog en reflectie met de directeuren, het College van Bestuur en stafbureau die vanaf het voorjaar van 2013 heeft plaatsgehad. Dit plan is dan ook een product van waarderend onderzoek en co-creatie. De basiselementen zijn regelmatig ten behoeve van feedback en feedforward voorgelegd aan de leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht. In het denken over krachtig onderwijs was de passie voor kwalitatief onderwijs en de meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen leidend en zichtbaar. Voor de keuzes van de speerpunten zijn de toekomstvisies op leren en onderwijs vanuit het perspectief van het kind, leraar en ouder leidend geweest. 2 Teldatum 1 oktober

4 Richtinggevend Dit strategisch beleidsplan is richtinggevend voor de concrete ontwikkeling van het onderwijs binnen de Stichting en is kaderstellend voor de invulling van de schoolontwikkeling voor de periode Dit betekent overigens niet dat alles wat hierna beschreven wordt, ook precies zo moet worden uitgevoerd. Daarvoor zijn de ontwikkelingen per school te divers. De ene school is op sommige terreinen verder terwijl andere scholen kunnen groeien op weer andere beleidsterreinen. Van elke schoolleider wordt verwacht dat men in het eigen school- en jaarplan een duidelijke verbinding legt met dit strategisch beleidsplan. Opbouw en structuur Het voor u liggende plan geeft puntsgewijs inzicht in: De missie, visie en kernwaarden De interne en omgevingsanalyse De uitgangspunten voor beleid De projectenplanning Separaat is de zogenaamde strategiekaart 3 bijgevoegd. Deze geeft op overzichtelijke wijze de kern en ambities van dit plan weer. 3 Wordt opgesteld na vaststelling van de concept-tekst 2.0 4

5 1. Missie en Visie 1.1. Missie De missie vormt het fundament onder het werk van de Stichting. Hierin wordt aangegeven wat en op welke wijze men wil invulling wil geven aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. 4 Stichting De Waarden wil een vernieuwende en ontwikkelende organisatie zijn. Vanuit een christelijke identiteit wil de Stichting kinderen en medewerkers een veilige en inspirerende leer- en werkomgeving bieden. De missie van de organisatie wordt samengevat in het volgende mission statement: Kracht in onderwijs 1.2 Visie Onze scholen werken vanuit de inspiratie van de christelijk-sociale traditie. We zien de school als een waardengemeenschap waarin we een levenshouding willen cultiveren van aandacht voor en met elkaar. We hebben oog voor het individu en we herkennen en erkennen zijn/haar capaciteiten en eventuele tekortkomingen. Onze stijl kenmerkt zich in Waarde(n)vol uitdragen. Onze pedagogische opdracht is van oudsher om de aan ons toevertrouwde kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst. Ons onderwijs is gericht op het optimaal benutten en ontwikkelen van hun talenten: onze leerkrachten hebben voor elk kind meetbare doelen geformuleerd en stemmen het onderwijs af op wat zij nodig hebben. Ieder kind beschikt over talenten. Wij willen hen zodanig vormen dat zij zelfstandig en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Wij hechten aan kwaliteit in de ruimste zin van het woord. We denken daarbij allereerst aan kwalitatief goed bovengemiddeld - onderwijs. Er worden moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen gebruikt en scholen kenmerken zich door een opbrengstgerichte cultuur. Medewerkers blijven zich professioneel ontwikkelen. We besteden eveneens aandacht aan de kwaliteit van de relatie met ouders, de communicatie en de samenwerking. 4 Missie en mission statement zijn identiek aan die van het vorige beleidsplan. Het bleek niet nodig deze aan te passen. 5

6 1.3 Kernwaarden Onze visie wordt ingevuld door vier kernwaarden 5 handelen: professioneel, zorgzaam, duurzaam en samenwerkend 6. die richtinggevend zijn in ons dagelijks Professioneel: Onder professioneel verstaan wij dat we op alle beleidsterreinen kwaliteit willen leveren. We denken daarbij allereerst aan kwalitatief goed - bovengemiddeld - onderwijs. Onderwijs dat is gericht op het optimaal benutten en ontwikkelen van talenten: onze leerkrachten hebben voor elk kind meetbare doelen geformuleerd en stemmen het onderwijs af op wat kinderen nodig hebben. Dit betekent dat wij met een open mind kijken naar ons onderwijs en de context van het kind, ouder, collega, school, stichting en ketenpartners. Bij een professionele houding past begrijpen van de ander, toepassen van de feedback en feedforward regels en een lerende attitude waarbij fouten worden gezien als kans om te leren. Het beroep van leraar vraagt eveneens om professioneel gedrag. Dit uit zich zowel in een goede kwaliteit van lesgeven, de communicatie met ouders als ook de bereidheid het eigen handelen en 5 De kernwaarden worden hierna kort omschreven. In bijlage 2 staan deze uitgewerkt - als inspiratievoorbeelden en in concreet waarneembaar gedrag- voor de kernwaarden duurzaam en zorgzaam. De opzet is dat elke school deze anker- en aspiratiewaarden gaat laden op het niveau van de leerkracht, leerling, ouders en externen. 6 Deze waardenwolk is opgesteld tijdens een bijeenkomst met de directeuren op 22 augustus Na discussie werd voor de genoemde vier kernwaarden gekozen als onderdeel van de huidige en gewenste identiteit. 6

7 de schoolorganisatie te verbeteren. Men is - vanuit een onderzoekende houding en professionele nieuwsgierigheid - voortdurend bezig met de eigen ontwikkeling. Zorgzaam Zorgzaam betekent voor ons omarmen; openstaan, belangstellend en ondersteunend aan de ontwikkelbehoeften van het kind, de ouder en collega s. Het onderwijs is per definitie een vertrouwensgoed: ouders dragen hun kinderen aan onze zorg over. De ouders geven onze scholen het vertrouwen en de bevoegdheid een groot deel van hun pedagogische taak over te nemen. Als goed rentmeester dienen wij voor de kinderen te zorgen. Het is onze taak het vertrouwen waar te maken en te zorgen voor een een warm en vellig pedagogisch leer- en werkklimaat. Daarbij hoort dat we verantwoording afleggen over ons handelen, zowel naar elkaar toe als ook naar leerlingen, ouders en samenwerkende instanties. Duurzaam Duurzaamheid vormt het hart van ons werk. Kernbegrippen die voor ons er toe doen zijn: consistentie, continuïteit, betrouwbaarheid, het goede behouden, onderwijs passend bij de tijdsgeest, authenticiteit en financieel solide. We bereiden kinderen voor op hun toekomst, hun rol en hun verantwoordelijkheid in de hedendaagse samenleving. Dit betekent dat wij ontwikkelingen en innovaties in het onderwijs op de voet volgen. We hebben respect voor de mens, milieu en maatschappij. We voelen ons hiervoor verantwoordelijk. We investeren in duurzame relaties met ouders en onze samenwerkingspartners. Hiervoor handelen we vanuit een lange termijnvisie. Tenslotte willen we ook duurzame resultaten behalen: we voeren onze plannen en activiteiten niet alleen uit maar zorgen ook voor een goede borging en verankering. Samenwerkend Samenwerkend betekent voor ons respect hebben voor elkaar en luisteren naar elkaar. We geven ruimte aan een ander. We werken dan ook nauw samen binnen de teams, met leerlingen en ouders. Of zoeken deze op. Daarbij staat het gezamenlijke resultaat voorop. Door van elkaar te leren en elkaars sterke punten te benutten, helpen we elkaar en uiteindelijk onze leerlingen beter. Onze scholen stellen zich open voor inbreng van ouders en leerlingen, we nodigen ze uit hun inbreng te leveren, mee te denken en te beslissen. Door te verbinden ontstaat een waarde (n) volle gemeenschap. Samenwerkend is echter meer. Vanuit de maatschappelijke opdracht van de school 7 willen ook een verbinding leggen met de wijk, met andere partners in het dorp. Door te zoeken naar kansen en mogelijkheden wordt de school onderdeel van een breder netwerk. 7 Paul Boersma (2009), School in de samenleving, pag 74. De school is ook een maatschappelijke instelling ten dienste van de samenleving. 7

8 2. Interne en omgevingsanalyse 8 Korte evaluatie vorig beleidsplan Stichting De Waarden heeft vanuit het motto Kracht in onderwijs zich ontwikkeld als een sterk collectief dat gaat voor kwalitatief goed onderwijs vanuit christelijke waarden. Er is de afgelopen jaren substantieel geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs en personeel. Handelings- en opbrengstgericht werken is steeds meer routine geworden en belangrijk voor Passend Onderwijs. Veel aandacht is besteed aan een passend integraal kwaliteitssysteem en het opbouwen en uitdragen van de eigen identiteit. Beide aspecten zullen nog dit jaar verder geoperationaliseerd worden. Aandacht is voorts gegeven aan de afstemming van het onderwijs op leerlingen, de kwaliteit van scholen, huisvesting en het vormgeven van een attractief en herkenbaar schoolprofiel. Ook in het personeelsbeleid zijn belangrijke stappen gezet. Er geldt een actief personeelsbeleid met ruimte voor scholing en er is gewerkt aan de functie- en beloningsdifferentiatie. Het management op veel scholen is geprofessionaliseerd. Er is actief gewerkt aan een goede harmonisatie van vraag en aanbod van personeel, zowel intern als extern. Mobiliteit (vrijwillig of verplicht) is een geschikt instrument gebleken om te rouleren op basis van kwaliteit van personeel: de juiste man/vrouw op de juiste plaats. Dat gold niet alleen voor directeuren, maar ook voor andere personeelsleden. De gesprekkencyclus en mobiliteit zijn gemeengoed geworden. Ook zijn nieuwe impulsen gegeven aan het ICT-beleid. We zijn steeds beter in staat ons onderwijsaanbod af te stemmen op de laatste technologische ontwikkelingen. Hoewel er dus belangrijke stappen zijn gezet, moeten we ons voortdurend aanpassen aan de eisen die in deze tijd aan ons worden gesteld. De eisen aan ons werk worden hoger, de samenleving wordt mondiger en transparanter en ook de technologie ontwikkelt zich snel. Wij willen hiervoor openstaan en met plezier werken aan de uitdagingen die ons wachten. 8 In dit hoofdstuk volgen de belangrijkste conclusies die voortvloeien uit het resumé van de externe kansen en bedreigingen als ook de interne sterkten en zwakten. Deze zijn opgenomen als bijlage 2. Dit resumé is gebaseerd op de observaties en gezichtspunten van de directeuren. 8

9 Externe omgeving Stichting De Waarden opereert in een maatschappelijke omgeving. Veranderingen in de samenleving (techniek, beleid politiek, ministerie, gemeente) of bij belangrijke stakeholders hebben dan ook invloed op ons werk. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen de komende jaren zijn de ambities die voortvloeien uit het eind 2013 afgesloten Nationaal Onderwijsakkoord. Het akkoord geldt als belangrijke impuls om de kwaliteit van het (primair ) onderwijs duurzaam te versterken en de opbrengsten te verhogen. De afspraken betreffen onder andere de verdere invoering van opbrengstgericht werken, het terugbrengen van het aantal zeer zwakke scholen, het versterken van de bekwaamheid en professionele ontwikkeling 9 van leraren, schoolleiders en schoolbesturen, de ontwikkeling van een lerende, professionele cultuur en het beter betrekken van ouders bij de vorderingen van hun kinderen. Het lerarenregister 10 is daarbij het sluitstuk in de deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Belangrijk in dit verband is ook de komst van Passend Onderwijs: leraren moeten nog beter worden opgeleid om om te gaan met verschillende soorten leerlingen in de klas waardoor zij in de klas - en niet daarbuiten - ondersteuning kunnen krijgen. Scholen en schoolbesturen zullen in het kader van Passend Onderwijs vergaand moeten samenwerken binnen hun samenwerkingsverband zodat elk kind onderwijs krijgt dat past. Belangrijke aspecten hierbij zijn de zorgplicht van het bestuur, het ondersteuningsprofiel van de school zodat elk kind afgestemd onderwijs krijgt binnen het samenwerkingsverband. Dit betekent dat de eisen vanuit de Inspectie en politiek worden aangescherpt. De lat wordt hoger gelegd, vooral waar het gaat om de bekwaamheid van de leerkracht. Tegelijkertijd is door directeuren aangegeven dat de wil om binnen de teams samen te groeien weliswaar sterk ontwikkeld is; maar dat de professionele en lerende cultuur binnen De Waarden nog onvoldoende sterk aanwezig is. Men onderkent dat de leerkracht de motor is 11 van de onderwijskwaliteit maar men ervaart ook dat de basale kwaliteiten 12 van leerkrachten wisselen. Dat geldt ook voor de technische vaardigheden en mediawijsheid om in te spelen op toenemende digitalisering, de competenties van de 21e eeuw en de komst van sociale media in de klas. Hier ligt dan ook een belangrijke opdracht: voor de Stichting: er zijn extra inspanningen nodig om de onderwijs kwaliteit duurzaam te versterken en te beantwoorden. Dit geldt dan ook als een van de belangrijkste opgaven de komende jaren. Een andere ontwikkeling betreft de rol van de ouder. Ouders worden steeds kritischer en hebben hoge verwachtingen 13 met betrekking tot de dienstverlening van de school. Men wil niet alleen 9 pagina 5: Onderwijsgevenden moeten voortdurend op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, zowel in onderwijsinhoud als in onderwijskunde. Men draagt zorg voor het onderhoud van de eigen bekwaamheid en daarnaast is een team als collectief verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit. 10 Vanaf 2017 geldt een wettelijke regeling waarin de voorschriften staan die moeten zorgen voor bevoegde en blijvend bekwame leerkrachten. 11 Hattie (2004 en 2005): Meer dan 30% van de leerlingresultaten zijn toe te schrijven aan de leerkracht. Vooral de instructiekwaliteit, het geven van feedback, het stellen van doelen en differentiatie doen ertoe. 12 bijv. differentiatie in leerstofaanbod, het geven van feedback op het leerproces, toepassen van diverse werkvormen, het actief betrekken van leerlingen en het realiseren van een rijke leeromgeving. 13 Landelijk onderzoek laat zien dat meer dan de helft van de ouders vindt dat de school meer kan doen om hen bij de school en het leren van het kind te betrekken. (Kader Primair, juni 2012, pagina 39) 9

10 goed geïnformeerd worden over de leerresultaten van het eigen kind, de groep en de school maar ook betrokken worden bij het leerproces van hun kind(eren). Men wil gezien worden als partner; niet langer als afnemer. Actuele, duidelijke en tijdige informatie, ook over het leren van kinderen, kwaliteit en zorg zijn belangrijk. Daaraan zullen we meer aandacht moeten besteden. Directeuren geven aan dat de betrokkenheid en inspraak van ouders kan worden versterkt. De verwachtingen over en weer zijn niet altijd duidelijk. Daarbij doet zich ook de vraag voor in welke mate de Stichting ondersteunend is aan het werk op de scholen en (nog) actiever moet werken 14 aan een verbindende cultuur met leerkrachten en ouders Uit de SWOT-analyse komt naar voren dat er geen echt De Waarden-gevoel is bij medewerkers en dat De Waarden als Stichting onbekend is. Men ervaart de Stichting alleen bij problemen. 10

11 3. Strategische uitgangspunten voor beleid Stichting De Waarden vindt krachtig onderwijs belangrijk niet alleen nu maar ook in de toekomst. Passend Onderwijs en de vaardigheden van de 21e eeuw vragen om innovaties waarbij de leerkracht, kind en ouder nauw samenwerken gericht op het stimuleren en versterken van een brede ontwikkeling van het kind in een sterk veranderende maatschappij. Wij zien de leerkracht, kind en ouder als educatieve partners 15 ; vanuit een gezamenlijk doel werken we samen: ieder vanuit zijn perspectief en verantwoordelijkheid. Wij hebben daarom gekozen voor de volgende drie strategische speerpunten: 1. De veranderende rol van de leerkracht van instructeur naar coach. 2. Vanuit het ontwikkelingsperspectief verantwoordelijkheid en betrokkenheid creëren voor het eigen leerproces van het kind. 3. Ouders als partner. Deze speerpunten zijn leidend bij de beleidsmatige accenten die worden gelegd binnen de domeinen: onderwijskwaliteit, personeel, innovatie, communicatie en financiën. In 3.6 wordt aangegeven dat we vanuit onze christelijke traditie de verbinding moeten blijven zoeken met de samenleving. 3.1 Onderwijskwaliteit Voor ons is kwaliteit van onderwijs een groot goed. De gekozen speerpunten spelen een belangrijke rol in het realiseren van een duurzame onderwijskwaliteit. Wij vinden het essentieel dat onze scholen tenminste een voldoende scoren op de indicatoren van de inspectie, daarop zijn al onze inspanningen gericht. Voor overzicht en inzicht in de onderwijskwaliteit van onze scholen voeren we een integraal kwaliteitsinstrument in en maken we gebruik van de Vensters PO (www.vensterspo.nl). Wij handelen doelgericht en onze werkwijze is systematisch, stapsgewijs en transparant op alle niveaus. We gaan het handelingsgericht werken (HGW) uitbouwen door de wisselwerking tussen kind, onderwijs en opvoeding te versterken. Dat willen we doen door kinderen mede eigenaar te maken van hun eigen leerproces. Daarbij bespreken we met hen hun eigen leerdoelen en onderwijsbehoeften. De leerkracht heeft dan de rol van coach. Hiermee geven we invulling aan de drie basisbehoeften, autonomie, competentie en relatie. Deze zijn belangrijk voor het leren en welbevinden van kinderen Uit een reviewstudie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarbij kunnen vervullen blijkt dat de ouderbetrokkenheid thuis waardevol is voor de ontwikkeling van kinderen en dat leraren daar een belangrijke rol in hebben. Bakker e.a., (2013) Radboud universiteit Nijmegen. 16 Stevens, L.M. (red.) (2004). Zin in school. Amersfoort: CPS 11

12 Strategisch doel Prestatie-indicator Hoe weten we dit? Wij creëren vanuit het ontwikkel perspectief verantwoordelijkheid en betrokkenheid voor het eigen leerproces bij kinderen. In het schooljaar starten we innovatieve pilots gericht op ontwikkeling kind - leerkracht - ouder. In het schoolplan en/of jaarplan van elke school wordt dat aangegeven. Bij inspectie en interne audit voldoet % van onze scholen aan de pedagogische streefdoelen. De Stichting heeft In 2014 is het kader voor pedagogisch beleid voor de scholen vastgesteld. In 2014 bepalen scholen vanuit het stichtingskader hun schoolspecifiek pedagogische beleid en schoolontwikkeling. In augustus 2015 voldoet iedere school aan de vastgestelde kaders op Stichtingsniveau. Zowel op stichting als op schoolniveau zijn pedagogische streefdoelen geformuleerd en worden betrokken bij audits. Elke school heeft in 2015 inzicht in de leerlijnen en werkt vanuit leerdoelen. Van af 2016 stemt elke leerkracht transparant volgens de HGWcyclus het onderwijs af op de leerbehoefte van elk kind. Elke school heeft in de zomer van 2015 de leerlijnen voor de vakken rekenen, taal en lezen concreet beschreven met SMARTI 18 -doelen. In 2016 zijn alle leerkrachten toegerust om voor leerlingen een passend aanbod te creëren op basis van de beschreven leerlijnen passend bij het schoolconcept Vanaf 2017 werken scholen aan het bewust en planmatig ontwikkelen van de onderzoekende houding in leren van leerlingen passend bij hun schoolconcept. De afstemming op leerbehoeften in relatie met de leerlijnen is transparant in het HGWinstrumentarium van de school. In 2017 zijn is er binnen de Stichting een planmatige aanpak ontwikkeld t.b.v. een onderzoekende houding bij leerlingen en team. In 2017 werken scholen - passend bij hun schoolconcept- planmatig bij het betrekken van leerlingen Scholen hebben een planmatige aanpak ontwikkeld die past bij hun visie om de eigenaarschap van 17 De 80% norm is een minmaal doel. 18 Voor het opstellen van doelen worden de SMARTI-criteria toegepast: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden en Inspirerend. Pameyer e.a, (2009) Handelingsgerichtwerken: een handreiking voor het schoolteam, Samen met collega s, leerlingen en oudes aan de slag, ACCO, Leuven.: 12

13 bij het eigen leerproces. Daarmee worden leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. leerlingen op het eigen leerproces te stimuleren. In het plan van aanpak is opgenomen hoe het team de nieuwsgierigheid en intrinsieke motivatie van leerlingen bevordert. Deze aanpak en wijze van implementatie is opgenomen in het schoolontwikkelplan. Eind 2017 hebben de scholen hun schoolontwikkeling t.a.v. samenwerkend leren bepaald. Op stichtingsniveau zijn de leerkrachtcompetenties bepaald voor het planmatig toepassen van samenwerkend leren. In de schoolaanpak is opgenomen hoe leerlingen actief betrokken worden bij het samenwerkend leren en hoe de aanpak aantoonbaar de leeropbrengst verhoogd. De aanpak is ingebed in de PDSA-cyclus. Brede kwaliteitsschool Basisondersteuning met bereik in breedte ondersteuning (zie bijlage 2) Vanaf kunnen leerlingen op elk moment hun eigen digitaal portfolio inzien. Vanaf schooljaar voeren leerkrachten structureel coachingsgesprekken met leerlingen. Onze scholen scoren minimaal voldoende (3) op de inspectiecriteria. Op 1 augustus 2018 is het leerlingen portfolio steeds actueel en digitaal beschikbaar. Zomer 2018 zijn structurele coachingsgesprekken tussen leerling en leerkracht ingevoerd waarbij het kind zich veilig en geborgen voelt. De leerkracht krijgt hiermee meer zicht op de leerbehoeften van de leerling. De Stichting heeft in 2014 een integraal kwaliteitsinstrument ingevoerd. Bestuur en scholen hebben een samenhangende werkwijze ontwikkeld ten behoeve van passend onderwijs. In het schoolontwikkelplan is de kwaliteitszorg volgens de PDSAcyclus 19 vormgegeven. Alle scholen hebben Vensters PO in 2015 ingevuld. In 2015 is de Brede kwaliteitsschool ingericht conform de afspraken Passend Onderwijs en het beleid van ons samenwerkingsverband. De scholen gebruiken het ondersteuningsprofiel als kwaliteitsinstrument op de onderwijsondersteuning. (bijlage 2) 19 PDSA-cyclus: Plan - Do - Study - Act; Study geeft aan dat evaluatie en reflectie een voortdurend proces is. 13

14 3.2 Personeel Voor het succesvol realiseren van onze speerpunten is de deskundigheid van ons personeel belangrijk. De leerkracht doet er toe voor het leren en ontwikkeling van het kind 20 en de directeur doet er toe voor het leren en de ontwikkeling van het team - school 21. Voor het vergroten van het professionele kapitaal 22 van onze medewerkers vinden wij samen werken, samen delen en samen creëren essentieel. Omdat ons onderwijs in de toekomst ook betekenisvol en stimulerend moet zijn voor onze leerlingen willen wij leerkrachten voorbereiden op hun veranderende rol : van instructeur naar coach van het leren. Hiervoor zijn extra competenties nodig. Ook stelt het eisen aan de schoolontwikkeling en het vermogen samen te werken en samen te leren binnen onze stichting. In de meest ideale situatie gaat dit werken als een samenhangend en elkaar versterkend systeem. Strategisch doel Prestatie-indicator Hoe weten we dit? Wij geven invulling aan de veranderende rol van de leerkracht. Groepsbezoeken worden ingezet om op een ontwikkelingsgerichte wijze de veranderende rol van leerkrachten te stimuleren en faciliteren middels evaluatie en reflectie. Schooljaar legt elke directeur volgens de cyclus zoals bepaald in het personeelsbeleid minimaal 1x per jaar een uitgebreid groepsbezoek af bij zijn/haar leerkrachten. Per schooljaar voert elke directeur minimaal 2 korte groepsbezoeken per groep uit. De groepsbezoeken worden uitgevoerd m.b.v. een kijkwijzer. In de kijkwijzer worden die competenties opgenomen die belangrijk zijn voor de veranderende rol van de leerkracht. Leerkrachten ontwikkelen zich van startbekwaam tot vakbekwaam (60% van de lk-en) - excellent (40% van de lk-en) in een periode van 8 jaar. De Stichting heeft bepaald welke competenties minimaal aanwezig moeten zijn voor excellentie op LA-LB. 20 Hattie (2012) Visible learning for teachers, maximizing impact on learning, Routledge London: leerlingen die les kregen van hoge-impact leerkrachten hadden een voorsprong van een jaar vergeleken met leerlingen die leskregen van lage-impact leerkrachten. Het verschil in leerkrachten wordt verklaard door de hun verwachtingen en competenties. 21 Berenschot (2011) Passend Leiderschap, elke school de beste baas, AVS: Schoolleiders zijn de sleutels voor een succesvolle school. 22 Hargraveaves, A., Fullan, M. (2013) Professionele kapitaal, De transformatie van het onderwijs in elke school, Duurzaam leren, s Gravenhage 14

15 Wij geven invulling aan de veranderende rol van de leerkracht In 2014 is het personeelsbeleid aangepast t.b.v. de doelen zoals vastgelegd in dit strategisch beleidsplan. Eind 2014 weten we hoe we expertisedeling het beste kunnen vormgeven in onze stichting. Eind 2018: Benutten leerkrachten vanuit een voortdurende lerende attitude actief het De Waarden trainingscentrum. Medio 2017 heeft de stichting de volgende specialisaties in huis: gedrag, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling (SEO). Het personeelsbeleid sluit aan bij: - de visie - gericht op de realisatie van de drie speerpunten. - gericht op de realisatie van de kernwaarden. - gericht op de ontwikkeling van de competenties die geselecteerd zijn t.b.v. de veranderende rol van de leerkracht en excellentie op LA-LB. - de leiderschapsstijl en ondernemerschap benodigd voor de bestuur- en schoolontwikkeling in verbinding met de maatschappij 23 t.b.v. de drie speerpunten is bepaald en beschreven. - de stichting heeft bepaald en beschreven welke competenties minimaal aanwezig moeten zijn om te ontwikkelen naar excellent schoolleider en bestuurder. - ten behoeve van de uitvoering van het strategisch beleidsplan is een bestuursfilosofie en projectmanagement ontwikkeld door het bestuur. - projectmanagement is vastgesteld en vastgelegd bepaald in meerjarenplanning en jaarplanning. Eind 2014 is op basis van een onderzoek bepaald op welke wijze we samen werken, samen delen, samen leren en samen creëren kunnen vormgeven. Medio 2014 nemen alle leerkrachten deel aan het De Waarden Trainingscentrum. Elke leerkracht heeft zich geregistreerd in en verbonden aan de voorwaarden van het lerarenregister. Binnen de stichting is een cluster van specialisten op de drie gebieden aanwezig. Per twee scholenkoppels hebben wij minstens één specialist op het 23 Zie ook Kader Primair, pag.15 (2/2011) Th. Camps, Berenschot, Passend Leiderschap. het is belangrijk de dialoog te zoeken met de buitenwereld. Een school is geen gesloten bastion meer. 15

16 gebied van gedrag / SEO / motoriek. Een school met meer dan 150 leerlingen dient alle drie de specialismen in huis te hebben. 3.3 Innovatie Onze maatschappij verandert mede door de grote vlucht en het gebruik van ICT & sociale media 24. Dit beïnvloedt ook de wijze waarop kinderen samen werken en samen leven. Het vraagt andere vaardigheden van kinderen om zich als waarde(n)vol mens voor zichzelf en de maatschappij te ontwikkelen; zoals op de gebieden leven en werken, leren en innoveren en informatie en media technologie. 25 Dit betekent voor het onderwijs dat ook we nieuwe praktijken moeten ontwikkelen, zodat kinderen leren om de vaardigheden van de 21ste eeuw succesvol toe te passen. Het leren van deze vaardigheden dienen dan ook ingebed te worden in het curriculum, de didactiek en pedagogiek van onze scholen. Deze innovatie sluit goed aan bij de gekozen speerpunten. Een dergelijke innovatie vraagt om een professionele nieuwsgierigheid en een lerende, samenwerkende en creatieve houding van onze medewerkers. Strategisch doel Prestatie-indicator Hoe weten we dit? Wij creëren vanuit het ontwikkel perspectief verantwoordelijkheid en betrokkenheid voor het eigen leerproces bij kinderen. Eind 2015 heeft elke school beleid ontwikkeld op het gebied van ICT & sociale media. In het schooljaar starten we innovatieve pilots gericht op ontwikkeling kind - leerkracht - ouder. Eind 2014 heeft de stichting beleidskaders vastgesteld op het gebied van ICT & sociale media. Eind 2015 hebben alle scholen binnen het beleidskader van de stichting beleid omschreven op het gebied van sociale media & ICT in de vorm van een protocol gericht op leerlingen, leerkrachten en ouders gerelateerd aan de niet onderhandelbare doelen van ICT. In het schoolplan en/of jaarplan van elke school wordt dat aangegeven. De ervaringen en werkwijzen vanuit deze innovatieve pilots zijn stichtingsbreed gedeeld. Bepaald wordt hoe invulling te geven aan de best practices t.b.v. het stichtingsbeleid en schoolontwikkeling van de scholen passend bij hun visie en concept 24 Trendrapport , Technologiekompas voor het onderwijs. Kennisnet. 25 Trilling, B., Fadel, C.,(2009), 21st century skills, learning for life in our times.wiley 16

17 3.4 Communicatie De afgelopen jaren hebben we naar manieren gezocht om ouders op een goede manier te betrekken bij ons werk. Vanuit onze visie op ons onderwijs willen we de communicatie met ouders versterken. Door intensief samen te werken tussen thuis en school hopen we zo een solide basis te leggen om de best haalbare ontwikkeling van elk kind te realiseren. We zien ouders als educatieve partner. Vanuit een gedeeld pedagogisch partnerschap gaan we met ouders in gesprek over de invulling van het onderwijs. We willen hen niet alleen informeren maar intensiever betrekken bij het onderwijsleerproces, hun ambitie en verwachtingen, het vaststellen van leerdoelen en de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind. Door ouder/kind gesprekken en een ouderportaal kunnen ouders de leervorderingen bespreken en digitaal volgen. We maken gebruik van moderne, digitale media om de dialoog met ouders te versterken. Ook gaan we werken met een externe klachtencommissie voor ouders en wel volgens de standaarden en het protocol van de LOBO 26. In een beleidsplan gaan we aangeven hoe we de de ouderbetrokkenheid structureel gaan vormgeven ten behoeve van een versterking van de leer- en ontwikkelprestatie van onze leerlingen. Strategisch doel Prestatie-indicator Hoe weten we dit? Wij zien ouders als partner In het schooljaar starten we innovatieve pilots gericht op ontwikkeling kind - leerkracht - ouder. In 2016 ligt er een stichtingsbreed ouderbeleidsplan waarin we aangeven hoe ouders structureel worden betrokken bij het leerproces van hun kind. Ouders kunnen op elk moment hun kind digitaal volgen Eind 2016 gaan we op onze scholen werken met samenwerkingsovereenkomste n. Hierin zijn de wederzijdse rechten en plichten en verwachtingen vastgelegd. In het schoolplan en/of jaarplan van elke school wordt dat aangegeven. In het school- en jaarplan is opgenomen welke versterkingen worden uitgevoerd. In 2018 is actief ouderschap gerealiseerd en geborgd. Op 1 augustus 2018 is het leerlingen portfolio steeds actueel en digitaal beschikbaar. Stichting zorgt voor een sjabloon tevens inspiratievoorbeeld. Elke school publiceert deze vanaf 2017 in de schoolgids, op de website en bij intake aan nieuwe ouders. 26 Landelijke Oudervereniging bijzonder onderwijs. Inmiddels opgegaan in Landelijke Ouderraad 17

18 3.5 Financiën: kwaliteit en beleidsrijk Zoals uit het voorgaande blijkt, hechten wij aan kwalitatief goed onderwijs. De leerkracht voor de klas, goede voorzieningen en faciliteiten om die kwaliteit te leveren, een gevarieerd onderwijsaanbod, daar draait het om. Dat vraagt om voldoende financiële middelen die we vooral willen inzetten voor het verhogen van die onderwijskwaliteit. Het onderwijs op een basisschool kent acht leerjaren. Niet alleen het kind van vandaag maar ook het kind van morgen moet goed onderwijs krijgen. Dat vraagt om financiële continuïteit. We willen een gezonde en solide Stichting blijven met een passende reserve, een goed en verantwoord bestedingspatroon, een sluitende begroting en heldere kaders 27 en rapportages volgens de cyclus van planning en control. Om de strategische doelen uit dit beleidsplan op de korte en lange termijn duurzaam te borgen moeten de middelen 28 die de stichting op korte en lange termijn ontvangt in lijn worden gebracht met dit beleidsplan 29. In de kern is dat de opdracht waarvoor we de komende jaren staan. Daarnaast zijn er op een aantal beleidsterreinen ontwikkelingen die onze aandacht vragen: Leerlingenaantallen en kleine scholen Evenals veel scholen in de rest van Nederland zullen ook wij te maken krijgen met een daling van het aantal leerlingen. In ons geval gaat het om een daling van leerlingen nu naar ruim leerlingen in Dit heeft zijn weerslag om de meerjarenbegroting en vraagt dat we hierop anticiperen qua bekostiging van formatie en materiële instandhouding. Een deel 30 van onze scholen is daarnaast gesitueerd in kleine kernen of dun bevolkte gebieden. Klassen en scholen worden kleiner, ook bij De Waarden. Dat heeft niet alleen consequenties voor personeel en financiën 31 maar zet ook druk op de onderwijskwaliteit 32. Dat ziet bijv. op een grotere werkdruk, meer combinatieklassen, het gebruik maken van elkaar expertises en specialismen, de zorgstructuur en kwetsbaarheid op het gebied van personeel. De komende periode zullen we een beleid gaan opstellen voor kleine scholen. Niets doen en afwachten is in onze ogen geen optie. Het gaat erom dat we met elkaar een goede balans en oplossing weten te vinden tussen leefbaarheid en bereikbaarheid enerzijds maar anderzijds ook kijken naar de balans tussen onderwijskwaliteit, variatie van het aanbod en financiële consequenties. Meer samenwerking, ook met andere besturen, is daarbij één van de opties. 27 Handboek AO, Managementinformatiesysteem Afas/Metris 28 We streven naar een beleidsrijke begroting 29 Een goed voorbeeld is de inzet en het plan van aanpak van de NOA-gelden. 30 Nu zo n 7 scholen met minder dan 100 leerlingen en 1 school met minder dan 150 leerlingen. 31 Onderwijsraad (2013): de kosten van een leerling op een kleine school zijn bijna drie keer zo hoog dan op een school met gemiddelde omvang 32 Inspectie van het Onderwijs (december 2012, regio-onderzoek naar krimpbestendige onderwijskwaliteit) tevens Onderwijsverslag 2010/2011 en 2011/2012 ). Krimp leidt tot een toename van risicofactoren, die de kwaliteit van het onderwijs onder druk zetten. Wanneer de school hier te laat of onvoldoende adequaat op reageert, is verlies van onderwijskwaliteit een logisch vervolg. Tevens (pag.27) Het werken met combinatiegroepen en grotere groepen vraagt meer vaardigheden van de leraar rondom klassenmanagement en differentiatie 18

19 Goede (en gezonde) gebouwen Onze scholen bepalen in belangrijke mate het gezicht naar buiten toe. Daarnaast onderkennen wij de samenhang tussen een schoon, goed onderhouden gebouw en een plezierige, gezonde en optimale werk- en leeromgeving. In de visie van De Waarden zijn onze gebouwen vooral duurzame 33 gebouwen. Deze definiëren we volgens de uitgangspunten van People, Planet en Profit 34. People Medewerkers, ouders en leerlingen voelen zich prettig in het gebouw voor een lange periode. Het gebouw werkt bevorderend voor het doel. De gebouwen zijn veilig, schoon en gezond. Het binnenklimaat is op orde; we voldoen aan de landelijke richtlijnen. Streven naar (multi-) functionele, flexibele gebouwen of accommodaties Samenwerking met medegebruikers (waar mogelijk): kindcentra, brede scholen. Resultaten inspectierapporten serieus nemen en uitvoeren. Planet Een zorgvuldige inpassing van nieuwe gebouwen in het verblijfsgebied Een verantwoord en duurzaam gebruik van materialen, onderhoud, montage en productie Zo mogelijk hergebruik van onderwijsmiddelen als meubilair en schoolboeken e.d. Een laag en zuinig energie- en waterverbruik. Profit Reële en verantwoorde investerings- en exploitatiekosten aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan. Leegstand gebruiken voor (tijdelijke) huisvesting maatschappelijke medegebruikers Onderhoud zoveel mogelijk combineren en clusteren met andere scholen Medewerkers-, ouder- en leerlingtevredenheid Samenwerking tussen partijen met realistische vergoedingen voor bedrijfsvoering en investeringen We bouwen voor de toekomst. 33 In lijn met onze kernwaarden. 34 Hiermee sluiten we aan bij de duurzame kwaliteitsrichtlijnen huisvesting primair onderwijs, Hevo (2011). 19

20 3.6 Identiteit Wij zijn een christelijke Stichting. In de statuten 35 is ons bestaansrecht weergegeven. De vraag is actueel hoe we in deze tijd van secularisatie en individualisering invulling geven aan onze christelijke traditie. De betekenis van het christelijk geloof is niet vanzelfsprekend. Daarbij is identiteit 36 een breed begrip. Wij zien onze christelijke identiteit als een kwaliteitskenmerk. Levensbeschouwing fungeert vaak als indicator voor andere kwaliteitskenmerken. In de ogen van ouders leggen confessionele scholen meer de nadruk op eigenschappen als structuur, orde, discipline, welbevinden, waarden en normen, perspectief op een zinvol leven en betrokkenheid bij de samenleving. We zullen naar wegen moeten zoeken om een hedendaagse verbinding te leggen tussen traditie en onderwijs. Wij kennen een identiteitskaart. Wij willen deze in 2015 actualiseren 37 en samen met onze medewerkers en stakeholders betekenis gaan geven. Dat willen we doen in samenhang met de lading van onze overige kernwaarden. 35 De doelen staan weergegeven in de artikel3 A t/m H van de akte van oprichting (10 december 2007). Elke school is verantwoordelijk voor de vormgeving van de eigen christelijke identiteit (beheer en instandhouden). Elke school moet daarnaast aandacht besteden aan de godsdienstige vorming van kinderen en christelijke waarden en normen (artikel 3B). Daarnaast is er een Permanente Commissie Identiteit die de identiteitsaspecten van de Stichting bewaakt en bevordert (artikel 3D). 36 In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen smalle (zuiver levensbeschouwelijk) en brede identiteit (levensbeschouwelijk, pedagogisch en onderwijskundig). 37 Besturenraad (2013) onderscheidt zeven domeinen waarop een school de christelijke identiteit kan vormgeven: het vermogen om vanuit deze inspiratie invulling te geven aan de grondslag van de school. 20

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 2e concept d.d. 28 maart 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid

Nadere informatie

Samen ontwikkelen STRATEGISCH BELEIDSPLAN STICHTING DE WAARDEN

Samen ontwikkelen STRATEGISCH BELEIDSPLAN STICHTING DE WAARDEN Samen ontwikkelen STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014 2018 KANTTEKENING 1-17 1 Teldatum 1 oktober 2013 2 Missie en mission statement zijn identiek aan die van het vorige beleidsplan. Het bleek niet nodig deze

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Koersplan - Geloof in de toekomst

Koersplan - Geloof in de toekomst Koersplan - Geloof in de toekomst Storytelling als innerlijk kompas De s8ch8ng hanteert het verhaal van Springmuis voor draagvlak en gemeenschappelijke taal. Springmuis gaat op reis naar het onbekende.

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan 2015-2019 Groeien en Leren Verbinden en Versterken Voor u ligt het derde strategisch beleidsplan van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (CPOB). Met

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

SCHOOLPLAN

SCHOOLPLAN SCHOOLPLAN 2015-2019 EENHEID IN VERBONDENHEID IBS DE GRIENDEN NIEUWSTRAAT 8 4926 AX LAGE ZWALUWE 1 Indeling Schoolplan 2015-2019 Inleiding 1. Missie en visie van Stichting de Waarden 1.1. Missie en visie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Leren in de wereld van morgen

Leren in de wereld van morgen Leren in de wereld van morgen Strategisch beleidsplan 2015-2019 SPOVenray Oktober 2014 Inhoud Leren in de wereld van morgen... 1 Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 5 De brede ontwikkeling van het kind...

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID

MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID IEDER TALENT TELT MAXIMALE ZELFSTANDIGHEID, MINIMALE AFHANKELIJKHEID INLEIDING Ieder talent telt is het motto dat als een rode draad door ons strategisch beleidsplan voor de jaren 2013-2017 loopt, waarvan

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09BB00 De Meander

Schoolondersteuningsprofiel. 09BB00 De Meander Schoolondersteuningsprofiel 09BB00 De Meander Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

Uitwerkingen van Brainpower sessies

Uitwerkingen van Brainpower sessies Hieronder zijn de resultaten van de Brainpower ingeklonken weergegeven. We zijn zo dicht mogelijk gebleven bij de geschreven teksten, maar hebben de tweedeling leraar/directeur weggelaten. Het is voor

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Leeuwerik

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Leeuwerik RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Leeuwerik Plaats : Leiderdorp BRIN nummer : 04TD C1 Onderzoeksnummer : 290705 Datum onderzoek : 24 november 2016 Datum vaststelling : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 29-06-2016

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Schoolondersteuningsprofiel 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning...

Nadere informatie

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs

Handreiking. Schoolondersteuningsprofiel. Passenderwijs Handreiking Schoolondersteuningsprofiel Passenderwijs Het schoolondersteuningsprofiel is met de komst van passend onderwijs als verplicht document voor elke basisschool ingevoerd. In dit document beschrijft

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

Ruimte en vertrouwen 'In verbinding leren en ontwikkelen' Strategisch beleidsplan Lijn 83. Versie januari 2015. 1. Inleiding

Ruimte en vertrouwen 'In verbinding leren en ontwikkelen' Strategisch beleidsplan Lijn 83. Versie januari 2015. 1. Inleiding Ruimte en vertrouwen 'In verbinding leren en ontwikkelen' Lijn 83. Versie januari 2015 1. Inleiding Voor u ligt het eerste strategisch beleidsplan van de nieuwe Stichting Lijn 83 primair onderwijs, in

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari Jaarplan 2017 RKBS Sint Theresia Steenwijksmoer Datum: 19 januari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017 Schoolnaam RKBS Sint Theresia Datum 07-01-2017 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België

SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België De principes van opbrengstgericht werken Linda Odenthal Opbrengstgericht werken is geen doel maar een middel!

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse. Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader

Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse. Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse 2011-2015 Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader Opgesteld door het algemeen en dagelijks bestuur Advies/instemming GMR*

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE

Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Basiskwaliteit Voorschool VVE Zaanstad CRITERIA PROFESSIONELE COMPETENTIES VOOR MEDEWERKERS, TEAM EN ORGANISATIE Vastgesteld Stuurgroep VVE Zaanstad 13 september 2016 1 INLEIDING Aanleiding Voorschoolse

Nadere informatie