Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Jaarverslag 2013

2 Stichting LOVK Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Landelijk Bureau LOVK Schulpweg 37, 3084 NG Rotterdam Nederland T +31 (0) F +31 (0) E I 2

3 Inhoud Inleiding A. Algemene informatie omtrent de instelling 1. Doelstelling van de organisatie missie en visie identiteit en toegankelijkheid 2. Strategie en beleid beleid kernactiviteiten producten en diensten geografische gebieden en afnemers 3. Interne organisatie organogram - zaken met personele impact en personele ontwikkeling onderwijsprestaties ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg onderzoekbeleid onderwijskundige zaken (inclusief ict) samenwerking en samenwerkingsverbanden - nieuwe ontwikkelingen, zaken met behoorlijke politieke en/of maatschappelijke impact- het gevoerde beleid inzake uitkeringen na ontslag ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen. 4. Belangrijke wijzigingen in interne organisatiestructuur en personele bezetting 5. Belangrijke stellige bestuurlijke voornemens en inmiddels in het nieuwe jaar genomen besluiten alsmede van de financiële vertaling daarvan 6. Huisvesting 7. Waardering oudertevredenheid - klachten 8. Beheer en financiën beleid bezoldiging toezichthoudende bestuurders vrij besteedbaar vermogen governance transparantie Bijlagen Controlcyclus Kengetallenkaart B. Financiële informatie omtrent de instelling 1.Financiële positie op balansdatum 2. Analyse resultaat 3. Afwijkende rubricering 4. Analyse realisatie huidig jaar versus realisatie voorgaand jaar en realisatie huidig jaar versus begroting met toelichting op de staat van baten en lasten 5. Investeringen en financieringsbeleid 6. Treasuryverslag 7. Kengetallen 8. Voornaamste risico s en onzekerheden en toekomstparagraaf 3

4 Inleiding In het kader van verticale verantwoording bevat dit jaarverslag in hoofdlijnen een overzicht van de activiteiten die binnen de Stichting ontplooid zijn in In de paragraaf strategie en beleid wordt de blik ook naar de toekomst gericht. LOVK is de enige organisatie in Nederland die de verantwoordelijkheid heeft voor het onderwijs aan jonge varende kinderen. Hierbij levert zij maatwerk voor elk kind. Ook is LOVK de enige onderwijsorganisatie waarbij de kern van het onderwijs thuis gegeven wordt door de ouders. LOVK legt zo een unieke relatie tussen thuissituatie en lessituatie. Anders gezegd, tussen opvoeding en onderwijs. Daarbij heeft LOVK een aansturende en ondersteunende rol in het onderwijsaspect, en - waar gewenst - een adviserende op het gebied van opvoeding en welzijn. In 1997 ondertekenden de besturen die verantwoordelijk waren voor het onderwijs aan varende kleuters een intentieverklaring om gezamenlijk uitwerking en invulling te geven aan nieuw beleid en nieuwe werkwijzen voor dit onderwijs. In 2001 werd LOVK operationeel als enige school in Nederland die zich specifiek bezig houdt met onderwijs aan varende kinderen. Vanaf dat jaar is voortvarend gewerkt aan nieuw beleid en zijn nieuwe werkwijzen geïntroduceerd. Voor een uitgebreide beschrijving van het integrale onderwijssysteem, zoals dat thans functioneert, verwijzen we graag naar de website Het bestuur van LOVK 4

5 A. Algemene informatie omtrent de instelling 1. Doelstelling van de organisatie -- missie en visie LOVK wil voor varende kinderen van 3 tot 7 jaar het recht op onderwijs dat zij hebben, wat inhoud en vorm betreft zo goed mogelijk invullen. Door middel van onderwijs wordt bijgedragen aan: een ontwikkeling van jonge varende kinderen, die cognitief en sociaal emotioneel zoveel als mogelijk is gelijk loopt met die van het jonge kind binnen reguliere onderwijsvoorzieningen; een goede aansluiting in groep drie van het reguliere onderwijs; de instandhouding van het varende gezinsbedrijf als economisch en maatschappelijk belang. -- identiteit en toegankelijkheid Stichting LOVK heeft ten doel het geven van onderwijs aan varende kinderen op bijzonder- neutrale, protestants-christelijke en rooms-katholieke grondslag. Kinderen die de school bezoeken hebben elk hun eigen achtergrond. De levensbeschouwing van de ouders is daarvan een belangrijk aspect. Daar wordt binnen het onderwijs van LOVK nadrukkelijk rekening mee gehouden door ruimte te bieden aan de beleving daarvan. Niet alleen ouders en kinderen worden binnen LOVK in hun opvattingen gerespecteerd, dit respect beoefenen medewerkers en kinderen ook onder elkaar. Wat de onderwijskundige identiteit betreft ziet LOVK kinderen als aangewezen op verzorging, bescherming en toerusting. Ouders zijn daarbij de eerst verantwoordelijken. Bij deze taak, die voor ouders die een varend bestaan leiden extra gecompliceerd is, wil LOVK ouders behulpzaam zijn vanuit een visie die samen te vatten is in drie kernwoorden: relatie, competentie en zelfstandigheid. relatie; je veilig voelen, je geaccepteerd weten, jezelf kunnen zijn competentie; passende taken krijgen, voldoende uitdaging hebben zelfstandigheid; verantwoordelijkheid (leren) dragen 2. Strategie en beleid In 2011 is het strategisch beleid 1 voor de planperiode ( ) vastgesteld. De gewenste situatie (2015) wordt als volgt beschreven: LOVK richt zich op kerndoelgroep Jonge varende kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar. doelgroepen met vergelijkbare kenmerken Jonge trekkende kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar. doelgroepen met niet vergelijkbare kenmerken Jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar met fysieke beperkingen. Jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar met geografische beperkingen. Jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar die vanwege de keuze van hun ouders thuis onderwijs ontvangen. Jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar waarvan de ouders thuis de ontwikkeling willen stimuleren. Instellingen die werken met kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar. -- kernactiviteiten; producten en diensten Onderwijsleerpakketten voor kinderen van 3 7 jaar waarmee ouders onderwijs kunnen bieden. Ondersteunende materialen bij de speel- en onderwijsleerpakketten. Begeleiding leerlingen, individueel en groepsgewijs. Begeleiding ouders bij het werken met de onderwijsleerpakketten. Begeleiding leerkrachten bij het inzetten van de onderwijsleerpakketten. Verzorgen van trainingen, workshops e.d. aan derden die gebruik (gaan) maken van door LOVK ontwikkelde producten. 1 Het Strategisch Beleidsplan is te vinden op 5

6 Levering van onderwijsleerpakketten en begeleiding in heel Nederland en daarbuiten. 3. Interne organisatie -- organogram Stichting LOVK (vanaf 1 maart 2013) bestuur MR directeur LOVK Management assistent managementteam directeur en de regioadjuncten regio Rotterdam + Terneuzen Regio adjunct 1 Coördinator Innovatie en ontwikkeling 1 Mentoren 7 Groepsleerkrachten 2 Onderwijsassistent 1 Regio Dordrecht + Zwolle en Maasbracht Regio adjunct 1 Coördinator Zorg 1 Mentoren 8 Groepsleerkracht 3 Onderwijsassistent 1 -- zaken met personele impact en personele ontwikkelingen Het Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen is afgestemd op de behoeften van varende ouders en hun jonge kinderen. LOVK dient deze pretentie waar te maken. Medewerkers moeten derhalve de juiste opleiding genoten hebben, beschikken over meer dan gewone didactische, pedagogische en communicatieve kwaliteiten en kunnen werken binnen een organisatie die een beroep doet op zelfstandigheid, flexibiliteit en creativiteit. Daarbij dienen zij visie en beleid van LOVK uit te dragen en vooral oog te hebben voor de positie van ouders en kinderen aan boord. Medewerkers vinden bij LOVK uitdagend werk. Dit leidt tot een bovengemiddelde tevredenheid 2 en een gering verloop binnen het personeelsbestand. De personeelsopbouw vertoonde in 2013 ten opzichte van vorige jaren dan ook nauwelijks fluctuatie. Door het zeer lage aantal leerlingen dat Het Maashofje in Maasbracht bezocht was het onvermijdelijk de klas in Maasbracht per 1 augustus 2013 te sluiten. Helaas is daardoor voor de onderwijsassistente per 1 augustus fase 2 van het sociaal plan in werking getreden. Om tot goede afspraken te komen is in mei 2013 DGO gevoerd met de bonden. Tot het ontslag per 1 augustus 2015 is een goede regeling getroffen. Het Maashofje is als mentoraat tijdelijk gevestigd in de bibliotheek, nabij De Tweesprong. Met De Tweesprong zal in 2014 de brede school van Maasbracht betrokken worden. -- onderwijsprestaties Opbrengsten groep 2: In het verleden scoorden veel kinderen op A-niveau. Er heeft de laatste 2 jaar een verschuiving plaatsgevonden naar B- en C-scores. Dit is een logische, realistische verschuiving. Volgens Cito zijn A-scores boven het landelijk gemiddelde en B en C-scores de norm, met 2 Zie onderzoek tevredenheid medewerkers Medewerkers en meedenkers op 6

7 uitzondering van de lage C-scores. Een verklaring zou kunnen zijn dat de cito rekenen is aangepast aan nieuwe normen. Het niveau van de toets is verzwaard, zodat de kinderen die meer aan kunnen en verder zijn in hun ontwikkeling boven komen drijven in de A-groep. Dit neemt niet weg dat er een onverklaarbare daling in de andere resultaten wordt waargenomen. Stappen Langs het Water houdt geen rekening met de nieuwe eisen van de inspectie. In het nieuwe pakket VoortVarend worden de nieuwe eisen van de inspectie wel meegenomen. Het is interessant om in de gaten te houden of er tegen die tijd verandering in de scores waarneembaar is. De huidige opbrengsten van de LOVK liggen echter nog boven het landelijk gemiddelde: Meer dan 75% van de leerlingen scoort A t/m C. De kinderen die de LOVK verlaten hebben een probleemloze start in groep 3 en 4. Vijf kinderen hebben een kleuterverlenging gedaan. Opbrengsten groep 3: Geconcludeerd kan worden dat de leerlingen van de LOVK het goed doen in het regulier onderwijs. Dit is gebaseerd op de scores die de kinderen hier bij de vervolgschool lieten zien. Slechts 2 kinderen hebben in groep 3 gedoubleerd. Meer dan 75% van de leerlingen scoort boven het landelijk gemiddelde. Het beleid dat de LOVK voert ten aanzien van Herfstkinderen en de adviezen die door de mentoren gegeven worden t.a.v. het vervolgonderwijs van onze kinderen, vindt navolging bij de ontvangende scholen. Wellicht geeft dit meer kleuterverlenging, maar daardoor stijgen de opbrengsten uiteindelijk in groep 3. Een leerling is onder voorwaarden in groep 3 geplaatst en heeft dit goed gedaan. Twee leerlingen zijn, ondanks het advies van de LOVK, door de vervolgschool toch in groep 3 geplaatst. Deze leerlingen hebben het boven verwachting goed gedaan. Opbrengsten groep 4:Twee leerlingen, die groep 3 bij de LOVK hebben gegaan, zijn probleemloos doorgestroomd naar groep 4.( zie bijlage: kengetallenkaart) -- scholing De bekwaamheidseisen van de Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) zijn uitgangspunt voor scholing en ontwikkeling van de medewerkers. Zij regisseren voor een groot deel hun eigen ontwikkeling door het bijhouden van een bekwaamheidsdossier en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Dit is een continuering van eerder ingezet beleid. De begeleiding van kinderen vanaf drie jaar vraagt van de medewerkers specifieke expertise. Door middel van (zelf)studie en coaching wordt hier aandacht aan besteed. In 2010 is in het kader van verkenning van de organisatiecultuur een eerste aanzet gegeven om te komen tot een organisatie waarbinnen men meer dan tot nu toe van elkaars expertise gebruik kan en wil maken. -- verzuim en re-integratie Het (kort) ziekteverzuim binnen de LOVK is laag, onder het landelijk gemiddelde. Een groot deel van het personeel heeft in 2013 amper verzuimd. Met een medewerker die gedurende enkele maanden wegens ziekte niet 100% kon werken is naar tevredenheid van de medewerker een plan van aanpak gemaakt dat de volledige herintreding heeft bevorderd. Voor specifiek beleid op dit terrein bestaat dan ook geen aanleiding. -- interne en externe kwaliteitszorg; onderwijs en kwaliteit Er is binnen LOVK voortdurende aandacht voor implementatie en borging van nieuwe ontwikkelingen. Dat levert kwalitatief hoogwaardig onderwijs op. Dat die kwaliteit goed is, wordt door zowel interne als externe onderzoeken bevestigd. De uitkomsten van het COOL + onderzoek (Cohortonderzoek Onderwijsloopbanen, 2009) laten zien dat varende kinderen even goed presteren als walkinderen of zelfs beter. Ook als het gaat om het 7

8 welbevinden zijn er geen grote verschillen met walkinderen 3. Op de kengetallen kaart is te zien dat de kinderen die onderwijs gevolg hebben bij de LOVK het goed doen in het regulier onderwijs. Vierjaarlijkse tevredenheidsonderzoeken onder ouders en toekomstige ouders geven mede richting aan het onderwijs van LOVK. Het eindrapport van het laatst gehouden onderzoek verscheen in 2013 onder de titel Constant luisteren naar ouders 4. Het plan van aanpak dat naar aanleiding van de conclusies tot stand is gekomen is verstuurd naar de ouders. -- onderzoeken LOVK werkt opbrengstgericht. Dat betekent dat voortdurend intern onderzoek gedaan wordt naar de resultaten van het onderwijs. Daarnaast is het beleid dat naast onderzoek door de inspectie ook extern onderzoek verricht wordt, incidenteel en structureel. Wat het laatste betreft vinden binnen LOVK de volgende onderzoeken plaats: -- externe audit in samenhang met het strategisch beleidsplan; -- vierjaarlijks prognose- en behoefte-onderzoek onder ouders; -- tweejaarlijks tevredenheidonderzoek onder ouders; -- cultuur- en tevredenheidonderzoek onder medewerkers. In 2013 heeft het tevredenheidsonderzoek onder ouders plaats gevonden. -- LOVK als unieke school LOVK is een unieke school. Het onderwijs wordt in verschillende vormen aangeboden, die samen één integraal systeem vormen. Voor de doelgroep van LOVK betekent dit: a. onderwijs aan boord met mentorbegeleiding; b. onderwijs op ligplaatsscholen; c. onderwijs in samenwerking met reguliere peuterspeelzalen en basisscholen. De onderdelen a en b zijn specifiek gericht op de situatie van jonge varende kinderen en hun ouders en duidelijk herkenbaar als LOVK-onderwijs. Het onderwijs aan boord wordt in samenwerking met ouders gerealiseerd. Ouders en LOVK zijn educatieve partners. Daarom is veel en voortdurend aandacht voor de rol van de ouders in het onderwijsleerproces. De samenwerking met peuterspeelzalen en reguliere basisscholen is intensief en van goede kwaliteit. -- schoolbezoeken In 2013 was wederom het aandeel van de ligplaatsscholen in het totale schoolbezoek van varende kinderen hoog, ten opzichte van 2012 wel een lichte daling. Van alle schoolbezoeken werd bijna 72% op de ligplaatsscholen van LOVK gerealiseerd. De totale bijdrage van alle gastscholen is substantieel. LOVK heeft dan ook veel waardering voor de inzet van deze scholen. geregistreerde dagdelen ligplaatsscholen LOVK geregistreerde dagdelen gastscholen basisonderwijs Naast de kerndoelgroep maakten voorheen doelgroepen met vergelijkbare en niet vergelijkbare kenmerken gebruik van het onderwijs van LOVK of van delen daarvan. Doordat LOVK het onderwijs ook digitaal aanbiedt is er ook belangstelling bij ouders die voor kortere of langere tijd in het 3 Voor het complete onderzoek zie 4 Het complete rapport is te vinden op onder de knop Nieuws 8

9 buitenland verblijven. Het past binnen het strategisch beleid van LOVK om hierop in te spelen. Het ministerie heeft echter bepaald dat de LOVK alleen trekkende bevolking mag bedienen. -- ICT Gezien de ontwikkelingen van het nieuwe onderwijsleerpakket VoortVarend, dat in 2013 in gebruik is genomen, zal het aantal gebruikers van uiteindelijk met de methode Stappen Langs het Water uit de organisatie groeien. Meer dan 90% van de ouders gebruikt de website dat voorzien is van filmpjes behorend bij de nieuwe methode VoortVarend. Het digitaliseren van de nieuwe methode in de vorm van een actieve App. ziet de LOVK als een uitdaging voor de toekomst. Het gebruik van voor korte berichten aan ouders werkt. Van de ouders maakt 95% frequent gebruik van . Met het schooladministratiesysteem ParnasSys beschikt LOVK over een goed instrument voor de leerlingenadministratie. (Nog) intensiever benutten van dit systeem voor het volgen van de prestaties van de leerlingen is onderzocht. Strategisch beleidsdoel is dat ouders inzage hebben in het systeem en daar ook een inhoudelijke bijdrage aan kunnen leveren. In 2012 is een belangrijke stap gezet in deze richting door de aanschaf en aanpassing van het digitale observatiesysteem KIJK! Ouders zetten nu zelf de observaties in het systeem. Deze ontwikkeling en inzet loopt gelijk met die van het nieuwe onderwijsleerpakket VoorVarend. De site werd in 2013 gevuld met de nieuwe onderwijsinhoud van VoortVarend. Ook werden er onderwijsfilmpjes op geplaatst. Daarmee is een goede basis gelegd voor verdere uitbouw. De themapakketten ontwikkeld door de LOVK beschikken ook over filmpjes op de website. -- samenwerking en samenwerkingsverbanden LOVK participeert niet in regionale samenwerkingsverbanden, omdat de kerndoelgroep van LOVK geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Wel zoekt LOVK goede samenwerking met gemeenten en met voor haar relevante organisaties zoals Wereldschool (Stichting IVIO), Rijdende School (Stichting SRS), Landelijke Ouderorganisatie (LOVT) en de Vereniging van scholen waar schipperskinderen onderwijs krijgen (BSOS). De samenwerking is geformaliseerd in structurele contacten. -- nieuwe ontwikkelingen Ook in 2013 werden peuters vanaf 3 jaar door LOVK begeleid. De bekostiging van de dagelijkse begeleiding van kinderen van 3 jaar tot 3,5 jaar vond hiervoor plaats door middel van een extra rijkssubsidie. Verantwoording van deze gelden heeft plaatsgevonden. Ondanks dat de rijkssubsidie is gestopt wil de LOVK de begeleiding van de peuters niet beëindigen. De bekostiging van deze peuters tot 3,5 jaar neemt de LOVK dan ook voor eigen rekening. Met het infobulletin Instap (voor het eerst verschenen eind 2010) bereikt LOVK ouders van kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar. De mogelijkheid om onderwijs op niveau groep drie te volgen, past bij het uitgangspunt van LOVK, onderwijs op maat te willen bieden. Enkele leerlingen maken hiervan gebruik. Een aantal Belgische varende kinderen maakt gebruik van het onderwijs van LOVK. In 2013 is het vernieuwen van het onderwijsleerpakket Stappen langs het water gecontinueerd. Een referentiegroep, samengesteld uit mentoren, denkt voortdurend mee tijdens de ontwikkeling. Het nieuwe onderwijsleerpakket VoortVarend is operationeel geworden in augustus 2013 en groeit de organisatie in. Het pakket bevat per half jaar vijf instructieboeken, werkbladen per thema, DVD voor de muzieklessen, muziekinstrumenten en routinedozen voor taal en rekenen. 9

10 In 2013 is het KIJK! observatiesysteem voor de LOVK aangekocht en aangepast. Het observatiesysteem is opgebouwd volgends de SLO leerlijnen, deze SLO leerlijnen worden ook in het nieuwe onderwijsleerpakket gebruikt. KIJK! is aangepast voor de LOVK zodat de ouders in het vervolg de bevindingen van de gegeven lessen en waarnemingen direct kunnen weergeven in het systeem van KIJK! De LOVK is de eerste basisschool die deze samenwerking aan ouders biedt. De tussentijdse observatierapporten kunnen in het schooladministratiesysteem gehangen worden. De implementatie heeft plaatsgevonden en de invoering loopt synchroon met de start van het onderwijsleerpakket VoortVarend. Naar aanleiding van het oudertevredenheidsonderzoek is in 2013 het Kijk mij eens boekje geïntroduceerd. Dit boekje wordt door ouders erg gewaardeerd en stimuleert het bezoek aan de ligplaatsscholen. Gezien het feit dat de ouders verder weg moeten varen en dus langer onderweg zijn, is het aantal mentoruren per leerling uitgebreid. De begeleiding op afstand kan nu nog intensiever plaatsvinden. -- zaken met een politieke of maatschappelijke impact Zaken met een politieke of maatschappelijke impact hebben zich in 2013 niet voorgedaan en de verwachting is dat deze zich in 2014 ook niet voordoen. -- het gevoerde beleid het gevoerde beleid inzake uitkeringen (voor en) na ontslag Dit beleid is niet aanwezig bij de LOVK en wordt niet gevoerd.de LOVK is gebonden aan de geldende Cao voor het onderwijs. Het meerjarig formatieplan, opgenomen in de begroting, geeft inzicht in de personele uitgaven in de toekomst zodat tijdig geanticipeerd kan worden. Door het sluiten van de klas in Maasbracht is in fase één de werknemers gevraagd vrijwillig ontslag te nemen. Een werknemer heeft een andere baan gevonden bij de SRS (Stichting Rijdende school) en met een andere werknemer is overeengekomen dat voor een bedrag van 2500,- vrijwillig ontslag werd genomen. De onderwijsassistente heeft in fase 2 van het sociaal plan een studie en sollicitatiebegeleiding aangeboden gekregen. Zij heeft dit vooralsnog afgewezen en wenst dit pas in mei 2014 in werking te stellen. Wel heeft zij geaccepteerd voor de periode tot ontslag (1 aug 2015) voor twee dagen te werken op de locatie in Dordrecht als onderwijsassistente, waarbij werktijd reistijd is en de reiskosten worden vergoed. -- ontwikkelingen bij of in relatie met verbonden partijen Een verbonden partij was PiOn, een stichting aan wie de LOVK o.a. de opdracht heeft gegeven het onderwijsleerpakker VoortVarend te ontwikkelen voor de doelgroep. Een wijziging in het bestuur van PiOn per ultimo 2013 heeft ervoor gezorgd dat PiOn niet langer als een verbonden partij geldt. 4. Belangrijke wijzigingen in interne organisatiestructuur en personele bezetting -- leiding LOVK In maart 2012 is de nieuwe directeur van de LOVK benoemd. In samenhang met de komst van de directeur is door het bestuur en de geledingen nagedacht over (het terugdringen van) de kwetsbaarheid van de organisatie. Met toestemming van de medezeggenschapsraad zijn de maatregelen genomen welke hebben geleid tot een nieuwe organisatiestructuur met twee regio adjuncten, een voor de regio Rotterdam-Terneuzen en een voor de regio Dordrecht-Zwolle- Maasbracht en twee coördinatoren, een coördinator zorg en een coördinator innovatie en ontwikkeling. De verantwoording komt op deze manier lager in de organisatie te liggen waardoor de stichting minder kwetsbaar wordt. Dit heeft praktisch zijn beslag gekregen in Belangrijke stellige bestuurlijke voornemens en inmiddels in het nieuwe jaar genomen besluiten -- bestuursstructuur Het bestuur bestaat uit 6 leden, waarvan een voorzitter, secretaris, penningmeester, twee leden zonder specifieke functie en een ouderlid. Vanwege de specifieke beroepsuitoefening hebben ook twee plaatsvervangende ouderleden zitting in het bestuur. Het bestuur is toezichthoudend, intergraal 10

11 verantwoordelijk en leeft de code goed bestuur na. Jaarlijks worden de doelen op stategisch beleid en leerresultaten getoetst. Gedurende 2013 zijn de diverse reglementen besproken, het bestuursreglement en het managementstatuut zijn vastgesteld. Het bestuur heeft in 2013 vijf keer vergaderd. Het bestuur werkt volgens een jaarplanning en agendavoering. Het bestuur was voornemens Het Zwanejong uit te breiden met de aankoop van een woonhuis naast de school. Dit pand is per 1 februari 2013 aangekocht en biedt plaats aan mentoren, coördinator zorg en de regioadjunct. Eind 2013 is de procedure tot werving van een nieuwe voorzitter bestuur gestart. 6. Huisvesting Het onderwijs aan varende kleuters wordt in 2013 in twee regio s aangeboden: regio Schelde, Rijn en IJmond met onderwijslocaties in Rotterdam en Terneuzen; regio Merwede/IJssel/Maas met onderwijslocaties in Dordrecht, Zwolle en Maasbracht; In Zwolle, Maasbracht en Terneuzen verzorgt LOVK het onderwijs aan varende kleuters in samenwerking met een basisschool. Zo heeft LOVK de gelegenheid om onderwijs aan de wal te bieden en tegelijk het mentoraat in de regio s gedegen in te vullen. Ten behoeve van het uitoefenen van het mentoraat worden in Dordrecht, Maasbracht, Terneuzen en Zwolle medegebruik - lokalen in basisscholen gehuurd. In Dordrecht heeft de LOVK uitbreiding gerealiseerd door middel van de aankoop van een pandje naast de school. Het koopcontract is op 1 februari 2013 getekend. Er heeft bestemmingswijziging plaatsgevonden van woonbestemming naar kantoorbestemming. In 2013 is er een onderhoudsvoorziening opgenomen voor de locatie Dordrecht naar aanleiding van een MOP. Regio Maas heeft een plaats in De Brede School van Maasbracht weten te bemachtigen. Eind 2014 zal De Brede School in gebruik genomen worden. Voor de tussenliggende periode heeft de LOVK een ruimte gehuurd tegenover De Tweesprong in de bibliotheek. In 2013 heeft de samenwerking met De Tweesprong in Maasbracht vorm gekregen. Ligplaatsschool De Zwarte Zwaan en het Landelijk Bureau zijn in gebouw Robbenoord, gevestigd in het havengebied (Waalhaven) van Rotterdam. Aan het einde van 2012 is het huurcontract uitgebreid met een speellokaal op de begane grond voor de gymlessen en een speelotheek op de vierde verdieping. 7. Waardering -- tevredenheid ouders In 2013 is via de post een groot tevredenheidonderzoek gehouden in de vorm van een enquête onder alle ingeschreven ouders. Uit dit grote onderzoek blijkt dat ouders heel erg tevreden zijn over de leerkrachten op de ligplaatsscholen en de mentoren. Het gehele onderzoeksrapport is te vinden op de website onder het kopje nieuws. -- klachten Het klachtenreglement van LOVK bevat de procedure van klachtenbehandeling. Deze procedure is ook integraal in de schoolgids opgenomen en daarmee voor alle ouders goed toegankelijk. In 2013 zijn geen klachten ontvangen. 11

12 8. Beheer en financiën van LOVK Beleid is, dat toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed d.w.z. dat zij ten goede komen aan het onderwijs aan varende kinderen. Daarbij is continuïteit bij een in omvang afnemende doelgroep een belangrijk aandachtspunt. Om die continuïteit zowel voor de doelgroep als voor de medewerkers te borgen en de kwaliteit van het onderwijsaanbod te behouden, d.m.v. het ontwikkelen van het compleet nieuwe onderwijsleerpakket VoortVarend voor vier- vijf- en zesjarigen dat aan de nieuwe eisen van inspectie voldoet, houdt LOVK als kleine organisatie een relatief hoog vrij besteedbaar vermogen aan. Naar aanleiding van het onderzoek naar de financiële positie van de LOVK is eind 2012 een notitie geschreven aan het ministerie bij de beleidsrijke begroting, de meerjarenraming. Hieruit blijkt dat de financiële buffer in voldoende mate wordt afgebouwd. Voorts geldt: De kerntaken werden uitgevoerd met subsidiegelden. Bestuurders worden niet bezoldigd en ontvingen derhalve in 2013 geen bezoldiging, slechts vacatiegeld van 150,- bij presentie. Middelen die gegenereerd worden door levering van diensten en/of producten buiten de kerndoelgroep, dienen om de uitvoering van de kerntaak te verstevigen en de continuïteit daarvan te bevorderen. -- governance Het bestuur van LOVK werkt met een planning- en controlcyclus. Deze is erop gericht de realisatie van de geformuleerde doelstellingen te bewaken en omvat: opstellen van beleidsplannen; beleidsplannen vertalen naar een meerjaren begroting en jaarbegroting; maken van de budgetverdeling; het vaststellen van de begroting; uitvoering geven aan de begroting; monitoring door middel van rapportages; verantwoording, controle en bijsturing; actualiseren van beleidsplannen. -- transparantie LOVK wil een transparante organisatie zijn. Jaarlijks publiceert de LOVK een publieksjaarverslag voor ouders en alle betrokkenen in het werkveld. In dit jaarverslag wordt men expliciet uitgenodigd om met LOVK in gesprek te gaan. Het bestuur werkt volgens Code goed bestuur. Periodiek wordt deze code geëvalueerd. 12

13 bijlage 1. controlcyclus - controle, bijsturen - actualiseren beleidsplan Strategisch Beleidsplan - opstellen jaarplan - beleidsplannen vertalen - budgetverdeling verantwoording: jaarrekening Planning & controlcyclus de begroting vaststellen - controle, en bijsturen monitoring d.m.v. rapportages uitvoering geven aan begroting 13

14 bijlage 2. onderwijsresultaten KENGETALLENKAART LOVK criterium/referentie INTERNE ORGANISATIE 1. aantal leerlingen per 1 okt leerlingen per 1 okt < 3½ jaar (peuters) ½ -4 jaar (peuters) > 4 jaar (kleuters) groep afhankelijk van ontwikkelingen in de binnenvaart 2. onderwijskwaliteit niveaus groep 2 2a. CITO taal E2 2012* landelijk gemiddelde 2012* niveau = A 1* 38,2% 23,3% 19,6% 25% 20%* niveau = B 2* 29,4% 33,3% 29,4% 25% 20%* niveau = C 3* 19,1% 35,0% 35,3% 25% 20%* niveau = D 4* 10,3% 8,3% 13,7% 15% 20%* niveau = E 5* 2,9% 0,0% 1,9% 10% 20%* 2b. CITO ordenen M2 landelijk gemiddelde niveau = A 42,3% 31,7% 29,4% 25% niveau = B 36,6% 46,7% 25,5% 25% niveau = C 16,9% 15,0% 25,5% 25% niveau = D 1,4% 5,0% 17,7% 15% niveau = E 2,8% 1,7% 1,9% 10% 2c.CPS leestoets letterkennis landelijk gemiddelde niveau = A 35,1% 36,4% 23,7% 25% niveau = B 15,8% 22,7% 26,3% 25% niveau = C 31,6% 20,5% 39,5% 25% niveau = D 10,5% 15,9% 10,5% 15% niveau = E 7,0% 4,6% 0,0% 10% 2d. CPS leestoets benoemsnelheid Landelijk gemiddelde niveau = A 21,7% 20,5% 35,9% 25% niveau = B 25,0% 38,6% 25,6% 25% niveau = C 33,3% 25,0% 23,1% 25% niveau = D 8,3% 6,8% 11,5% 15% niveau = E 11,7% 9,1% 3,8% 10% 2e. doorstroom naar groep 3 en 4 basisonderwijs probleemloos 95,8% 95,2% 92,1% 83% verlengd kleuterjaar 1,4% 4,8% 7,9% 12% Verwijzing SBO 1,4% 0% 0% 1% door naar groep 4 1ll. 2ll. 3ll. 3. onderwijskwaliteit niveaus eind groep 3 (E3) landelijk gemiddelde - varende kleuters in het basisonderwijs - CITO rek/wisk 92,6 94,4% 90,9% niveau A, B of C = 75% CITO spelling 83,1 91,7% 87,3% niveau A, B of C = 75% CITO lez. wrdn DMT 79,3 73,8% 75,5% niveau A, B of C = 75% AVI E3 en hoger 73,0% 79,4% 78,2% niveau > M3 = 75 % doublure in groep 3 2,8% 2,6% 1,5% 4,1% 4. leerlingenzorg: strategisch beleid 4a.gerealiseerde boordbezoeken 80% 80% 82% 90% 4b. tevredenheid ouders mentoraat 92% 99% 99% 90% - 100% 4c. tevredenheid ouders ligpl. onderwijs 99% 98% 98% 90% - 100% 14

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014 Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Jaarverslag 2014 Stichting LOVK Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Landelijk Bureau LOVK Schulpweg 37, 3084 NG Rotterdam Nederland T +31 (0)10

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Jaarverslag SVZH 2013 pagina 2 Inhoudsopgave: Leeswijzer 1. Voorwoord pagina 5 2. Missie, visie en kernwaarden pagina 7 3. Structuur en organisatie pagina 8

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur 1 Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur Jaarverslag 1 Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 2 Doelstelling van de organisatie 3 Beleid en kernactiviteiten 4.1 Juridische structuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Jaarverslag 2012 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Eben-Haëzerschool Gijsbrechtgaarde 110 7329 CA Apeldoorn Brinnummer 29 TM Eben-Haëzerschool Zandenallee

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Vastgestelde versie 3, d.d. 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave Meerjarenbegroting 2015-2018 OPSO Inleiding 4 De Nederlandse burger in de wereld van 2030?! Het

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN Mei 2013 Bestuursjaarverslag 2012 Stichting voor Protestants

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie