Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Jaarverslag 2013

2 Stichting LOVK Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Landelijk Bureau LOVK Schulpweg 37, 3084 NG Rotterdam Nederland T +31 (0) F +31 (0) E I 2

3 Inhoud Inleiding A. Algemene informatie omtrent de instelling 1. Doelstelling van de organisatie missie en visie identiteit en toegankelijkheid 2. Strategie en beleid beleid kernactiviteiten producten en diensten geografische gebieden en afnemers 3. Interne organisatie organogram - zaken met personele impact en personele ontwikkeling onderwijsprestaties ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg onderzoekbeleid onderwijskundige zaken (inclusief ict) samenwerking en samenwerkingsverbanden - nieuwe ontwikkelingen, zaken met behoorlijke politieke en/of maatschappelijke impact- het gevoerde beleid inzake uitkeringen na ontslag ontwikkelingen bij of in relatie tot verbonden partijen. 4. Belangrijke wijzigingen in interne organisatiestructuur en personele bezetting 5. Belangrijke stellige bestuurlijke voornemens en inmiddels in het nieuwe jaar genomen besluiten alsmede van de financiële vertaling daarvan 6. Huisvesting 7. Waardering oudertevredenheid - klachten 8. Beheer en financiën beleid bezoldiging toezichthoudende bestuurders vrij besteedbaar vermogen governance transparantie Bijlagen Controlcyclus Kengetallenkaart B. Financiële informatie omtrent de instelling 1.Financiële positie op balansdatum 2. Analyse resultaat 3. Afwijkende rubricering 4. Analyse realisatie huidig jaar versus realisatie voorgaand jaar en realisatie huidig jaar versus begroting met toelichting op de staat van baten en lasten 5. Investeringen en financieringsbeleid 6. Treasuryverslag 7. Kengetallen 8. Voornaamste risico s en onzekerheden en toekomstparagraaf 3

4 Inleiding In het kader van verticale verantwoording bevat dit jaarverslag in hoofdlijnen een overzicht van de activiteiten die binnen de Stichting ontplooid zijn in In de paragraaf strategie en beleid wordt de blik ook naar de toekomst gericht. LOVK is de enige organisatie in Nederland die de verantwoordelijkheid heeft voor het onderwijs aan jonge varende kinderen. Hierbij levert zij maatwerk voor elk kind. Ook is LOVK de enige onderwijsorganisatie waarbij de kern van het onderwijs thuis gegeven wordt door de ouders. LOVK legt zo een unieke relatie tussen thuissituatie en lessituatie. Anders gezegd, tussen opvoeding en onderwijs. Daarbij heeft LOVK een aansturende en ondersteunende rol in het onderwijsaspect, en - waar gewenst - een adviserende op het gebied van opvoeding en welzijn. In 1997 ondertekenden de besturen die verantwoordelijk waren voor het onderwijs aan varende kleuters een intentieverklaring om gezamenlijk uitwerking en invulling te geven aan nieuw beleid en nieuwe werkwijzen voor dit onderwijs. In 2001 werd LOVK operationeel als enige school in Nederland die zich specifiek bezig houdt met onderwijs aan varende kinderen. Vanaf dat jaar is voortvarend gewerkt aan nieuw beleid en zijn nieuwe werkwijzen geïntroduceerd. Voor een uitgebreide beschrijving van het integrale onderwijssysteem, zoals dat thans functioneert, verwijzen we graag naar de website Het bestuur van LOVK 4

5 A. Algemene informatie omtrent de instelling 1. Doelstelling van de organisatie -- missie en visie LOVK wil voor varende kinderen van 3 tot 7 jaar het recht op onderwijs dat zij hebben, wat inhoud en vorm betreft zo goed mogelijk invullen. Door middel van onderwijs wordt bijgedragen aan: een ontwikkeling van jonge varende kinderen, die cognitief en sociaal emotioneel zoveel als mogelijk is gelijk loopt met die van het jonge kind binnen reguliere onderwijsvoorzieningen; een goede aansluiting in groep drie van het reguliere onderwijs; de instandhouding van het varende gezinsbedrijf als economisch en maatschappelijk belang. -- identiteit en toegankelijkheid Stichting LOVK heeft ten doel het geven van onderwijs aan varende kinderen op bijzonder- neutrale, protestants-christelijke en rooms-katholieke grondslag. Kinderen die de school bezoeken hebben elk hun eigen achtergrond. De levensbeschouwing van de ouders is daarvan een belangrijk aspect. Daar wordt binnen het onderwijs van LOVK nadrukkelijk rekening mee gehouden door ruimte te bieden aan de beleving daarvan. Niet alleen ouders en kinderen worden binnen LOVK in hun opvattingen gerespecteerd, dit respect beoefenen medewerkers en kinderen ook onder elkaar. Wat de onderwijskundige identiteit betreft ziet LOVK kinderen als aangewezen op verzorging, bescherming en toerusting. Ouders zijn daarbij de eerst verantwoordelijken. Bij deze taak, die voor ouders die een varend bestaan leiden extra gecompliceerd is, wil LOVK ouders behulpzaam zijn vanuit een visie die samen te vatten is in drie kernwoorden: relatie, competentie en zelfstandigheid. relatie; je veilig voelen, je geaccepteerd weten, jezelf kunnen zijn competentie; passende taken krijgen, voldoende uitdaging hebben zelfstandigheid; verantwoordelijkheid (leren) dragen 2. Strategie en beleid In 2011 is het strategisch beleid 1 voor de planperiode ( ) vastgesteld. De gewenste situatie (2015) wordt als volgt beschreven: LOVK richt zich op kerndoelgroep Jonge varende kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar. doelgroepen met vergelijkbare kenmerken Jonge trekkende kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar. doelgroepen met niet vergelijkbare kenmerken Jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar met fysieke beperkingen. Jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar met geografische beperkingen. Jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar die vanwege de keuze van hun ouders thuis onderwijs ontvangen. Jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar waarvan de ouders thuis de ontwikkeling willen stimuleren. Instellingen die werken met kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar. -- kernactiviteiten; producten en diensten Onderwijsleerpakketten voor kinderen van 3 7 jaar waarmee ouders onderwijs kunnen bieden. Ondersteunende materialen bij de speel- en onderwijsleerpakketten. Begeleiding leerlingen, individueel en groepsgewijs. Begeleiding ouders bij het werken met de onderwijsleerpakketten. Begeleiding leerkrachten bij het inzetten van de onderwijsleerpakketten. Verzorgen van trainingen, workshops e.d. aan derden die gebruik (gaan) maken van door LOVK ontwikkelde producten. 1 Het Strategisch Beleidsplan is te vinden op 5

6 Levering van onderwijsleerpakketten en begeleiding in heel Nederland en daarbuiten. 3. Interne organisatie -- organogram Stichting LOVK (vanaf 1 maart 2013) bestuur MR directeur LOVK Management assistent managementteam directeur en de regioadjuncten regio Rotterdam + Terneuzen Regio adjunct 1 Coördinator Innovatie en ontwikkeling 1 Mentoren 7 Groepsleerkrachten 2 Onderwijsassistent 1 Regio Dordrecht + Zwolle en Maasbracht Regio adjunct 1 Coördinator Zorg 1 Mentoren 8 Groepsleerkracht 3 Onderwijsassistent 1 -- zaken met personele impact en personele ontwikkelingen Het Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen is afgestemd op de behoeften van varende ouders en hun jonge kinderen. LOVK dient deze pretentie waar te maken. Medewerkers moeten derhalve de juiste opleiding genoten hebben, beschikken over meer dan gewone didactische, pedagogische en communicatieve kwaliteiten en kunnen werken binnen een organisatie die een beroep doet op zelfstandigheid, flexibiliteit en creativiteit. Daarbij dienen zij visie en beleid van LOVK uit te dragen en vooral oog te hebben voor de positie van ouders en kinderen aan boord. Medewerkers vinden bij LOVK uitdagend werk. Dit leidt tot een bovengemiddelde tevredenheid 2 en een gering verloop binnen het personeelsbestand. De personeelsopbouw vertoonde in 2013 ten opzichte van vorige jaren dan ook nauwelijks fluctuatie. Door het zeer lage aantal leerlingen dat Het Maashofje in Maasbracht bezocht was het onvermijdelijk de klas in Maasbracht per 1 augustus 2013 te sluiten. Helaas is daardoor voor de onderwijsassistente per 1 augustus fase 2 van het sociaal plan in werking getreden. Om tot goede afspraken te komen is in mei 2013 DGO gevoerd met de bonden. Tot het ontslag per 1 augustus 2015 is een goede regeling getroffen. Het Maashofje is als mentoraat tijdelijk gevestigd in de bibliotheek, nabij De Tweesprong. Met De Tweesprong zal in 2014 de brede school van Maasbracht betrokken worden. -- onderwijsprestaties Opbrengsten groep 2: In het verleden scoorden veel kinderen op A-niveau. Er heeft de laatste 2 jaar een verschuiving plaatsgevonden naar B- en C-scores. Dit is een logische, realistische verschuiving. Volgens Cito zijn A-scores boven het landelijk gemiddelde en B en C-scores de norm, met 2 Zie onderzoek tevredenheid medewerkers Medewerkers en meedenkers op 6

7 uitzondering van de lage C-scores. Een verklaring zou kunnen zijn dat de cito rekenen is aangepast aan nieuwe normen. Het niveau van de toets is verzwaard, zodat de kinderen die meer aan kunnen en verder zijn in hun ontwikkeling boven komen drijven in de A-groep. Dit neemt niet weg dat er een onverklaarbare daling in de andere resultaten wordt waargenomen. Stappen Langs het Water houdt geen rekening met de nieuwe eisen van de inspectie. In het nieuwe pakket VoortVarend worden de nieuwe eisen van de inspectie wel meegenomen. Het is interessant om in de gaten te houden of er tegen die tijd verandering in de scores waarneembaar is. De huidige opbrengsten van de LOVK liggen echter nog boven het landelijk gemiddelde: Meer dan 75% van de leerlingen scoort A t/m C. De kinderen die de LOVK verlaten hebben een probleemloze start in groep 3 en 4. Vijf kinderen hebben een kleuterverlenging gedaan. Opbrengsten groep 3: Geconcludeerd kan worden dat de leerlingen van de LOVK het goed doen in het regulier onderwijs. Dit is gebaseerd op de scores die de kinderen hier bij de vervolgschool lieten zien. Slechts 2 kinderen hebben in groep 3 gedoubleerd. Meer dan 75% van de leerlingen scoort boven het landelijk gemiddelde. Het beleid dat de LOVK voert ten aanzien van Herfstkinderen en de adviezen die door de mentoren gegeven worden t.a.v. het vervolgonderwijs van onze kinderen, vindt navolging bij de ontvangende scholen. Wellicht geeft dit meer kleuterverlenging, maar daardoor stijgen de opbrengsten uiteindelijk in groep 3. Een leerling is onder voorwaarden in groep 3 geplaatst en heeft dit goed gedaan. Twee leerlingen zijn, ondanks het advies van de LOVK, door de vervolgschool toch in groep 3 geplaatst. Deze leerlingen hebben het boven verwachting goed gedaan. Opbrengsten groep 4:Twee leerlingen, die groep 3 bij de LOVK hebben gegaan, zijn probleemloos doorgestroomd naar groep 4.( zie bijlage: kengetallenkaart) -- scholing De bekwaamheidseisen van de Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) zijn uitgangspunt voor scholing en ontwikkeling van de medewerkers. Zij regisseren voor een groot deel hun eigen ontwikkeling door het bijhouden van een bekwaamheidsdossier en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Dit is een continuering van eerder ingezet beleid. De begeleiding van kinderen vanaf drie jaar vraagt van de medewerkers specifieke expertise. Door middel van (zelf)studie en coaching wordt hier aandacht aan besteed. In 2010 is in het kader van verkenning van de organisatiecultuur een eerste aanzet gegeven om te komen tot een organisatie waarbinnen men meer dan tot nu toe van elkaars expertise gebruik kan en wil maken. -- verzuim en re-integratie Het (kort) ziekteverzuim binnen de LOVK is laag, onder het landelijk gemiddelde. Een groot deel van het personeel heeft in 2013 amper verzuimd. Met een medewerker die gedurende enkele maanden wegens ziekte niet 100% kon werken is naar tevredenheid van de medewerker een plan van aanpak gemaakt dat de volledige herintreding heeft bevorderd. Voor specifiek beleid op dit terrein bestaat dan ook geen aanleiding. -- interne en externe kwaliteitszorg; onderwijs en kwaliteit Er is binnen LOVK voortdurende aandacht voor implementatie en borging van nieuwe ontwikkelingen. Dat levert kwalitatief hoogwaardig onderwijs op. Dat die kwaliteit goed is, wordt door zowel interne als externe onderzoeken bevestigd. De uitkomsten van het COOL + onderzoek (Cohortonderzoek Onderwijsloopbanen, 2009) laten zien dat varende kinderen even goed presteren als walkinderen of zelfs beter. Ook als het gaat om het 7

8 welbevinden zijn er geen grote verschillen met walkinderen 3. Op de kengetallen kaart is te zien dat de kinderen die onderwijs gevolg hebben bij de LOVK het goed doen in het regulier onderwijs. Vierjaarlijkse tevredenheidsonderzoeken onder ouders en toekomstige ouders geven mede richting aan het onderwijs van LOVK. Het eindrapport van het laatst gehouden onderzoek verscheen in 2013 onder de titel Constant luisteren naar ouders 4. Het plan van aanpak dat naar aanleiding van de conclusies tot stand is gekomen is verstuurd naar de ouders. -- onderzoeken LOVK werkt opbrengstgericht. Dat betekent dat voortdurend intern onderzoek gedaan wordt naar de resultaten van het onderwijs. Daarnaast is het beleid dat naast onderzoek door de inspectie ook extern onderzoek verricht wordt, incidenteel en structureel. Wat het laatste betreft vinden binnen LOVK de volgende onderzoeken plaats: -- externe audit in samenhang met het strategisch beleidsplan; -- vierjaarlijks prognose- en behoefte-onderzoek onder ouders; -- tweejaarlijks tevredenheidonderzoek onder ouders; -- cultuur- en tevredenheidonderzoek onder medewerkers. In 2013 heeft het tevredenheidsonderzoek onder ouders plaats gevonden. -- LOVK als unieke school LOVK is een unieke school. Het onderwijs wordt in verschillende vormen aangeboden, die samen één integraal systeem vormen. Voor de doelgroep van LOVK betekent dit: a. onderwijs aan boord met mentorbegeleiding; b. onderwijs op ligplaatsscholen; c. onderwijs in samenwerking met reguliere peuterspeelzalen en basisscholen. De onderdelen a en b zijn specifiek gericht op de situatie van jonge varende kinderen en hun ouders en duidelijk herkenbaar als LOVK-onderwijs. Het onderwijs aan boord wordt in samenwerking met ouders gerealiseerd. Ouders en LOVK zijn educatieve partners. Daarom is veel en voortdurend aandacht voor de rol van de ouders in het onderwijsleerproces. De samenwerking met peuterspeelzalen en reguliere basisscholen is intensief en van goede kwaliteit. -- schoolbezoeken In 2013 was wederom het aandeel van de ligplaatsscholen in het totale schoolbezoek van varende kinderen hoog, ten opzichte van 2012 wel een lichte daling. Van alle schoolbezoeken werd bijna 72% op de ligplaatsscholen van LOVK gerealiseerd. De totale bijdrage van alle gastscholen is substantieel. LOVK heeft dan ook veel waardering voor de inzet van deze scholen. geregistreerde dagdelen ligplaatsscholen LOVK geregistreerde dagdelen gastscholen basisonderwijs Naast de kerndoelgroep maakten voorheen doelgroepen met vergelijkbare en niet vergelijkbare kenmerken gebruik van het onderwijs van LOVK of van delen daarvan. Doordat LOVK het onderwijs ook digitaal aanbiedt is er ook belangstelling bij ouders die voor kortere of langere tijd in het 3 Voor het complete onderzoek zie 4 Het complete rapport is te vinden op onder de knop Nieuws 8

9 buitenland verblijven. Het past binnen het strategisch beleid van LOVK om hierop in te spelen. Het ministerie heeft echter bepaald dat de LOVK alleen trekkende bevolking mag bedienen. -- ICT Gezien de ontwikkelingen van het nieuwe onderwijsleerpakket VoortVarend, dat in 2013 in gebruik is genomen, zal het aantal gebruikers van uiteindelijk met de methode Stappen Langs het Water uit de organisatie groeien. Meer dan 90% van de ouders gebruikt de website dat voorzien is van filmpjes behorend bij de nieuwe methode VoortVarend. Het digitaliseren van de nieuwe methode in de vorm van een actieve App. ziet de LOVK als een uitdaging voor de toekomst. Het gebruik van voor korte berichten aan ouders werkt. Van de ouders maakt 95% frequent gebruik van . Met het schooladministratiesysteem ParnasSys beschikt LOVK over een goed instrument voor de leerlingenadministratie. (Nog) intensiever benutten van dit systeem voor het volgen van de prestaties van de leerlingen is onderzocht. Strategisch beleidsdoel is dat ouders inzage hebben in het systeem en daar ook een inhoudelijke bijdrage aan kunnen leveren. In 2012 is een belangrijke stap gezet in deze richting door de aanschaf en aanpassing van het digitale observatiesysteem KIJK! Ouders zetten nu zelf de observaties in het systeem. Deze ontwikkeling en inzet loopt gelijk met die van het nieuwe onderwijsleerpakket VoorVarend. De site werd in 2013 gevuld met de nieuwe onderwijsinhoud van VoortVarend. Ook werden er onderwijsfilmpjes op geplaatst. Daarmee is een goede basis gelegd voor verdere uitbouw. De themapakketten ontwikkeld door de LOVK beschikken ook over filmpjes op de website. -- samenwerking en samenwerkingsverbanden LOVK participeert niet in regionale samenwerkingsverbanden, omdat de kerndoelgroep van LOVK geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Wel zoekt LOVK goede samenwerking met gemeenten en met voor haar relevante organisaties zoals Wereldschool (Stichting IVIO), Rijdende School (Stichting SRS), Landelijke Ouderorganisatie (LOVT) en de Vereniging van scholen waar schipperskinderen onderwijs krijgen (BSOS). De samenwerking is geformaliseerd in structurele contacten. -- nieuwe ontwikkelingen Ook in 2013 werden peuters vanaf 3 jaar door LOVK begeleid. De bekostiging van de dagelijkse begeleiding van kinderen van 3 jaar tot 3,5 jaar vond hiervoor plaats door middel van een extra rijkssubsidie. Verantwoording van deze gelden heeft plaatsgevonden. Ondanks dat de rijkssubsidie is gestopt wil de LOVK de begeleiding van de peuters niet beëindigen. De bekostiging van deze peuters tot 3,5 jaar neemt de LOVK dan ook voor eigen rekening. Met het infobulletin Instap (voor het eerst verschenen eind 2010) bereikt LOVK ouders van kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar. De mogelijkheid om onderwijs op niveau groep drie te volgen, past bij het uitgangspunt van LOVK, onderwijs op maat te willen bieden. Enkele leerlingen maken hiervan gebruik. Een aantal Belgische varende kinderen maakt gebruik van het onderwijs van LOVK. In 2013 is het vernieuwen van het onderwijsleerpakket Stappen langs het water gecontinueerd. Een referentiegroep, samengesteld uit mentoren, denkt voortdurend mee tijdens de ontwikkeling. Het nieuwe onderwijsleerpakket VoortVarend is operationeel geworden in augustus 2013 en groeit de organisatie in. Het pakket bevat per half jaar vijf instructieboeken, werkbladen per thema, DVD voor de muzieklessen, muziekinstrumenten en routinedozen voor taal en rekenen. 9

10 In 2013 is het KIJK! observatiesysteem voor de LOVK aangekocht en aangepast. Het observatiesysteem is opgebouwd volgends de SLO leerlijnen, deze SLO leerlijnen worden ook in het nieuwe onderwijsleerpakket gebruikt. KIJK! is aangepast voor de LOVK zodat de ouders in het vervolg de bevindingen van de gegeven lessen en waarnemingen direct kunnen weergeven in het systeem van KIJK! De LOVK is de eerste basisschool die deze samenwerking aan ouders biedt. De tussentijdse observatierapporten kunnen in het schooladministratiesysteem gehangen worden. De implementatie heeft plaatsgevonden en de invoering loopt synchroon met de start van het onderwijsleerpakket VoortVarend. Naar aanleiding van het oudertevredenheidsonderzoek is in 2013 het Kijk mij eens boekje geïntroduceerd. Dit boekje wordt door ouders erg gewaardeerd en stimuleert het bezoek aan de ligplaatsscholen. Gezien het feit dat de ouders verder weg moeten varen en dus langer onderweg zijn, is het aantal mentoruren per leerling uitgebreid. De begeleiding op afstand kan nu nog intensiever plaatsvinden. -- zaken met een politieke of maatschappelijke impact Zaken met een politieke of maatschappelijke impact hebben zich in 2013 niet voorgedaan en de verwachting is dat deze zich in 2014 ook niet voordoen. -- het gevoerde beleid het gevoerde beleid inzake uitkeringen (voor en) na ontslag Dit beleid is niet aanwezig bij de LOVK en wordt niet gevoerd.de LOVK is gebonden aan de geldende Cao voor het onderwijs. Het meerjarig formatieplan, opgenomen in de begroting, geeft inzicht in de personele uitgaven in de toekomst zodat tijdig geanticipeerd kan worden. Door het sluiten van de klas in Maasbracht is in fase één de werknemers gevraagd vrijwillig ontslag te nemen. Een werknemer heeft een andere baan gevonden bij de SRS (Stichting Rijdende school) en met een andere werknemer is overeengekomen dat voor een bedrag van 2500,- vrijwillig ontslag werd genomen. De onderwijsassistente heeft in fase 2 van het sociaal plan een studie en sollicitatiebegeleiding aangeboden gekregen. Zij heeft dit vooralsnog afgewezen en wenst dit pas in mei 2014 in werking te stellen. Wel heeft zij geaccepteerd voor de periode tot ontslag (1 aug 2015) voor twee dagen te werken op de locatie in Dordrecht als onderwijsassistente, waarbij werktijd reistijd is en de reiskosten worden vergoed. -- ontwikkelingen bij of in relatie met verbonden partijen Een verbonden partij was PiOn, een stichting aan wie de LOVK o.a. de opdracht heeft gegeven het onderwijsleerpakker VoortVarend te ontwikkelen voor de doelgroep. Een wijziging in het bestuur van PiOn per ultimo 2013 heeft ervoor gezorgd dat PiOn niet langer als een verbonden partij geldt. 4. Belangrijke wijzigingen in interne organisatiestructuur en personele bezetting -- leiding LOVK In maart 2012 is de nieuwe directeur van de LOVK benoemd. In samenhang met de komst van de directeur is door het bestuur en de geledingen nagedacht over (het terugdringen van) de kwetsbaarheid van de organisatie. Met toestemming van de medezeggenschapsraad zijn de maatregelen genomen welke hebben geleid tot een nieuwe organisatiestructuur met twee regio adjuncten, een voor de regio Rotterdam-Terneuzen en een voor de regio Dordrecht-Zwolle- Maasbracht en twee coördinatoren, een coördinator zorg en een coördinator innovatie en ontwikkeling. De verantwoording komt op deze manier lager in de organisatie te liggen waardoor de stichting minder kwetsbaar wordt. Dit heeft praktisch zijn beslag gekregen in Belangrijke stellige bestuurlijke voornemens en inmiddels in het nieuwe jaar genomen besluiten -- bestuursstructuur Het bestuur bestaat uit 6 leden, waarvan een voorzitter, secretaris, penningmeester, twee leden zonder specifieke functie en een ouderlid. Vanwege de specifieke beroepsuitoefening hebben ook twee plaatsvervangende ouderleden zitting in het bestuur. Het bestuur is toezichthoudend, intergraal 10

11 verantwoordelijk en leeft de code goed bestuur na. Jaarlijks worden de doelen op stategisch beleid en leerresultaten getoetst. Gedurende 2013 zijn de diverse reglementen besproken, het bestuursreglement en het managementstatuut zijn vastgesteld. Het bestuur heeft in 2013 vijf keer vergaderd. Het bestuur werkt volgens een jaarplanning en agendavoering. Het bestuur was voornemens Het Zwanejong uit te breiden met de aankoop van een woonhuis naast de school. Dit pand is per 1 februari 2013 aangekocht en biedt plaats aan mentoren, coördinator zorg en de regioadjunct. Eind 2013 is de procedure tot werving van een nieuwe voorzitter bestuur gestart. 6. Huisvesting Het onderwijs aan varende kleuters wordt in 2013 in twee regio s aangeboden: regio Schelde, Rijn en IJmond met onderwijslocaties in Rotterdam en Terneuzen; regio Merwede/IJssel/Maas met onderwijslocaties in Dordrecht, Zwolle en Maasbracht; In Zwolle, Maasbracht en Terneuzen verzorgt LOVK het onderwijs aan varende kleuters in samenwerking met een basisschool. Zo heeft LOVK de gelegenheid om onderwijs aan de wal te bieden en tegelijk het mentoraat in de regio s gedegen in te vullen. Ten behoeve van het uitoefenen van het mentoraat worden in Dordrecht, Maasbracht, Terneuzen en Zwolle medegebruik - lokalen in basisscholen gehuurd. In Dordrecht heeft de LOVK uitbreiding gerealiseerd door middel van de aankoop van een pandje naast de school. Het koopcontract is op 1 februari 2013 getekend. Er heeft bestemmingswijziging plaatsgevonden van woonbestemming naar kantoorbestemming. In 2013 is er een onderhoudsvoorziening opgenomen voor de locatie Dordrecht naar aanleiding van een MOP. Regio Maas heeft een plaats in De Brede School van Maasbracht weten te bemachtigen. Eind 2014 zal De Brede School in gebruik genomen worden. Voor de tussenliggende periode heeft de LOVK een ruimte gehuurd tegenover De Tweesprong in de bibliotheek. In 2013 heeft de samenwerking met De Tweesprong in Maasbracht vorm gekregen. Ligplaatsschool De Zwarte Zwaan en het Landelijk Bureau zijn in gebouw Robbenoord, gevestigd in het havengebied (Waalhaven) van Rotterdam. Aan het einde van 2012 is het huurcontract uitgebreid met een speellokaal op de begane grond voor de gymlessen en een speelotheek op de vierde verdieping. 7. Waardering -- tevredenheid ouders In 2013 is via de post een groot tevredenheidonderzoek gehouden in de vorm van een enquête onder alle ingeschreven ouders. Uit dit grote onderzoek blijkt dat ouders heel erg tevreden zijn over de leerkrachten op de ligplaatsscholen en de mentoren. Het gehele onderzoeksrapport is te vinden op de website onder het kopje nieuws. -- klachten Het klachtenreglement van LOVK bevat de procedure van klachtenbehandeling. Deze procedure is ook integraal in de schoolgids opgenomen en daarmee voor alle ouders goed toegankelijk. In 2013 zijn geen klachten ontvangen. 11

12 8. Beheer en financiën van LOVK Beleid is, dat toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed d.w.z. dat zij ten goede komen aan het onderwijs aan varende kinderen. Daarbij is continuïteit bij een in omvang afnemende doelgroep een belangrijk aandachtspunt. Om die continuïteit zowel voor de doelgroep als voor de medewerkers te borgen en de kwaliteit van het onderwijsaanbod te behouden, d.m.v. het ontwikkelen van het compleet nieuwe onderwijsleerpakket VoortVarend voor vier- vijf- en zesjarigen dat aan de nieuwe eisen van inspectie voldoet, houdt LOVK als kleine organisatie een relatief hoog vrij besteedbaar vermogen aan. Naar aanleiding van het onderzoek naar de financiële positie van de LOVK is eind 2012 een notitie geschreven aan het ministerie bij de beleidsrijke begroting, de meerjarenraming. Hieruit blijkt dat de financiële buffer in voldoende mate wordt afgebouwd. Voorts geldt: De kerntaken werden uitgevoerd met subsidiegelden. Bestuurders worden niet bezoldigd en ontvingen derhalve in 2013 geen bezoldiging, slechts vacatiegeld van 150,- bij presentie. Middelen die gegenereerd worden door levering van diensten en/of producten buiten de kerndoelgroep, dienen om de uitvoering van de kerntaak te verstevigen en de continuïteit daarvan te bevorderen. -- governance Het bestuur van LOVK werkt met een planning- en controlcyclus. Deze is erop gericht de realisatie van de geformuleerde doelstellingen te bewaken en omvat: opstellen van beleidsplannen; beleidsplannen vertalen naar een meerjaren begroting en jaarbegroting; maken van de budgetverdeling; het vaststellen van de begroting; uitvoering geven aan de begroting; monitoring door middel van rapportages; verantwoording, controle en bijsturing; actualiseren van beleidsplannen. -- transparantie LOVK wil een transparante organisatie zijn. Jaarlijks publiceert de LOVK een publieksjaarverslag voor ouders en alle betrokkenen in het werkveld. In dit jaarverslag wordt men expliciet uitgenodigd om met LOVK in gesprek te gaan. Het bestuur werkt volgens Code goed bestuur. Periodiek wordt deze code geëvalueerd. 12

13 bijlage 1. controlcyclus - controle, bijsturen - actualiseren beleidsplan Strategisch Beleidsplan - opstellen jaarplan - beleidsplannen vertalen - budgetverdeling verantwoording: jaarrekening Planning & controlcyclus de begroting vaststellen - controle, en bijsturen monitoring d.m.v. rapportages uitvoering geven aan begroting 13

14 bijlage 2. onderwijsresultaten KENGETALLENKAART LOVK criterium/referentie INTERNE ORGANISATIE 1. aantal leerlingen per 1 okt leerlingen per 1 okt < 3½ jaar (peuters) ½ -4 jaar (peuters) > 4 jaar (kleuters) groep afhankelijk van ontwikkelingen in de binnenvaart 2. onderwijskwaliteit niveaus groep 2 2a. CITO taal E2 2012* landelijk gemiddelde 2012* niveau = A 1* 38,2% 23,3% 19,6% 25% 20%* niveau = B 2* 29,4% 33,3% 29,4% 25% 20%* niveau = C 3* 19,1% 35,0% 35,3% 25% 20%* niveau = D 4* 10,3% 8,3% 13,7% 15% 20%* niveau = E 5* 2,9% 0,0% 1,9% 10% 20%* 2b. CITO ordenen M2 landelijk gemiddelde niveau = A 42,3% 31,7% 29,4% 25% niveau = B 36,6% 46,7% 25,5% 25% niveau = C 16,9% 15,0% 25,5% 25% niveau = D 1,4% 5,0% 17,7% 15% niveau = E 2,8% 1,7% 1,9% 10% 2c.CPS leestoets letterkennis landelijk gemiddelde niveau = A 35,1% 36,4% 23,7% 25% niveau = B 15,8% 22,7% 26,3% 25% niveau = C 31,6% 20,5% 39,5% 25% niveau = D 10,5% 15,9% 10,5% 15% niveau = E 7,0% 4,6% 0,0% 10% 2d. CPS leestoets benoemsnelheid Landelijk gemiddelde niveau = A 21,7% 20,5% 35,9% 25% niveau = B 25,0% 38,6% 25,6% 25% niveau = C 33,3% 25,0% 23,1% 25% niveau = D 8,3% 6,8% 11,5% 15% niveau = E 11,7% 9,1% 3,8% 10% 2e. doorstroom naar groep 3 en 4 basisonderwijs probleemloos 95,8% 95,2% 92,1% 83% verlengd kleuterjaar 1,4% 4,8% 7,9% 12% Verwijzing SBO 1,4% 0% 0% 1% door naar groep 4 1ll. 2ll. 3ll. 3. onderwijskwaliteit niveaus eind groep 3 (E3) landelijk gemiddelde - varende kleuters in het basisonderwijs - CITO rek/wisk 92,6 94,4% 90,9% niveau A, B of C = 75% CITO spelling 83,1 91,7% 87,3% niveau A, B of C = 75% CITO lez. wrdn DMT 79,3 73,8% 75,5% niveau A, B of C = 75% AVI E3 en hoger 73,0% 79,4% 78,2% niveau > M3 = 75 % doublure in groep 3 2,8% 2,6% 1,5% 4,1% 4. leerlingenzorg: strategisch beleid 4a.gerealiseerde boordbezoeken 80% 80% 82% 90% 4b. tevredenheid ouders mentoraat 92% 99% 99% 90% - 100% 4c. tevredenheid ouders ligpl. onderwijs 99% 98% 98% 90% - 100% 14

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen. Jaarverslag 2014 Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Jaarverslag 2014 Stichting LOVK Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Landelijk Bureau LOVK Schulpweg 37, 3084 NG Rotterdam Nederland T +31 (0)10

Nadere informatie

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen THUIS IN ONDERWIJS

Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen THUIS IN ONDERWIJS JAARVERSLAG 2009 Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen THUIS IN ONDERWIJS Stichting LOVK Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen 2 Landelijk Bureau LOVK Brede Hilledijk 99, 3072 NB Rotterdam

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN LOVK. PERIODE 2015 tot 2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN LOVK. PERIODE 2015 tot 2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN LOVK PERIODE 2015 tot 2019 LOVK Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: Inleiding... HOOFDSTUK 2: Uitgangspunten; grondslag en missie... HOOFDSTUK 3:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KLEUTERS School : Landelijk Onderwijs aan Varende Kleuters Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 27MK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplannen Resultaat 1. Identiteit Alle scholen van de SKOSS hebben in de schoolgids beschreven hoe zij uitdrukking geven aan de katholiek identiteit. In de komende

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

3. Profiel LOVK. Uit: Goed Geleid, toekomstgerichte visie op leiding en aansturing van LOVK

3. Profiel LOVK. Uit: Goed Geleid, toekomstgerichte visie op leiding en aansturing van LOVK Uit: Goed Geleid, toekomstgerichte visie op leiding en aansturing van LOVK 3. Profiel LOVK Een profielschets van LOVK leidt tot het onderstaande profiel. doelgroep één doelgroep alle denominaties Kinderen

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Luisteren naar ouders Onderzoek naar tevredenheid van ouders over het onderwijs aan varende kinderen

Luisteren naar ouders Onderzoek naar tevredenheid van ouders over het onderwijs aan varende kinderen Luisteren naar ouders Onderzoek naar heid van ouders over het onderwijs aan varende kinderen LOVK 2009 Rapport Luisteren naar ouders Onderzoek naar heid van ouders over het onderwijs aan varende kinderen

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Luisteren naar ouders 3 Onderzoek naar tevredenheid van ouders over het onderwijs aan varende kinderen

Luisteren naar ouders 3 Onderzoek naar tevredenheid van ouders over het onderwijs aan varende kinderen Luisteren naar ouders 3 Onderzoek naar heid van ouders over het onderwijs aan varende kinderen LOVK 2011 Rapport Luisteren naar ouders 3 Onderzoek naar heid van ouders over het onderwijs aan varende kinderen

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AY Onderzoeksnummer : 124872 Datum schoolbezoek : 24 January 2012 Rapport

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke Plaats : Westdorpe BRIN-nummer : 06ZF Onderzoeksnummer : 123619 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR ORGANOGRAM Samenwerkingsstichting Kans &Kleur ADVIES / ONDERSTEUNING LIJN FORMELE INSPRAAK Bestuur AMBTELIJK SECRETARIAAT BESTUURSBUREAU-

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rotterdamse Montessorischool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rotterdamse Montessorischool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rotterdamse Montessorischool Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 08CK Onderzoeksnummer : 124361 Datum schoolbezoek : 22 november 2011 Rapport

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK : p.c.b.s. De Burcht

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK : p.c.b.s. De Burcht RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK p.c.b.s. De Burcht School : p.c.b.s. De Burcht Plaats : Spijk BRIN-nummer : 08AS Onderzoeksnummer : 55707 Uitvoerend inspecteur : Mw. dr. G.J. Reezigt Datum schoolbezoek : 11

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 206 207 Naam school Obs Oosterschool Adres Hoofdweg 233 Postcode 9695 AH Bellingwolde Telefoon 0597-5369 Brinnummer 06CN E-mail obsoosterschool@sooog.nl Directeur J. Spelde Bevoegd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

Activiteitenplan

Activiteitenplan Activiteitenplan 2015-2016 Activiteitenplannen Resultaat: 1. Identiteit Alle scholen van de SKOSS hebben in de schoolgids beschreven hoe zij uitdrukking geven aan de katholiek identiteit. In de komende

Nadere informatie

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Werken aan kwaliteitsverbetering: versterken van opbrengstgericht werken bestuur en management

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA' School : islamitische basisschool 'Ikra' Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 27YJ Onderzoeksnummer : 69231 Datum schoolbezoek : 16 november 2005

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Bron. : Nieuw-Amsterdam

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Bron. : Nieuw-Amsterdam RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Bron Plaats : Nieuw-Amsterdam BRIN-nummer : 03RZ Onderzoeksnummer : 121204 Datum schoolbezoek : 11 januari Datum vaststelling :

Nadere informatie

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? Een niet zo makkelijk te beantwoorden vraag. Het antwoord heeft waarschijnlijk wel te maken met het gegeven dat de

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF School : Basisschool De Broekhof Plaats : Aalten BRIN-nummer : 08CY Onderzoeksnummer : 83502 Datum schoolbezoek : 2 oktober 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "DE PIRAMIDE", LOC. MAASDIJKSTRAAT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE PIRAMIDE, LOC. MAASDIJKSTRAAT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "DE PIRAMIDE", LOC. MAASDIJKSTRAAT School : pcbs "De Piramide", loc. Maasdijkstraat Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 17XB Onderzoeksnummer : 80481 Datum schoolbezoek : 5

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN versie januari 2015 juli 2016

ACTIVITEITENPLAN versie januari 2015 juli 2016 ACTIVITEITENPLAN versie 24-09- januari juli 2016 Versie 24-09- 1 A) Visie(ontwikkeling) Nadere visieontwikkeling - Visie op de positie en rol van SBO en SO in het Betrokken september SWV (zie samenwerkingsproject

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Schoolondersteuningsprofiel 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning...

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN School : de Burgemeester Marnixschool te Schoten Plaats : SCHOTEN - BELGIË BRIN-nummer : 00KN Onderzoeksnummer : 93009 Datum

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. De Eskampen Plaats : Peize BRIN nummer : 11IQ C1 Onderzoeksnummer : 196412 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 29 augustus 2013 Pagina

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Bijlage 2 bij managementstatuut verantwoordelijkheidsverdeling

Bijlage 2 bij managementstatuut verantwoordelijkheidsverdeling Bijlage 2 bij managementstatuut verantwoordelijkheidsverdeling Werkdocument schematisch overzicht verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur algemene directie en schooldirecties Begrippenverklaring

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015 2016

SCHOOLGIDS 2015 2016 SCHOOLGIDS 2015 2016 LOVK Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen Inhoud Woord vooraf 5 1. LANDELIJK ONDERWIJS AAN VARENDE KINDEREN 6 1.1 LOVK 6 1.2 bestuur van de LOVK 6 1.3 regio s met

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE LEIDSE HOUTSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE LEIDSE HOUTSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE LEIDSE HOUTSCHOOL School : de Leidse Houtschool Plaats : Leiden BRIN-nummer : 17MJ Onderzoeksnummer : 113283 Datum schoolbezoek : 29 juni

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van Directiestatuut Onderwijsgroep Galilei Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK EDUFAX, BUREAU ONDERWIJSBEGELEIDING BUITENLAND

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK EDUFAX, BUREAU ONDERWIJSBEGELEIDING BUITENLAND RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK EDUFAX, BUREAU ONDERWIJSBEGELEIDING BUITENLAND School : Edufax, bureau onderwijsbegeleiding buitenland Plaats : Leende BRIN-nummer : 4779/6953 Onderzoeksnummer : 82357 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS LOYSDER HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK" School : pcbs "Loysder Hoek" Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11PE Onderzoeksnummer : 89769 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA School : PCB Prinses Juliana Plaats : Gouda BRIN-nummer : 08VP Onderzoeksnummer : 89264 Datum schoolbezoek : 24 november 2006 Datum vaststelling : 16 januari

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Regenboog

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Regenboog RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Regenboog Plaats : Noordwijkerhout BRIN-nummer : 18FG Onderzoeksnummer : 125639 Datum schoolbezoek : 5 april 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR School : basisschool De Krullevaar Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK School : basisschool De Groene Hoek Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 12ZA Onderzoeksnummer : 89302 Datum schoolbezoek : 7 december 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie