Ondersteuningsplan Stichting Leerlingzorg Almere Primair Onderwijs (SLA PO), het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 24-01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuningsplan Stichting Leerlingzorg Almere Primair Onderwijs (SLA PO), het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 24-01"

Transcriptie

1 Ondersteuningsplan Stichting Leerlingzorg Almere Primair Onderwijs (SLA PO), het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Almere, 31 januari 2014 vastgesteld door het bestuur op 3 februari 2014

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Visie en missie 1.2 Inhoud en doelen 2. De basis Voorwaarden 2.2 Basisondersteuning 2.3 Schoolondersteuningsprofiel 3. Toeleiding Aanleiding 3.2 Het bieden van extra ondersteuning 3.3 Passend onderwijs in de Wijk 3.4 Wijze van toeleiding 3.5 Toelaatbaarheidsverklaring 4. Het bieden van extra ondersteuning Huidige deelname en aanbod 4.2 Toekomstscenario dekkend netwerk extra ondersteuning 5. Kwaliteitsbeleid Financiën 14 Bijlagen 1. Overzicht van deelnemende scholen en besturen Begrippenkader Lijst met afkortingen Planperiode 19 Bronnenboek Bij dit ondersteuningsplan hoort een bronnenboek waarin alle noodzakelijk wettelijkeinformatie/procedures is opgenomen. 2

3 1. Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Stichting Leerlingzorg Almere Primair Onderwijs (SLA PO) is een wettelijk document waarin de organisatie haar beleid voor de periode beschrijft. De SLA PO is een onderdeel van Passend Onderwijs Almere 1. De nadruk van het beleid wordt gelegd in de eerste jaren van de planperiode ( ) op basis waarin het beleid wordt geëvalueerd en bijgesteld voor de periode Visie en missie In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de voorbereiding op Passend Onderwijs 2. De visie en de aanpak voor de periode is beschreven in een aparte brochure 3. De visie is hierin als volgt beschreven: De schoolbesturen hebben afgesproken dat Passend Onderwijs voor alle kinderen en jongeren van 2 tot 23 jaar in Almere geldt. Vanaf de voorschoolse opvoeding, via het primair en voortgezet onderwijs tot het MBO. Samen met hun partners - zoals de ouders, de leerkrachten en professionals in de jeugdketen willen de schoolbesturen aan alle leerlingen een passend aanbod doen op hun niveau en met een zo goed mogelijk eindresultaat. En dat liefst zo dicht mogelijk bij huis, in ieder geval in Almere 4. Passend Onderwijs Almere moet leiden tot betere resultaten voor alle leerlingen onder de noemer van Alle kinderen in Almere zijn succesvol op school. Vanuit de onderwijsbehoefte van het kind en de wens van ouders krijgt de inhoud van Passend Onderwijs vorm. Dat lukt nu nog niet voor alle kinderen. Daarom behoort er naast een dekkend aanbod aan onderwijsvoorzieningen, een optimale ondersteuningsstructuur waarin handelingsgericht werken en handelingsgericht diagnosticeren uitgangspunt is. Het vergroten van met name de handelingsbekwaamheid van de professionals (leerkracht, intern begeleider en directieleden) is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast staat de maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid van scholen met hun ketenpartners in de wijk centraal. De kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, dienen op maat, tijdig en zonder al te veel bureaucratie een juiste onderwijsplek te krijgen. Maar even belangrijk is, dat zo min mogelijk kinderen als gevolg van te late signalering of ontoereikende hulp buiten de boot vallen en daardoor later extra ondersteuning nodig is. De aandacht gaat daarom ook uit naar 1 Organisatie Passend Onderwijs Almere en samenwerking gemeente en ketenpartners opgenomen in het bronnenboek. 2 Passend Onderwijs Almere: kadernotitie uitvoeringsfase en rapportage ontwerpfase, januari Passend Onderwijs Almere : visie een aanpak 4 Niet in alle gevallen zal er een aanbod in Almere gerealiseerd kunnen worden; financieel en kwalitatief onverantwoord als er sprake is van zeer kleinschalige voorzieningen. Aansluiting bij een voorziening in de regio is dan te verkiezen 3

4 preventie, het tijdig signaleren en handelen. Een goede samenwerking met partners in onderwijs en jeugdhulpverlening 5 is daarbij essentieel. 2.1 Inhoud en doelen Vanuit de doelstelling om aan alle Almeerse leerlingen thuisnabij onderwijs te bieden ligt de nadruk in de komende periode ( ) op de volgende activiteiten: Activiteiten Doel Zwaartepunt Basis op orde Alle Almeerse scholen hebben een basisarrangement en een voldoende op de geselecteerde indicatoren gerelateerd aan ondersteuning en begeleiding. Basisondersteuning Alle Almeerse scholen voldoen aan de door het samenwerkingsverband omschreven basisondersteuning en kunnen in het verlengde daarvan een extra ondersteunings-arrangement verzorgen. Met name is de expertise op het terrein van gedrag, spraak/taalontwikkeling en het omgaan met lage- en hoge intelligentie (meer- en hoogbegaafde leerlingen) toegenomen. Wijkondersteuning Alle tien wijken hebben een wijkondersteuningsprofiel waarin is beschreven welke ondersteuningsarrangementen binnen de wijk worden gerealiseerd. Dekkend aanbod 99% van de Almeerse leerlingen kunnen binnen Almere het onderwijs volgen dan bij hen past. Toeleiding Maximaal 3% van de Almeerse leerlingen maakt gebruik van de extra ondersteuning binnen de stedelijke arrangementen Het ondersteuningsplan beschrijft in hoofdstuk 2 de basis, waar met name wordt ingegaan op de basiskwaliteit van scholen en de basisondersteuning. De toeleiding naar de verschillende vormen van extra ondersteuning komt in hoofdstuk 3 aan de orde. De extra ondersteuning en het dekkend netwerk aan ondersteuningsarrangementen wordt uitgewerkt in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 gaat in op het kwaliteitsbeleid van het samenwerkingsverband. Besloten wordt met de presentatie van de financiën op hoofdlijnen voor het samenwerkingsverband primair onderwijs. Alle bijlagen tenslotte maken onderdeel uit van het bronnenboek, dat uiteindelijk digitaal te benaderen is. 5 Met jeugdhulp wordt bedoeld: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun opvoeders bij het voorkomen, verminderen, stabiliseren en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen, psychosociale problemen of gedragsproblemen van de jeugdige, of opvoedingsproblemen. (Bron: Veldhuijzen van Zanten- Hyllner, M.L.L.E. & Teeven, F. (2012). Voortgangsbrief stelselwijziging jeugd Geen kind buiten spel, april 2012, Kenmerk DJ/PS Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Veiligheid en Justitie.). Het begrip is breed en omvat de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij alle denkbare opgroei- en opvoedproblemen en kan varieren van een simpel advies of een opvoedcursus tot een verblijf bij pleegouders of psychiatrische zorg. (Bron: Concept Jeugdwet d.d. 18 juli 2012, Memorie van Toelichting p 5. 4

5 2. De Basis In dit onderdeel wordt ingegaan op de zorgplicht, de basiskwaliteit van scholen en de basisondersteuning. 2.1 Voorwaarden De schoolbesturen primair onderwijs hebben gezamenlijk de zorgplicht voor de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. In principe wordt aan zoveel mogelijk leerlingen binnen het samenwerkingsverband ondersteuning op maat geboden, waarvoor in gezamenlijkheid een dekkende infrastructuur wordt ontwikkeld. Soms kan dit op wijkniveau worden gerealiseerd, soms op stedelijk niveau. De toeleiding naar extra ondersteuning komt in hoofdstuk 3 aan de orde. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat alle scholen de onderwijskwaliteit op orde hebben, d.w.z. een basisarrangement 6 hebben vanuit de inspectie van het onderwijs. Tevens is met de schoolbesturen afgesproken dat de scholen de basisondersteuning versterken, waarbij met name de ondersteuning in het primaire proces, de leerkracht en de groep, centraal staan. De nadruk komt in de eerste jaren te liggen op de onderwijskwaliteit en de basisondersteuning, zodat de scholen en de wijken in staat zijn meer en meer tegemoet te komen aan de zorgplicht. Er zal vervolgens een kleine groep leerlingen overblijven die meer vraagt en die in gezamenlijkheid binnen de wijk of de stad kunnen worden bediend. Van de scholen in de wijk wordt gevraagd te werken aan een infrastructuur die hieraan recht kan doen. Samen verantwoordelijk zijn en voelen. Vroegtijdig signaleren en handelen zodat uitstroom naar extra ondersteuning langzaam afneemt. 2.2 Basisondersteuning De basisondersteuning beschrijft de standaardmogelijkheden die van alle scholen uit het samenwerkingsverband wordt verwacht. De afspraken over de invulling van de basisondersteuning zijn vastgesteld en gelden voor alle (speciale) basisscholen. De basisondersteuning 7 is beschreven in een apart document op basis van onderstaand schema. 6 Overzicht van scholen met een basisarrangement uit de Lokale Staat van het Onderwijs in Almere Beschrijving basisondersteuning primair onderwijs Almere, november 2013 is opgenomen in het bronnenboek. 5

6 Specifieke afspraken met scholen tav schoolprofiel Standaarden binnen SWV (basisondersteuning) Standaard Passend Onderwijs (referentiekader) Inspectiestandaard Door middel van deze afspraken, beschreven in dertien ijkpunten, wordt duidelijk welk streefniveau aan basisondersteuning de besturen binnen het samenwerkingsverband willen bereiken. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de basisondersteuning, het samenwerkingsverband voor alles wat de basisondersteuning overstijgt. De basisondersteuning is beschreven vanuit een viertal domeinen in dertien ijkpunten. Schematisch is dit als volgt opgebouwd: Domein Beleid Onderwijs Begeleiding Organisatie IJkpunten 1. Beleid leerlingondersteuning 2. Ondersteuningsprofiel 3. Effectiviteit en evaluatie 4. Pedagogisch klimaat 5. Ontwikkeling en vorderingen van leerlingen 6. Handelingsgericht- en opbrengstgericht werken 7. Leeromgeving en instructiemethoden 8. Handelingsbekwaamheid van de leerkracht 9. Ondersteuningsarrangement van de school 10. Overdracht 11. Betrokkenheid van ouders 12. Interne ondersteuninsstructuur 13. Ondersteuningsteam Naast de beschrijving van de gewenste kwaliteit is per ijkpunt een aanzet gegeven van mogelijke signalen of risico s die kunnen leiden tot een afwijking in de afspraken rondom de basisondersteuning. 6

7 2.3 Schoolondersteuningsprofiel Mede op basis van de basisondersteuning hebben de scholen hun schoolondersteuningprofiel 8 opgesteld. In het schoolprofiel is vervolgens aangegeven hoe zij vorm en inhoud geeft aan de door het samenwerkingsverband vastgestelde basisondersteuning en waarin arrangementen zijn beschreven van mogelijke extra ondersteuning binnen de school. Een overzicht van de schoolondersteuningsprofielen 9 zijn samengevat in een rapportage waarin per wijk een onderscheid is gemaakt in het huidige profiel, de ambitie, de specifieke doelgroepen, de kennis en de expertise binnen de school. Deze ondersteuningsprofielen vormen, aangevuld met de bovenschoolse en stedelijke voorzieningen de ondersteuningsstructuur van het Almeerse primair onderwijs, eventueel gerealiseerd in samenwerking met partners uit de jeugdhulp. Naast de mogelijkheden en de ambities van de scholen worden daarin tevens de grenzen van de scholen aangegeven. Op basis van de ondersteuningsprofielen is het eveneens mogelijk dat scholen zich specialiseren om te kunnen voldoen aan bepaalde ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Dit vraagt om afstemming met scholen binnen de wijk, omdat geen enkele school los van de andere scholen hierin kan opereren. Op deze wijze draagt het samenwerkingsverband op haar beurt de verantwoordelijkheid om het dekkend aanbod te realiseren. Het ondersteuningsplan vervult hierin een leidende rol. Door de decentralisatie van m.n. de jeugdzorgmiddelen ontstaan er meer mogelijkheden om te komen tot synergie tussen onderwijs en jeugdzorg. Samen de verantwoordelijkheid nemen binnen het kader 1 kind-1 gezin-1-plan, en wat het onderwijs betreft ook 1 uitvoering. Dicht bij de plek waar kinderen, jongeren zich bevinden. 8 De schoolondersteuningsprofielen van de scholen zijn via de websites van de school te benaderen. Via is alleen de samenvatting in te zien. 9 Eindrapportage schoolondersteuningsprofielen primair onderwijs Almere, bewerking van de rapportage is in het bronnenboek opgenomen. 7

8 3. Toeleiding Dit hoofdstuk gaat in op de toewijzing cq. toeleiding naar extra ondersteuning en de mogelijke relatie met ketenpartners. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de aanleiding en gemaakte keuzes daarin, de rol van de ouders, de inrichting van passend onderwijs in de wijk en de wijze van toeleiding naar de verschillende vormen van extra ondersteuning. 3.1 Aanleiding Voor het toe leiden van leerlingen naar extra ondersteuning wordt aangesloten bij de huidige situatie in Almere. Vanuit deze situatie is voor het PO bij de inzet van de middelen de keus gemaakt voor het expertisemodel in combinatie met het schoolmodel. Het samenwerkingsverband komt tot een dekkend ondersteuningsstructuur en regelt op basis hiervan de aard, de omvang en de bekostiging van de stedelijke arrangementen (expertisemodel). Daarnaast hebben de gezamenlijke besturen de keuze gemaakt leerlingen in verschillende arrangementen op te vangen in de wijk, waardoor een gedeelte van de middelen voor deze arrangementen beschikbaar is (school/wijkmodel). De aanleiding van de uiteindelijke toeleiding ontstaat wanneer er, ondanks betrokkenheid van experts, op schoolniveau handelingsverlegenheid blijft bestaan. De keus is vervolgens gemaakt om op school of evt. wijkniveau te beoordelen in hoeverre de ondersteuningsbehoefte binnen de school cq. wijk kan worden ingevuld, dan wel toe geleid kan worden naar het speciaal (basis) onderwijs in één van de stedelijke voorzieningen. In alle gevallen worden de ouders hierbij betrokken. 3.2 De rol van de ouders De rol van de ouders en de school bij onderwijs en opvoeding is niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind, scholen zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijs. Onderwijs en opvoeding zijn zo nauw met elkaar verbonden dat de scholen en de ouders als partners met elkaar moeten optrekken om de gezamenlijke doelstelling te bereiken. Als een leerling in de loop van zijn of haar schoolloopbaan een ondersteuningsvraag heeft, die de basisondersteuning van de school overstijgt, worden ouders al bij het eerste moment geïnformeerd. Samen met de ouders bekijkt de school welke extra ondersteuning noodzakelijk is, of die op de eigen school kan worden geboden, of (tijdelijke) verwijzing naar een andere school noodzakelijk is. De inbreng van de ouders over de thuissituatie en de vraag hoe zij de problemen rond hun kind ervaren, is voor de school vanaf de signalering van belang om tot een juiste keuze van ondersteuning te komen. Wanneer er een ontwikkelingsperspectief voor een leerling moet worden opgesteld i.v.m. het volgen van een (gedeeltelijk) afwijkend onderwijsprogramma wordt zorgvuldig overleg gevoerd met de ouders. Dit is eveneens noodzakelijk bij de eventuele toeleiding naar een extra ondersteuningsarrangement buiten de school. 3.3 Passend onderwijs in de wijk Binnen het samenwerkingsverband is de wijkstructuur het uitgangspunt voor de ontwikkeling van passend onderwijs. De gezamenlijke schoolbesturen willen op deze wijze een antwoord 8

9 geven op de wettelijk verplichte zorgplicht. Thuisnabij onderwijs is hierbij het vertrekpunt, hetgeen eveneens inhoudt dat een leerling gebruik kan maken van een stedelijke voorziening in de stad of in het eigen stadsdeel. Het streven daarbij is de stedelijke voorzieningen beperkt te houden, maar wel van kwalitatief goed niveau. Schoolbesturen achten daarbij hun directies verantwoordelijk voor het proces van Passend Onderwijs in de Wijk. Het wordt een integraal onderdeel van hun werkzaamheden. Activiteiten die uiteindelijke voortvloeien uit de wijkaanpak en het wijkondersteuningsplan worden in gezamenlijkheid belegd. Het samenwerkingsverband is daarin ondersteunend. 3.4 Wijze van toeleiden Uitgangspunten bij de nieuwe wijze van toeleiding naar extra ondersteuning zijn een efficiënt, tijdig en transparant proces van beoordeling, de bepaling van het arrangement en het afgeven van de daarmee samenhangende toelaatbaarheidsverklaring. De wijziging van indiceren naar arrangeren en daarbij meer uitgaan van de onderwijsbehoefte leerlingen, zal tot gevolg hebben dat de diagnostiek minder leidend zal zijn maar juist dienend aan de ondersteuning die de leerling nodig heeft. Het toekennen van een arrangement op een reguliere school of een toelaatbaarheidsverklaring t.b.v. het speciaal (basis) onderwijs, gebeurt vanuit de directe onderwijsomgeving van het kind. De verantwoordelijkheid komt hiermee te liggen bij de school van de leerling. Dit proces wordt ondersteund door de begeleider onderwijs (= orthopedagoog) van het samenwerkingsverband. Op de basisschool waar de leerling ingeschreven staat, is vastgesteld dat de basisondersteuning binnen de eigen school niet toereikend is. In aanwezigheid van de ouders wordt de leerling besproken in het zorgoverleg van de school om te bepalen welke ondersteuning noodzakelijk is en, of dit geboden kan worden in de school cq. de wijk 10. Dit kan dus extra ondersteuning zijn binnen de school of er kan worden vastgesteld dat de onderwijsbehoefte groter is en dat de leerling gebaat is bij een arrangement in één van de scholen voor speciaal (basis) onderwijs. In het zorgoverleg zijn ten minste aanwezig dan wel betrokken: de ouders, de directie van de school, de begeleider onderwijs van Passend Onderwijs Almere en een begeleider onderwijs van een andere wijk en een deskundige van één van S(B)O scholen.. De gezamenlijke scholen in de wijk kunnen er ook voor kiezen de leerlingen die een arrangement nodig hebben te bespreken in een bovenschools (wijk) overleg. Op de basisscholen in wijk X is besloten het overleg op bovenschools niveau te organiseren. Leerlingen die gebruik willen maken van extra ondersteuning, worden in dit wijk -overleg besproken waarin tenminste de begeleider onderwijs van Passend Onderwijs Almere (de orthopedagoog die binnen de wijk werkzaam is) en een begeleider uit een andere wijk aanwezig. In het overleg wordt uiteindelijk bepaald of een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO dan wel SO wordt afgegeven. 10 Er zijn in Almere 10 wijken waarin PO scholen samenwerken. Zij moeten samen 95% van de kinderen binnen hun wijk opvangen. In 2020 moet dit percentage gestegen zijn tot 97%. 9

10 Samengevat betekent dit dat de toeleiding naar extra ondersteuning is uit te splitsen naar: - Extra ondersteuning als lichte variant in het speciaal basisonderwijs; - Extra ondersteuning in verschillende arrangementen binnen de scholen voor primair onderwijs cq. de basisscholen in de wijk; - Extra ondersteuning als zware variant in één van de stedelijke voorzieningen van het speciaal onderwijs. De gehele procedure van toeleiding (inclusief de criteria) tot en met de uiteindelijke toelaatbaarheidsverklaring voor de toegang tot het speciaal (basis) onderwijs is beschreven 11. De toeleiding voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte die vanuit het primair onderwijs een plaats in het OPDC, PrO of VSO nodig hebben, is uitgewerkt in een specifieke procedure Tevens is de toeleiding naar een ondersteuningsarrangement bij de doorstap van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar het primair onderwijs beschreven 12. Bij de overgang van p.o. naar v.o. organiseert de directeur van de basisschool de toelaatbaarheidsbespreking. Hierbij is aanwezig de orthopedagoog vanuit de wijk en een orthopedagoog vanuit het voortgezet onderwijs. Het v.o. schat aan de hand van het dossier in of het wenselijk is een tweede deskundige uit het v.o. aan te laten sluiten bij de bespreking. Scholen in een wijk kunnen ook besluiten de overgangsbespreking p.o.-v.o. in gezamenlijkheid te organiseren. Vanuit het v.o. en speciale voorzieningen sluiten dan de relevante deskundigen aan bij de bespreking. 3.5 Toelaatbaarheidsverklaring Voor een leerling die als gevolg van zijn onderwijsbehoefte een aangepaste leeromgeving nodig heeft, wordt een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven. Afhankelijk van de onderwijsbehoefte worden verschillende verklaringen afgegeven, waaraan ook specifieke kosten zijn verbonden. De categorieën zijn: - Lichte ondersteuning in de vorm van het speciaal basisonderwijs; - Extra ondersteuning categorie I (Cognitief zeer beperkt, Langdurig ziek, Psychiatrisch, Gedrag) - Extra ondersteuning categorie II (Lichamelijke Beperking) - Extra ondersteuning categorie III (Meervoudige Beperking) De bekostiging van deze categorieën is bepaald door het ministerie. In principe wordt de toelaatbaarheidsverklaring afgegeven voor een beperkte periode teneinde leerlingen in staat te stellen kinderen de overstap maken naar het reguliere onderwijs 13. Alleen toelaatbaarheidsverklaring voor de categorie II en III worden voor onbepaalde tijd afgegeven. 11 Toeleiding naar extra ondersteuning d.d is in het bronnenboek opgenomen. 12 Doorstap van de voorschoolse periode naar primair onderwijs en van primair - naar voortgezet onderwijs, pagina s in Toeleiding naar extra ondersteuning 13 Overstap naar het speciaal (basis) - naar het reguliere onderwijs, pagina 19 in Toeleiding naar extra ondersteuning 10

11 4. Het bieden van extra ondersteuning In dit gedeelte wordt ingegaan op het aantal leerlingen dat nu gebruik maakt van de extra ondersteuning in zowel het speciaal (basis) onderwijs als het regulier onderwijs door middel van een rugzak. Daarnaast volgt een overzicht van het huidige aanbod aan voorzieningen die al een deel van de dekkende infrastructuur vormen. Op basis van een analyse van de schoolontwikkelingsprofielen en het aantal leerlingen dat nu nog gebruik maakt van speciale voorzieningen buiten de stad Almere is een toekomstscenario opgesteld om te komen tot een zo volledig mogelijk dekkend netwerk in de stad. 4.1 Huidige deelname en aanbod Alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen behoren tot de extra ondersteuning. Binnen deze vormen van ondersteuning wordt een onderscheid gemaakt in lichte en zware ondersteuning. Het huidige aanbod 14 valt uiteen in de volgende voorzieningen: - Lichte ondersteuning in drie scholen voor het speciaal basisonderwijs; - Zware ondersteuning in de scholen voor het primair onderwijs (het model Kind in groep en Groep in school); - Zware ondersteuning in stedelijke voorzieningen als Bongerd, Nautilus, Stengerd en Olivijn; - Zware ondersteuning in verschillende scholen voor speciaal onderwijs buiten Almere. In onderstaande grafiek is het gebruik van extra ondersteuning van Almeerse leerlingen in kaart gebracht (peildatum 1 oktober 2012). 14 Heeft uw kind/leerling een aangepaste vorm van onderwijs nodig?, informatiefolder voor ouders en leerkrachten en docenten, september 2013; Beschrijving van de extra ondersteuning in het primair onderwijs is opgenomen in het bronnenboek. 11

12 Extra ondersteuning uitgesplitst 4% 21% 14% 61% Lichte ondersteuning Zwaar/SO buiten Zwaar/SO binnen Zwaar/rugzak Leerlingen die zijn aangewezen op extra ondersteuning maken voor 61% gebruik van lichte ondersteuning (SBO). De overige leerlingen maken gebruik van zware ondersteuning, waarvan slechts 4% het onderwijs volgt op een school voor speciaal onderwijs buiten Almere. 21% van de leerlingen maakt gebruik van extra ondersteuning binnen het primair onderwijs (vml. rugzak). In het bronnenboek zijn de overige kengetallen opgenomen. 4.2 Toekomstscenario dekkend netwerk aan arrangementen extra ondersteuning 15 Om meer leerlingen binnen het samenwerkingsverband dicht bij huis onderwijs te kunnen bieden wordt in de komende periode de focus gelegd op: - Het verstevigen van de basis inclusief de basisondersteuning zodat scholen en wijken hun extra ondersteuningsmogelijkheden kunnen uitbreiden; - Het uitbreiden van ondersteuning op het terrein van ESM, SH, ZML, LZK, Mytyl, Tytyl, meer- en hoogbegaafd; - T.a.v. gedrag zal de nadruk meer en meer komen te liggen op preventie en de samenwerking met de ketenpartners. 15 Concept-Aanpak om te komen tot een dekkend aanbod speciale voorzieningen en arrangementen, oktober

13 5. Kwaliteitsbeleid In dit deel wordt beschreven op welke wijze het samenwerkingsverband het kwaliteitsbeleid vorm zal geven en welk rendement wordt nagestreefd. Het beoogde rendement komt voor een gedeelte vanuit de intenties van de wet passend onderwijs en voor een deel vanuit de lokale speerpunten. Het inspectiekader Passend Onderwijs en de beschrijving van de basisondersteuning zijn daarbij leidend. Het gekozen analysekader voor het samenwerkingsverband is gebaseerd op een systeemmodel gerelateerd aan het onderwijs. De vraag die hierbij centraal staat, is in hoeverre de input, de condities en het proces een positieve samenhang vertonen met het beoogde rendement. Schematisch ziet dit er als volgt uit: Input: Huidige Infrastructuur en de toerusting scholen Besturen: onderwijskwaliteit Factor: Personeel Factor: Visie & Middelen Processen: Toeleiding Zorg en begeleiding Onderwijsbehoefte Waardering: Personeel Waardering: Klanten Rendement: Thuiszitters Voortijdig schoolverlaters Startkwalificatie Naar 3% extra ondersteuning Factor: Cultuur & Klimaat Waardering: Maatschappij De uitwerking op basis van dit analysekader is opgenomen in het bronnenboek, waarbij tevens de indicatoren en de relatie met de monitor zijn opgenomen. Het uiteindelijke rendement van Passend Onderwijs is als volgt geformuleerd : Alle Almeerse kinderen volgen in Almere het onderwijs dat bij hen past. Deze doelstelling wordt aan de hand van een drietal indicatoren jaarlijks gemonitord 16. Vanuit de interne P&C-cyclus en beschikbare managementinformatie zal het bestuur in staat zijn om voldoende inhoud te geven aan de horizontale verantwoording zoals deze wordt verondersteld in de code goed bestuur. Zowel de schoolbesturen als het samenwerkingsverband zal aangesproken worden op de kwaliteit van de ondersteuning. Ook zullen de deelnemende schoolbesturen elkaar kunnen aanspreken op de geleverde prestaties. Er is sprake van een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid die mede wordt gemonitord door het samenwerkingsverband. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, het samenwerkingsverband ondersteunt, faciliteert en reflecteerd. 16 Monitor Passend Onderwijs, stand van zaken 2, programmamanagement Passend Onderwijs 13

14 6. Financien 17 De meerjarenbegroting 18 is uitgewerkt voor de periode In hoofdlijnen is de inhoud van het ondersteuningsplan als volgt terug te vinden in de begroting. Een toelichting op de meerjarenbegroting is te vinden in het bronnenboek. Totaaloverzicht besteding rijksmiddelen obv indeling ondersteuningsplan Almere PO 2014/ / / /18 bedragen x Onderwijsvoorzieningen 1,875 3,947 3,947 3,947 Doorfinanciering Eduvier - 0,350 0,350 0,350 Doorfinanciering Almere Speciaal - 1,414 1,414 1,414 Doorfinanciering overige - 0,308 0,308 0,308 Financiering SBO 1,875 1,875 1,875 1,875 Arrangementen: 2,197 2,198 2,197 2,197 Lopende verplichtingen LGF 1,075 0, Reservering tussentijdse groei ,200 0,200 0,200 0,200 GIS-groepen PO 0,535 0,535 0,535 0,535 Nieuwe arrangementen in de wijk 0,387 0,635 1,462 1,462 Onderwijskwaliteit en basisondersteuning: 0,250 0,250 0,250 0,250 Innovatiebudget PO 0,250 0,250 0,250 0,250 Wijkondersteuning 0,969 1,094 1,344 1,344 Begeleiding in uren 0,969 1,094 1,344 1,344 Toeleiding: 0,335 0,300 0,269 0,269 PO: 0,335 0,300 0,269 0,269 Dekkend netwerk: 0,395 0,595 0,595 0,595 Jonge risico kinderen 0,012 0,012 0,012 0,012 Meerbegaafden PO 0,140 0,140 0,140 0,140 Extra voorzieningen Bombardon; structuurgroepen 0,167 0,167 0,167 0,167 Extra voorzieningen Bombardon; kleutergroep Triangel 0,051 0,051 0,051 0,051 Extra voorzieningen Olivijn 0,025 0,025 0,025 0,025 Uitbreiding dekkend netwerk 0,200 0,200 0,200 Organisatiekosten: 0,635 0,635 0,635 0,635 Totalen samenwerkingsverbanden PO 6,656 9,019 9,237 9,237 Verwachte rijksbijdragen 6,545 9,216 9,315 9,465 - lichte ondersteuning 3,246 3,246 3,246 3,246 - zware ondersteuning 3,299 5,970 6,069 6,219 Resultaat - overschot -0,111 0,197 0,078 0, Toelichting op de begroting is opgenomen in het bronnenboek 18 Begroting 2014 en meerjarenkader van de coöperatie Passend Onderwijs 14

15 Bijlage 1: Overzicht van deelnemende scholen en besturen nr_bg Naam Straat correspondentie Postcode correspondentie Plaats correspondentie Stichting Hindoe Onderwijs Postbus CC S-Gravenhage Sticht. Eduvier Onderwijsgroep Postbus AH Lelystad Stichting Noor Kingsfordweg GR Amsterdam Stichting Prisma Postbus AC Almere Stg. Kath. Onderw. Flevoland Postbus AP Lelystad Stichting Monton 1e Heezerlaantje LW Soest ASG Postbus AH Almere Stg. Almere Speciaal Postbus AN Amsterdam Stichting Nieuwe Wijken Postbus AH Almere Stg. Bijbelgetr. Onderw. Haal Burg de Beaufortweg AG Leusden Stg. 'De Vrije School Almere' Stationslaan EP Zeist Deelnemende scholen 12HU00 bao RK Basissch de Delta Hoornstraat SH Almere 89 2 PO PM00 bao Basisschool De Ark Middenhof EV Almere PO QK00 bao RK Basissch Panta Rhei Slufterplantsoen KX Almere PO XA00 bao Basissch de Driemaster Tegelenpad DS Almere 99 1 PO CW00 bao Basisschool de Ichthus Rijnw eg EP Almere PO IF00 bao Basisschool het Kompas Binnenkruierstraat EC Almere PO IU00 bao RK Basissch De Loofhut Vrijmark GK Almere PO NH00 bao Basisschool de Regenboog Klipgriend GA Almere PO NU00 bao De Goede Herder Binnenkruierstraat EC Almere PO QC00 bao Montessori Stad Randstad 22113b 1316BW Almere PO QC02 bao Montessori Stad Contrabasw eg LL Almere PO NX01 bao Cascade Nederlandhof DC Almere PO SJ00 sbao SSBO De Watertuin I Churchillw eg RA Almere PO KK00 bao BS De Polderhof Buitenhof GR Almere PO LJ00 bao OBS De Dubbeldekker Hofmark HV Almere 76 0 PO ML00 bao BS Klaverw eide Rietmeent CM Almere PO OC00 bao OBS De Flierefluiter Bosgouw GW Almere PO UK00 bao OBS De Wierw inde Oldew ierde JJ Almere PO YS00 bao Samenspel Amsterdamw eg RL Almere PO YS01 bao Samenspel 1 Leeuw ardenplein BH Almere PO ZG00 bao OBS De Achtbaan Dordrechtplein VD Almere PO ZX00 bao OBS De Kameleon Lingestraat CS Almere 95 1 PO AV00 bao BS De Argonaut Zaagvisplantsoen HP Almere PO BP00 bao BS De Zeetuin Monteverdistraat AE Almere PO DA00 bao Basisschool Digitalis Rolklaverpad PE Almere PO DA03 bao Basisschool Digitalis Rolklaverpad PD Almere PO DK00 bao De Tjasker Buitenkruierstraat EB Almere PO DV00 bao BS De Kring Wipmolenw eg GS Almere PO FI00 sbao SSBO De Bombardon Simon van Collemstraat NA Almere PO

16 Vervolg deelnemende scholen 17MH00 bao Architect C. van Eesterenplein KM Almere PO MH02 bao Architect II M J Granpre Molierestr KE Almere 75 0 PO KO00 bao Basisschool De Heliotroop Beemdgrasstraat CM Almere PO NC00 bao OBS De Boventoon Prokofjevstraat SB Almere PO ND00 bao OBS De Duizendpoot Ravelplantsoen ET Almere PO KP00 bao OBS Het Spectrum Regenboogw eg ET Almere PO ER00 bao OBS De Vedelaar Billie Holidaystraat PN Almere 92 0 PO ET00 bao OBS de Torteltuin Asterstraat WS Almere PO EU00 bao OBS Bommelstein Markiezenhofstraat TS Almere PO EV00 bao PC Basissch de Lichtboei Luitstraat LH Almere PO EY00 bao RK Bo Crescendo Luitstraat LH Almere PO FD01 bao Shri Laksmi School Regentessew eg AA Almere PO HU01 so Eduvierschool Aquarius Radiow eg KW Almere 27 0 PO ZU00 bao RK Basissch 't Zonnew iel Bongerdstraat AB Almere PO ZV00 bao Basisschool de Olyfboom Bongerdstraat AB Almere PO ZW00 bao PC Bo De Buitenburcht Zonnebloemw eg TV Almere PO ZX00 bao OBS Polygoon Hollyw oodlaan KA Almere PO ZY00 bao OBS Syncope Kornetstraat XE Almere PO EJ00 bao Isl BS Al Iman Harderw ijkoever HA Almere PO FT00 sbao SSBO De Klimop Rossinistraat BP Almere PO MR00 bao OBS de Albatros Edelhertw eg EB Almere PO RK00 bao Geref Ba de Waterspiegel Haagbeukw eg CR Almere PO UN00 bao RK Basiss de Lettertuin Zonnebloemw eg TV Almere PO CF00 bao OBS de Hasselbraam Iepenstraat DB Almere PO KT00 bao Basissch De Kraanvogel Perzikstraat HN Almere PO KU00 bao Pirouette Perzikstraat HN Almere PO KV00 bao OBS de Zevensprong Danslaan PL Almere PO AB00 bao OBS Aurora Aprilstraat BL Almere PO AC00 bao De Omnibus J.J. Slauerhoffstraat HE Almere PO AD00 bao De Dukdalf Makassarw eg HZ Almere PO PD00 bao OBS Het Palet Johan Jongkindstraat LW Almere PO PE00 bao OBS De Egelantier Pieter van Damstraat PG Almere PO PF00 bao OBS Letterland A. Roland Holststraat RX Almere PO PH00 bao OBS De Archipel Maldivenw eg PP Almere PO PW00 bao Het Kristal Makassarw eg HZ Almere PO ZZ00 bao OBS Caleidoscoop Walt Disneyplantsoen SX Almere PO AA00 bao De Optimist Hildo Kropstraat BC Almere PO NU00 bao OBS De Compositie Chagallw eg LE Almere PO UB00 bao Obs Het Meesterw erk El Grecostraat ST Almere PO XH00 bao Oecum. Daltonsch De Windw ijzer Kraaiennest DA Almere PO XJ00 bao Het Drieluik Ten Harmsen v.d. Beekpad BK Almere PO YN00 bao De Ontdekking Kraaiennest DA Almere PO AM00 bao Het Avontuur Catootjepad JG Almere PO UB00 bao De Droomspiegel Marco Poloroute LA Almere PO XC00 bao De Kleine Wereld Nederlandhof DC Almere 64 1 PO XU00 bao De Europaschool Nederlandhof DC Almere PO AJ00 bao Columbusschool Marco Poloroute LA Almere PO EF00 so Stg. Almere Speciaal Marathonlaan ED Almere PO PE00 bao De Ruimte Louis Armstrongw eg RL Almere 74 2 PO RM00 bao Vrije School Almere Lierstraat JZ Almere PO

17 Bijlage 2: Arrangement Begrippenkader Extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van (bovenschoolse voorzieningen, expertise en financiën. Een arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijke van aard tot intensief en langdurend of structureel van aard zijn. Een onderwijs- en zorgarrangement betreft altijd een samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Basisondersteuning Basiskwaliteit Extra ondersteuning Ketenpartners Onderwijsondersteuningsprofiel Referentiekader Zorgplicht Het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de school- eventueel samen met ketenpartners- planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Op basis van de inspectienorm zijn de leerprestaties (PO) en de opbrengsten (VO) tenminste voldoende en het onderwijsleerproces en de Ondersteuning & Begeleiding voldoet op de kernindicatoren. Alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen. Binnen extra ondersteuning kunnen verschillende typeringen voor het aanbod worden gebruikt. Wij maken binnen extra ondersteuning in: o Lichte ondersteuning (speciaal basisonderwijs, Praktijkonderwijs, OPDC) o Zware ondersteuning (Ondersteuningsarrangementen in de categorieën 1, 2 en 3) Lokale instanties die een bijdrage leveren aan de sluitende keten jeugd en onderwijs, zoals bijvoorbeeld jeugdzorg, peuterspeel-zalen, kinderdagverblijven, schoolmaat-schappelijkwerk, politie, justitie, jeugdgezondheidszorg/ggd, jeugd-ggz, AMK, sportverenigingen, leerplicht, RMC, verslavingszorg, buitenschoolse opvang, welzijnswerk en zorgaanbieders in het kader van de AWBZ. De door het samenwerkingsverband vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de eventuele extra ondersteuning die een individuele school, eventueel in samenwerking met ketenpartners, biedt. Het geheel van werkwijzen en afspraken waarnaar schoolbesturen en samenwerkingsverbanden zich zal richten bij de vormgeving van passend onderwijs. In het kader van passend onderwijs ligt de zorgplicht bij het bevoegd gezag van de school en is van toepassing op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en die niet zonder meer het onderwijs kunnen doorlopen. 17

18 Bijlage 3: Lijst met afkortingen ESM LG MBO LWOO LZK OPDC OPP PO Pro S(B)O SH SLA VO SWV VMBO VO VSO ZAT ZML - Ernstige spraak/taal moeilijkheden - Lichamelijk Gehandicapt - Middelbaar Beroepsonderwijs - Leerweg Ondersteunend Onderwijs - Langdurig Zieke Kinderen - Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum - Ontwikkelingsperspectief - Primair Onderwijs - Praktijkonderwijs - Speciaal (basis) onderwijs - Slechthorend - Stichting Leerlingzorg Voortgezet Onderwijs - Samenwerkingsverband Passend Onderwijs - Voortgezet Middelbaar Onderwijs - Voortgezet Onderwijs - Voortgezet Speciaal Onderwijs - Zorgadvies Team - Zeer Moeilijk Lerend 18

19 Bijlage 4: Planperiode Implementeren Toeleiding nieuwe stijl Basis op orde; voldoen aan inspectie indicatoren zorg en begeleiding - Versterken basisondersteuning - Verbreden stedelijk, dekkend, aanbod - Versterken positie ouders; partnerschap - Ketensamenwerking; inbedden jeugdzorg - Indalen middelen op wijk- c.q. scholengemeenschap niveau (Door)ontwikkelen arrangementen op wijk en en scholengemeenschap niveau - Verlaging uitstroom percentage naar separate, stedelijke, voorzieningen. 19

20 Bronnenboek De volgende onderdelen worden digitaal toegankelijk gemaakt en gelinkt aan de tekst in het ondersteuningsplan: Hoofdstuk Primair Onderwijs 1. Inleiding Organisatie Passend Onderwijs Almere Samenwerking met gemeente en ketenpartners 2. Basis(ondersteuning) Basisondersteuning in het primair onderwijs Eindrapportage schoolondersteuningsprofielen primair onderwijs Almere 3. Toeleiding Toeleiding naar extra ondersteuning 4. Extra ondersteuning Extra ondersteuning in het primair onderwijs 5. Kwaliteitsbeleid Opzet kwaliteitsbeleid 6. Financiën Toelichting financiën 20

Ondersteuningsplan Stichting Leerlingzorg Almere Voortgezet Onderwijs (SLA VO) het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 24-01

Ondersteuningsplan Stichting Leerlingzorg Almere Voortgezet Onderwijs (SLA VO) het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 24-01 Ondersteuningsplan Stichting Leerlingzorg Almere Voortgezet Onderwijs (SLA VO) het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 24-01 Almere, 31 januari 2014 vastgesteld door het bestuur op 4 februari 2014

Nadere informatie

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 1. Inleiding De invoering van passend onderwijs zorgt ook voor een totaal andere financieringssystematiek in het samenwerkingsverband. Bij de start is er sprake van

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 1. Opening 2. Startactiviteit: Kennismaking 3. Doelstellingen en opbrengst van de dag 4. Kracht door verbinding Toelichting

Nadere informatie

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen;

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen; Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 1 Inleiding Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van obs Het Mozaïek In dit plan staat beschreven welke zorg en ondersteuning wij onze leerlingen kunnen

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel Samenwerkingsverband VO Amsterdam Schoolondersteuningsprofiel Joy Bijleveld Registerpsycholoog Kinder & Jeugd Voorzitter sectie schoolpsychologen NIP 1 SOP? 2 inhoud Definitie Basisondersteuning Piramide

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 12LJ00 OBS De Regenboog

Schoolondersteuningsprofiel. 12LJ00 OBS De Regenboog Schoolondersteuningsprofiel 12LJ00 OBS De Regenboog Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 4 DEEL I INVENTARISATIE... 7 1 Typering van de school... 8 2 Kwaliteit basisondersteuning... 9 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer)

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer) Ondersteuningsplan Regsam (VO Zoetermeer) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

Onderwijs-zorgarrangementen

Onderwijs-zorgarrangementen Onderwijs-zorgarrangementen Corian Messing Marij Bosdriesz www.nji.nl Samenwerken onderwijs en jeugdhulp Een hechte samenwerking van onderwijs en jeugdhulp levert een voorname bijdrage aan het ontwikkelingsperspectief

Nadere informatie

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Welkom Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Programma Wat bindt ons? (de wet) Wat verbindt ons? (de inhoud) Vragen en verheldering Wat bindt ons? (de wet) Transities in het sociale

Nadere informatie

PCL Extra steun. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht

PCL Extra steun. Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht PCL Extra steun Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid- Utrecht Inleiding: Het samenwerkingsverband heeft in zijn ondersteuningsplan passend onderwijs vastgelegd hoe het de doelstelling van passend

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 augustus

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Schoolondersteuningsprofiel 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Montessorischool De Wildzang

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Montessorischool De Wildzang O SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Montessorischool De Wildzang Kamp 39-05 8225HA Lelystad T: 0320-231557 I: www.montwildzang.nl E: school@montwildzang.nl Brinnummer: 15NX00 Maart 2017 Inleiding In het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker

Schoolondersteuningsprofiel. 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Schoolondersteuningsprofiel 17IQ00 School voor Speciaal Basisonderwijs De Verrekijker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school Hoofdstuk 5 Wanneer extra ondersteuning nodig is Toewijzen van ondersteuning 5.1. Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij achtereenvolgens de onderwijsondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband,

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN SBO Hoogvliet (21HJ00) SBO Hoogvliet 21HJ Directeur Renée Spetter Adres Cloese 10 3191 ED HOOGVLIET ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 02UV03 Gereformeerde Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo

Schoolondersteuningsprofiel. 02UV03 Gereformeerde Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo Schoolondersteuningsprofiel 02UV03 Gereformeerde Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Drieluik (SBO De Werf) - 4 november 2014 Contactgegevens school Naam De Drieluik (SBO De Werf) Straat + huisnummer James Cookstraat 10 Plaats Amersfoort Postcode 3814 D Land Nederland Brinnummer 01 A Telefoon (033)475-3555 E-mailadres connie.baan@sbo-dewerf.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 20OW00 Basisschool t Einder

Schoolondersteuningsprofiel. 20OW00 Basisschool t Einder Schoolondersteuningsprofiel 20OW00 Basisschool t Einder Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen.

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Algemeen: Alle scholen hebben in hun School Ondersteunings Profiel uitgewerkt en verantwoord hoe er invulling wordt gegeven aan de

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Positie van de intern begeleider in de school binnen Passend Onderwijs Apeldoorn PO

Positie van de intern begeleider in de school binnen Passend Onderwijs Apeldoorn PO Positie van de intern begeleider in de school binnen Passend Onderwijs Apeldoorn PO Inleiding: Alle basisscholen in ons SWV hebben een intern begeleider. Historisch gezien is er een intern begeleider sinds

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

Ondersteuningsplan PO-VO

Ondersteuningsplan PO-VO Ondersteuningsplan PO-VO Aanleiding: labels In 10 jaar tijd (2003 2013): * Rugzakleerlingen: van 11.000 naar 39.000 leerlingen. * SO leerlingen: van 54.000 naar 68.000 leerlingen. In 5 jaar tijd (2007

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17FA Willem Van Oranje

Schoolondersteuningsprofiel. 17FA Willem Van Oranje Schoolondersteuningsprofiel 17FA Willem Van Oranje Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 4 DEEL I INVENTARISATIE... 7 1 Typering van de school... 8 2 Kwaliteit basisondersteuning... 9 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

O.B.S. Jan Ligthart Olingermeeden ET Appingedam. Postbus AH Appingedam

O.B.S. Jan Ligthart Olingermeeden ET Appingedam. Postbus AH Appingedam O.B.S. Jan Ligthart Olingermeeden 2 9903ET Appingedam Postbus 326 9900AH Appingedam 0596622635 jla@marenland.org www.jan-ligthart.nl Directeur: Dhr. S. Niehof pag. 1 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 1.

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool over De Slinge (18QZ00) BS over De Slinge 18QZ00 Directeur Ruud van Orsouw Adres Krabbendijkestraat 243-245

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen Inhoud 1. Inleiding 2 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen 3. Basisondersteuning 5 Interventies, ondersteuningsstructuur, standaarden, inspectieoordeel 4. Extra ondersteuning

Nadere informatie

Minister Marga Klompéschool

Minister Marga Klompéschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Minister Marga Klompéschool Algemene gegevens School Minister Marga Klompéschool BRIN 17RX Directeur R. van der Veer Adres Robert Kochplaats 346-348 Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 08VK00 Prins W Alexanderschool

Schoolondersteuningsprofiel. 08VK00 Prins W Alexanderschool Schoolondersteuningsprofiel 08VK00 Prins W Alexanderschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk 1: En wat kunnen jullie betekenen voor hoogbegaafde kinderen. Het is aan de school om aanbod te hebben voor hoogbegaafde

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Lia van Meegen Schoolondersteuningsprofiel februari 2012 Wat staat in de wetsvoorstellen? Wat is een schoolondersteuningsprofiel? Wat is een ondersteuningsplan? Wat is een ondersteuningsplanraad? Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

April 2012. passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek

April 2012. passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek April 2012 passend onderwijs SWV VO Utrecht en Vechtstreek SWV VO Utrecht en Vechtstreek 22 scholen voor VO 15.000 leerlingen 152 rugzakleerlingen verwijzing naar VSO bijna op landelijk gemiddelde gemiddeld

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Delft en omstreken

Samenwerkingsverband VO Delft en omstreken Samenwerkingsverband VO Delft en omstreken Wettelijk kader: Zorgen dat leerlingen met een onderwijs- en zorgbehoefte een passend onderwijsaanbod krijgen aangeboden. Eerst alleen gericht op de leerlingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Emmaschool

Schoolondersteuningsprofiel. Emmaschool Schoolondersteuningsprofiel Emmaschool 2016-2017 Stichting Op Kop pagina: 1 van 14 afdrukdatum: 6-10-2016 Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school,

Nadere informatie

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs De rol van de leider en de MR in de cyclus van het Medezeggenschap: sterker, beter, passend Jan Stuijver Medezeggenschap: sterker, beter, passend 1 Medezeggenschap: sterker, beter, passend 2 Drie niveaus

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016

Jaarplan schooljaar 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband IJssel Berkel Datum 16 juni 2015 Versie Vastgesteld door bestuur op 15 juni 2015 Pagina 1 van 14 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Nadere informatie

Basisondersteuning op orde. Rekenproblemen en Dyscalculie

Basisondersteuning op orde. Rekenproblemen en Dyscalculie Basisondersteuning op orde Rekenproblemen en Dyscalculie Inhoudsopgave: Waarom pagina 3 Wie en wanneer pagina 4 Wat pagina 4 Werkwijze: Stap 1 Intake pagina 4 Stap 2 Verzamelen pagina 5 Stap 3 Analyse

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel VSO. 26LD00 Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk

Schoolondersteuningsprofiel VSO. 26LD00 Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk Schoolondersteuningsprofiel VSO 26LD00 Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk Schoolondersteuningsprofiel It Twalûk versie 2013-2014 afdeling VSO Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 3 DEEL I

Nadere informatie

In het kort Ondersteuningsplan Passend onderwijs in Helmond-Peelland PO

In het kort Ondersteuningsplan Passend onderwijs in Helmond-Peelland PO In het kort Ondersteuningsplan 2014-2018 Passend onderwijs in Helmond-Peelland PO De belangrijkste zaken uit het ondersteuningsplan 2014-2018 in heldere taal met verwijzingen naar uitgebreide versie. 3

Nadere informatie

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!!

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! Passend Onderwijs in 23-02 PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! misverstanden 1. Zorgplicht is plaatsingsplicht en dus inclusief onderwijs 2. Er komt een buslading zorgleerlingen bij Maar

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09CH00 Van Haersma Buma School

Schoolondersteuningsprofiel. 09CH00 Van Haersma Buma School Schoolondersteuningsprofiel 09CH00 Van Haersma Buma School Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

Basisondersteuning. Basis op orde Dyslexie

Basisondersteuning. Basis op orde Dyslexie Basisondersteuning Basis op orde Dyslexie Inhoudsopgave: Waarom pagina 3 Wie en wanneer pagina 4 Wat pagina 4 Werkwijze: Stap 1 Intake pagina 5 Stap 2 Verzamelen pagina 5 Stap 3 Analyse pagina 5 Stap 4

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel afdeling SO. 26LD00 Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk

Schoolondersteuningsprofiel afdeling SO. 26LD00 Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk Schoolondersteuningsprofiel afdeling SO 26LD00 Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk Schoolondersteuningsprofiel IT Twalûk versie 2013-2014 afdeling SO Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I

Nadere informatie

Verandert de wereld op 1 augustus 2014??

Verandert de wereld op 1 augustus 2014?? Verandert de wereld op 1 augustus 2014?? Passend Onderwijs voor alle leerlingen? Alle jongeren succesvol op school Onderwijs dat past bij ieders talenten en beperkingen Regionale Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren SWV VO 20.02 Groningen Ommelanden november 2014 1 Gerelateerd aan de procesgang handelingsgericht arrangeren SWV PO 20.01 Het handelingsgericht arrangeren

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014 Contactgegevens school Naam 't Kruisrak Straat + huisnummer Vogelpad 3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 KV Land Nederland Brinnummer 08EN Telefoon (033)298-4260 E-mailadres admin@kruisrak.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Tweede Zorgcongres. ChristenUnie Harderwijk 22 november Henk Büscher

Passend Onderwijs. Tweede Zorgcongres. ChristenUnie Harderwijk 22 november Henk Büscher Passend Onderwijs Tweede Zorgcongres ChristenUnie Harderwijk 22 november 2014 Henk Büscher hbuscher@onderwijszorgkoepel.nl Wat is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs OnderwijsZorgKoepel Noord Veluwe?

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 15WU00 Albertine Agnesschool

Schoolondersteuningsprofiel. 15WU00 Albertine Agnesschool Schoolondersteuningsprofiel 15WU00 Albertine Agnesschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 15MH00 De Poolster

Schoolondersteuningsprofiel. 15MH00 De Poolster Schoolondersteuningsprofiel 15MH00 De Poolster Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Definitief SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Definitief Datum : 10-03-2014 Status : instemming MR dd 24-03-2014 Inhoudsopgave : 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 2.1 Contactgegevens 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 2.3

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING LEERLINGZORG VOORTGEZET ONDERWIJS ALMERE

BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING LEERLINGZORG VOORTGEZET ONDERWIJS ALMERE BEKNOPT VERSLAG SIMULATIE BIJ STICHTING LEERLINGZORG VOORTGEZET ONDERWIJS ALMERE Plaats : Almere Bestuursnummer : 21654 Samenwerkingsverband : VO2401 Onderzoek uitgevoerd op : 11 april 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie