Ondersteuningsplan Stichting Leerlingzorg Almere Primair Onderwijs (SLA PO), het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 24-01

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuningsplan Stichting Leerlingzorg Almere Primair Onderwijs (SLA PO), het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 24-01"

Transcriptie

1 Ondersteuningsplan Stichting Leerlingzorg Almere Primair Onderwijs (SLA PO), het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Almere, 31 januari 2014 vastgesteld door het bestuur op 3 februari 2014

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Visie en missie 1.2 Inhoud en doelen 2. De basis Voorwaarden 2.2 Basisondersteuning 2.3 Schoolondersteuningsprofiel 3. Toeleiding Aanleiding 3.2 Het bieden van extra ondersteuning 3.3 Passend onderwijs in de Wijk 3.4 Wijze van toeleiding 3.5 Toelaatbaarheidsverklaring 4. Het bieden van extra ondersteuning Huidige deelname en aanbod 4.2 Toekomstscenario dekkend netwerk extra ondersteuning 5. Kwaliteitsbeleid Financiën 14 Bijlagen 1. Overzicht van deelnemende scholen en besturen Begrippenkader Lijst met afkortingen Planperiode 19 Bronnenboek Bij dit ondersteuningsplan hoort een bronnenboek waarin alle noodzakelijk wettelijkeinformatie/procedures is opgenomen. 2

3 1. Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Stichting Leerlingzorg Almere Primair Onderwijs (SLA PO) is een wettelijk document waarin de organisatie haar beleid voor de periode beschrijft. De SLA PO is een onderdeel van Passend Onderwijs Almere 1. De nadruk van het beleid wordt gelegd in de eerste jaren van de planperiode ( ) op basis waarin het beleid wordt geëvalueerd en bijgesteld voor de periode Visie en missie In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de voorbereiding op Passend Onderwijs 2. De visie en de aanpak voor de periode is beschreven in een aparte brochure 3. De visie is hierin als volgt beschreven: De schoolbesturen hebben afgesproken dat Passend Onderwijs voor alle kinderen en jongeren van 2 tot 23 jaar in Almere geldt. Vanaf de voorschoolse opvoeding, via het primair en voortgezet onderwijs tot het MBO. Samen met hun partners - zoals de ouders, de leerkrachten en professionals in de jeugdketen willen de schoolbesturen aan alle leerlingen een passend aanbod doen op hun niveau en met een zo goed mogelijk eindresultaat. En dat liefst zo dicht mogelijk bij huis, in ieder geval in Almere 4. Passend Onderwijs Almere moet leiden tot betere resultaten voor alle leerlingen onder de noemer van Alle kinderen in Almere zijn succesvol op school. Vanuit de onderwijsbehoefte van het kind en de wens van ouders krijgt de inhoud van Passend Onderwijs vorm. Dat lukt nu nog niet voor alle kinderen. Daarom behoort er naast een dekkend aanbod aan onderwijsvoorzieningen, een optimale ondersteuningsstructuur waarin handelingsgericht werken en handelingsgericht diagnosticeren uitgangspunt is. Het vergroten van met name de handelingsbekwaamheid van de professionals (leerkracht, intern begeleider en directieleden) is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast staat de maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid van scholen met hun ketenpartners in de wijk centraal. De kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, dienen op maat, tijdig en zonder al te veel bureaucratie een juiste onderwijsplek te krijgen. Maar even belangrijk is, dat zo min mogelijk kinderen als gevolg van te late signalering of ontoereikende hulp buiten de boot vallen en daardoor later extra ondersteuning nodig is. De aandacht gaat daarom ook uit naar 1 Organisatie Passend Onderwijs Almere en samenwerking gemeente en ketenpartners opgenomen in het bronnenboek. 2 Passend Onderwijs Almere: kadernotitie uitvoeringsfase en rapportage ontwerpfase, januari Passend Onderwijs Almere : visie een aanpak 4 Niet in alle gevallen zal er een aanbod in Almere gerealiseerd kunnen worden; financieel en kwalitatief onverantwoord als er sprake is van zeer kleinschalige voorzieningen. Aansluiting bij een voorziening in de regio is dan te verkiezen 3

4 preventie, het tijdig signaleren en handelen. Een goede samenwerking met partners in onderwijs en jeugdhulpverlening 5 is daarbij essentieel. 2.1 Inhoud en doelen Vanuit de doelstelling om aan alle Almeerse leerlingen thuisnabij onderwijs te bieden ligt de nadruk in de komende periode ( ) op de volgende activiteiten: Activiteiten Doel Zwaartepunt Basis op orde Alle Almeerse scholen hebben een basisarrangement en een voldoende op de geselecteerde indicatoren gerelateerd aan ondersteuning en begeleiding. Basisondersteuning Alle Almeerse scholen voldoen aan de door het samenwerkingsverband omschreven basisondersteuning en kunnen in het verlengde daarvan een extra ondersteunings-arrangement verzorgen. Met name is de expertise op het terrein van gedrag, spraak/taalontwikkeling en het omgaan met lage- en hoge intelligentie (meer- en hoogbegaafde leerlingen) toegenomen. Wijkondersteuning Alle tien wijken hebben een wijkondersteuningsprofiel waarin is beschreven welke ondersteuningsarrangementen binnen de wijk worden gerealiseerd. Dekkend aanbod 99% van de Almeerse leerlingen kunnen binnen Almere het onderwijs volgen dan bij hen past. Toeleiding Maximaal 3% van de Almeerse leerlingen maakt gebruik van de extra ondersteuning binnen de stedelijke arrangementen Het ondersteuningsplan beschrijft in hoofdstuk 2 de basis, waar met name wordt ingegaan op de basiskwaliteit van scholen en de basisondersteuning. De toeleiding naar de verschillende vormen van extra ondersteuning komt in hoofdstuk 3 aan de orde. De extra ondersteuning en het dekkend netwerk aan ondersteuningsarrangementen wordt uitgewerkt in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 gaat in op het kwaliteitsbeleid van het samenwerkingsverband. Besloten wordt met de presentatie van de financiën op hoofdlijnen voor het samenwerkingsverband primair onderwijs. Alle bijlagen tenslotte maken onderdeel uit van het bronnenboek, dat uiteindelijk digitaal te benaderen is. 5 Met jeugdhulp wordt bedoeld: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun opvoeders bij het voorkomen, verminderen, stabiliseren en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen, psychosociale problemen of gedragsproblemen van de jeugdige, of opvoedingsproblemen. (Bron: Veldhuijzen van Zanten- Hyllner, M.L.L.E. & Teeven, F. (2012). Voortgangsbrief stelselwijziging jeugd Geen kind buiten spel, april 2012, Kenmerk DJ/PS Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Veiligheid en Justitie.). Het begrip is breed en omvat de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij alle denkbare opgroei- en opvoedproblemen en kan varieren van een simpel advies of een opvoedcursus tot een verblijf bij pleegouders of psychiatrische zorg. (Bron: Concept Jeugdwet d.d. 18 juli 2012, Memorie van Toelichting p 5. 4

5 2. De Basis In dit onderdeel wordt ingegaan op de zorgplicht, de basiskwaliteit van scholen en de basisondersteuning. 2.1 Voorwaarden De schoolbesturen primair onderwijs hebben gezamenlijk de zorgplicht voor de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. In principe wordt aan zoveel mogelijk leerlingen binnen het samenwerkingsverband ondersteuning op maat geboden, waarvoor in gezamenlijkheid een dekkende infrastructuur wordt ontwikkeld. Soms kan dit op wijkniveau worden gerealiseerd, soms op stedelijk niveau. De toeleiding naar extra ondersteuning komt in hoofdstuk 3 aan de orde. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat alle scholen de onderwijskwaliteit op orde hebben, d.w.z. een basisarrangement 6 hebben vanuit de inspectie van het onderwijs. Tevens is met de schoolbesturen afgesproken dat de scholen de basisondersteuning versterken, waarbij met name de ondersteuning in het primaire proces, de leerkracht en de groep, centraal staan. De nadruk komt in de eerste jaren te liggen op de onderwijskwaliteit en de basisondersteuning, zodat de scholen en de wijken in staat zijn meer en meer tegemoet te komen aan de zorgplicht. Er zal vervolgens een kleine groep leerlingen overblijven die meer vraagt en die in gezamenlijkheid binnen de wijk of de stad kunnen worden bediend. Van de scholen in de wijk wordt gevraagd te werken aan een infrastructuur die hieraan recht kan doen. Samen verantwoordelijk zijn en voelen. Vroegtijdig signaleren en handelen zodat uitstroom naar extra ondersteuning langzaam afneemt. 2.2 Basisondersteuning De basisondersteuning beschrijft de standaardmogelijkheden die van alle scholen uit het samenwerkingsverband wordt verwacht. De afspraken over de invulling van de basisondersteuning zijn vastgesteld en gelden voor alle (speciale) basisscholen. De basisondersteuning 7 is beschreven in een apart document op basis van onderstaand schema. 6 Overzicht van scholen met een basisarrangement uit de Lokale Staat van het Onderwijs in Almere Beschrijving basisondersteuning primair onderwijs Almere, november 2013 is opgenomen in het bronnenboek. 5

6 Specifieke afspraken met scholen tav schoolprofiel Standaarden binnen SWV (basisondersteuning) Standaard Passend Onderwijs (referentiekader) Inspectiestandaard Door middel van deze afspraken, beschreven in dertien ijkpunten, wordt duidelijk welk streefniveau aan basisondersteuning de besturen binnen het samenwerkingsverband willen bereiken. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de basisondersteuning, het samenwerkingsverband voor alles wat de basisondersteuning overstijgt. De basisondersteuning is beschreven vanuit een viertal domeinen in dertien ijkpunten. Schematisch is dit als volgt opgebouwd: Domein Beleid Onderwijs Begeleiding Organisatie IJkpunten 1. Beleid leerlingondersteuning 2. Ondersteuningsprofiel 3. Effectiviteit en evaluatie 4. Pedagogisch klimaat 5. Ontwikkeling en vorderingen van leerlingen 6. Handelingsgericht- en opbrengstgericht werken 7. Leeromgeving en instructiemethoden 8. Handelingsbekwaamheid van de leerkracht 9. Ondersteuningsarrangement van de school 10. Overdracht 11. Betrokkenheid van ouders 12. Interne ondersteuninsstructuur 13. Ondersteuningsteam Naast de beschrijving van de gewenste kwaliteit is per ijkpunt een aanzet gegeven van mogelijke signalen of risico s die kunnen leiden tot een afwijking in de afspraken rondom de basisondersteuning. 6

7 2.3 Schoolondersteuningsprofiel Mede op basis van de basisondersteuning hebben de scholen hun schoolondersteuningprofiel 8 opgesteld. In het schoolprofiel is vervolgens aangegeven hoe zij vorm en inhoud geeft aan de door het samenwerkingsverband vastgestelde basisondersteuning en waarin arrangementen zijn beschreven van mogelijke extra ondersteuning binnen de school. Een overzicht van de schoolondersteuningsprofielen 9 zijn samengevat in een rapportage waarin per wijk een onderscheid is gemaakt in het huidige profiel, de ambitie, de specifieke doelgroepen, de kennis en de expertise binnen de school. Deze ondersteuningsprofielen vormen, aangevuld met de bovenschoolse en stedelijke voorzieningen de ondersteuningsstructuur van het Almeerse primair onderwijs, eventueel gerealiseerd in samenwerking met partners uit de jeugdhulp. Naast de mogelijkheden en de ambities van de scholen worden daarin tevens de grenzen van de scholen aangegeven. Op basis van de ondersteuningsprofielen is het eveneens mogelijk dat scholen zich specialiseren om te kunnen voldoen aan bepaalde ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Dit vraagt om afstemming met scholen binnen de wijk, omdat geen enkele school los van de andere scholen hierin kan opereren. Op deze wijze draagt het samenwerkingsverband op haar beurt de verantwoordelijkheid om het dekkend aanbod te realiseren. Het ondersteuningsplan vervult hierin een leidende rol. Door de decentralisatie van m.n. de jeugdzorgmiddelen ontstaan er meer mogelijkheden om te komen tot synergie tussen onderwijs en jeugdzorg. Samen de verantwoordelijkheid nemen binnen het kader 1 kind-1 gezin-1-plan, en wat het onderwijs betreft ook 1 uitvoering. Dicht bij de plek waar kinderen, jongeren zich bevinden. 8 De schoolondersteuningsprofielen van de scholen zijn via de websites van de school te benaderen. Via is alleen de samenvatting in te zien. 9 Eindrapportage schoolondersteuningsprofielen primair onderwijs Almere, bewerking van de rapportage is in het bronnenboek opgenomen. 7

8 3. Toeleiding Dit hoofdstuk gaat in op de toewijzing cq. toeleiding naar extra ondersteuning en de mogelijke relatie met ketenpartners. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de aanleiding en gemaakte keuzes daarin, de rol van de ouders, de inrichting van passend onderwijs in de wijk en de wijze van toeleiding naar de verschillende vormen van extra ondersteuning. 3.1 Aanleiding Voor het toe leiden van leerlingen naar extra ondersteuning wordt aangesloten bij de huidige situatie in Almere. Vanuit deze situatie is voor het PO bij de inzet van de middelen de keus gemaakt voor het expertisemodel in combinatie met het schoolmodel. Het samenwerkingsverband komt tot een dekkend ondersteuningsstructuur en regelt op basis hiervan de aard, de omvang en de bekostiging van de stedelijke arrangementen (expertisemodel). Daarnaast hebben de gezamenlijke besturen de keuze gemaakt leerlingen in verschillende arrangementen op te vangen in de wijk, waardoor een gedeelte van de middelen voor deze arrangementen beschikbaar is (school/wijkmodel). De aanleiding van de uiteindelijke toeleiding ontstaat wanneer er, ondanks betrokkenheid van experts, op schoolniveau handelingsverlegenheid blijft bestaan. De keus is vervolgens gemaakt om op school of evt. wijkniveau te beoordelen in hoeverre de ondersteuningsbehoefte binnen de school cq. wijk kan worden ingevuld, dan wel toe geleid kan worden naar het speciaal (basis) onderwijs in één van de stedelijke voorzieningen. In alle gevallen worden de ouders hierbij betrokken. 3.2 De rol van de ouders De rol van de ouders en de school bij onderwijs en opvoeding is niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind, scholen zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijs. Onderwijs en opvoeding zijn zo nauw met elkaar verbonden dat de scholen en de ouders als partners met elkaar moeten optrekken om de gezamenlijke doelstelling te bereiken. Als een leerling in de loop van zijn of haar schoolloopbaan een ondersteuningsvraag heeft, die de basisondersteuning van de school overstijgt, worden ouders al bij het eerste moment geïnformeerd. Samen met de ouders bekijkt de school welke extra ondersteuning noodzakelijk is, of die op de eigen school kan worden geboden, of (tijdelijke) verwijzing naar een andere school noodzakelijk is. De inbreng van de ouders over de thuissituatie en de vraag hoe zij de problemen rond hun kind ervaren, is voor de school vanaf de signalering van belang om tot een juiste keuze van ondersteuning te komen. Wanneer er een ontwikkelingsperspectief voor een leerling moet worden opgesteld i.v.m. het volgen van een (gedeeltelijk) afwijkend onderwijsprogramma wordt zorgvuldig overleg gevoerd met de ouders. Dit is eveneens noodzakelijk bij de eventuele toeleiding naar een extra ondersteuningsarrangement buiten de school. 3.3 Passend onderwijs in de wijk Binnen het samenwerkingsverband is de wijkstructuur het uitgangspunt voor de ontwikkeling van passend onderwijs. De gezamenlijke schoolbesturen willen op deze wijze een antwoord 8

9 geven op de wettelijk verplichte zorgplicht. Thuisnabij onderwijs is hierbij het vertrekpunt, hetgeen eveneens inhoudt dat een leerling gebruik kan maken van een stedelijke voorziening in de stad of in het eigen stadsdeel. Het streven daarbij is de stedelijke voorzieningen beperkt te houden, maar wel van kwalitatief goed niveau. Schoolbesturen achten daarbij hun directies verantwoordelijk voor het proces van Passend Onderwijs in de Wijk. Het wordt een integraal onderdeel van hun werkzaamheden. Activiteiten die uiteindelijke voortvloeien uit de wijkaanpak en het wijkondersteuningsplan worden in gezamenlijkheid belegd. Het samenwerkingsverband is daarin ondersteunend. 3.4 Wijze van toeleiden Uitgangspunten bij de nieuwe wijze van toeleiding naar extra ondersteuning zijn een efficiënt, tijdig en transparant proces van beoordeling, de bepaling van het arrangement en het afgeven van de daarmee samenhangende toelaatbaarheidsverklaring. De wijziging van indiceren naar arrangeren en daarbij meer uitgaan van de onderwijsbehoefte leerlingen, zal tot gevolg hebben dat de diagnostiek minder leidend zal zijn maar juist dienend aan de ondersteuning die de leerling nodig heeft. Het toekennen van een arrangement op een reguliere school of een toelaatbaarheidsverklaring t.b.v. het speciaal (basis) onderwijs, gebeurt vanuit de directe onderwijsomgeving van het kind. De verantwoordelijkheid komt hiermee te liggen bij de school van de leerling. Dit proces wordt ondersteund door de begeleider onderwijs (= orthopedagoog) van het samenwerkingsverband. Op de basisschool waar de leerling ingeschreven staat, is vastgesteld dat de basisondersteuning binnen de eigen school niet toereikend is. In aanwezigheid van de ouders wordt de leerling besproken in het zorgoverleg van de school om te bepalen welke ondersteuning noodzakelijk is en, of dit geboden kan worden in de school cq. de wijk 10. Dit kan dus extra ondersteuning zijn binnen de school of er kan worden vastgesteld dat de onderwijsbehoefte groter is en dat de leerling gebaat is bij een arrangement in één van de scholen voor speciaal (basis) onderwijs. In het zorgoverleg zijn ten minste aanwezig dan wel betrokken: de ouders, de directie van de school, de begeleider onderwijs van Passend Onderwijs Almere en een begeleider onderwijs van een andere wijk en een deskundige van één van S(B)O scholen.. De gezamenlijke scholen in de wijk kunnen er ook voor kiezen de leerlingen die een arrangement nodig hebben te bespreken in een bovenschools (wijk) overleg. Op de basisscholen in wijk X is besloten het overleg op bovenschools niveau te organiseren. Leerlingen die gebruik willen maken van extra ondersteuning, worden in dit wijk -overleg besproken waarin tenminste de begeleider onderwijs van Passend Onderwijs Almere (de orthopedagoog die binnen de wijk werkzaam is) en een begeleider uit een andere wijk aanwezig. In het overleg wordt uiteindelijk bepaald of een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO dan wel SO wordt afgegeven. 10 Er zijn in Almere 10 wijken waarin PO scholen samenwerken. Zij moeten samen 95% van de kinderen binnen hun wijk opvangen. In 2020 moet dit percentage gestegen zijn tot 97%. 9

10 Samengevat betekent dit dat de toeleiding naar extra ondersteuning is uit te splitsen naar: - Extra ondersteuning als lichte variant in het speciaal basisonderwijs; - Extra ondersteuning in verschillende arrangementen binnen de scholen voor primair onderwijs cq. de basisscholen in de wijk; - Extra ondersteuning als zware variant in één van de stedelijke voorzieningen van het speciaal onderwijs. De gehele procedure van toeleiding (inclusief de criteria) tot en met de uiteindelijke toelaatbaarheidsverklaring voor de toegang tot het speciaal (basis) onderwijs is beschreven 11. De toeleiding voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte die vanuit het primair onderwijs een plaats in het OPDC, PrO of VSO nodig hebben, is uitgewerkt in een specifieke procedure Tevens is de toeleiding naar een ondersteuningsarrangement bij de doorstap van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar het primair onderwijs beschreven 12. Bij de overgang van p.o. naar v.o. organiseert de directeur van de basisschool de toelaatbaarheidsbespreking. Hierbij is aanwezig de orthopedagoog vanuit de wijk en een orthopedagoog vanuit het voortgezet onderwijs. Het v.o. schat aan de hand van het dossier in of het wenselijk is een tweede deskundige uit het v.o. aan te laten sluiten bij de bespreking. Scholen in een wijk kunnen ook besluiten de overgangsbespreking p.o.-v.o. in gezamenlijkheid te organiseren. Vanuit het v.o. en speciale voorzieningen sluiten dan de relevante deskundigen aan bij de bespreking. 3.5 Toelaatbaarheidsverklaring Voor een leerling die als gevolg van zijn onderwijsbehoefte een aangepaste leeromgeving nodig heeft, wordt een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven. Afhankelijk van de onderwijsbehoefte worden verschillende verklaringen afgegeven, waaraan ook specifieke kosten zijn verbonden. De categorieën zijn: - Lichte ondersteuning in de vorm van het speciaal basisonderwijs; - Extra ondersteuning categorie I (Cognitief zeer beperkt, Langdurig ziek, Psychiatrisch, Gedrag) - Extra ondersteuning categorie II (Lichamelijke Beperking) - Extra ondersteuning categorie III (Meervoudige Beperking) De bekostiging van deze categorieën is bepaald door het ministerie. In principe wordt de toelaatbaarheidsverklaring afgegeven voor een beperkte periode teneinde leerlingen in staat te stellen kinderen de overstap maken naar het reguliere onderwijs 13. Alleen toelaatbaarheidsverklaring voor de categorie II en III worden voor onbepaalde tijd afgegeven. 11 Toeleiding naar extra ondersteuning d.d is in het bronnenboek opgenomen. 12 Doorstap van de voorschoolse periode naar primair onderwijs en van primair - naar voortgezet onderwijs, pagina s in Toeleiding naar extra ondersteuning 13 Overstap naar het speciaal (basis) - naar het reguliere onderwijs, pagina 19 in Toeleiding naar extra ondersteuning 10

11 4. Het bieden van extra ondersteuning In dit gedeelte wordt ingegaan op het aantal leerlingen dat nu gebruik maakt van de extra ondersteuning in zowel het speciaal (basis) onderwijs als het regulier onderwijs door middel van een rugzak. Daarnaast volgt een overzicht van het huidige aanbod aan voorzieningen die al een deel van de dekkende infrastructuur vormen. Op basis van een analyse van de schoolontwikkelingsprofielen en het aantal leerlingen dat nu nog gebruik maakt van speciale voorzieningen buiten de stad Almere is een toekomstscenario opgesteld om te komen tot een zo volledig mogelijk dekkend netwerk in de stad. 4.1 Huidige deelname en aanbod Alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen behoren tot de extra ondersteuning. Binnen deze vormen van ondersteuning wordt een onderscheid gemaakt in lichte en zware ondersteuning. Het huidige aanbod 14 valt uiteen in de volgende voorzieningen: - Lichte ondersteuning in drie scholen voor het speciaal basisonderwijs; - Zware ondersteuning in de scholen voor het primair onderwijs (het model Kind in groep en Groep in school); - Zware ondersteuning in stedelijke voorzieningen als Bongerd, Nautilus, Stengerd en Olivijn; - Zware ondersteuning in verschillende scholen voor speciaal onderwijs buiten Almere. In onderstaande grafiek is het gebruik van extra ondersteuning van Almeerse leerlingen in kaart gebracht (peildatum 1 oktober 2012). 14 Heeft uw kind/leerling een aangepaste vorm van onderwijs nodig?, informatiefolder voor ouders en leerkrachten en docenten, september 2013; Beschrijving van de extra ondersteuning in het primair onderwijs is opgenomen in het bronnenboek. 11

12 Extra ondersteuning uitgesplitst 4% 21% 14% 61% Lichte ondersteuning Zwaar/SO buiten Zwaar/SO binnen Zwaar/rugzak Leerlingen die zijn aangewezen op extra ondersteuning maken voor 61% gebruik van lichte ondersteuning (SBO). De overige leerlingen maken gebruik van zware ondersteuning, waarvan slechts 4% het onderwijs volgt op een school voor speciaal onderwijs buiten Almere. 21% van de leerlingen maakt gebruik van extra ondersteuning binnen het primair onderwijs (vml. rugzak). In het bronnenboek zijn de overige kengetallen opgenomen. 4.2 Toekomstscenario dekkend netwerk aan arrangementen extra ondersteuning 15 Om meer leerlingen binnen het samenwerkingsverband dicht bij huis onderwijs te kunnen bieden wordt in de komende periode de focus gelegd op: - Het verstevigen van de basis inclusief de basisondersteuning zodat scholen en wijken hun extra ondersteuningsmogelijkheden kunnen uitbreiden; - Het uitbreiden van ondersteuning op het terrein van ESM, SH, ZML, LZK, Mytyl, Tytyl, meer- en hoogbegaafd; - T.a.v. gedrag zal de nadruk meer en meer komen te liggen op preventie en de samenwerking met de ketenpartners. 15 Concept-Aanpak om te komen tot een dekkend aanbod speciale voorzieningen en arrangementen, oktober

13 5. Kwaliteitsbeleid In dit deel wordt beschreven op welke wijze het samenwerkingsverband het kwaliteitsbeleid vorm zal geven en welk rendement wordt nagestreefd. Het beoogde rendement komt voor een gedeelte vanuit de intenties van de wet passend onderwijs en voor een deel vanuit de lokale speerpunten. Het inspectiekader Passend Onderwijs en de beschrijving van de basisondersteuning zijn daarbij leidend. Het gekozen analysekader voor het samenwerkingsverband is gebaseerd op een systeemmodel gerelateerd aan het onderwijs. De vraag die hierbij centraal staat, is in hoeverre de input, de condities en het proces een positieve samenhang vertonen met het beoogde rendement. Schematisch ziet dit er als volgt uit: Input: Huidige Infrastructuur en de toerusting scholen Besturen: onderwijskwaliteit Factor: Personeel Factor: Visie & Middelen Processen: Toeleiding Zorg en begeleiding Onderwijsbehoefte Waardering: Personeel Waardering: Klanten Rendement: Thuiszitters Voortijdig schoolverlaters Startkwalificatie Naar 3% extra ondersteuning Factor: Cultuur & Klimaat Waardering: Maatschappij De uitwerking op basis van dit analysekader is opgenomen in het bronnenboek, waarbij tevens de indicatoren en de relatie met de monitor zijn opgenomen. Het uiteindelijke rendement van Passend Onderwijs is als volgt geformuleerd : Alle Almeerse kinderen volgen in Almere het onderwijs dat bij hen past. Deze doelstelling wordt aan de hand van een drietal indicatoren jaarlijks gemonitord 16. Vanuit de interne P&C-cyclus en beschikbare managementinformatie zal het bestuur in staat zijn om voldoende inhoud te geven aan de horizontale verantwoording zoals deze wordt verondersteld in de code goed bestuur. Zowel de schoolbesturen als het samenwerkingsverband zal aangesproken worden op de kwaliteit van de ondersteuning. Ook zullen de deelnemende schoolbesturen elkaar kunnen aanspreken op de geleverde prestaties. Er is sprake van een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid die mede wordt gemonitord door het samenwerkingsverband. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, het samenwerkingsverband ondersteunt, faciliteert en reflecteerd. 16 Monitor Passend Onderwijs, stand van zaken 2, programmamanagement Passend Onderwijs 13

14 6. Financien 17 De meerjarenbegroting 18 is uitgewerkt voor de periode In hoofdlijnen is de inhoud van het ondersteuningsplan als volgt terug te vinden in de begroting. Een toelichting op de meerjarenbegroting is te vinden in het bronnenboek. Totaaloverzicht besteding rijksmiddelen obv indeling ondersteuningsplan Almere PO 2014/ / / /18 bedragen x Onderwijsvoorzieningen 1,875 3,947 3,947 3,947 Doorfinanciering Eduvier - 0,350 0,350 0,350 Doorfinanciering Almere Speciaal - 1,414 1,414 1,414 Doorfinanciering overige - 0,308 0,308 0,308 Financiering SBO 1,875 1,875 1,875 1,875 Arrangementen: 2,197 2,198 2,197 2,197 Lopende verplichtingen LGF 1,075 0, Reservering tussentijdse groei ,200 0,200 0,200 0,200 GIS-groepen PO 0,535 0,535 0,535 0,535 Nieuwe arrangementen in de wijk 0,387 0,635 1,462 1,462 Onderwijskwaliteit en basisondersteuning: 0,250 0,250 0,250 0,250 Innovatiebudget PO 0,250 0,250 0,250 0,250 Wijkondersteuning 0,969 1,094 1,344 1,344 Begeleiding in uren 0,969 1,094 1,344 1,344 Toeleiding: 0,335 0,300 0,269 0,269 PO: 0,335 0,300 0,269 0,269 Dekkend netwerk: 0,395 0,595 0,595 0,595 Jonge risico kinderen 0,012 0,012 0,012 0,012 Meerbegaafden PO 0,140 0,140 0,140 0,140 Extra voorzieningen Bombardon; structuurgroepen 0,167 0,167 0,167 0,167 Extra voorzieningen Bombardon; kleutergroep Triangel 0,051 0,051 0,051 0,051 Extra voorzieningen Olivijn 0,025 0,025 0,025 0,025 Uitbreiding dekkend netwerk 0,200 0,200 0,200 Organisatiekosten: 0,635 0,635 0,635 0,635 Totalen samenwerkingsverbanden PO 6,656 9,019 9,237 9,237 Verwachte rijksbijdragen 6,545 9,216 9,315 9,465 - lichte ondersteuning 3,246 3,246 3,246 3,246 - zware ondersteuning 3,299 5,970 6,069 6,219 Resultaat - overschot -0,111 0,197 0,078 0, Toelichting op de begroting is opgenomen in het bronnenboek 18 Begroting 2014 en meerjarenkader van de coöperatie Passend Onderwijs 14

15 Bijlage 1: Overzicht van deelnemende scholen en besturen nr_bg Naam Straat correspondentie Postcode correspondentie Plaats correspondentie Stichting Hindoe Onderwijs Postbus CC S-Gravenhage Sticht. Eduvier Onderwijsgroep Postbus AH Lelystad Stichting Noor Kingsfordweg GR Amsterdam Stichting Prisma Postbus AC Almere Stg. Kath. Onderw. Flevoland Postbus AP Lelystad Stichting Monton 1e Heezerlaantje LW Soest ASG Postbus AH Almere Stg. Almere Speciaal Postbus AN Amsterdam Stichting Nieuwe Wijken Postbus AH Almere Stg. Bijbelgetr. Onderw. Haal Burg de Beaufortweg AG Leusden Stg. 'De Vrije School Almere' Stationslaan EP Zeist Deelnemende scholen 12HU00 bao RK Basissch de Delta Hoornstraat SH Almere 89 2 PO PM00 bao Basisschool De Ark Middenhof EV Almere PO QK00 bao RK Basissch Panta Rhei Slufterplantsoen KX Almere PO XA00 bao Basissch de Driemaster Tegelenpad DS Almere 99 1 PO CW00 bao Basisschool de Ichthus Rijnw eg EP Almere PO IF00 bao Basisschool het Kompas Binnenkruierstraat EC Almere PO IU00 bao RK Basissch De Loofhut Vrijmark GK Almere PO NH00 bao Basisschool de Regenboog Klipgriend GA Almere PO NU00 bao De Goede Herder Binnenkruierstraat EC Almere PO QC00 bao Montessori Stad Randstad 22113b 1316BW Almere PO QC02 bao Montessori Stad Contrabasw eg LL Almere PO NX01 bao Cascade Nederlandhof DC Almere PO SJ00 sbao SSBO De Watertuin I Churchillw eg RA Almere PO KK00 bao BS De Polderhof Buitenhof GR Almere PO LJ00 bao OBS De Dubbeldekker Hofmark HV Almere 76 0 PO ML00 bao BS Klaverw eide Rietmeent CM Almere PO OC00 bao OBS De Flierefluiter Bosgouw GW Almere PO UK00 bao OBS De Wierw inde Oldew ierde JJ Almere PO YS00 bao Samenspel Amsterdamw eg RL Almere PO YS01 bao Samenspel 1 Leeuw ardenplein BH Almere PO ZG00 bao OBS De Achtbaan Dordrechtplein VD Almere PO ZX00 bao OBS De Kameleon Lingestraat CS Almere 95 1 PO AV00 bao BS De Argonaut Zaagvisplantsoen HP Almere PO BP00 bao BS De Zeetuin Monteverdistraat AE Almere PO DA00 bao Basisschool Digitalis Rolklaverpad PE Almere PO DA03 bao Basisschool Digitalis Rolklaverpad PD Almere PO DK00 bao De Tjasker Buitenkruierstraat EB Almere PO DV00 bao BS De Kring Wipmolenw eg GS Almere PO FI00 sbao SSBO De Bombardon Simon van Collemstraat NA Almere PO

16 Vervolg deelnemende scholen 17MH00 bao Architect C. van Eesterenplein KM Almere PO MH02 bao Architect II M J Granpre Molierestr KE Almere 75 0 PO KO00 bao Basisschool De Heliotroop Beemdgrasstraat CM Almere PO NC00 bao OBS De Boventoon Prokofjevstraat SB Almere PO ND00 bao OBS De Duizendpoot Ravelplantsoen ET Almere PO KP00 bao OBS Het Spectrum Regenboogw eg ET Almere PO ER00 bao OBS De Vedelaar Billie Holidaystraat PN Almere 92 0 PO ET00 bao OBS de Torteltuin Asterstraat WS Almere PO EU00 bao OBS Bommelstein Markiezenhofstraat TS Almere PO EV00 bao PC Basissch de Lichtboei Luitstraat LH Almere PO EY00 bao RK Bo Crescendo Luitstraat LH Almere PO FD01 bao Shri Laksmi School Regentessew eg AA Almere PO HU01 so Eduvierschool Aquarius Radiow eg KW Almere 27 0 PO ZU00 bao RK Basissch 't Zonnew iel Bongerdstraat AB Almere PO ZV00 bao Basisschool de Olyfboom Bongerdstraat AB Almere PO ZW00 bao PC Bo De Buitenburcht Zonnebloemw eg TV Almere PO ZX00 bao OBS Polygoon Hollyw oodlaan KA Almere PO ZY00 bao OBS Syncope Kornetstraat XE Almere PO EJ00 bao Isl BS Al Iman Harderw ijkoever HA Almere PO FT00 sbao SSBO De Klimop Rossinistraat BP Almere PO MR00 bao OBS de Albatros Edelhertw eg EB Almere PO RK00 bao Geref Ba de Waterspiegel Haagbeukw eg CR Almere PO UN00 bao RK Basiss de Lettertuin Zonnebloemw eg TV Almere PO CF00 bao OBS de Hasselbraam Iepenstraat DB Almere PO KT00 bao Basissch De Kraanvogel Perzikstraat HN Almere PO KU00 bao Pirouette Perzikstraat HN Almere PO KV00 bao OBS de Zevensprong Danslaan PL Almere PO AB00 bao OBS Aurora Aprilstraat BL Almere PO AC00 bao De Omnibus J.J. Slauerhoffstraat HE Almere PO AD00 bao De Dukdalf Makassarw eg HZ Almere PO PD00 bao OBS Het Palet Johan Jongkindstraat LW Almere PO PE00 bao OBS De Egelantier Pieter van Damstraat PG Almere PO PF00 bao OBS Letterland A. Roland Holststraat RX Almere PO PH00 bao OBS De Archipel Maldivenw eg PP Almere PO PW00 bao Het Kristal Makassarw eg HZ Almere PO ZZ00 bao OBS Caleidoscoop Walt Disneyplantsoen SX Almere PO AA00 bao De Optimist Hildo Kropstraat BC Almere PO NU00 bao OBS De Compositie Chagallw eg LE Almere PO UB00 bao Obs Het Meesterw erk El Grecostraat ST Almere PO XH00 bao Oecum. Daltonsch De Windw ijzer Kraaiennest DA Almere PO XJ00 bao Het Drieluik Ten Harmsen v.d. Beekpad BK Almere PO YN00 bao De Ontdekking Kraaiennest DA Almere PO AM00 bao Het Avontuur Catootjepad JG Almere PO UB00 bao De Droomspiegel Marco Poloroute LA Almere PO XC00 bao De Kleine Wereld Nederlandhof DC Almere 64 1 PO XU00 bao De Europaschool Nederlandhof DC Almere PO AJ00 bao Columbusschool Marco Poloroute LA Almere PO EF00 so Stg. Almere Speciaal Marathonlaan ED Almere PO PE00 bao De Ruimte Louis Armstrongw eg RL Almere 74 2 PO RM00 bao Vrije School Almere Lierstraat JZ Almere PO

17 Bijlage 2: Arrangement Begrippenkader Extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van (bovenschoolse voorzieningen, expertise en financiën. Een arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijke van aard tot intensief en langdurend of structureel van aard zijn. Een onderwijs- en zorgarrangement betreft altijd een samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Basisondersteuning Basiskwaliteit Extra ondersteuning Ketenpartners Onderwijsondersteuningsprofiel Referentiekader Zorgplicht Het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de school- eventueel samen met ketenpartners- planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Op basis van de inspectienorm zijn de leerprestaties (PO) en de opbrengsten (VO) tenminste voldoende en het onderwijsleerproces en de Ondersteuning & Begeleiding voldoet op de kernindicatoren. Alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen. Binnen extra ondersteuning kunnen verschillende typeringen voor het aanbod worden gebruikt. Wij maken binnen extra ondersteuning in: o Lichte ondersteuning (speciaal basisonderwijs, Praktijkonderwijs, OPDC) o Zware ondersteuning (Ondersteuningsarrangementen in de categorieën 1, 2 en 3) Lokale instanties die een bijdrage leveren aan de sluitende keten jeugd en onderwijs, zoals bijvoorbeeld jeugdzorg, peuterspeel-zalen, kinderdagverblijven, schoolmaat-schappelijkwerk, politie, justitie, jeugdgezondheidszorg/ggd, jeugd-ggz, AMK, sportverenigingen, leerplicht, RMC, verslavingszorg, buitenschoolse opvang, welzijnswerk en zorgaanbieders in het kader van de AWBZ. De door het samenwerkingsverband vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de eventuele extra ondersteuning die een individuele school, eventueel in samenwerking met ketenpartners, biedt. Het geheel van werkwijzen en afspraken waarnaar schoolbesturen en samenwerkingsverbanden zich zal richten bij de vormgeving van passend onderwijs. In het kader van passend onderwijs ligt de zorgplicht bij het bevoegd gezag van de school en is van toepassing op leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en die niet zonder meer het onderwijs kunnen doorlopen. 17

18 Bijlage 3: Lijst met afkortingen ESM LG MBO LWOO LZK OPDC OPP PO Pro S(B)O SH SLA VO SWV VMBO VO VSO ZAT ZML - Ernstige spraak/taal moeilijkheden - Lichamelijk Gehandicapt - Middelbaar Beroepsonderwijs - Leerweg Ondersteunend Onderwijs - Langdurig Zieke Kinderen - Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum - Ontwikkelingsperspectief - Primair Onderwijs - Praktijkonderwijs - Speciaal (basis) onderwijs - Slechthorend - Stichting Leerlingzorg Voortgezet Onderwijs - Samenwerkingsverband Passend Onderwijs - Voortgezet Middelbaar Onderwijs - Voortgezet Onderwijs - Voortgezet Speciaal Onderwijs - Zorgadvies Team - Zeer Moeilijk Lerend 18

19 Bijlage 4: Planperiode Implementeren Toeleiding nieuwe stijl Basis op orde; voldoen aan inspectie indicatoren zorg en begeleiding - Versterken basisondersteuning - Verbreden stedelijk, dekkend, aanbod - Versterken positie ouders; partnerschap - Ketensamenwerking; inbedden jeugdzorg - Indalen middelen op wijk- c.q. scholengemeenschap niveau (Door)ontwikkelen arrangementen op wijk en en scholengemeenschap niveau - Verlaging uitstroom percentage naar separate, stedelijke, voorzieningen. 19

20 Bronnenboek De volgende onderdelen worden digitaal toegankelijk gemaakt en gelinkt aan de tekst in het ondersteuningsplan: Hoofdstuk Primair Onderwijs 1. Inleiding Organisatie Passend Onderwijs Almere Samenwerking met gemeente en ketenpartners 2. Basis(ondersteuning) Basisondersteuning in het primair onderwijs Eindrapportage schoolondersteuningsprofielen primair onderwijs Almere 3. Toeleiding Toeleiding naar extra ondersteuning 4. Extra ondersteuning Extra ondersteuning in het primair onderwijs 5. Kwaliteitsbeleid Opzet kwaliteitsbeleid 6. Financiën Toelichting financiën 20

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018 Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018 Wat wij gaan doen is doen waar we goed in zijn en dát gaan we beter doen Dagelijks bestuur SWV 22 januari 2013 Format Derksen&Hoogeboom

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1 Verbinding Passend Onderwijs Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Een plan tot samenwerking tussen de Rotterdamse scholen aangesloten bij de ondersteuningsorganisaties PPO en Koers VO en het wijkteam Werkdocument14

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL versie 24-03-2014 I N H O U D 1 Inleiding 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Algemene gegevens 4 2.3 Missie en visie 5 2.4 Uitgangspunten 5

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: maart 2015 Evelyne Docters van Leeuwen en Anja van Dal Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN!

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! Inhouds opgave Strategisch Beleidsplan 2013 2016 Samenvatting Voorwoord pag.2 pag.3 Hoofdstuk I pag.5 De scholen en stichting Spaarnesant 1.1 Visie en

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

O n d e r steuningsprofiel

O n d e r steuningsprofiel O n d e r steuningsprofiel 1 Ondersteuningsprofiel Rehobothschool, afdeling SO cluster 4 B deel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en

Nadere informatie

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Stadsdeel West Directie Strategie en Beleidsrealisatie Afdeling Talentontwikkeling November 2010-1 - Voorwoord In het coalitieakkoord West maakt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school Schoolondersteuningsprofiel Naam school 1 INLEIDING 3 2 SCHOOLGEGEVENS 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 4 2.3 Onderwijsaanbod 4 2.4 Kengetallen leerlingpopulatie 4 2.5 Gemiddeld

Nadere informatie

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding Blz. 3 Hoofdstuk 2 Gegevens van de school Blz. 5 Hoofdstuk 3 Welke leerlingen bezoeken onze school Blz. 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: 2 december 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717

Nadere informatie

BIJLAGEN ONDERSTEUNINGSPLAN 2014-2018. Samenwerkingsverband passend onderwijs IJssel Berkel

BIJLAGEN ONDERSTEUNINGSPLAN 2014-2018. Samenwerkingsverband passend onderwijs IJssel Berkel BIJLAGEN ONDERSTEUNINGSPLAN 2014-2018 Samenwerkingsverband passend onderwijs IJssel Berkel Inhoud Bijlage 1 Overzicht deelnemende schoolbesturen... 3 Bijlage 2 Overzicht deelnemende scholen... 4 Bijlage

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS en de VNG Den Haag,

Nadere informatie

Professionaliseringsgids

Professionaliseringsgids Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2013/2014 Advies op maat Trainingen Opleidingen Coaching Kijk ook op www.avspifo.nl professionalisering

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken 27 november 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie