Jaarverslag Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen!

2 Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële verwerving Communicatie Ketenpartners Effecten Vooruitzichten 2014 en slotwoord 15 Toelichting op de balans per 31 december Bijlage 1b: Staat van baten en lasten 17 Toelichting op de staat van baten en lasten over Bijlage 1c: Begroting Toelichting op de begroting

3 1. Voorwoord Wie in het verleden leeft heeft geen toekomst, maar wie zijn verleden niet kent houdt geen rekening met de toekomst. Een mooi moment om bij het achtjarige bestaan van Leergeld Zoetermeer eens stil te staan bij de geschiedenis van Leergeld. Leergeld dankt zijn ontstaan aan de viering van het 150 jarig bestaan van de Vincentiusvereniging op 28 mei De eerste stichting Leergeld was de Stichting Leergeld Tilburg. De binnenkomende signalen die de aanleiding tot dit initiatief vormden, waren duidelijk: er is een toenemende armoede in Nederland. Vooral schoolgaande kinderen worden daar ook op langere termijn de dupe van. Voordat Leergeld werd opgericht, heeft de Vincentiusvereniging Tilburg toentertijd opdracht gegeven aan het Provinciaal Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling (PON) in Noord-Brabant om de noodzaak en de haalbaarheid van zo n stimuleringsorganisatie te onderzoeken en om met concrete voorstellen te komen. In april 1996 was het PON-rapport klaar. Op basis van de resultaten van dit onderzoek viel het besluit om Stichting Leergeld Tilburg op te richten: een organisatie van waaruit steun kan worden verleend aan schoolgaande kinderen die in de greep van de armoede zitten. Het gaat dan om kinderen die door de armoede thuis niet volop kunnen deelnemen aan het schoolleven, vooral niet aan buiten of naschoolse gezellige activiteiten. Ook zijn er kinderen voor wie de gewone kosten die een schoolopleiding met zich meebrengt, te hoog. Het doel van de stichting Leergeld was toen dat de stichting zich ten doel zou stellen voor het verlenen van hulp zowel financieel als materieel aan kinderen/jongeren van vier tot achttien jaar waarvan de ouders in desbetreffende gemeente/regio wonen, die bij hun ontplooiing tekort komen doordat het gezin waartoe zij behoren een onvoldoende financiële bestedingsruimte heeft en waarvoor de mogelijkheden van een voorliggende (wettelijke) voorziening uitgeput, niet toereikend zijn en/of nog niet ter beschikking staan. Leergeld wil bevorderen dat kinderen en ouders het gevoel krijgen (of behouden) erbij te horen en werkelijk deel te nemen aan het sociale leven in school en maatschappij. 3 De naam Leergeld is toen zeer bewust gekozen. Daarbij kan er op twee manieren uitleg aan worden gegeven: 1. De stichting geeft financiële en materiële ondersteuning(o.a. sport en cultuur), waardoor kinderen de mogelijkheid krijgen om te kunnen leren. 2. Als wij als maatschappij met dit probleem niets doen, dan zullen wij als maatschappij leergeld moeten betalen. Toen Stichting Leergeld Tilburg ongeveer één jaar bestond, heeft zij zich op de sociale conferentie mogen presenteren. Vele vertegenwoordigers waaronder lokale en de landelijke overheid, waren enthousiast over de opzet, doelgroep en formule. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), heeft toen een eenmalige subsidie gegeven omdat zij het belang inziet van verdere verspreiding van Leergeld. Omdat de aanvragen van mensen onder de armoedegrens alleen maar meer toenamen en om ook elders een Leergeld te starten kwam er een subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Door deze subsidie was het financieel mogelijk om een overkoepelend orgaan op te zetten, Stichting Leergeld Nederland. In 1999 is de Stichting Leergeld Nederland opgericht om ervoor te zorgen dat de Leergeld- aanpak in heel Nederland op dezelfde leest geschoeid is. Leergeld Nederland heeft de naam Leergeld daarom gedeponeerd bij het Benelux merkenbureau. In 2005 is de Stichting Leergeld Nederland overgegaan in een Vereniging. De vereniging Leergeld Nederland is een overkoepelende organisatie van lokale Stichtingen Leergeld in Nederland. Het initiatief voor de Leergeld- formule is in Tilburg vanuit de Vincentius Vereniging ontstaan. Al snel werd dit idee nagevolgd in andere plaatsen in Nederland. Momenteel zijn er c.a. 74 lokale stichtingen in het land. Zo werd Stichting Leergeld in Zoetermeer opgericht in het jaar 2005, op 7 april om precies te zijn. In 2015 zal de stichting 10 jaar bestaan. Er was een comité van aanbeveling welke bestond uit mevrouw Huizer, tot april 2007 Lid gedeputeerde staten Provincie Zuid-Holland, de heer Bert van Leeuwen TV presentator en producent, de heer

4 Luijkx directeur van kamer van koophandel Zoetermeer, de heer van Pernis,voorzitter raad van bestuur Siemens Nederland N.V., en de heer Sanders Ned. Tenniskampioen tussen 1974 en Zij hebben de koppen bij elkaar gestoken en er voor gezorgd dat er ook een Leergeld in Zoetermeer zou komen en hebben mede bepaalt wie het bestuur van Stichting Leergeld werd en zo is de stichting tot stand gekomen. Terwijl ik dit schrijf zijn de Olympische Winterspelen 2014 in volle gang. Daarmee wil ik graag een principe vanuit het Olympische handvest aanhalen dat het doel van de Olympische sport ten dienste staat van een harmonieuze ontwikkeling van de mensheid, met missie het bevorderen van een vreedzame samenleving die is begaan met het beschermen van de menselijke waardigheid. Ook in het bestand van Leergeld dienen talenten zich aan. Niet alleen voor sport maar ook voor cultuur. Meedoen is belangrijker dan winnen, maar als alle kinderen kunnen meedoen zijn ze winnaars voor zichzelf hun toekomst en onze gezamenlijke toekomst. Met dank aan de Vincentiusvereniging voor hun vooruitziende blik. Namens het bestuur, Voorzitter Stichting Leergeld Zoetermeer, Marco Sikkel 4 sport cultuur welzijn

5 2. Visie en doelstelling In het 8e jaarverslag van Stichting Leergeld Zoetermeer legt het bestuur verantwoording af van haar activiteiten en het financieel beleid in Visie Alle kinderen zoveel mogelijk gelijke toekomstkansen. Elk kind dat meedoet telt mee. Doelstelling Ons ervoor inzetten dat kinderen als gevolg van armoede thuis, nu en later in de maatschappij, niet aan de zijlijn komen te staan. Stichting Leergeld Zoetermeer is een vrijwilligersorganisatie met een onbezoldigd bestuur. De stichting ondersteunt kinderen uit minimagezinnen in Zoetermeer. Door armoede dreigen deze kinderen uitgesloten te worden van het sociaal-maatschappelijke leven. Zij zijn daardoor geen lid van een sportclub en volgen geen lessen buiten de school. De ouders hebben geen geld voor een computer, schoolbenodigdheden, huiswerkbegeleiding of zelfs voor een fiets. Stichting Leergeld Zoetermeer betaalt geen schoolreisjes. 5

6 3. Organisatie 3a. Leergeld Nederland Stichting Leergeld Zoetermeer is onderdeel van de landelijke organisatie Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland. Anno 2011 zijn bij deze vereniging inmiddels meer dan 74 lokale stichtingen aangesloten. De stichtingen zijn verspreid over geheel Nederland (zie bijlage). De aangesloten stichtingen hebben zich verplicht om uniforme, door de vereniging vastgestelde richtlijnen, te hanteren. De vereniging functioneert vervolgens facilitair voor de aangesloten stichtingen. In 2009 is besloten dat de vereniging zich vooral zal richten op het verkrijgen van landelijke bekendheid van Leergeld en op het verkrijgen van fondsen op landelijk niveau. Teneinde dit doel te kunnen realiseren is met ingang van 2010 een contributiebijdrage gevraagd van de lokale stichtingen. Stichting Leergeld Zoetermeer is vertegenwoordigd tijdens de algemene ledenvergaderingen van Leergeld Nederland heeft gezien de turbulente ontwikkelingen van de vereniging zich beperkt tot een minimale bijdrage. 3b. Het Bestuur In 2013 bestond het bestuur van de stichting uit o.a. de volgende personen: Naam Achtergrond Functie Specifieke portefeuilles Marco Sikkel publiek/private sector Voorzitter Algemeen, Overheid, P&O Carolien van Rossum private sector Penningmeester Financieel beheer, FP Tom van Agen Private sector Lid Bedrijfsleven, sponsorwerving Bert van Eken Algemeen Waarnemend secretaris Algemeen Jos Jansen Algemeen Lid Beleidsontwikkeling 6 3c. Comité van aanbeveling Onderstaande personen vormen samen het Comité van Aanbeveling: - mevrouw L.M. Huizer Tot april 2007 lid van Gedeputeerde Staten Provincie Z.-H. - de heer B. van. Leeuwen TV presentator en producent - de heer P.J.A.M. Luijkx Voorzitter Kamer van Koophandel Zoetermeer - de heer ing. M.C.J. van Pernis Tot 31 december 2009 CEO Siemens Nederland N.V. - de heer drs. L.H. Sanders Nederlands Tenniskampioen Enkelspel periode De leden van het Comité van Aanbeveling staan achter de oprichting en doelstelling van Leergeld Zoetermeer. 3d. Dagelijkse werkorganisatie De dagelijkse coördinatie is in handen van Thea Weijenberg. Zij is na een inleensamenwerking met de stichting Power daadwerkelijk 2013 in dienst getreden van de Stichting Leergeld Zoetermeer met behulp van gemeentelijke seniorensubsidie. De leiding over de personele- en organisatorische inrichting zijn de verantwoordelijkheid van de voorzitter. A 3e. Goede AO en huisvesting Het bestuur blijft ernaar streven om de administratieve procedures en de financiële administratie zo efficiënt mogelijk in te richten. Dit heeft geleid tot reëele bureaukosten en een geringere behoefte aan kantoorruimte. Stichting Leergeld Zoetermeer is al twee jaar lang gehuisvest binnen het Sharebiz principe aan het Koraalrood f. Medewerkers (vrijwilligers) De stichting Leergeld heeft jaarlijks een vaste kern tussen de zeven en tien vrijwilligers die zowel administratieve werkzaamheden verrichten als huisbezoeken afleggen. Leergeld is haar vrijwilligers zeer dankbaar en zoekt elk jaar naar een creatieve manier om middelen te verwerven voor de vrijwilligersbijdrage zodat deze niet afgaan van de giften en subsidies.

7 3g. Maatschappelijke stage Scholieren in het voortgezet onderwijs kunnen vanaf 2011 Leergeld als maatschappelijk stage-onderwerp kiezen. Zij kunnen daartoe een verzoek doen aan de coördinator van Stichting Leergeld met vermelding van hoe zij denken hun maatschappelijke stage in te gaan vullen. Daarmee ontstaat het principe van kinderen voor kinderen en wordt de maatschappelijke stage optimaal benut. In 2013 hebben enkele leerlingen Leergeld gekozen en hebben hun stage met begeleiding van de coördinator positief afgerond. De coördinator heeft daarvoor de training Maatschappelijke Stage gevolgd. 7 Alle kinderen mogen meedoen!

8 4. Werkwijze Leergeld in Zoetermeer In haar achtjarige jarig bestaan heeft de Stichting Leergeld Zoetermeer een volwaardige plek in Zoetermeer ingenomen. De stichting benadert haar behoeftestellers terughoudend via organisaties en/of functionarissen in het maatschappelijk werk, jeugdzorg, eerstelijns gezondheidszorg, onderwijs en de gemeentelijke dienst Werk Zorg en Inkomen. De terughoudendheid is noodzakelijk omdat blijkt dat potentiële cliënten de weg naar stichting Leergeld goed weten te vinden. Het lukt niet altijd om voldoende middelen te verkrijgen om aan alle aanvragen te voldoen. In 2013 kunnen dankzij de sponsors weer wat meer kinderen op weg worden geholpen. De aanvraagprocedure Voor de aanvraag van een voorziening wordt de procedure gehanteerd die door Leergeld Nederland is voorgeschreven. Deze procedure komt in het kort hier op neer: Na een eerste contact met de aanvrager wordt een formulier toegestuurd met het verzoek dit in te vullen en tezamen met een inkomstenspecificatie in te leveren. De intermediair krijgt zo een indruk of de aanvrager voldoet aan de door Leergeld gestelde criteria en om een kennismakingsbezoek bij de aanvrager af te leggen. Dit gesprek moet de nodige informatie opleveren voor de intermediair om te kunnen beslissen of alle voorliggende voorzieningen zijn benut en of de aanvrager wat inkomen betreft voor Leergeldhulp in aanmerking komt. De coördinator beslist aan de hand van de richtlijnen die hiervoor door het bestuur zijn opgesteld. In afwijkende gevallen wordt de beslissing genomen of de aanvraag wordt goedgekeurd tijdens een bijeenkomst van de beslissingscommissie, die bestaat uit de coördinator en een lid van het bestuur. 8 Schematisch weergave van de Leergeld aanpak: Voorliggende voorzieningen? Gemeente, JSF/JCF, Scholen, Heppie, etc. Achterliggende voorzieningen? (vangnet) Fondsen Leergeld Ja Nee Voorliggende voorzieningen? Leergeld is intermediair tussen kind en gezin Kind / gezin

9 De verwerking van de aanvraag De administratieve medewerker verwerkt de aanvraag en de coördinator bewaakt of er binnen de gestelde termijn op de juiste wijze gebruik van wordt gemaakt. Als deze termijn wordt overschreden vervalt de toezegging en moet desgewenst opnieuw een aanvraag worden ingediend. Maandelijks wordt een verplichtingenoverzicht gemaakt waarmee wordt beoordeeld of er op korte en lange termijn nog voldoende middelen aanwezig zijn om aanvragen te kunnen honoreren. Dit verplichtingenoverzicht is een vast agendapunt tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen en geeft inzicht in het continueringvraagstuk. 39

10 5. Financiële verwerving Van de gemeente Zoetermeer werd in 2013 subsidie ontvangen. Deze subsidie is o.a. bestemd ter dekking van de exploitatiekosten van het kantoor en voor de doelgroep. De subsidie van de gemeente is een belangrijke afweging voor de goede doelen fondsen en voor het bedrijfsleven om aan de stichting een sponsorbedrag toe te kennen. In de contacten met potentiële sponsoren blijkt steeds weer dat om twee redenen een overheidssubsidie noodzakelijk is, willen deze instanties tot een bijdrage overgaan, te weten: 1. Een overheidssubsidie geeft hen een bepaalde zekerheid dat de te sponsoren stichting een betrouwbare en degelijke organisatie is en tevens draagt de overheidssubsidie er toe bij dat de door hen bijgedragen euro s voor bijna 100% ten goede komen aan de doelgroep van de stichting. 2. Voor het stichtingsbestuur is dit een stimulans om er elk jaar naar te streven om 75% van het totale begrotingsbedrag en zo mogelijk nog meer ten goede te laten komen aan de doelgroep. Het principe van Leergeld is local for local Het bestuur van Leergeld Zoetermeer probeert via verschillende wegen haar netwerk met het plaatselijke bedrijfsleven te versterken. In dat kader probeert de stichting met gebruikmaking van haar lidmaatschap van de Raad voor Ondernemend Zoetermeer ( RVOZ) contact te leggen en te onderhouden met vertegenwoordigers van het plaatselijk bedrijfsleven. In 2011, 2012, 2013 is een duurzame sponsorrelatie ontstaan met de woningbouw corporatie De Goede Woning en Onderwijsgroep Unicoz. Indien sponsoren daar prijs op stellen, wordt hun logo met eventueel de bijbehorende bedrijfsinformatie geplaatst op de website en wordt in de media aandacht besteedt aan hun bijdrage(n). 10 Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Leergeld Zoetermeer is door de belastingdienst erkend als ANBI. Dit houdt in dat u uw giften welke u eenmalig of periodiek schenkt onder voorwaarden mag aftrekken. Op de site van de Belastingdienst kunt u daar alles over vinden.

11 6. Communicatie Leergeld Zoetermeer publiceert sinds 2011 halfjaarlijks een externe nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven worden in de maanden juni en december g d naar onze relaties, maar kunnen ook worden opgevraagd. De nieuwsbrieven bevatten onderwerpen die in desbetreffende halfjaarlijkse periode aan de orde zijn geweest. De actualiteiten rondom Stichting Leergeld Zoetermeer alsook de genoemde nieuwsbrieven worden tevens gepubliceerd op onze website De meerjarige doelstelling heeft Leergeld Zoetermeer verwoord in het Meerjarenbeleidsplan

12 7. Ketenpartners Vaste ketenpartners De aanvragen die bij Leergeld Zoetermeer binnen komen, hebben vaak betrekking op eenzelfde type voorzieningen. Dit zijn computers, fietsen, deelname aan sportactiviteiten, activiteiten gericht op culturele- en muzikale vorming en activiteiten in schoolverband waarvoor aan de ouders door de school een bijdrage wordt gevraagd. Echter scholen gaan en zullen steeds meer (moeten) gaan investeren in de technologie op school, er zijn nog geen Steve Jobs scholen in Zoetermeer, maar de kinderen worden wel steeds meer voorbereid op de (digitale) wereld van morgen. Als kinderen dat met de hulpmiddelen van vandaag (zoals de desktop) moeten doen en zij daarmee niet meer mee kunnen doen, zal dit de gelijke kansen onder de jeugd doen afnemen. Dit is onacceptabel. Net zomin als dat kinderen niet mee kunnen doen aan sport en cultuur, doordat zij in armoede leven, mogen zij niet de aansluiting missen bij de virtuele wereld. Ook dit dient de komende jaren ruim aandacht te krijgen in het armoedebeleid. Aangezien Leergeld die aanvragen in toenemende mate op zich af ziet komen, kan en mag dit niet worden genegeerd. Het kan niet worden afgedaan met het argument, dat het nog niet noodzakelijk is, want hoe ver weg de virtuele wereld voor sommigen van ons nog lijkt te zijn, voor veel gezinnen en kinderen is het een snel naderende harde werkelijkheid met aanzienlijk hogere kosten. Sportkleding Bakker sport in het stadshart van Zoetermeer geeft de kinderen via de stichting Leergeld 20 % korting op hun benodigde sportkleding indien zij beschikken over een voucher van Leergeld. Hun aanvraag moet dan zijn goedgekeurd. 12 EcoWare Fietsen en computers Evenals alle voorgaande jaren is er met EcoWare, een leerwerkbedrijf in Zoetermeer een goede relatie. Leergeld verwijst de aanvragers voor een betrouwbare tweedehands fiets of computer naar dit bedrijf. Op basis van een standaard bedrag kan met een Leergeldvoucher aldaar het product worden afgehaald. Over de gang van zaken wordt jaarlijks overleg gevoerd. EcoWare beschikt naast een computerwerkplaats ook over een fietsenwerkplaats, alwaar de klanten naartoe worden doorverwezen. Bij EcoWare ontvangen de aanvragers een goed werkende computerconfiguratie. Het is apparatuur waarmee gewerkt kan worden op het Internet en waarmee bijvoorbeeld ook werkstukken voor de school te maken zijn. EcoWare verzorgt de aflevering, de installatie en tegen betaling desgewenst de opleiding. Doordat Leergeld Zoetermeer en Leergeld Den Haag afnemers zijn, zijn daarmee ook jongeren na 18 jaar geholpen betreffende het arbeidsmarktperspectief. Biking2Skool In samenwerking met het Stedelijk College heeft Biking2Skool kinderen leren fietsen die zich daarvoor hadden opgegeven en is in samenwerking met Leergeld de fiets verstrekt als zij die niet konden betalen. Ook ontvingen de kinderen uit handen van de Wethouder een certificaat en de cheque van 260 EUR die de kinderen in kilometers bij elkaar gefietst hebben voor de dierenopvang van Zoetermeer. Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Zuid Holland Ook met het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds ( JSF) heeft Leergeld Zoetermeer al vele jaren samengewerkt. Hulpvragen die betrekking hebben op deelname aan sportactiviteiten worden volgens de geldende JSF/JCF procedures, welke overeenkomen met die van stichting Leergeld, behandeld. Bij een wederzijdse toekenning worden de kosten van een door het NOC*NSF goedgekeurde sportactiviteit tot een vastgesteld maximumbedrag door ons gedeclareerd bij het JSF. Daarbij wordt rekening gehouden met de ZoetermeerPasvouchers. Het eventuele kostenverschil draagt Leergeld bij. De gelden gaan niet naar de ouders, maar worden rechtstreeks aan de vereniging of leverancier betaald. De toekenningen gelden voor een jaar en dienen elk jaar opnieuw te worden aangevraagd.

13 Met een vertegenwoordiger van het JSF/JCF Zuid-Holland is tenminste een keer per jaar contact om de gang van zaken te evalueren. Fonds 1818 Dit fonds steunt projecten op het gebied van zorg, welzijn, kunst, cultuur, natuur, milieu en educatie. Fonds 1818 geeft alleen donaties ten behoeve van projecten die gericht zijn op de regio waarin het fonds gevestigd is. Fonds 1818 draagt Leergeld Zoetermeer al jaren een warm hart toe. Mede het project van Biking2skool en muziek en dans voor elk kind is door hen in de afgelopen jaren gesteund. UNICOZ Heeft de afgelopen drie jaar Stichting Leergeld gesteund door dik en dun. Ook scholieren uit de doelgroep hebben geanonimiseerd steun ontvangen vanuit Stichting Leergeld. De Goede Woning Is een zeer trouwe sponsor van Leergeld Zoetermeer. Naast dat de Goede Woning oog heeft voor haar bewoners toont ze met haar bijdrage dat ze ook begaan is met de Zoetermeer Samenleving. Gemeente Zoetermeer De gemeente Zoetermeer heeft zich de laatste drie jaar als een ware partner getoond en gemanifesteerd waar de kinderen op kunnen rekenen. Ook menig politieke partij heeft de werkzaamheden van Leergeld de laatste jaren omarmd. Webtechniek Wouter Olde Weghuis van verzorgt gratis de website van Leergeld Zoetermeer. Voor komend jaar zal de website worden aangepast aan de huidige tijdsgeest en huisstijl vereisten van Leergeld Nederland. 13 Alles indruk De huisstijl en de vormgeving wordt al drie jaren gratis ondersteund en naar volle tevredenheid door Natascha Peschke (www.allesindruk.nl). Zij levert fantastisch werk. Wie nog meer? Naast de vaste partners ontvangt de stichting zowel van particulieren en bedrijven giften die bijdragen aan de doelstelling. Ook is afgelopen jaar een welkome aanvulling van het Oranjefonds ontvangen om de kantoorautomatisering aanzienlijk te verbeteren en de doorlooptijd van de aanvragen te verkorten. Fresch PC Zoetermeer heeft deze vervanging tegen een redelijk tarief en naar volle tevredenheid voor haar rekening genomen. Want nu meedoen is straks meetellen!

14 8. Effecten 2013 In 2013 heeft de stichting Leergeld 1053 aanvragen binnengekregen om kinderen financieel te ondersteunen om deel te nemen aan sport en cultuur, voor het aanschaffen van een fiets of schoolbenodigdheden zoals een computer. Dit is een stijging van 31% ten opzichte van Dit resulteerden in 241 afwijzingen en van de resterende 812 aanvragen zijn er 532 verstrekt (1 aanvraag kan meerdere verstrekkingen omvatten, bijv. fiets, sport, kleding, computer). 280 aanvragen staan nog op de wachtlijst om toegekend te worden. Een deel van de bijdrage voor sport kwam ook van het JSF. Aan het einde van dit boekjaar resteerde 426 aanvragen, welke we in het komende jaar hopen te kunnen behandelen indien er voldoende middelen beschikbaar komen. 14

15 9. Vooruitzichten 2014 en slotwoord Vooruitzichten De armoedecijfers laten zien dat er sinds de eeuwwisseling eerst sprake is geweest van een sterke verbetering en dat we nu in een fase komen waarin het aandeel huishoudens dat onder de lage inkomensgrens zit, toeneemt. De cijfers uit het armoedessignalement van laten zien dat circa huishoudens moeten rondkomen van een inkomen onder de lage inkomensgrens. Het gaat daarbij om mensen met een (bijstands)uitkering maar ook om arme werkenden, ZZP-ers, en ondernemers. De kinderombudsman beklemtoont dat zonder gerichte actie, de kans groot is dat de kinderen van deze ontwikkeling de dupe worden. Staatsecretaris Kleinsma zal de gemeenten vragen in het najaar van 2014 inzicht te geven in de versterking van het armoede- en schuldenbeleid sinds juli 2013, met specifieke aandacht voor ondersteuning van kinderen die in armoede opgroeien. Leergeld is daarbij de aangewezen partner in Zoetermeer. De steun en het toezicht van de gemeente en de lokale politieke partijen zijn daarbij onmisbaar. In 2013 heeft die lokale politiek en de gemeente bewezen Leergeld te willen omarmen en te behouden. Intensivering in aandacht vanuit de private sector en het bedrijfsleven in Zoetermeer is een speerpunt in 2014 en Dat kan en moet beter. De eerste aanzet daarvoor zal zijn de Junior Cultuurdag op zaterdag 28 juni Slotwoord Met onze inzet en in het bijzonder van onze coördinator en vrijwilligers hebben we in 2013 veel kinderen weten te bereiken. Het is soms moeilijk om in tijden van gering economisch herstel geld voor armoede en schulden beschikbaar te stellen. Juist nu komt het erop aan om er met elkaar in de Zoetermeerse samenleving voor te zorgen dat kinderen mee kunnen blijven doen. Leergeld zal zich samen met uw hulp er voor zorg dragen dat we ze nog steviger kunnen inzetten en uitputten. Bovendien is er voor gezinnen het initiatief van Stimulansz, Nibud en het Ministerie van SZW. Via deze site kunnen gezinnen uitgebreide informatie krijgen over geldzaken, minimaregelingen en allerlei instanties die te maken hebben met het verbeteren van de positie van kinderen in armoede, bijvoorbeeld vakantiemogelijkheden, sport&hobby, schoolkosten e.d. Leergeld wordt hierbij ook veelvuldig genoemd als organisatie waar ouders terecht kunnen desalniettemin draagt dit initiatief bij tot het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid. 15 Wij danken allen die Leergeld in 2013 hebben gesteund en we verwelkomen u graag in 2014.

16 Toelichting jaarrekening 2013 Toelichting op de balans per 31 december 2013 De post nog te ontvangen bedragen bestaat volledig uit bankrente over het kalenderjaar 2013 en is begin januari 2014 ook daadwerkelijk ontvangen. De post liquide middelen kan als volgt gespecificeerd worden: Specificatie post liquide middelen Rekening courant Rabobank nr Rabobank Bedrijfstelerekening Totaal liquide middelen In haar vergadering van 14 april 2014 heeft het bestuur de door de penningmeester gepresenteerde jaarrekening goedgekeurd en besloten conform de begroting 2013 het exploitatieoverschot over 2013 toe te voegen aan de continuïteitsreserve, die daarmee per einde boekjaar uitkomt op Euro. De post nog te betalen posten kent de volgende specificatie: 16 Specificatie nog te betalen kosten: Nog te betalen toezeggingen primair doel Vooruit ontvangen subsidie en giften Diverse nog te betalen posten Totaal nog te betalen posten Balans per 31 december, bedragen in Euro Activa Nog te ontvangen bedragen Liquide middelen Totaal activa Passiva Continuiteitsreserve begin boekjaar Saldo van baten en lasten lopend boekjaar Continuiteitsreserve per einde boekjaar Te betalen posten Totaal passiva

17 Bijlage 1b: Staat van baten en lasten Staat van baten en lasten over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 Baten Subsidie Gemeente Zoetermeer Geoormerkte bijdrage JSF Geoormerkte bijdrage overig Geoormerkte bijdrage fonds 1818 Giften schenkingen Rente baten Totaal baten 2013 Begroting Bestedingen Leergeld verstrekingen aan de doelgroep Bestedingen project fonds 1818/CKC aan de doekgroep Bestedingproject Bike2Skol Reservering subsidie gemeente project 2014 Totaal verstrekkingen aan de doelgroep ,5 % % ,4 % Kosten Beheer en administratie Personeelskosten Huisvestingskosten Kosten beheer en administratie Bestuurskosten Kosten fondsen en midddelen verwerving Bankkosten Totaal kosten beheer en administratie ,5 % % ,6 % 17 Totaal lasten % ,0 % ,0 % Saldo van baten en lasten meedoen

18 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 Baten Door de Gemeente Zoetermeer is over het jaar 2013 een extra subsidie toegekend van Euro bij motie van de gemeenteraad inzake het niet uitputten van de sport en cultuurcheque van 8 jarige. Deze zal met behulp van maatwerk geheel ten doel worden gesteld om kinderen in alle leeftijdscategorieën deel te laten nemen aan sport en cultuur. In 2013 werden niet specifieke giften ontvangen van de volgende instellingen: Niet specifieke giften 2013 Unicoz Siemens St. Waag 615 De Goede Woning Lions Club Zoetermeer Vincetiusvereniging 500 Diverse giften/opbrengsten (particulieren) 475 Totaal giften De rentebaten zijn gerealiseerd op de Rabobank Bedrijfstelerekening waarop de stichting tijdelijk beschikbare gelden aanhoudt. Het rentepercentage gedurende 2013 bedroeg 1.6 procent. Lasten Over het jaar 2013 werd ten behoeve van de primaire doelstelling van de stichting voor een bedrag van Euro ten laste van het resultaat gebracht. In totaal werden gedurende 2013 voor een totaalbedrag van Euro aan vestrekkingen gedaan. De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: Coördinator m.i.v. 13 juni 2013 salaris De huisvestingskosten kennen de volgende specificatie: Huur De post Bankkosten: Betreft volledig de door Rabobank in rekening gebrachte kosten voor het gebruik van de rekening courant. Leergeld wil dat alle kinderen mee kunnen doen

19 Bijlage 1c: Begroting 2014 Begroting 2014 Inkomsten Giften / Schenkingen Opbrengst subs./vergoed. Gemeente Geoormerkte bijdrage JSF Geoormerkte bijdrage Fonds 1818 Geoormerkte bijdrage overig Ontvangen bankrente / spaartegoeden Totaal inkomsten % Totaal besteding aan doelgroep Totaal personeelskosten Totaal huisvestingskosten Totaal bestuurskosten Totaal kosten beheer en administratie Totaal financieringslasten Totaal kosten van fondsenwerving Totale uitvoeringskosten Totale uitgaven % % % % % % % 100 % 19 Exploitatieresultaat 124 Toelichting op de begroting 2014 De omvang van de begroting wordt in grote mate bepaald door private en publieke inkomsten. Voor 2014, wordt verwacht dat er een groot deel vanuit de private sector kan worden verkregen en een evenredig deel vanuit subsidie. Ten opzicht van 2013 is er een kleine groei in de inkomsten waarneembaar. Tegelijkertijd neemt het aantal aanvragen van behoeftestellers toe. De omvang van de uitvoeringskosten heeft de voortdurende aandacht van het bestuur en kennen vanwege het absoluut gezien lage bedrag een vrijwel permanent karakter. Deze kosten zijn ook in 2013 wederom gedaald. Voor 2014 wordt een verhoging van de personeelslast van 3,5% voorzien omdat Leergeld Zoetermeer zich bereid heeft getoond een extra werkervaringsplaats voor een Zoetermeerbaan te creëren. Het bestuur zal zich inzetten om deze te bekostigen uit activiteiten die het bestuur onderneemt en daartoe geen sponsorgelden voor te benutten. Ik wil graag dat mijn kind (weer) mee kan doen!

20 Stichting Leergeld Zoetermeer Postbus AC Zoetermeer T Stichting Leergeld Zoetermeer. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming en met duidelijke vermelding van de bron van herkomst. U kunt het jaarverslag ook downloaden via Het in dit jaarverslag eventuele beschreven praktijkvoorbeeld is waarheidsgetrouw, maar de daarin genoemde namen zijn om privacyredenen gefingeerd. De getoonde foto s zijn niet die van kinderen behorend tot onze doelgroep. We hebben de uiterste zorg besteed aan de kwaliteit van dit jaarverslag. Mocht u na het lezen nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met het Secretariaat, Postbus 7121, 2701 AC Zoetermeer,

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o.

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer 2015-2020 Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 2 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Twaalf goede voorbeelden Voorwoord In het hele land spannen gemeenten zich in om de participatie

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Inleiding... 3 1 Gemeentelijk beleidskader... 5 1.1 Inkomensbeleid... 5 1.1.1 Inkomensbeleid is van het Rijk... 5 1.1.2

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013 de inhoud Hoevelaken, 17 april 2013 JAArVerSLAG 2012 SVn 01 Voorwoord Interview Thom de Graaf 03 02 Verslag van het bestuur Het jaar 2012 in vogelvlucht 05 Deelnemersbijeenkomst 06 Kerncijfers 08 Gebruik

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Rechten verzilveren Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Onderzoek WWB 65+ Startdatum 1 juli 2007 Einddatum 22 mei 2008 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Het

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING

JAARVERSLAG EN JAARREKENING Oikocredit Nederland JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Voorwoord In 2012 is er veel gebeurd. Om een paar dingen te noemen: we namen afscheid van Ruud Kootker die ons ruim een jaar bijstond als interim manager,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP Naar verwachting van de experts zouden de gevolgen van het slechte economische klimaat in Nederland en Roemenië, zeker ook (grote) gevolgen gaan hebben voor

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie