ONDERSTEUNINGSPROFIEL. De Meeander

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERSTEUNINGSPROFIEL. De Meeander"

Transcriptie

1 ONDERSTEUNINGSPROFIEL De Meeander

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding De school Het onderwijsconcept De voorzieningen op de vijf velden Grenzen en groeimogelijkheden van de school Groeimogelijkheden en grenzen v.w.b. onderwijsconcept Groeimogelijkheden en grenzen v.w.b. voorzieningen op de vijf velden Tot slot Bijlage Bijlage

3 1. Inleiding Onze school biedt onderwijszorg aan leerlingen die speciale onderwijsbehoeften hebben. Wanneer onze school tegen haar grenzen aanloopt, is er de mogelijkheid om de leerling en zijn of haar ouders te verwijzen naar een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Scholen verschillen in de onderwijszorg die zij (kunnen) bieden. Uit verwijsgedrag van scholen bijvoorbeeld blijkt dit heel duidelijk: een leerling waarbij de ene school tegen de grenzen van haar onderwijszorg aanloopt, kan op een andere school zonder al te veel inspanning passend onderwijs krijgen. Soms is de reden makkelijk aanwijsbaar: een school in een gebouw met veel trappen en weinig ruimte is niet zomaar passend voor een leerling in een rolstoel. Maar meestal is het lastiger om aan te geven wanneer een leerling niet, en wanneer wel op de school terecht kan. Zowel voor de school zelf als voor ouders, en voor de bovenschoolse organisatie die het bovenschoolse netwerk van onderwijszorgvoorzieningen inricht (schoolbestuur, samenwerkingsverband po, regionaal netwerk Passend Onderwijs) is het van belang te weten waar de school staat voor wat betreft de onderwijszorg, en wat mogelijkheden zijn om de onderwijszorg te versterken en eventueel uit te breiden. In dit verslag is gekeken naar de match tussen de onderwijsbehoeften van de leerlingen uit het voedingsgebied van de school met het onderwijsaanbod van de school. Deze match tussen vraag en aanbod is in kaart gebracht in termen van kenmerken van het onderwijszorgaanbod, van de school dus. Het profiel van het onderwijszorgaanbod van een reguliere school wordt bepaald door: - de mate waarin het onderwijsconcept bijdraagt aan het zich geaccepteerd voelen van kinderen met een speciale onderwijsbehoefte - de positie op vijf velden van onderwijsbehoefte: 1. de hoeveelheid aandacht in de groep 2. speciale onderwijsmaterialen 3. de ruimtelijke omgeving 4. expertise 5. samenwerking met externe instanties die zich ook met de zorg voor het kind bezighouden. Informatie over deze kenmerken is verzameld door: Directie en intern begeleider en getoetst bij het gehele team. 3

4 2. De school 2.1 Het onderwijsconcept In hoeverre heeft de school te maken met verschillen tussen leerlingen? De Meeander had op 1 oktober leerlingen verdeeld over 13 groepen op 2 locaties. De hoofdlocatie staat in Varsseveld en de nevenvestiging is in Heelweg. De locaties hebben ieder een volledig aanbod van groep 1 t/m 8. De leerlingen op de locatie in Heelweg komen vanuit het buiten gebied. Van oorsprong een kleine plattelandsschool met een eigen cultuur en ouderbetrokkenheid. Op dit moment wordt er hard gewerkt om eenheid van beide locaties te maken. Op de locatie in Varsseveld is een brede school gebouwd in de sinds mei 2013 in gebruik is genomen samen met de partner Zonnekinderen. Zonnekinderen biedt dagopvang en buitenschoolse opvang. Samen bieden we een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0-12 jaar. De achtergrond van de ouders gemiddeld op MBO/HBO-niveau. Het niveau van leren van de leerlingen is net bovengemiddeld, met daarin uitschieters naar boven en naar beneden. De niveaus wisselen per groep en zijn wisselend binnen de groepen. De gemiddelde uitstroom naar het VO is bovengemiddeld. De school heeft de laatste 4 jaren 3 leerlingen verwezen, 2 naar SBO en 1 naar het speciaal basisonderwijs cluster 4. De school heeft 1 leerling met een rugzak LGF voor cluster 4 en 1 leerling met een rugzak cluster 3. Er zijn meer leerlingen met een diagnose ASS/ADHD of PPD NOS op school waar geen rugzak voor is aangevraagd. De school is in deze gevallen niet handelingsverlegen en weet een passende leeromgeving voor deze leerlingen te realiseren zonder daarvoor extra middelen nodig te hebben. Hoe wordt binnen de school op speciale onderwijsbehoeften gereageerd? Het onderwijsconcept is overwegend sturend en resultaat gericht. Daarnaast vindt het team het belangrijk om ruimte te geven voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben De school werkt vanuit een traditioneel leerstofjaarklassensysteem waarbinnen groepsdoorbrekend wordt gewerkt als het nodig is. Binnen iedere groep wordt gewerkt met 3 verschillende niveaus, er is een aanbod voor de leerlingen die meer aan kunnen en een aanbod voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het team heeft een teamaanpak voor klassenmanagement en gaat uit van het model van effectieve instructie. Er wordt gewerkt met picto's voor dagritme in de onderbouw en met dag en weektaken in de middenbouw en bovenbouw. De school heeft ontwikkelingsprofielen voor de leerlingen die een eigen leerlijn hebben en die niet zullen uitstromen naar het regulier voortgezet onderwijs. Binnen de 1 zorgroute werken we handelingsgericht, handelingsgericht werken is de basis voor de leerlingenzorg. Het team werkt op dit moment aan de herijking van de doorgaande lijn van het IGDI model. Voor alle leerlingen wordt het dagritme elke dag duidelijk zichtbaar gemaakt, dat gaat in de onder en middenbouw vooral met picto's en in de bovenbouw wordt dit op het bord uitgeschreven. De regels en afspraken rond het omgaan met uitgestelde aandacht worden door de hele school gehanteerd. De school heeft voor de leerlingen met zeer speciale onderwijsbehoeften twee dagdelen de mogelijkheid hulp te bieden van een specialist. Voor begaafde leerlingen en kinderen met een hoge intelligentie zijn er twee momenten, één voor onderbouw en één voor bovenbouw, om te leren-leren en specifieke opdrachten te maken die in de groep nog lastig zijn in te passen. Daarnaast wordt voor de begeleiding van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften ook gekeken naar de expertise en competenties binnen het hele team. Leerkrachten van andere groepen kunnen soms worden ingezet voor de begeleiding van een leerling wanneer dit beter passend is en goed aansluit bij wat de leerling nodig heeft. Er is voor 4 dagdelen een onderwijsassistent beschikbaar. De zorgspecialisten van school hebben de kennis, middelen en tijd om leerkrachten te coachen in de groep om zo het handelen van de leerkracht te versterken De leerkracht is verantwoordelijk voor de zorg aan de leerlingen in zijn/haar groep en maakt de groepshandelingsplannen. Het voeren van diagnostische gesprekken met leerlingen is binnen de school in ontwikkeling. 4

5 Het groepsdoorbrekend werken wordt mogelijk gemaakt door het parallelroosteren door de hele school heen. Zo doen er twee leerlingen uit groep 7 mee met de rekeninstructie in groep 6, waarna ze in hun eigen groep de verwerking kunnen doen. De leerkracht groep 1 gaat bij nieuwe gezinnen éénmalig op huisbezoek. De ouders worden betrokken bij alle stappen binnen de cyclus van de leerlingenzorg. Taakspel wordt ingezet als de groep dit nodig heeft om taakgericht te werken. Middels Kanjertraining is er één teamaanpak op het gebied van sociaal- emotionele ontwikkeling. Enkele leerkrachten worden vanaf schooljaar geschoold op het gebeid van Taakspel en Kanjertraining. Toekomstig nieuwe leerkrachten in de school zullen op beide vlakken geschoold worden. Voor de signalering wordt Zien ingevuld. De school maakt gebruik van de expertise van cluster 4 en 3 die regelmatig in de school aanwezig is. Daarnaast kan het team de expertise van de OPD van Accent gebruiken voor nader onderzoek en eventuele speciale begeleiding van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Als een leerling verwezen moet worden naar het sbo of het so worden leerlingen ingebracht bij het zorgloket. Wanneer de leerling besproken wordt in het zorgloket worden de ouders daar ook bij uitgenodigd. In de gemeente Oude IJsselstreek maakt de school gebruik van schoolmaatschappelijkwerk. Hoe wordt de continuïteit van de onderwijszorg voor elke leerling verzekerd? De Meeander werkt met het Cito leerlingvolgsysteem en gebruikt daarnaast de methode gebonden toetsten om de ontwikkeling van iedere leerling te volgen en vast te leggen. Van elke leerling is een dossier waarin de (groeps)handelingsplannen, oudergesprekken en resultaten van toetsen en testen worden opgenomen. Er zijn groepsbesprekingen waarin alle leerlingen besproken worden en bij de laatste bespreking van het schooljaar is altijd de nieuwe leerkracht aanwezig. Op die manier wordt een warme overdracht gerealiseerd. De kleuters die binnenkomen van de peuterspeelzaal hebben een overdrachtsformulier. Hierover zijn binnen het VVE overleg afspraken gemaakt. In een enkel geval, b.v. vanuit de peuterspeelzaal in Heelweg is er sprake van een warme overdracht. Bij Zonnekinderen hebben we naast de papierenoverdracht altijd een warme overdracht met ouders en medewerkers van beide instellingen. De contacten met het VO zijn goed en alle leerlingen worden mondeling overgedragen aan het VO. Het VO komt daarvoor op school. Daarnaast is er van iedere leerling een digitaal overdrachtsdossier waarin alle gegevens, leerresultaten en bijzonderheden van de leerling worden overgedragen naar het VO. De leerlingen die naar het LWOO en PRO gaan krijgen een nader onderzoek en voor de toelating worden deze leerlingen aangemeld bij de RVC VO. Alle aanmeldingen voor het sbo en so gaan via het zorgloket, waarin alle partijen aan tafel zitten. 2.2 De voorzieningen op de vijf velden Wij beschrijven hier de voorzieningen van de school tegen de achtergrond van alle mogelijke voorzieningen die op dit moment op scholen, van wat voor soort dan ook, bestaan. In de praktijk heeft geen enkele school alle voorzieningen. Van reguliere scholen kan, in de huidige verdeling van mensen en middelen onder de schoolsoorten, verwacht worden dat zij maar beperkt kunnen scoren op deze velden van onderwijszorgvoorziening. De basisvoorzieningen die elke reguliere school heeft uitgaande van een minimale rijksbekostiging, veronderstellen we aanwezig, en vermelden we dus niet. Bij de flexibilisering van waar en hoe de extra mensen en middelen vanuit zorgbekostiging worden ingezet, is het interessant na te gaan waar voor een school groeimogelijkheden liggen, en waar de grenzen zijn. Veld 1: de hoeveelheid aandacht in de klas De Meeander heeft een gemiddelde klassengrootte van 25 leerlingen. Er is buiten de groep extra ondersteuning voor leerlingen die specifieke ondersteuning en leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Daarnaast is er voor drie dagdelen een onderwijsassistent en een ochtend een vrijwilligster en een aantal stagiaires. De leerkrachten worden tijdens de uren van de vakleerkracht beweging, ingezet in de andere groepen. 5

6 Veld 2: de onderwijsmaterialen De Meeander beschikt over een orthotheek die alle standaard materialen bevat die op veel scholen aanwezig zijn. Materialen die hierin opgenomen zijn o.a. Met sprongen vooruit, Zo leer je kinderen lezen en spellen, Kien, Slimme kleuters, Taal..enz.. Specifiek voor lezen: Ralfi, Connect lezen, Sprint plus, Ralfi, enz. De school heeft met Kanjertraining en Taakspel een teamaanpak op het gebied van gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling. Voor leerlingen met fysieke belemmeringen werkt de school met sissel kussens, aangepaste tafels en stoelen, balans materialen, stap stenen, enz. Voor langdurig zieke leerlingen werkt de school met een webcam, zodat de leerlingen betrokken kunnen blijven bij de groep. Veld 3: de ruimtelijke omgeving De locatie Varsseveld is in 2013 nieuw gebouwd er zijn veel extra ruimtes voor bijv. verzorging, gesprekken, werkplekken en time-out. De school is zo gebouwd dat er mogelijkheden zijn om met groepen samen te werken. Beide locaties van de school zijn rolstoel toegankelijk, de locatie Heelweg heeft weinig extra ruimtes en geen verzorgingsruimte. Er is bij beide locaties een speel/gymlokaal dat tevens dienst kan doen als therapie of revalidatie ruimte. De school heeft op de hoofdvestiging een grote hal die multifunctioneel gebruikt wordt, zoals voor het geven van handvaardigheid. Daarnaast gebruiken we de ruimtes van Zonnekinderen voor diverse expressievakken. Er is een atelier, kookstudie en theater. Op locatie Heelweg wordt handvaardigheid gegeven in het leslokaal. Buiten is er veel ruimte, waaronder een groot voetbalveld, voor verschillende spelactiviteiten. De beide locaties hebben een groot plein met diverse voorzieningen voor verschillende activiteiten van de leerlingen. Veld 4: de expertise De eerste groep vragen over expertise waren vragen naar de teamexpertise. Daarmee werd gedoeld op kennis en ervaring die geïntegreerd is in de teamaanpak en geïnternaliseerd in het handelen van alle medewerkers. Daarna volgde een groep vragen naar de beschikbaarheid van specifieke, bij één of meer interne of externe collega s/partners aanwezige expertise. 6

7 De Meeander heeft teamexpertise op het gebied van handelingsgericht werken, dyslexie en een doorgaande lijn op het gebied van klassenmanagement, ook is er teamexpertise op het gebied van gedrag doormiddel van Kanjertraining en Taakspel. Daarnaast creëert het team de expertise op hoogbegaafdheid doormiddel van scholing en het invoeren van beleid voor hulp in de groepen. De Meeander heeft (nog) geen (volledige) teamexpertise op het gebied van leerlingen met visuele beperkingen. De beschikbaarheid van expertise (gecertificeerd) op specifieke gebieden is bij de Meeander als volgt: Binnenschools Buitenschools snel toegankelijk Expertiseveld nee ja Visuele beperkingen nee ja Auditieve beperkingen ja ja Spraakmoeilijkheden en taalstoornissen ja ja Verstandelijke beperkingen ja ja Motorische beperkingen nee ja Beperkingen door chronische ziektes ja ja Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) ja ja ADHD en ADD ja ja Angst- en hechtingsstoornissen ja ja Overige psychiatrische aandoeningen ja ja Gedragsproblemen ja ja Dyslexie nee ja Onderwijsachterstanden andere culturen Veld 5: de samenwerking met andere instanties De Meeander werkt een enkele keer samen met het SMW, ZIOS en de BJZ, wanneer de problematiek van een leerling daarom vraagt. Met de GGD wordt regelmatig samengewerkt op basis van het reguliere takenpakket van de GGD. De Meeander heeft een enkele keer contacten met MEE, KDC en MKD. Met de gemeente zijn contacten als het gaat om VVE. 3. Grenzen en groeimogelijkheden van de school 3.1 Groeimogelijkheden en grenzen v.w.b. onderwijsconcept Een basis voor onderwijs aan kinderen met diverse onderwijsbehoeften wordt gelegd door het onderwijsconcept van de school. Op het gebied van de diversiteit zijn twee kenmerken van het onderwijsconcept bepalend: het draagvlak binnen het team, en de mate waarin de lesstof dan wel de individuele onderwijsbehoefte van de leerling uitgangspunt van het lesprogramma is. Dit laatste kenmerk kan worden gezien als een dimensie van methodegestuurd naar leerlingengestuurd. Aan het ene uiterste van die dimensie staan de scholen die bijna de volledige lestijd de methode als leidraad hanteren. Leerlingen die onvoldoende uit de weg kunnen met de standaard methode krijgen herhalingsstof, extra instructie of verdiepingsstof zoals die binnen de methode is gegeven. Het gemiddelde niveau en tempo van de standaardmethode is maatgevend. Scholen die dit concept welbewust hanteren zijn vaak van opvatting dat een leerling bij de groep houden betekent dat de leerkracht zijn of haar uiterste best doet om de zwakkere leerling voor wat betreft zijn of haar prestaties zoveel mogelijk bij de gemiddelde groep aan te laten haken. Het andere uiteinde van de dimensie wordt bezet door scholen die hun onderwijsconcept afstemmen op de specifieke groep die op dat moment de klas vormt. De start ligt bij de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen met hun individuele ontwikkelings- en leerlijnen. Het overzicht van die lijnen in de groep geeft mogelijkheid tot het bundelen van de leerlijnen waar deze (bijna) samenvallen. De instructieplanning wordt afgestemd op deze gebundelde leerlijnen. De werkvormen in de groep zijn vaak heterogeen, waardoor een 7

8 leerling bij de groep houden hier een gelijke betekenis heeft voor elke leerling. Bij een dergelijk concept worden veelal ook standaardmethoden en methodegebonden toetsen gebruikt, maar dan als middel zonder dat zij direct het didactisch en pedagogisch handelen sturen. Alle scholen hebben te maken met verschillen tussen kinderen. Relevant voor Passend Onderwijs zijn verschillen tussen leerlingen op het gebied van: - leercompetenties - leerstijlen - gedragscompetenties - gedragsstijlen - culturele achtergronden - gezinsachtergronden. Van een extra vergroting van de range van onderwijsbehoeften in een klas is sprake bij combinatieklassen. Leerkrachten op scholen die vooral methodegestuurd werken, rekken naarmate er meer verschillende kinderen in hun klas zitten, de mogelijkheden van hun onderwijsaanbod steeds verder op. Manieren om binnen het methodegestuurde concept onderwijs te bieden aan leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften zijn o.a.: - het groeperen van handelingsplannen - het werken in niveaugroepen - zelfstandig werken - vergroting van de expertise van de leerkracht - incidentele toepassing van vormen van leren in heterogene groepen - de keuze van methodes die heel veel ruimte bieden voor gedifferentieerd werken. Omdat het uitgangspunt van de les bepaald is door de centrale aanpak van de methode, betekent elke nieuwe onderwijsbehoefte een extra aanpassing bij die aanpak. Wanneer veel aanpassingen nodig zijn beleeft de leerkracht dit vaak als een stapeling van taken, en daarmee als een toenemende belasting. Soms uit zich dit door de behoefte van de leerkracht aan steeds meer orde en rust in de klas, om de controle te kunnen houden over alle verschillende activiteiten die gelijktijdig plaatsvinden. Met het toenemen van de organisatorische belasting van de leerkracht blijft er minder tijd en energie over voor het ter plekke inspelen op specifieke behoeften van leerlingen op het moment dat die zich aandienen. Het methodegestuurde onderwijsconcept is begrensd in haar capaciteit om kinderen met andere onderwijsbehoeften op te nemen. In het volgende schema wordt het onderwijsconcept van De Meeander weergegeven in de relatie tussen de mate waarin de lesmethode sturend is en de mate waarin diversiteit van leerlingen opgevangen kan worden. X 8

9 De gebogen lijn geeft van links naar rechts een mogelijk model van de ontwikkeling van een onderwijsconcept, startend bij het leerstofjaarklassensysteem met een strakke hantering van standaardmethoden. Via het oprekken van de methodegestuurde aanpak toont het model een omslag in de aanpak naar het starten van de lesinhoud bij de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen in de klas. Let wel: de richting van links naar rechts geeft alleen een wenselijke richting aan wanneer: - de school meer ruimte wil bieden aan de bestaande diversiteit onder de leerlingen - de school meer leerlingen met speciale onderwijsbehoeften onderwijs wil kunnen bieden - de leerlingpopulatie van de school steeds meer divers wordt. Scholen bevinden zich ergens op of onder de gebogen lijn. De Meeander bevindt zich op positie X. De Meeander werkt binnen de kader van het leerstofjaarklassensysteem, zoekt daarbinnen zoveel mogelijk ruimte door te werken aan een goed klassenmanagement en het groepsdoorbrekend werken als het nodig is. De school heeft een Meeandergroep ingericht waar een enkel kind individueel of in kleine groepjes ondersteunt kan worden. De leerkrachten van de Meeandergroep zijn zorgspecialisten op het gebied van beperkingen en vertraging van ontwikkeling alswel op het gebied van meer- en hoogbegaafden. De zorgspecialisten zullen de leerkrachten middels coaching vaardig maken de nodige ondersteuning zelf in de groepen te kunnen bieden. Het team staat open voor diversiteit en vindt het vanzelfsprekend om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Groeimogelijkheden voor De Meeander voor wat betreft het schoolconcept: Binnen het huidige onderwijsconcept lijkt de Meeander al heel veel ruimte te hebben gevonden om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het team vindt dit heel vanzelfsprekend en zoekt naar mogelijkheden om nog beter in te kunnen spelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het team staat open voor meer diversiteit. De groeimogelijkheden voor De Meeander liggen op het gebied van het zich eigen maken van de leerlijnen en het loslaten van de methode zodat het aanbod meer leerlinggericht wordt. Dit willen we bewerkstellingen doormiddel van steeds betere analyses van de toetsgegevens en de aanpassingen hierop. Daarnaast willen we het aantal momenten van zelfstandig werken en extra instructie vergroten. De verschillende leerstijlen worden nog niet expliciet aangeboden maar zijn verweven in het expressie circuit op locatie Varsseveld. In de toekomst zou er onderzoek gedaan kunnen worden hoe we dit bij andere vakgebieden kunnen uitbreiden. Grenzen voor De Meeander voor wat betreft het schoolconcept: Uit de genoemde groeimogelijkheden kan het team verder in gedachten gaan over passend onderwijs. De groei moet acceptabel voor het team zijn en er moet steeds gekeken worden wat op dat moment de grenzen zijn. 3.2 Groeimogelijkheden en grenzen v.w.b. voorzieningen op de vijf velden In het licht van Passend Onderwijs kunnen vier schoolprofielen binnen het regulier basisonderwijs worden onderscheiden, te weten: 1. de netwerkschool 2. de smalle zorgschool 3. de brede zorgschool en 4. de inclusieve school. Onder deze vierdeling van schoolprofielen ligt een dimensie die loopt van gesegregeerd ( exclusie ) naar geïntegreerd onderwijs ( inclusie ). In andere woorden: de netwerkschool profiteert adequaat en optimaal van de geïnstitutionaliseerde speciale (onderwijs)zorg binnen andere instellingen, zoveel mogelijk gelegen in de directe omgeving van de school. Deze is aanwezig in andere speciale scholen, of in gespecialiseerde zorginstellingen als een revalidatiecentrum. Op de inclusieve school daarentegen is in principe alle speciale onderwijszorg in huis aanwezig om zorgleerlingen te kunnen handhaven, mede door een vaste partnerrelatie met zorginstellingen buiten het onderwijs zoals het genoemde revalidatiecentrum. De schoolprofielen kunnen ook benaderd worden vanuit een ontwikkelingsperspectief, waarbij de netwerkschool als beginfase en de inclusieve school als eindfase wordt gezien. Op die manier kunnen scholen die zichzelf 9

10 herkennen in één van de schoolprofielen, de intentie uitspreken om te streven naar een ander, nabijgelegen schoolprofiel. Bedenk dat deze vier schoolprofielen ideaaltypisch zijn. In de praktijk komen er allerlei (sub)varianten voor die uiteindelijk wel weer zijn te herleiden naar één van bovenstaande schoolprofielen op het gebied van speciale onderwijszorg. Uiteraard is het schoolprofiel waartoe de school zich ontwikkelt ook geen statische grootheid. Schoolprofielen veranderen met de transformatie van de schoolpopulatie en de schoolkeuzen daaromtrent mee. Hierna worden de voorzieningen op de school per veld, na een omschrijving, ingedeeld als passend bij een netwerkschool, een smalle zorgschool, een brede zorgschool of een inclusieve school. De volledige tabellen staat in de bijlage bij dit rapport. Veld 1: de hoeveelheid aandacht in de klas De omschrijving van de huidige situatie past bij het profiel van een brede zorgschool: Veld 1. Hoeveelheid aandacht en tijd De leerkracht zorgt. d.m.v. een goed klassenmanagement voor b.v. preteaching/verlengde instructie, extra leertijd, op tijdelijke basis (enkele uren per week). Er wordt grotendeels gewerkt met de gegeven groepsgrootte (± 25 leerlingen). Er is de mogelijkheid om extra handen in de groep te regelen. b.v. een onderwijsassistent daar waar nodig. De hoeveelheid aandacht, in de klas is afhankelijk van: - De organisatie van het onderwijs - De kwaliteiten van de leerkracht - De beschikbare formatie Er is speciale onderwijszorg door zorgspecialist en/of ib-er, op semipermanente basis (gedurende enkele dagen per week, gericht op het kind en de leerkrachtvaardigheden). Er is tijdelijke ondersteuning in de vorm van Collegiale Intensieve Ondersteuning beschikbaar Er is speciale onderwijszorg door een ambulant begeleideer (gericht op het kind en versterking van de leerkrachtvaardigheden) Er is een teamaanpak m.b.t effectieve instructie Veld 2: de onderwijsmaterialen De omschrijving van de huidige situatie past bij het profiel van een brede zorgschool: Veld 2. Onderwijsmaterialen Er wordt niveau- en tempodifferentiatie toegepast binnen de les-methoden. Voor zorgleerlingen zijn er aparte methoden beschikbaar. Er is aanvullend remediërend materiaal, behorend bij de gebruikte lesmethoden. Er wordt lesstof aangeboden vanuit leerlijnen die gebaseerd zijn op de kerndoelen. Er is een orthotheek met onderwijsmaterialen beschikbaar die tegemoet komen aan specifieke didactische kenmerken, speciale pedagogische/ psychologische kenmerken en fysieke/lichamelijke kenmerken. Er wordt door de hele school gewerkt met een speciaal programma voor de sociaal-emotionele ontwikkeling (bijv. Leefstijl/kanjertraining). De school heeft een methode voor gedragsondersteuning, naast een standaard orthotheek. 10

11 Veld 3: de ruimtelijke omgeving Heelweg De omschrijving van de huidige situatie past bij het profiel van een netwerkschool( Heelweg ) en inclusieve school (Varsseveld) Heelweg 3. Ruimtelijke omgeving Varsseveld 3. Ruimtelijke omgeving Aan de instructietafel wordt in kleine groepjes begeleiding gegeven. De lokalen zijn aangepast voor leerlingen met speciale bewegings-behoeften (bijv. rolstoelgebruik), de lokalen zijn ruim bemeten, bieden deelruimtes voor diverse activiteiten Er zijn ruimtes waar een (sub)groepje leerlingen prikkelarm kan werken De binnen- en buitenruimte zijn volledig aangepast voor leerlingen met speciale bewegingsbehoeften (bijv. rolstoelgebruik, time-out), voor speciale verzorging (bijv. revalidatie, fysiotherapie) en voor speciale leerbehoeften (bijv. schooltuin). Er zijn meerdere aparte ruimtes met een eigen functie (bijv. voor time-out). Het gebouw in Heelweg is een traditioneel schoolgebouw met weinig extra ruimten voor bv. een rust ruimte of time-out ruimte. Het gebouw heeft geen verzorgingsruimte. Het gebouw in Varsseveld heeft dat allemaal wel in huis. Beide gebouwen zijn wel rolstoeltoegankelijk. Veld 4: de expertise De omschrijving van de huidige situatie past bij het profiel van een smalle zorgschool, maar ontwikkelt zich sterk naar een brede zorgschool: Veld 4. Expertise De leerkrachten hebben enige kennis van en competenties op het gebied van de speciale onderwijsbehoeften Enkele leerkrachten hebben zich verdiept in de meest voorkomende problemen/aandoeningen/stoornissen De rt er en/of ib er hebben kennis van en competenties op het gebied van vele speciale onderwijsbehoeften. Een deel van het team heeft kennis van en competenties op het gebied van de speciale onderwijsbehoeften Eén manier om naar de groei van de expertise te kijken is door het onderscheid te maken tussen teamexpertise en individuele expertise. De inzet van individuele expertise is altijd zinvol, maar heeft veel meer effect wanneer deze is ingebed in een expertomgeving van het team. Het team heeft vooral op het gebied van gedrag al een brede expertise en daarbij hebben we ook een gedragsspecialist binnen het team. Het team werkt met een teamaanpak op het gebied van gedrag, Kanjertraining en Taakspel. Er wordt handelingsgericht gewerkt. Individuele expertise op hoogbegaafdheid wordt uitgebreid naar teamexpertise evenals individuele expertise op kinderen met een vertraagde of achterstand in ontwikkeling. Individuele scholing van leerkrachten is altijd mogelijk via de Accent academie. Team scholing en individuele scholing buiten de Accent Academie wordt aangeboden als het past binnen de ontwikkelingslijn van de school of bij de ontwikkeling van de individuele medewerker. 11

12 Veld 5: de samenwerking met andere instanties De omschrijving van de huidige situatie past bij het profiel van een brede zorgschool: Veld 5. Samenwerking met andere instanties De ib er, rt er en leerkracht werken regelmatig samen met professionals van externe instanties (bijv. algemeen maatschappelijk werk, RIAG, GG&GD) Er is geregelde samenwerking en afstemming met professionals uit speciaal onderwijs en zorginstellingen. Begeleiding/samenwerking, aangevraagd door ouders, van verschillende disciplines is mogelijk binnen de school als de expertise wordt gedeeld en geldt als een ontwikkeling voor het individuele kind en voor de school. De school is goed op de hoogte van het netwerk van voorzieningen en expertise rond de school en kan daar snel over beschikken als het moet. Dat is o.a. mogelijk via de expertise van cluster 3 en 4 in de school, plaatselijke logopedie, sofa training, (school)maatschappelijk werk via de gemeente, Berkel-B, fysiotherapie, ergotherapie, psychologische en pedagogische adviesbureaus, enz De behoefte aan samenwerking met andere instanties groeit mee met de aanwezigheid op school van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Dyslexie begeleiding en kindercoach zijn actief op school en delen de expertise met leerkracht en ib-er. De Meeander werkt op basis van de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen samen met de andere instanties. De lijnen naar de instanties zijn kort en geborgd via de OPD van Accent en het Zorgloket. De samenwerking met Zonnekinderen is een geregelde afstemming tussen professionals. 12

13 4. Tot slot Over het geheel genomen is De Meeander te karakteriseren als een brede zorgschool. Op de meeste en zwaarst wegende velden en binnen het onderwijsconcept past op dit moment het profiel van een brede zorgschool het beste bij De Meeander. Onderwijsconcept Netwerkschool Smalle zorgschool 1. Aandacht in de klas x 2. Materialen x 3. Ruimtelijke omgeving 4. Expertise X (Heelweg) 5. Relaties X x Brede zorgschool x Inclusieve school X (Varsseveld) De aangegeven groeimogelijkheden op het algemene onderwijsconcept van de school en op de vijf velden bieden perspectief op ontwikkeling. De groei moet acceptabel voor het team zijn en er moet steeds gekeken worden wat op dat moment de grenzen zijn. Alle aangegeven groeimogelijkheden bieden kansen om meer leerlingen met speciale onderwijsbehoeften onderwijs te kunnen bieden, maar ook om de gewone leerlingen meer aan hun specifieke onderwijsbehoeften aangepast onderwijs te bieden. 13

14 Bijlage 1 Geschatte aantallen leerlingen speciaal (basis)onderwijs per 100 leerlingen op een basisschool Per 100 leerlingen op een basisschool zijn er: ~ 3 leerlingen sbo ~ 0,5 leerlingen cluster 2 ~ 1 leerling cluster 3 ~ 0,75 leerling cluster 4 (waarvan ~ 0,3 leerling ZMOK) 0,07 leerling rugzakje Cluster 1 0,27 leerling rugzakje Cluster 2 0,4 leerling rugzakje Cluster 3 0,6 leerling rugzakje Cluster 4 De verblijfsduur op het sbo van een leerling is gemiddeld 4 (tot 5) jaar. Bij een school van bijvoorbeeld 270 leerlingen zou je dus verwachten dat er gemiddeld per jaar (2,7 x 3) / 4 ~ 2 leerlingen verwezen worden naar het sbo. De verblijfsduur op het so schatten wij op 5 (tot 6) jaar. Bij een school van bijvoorbeeld 270 leerlingen zou je dus verwachten dat a - eens in de drie jaar een leerling verwezen wordt naar cluster 2 - twee keer in drie jaar een leerling verwezen wordt naar cluster 3 - twee keer in vijf jaar een leerling verwezen wordt naar cluster 4 - er waarschijnlijk geen leerling is met rugzakje cluster 1 - er ongeveer 50 % kans is dat er 1 leerling is met rugzakje cluster 2 - er waarschijnlijk 1 leerling is met een rugzakje cluster 3 - er waarschijnlijk 1 leerling is met een rugzakje cluster 4 a Deze aantallen zouden gelden wanneer alle leerlingen via het regulier onderwijs naar het speciaal onderwijs zouden stromen. In werkelijkheid vindt verwijzing soms al plaats vóór dat de leerling een reguliere school heeft bezocht. 14

15 Bijlage 2 Tabel 1: Speciale onderwijszorg op netwerkschool Veld 1. Hoeveelheid aandacht en tijd 2. Onderwijsmaterialen 3. Ruimtelijke omgeving De lk zorgt zelf voor bijv. preteaching, werken aan de instructietafel, op tijdelijke basis (een uur per week). Er wordt gewerkt met de gegeven groepsgrootte (± 25 leerlingen). Er wordt waar nodig gebruik gemaakt van niveaudifferentiatie in de lesmethoden. Er is aanvullend remediërend materiaal voor de kernvakken, behorend bij de gebruikte lesmethoden. Aan de tafel van de zorgleerlingen wordt één-op-één begeleiding gegeven. 4. Expertise De lk hebben enige kennis van en competenties op het gebied van speciale onderwijsbehoeften 5. Samenwerking met andere instanties De lk onderhouden contacten met de ib er om op de hoogte te blijven. Er is speciale onderwijszorg door rt er en/of ib er, op tijdelijke basis (gedurende enkele uren per week, gericht op het kind). Er zijn onderwijsmaterialen beschikbaar die tegemoet komen aan specifieke didactische kenmerken en speciale pedagogische/psychologische kenmerken (bijv. beloningssysteem). Er is op de gang ruimte waar éénop-één begeleiding of begeleiding van een (sub)groepje leerlingen kan plaatsvinden. De rt er en/of ib er hebben enige kennis van en competenties op het gebied van de meest voorkomende speciale onderwijsbehoeften. Er is op basis van behoefte samenwerking en afstemming met professionals uit so en zorginstellingen. 15

16 Tabel 2: Speciale onderwijszorg op smalle zorgschool Veld 1. Hoeveelheid aandacht en tijd 2. Onderwijsmaterialen 3. Ruimtelijke omgeving De lk zorgt. Voor b.v. preteaching, extra leestijd, op tijdelijke basis (enkele uren per week). Er wordt grotendeels gewerkt met de gegeven groepsgrootte (± 25 leerlingen). Er wordt gebruik gemaakt van niveau- en tempodifferentiatie in de lesmethoden. Er is aanvullend remediërend materiaal, behorend bij de gebruikte lesmethoden. Er is een aparte plek (bijv. prikkelarm hoekje) waar één-opéén begeleiding of begeleiding van een (sub)groepje zorgleerlingen kan plaatsvinden. 4. Expertise De lk hebben enige kennis van en competenties op het gebied van de speciale onderwijsbehoeften Enkele leerkrachten hebben zich verdiept in de meest voorkomende problemen/aandoeningen/stoorniss en 5. Samenwerking met andere instanties De lk onderhouden contacten met de ib er om op de hoogte te blijven. Er is speciale onderwijszorg door rt er en/of ib er, op tijdelijke basis (een enkel dagdeel of enkele dag per week, gericht op het kind). Er is speciale onderwijszorg door ab er (gericht op het kind). Er is een teamaanpak m.b.t effectieve instructie en zelfstandig werken Er zijn onderwijsmaterialen beschikbaar die tegemoet komen aan specifieke didactische kenmerken (bijv. picto-grammen) en speciale pedagogische/ psychologische kenmerken. Er wordt op projectbasis gewerkt aan het pedagogisch klimaat. Er is op de gang ruimte waar één-opéén begeleiding of begeleiding van een (sub)groepje zorgleerlingen kan plaatsvinden. De rt er en/of ib er hebben kennis van en competenties op het gebied van vele speciale onderwijsbehoeften Een deel van het team heeft kennis van en competenties op het gebied van de speciale onderwijsbehoeften Er is geregelde samenwerking en afstemming met professionals uit so en zorginstellingen. 16

17 Tabel 3: Speciale onderwijszorg op brede zorgschool Veld 1. Hoeveelheid aandacht en tijd 2. Onderwijsmaterialen 3. Ruimtelijke omgeving De lk zorgt d.m.v. een goed klassenmanagement voor preteaching/verlengde instructie, extra leertijd, op tijdelijke basis (enkele uren per week). Er wordt grotendeels gewerkt met de gegeven groepsgrootte (± 25 leerlingen). Er is de mogelijkheid om extra handen in de groep te regelen. b.v. onderwijsassistent, daar waar nodig. Er wordt niveau- en tempodifferentiatie toegepast binnen de lesmethoden. Voor zorgleerlingen zijn er aparte methoden beschikbaar. Er is aanvullend remediërend materiaal, behorend bij de gebruikte lesmethoden. Er wordt lesstof aangeboden vanuit leerlijnen die gebaseerd zijn op de kerndoelen. Er zijn aparte plekken waar éénop-één begeleiding en begeleiding van (sub)groepjes zorgleerlingen kan plaatsvinden. 4. Expertise Meerdere lk hebben veel kennis en competenties op het gebied van de stoornissen en beperkingen van zorgleerlingen. Via collegiale consultatie en intervisie blijven lk scherp. 5. Samenwerking met andere instanties De ib er, rt er en lk werken regelmatig samen met professionals van externe instanties (bijv. algemeen maatschappelijk werk, RIAG, GG&GD) Er is speciale onderwijszorg door zorgspecialist en/of ib er, op semi-permanente basis (gedurende enkele dagen per week, gericht op het kind en de leerkrachtvaardigheden). Er is tijdelijke ondersteuning in de vorm van Collegiale Intensieve Ondersteuning beschikbaar Er is speciale onderwijszorg door ab er (gericht op het kind en versterking van de leerkrachtvaardigheden) Er is een teamaanpak m.b.t effectieve instructie Er is een orthotheek met onderwijsmaterialen beschikbaar die tegemoet komen aan specifieke didactische kenmerken, speciale pedagogische/ psychologische kenmerken en fysieke/lichamelijke kenmerken. Er wordt door de hele school gewerkt met een speciaal programma voor de sociaalemotionele ontwikkeling (bijv. Leefstijl/kanjertraining). Er is een aparte ruimte voor andere functies (bijv. voor verzorging of voor een time-out). Een groot deel van het team heeft kennis van en competenties op het gebied van de specifieke onderwijsbehoeften van zorgleerlingen. Experts m.b.t. voorkomende stoornissen en beperkingen zijn direct beschikbaar (bijv. schoolmaatschappelijk werker, logopedist). Er is geregelde samenwerking en afstemming met professionals uit speciaal onderwijs en zorginstellingen. Begeleiding/samenwerking, aangevraagd door ouders, van verschillende disciplines is mogelijk binnen de school als de expertise wordt gedeeld en geldt als een ontwikkeling voor het individuele kind en voor de school 17

18 Tabel 4: Speciale onderwijszorg op inclusieve school Veld 1. Hoeveelheid aandacht en tijd De lk zorgt voor (b.v. preteaching/verlengde instructie), extra leertijd, op tijdelijke basis (enkele uren per week). Er wordt grotendeels gewerkt met de gegeven groepsgrootte (± 25 leerlingen). Er zijn geregeld twee paar handen in de klas, voor intensieve begeleiding in kleine groepjes. Er is speciale onderwijszorg door zorgspecialist en/of ib er, op semi-permanente basis (gedurende enkele dagen per week, gericht op de leerkrachtvaardigheden). Er is tijdelijke ondersteunning in de vorm van Colegiale Intensieve Ondersteuning beschikbaar Er is speciale onderwijszorg door ab er (gericht op het kind en versterking van de leerkrachtvaardigeheden) Er is een teamaanpak m.b.t effectieve instructie 2. Onderwijsmaterialen 3. Ruimtelijke omgeving Zorgleerlingen volgen (individuele) leerlijnen in de kernvakken, gebaseerd op de kerndoelen. Er zijn onderwijsmaterialen aanwezig met speciale didactische kenmerken, speciale pedagogische/psychologische kenmerken en fysieke/lichamelijke kenmerken, tegemoetkomend aan kindspecifieke belemmeringen (bijv. verpleegmateriaal voor langdurig zieke kinderen). De lokalen zijn aangepast voor leerlingen met speciale bewegingsbehoeften (bijv. rolstoelgebruik), de lokalen zijn ruim bemeten, bieden deelruimtes voor diverse activiteiten. 4. Expertise De lk zijn experts op het gebied van speciale onderwijsbehoeften. Daartoe zijn scholings- en certificeringstrajecten gevolgd (bijv. akte so en master SEN). De lk laten zich voortdurend bijscholen, m.b.v. coaching en training on the spot (videointeractie-begeleiding). Via externe audits/ex ante inspectiebezoeken blijven lk scherp. Er is een rijk geoutilleerde orthotheek met onderwijsmaterialen beschikbaar die tegemoet komen aan specifieke didactische kenmerken, speciale pedagogische/psychologische kenmerken en fysieke/lichamelijke kenmerken Er wordt door de hele school gewerkt met een speciaal programma voor de sociaalemotionele ontwikkeling (preventief pedagogisch schoolklimaat). De binnen- en buitenruimte zijn volledig aangepast voor leerlingen met speciale bewegingsbehoeften (bijv. rolstoelgebruik, time-out), voor speciale verzorging (bijv. revalidatie, fysiotherapie) en voor speciale leerbehoeften (bijv. schooltuin). Er zijn meerdere aparte ruimtes met een eigen functie (bijv. voor timeout). Het gehele team heeft kennis van en competenties op het gebied van de specifieke onderwijsbehoeften van de zorgleerlingen. Experts vanuit meerdere disciplines met betrekking tot alle voorkomende stoornissen en beperkingen zijn direct beschikbaar (bijv. schoolmaatschappelijk werker, orthopedagogisch specialist, logopedist, kinderfysio-therapeut, schoolpsycholoog). Er is een ouderconsulent die belangen behartigt van ouders, hen 18

19 wegwijs biedt in de wereld die zorg heet (bijv. bij aanvragen lgf/pgb) 5. Samenwerking met andere instanties De ib er, rt er en lk werken intensief samen met professionals van externe instanties (hogescholen en universiteiten), benutten nieuwe wetenschappelijke inzichten en Er is op structurele basis intensieve samenwerking en afstemming met so en andere zorginstellingen (ook met Bureau Jeugdzorg) voor alle zorgleerlingen (bijv. gezamenlijke bijdrage aan uitvoering van ihp). evidence based behandelingsmethoden (na raadpleging databank Effectieve jeugdinterventies*). Begeleiding/samenwerking, aangevraagd door ouders, van verschillende disciplines is mogelijk binnen de school als de expertise wordt gedeeld en geldt als een ontwikkeling voor het individuele kind en voor de school De school biedt i.s.m. instellingen aantrekkelijke (opvoedings)cursussen aan voor ouders * Op de webpagina van het NJi (Nederlands Jeugdinstituut) wordt bijgehouden wat in de speciale onderwijszorg werkt, wat wetenschappelijk bewezen is in de praktijk. 19

Schoolondersteuningsprofiel. Juni 2015. Jozefschool (03KF) Gerberastraat 2 1431 SG Aalsmeer

Schoolondersteuningsprofiel. Juni 2015. Jozefschool (03KF) Gerberastraat 2 1431 SG Aalsmeer Schoolondersteuningsprofiel Juni 2015 Jozefschool (03KF) Gerberastraat 2 1431 SG Aalsmeer Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Huidige stand van zaken... 3 1.1 Het onderwijsconcept... 3 1.2 De voorzieningen

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs Naam onderwijsvoorziening: De Bongerd Datum bezoek: 23 mei 2013 In opdracht van: Samenwerkingsverband IJssel Berkel Rapporteur: Pauline van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van

Schoolondersteuningsprofiel van Schoolondersteuningsprofiel van 1. Inleiding De Zwaluw ligt aan de rand van het dorp Nes aan de Amstel. De school telt rond de 100 leerlingen, die zijn verdeeld over 5 groepen. In het gebouw zijn ook een

Nadere informatie

Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs

Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Naam onderwijsvoorziening: OBS De Tarthorst, Wageningen Datum bezoek: 14 september 2011 In opdracht van: SWV Veluwe Rijn Vallei Rapporteur: Caroline van

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO Naam onderwijsvoorziening: Openbare Basisschool Dorus Rijkers Datum bezoek: 4 juni 2013 In opdracht van: Stichting Openbaar Onderwijs Noord Rapporteur:

Nadere informatie

Het schoolprofiel van De Knienenbult aan de hand van de vijf domeinen van IVO (Indiceren volgens Onderwijsbehoeften).

Het schoolprofiel van De Knienenbult aan de hand van de vijf domeinen van IVO (Indiceren volgens Onderwijsbehoeften). Het schoolprofiel van De Knienenbult aan de hand van de vijf domeinen van IVO (Indiceren volgens Onderwijsbehoeften). Onderwijsondersteuning voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften De school biedt

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO basisonderwijs

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO basisonderwijs Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO basisonderwijs Naam onderwijsvoorziening: Jozefschool Datum bezoek: 17 januari 2013 In opdracht van: SWV Amstelland Zuid en De Veenlanden Rapporteur: Sicco

Nadere informatie

Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs

Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Naam onderwijsvoorziening: De Zilverzwaan Datum bezoek: 15 november 2011 In opdracht van: Samenwerkingsverband Over Betuwe Rapporteur: Pauline van der Zwet-Kortekaas

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: obs De Blaak Datum bezoek: 8 oktober 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas M&O-groep, s-hertogenbosch

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel April 2014 Halderweg 43-45 6721 ZJ Bennekom 0318-415346 info@juliana.cnsede.nl www.juliana.cnsede.nl -1- Inhoudsopgave Deel I Inventarisatie...3 1. Korte typering van de school...

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: St. Jozef Datum bezoek: 30 september In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Heleen Versteegen M&O-groep, s-hertogenbosch

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: St. Caecilia Datum bezoek: 19 augustus 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Heleen Versteegen M&O-groep,

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Armhoefse Akker Datum bezoek: 23 oktober, 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Antonius Biest-Houtakker Datum bezoek: 14 mei 2013 In opdracht van: Samenwerkingsverband PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Irma

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Berkeloo Datum bezoek: 24 september In opdracht van: SWV-PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas M&O-groep,

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: De Kikkenduut te Oisterwijk Datum bezoek: 5 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Ina Latuputty

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel basisschool Dierdonk

Ondersteuningsprofiel basisschool Dierdonk Ondersteuningsprofiel basisschool Dierdonk Gebaseerd op format Qliq Primair Onderwijs Aanleiding In het kader van de wet Passend onderwijs is Nederland verdeeld in een aantal regio s. Binnen elke regio

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Verkorte versie Wij beogen met deze verkorte versie het voor ouders vlot en inzichtelijk wordt wat onze mogelijkheden en ambities zijn op het gebied van passend onderwijs. De

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Het beeld van de school... 3 3. Grenzen en groeimogelijkheden van de Cirkel... 8 3.1 Groeimogelijkheden en grenzen

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool De Borne Datum bezoek: 31 oktober, 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas M&O-groep,

Nadere informatie

Het profiel van het onderwijszorgaanbod van een reguliere school wordt bepaald door:

Het profiel van het onderwijszorgaanbod van een reguliere school wordt bepaald door: ONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2015 1 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. De huidige stand van zaken... 4 A. De Visie van de Roelof Venema School:... 4 De missie van de Roelof Venema School is:... 5 Wat betekent

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: RK Basisschool Christoffel Datum bezoek: 17 september, 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Don Sarto Datum bezoek: 25 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Irma Miedema M&O-groep,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Het Duet. Het Duet, Prinses Christinalaan 120, 1421 BN Uithoorn 0297-500666

Schoolondersteuningsprofiel. Het Duet. Het Duet, Prinses Christinalaan 120, 1421 BN Uithoorn 0297-500666 Schoolondersteuningsprofiel Het Duet Het Duet, Prinses Christinalaan 120, 1421 BN Uithoorn 0297-500666 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1. De huidige stand van zaken.... 4 2.1 Het onderwijsconcept...

Nadere informatie

Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs

Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Naam onderwijsvoorziening: Datum bezoek: 08-09-2011 In opdracht van: SWV Veluwe Rijn Vallei Aanwezig bij het interview: Dhr. Hans Bierman (directeur) Mw.

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Open Hof Datum bezoek: 29 augustus 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Pauline van der Zwet-Kortekaas

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool De Wingerd in Esbeek Datum bezoek: 16 september In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Irma Miedema

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs Naam onderwijsvoorziening: Buikslotermeer Datum bezoek: In opdracht van: 25 april Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Rapporteur: Sicco Baas

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 27JN00 RK Bs De Vendelier

Schoolondersteuningsprofiel. 27JN00 RK Bs De Vendelier Schoolondersteuningsprofiel 27JN00 RK Bs De Vendelier Inhoudsopgave Toelichting... DEEL I INVENTARISATIE... Samenvattend schoolprofiel... 1 Hoeveelheid aandacht en tijd... 2 Onderwijsmaterialen... 3 Ruimtelijke

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Antares Datum bezoek: 27 augustus 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas M&O-groep,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Vrije School De Zwaneridder Wageningen

Schoolondersteuningsprofiel Vrije School De Zwaneridder Wageningen Schoolondersteuningsprofiel Vrije School De Zwaneridder Wageningen Wageningen, 1 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De beschrijving van het onderwijs... 4 2.1 Het onderwijsconcept... 5 2.2

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs

Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs Rapport audit onderwijs ondersteuningsaanbod IVO basisonderwijs Naam onderwijsvoorziening: OBS De Pijlstaart, Vinkeveen Datum bezoek: 2 oktober 2012 In opdracht van: Swv Amstelland Zuid en De Veenlanden

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Kameleon Datum bezoek: 1 oktober 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Pauline van der Zwet-Kortekaas

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Bernulphusschool, Oosterbeek Stichting Fluvius

Schoolondersteuningsprofiel van Bernulphusschool, Oosterbeek Stichting Fluvius Schoolondersteuningsprofiel van Bernulphusschool, Oosterbeek Stichting Fluvius Schooljaar 2014-2015 Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Jenaplanschool Rennevoirt Datum bezoek: 24-9-2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Pauline van der Zwet-Kortekaas

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Den Bongerd Datum bezoek: 21 augustus In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Irma Miedema M&O-groep,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Vrije School De Vuurvogel Ede

Schoolondersteuningsprofiel Vrije School De Vuurvogel Ede Schoolondersteuningsprofiel Vrije School De Vuurvogel Ede Ede, 1 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De beschrijving van het onderwijs... 4 2.1 Het onderwijsconcept... 5 2.2 De voorzieningen

Nadere informatie

Profileren en indiceren. sardes. speciale editie. nummer 8-maart 2010 IVO

Profileren en indiceren. sardes. speciale editie. nummer 8-maart 2010 IVO Profileren en indiceren sardes nummer 8-maart 2010 speciale editie IVO Sint Jacobsstraat 63 3511 BP Utrecht (NL) Postbus 2357 3500 GJ Utrecht (NL) T..31 (0)30 23 26 200 F..31 (0)30 23 33 017 E-mail secretariaat

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Julianaschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Julianaschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Julianaschool adres: Corleseweg 4 postcode: 7102EV Winterswijk telefoon nr.: 0543-512937 website: www.juliana-winterswijk.nl Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Vooraf... 3 Inleiding...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Wieling. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting.

Nadere informatie

Rapport Audit Onderwijs ondersteuningsaanbod IVO Primair Onderwijs

Rapport Audit Onderwijs ondersteuningsaanbod IVO Primair Onderwijs Rapport Audit Onderwijs ondersteuningsaanbod IVO Primair Onderwijs Naam onderwijsvoorziening: Parcivalschool Datum bezoek: 8 september 2011 In opdracht van: Samenwerkingsverbanden Arnhem e.o. Rapporteur:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL de Bosmark. adres: Europastraat 10 postcode: 7091 XC Dinxperlo telefoon nr.: website:

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL de Bosmark. adres: Europastraat 10 postcode: 7091 XC Dinxperlo telefoon nr.: website: SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL de Bosmark adres: Europastraat 10 postcode: 7091 C Dinxperlo telefoon nr.: 0315-820213 website: www.bosmark.nl Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Vooraf... 3 Inleiding... 3

Nadere informatie

De actuele kaart van het samenwerkingsverband

De actuele kaart van het samenwerkingsverband De actuele kaart van het samenwerkingsverband Bevindingen externe audit Schoolondersteuningsprofielen Bron: Rapportage AUDIT ONDERSTEUNINGSAANBOD IVO versie regionale indeling swv PLEIN 013 (po 30-04 Tilburg

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool SamSam. Oosterhout (Gld)

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool SamSam. Oosterhout (Gld) SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool SamSam Oosterhout (Gld) 1 2 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool SamSam. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Driehuisschool

Ondersteuningsprofiel Driehuisschool Ondersteuningsprofiel Driehuisschool Inleiding. Bij de keuze van een school en bij datgene wat een school biedt staat één belang centraal: dat van het kind. Ouders en school moeten het er daarom over eens

Nadere informatie

Rapport Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs

Rapport Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Rapport Audit Onderwijszorgaanbod IVO Primair Onderwijs Naam onderwijsvoorziening: Basisschool De Zwaluw Dichterbij dan je denkt! Datum bezoek: 21 november 2011 In opdracht van: Samenwerkingsverband Amstelzijde

Nadere informatie

School ondersteuningsprofiel

School ondersteuningsprofiel School ondersteuningsprofiel 2015 Schoolondersteuningsprofiel Cbs Juliana Leerdam, 2015 pagina 1 van 9 Schoolondersteuningsprofiel CBS Juliana Leerdam I. Rapportage februari 2012 (Plan) pag. 2 II. Aandachtsvelden

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisschool 't Kempken. adres: Beuksveld 6 postcode: 7104 BD Meddo telefoon nr.: 0543-569406 website: www.tkempken.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisschool 't Kempken. adres: Beuksveld 6 postcode: 7104 BD Meddo telefoon nr.: 0543-569406 website: www.tkempken. SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisschool 't Kempken adres: Beuksveld 6 postcode: 7104 BD Meddo telefoon nr.: 0543-569406 website: www.tkempken.nl Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Vooraf... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Contact gegevens: Binnenkruierstraat EC Almere

Schoolondersteuningsprofiel Contact gegevens: Binnenkruierstraat EC Almere Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 School: PCB Het Kompas Contact gegevens: Binnenkruierstraat 5 1333 EC Almere 036-5321065 dir.kompas@prisma-almere.nl Directie en IB: Jenneke Kester Erna Siegers Inleiding

Nadere informatie

SO DE ISSELBORGH, DOETINCHEM. 1. De school in het voedingsgebied

SO DE ISSELBORGH, DOETINCHEM. 1. De school in het voedingsgebied SO DE ISSELBORGH, DOETINCHEM 1. De school in het voedingsgebied SO de Isselborgh in Doetinchem van de stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOTOG) is een cluster 4 locatie voor leerlingen

Nadere informatie

1. De hoeveelheid handen in de klas De omschrijving van de Kajuit past bij het profiel van een smalle ondersteuningsschool.

1. De hoeveelheid handen in de klas De omschrijving van de Kajuit past bij het profiel van een smalle ondersteuningsschool. Het schoolondersteuningsprofiel van OBS De Kajuit Inleiding Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van OBS De Kajuit. Met de invoering van de wet op Passend Onderwijs is elke school verplicht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool De Bienekebolders Datum bezoek: 9 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Irma Miedema

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisschool St. Jozef

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisschool St. Jozef SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisschool St. Jozef adres: Schoolstraat 1 postcode: 7101 GB Winterswijk telefoon nr.: 0543-532747 website: www.jozefww.skbg.nl Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Vooraf...

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: basisschool Jeanne d Arc Datum bezoek: 21 mei 2013 In opdracht van: Samenwerkingsverband PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Irma

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: basisschool De Alm Datum bezoek: 2 september, 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas M&O-groep,

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL St. Jorisschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL St. Jorisschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL St. Jorisschool adres: Waterhoen 1 postcode: 7132 DK Lichtenvoorde telefoon nr.: 0544-373567 website: www.st-jorisschool.nl Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Vooraf... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Zakelijke gegevens (*): Naam school: Damiaanschool Straat: Rozenstraat 21/ Graaf Lodewijklaan 6 Telefoon:030-6918394 Mailadres: info@damiaanschool.nl Website:www.damiaanschool.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE)

ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) a. Dialoog over speciale onderwijsbehoeften 1 : Allen docenten binnen de school/afdeling kennen

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool De Molenhoek te Oisterwijk Datum bezoek: 12 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur:

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN RKBS DE SPRINGSCHANS. Algemeen:

HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN RKBS DE SPRINGSCHANS. Algemeen: HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN RKBS DE SPRINGSCHANS. Algemeen: In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel (OP) van onze school. Deze beschrijving van het OP is het uitgangspunt

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: eerste Jan Ligthartschool Datum bezoek: 17 september 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Rob van Haren

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL School ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN basisschool Ondersteuningsprofiel van De Horizon Naam van de school: Basisschool De Horizon Adres: Landtong 8-10 Postcode: 1186 GP Plaats: Amstelveen Datum: juni 2015 Opgesteld

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Dr. Albertus Risaeusschool Ingevuld September 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening Onze visie: Wij zijn een zich steeds ontwikkelende

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNINGSPROFIEL BEGELEIDINGSSCHOOL (REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS)

BASISONDERSTEUNINGSPROFIEL BEGELEIDINGSSCHOOL (REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS) ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) a. Dialoog over speciale onderwijsbehoeften 1 : Alle docenten binnen de school/afdeling kennen de

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL De Korenburg. adres: Morsestraat 21A postcode: 7101 JA Winterswijk telefoon nr.: 0543-512214 website: www.dekorenburg.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL De Korenburg. adres: Morsestraat 21A postcode: 7101 JA Winterswijk telefoon nr.: 0543-512214 website: www.dekorenburg. SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL De Korenburg adres: Morsestraat 21A postcode: 7101 JA Winterswijk telefoon nr.: 0543-512214 website: www.dekorenburg.nl Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Informatie

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van: Algemene Basisschool Middelburg

Schoolondersteuningsprofiel van: Algemene Basisschool Middelburg Bijgesteld dd 7 september 2017 Schoolondersteuningsprofiel van: Algemene Basisschool Middelburg Inleiding Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om hun schoolloopbaan goed te doorlopen. Wat

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: OBS Overhoeks Datum bezoek: 14 mei 2013 In opdracht van: Stichting Openbaar Onderwijs Noord Rapporteur: Alfons Timmerhuis M&O-groep,

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool De Sleutel Bestuur: Stichting Opmaat Datum bezoek: 24 september 2013 In opdracht van: Swv Passend Onderwijs 30-04

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Passend Onderwijs en het ondersteuningsprofiel van Basisschool De Zon. Passend Onderwijs:

Passend Onderwijs en het ondersteuningsprofiel van Basisschool De Zon. Passend Onderwijs: Passend Onderwijs en het ondersteuningsprofiel van Basisschool De Zon Passend Onderwijs: Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term passend onderwijs.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. KBS Het Kofschip

Schoolondersteuningsprofiel. KBS Het Kofschip Turfstekerspad 1 1191 GW Ouderkerk a/d Amstel tel. 020-4963305 Koningin Wilhelminalaan 2 1191 BT Ouderkerk a/d Amstel tel: 020-4961389 e-mail: directie@hetkofschip.nl website: www.hetkofschip.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO

Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Rapport audit onderwijs ondersteuningsprofiel IVO Naam onderwijsvoorziening: Basisschool Cleijn Hasselt Datum bezoek: 22 oktober, 2013 In opdracht van: SWV PO 30-04 Tilburg e.o. Rapporteur: Sicco Baas

Nadere informatie

Pedagogisch doel: (hieronder staat een samenvatting van de visieomschrijving, het uitgebreide document is op te vragen bij de directie)

Pedagogisch doel: (hieronder staat een samenvatting van de visieomschrijving, het uitgebreide document is op te vragen bij de directie) Format Schoolondersteuningsprofiel Primair Onderwijs Almere 1. Gegevens van de school Naam de school Het Spectrum Directie Bart Kuipers Interne Begeleiding :Marloes de Vries, Hinke Brauckmann Bestuur Almeerse

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie