SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord"

Transcriptie

1 Inhoud 1. Voorwoord Waar Klimop voor staat Kernwaarden, missie en visie De katholieke identiteit van de school Onze prioriteiten Het onderwijs De organisatie van het onderwijs Opbrengstgericht werken (OGW) Basisvaardigheden/lesmethode Het schoolplan Jaarverslag Jaarplan Kwaliteitsbeleid De resultaten van het onderwijs CITO entree- en eindtoets Instroom, doorstoom en uitstroom Procedure instroom Aanmelding/inschrijving groep Aanmelding/inschrijving andere groepen Procedure doorstroom Doubleren Eigen leerlijn Versnellen of vervroegde doorstroming Naar het voortgezet onderwijs & advisering De begeleiding van kinderen De 1-zorgroute V.V.E Dyslexieprotocol Plusklas Dolfijn Jeugdgezondheidszorg op school GGD Schoolmaatschappelijk Werk

2 7. Het schoolteam De samenstelling van het team Scholing van leerkrachten Vervanging van een leerkracht Stagiair(e)s Externe onderwijskundige begeleiding schoolteam De ouders Gezamenlijk belang Informatie aan ouders Informatieplicht Het belang van inspraak en betrokkenheid van ouders Samenwerking met Ouders als educatieve partners Oudervereniging Medezeggenschapsraad (M.R.) Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.) Klachten Vertrouwenspersoon Kind Centrum Rijkevoort Buitenschoolse Opvang (BSO) Tussenschoolse Opvang (TSO) Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Doe Je Mee Praktische zaken in alfabetische volgorde

3 1. Voorwoord Het team van Klimop nodigt u van harte uit deze schoolgids te lezen, zodat u goed geïnformeerd bent over alle onderwerpen die met het onderwijs op onze school te maken hebben. Klimop wil zich profileren en ook daarom willen wij graag vertellen wat wij belangrijk vinden op onze school. Een goede communicatie tussen u als ouder, andere belanghebbenden en de school is voor ons van wezenlijk belang om onze taak goed uit te kunnen voeren. In deze schoolgids wordt u geïnformeerd over: wat onze visie en ons motto is, wat wij belangrijk vinden in ons streven naar kwalitatief goed onderwijs, hoe er op school gewerkt wordt, hoe de zorg voor kinderen ingericht is, onze resultaten, regelingen, die van belang zijn voor de goede gang van zaken, hoe de Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging een rol spelen binnen het geheel. De schoolgids bestaat uit twee delen. Het eerste deel bent u nu aan het lezen. In deze uitgave is er in het bijzonder aandacht voor ons onderwijs. Dit deel ontvangt u na de officiële inschrijving van uw kind. Jaarlijks verschijnt er een tweede deel, in deze uitgave beperken we ons zoveel mogelijk tot actuele informatie. Beide delen worden regelmatig aangepast. De actuele versies vindt u op onze Klimopsite. Klimop beschikt ook over een schoolplan. In dit vierjarenplan staat onder andere een uitgebreide beschrijving van het schoolbeleid. Het schoolplan en het jaarplan kunt u op school inzien of opvragen via . Wij sturen u dan een pdf-bestand. Wij hopen dat u onze schoolgids met veel plezier zult lezen. Heeft u tips hoe wij de informatieverstrekking of ons onderwijs nog kunnen verbeteren, dan horen wij dat graag van u. Heeft u na het lezen van de schoolgids nog vragen, stap dan gerust binnen. U bent van harte welkom voor een persoonlijk gesprek of om een kijkje te nemen in de school. Maak wel van tevoren even een afspraak (telefoon: ) of Tot slot spreek ik mede namens het team de wens uit, dat u en uw kinderen een prettige leerzame tijd mogen hebben. Uw kind is het waard! Nicole Jans Directeur basisschool Klimop Aan deze schoolgids werkten mee: teamleden ouders MR-leden bestuurders 3

4 Morgen is vandaag Stichting Primair Onderwijs "Peelraam" is op 1 januari 2007 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Basisonderwijs Gezamenlijk Overleg Sint Anthonis en Rijkevoort (Goser) en Stichting Katholiek Basisonderwijs Mill C.A. (SKBM). Peelraam vormt het bevoegd gezag van 13 basisscholen met circa leerlingen en 130 personeelsleden. De 13 basisscholen zijn: Berg en Beek, Sint Anthonis Pater Eymard, Stevensbeek De Hinkstap, Wanroij Klimop, Rijkevoort De Klimop, Wilbertoord De LenS, locatie S., Mill De LenS, locatie L., Mill Matthias, Oploo De Schare, Sint Hubert 't Stekske, Langenboom De Vlieger, Landhorst Willem Christiaans, Ledeacker De Zonnewijzer, Westerbeek per beide gehuisvest op de nieuwe locatie: Langenboomseweg in Mill. Vanaf gefuseerd. Bestuursfilosofie Peelraam werkt volgens het Raad van Toezicht model. In dit model heeft de Raad van Toezicht bevoegdheden overgedragen aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de resultaten van de stichting. De Raad van Toezicht houdt dus toezicht op de uitvoering van het beleid op de scholen en de resultaten die behaald worden, maar toetst ook of scholen voldoen aan hun maatschappelijke opdracht. Het College van Bestuur geeft leiding aan de directeuren en ziet erop toe dat binnen alle scholen goed onderwijs wordt gegeven dat voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen en dat alle scholen de opbrengsten halen die worden verwacht. De directeuren leggen verantwoording af aan het College van Bestuur over de resultaten die op hun school bereikt worden en over hun bijdrage aan de ontwikkeling van de stichting. In deze structuur zijn de directeuren integraal verantwoordelijk voor goed onderwijs en de resultaten van hun school. Zij geven integraal leiding aan hun team. Binnen het strategisch beleid en de strategische kaders van de stichting hebben de directeuren de ruimte en de vrijheid om hun eigen beleid te voeren. 4

5 Missie en visie van Peelraam Missie In onze missie verwoorden we wat onze gezamenlijke opdracht is. Onze missie geeft richting aan het handelen van alle medewerkers van Peelraam en van de medewerkers van andere instellingen die voor Peelraam werken. Onze missie verwoorden we als volgt: Peelraam biedt onderwijs dat: uitgaat van de individuele en unieke ontwikkelingskansen van ieder kind. recht doet aan ieders etnische en culturele achtergrond, geloofsovertuiging en levensbeschouwing. kinderen toerust om volwaardig te kunnen participeren in onze pluriforme samenleving en kenniseconomie. Binnen Peelraam staat een aantal waarden centraal. Deze waarden geven aan wie we zijn, waarvoor wij staan en vooral wie we willen zijn. Ze zijn het fundament voor het handelen van alle medewerkers en ze vormen de basis voor het kunnen realiseren van de missie en de visie. Onze kernwaarden zijn: Pedagogisch optimisme Waardering Gezamenlijke verantwoordelijkheid Eigenaarschap Visie In onze visie verwoorden we onze opvattingen op onderwijs en de ontwikkelingsmogelijkheden die we voor kinderen en medewerkers willen realiseren. Het is een toekomstbeeld waarvoor we ons in de komende vier jaar gaan inspannen. Het kind Peelraam wil kinderen vanuit een katholieke identiteit en lokale eigenheid optimaal toerusten om deel te kunnen nemen aan onze complexe en pluriforme samenleving. De school staat daarbij in voortdurende dialoog met de ouders. Opvoeding en ontwikkeling vinden plaats binnen een gezamenlijk sociaal kader waarin normen en waarden een belangrijke rol spelen. Er is respect voor verschillen en voor andere opvattingen. We creëren een veilige leeromgeving waarin kinderen eigenwaarde en een positief zelfbeeld ontwikkelen. We werken vanuit pedagogisch optimisme. De drie basisbehoeften competentie, relatie en autonomie staan hierbij centraal. We gaan uit van de talenten van kinderen. Een kind moet zich competent voelen en, waar mogelijk, zelf sturing kunnen geven aan zijn ontwikkelingsproces en voortdurend kunnen groeien, letterlijk en figuurlijk. We luisteren naar het kind en geven het de ruimte om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de ander, de omgeving, de natuur en de materialen. Het kind wordt uitgedaagd, niet alleen op cognitief gebied, maar ook op sociaal, motorisch en creatief gebied. De ouders Ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Peelraam verzorgt onderwijs dat afgestemd is op de wensen en behoeften van het kind en de ouders. 5

6 Ouders en school zijn samen partner bij de ontwikkeling van het kind. Er is een voortdurende dialoog en open communicatie tussen school en ouders over de inrichting van het onderwijs en de ontwikkeling en de resultaten van het kind. De medewerker Om optimaal onderwijs conform onze visie te realiseren staat de kwaliteit en het welbevinden van het personeel centraal. Onze medewerkers vormen het hart van onze organisatie en daarom investeren we optimaal in hun ontwikkeling en welbevinden. Ons HRM beleid is gebouwd op vier pijlers: professioneel, betrokken, gemotiveerd en gezond personeel. Binnen de kaders van het vastgestelde beleid en vanuit een collectief gevoelde visie, hebben onze medewerkers de professionele ruimte en de mogelijkheden om hun werk samen in te richten en uit te voeren. Door onderlinge interactie vindt er afstemming en ontwikkeling plaats. Het planmatig verloop van die werkzaamheden en de controle op voortgang en opbrengsten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden leggen we daarbij zo laag mogelijk in de organisatie. Medewerkers denken en handelen in het belang van het kind, de stichting, het cluster van scholen en de school. Elke medewerker investeert optimaal in zijn eigen ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich verbonden met onze organisatie en zijn trots op wat we samen tot stand brengen in het belang van het kind. De organisatie Peelraam is een professionele/lerende organisatie. De ontwikkelingsmogelijkheden van alle medewerkers worden gestimuleerd en zodanig verbonden dat op alle niveaus voortdurend veranderingen optreden om de doelen van Peelraam te kunnen realiseren. Er is focus op de ontwikkeling van een ieder die bij onze organisatie betrokken is. Die focus delen we met elkaar, waardoor er een continue stimulans is vanuit wederzijdse betrokkenheid op de visie van Peelraam. Hierbij wordt uitgegaan van het leren van eigen ervaringen en die van anderen. Peelraam investeert voortdurend in het ontwikkelen van kennis, expertise en vaardigheden om effectief te kunnen antwoorden op veranderende vragen en omstandigheden. Medewerkers stellen zich open op en committeren zich aan de missie en visie van Peelraam en die van het cluster van scholen. Lowi van der Mark Voorzitter College van Bestuur 6

7 2. Waar Klimop voor staat 2.1 Kernwaarden, missie en visie Onze kernwaarden KWALITEIT RESPECT PLEZIER SAMENWERKING OPENHEID Missie Wij bieden onze kinderen, in de leeftijd van vier tot twaalf jaar, een veilige, rijke en uitdagende leeromgeving, gericht op een brede en evenwichtige ontwikkeling op sociaal emotioneel en cognitief gebied. Samen met de ouders en andere partners in de opvoeding willen wij elk kind voorbereiden op een bij hun mogelijkheden passende plaats in het voortgezet onderwijs en daarmee indirect hun plaats in de samenleving. We hechten waarde aan een gedeeld en niet vrijblijvend partnerschap van ouders. Hiermee leveren we een bijdrage aan onze maatschappelijke opdracht en nemen we onze verantwoordelijkheid als opvoeder. Vanuit de overheid en samenleving wordt aan scholen een opvoedende taak toegekend. Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde om kinderen optimaal te laten leren. De school kan zich dus niet uitsluitend bezig houden met de kerntaak het verzorgen van onderwijs, maar heeft ook een pedagogische taak. Klimop wil haar rol als opvoeder nemen, niet door de opvoeding van ouders over te nemen, maar door samen met ouders en mogelijke andere educatieve partners in dialoog te komen met als doel een breed gedragen en goed afgestemde begeleiding van het kind. Ouders zijn de eerstverantwoordelijke bij de opvoeding. Binnen Klimop werken we aan een sterk pedagogisch klimaat waarbinnen de basisbehoeften autonomie, relatie en competentie een centrale plek hebben. We hebben aandacht voor het stimuleren van verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfstandigheid, positief gedrag en samenwerkingsvaardigheden. Het kind maakt immers deel uit van een samenleving waarin het op allerlei terreinen adequaat moet kunnen participeren. Visie Goed onderwijs geven kunnen we als school alleen bereiken door samenwerking en afstemming. Een vertrouwensrelatie tussen kinderen, ouders, team, directie en bestuur is essentieel. Samen moeten we zorgen voor een stimulerende en uitdagende omgeving waarin onze kinderen zich optimaal ontwikkelen op weg naar een gelukkige toekomst. 7

8 Klimop wil dat haar missie onderschreven en haar visie breed gedragen wordt door ouders, personeel en andere educatieve partners om zorg te dragen voor een optimale ontwikkeling van kinderen. De leerkracht is hierbij rolmodel. 2.2 De katholieke identiteit van de school Neutraal onderwijs bestaat niet. Op de achtergrond speelt altijd een mensvisie of levensbeschouwing mee. Een school en een leerkracht draagt altijd iets over van zijn of haar manier om in het leven te staan. In onze visie en praktijk herkennen we enkele waarden die ook in de katholieke traditie een rol spelen: naastenliefde bezinning: nadenken over wat belangrijk is in het leven je talenten ontwikkelen vergeving vragen en geven protesteren tegen onrecht en onrecht aanpakken accepteren, aanvaarden wat niet te veranderen is verbondenheid met elkaar, gemeenschap vormen solidariteit, ook met de derde wereld Iedere leerkracht laat zich op eigen manier inspireren door deze waarden. Er is ruimte voor onderlinge verschillen daarin. We leren de kinderen respectvol om te gaan met verschillen in geloof en levensbeschouwing. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kinderen kennismaken met enkele verhalen en praktijken uit het christendom. Niet om hen een geloof bij te brengen. Dat is de taak van de ouders die dat wensen en van de geloofsgemeenschap. Als katholieke school willen wij dat de kinderen enige kennis hebben van het christendom, en dat zij de kans krijgen hun eigen verhouding daartoe te vinden, daarom: vieren we het kerstfeest, waarbij we aandacht besteden aan de achtergrond van het feest, de geboorte van Jezus lezen we, naast andere verhalen, ook Bijbelverhalen voor, waarbij er aandacht is voor verschillen in betekenisgeving vieren we kerkelijke feesten, waarbij we aandacht besteden aan de achtergrond hiervan is er in groep 4 en 8 aandacht voor de kinderen die de Eerste Communie en het Vormsel doen, en wat dat betekent wordt er ook aandacht besteed aan andere godsdiensten 8

9 2.3 Onze prioriteiten Handelingsgericht werken Om kinderen optimale kansen te geven in de toekomst streven wij er naar voor ieder kind maximaal haalbare doelen te bereiken. Dit doen we door planmatig en doelgericht te werken op basis van informatie over onderwijsbehoeften en omgevingsfactoren. Onderwijsbehoeften zijn onder andere afhankelijk van zelfbeeld, leerstijl, werkhouding, cognitief functioneren, sociaal-emotioneel functioneren en lichamelijk functioneren. Onder omgevingsfactoren verstaan we de mogelijkheden en beperkingen van de school, de leerkrachten, de groep, de thuissituatie en mogelijke andere betrokken instantie. We zoeken hierbij naar mogelijkheden Pedagogisch klimaat Een sterk pedagogisch klimaat zien we als voorwaarde om maximaal haalbare doelen te bereiken. Wij gaan ervan uit dat kinderen, die met plezier naar school gaan, zich beter ontwikkelen. Voorwaarde om met plezier naar school te komen is, dat tegemoet gekomen wordt aan de volgende behoeften: competentie, voor vol worden aangezien en geloof en plezier hebben in eigen kunnen autonomie, ruimte krijgen en zelf mogen kiezen en verantwoordelijk zijn relatie, welkom zijn en je veilig en gewaardeerd voelen Op school moeten kinderen zich veilig voelen. Dit geldt zowel in de klas, als in de schoolomgeving. Leerkrachten investeren in een goede groeps- en schoolsfeer. Dit gebeurt door activiteiten als het bewust samenstellen van teams, voeren van gesprekken, spelen van spellen, inzetten van coöperatieve leerstrategieën en door voorbeeldgedrag te vertonen. Door het bijbrengen van respect voor elkaar en door ieder kind als waardevol te beschouwen, dragen we bij aan het plezier van het naar school gaan. Bij het zich veilig weten op school hoort vanzelfsprekend bescherming tegen pesten, bedreiging, seksuele intimidatie en geweld. Voor de realisatie van een sterk pedagogisch klimaat hebben we ook de inbreng van ouders nodig. Dit gebeurt tijdens de geplande contactbijeenkomsten en wanneer dit gewenst is door extra contact. Van ouders vragen wij, om indien zij dit wenselijk vinden, contact op te nemen met de leerkracht. Door mogelijke knelpunten in een vroeg stadium te signaleren en samen op te pakken kunnen ernstige problemen vaak voorkomen worden. Kinderen moeten in een goede groepssfeer kunnen werken en leven, maar ook moet het gevoel van schoolbinding ontwikkeld worden. Alleen op deze manier kan het doel om elkaar op een zo breed mogelijk vlak te leren kennen en waarderen verwezenlijkt worden. 9

10 Coöperatieve leerstrategieën Wij willen onze kinderen niet alleen kennis bijbrengen, maar ook vaardigheden en inzichten die kinderen nodig hebben in deze tijd. Om deze vaardigheden te stimuleren, zetten we in alle groepen coöperatieve leerstrategieën in. Uw kind wordt gestimuleerd om een eigen inbreng te hebben, respectvol om te gaan met de ander, de ander te helpen, samen verantwoordelijkheid te dragen en de inbreng van de ander te waarderen. Samenwerken is niet alleen vaardigheden opdoen, maar ook je ontwikkelen in zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. 10

11 3. Het onderwijs 3.1 De organisatie van het onderwijs Cluster Oost De bevolking in Nederland krimpt en Peelraam wordt in de komende jaren geconfronteerd met dalende kinderenaantallen. Om kwaliteit en betaalbaarheid te garanderen dient de inrichting en organisatie van het onderwijs binnen Peelraam te worden aangepast. Samenwerking tussen een groep van scholen en samenwerkende partners in de vorm van een cluster vergroot de mogelijkheden en de slagkracht om het beleid te realiseren. Het werken in clusters van scholen wordt daarom gestimuleerd. Uitgangspunt is, dat een cluster voldoende expertise, omvang, menskracht en financiële middelen heeft om de doelen van het strategisch beleidsplan van Stichting Peelraam vorm te geven. Een cluster biedt kansen en mogelijkheden om de kwaliteit en de continuïteit van goed onderwijs te waarborgen. Met de vorming van een cluster verbinden de betreffende scholen zich aan elkaar en hebben de directeuren de opdracht om over de grenzen van de eigen school heen te kijken en te focussen op gemeenschappelijke belangen op het gebied van onderwijs, personeel en financiën en daarin kansen te benutten. Klimop maakt samen met de scholen de Hinkstap uit Wanroij, Willem Christiaans uit Ledeacker, Berg en Beek uit Sint Anthonis en Pater Eijmard uit Stevensbeek deel uit van Cluster oost. Klimop Het onderwijs op Klimop is georganiseerd volgens het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen de leerstof gedifferentieerd wordt aangeboden. De kinderen zitten meesttijds in heterogene groepen die uit twee jaargroepen bestaan. We zoeken naar mogelijkheden om verbindingen tussen de groepen te maken. De samenstelling van de heterogene groepen wisselt. Jaarlijks wordt bekeken waar prioriteiten liggen bij de inzet van de beschikbare formatie. In de groepen zelf wordt met het oog op coöperatief leren in teams gewerkt. Deze teams worden op basis van zorgvuldige afwegingen door de groepsleerkrachten samengesteld. 3.2 Opbrengstgericht werken (OGW) Op onze school werken we opbrengstgericht (doelgericht, OGW). Bij OGW is het belangrijk om planmatig en met hoge verwachtingen te werken. Hiervoor is het belangrijk om kennis te hebben van de leerlijnen. We richten ons daarbij op de gemiddelde vaardigheidsscore op de Cito-toetsen. Per Cito-toets is een doel (een norm) vastgesteld. In bepaalde gevallen is deze afgeleid van de inspectienormen (zie Analyse en waardering van opbrengsten primair onderwijs) en waar dat niet het geval is, hebben we zelf doelen (normen) vastgesteld. We beschikken over een overzicht van de toetsen en de gestelde doelen. Op groeps- en schoolniveau wordt de uitslag van de toets (de gehaalde gemiddelde vaardigheidsscore) vergeleken met de norm (de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore). Als de score structureel onder de gewenste score is, worden er door de IB-er en de leraar interventies afgesproken. Deze interventies kunnen zijn: Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren) Aanvullende materialen inzetten Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen Meer automatiseren Differentiatie aanpassen 11

12 De directeur en de IB-er voeren klassenconsultaties uit om te observeren, of het de leraar lukt om de interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Leraren worden ook gekoppeld (co-teaching) om good practice op te doen. Om de gegevens te analyseren maken we gebruik van de mogelijkheden die het programma van het CITO LVS (leerling volg systeem) ons biedt. Ook maken we gebruik van het registratiesysteem van DotCom. Voor wat betreft gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem KIJK op Sociale Competenties. Voor de groepen 1 en 2 hanteren we naast CITO LOVS en Dot Com het leerlingvolgsysteem KIJK. 3.3 Basisvaardigheden/lesmethode Leerstofaanbod en toetsinstrumenten Jongste en oudste kleuters zitten in dezelfde groep. We werken met thema s en de methode Schatkist. Bij Schatkist gaan we uit van ankers (thema s) die passen bij de tijd van het jaar en de belevingswereld van het kind. In ieder anker komen activiteiten aan bod, die erop gericht zijn om bij de kinderen doelgericht leerprocessen in gang te zetten op het terrein van mondelinge taal, woordenschat, beginnend rekenen, beginnende geletterdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle ankerpunten hebben betrekking op ervaringen van kinderen en worden via diverse werkvormen aangeboden waardoor we de ontwikkeling van kinderen zowel cognitief als sociaal-emotioneel stimuleren. We werken met verschillende werkvormen, we beginnen vaak s morgens met een activiteit in de grote kring. De kinderen spelen en werken in de verschillende hoeken, aan tafels, maar ook in de speelzaal en buiten. Om de ontwikkeling van de kinderen te kunnen volgen, werken we met het volgsysteem KIJK. Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leerkrachten. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke en methodegebonden toetsen. Vak Methode Toetsinstrument Taal Schatkist CITO taal voor kleuters Leeshuis Taal in Beeld Methodegebonden toetsen CITO woordenschat CITO Spelling Spelling in Beeld CITO entreetoets 7 Drempelonderzoek CITO eindtoets 8 Er wordt gewerkt met Taal in Beeld en Spelling in Beeld. Het taalonderwijs is veelomvattend. Binnen het mondeling taalgebruik is er aandacht voor: de woordenschat, het verwoorden van ideeën en het luisteren naar elkaar. Behalve mondeling taal leren we nadrukkelijk om de taal ook schriftelijk te gebruiken. Hierbij vinden we de spelling erg belangrijk. 12

13 Lezen Schatkist Leeshuis RALFI Leesparade Groep 1-2 CPS Letterkennis 1/2 CPS Analysetoets CPS Synthesetoets ½ CPS Benoemsnelheid cijfers en letters Kleurentoets dyslexie protocol CITO DMT 2009 AVI 2009 Protocol leesproblemen Dyslexie Groep 3 Leeshuis- Herfst/winter/eindsignalering CITO Drie minutentoets DMT CITO Leestempo CITO Leestechniek CITO AVI toetsen CITO grafemen toets Groep 4 tot en met 7 CITO DMT CITO Leestempo CITO AVI Groep 8 Drempelonderzoek Het leesproces begint met het voorbereidend lezen in de groepen 1 en2. Hierbij zetten we Schatkist in. Jaarlijks wordt een aantal thema s uitgewerkt, waarmee aan het verplichte aanbod voldaan wordt. Naast Schatkist wordt veel tijd geïnvesteerd in de klank-letterkoppeling. Door thuis zeer regelmatig voor te lezen stimuleert u de taalontwikkeling van u kind. In groep 3 vindt het aanvankelijk lezen plaats. We gebruiken hierbij de methode Leeshuis. Om u als ouder op de hoogte te houden van wat uw kind leert, ontvangt u tweewekelijks de zogenaamde thuiskaarten. Het technisch leesproces wordt vanaf groep 4 voortgezet met de methode Leesparade en het zogenaamde RALFI lezen. Bij het laatste wordt een tekst en woorden aangeboden die gedurende een week ingeoefend worden. Het is belangrijk dat dit inoefenen zowel op school als thuis gebeurt. Tijdens alle stadia is de leesbeleving een belangrijk onderdeel. Het is de taak van de school én de ouders om de motivatie voor het lezen te bevorderen en om de kinderen in te leiden in de leescultuur. Als het kind gemotiveerd is, zal het doorgaans ook beter en vlotter leren lezen. Het omgaan met boeken en het voorlezen zijn belangrijke werkvormen voor de leesbeleving. Begrijpend Lezen Nieuwsbegrip XL Tussen de Regels Groep 3 tot en met 8 CITO Begrijpend Lezen Naast het technisch lezen wordt in de groepen 4 tot en met 8 ook aandacht besteed aan begrijpend en studerend lezen. Dit met behulp van de methode Nieuwsbegrip XL. Ook wordt hierbij de woordenschat geoefend. Schrijven Schrijfhuis 13

14 Het is niet alleen van belang dat de leerlingen leren zich schriftelijk uit te drukken in een duidelijk verhaal, maar ook is het van belang dat het gebeurt in een duidelijk leesbaar handschrift. Vanaf groep 3 wordt er dagelijks geoefend met de methode Aan Elkaar. Aanvankelijk wordt met een speciaal dikker, driekantig potlood geschreven, vanaf medio groep 4 met vulpen. Vanaf groep 7 mag er met balpen geschreven worden en een eigen schrift handschrift ontwikkeld worden. Dit proces begeleiden we. Engels Hello World Vanaf groep 6 wordt er gericht les gegeven en gebruiken we de methode Hello World. In de lessen komen allerlei thema s aan de orde: getallen, kleuren, vakantie, eten en drinken, voorwerpen,. te veel om op te noemen. Er is vooral veel aandacht voor het spreken en het verstaan van de taal. Rekenen Alles Telt CITO Rekenen voor kleuters 2010 Groep 3 t/m 8 Methodegebonden toetsen Tempotoets rekenen DLE rekentoets CITO rekenen /wiskunde CITO entreetoets 7 CITO eindtoets 8 Vanaf groep 3 werken we met de reken- en werkboeken van de methode Alles Telt. Dit is een interactieve rekenmethode, die ervan uitgaat dat rekenen en wiskunde in de wereld om ons heen plaatsvindt. Leren rekenen met Alles Telt betekent volop differentiatie voor leerlingen op elk moment. Ook is er een scala aan oefenmateriaal om de rekenvaardigheid onder de knie te krijgen. Het betekent ook gemak en overzicht voor de leerkracht. Dit zijn de drie belangrijkste speerpunten van de methode Alles telt. In 2013 starten we in de groepen 3 tot en met 8 met de nieuwste versie van Alles Telt. Geschiedenis Bij de tijd Methodegebonden toetsen Aardrijkskunde Wereld van Verschil Methodegebonden toetsen Natuuronderwijs Leefwereld Methodegebonden toetsen Verkeer Klaar Over Methodegebonden toetsen Groep 7 verkeersexamen Bij verkeersopvoeding leren we kinderen dat het belangrijk is regels en afspraken te kennen en deze toe te passen voor de eigen veiligheid. Met het materiaal van de methode Klaar over hebben we praktische en theoretische oefensituaties bij de hand. Tekenen Handvaardigheid Muziek Tekenvaardig Handvaardig Moet Je Doen Liedmachien Voor de creatieve expressie, waaronder we handvaardigheid, muziek, dans en dramatische expressie. rekenen, vormt de methode Moet je doen de leidraad. De onderdelen komen cyclisch aan bod op een vast ingeroosterd moment. Bij muziek ligt de nadruk op zang, ritme en beweging 14

15 komen ook aan de orde. Tekenen richt zich op de fantasie van het kind, maar ook op het gevoel voor vorm, kleur en verhouding, op technieken met verschillende materialen en op de verzorging van het werk. Bij handvaardigheid is er eveneens aandacht voor bovengenoemde aspecten. Naast kunstzinnige vormingsgebieden willen we de kinderen ook in contact brengen met kunst- en andere uitingsvormen door voorstellingen van dans, toneel, film en muziek bij te wonen of door tentoonstellingen te bezoeken. Bewegingsonderwijs Bewegingslessen Basisonderwijs Het doel van het bewegingsonderwijs is, dat elk kind, dat een natuurlijke drang tot bewegen heeft, leert om hier plezier aan te beleven. De ontwikkeling van de grote motoriek en het ruimtelijk inzicht worden gestimuleerd. Door het aanreiken van een groot aantal bewegingsmogelijkheden verwerft het kind vaardigheden en leert het ontdekken voor welke spelen en sporten het een voorkeur heeft, om zo tot een zinvolle vrijetijdsbesteding te komen. Enkele voorbeelden van de sporten en beginsituaties die aangeboden worden tijdens de lessen bewegingsonderwijs zijn: atletiek, turnen, stoeispelen, voetbal, slagbal, basketbal, trefbal en hockey. Sociaal- emotionele Jij en ik KIJK op Sociale Competenties ontwikkeling We bevorderen dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen. Hiertoe wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan vaardigheden zoals kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico's inschatten en doelen stellen. Kortom vaardigheden die in de huidige maatschappij van het grootste belang zijn. Tweejaarlijks nemen we schoolreed deel aan het project Lentekriebels. Dit project richt zich op de relationele en seksuele ontwikkeling. Naast tweejaarlijkse nadrukkelijk aandacht aan dit aspect van de ontwikkeling te besteden wordt er op iedere groep aandacht aan besteed. Godsdienst/levensbeschouwing Klimop is een katholieke basisschool, die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. De identiteit van onze school vindt zijn oorsprong in de Christelijke tradities en waarden. Wij willen ruimte bieden aan ieder individu. Ons onderwijs is gericht op de mens en zijn wereld. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, de verschillende projecten en in de sfeer die op school heerst. Bij geestelijke stromingen praten we met de kinderen over enige hoofdzaken en verschillen tussen geestelijke stromingen in onze multiculturele samenleving. Burgerschapsvorming Sinds 1 februari 2006 zijn basisscholen verplicht aandacht te schenken aan burgerschapskunde. Gestructureerd en via een zelf gekozen werkwijze moeten scholen werken aan burgerschap en integratie om uiteindelijk het saamhorigheidsgevoel in de samenleving te vergroten. Hoewel dit misschien een groot ver van ons bed thema lijkt, is het belangrijk inhoud hieraan te geven binnen de vierkante meters van school en thuis. Burgerschap beperkt zich niet tot één vak. Om ouders een indruk te geven een korte omschrijving van een aantal activiteiten: Kringgesprek: De leerling wordt gestimuleerd voor zijn mening uit te komen en respect te hebben voor mensen die anders zijn. Een kritische houding ten opzichte van wat waar - onwaar, recht - onrecht, goed - kwaad is. Sociaal emotionele en levensbeschouwelijke vorming: Het is belangrijk dat een kind leert als verantwoordelijk mens goed om te gaan met zichzelf en met 15

16 anderen, ongeacht sekse, ras milieu, afkomst of overtuiging. Daarbij is respect voor de ander een kernwaarde. Projecten democratie en participatie: (waaronder de Kinderraad, Schooltv weekjournaal en Jeugdjournaal) Hierbij willen we kennis bijbrengen over de democratische rechtstaat, politieke besluitvorming, democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden. Dit klinkt heel groots en volwassen, maar op kindniveau, zeker vanaf groep 5, is hier inhoud aan te geven door bijvoorbeeld lessen te geven naar aanleiding van Prinsjesdag of door het gemeentehuis een keer te bezoeken. Algemeen: Kinderen leren samenwerken in klein groepsverband (taken verdelen, groepsleiderschap). Maar ook hoe ga je met elkaar om in school en op het schoolplein, hoe zorg je goed voor jouw en andermans spullen, betrokkenheid bij arme mensen. ICT De computers worden intensief gebruikt. De kinderen kunnen zowel methodeondersteunende programma s volgen als eigen projecten maken waardoor ze op internet informatie zoeken en vervolgens verwerken op de computer. Elke groep beschikt over computers 3.4 Het schoolplan In het schoolplan heeft de school haar manier va werken en beleidskeuzes voor de periode beschreven. Het schoolplan is te downloaden via de website 3.5 Jaarverslag Het jaarverslag is te downloaden via de website 3.6 Jaarplan Het jaarplan is te downloaden via de website 3.7 Kwaliteitsbeleid We bewaken de kwaliteit van verschillende aspecten van ons onderwijs systematisch en zetten bewust in op borging en verbetering van de kwaliteit van verschillende aspecten van het onderwijs. We werken op Klimop met kwaliteitskaarten en hebben schooljaar het kwaliteitssysteem WMK (Werken Met Kwaliteitskaarten) actief in gebruik genomen. In een kwaliteitskaart beschrijft de school voor een verbetertraject hoe ze te werk gaat en wat ze hierover met elkaar hebben afgesproken. In een vierjaarlijkse cyclus komen alle aspecten van de school en het onderwijs aan bod voor een evaluatie. Dit gebeurt door middel van vragenlijsten en enquêtes onder ouders, kinderen en leerkrachten. De uitkomsten worden vertaald in actiepunten ter verbetering. Vragenlijst over de kwaliteit van de school In het schooljaar wordt een vragenlijst afgenomen bij ouders, kinderen en leerkrachten. Deze vragenlijst wordt vierjaarlijks aangeboden met als doel (opnieuw) stil te staan bij het beeld dat ouders, leerkrachten maar zeker ook de kinderen hebben van onze school: In welke mate zijn ouders, kinderen en teamleden tevreden en hoe kijken zij tegen de onderwijskwaliteit van Klimop aan. En 16

17 hoe is dit in vergelijking met vier jaar geleden. De opbrengsten hiervan worden gebruikt om verbeterpunten te formuleren en zo de kwaliteit van ons onderwijs voor de komende schooljaren verder te blijven ontwikkelen. Ter verbetering nemen we de volgende aandachtspunten op basis van de in schooljaar afgenomen vragenlijst op in ons jaarplan 2013/2014: versterking van de sociale veiligheid communicatie rol ouders 17

18 4. De resultaten van het onderwijs 4.1 CITO entree- en eindtoets Vanaf groep 1 worden voor de basisvaardigheden op de onderdelen Taal en Rekenen-Wiskunde CITO toetsen afgenomen. De resultaten worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem. De resultaten van de toetsen worden samen met onderwijsbehoeften en omgevingsfactoren gebruikt om een beeld te krijgen van de kwaliteiten van het onderwijsaanbod op leerling -, groep- en schoolniveau. Bovendien kunnen deze resultaten aanleiding vormen om het onderwijsaanbod, waar wenselijk, te versterken. Alle leerlingen van groep 7 nemen in april/mei deel aan de zogenaamde CITO entreetoets. Deze toets stelt de schoolvorderingen vast van zowel de individuele leerling, als het niveau van de groep. De leerkracht van groep 8 maakt m.b.v. de scores een overzicht, waarbij de afzonderlijke onderdelen van elke leerling worden vergeleken met zijn/haar gemiddelde score. Zo ontstaat er een duidelijk beeld van de sterke en de minder sterke kanten. Daarnaast krijgt u een eerste indicatie voor schoolniveau voor het voortgezet onderwijs, echter alleen op basis van schoolvorderingen. Begin groep 8 volgt en gesprek met de leerling en een gesprek met de ouders. In dit gesprek worden de resultaten van de CITO entreetoets, de behaalde testresultaten gedurende de tijd op de basisschool en het beeld dat wij als school van de kwaliteiten van uw kind hebben op basis van observaties meegenomen. Doel van het gesprek is om te komen tot een gericht plan van aanpak met het oog op de gewenste schoolkeuze voor voortgezet onderwijs. Dit plan wordt vastgelegd in de zogenaamde BEO (Bewust Eigen Ontwikkeling). De BEO is een afspraak op papier tussen leerkracht, leerling en ouders. Het is een soort handelingsplan om te komen tot maatwerk. De leerlingen van groep 8 nemen in april deel aan de CITO eindtoets. De toets bestaat uit de volgende onderdelen: taal, rekenen en studievaardigheden. In de CITO eindtoets worden de kennis, het inzicht en de toepassingsvaardigheid van de leerlingen onderzocht. De eindtoets is bedoeld als hulpmiddel bij het advies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs (VO). Ongeveer 4 weken na de toets is de schriftelijke uitslag voor de ouders beschikbaar. Onafhankelijk van het schooladvies geeft CITO een indicatie over de eventueel te maken schoolkeuze. Wij streven er naar de toets ook zelf na te kijken. De leerlingen krijgen zo op korte termijn een voorlopige uitslag. Middels een nieuwe BEO kan er actie op maat volgen. Het gevolg is dat de leerlingen ook de laatste periode zeer gemotiveerd aan de slag blijven. Sinds 1998 scoren wij ononderbroken ruim boven het landelijk gemiddelde. Jaar Landelijk gemiddelde Klimop Boordeling inspectie ,0 541,6 voldoende ,1 538,4 voldoende ,1 540,2 voldoende ,1 536,6 voldoende ,9 537,7 voldoende 18

19 5. Instroom, doorstoom en uitstroom 5.1 Procedure instroom Aanmelding/inschrijving groep 1-2 Het aanmelden van kinderen kan door de ouders worden gedaan nadat hun kind 3 jaar is geworden. Via advertenties in het plaatselijke dorpsblad (februari) worden ouders op de hoogte gebracht van de datum van de algemene aanmelddatum, waarop ze hun kind kunnen aanmelden. Hieraan voorafgaand is er een informatie avond, waarop nader kennis gemaakt kan worden met onze school. Ook kunnen ouders hun kind door het jaar aanmelden. Hiervoor nemen zij contact met de school op waarna een kennismakingsgesprek plaats vindt. Aanmelden gebeurt middels een inschrijfformulier. Dit formulier is op school verkrijgbaar of kan op verzoek worden toegestuurd. Nadat de school het ingevulde formulier terug heeft ontvangen zal er een bevestiging van aanmelding naar de ouders worden gestuurd. Na aanmelding zal, ongeveer zes weken voor de vierde verjaardag van het kind, een uitnodiging voor een intakegesprek naar de ouders worden gestuurd. Doel van dit intakegesprek: Het van het begin af aan goed kunnen afstemmen op de behoeften van de individuele leerlingen. Vroegtijdig onderkennen van risicoleerlingen. Vanaf het begin een open, goede samenwerking creëren met de ouders. Voor de school de mogelijkheid scheppen haar onderwijsvisie toe te lichten en informatie te geven over haar doelstellingen. Te komen tot een definitieve inschrijving. Mocht tijdens de intake-procedure blijken dat Klimop niet aan de ontwikkelingsbehoeften kan voldoen, dan wordt samen met de ouders een andere plek gezocht. Vooraf ontvangen ouders een uitnodiging voor het gesprek en een vragenlijst ter voorbereiding van het gesprek. Deze vragenlijst wordt een week voor het intakegesprek ingeleverd. Het intakegesprek wordt gehouden met de intern begeleider en een groepsleerkracht 1-2. In het intakegesprek komen de volgende zaken aan de orde: De ouders worden of zijn op de hoogte gesteld van het doel van het intakegesprek. Er zal met hen besproken worden dat de informatie gebruikt wordt voor het optimaal begeleiden van hun kind(eren) en als vertrouwelijk zal worden gekenschetst. De ouders vullen thuis de vragenlijst in. De vragenlijst wordt samen doorgenomen. De intern begeleider en leerkracht 1-2 hebben de ingevulde vragenlijst voor het gesprek al doorgelezen. De school gebruikt het intakegesprek voor verheldering bij onduidelijkheden. De intern begeleider leidt het gesprek. De groepsleerkracht 1-2 legt niet op de vragenlijst voorkomende relevante informatie over het kind vast en draagt zorg voor verslaglegging in DOTCOM. De ouders beantwoorden in de vragenlijst de vragen m.b.t. het dyslexieprotocol. De leerkracht registreert deze informatie in KIJK. De intake vragenlijst wordt opgeborgen in het leerling dossier en DOTCOM (verslagging). 19

20 De te nemen vervolgstappen kunnen van allerlei aard zijn; bijv. vervolggesprek met de ouders, onderzoek, gesprek met de leidsters van het peuterspeelzaalwerk/bso, etc. Indien het kind voorlopig ingeschreven is op Klimop, ontvangen het kind en de ouders een uitnodiging van de school voor een van de twee kennismakingsmiddagen die respectievelijk in december en juni gehouden worden. Op de uitnodiging staat bij welke leerkracht(en) de leerling geplaatst wordt. De uitnodiging zal ongeveer 3 weken voor de kennismakingsmiddag opgestuurd worden. We beperken het aantal kennismakingsmomenten, omdat: een kind sneller aan het ritme van de kleutergroep went, wanneer het kind vast meedraait in een groep, een kind sneller went aan de nieuwe situatie, wanneer het de vorige periode, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, afgesloten heeft, het wennende kind aandacht en extra inspanning van de leerkracht vraagt. Dit betekent dat het aandachtsniveau voor de andere leerlingen minder is, wat ten koste gaat van het groeps- en leerling-proces. De kinderen kunnen op de eerste dag na hun verjaardag toegelaten worden. Klimop stimuleert instroom op de eerste maandag nadat het kind vier geworden is. Indien het voor de ontwikkeling van het kind beter is om later in te stromen, wordt dit in onderling overleg met de ouders worden vastgesteld. De maanden november, december en juni kenmerken zich door een veelheid aan activiteiten. Daarom willen we met gewenste instroom in deze periode zeer bewust omgaan. Er vindt dan altijd overleg met ouders plaats. De eerste weken zijn een gewenningsperiode. We raden aan om uw kind de eerste week halve dagen naar school te laten komen, Ervaring heeft ons geleerd dat kinderen daarna in staat zijn hele dagen naar school te komen. Mocht er een meer geleidelijke opbouw nodig zijn in het belang van het kind, dan gebeurt dit in overleg tussen ouders en leerkracht(en). Overigens zal uw kind de eerste weken waarschijnlijk vermoeid thuis komen. Er komen veel indrukken op hem af Aanmelding/inschrijving andere groepen. Voor leerlingen die van andere scholen tussentijds naar onze school komen in verband met verhuizing, volgt in overleg met de school waar het kind vandaan komt en de ouders onmiddellijke plaatsing. Bij tussentijdse plaatsing om andere redenen (o.a. onvrede, gebrek aan vertrouwen) zal in overleg met de school waar het kind ingeschreven staat, bekeken worden wat voor de ontwikkeling van het kind het beste is. Pas als beide scholen akkoord gaan kan het kind worden ingeschreven. 20

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot. Sint Plechelmusschool Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.nl SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de St. Plechelmusschool De Lutte... 3

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug 2012-2013 R.K. Basisschool De Meerbrug Kinheim 8 1161 AP Zwanenburg 020-4973970 E-mail: directie.demeerbrug@stichtingdelasalle.nl Website: www.meerbrug.nl Brin nr.: 07RG Voorwoord Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor het individuele kind Van harte welkom op de site van www.cbsjuliana.nl Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF... 3 2. DE SCHOOLSITUATIE... 4 2.1.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Levensboom 12 1261 MX Blaricum tel. 035 523 30 22 e-mail: directie.levensboom@proceon.nl website :www.levensboomblaricum.nl De Levensboom De basisschool is een stukje van je leven,

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 5. RESULTATEN 29 6. BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN 33 7. SCHOOLORGANISATIE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499 SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek telefoon: 045-5214499 internet: www.devoeegelsjtang.com email: info.rkbsdevoeegelsjtang@movare.nl INHOUD Een woord

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie