Stichting(Hart(voor(een(Kinderhart( Jaarverslag(2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting(Hart(voor(een(Kinderhart( Jaarverslag(2013"

Transcriptie

1 Stichting(Hart(voor(een(Kinderhart( Jaarverslag(2013

2 Inhoudsopgave:( blz Doel(van(het(jaarverslag (2 ( Doel( van( stichting( Hart( voor( een( (2 Kinderhart ( ( ( ( De(interne(organisatie( (2(en(3 Bestuursvergaderingen(in(2013 (3 Publiciteit (3 Fondswerving( ( ( ( ( ( ( (4 Besteding(van(het(geld (4 Financieel(jaarverslag(2013 (4 Terugblik(op(het(jaar(2013 (5 Vooruitblik(op(het(jaar(2014 (5(en(6 Correspondentie(adres(van(de(stichting (6 ( ( ( ( (((((((((((((( 2

3 Doel(van(een(jaarverslag: De(stichting( Hart(voor(een(Kinderhart (is(op(6(maart(2013(opgericht Een(jaarverslag(geeft(een(overzicht(van(de(werkzaamheden(van(de(stichting( van(het(afgelopen(jaar(2013. Doel(van(de(stichting( Hart(voor(een(Kinderhart : 1. Een(nieuwe(toekomst(te(geven(aan(kinderen(en(jong(volwassenen(in( Kenia(die(een(medische(behandeling(nodig(hebben(ten(gevolge(van( een(hartaandoening.( 2. Fondsen(te(werven(waardoor(hartoperaties,(het(ondersteunen(van(de( voorbereidingen(en(de(nazorg(mogelijk(worden; 3. Samenwerking(met(een(buitenlandsteam(van(artsen(die(de(operaties( kosteloos(in(samenwerking(met(de(lokale(artsen(verrichten; 4. Samenwerking(met(de(Keniaanse(NGO( Ndugu(Zangu ((wij(zijn( broers).(deze(lokale(nonwproxit(organisatie(zet(zich(in(om(keniaanse( kinderen(met(een(hartaandoening(te(behandelen. Daarnaast(zetten(zij(zich(in(voor(opvang,(scholing(en(behandeling(van( kansarme(kinderen. De(interne(organisatie(van(de(stichting( Hart(voor(een(Kinderhart. Zoals(te(verwachten(viel,(werd(het(begin(van(het(jaar(2013(gekenmerkt( door(het(ontwikkelen(van(een(aantal(noodzakelijke(voorwaarden(voor(een( goede(en(transparante(stichting(nl:( De(oprichtingsakte(van(de(stichting( Hart(voor(een(Kinderhart (bij( notariskantoor( Nachtzaam (te(oosterbeek(op(06w03w2013; Inschrijven(bij(de(Kamer(van(Koophandel.(KvK(nr:( ; Samenstelling(van(het(bestuur: Het(bestuur(van(de(stichting( Hart(voor(een(Kinderhart (bestaat(uit:( Pieter(Stolwijk((((((( ( (Voorzitter(((((((((((((( Bert(Bruins(( ( ( (Penningmeester( Marianne(BoerWHörchner( (Secretaris( Huishoudelijk(reglement(van(de(stichting(bevat(de(taken(en( bevoegdheden(van(bestuursleden(en(de(werkwijze(van(de(stichting; Het(huishoudelijk(reglement(komt(in(het(voorjaar(op(de(website Rekening(courant(en(een(spaarrekening(bij(Rabobank(Arnhem(e/o.(met(( I(deal(donatie(mogelijkheid 3

4 Donaties:(De(stichting(heeft(van(de(belastingdienst(een(ANBI(status( verkregen.((er(hoeft(geen(btw(over(donaties(berekend(te(worden; Het(actualiseren(van(een(eigentijdse(website( (www.hartvooreenkinderhart.nl),( De(bestuursvergaderingen(van(de(stichting(in(2013: Het(bestuur(vergadert(tenminste(2x(per(jaar. In(2013(hebben(wij(als(bestuur(1x(vergaderd(op(17W07W2013.(Op(deze( vergadering(zijn(vooral(de(volgende(onderwerpen(ter(sprake(gekomen:(de( stand(van(zaken(van(de(stichting,(taakverdeling(bestuursleden,(de( stuwwalloop,(xinanciën(en(actiepunten. De(2e(vergadering(die(gepland(stond(op(06W11W2013((werd(verschoven(ivm( de(reis(van(pieter(stolwijk((voorzitter)(naar(kenia.(met(instemming(van(de( andere(bestuursleden(werd(deze(vergadering(gepland(op(15w01w2014.( Tussen(de(vergaderingen(door(hebben(wij(als(bestuur,(indien(nodig,(( intensief( (verkeer(of(telefonisch(contact(gehad. Elke(vergadering(werd(genotuleerd(door(de(secretaris.(Belangrijke(stukken( en(correspondentie(worden(of(digitaal(of(in(een(ordner(bewaard(door(de( secretaris. Het(is(goed(te(benoemen(dat(de(bestuursleden(deze(bestuursactiviteiten(op( vrijwillige(basis(doen.(zij(declareren(geen(vervoerskosten(voor(de( vergaderingen.(de(vergaderingen(worden(om(beurten(bij(een(van(de( bestuursleden(thuis(gehouden.( Publiciteit(2013: De(stichting(heeft(zich(naar(buiten(kenbaar(gemaakt(door: 1. Actualiseren/promoten(website((www.hartvooreenkinderhart.nl.; 2. Organiseren(en(ondersteunen(van(sponsoraktiviteiten(tijdens((de( Stuwwalloop(i.s.m.(Rotaryclub(Oosterbeek(en(stichting( Stuwwalloop( Oosterbeek (ten(bate(van( Hart(voor(een(Kinderhart ; 3. Artikelen/interviews(in(plaatselijke(kranten(stuwwalloop(juni(2013; 4. Nieuwsbrief( Hart(voor(een(Kinderhart ; 5. Kerkblad(van(de(PKN(gemeente(Driebergen((ZWO). 6. Reisverslag(van(Dr.(Pieter(Stolwijk(wordt(verstuurd(naar(oa. Rotaryclub,(website,(naar(PKN(Driebergen(en(Oosterbeek. 7. (Jaarverslag/Xinancieel(jaarverslag:(zie(website.( Fondswerving(2013: Het(bestuur(wilde(zo(snel(als(mogelijk(een(aanvang(maken(met(de( fondswerving.(wij(kregen(de(mogelijkheid(om(een(vliegende(start(te(maken. 4

5 Het(jaar(2013(is(daarom(een(jaar(geweest(waarin(wij,(als(stichting,(een( prachtig(startkapitaal(hebben(mogen(bijeenbrengen; Hartverwarmend(was(het(om(te(zien(hoe(vele(enthousiaste(mensen(zich( hiervoor(hebben(ingezet.(enkele(voorbeelden(zijn: 1. De(Rotary(club(Oosterbeek(en(de(Stichting( Stuwwalloop(Oosterbeek ( kozen(samen(als(goed(doel(om( Hart(voor(een(Kinderhart (te( sponsoren. 2. Onder(het(motto:"(Loop(hard(voor(een(Kinderhart",(werd(de(stuwwal( Oosterbeek(op(1(juni(2013(gelopen;( Vele(mensen(uit(Oosterbeek(en(omstreken,(zowel(groot(als(klein,(hebben( zich(hiervoor(ingezet.(het(was(een(overweldigend(succes.((zie(website); 3. Particulieren(die(een(geldelijke(bijdragen(wilden(geven; 4. De(ZWO(commissie(van(de(PKN(kerk(in(Driebergen(en(Oosterbeek,(die( Hart(voor(een(Kinderhart (koos(vanwege(de(kleinschaligheid(en( directe(zorg; Alle(gevers(die(bekend(zijn(bij(het(bestuur,(hebben(van(het(bestuur(een( hartelijk(bedankbriexje(ontvangen. Besteding(van(het(geld: In(december(2013(is(voor(de(eerste(maal(een(hartprogramma(in(het( Kenyatta(Hospital(in(Nairobi,(Kenia(georganiseerd.( De(uiteindelijke(selectie(van(de(patienten(en(de(organisatie(werd(op(zeer( goede(wijze(uitgevoerd(door(de(keniaanse(ngo( Ndugu(Zangu. Ndugu(Zangu (heeft(veel(ervaring(met(de(behandeling(van(hartpatienten,( maar(het(was(nu(de(eerste(maal(dat(het(programma(in(eigen(land(werd( uitgevoerd.( Van(23(november(tot(8(december(2013(werden(18(patienten(in(de(leeftijd( van(4(tot(28(jaar(succesvol(geopereerd.((de(operaties(werden(uitgevoerd( door(de(chirurgen(professor(di(summa(en(dr(iezzi(uit(italie.( Dr(Pieter(Stolwijk((voorzitter)(was(direct(betrokken(bij(de(cardiologische( zorg(na(de(operatie.(er(was(een(zeer(goede(samenwerking(met(de( plaatselijke(staf,(waaronder(anesthesisten,(chirurgen,(verpleging(en(ok( personeel. Financieel(Jaarverslag(2013(van(de(stichting: De(jaarrekening(2013(bevindt(zich(in(een(aparte(bijlage. Terugblik(op(het(jaar(2013:( Wanneer(wij(als(bestuur(van(de(stichting( Hart(voor(een(Kinderhart ( terugkijken(op(2013(dan(kunnen(wij(het(volgende(constateren: 5

6 1. Wij(onder(de(indruk(zijn(van(de(inzet(van(zoveel(mensen(die(de( stichting(een(warm(hart(toedragen;( 2. Het(opzetten(van(een(goede(en(transparante(stichting(goed(verlopen( is; 3. Er(hartoperaties(plaats(hebben(gevonden(in(Kenia(bij(kinderen(en( jong(volwassenen(met(een(hartprobleem.( 4. Het(heel(bijzonder(is(om(de(dankbaarheid(te(zien(van(de(geopereerde( kinderen(en(alle(andere(betrokkenen(in(kenia. 5. Er(een(goede(basis(gelegd(is(om(in(de(komende(jaren(de( samenwerking(verder(te(ontwikkelen(met(de(lokale(ngo( Ndugu( Zangu (en(de(hartchirurgen,(de(plaatselijke(staf((oa:(anesthesisten,( verpleging(en(ok(personeel); De(criteria(die(wij(als(stichting(hebben(nl: Structurele(bijdrage(leveren( Bij(voorkeur(gericht(op(kinderen(met(een(hartprobleem Georganiseerd(door(Kenianen( Niet(corrupt(gevoelig Lage(overheadkosten,(dus(een(hoog(rendement, Deze(criteria(zijn(volgens(het(bestuur(in(2013(ruimschoots(gehaald(. Op(deze(manier(willen(wij,(als(bestuur,(alle(mensen(die(een(bijdrage(hebben( geleverd,(op(wat(voor(manier(dan(ook,(van(harte(bedanken(voor(hun( geweldige(inzet. Vooruitblik(2014:( Het(gehele(beleidsplan(2014(van(de(stichting( Hart(voor(een(Kinderhart ( komt(in(het(voorjaar(op(de(website. In(het(beleidsplan(2014(staat(oa.(het(volgende: 1. De(stichting( Hart(voor(een(Kinderhart (wil(graag(in(2014(minstens( 20(kinderen(in(Kenya(levensreddende(cardiologische(zorg(bieden. 2. Een(bijdrage(leveren(aan(bijkomende(kosten(zoals(nazorg,( huisvesting(en(medicatie 3. Daarnaast(willen(wij,(als(stichting,(de(mogelijkheden(onderzoeken(tav( preventie((bijv.(een(preventie(traject(voor(rheumatische(hartziekten)( en(training.(dit(alles(in(samenwerking(met(de(bestaande(lokale( iniatieven; 4. De(fondswerving:(zie(beleidsplan(2014(op(de(website; 5. De(website(verder(actualiseren:(verslag(reis(van(Dr.(Pieter(Stolwijk,( huishoudelijk(reglement,(xinancieel(jaaroverzicht(2013,(((((((( beleidsplan(2014,(de(verkregen(anbi(status; 6. Kascommissie(wordt(gevormd. 6

7 Stichting(Hart(voor(een(Kinderhart Weverstraat( (DT(Oosterbeek 7

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Utrechtse Voorwaarden

Utrechtse Voorwaarden Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Inleiding De gemeente Utrecht hecht belang aan een goed bestuur van organisaties die subsidie ontvangen van de

Nadere informatie

Jaarverslag Knights Templar MCO 2014

Jaarverslag Knights Templar MCO 2014 Jaarverslag Knights Templar MCO 2014 Knights Templar MCO is opgericht op 13 september 2012 In dit jaarverslag / jaarrekening staat een overzicht van inkomsten en uitgaven per kwartaal Stichting Knights

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016

Beleidsplan 2014-2016 Beleidsplan 2014-2016 Inhoudsopgave Missie S9ch9ng SAM Visie op de toekomst: meetbare doelen voor 2016 Bestuur en organisa9estructuur Reputa9e en communica9e: doelen voor 2016 Organisa9e en professionalisering:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016

Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016 Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016 1. Doel De Stichting heeft ten doel het in stand houden in de meest ruime zin van het woord van de verzameling, bekend onder de naam "Atlas

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2014. Stichting Against Cancer

BELEIDSPLAN 2013-2014. Stichting Against Cancer BELEIDSPLAN 2013-2014 Stichting Against Cancer Stichting Against Cancer Ruimtesonde 9 3824 MZ Amersfoort KvK nummer: 08136739 Inhoudsopgave I. Inleiding 3 II. Beschrijving Against Cancer 4 Over Against

Nadere informatie

Arbeidsongevallen FORTISAC ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudstafel Hoofdstuk l i Doel van de verzekering blz.

Arbeidsongevallen FORTISAC ALGEMENE VOORWAARDEN. Inhoudstafel Hoofdstuk l i Doel van de verzekering blz. Sol i d partners, flexible solulions ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoudstafel Hoofdstuk l i Doel van de verzekering blz. Wat is het voorwerp van de verzekering? 2 Waar geldt de verzekering? 2 Hoofdstuk Solid

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer

BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer Stichting Against Cancer Ruimtesonde 9 3824 MZ Amersfoort KvK nummer: 08136739 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 3 II. Beschrijving Against Cancer 4 Over Against

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht Inhoud: 1 Algemeen 8 De voorzitter 2 De stichting 9 De secretaris 3 Het bestuur 10 De penningmeester 4 Het adviesorgaan 11 Overige bestuursleden

Nadere informatie

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013

RAPPORT BETREFT. Stichting Museumnacht Amsterdam Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2013 RAPPORT Stichting Museumnacht Piet Heinkade 5 1019 BR BETREFT Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Museumnacht Voorblad 0 Inhoud Jaarrapport 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Jaarrekening 5 Balans

Nadere informatie

wat ren? Hoe kun ie van een ander En hoe kun jij datzelfde voor elkaar krijgen? oplichters kunnen het allemaal. Ze laten jou iets 38 rolel0 /101

wat ren? Hoe kun ie van een ander En hoe kun jij datzelfde voor elkaar krijgen? oplichters kunnen het allemaal. Ze laten jou iets 38 rolel0 /101 I Psychologie Hoe kun ie van een ander wat r I ren? Ve kopers, wervers voor goede doelen en oplichters kunnen het allemaal. Ze laten jou iets doen wat zij g aay willen. Hoe spelen ze dat klaar? En hoe

Nadere informatie

Goed bestuur in de praktijk. Bestuur en directie

Goed bestuur in de praktijk. Bestuur en directie Goed bestuur in de praktijk Bestuur en directie 1 2 Voorbereiden bestuursvergadering nieuwe situatie bepalen als toezichthoudend bestuur : (voorbereiden) bestuursagenda en inhoud 3 Vooraf Zijn er nog onduidelijkheden

Nadere informatie

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014 Stichting ALL IMPROV Jaarverslag 2014 1 Contents 1 Bestuur verslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Beleid... 4 2 Aanvragen en afwijzingen... 4 3 Financiën... 5 3.1 Balans

Nadere informatie

Aanvraagformulier. 1. De organisatie. 1.1. Contactgegevens organisatie. Naam van de organisatie: Postadres: Postcode: Plaats: Bezoekadres: Postcode:

Aanvraagformulier. 1. De organisatie. 1.1. Contactgegevens organisatie. Naam van de organisatie: Postadres: Postcode: Plaats: Bezoekadres: Postcode: Aanvraagformulier In dit formulier stellen wij u vragen over: 1. Uw organisatie 2. Het project waarvoor u een aanvraag indient 3. De financiering van het project 4. Overige zaken 1. De organisatie 1.1.

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2015

Beleidsplan 2012 2015 Beleidsplan 2012 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling Rotterdam Vakmanstad 3 2. Werkzaamheden RVS: ECO3 4 3. Interactievelden 5 4. Strategie: EP(i)C traject en S5 focus 6 5. Bestuur en personeel 8 6. Financiën

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R.

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. De beleidsnota t.b.v. de VOR bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Doelstelling 2. Realisatie 3. Organisatie 4. Financiën 1. Doelstelling

Nadere informatie

Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA "AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT"

Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT Sector Stadsontwikkeling Afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening NOTA "AAN HUIS VERBONDEN WERKACTIVITEIT" Thuiswerk: Leerwerk Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 Inleiding De Gemeente Nieuwegein kent sinds

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. van OBS Bargerpaske

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. van OBS Bargerpaske HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van OBS Bargerpaske behorend tot de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW) Versie datum: 24-6-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 1.1. Stichting NoSalt.nl

Beleidsplan Versie 1.1. Stichting NoSalt.nl Beleidsplan Versie 1.1 Stichting NoSalt.nl Hoofdstuk 1: Stichting NoSalt 1.1 Profiel van de stichting NoSalt 1.2 Missie 1.3 Visie Hoofdstuk 2: Doelstellingen 2.1. Toegankelijk maken van informatie over

Nadere informatie

RIBW Groep Overijssel

RIBW Groep Overijssel Jaarverslag / financieel verslag van de Stichting Steunfonds RIBW Groep Overijssel over het jaar 2013 RIBW Groep Overijssel, Stichting Steunfonds jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1. Samenstelling van het

Nadere informatie

Trailersteunen Standaard... 3 Heavy duty... 6 Specials... 7

Trailersteunen Standaard... 3 Heavy duty... 6 Specials... 7 Inhoudsopgave Trailersteunen Standaard.................................................................. 3 Heavy duty................................................................. 6 Specials....................................................................

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

Jaarverslag seizoen 2012-2013

Jaarverslag seizoen 2012-2013 Jaarverslag seizoen 2012-2013 1 Poly-Aktief Poly-Aktief Reizen en skiën is als stichting in augustus 2011 opgericht en heeft zich ten doel gesteld activiteiten te verrichten op het gebied van aangepaste

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Monitor sportbeleid 2006-2010. Marcia de Jong Dorine Collard Koen Breedveld. Annex 1 bij Beleidsdoorlichting Sport. W.J.H.

Monitor sportbeleid 2006-2010. Marcia de Jong Dorine Collard Koen Breedveld. Annex 1 bij Beleidsdoorlichting Sport. W.J.H. Monitor sportbeleid 2006-2010 Annex 1 bij Beleidsdoorlichting Sport Marcia de Jong Dorine Collard Koen Breedveld W.J.H. Mulier Instituut Monitor

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap JAARREKENING 2014 Stichting Noordkaap 25 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31 december 2014 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 2.3 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR Inleiding: Dit Huishoudelijk reglement is een korte en leesbare samenvatting van de statuten

Nadere informatie