Overheveling orale oncolytica en groeihormonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overheveling orale oncolytica en groeihormonen"

Transcriptie

1 Handboek Overheveling orale oncolytica en groeihormonen per 1 januari september 2012

2 VOORWOORD 5 1. INLEIDING Over te hevelen geneesmiddelen per Indicaties Omzet en patiëntaantallen over te hevelen geneesmiddelen Huidige situatie - hoe is deze zorg nu georganiseerd? Overheveling andere groepen geneesmiddelen vanaf Diverse organisatiemodellen voor levering, distributie en toediening 9 2. STRATEGISCHE KEUZEN VOOR HET ZIEKENHUIS Organisatievarianten voor zorg, distributie en toediening geneesmiddelen Beslismatrix VOORBEREIDEN OVERHEVELING Vaststellen en informeren voorschrijvers Vaststellen patiëntenpopulatie Informeren patiënten Vaststellen mogelijke rol unieke leveranciers Inrichten voorschrijf- en afleverproces Inrichten inkoop- en declaratieproces Vaststellen benodigd extra personeel Deskundigheidsbevordering betrokken medewerkers Op voorraad nemen geneesmiddelen Uitvoeren beperkte pilot Borgen overgangssituatie van 2012 naar HET FARMACEUTISCHE ZORGPROCES Vaststellen actuele behandelprotocollen en formularium Voorschrijven geneesmiddel door arts Aannemen recept in apotheek Actualiseren medicatiedossier patiënt 29 2

3 4.5 Aanschrijven recept en medicatiebewaking Gereedmaken geneesmiddelen en controle Afleveren aan patiënt: eerste uitgifte en vervolguitgifte Thuisbezorgen bij de patiënt Overdracht medicatiegegevens Registreren van de uitgevoerde activiteiten Evaluatie farmacotherapie bij patiënt Leren van klachten, fouten en retour ontvangen geneesmiddelen AANDACHTSPUNTEN Afleveren bij ziekenhuizen zonder poliklinische apotheek Groeihormoonbehandeling: kinderen en volwassenen Patiënten en het buitenland Opname en ontslag in/uit het ziekenhuis Vervallen GVS- registratie aantal middelen EEN GEBORGD FINANCIEEL PROCES De beleidsregel De bekostiging van de over te hevelen geneesmiddelen per Vergoeding van off- label gebruik BTW De mogelijke aanpak binnen uw ziekenhuis BIJLAGEN Voorbeeldbrief informeren patiënten over de wijzigingen Voorbeeld poster voor in wachtkamer arts Geneesmiddel met fabrikant en unieke leverancier Kort bericht overheveling voor op uw website Uitgebreid bericht overheveling voor op uw website Vraag en antwoord voor patiënten over de overheveling Aanbeveling orale oncolytica 67 3

4 7.8 Checklist receptverwerking orale oncolytica Leverancier Alliance Healthcare Leverancier: Eurocept Leverancier: Jadim Medihands Leverancier: Medithuis Leverancier: Medizorg Leverancier: Mediq Pharma Service 82 4

5 Voorwoord Voor u ligt het handboek Overheveling orale oncolytica en groeihormonen. Deze wordt u aangeboden door de NVZ vereniging van ziekenhuizen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers en Nederlandse Vereniging voor Poliklinische Farmacie. Dit handboek ondersteunt uw ziekenhuis bij het vormgeven van de overheveling van de 16 specialistische geneesmiddelen per 1 januari Dit handboek is tot stand gekomen door middel van vele interviews met belanghebbende functionarissen zoals ziekenhuisapothekers, poliklinisch apothekers, voorschrijvers, zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, beleidsmakers van VWS, unieke leveranciers, de Stichting Kind en Groei maar ook landelijk werkende koeriers. In het bijzonder gaat de dank uit naar de deskundige bijdrage van Jan-Dietert Brugma, poliklinisch apotheker van het Erasmus MC - Daniel den Hoed Oncologisch Centrum te Rotterdam. Ik wens u veel succes bij het vormgeven van deze overheveling waarbij de zorg voor de patiënt blijft gegarandeerd. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de overheveling, neem dan contact op met onderstaande brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden: - NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) - Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) of de beroepsverenigingen: - Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis apothekers (NVZA) - Nederlandse Vereniging voor Poliklinische Farmacie (NVPF) Drs. Y. (Yvonne) Raaijmakers 5

6 1. Inleiding De overheveling van specialistische geneesmiddelen van het geneesmiddelen vergoedingssysteem (GVS) naar de ziekenhuisbekostiging is beleid van VWS dat in 2010 in gang is gezet. Overheveling van specialistische geneesmiddelen naar de ziekenhuizen betekent dat deze geneesmiddelen van het GVS worden uitgesloten en de aanspraak van de verzekerde wordt ondergebracht onder de geneeskundige zorg. De daarbij behorende financiering wordt overgeheveld van de extramurale farmacie (de openbare apotheek, apotheekhoudende huisarts en poliklinische apotheek) naar het ziekenhuiskader. Redenen hiervoor zijn volgens de minister: 1. Meer eenduidige bekostigingssystematiek voor deze geneesmiddelen. Nu blijkt met enige regelmaat een afbakeningsproblematiek die - volgens het CVZ - kan leiden tot ongewenste situaties waarbij zorginhoudelijke overwegingen ondergeschikt kunnen raken aan financiële overwegingen. 2. Regie bij het ziekenhuis voor specialistische geneesmiddelen die onderdeel zijn van de medisch specialistische behandeling. 3. Doelmatige inkoop is beter gewaarborgd als de betreffende geneesmiddelen integraal onder de ziekenhuisbekostiging worden gebracht. Bundeling tussen vraag en inkoop biedt betere randvoorwaarden voor prijscompetitie tussen middelen. De overheveling vindt gefaseerd plaats en is in 2012 gestart met de TNF-alfaremmers. Ziekenhuizen zijn sinds 2012 verantwoordelijk voor inkoop, aflevering en toediening van de TNF-alfaremmers. 1.1 Over te hevelen geneesmiddelen per 2013 De volgende oncolytica en groeihormonen worden per 1 januari 2013 overgeheveld. Overheveling oncolytica IMATINIB GEFITINIB ERLOTINIB SUNITINIB SORAFENIB DASATINIB LAPATINIB NILOTINIB EVEROLIMUS (ALLEEN AFINITOR, VOTUBIA) PAZOPANIB MITOTAAN BEXAROTEEN ABIRATERON LENALIDOMIDE Overheveling groeihormonen SOMATROPINE MECASERMINE In 2012 is het nieuwe geneesmiddel vemurafenib (Zelboraf) al overgeheveld. 6

7 1.2 Indicaties Momenteel wordt een lijst met indicaties en off-label gebruik opgesteld door de beroepsgroepen. Indien deze beschikbaar is, wordt deze in ieder geval verspreid onder de leden van de NVZA en NVPF. 1.3 Omzet en patiëntaantallen over te hevelen geneesmiddelen De omzet van de over te hevelen geneesmiddelen in 2011 is hieronder weergegeven. Het onderstaande overzicht is afkomstig van VWS. VWS heeft hiervoor gebruik gemaakt van de GIPdatabank. Let op, de gegevens uit dit overzicht dateren van Voor 2012 zijn de getallen waarschijnlijk anders, maar zijn nog niet beschikbaar in de GIPdatabank. Aantal gebruikers GIP TK2011 (GIP 2011) ATC3_H01A ADENOHYPOFYSEHORMONEN EN VERWANTE VERBINDINGEN ATC5_H01AC01 SOMATROPINE_(c) ATC5_H01AC03 MECASERMINE_(i) ATC5_H01AC03 MECASERMINE_(i) ? ATC3_L01X OVERIGE ONCOLYTICA ATC5_L01XE01 IMATINIB_(c) ATC5_L01XE02 GEFITINIB_(i) ATC5_L01XE03 ERLOTINIB_(i) ATC5_L01XE04 SUNITINIB_(i) ATC5_L01XE05 SORAFENIB_(i) ATC5_L01XE06 DASATINIB_(i) ATC5_L01XE07 LAPATINIB_(i) ATC5_L01XE08 NILOTINIB_(i) ATC5_L01XE10 EVEROLIMUS_(i) (ALLEEN AFINITOR, 350 VOTUBIA) ATC5_L01XE11 PAZOPANIB_(i) ATC5_L01XX23 MITOTAAN_(c) ATC5_L01XX25 BEXAROTEEN_(c) ATC3_L02B ANTIHORMONEN ATC5_L02BX03 ABIRATERON 0 0 ATC5_L02BX03 ABIRATERON ? WEESONCOLYTICA ATC5_L04AX04 LENALIDOMIDE_(i)

8 1.4 Huidige situatie - hoe is deze zorg nu georganiseerd? Momenteel zijn de per 2013 over te hevelen opgenomen in het GVS. Qua vergoeding geldt hiervoor de officiële lijstprijs in de Taxe: de zogenaamde Apotheek Inkoop Prijs (AIP) + receptregelvergoeding. Deze manier van vergoeding wordt geacht de gemiddelde kosten van geneesmiddelen en de aflevering aan de patiënt te dekken. Oncolytica De over te hevelen oncolytica in 2013 zijn orale geneesmiddelen. Patiënten halen in de huidige situatie deze geneesmiddelen op bij de openbare apotheek, apotheekhoudende huisarts of poliklinische apotheek. Groeihormonen De over te hevelen groeihormonen (somatropine en mecasermine) worden toegediend via injecties. Tot op heden worden deze groeihormonen meestal geleverd door een zogenoemde "unieke leverancier" die middels een overeenkomst met de fabrikant het alleenrecht heeft deze middelen - eventueel met als tussenschakel een openbare apotheek - te leveren. Vaak is hieraan gekoppeld de mogelijkheid het middel ook thuis te laten toedienen, indien hiervoor indicatie bestaat. Groeihormonen kunnen ook wel verstrekt door openbare apotheken, apotheekhouden huisartsen of poliklinische apotheken. Bij distributie van de groeihormonen worden echter ook additionele kosten gemaakt: 1. Gekoelde levering bij de patiënt thuis (of andere plek). 2. Eventuele (thuis)toediening van deze middelen bij patiënten die deze zorg behoeven. Bij de unieke leveranciers worden de gekoelde thuisdistributie en thuistoediening betaald uit het inkoopvoordeel. 1.5 Overheveling andere groepen geneesmiddelen vanaf 2014 Vanaf 2014 staan, als fase 3 van de overheveling, de volgende geneesmiddelen gepland om te worden overgeheveld naar het kader ziekenhuizen: de achtergebleven oncolytica uit groepen L01 en L02, fertiliteitshormonen, de achtergebleven groeihormonen, geneesmiddelen tegen bloedarmoede, epoëtines, immunoglobulinen en overige weesgeneesmiddelen. Een landelijke werkgroep met vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en beroepsgroepen zal hiervoor ook weer een plan van aanpak maken. 8

9 1.6 Diverse organisatiemodellen voor levering, distributie en toediening Er zijn diverse mogelijkheden om de overheveling van specialistische geneesmiddelen in de praktijk vorm te geven. Deze opties worden verder uitgewerkt en toegelicht in het volgende hoofdstuk. Bij de uiteindelijke keuze is het van belang een aantal zaken te wegen: 1. Belangrijk is te realiseren dat deze overheveling waarschijnlijk de komende jaren gevolgd zal worden door andere groepen specialistische geneesmiddelen. 2. Evenzeer is het goed u te realiseren dat het zowel om inhoudelijke als financiële overwegingen een trend zal worden steeds meer specialistische tweedelijnszorg buiten het ziekenhuis vorm en inhoud te geven. 3. En tenslotte is het van belang - zeker ook indien ziekenhuizen afgerekend worden op hun voorschrijf- en aflevergedrag - de nadruk te leggen op zinnig en zuinig gebruik van geneesmiddelen. 9

10 2. Strategische keuzen voor het ziekenhuis 2.1 Organisatievarianten voor zorg, distributie en toediening geneesmiddelen Er zijn diverse mogelijkheden om de overheveling van specialistische geneesmiddelen in de praktijk vorm te geven. In de huidige situatie zijn er patiënten die hun geneesmiddelen thuis geleverd kunnen krijgen door unieke leveranciers, bijvoorbeeld het groeihormoon. Andere patiënten halen de geneesmiddelen op bij de openbare apotheek, apotheekhoudende huisarts of poliklinische apotheek; dit is zowel bij de over te hevelen oncolytica als ook bij groeihormonen het geval. De minister heeft in haar brief aan de Tweede Kamer d.d. 24 mei 2012 het volgende uitgangspunt benadrukt: De patiënt mag geen hinder ondervinden; de inhoud van het verzekerde pakket blijft zoals die is, net als de mogelijkheid om de zorg in de thuissituatie te ontvangen. Bij het hierboven beschreven uitgangspunt van de minister moet overigens worden opgemerkt dat het voor ziekenhuizen ook mogelijk is geneesmiddelen die in de huidige situatie nog worden thuisbezorgd, deze in de toekomst op een andere manier aan de patiënt te verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van de geneesmiddelen aan de patiënt na afloop van het polikliniekbezoek. Dit is nu ook voor de TNF-alfaremmers het geval. De minister is hiermee akkoord, mits de patiënt niet apart naar het ziekenhuis moet komen om de geneesmiddelen op te halen. Hieronder worden enkele mogelijke organisatievarianten beknopt weergegeven. 1. Farmaceutische zorg binnen het ziekenhuis met "eigen (lokale)" distributie en toediening. Het ziekenhuis doet het gehele proces zelf. 2. Farmaceutische zorg binnen het ziekenhuis en uitbesteden van distributie en toediening. Het ziekenhuis voert de apotheekfunctie (inkoop, aflevering, farmaceutische zorg) zelf uit, maar zoekt een partner voor (gekoelde) distributie en thuistoediening. Dat kan zowel een landelijk, als lokaal werkende partner (bijvoorbeeld thuiszorginstelling) zijn. 3. Volledig uitbesteden aan een andere organisatie. Het ziekenhuis besteedt het hele proces uit. Uiteraard zijn vele tussenvormen van de hiervoor genoemde organisatievarianten mogelijk. Bij het in de praktijk vormgeven van levering, distributie en toediening van dure specialistische geneesmiddelen is het raadzaam onderscheid te maken tussen met name (farmaceutische) zorg en distributie. Met de functie distributie wordt met name de logistiek buiten het ziekenhuis (gekoeld transport en bezorging) bedoeld. Dit zal nagenoeg alleen van toepassing zijn bij groeihormoon. Thuistoediening kan zich beperken tot alleen de toediening (door een verpleegkundige). De keuze tussen zelf doen of uitbesteden kan anders uitpakken als het thuisbezoek ook wordt ingevuld met functies als voorlichting over medische en farmaceutische zaken, begeleiding op het gebied van juist gebruik van het geneesmiddel (injectietechniek) en therapietrouw. 10

11 Deze indeling is van belang om procesonderdelen te definiëren die van groot belang zijn voor het in kwalitatieve en bedrijfsmatige zin welslagen van de overheveling. Over het algemeen zijn dat die procesonderdelen die gebonden zijn aan de driehoek: Patiënt Medisch specialist Apotheker van het ziekenhuis Procesonderdelen als formulariumbeleid (en dus ook inkoop), indicatiestelling, medicatiebewaking, voorlichting (medisch en farmaceutisch in samenhang), therapietrouwbevordering en begeleiding, leunen qua succes zwaar op relaties en vertrouwen binnen bovengenoemde driehoek en bepalen in hoge mate het zinnig en zuinig gebruik. Dit geldt minder tot niet voor distributie (logistiek). Uiteraard kan het thuisbezoek door een zorgverlener - zeker ook bij andere middelen (iv-middelen) waarbij de contacttijd langer is - mede ingevuld worden door zorgtaken en hiermee van karakter veranderen. De keuze of de distributie door de eigen organisatie wordt ingevuld of door anderen is meer afhankelijk van bedrijfsmatige factoren. 2.2 Beslismatrix Een beslismatrix kan gebruikt worden als hulp in het denkproces om van de verschillende taken vast te stellen of deze beter door het ziekenhuis zelf (intern), met een aantal ziekenhuizen samen (gezamenlijk), of door een externe partij (uitbesteed) kunnen worden uitgevoerd. Hieronder volgt een voorbeeld van de beslismatrix die kan worden gebruikt bij de overheveling van de orale oncolytica. Voorbeeld: ziekenhuis beslismatrix Overheveling 2013 voorkeur voorbereidings beschikbaar beschikbare spreiding samenwerking onderhandel sturing totaal (orale) oncolytica ziekenhuis tijd personeel ruimte adherentie ziekenhuizen macht formularium gewicht i g u i g u i g u i g u i g u i g u i g u i g u i g u inkoop geneesmiddelen receptverwerking distributie en levering distributie en levering na onverwachte bijwerkingen medicatiebewaking patiëntenbegeleiding communicatie extramuraal monitoring & evaluatie i= intern uitvoeren g= gemeenschappelijk met ander ziekenhuizen u= uitbesteden Figuur: beslismatrix Overheveling 2013 (orale) oncolytica De beslismatrix voor de overheveling van de groeihormonen bevat ook de onderwerpen toedieningsinstructie en toediening extramuraal daar deze geneesmiddelen worden toegediend via injecties. Hieronder volgt het voorbeeld van de beslismatrix die kan worden gebruikt bij de overheveling van de groeihormonen in

12 Voorbeeld: ziekenhuis beslismatrix Overheveling 2013 voorkeur voorbereidings beschikbaar beschikbare spreiding samenwerking onderhandel sturing totaal groeihormonen ziekenhuis tijd personeel ruimte adherentie ziekenhuizen macht formularium gewicht i g u i g u i g u i g u i g u i g u i g u i g u i g u inkoop geneesmiddelen Voor toediening gereed maken en receptverwerking distributie en levering medicatiebewaking patiënteneducatie toedieningsinstructie toediening extramuraal patiëntenbegeleiding communicatie extramuraal monitoring & evaluatie i= intern uitvoeren g= gemeenschappelijk met ander ziekenhuizen u= uitbesteden Figuur: beslismatrix overheveling 2013 groeihormonen De matrixen zijn als volgt opgebouwd: in de linker kolom staan verschillende werkzaamheden, zoals die voor kunnen komen bij een behandeling met de over te hevelen oncolytica of groeihormonen in De matrix is als Excel bestand beschikbaar en is op te vragen bij Hiermee is het dus mogelijk dit aan te vullen, of taken samen te nemen als dat beter past bij de situatie in uw ziekenhuis. In de bovenste rij staan ziekenhuis specifieke determinanten die van invloed kunnen zijn op de beslissing of de werkzaamheden bij voorkeur intern uitgevoerd (i), gezamenlijk opgepakt (g), of uitbesteed worden (u). Het belang van een bepaalde overweging kan worden aangegeven door er een hoger cijfer voor te geven. In de voorbeeld matrices is er voor gekozen te variëren tussen 0 en 3. Let op: de getallen in onderstaande matrix zijn slechts ingevuld als voorbeeld, de situatie in uw ziekenhuis kan heel anders zijn! Voor alle werkzaamheden wordt per determinant bedacht in hoeverre intern, gezamenlijk of uitbesteden de beste oplossing is. Een 0 in alle drie de kolommen (i, g en u) geeft aan dat deze input variabele niet relevant is voor deze taak. Een 3, zoals bijv. bij samenwerking ziekenhuizen voor de taak patiënten educatie, in de kolom "intern" geeft aan dat er zwaarwegende argumenten zijn om deze taak intern uit te voeren. In de voorbeeld matrix zijn getallen ingevuld voor een fictief ziekenhuis. Voor elk van de werkzaamheden is bedacht hoe zwaar de verschillende ziekenhuis specifieke determinanten wegen. Hieronder ter verduidelijking stap voor stap het invullen van de bovenste rij (inkoop geneesmiddelen): - Ons voorbeeldziekenhuis wil bij voorkeur de geneesmiddelen zelf inkopen, of samen in een groep ziekenhuizen: dus 2 voor intern en 2 voor gezamenlijk. Deze voorkeur kan zijn op basis van een beleidsplan, of als onderdeel van de strategie. - Voorbereidingstijd wordt niet gezien als issue voor de inkoop, dus geen punten hier. - Het benodigde personeel heeft het al erg druk, dat spreekt tegen intern: dus 2 punten voor uitbesteden (misschien kan hier ook een 2 bij gezamenlijk, als bekend is dat er dan geen werk bijkomt in het eigen ziekenhuis). 12

13 - Beschikbare ruimte voor de opslag van de ingekochte geneesmiddelen is er voldoende in ons voorbeeld ziekenhuis, dus 2. - Spreiding adherentie wordt bij het voorbeeldziekenhuis niet gezien als issue voor de inkoop, dus geen punten hier. - De samenwerking tussen de ziekenhuizen in de groep is goed m.b.t de inkoop: een sterke voorkeur om dit samen te doen: 3 punten. - Het ziekenhuis is groot genoeg om alleen de onderhandelingen in te gaan, maar met de hele groep ziekenhuizen blijft dat argument van kracht: 3 punten voor i en g. - De verschillende ziekenhuizen hebben verschillende formularia en willen die vrijheid houden, dus eigenlijk wil de groep op alle middelen een fikse korting. Op basis hiervan zou het uitbesteden van de inkoop weer voordeel op kunnen leveren: 2 punten voor u. In de rechter kolom geeft de matrix een rij getallen per taak. Voor elke taak komt er een getal onder i (intern) onder g (gezamenlijk) en onder u (uitbesteden). Deze getallen geven een indicatie van de wenselijkheid van uitvoering intern, gezamenlijk of door uitbesteding. Hoe hoger het getal, hoe meer deze vorm de voorkeur heeft. Als deze getallen bekend zijn, komt stap 2: een logische combinatie van taken die worden uitbesteed en taken die gezamenlijk worden opgepakt of intern worden gedaan. Hiervoor geldt natuurlijk dat een keuze van tijdelijke aard kan zijn, omdat tijd nodig is om de gewenste situatie te bereiken. 13

14 3. Voorbereiden overheveling 2013 De voorbereiding op de overheveling kan minimaal 6 maanden in beslag nemen. Ervan uitgaande dat u al bent gestart met de voorbereiding, is het zinvol om een projectgroep te formeren. Deze bestaat naast de projectleider minimaal uit een afvaardiging van voorschrijvers, ziekenhuisapotheker, poliklinisch apotheker en een medewerker van de financiële afdeling. Vervolgens dienen de voorschrijvers en patiënten te worden geïnformeerd en tenslotte dient het proces van afleveren en declareren opnieuw te worden ingericht. 3.1 Vaststellen en informeren voorschrijvers Vaststellen voorschrijvers De over te hevelen middelen worden voorgeschreven: Orale oncolytica Groeihormoon Oncologen Hematologen Longartsen Urologen Kinderartsen Gynaecologen Endocrinologen Kinderarts-endocrinologen Endocrinologen In sommige gevallen In uitzonderlijke gevallen, bv imatinib Bv mitotaan, sorafenib Door off-label gebruik, kunnen er ook andere artsen voorschrijven dan hierboven genoemd, bijvoorbeeld immunologen. Om de overheveling goed vorm te kunnen geven, is het nodig om alle voorschrijvers in uw ziekenhuis vast te stellen. Dit kan door alle artsen (bijvoorbeeld per brief) te vragen of ze de middelen voorschrijven (incl. off-label) en of ze dat doen via het Elektronisch Voorschrijfsysteem. Indien dan laatste niet het geval is, is een stimulerend beleid hierop voeren op zijn plaats, mede om meer zicht te krijgen op de patiëntenpopulatie. De behandelrichtlijn Richtlijn Groeihormoonbehandeling bij Kinderen geeft aan dat alleen kinderartsen die geregistreerd zijn als kinderarts - endocrinoloog groeihormoon mogen voorschrijven. De algemene kinderartsen zullen dus voor kinderen geen groeihormoon voorschrijven. In Nederland zijn ongeveer 25 kinderarts - endocrinologen werkzaam. Deze zijn voornamelijk gevestigd in de academische ziekenhuizen en een aantal andere centra, zoals het Albert Schweitzer ziekenhuis, Atrium Medisch Centrum, Catharina ziekenhuis, Diabeter, Doctors4kids, Haga ziekenhuis, Jeroen Bosch ziekenhuis, Canisius-Wilhelmina ziekenhuis, Isala klinieken (Zwolle), Reinier de Graaf groep en het St. Antonius Ziekenhuis. De genoemde ziekenhuizen zijn afkomstig uit de Landelijke Registratie Groeihormoonbehandeling bij Kinderen en kunnen theoretisch gezien onvolledig zijn. Controleer dus altijd of er binnen uw ziekenhuis groeihormoon wordt voorgeschreven. Het is ook mogelijk dat er binnen uw ziekenhuis door middel van het verlengde-arm principe wordt voorgeschreven door kinderartsen met aandachtsveld endocrinologie, ook al is het gangbaar dat deze alleen de diagnostiek uitvoert. De hoofdbehandelaar is altijd de kinderartsendocrinoloog. 14

15 Informeren voorschrijvers en maken afspraken Informeer de voorschrijvers over de aanstaande wijzigingen in regelgeving. Maak tevens afspraken met de voorschrijvers. Agendapunten kunnen onder anderen zijn: Het gebruik van het Elektronisch Voorschrijfsysteem, ook op de polikliniek Minimale eisen waar een recept aan moet voldoen. Voorschrijven volgens een format recept (wellicht te ontwikkelen) incl. vermelding behandelprotocol en voorschrijfhoeveelheid Afleverhoeveelheid per recept Doseringscontrole uit te voeren door apotheek, ook bij oncolyticakuren Beleid rondom interactieafhandeling van minder relevante interacties Frequentie van ziekenhuisbezoek door de patiënt Beleid rondom het bezorgen bij de patiënt thuis Frequentie van wijzigingen in geneesmiddelen tussen 2 polibezoeken na een telefonisch consult (inclusief de mogelijkheid om de wijziging niet dezelfde dag in te laten gaan zodat meer ruimte is om het geneesmiddel bij de patiënt te krijgen) Wie verstrekt welke informatie over het geneesmiddel aan de patiënt (zowel mondeling als schriftelijk). Is de huidige schriftelijke informatie begrijpelijk en actueel? Wie geeft prikinstructie (groeihormonen) met herhaalinstructie? Wat doen we met het leveren van naaldencontainers, pennen en de afvalstroom die dit met zich meebrengt? Onderlinge uitwisselbaarheid van de middelen om zo te komen tot een formulariumbeleid Tips: 1. Oncolytica die intraveneus worden toegediend, worden vaak voorgeschreven volgens een vast format. Wellicht kunt u bij het vaststellen van een format recept orale oncolytica hieruit ideeën opdoen. 3.2 Vaststellen patiëntenpopulatie Tot 1 januari 2013 kunnen patiënten de over te hevelen geneesmiddelen verkrijgen via de poliklinische apotheek, openbare apotheek, apotheekhoudende huisarts of unieke leverancier. Dit zal voor de meeste patiënten per 1 januari 2013 veranderen, waarover ze door uw ziekenhuis geïnformeerd dienen te worden. U dient dus in kaart te brengen welke patiënten de over te hevelen middelen zullen gebruiken op 1 januari Uit ervaring met de overheveling TNF-alfaremmers blijkt dat voorschrijvers niet eenvoudig een complete lijst met gebruikers konden aanleveren. Daarom kunnen onderstaande bronnen behulpzaam zijn om de gebruikers in kaart te brengen. Het verschil met de TNF-alfaremmers is wel dat de patiënten groep niet uitsluitend bestaat uit chronische patiënten. Er kunnen dus altijd nog op het laatste moment patiënten afvallen (wisseling van geneesmiddelen door bijwerkingen, overlijden) of bij komen bij uw telling. Dit zal naar verhouding bij orale oncolytica veel meer zijn dan bij de vorige overheveling TNFalfaremmers. 15

16 Gegevens uit GIPdatabank Op zijn landelijke patiëntaantallen per middel in 2011 beschikbaar. Deze zijn ook opgenomen in het voorgaande hoofdstuk. De Stichting Kind en Groei De Stichting Kind en Groei beoordeelt alle aanvragen voor behandeling met groeihormoon bij kinderen in Nederland en registreert deze gegevens in de Landelijke Registratie Groeihormoonbehandeling bij Kinderen (uitgezonderd Menzis verzekerden). Hierdoor heeft zij inzicht in het aantal kinderen dat per voorschrijver/ziekenhuis met groeihormoon wordt behandeld, met welke dosis en merk/toedieningsysteem. De Stichting Kind en Groei kan tevens een prognose geven van het jaarlijks te verwachten aantal patiënten. Deze gegevens zijn (mogelijk tegen betaling) op te vragen via telefoonnummer De Stichting Kind en Groei heeft GEEN inzicht in het gebruik van groeihormoon bij volwassenen. Hiervoor bestaat geen landelijke database meer. Unieke leveranciers Een aantal unieke leveranciers leveren (met of zonder alleenrecht) de geneesmiddelen af. Dit betreft voornamelijk groeihormoon. Informeer bij hen of ze u kunnen helpen bij het in kaart brengen van patiënten. In de bijlage is een overzicht opgenomen van middelen die momenteel door unieke leveranciers worden verstrekt en of parallel beschikbaar is (er is dan wel een ander ZInummer). Ze kunnen ook gewoon door de openbare apotheek worden verstrekt, dus het overzicht van de unieke leveranciers kan onvolledig zijn. Elektronisch Voorschrijfsysteem Uit het Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS) kunnen eenvoudig gebruikers worden getraceerd. De praktijk wijst echter uit dat niet alle artsen zowel klinisch als poliklinisch via het EVS voorschrijven. Het overzicht is dus niet perse volledig. Tips: 2. Het is wenselijk dat artsen het EVS zowel klinisch als poliklinisch gebruiken, dat maakt het overzicht van patiënten steeds completer. Er zijn ziekenhuizen bekend waar voorschrijvers door het afdelingshoofd worden beboet indien ze niet voorschrijven via het EVS. 3. Indien het EVS nog niet volledig is geïmplementeerd in uw ziekenhuis, verzoek vriendelijk doch dringend aan het implementatieteam van het EVS prioriteit te geven aan de voorschrijvers die betrokken zijn bij de overheveling. 4. Indien u patiënten in het EVS zoekt aan de hand van voorgeschreven middelen, kunt u dit doen op stofnaam. Er is 1 uitzondering: van everolimus wordt alleen het merk Afinitor en Votubia overgeheveld. Indien u zou zoeken op stofnaam komt u ook uit bij nefrologen (niertransplantatie) terwijl daar geen Afinitor of Votubia wordt voorgeschreven (maar wel Certican). 16

17 Bijhouden door artsen Indien u geen EVS systeem heeft of dit nog te beperkt wordt gebruikt, verzoek dan tijdig de artsen dat ze de komende drie maanden bijhouden voor wie ze de over te hevelen geneesmiddelen voorschrijven. Indien het ziekenhuis beschikt over een poliklinische apotheek, dan kan deze de patiënten in 2012 ook al voorzien van hun geneesmiddelen. Indien de patiënt daar vanaf nu hun geneesmiddelen gaat ophalen, verandert er voor de patiënt (nagenoeg) niets en zal de patiënt van de overheveling geen hinder ondervinden. Het enige wat de poliklinische apotheek per 1 januari 2013 dient te doen is de financiële knop omdraaien. Poliklinische apotheek Indien uw ziekenhuis een poliklinische apotheek heeft, is de kans aanwezig dat een aantal patiënten in 2012 hun geneesmiddelen daar al ophalen. Per middel kan dan eenvoudig een lijst met gebruikers uit het Apotheek Informatie Systeem worden geproduceerd. Realiseert u zich wel dat dit overzicht geen compleet beeld is van uw gebruikerspopulatie. Ziekenhuisapotheek of financiële afdeling Mogelijk is de patiënt opgenomen geweest in uw ziekenhuis en zijn de geneesmiddelen waarschijnlijk gewoon door gebruikt en gedeclareerd via de DBC. Het informatiesysteem van de ziekenhuisapotheek of het declaratiebestand kunnen dus ook een bron zijn om patiënten in kaart te brengen. Let op: de geneesmiddelen kunnen voor of tijdens opname ook bewust worden gestopt, omdat dit de reden van opname is. Het geeft dus zeker geen betrouwbaar volledig beeld, maar het kan het overzicht van gebruikers wel aanvullen. Poster in wachtkamer van voorschrijver Patiënten die orale oncolytica of groeihormoon gebruiken, komen meestal 1 keer per maand of kwartaal/4 maanden op polibezoek. In uitzonderingsgevallen bezoekt de patiënt 1 keer per half jaar de arts b.v. bij gebruik van imatinib. Dit betekent dat eind september (bij bezoek 1 keer per kwartaal) de patiënt voor de laatste keer in 2012 het ziekenhuis bezoekt. Hang in de wachtkamer van iedere mogelijke voorschrijver zeker vanaf eind september 2012 een poster op. Hierop staat vermeld dat indien de patiënt 1 van de genoemde geneesmiddelen gebruikt, hij zich dient te melden bij de poliassistente. Hier kan dan een lijst met patiëntgegevens worden aangelegd, waarna ze op een later tijdstip per brief kunnen worden geïnformeerd. Mocht het proces rondom de overheveling in uw ziekenhuis al eerder duidelijk zijn, dan kan het nieuwe ophaaladres meteen worden toegelicht aan de patiënt, eventueel ondersteund met een informatiefolder of plattegrond. In de bijlage is een voorbeeld opgenomen van een poster. Tips: 1. Hang de poster zo snel mogelijk op om alle patiënten de revue te laten passeren bij hun herhaalbezoek aan de voorschrijver. Openbare apotheken Verzoek de openbare apotheken (per brief) of zij hun patiënten willen informeren over de aanstaande overheveling en de consequenties voor het verkrijgen van de geneesmiddelen voor de patiënt. Dit allemaal om de overheveling voor de patiënt zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. Voeg eventueel zelf een informatiefolder bij die de openbare apotheek kan 17

18 verstrekken aan de patiënt. Openbare apotheken zullen de privacy van de patiënt respecteren en patiëntgegevens niet zomaar aan u doorgeven. Vektis, SFK en IMS Health De Landelijke werkgroep Overheveling is in gesprek met SFK en Vektis om data per ziekenhuis beschikbaar te stellen. Hiermee krijgt u o.a. per geneesmiddel inzichtelijk de patiëntaantallen en de kosten per patiënt per jaar. U kunt deze aantallen gebruiken voor het vaststellen van het budget. Daarnaast geeft het u inzicht of u alle patiënten in beeld heeft. Bij het drukken van dit handboek is de uitkomst van het overleg nog niet bekend, maar het ziet er positief uit. U wordt op een nader tijdstip geïnformeerd over de mogelijkheden. Mocht er onverhoopt uit Vektis of SFK niets voortkomen, dan kan het Instituut voor Medische Statistiek (IMS) u data aanleveren tegen betaling. Aandachtspunten: Nagenoeg alle extramurale apotheekhoudenden leveren aflevergegevens aan aan SFK en ongeveer 75% aan IMS. IMS kan data extrapoleren naar 100 %. U dient zelf toestemming te vragen aan de openbare apotheek voor het door IMS laten verstrekken van data. Dit kan bij een ziekenhuis met een groot adherentiegebied een grote klus zijn. Fabrikant De meeste geneesmiddelenfabrikanten kopen voorschrijfdata in bij IMS om inzicht te krijgen in het voorschrijfgedrag van huisartsen en specialisten. Door strikte privacywetgeving zijn deze data nimmer herleidbaar tot patiënt of arts, ze zijn alleen beschikbaar op brick-niveau. Een brick is een gebied met een vastgesteld aantal inwoners. In 1 brick kunnen meerdere ziekenhuizen vallen, dus heel zuiver zijn de data niet, maar ze geven wel een richting. Mogelijk wil een artsenbezoeker of de salesmanager deze data met u delen. Deze aantallen kunt u naast de aantallen leggen om inzicht te krijgen in de verschillen en dus missend aantal patiënten. 3.3 Informeren patiënten Nadat u zicht hebt op uw patiëntenpopulatie dient u de patiënten tijdig te informeren over de veranderingen die de overheveling voor hem of haar met zich meebrengt. Deel dit tijdig met de patiënt. Het zijn middelen waar hun leven vanaf kan hangen, waardoor ze een extra grote behoefte zullen hebben aan tijdige en begrijpelijke informatie. Verstuur een brief per post Stuur de patiënt tijdig een brief met de veranderingen die voor hem of haar per 1 januari 2013 gelden. Indien u de communicatie alleen door de voorschrijvers laat verlopen, loopt het ziekenhuis het risico dat er wel eens een patiënt tussendoor glipt. In de bijlage is een voorbeeldbrief opgenomen. Tips: 2. Stuur de brief niet te laat in verband met een mogelijke vakantie van de patiënt. Stuur de brieven aan de hand van actuele gegevens. Het zou vervelend zijn als een brief wordt verstuurd aan een patiënt die inmiddels is overleden. 18

19 Informeer de patiënt tevens dat voor zijn behandeling altijd inzicht nodig is in zijn actueel medicatiegebruik (incl. zelfzorg). U kunt vragen of de patiënt een formulier invult met zijn of haar actuele geneesmiddelen en deze terugstuurt. Of dat de patiënt de naam van de apotheek waar hij doorgaans komt aan u doorgeeft zodat u de afleverhistorie kunt opvragen (via OZIS of fax). Realiseert u zich dat beide methoden niet vanzelfsprekend leiden tot een juist Actueel Medicatie Overzicht. Medicatie ontbreekt, het gebruik klopt niet meer of zelfzorgartikelen worden niet gezien als geneesmiddel. Verifieer dus als de patiënt aan de balie staat het overzicht door het door te spreken met de patiënt. Vergeet u niet om in de brief aan de patiënt kenbaar te maken dat deze bezwaar kan maken voor het opvragen van medicatiegegevens bij een andere zorgverlener? En dat de patiënt bij wijziging in gebruik van zijn geneesmiddelen dit door moet geven aan de apotheek van het ziekenhuis? Dit kan namelijk invloed hebben op zijn therapie in het ziekenhuis. Brief verstrekt door voorschrijver Een logisch moment voor informeren over de wijzigingen is dat de patiënt in 2012 de voorschrijver bezoekt. De voorschrijver kan de patiënt een brief meegeven. Besteed hieraan aandacht aan de overgangsregeling van 2012 naar Zie de andere paragraaf in dit handboek. In de bijlage is een voorbeeldbrief opgenomen die per post verstuurd kan worden aan patiënten. Deze (of een deel ervan) is ook bruikbaar voor het meegeven door voorschrijvers. Tips: 3. Wellicht kan de patiënt zijn geneesmiddelen ook in 2012 al ophalen in de poliklinische apotheek, zodat de route voor de patiënt al bekend is. De poliklinische apotheek declareert het middel dan gewoon nog via de in 2012 gangbare wijze bij de zorgverzekeraar. Dit kan veel overgangsperikelen voorkómen. Informatiefolder verstrekt door poliklinische apotheek Het is goed mogelijk dat de poliklinische apotheek in uw ziekenhuis de over te hevelen middelen nu al verstrekt aan de patiënt. Dat is nu nog vrijblijvend, de patiënt kan er ook voor kiezen om het elders op te halen. Vanaf 1 januari 2013 kan dat niet meer. Daarom dient de bestaande patiënt hier ook over te worden geïnformeerd. Website ziekenhuis en/of poliklinische apotheek Bij de overheveling TNF bleek dat ziekenhuizen de nieuwe werkwijze van de overheveling onvoldoende communiceerde op de website van het ziekenhuis en/of poliklinische apotheek. Dit is een eenvoudige actie, omdat er gebruik kan worden gemaakt van teksten die landelijk zijn vastgesteld (zie bijlage). Vul deze dan zo nodig aan met specifieke informatie die voor uw patiënt geldt binnen uw ziekenhuis. Landelijke informatievoorziening Landelijk informeert de Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening (Stichting EGV) de patiënten over de globale wijzigingen die de overheveling met zich meebrengt. Dit is ondersteunend aan uw informatievoorziening, want niet iedere patiënt is aangesloten bij een 19

20 patiëntenvereniging of zoekt informatie op websites. De volgende communicatiemiddelen zijn door de Stichting EGV opgesteld. Ze zijn opgenomen in de bijlage. Kort bericht voor website Uitgebreid bericht voor website Vraag en antwoord voor patiënten Tips: 4. Ieder mag deze communicatiematerialen gebruiken. Mocht er behoefte zijn aan een andere vorm van informatietekst (zoals artikelen, folders, posters of anderszins), dan kunt u zich wenden tot de Stichting EGV (tel of Deze zal dan kosteloos in de gewenste informatievariant voorzien. 3.4 Vaststellen mogelijke rol unieke leveranciers In de bijlage is een overzicht opgenomen van welke unieke leveranciers welke over te hevelen middelen in 2012 leveren met hun mogelijkheden in Ze richten zich voornamelijk op planbare zorg, zoals groeihormonen en op dit moment niet of nauwelijks op orale oncolytica. Wel zeggen een aantal partijen de apotheekfunctie geheel te kunnen overnemen (dus zowel groeihormoon als alle orale oncolytica), maar vraag u dan af hoe of zij werkelijk alles kunnen. Is het mogelijk dat een externe inzicht krijgt in de behandelprotocollen bij orale oncolytica en dat ze daar dosering op controleren? Is het mogelijk dat zij op de hoogte kunnen zijn van intraveneuze oncolytica? Etc. etc. Richt daarom eerst uw proces op papier in en stel dan vast wat wel en wat niet uitbesteed kan worden en wat past bij de visie van uw ziekenhuis. 3.5 Inrichten voorschrijf- en afleverproces Richt samen met voorschrijvers, poli-assistentes, apothekers en apothekersassistentes het proces van voorschrijven en afleveren in. In het volgende hoofdstuk wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. Doelmatigheid in het proces is van belang. 1. Doelmatig voorschrijven Bij geneesmiddelen die onderling uitwisselbaar zijn. 2. Doelmatig afleveren a. Zoveel mogelijk afleveren via de apotheek van het ziekenhuis als de patiënt toch in het ziekenhuis aanwezig is. b. Spillage voorkomen door de afleverhoeveelheid af te stemmen op de nog aanwezige thuisvoorraad en het geplande volgend polibezoek. c. Duidelijke afspraken maken met de voorschrijvers over de hoeveelheid van de eerste uitgifte. Bij een deel van de geneesmiddelen krijgt een significant deel van de patiënten bijwerking waardoor de therapie moet worden aangepast. 20

Overheveling orale oncolytica en groeihormonen

Overheveling orale oncolytica en groeihormonen Handboek Overheveling orale oncolytica en groeihormonen per 1 januari 2013 26 september 2012 VOORWOORD 5 1. INLEIDING 6 1.1 Over te hevelen geneesmiddelen per 2013 6 1.2 Indicaties 7 1.3 Omzet en patiëntaantallen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17356 27 augustus 2012 Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 17 augustus 2012, MC-U-3125844,

Nadere informatie

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Van toepassing op Medewerkers Zorg en cliënten Datum vaststelling Versie 18 januari 2011 Evaluatiedatum INHOUD MEDICATIEOVERDRACHT PROTOCOL 1. Doel... 1 2. Beschrijving..

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel,

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel, Artikel 1 Beloning van zorgprestaties Net als voorgaande jaren zal Zilveren Kruis in 2016 farmaceutische zorgprestaties separaat van de prestatie Terhandstelling van een UR-geneesmiddel belonen. Voor 2016

Nadere informatie

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica. Ingangsdatum: 1 januari 2014

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica. Ingangsdatum: 1 januari 2014 Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica Ingangsdatum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave Doel... 1 Te nemen verantwoordelijkheden ter voorkoming van doseringsfouten

Nadere informatie

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 INSPIRE klantenevenement 14 november 2013 Inhoud Farmacie 2013 Workshop scenario analyse Toekomstbeeld VJA Praktijkvoorbeelden Visiedocument Jonge Zorgverleners

Nadere informatie

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Anne de Roos Trekker medicatieoverdracht NVZA en KNMP beleidsadviseur NVZ Medicatieoverdracht & ICT, Nictiz, KNMP, NVZA 27 september 2010 DE patiënt bestaat

Nadere informatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Overeengekomen tussen Evean Thuiszorg en Apothekervereniging Departement Noord Holland. Doel van het protocol: Het bevorderen van juist gebruik van geneesmiddelen

Nadere informatie

Uw apotheek in VUmc 1

Uw apotheek in VUmc 1 Uw apotheek in VUmc 1 2 Heeft de specialist in de polikliniek medicijnen voorgeschreven? Heeft u in het ziekenhuis gelegen en gaat u weer naar huis? Of wilt u advies over uw medicatie? U kunt terecht in

Nadere informatie

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Jouw rechten en plichten Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Recht op informatie over medicijnen 4 Spreekkamer 5 Ophalen van medicijnen 6 Verplicht

Nadere informatie

Toekomstvisie farmacie

Toekomstvisie farmacie Toekomstvisie farmacie Inhoud Trends en verandering farmaceutisch landschap Openbare farmacie Ziekenhuisfarmacie Strategie op basis van visie Algemene ontwikkelingen in de gezondheidszorg Trends die ook

Nadere informatie

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert.

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert. Reglement adviescommissie add-on Geneesmiddelen Versie 1.0: 20 november 2014 1. Inleiding De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),

Nadere informatie

Poliklinische Apotheek Alkmaar

Poliklinische Apotheek Alkmaar Poliklinische Apotheek Alkmaar Medisch Centrum Alkmaar mca.nl Inhoudsopgave Wat is de Poliklinische Apotheek Alkmaar? 3 Veilig gebruik van uw medicijnen 4 Vergoeding en betaling 5 Uw privacy 5 Afhaalpunt

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Specialistische farmacie vanuit het ziekenhuis; richting 2020. Bart Benraad

Specialistische farmacie vanuit het ziekenhuis; richting 2020. Bart Benraad Specialistische farmacie vanuit het ziekenhuis; richting 2020 Bart Benraad Wat is mijn baan? Ziekenhuisapotheker, Manager afdeling Farmacie Sint Maartenskliniek, Gespecialiseerde kliniek in Orthopedie,

Nadere informatie

Resultaten monitor overheveling TNFalfaremmers, groeihormonen, oncologische- en andere geneesmiddelen.

Resultaten monitor overheveling TNFalfaremmers, groeihormonen, oncologische- en andere geneesmiddelen. Resultaten monitor overheveling TNFalfaremmers, groeihormonen, oncologische- en andere geneesmiddelen. Analyse gegevens december 2012-december 2013 10 maart 2014 Prof.dr. C.A. Uyl-de Groot D.T. Stierman

Nadere informatie

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008 GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden Augustus 2008 Toelichting: De vragen zijn ingedeeld in drie onderdelen: -1- vergoedingen voor geneesmiddelen, -2- preferentiebeleid van zorgverzekeraars,

Nadere informatie

Toekomste uitdagingen farmacie. Tim Roldaan, 4 juni 2015

Toekomste uitdagingen farmacie. Tim Roldaan, 4 juni 2015 Toekomste uitdagingen farmacie Tim Roldaan, 4 juni 2015 Agenda Visie MC Groep ziekenhuiszorg Ziekenhuisfarmacie en ontwikkelingen Dure geneesmiddelen analyse Opties kostenbesparingen 3 projecten vanuit

Nadere informatie

Voorschrijven door internisten en cardiologen

Voorschrijven door internisten en cardiologen Cardiologie_Cardiologie 29-10-12 15:18 Pagina 1 Voorschrijven door internisten en cardiologen Beknopte weergave van de verkenning naar oorzaken van verschillen in voorschrijven van cholesterolverlagers

Nadere informatie

Oncolytica via Rijnstate Poli-apotheken

Oncolytica via Rijnstate Poli-apotheken Oncolytica via Rijnstate Poli-apotheken Uw medisch specialist heeft in overleg met u een medicijn ter behandeling van kanker voorgeschreven (een oncolyticum). Deze medicatie kunt u alleen in de Rijnstate

Nadere informatie

St. Antonius Apotheek

St. Antonius Apotheek St. Antonius Apotheek St. Antonius Apotheek De St. Antonius Apotheek is de poliklinische apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis. Hier kunt u zeven dagen per week uw geneesmiddelen voor thuis afhalen,

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken SMWA MV Zeeland 1 Inhoud Inleiding Verantwoordelijkheden bij medicatieveiligheid Begrippen bij medicatieveiligheid Leeswijzer Gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen NVTAG Symposium Juridische kaders van HTA 7 juni 2007 Koosje van Lessen Kloeke k.vanlessenkloeke@leijnseartz.com 1 Inleiding -Welke partijen

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Een overzicht van de protocollen zoals gepresenteerd tijdens het symposium op 17 mei 2011 Colofon Juni 2011 Deze protocollen zijn mede tot stand gekomen met medewerking

Nadere informatie

Plan van aanpak Overheveling TNF alfaremmers

Plan van aanpak Overheveling TNF alfaremmers Plan van aanpak Overheveling TNF alfaremmers 8 juli 2011 Verantwoording Dit plan van aanpak biedt ziekenhuizen een handvat bij de overheveling van TNF alfaremmers van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem

Nadere informatie

Apotheek. Catharina Apotheek. www.catharinaziekenhuis.nl

Apotheek. Catharina Apotheek. www.catharinaziekenhuis.nl Apotheek Catharina Apotheek www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Waarvoor kunt u bij ons terecht?... 3 Deskundig en veilig... 3 Assortiment... 4 Uitwisselen van informatie... 4 Privacy... 4 Wie werken er?...

Nadere informatie

Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord?

Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Op welke vragen geeft dit digitale kaartenboek antwoord? Wie doet wat in de bekostiging, verstrekking, financiering en het pakketbeheer van specialistische en? Hoe kan een specialistisch worden bekostigd?

Nadere informatie

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid:

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Medicatiemanagers als vaste waarde in het verpleegkundig team ter verbetering van de medicatieveiligheid. Rolf Toornvliet, ziekenhuisapotheker

Nadere informatie

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst versie 1 Met ingang van 1 januari 2015 vraagt de NZa advies aan vertegenwoordigers van

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg BeterDichtbij 2015. 1. Algemeen

Reglement Farmaceutische zorg BeterDichtbij 2015. 1. Algemeen Reglement Farmaceutische zorg BeterDichtbij 2015 1. Algemeen Dit Reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst van de Zorgverzekering BeterDichtbij welke weer een uitwerking is van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala Een aantal medicatie-intensieve specialismen gebruikt het nieuwe medicatieoverzicht al actief. - Dat betekent dat u er attent op moet zijn dat u moet voortbouwen op de laatst vastgelegde anamnese! Deze

Nadere informatie

Biologicals en groeihormonen via Rijnstate Poli-apotheken

Biologicals en groeihormonen via Rijnstate Poli-apotheken Biologicals en groeihormonen via Rijnstate Poli-apotheken Uw medisch specialist heeft in overleg met u een biological of een groeihormoon voorgeschreven. Deze medicatie kunt u alleen in de Rijnstate Poli-apotheken

Nadere informatie

Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering

Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering Waar staan we per 2015? 2 september 2014 Marnelle de Groot Beleidsmedewerker Nederlandse Zorgautoriteit Inhoud Achtergrond - Introductie

Nadere informatie

INFO. Tarieven & vergoeding. van onderzoek en behandeling bij SEIN

INFO. Tarieven & vergoeding. van onderzoek en behandeling bij SEIN INFO Tarieven & vergoeding van onderzoek en behandeling bij SEIN 1. Kosten kosten Als u wordt behandeld bij SEIN, worden er kosten in rekening gebracht voor medische zorg en behandeling. In deze folder

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding Regio Amsterdam Amsterdam, 11 juni 2014 SIGRA sectie Ziekenhuizen Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Probleemstelling In Nederland zijn er jaarlijks 19.000 vermijdbare medicatiegerelateerde

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

Z-Index. Bas van der Meer. 30 november 2005. manager Wet- en Regelgeving. Z-INDEX. Intermediair in zorginformatie op maat

Z-Index. Bas van der Meer. 30 november 2005. manager Wet- en Regelgeving. Z-INDEX. Intermediair in zorginformatie op maat Z-Index 30 november 2005 Bas van der Meer manager Wet- en Regelgeving 1 Onderwerpen 4 Historie Z-Index en G-Standaard 4 G-Standaard nader beschouwd 4 Informatieleveranciers & gebruikers 4 Productieschema

Nadere informatie

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland PATIËNTVEILIGHEID, MEDICATIEVEILIGHEID, MEDICATIEBEWAKING Datum 1 september 2014 Versienummer

Nadere informatie

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg NFK Staat voor mensen geraakt door kanker Pauline Evers, beleidsmedewerker 15 november 2013 Nationaal plan En nu? DOEL-workshop Implementatie van het nationaal plan

Nadere informatie

BK GRZ- Ziekenhuisverplaatste zorg IR V-1-1-1

BK GRZ- Ziekenhuisverplaatste zorg IR V-1-1-1 25 november 2014 1/9 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteurs N. Speksnijder

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar De koers Gert Koelewijn Programma Manager 23 augustus 2012 Boodschap U opent het dossier van uw patiënt en krijgt binnen enkele seconden zijn medicatieoverzicht

Nadere informatie

Cursus over geneesmiddelengebruik. Zorgbelang academie. Marion Reinartz Oktober 2012

Cursus over geneesmiddelengebruik. Zorgbelang academie. Marion Reinartz Oktober 2012 Cursus over geneesmiddelengebruik Zorgbelang academie Marion Reinartz Oktober 2012 Vier Hoofdstukken 1. Bij de arts: behandeling en voorschrijven recept 2. Van recept tot medicijn; welke informatie en

Nadere informatie

Inkoopbeleid farmaceutische zorg 2015

Inkoopbeleid farmaceutische zorg 2015 Inkoopbeleid farmaceutische zorg 2015 Vooraf Gezien de snel wijzigende omstandigheden op het gebied van de farmaceutische zorg, behoudt VGZ zich het recht voor om op enig moment dit inkoopbeleid aan te

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. M.

Nadere informatie

01 Voorjaar 2015 THEMA NIEUWSBRIEF. Specialistische geneesmiddelen. GVS en ziekenhuisfinanciering. Aanspraak en financiering

01 Voorjaar 2015 THEMA NIEUWSBRIEF. Specialistische geneesmiddelen. GVS en ziekenhuisfinanciering. Aanspraak en financiering 01 Voorjaar 2015 THEMA NIEUWSBRIEF Specialistische geneesmiddelen GVS en ziekenhuisfinanciering Aanspraak en financiering Declaratietitels en budgetruimte Thema Nieuwsbrief Specialistische geneesmiddelen

Nadere informatie

Bekostiging van dure geneesmiddelen (incl. off-label gebruik)

Bekostiging van dure geneesmiddelen (incl. off-label gebruik) Bekostiging van dure geneesmiddelen (incl. off-label gebruik) Ingrid van der Eijk Market Access Manager NIA Symposium, 27 maart 2014 Takeda Nederland bv Vergoeding van dure geneesmiddelen hoe werkt dat?

Nadere informatie

Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822

Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822 Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822 MTX 822-1 Patiënte krijgt via de poliklinische apotheek 17.5 mg MTX injectie i.m.(?) Openbare apotheek stelt weekdosering van

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Kind met diabetes

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Kind met diabetes Kind met diabetes KIND MET DIABETES INLEIDING Bij uw kind is diabetes mellitus geconstateerd door de kinderarts. Uw kind zal in de meeste gevallen een paar dagen worden opgenomen op de kinderafdeling.

Nadere informatie

Welkom bij de Radboud Apotheek

Welkom bij de Radboud Apotheek Welkom bij de Radboud Apotheek Voor wie? De Radboud Apotheek is er voor: alle patiënten van het Radboudumc die niet (meer) zijn opgenomen bezoekers medewerkers inwoners van de regio Nijmegen U kunt er

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Geneesmiddeldistributie via de alles-robot

Geneesmiddeldistributie via de alles-robot Geneesmiddeldistributie via de alles-robot Symposium NVFZ: De robot, mijn nieuwe collega? Apotheek Zuyderland Medisch Centrum Heerlen Christian Guillaume, ziekenhuisapotheker Naydisa Bemelmans Jonge, apothekersassistent

Nadere informatie

Handleiding. Versienummer 1.2 Pagina 1/21

Handleiding. Versienummer 1.2 Pagina 1/21 1/21 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Handleiding applicatie zorgverzekeraars

Nadere informatie

Apotheek Service Punt

Apotheek Service Punt Apotheek Service Punt Inhoudsopgave Inleiding... 1 Vaststellen medicijngebruik... 2 Wat moet u doen als er na het gesprek iets wijzigt in uw medicijngebruik... 2 Hoe is de levering van medicijnen geregeld

Nadere informatie

Transparantie-eisen aan apotheken

Transparantie-eisen aan apotheken Transparantie-eisen aan apotheken Toelichting bij de verplichte informatieverstrekking door apotheken aan consumenten Juni 2013 2 Inhoud 1. Vooraf 5 2. Transparantie-eisen voor apotheken en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden

Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden Reden van voorschrijven Waarom moet de arts de reden van voorschrijven op het recept vermelden? Om de patiënt nog betere

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Overheveling oncolytica Voormeting naar aanleiding van de overheveling van orale oncolytica per 1-1-2015

Overheveling oncolytica Voormeting naar aanleiding van de overheveling van orale oncolytica per 1-1-2015 Rapport Overheveling oncolytica Voormeting naar aanleiding van de overheveling van orale oncolytica per 1-1-2015 Liset van Dijk Lonneke Timmers Christel Boons Jacqueline Hugtenburg Colofon ISBN: 9789461223357

Nadere informatie

Transmurale Apotheek Service Maastricht (TASM) Apothekers Voorlichtingscentrum Maastricht (AVM)

Transmurale Apotheek Service Maastricht (TASM) Apothekers Voorlichtingscentrum Maastricht (AVM) Transmurale Apotheek Service Maastricht (TASM) Apothekers Voorlichtingscentrum Maastricht (AVM) Uw medicijnen meteen mee naar huis nemen Transmurale Apotheek Service Maastricht (TASM) / Apothekers Voorlichtingscentrum

Nadere informatie

Patiëntenrechten (WGBO)

Patiëntenrechten (WGBO) Patiëntenrechten (WGBO) Inleiding In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is de relatie tussen u en uw hulpverlener (uw specialist, maar ook uw huisarts, tandarts en apotheker) geregeld.

Nadere informatie

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet Privacyreglement (20152016) Huisartsenpraktijk Rozet Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Huisartsenpraktijk Rozet hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

Eindrapportage overheveling 2013 Maart 2014

Eindrapportage overheveling 2013 Maart 2014 Eindrapportage overheveling 2013 Maart 2014 Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening Postbus 4106 3006 AC Rotterdam Tel. 010-480 09 42 Fax. 010-293 74 30 Contactpersonen: mr. drs. N.U.N. Kien en mr.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over DOT

Veelgestelde vragen over DOT Veelgestelde vragen over DOT Openen Mag bij een faxverwijzing alvast een zorgtraject door het secretariaat geopend worden? Kan in DOT in een vervolgtraject (met zorgtype=21) ook een klinische episode worden

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Herhaalmodule voor Pharmacom

Herhaalmodule voor Pharmacom Mediq Herhaalmodule voor Pharmacom Algemene werkinstructie 27-8-2013 Inhoud Inleiding... 2 Instructie instellen parameters herhaalmodule... 3 Activeren van de menukeuze herhaalservice per medewerker...

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

Van stapels papier naar digitaal machtigen. Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg

Van stapels papier naar digitaal machtigen. Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg Van stapels papier naar digitaal machtigen Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg Voor wie? Tandartsen, kaakchirurgen, implantoloog, tandprotheticus tandartsspecialist, centra bijzondere

Nadere informatie

Pagina 1/5. Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medischspecialistische. Inleiding

Pagina 1/5. Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medischspecialistische. Inleiding Ons kenmerk: ACM/TFZ/2016/401860 Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medischspecialistische zorg Juni 2016. Definitieve versie. Inleiding Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere partijen

Nadere informatie

Uw patiënt is simpel en eenvoudig aan te melden. kijk voor meer informatie over QualityCare psoriasis op www.qualitycare.nl.

Uw patiënt is simpel en eenvoudig aan te melden. kijk voor meer informatie over QualityCare psoriasis op www.qualitycare.nl. Q&A Thuislevering voor artsen 1. Wat is QualityCare psoriasis LEO Pharma heeft zich voor nu én de toekomst gecommitteerd aan de patiënt met huidproblemen. QualityCare psoriasis ondersteunt uw Dovobet zalf,

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen.

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. U bent of wordt opgenomen in het St. Anna Ziekenhuis voor een behandeling. Misschien hebt u na uw ontslag medicatie nodig voor als u

Nadere informatie

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Rapport Cardiovasculair risicomanagement Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Colofon Auteur Daniëlla Theunissen, apotheker Met medewerking van Marianne Nijpels, apotheker Illustratie Len Munnik september

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN MEER INFORMATIE U kunt bij uw apotheker informeren welke artsen, apothekers en andere zorgverleners gegevens over u kunnen inzien om u goede en veilige zorg

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN

VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN VRAAG EN ANTWOORD VOORKEURSBELEID GENEESMIDDELEN OPGESTELD DOOR ORGANISATIES VAN ZORGVERZEKERAARS, ZORGAANBIEDERS EN CONSUMENTEN / PATIËNTEN (ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND, LHV, KNMP, NPCF EN CONSUMENTENBOND).

Nadere informatie

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Uw medisch dossier Voor een goede medische behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier bijhoudt. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg

ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN. Veilige principes in de medicatieketen. verpleging verzorging thuiszorg ActiZ KNMP NVZA Verenso BTN LHV LOC NHG NPCF V&VN Veilige principes in de medicatieketen verpleging verzorging thuiszorg De veilige principes zijn opgesteld door de Task Force medicatieveiligheid care.

Nadere informatie

Genomineerde FPZ-prijs 2010, medicatiebewaking bij intraveneuze chemotherapie, St. Antonius Apotheek

Genomineerde FPZ-prijs 2010, medicatiebewaking bij intraveneuze chemotherapie, St. Antonius Apotheek Genomineerde FPZ-prijs 2010, medicatiebewaking bij intraveneuze chemotherapie, Inleiding De is een poliklinische apotheek gevestigd in het St. Antonius Ziekenhuis (AZN) te Nieuwegein. De is een schakelpunt

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 beheerder (functie/naam): Wieneke Groot, POH management bestemd voor: patiënten,

Nadere informatie