Stichting Filibata Jaarverslag 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Filibata Jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Stichting Filibata Jaarverslag 2011 Dit rapport heeft 12 pagina s

2 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 1 Algemene informatie Activiteiten in boekjaar 2011 Verwachte gang van zaken voor Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Toelichting behorend bij jaarrekening Algemeen Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling Algemeen Vreemde valuta Toelichting op de balans per 31 december 2011 Toelichting op de winst en verliesrekening 2011 Overige toelichting Bezoldiging bestuurders Personeel 5. Overige gegevens 12 Voorstel resultaatbestemming Begroting voor

3 1. Jaarverslag Het bestuur van Stichting Filibata, statutaire vestigingsplaats Den Haag, biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat is geëindigd op 31 december Algemene Informatie Stichting Filibata zet zich in voor Filippijnse kinderen voor wie een zorgeloze toekomst verre van vanzelfsprekend is. De gezinssituatie van deze kinderen is op de één of andere manier verstoord; ouders beschikken niet over voldoende middelen om hun kinderen de nodige maaltijden, veiligheid en steun te bieden en vaak is er zelfs geen sprake meer van een gezin. Deze kinderen komen op straat terecht of worden opgevangen in tehuizen. Stichting Filibata heeft zich ten doel gesteld steun te verlenen aan projecten die deze kinderen een betere toekomst kunnen bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het financieel en adviserend ondersteunen van een kindertehuis. Maar ook projecten die zich richten op opvang en educatie van (straat-)kinderen kunnen rekenen op hulp van stichting Filibata. Het doel van stichting Filibata is dus tweeledig: enerzijds gaat het om het verlenen van financiële hulp zodat plannen verwezenlijkt kunnen worden. Anderzijds verschaft de stichting de nodige kennis en ondersteuning op ontwikkelingspsychologisch en pedagogisch gebied, waarbij ze rekening houdt met de geldende culturele waarden en normen. Op deze manier worden problemen bij de wortel aangepakt en wordt er gezorgd voor een sterkere basis waarop voortgebouwd kan worden door de Filippijnse mensen ter plaatse. Activiteiten in boekjaar 2011 Filibata heeft in 2011 ruim 4.700,- aan donaties ontvangen van particulieren en stichtingen, kerken en scholen. Dat is een stuk minder dan vorig jaar ( ,-). De particuliere donaties zorgden dit jaar voor het grootste deel van de baten. Helaas waren er weinig inkomsten via scholen, kerken en stichtingen dit jaar. Wel hebben we een voorstel ingediend voor een bijdrage uit de Adventsactie. Dit voorstel is geaccepteerd en er is ,- toegezegd. Dit bedrag zullen we in 2012 op de rekening ontvangen. We sloten dit jaar af met een tekort. We hebben bijna twee keer zo veel uitgaven gedaan dan er inkomsten zijn binnengekomen. Bestuur Filibata Het bestuur van Filibata heeft in 2011 helaas afscheid moeten nemen van Janet. Zij heeft besloten haar kostbare tijd een andere bestemming te geven. We zijn Janet erg dankbaar voor alle tijd die ze de afgelopen jaren in Filibata heeft gestoken. Eerst als vrijwilliger en daarna als bestuurslid. Het bestuur bestaat nu nog uit drie actieve leden. Dit is het minimale aantal dat een bestuur van een stichting nodig heeft. Het bestuur heeft in 2011 twee nieuwe vrijwilligers begeleid die als ambassadeur een aantal maanden actief waren/zijn in de Filippijnen (zie hieronder bij Ambassadeurs). Sinds 2010 zijn we een samenwerking aangegaan met Worldschool. Dit is een organisatie die samen met verschillende scholen en kleine ontwikkelingsorganisaties een onderwijsprogramma voor scholieren van de 5e en 6e klas van het VWO uitvoert. De scholieren werken voor hun profielwerkstuk aan opdrachten, geformuleerd door partners in ontwikkelingslanden. Dit met als doel de scholieren te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking, hun wereld te vergroten en hen de gelegenheid te geven een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Eén van de bestuursleden fungeert als contactpersoon en heeft de studenten per van begeleiding voorzien. In 2011 zijn er twaalf scholieren aan het werk gegaan met één van de twee opdrachten. De ene opdracht betrof het maken van een plan ter bevordering van de verkoop van gefilterd water door Damascus Learning Center. De tweede opdracht had aidsvoorlichting als thema. De scholieren zijn gevraagd een plan te maken voor het organiseren van een evenement voor 3

4 jongeren, waarmee voorlichting over aids kan plaatsvinden op de Filippijnen. De scholieren konden per vragen stellen over de opdracht aan Filibata. In het voorjaar van 2012 zijn de resultaten door de scholieren gepresenteerd. De eindproducten worden naar de Filippijnse partners verzonden. Filibata heeft zich sinds de oprichting vooral gericht op ondersteuning van projecten voor kinderen in de provincie Bulacan. Vele vrijwilligers en fondsen zijn door ons ingezet om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in verschillende tehuizen daar te stimuleren. Er is veel gedaan en opgestart waarbij het altijd weer zoeken was en nog steeds is naar de overbrugging van culturele verschillen. Nu, veel ervaring en resultaten rijker, wil Filibata haar horizon verbreden. Daarbij is samenwerking en netwerken ontzettend belangrijk. Zo hebben we ons in 2011 aangesloten bij de doelstelling van het Better Care Network, om kinderen zo veel mogelijk in een gezinssituatie te laten opgroeien en niet in een opvangcentrum. Door te lezen over en te praten met en over andere stichtingen komen we op nieuwe ideeën die bruikbaar zijn voor de Filippijnse partners. In 2011 hebben we onderzocht hoe we konden samenwerken met de organisatie Wings of Support. Dit is een particulier initiatief van de medewerkers van KLM en Martinair. Helaas is er behalve uitwisseling van kennis, geen verdere samenwerking mogelijk geweest. Dit kwam doordat KLM heeft besloten niet meer op de Filippijnen te vliegen, waardoor Wings of Support niet meer actief kan zijn op de Filippijnen. In 2011 heeft het bestuur niet veel fondsen ontvangen maar er is wel moeite gedaan om een fonds te kunnen ontvangen van Adventsactie. Dit voorstel is geaccepteerd! De projecten worden in 2012 uitgevoerd. In 2011 is er een fototentoonstelling samengesteld door ambassadeur Juliette, van kinderen uit Tondo. Het maken en tentoonstellen van deze foto s zorgt voor een gevoel van trots en zelfvertrouwen bij de kinderen en hun families. Daarnaast is het doel van de tentoonstelling om bewurstwording te creëren bij de bezoekers over de omstandigheden waarin sommige kinderen in de wereld moeten spelen. De tentoonstelling is ook in Nederland opgehangen. Eind 2011 en begin 2012, reist de tentoonstelling rond in bibliotheken in Den Haag. Vervolgens zal de tentoonstelling ook op een aantal scholen worden getoond. Van een deel van de foto s zijn ook kaarten gemaakt. Filibata verkoopt de kaartensetjes aan liefhebbers voor minimaal 4,- per set (waarvan 1,- productiekosten). Ambassadeurs In 2011 zijn er drie ambassadeurs voor Filibata actief geweest. Juliette is al sinds 2008 actief en fungeert indien nodig als onze ogen en oren. Een tweede ambassadeur, Marleen, heeft zich sinds juni 2011 ingezet in het Learning Center van Damascus. Ze is gebleven tot in november De derde vrijwilliger was Yan Shih. Zij was aanwezig sinds september en verbleef in St. Martin des Porres. Zij is gebleven tot in Onze ambassadeurs in 2011 waren weer zeer betrokken bij hun werk en bij de kinderen. Ambassadeur Marleen heeft in haar eigen netwerk heel een aardig bedrag opgehaald. Daarmee heeft ze ter plaatse van alles kunnen doen voor de kinderen van het Learning Center ( uitvoeringskosten ter plaatse ). Bethlehem House of Bread (kindertehuis) De assistent sociaal werker heeft ook in 2011 op kosten van Filibata veel kinderen in het kindertehuis kunnen ondersteunen op sociaal-emotioneel gebied. Zij voert gesprekken met de kinderen, is vertrouwenspersoon voor hen, houdt groepsgesprekken met de oudere kinderen, bespreekt gedragsproblemen of andere knelpunten in de begeleiding van de kinderen met hen en ze ondersteunt de houseparents bij de opvoeding van de kinderen. Ambassadeur Marleen heeft op verzoek van Filibata uitgezocht hoe de pleegzorg door BHB wordt georganiseerd. Hoe worden potentiële pleegouders geworven en geselecteerd? Hoe 4

5 worden zij voorbereid en begeleid bij de opvoeding van het pleegkind? En hoe worden de kinderen in BHB voorbereid op hun nieuwe leven in het pleeggezin? Op basis van dit onderzoek bekijken we hoe we BHB kunnen begeleiden bij hun pleegzorgbeleid zodat het voor de kinderen een positieve ervaring kan zijn. Het muziekproject in Bethlehem is ook in 2011 weer voortgezet aan een kleiner clubje kinderen dan voorheen. De oudste kinderen van BHB die muziekles kregen, zijn voor een groot deel elders gaan wonen. Het Ventureproject dat in 2008 is gestart, heeft na een evaluatie door onze ambassadeur een doorstart gemaakt in De coördinator van dit project wordt ook in 2011 en 2012 financieel ondersteund door Filibata. Eind 2010 is een start gemaakt met het babymassageproject. De houseparents hebben de babymassage in 2011 voortgezet. Filibata zorgde in 2012 voor nieuwe voorraad babyolie. St. Martin des Porres (opvang straatkinderen) Ambassadeur Yan Shih heeft zich ingezet in St. Martin. Zij heeft een overleg voor de houseparents helpen opzetten en begeleiden. Ook heeft ze de social workers en houseparents ondersteund bij de verbetering van het positief opvoeden. St. Martin heeft via Yan Shih een aanvraag ingediend voor het psychologisch laten testen van de nieuwe kinderen in St. Martin (ongeveer 39 kinderen). Eerst is geprobeerd om dit onderzoek via andere wegen gerealiseerd te krijgen, bijvoorbeeld met behulp van studenten van de universiteit. Het diagnostisch onderzoek is in 2011 nog niet gerealiseerd. Damascus Foundation Inc. (Kleuterschool) Ambassadeur Marleen heeft in het learning center van Damascus ondersteuning geboden aan de leerkrachten. Daarnaast heeft zij een nieuw project geïnitieerd: het project Positive Parenting. De leerkrachten hebben geleerd hoe zij laagdrempelige ouderbijeenkomsten kunnen organiseren en leiden, zodat ouders de kans krijgen om ervaringen en tips uit te wisselen. Ook heeft Filibata in 2011 weer drie kinderen kunnen sponsoren uit eigen middelen. Naast de twee sponsorkinderen die er al waren, is het gelukt nog drie sponsorkinderen erbij te ondersteunen. Verwachte gang van zaken voor 2012 In 2012 zal een aantal projecten weer worden voortgezet, o.a. het muziekproject, de inzet van de assistent sociaal werker, het ventureproject en het babymassageproject. Allen in Bethlehem. Het Damascus Learning Center krijg in 2012 weer financiële hulp met een bijdrage van de sponsoractie om de kosten voor scholing van de sponsorleerlingen te bekostigen voor een periode van twee jaar. Het lukt in 2012 niet om nog extra kinderen te sponsoren uit eenmalige donaties uit het besteedbaar vermogen. We hopen daarom meer sponsors te vinden met het sponsorprogramma met als doel om uiteindelijk alle leerlingen van het learning center vanuit Nederland gesponsord te krijgen voor een periode van twee jaar. Ook hopen we op een voortzetting van het project Positive Parenting. Mogelijk is hier ook financiering voor nodig. Er zullen twee nieuwe projecten gestart worden: Summerschool voor BHB en St. Martin en renovatie van het Learning Center. Beiden met financiering uit Nederland. Weerbaarheidstraining van jongeren of jongerenparticipatie zouden ook goede initiatieven zijn. Deze mogelijkheden wilden we in 2011 al nader onderzoeken, dit is niet gelukt. We zullen hierover overleggen met onze lokale partners. 5

6 In 2011 is het gelukt om de stichting Medical Checks children (MCC) bereid te vinden om voor een medische missie naar de Filippijnen te reizen. Dit zal plaatsvinden in oktober Voor deze medische missie is het de bedoeling dat de partnerorganisatie op de Filippijnen, St. Martin in dit geval, ook een financiële bijdrage levert aan de missie. Filibata wil onderzoeken hoe we kunnen ondersteunen bij deze fondsenwerving. Er is een bedrag van euro nodig. Tot slot hopen we ook in 2012 weer nieuwe enthousiaste vrijwilligers te vinden die naar de Filippijnen willen voor een aantal maanden. 6

7 2. Balans per 31 december 2011 (Na verwerking voorstel resultaatbestemming) Vaste Activa EUR EUR EUR Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Stichtingskapitaal Besteedbaar vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

8 3. Winst- en verliesrekening over EUR Baten Baten uit eigen fondsenwerving Donaties, giften & schenkingen Overige baten 4 0 Kosten eigen fondsenwerving Uitvoeringskosten (in % van baten uit eigen (5%) fondsenwerving) Netto baten Subsidies 6 - Totaal beschikbaar Bestedingen Voorbereiding en coördinatie 7 78 uit Nederland (uitvoeringskosten) Verstrekte hulp in subsidies Uitvoeringskosten ter plaatse Totaal besteed aan doelstelling Totaal beschikbaar Totaal besteed aan doelstelling Tekort Tekort is ten laste geschreven aan: Besteedbaar vermogen

9 4. Toelichting behorend bij jaarrekening 2011 Algemeen Stichting Filibata is opgericht in 2004 en heeft als statutaire vestigingsplaats Den Haag. De stichting wordt gerund door vrijwilligers. Voor de steun aan projecten op de Filippijnen werkt de stichting nauw samen met de oprichter van diverse centra voor kinderen, priester Boyet Concepcion en andere priesters. De stichting heeft echter geen religieuze grondslag qua doelgroep of doelstelling. Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling Algemeen De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Vreemde valuta De uit transacties in vreemde valuta voortvloeiende kosten en opbrengsten, respectievelijk vorderingen en schulden, worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum, respectievelijk balansdatum. Koersverschillen worden onder de financiële baten of lasten ten gunste respectievelijk ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. Toelichting op de balans per 31 december Liquide middelen De liquide middelen kunnen als volgt gespecificeerd worden: 2011 EUR Kasmiddelen - Tegoeden op bank- en girorekeningen Ondernemersdeposito Besteedbaar vermogen Het verloop van het besteedbaar vermogen kan als volgt weergegeven worden: 2011 EUR Stand per 1 januari Resultaat vermindering Stand per 31 december

10 Toelichting op de winst- en verliesrekening Baten uit eigen fondsenwerving De baten uit eigen fondsenwerving betreffen donaties van particulieren, bedrijven, stichtingen en maatschappelijke instellingen onder aftrek van schenkingsrechten EUR Stichtingen/ scholen/ kerken 300 Bedrijven 170 Particuliere donaties Schenkingsrechten Overige baten Er was in 2011 geen sprake van overige baten. 5. Kosten eigen fondsenwerving- uitvoeringskosten Deze kosten kunnen als volgt gespecificeerd worden: 2011 EUR Internet 47 Kamer van Koophandel 27 Bankkosten 80 Notariskosten 1 95 Overige kosten Subsidies Filibata heeft in 2011 subsidie aangevraagd bij de Adventsactie. De subsidie zal pas in 2012 worden ontvangen. 7. Voorbereiding en coördinatie uit Nederland (uitvoeringskosten) Deze kosten betreffen de verzendkosten van de bank en bankkosten van het betalingsverkeer van de stortingen naar de Filippijnen: 78, Verstrekte hulp Damascus Foundation Inc. - Sponsoring John Mark Sponsoring Raymond Sponsoring Jenivive Sponsoring April Sponsoring van drie kinderen voor één jaar (zonder naam) 550 Totaal: Bethlehem House of Bread - Muziekproject: salaris muziekleraar (periode juli dec 2011) Salaris assistent sociaal werker (periode maart maart 2012) Food for field trip for children (april 11) Microcrediet project, doorstart Totaal: Totaal verstrekte hulp Er is één notariële schenking gedaan in De bankkosten waren in 2011 relatief hoog door het grote aantal overboekingen naar de Filippijnen. 10

11 9. Uitvoeringskosten ter plaatse door ambassadeurs - Februari 2011 (kosten ambulance door DLC voor Anika) 50 - Juni 2011 (tbv project Child at Venture door Juliette) Oktober 2011 (opening tentoonstelling Spelen tussen het afval op de Filippijnen) December 2011 (uitgaven door Marleen Thuijs o.a. tbv uitstapje, Materialen, Learning Center, project Positive Parenting DLC) Overige toelichting Bezoldiging bestuurders De bestuurders van de stichting genieten geen beloning voor de door hen uitgeoefende werkzaamheden. Personeel De stichting heeft geen werknemers in dienst. Den Haag, 28 april 2012 Lenneke Alink Karin van Assen Janneke Brouwer Judith van Vliet 11

12 5. Overige gegevens Voorstel resultaatbestemming De penningmeester stelt voor het tekort op de staat van baten en lasten in 2011 ten laste van het besteedbaar vermogen te brengen. Het vorenstaande is, vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur, reeds verwerkt in het jaarverslag 2011 van de Stichting. Begroting voor 2012 Muziekproject voor Bethlehem House of Bread 800 Salaris assistent sociaal werker BH Summerschool BHB en St. Martin Psychologisch onderzoek St. Martin 500 Sponsoring van vier kinderen DLC ( 25,-per maand/per kind) Opvoedingsondersteuning in DLC 500 Renovatie learning center Uitvoeringskosten ter plaatse activiteiten kinderen 300 diversen (onderhoud/vervanging speelmaterialen) 250 Kosten eigen fondsenwerving- uitvoeringskosten 200 Onvoorzien 500 Totaal

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag. Voorwoord 3 Inleiding 4 Overzicht 2013 5 Samenvatting van de activiteiten 8. Administratieverslag

Jaarverslag. Voorwoord 3 Inleiding 4 Overzicht 2013 5 Samenvatting van de activiteiten 8. Administratieverslag Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag Voorwoord 3 Inleiding 4 Overzicht 2013 5 Samenvatting van de activiteiten 8 Administratieverslag Algemeen 10 Resultaten 11 Financiële positie 12 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 De hand aan de ploeg slaan De ploeg van de nieuwe tractor moet nog bijgesteld worden Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus 661

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina Jaarverslag 2007 Stichting La Vecina Inhoudsopgave 1 La Vecina 1.1 Wie zijn wij 1.2 Wat ons beweegt 1.3 De organisatie 2 La Vecina in Colombia 2.1 Introductie 2.2 Het projectteam in Colombia 2.3 De gerealiseerde

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Januari 2013 Dhr. Lennard Zuijderwijk (voorzitter) Dhr. Diyar Amin (vicevoorzitter) Dhr. Faiq Karim (secretaris) Dhr. Nawid Fakiri (penningmeester) Dhr.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

Inhoud. Pagina. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening 8. Balans per 31 december 2001 9. Staat van Baten en Lasten 10

Inhoud. Pagina. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening 8. Balans per 31 december 2001 9. Staat van Baten en Lasten 10 Jaar verslag Inhoud Pagina Kerncijfers 4 Bestuursverslag 5 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 9 Staat van Baten en Lasten 10 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 12 Toelichting op de

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Bijlage 1 Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Pagina 2 1.Jaarrekening 1.1 Balans 1.1 Balans Per 30 juni 2013 (na resultaatbestemming) Activa Materiële vaste activa 4 Toelichting 30 Juni 2013 30 Juni

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2 Nummer 15 Juli 2011 Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan Beste donateurs en vrienden van Sharing Worlds, Sharing Worlds richt zich op versterking van kleine maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. CHOICE for Youth and Sexuality

JAARVERSLAG 2011. CHOICE for Youth and Sexuality JAARVERSLAG CHOICE for Youth and Sexuality INHOUD 1. Bestuursverslag 3 1.1. Ontwikkelingen op het werkterrein van CHOICE - Advocacy 3 1.2. Projecten - Capaciteitsopbouw 3 1.3. Ontwikkeling van de organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord

Voorwoord. Voorwoord l u dit voorvoord leest In een jaarverslag leg je verantwoording af van de belangrijkste ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben pl aat maar als ik dit boekwerkje lees dan is mijn indruk: wat hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel.

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. Jaarverslag 2013 Stichting Voedselbank Bevelanden Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. 06-40102513 E-mail: voedselbankgoes@zeelandnet.nl Website: www.voedselbankdebevelanden.nl

Nadere informatie

Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid

Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid Financieel jaarverslag 2013 Interview Inhoud Rabobank Foundation steunt projecten die mensen helpen een zelfstandig economisch bestaan op te bouwen

Nadere informatie

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE Datum van oprichting: 29 december 1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond.

Nadere informatie