Beleidsplan Stichting MedHulp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Stichting MedHulp"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting MedHulp

2 1. Inleiding Zorgverzekeraars beperken steeds meer de vergoeding op de eigen bijdrage omtrent ADHD medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling gezien de noodzaak van deze medicatie bij veel jeugdigen maar ook volwassenen. Wat we nu steeds meer merken is dat ouders de eigen bijdrage voor deze medicatie niet meer kunnen betalen. We kennen twee soorten in de methylfenidaatgroep. Dat is de kortwerkende methylfenidaat hetgeen volledig vergoed wordt vanuit het basispakket en er is de slow-release methylfenidaat (Concerta) die vanuit een aanvullende verzekering gedeeltelijk tot volledig vergoed wordt. Wel zal er voor zowel de kortwerkende als de slow-release variant eerst aanspraak gedaan moeten worden op het eigen risico. Naast de methylfenidaat zijn er nog een aantal medicijnsoorten die niet onder de opiumwet vallen en dat is onder andere Strattera. Dit is een antidepressivum en wordt veelal gebruikt indien methylfenidaat weinig soelaas biedt of zelfs het tegenovergestelde effect geeft van waar het voor toegediend wordt. Strattera is nu nog een gedeponeerde merknaam waardoor er nog geen andere generieke vormen vrijgegeven kunnen worden. Met het gevolg dat dit medicijn vrijwel onbetaalbaar is voor mensen met een laag inkomen. Stichting MedHulp is een particuliere vrijwilligersorganisatie en is door het hele land actief. Zij realiseert zich dat steeds meer mensen met ADHD hun medicijnen niet meer kunnen betalen. Want niet kunnen ontwikkelen en functioneren is slecht voor een ieder en dat blijft zelden zonder gevolgen voor de samenleving. De Stichting is een autonoom, landelijk werkende stichting, actief vanaf najaar 2014, operationeel vanaf december Stichting MedHulp is in Rotterdam opgericht. De Stichting werkt met uitsluitend vrijwilligers. De missie van Stichting MedHulp is om de uitsluitingproblematiek voor mensen met ADHD/ASS ten gevolge van het niet of in mindere mate kunnen functioneren en ontwikkelen door een gebrek aan de nodige medicatie om financiële redenen uit te bannen. Deze missie is vertaald naar de doelstelling om als laatste vangnet de financiële problemen te helpen oplossen voor mensen die onvoldoende middelen hebben om deze medicatie te bekostigen. Genoemd vangnet geldt voor mensen uit minima gezinnen, of gezinnen die aantoonbaar te maken hebben met hoge schulden, dan wel aantoonbare hoge vaste lasten, voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet beschikbaar zijn, of die niet in staat zijn deze medicatie uit eigen middelen te betalen. Concreet komt dit neer op een besteedbaar inkomen van 120% van het minimum bestaansinkomen. Stichting MedHulp richt zich hierbij zowel op kinderen als op volwassenen, daar ADHD en ASS aandoeningen zijn die zich gedurende de gehele levensloop voordoen. Het zich niet of in mindere mate kunnen ontwikkelen en functioneren heeft vele relaties met allerlei maatschappelijke kwesties. Het investeren in de toekomst van kinderen en volwassenen geeft een groot, bovenal essentieel maatschappelijk rendement. 2

3 De MedHulp formule heeft als belangrijkste kenmerken: Fungeren als laatste vangnet; Eén loket; Structurele inzet van bestaande voorzieningen alvorens beroep te doen op eigen, aanvullende middelen van MedHulp; 2. Doelen en werkplan Oprichten en continueren van een stabiele financiële, personele vrijwilligersorganisatie die kan beschikken over adequate benodigde faciliteiten. Versteviging van onze positie in ons werkgebied zowel naar de geldverstrekkers (fondsenwerving bij provincie, gemeenten, bedrijven en particulieren) als naar onze cliënten d.m.v. gerichte naamsbekendheid. Het werven van donaties en fondsen ten behoeve van ondersteuning in de aanschaf van ADHD/ASS medicatie. Optimaliseren van de interne organisatie. Binnen de interne organisatie zijn er twee gebieden die om aandacht vragen: de overhead en de administratieve afhandeling enerzijds en het op peil houden van de permanente educatie van alle direct betrokkenen bij MedHulp: de vrijwilligers en de bestuursleden. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met stichtingen, instellingen en apotheken waarmee de belangen parallel lopen. Door gerichte samenwerking kan van elkaars expertise gebruik gemaakt worden met als doel de uitsluitingproblematiek voor mensen met ADHD/ASS ten gevolge van niet of in mindere mate kunnen functioneren en ontwikkelen om financiële redenen uit te bannen. Daarbij zal de MedHulp formule als leidraad gelden en zal speciaal aandacht geschonken dienen te worden aan het privacy aspect. Inspelen op het armoedebeleid en adequaat reageren op ontwikkelingen van de diverse gemeenten en overheid binnen ons werkgebied. 3. Beleid De stichting stelt zich ten doel het geheel of gedeeltelijk vergoeden van medicatie die niet door een ziektekostenverzekeraar worden vergoed aan patiënten die financieel onder de door het bestuur vast te stellen niveau leven. Daarbij werft zij gelden voor het vergoeden van medicatie die niet door een ziektekostenverzekeraar wordt vergoed De stichting tracht haar doel te bereiken door donaties, subsidies, erfstellingen, legaten, schenkingen en eventuele andere verkrijgingen en baten. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. 3.1 Beleid werving en beheer van gelden Het doel van de stichting is continuering van donaties door bedrijven en instellingen. De fondsen en donaties worden op onderstaande manier geworven: Er zal samenwerking worden gezocht met diverse goede doelen om knowhow m.b.t. fondsenwerving op te doen. Vrijwillige fondsenwervers gaan aan de slag met werven van gelden. 3

4 Er worden events georganiseerd Via crowdfunding worden acties opgestart om geld binnen te halen Via de verschillende media wordt aandacht gevraagd voor de Stichting. De bestuursleden van de stichting hebben een uitgebreid netwerk op m.n. social media. Er wordt gekeken naar subsidiemogelijkheden en prijzen De pharmaceutische industrie sluiten we daarbij uit in verband met (schijn)belangen. 3.2 Vermogen van de Stichting De bestuurders van de stichting MedHulp hebben allen een gezamenlijke bevoegdheid. Ze hebben geen meerderheid in de zeggenschap over het vermogen van de stichting. Het is dus niet mogelijk dat een bestuurder over het vermogen van de stichting kan beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit is om de onafhankelijke besluitvorming te garanderen. De stichting is in 2014 opgericht maar heeft nog geen activiteiten ontplooid. Eén van de doelstellingen is het opbouwen van vermogen om de doelstellingen te kunnen realiseren. Het vermogen van de stichting bestaat uit het stichtingskapitaal, subsidies en donaties, erfstellingen, legaten, schenkingen en eventuele andere baten. 3.3 Bestedingsbeleid De te vergoeden bedragen worden via een apotheek aan de patiënten verstrekt en moeten gefinancierd worden uit de ontvangen donaties of andere bedragen die daar voor worden aangewezen. Ontvangen donaties die niet uitgekeerd worden in hetzelfde kalenderjaar, worden gereserveerd voor uitkeringen in het volgende jaar. Een aanvraag tot vergoeding wordt pas gehonoreerd als er voldoende middelen zijn om deze aanvraag voor één jaar in behandeling te nemen. De volgorde van in behandeling nemen zal worden bepaald door volgorde van binnenkomst en de persoonlijke situatie van de aanvrager. De aanvragen worden in eerste instantie door het bestuur beoordeeld. In 2015 zal begonnen worden met de werving van vrijwilligers die zich met de beoordeling moeten gaan bezighouden. 4. Overige 4.1 Beloningsbeleid De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden. Wel kunnen de bestuurders indien noozakelijk en alleen wanneer vooraf toestemming is gevraagd- reis- en verblijfen representatiekosten declareren. De kosten voor consumptie zijn hiervan uitgesloten. Voorgeschoten kantoorkosten mogen worden gedeclareerd na goedkeuring vooraf van de overige bestuursleden. Dergelijke kosten dienen namelijk op rekening te worden besteld en gefactureerd te worden aan de stichting. De vrijwilligers kunnen eveneens hun reiskosten declareren. Extra vergoedingen kunnen na goedkeuring vooraf van het bestuur aan de vrijwilligers worden verstrekt. Hiervan dient wel een motivatie schriftelijk te worden vastgelegd. 4

5 4.2 Beschrijving organisatie Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester De taken en bevoegdheden van de functionarissen staan omschreven in het Huishoudelijke regelement. Aanvragen voor vergoeding van de medicatie worden ingediend bij de toetsgroep. De toetsgroep beoordeelt of de aanvrager voldoet aan de eisen van het besteedbaar inkomen, verblijf (bij verblijf in instelling vergoedt de gemeente de medicatie) en de medicatietoets; Op een aanvraag dient binnen 3 weken een besluit genomen te worden als alle benodigde gegevens ontvangen zijn. o Als dit niet gehaald wordt dient de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. o Gehonoreerde aanvragers zullen de medicatie ontvangen via een aangestelde apotheek die factureert aan de stichting MedHulp o Alle aanvragen zullen worden geregistreerd met inachtname van de geldende privacywetgeving. o Bij de gehonoreerde aanvragen zal de medicatie worden vergoed voor zolang er voldoende middelen aanwezig zijn op het moment dat de aanvraag is goedgekeurd. De aanvraag wordt goedgekeurd voor de duur van een jaar. De inkomsten van de stichting bestaan uit donaties,fondsen,schenkingen, subsidies, erfstellingen, legaten en andere baten. o Grotere donaties, meerjarige schenkingen, en schenkingen bij testament kunnen worden geaccepteerd door de notaris van de stichting. Deze wordt hiertoe bij akte gemachtigd; o Kleine, eenmalige of periodieke donaties worden standaard gestort op de bankrekening van de stichting; o Donateurs die contant een bedrag schenken aan een van de bestuursleden ontvangen van dat bestuurslid een getekende kwitantie. De donaties worden zo spoedig mogelijk aan de penningmeester gemeld en het geld wordt uiterlijk binnen drie werkdagen op de bankrekening van de stichting gestort; o Ontvangen donaties, schenkingen en subsidies kunnen worden gereserveerd en zodoende naar een volgend kalenderjaar worden doorgeschoven. Reserveren is echter geen doel op zich, sterker nog: het dient tot het minimum beperkt te blijven, slechts wat nodig is voor continuïteit. Het beleidsplan bepaalt hiervoor de kaders; o Bestuursleden zijn gerechtigd privé gedane of voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers te declareren; Kosten dienen echter wel goedgekeurd te zijn door het bestuur en binnen de begroting te vallen. o Voor declaraties wordt het standaardformulier Declaratie gehanteerd. 5

6 5.Begroting Begroting 2015 Opbrengsten Ontvangen donaties ,00 Ontvangen subsidies / fondsen 6.915,00 Totaal opbrengsten ,00 Verstrekte vergoedingen ,00 Saldo Opbrengsten -/- vergoedingen 6.915,00 Bedrijfslasten Bestuurskosten Declaraties bestuur 750,00 Totaal bestuurskosten 750,00 Kantoorkosten Kantoorkosten 500,00 Totaal kantoorkosten 500,00 Beheerkosten Algemene beheerkosten 515,00 Kosten accountant 1.250,00 Totaal beheerkosten 1.765,00 Promotiekosten Campagnekosten donaties 1.750,00 Promotie stichting 750,00 Kosten website / social media 250,00 Wervingskosten vrijwilligers 150,00 Declaraties vrijwilligers 1.000,00 Totaal promotiekosten 3.900,00 Totaal bedrijfslasten 6.915,00 Resultaat 0,00 6

7 Opbrengsten De donaties worden uitsluitend gebruikt om de vergoedingen te verstrekken tenzij in overleg met de donateur wordt besloten om het bedrag te gebruiken ter dekking van de bedrijfslasten. Voor 2015 hopen we ,00 aan donaties te ontvangen om de vergoedingen te kunnen verstrekken. De ontvangen subsidies en fondsen worden gebruikt om de bedrijfslasten te financieren. Deze zijn gesteld op 6.915,00. In 2014 en 2015 wordt verkend welke fondsen benaderd zullen gaan worden. Verstrekte vergoedingen Voor 2015 gaan we uit van 100 mensen die Concerta gebruiken. De vergoeding door MedHulp is per geval 93,10 wat neerkomt op 9.310,- aan vergoedingen voor Concerta. Wat betreft Strattera gaan we uit van 65 personen die een aanvraag bij MedHulp indienen. De maximale vergoeding die MedHulp voor dit medicijn per geval verstrekt is 1.137,-. Totaal schatten we dus in dat er voor ,- aan Strattera medicatie wordt vergoed. Totaal vergoedingen ,-. Bedrijfslasten De bestuurskosten bestaan uit de declaraties van het bestuur. Ieder bestuurslid mag maximaal 250,- aan reiskosten declareren voor Deze declaraties kunnen laag blijven omdat de bestuursvergaderingen via Skype of andere Social media plaatsvinden. De totale declaraties zullen dan naar verwachting uitkomen op 750,-. Aan kantoorkosten is een bedrag van 500,- begroot. Deze kosten bestaan voornamelijk uit kantoorbenodigdheden. De beheerkosten bestaan uit de algemene beheerkosten en de kosten voor de accountant. De algemene beheerkosten bestaan voor 2015 voornamelijk uit de opstartkosten en de kosten van de Kamer van Koophandel. Totaal zal dit naar verwachting 515,- gaan bedragen. De kosten voor de accountant zijn begroot op 1.250,-. Deze kosten zijn opgenomen ook al is het niet verplicht om een accountantsverklaring te overleggen. Om transparant naar buiten toe te treden heeft het bestuur ervoor gekozen om een accountant een oordeel te laten geven over de financiën van de stichting. De promotie zal onder andere bestaan uit het voeren van campagnes. Deze zullen nader gespecificeerd worden in het promotieplan. Voor deze kosten is een bedrag opgenomen van 1.750,-. De specifieke kosten voor de promotie van de stichting zijn begroot op 750,-. Deze kosten zullen voornamelijk bestaan uit advertentiekosten om de naamsbekendheid van de stichting te vergroten. De kosten van het opzetten en bijhouden van de website en social media zijn gesteld op 250,-. Voor het werven van vrijwilligers is 150,- gereserveerd. De declaraties van de vrijwilligers zullen naar verwachting 1.000,- bedragen. De vrijwilligers worden ingezet bij promotiecampagnes. Het totaal van de bedrijfslasten zal over 2015 naar verwachting 6.915,- bedragen. Zoals eerder vermeld zal dit bedrag gefinancierd worden met subsidies en fondsen. 7

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen

Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Fiscale Aspecten: Fondsenwervende Instellingen Juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding I Algemeen nut beogende instellingen II Inkomstenbelasting III Schenk- en erfbelasting IV Omzetbelasting (BTW) V Loonheffingen

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren.

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren. Van Doorn Stichting BELEIDSPLAN 2012-2016 (bijgewerkt en goedgekeurd in december 2013) INLEIDING Het bestuur van de Van Doorn Stichting stelt per periode van 5 jaar een beleidsplan op dat jaarlijks wordt

Nadere informatie

Geïntegreerde fondsenwerving

Geïntegreerde fondsenwerving FONDSENWERVINGSBELEID Het Leger des Heils in Nederland is een veelzijdige organisatie, bestaand uit een kerkgenootschap, vier stichtingen en een besloten vennootschap. Eén van deze onderdelen, de Stichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015 BELEIDSPLAN Update 10-01-2015 1. PROFIEL VAN DE STICHTING Stichting Hands & Feet heeft als doel om vanuit een christelijke motivatie, een effectieve brug te slaan tussen arm en rijk. We motiveren personen

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15.

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15. Beleidsplan 2012-2015 Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888 Rabobank Alkmaar 1394.15.211 1 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Doelstellingen van de

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming 1 april 2004 tot en met 31 maart 2009 CAO-SFKV 2004 2009 1 Adressen VKV. Vereniging van Centra

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

2014-2016. www.autisme-research.nl

2014-2016. www.autisme-research.nl 2014-2016 De Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het gaat om specifiek onderzoek dat wordt verricht door het Autism Research Centre (ARC) van de

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JULI 2008 TOT EN MET 31 DECEMBER 2012

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JULI 2008 TOT EN MET 31 DECEMBER 2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JULI 2008 TOT EN MET 31 DECEMBER 2012 BTER 2008-2012 integraal - 1 - TOELICHTING Minimum CAO De CAO Bedrijfstakeigen

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017. Iselle van Ruijven

Beleidsplan 2015-2017. Iselle van Ruijven Beleidsplan 2015-2017 Iselle van Ruijven Inhoudsopgave 1. Visie & Missie ZZF... 2 1.1 Visie... 2 1.2 Missie... 2 2. Doelstellingen 2015... 2 3. Positionering... 3 3.1 Kernwaarden... 3 3.2 USP s... 3 4.

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 779 Oprichting stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 november 2013 De algemene commissie

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA 1 juli 2015 Versie 1.0. 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door het bestuur Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie