1 van 70 SCHOOLGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015"

Transcriptie

1 1 van 70 SCHOOLGIDS

2 2 van 70

3 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar de belangrijkste gegevens. Waarom een schoolgids voor ouders? Scholen verschillen onderling steeds meer, in sfeer en in wat de kinderen er leren. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat. We hopen dat we met deze informatie duidelijk kunnen maken hoe wij op onze school vorm geven aan goed basisonderwijs in Landhorst. In de verschillende bijlagen staat meer informatie per onderwerp. Op de website van de school staan de meest actuele documenten. De gids wordt jaarlijks aangepast. Wij willen de nieuwe schoolgids jaarlijks de eerste week na de zomervakantie uitgeven. In de schoolgids kunt u lezen wat u van de school kunt verwachten. Als aanvulling op deze schoolgids verschijnt de ouderkalender. Hierin hebben we alle praktische zaken opgenomen die voor u voor het komende schooljaar van belang zijn. Hierin kunt u informatie terug vinden zodra dit noodzakelijk is. Ouders hebben vaak allerlei vragen over school. Ze zeggen soms: Wat ik altijd al heb willen weten. Als we dan vragen waarom ze deze vragen niet eerder stelden, horen we vaak Och, ik wilde niemand lastig vallen. Dat is jammer. Denk niet te snel dat u iemand lastig valt. Indien u vragen hebt, stel ze dan. Blijf niet wachten aan de poort voor de school, maar stap over die lage drempel naar binnen. Ons team zal proberen antwoord te geven op uw vragen. Met vriendelijke groet, Namens het team, Karin Geurts Directeur Basisschool De Vlieger

4 4 van Waar de school voor staat Missie Visie Hoe wij ons onderwijs organiseren Onderwijsconcept Onderwijskundige vormgeving Doelen Hoe krijgen de kinderen les? Activiteiten in onderbouw en bovenbouw (Basis)Vaardigheden ICT in ons onderwijs Het aannamebeleid Aanmelding van nieuwe leerlingen Aanmelding van leerlingen extra zorg De zorg voor onze kinderen Zorgsysteem (uit het zorgplan van de school) Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen (leerlingvolgsysteem) CITO-entreetoets en -eindtoets basisonderwijs De overgang van groep 2 naar groep Naar het voortgezet onderwijs & advisering De zorg voor kinderen met specifieke behoeften Leesproblemen en Dyslexie De leerkrachten De samenstelling van het team De begeleiding en inzet van PABO- en ROC stagiair(e)s Scholing van leerkrachten De ouders Informatie aan ouders Het belang van inspraak en betrokkenheid van ouders De oudervereniging (OV) De medezeggenschapsraad (MR) De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De kinderen De leerlingenraad De ontwikkeling van het onderwijs Beleidsvoornemens Relaties school Jeugdgezondheidszorg Schoolmaatschappelijk Werk Stichting Onderwijs en Levensbeschouwing (SOL) Inspectie Basisonderwijs Onderwijsbegeleidingsdienst De resultaten van ons onderwijs... 41

5 5 van Cijfers over de uitstroom van onze leerlingen Na het basisonderwijs Enquête over de kwaliteiten van de school Praktische Zaken School- en vakantietijden Leerplicht en verlofregeling Schorsing en verwijdering Boekenuitleen Eerste Communie en Heilig Vormsel Excursies / Activiteiten Schoolveiligheidsplan Gymmen Hoofdluis Informatieplicht Klachtenregeling Klachten op het gebied van machtsmisbruik Schoolfotograaf Roken Schoolreis Schoolverlaterdagen Toezicht op de speelplaats Tijdschriften Tussendoortje Tussenschoolse Opvang (TSO) Veiligheid Verjaardagen Verzekering Vrijwillige ouderbijdrage Bijlagen Beleid t.a.v. informatieplicht Aanvraagformulier Vakantie en Verlof Luizenprotocol Model: Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage Privacyovereenkomst Verzekeringen Klachtenregeling Namen en adressen... 67

6 6 van 70 Morgen is vandaag Stichting Primair Onderwijs "Peelraam" is op 1 januari 2007 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Basisonderwijs Gezamenlijk Overleg Sint Anthonis en Rijkevoort (Goser) en Stichting Katholiek Basisonderwijs Mill C.A. (SKBM). Peelraam vormt het bevoegd gezag van 13 basisscholen met circa leerlingen en 130 personeelsleden. De 12 basisscholen zijn: Berg en Beek, Sint Anthonis Pater Eymard, Stevensbeek De Hinkstap, Wanroij Klimop, Rijkevoort De Klimop, Wilbertoord De LenS, Mill Matthias, Oploo De Schare, Sint Hubert 't Stekske, Langenboom De Vlieger, Landhorst Willem Christiaans, Ledeacker De Zonnewijzer, Westerbeek Bestuursfilosofie Peelraam werkt volgens het Raad van Toezicht model. In dit model heeft de Raad van Toezicht bevoegdheden overgedragen aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de resultaten van de stichting. De Raad van Toezicht houdt dus toezicht op de uitvoering van het beleid op de scholen en de resultaten die behaald worden, maar toetst ook of scholen voldoen aan hun maatschappelijke opdracht. Het College van Bestuur geeft leiding aan de directeuren en ziet erop toe dat binnen alle scholen goed onderwijs wordt gegeven dat voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen en dat alle scholen de opbrengsten halen die worden verwacht. De directeuren leggen verantwoording af aan het College van Bestuur over de resultaten die op hun school bereikt worden en over hun bijdrage aan de ontwikkeling van de stichting. In deze structuur zijn de directeuren integraal verantwoordelijk voor goed onderwijs en de resultaten van hun school. Zij geven integraal leiding aan hun team. Binnen het strategisch beleid en de strategische kaders van de stichting hebben de directeuren de ruimte en de vrijheid om hun eigen beleid te voeren.

7 Missie en visie van Peelraam Missie In onze missie verwoorden we wat onze gezamenlijke opdracht is. Onze missie geeft richting aan het handelen van alle medewerkers van Peelraam en van de medewerkers van andere instellingen die voor Peelraam werken. Onze missie verwoorden we als volgt: Peelraam biedt onderwijs dat: - uitgaat van de individuele en unieke ontwikkelingskansen van ieder kind. - recht doet aan ieders etnische en culturele achtergrond, geloofsovertuiging en levensbeschouwing. - kinderen toerust om volwaardig te kunnen participeren in onze pluriforme samenleving en kenniseconomie. Binnen Peelraam staat een aantal waarden centraal. Deze waarden geven aan wie we zijn, waarvoor wij staan en vooral wie we willen zijn. Ze zijn het fundament voor het handelen van alle medewerkers en ze vormen de basis voor het kunnen realiseren van de missie en de visie. Onze kernwaarden zijn: - Pedagogisch optimisme - Waardering - Gezamenlijke verantwoordelijkheid - Eigenaarschap Visie In onze visie verwoorden we onze opvattingen op onderwijs en de ontwikkelingsmogelijkheden die we voor kinderen en medewerkers willen realiseren. Het is een toekomstbeeld waarvoor we ons in de komende vier jaar gaan inspannen. Het kind Peelraam wil kinderen vanuit een katholieke identiteit en lokale eigenheid optimaal toerusten om deel te kunnen nemen aan onze complexe en pluriforme samenleving. De school staat daarbij in voortdurende dialoog met de ouders. Opvoeding en ontwikkeling vinden plaats binnen een gezamenlijk sociaal kader waarin normen en waarden een belangrijke rol spelen. Er is respect voor verschillen en voor andere opvattingen. We creëren een veilige leeromgeving waarin kinderen eigenwaarde en een positief zelfbeeld ontwikkelen. We werken vanuit pedagogisch optimisme. De drie basisbehoeften competentie, relatie en autonomie staan hierbij centraal. We gaan uit van de talenten van kinderen. Een kind moet zich competent voelen en, waar mogelijk, zelf sturing kunnen geven aan zijn ontwikkelingsproces en voortdurend kunnen groeien, letterlijk en figuurlijk. We luisteren naar het kind en geven het de ruimte om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de ander, de omgeving, de natuur en de materialen. Het kind wordt uitgedaagd, niet alleen op cognitief gebied, maar ook op sociaal, motorisch en creatief gebied. De ouders Ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Peelraam verzorgt onderwijs dat afgestemd is op de wensen en behoeften van het kind en de ouders. Ouders en school zijn samen partner bij de ontwikkeling van het kind. Er is een voortdurende dialoog en open communicatie tussen school en ouders over de inrichting van het onderwijs en de ontwikkeling en de resultaten van het kind. De medewerker Om optimaal onderwijs conform onze visie te realiseren staat de kwaliteit en het welbevinden van het personeel centraal. Onze medewerkers vormen het hart van onze organisatie en daarom investeren we optimaal in hun ontwikkeling en welbevinden. Ons HRM beleid is gebouwd op vier pijlers: professioneel, betrokken, gemotiveerd en gezond personeel. Binnen de kaders van het vastgestelde beleid en vanuit een collectief gevoelde visie, hebben onze medewerkers de professionele ruimte en de mogelijkheden om hun werk samen in te richten en uit te voeren. Door onderlinge interactie vindt er afstemming en ontwikkeling plaats.

8 SCHOOLGIDS Het planmatig verloop van die werkzaamheden en de controle op voortgang en opbrengsten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden leggen we daarbij zo laag mogelijk in de organisatie. Medewerkers denken en handelen in het belang van het kind, de stichting, het cluster van scholen en de school. Elke medewerker investeert optimaal in zijn eigen ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich verbonden met onze organisatie en zijn trots op wat we samen tot stand brengen in het belang van het kind. De organisatie Peelraam is een professionele/lerende organisatie. De ontwikkelingsmogelijkheden van alle medewerkers worden gestimuleerd en zodanig verbonden dat op alle niveaus voortdurend veranderingen optreden om de doelen van Peelraam te kunnen realiseren. Er is focus op de ontwikkeling van een ieder die bij onze organisatie betrokken is. Die focus delen we met elkaar, waardoor er een continue stimulans is vanuit wederzijdse betrokkenheid op de visie van Peelraam. Hierbij wordt uitgegaan van het leren van eigen ervaringen en die van anderen. Peelraam investeert voortdurend in het ontwikkelen van kennis, expertise en vaardigheden om effectief te kunnen antwoorden op veranderende vragen en omstandigheden. Medewerkers stellen zich open op en committeren zich aan de missie en visie van Peelraam en die van het cluster van scholen. Lowi van der Mark Voorzitter College van Bestuur 8

9 SCHOOLGIDS Waar de school voor staat 1.1 Missie Basisschool de Vlieger wil een wezenlijke bijdrage leveren door kinderen kansrijk te maken en hen een goed basispakket mee te geven als start voor een leven lang leren, ontwikkelen en maatschappelijk welslagen. We leggen daarbij accenten op latere toetreding tot en volwaardige participatie in de maatschappij. Er wordt daarom ook samengewerkt met andere (pedagogische) partners. We bieden een fijne, veilige plek voor alle betrokkenen waarbij een open communicatie en wederzijds vertrouwen hoog in ons vaandel staat. Basisschool de Vlieger heeft een spilfunctie voor de kinderen en de ouders uit Landhorst. 1.2 Visie De Vlieger is een actieve, bedrijvige school. Wij zijn een school die zelf initiatieven neemt, ondernemend en innoverend onderwijs maakt, keuzes maakt en die ook kan verantwoorden. Om dit te realiseren wordt er een beroep gedaan op ons vermogen om afstand te nemen van de dagelijkse praktijk. Om ons te concentreren op de hoofdlijnen en het langetermijnbeleid en dit te vertalen naar het korttermijnbeleid. Om dit te realiseren wordt van ons gevraagd ons een beeld te vormen van toekomstige ontwikkelingen om daarop in te kunnen spelen. Om dit te realiseren wordt van ons gevraagd visionair te zijn en antwoord te geven op vragen als: Wat willen leerlingen? Wat willen ouders? Wat wil het dorp? Wat wil de samenleving? Wat zijn trends in leren? Wat wordt de rol van school? Vanuit externe ontwikkelingen en trends en het beantwoorden van deze visievraagstukken zetten we onze visie neer: Leerlingen willen uitdaging op hun eigen niveau, afwisseling, structuur. Zij zijn op zoek naar veiligheid en een warme plek, waar ze daadwerkelijk gezien worden. Dit is een component van onze visie. Ouders willen vooral dat hun kind goed voorbereid wordt op de toekomst in de maatschappij. Zij verwachten dat vakbekwame leerkrachten het maximale uit hun kind halen en dat optimaal onderwijs thuisnabij geboden wordt. Zij willen ook dat hun kind met plezier naar school gaat en dat zij als ouders goed geïnformeerd en betrokken worden. Dit is een component van onze visie. 9

10 SCHOOLGIDS De bewoners van ons dorp willen steeds meer dat een school een integrale buurtfunctie vervult. Dat de school steeds breder wordt en er een netwerk is in en om de school, met een aanbod van onderwijs, opvang, zorg en eventueel sport en cultuur, wat aansluit op de behoeften van kinderen en ouders. Dit is een component van onze visie. Trends in leren zijn dat onderwijs opbrengstgericht moet zijn. Er is veel aandacht voor het stellen van hoge doelen bij kinderen, en kinderen moeten leren leren. Samenwerken en daarmee coöperatief leren bepalen steeds meer mede het beeld van het onderwijs. Recht doen aan verschillen tussen kinderen krijgt vorm door aan te sluiten bij verschillende talenten van kinderen. Maar ook aansluiten bij het leervermogen en tempo van kinderen en passende ontwikkelingslijnen is een trend die niet meer weg te denken is en met passend onderwijs steeds meer vorm zal gaan krijgen. Dit is een component van onze visie. De samenleving (waaronder inspectie) wil dat scholen proactief handelen t.o.v. ontwikkeling. Dat de opbrengsten minimaal op voldoende niveau zijn en dat de school daarin transparant en open is naar alle betrokkenen. Zij willen dat scholen sterk inzetten op het aanleren van de basisvaardigheden als lezen, taal en rekenen. Onderwijs moet resultaat- en opbrengstgericht zijn. Dit is een component van onze visie Bovenstaande componenten vormen samen onze visie. Deze componenten beschouwen wij niet los van elkaar, maar in samenhang met elkaar. Onze visie is daarmee een perfecte samensmelting van beschreven uiteenlopende elementen. Onze visie is de kernideologie van onze organisatie. Onze visie is onze basis voor duurzaam succes en de leidraad voor ons onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, communicatie en marketing. Onze visie is toekomstgericht en toekomstbestendig, en ligt als stevige fundering onder de rest van ons schoolplan. Basisschool de Vlieger is een organisatie waar iedereen zichzelf kan zijn waar iedereen zich veilig voelt met goede resultaten die innovatief is die gericht is op samenwerking die klantgericht en slagvaardig is die stevig verankerd is in het dorp die altijd voor het beste gaat op menselijke maat, betrouwbaar, betrokken en bevlogen waar kwaliteit de onderligger is voor de het geheel 10

11 SCHOOLGIDS De pijlers van onze visie zijn: Verantwoordelijkheid Iedereen op onze school voelt zich verantwoordelijk voor eigen werk en handelen. Ik zorg goed voor mezelf en ik zorg goed voor de ander. Resultaten Wij werken resultaatgericht om zoveel mogelijk uit het kind te halen. Ik laat zien wat ik kan en doe er mijn best voor. Ontwikkeling Iedereen ontwikkelt zich voortdurend, naar eigen mogelijkheden. Ik leer van jou en jij van mij. Samenwerking Wij werken goed samen met alle betrokken partijen. Samen staan we sterk. Competentie Kinderen voelen zich competent en krijgen les van competente leerkrachten. Kijk eens wat ik al kan. Leeromgeving Wij bieden een rijke, veilige leeromgeving voor iedereen. Op mijn plek voel ik me fijn, kan ik leren en weet ik wat er van me verwacht wordt. Relatie Een goede relatie met elkaar is een voorwaarde voor goed onderwijs. Ik, jij, wij, iedereen hoort erbij. Autonomie Wij begeleiden kinderen om zich verder te ontwikkelen tot een zelfstandig individu. Ik leer zelf oplossingen te vinden. 11

12 SCHOOLGIDS Hoe wij ons onderwijs organiseren 2.1 Onderwijsconcept Onze school werkt volgens een vernieuwend onderwijsconcept. Een goede balans tussen kindgericht en leerstofgericht werken vinden we belangrijk. Om dat te bereiken, voegen we aan elementen en uitgangspunten van het traditionele vernieuwingsonderwijs (o.a. Daltononderwijs, Jenaplanonderwijs) elementen van hedendaagse onderwijsvernieuwers toe (o.a. Luc Stevens, Robert Marzano, Spencer Kagan). Ons onderwijs stelt elk kind centraal en biedt elk kind een fijne plek. Elk kind is uniek en we doen zoveel mogelijk recht aan de verschillende onderwijsbehoeften, leerstijlen en talenten van elk individueel kind. Onze school kiest voor een opbrengstgerichte aanpak met veel aandacht voor de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen. Dit is een uitmuntende voorbereiding om moeilijkere vaardigheden als begrijpend lezen en studievaardigheden te ontwikkelen. Onze school kiest ook voor een participatieve aanpak met de omgeving. Wij zien school en omgeving en omgeving en school als één. Door een samenwerkingsverband te creëren, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat, versterken we kansrijk onderwijs voor onze kinderen. De verbindingskracht tussen kinderen, leerkrachten, ouders, maar ook met onze andere partners als, voortgezet onderwijs, TSO en gemeente, verstevigt de basis van onze kinderen voor een leven ook buiten de grenzen van het dorp. 2.2 Onderwijskundige vormgeving We willen dat kinderen zich competent voelen, autonoom zijn en sociaal vaardig. Dit houdt in, dat we naast kennis en vaardigheden veel belang hechten aan de totale ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming van de kinderen. Ook het samenleven en samenwerken heeft nadrukkelijk onze aandacht. Kinderen worden op onze school in hun creatieve ontwikkeling in denken en doen gestimuleerd. Zij leren probleemoplossend denken en handelen. Belangrijk vinden we de zelfstandigheid, zelfsturing en sociale vaardigheden. De kinderen beheersen een basispakket van kennis en vaardigheden en kunnen die ook toepassen. We richten ons onderwijs zodanig in dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Wij stemmen ons onderwijs steeds meer af te op de verschillen tussen kinderen en hun leerbehoeften. 12

13 2.3 Doelen SCHOOLGIDS In de wet op het primair onderwijs staat in een aantal algemene doelen beschreven aan welke eisen het onderwijs moet voldoen. Hierna staat aangegeven op welke manier wij invulling geven aan deze wettelijke eisen. De kinderen doorlopen een ononderbroken ontwikkelingsproces. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen. Het onderwijs richt zich op het realiseren van eigentijds goed onderwijs, dat gericht is op een optimale ontwikkeling van het kind; d.w.z. gericht op de sociaal-emotionele en verstandelijke ontwikkeling, creativiteit, de noodzakelijke kennis en op de sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Het onderwijs gaat ervan uit dat leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving, die gericht is op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, op het kennismaken met verschillende achtergronden en culturen. D.w.z. dat onderwijs gericht moet zijn op burgerschapszin. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de kinderen in de acht schooljaren het verplichte aantal uren onderwijs ontvangen en ze in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen. Het ononderbroken ontwikkelingsproces Om de zorg voor de doorgaande ontwikkeling te kunnen waarmaken, bevorderen wij vanuit onze visie zelfstandigheid, samenwerken en bewust omgaan met waarden en normen. Dit is voor ons een rode draad in ons pedagogisch beleid. Op didactisch gebied geven we inhoud aan de doorgaande lijn door: Binnen de verschillende leer- en vormingsgebieden een standaardpakket aan te bieden. Extra verdiepings- en verrijkingsstof zijn beschikbaar. Rekening te houden met de persoonlijkheid van elk kind. De opdrachten af te stemmen op de instructie- en ondersteuningsbehoefte van elk kind De leertijd zo mogelijk te variëren. Sociaal-emotionele ontwikkeling en het verwerven van sociale vaardigheden Met sociaal-emotionele ontwikkeling bedoelen we dat de kinderen leren omgaan met elkaar en de anderen. Aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling zijn: Het samenwerken, het samen spelen, het samen kunnen delen, hulpvaardig zijn. Respect hebben voor elkaars mening en inbreng. Elkaar de ruimte geven om zelf ontdekkend bezig te zijn. Het kunnen oplossen van conflictsituaties. Het kunnen inleven in gevoelssituaties. Anderen accepteren en respecteren in hun anders zijn. Een gevoel van saamhorigheid. 13

14 SCHOOLGIDS Om problemen te voorkomen in de omgang met elkaar, moeten kinderen leren sociale vaardigheden bij zichzelf en anderen te herkennen. Ze moeten leren hoe je met elkaar omgaat, hoe je elkaar kunt helpen, hoe je conflicten op kunt lossen etc. Dit allemaal op de positieve manier. Ze moeten leren om goed met hun emoties om te gaan en deze naar elkaar toe te gebruiken. Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening houden met anderen onmisbaar. Conflicten tussen (groepen) kinderen worden ook in kringgesprekken besproken, zodat kinderen zich (weer) bewust worden van waarden en normen. Waarden en normen zijn ook van grote invloed daar waar het gaat om pestgedrag. Met behulp van de symbolen van Fides proberen wij de ontwikkeling van de leerlingen met betrekking tot de weerbaarheid en het zelfvertrouwen te stimuleren en concreet te maken. Hoe omgegaan wordt met pesten staat beschreven in ons Schoolveiligheidsplan (zie website). De verstandelijke ontwikkeling Wij proberen vaardigheden als kritisch vermogen, zelfredzaamheid, solidariteit te stimuleren. Kennis is deels resultaat van eigen ervaringen, deels overgedragen. Door het aanbieden van kennis worden de kinderen voorbereid op de (steeds) veranderende maatschappij. De school begeleidt de leerprocessen van de kinderen en geeft er vorm aan. Het ontwikkelen van de creativiteit Creativiteit is niet alléén maar aangeboren, het kan ook ontwikkeld en gestimuleerd worden. Het ontwikkelen van de creativiteit omvat, in ieder geval, alle vak/vormingsgebieden. Aspecten verbonden met de ontwikkeling van de creativiteit zijn onder meer het ontwikkelen van de creativiteit in ruimere zin: zelf ontdekkend bezig zijn komen met eigen oplossingen verschillende oplossingen vinden voor één probleem experimenteren het toepassen van kennis en vaardigheden in uiteenlopende situaties het ontwikkelen van creativiteit in de zin van de expressievakken Het verwerven van de noodzakelijke kennis In de huidige maatschappij veroudert kennis snel. Dit betekent voor ons dat wij voor de basisleerstof moeten uitgaan van de school van nu, mogelijk zelfs die van morgen. De kennis van de kinderen moet functioneren in de samenleving van morgen. 14

15 SCHOOLGIDS Het verwerven van culturele vaardigheden Naast het gewone lesprogramma proberen wij de kinderen de ogen te laten openen in de wereld om je heen. Wij verstaan onder cultuureducatie het leren van en kennismaken met de verschillende aspecten van cultuur (w.o. geschiedenis, verschillende stromingen), kunst (tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen) en drama (toneel, uitvoeringen, muziek). Ook vinden wij het belangrijk tradities uit ons katholiek geloof te behouden. Wij besteden hier regelmatig aandacht aan. De manier waarop wij ingaan op deze tradities bepaalt in feite ook de identiteit van onze school. Wij vinden het belangrijk, dat wij onze leerlingen met allerlei soorten cultuur in aanraking brengen. Wij zijn aangesloten bij BISK. Dit is een instelling die voor veel scholen elk jaar een nieuw cultureel programma opstelt. Het verwerven van lichamelijke vaardigheden Het verwerven van lichamelijke vaardigheden is behalve doel op zich ook van belang voor de verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Burgerschapszin Burgerschap is een belangrijk onderwerp binnen onze school. Het verwijst naar de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren; sociale integratie verwijst naar deelname van burgers aan de samenleving, in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. Werken aan actief burgerschap komt met name tot uiting in activiteiten binnen en buiten de school, waarbij ervaringen worden opgedaan met het dragen van verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid kan zich richten op de eigen ontwikkeling en welzijn, dat van een ander, of kan verband houden met het behoren tot een groep of gemeenschap. Verantwoordelijkheidsbesef kan pas worden ontwikkeld als verantwoordelijkheid gegeven wordt. Daarnaast kan de ontwikkeling versterkt worden als de leerling een affectieve band heeft met het onderwerp, zijn kunnen kan tonen en als hem daarbij ook zelfstandig een zekere verantwoordelijkheid gegeven wordt. Tot slot is reflectie in dit proces van belang om een relatie te leggen tussen de activiteit en de doelen van burgerschap. 15

16 2.4 Hoe krijgen de kinderen les? SCHOOLGIDS De leerlingen worden ingedeeld in leeftijdsgroepen. De kinderen doorlopen in totaal acht groepen. Ze beginnen in groep 1 en gaan, als alles goed gaat, ieder jaar door naar een hogere groep. Er wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de afzonderlijke kinderen. Het ene kind leert nu eenmaal sneller dan het andere. Door het geven van een gedifferentieerde instructie met instructiegroepen waarbij de stof op maat aangeboden wordt houden we rekening met de verschillen tussen kinderen. Daarnaast wordt differentiatie door middel van herhaling- en verrijkingsstof toegepast. Het aantal leerkrachten dat op een school werkt is afhankelijk van het aantal ingeschreven kinderen. Onze school heeft een dusdanige omvang dat niet iedere groep over een eigen leerkracht kan beschikken. Vandaar dat de kinderen ingedeeld worden in combinatiegroepen. Dit vraagt om een goede klassenorganisatie en inzicht in het leerproces. Groepering: Groep wordt gevormd door 4-7 jarigen. Groep wordt gevormd door 7-10 jarigen. Groep 7-8 wordt gevormd door jarigen. Combinatiegroepen: Op de Vlieger is gekozen voor combinatiegroepen vanwege het leerlingaantal. Dit schooljaar hebben we de volgende groepssamenstellingen: groep 1-2-3, groep en groep 7-8. Om goed te kunnen werken in deze combinatiegroepen zijn er afspraken gemaakt binnen het team, bijvoorbeeld met betrekking tot het geven van instructie en het inzetten van methodes en de takenbrief. Daarnaast heeft het team het afgelopen jaar scholing gevolgd met betrekking tot het werken met combinatiegroepen. Ook dit schooljaar zal de scholing hierop gericht blijven. Zelfstandig werken: Het zelfstandig werken wordt op de Vlieger gedaan door middel van het takenbord in de groepen 1 t/m 3 en de takenbrief in de groepen 4 t/m 8. Met het takenbord leren de leerlingen werkjes planmatig te doen. De takenbrief ziet er in iedere groep hetzelfde uit. De inhoud van de takenbrief is voor ieder kind aangepast op zijn of haar niveau. Als kinderen een taak af hebben, geven ze op de takenbrief aan op welke dag ze het afgerond hebben en hoe ze het vonden gaan: groen = goed, oranje = gaat wel, rood = niet goed. In groep 4 t/m 8 wordt er gewerkt met een takenbrief die voor de hele week is. Op de takenbrief staan uitloopopdrachten en werk wat de kinderen zelfstandig kunnen maken. In de hele school worden dezelfde regels toegepast die opgemaakt zijn voor het zelfstandig werken. Bij groep wordt er zelfstandig gewerkt door de kinderen wanneer de leerkracht met de kleine kring bezig is of extra hulp ( RT) geeft in de klas. 16

17 SCHOOLGIDS Coöperatief leren: Samenwerken is een belangrijke vaardigheid bij ons op school. De ervaring is dat samenwerken niet vanzelf goed loopt. Het vraagt vaardigheden van de leerkracht en de leerlingen. Door coöperatief leren bereiken we dat leerlingen leren samenwerken en meer leren doordat ze leren van en met elkaar. Coöperatief leren gaat verder dan samenwerken. Het is een effectieve manier van samenwerken waarbij gebruik wordt gemaakt van didactische structuren. De belangrijkste effecten van coöperatief leren binnen de groep zijn: De relaties tussen leerlingen verbeteren, ook de multi-etnische relaties; De ontwikkeling van sociale vaardigheden verloopt heel natuurlijk; Meer kinderen zijn tegelijkertijd actief aan het leren; Door onderling coachen leren ze meer; Met Coöperatief Leren wordt het taalgebruik van de leerlingen verbeterd. 2.5 Activiteiten in onderbouw en bovenbouw In groep 1 en 2 werken we in de vorm van projecten of thema s vanuit de methode Kleuterplein. In het lesrooster / werkplan staan verschillende leer- en vormingsgebieden, maar in de dagelijkse praktijk is dit nauwelijks merkbaar. Wie speelt in de poppen- en bouwhoek is immers ook bezig met taalontwikkeling en wie figuren tekent en inkleurt is ook bezig met voorbereidend schrijven. We willen het lesgeven nog uitdagender maken en toch doelgericht en planmatig bezig zijn, opdat het nog meer betrokkenheid oproept en kinderen prikkelt tot leren en daarmee aansluiten bij hun leerbehoeftes. In groep 3 wordt een verdere aanzet gegeven m.n. voor de basisvaardigheden lezen, schrijven, taal en rekenen. De leerkrachten werken methodisch en zo nu en dan ook in de vorm van projecten. In groep 4 t/m 6 worden basisvaardigheden verder uitgebreid en komen de wereld oriënterende vakken aan de orde. We bieden deze vakken meestal afzonderlijk aan en soms ook thematisch. In groep 7 en 8 is het aanbod dusdanig dat daarmee de landelijk vastgestelde kerndoelen door de meeste leerlingen kunnen worden gehaald. Daarmee beogen we de aansluiting bij én de overgang naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. 2.6 (Basis)Vaardigheden Lezen In groep 3 beginnen de kinderen met lezen. Toch zijn sommige kinderen al eerder aan lezen toe. Daarom besteden we in de kleutergroepen aandacht aan voorbereidend lezen. Daar leren ze te luisteren naar een verhaal, het na te vertellen, rijmwoorden en lotto s te maken. We gebruiken teksten op niveau en teksten die inhoudelijk ook passen bij de leeftijd van de kinderen. We gebruiken de methode: Groep 1 en 2: Kleuterplein (als voorbereiding op Veilig Leren Lezen) Groep 3: Veilig Leren Lezen (aanvankelijk én voortgezet aanvankelijk lezen) en de methodiek van: Zo leer je kinderen lezen en spellen Groep 4 t/m 8: Estafette en Nieuwsbegrip (voortgezet technisch lezen, waarderend lezen, en begrijpend en studerend lezen) 17

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot. Sint Plechelmusschool Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.nl SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de St. Plechelmusschool De Lutte... 3

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM 0 Otto Clantskoalle Boksum Inhoudsopgave 1. Een woord vooraf 2 2. De school 3 - Richting - Schoolgrootte - Het bestuur - Waar de school voor staat, onze visie - Uitgangspunten

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Levensboom 12 1261 MX Blaricum tel. 035 523 30 22 e-mail: directie.levensboom@proceon.nl website :www.levensboomblaricum.nl De Levensboom De basisschool is een stukje van je leven,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Jint

Schoolgids OBS De Jint Schoolgids OBS De Jint 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 DE SCHOOL 2 NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL VERKLARING VAN DE NAAM DE RICHTING SITUERING SCHOOLGROOTTE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW VOORZIENINGEN

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING 2014-2015

SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING 2014-2015 SCHOOLGIDS O.B.S. DE KRING 2014-2015 O.B.S. De Kring Kasteelpad 4 3223 GE Hellevoetsluis 0181-318759 www.basisschooldekring.nl KINDEREN LEREN WAT ZE ONDERVINDEN Als een kind wordt bekritiseerd, leert het

Nadere informatie

SCHOOLGIDS MARTENASKOALLE

SCHOOLGIDS MARTENASKOALLE SCHOOLGIDS 2015-2019 MARTENASKOALLE Bitgummole Brin: 18NF Inhoudsopgave Algemeen... 3 Inleiding... 3 Naam en doelstelling... 3 Het bestuur... 3 Bestuursvisie... 3 Visie van de school... 4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

OBS De Springplank - Fijnaart. Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com

OBS De Springplank - Fijnaart. Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com OBS De Springplank - Fijnaart Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com Schoolgids 2015-2016 OBS De Springplank Fijnaart Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie