1 van 70 SCHOOLGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015"

Transcriptie

1 1 van 70 SCHOOLGIDS

2 2 van 70

3 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar de belangrijkste gegevens. Waarom een schoolgids voor ouders? Scholen verschillen onderling steeds meer, in sfeer en in wat de kinderen er leren. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat. We hopen dat we met deze informatie duidelijk kunnen maken hoe wij op onze school vorm geven aan goed basisonderwijs in Landhorst. In de verschillende bijlagen staat meer informatie per onderwerp. Op de website van de school staan de meest actuele documenten. De gids wordt jaarlijks aangepast. Wij willen de nieuwe schoolgids jaarlijks de eerste week na de zomervakantie uitgeven. In de schoolgids kunt u lezen wat u van de school kunt verwachten. Als aanvulling op deze schoolgids verschijnt de ouderkalender. Hierin hebben we alle praktische zaken opgenomen die voor u voor het komende schooljaar van belang zijn. Hierin kunt u informatie terug vinden zodra dit noodzakelijk is. Ouders hebben vaak allerlei vragen over school. Ze zeggen soms: Wat ik altijd al heb willen weten. Als we dan vragen waarom ze deze vragen niet eerder stelden, horen we vaak Och, ik wilde niemand lastig vallen. Dat is jammer. Denk niet te snel dat u iemand lastig valt. Indien u vragen hebt, stel ze dan. Blijf niet wachten aan de poort voor de school, maar stap over die lage drempel naar binnen. Ons team zal proberen antwoord te geven op uw vragen. Met vriendelijke groet, Namens het team, Karin Geurts Directeur Basisschool De Vlieger

4 4 van Waar de school voor staat Missie Visie Hoe wij ons onderwijs organiseren Onderwijsconcept Onderwijskundige vormgeving Doelen Hoe krijgen de kinderen les? Activiteiten in onderbouw en bovenbouw (Basis)Vaardigheden ICT in ons onderwijs Het aannamebeleid Aanmelding van nieuwe leerlingen Aanmelding van leerlingen extra zorg De zorg voor onze kinderen Zorgsysteem (uit het zorgplan van de school) Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen (leerlingvolgsysteem) CITO-entreetoets en -eindtoets basisonderwijs De overgang van groep 2 naar groep Naar het voortgezet onderwijs & advisering De zorg voor kinderen met specifieke behoeften Leesproblemen en Dyslexie De leerkrachten De samenstelling van het team De begeleiding en inzet van PABO- en ROC stagiair(e)s Scholing van leerkrachten De ouders Informatie aan ouders Het belang van inspraak en betrokkenheid van ouders De oudervereniging (OV) De medezeggenschapsraad (MR) De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De kinderen De leerlingenraad De ontwikkeling van het onderwijs Beleidsvoornemens Relaties school Jeugdgezondheidszorg Schoolmaatschappelijk Werk Stichting Onderwijs en Levensbeschouwing (SOL) Inspectie Basisonderwijs Onderwijsbegeleidingsdienst De resultaten van ons onderwijs... 41

5 5 van Cijfers over de uitstroom van onze leerlingen Na het basisonderwijs Enquête over de kwaliteiten van de school Praktische Zaken School- en vakantietijden Leerplicht en verlofregeling Schorsing en verwijdering Boekenuitleen Eerste Communie en Heilig Vormsel Excursies / Activiteiten Schoolveiligheidsplan Gymmen Hoofdluis Informatieplicht Klachtenregeling Klachten op het gebied van machtsmisbruik Schoolfotograaf Roken Schoolreis Schoolverlaterdagen Toezicht op de speelplaats Tijdschriften Tussendoortje Tussenschoolse Opvang (TSO) Veiligheid Verjaardagen Verzekering Vrijwillige ouderbijdrage Bijlagen Beleid t.a.v. informatieplicht Aanvraagformulier Vakantie en Verlof Luizenprotocol Model: Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage Privacyovereenkomst Verzekeringen Klachtenregeling Namen en adressen... 67

6 6 van 70 Morgen is vandaag Stichting Primair Onderwijs "Peelraam" is op 1 januari 2007 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Basisonderwijs Gezamenlijk Overleg Sint Anthonis en Rijkevoort (Goser) en Stichting Katholiek Basisonderwijs Mill C.A. (SKBM). Peelraam vormt het bevoegd gezag van 13 basisscholen met circa leerlingen en 130 personeelsleden. De 12 basisscholen zijn: Berg en Beek, Sint Anthonis Pater Eymard, Stevensbeek De Hinkstap, Wanroij Klimop, Rijkevoort De Klimop, Wilbertoord De LenS, Mill Matthias, Oploo De Schare, Sint Hubert 't Stekske, Langenboom De Vlieger, Landhorst Willem Christiaans, Ledeacker De Zonnewijzer, Westerbeek Bestuursfilosofie Peelraam werkt volgens het Raad van Toezicht model. In dit model heeft de Raad van Toezicht bevoegdheden overgedragen aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de resultaten van de stichting. De Raad van Toezicht houdt dus toezicht op de uitvoering van het beleid op de scholen en de resultaten die behaald worden, maar toetst ook of scholen voldoen aan hun maatschappelijke opdracht. Het College van Bestuur geeft leiding aan de directeuren en ziet erop toe dat binnen alle scholen goed onderwijs wordt gegeven dat voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen en dat alle scholen de opbrengsten halen die worden verwacht. De directeuren leggen verantwoording af aan het College van Bestuur over de resultaten die op hun school bereikt worden en over hun bijdrage aan de ontwikkeling van de stichting. In deze structuur zijn de directeuren integraal verantwoordelijk voor goed onderwijs en de resultaten van hun school. Zij geven integraal leiding aan hun team. Binnen het strategisch beleid en de strategische kaders van de stichting hebben de directeuren de ruimte en de vrijheid om hun eigen beleid te voeren.

7 Missie en visie van Peelraam Missie In onze missie verwoorden we wat onze gezamenlijke opdracht is. Onze missie geeft richting aan het handelen van alle medewerkers van Peelraam en van de medewerkers van andere instellingen die voor Peelraam werken. Onze missie verwoorden we als volgt: Peelraam biedt onderwijs dat: - uitgaat van de individuele en unieke ontwikkelingskansen van ieder kind. - recht doet aan ieders etnische en culturele achtergrond, geloofsovertuiging en levensbeschouwing. - kinderen toerust om volwaardig te kunnen participeren in onze pluriforme samenleving en kenniseconomie. Binnen Peelraam staat een aantal waarden centraal. Deze waarden geven aan wie we zijn, waarvoor wij staan en vooral wie we willen zijn. Ze zijn het fundament voor het handelen van alle medewerkers en ze vormen de basis voor het kunnen realiseren van de missie en de visie. Onze kernwaarden zijn: - Pedagogisch optimisme - Waardering - Gezamenlijke verantwoordelijkheid - Eigenaarschap Visie In onze visie verwoorden we onze opvattingen op onderwijs en de ontwikkelingsmogelijkheden die we voor kinderen en medewerkers willen realiseren. Het is een toekomstbeeld waarvoor we ons in de komende vier jaar gaan inspannen. Het kind Peelraam wil kinderen vanuit een katholieke identiteit en lokale eigenheid optimaal toerusten om deel te kunnen nemen aan onze complexe en pluriforme samenleving. De school staat daarbij in voortdurende dialoog met de ouders. Opvoeding en ontwikkeling vinden plaats binnen een gezamenlijk sociaal kader waarin normen en waarden een belangrijke rol spelen. Er is respect voor verschillen en voor andere opvattingen. We creëren een veilige leeromgeving waarin kinderen eigenwaarde en een positief zelfbeeld ontwikkelen. We werken vanuit pedagogisch optimisme. De drie basisbehoeften competentie, relatie en autonomie staan hierbij centraal. We gaan uit van de talenten van kinderen. Een kind moet zich competent voelen en, waar mogelijk, zelf sturing kunnen geven aan zijn ontwikkelingsproces en voortdurend kunnen groeien, letterlijk en figuurlijk. We luisteren naar het kind en geven het de ruimte om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de ander, de omgeving, de natuur en de materialen. Het kind wordt uitgedaagd, niet alleen op cognitief gebied, maar ook op sociaal, motorisch en creatief gebied. De ouders Ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Peelraam verzorgt onderwijs dat afgestemd is op de wensen en behoeften van het kind en de ouders. Ouders en school zijn samen partner bij de ontwikkeling van het kind. Er is een voortdurende dialoog en open communicatie tussen school en ouders over de inrichting van het onderwijs en de ontwikkeling en de resultaten van het kind. De medewerker Om optimaal onderwijs conform onze visie te realiseren staat de kwaliteit en het welbevinden van het personeel centraal. Onze medewerkers vormen het hart van onze organisatie en daarom investeren we optimaal in hun ontwikkeling en welbevinden. Ons HRM beleid is gebouwd op vier pijlers: professioneel, betrokken, gemotiveerd en gezond personeel. Binnen de kaders van het vastgestelde beleid en vanuit een collectief gevoelde visie, hebben onze medewerkers de professionele ruimte en de mogelijkheden om hun werk samen in te richten en uit te voeren. Door onderlinge interactie vindt er afstemming en ontwikkeling plaats.

8 SCHOOLGIDS Het planmatig verloop van die werkzaamheden en de controle op voortgang en opbrengsten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden leggen we daarbij zo laag mogelijk in de organisatie. Medewerkers denken en handelen in het belang van het kind, de stichting, het cluster van scholen en de school. Elke medewerker investeert optimaal in zijn eigen ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich verbonden met onze organisatie en zijn trots op wat we samen tot stand brengen in het belang van het kind. De organisatie Peelraam is een professionele/lerende organisatie. De ontwikkelingsmogelijkheden van alle medewerkers worden gestimuleerd en zodanig verbonden dat op alle niveaus voortdurend veranderingen optreden om de doelen van Peelraam te kunnen realiseren. Er is focus op de ontwikkeling van een ieder die bij onze organisatie betrokken is. Die focus delen we met elkaar, waardoor er een continue stimulans is vanuit wederzijdse betrokkenheid op de visie van Peelraam. Hierbij wordt uitgegaan van het leren van eigen ervaringen en die van anderen. Peelraam investeert voortdurend in het ontwikkelen van kennis, expertise en vaardigheden om effectief te kunnen antwoorden op veranderende vragen en omstandigheden. Medewerkers stellen zich open op en committeren zich aan de missie en visie van Peelraam en die van het cluster van scholen. Lowi van der Mark Voorzitter College van Bestuur 8

9 SCHOOLGIDS Waar de school voor staat 1.1 Missie Basisschool de Vlieger wil een wezenlijke bijdrage leveren door kinderen kansrijk te maken en hen een goed basispakket mee te geven als start voor een leven lang leren, ontwikkelen en maatschappelijk welslagen. We leggen daarbij accenten op latere toetreding tot en volwaardige participatie in de maatschappij. Er wordt daarom ook samengewerkt met andere (pedagogische) partners. We bieden een fijne, veilige plek voor alle betrokkenen waarbij een open communicatie en wederzijds vertrouwen hoog in ons vaandel staat. Basisschool de Vlieger heeft een spilfunctie voor de kinderen en de ouders uit Landhorst. 1.2 Visie De Vlieger is een actieve, bedrijvige school. Wij zijn een school die zelf initiatieven neemt, ondernemend en innoverend onderwijs maakt, keuzes maakt en die ook kan verantwoorden. Om dit te realiseren wordt er een beroep gedaan op ons vermogen om afstand te nemen van de dagelijkse praktijk. Om ons te concentreren op de hoofdlijnen en het langetermijnbeleid en dit te vertalen naar het korttermijnbeleid. Om dit te realiseren wordt van ons gevraagd ons een beeld te vormen van toekomstige ontwikkelingen om daarop in te kunnen spelen. Om dit te realiseren wordt van ons gevraagd visionair te zijn en antwoord te geven op vragen als: Wat willen leerlingen? Wat willen ouders? Wat wil het dorp? Wat wil de samenleving? Wat zijn trends in leren? Wat wordt de rol van school? Vanuit externe ontwikkelingen en trends en het beantwoorden van deze visievraagstukken zetten we onze visie neer: Leerlingen willen uitdaging op hun eigen niveau, afwisseling, structuur. Zij zijn op zoek naar veiligheid en een warme plek, waar ze daadwerkelijk gezien worden. Dit is een component van onze visie. Ouders willen vooral dat hun kind goed voorbereid wordt op de toekomst in de maatschappij. Zij verwachten dat vakbekwame leerkrachten het maximale uit hun kind halen en dat optimaal onderwijs thuisnabij geboden wordt. Zij willen ook dat hun kind met plezier naar school gaat en dat zij als ouders goed geïnformeerd en betrokken worden. Dit is een component van onze visie. 9

10 SCHOOLGIDS De bewoners van ons dorp willen steeds meer dat een school een integrale buurtfunctie vervult. Dat de school steeds breder wordt en er een netwerk is in en om de school, met een aanbod van onderwijs, opvang, zorg en eventueel sport en cultuur, wat aansluit op de behoeften van kinderen en ouders. Dit is een component van onze visie. Trends in leren zijn dat onderwijs opbrengstgericht moet zijn. Er is veel aandacht voor het stellen van hoge doelen bij kinderen, en kinderen moeten leren leren. Samenwerken en daarmee coöperatief leren bepalen steeds meer mede het beeld van het onderwijs. Recht doen aan verschillen tussen kinderen krijgt vorm door aan te sluiten bij verschillende talenten van kinderen. Maar ook aansluiten bij het leervermogen en tempo van kinderen en passende ontwikkelingslijnen is een trend die niet meer weg te denken is en met passend onderwijs steeds meer vorm zal gaan krijgen. Dit is een component van onze visie. De samenleving (waaronder inspectie) wil dat scholen proactief handelen t.o.v. ontwikkeling. Dat de opbrengsten minimaal op voldoende niveau zijn en dat de school daarin transparant en open is naar alle betrokkenen. Zij willen dat scholen sterk inzetten op het aanleren van de basisvaardigheden als lezen, taal en rekenen. Onderwijs moet resultaat- en opbrengstgericht zijn. Dit is een component van onze visie Bovenstaande componenten vormen samen onze visie. Deze componenten beschouwen wij niet los van elkaar, maar in samenhang met elkaar. Onze visie is daarmee een perfecte samensmelting van beschreven uiteenlopende elementen. Onze visie is de kernideologie van onze organisatie. Onze visie is onze basis voor duurzaam succes en de leidraad voor ons onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, communicatie en marketing. Onze visie is toekomstgericht en toekomstbestendig, en ligt als stevige fundering onder de rest van ons schoolplan. Basisschool de Vlieger is een organisatie waar iedereen zichzelf kan zijn waar iedereen zich veilig voelt met goede resultaten die innovatief is die gericht is op samenwerking die klantgericht en slagvaardig is die stevig verankerd is in het dorp die altijd voor het beste gaat op menselijke maat, betrouwbaar, betrokken en bevlogen waar kwaliteit de onderligger is voor de het geheel 10

11 SCHOOLGIDS De pijlers van onze visie zijn: Verantwoordelijkheid Iedereen op onze school voelt zich verantwoordelijk voor eigen werk en handelen. Ik zorg goed voor mezelf en ik zorg goed voor de ander. Resultaten Wij werken resultaatgericht om zoveel mogelijk uit het kind te halen. Ik laat zien wat ik kan en doe er mijn best voor. Ontwikkeling Iedereen ontwikkelt zich voortdurend, naar eigen mogelijkheden. Ik leer van jou en jij van mij. Samenwerking Wij werken goed samen met alle betrokken partijen. Samen staan we sterk. Competentie Kinderen voelen zich competent en krijgen les van competente leerkrachten. Kijk eens wat ik al kan. Leeromgeving Wij bieden een rijke, veilige leeromgeving voor iedereen. Op mijn plek voel ik me fijn, kan ik leren en weet ik wat er van me verwacht wordt. Relatie Een goede relatie met elkaar is een voorwaarde voor goed onderwijs. Ik, jij, wij, iedereen hoort erbij. Autonomie Wij begeleiden kinderen om zich verder te ontwikkelen tot een zelfstandig individu. Ik leer zelf oplossingen te vinden. 11

12 SCHOOLGIDS Hoe wij ons onderwijs organiseren 2.1 Onderwijsconcept Onze school werkt volgens een vernieuwend onderwijsconcept. Een goede balans tussen kindgericht en leerstofgericht werken vinden we belangrijk. Om dat te bereiken, voegen we aan elementen en uitgangspunten van het traditionele vernieuwingsonderwijs (o.a. Daltononderwijs, Jenaplanonderwijs) elementen van hedendaagse onderwijsvernieuwers toe (o.a. Luc Stevens, Robert Marzano, Spencer Kagan). Ons onderwijs stelt elk kind centraal en biedt elk kind een fijne plek. Elk kind is uniek en we doen zoveel mogelijk recht aan de verschillende onderwijsbehoeften, leerstijlen en talenten van elk individueel kind. Onze school kiest voor een opbrengstgerichte aanpak met veel aandacht voor de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen. Dit is een uitmuntende voorbereiding om moeilijkere vaardigheden als begrijpend lezen en studievaardigheden te ontwikkelen. Onze school kiest ook voor een participatieve aanpak met de omgeving. Wij zien school en omgeving en omgeving en school als één. Door een samenwerkingsverband te creëren, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat, versterken we kansrijk onderwijs voor onze kinderen. De verbindingskracht tussen kinderen, leerkrachten, ouders, maar ook met onze andere partners als, voortgezet onderwijs, TSO en gemeente, verstevigt de basis van onze kinderen voor een leven ook buiten de grenzen van het dorp. 2.2 Onderwijskundige vormgeving We willen dat kinderen zich competent voelen, autonoom zijn en sociaal vaardig. Dit houdt in, dat we naast kennis en vaardigheden veel belang hechten aan de totale ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming van de kinderen. Ook het samenleven en samenwerken heeft nadrukkelijk onze aandacht. Kinderen worden op onze school in hun creatieve ontwikkeling in denken en doen gestimuleerd. Zij leren probleemoplossend denken en handelen. Belangrijk vinden we de zelfstandigheid, zelfsturing en sociale vaardigheden. De kinderen beheersen een basispakket van kennis en vaardigheden en kunnen die ook toepassen. We richten ons onderwijs zodanig in dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Wij stemmen ons onderwijs steeds meer af te op de verschillen tussen kinderen en hun leerbehoeften. 12

13 2.3 Doelen SCHOOLGIDS In de wet op het primair onderwijs staat in een aantal algemene doelen beschreven aan welke eisen het onderwijs moet voldoen. Hierna staat aangegeven op welke manier wij invulling geven aan deze wettelijke eisen. De kinderen doorlopen een ononderbroken ontwikkelingsproces. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen. Het onderwijs richt zich op het realiseren van eigentijds goed onderwijs, dat gericht is op een optimale ontwikkeling van het kind; d.w.z. gericht op de sociaal-emotionele en verstandelijke ontwikkeling, creativiteit, de noodzakelijke kennis en op de sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Het onderwijs gaat ervan uit dat leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving, die gericht is op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, op het kennismaken met verschillende achtergronden en culturen. D.w.z. dat onderwijs gericht moet zijn op burgerschapszin. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de kinderen in de acht schooljaren het verplichte aantal uren onderwijs ontvangen en ze in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen. Het ononderbroken ontwikkelingsproces Om de zorg voor de doorgaande ontwikkeling te kunnen waarmaken, bevorderen wij vanuit onze visie zelfstandigheid, samenwerken en bewust omgaan met waarden en normen. Dit is voor ons een rode draad in ons pedagogisch beleid. Op didactisch gebied geven we inhoud aan de doorgaande lijn door: Binnen de verschillende leer- en vormingsgebieden een standaardpakket aan te bieden. Extra verdiepings- en verrijkingsstof zijn beschikbaar. Rekening te houden met de persoonlijkheid van elk kind. De opdrachten af te stemmen op de instructie- en ondersteuningsbehoefte van elk kind De leertijd zo mogelijk te variëren. Sociaal-emotionele ontwikkeling en het verwerven van sociale vaardigheden Met sociaal-emotionele ontwikkeling bedoelen we dat de kinderen leren omgaan met elkaar en de anderen. Aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling zijn: Het samenwerken, het samen spelen, het samen kunnen delen, hulpvaardig zijn. Respect hebben voor elkaars mening en inbreng. Elkaar de ruimte geven om zelf ontdekkend bezig te zijn. Het kunnen oplossen van conflictsituaties. Het kunnen inleven in gevoelssituaties. Anderen accepteren en respecteren in hun anders zijn. Een gevoel van saamhorigheid. 13

14 SCHOOLGIDS Om problemen te voorkomen in de omgang met elkaar, moeten kinderen leren sociale vaardigheden bij zichzelf en anderen te herkennen. Ze moeten leren hoe je met elkaar omgaat, hoe je elkaar kunt helpen, hoe je conflicten op kunt lossen etc. Dit allemaal op de positieve manier. Ze moeten leren om goed met hun emoties om te gaan en deze naar elkaar toe te gebruiken. Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening houden met anderen onmisbaar. Conflicten tussen (groepen) kinderen worden ook in kringgesprekken besproken, zodat kinderen zich (weer) bewust worden van waarden en normen. Waarden en normen zijn ook van grote invloed daar waar het gaat om pestgedrag. Met behulp van de symbolen van Fides proberen wij de ontwikkeling van de leerlingen met betrekking tot de weerbaarheid en het zelfvertrouwen te stimuleren en concreet te maken. Hoe omgegaan wordt met pesten staat beschreven in ons Schoolveiligheidsplan (zie website). De verstandelijke ontwikkeling Wij proberen vaardigheden als kritisch vermogen, zelfredzaamheid, solidariteit te stimuleren. Kennis is deels resultaat van eigen ervaringen, deels overgedragen. Door het aanbieden van kennis worden de kinderen voorbereid op de (steeds) veranderende maatschappij. De school begeleidt de leerprocessen van de kinderen en geeft er vorm aan. Het ontwikkelen van de creativiteit Creativiteit is niet alléén maar aangeboren, het kan ook ontwikkeld en gestimuleerd worden. Het ontwikkelen van de creativiteit omvat, in ieder geval, alle vak/vormingsgebieden. Aspecten verbonden met de ontwikkeling van de creativiteit zijn onder meer het ontwikkelen van de creativiteit in ruimere zin: zelf ontdekkend bezig zijn komen met eigen oplossingen verschillende oplossingen vinden voor één probleem experimenteren het toepassen van kennis en vaardigheden in uiteenlopende situaties het ontwikkelen van creativiteit in de zin van de expressievakken Het verwerven van de noodzakelijke kennis In de huidige maatschappij veroudert kennis snel. Dit betekent voor ons dat wij voor de basisleerstof moeten uitgaan van de school van nu, mogelijk zelfs die van morgen. De kennis van de kinderen moet functioneren in de samenleving van morgen. 14

15 SCHOOLGIDS Het verwerven van culturele vaardigheden Naast het gewone lesprogramma proberen wij de kinderen de ogen te laten openen in de wereld om je heen. Wij verstaan onder cultuureducatie het leren van en kennismaken met de verschillende aspecten van cultuur (w.o. geschiedenis, verschillende stromingen), kunst (tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen) en drama (toneel, uitvoeringen, muziek). Ook vinden wij het belangrijk tradities uit ons katholiek geloof te behouden. Wij besteden hier regelmatig aandacht aan. De manier waarop wij ingaan op deze tradities bepaalt in feite ook de identiteit van onze school. Wij vinden het belangrijk, dat wij onze leerlingen met allerlei soorten cultuur in aanraking brengen. Wij zijn aangesloten bij BISK. Dit is een instelling die voor veel scholen elk jaar een nieuw cultureel programma opstelt. Het verwerven van lichamelijke vaardigheden Het verwerven van lichamelijke vaardigheden is behalve doel op zich ook van belang voor de verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Burgerschapszin Burgerschap is een belangrijk onderwerp binnen onze school. Het verwijst naar de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren; sociale integratie verwijst naar deelname van burgers aan de samenleving, in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur. Werken aan actief burgerschap komt met name tot uiting in activiteiten binnen en buiten de school, waarbij ervaringen worden opgedaan met het dragen van verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid kan zich richten op de eigen ontwikkeling en welzijn, dat van een ander, of kan verband houden met het behoren tot een groep of gemeenschap. Verantwoordelijkheidsbesef kan pas worden ontwikkeld als verantwoordelijkheid gegeven wordt. Daarnaast kan de ontwikkeling versterkt worden als de leerling een affectieve band heeft met het onderwerp, zijn kunnen kan tonen en als hem daarbij ook zelfstandig een zekere verantwoordelijkheid gegeven wordt. Tot slot is reflectie in dit proces van belang om een relatie te leggen tussen de activiteit en de doelen van burgerschap. 15

16 2.4 Hoe krijgen de kinderen les? SCHOOLGIDS De leerlingen worden ingedeeld in leeftijdsgroepen. De kinderen doorlopen in totaal acht groepen. Ze beginnen in groep 1 en gaan, als alles goed gaat, ieder jaar door naar een hogere groep. Er wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de afzonderlijke kinderen. Het ene kind leert nu eenmaal sneller dan het andere. Door het geven van een gedifferentieerde instructie met instructiegroepen waarbij de stof op maat aangeboden wordt houden we rekening met de verschillen tussen kinderen. Daarnaast wordt differentiatie door middel van herhaling- en verrijkingsstof toegepast. Het aantal leerkrachten dat op een school werkt is afhankelijk van het aantal ingeschreven kinderen. Onze school heeft een dusdanige omvang dat niet iedere groep over een eigen leerkracht kan beschikken. Vandaar dat de kinderen ingedeeld worden in combinatiegroepen. Dit vraagt om een goede klassenorganisatie en inzicht in het leerproces. Groepering: Groep wordt gevormd door 4-7 jarigen. Groep wordt gevormd door 7-10 jarigen. Groep 7-8 wordt gevormd door jarigen. Combinatiegroepen: Op de Vlieger is gekozen voor combinatiegroepen vanwege het leerlingaantal. Dit schooljaar hebben we de volgende groepssamenstellingen: groep 1-2-3, groep en groep 7-8. Om goed te kunnen werken in deze combinatiegroepen zijn er afspraken gemaakt binnen het team, bijvoorbeeld met betrekking tot het geven van instructie en het inzetten van methodes en de takenbrief. Daarnaast heeft het team het afgelopen jaar scholing gevolgd met betrekking tot het werken met combinatiegroepen. Ook dit schooljaar zal de scholing hierop gericht blijven. Zelfstandig werken: Het zelfstandig werken wordt op de Vlieger gedaan door middel van het takenbord in de groepen 1 t/m 3 en de takenbrief in de groepen 4 t/m 8. Met het takenbord leren de leerlingen werkjes planmatig te doen. De takenbrief ziet er in iedere groep hetzelfde uit. De inhoud van de takenbrief is voor ieder kind aangepast op zijn of haar niveau. Als kinderen een taak af hebben, geven ze op de takenbrief aan op welke dag ze het afgerond hebben en hoe ze het vonden gaan: groen = goed, oranje = gaat wel, rood = niet goed. In groep 4 t/m 8 wordt er gewerkt met een takenbrief die voor de hele week is. Op de takenbrief staan uitloopopdrachten en werk wat de kinderen zelfstandig kunnen maken. In de hele school worden dezelfde regels toegepast die opgemaakt zijn voor het zelfstandig werken. Bij groep wordt er zelfstandig gewerkt door de kinderen wanneer de leerkracht met de kleine kring bezig is of extra hulp ( RT) geeft in de klas. 16

17 SCHOOLGIDS Coöperatief leren: Samenwerken is een belangrijke vaardigheid bij ons op school. De ervaring is dat samenwerken niet vanzelf goed loopt. Het vraagt vaardigheden van de leerkracht en de leerlingen. Door coöperatief leren bereiken we dat leerlingen leren samenwerken en meer leren doordat ze leren van en met elkaar. Coöperatief leren gaat verder dan samenwerken. Het is een effectieve manier van samenwerken waarbij gebruik wordt gemaakt van didactische structuren. De belangrijkste effecten van coöperatief leren binnen de groep zijn: De relaties tussen leerlingen verbeteren, ook de multi-etnische relaties; De ontwikkeling van sociale vaardigheden verloopt heel natuurlijk; Meer kinderen zijn tegelijkertijd actief aan het leren; Door onderling coachen leren ze meer; Met Coöperatief Leren wordt het taalgebruik van de leerlingen verbeterd. 2.5 Activiteiten in onderbouw en bovenbouw In groep 1 en 2 werken we in de vorm van projecten of thema s vanuit de methode Kleuterplein. In het lesrooster / werkplan staan verschillende leer- en vormingsgebieden, maar in de dagelijkse praktijk is dit nauwelijks merkbaar. Wie speelt in de poppen- en bouwhoek is immers ook bezig met taalontwikkeling en wie figuren tekent en inkleurt is ook bezig met voorbereidend schrijven. We willen het lesgeven nog uitdagender maken en toch doelgericht en planmatig bezig zijn, opdat het nog meer betrokkenheid oproept en kinderen prikkelt tot leren en daarmee aansluiten bij hun leerbehoeftes. In groep 3 wordt een verdere aanzet gegeven m.n. voor de basisvaardigheden lezen, schrijven, taal en rekenen. De leerkrachten werken methodisch en zo nu en dan ook in de vorm van projecten. In groep 4 t/m 6 worden basisvaardigheden verder uitgebreid en komen de wereld oriënterende vakken aan de orde. We bieden deze vakken meestal afzonderlijk aan en soms ook thematisch. In groep 7 en 8 is het aanbod dusdanig dat daarmee de landelijk vastgestelde kerndoelen door de meeste leerlingen kunnen worden gehaald. Daarmee beogen we de aansluiting bij én de overgang naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. 2.6 (Basis)Vaardigheden Lezen In groep 3 beginnen de kinderen met lezen. Toch zijn sommige kinderen al eerder aan lezen toe. Daarom besteden we in de kleutergroepen aandacht aan voorbereidend lezen. Daar leren ze te luisteren naar een verhaal, het na te vertellen, rijmwoorden en lotto s te maken. We gebruiken teksten op niveau en teksten die inhoudelijk ook passen bij de leeftijd van de kinderen. We gebruiken de methode: Groep 1 en 2: Kleuterplein (als voorbereiding op Veilig Leren Lezen) Groep 3: Veilig Leren Lezen (aanvankelijk én voortgezet aanvankelijk lezen) en de methodiek van: Zo leer je kinderen lezen en spellen Groep 4 t/m 8: Estafette en Nieuwsbegrip (voortgezet technisch lezen, waarderend lezen, en begrijpend en studerend lezen) 17

1 van 67 SCHOOLGIDS 2015-2016

1 van 67 SCHOOLGIDS 2015-2016 1 van 67 SCHOOLGIDS 2015-2016 2 van 67 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2015-2016 de belangrijkste

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015 2016

SCHOOLGIDS 2015 2016 SCHOOLGIDS 2015 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1 Door directeur Basisschool De Zonnewijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.2 Door voorzitter College van

Nadere informatie

Schoolgids Alleen ga je sneller, samen kom je verder www. Klimoprijkevoort.nl Kerkveld AV Rijkevoort

Schoolgids Alleen ga je sneller, samen kom je verder www. Klimoprijkevoort.nl Kerkveld AV Rijkevoort Schoolgids 2016-2017 Kerkveld 2 5447 AV Rijkevoort Alleen ga je sneller, samen kom je verder www. Klimoprijkevoort.nl Directie.klimop@peelraam.nl Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van basisschool Matthias. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste gegevens. Een handig naslagwerk

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging.

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Wij zijn een katholieke school en daarom vinden het belangrijk

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2016 2017 Inhoudsopgave Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1 Door directeur Basisschool de Zonnewijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.2 Door voorzitter College van

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Beleidsprotocol doorstroom herfstkinderen

Beleidsprotocol doorstroom herfstkinderen Beleidsprotocol doorstroom herfstkinderen Herfstkinderen zijn kinderen die geboren zijn in oktober, november of december. Een deel van deze kinderen gaat vervolgens na tweeënhalf jaar kleuteren naar groep

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

3. De organisatie van het onderwijs.

3. De organisatie van het onderwijs. 3. De organisatie van het onderwijs. 3.1 De organisatie van de school. t Wold heeft zowel traditionele als moderne kenmerken. Traditioneel is de keuze voor jaarklassen, orde en regelmaat, een instructie

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre Schooljaarverslag 2015-2016 Christoffelschool Waalre In een notendop Doel Een gedragen visie, een heldere kijk op onze doelen Voor (nieuwe) ouders inzichtelijk maken wie wij zijn en hoe wij werken Ouders

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap:

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap: Actief Burgerschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Actief Burgerschap: een nadere kennismaking 3 3. Actief Burgerschap: een doel en een middel 4 4. Actief Burgerschap: Hoe leren we dit aan? 5 5. Actief

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Actief burgerschap. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl

Actief burgerschap. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl 2013 Actief burgerschap 0 Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 : 3 Hoofdstuk 2 : : een doel en een middel

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS Aantal respondenten: 166 Het aantal respondenten in 2012 was 157 Gehanteerde norm: van 3,6 t/m 4,0 = goed van 3,1 t/m 3,5 = voldoende < 3,1 = punt van aandacht Alle

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn:

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn: Visiestuk Deze foto past bij mij omdat ik altijd voor het hoogst haalbare wil gaan. Ook al kost dit veel moeite en is het eigenlijk onmogelijk. Ik heb doorzettingsvermogen, dat heb je ook nodig bij het

Nadere informatie

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen www.obs-delijster.nl wat maakt onze school bijzonder? Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen, waarbij wereld oriënterende vakken,

Nadere informatie

JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND. Ieder kind is uniek!

JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND. Ieder kind is uniek! JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND Ieder kind is uniek! WAT IS JENAPLANONDERWIJS? Nederland telt circa 7000 scholen voor basisonderwijs. In Nederland heeft iedere school de vrijheid om zijn eigen onderwijsconcept

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN INHOUD Uitkomst onderzoek Parkendaal te Apeldoorn 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Inschrijfformulier basisschool de Bareel

Inschrijfformulier basisschool de Bareel Inschrijfformulier basisschool de Bareel Achternaam Roepnaam Geslacht M / V Voorna(a)m(e)n BSN nummer Kopie document bijvoegen! Geboortedatum Postcode Woonplaats Land Telefoon Mobiel: Geheim Ja/Nee Nationaliteit

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje Informatieboekje 2016-2017 Basisschool Windekind Van Weerden Poelmanstraat 192 6417 ES HEERLEN E: info.windekind@innovo.nl T: 045-5419761 W; www.bswindekind.nl Beste ouders/verzorgers, In dit boekje informeren

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide

Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide Pagina 1 van 7 Pedagogisch beleidsplan IKC de Weide. Inhoudsopgave Pedagogisch beleidsplan Kindcentrum de Weide Leeuwarden Voorwoord... 3 1. Integraal

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Uit bovenstaand gegeven leiden we een paar belangrijke uitgangspunten af:

Uit bovenstaand gegeven leiden we een paar belangrijke uitgangspunten af: Visie 1. Inleiding Direct nadat in april 2016 het nieuwe team van de Bazaar geformeerd was zijn we ons gaan oriënteren op onze gezamenlijke visie, speciaal gericht op het onderwijs aan vluchtelingenkinderen.

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Onze visie op onderwijs

Onze visie op onderwijs Onze visie op onderwijs Wanneer je een schip wilt bouwen. Breng dan geen mensen bij elkaar om hout te slepen, het werk voor te bereiden, taken te verdelen. Maar leer de mensen te verlangen naar de eindeloze

Nadere informatie

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden Pagina 1 van 5 1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden 4. Kinderopvang Friesland en talenten 5. Kinderopvang Friesland

Nadere informatie

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD Op De Bongerd stemmen we het onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Die staan voorop. Het is de taak van de leerkracht

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Aanbod burgerschap en sociale integratie

Aanbod burgerschap en sociale integratie Aanbod burgerschap en sociale integratie 1 Kanjertraing Dronenplein 7 2411 HE Bodegraven www.d4w.nl/prinses-beatrixschool 2 Visie Levensbeschouwelijke visie: Wij zijn een open Protestants Christelijke

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Tijdens de DON bijeenkomst van 13 november 2013 hebben we in kleine groepen (daltoncoördinatoren en directeuren) een lijst met competenties/bekwaamheden

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie