Jongleren met Talenten Missie Grondslag en krimp Onderwijs Identiteit Doel Borging Oplevering Doel Borging Oplevering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jongleren met Talenten Missie Grondslag en krimp Onderwijs 2014-2018 1. Identiteit Doel Borging Oplevering Doel Borging Oplevering"

Transcriptie

1

2 Jongleren met Talenten Het Strategisch Beleidsplan draagt de titel Jongleren met Talenten. Dit beleidsplan gaat over jonge kinderen en over leren. Dit beleidsplan gaat ook over jongeren die talenten ontwikkelen voor zich zelf én voor anderen. Jongleren is boeiend; school is boeiend. Zo boeiend dat jongleren van een leven lang leren geen opgave maakt. Jongleren is de kunst van het loslaten om zo meer aan te kunnen. Jongleren is vertrouwen geven en vertrouwen krijgen. Jongleren maak je je eigen door het te doen en door te leren van fouten. Dit beleidsplan initieert en faciliteert niet alleen het jongleren met talenten voor kinderen. Dit beleidsplan zet alle medewerkers van Quo Vadis aan om te jongleren met hun talenten. Het inzetten en delen van talenten maakt het werk leuker en resultaten beter. Dit plan is een bondig document waarin staat beschreven waarop wij ons in de komende jaren gaan richten. Het plan is opgenomen op onze website. Door door te klikken op bepaalde onderwerpen kunnen achtergronden c.q. plannen worden opgehaald en kan de groei en uitwerking van het plan worden gevolgd. Een bijeenkomst in 2013 met alle geledingen (ouders, medewerkers, staf, management, RvT) en een tweedaagse met directeuren in hetzelfde jaar vormden de voedingsbodem waarop werkgroepen het strategisch beleid voor de komende jaren inhoud hebben gegeven. 1

3 Missie Ieder kind de best mogelijke basis bieden voor de toekomst. Kernwaarden strategisch beleidsplan Afgeleid van de kernwaarden zoals beschreven in de documenten identiteit staan de volgende kernwaarden in dit plan centraal: Vakbekwaam; meer dan het gewone. Medewerkers van Quo Vadis werken voortdurend aan professionalisering en specialisatie. Samenwerking & Verbinding Medewerkers weten zich met elkaar en samen met ouders verantwoordelijk voor het eindresultaat. Doelgericht Medewerkers stellen prioriteiten en stemmen met elkaar af om ambities te verwezenlijken. Visie De maatschappij verandert razendsnel. Allerlei ontwikkelingen maken de wereld sneller en kleiner. Er zijn geen verre landen noch vreemde volken meer. Mensen worden steeds individualistischer en laten zich meezuigen in hypes. Velen leven in de waan van de dag en nemen weinig tijd voor bezinning. Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven. Wij némen deze verantwoordelijkheid door de kinderen van vandaag, de volwassenen van morgen, goed voor te bereiden op de wereld van morgen en wij worden daarbij geïnspireerd door Jezus Christus en mensen als onder meer Moeder Theresa, Maarten Luther King en Nelson Mandela. Ontwikkelingen De inhoud van het strategisch beleidsplan wordt deze planperiode bepaald door de missie en de visie enerzijds en door actuele ontwikkelingen in het onderwijs anderzijds. Enkele ontwikkelingen willen wij nader toelichten. 2

4 Grondslag en krimp Quo Vadis kent scholen met een confessionele grondslag. Protestants-christelijke scholen, katholieke scholen en interconfessionele scholen. De vraag naar deze scholen is aan verandering onderhevig. Steeds vaker worden sfeer, thuisnabijheid en kwaliteit voor ouders zwaarder wegende argumenten voor de schoolkeuze dan de grondslag van de school. In combinatie met het afnemend aantal kinderen in de regio oriënteert Quo Vadis zich in dit kader op de toekomst. Quo Vadis wil eerst en vooral goed onderwijs bieden. Zij zoekt daarvoor de samenwerking met andere besturen en gemeenten. Zo kan volgens Quo Vadis met het beschikbare geld, op redelijke afstand, het best mogelijke onderwijs worden geboden aan alle kinderen. Quo Vadis ziet integrale kindcentra voor kinderen van 0 tot 13 jaar als een passend aanbod voor de huidige samenleving. In die gebieden waar voldoende leerlingen zijn en waar de vraag er is, kunnen ouders kiezen uit meer onderwijsprofielen (levensbeschouwing, onderwijsconcept etc.). Waar voldoende vraag is, blijft Quo Vadis katholiek, protestantschristelijk dan wel interconfessioneel onderwijs bieden. Onderwijs waarbij overigens niemand wordt uitgesloten, ieders geloofsovertuiging en capaciteiten worden gerespecteerd en waar ieder kind welkom is. In het voedingsgebied zoekt en benut Quo Vadis, ten behoeve van het best mogelijke onderwijs, de mogelijkheden om samen te werken met andere besturen. Quo Vadis volgt daarmee de maatschappelijke ontwikkelingen en de onderwijsvraag die daar uit voortkomt. Onze inspiratiebron en de waarden die daaruit voortkomen veranderen niet, evenmin de overtuiging dat op iedere school ruimte moet zijn voor levensbeschouwing en bezinning. Bedrijfsvoering Het afnemend aantal kinderen in de regio leidt voor de stichting tot inkomstenderving. Door middel van een met name strak personeelsbeleid dienen uitgaven en inkomsten in balans te komen en te blijven. Gelijktijdig dient er geïnvesteerd te worden in onderwijs om voor de kinderen winst te kunnen blijven maken. Dit betekent dat er in de planperiode veel aandacht zal zijn om het huishoudboekje op orde te krijgen en de huishouding op orde te houden. 3

5 Onderwijs De verwachtingen die de maatschappij koestert ten aanzien van leerkrachten zijn hoog. Ouders zijn mondiger. De overheid toetst en spreekt scholen aan op opbrengsten die niet in lijn liggen met de verwachtingen. De administratieve last neemt daardoor toe. Voor vele (sociale) vraagstukken die snelle maatschappelijke ontwikkelingen met zich meebrengen wordt het antwoord in het onderwijs gezocht. Leerkrachten zijn persoonlijk gedreven om ieder kind optimale kansen te bieden, ook die kinderen die extra zorg vragen. Leerkrachten dragen kinderen kennis aan, maar helpen kinderen ook heel nadrukkelijk (sociale) vaardigheden en een positieve houding te ontwikkelen. Daarmee worden de kinderen van vandaag, met elkaar en voor elkaar, verantwoordelijk voor de wereld van morgen. Er worden aan mensen in het onderwijs hoge eisen gesteld. In de periode van dit strategisch beleidsplan gaan wij met elkaar de werkdruk verminderen. Verminderen door anders te werken, door veel meer samen te doen, processen anders te organiseren, door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten binnen de school en binnen Quo Vadis. Door met elkaar te letten op een goede balans tussen thuis en school. Daar waar nodig zullen wij er met elkaar soms voor kiezen om dingen niet te doen. Tot slot Het strategisch beleidsplan vormt voor de gehele stichting het richtinggevend kader voor de komende 4 jaar. In het strategisch beleidsplan onderscheiden wij 5 thema s: 1. Identiteit 2. Onderwijs, Innovatie & Kwaliteit 3. Ouders 4. Personeel & Organisatie 5. Financiën & Beheer Door middel van helder geformuleerde doelen zijn de kaders door de diverse werkgroepen geconcretiseerd. Niet alleen zij die het plan hebben opgesteld, maar iedereen die de plannen met elkaar gaat waarmaken, wil ik bij voorbaat hartelijk danken. Louis van Stiphout Voorzitter College van Bestuur 4

6 1 1. Identiteit Quo Vadis heeft binnen haar stichting met name scholen met een confessionele grondslag: protestants-christelijke scholen en katholieke scholen. In een aantal gevallen zijn scholen samengevoegd. Quo Vadis kent daardoor ook interconfessionele scholen. Het proces van secularisatie en ontzuiling schrijdt voort. Dat wil niet zeggen dat religieuze overtuiging er niet meer toe doet. Quo Vadis ziet deze ontwikkeling als een dynamisch proces waarin zij vanuit haar fundament de scholen wil faciliteren en vanuit haar missie wil anticiperen op de toekomst. De maatschappij individualiseert en wordt haastiger, vluchtiger. Mensen worden meegezogen in hypes. Velen leven in de waan van de dag. Alles lijkt vanzelfsprekend. Voor Quo Vadis is niets minder waar. Vanuit haar waarden, gebaseerd op de christelijke traditie, laten de scholen van Quo Vadis het andere geluid horen. Quo Vadis scholen bereiden kinderen enerzijds voor op die hectische samenleving, maar tegelijkertijd moedigen zij kinderen aan tot en ondersteunen zij hen bij bezinning. De scholen gaan in op het nadenken over levensvragen. Ook voor ethische vragen is letterlijk Doel Borging Oplevering Iedere school biedt het vak levensbeschouwing. Iedere school is helder over haar school specifieke identiteit. Iedere school heeft een fysieke plek waar leerlingen zich kunnen bezinnen. Iedere school heeft een orgaan dat identiteit van de school vorm en inhoud geeft. Iedere medewerker van de school kent de identiteit van de school en draagt die uit. Opgenomen in het rooster. In de schoolgids staat de identiteit beschreven toegelicht met uitingsvormen en gedrag. Herkenbare plek in de school. Werkgroep / commissie identiteit. Gespreksonderwerp in gesprekkencyclus. Opgenomen in het verslag en ondertekend Juni Juni

7 en figuurlijk nadrukkelijk de ruimte. Voor onze confessionele scholen is Jezus Christus dé inspiratiebron. Kinderen willen daardoor niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen zorgen op weg naar een sociale en rechtvaardige samenleving. Scholen van Quo Vadis zullen zich hiermee blijven profileren ook wanneer er algemeen bijzondere scholen aan de Stichting zijn toegevoegd. Iedere school doet dat op eigen wijze. Ingegeven door de identiteit van de school en ingekleurd door medewerkers en ouders. Een beschrijving van de grondslag van de betreffende school treft u in de schoolgids aan. 2. Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie Ieder kind doet ertoe. Het is onze opdracht om samen met de ouders kinderen passende mogelijkheden aan te bieden om de kwaliteiten en talenten die kinderen in zich hebben te ontwikkelen. Kinderen verwerven kennis, trainen vaardigheden en kiezen de positieve houding die de complexe samenleving waarin veranderingen elkaar in een hoog tempo opvolgen van hen vraagt. In ons onderwijs ligt de focus op het verwerven van de basis, van het fundament. Het bieden van veiligheid, plezier en warmte zien wij als belangrijke randvoorwaarden om samen met ouders te komen tot een goede opvoeding en goede resultaten. De invoering van de Wet Passend Onderwijs op basis waarvan scholen met ingang van 1 januari 2014 een zorgplicht hebben, past bij onze visie op kinderen: Ieder kind doet ertoe. Wij zetten ons in om voor alle kinderen een dekkend onderwijsaanbod te realiseren en stellen daarbij hoge eisen aan onze eigen kwaliteit. Maatschappelijke, wetenschappelijke en technische ontwikkelingen bieden m.b.t. onderwijs voortdurend nieuwe inzichten en hulpmiddelen. Quo Vadis wil dat er vanuit die nieuwe inzichten wordt gehandeld en dat er gebruik gemaakt kan worden van de meest adequate hulpmiddelen die beschikbaar zijn. Iedere school van Quo Vadis beschrijft haar specifieke visie en missie in een schoolplan. 6 2

8 Doel Borging Oplevering Iedere school heeft een plan op basis waarvan zij binnen de kaders van Quo Vadis haar missie realiseert. Alle scholen bieden goede kwaliteit. Alle scholen bieden goede kwaliteit. Alle scholen bieden goede kwaliteit. Alle scholen meten 80% van hun overige doelen die zij ambiëren en die zijn vastgelegd in haar schoolplan. De cyclus opbrengstgericht werken wordt door iedere school gehanteerd. De cyclus handelingsgericht werken wordt door iedere school gehanteerd. Alle scholen werken met een gevalideerd instrument om het sociaal-emotionele welbevinden van leerlingen te meten en te monitoren. Passend onderwijs is volledig geïmplementeerd. Passend onderwijs is op alle scholen geëvalueerd. Schoolplan. Inspectierapport; iedere school beschikt over tenminste een basisarrangement van de inspectie. Tenminste 1 x in de 4 jaar vindt er een onderzoek plaats naar: Oudertevredenheid, personeelstevredenheid en naar leerlingentevredenheid. 85% geeft aan tevreden te zijn. Iedere school houdt 2 jaarlijks een benchmark met omliggende scholen. Jaarverslag school. Jaarverslag Beleidsmedewerker Onderwijs / rapportage SWV. Jaarverslag Beleidsmedewerker Onderwijs / rapportage SWV. Alle scholen gebruiken ZIEN! Of een ander door het ministerie goedgekeurd SEO-instrument. Inspectierapport / ondersteuningsplan. Rapportage samenwerkingsverband Augustus Augustus Augustus 2015: 100%. Augustus

9 Doel Borging Oplevering Het schoolondersteuningsplan is op alle scholen geëvalueerd. Doorlopende lijnen; Quo Vadis initieert c.q. werkt mee aan onderzoek om te komen tot IKC s 0-13 in Almelo en. Iedere leerkracht is volgens de classificatie van Coo7 competent om in iedere groep onderwijs te verzorgen. Doorlopende lijnen; 85% van de scholen biedt psz, bso en tso. Mogelijkheden zoeken naar nieuw onderwijsconcepten op basis waarvan het onderwijs geoptimaliseerd kan worden en kleine scholen wellicht te handhaven zijn. Quo Vadis zet op verantwoorde wijze middelen in voor innovatie. Impuls voor samenwerking binnen de school. Impuls voor samenwerking binnen Quo Vadis. Impuls voor samenwerking binnen Quo Vadis. Een audit in de vorm van collegiale visitatie wordt ingezet t.b.v. kwaliteit. Jaarverslag Beleidsmedewerker Onderwijs. Verslag / Plan van aanpak implementatie. Managementrapportage 2015, Jaarverslag Project Okkenbroek, Windroos, Steenuil. Innovatie beleid & innovatiefonds. Iedere school heeft deelgenomen aan een project gericht op samenwerking. 85% van de scholen doet mee of heeft meegedaan aan 4-slagleren of een vergelijkbaar project. Conglomeraten maken samen hun begrotingen, hun formatieplannen en een hun kwaliteitsplannen. Directeuren stellen samen voor het management een opleidingsplan vast en jaarlijks een programma. Plan. Implementatie. Augustus Augustus 2015, 75%. Augustus 2016, 100%. Augustus Schooljaar Januari Augustus Augustus Augustus Augustus

10 3 3. Ouders Bij Quo Vadis weten wij ons met elkaar en met de ouders verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Bij het leggen van de best mogelijke basis voor de toekomst van kinderen zijn medewerkers van Quo Vadis de partners van de ouders. Goede samenwerking tussen ouders en Quo Vadis leidt voor kinderen ook op school tot de beste resultaten. Er zijn vele kansen om de samenwerking nog beter te maken. Het investeren in de samenwerking tussen de ouder en de leerkracht krijgt in deze planperiode extra aandacht. Doel Borging Ouder kent en onderschrijft de missie van de Stichting en van de betreffende school. Gespreksonderwerp van het oudergesprek. Inschrijfformulier. Alle ouders van de kinderen van groep 1-2. In 2018 alle ouders. Iedere ouder weet wat de school van haar verwacht bij het waarmaken van de missie van de school. Iedere school heeft een plan hoe zij partner van de ouder wil zijn t.a.v. het onderwijs, de opvoeding en overige schoolactiviteiten. Augustus 2016 plan klaar. In ouderenquête geeft 80% van de ouders aan op de hoogte te zijn van het partnerschap Augustus 2017 ouder is partner In overleg en in afstemming met de ouders zijn buitenschoolse voorzieningen partner van de school. In de ouderenquête geven alle ouders aan op de hoogte te zijn van de samenwerking tussen school en voorschoolse voorziening. Augustus 2017 Iedere leerkracht is in staat een adequaat oudergesprek te voeren. Competentiebeoordeling Augustus 2018 LA: onderdeel 6 samenwerking met omgeving op alle drie de onderdelen een drie of hoger scoren. 9 Oplevering

11 Doel Borging Oplevering 90% van de medewerkers die onvoldoende in staat is een adequaat oudergesprek te voeren heeft een training gesprekstechnieken gevolgd. Verklaring in dossier Augustus % Augustus % Augustus % Ieder kind heeft jaarlijks een gesprek met ouder en leerkracht over zijn haar ontwikkeling. Gespreksverslag met daarin opgenomen beperkingen en talenten. Augustus 2016 Geïntensiveerde samenwerking tussen leerkracht en ouders van kinderen met een specifieke hulpvraag. 90% van de scholen scoren tenminste een voldoende op een van de indicatoren van de inspectie betreffende dit onderwerp. Augustus Personeel & Organisatie In de inleiding is reeds kort ingegaan op de ontwikkelingen in het onderwijs waarmee leerkrachten en onderwijsorganisaties te maken hebben. Ontwikkelingen die ons vragen voortdurend te heroriënteren op het vak van leerkracht en op de organisatie van het onderwijs. Een heroriëntatie die nodig is om: mét elkaar en mét ouders het best mogelijke onderwijs voor kinderen te blijven verzorgen, om er 4 10

12 voor te zorgen dat rapportages een effectief middel blijven en niet een doel op zich, om een gezonde balans te houden tussen aantal medewerkers en een afnemend aantal kinderen in de regio. Maar een heroriëntatie die ook nodig is om ons zelf scherp te houden en waarbij wij van elkaars talenten en van de talenten van collega s op andere scholen gebruik maken. En tot slot een heroriëntatie die nodig is om het werk leuk, uitdagend en inspirerend te houden. De kernwaarden van dit strategisch beleidsplan (vakbekwaam, verbindend & samenwerking en doelgericht) geven aan waar wij de antwoorden zullen vinden. Doel Borging Het ziekteverzuim van Quo Vadis komt overeen met de benchmark in de regio. Rapportage arbodienst. Augustus Personele uitgaven zijn in balans met de personele baten. Beleidsstuk P&O / Financiën. Januari Personele uitgaven zijn in balans met de personele baten. Detacheringsbeleid. Augustus De gemiddelde groepsgrootte bedraagt Quo Vadis breed tenminste 24 leerlingen. Managementrapportage. Efficiënte inzet onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. Quo Vadis voorbeeld rekenmodel / kijkwijzer Optimale inzetbaarheid personeel. Mobiliteitsplan. Vakbekwaamheid. Alle scholen gebruiken Coo7. Augustus 2015: 70%. Vakbekwaamheid. Doelen en opbrengsten van het POP worden jaarlijks vastgesteld c.q. geëvalueerd. Augustus 2017: 90%. Vakbekwaamheid. Iedere leerkracht staat geregistreerd in Het lerarenregister. Augustus Oplevering Maart 2015.

13 Doel Borging Vakbekwaamheid. Iedere directeur en adjunct-directeur staat geregistreerd in- Het Schoolleidersregister PO. Augustus Vakbekwaamheid. Competent is acceptabel voor startende leerkrachten tot maximaal 2 jaar ervaring. Daarna hoger niveau. Augustus Vakbekwaamheid. Aannamebeleid. Kennisuitwisseling. Expertise en talenten zijn centraal in kaart gebracht. Augustus Goede interne en externe contacten. Communicatieplan. Optimaliseren inzet personeel. Invoering 5 gelijke dagen en continurooster. Augustus 2015: 40%. Augustus 2016: 70%. Augustus 2017: 90%. Augustus 2018: 100%. Medewerkers vinden werkdruk acceptabel. Plan van aanpak per school, MTO Augustus 2017: 50%. Augustus 2021: 85%. Gezamenlijke inzet OOP op conglomeraatniveau. Jaarplannen / verslagen. Gezamenlijke inzet OOP op conglomeraatniveau. Tijdens de planperiode wordt een Risico-inventarisatie en evaluatie gehouden. Rapportage Efficiënte inzet onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. Geactualiseerd functiehuis. Januari Oplevering

14 5 5. Financiën & Beheer Ook het voedingsgebied waar Quo Vadis actief is heeft te maken met demografische krimp. De huidige organisatie moet worden aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. Het natuurlijk verloop van medewerkers (85% van de begroting) loopt niet evenredig terug met de inkomsten. In een periode waarin er steeds meer van leerkrachten wordt gevraagd en waarin wij willen investeren in ontwikkeling, omdat de snel veranderende maatschappij dat van ons vraagt, hebben wij minder geld te besteden. Wij gaan deze uitdaging samen aan want met elkaar weten wij ons verantwoordelijk voor elkaar en voor de stichting waarvan wij deel uitmaken. In het belang van het best mogelijke onderwijs voor alle kinderen zoeken wij de samenwerking met andere organisaties die zich inzetten voor kinderen. Vanuit het thema financiën & beheer zal de focus in de planperiode met name gericht zijn op: het huis op orde, kennis op niveau, gebouwenbeheer, inkoop en samenwerking. 13

15 5 Doel Borging Oplevering Reguliere uitgaven komen in deze planperiode structureel in balans met de inkomsten. Goedkeuring RvT, Instemming GMR. Jaarlijks. Begrotingen zijn sluitend. Goedkeuring RvT, Instemming GMR. Jaarlijks. Iedere directeur kent de bekostigingssystematiek van zijn school en 90% van de directeuren kan zelfstandig een begroting maken en bewaken. Jaarverslag beleidsmedewerker financiën & beheer. Vastleggen eenduidig financieel beleid (bekostiging op schoolniveau, centraal vs decentraal, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Beleidsstuk Financieel Beleid. Meerjarenbegroting (4 jaar) die jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld. Beleidsstuk Meerjarenbegroting. Directeuren zijn geschoold op het gebied van Financiën. Verklaring in dossier. Augustus 2015: 70%. Augustus 2016: 90%. Adequaat gebouwenbeheer onder gewijzigde omstandigheden (doordecentralisatie). Beleidsontwikkeling en implementatie van beleid t.b.v. gebouwenbeheer Samenwerking met andere onderwijsinstellingen om kosten te verlagen. 14

16 Stichting Quo Vadis Postadres: Postbus AG Bezoekadres: Koningin Wilhelminalaan KP Tel: De basisscholen die aangesloten zijn bij stichting Quo Vadis: RK BS De Compaan De Kolibrie 26 / Maardijk 83a Almelo Christelijke BS Mikado Enkdwarsstraat 2 RK BS De Griffel Hedeveld 1 Almelo Christelijke BS voor Daltononderwijs Prins Maurits Zwaluwenburg 10 RK BS St. Egbertus / St. Radboud Sluiskade ZZ 119 / Arendsboerweg 5 Almelo RK BS Sint Antonius De Koolmees 57 Vriezenveen RK BS De Noorderborch Havezathe 99 / Welgelegen 6 Almelo RK SBO Toermalijn Bosrand 6 Almelo RK BS De Triangel Apollolaan 1c / Haghoeksweg 39 Almelo RK BS Adwaita J. van straat 10 / Kerkstraat 3 Interconfessionele BS Wereldwijzer Eikvaren 41 - Oerdijk Okkenbroek RK BS Sint Lebuïnus Spijkerpad 1 Christelijke BS voor Daltononderwijs De Rank Andriessenplein 22 RK BS Sint Bernardus, Joppe Joppelaan 73A Joppe Interconfessionele BS voor Daltononderwijs De Steenuil Wezenland 582 RK BS De Vijf-er Andriessenplein 12 / W. Witsenstraat 2 Interconfessionele BS De Windroos Broederenstraat 16 / Bierstraat 64 Interconfessionele BS De Zonnewijzer Molenweg 53 Diepenveen RK BS Sint Bernardus, Zwaluwenburg 6

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN!

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! Inhouds opgave Strategisch Beleidsplan 2013 2016 Samenvatting Voorwoord pag.2 pag.3 Hoofdstuk I pag.5 De scholen en stichting Spaarnesant 1.1 Visie en

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Kind-nabij onderwijs. Strategisch beleidsplan 2015-2019

Kind-nabij onderwijs. Strategisch beleidsplan 2015-2019 Kind-nabij onderwijs Strategisch beleidsplan 2015-2019 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarnemen 4 Tevredenheidsonderzoek 2014 4 SWOT-analyse 5 Begrijpen 6 Krimp 6 Kwaliteit van de zaakvakken 6 Ketensamenwerking

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017 BS LeerRijk Schoolondernemingsplan 2013-2017 I. Algemeen II. Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur: Dhr. H.Tromp en S.Ghielen Adres : Frits

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

De Ark. De Terp 2012-2015. De Duif. Jan Woudsmaschool. Oranje Nassauschool. De van der Muelen- Vastwijkschool. brede school Kors Breijer

De Ark. De Terp 2012-2015. De Duif. Jan Woudsmaschool. Oranje Nassauschool. De van der Muelen- Vastwijkschool. brede school Kors Breijer brede school De Kersenboom De Terp 2012-2015 De Ark De Duif Jan Woudsmaschool De van der Muelen- Vastwijkschool brede school Kors Breijer Oranje Nassauschool INLEIDING In een brede school moet vooral heel

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Jaarverslag SVZH 2013 pagina 2 Inhoudsopgave: Leeswijzer 1. Voorwoord pagina 5 2. Missie, visie en kernwaarden pagina 7 3. Structuur en organisatie pagina 8

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Vastgestelde versie 3, d.d. 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave Meerjarenbegroting 2015-2018 OPSO Inleiding 4 De Nederlandse burger in de wereld van 2030?! Het

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie