Jongleren met Talenten Missie Grondslag en krimp Onderwijs Identiteit Doel Borging Oplevering Doel Borging Oplevering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jongleren met Talenten Missie Grondslag en krimp Onderwijs 2014-2018 1. Identiteit Doel Borging Oplevering Doel Borging Oplevering"

Transcriptie

1

2 Jongleren met Talenten Het Strategisch Beleidsplan draagt de titel Jongleren met Talenten. Dit beleidsplan gaat over jonge kinderen en over leren. Dit beleidsplan gaat ook over jongeren die talenten ontwikkelen voor zich zelf én voor anderen. Jongleren is boeiend; school is boeiend. Zo boeiend dat jongleren van een leven lang leren geen opgave maakt. Jongleren is de kunst van het loslaten om zo meer aan te kunnen. Jongleren is vertrouwen geven en vertrouwen krijgen. Jongleren maak je je eigen door het te doen en door te leren van fouten. Dit beleidsplan initieert en faciliteert niet alleen het jongleren met talenten voor kinderen. Dit beleidsplan zet alle medewerkers van Quo Vadis aan om te jongleren met hun talenten. Het inzetten en delen van talenten maakt het werk leuker en resultaten beter. Dit plan is een bondig document waarin staat beschreven waarop wij ons in de komende jaren gaan richten. Het plan is opgenomen op onze website. Door door te klikken op bepaalde onderwerpen kunnen achtergronden c.q. plannen worden opgehaald en kan de groei en uitwerking van het plan worden gevolgd. Een bijeenkomst in 2013 met alle geledingen (ouders, medewerkers, staf, management, RvT) en een tweedaagse met directeuren in hetzelfde jaar vormden de voedingsbodem waarop werkgroepen het strategisch beleid voor de komende jaren inhoud hebben gegeven. 1

3 Missie Ieder kind de best mogelijke basis bieden voor de toekomst. Kernwaarden strategisch beleidsplan Afgeleid van de kernwaarden zoals beschreven in de documenten identiteit staan de volgende kernwaarden in dit plan centraal: Vakbekwaam; meer dan het gewone. Medewerkers van Quo Vadis werken voortdurend aan professionalisering en specialisatie. Samenwerking & Verbinding Medewerkers weten zich met elkaar en samen met ouders verantwoordelijk voor het eindresultaat. Doelgericht Medewerkers stellen prioriteiten en stemmen met elkaar af om ambities te verwezenlijken. Visie De maatschappij verandert razendsnel. Allerlei ontwikkelingen maken de wereld sneller en kleiner. Er zijn geen verre landen noch vreemde volken meer. Mensen worden steeds individualistischer en laten zich meezuigen in hypes. Velen leven in de waan van de dag en nemen weinig tijd voor bezinning. Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven. Wij némen deze verantwoordelijkheid door de kinderen van vandaag, de volwassenen van morgen, goed voor te bereiden op de wereld van morgen en wij worden daarbij geïnspireerd door Jezus Christus en mensen als onder meer Moeder Theresa, Maarten Luther King en Nelson Mandela. Ontwikkelingen De inhoud van het strategisch beleidsplan wordt deze planperiode bepaald door de missie en de visie enerzijds en door actuele ontwikkelingen in het onderwijs anderzijds. Enkele ontwikkelingen willen wij nader toelichten. 2

4 Grondslag en krimp Quo Vadis kent scholen met een confessionele grondslag. Protestants-christelijke scholen, katholieke scholen en interconfessionele scholen. De vraag naar deze scholen is aan verandering onderhevig. Steeds vaker worden sfeer, thuisnabijheid en kwaliteit voor ouders zwaarder wegende argumenten voor de schoolkeuze dan de grondslag van de school. In combinatie met het afnemend aantal kinderen in de regio oriënteert Quo Vadis zich in dit kader op de toekomst. Quo Vadis wil eerst en vooral goed onderwijs bieden. Zij zoekt daarvoor de samenwerking met andere besturen en gemeenten. Zo kan volgens Quo Vadis met het beschikbare geld, op redelijke afstand, het best mogelijke onderwijs worden geboden aan alle kinderen. Quo Vadis ziet integrale kindcentra voor kinderen van 0 tot 13 jaar als een passend aanbod voor de huidige samenleving. In die gebieden waar voldoende leerlingen zijn en waar de vraag er is, kunnen ouders kiezen uit meer onderwijsprofielen (levensbeschouwing, onderwijsconcept etc.). Waar voldoende vraag is, blijft Quo Vadis katholiek, protestantschristelijk dan wel interconfessioneel onderwijs bieden. Onderwijs waarbij overigens niemand wordt uitgesloten, ieders geloofsovertuiging en capaciteiten worden gerespecteerd en waar ieder kind welkom is. In het voedingsgebied zoekt en benut Quo Vadis, ten behoeve van het best mogelijke onderwijs, de mogelijkheden om samen te werken met andere besturen. Quo Vadis volgt daarmee de maatschappelijke ontwikkelingen en de onderwijsvraag die daar uit voortkomt. Onze inspiratiebron en de waarden die daaruit voortkomen veranderen niet, evenmin de overtuiging dat op iedere school ruimte moet zijn voor levensbeschouwing en bezinning. Bedrijfsvoering Het afnemend aantal kinderen in de regio leidt voor de stichting tot inkomstenderving. Door middel van een met name strak personeelsbeleid dienen uitgaven en inkomsten in balans te komen en te blijven. Gelijktijdig dient er geïnvesteerd te worden in onderwijs om voor de kinderen winst te kunnen blijven maken. Dit betekent dat er in de planperiode veel aandacht zal zijn om het huishoudboekje op orde te krijgen en de huishouding op orde te houden. 3

5 Onderwijs De verwachtingen die de maatschappij koestert ten aanzien van leerkrachten zijn hoog. Ouders zijn mondiger. De overheid toetst en spreekt scholen aan op opbrengsten die niet in lijn liggen met de verwachtingen. De administratieve last neemt daardoor toe. Voor vele (sociale) vraagstukken die snelle maatschappelijke ontwikkelingen met zich meebrengen wordt het antwoord in het onderwijs gezocht. Leerkrachten zijn persoonlijk gedreven om ieder kind optimale kansen te bieden, ook die kinderen die extra zorg vragen. Leerkrachten dragen kinderen kennis aan, maar helpen kinderen ook heel nadrukkelijk (sociale) vaardigheden en een positieve houding te ontwikkelen. Daarmee worden de kinderen van vandaag, met elkaar en voor elkaar, verantwoordelijk voor de wereld van morgen. Er worden aan mensen in het onderwijs hoge eisen gesteld. In de periode van dit strategisch beleidsplan gaan wij met elkaar de werkdruk verminderen. Verminderen door anders te werken, door veel meer samen te doen, processen anders te organiseren, door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten binnen de school en binnen Quo Vadis. Door met elkaar te letten op een goede balans tussen thuis en school. Daar waar nodig zullen wij er met elkaar soms voor kiezen om dingen niet te doen. Tot slot Het strategisch beleidsplan vormt voor de gehele stichting het richtinggevend kader voor de komende 4 jaar. In het strategisch beleidsplan onderscheiden wij 5 thema s: 1. Identiteit 2. Onderwijs, Innovatie & Kwaliteit 3. Ouders 4. Personeel & Organisatie 5. Financiën & Beheer Door middel van helder geformuleerde doelen zijn de kaders door de diverse werkgroepen geconcretiseerd. Niet alleen zij die het plan hebben opgesteld, maar iedereen die de plannen met elkaar gaat waarmaken, wil ik bij voorbaat hartelijk danken. Louis van Stiphout Voorzitter College van Bestuur 4

6 1 1. Identiteit Quo Vadis heeft binnen haar stichting met name scholen met een confessionele grondslag: protestants-christelijke scholen en katholieke scholen. In een aantal gevallen zijn scholen samengevoegd. Quo Vadis kent daardoor ook interconfessionele scholen. Het proces van secularisatie en ontzuiling schrijdt voort. Dat wil niet zeggen dat religieuze overtuiging er niet meer toe doet. Quo Vadis ziet deze ontwikkeling als een dynamisch proces waarin zij vanuit haar fundament de scholen wil faciliteren en vanuit haar missie wil anticiperen op de toekomst. De maatschappij individualiseert en wordt haastiger, vluchtiger. Mensen worden meegezogen in hypes. Velen leven in de waan van de dag. Alles lijkt vanzelfsprekend. Voor Quo Vadis is niets minder waar. Vanuit haar waarden, gebaseerd op de christelijke traditie, laten de scholen van Quo Vadis het andere geluid horen. Quo Vadis scholen bereiden kinderen enerzijds voor op die hectische samenleving, maar tegelijkertijd moedigen zij kinderen aan tot en ondersteunen zij hen bij bezinning. De scholen gaan in op het nadenken over levensvragen. Ook voor ethische vragen is letterlijk Doel Borging Oplevering Iedere school biedt het vak levensbeschouwing. Iedere school is helder over haar school specifieke identiteit. Iedere school heeft een fysieke plek waar leerlingen zich kunnen bezinnen. Iedere school heeft een orgaan dat identiteit van de school vorm en inhoud geeft. Iedere medewerker van de school kent de identiteit van de school en draagt die uit. Opgenomen in het rooster. In de schoolgids staat de identiteit beschreven toegelicht met uitingsvormen en gedrag. Herkenbare plek in de school. Werkgroep / commissie identiteit. Gespreksonderwerp in gesprekkencyclus. Opgenomen in het verslag en ondertekend Juni Juni

7 en figuurlijk nadrukkelijk de ruimte. Voor onze confessionele scholen is Jezus Christus dé inspiratiebron. Kinderen willen daardoor niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen zorgen op weg naar een sociale en rechtvaardige samenleving. Scholen van Quo Vadis zullen zich hiermee blijven profileren ook wanneer er algemeen bijzondere scholen aan de Stichting zijn toegevoegd. Iedere school doet dat op eigen wijze. Ingegeven door de identiteit van de school en ingekleurd door medewerkers en ouders. Een beschrijving van de grondslag van de betreffende school treft u in de schoolgids aan. 2. Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie Ieder kind doet ertoe. Het is onze opdracht om samen met de ouders kinderen passende mogelijkheden aan te bieden om de kwaliteiten en talenten die kinderen in zich hebben te ontwikkelen. Kinderen verwerven kennis, trainen vaardigheden en kiezen de positieve houding die de complexe samenleving waarin veranderingen elkaar in een hoog tempo opvolgen van hen vraagt. In ons onderwijs ligt de focus op het verwerven van de basis, van het fundament. Het bieden van veiligheid, plezier en warmte zien wij als belangrijke randvoorwaarden om samen met ouders te komen tot een goede opvoeding en goede resultaten. De invoering van de Wet Passend Onderwijs op basis waarvan scholen met ingang van 1 januari 2014 een zorgplicht hebben, past bij onze visie op kinderen: Ieder kind doet ertoe. Wij zetten ons in om voor alle kinderen een dekkend onderwijsaanbod te realiseren en stellen daarbij hoge eisen aan onze eigen kwaliteit. Maatschappelijke, wetenschappelijke en technische ontwikkelingen bieden m.b.t. onderwijs voortdurend nieuwe inzichten en hulpmiddelen. Quo Vadis wil dat er vanuit die nieuwe inzichten wordt gehandeld en dat er gebruik gemaakt kan worden van de meest adequate hulpmiddelen die beschikbaar zijn. Iedere school van Quo Vadis beschrijft haar specifieke visie en missie in een schoolplan. 6 2

8 Doel Borging Oplevering Iedere school heeft een plan op basis waarvan zij binnen de kaders van Quo Vadis haar missie realiseert. Alle scholen bieden goede kwaliteit. Alle scholen bieden goede kwaliteit. Alle scholen bieden goede kwaliteit. Alle scholen meten 80% van hun overige doelen die zij ambiëren en die zijn vastgelegd in haar schoolplan. De cyclus opbrengstgericht werken wordt door iedere school gehanteerd. De cyclus handelingsgericht werken wordt door iedere school gehanteerd. Alle scholen werken met een gevalideerd instrument om het sociaal-emotionele welbevinden van leerlingen te meten en te monitoren. Passend onderwijs is volledig geïmplementeerd. Passend onderwijs is op alle scholen geëvalueerd. Schoolplan. Inspectierapport; iedere school beschikt over tenminste een basisarrangement van de inspectie. Tenminste 1 x in de 4 jaar vindt er een onderzoek plaats naar: Oudertevredenheid, personeelstevredenheid en naar leerlingentevredenheid. 85% geeft aan tevreden te zijn. Iedere school houdt 2 jaarlijks een benchmark met omliggende scholen. Jaarverslag school. Jaarverslag Beleidsmedewerker Onderwijs / rapportage SWV. Jaarverslag Beleidsmedewerker Onderwijs / rapportage SWV. Alle scholen gebruiken ZIEN! Of een ander door het ministerie goedgekeurd SEO-instrument. Inspectierapport / ondersteuningsplan. Rapportage samenwerkingsverband Augustus Augustus Augustus 2015: 100%. Augustus

9 Doel Borging Oplevering Het schoolondersteuningsplan is op alle scholen geëvalueerd. Doorlopende lijnen; Quo Vadis initieert c.q. werkt mee aan onderzoek om te komen tot IKC s 0-13 in Almelo en. Iedere leerkracht is volgens de classificatie van Coo7 competent om in iedere groep onderwijs te verzorgen. Doorlopende lijnen; 85% van de scholen biedt psz, bso en tso. Mogelijkheden zoeken naar nieuw onderwijsconcepten op basis waarvan het onderwijs geoptimaliseerd kan worden en kleine scholen wellicht te handhaven zijn. Quo Vadis zet op verantwoorde wijze middelen in voor innovatie. Impuls voor samenwerking binnen de school. Impuls voor samenwerking binnen Quo Vadis. Impuls voor samenwerking binnen Quo Vadis. Een audit in de vorm van collegiale visitatie wordt ingezet t.b.v. kwaliteit. Jaarverslag Beleidsmedewerker Onderwijs. Verslag / Plan van aanpak implementatie. Managementrapportage 2015, Jaarverslag Project Okkenbroek, Windroos, Steenuil. Innovatie beleid & innovatiefonds. Iedere school heeft deelgenomen aan een project gericht op samenwerking. 85% van de scholen doet mee of heeft meegedaan aan 4-slagleren of een vergelijkbaar project. Conglomeraten maken samen hun begrotingen, hun formatieplannen en een hun kwaliteitsplannen. Directeuren stellen samen voor het management een opleidingsplan vast en jaarlijks een programma. Plan. Implementatie. Augustus Augustus 2015, 75%. Augustus 2016, 100%. Augustus Schooljaar Januari Augustus Augustus Augustus Augustus

10 3 3. Ouders Bij Quo Vadis weten wij ons met elkaar en met de ouders verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Bij het leggen van de best mogelijke basis voor de toekomst van kinderen zijn medewerkers van Quo Vadis de partners van de ouders. Goede samenwerking tussen ouders en Quo Vadis leidt voor kinderen ook op school tot de beste resultaten. Er zijn vele kansen om de samenwerking nog beter te maken. Het investeren in de samenwerking tussen de ouder en de leerkracht krijgt in deze planperiode extra aandacht. Doel Borging Ouder kent en onderschrijft de missie van de Stichting en van de betreffende school. Gespreksonderwerp van het oudergesprek. Inschrijfformulier. Alle ouders van de kinderen van groep 1-2. In 2018 alle ouders. Iedere ouder weet wat de school van haar verwacht bij het waarmaken van de missie van de school. Iedere school heeft een plan hoe zij partner van de ouder wil zijn t.a.v. het onderwijs, de opvoeding en overige schoolactiviteiten. Augustus 2016 plan klaar. In ouderenquête geeft 80% van de ouders aan op de hoogte te zijn van het partnerschap Augustus 2017 ouder is partner In overleg en in afstemming met de ouders zijn buitenschoolse voorzieningen partner van de school. In de ouderenquête geven alle ouders aan op de hoogte te zijn van de samenwerking tussen school en voorschoolse voorziening. Augustus 2017 Iedere leerkracht is in staat een adequaat oudergesprek te voeren. Competentiebeoordeling Augustus 2018 LA: onderdeel 6 samenwerking met omgeving op alle drie de onderdelen een drie of hoger scoren. 9 Oplevering

11 Doel Borging Oplevering 90% van de medewerkers die onvoldoende in staat is een adequaat oudergesprek te voeren heeft een training gesprekstechnieken gevolgd. Verklaring in dossier Augustus % Augustus % Augustus % Ieder kind heeft jaarlijks een gesprek met ouder en leerkracht over zijn haar ontwikkeling. Gespreksverslag met daarin opgenomen beperkingen en talenten. Augustus 2016 Geïntensiveerde samenwerking tussen leerkracht en ouders van kinderen met een specifieke hulpvraag. 90% van de scholen scoren tenminste een voldoende op een van de indicatoren van de inspectie betreffende dit onderwerp. Augustus Personeel & Organisatie In de inleiding is reeds kort ingegaan op de ontwikkelingen in het onderwijs waarmee leerkrachten en onderwijsorganisaties te maken hebben. Ontwikkelingen die ons vragen voortdurend te heroriënteren op het vak van leerkracht en op de organisatie van het onderwijs. Een heroriëntatie die nodig is om: mét elkaar en mét ouders het best mogelijke onderwijs voor kinderen te blijven verzorgen, om er 4 10

12 voor te zorgen dat rapportages een effectief middel blijven en niet een doel op zich, om een gezonde balans te houden tussen aantal medewerkers en een afnemend aantal kinderen in de regio. Maar een heroriëntatie die ook nodig is om ons zelf scherp te houden en waarbij wij van elkaars talenten en van de talenten van collega s op andere scholen gebruik maken. En tot slot een heroriëntatie die nodig is om het werk leuk, uitdagend en inspirerend te houden. De kernwaarden van dit strategisch beleidsplan (vakbekwaam, verbindend & samenwerking en doelgericht) geven aan waar wij de antwoorden zullen vinden. Doel Borging Het ziekteverzuim van Quo Vadis komt overeen met de benchmark in de regio. Rapportage arbodienst. Augustus Personele uitgaven zijn in balans met de personele baten. Beleidsstuk P&O / Financiën. Januari Personele uitgaven zijn in balans met de personele baten. Detacheringsbeleid. Augustus De gemiddelde groepsgrootte bedraagt Quo Vadis breed tenminste 24 leerlingen. Managementrapportage. Efficiënte inzet onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. Quo Vadis voorbeeld rekenmodel / kijkwijzer Optimale inzetbaarheid personeel. Mobiliteitsplan. Vakbekwaamheid. Alle scholen gebruiken Coo7. Augustus 2015: 70%. Vakbekwaamheid. Doelen en opbrengsten van het POP worden jaarlijks vastgesteld c.q. geëvalueerd. Augustus 2017: 90%. Vakbekwaamheid. Iedere leerkracht staat geregistreerd in Het lerarenregister. Augustus Oplevering Maart 2015.

13 Doel Borging Vakbekwaamheid. Iedere directeur en adjunct-directeur staat geregistreerd in- Het Schoolleidersregister PO. Augustus Vakbekwaamheid. Competent is acceptabel voor startende leerkrachten tot maximaal 2 jaar ervaring. Daarna hoger niveau. Augustus Vakbekwaamheid. Aannamebeleid. Kennisuitwisseling. Expertise en talenten zijn centraal in kaart gebracht. Augustus Goede interne en externe contacten. Communicatieplan. Optimaliseren inzet personeel. Invoering 5 gelijke dagen en continurooster. Augustus 2015: 40%. Augustus 2016: 70%. Augustus 2017: 90%. Augustus 2018: 100%. Medewerkers vinden werkdruk acceptabel. Plan van aanpak per school, MTO Augustus 2017: 50%. Augustus 2021: 85%. Gezamenlijke inzet OOP op conglomeraatniveau. Jaarplannen / verslagen. Gezamenlijke inzet OOP op conglomeraatniveau. Tijdens de planperiode wordt een Risico-inventarisatie en evaluatie gehouden. Rapportage Efficiënte inzet onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. Geactualiseerd functiehuis. Januari Oplevering

14 5 5. Financiën & Beheer Ook het voedingsgebied waar Quo Vadis actief is heeft te maken met demografische krimp. De huidige organisatie moet worden aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. Het natuurlijk verloop van medewerkers (85% van de begroting) loopt niet evenredig terug met de inkomsten. In een periode waarin er steeds meer van leerkrachten wordt gevraagd en waarin wij willen investeren in ontwikkeling, omdat de snel veranderende maatschappij dat van ons vraagt, hebben wij minder geld te besteden. Wij gaan deze uitdaging samen aan want met elkaar weten wij ons verantwoordelijk voor elkaar en voor de stichting waarvan wij deel uitmaken. In het belang van het best mogelijke onderwijs voor alle kinderen zoeken wij de samenwerking met andere organisaties die zich inzetten voor kinderen. Vanuit het thema financiën & beheer zal de focus in de planperiode met name gericht zijn op: het huis op orde, kennis op niveau, gebouwenbeheer, inkoop en samenwerking. 13

15 5 Doel Borging Oplevering Reguliere uitgaven komen in deze planperiode structureel in balans met de inkomsten. Goedkeuring RvT, Instemming GMR. Jaarlijks. Begrotingen zijn sluitend. Goedkeuring RvT, Instemming GMR. Jaarlijks. Iedere directeur kent de bekostigingssystematiek van zijn school en 90% van de directeuren kan zelfstandig een begroting maken en bewaken. Jaarverslag beleidsmedewerker financiën & beheer. Vastleggen eenduidig financieel beleid (bekostiging op schoolniveau, centraal vs decentraal, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Beleidsstuk Financieel Beleid. Meerjarenbegroting (4 jaar) die jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgesteld. Beleidsstuk Meerjarenbegroting. Directeuren zijn geschoold op het gebied van Financiën. Verklaring in dossier. Augustus 2015: 70%. Augustus 2016: 90%. Adequaat gebouwenbeheer onder gewijzigde omstandigheden (doordecentralisatie). Beleidsontwikkeling en implementatie van beleid t.b.v. gebouwenbeheer Samenwerking met andere onderwijsinstellingen om kosten te verlagen. 14

16 Stichting Quo Vadis Postadres: Postbus AG Bezoekadres: Koningin Wilhelminalaan KP Tel: De basisscholen die aangesloten zijn bij stichting Quo Vadis: RK BS De Compaan De Kolibrie 26 / Maardijk 83a Almelo Christelijke BS Mikado Enkdwarsstraat 2 RK BS De Griffel Hedeveld 1 Almelo Christelijke BS voor Daltononderwijs Prins Maurits Zwaluwenburg 10 RK BS St. Egbertus / St. Radboud Sluiskade ZZ 119 / Arendsboerweg 5 Almelo RK BS Sint Antonius De Koolmees 57 Vriezenveen RK BS De Noorderborch Havezathe 99 / Welgelegen 6 Almelo RK SBO Toermalijn Bosrand 6 Almelo RK BS De Triangel Apollolaan 1c / Haghoeksweg 39 Almelo RK BS Adwaita J. van straat 10 / Kerkstraat 3 Interconfessionele BS Wereldwijzer Eikvaren 41 - Oerdijk Okkenbroek RK BS Sint Lebuïnus Spijkerpad 1 Christelijke BS voor Daltononderwijs De Rank Andriessenplein 22 RK BS Sint Bernardus, Joppe Joppelaan 73A Joppe Interconfessionele BS voor Daltononderwijs De Steenuil Wezenland 582 RK BS De Vijf-er Andriessenplein 12 / W. Witsenstraat 2 Interconfessionele BS De Windroos Broederenstraat 16 / Bierstraat 64 Interconfessionele BS De Zonnewijzer Molenweg 53 Diepenveen RK BS Sint Bernardus, Zwaluwenburg 6

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Minister Calsschool

Strategisch beleidsplan Minister Calsschool Strategisch beleidsplan Minister Calsschool 2013-2015 Een school voor vrije vogels, voor kleine en voor grote waar iedereen een eigen plekje heeft en om de ander geeft. Min Calsschool strategisch plan

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad St. Antoniusschool Vriezenveen JAARVERSLAG. Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad St. Antoniusschool Vriezenveen JAARVERSLAG. Medezeggenschapsraad Medezeggenschapsraad St. Antoniusschool Vriezenveen JAARVERSLAG Medezeggenschapsraad Schooljaar 2015-2016 1 INHOUD 1 Leden en taakverdeling 2 Algemeen 2.1 Inleiding. 2.2 Samenstelling. 2.3 Vergaderingen.

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs HERIJKEN & DOORSTARTEN Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs Notitie voor het Dagelijks Bestuur PassendWijs t.b.v. vergadering op 21 februari 2017,

Nadere informatie

Jeugd en Onderwijs. Basisscholen in Deventer. Ik ga naar school in 2015. www.deventer.nl

Jeugd en Onderwijs. Basisscholen in Deventer. Ik ga naar school in 2015. www.deventer.nl Jeugd en Onderwijs Basisscholen in Deventer Ik ga naar school in 2015 www.deventer.nl Een belangrijke stap Uw kind zit vol talent. Dat komt tot bloei met een goed evenwicht tussen inspanning en ontspanning.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Talent voor talent. Meerjarenbeleidsplan 2015-2020

Talent voor talent. Meerjarenbeleidsplan 2015-2020 Talent voor talent Meerjarenbeleidsplan 2015-2020 Onderwijs In 2020 bereiken alle leerlingen op al onze scholen hun hoogst mogelijke niveau als ze naar het vervolgonderwijs gaan. We hebben oog voor de

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan 2015-2019 Groeien en Leren Verbinden en Versterken Voor u ligt het derde strategisch beleidsplan van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (CPOB). Met

Nadere informatie

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014 Schooljaar 2013-2014 Inhoud Inleiding... 3 Samenstelling MR... 4 Huidige samenstelling...4 Leden...4 Beoogde samenstelling...4 Bijeenkomsten... 5 Onderwerpen... 6 Financieel...6 Kwartaal/Jaarplan/Jaarverslag...6

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Activiteitenplan en Communicatieplan

Activiteitenplan en Communicatieplan Activiteitenplan en Communicatieplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool De Akker Overzicht van de samenstelling, uitgangspunten en beleidszaken in het schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

schoolplan 2015-2019 ICB WereldWijzer locatie Deventer

schoolplan 2015-2019 ICB WereldWijzer locatie Deventer schoolplan 2015-2019 ICB WereldWijzer locatie Deventer Schoolgegevens: Naam: ICB WereldWijzer Adres: Eikvaren 41 7422 NR Deventer Telefoon: 0570-652743 Directeur: Mevrouw M. van Duren Brinnummer: 07KQ

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 16DK00 De Weide

Schoolondersteuningsprofiel. 16DK00 De Weide Schoolondersteuningsprofiel 16DK00 De Weide Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 8 3 Basisondersteuning... 9

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs Maart 2016 Opdrachtgever Samenwerkingsverband PO De Meierij Auteur J.L.P. Bustin Versie Eindversie maart 2016 Project 5BVBA4797

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016

Jaarplan schooljaar 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband IJssel Berkel Datum 16 juni 2015 Versie Vastgesteld door bestuur op 15 juni 2015 Pagina 1 van 14 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het De strategische beleidscyclus en beleidsagenda van De Veenplas Opbrengstgericht systeemleiderschap! Aanpak t.b.v. de jaren 2012 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding De Veenplas ziet zichzelf als een lerende

Nadere informatie

Landelijke bijeenkomst bedrijfsvoering

Landelijke bijeenkomst bedrijfsvoering Landelijke bijeenkomst bedrijfsvoering 11 maart 2015 Even kennismaken Programma 09.00-09.10 Welkom en centrale inleiding 09.10-09.20 Instellen kennisgroep financials 09.20-09.35 Toelichting hoofdprocessen

Nadere informatie

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 1 Inleiding In het StrategischBeleidsPlan van de Stichting ROOS staat vermeld dat zij als missie heeft dat

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Schoolondersteuningsprofiel 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar 2015-2016 Beleidsterrein Nadere uitleg en beschrijving 1. Leiderschap Er is per 1 februari afscheid genomen van dhr. R. Aangeenbrug als directeur. Met ingang

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2014

Schoolplan 2013 2014 Schoolplan 2013 2014 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Josefschool Schooljaar 2013-2014 =stand van

Nadere informatie

1.3 Toezicht houden op identiteit

1.3 Toezicht houden op identiteit Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Identiteit Januari 2012 1.3 Toezicht houden op identiteit Identiteit/Toezicht houden op identiteit Inhoudsopgave 1. WAT ZEGGEN DE STATUTEN? 3 2. RELATIE

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Jaarplan Doel 1. Doel 2. Doel 3. Doelstelling Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland

Jaarplan Doel 1. Doel 2. Doel 3. Doelstelling Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland Jaarplan 2017-2018 Doelstelling Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland Ons samenwerkingsverband verenigt 14 regionale schoolbesturen. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Daarom

Nadere informatie

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Karen Kragt & Nicole Boevé Van der Laan & Company BV Baarn, 21 juli 2016 1 Over Tabijn Tabijn is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk,

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden Jaarplan 2015-2016 KBS het Galjoen Wierden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Schoolplan en jaarplan... 4 4. Planning... 4 5. Missie, visie en kernwaarden... 4 6. Ordening...

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

SWOT-analyse. Bijlage bij: Meerjarenbeleidsplan van de. Vereniging Protestants Christelijk Primair Onderwijs. te Nieuwerkerk a/d IJssel

SWOT-analyse. Bijlage bij: Meerjarenbeleidsplan van de. Vereniging Protestants Christelijk Primair Onderwijs. te Nieuwerkerk a/d IJssel waarin een kleine schoolvereniging groot kan zijn SWOT-analyse Bijlage bij: Meerjarenbeleidsplan van de Vereniging Protestants Christelijk Primair Onderwijs te Nieuwerkerk a/d IJssel 2013-2017 vereniging

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Het schoolplan op één poster. Karin Goverde & Tijmen Bolk AVS Congres 2016

Het schoolplan op één poster. Karin Goverde & Tijmen Bolk AVS Congres 2016 + Het schoolplan op één poster Karin Goverde & Tijmen Bolk AVS Congres 2016 + Outline van de workshop Gezamenlijke verkenning van de inhoud van het schoolplan Achtergronden en voorbeelden Aanzet tot een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Jaarplan SKOSO 2017 def. versie, 2 maart 2017

Jaarplan SKOSO 2017 def. versie, 2 maart 2017 Jaarplan SKOSO 2017 def. versie, 2 maart 2017 Beleidsdomein Onderwijs 1. De opbrengsten van SKOSO zijn stabiel en liggen op het niveau dat van onze leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Ontwikkeling

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen. Zoetermeer, april 2014. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 10 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2017

Bovenschools Jaarplan 2017 Bovenschools Jaarplan 2017 niet apart maar samen Slochteren AD 20161115 v2 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsonderdelen 3 4. Beleidsvoornemens - uitgewerkt

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 Evaluatie CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM. Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290

MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM. Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290 MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290 SKO De Zwerm 1 Inhoud Inhoud 2 Voorwoord van de Voorzitter 3 1. De Missie van De Zwerm 4 2. De visie

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH Stoekeplein 8a 7902 HM Hoogeveen tel.: 0528-234494 info@pricoh.nl www.pricoh.nl PricoH heeft acht christelijke basisscholen onder haar beheer. Binnen deze acht scholen werken ruim 200 medewerkers, in diverse

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar Inhoud. Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling

Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar Inhoud. Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling Schooljaar 2014-2015 Inhoud Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling Bijeenkomsten Speerpunten Vreedzame school Ouderbetrokkenheid Bevlogenheid in het onderwijs Onderwerpen

Nadere informatie

Notitie t.b.v. bestuur SWV passend onderwijs Apeldoorn PO

Notitie t.b.v. bestuur SWV passend onderwijs Apeldoorn PO Notitie t.b.v. bestuur SWV passend onderwijs Apeldoorn PO Betreft tussen evaluatie 2014 2015 en daarop volgende visie op de verdere ontwikkeling van het SWV in deze planperiode. Geacht bestuur, Na acht

Nadere informatie

Beleid neringsgesprekken

Beleid neringsgesprekken Beleid neringsgesprekken Functioneringsgesprekken 4.5.0 Vooraf 1. Regels Binnen de Stichting Prot. Chr. SO/VSO te Ommen eo hanteren we de volgende regels m.b.t. het beleid functioneringsgesprekken: De

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 1 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4 1 Profiel...6 2 Evaluatie...7 2.1 Overzicht van successen in de planperiode 10-14 7 2.2 Overzicht

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1.

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1. Jaarplan 2013-2014 In het schoolplan 2011 2015 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn, a.d.h.v. vier strategische keuzen. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. SPCP Peuterspeelzalen

Jaarbericht 2014. SPCP Peuterspeelzalen Jaarbericht 2014 Organisatie Onderwijs SPCP Peuterspeelzalen Personeel Financiën Toekomst Kinderen hebben recht op goed onderwijs. En het is onze taak om dat goede onderwijs te verzorgen. Het stond er

Nadere informatie