Ruimte voor leren. Stichting Kolom Marius Bauerstraat 399 d 1062 AP Amsterdam T E Ruimte voor leren 2 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimte voor leren. Stichting Kolom Marius Bauerstraat 399 d 1062 AP Amsterdam T 020 514 80 80 E info@kolom.net www.kolom.net. Ruimte voor leren 2 3"

Transcriptie

1 Ruimte voor leren Stichting Kolom Marius Bauerstraat 399 d 1062 AP Amsterdam T E Ruimte voor leren 2 3

2 Ruimte ruim-te de; v -n, -s 1 plaats om zich uit te strekken 2 een door grenzen bepaalde plaats: holle ~n; (ond) vrije ~ voor niet-verplichte vakken beschikbare tijd 3 onbegrensde verzameling van plaatsen; het heelal: Ruimte voor leren 4 5

3 Inhoudsopgave Introductie Onderwijstypes binnen KOLOM SBO De Driesprong SBO Professor Dumont SBO De Hasselbraam SBO-Zuid Meander SBO-Zuid St. Paulus SO De Kleine Prins SO Alphons Laudy VSO Alphons Laudy SO De Heldring VSO De Heldring Praktijkcollege De Atlant Praktijkcollege De Dreef Praktijkcollege Noord Praktijkcollege Het Plein Praktijkcollege De Schakel Locaties Ruimte voor leren 4 5

4 Beste ouders en verzorgers, Wij heten u van harte welkom bij Kolom. Een nieuwe schoolkeuze is altijd omringd met spanning. Het is spannend voor u en uw kind. Maken we een goede keuze, sluit de school goed aan bij wensen en verwachtingen. De schooltijd is de belangrijkste periode in je leven, die je maar één keer doet. Kolom is een stichting voor speciaal onderwijs in Amsterdam en Haarlem met 12 scholen. Kolom heeft scholen voor primair en voortgezet (speciaal) onderwijs: vier scholen voor speciaal basisonderwijs (op vijf locaties), één school voor speciaal onderwijs cluster IV (op twee locaties), twee scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster III (op vier locaties) en vijf scholen voor praktijkonderwijs, de praktijkcolleges. Kolom biedt onderwijs en zorg voor leerlingen van 4 tot 20 jaar binnen een omgeving waar de leerling op basis van eigen mogelijkheden en levensbeschouwing aan zijn/ haar persoonlijke ontwikkeling kan werken. Omgaan met verschillen tussen leerlingen vinden wij erg belangrijk en staat hierbinnen centraal. Om in te spelen op ontwikkelingskansen en mogelijkheden van leerlingen die extra hulp nodig hebben, bevordert Kolom het verfijnen van leerstappen, het variëren in structuur en het aanbieden van uiteenlopende werkvormen. Leerlingen op onze scholen krijgen gerichte aandacht en begeleiding. Kolom kan dit bieden door het inzetten van diverse deskundige medewerkers in kleinschalige groepen. Ons motto is dan ook Ruimte voor leren. Wij hopen een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen van uw kind en willen u bij voorbaat danken voor het in ons gestelde vertrouwen. Namens stichting Kolom, Drs. A.J.C. de Wit, Algemeen directeur Ruimte voor leren 6 7

5 Onderwijstypes binnen Kolom Speciaal BasisOnderwijs SBO Niet ieder kind is hetzelfde. Er zijn kinderen die prima terecht kunnen op een reguliere basisschool. Andere leerlingen hebben meer behoefte aan extra zorg of hebben extra hulp nodig bij het hele leerproces. Indien de reguliere basisschool deze zorg of hulp niet kan bieden, zijn deze leerlingen aangewezen op een school voor speciaal basisonderwijs. En dat is nu precies wat stichting Kolom te bieden heeft. Onder Kolom vallen vier scholen op vijf locaties die zich gespecialiseerd hebben in het geven van onderwijs op maat aan kinderen in de leeftijdscategorie van 6 tot ca. 12 jaar. Twee van deze scholen hebben daarbij een afdeling voor kinderen vanaf 4 tot 7 jaar. Alle scholen hebben specialisten in huis, die deskundig zijn in het begeleiden en ondersteunen van het kind. Een SBO school biedt de leerling: π veel aandacht voor het pedagogisch klimaat: structuur, veiligheid, positieve benadering, herkennen talenten, benadrukken kwaliteiten; π passend basisonderwijs voor 4 of 6 tot ca. 12 jarigen; π een begeleidingscommissie bestaand uit: directeur, psycholoog, schoolarts en maatschappelijk deskundige; π ondersteuning door specialisten (o.a. rekenen, lezen, logopedie, speltherapie). Een SBO school is geschikt voor leerlingen met: π een intelligentieniveau vanaf moeilijk lerend; π specifieke leerproblemen op gebied van taal en rekenen, een disharmonisch (intelligentie)profiel met als gevolg een onderwijsbeperking in termen van instructie- en ondersteuningsbehoeften; π sociaal-emotionele problemen. Speciaal onderwijs ZMOK Alle kinderen die bij een ZMOK school worden aangemeld, hebben op één of andere manier problemen met hun gedrag. Elk kind laat dat op zijn eigen manier zien en reageert anders. Sommige kinderen worden als lastig of onverschillig ervaren, anderen als teruggetrokken of verdrietig. Vaak geven ook bepaalde vakken problemen, zoals lezen, spellen of rekenen. Veelal zijn de kinderen niet in staat om zich goed te concentreren en lang achter elkaar te kunnen werken. Samenvattend: een ZMOK school (cluster IV) biedt hulp/ onderwijs aan kinderen met: π gedragsproblemen die het functioneren op een reguliere school in de weg staan; π sociaal/emotionele problemen die het functioneren op een reguliere school in de weg staan; π een intelligentieniveau dat op moeilijk lerend niveau zit of daarboven. Kolom heeft één school op twee locaties die zich richt op deze specifieke zorg voor leerlingen in de leeftijdscategorie van 6 tot 12 jaar. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen hebben een sterke behoefte aan professionele en individuele begeleiding. Onze leerkrachten zetten zich dan ook dagelijks gepassioneerd in voor kwalitatief hoogstaand onderwijs dat passend is bij de individuele behoeftes van het kind. Een ZMOK school biedt de leerling: π specialistisch basisonderwijs; π het kind staat centraal, de ouder is partner; π individuele aandacht door deskundige medewerkers; π positieve benadering, herkennen talenten, benadrukken kwaliteiten; π aandacht voor omgaan met conflicten en aanleren sociale vaardigheden. (Voortgezet) Speciaal onderwijs ZMLK Onder Kolom vallen twee scholen (op vier locaties) voor zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 20 jaar. Deze leerlingen hebben een verstandelijke beperking. Alle leerlingen hebben een indicatie voor REC III (zeer moeilijk lerend). Onder begeleiding van professionele leerkrachten wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden om in een vertrouwde omgeving en in eigen tempo te leren. De twee scholen hebben in totaal vier locaties: twee voor leerlingen van 4 tot 13 jaar en twee voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. De ZMLK scholen: π benadrukken de kwaliteiten van de leerling; π herkennen talenten; π werken onderling intensief samen; π werken samen met andere partners, zoals zorginstellingen; π geven onderwijs gericht op participatie en emancipatie. Een ZMLK school biedt de leerling: π een positieve benadering; π veel structuur; π praktische lessen ter voorbereiding op een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij; π een lessenpakket op sociaal-emotioneel en cognitief gebied, uitgaande van het eigen niveau. Een ZMLK school is geschikt voor: π leerlingen met een verstandelijke beperking. Praktijkonderwijs PrO PRO staat voor praktijkonderwijs. Er zijn vijf praktijkopleidingen (vier in Amsterdam en één in Haarlem) die zich richten op leerlingen in de leeftijdscategorie van 12 tot 20 jaar. Deze leerlingen hebben moeite met theoretisch leren en hebben behoefte aan een kleinschalige en praktische leeromgeving. Daarom is het binnen het praktijkonderwijs van vitaal belang dat deze leerlingen worden opgeleid in een kleinschalige omgeving, waarbinnen eigentijds en vakgericht onderwijs wordt gegeven. Een praktijkcollege biedt de leerling: π persoonlijke aandacht; iedereen kent iedereen; π aandacht voor zelfstandig wonen, werken en zinvolle vrijetijdsbesteding; π eigentijds vakgericht onderwijs + stages gericht op certificering; π goed geoutilleerde (vak)lokalen en leerwerkplaatsen. Een praktijkcollege is geschikt voor de volgende leerlingen: π leerlingen van jaar die behoefte hebben aan een kleinschalige praktische leeromgeving. Ruimte voor leren 8 9

6 SBO De Driesprong De Driesprong is een orthodidactische en orthopedagogische school met speciaal basisonderwijs. De school is er voor kinderen die extra hulp en aandacht nodig hebben bij het leren. De Driesprong heeft een oecumenische grondslag, met veel oog voor cultuur en levensbeschouwing. Daarbij ligt de focus op persoonlijke aandacht en kijken we naar de positieve eigenschappen en voorkeuren van het kind. Zelfstandigheid, zelfrespect en zelfredzaamheid, maar ook respect en zorg voor elkaar vinden we belangrijk. Het onderwijs is zo ingericht dat we bij ieder kind het hoogst haalbare proberen te bereiken. Bijzonder aan de Driesprong is de eigen orthotheek, met speciale lesmethoden en leerlijnen. Bovendien er is een ruimte voor speltherapie. Het team is gericht op openheid en we werken met kleine groepen, zodat de leerlingen in een beschermde en vertrouwde omgeving kunnen opgroeien. SBO De Driesprong Aantal leerlingen: 93 Sloterweg CV Amsterdam T Ruimte voor leren 10 E 11

7 SBO Professor Dumont De Professor Dumontschool is een oecumenische school voor speciaal basisonderwijs. De school is vernoemd naar Prof. Dr. J.J. Dumont, een hoogleraar die zich altijd heeft ingezet voor kinderen met leerproblemen. Wij treden in zijn voetsporen door ons onderwijs aan te laten sluiten op de pedagogische en didactische behoeften van onze leerlingen. We besteden veel aandacht aan verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergronden van de kinderen. Daarbij stellen we samenwerking centraal: binnen het onderwijs, tussen leerlingen, met ouders en verzorgers en met andere scholen en instanties. De Professor Dumontschool biedt onderwijs in een veilige leeromgeving, met een prettige sfeer en een pedagogisch klimaat. De school heeft recent een verbouwing ondergaan, waardoor alle groepen nu onder één dak zitten en prachtige nieuwe lokalen hebben. We beschikken nu onder meer over een biblio- en mediatheek, ICT-lokaal, handvaardigheidslokaal, gymzaal en een speciaal speel-leerlokaal. Bijzonder is onze Dumont Clinic voor gespecialiseerde diagnostiek en behandeling van dyslexie. SBO Professor Dumont Aantal leerlingen: 92 Woudrichemstraat NG Amsterdam T E Ruimte voor leren 12 13

8 SBO De Hasselbraam De Hasselbraam is een school voor speciaal basisonderwijs mét kleuterafdeling voor kinderen vanaf 4 jaar. De kinderen komen meestal van een basisschool waar de ontwikkeling niet optimaal kan verlopen. Wij observeren de kinderen en geven hen dan de juiste ondersteuning die ze nodig hebben. Er wordt uitgegaan van wat een kind wel kan en wat de mogelijkheden van het kind zijn. Er wordt een structuur geboden die gericht is op het maximaal haalbare van ieder individueel kind. Natuurlijk is de samenwerking met ouders hierbij erg belangrijk. We maken veel gebruik van concrete hulpmiddelen en audiovisuele ondersteuning (zoals digitale schoolborden). Hierdoor is de leerstof makkelijker te begrijpen en pakt de leerling de leerstof sneller op. De Hasselbraam biedt maatschappijgericht onderwijs in thema s, waarbij we de kinderen voorbereiden op hun toekomst. Naast de kennis zorgen de aandacht voor de gezondheid, sportiviteit en creativiteit voor een balans in de ontwikkeling van het kind. SBO De Hasselbraam Aantal leerlingen: 220 Karel Klinkenbergstraat AN Amsterdam T Ruimte voor leren 14 E 15

9 SBO-Zuid Meander In 2009 zijn de scholen de Meander, de Ruimte en de St. Paulusschool gefuseerd tot KOLOM SBO-Zuid. De nieuwe school bevindt zich op twee locaties, de locatie van de Meander en de locatie van de St. Paulusschool. SBO-Zuid Meander is een school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot ca. 13 jaar. Eén van de groepen is een observatiegroep voor jonge kinderen waarbij de ontwikkeling anders verloopt dan bij de meeste andere kinderen. Kinderen in deze groep hebben vaak een tijdelijke beschikking die uiterlijk in hun zevende levensjaar wordt geëvalueerd. We bekijken dan op welk schooltype het kind het best tot zijn recht komt. De andere kinderen worden in stamgroepen (leeftijd) en niveaugroepen (didactisch niveau) ingedeeld. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich bij ons op school veilig en prettig voelen. Daarom werken we met duidelijke regels en een vaste structuur. Naast groepsleerkrachten zijn er een aantal specialisten die ondersteuning bieden zoals een logopediste en een caesartherapeute. Tot slot hebben we veel aandacht voor taalontwikkeling bij kinderen, zo hebben we een speciaal ingericht Leesspellingscentrum voor kinderen met lees- en spellingproblemen. SBO-Zuid Meander Aantal leerlingen: 80 Winterdijkstraat GT Amsterdam T E Ruimte voor leren 16 kolom-sbo-zuid.nl 17

10 SBO-Zuid St. Paulus In 2009 zijn de scholen de Meander, de Ruimte en de St. Paulusschool gefuseerd tot KOLOM SBO-Zuid. De nieuwe school bevindt zich op twee locaties, de locatie van de Meander en de locatie van de St. Paulusschool. SBO-Zuid St. Paulus is een school voor speciaal basisonderwijs. We hebben leerlingen in de leeftijd van 6 tot ca. 13 jaar met leer- en/of gedragsproblemen. Zij zijn verdeeld over zes groepen die zoveel mogelijk ingedeeld zijn naar leeftijd. De groepen zijn klein en overzichtelijk, in een groep zitten maximaal zestien kinderen. De school biedt een veilig pedagogisch klimaat met acceptatie en begrip voor iedere leerling. Wij geloven in een positieve benadering, waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. De groepsleerkrachten en de vele specialisten bieden onderwijs op maat en hebben individuele aandacht voor het kind. Speltherapie is een belangrijk speerpunt van de school. De St. Paulus gaat uit van de grondslag dat ieder kind uniek is. De St. Paulus wil de kinderen besef van eigenwaarde bijbrengen, waarmee ze zelfverzekerd de toekomst tegemoet gaan. SBO-Zuid St. Paulus Aantal leerlingen: 96 Dufaystraat GS Amsterdam T Ruimte voor leren 18 E 19

11 SO De Kleine Prins SO De Kleine Prins is een school voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar met ernstige gedragsproblemen. Dit kan zich uiten in extra bewegelijk zijn of agressief reageren. Maar er zijn ook kinderen die zich terugtrekken, concentratieproblemen hebben of erg bang zijn. Ze hebben vaak al veel negatieve ervaringen opgedaan en komen in het gewone basisonderwijs dan nauwelijks meer toe aan leren. Op de Kleine Prins proberen we dit te doorbreken door het scheppen van een duidelijk, prettig en veilig klimaat. Met aandacht voor het individuele kind, zowel op gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling als op het gebied van onderwijs. Daarnaast zijn de groepen klein, ongeveer 12 leerlingen per groep. De school is overzichtelijk doordat er ruimte is voor maximaal 6 groepen. De kinderen mogen trots zijn op wat ze kunnen. We stimuleren dit door te benadrukken wat het kind wél kan. Sinds 2007 is de Kleine Prins ook gestart met een locatie in Hoofddorp. SO De Kleine Prins SO De Kleine Prins Hoofddorp Aantal leerlingen: 39 Aantal leerlingen: 17 Orteliusstraat 28 Liesbos BB Amsterdam 2134 SB Hoofddorp T T Ruimte voor leren 20 E E 21

12 SO Alphons Laudy De Alphons Laudyschool is een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs op twee verschillende locaties voor zeer moeilijk lerende kinderen. Eén school richt zich op kinderen van 4 tot 12 jaar die Speciaal Onderwijs nodig hebben (SO Alphons Laudy). De andere school is voor kinderen van 12 tot 20 jaar die Voortgezet Speciaal Onderwijs volgen (VSO Alphons Laudy). Kinderen van 4 tot 12 jaar die zeer moeilijk kunnen leren zijn welkom op de SO Alphons Laudy. We zorgen voor onderwijs op maat, waarbij we voor ieder kind een individueel plan van aanpak opstellen. Het team gebruikt dit plan als leidraad voor het onderwijs. De nadruk ligt op de mogelijkheden van het kind. De school begeleidt de leerlingen naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren. Ons team van professionals is deskundig, betrokken, open en heeft het belang van het kind voorop staan. Daarnaast hebben we uitstekende faciliteiten zoals een gymzaal, een speelleerlokaal en een watergewenningsbad. De nadruk ligt op de kwaliteiten en talenten van de leerlingen. Sociale vaardigheden vinden we daarbij erg belangrijk. De school biedt dan ook veel perspectief voor de verdere toekomst van de leerling. SO Alphons Laudy Aantal leerlingen: 126 Meer en Vaart KV Amsterdam T Ruimte voor leren 22 E 23

13 VSO Alphons Laudy De Alphons Laudy VSO is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor zeer moeilijk lerende jongeren tussen de 12 en 20 jaar met een cluster 3 indicatie. Leerlingen die van het speciaal (basis) onderwijs komen kunnen doorstromen naar het VSO. In de 8 jaar dat de leerlingen op school zijn krijgen ze een uitgebreid onderwijsaanbod waarin een opbouw zit van schoolse vakken naar steeds meer praktijk en stage. Onze uitdaging ligt erin om de leerlingen alles aan te reiken wat ze nodig hebben om zich zo goed mogelijk te ontplooien. Dat doen we door goed samen te werken met leerlingen, ouders/verzorgers en bedrijven om alle mogelijkheden te benutten die er zijn, zowel binnen als buiten de school. Daarbij maken we gebruik van een ruim aanbod van stages en buitenschoolse activiteiten. Ons motto is: Samen leren, groeien en doen. Kernpunten hierin zijn het bieden van veiligheid en structuur zodat alle leerlingen zich op hun gemak voelen en alle kansen krijgen. Naast een ver doorontwikkeld lesprogramma rond de algemeen vormende vakken (rekenen, taal en wereldoriëntatie) profileren wij ons in de kunst- en expressie vakken. De school heeft voor alle vakken gespecialiseerde docenten die lessen op maat geven. Hierin is veel ervaring en deskundigheid opgebouwd. Met Praktijkcollege De Atlant, die op een steenworp afstand ligt, wordt steeds meer samengewerkt. Dit heeft onder andere geresulteerd in een gezamenlijk onderwijsaanbod dat in schooljaar van start gaat. Vanaf 15 jaar lopen de leerlingen (groepsgewijs) stage. Vanaf 18 jaar hebben ze voor 2 of 3 dagen een individuele stageplek. Daarmee worden ze voorbereid op hun toekomstige werk- of dagbestedingsplek. Leerlingen kunnen landelijk erkende deelcertificaten halen die de mogelijkheid geven voor betaald of begeleid werk en de opstap zijn voor een leertraject op niveau 1. Bij alles wat we doen hechten we groot belang aan een goed contact met ouders en verzorgers. Daarin zijn de persoonlijke contacten het allerbelangrijkst. De VSO Alphons Laudy Alphons Laudyschool is een open school met lage drempels. Samen met Aantal leerlingen: 157 Van Nijenrodeweg 648 ouders/verzorgers willen we ervoor zorgen dat leerlingen zich ontwikkelen 1082 HZ Amsterdam naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. T Ruimte voor leren 24 E 25

14 SO De Heldring De Heldringschool heeft twee afdelingen: een afdeling speciaal onderwijs (SO) voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar in Amsterdam Noord en een afdeling voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 t/m 20 jaar in Amsterdam West. SO De Heldring biedt gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking. De Heldring daagt leerlingen uit om hun talenten te ontwikkelen in een veilige omgeving. Ons professionele team stimuleert leerlingen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Het motto luidt dan ook Jouw weg naar zelfstandigheid. Zelfrespect en zelfwaardering zijn daarvoor de bouwstenen. Wij gebruiken lesmethoden, leermiddelen en tests voor het ontwikkelen van taal, rekenen, creativiteit, sociale- en praktische vaardigheid. Mondeling taalgebruik is het belangrijkste onderdeel van het lesprogramma. Elke dag zijn er taalactiviteiten zoals het kringgesprek, liedjes zingen, voorlezen, luisterspelletjes, boekjes lezen, poppenkast e.d. Gesproken taal wordt in de klassen bewust ondersteund met gebaren, voorwerpen, foto s en pictogrammen (plaatjes). We geven vakken als natuur, milieu en samenleving, muziek en dramatische vorming, beeldende vorming en cultuur. Ruimte voor leren 26 SO De Heldring Aantal leerlingen: 70 Klimopweg HX Amsterdam T E 27

15 VSO De Heldring De Heldringschool heeft twee afdelingen: een afdeling speciaal onderwijs (SO) voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar in Amsterdam Noord en een afdeling voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor leerlingen van 12 t/m 20 jaar in Amsterdam West. VSO De Heldring biedt gespecialiseerd voortgezet onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking van 12 tot 20 jaar. Ook hier staat de ontwikkeling van talent centraal. Een professioneel team stimuleert leerlingen zelfstandig te functioneren op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Voor het ontwikkelen van taal, rekenen, creativiteit, socialeen praktische vaardigheid worden de beste lesmethoden, leermiddelen en tests gebruikt. Daarnaast bieden we arbeidstraining op maat. De leerlingen volgen diverse vakopleidingen waarbij ze certificaten kunnen behalen via een KPC-examen in de school. Het leren vindt zowel op school als in de praktijk plaats, door middel van stages en leerbedrijven. De Heldring heeft een arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel. Alle leerlingen worden begeleid naar een werkplek (sociale werkplaats, dagvoorziening met arbeidsmatig werk) of een vervolgopleiding (ROC). VSO De Heldring Aantal leerlingen: 145 Burgermeester Eliasstraat EW Amsterdam T Ruimte voor leren 28 E 29

16 Praktijkcollege De Atlant Praktijkcollege De Atlant is een school voor praktijkonderwijs, waar een heldere structuur, veel sportiviteit, zorg op maat en betrokken personeel kenmerkend zijn. Wij bieden een warme, veilige en kleine leeromgeving, waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat doen zij in de volgende richtingen: zorg/welzijn, techniek, handel, horeca en groen. Het professionele team is goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van opvoeding en onderwijs, doordat individuele- en teamscholing als belangrijk ervaren worden. Daarnaast wil de Atlant de leerling zo goed mogelijk voorbereiden op zijn/haar toekomst. Dat gebeurt door het bieden van een groot aanbod aan praktische vakken en passende stages. Leerlingen kunnen uitstromen in één van volgende trajecten: ROC, zelfstandige arbeid en beschermde arbeid. Praktijkcollege De Atlant Aantal leerlingen: 169 Teilingen JS Amsterdam T F E Het team van De Atlant wil samen met de ouders/verzorgers onze leerlingen voorbereiden op hun toekomst, waarin zij kunnen voldoen aan de gestelde eisen van de maatschappij. Samen met VSO Alphons Laudy heeft Praktijkcollege De Atlant het Praktijk Onderwijs Speciaal (POS) ontwikkeld. Deze vorm van onderwijs is bestemd voor leerlingen van SBO, SO en basisonderwijs met een IQ tussen 55 en 60 en biedt perspectief voor uitstroom naar betaalde arbeid of een vorm van vervolgonderwijs op niveau 1 of 2 bij een ROC. Ruimte voor leren 30 31

17 Praktijkcollege De Dreef Praktijkcollege De Dreef is een school voor praktijkonderwijs in Amsterdam Zuidoost. De school is bedoeld voor leerlingen die graag met hun handen werken en die beter leren in de praktijk, dan in theorie. De Dreef biedt onderwijs op maat aan leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben. Leerlingen volgen allerlei praktijklessen om competenties (vaardigheden) te ontwikkelen die zij nodig hebben in het leven na de school. Er is veel aandacht voor de praktijkontwikkeling van leerlingen op het terrein van wonen, werken en vrije tijd. Praktijkcollege De Dreef Aantal leerlingen: 196 Dubbelink AL Amsterdam T E De Dreef is ook een veilige en zorgzame school. Veilig, omdat de Dreef een relatief kleine school is (maximaal 200 leerlingen) en er toezicht wordt gehouden op alle leerlingen. Er zijn duidelijke afspraken over hoe iedereen zich op school dient te gedragen. Zorgzaam, omdat er scherp wordt gelet op het welzijn van iedere leerling, want dat staat voorop. We streven dan ook naar een optimale ontwikkeling. De Dreef vindt het erg belangrijk om de leerlingen te begeleiden naar een zelfstandig bestaan. Ontwikkeling van de leerling vindt niet alleen op de school zelf plaats, maar ook buiten de school in de vorm van stages. De school zet zich op alle fronten in om de leerling een passend toekomstperspectief te bieden. Ruimte voor leren 32 33

18 Praktijkcollege Noord Kolom Praktijkcollege Noord is een school voor praktijkonderwijs in Amsterdam Noord. Hier kunnen leerlingen terecht die moeite hebben met theoretisch leren, maar graag iets doen met de handen. Praktijkcollege Noord wil de leerlingen zo zelfstandig mogelijk maken. Daarvoor is een flexibele aanpak vereist. Iedere leerling wordt op zijn niveau begeleid. De leerlingen worden voorbereid op een toekomst waarin zij kunnen voldoen aan de gestelde eisen van de maatschappij. Samen met de leerling en de ouders worden iedere 12 weken plannen gemaakt om te bepalen wat nog belangrijk is om te leren. Het aantal praktijkvakken neemt steeds verder toe. Er zijn vakgerichte opleidingen in diverse sectoren: techniek, horeca, detailhandel, groen en zorg en welzijn. Stage vormt een belangrijk deel van het leertraject. In het laatste leerjaar van de school volgen veel leerlingen een ROC-opleiding. De school heeft een houtleerwerkplaats. Hier worden o.a. prachtige meubels en kasten gemaakt. Praktijkcollege Noord Aantal leerlingen: 187 Oostzanerdijk EX Amsterdam T E Ruimte voor leren 34 35

19 Praktijkcollege Het Plein Praktijkcollege Het Plein is een aantrekkelijke en kleinschalige school voor praktijkonderwijs in Amsterdam. De school begeleidt leerlingen geleidelijk aan van de schoolsituatie naar een zelfstandig bestaan buiten de school in maatschappij en werk. Het lesprogramma is breed. Leerlingen worden in eerste instantie niet opgeleid voor een specifiek beroep, maar tot een goede werknemer. Een goede werkhouding en sociale vaardigheden staan in onze begeleiding voorop. Vakkennis komt later aan de orde als de leerling gericht heeft gekozen. Betrokken medewerkers stimuleren de leerlingen door vernieuwend onderwijs in te zetten en specifieke zorg aan te bieden. De leerling werkt op zijn eigen niveau onder begeleiding van een theorie- en vakdocent en bereidt zich door middel van gerichte stages voor op een succesvolle toekomst met goede kansen op een baan of vervolgopleiding. Praktijkcollege Het Plein Aantal leerlingen: 187 Jan de Louterpad ME Amsterdam T E Leerlingen kunnen uit vijf richtingen kiezen: Consumptief, Groen, Handel, Techniek en Zorg. Het Plein beschikt over zeer moderne ICT- middelen en schenkt aandacht aan kunst en cultuur door lessen en excursies naar theater, musea en workshops te organiseren. Leerlingen van Het Plein zijn daarmee in staat zich te ontwikkelen tot zelfbewuste volwassenen met goede perspectieven. Ruimte voor leren 36 37

20 Praktijkcollege De Schakel De Schakel in Haarlem is een school voor praktijkonderwijs en bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt goed gekeken naar de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerling zelf. Het ontwikkelen van zelfredzaamheid in wonen, werken en vrije tijd is daarbij een belangrijk onderdeel. De Schakel is een relatief kleine school en er wordt veel intensieve en persoonlijke aandacht aan de leerling gegeven. Het vergroten van eigen verantwoordelijkheid en de individuele begeleiding bij de ontwikkeling van de leerling staan hierin centraal. Praktijkcollege De Schakel Aantal leerlingen: 133 Nicolaas van der Laanstraat BL Haarlem T F E deschakelhaarlem.nl De Schakel heeft een eigen pedagogisch-didactisch model ontwikkeld. Er wordt op een uniforme manier omgegaan met lessen en leerlingen, waardoor veiligheid en structuur gewaarborgd wordt. Het uitgangspunt hierbij is positieve, respectvolle aandacht voor de leerling, rekening houdend met verschillen op pedagogisch en didactisch gebied. Leerlingen kunnen zich op eigen niveau en in hun eigen tempo ontwikkelen. Op een optimale wijze kan zo maatwerk geleverd worden aan de individuele leerling. Alle uitstroomrichtingen met een goed perspectief op een baan kunnen aangeboden worden en zal er altijd naar passende trajecten gezocht worden. Ook nieuwe wegen zullen daarbij bewandeld worden. Leerlingen verlaten de school als zelfstandig sociale burgers, die gemotiveerd en betrokken zijn! Ruimte voor leren 38 39

21 Locaties SBO 16 Haarlem 14 ZMOK ZMLK PRO 01 SBO De Driesprong Sloterweg SO De Kleine Prins Orteliusstraat Sloten Hoofddorp Amsterdam 13 Amsterdam-Zuidoost SBO professor Dumont Woudrichemstraat SBO De Hasselbraam Karel Klinkenbergstraat SBO-Zuid Meander Winterdijkstraat SBO-Zuid St. Paulus Dufaystraat SO Alphons Laudy Meer en Vaart 9 07 VSO Alphons Laudy Van Nijenrodeweg SO De Heldring Klimopweg VSO De Heldring Burgermeester Eliasstraat SO De Kleine Prins Liesbos Hoofddorp 12 Praktijkcollege De Atlant Teilingen 4 13 Praktijkcollege De Dreef Dubbelink 3 14 Praktijkcollege Noord Oostzanerdijk Praktijkcollege Het Plein Jan de Louterpad 5 16 Praktijkcollege De Schakel Nicolaas van der Laanstraat 25 Haarlem 17 Centraal Buro Marius Bauerstraat 399d Ruimte voor leren 40 41

22 Colofon Uitgave: Stichting Kolom 2010 Ruimte voor leren 44 Concept en ontwerp: Dutchlabel, Amsterdam 45

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Voorwoord. Een kind mag zijn zoals hij/zij is. Marije Hertroijs Algemeen directeur De Berkenschutse

Voorwoord. Een kind mag zijn zoals hij/zij is. Marije Hertroijs Algemeen directeur De Berkenschutse Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De tekst hiervan, evenals van andere actuele zaken, vindt u ook op onze website www.berkenschutse.nl. De schoolgids is niet alleen bedoeld

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Levensboom 12 1261 MX Blaricum tel. 035 523 30 22 e-mail: directie.levensboom@proceon.nl website :www.levensboomblaricum.nl De Levensboom De basisschool is een stukje van je leven,

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding Blz. 3 Hoofdstuk 2 Gegevens van de school Blz. 5 Hoofdstuk 3 Welke leerlingen bezoeken onze school Blz. 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug 2012-2013 R.K. Basisschool De Meerbrug Kinheim 8 1161 AP Zwanenburg 020-4973970 E-mail: directie.demeerbrug@stichtingdelasalle.nl Website: www.meerbrug.nl Brin nr.: 07RG Voorwoord Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Jint

Schoolgids OBS De Jint Schoolgids OBS De Jint 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 DE SCHOOL 2 NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL VERKLARING VAN DE NAAM DE RICHTING SITUERING SCHOOLGROOTTE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor het individuele kind Van harte welkom op de site van www.cbsjuliana.nl Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF... 3 2. DE SCHOOLSITUATIE... 4 2.1.

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie