Behandelvisie JJC. Duidelijk en flexibel. Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behandelvisie JJC. Duidelijk en flexibel. Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus"

Transcriptie

1 Behandelvisie JJC Duidelijk en flexibel Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus

2 Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1 Onze pijlers Missie en Visie 4 2 Onze behandelvisie 4 3 Goed beginnen: aansluiten en motiveren, onderzoek en diagnostiek 5 4 Regie en continuïteit: toekomstperspectief creëren en trajectzorg organiseren 5 5 Integratie van opvoeden, psychiatrische behandeling en onderwijs Veiligheid en versterken van zelfregulering 8 6 Kwaliteit en effectiviteit: toepassen van kennis over en meten van effectiviteit 10 Bronnen 10 Behandelvisie JJC Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus pagina 2 van 10

3 Woord vooraf In deze behandelvisie staan onze uitgangspunten voor behandeling en onderwijs. Het is de kapstok voor ons beleid en toetssteen voor ons dagelijks handelen. Verdere uitwerking volgt in de beschrijving van de behandelorganisatie, een besturingsvisie en een beschrijving van de personele organisatie. 1 Onze pijlers Jeugdformaat De Jutters Combinatie (JJC) is er voor jongeren met complexe gedragsproblemen voortkomend uit of in combinatie met psychiatrische problemen. In de gezinnen waar onze jongeren opgroeien gaan opvoedingsproblemen vaak samen met sociaal maatschappelijke of psychische problemen van de ouders. Wij zien gedragsproblemen bij jongeren als een gevolg van hun levensloop, de ervaringen die zij hebben opgedaan en de wisselwerking tussen de individuele kenmerken van een jongere en de kenmerken van zijn of haar netwerk. In de behandeling beschouwen en behandelen we de problematiek van onze jongeren en hun netwerk vanuit een breed perspectief gebaseerd op de pijlers orthopedagogiek, psychiatrie en onderwijs. Jeugdzorg Plus Jongeren - jongens en meisjes - komen in de intensieve Jeugdzorg Plus terecht nadat de situatie thuis of binnen de instelling waar zij verbleven ernstig uit de hand is gelopen. Soms komen jongeren binnen die gedrag vertonen waarmee zij zichzelf schade berokkenen. Het gaat altijd om jongeren van wie de toekomst wordt bedreigd en bij wie vrijwel altijd sprake is van hardnekkige problemen. Deze problemen bij de jongeren - maar ook bij de ouders - zijn meestal groot en komen vaak in combinatie voor. Ze kunnen bestaan uit psychiatrische klachten, zoals aan autisme verwante stoornissen en ADHD, een (licht) verstandelijke beperking, verslaving aan alcohol of drugs of ervaringen met ernstige mishandeling, met seksueel grensoverschrijdend gedrag of met geweldpleging. (bron: website Jeugdzorg Plus ) Jeugdzorg Het verband tussen problemen van kinderen en het (dis)functioneren van gezinnen wordt begrepen met behulp van het begrip 'systeem', dat er van uitgaat dat de problematiek van het kind leidt tot problemen in het gezinsfunctioneren. Deze visie voorkomt een ingewikkelde interpunctieproblematiek (wat veroorzaakt wat?) en voorkomt het blameren van ouders en gezinnen en biedt betere aanknopingspunten om het gezinsfunctioneren bespreekbaar te maken. (bron : bewust, betrokken en betrouwbaar visiedocument zorgaanbieders in de jeugdzorg 2003) Kinder- en jeugdpsychiatrie is het specialisme dat zich bezighoudt met diagnostiek, behandeling en begeleiding van jongeren die lijden of disfunctioneren, doordat hun cognitieve en emotionele betrokkenheid op (henzelf of hun leefomgeving verstoord is geraakt. (bron: het visiedocument kinder- en jeugdpsychiatrie NVvP 2009) Behandelvisie JJC Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus pagina 3 van 10

4 Onderwijs Voor het onderwijs is de overtuiging dat iedere jeugdige ambities heeft. Dit is een reden om er vanuit te gaan dat iedere jeugdige niet alleen wil leren maar ook kan leren. Hierbij ligt de uitdaging om het leren van jeugdigen te stimuleren met behulp van een gevarieerd en geïntegreerd onderwijs/zorgaanbod en een passend ontwikkelingsklimaat waarbinnen elke jeugdige met zijn/haar mogelijkheden tot ontplooiing kan komen. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan kennisoverdracht en leren van vaardigheden. Centraal staat jeugdigen(en hun ouders) in staat te stellen om regie terug te krijgen over hun leven, zodat ze zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. (bron: Schoolplan Horizon ) 1.1 Missie en Visie Missie (waarom we bestaan) JJC wil jongeren met complexe gedragsproblemen, die met een machtiging voor gesloten jeugdzorg bij ons worden opgenomen, een veilige leefomgeving en behandeling bieden. Hierdoor zijn zij in staat om te leren en zich te ontwikkelen waardoor zij in de toekomst in staat zijn om tijdig een beroep te doen op hulpverlening en weer perspectief hebben op volwaardig maatschappelijk functioneren. Visie (Wat we willen zijn) De behandeling binnen de gesloten setting van JJC zien wij als een onderdeel van een zorgtraject dat we samen met de jongere, zijn netwerk en onze ketenpartners vormgeven. De eigen verantwoordelijkheid en de (veer)kracht van de jongere en zijn omgeving zijn daarbij voor ons een belangrijk uitgangspunt. We werken vanuit een systemische visie en op basis van bewezen effectieve interventies. We integreren daartoe kennis en vakmanschap vanuit de orthopedagogiek, psychiatrie en onderwijs. We meten systematisch onze resultaten en zijn daarover transparant. Kernwaarden (waar we in geloven): Empatisch - Hart Professioneel - Hoofd Vasthoudend - Handen 2 Onze behandelvisie De behandelvisie beschrijft de uitgangspunten van waaruit we werken. Het is onze basis, onze richtinggevende opvatting over de behandeling aan onze jongeren, waaraan we ons handelen toetsen. Hoe we de behandeling vormgeven wordt uitgewerkt in de beschrijving van de behandelorganisatie. Waar het gaat over jongeren zijn ook de ouders, verzorgers en de gezinsvoogd in beeld. We geven dit in de tekst aan door over de jongeren en zijn netwerk te spreken. Uitgangspunten behandelvisie 1. Goed beginnen: aansluiten en motiveren, onderzoek en diagnostiek 2. Regie en continuïteit: toekomstperspectief creëren en trajectzorg organiseren 3. Integratie van opvoeden, psychiatrische behandeling en onderwijs 4. Veiligheid en versterken van zelfregulering. 5. Kwaliteit en effectiviteit: toepassen van kennis over en meten effectiviteit Behandelvisie JJC Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus pagina 4 van 10

5 3 Goed beginnen: aansluiten en motiveren, onderzoek en diagnostiek Aansluiten en motiveren Jongeren en hun netwerk hebben vaak een reeks van mislukte hulpverleningspogingen achter de rug en zijn het vertrouwen in de hulpverlening en in elkaar kwijtgeraakt. Het is een moeizaam proces om dat vertrouwen te herstellen, kleine oneffenheden kunnen een grote terugval veroorzaken. Wij gaan uit van de goede bedoelingen van het netwerk van de jongeren en hebben respect voor hun inspanningen in het verleden, ook als dit niet heeft geleid tot het gewenste opvoedingsresultaat. Het werken aan overeenstemming over de inzet en verantwoordelijkheid van jongeren, hun netwerk en van ons staat voorop. Op die manier is het mogelijk gezamenlijk tot gewenste resultaten te komen of te kunnen benoemen wat het behalen hiervan mogelijk in de weg staat. Wij geven jongeren en ouders, ondanks de gedwongen opname en behandeling, vanaf het eerste begin zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid. Daarom benutten wij als eerste de door de jongere en de ouders gestelde hulpvraag. In veel gevallen weten jongeren en ouders heel goed wat hun probleem is en waar ze hulp bij nodig hebben. Wij luisteren naar de vragen van ouders en jongeren en gaan met hen - door middel van inbreng van eigen kennis, ervaring en deskundigheid - de dialoog aan over hoe deze hulp- en leervraag te benaderen en te vertalen naar passende behandeling en onderwijs. Dat betekent niet doen wat de ander vraagt maar deskundigheid en ervaring in dienst stellen van de hulpvrager. Een medewerker is in staat met ouders en jongeren - in plaats van voor ouders en jongeren - naar een passend onderwijs- en hulpaanbod te zoeken en ook de grenzen van dat aanbod aan te geven. De persoonlijke behoeften, wensen, gevoelens en verlangens van de jongeren en hun netwerk worden altijd serieus genomen. Daarbinnen ligt de focus primair op de factoren die geleid hebben tot de gedwongen opname en wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de jongere en zijn netwerk. Onderzoek en diagnostiek De eerste zes weken van opname besteden we aan onderzoek en diagnostiek. De uitkomst van deze fase is een door de jongere, zijn netwerk en het multidisciplinaire team gedeeld beeld van de problematiek en de gewenste resultaten van behandeling en onderwijs. Tijdens deze fase wordt er vanuit orthopedagogische, kinderpsychiatrische en systemische optiek onderzoek verricht. Daarnaast maken we een sterkte zwakte analyse van de (sociale)competenties en een risico analyse van grensoverschrijdend gedrag. In het onderzoek sluiten we aan op de hulpvraag van de jongere en zijn netwerk, hiermee worden zij geactiveerd en is de onderzoekfase ook al een effectief onderdeel van de behandeling. De onderzoek- en diagnostiekfase ronden we af met een trajectplan, een integraal behandelingsplan dat door de verschillende disciplines wordt uitgewerkt in een deelplan. 4 Regie en continuïteit: toekomstperspectief creëren en trajectzorg organiseren Iedere jongere krijgt een trajectplan dat op zijn situatie is toegesneden. De aard en ernst van de problematiek en de geformuleerde trajectdoelen zijn bepalend voor het onderwijs en de zorg die geboden worden. De gewenste resultaten leggen we vast in meetbare doelen op het terrein van wonen, maatschappelijk functioneren en deelname aan onderwijs of arbeidsmarkt. In het trajectplan beschrijven we ook welke behandeling en begeleiding aangewezen is na behandeling binnen JJC. Wij zorgen ervoor dat jongeren en hun netwerk meeschrijven aan hun trajectplan en het volledige trajectplan kennen. We werken aan een voor de jongeren en hun netwerk zo duidelijk mogelijk haalbaar toekomstperspectief, met overzichtelijke termijnen, concrete doelen per fase, en een concrete vervolgsituatie. Hierdoor kunnen jongeren en hun netwerk in hun woorden vertellen aan welke doelen zij werken, welke bijdrage zij en anderen daar aan leveren en wat hun perspectief is. Behandelvisie JJC Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus pagina 5 van 10

6 Binnen zes weken na opname bepalen we een haalbaar uitstroomprofiel van de jongere dat past bij de terugkeer naar huis of gekoppeld wordt aan de startcriteria van een vervolgvoorziening. Zodra de contouren van het totale traject zichtbaar worden, betrekken we onze collega s van de vervolghulpverlening bij de behandeling en werken we vanuit een gezamenlijk trajectplan (een visie, een methodiek en een plan). Tijdens het traject zetten we een vaste trajectbegeleider in die het traject regisseert, coördineert en bewaakt. Deze treedt op als aanspreekpunt voor alle betrokken partijen, zowel voor de jongere, zijn of haar netwerk, het onderwijs, andere zorgaanbieders als voor de gemeente(lijke voorzieningen). 5 Integratie van opvoeden, psychiatrische behandeling en onderwijs Opvoeden, behandelen en onderwijs vormen een samenhangend geheel. Vorderingen op verschillende ontwikkelingsgebieden - cognitief, sociaal, emotioneel, vrije tijd - en het behalen van goede leerresultaten zijn van belang voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van jongeren. Succeservaringen in de behandeling kunnen bijdragen aan de leerontwikkeling van jongeren en omgekeerd. Binnen JJC bieden we jongeren en hun ouders dan ook passende en geïntegreerde behandeling en onderwijs. Daarnaast werken we met de jongere en hun ouders aan één plan voor zowel de behandeling als het onderwijs. We weten dat het volgen van onderwijs tijdens een residentiële plaatsing een harde voorspeller is voor maatschappelijke participatie van jongeren. Door successen op leergebied te boeken - kleine of grotere - groeit hun gevoel van competentie. Zij krijgen zelf weer geloof in een toekomst, raken gemotiveerd om toe te werken naar een vervolgopleiding of een beroep. Competentiegericht Het sociaal competentiemodel is de basis van onze behandeling. Dit model gaat er van uit dat probleemgedrag begrepen kan worden als een disbalans tussen ontwikkelingstaken en vaardigheden. Jongeren worden in hun dagelijks leven geconfronteerd met steeds weer nieuwe ontwikkelingstaken 1, dat vraagt van hen dat ze vaardigheden ontwikkelen om die ontwikkelingstaken te vervullen. Wanneer taken en vaardigheden in balans zijn is er sprake van competentie. De balans tussen ontwikkelingstaken en vaardigheden hangt samen met de wisselwerking tussen de individuele kenmerken van de jongere en de kenmerken van zijn omgeving. De biologische, psychologische en sociale kenmerken kunnen een belemmerende of juist beschermende factor zijn in de competentie ontwikkeling. De jongeren die bij JJC opgenomen zijn komen vaak uit situaties waarin zij overvraagd zijn, ze zijn geconfronteerd met ontwikkelingstaken die niet aansluiten bij hun levensfase en de daarbij passende vaardigheden. Emotionele of gedragsproblemen zien we als symptomen van een stagnerende ontwikkeling vanwege een onevenwichtigheid tussen ontwikkelingstaken en vaardigheden. Met de opname bij JJC streven we naar een situatie waarin jongeren taken krijgen aangeboden die aansluiten bij hun vaardigheden en individuele kenmerken waardoor symptomen afnemen. Vanuit die nieuwe balans gaan we kleine taken toevoegen en tegelijkertijd helpen we de jongere die vaardigheden te ontwikkelen die daarvoor nodig zijn, zodat er groei en ontwikkeling mogelijk wordt en zij uiteindelijk de gestructureerde gesloten setting kunnen verlaten. Psychiatrische expertise Bij onze jongeren en hun gezin is sprake van complexe problematiek. Er zijn ernstige emotionele of gedragsproblemen die soms voortkomen uit of samenhangen met psychiatrische problematiek. De verwevenheid van problematiek op verschillende levensgebieden en de verwevenheid van de problematiek in het gezin met de individuele problematiek van de jongere maakt de situatie van onze jongeren complex. 1 Ontwikkelingstaken voor jongeren van 12 tot 21 jaar: Vormgeven aan veranderde relaties binnen het gezin, participeren in onderwijs of werk, zinvol invullen van vrije tijd, creëren en onderhouden van eigen woon- en leefsituatie, omgaan met autoriteiten en instanties, zorg dragen voor gezondheid en uiterlijk, opbouwen en onderhouden van sociale contacten en vriendschappen, vormgeven aan intimiteit en seksualiteit. Behandelvisie JJC Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus pagina 6 van 10

7 In onze behandeling vullen we orthopedagogische deskundigheid aan met psychiatrische expertise. We brengen de aard en de gevolgen van de psychiatrische problematiek van de jongere zo snel en zo goed mogelijk in kaart. Psychopathologie zie we als een belemmerende factor die het voor een jongere moeilijk maakt om de ontwikkelingstaken te vervullen. We houden in onze bejegening en behandeling rekening met de intrapersoonlijke problematiek en hoe die betekenis krijgt in de interactie met anderen. Oorzaak en gevolg van problemen samenhangend met psychiatrische problemen zijn moeilijk te ontrafelen. Er is sprake van een wisselwerking, waarbij de gedachten, emoties en relatiedefinities van de jongeren beïnvloed worden door de interactie en tegelijkertijd de interactie beïnvloeden. We zijn ons voortdurend bewust van deze dynamiek en stemmen ons handelen daarop af. In het trajectplan worden, uitgaande van de individuele situatie van de jongeren, de specifieke aspecten in de behandeling en bejegening opgenomen. Hiermee streven we er naar om negatieve interacties uit het verleden te vermijden en naar nieuwe wegen van interacties te zoeken. Waar nodig zetten we naast orthopedagogische interventies ook psychiatrische behandeling in. Het gaat daarbij om medicatie en of gedragstherapeutische interventies zoals motiverende gespreksvoering, sociale vaardigheidstraining, cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Met structurele psycho-educatie brengen we de jongeren en hun netwerk kennis bij over de eigen psychiatrische kwetsbaarheden en copingstrategieën voor het omgaan met stress. De psychiatrische behandeling binnen JJC is vooral gericht op stabilisatie en eventueel het voorbereiden op vervolgbehandeling. In het trajectplan wordt beschreven welke psychiatrische behandeling op termijn geïndiceerd is. Soms is een klinische vervolgbehandeling in de psychiatrie de aangewezen vervolg, vaker zal een intensieve ambulante behandeling nodig zijn die pas zinvol ingezet kan worden, na het verblijf bij JJC, als er een enigszins stabiele woon- en school/werksituatie is bereikt. Netwerkgericht De onlosmakelijke band tussen ouder en kind is voor ons een vanzelfsprekende zaak. Ook wanneer de ouders niet (meer) zelf de dagelijkse opvoeding uitvoeren, functioneert een jongere nooit los van zijn gezin. De hulpverlening en het onderwijs richten zich dan ook op het gezin en hun context. Zowel binnen de hulpverlening als het onderwijs betekent netwerkgericht werken dat er aandacht is voor de context van de jongere. Problemen in de thuissituatie komen in de behandelgroep en op school vaak tot uiting in emotionele of gedragsproblemen en zwakkere leerprestaties. Maar ook de eigen opvatting en houding van ouders ten aanzien van de behandeling en het onderwijs zijn van grote invloed op de manier waarop een jongere de behandeling en het onderwijs beleeft. Samenwerking met ouders is dan ook van groot belang. Hierdoor krijgen ouders een ondersteunende rol in het dagelijkse leven van hun kind. Het versterken en onderhouden van de band tussen ouders en kind en het vergroten van de mogelijkheden die de ouders hebben om hun kind - aansluitend bij de behoeftes van het kind - te verzorgen of op te voeden zijn zeer belangrijk. Het is van belang de ontwikkeling van jongeren en hun ouders voortdurend met elkaar in verband te brengen en bij beiden interventies te plegen om de gewenste ontwikkeling, samenhang en een zo groot mogelijk evenwicht te bereiken. Vrijwel iedere interventie bij een jongere staat daarom in het teken van de samenhang met en het effect op de ouders en andersom. Aan die onderlinge samenhang geven wij richting door een intensieve multidisciplinaire aanpak. Hierin is naast de aandacht voor de persoonlijke problematiek van de jongere en de persoonlijke / relationele problematiek van de ouders gericht aandacht voor de samenhang van problematiek van ouders en hun kinderen. We onderzoeken als eerste de mogelijkheid van een verantwoorde terugkeer naar huis. Ook wanneer bij aanvang van de behandeling duidelijk is dat jongeren niet terug kunnen keren naar huis, blijft de relatie met de ouders een belangrijk onderwerp van de behandeling. Een van de belangrijke ontwikkelingstaken in deze levensfase is immers het vormgeven aan veranderde relaties binnen het gezin. Indien ouders niet of weinig beschikbaar kunnen zijn voor hun kind, is het belangrijk om in het bredere netwerk rondom jongeren te kijken naar positieve, pro-sociale volwassenen die jongeren gedurende lange tijd actief willen en kunnen blijven volgen en ondersteunen. Behandelvisie JJC Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus pagina 7 van 10

8 Multidisciplinair Het trajectplan is een integraal opvoed-, behandel- en handelings(onderwijs)plan en wordt vormgegeven op basis van multidisciplinair onderzoek en diagnostiek. Het Sociaal Competentiemodel is de kapstok waaraan de behandeldoelen in de verschillende fases van de behandeling wordt opgehangen. De doelen voortvloeiend uit ontwikkelingstaken vertalen we in deeldoelen en concrete taken die geoefend kunnen worden. Omdat onze jongeren vaak leven in wijken waar de diversiteit van culturen bovengemiddeld groot is, besteden we binnen deze ontwikkelingstaken specifieke aandacht aan het omgaan met diversiteit en verschillende culturen. Alle behandelinterventies worden door de medewerkers van de verschillende disciplines vertaald naar doelen die gekoppeld zijn aan de aangeboden ervaring- en oefensituaties. Zo kan de jongere in verschillende contexten specifieke inzichten, kennis en vaardigheden ontwikkelen. Alle disciplines houden voortdurend rekening met het effect van hun interventies op het netwerk (o.a. ouders) van de jongere vanuit het besef dat verkregen inzichten en geleerde vaardigheden alleen van toegevoegde waarde zijn als de jongere ze na de behandeling daadwerkelijk toe kan passen (transfer). Maatschappelijke participatie Mee kunnen doen in de samenleving is de belangrijkste doelstelling van behandeling en onderwijs, Tegelijkertijd is meedoen in de samenleving ook een belangrijke bevorderende factor in de behandeling en onderwijs. Wanneer jongeren en hun netwerk ervaren dat zij kunnen participeren in maatschappelijke verbanden geeft dat steun en vertrouwen en draagt dit bij aan verdere ontwikkeling. Jongeren volgen binnen een week na opname bij JJC intern onderwijs. Het interne onderwijs is gericht op het weer kunnen deelnemen aan regulier onderwijs of leidt toe naar passend werk. Daarnaast besteden we aandacht aan het ontwikkelen van plezierige en zinvolle vrijetijdsbesteding. We bieden verschillende soorten activiteiten aan die aansluiten bij gangbare vrijetijdsbesteding van jongeren of helpen hen te ontdekken welke activiteiten bij hen passen. We ondersteunen de jongeren bij het deelnemen aan sociale activiteiten buiten JJC, daar waar mogelijk participeren jongeren gedurende hun verblijf bij JJC aan vrijetijdsbesteding in clubverband. 5.1 Veiligheid en versterken van zelfregulering Open en ondersteunend leefklimaat Onze jongeren zijn in ontwikkeling en hebben een omgeving nodig waarin zij zich begrepen en geholpen voelen en uitgenodigd worden om te leren en zich verder te ontwikkelen. De geslotenheid van JJC, de dichte deuren en de beperkte beveiliging, heeft een beschermende functie. Het voorkomt dat jongeren zich gemakkelijk kunnen onttrekken aan zorg en beperkt de kans op onveilige situaties. In onze gesloten setting streven we naar een open en ondersteunend leefklimaat waarin een goede balans is gevonden tussen vasthoudendheid, voorspelbaarheid en eenduidige emotionele ondersteuning. Het voorspelbare dagritme en duidelijke afspraken dragen bij aan vermindering van stress, angst of agressie. We geven de bescherming en toezicht vooral vorm in de behandelrelatie met de jongeren. We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van jongeren en hun netwerk, we bekrachtigen hun positieve gedrag en bevestigen hen daarmee als persoon. Op die manier bouwen we aan een goede behandelrelatie en bevorderen we groei en autonomie. Jongeren hebben in de adolescentiefase meer en een andere invloed op elkaar dan volwassenen invloed hebben op jongeren. Jongeren leren veel van elkaar. Wij bevorderen de interactie tussen jongeren die elkaar positief in hun ontwikkeling ondersteunen. Daar waar negatieve interacties tussen jongeren leiden tot onveilige situaties, zullen we negatieve interactiepatronen signaleren en hierop methodisch ingrijpen daar waar nodig nemen wij jongeren tegen elkaar in bescherming. Ten aanzien van verbaal en fysiek grensoverschrijdend gedrag hanteren wij de maatschappelijke normen en doen wij aangifte als die norm overschreden wordt. Beveiliging, preventie en beheersing van grensoverschrijdend gedrag zijn voorwaarden voor behandeling maar geen doelen op zich. Behandelvisie JJC Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus pagina 8 van 10

9 Voorkomen van repressie en dwang Grensoverschrijdend gedrag is een van de basiskenmerken van onze doelgroep. Daarom zijn we vaardig in het stellen en handhaven van maatschappelijk aanvaardbare normen van gedrag. We maken onderscheid tussen gezonde gedragsexperimenten en grensoverschrijdend gedrag om alleen daar waar het nodig is in te grijpen. Wij veroordelen jongeren niet, maar accepteren evenmin destructief gedrag. We stellen op empathische wijze (acceptatie van de persoon), met een rechte rug (vasthoudend) en een koel hoofd (professioneel) grenzen aan onaanvaardbaar gedrag van jongeren en hun netwerk. Grensoverschrijdingen worden begrensd en tevens benut als leermoment voor zowel de jongere (verder ontwikkelen van probleembesef en motivatie, leren vragen of accepteren van hulp en grenzen) als voor ons ( wat kunnen wij beter doen om de jongere in de toekomst in de zone van de naaste ontwikkeling te houden ). We streven naar het voorkomen van het gebruik van beperkende maatregelen. Het trajectplan bevat een op de individuele jongere toegesneden signaleringskaart. Hierdoor kunnen we signalen van ontregeling vroegtijdig waarnemen en op tijd en planmatig bijsturen. Het handelen van medewerkers van JJC is gericht op de-escaleren. De dagelijkse routine van de jongeren is enerzijds zeer voorspelbaar, maar wordt anderzijds gegeven de omstandigheden ook planmatig aangepast aan de samenstelling van een groep en het gewenste behandelklimaat. Beperkende maatregelen passen we slechts toe wanneer escalaties niet op een andere wijze kunnen worden gestopt, de maatregelen zijn bedoeld als begrenzing en of bescherming, nooit als bestraffing. Wanneer beperkende maatregelen worden toegepast, zijn die afgestemd op de individuele situatie en vaardigheden van de jongeren en gelimiteerd in tijd. Jongeren weten welk concreet gedrag verwacht wordt om de toepassing van de beperkende maatregelen weer op te kunnen heffen. We beperken wel de toegang tot de groep en groepsgenoten, maar intensiveren het contact met de behandelaren. Er is altijd zeer regelmatig en voorspelbaar contact tussen jongeren en behandelaren tijdens momenten van bewegingsbeperking. Alle toepassingen van beperkende maatregelen worden geregistreerd en geëvalueerd door de betrokken leden van het multidisciplinaire team waarbij expliciet aandacht is voor de dynamiek tussen de betreffende jongeren en de behandelaren. Er is sprake van een ernstig probleem als we geen concrete lering kunnen trekken uit een vrijheidsbeperking. In die gevallen nodigen wij niet bij de escalatie betrokken interne dan wel externe collega s uit, om met ons mee te kijken. Empowerment (eigen kracht) Jongeren met ernstige gedragsproblemen zijn vaak zowel dader als slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag. Wij helpen jongeren en hun netwerk om verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en de situatie waarin zij verkeren. Hierdoor krijgen zij meer grip op hun toekomst. Het doorbreken van aangeleerde hulpeloosheid (externe locus of control) en het vergroten van de eigen kracht (empowerment) van jongeren en hun netwerk zijn basisuitgangspunten van de behandeling. Medezeggenschap Jongeren worden aangemoedigd en ondersteund om beslissingen te nemen over hun leven en te participeren in de besluitvorming over de aan hen geboden zorg en onderwijs. Van geen enkele jongere wordt verondersteld dat het zijn standpunten niet kan uiten. In het licht van bovenstaande bieden we jongeren (en hun netwerk) structureel de mogelijkheid om invloed te hebben op hun behandeling en leefomstandigheden. De wensen en meningen van jongeren en hun netwerk worden daar waar mogelijk als basis genomen voor de inhoud van de behandeling en de vormgeving van het traject. Jongeren geven mede vorm aan de dagelijkse gang van zaken op de leef-/behandelgroep via wekelijkse groepsgesprekken. Behandelvisie JJC Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus pagina 9 van 10

10 6 Kwaliteit en effectiviteit: toepassen van kennis over en meten van effectiviteit Kwaliteitsverbetering Wij streven naar continue kwaliteitsverbetering van onze behandeling, het onderwijs, het leefklimaat en de kennis en vaardigheden van onze medewerkers. We gaan er van uit dat helder opgebouwde interventies of behandelmodellen betere resultaten bereiken dan wanneer dit niet het geval is. Onze keuzes in behandeling en onderwijs zijn gebaseerd op onze kennis over effectiviteit. We gebruiken erkende of theoretisch onderbouwde interventies zoals die verzameld en beschreven zijn door het NJI en door het kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Voor interventies die we in de praktijk als zinvol ervaren en die nog niet erkend zijn, leveren we een bijdrage aan de theoretische onderbouwing hiervan. Bij de uitvoering van behandeling en onderwijs toetsen we systematisch of we de interventies of het model zo uitvoeren als bedoeld. Onze medewerkers hebben een passende opleiding gevolgd en houden hun vakkennis bij. Zij worden hierin ondersteund door periodieke scholing en intervisie. Systematische evaluatie Met structurele meting van onze resultaten willen we inzicht krijgen en geven aan anderen over onze resultaten. We meten de resultaten van de behandeling aan individuele jongeren door gebruik te maken van de monitor Jeugdzorg Plus. Daarmee meten we ook de tevredenheid van jongeren en hun netwerk over de geboden zorg en onderwijs. Bronnen Zorgvisie JJC, oktober 2012 Visiedocument Midgaard college, Horizon, Schoolplan Handreiking integrale zorg, januari Een gezamenlijke uitgave van GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC LVG) Wat werkt in de residentiële jeugdzorg, NJI augustus 2012, Leonieke Boendermaker, Karen van Rooyen & Tije Berk Wat werkt in de gesloten jeugdzorg, 2012, Peer van de Helm en Joep Hanra Behandelvisie JJC Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus pagina 10 van 10

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen en ouders vakkundig bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Daarbij worden participatie

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG GESPECIALISEERDE JEUGDZORG We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten voor gespecialiseerde jeugdhulp aan jongeren, voor wie de reguliere ambulante en residentiële jeugdzorg niet toereikend is.

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Gemeenten in de Kop van Noord- Holland Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Vragen via de mail richten aan

Nadere informatie

Klinische behandeling

Klinische behandeling Klinische behandeling voor kinderen met ASS informatie voor cliënten, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Klinische behandeling voor kinderen

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Jeugdzorgplus voor Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken van de cliënten

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

ABC - Ambulant Behandelcentrum

ABC - Ambulant Behandelcentrum ABC - Ambulant Behandelcentrum Als het thuis en/of op school dreigt vast te lopen Informatie voor verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Vergroten van sociale competenties. Vergroten zelfbeeld/zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Doe mij maar een gewoon leven

Doe mij maar een gewoon leven Triple C model Doe mij maar een gewoon leven Het Relationeel Competentiemodel Triple C is binnen ASVZ niet meer weg te denken in de omgang met cliënten die intensieve begeleiding vragen. Daarnaast wordt

Nadere informatie

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals Informatie voor professionals Inhoudsopgave 1. Wat is de Koppeling? - Problematiek van de doelgroep - Doelstellingen 2. Behandeling en methodiek - Behandeling - Methodiek - Geïndiceerde behandeling van

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Professionele hulp voor kinderen en jongeren

Professionele hulp voor kinderen en jongeren Professionele hulp voor kinderen en jongeren Ik heb het leuker en gezelliger met mama. Lijn5 is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Doe mij maar een gewoon leven

Doe mij maar een gewoon leven Triple C model Doe mij maar een gewoon leven Het Relationeel Competentiemodel Triple C is binnen ASVZ niet meer weg te denken in de omgang met cliënten die intensieve begeleiding vragen. Daarnaast wordt

Nadere informatie

behandelaanbod meisjes, dat zich

behandelaanbod meisjes, dat zich BEHANDELAANBOD MEISJES behandelaanbod meisjes De Hoenderloo Groep is specialist in de residentiële behandeling van jongeren met complexe problematiek. Als innovatieve 4 milieusvoorziening combineren we

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

Kennisnetwerk HBO-docenten Bijeenkomst 16 september 2016

Kennisnetwerk HBO-docenten Bijeenkomst 16 september 2016 Kennisnetwerk HBO-docenten Bijeenkomst 16 september 2016 Nienke Foolen (NJi) Met bijdragen van: Cécile Chênevert Renée Dekker Leo Bathoorn Vandaag: Integraal werken en de samenwerking tussen professionals.

Nadere informatie

Voor informatie over MST-LVB: MST-LVB Supervisor MST@prismanet.nl 06-23 95 63 91. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl

Voor informatie over MST-LVB: MST-LVB Supervisor MST@prismanet.nl 06-23 95 63 91. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Voor informatie over MST-LVB: MST-LVB Supervisor MST@prismanet.nl 06-23 95 63 91 Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Prisma MST-LVB Multi Systeem Therapie Licht Verstandelijk Beperkt Prisma heeft

Nadere informatie

Voorstelling Team Verslavingszorg

Voorstelling Team Verslavingszorg 27/05/2015 Voorstelling Team Verslavingszorg Ivo Vanschooland Doelgroep De afdeling staat open voor mannen en vrouwen uit gans Vlaanderen en Nederland met problemen gekoppeld aan misbruik of afhankelijkheid

Nadere informatie

Psychologische zorg voor kinderen en jongeren. De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren. Samen werken aan jezelf

Psychologische zorg voor kinderen en jongeren. De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren. Samen werken aan jezelf Psychologische zorg voor kinderen en jongeren De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren Samen werken aan jezelf Inhoud Belang psychologische zorg voor jeugd Psychologische

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Motiveren doe je in fasen. De kunst en kunde van het fasegericht, geïntegreerd behandelen, van dubbele diagnose cliënten

Motiveren doe je in fasen. De kunst en kunde van het fasegericht, geïntegreerd behandelen, van dubbele diagnose cliënten Motiveren doe je in fasen De kunst en kunde van het fasegericht, geïntegreerd behandelen, van dubbele diagnose cliënten Cliënten met een dubbele diagnose Ernstige meervoudige problematiek Sterke verwevenheid

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

UITNODIGING 17 NOVEMBER

UITNODIGING 17 NOVEMBER UITNODIGING 17 NOVEMBER Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Wij laten u graag op dinsdag 17 november van 15.00-17.00 uur zien en ervaren wat de werkwijze van ons Behandelcentrum

Nadere informatie

GGZ aanpak huiselijk geweld

GGZ aanpak huiselijk geweld GGZ aanpak huiselijk geweld Wat is er nodig en wat helpt Jeannette van Borren Mei 2011 Film moeder en zoon van Putten Voorkomen van problemen is beter en goedkoper dan genezen Preventieve GGZ interventies

Nadere informatie

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten (Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Oktober 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 34118 Behandeling

Nadere informatie

Naar een nieuw perspectief. M.A.Gelsing GZ-psycholoog behandelcoördinator

Naar een nieuw perspectief. M.A.Gelsing GZ-psycholoog behandelcoördinator Naar een nieuw perspectief M.A.Gelsing GZ-psycholoog behandelcoördinator Naar een nieuw perspectief Vragen naar aanleiding van Casus Omar Behandelvisie: perspectief van de jongere en doelrealisatie Doelgroeponderzoek

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement. Hulpverlening na een periode in de opvang

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement. Hulpverlening na een periode in de opvang Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Ambulant Arrangement Hulpverlening na een periode in de opvang Over het Ambulant Arrangement Hulpverlening na een periode in de opvang Multiprobleemgezinnen

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Zorgmodule Naschoolse Dagbehandeling 12-18 jaar

Zorgmodule Naschoolse Dagbehandeling 12-18 jaar Zorgmodule Naschoolse Dagbehandeling 12-18 jaar Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf accommodatie zorgaanbieder deeltijd Entréa HULPVRAAG Doelgroepen. De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen

Nadere informatie

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Overzichtskaart 3 Opvoedingsondersteuning voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Zelfreflectie-instrument individuele opvoedingsondersteuning Sommige JGZ-professionals zullen al over

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Huisvesting Cliënt heeft eigen adres maakt geen gebruik van een adres via Maaszicht.

Huisvesting Cliënt heeft eigen adres maakt geen gebruik van een adres via Maaszicht. Aanbod Maaszicht Toelichting per product: Opsporing en toeleiding Maaszicht krijgt regelmatig aanmeldingen van en voor jongeren voor wie niet direct duidelijk is voor welke zorg zij nodig hebben. Dit kan

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

wijzer centrum voor ambulante behandeling van Amsta

wijzer centrum voor ambulante behandeling van Amsta wijzer centrum voor ambulante behandeling van Amsta Wie zijn we? Wijzer is het centrum voor ambulante behandeling van Amsta (voorheen DkJ). Wijzer biedt expertise op het gebied van ondersteuning en behandeling

Nadere informatie

Maashorst helpt kinderen verder!

Maashorst helpt kinderen verder! Maashorst helpt kinderen verder! Inhoud Met goede hulp van buitenaf kunnen problemen worden opgelost. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die u die hulp kan bieden. 5 Maashorst helpt

Nadere informatie

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De zorgbehoefte van jongeren en hun gezin staat centraal. Pluryn onderschrijft deze stelling uit het huidige zorgstelsel.

Nadere informatie

Jongeren en hun verhaal

Jongeren en hun verhaal informatie voor professionals Jongeren en hun verhaal > Jeugdzorg plus in Den Haag Sommige jongeren vertonen zulke grote gedragsproblemen dat zij na een uitspraak van de kinderrechter in een Jeugdzorg

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2534/izzp ZZP 1B GGZ Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep) voor verzekerden jonger dan drieëntwintig jaar Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Werken bij Het Poortje Jeugdinrichtingen. Werken aan een verantwoorde toekomst voor jongeren

Werken bij Het Poortje Jeugdinrichtingen. Werken aan een verantwoorde toekomst voor jongeren Werken bij Het Poortje Jeugdinrichtingen Werken aan een verantwoorde toekomst voor jongeren Werken bij Het Poortje Jeugdinrichtingen Werken aan een verantwoorde toekomst voor jongeren Het is nooit saai,

Nadere informatie

Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz

Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz mr.dr. Lieke van Domburgh Onderzoeker Vumc, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie Hoofd afdeling O&O Intermetzo prevalentie problemen: etniciteit en gender (Zwirs 2006)

Nadere informatie

Uit bovenstaand gegeven leiden we een paar belangrijke uitgangspunten af:

Uit bovenstaand gegeven leiden we een paar belangrijke uitgangspunten af: Visie 1. Inleiding Direct nadat in april 2016 het nieuwe team van de Bazaar geformeerd was zijn we ons gaan oriënteren op onze gezamenlijke visie, speciaal gericht op het onderwijs aan vluchtelingenkinderen.

Nadere informatie

Is een klas een veilige omgeving?

Is een klas een veilige omgeving? Is een klas een veilige omgeving? De klas als een vreemde sociale structuur Binnen de discussie dat een school een sociaal veilige omgeving en klimaat voor leerlingen moet bieden, zouden we eerst de vraag

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

doen gedragsregels van PSW

doen gedragsregels van PSW doen laten gedragsregels van PSW Inhoud1. Inleiding 2. De Taak 3. Gedragsregels 4. Werken met dit boekje 1 1. Inleiding Algemeen Werken bij PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg betekent

Nadere informatie

Het White Box model:

Het White Box model: Het White Box model: Een krachtige veranderstrategie die mensen in beweging brengt. Visie, aanpak en trainingsadvies Een waardevol gespreksmodel voor consulenten in het sociaal domein om eigen initiatief

Nadere informatie

Voorkómen van huiselijk geweld

Voorkómen van huiselijk geweld Voorkómen van huiselijk geweld hoe profiteren we van wetenschappelijke kennis? Nico van Oosten senior adviseur Huiselijk en Seksueel Geweld Movisie There is nothing more practical than a good theory (Kurt

Nadere informatie

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin Doelgroepanalyse Centrum voor en Gezin Efua Campbell & Inez Berends December 2013 PI Research is gevraagd om voor het Centrum voor en Gezin van de Bascule een doelgroepanalyse uit te voeren. Aan de hand

Nadere informatie

Leergang ZelfVerzorgd

Leergang ZelfVerzorgd Leergang ZelfVerzorgd Waar gaat het over? Zuidwester heeft besloten te gaan werken met ondersteuningslijnen. Op deze manier willen we meer gespecialiseerde ondersteuning bieden aan onze cliënten, binnen

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij autisme

Cognitieve gedragstherapie bij autisme Cognitieve gedragstherapie bij autisme Caroline Schuurman, gz-psycholoog Centrum Autisme Rivierduinen Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van autisme bij volwassenen Utrecht, 14 juni 2011 CGT bij autisme

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 134 Nederlandse samenvatting De inleiding van dit proefschrift beschrijft de noodzaak onderzoek te verrichten naar interpersoonlijk trauma en de gevolgen daarvan bij jongeren in

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Bijlage Programma van Eisen

Bijlage Programma van Eisen Bijlage Programma van Eisen Functie: Jeugdzorgplus voor jongeren onder 12 jaar Toegangscriteria 1. Karakteristieken van het kind: De algemene karakteristieken van de cliënten zijn als volgt: Cliënten van

Nadere informatie

Prestaties Zorgzwaartepakketten GGZ

Prestaties Zorgzwaartepakketten GGZ Prestaties Zorgzwaartepakketten GGZ Sector GGZ GGZ-B Voortgezet verblijf met begeleiding _ 1B GGZ Deze cliëntgroep heeft vanwege een psychiatrische aandoening een vorm van behandeling (geneeskundige zorg)

Nadere informatie

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Jongeren met complexe problemen krijgen bij voorkeur ondersteuning thuis en in de wijk. Zo kort en effectief mogelijk. Soms is tijdelijk verblijf in een behandelcentrum

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

Agressiebehandeling in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie

Agressiebehandeling in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie Agressiebehandeling in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen GGzE centrum kinder- en jeugd psychiatrie Universiteit van Tilburg, Tranzo http://www.youtube.com/watch?list=pl9efc

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

VISIE OP PROBLEEMGEDRAG

VISIE OP PROBLEEMGEDRAG VISIE OP PROBLEEMGEDRAG INLEIDING Bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) kunnen zorgprofessionals en anderen terecht voor expertise over ernstig en aanhoudend probleemgedrag. Het gaat om probleemgedrag

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB - ZORG PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB - ZORG PROVINCIE NOORD-HOLLAND Hulpverlening Lijn5 LVB - ZORG PROVINCIE NOORD-HOLLAND Informatie voor ouders en verzorgers van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Kom verder! www.ln5.nl standelijke

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Psychologie Inovum Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Waarom psychologie Deze folder is om bewoners, hun naasten en medewerkers goed te informeren over de mogelijkheden

Nadere informatie

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Er zijn als het moet Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Onze cliënten Jeugdzorg is er in soorten en maten. De William Schrikker

Nadere informatie

Kerncompetenties psychotherapeut

Kerncompetenties psychotherapeut Kerncompetenties psychotherapeut 5 oktober 2006 Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie Overname is toegestaan, mits ongewijzigd en met gebruik van bronvermelding. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie,

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jeugdformaat (Nieuwe Parklaan) Inspectie jeugdzorg 30 mei 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf E. Verblijf (gezinsvervangende opvang) Verblijf is bedoeld voor jeugdigen voor wie wonen in een (veilige) thuissituatie tijdelijk of langdurig niet mogelijk is. Aanbieders en lokale teams streven ernaar

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Actief burgerschap. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl

Actief burgerschap. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl 2013 Actief burgerschap 0 Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 : 3 Hoofdstuk 2 : : een doel en een middel

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

ReConnect Het vertrouwen tussen kind en ouder herstellen

ReConnect Het vertrouwen tussen kind en ouder herstellen ReConnect Het vertrouwen tussen kind en ouder herstellen INFORMATIEBROCHURE VOOR OUDERS EN VERZORGERS 2 Het vertrouwen tussen kind en ouder herstellen 3 Kinderen horen thuis op te groeien. Helaas is uithuisplaatsing

Nadere informatie

Anders denken, anders doen!

Anders denken, anders doen! Anders denken, anders doen! Emily Janssen en Martine Folkersma 11 november 2016 2015 Het jaar van de grote veranderingen 3 decentralisaties Implementatie Jeugdwet Inrichting van de toegang: start jeugdteams

Nadere informatie

deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder verder met autisme dr. leo kannerhuis locatie Nijmegen

deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder verder met autisme dr. leo kannerhuis locatie Nijmegen deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder locatie Nijmegen informatie voor jongeren, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

GGzE centrum autisme volwassenen

GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen Centrum voor specialistische zorg, kennis en ontwikkeling op het gebied van autisme Informatie voor verwijzers >> GGzE centrum autisme

Nadere informatie

Eigen regie bij LVB cliënten. Brigitte Althoff

Eigen regie bij LVB cliënten. Brigitte Althoff Eigen regie bij LVB cliënten Brigitte Althoff Voorstellen Onderzoek gedaan naar de ethische dilemma's in de ambulante zorg voor volwassen cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) die alcohol

Nadere informatie

Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak!

Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Behandelcentrum Kinderen Verder met autisme Het Behandelcentrum Kinderen In ons Behandelcentrum Kinderen bieden wij een gespecialiseerd en

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

De kortste lijn naar herstel

De kortste lijn naar herstel De kortste lijn naar herstel met ggz 1 met Met 450 mensen werken we hard aan de ggz van Noord- en Midden-Limburg. Waarom doen we dat? elkaar 2 4 5 Onze missie Met ggz biedt de kortste lijn naar herstel

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk Informatie voor professionals Crisisopvanggroep de Uitwijk Wat biedt de Uitwijk? De Uitwijk is een crisisopvanggroep van Trias voor zes tot tien kinderen/ jongeren. Het gaat om normaal begaafde jongens

Nadere informatie

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Inhoud Iets over de GGZ Via afdeling Ouderenzorg Naar taken van de SPV Het GGZ traject dementie Met aandeel van de SPV (PIT?) Naar gedwongen afronding (IBS/RM)

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s me nse nkennis Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s Veiligheid in gezinnen staat of valt met goede samenwerking in de keten, daarom hebben wij samenwerking tot de kern van deze opleiding

Nadere informatie

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Richtlijnen/wenken voor het gebruik van onze groepsvisie: Context Het is van steeds groter belang dat we dezelfde boodschappen vertellen (naar patiënten,

Nadere informatie