Geleerde bladen van de XVIIDE eeuw tot 2005: welke weerklank krijgt wetenschap in de geschreven pers?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geleerde bladen van de XVIIDE eeuw tot 2005: welke weerklank krijgt wetenschap in de geschreven pers?"

Transcriptie

1 Geleerde bladen van de XVIIDE eeuw tot 2005: welke weerklank krijgt wetenschap in de geschreven pers?

2 Het Federaal Wetenschapsbeleid heeft als opdracht het wetenschappelijk en cultureel potentieel van België maximaal te benutten ten behoeve van de beleidsmakers, de industrie en de burgers: «een beleid voor en door de wetenschap». Het reproduceren van uittreksels uit deze publicatie is toegestaan voor zover daar geen commerciële bedoelingen mee gemoeid zijn en voor zover dat past in de opdrachten van het Federaal Wetenschapsbeleid. De Belgische Staat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van gegevens die in deze publicatie zijn opgenomen. Het Federaal Wetenschapsbeleid noch enige andere persoon die in zijn naam optreedt is verantwoordelijk voor het gebruik dat zou kunnen worden gemaakt van de informatie in deze publicatie of voor eventuele fouten die er, ondanks de uiterste zorg bij de voorbereiding van de teksten, nog in zouden staan. Info: Pierre Demoitié Brussel, juni 2006

3 De plaats van de wetenschap in de geschreven pers Liesje Coertjens Dimitri Mortelmans Stien Smets

4 1 Dankwoord In deze studie staat de rol van de geschreven pers in het communiceren over wetenschap centraal. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Federale Overheidsdienst (FOD) Wetenschapsbeleid. Als federaal overheidsorgaan verantwoordelijk voor het wetenschapsbeleid, volgen zij de communicatie over wetenschap in ons land met bijzondere aandacht. Teneinde deze communicatie in kaart te brengen en te optimaliseren, gaven zij de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Luik de opdracht een profielstudie uit te voeren naar de plaats van de wetenschap in de geschreven pers en dit naar analogie van de studie van Biltereyst en Lits over de audiovisuele media (uitgevoerd in 2001). Dit rapport geeft het verslag van de analyse van de Vlaamse geschreven pers. Het Franstalige onderzoek werd uitgevoerd in Luik onder de leiding van onze Franstalige collega s Durand en Servais. Bij de totstandkoming van dit rapport, kregen wij hulp vanuit verschillende hoeken. In dit voorwoord willen we als onderzoeker uitdrukkelijk onze dank betuigen aan de hulp die we tijdens het onderzoek mochten ontvangen. We vangen hiermee aan door Pierre Demoitié van de FOD Wetenschapsbeleid te bedanken en ook onze collega s uit Luik, prof Durand, Christine Servais, David Leloup en Elise Vandeninden. Het was een aangename samenwerking. Ann van der Auweraert was een grote hulp voor ons in het aanleveren van de juiste inleesbronnen over wetenschapscommunicatie. Maria De Dauw en Françoise Dedrie werkten eveneens, in het kader van het vak Leeronderzoek, mee aan dit rapport. Hun werk vormde in belangrijke mate mee de inspiratie voor het theoretisch kader. Françoise Dedrie nam bovendien het opstellen van het interviewprotocol en het afnemen van de interviews voor zich. Maria De Dauw werkte mee aan de datacodering en kwalitatieve analyse. Ook Fiona Hellemans en Ariane Van Houdt codeerden vele artikels, waarvoor dank. Ten slotte bedanken we langs deze weg eveneens de tien journalisten van De Standaard, De Morgen, Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws, Knack, P-magazine, EOS, Scientific American en Science Connection die een beetje van hun kostbare tijd afstonden voor een interview. De resultaten van deze studie worden toegelicht op de studiedag van 12 juni 2006 Geleerde bladen van XXVIIde eeuw tot 2005: Welke weerklank krijgt wetenschap in de geschreven pers?. Liesje Coertjens, Dimitri Mortelmans, Stien Smets Antwerpen, mei

5 2 Inhoudstafel > 1 DANKWOORD 2 > 2 INHOUDSTAFEL 3 > 3 ACHTERGROND: WETENSCHAPSCOMMUNICATIE GESITUEERD WAT IS WETENSCHAPSCOMMUNICATIE? FUNCTIES VAN WETENSCHAPSCOMMUNICATIE DE ROL VAN DE MEDIA IN WETENSCHAPSCOMMUNICATIE ONDERZOEKSVRAGEN 9 > 4 METHODOLOGIE OUTPUTANALYSE REDACTIONEEL BELEID EN DE ROL VAN WETENSCHAPSJOURNALISTEN 11 > 5 KWANTITATIEVE PROFIELANALYSE VAN DE WETENSCHAPSCOMMUNICATIE IN DE VLAAMSE GESCHREVEN PERS IN OVERZICHT VAN HET AANBOD AAN WETENSCHAPSCOMMUNICATIE HET GEWICHT VAN DE WETENSCHAPSCOMMUNICATIE DE VORM VAN HET WETENSCHAPSARTIKEL INHOUDELIJKE VERDELING VAN WETENSCHAPSARTIKELS Welke disciplines komen in beeld? Thematische analyse van wetenschapscommunicatie HOE KOMT WETENSCHAP IN BEELD? DRIE OPVALLENDE CASES UIT De doorbraak van een groot dossier De constructie van de wedloop van de wetenschappen 26 > 6 REDACTIONEEL BELEID VERSUS INDIVIDUELE VRIJHEID VAN DE JOURNALIST TAV WETENSCHAP INLEIDING: REDACTIESTIJLEN STIJLEN IN WETENSCHAPSJOURNALISTIEK NIEUWSGARING NIEUWSSELECTIE NIEUWSVERWERKING TYPES VAN WETENSCHAPPERS 34 > 7 BESLUIT 36 > 8 BIJLAGE: OVERZICHT VAN DE INTERVIEWS 39 > 9 BIBLIOGRAFIE 40

6 3 Achtergrond wetenschapscommunicatie gesitueerd

7 For most people the reality of science is what they read in the press. They understand science less through direct experience or past education than through the filter of journalistic language and imagery. (Nelkin, 1987: 2) 84% van de hoofdredacteurs en 87% van de journalisten vindt dat de hoeveelheid wetenschapsnieuws in de media de laatste jaren is toegenomen ( ). Voor de toekomst zijn de verwachtingen bijzonder hoog: 83.3% van de hoofdredacteurs denkt dat de hoeveelheid wetenschapsnieuws in de media in de toekomst nog zal toenemen ( ). Eveneens 83.3% van de journalisten verwacht een toename van de hoeveelheid wetenschapsnieuws in de media (Winnubst, 1990: 380) Door diverse wetenschappers wordt een toename vastgesteld van de belangrijkheid van wetenschapscommunicatie in termen van de ruimte die de pers vrijmaakt voor het communiceren over wetenschappelijke resultaten (Winnubst, 1990). Maar niet enkel de ruimte die vrijgemaakt wordt stijgt, ook de belangrijkheid van de wetenschap an sich in de pers neemt volgens Van Zutphen toe: kennis over wetenschap en techniek wordt gewichtiger om te kunnen meedraaien in de samenleving (Van Zutphen et al, 2004). De geschreven pers vervult deze rol niet alleen maar wordt toch gezien als een van de belangrijkste kanalen waarlangs wetenschapscommunicatie gevoerd wordt (Nelkin, 1987). Dit onderzoek is in feite een vervolgonderzoek. In 2001 onderzocht Daniël Biltereyst, in opdracht van de toenmalige Federale Diensten voor Wetenschappelijk, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC), de rol van het medium televisie in wetenschapscommunicatie (Biltereyst, 2001). Hierbij kwam hij tot de vaststelling dat wetenschappen nauwelijks of niet aan bod komen op de commerciële zenders en dat het aandeel autonome wetenschappelijke programmaformats op de publieke omroep de laatste jaren daalde. Wanneer wetenschappen in andere programma s aan bod komen, ligt de nadruk meestal op de persoonlijke of maatschappelijke implicaties, aldus Biltereyst. In 2005 wenste de Federale Overheidsdienst (FOD) Wetenschapsbeleid de studie over de audio-visuele media aan te vullen met een beschrijving van de rol van de wetenschapscommunicatie in de geschreven pers. Meer concreet zal dit onderzoek nagaan wat de plaats is van wetenschap in de Vlaamse dag- en weekbladen en hoe het wetenschappelijk bedrijf (Vlaams maar ook internationaal) hier in beeld komt. Deze analyse zal worden aangevuld met een beschrijving van het redactioneel beleid inzake wetenschapsberichtgeving en de rol van de (wetenschaps)journalist hierin. Voorliggend rapport is als volgt gestructureerd. We vangen aan met een theoretische kadering van de problematiek van de wetenschapscommunicatie. Daarbij wordt eerst gezocht naar een adequate afbakening van het begrip om dit vervolgens in een ruimer theoretisch perspectief te plaatsen en de onderzoeksvragen van de studie scherp te stellen. Na een toelichting van de gehanteerde methodologie, worden de resultaten van het onderzoek beschreven, waarbij kwantitatieve en kwalitatieve bevindingen worden geïntegreerd. Het rapport sluit af met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en reeks aanbevelingen voor de FOD Wetenschapsbeleid en de (wetenschaps)jour nalisten. 5

8 3.1 Wat is wetenschapscommunicatie? Het aantal definities van communicatie is legio. Inherent geldt hetzelfde voor wetenschapscommunicatie. In de literatuur is geen eensluidende definitie te vinden voor het begrip. Integendeel, er worden voor het fenomeen zelf als vele omschrijvingen en terminologieën gehanteerd: wetenschapscommunicatie, wetenschappelijke communicatie, wetenschapsvoorlichting, wetenschapspopularisering, Hanssen (2003) heeft het terecht over toverbalwoorden. We vangen daarom aan met een begripsverduidelijking. Cloître en Shinn (in Bucchi, 1998) onderscheiden verschillende niveaus van wetenschappelijke communicatie, met elk hun schrijfstijlen en terminologie. In de eerste plaats is er het niveau van de intraspecialist. Hier communiceren wetenschappers, als specialisten op hun vakdomein of (sub)discipline, onder elkaar in gespecialiseerde wetenschappelijke tijdschriften. Op dit niveau kenmerkt de communicatie zich door een hoge graad van specialisatie en vaak een uitgebreid gebruik van empirische gegevens. Het tweede niveau is dat van de interspecialisten, waarbij wetenschapscommunicatie zich concretiseert in artikels voor geïnteresseerden en wetenschappers. Het niveau blijft zeer gespecialiseerd maar het doelpubliek verruimt in sterke mate. Schoolvoorbeelden van tijdschriften die dit soort artikels opnemen, zijn Nature en Science. Een derde niveau betreft het pedagogische niveau. Hier is het doelpubliek voornamelijk studenten in opleiding of een ruimer publiek dat een inleidende kennis in een bepaald vakgebied willen opdoen. De publicaties nemen hier meestal niet de vorm van artikels aan maar zijn veeleer inleidende handboeken. Tot slot wordt het populaire niveau onderscheiden. Hier neemt de wetenschapscommunicatie de vorm aan van eenvoudiger geschreven artikels voor een groot (leken)publiek. Dit onderzoek focust zich op dat laatste niveau dat ook wel als wetenschapspopularisering omschreven wordt. Het doel van deze vorm van communicatie wordt als duaal omschreven: «het voor grote publiek toegankelijk maken van wetenschappelijk kennis, in de twee betekenissen: toegankelijk in de betekenis van begrijpelijk (bewerken) en in die van fysisch bereikbaar (verspreiden)». (Winnubst, 1990: 34) Deze laatste definitie maakt tevens ook de intermediaire rol van de media duidelijk. Artikels op het populaire niveau worden immers zelden geschreven door de wetenschappers zelf. Het zijn (wetenschaps)journalisten die de vertaling maken van de wetenschappelijke resultaten naar het grote publiek. Vereenvoudigd kunnen we stellen dat wetenschappers hun bevindingen communiceren aan het publiek en hiervoor gebruik maken van media. Maar journalisten doen echter meer dan een louter verspreiden, zij selecteren tussen boodschappen en vertalen deze. Ook wordt de ontvanger, het grote publiek, niet als een passieve actor aanzien. Er ontstaat een soort semi-circulair communicatiemodel: een bron (de wetenschapper) stuurt een boodschap naar de media, die op hun beurt een gemediëerde boodschap doorgeven aan het publiek waarop het publiek dan feedback geeft (Van den Bulck, 2004).

9 3.2 Functies van wetenschapscommunicatie Effectieve wetenschapscommunicatie ontstaat wanneer men (de wetenschap) in staat is om individuen door het aanbieden van kennis, ervaringen en (denk-) beelden emotioneel, fysiek en intellectueel aan zich en aan elkaar te binden (Dijkstra et al, 2003: 119). Zowel de wetenschappelijke wereld als het lekenpubliek wint bij dergelijke effectieve wetenschapscommunicatie en dat om uiteenlopende redenen. Grosso modo zijn er twee types motieven voor wetenschapscommunicatie te onderscheiden. In de eerste plaats zijn er de zelfzuchtige motieven vanuit de wetenschappelijke gemeenschap. Wetenschappers hebben er belang bij dat de angst en het wantrouwen ten aanzien van de wetenschap opgeheven wordt en er een positieve attitude ten aanzien van wetenschap en techniek wordt gecultiveerd. Publieke ondersteuning van wetenschap en techniek maakt namelijk dat de noodzakelijke fondsen voor wetenschappelijk onderzoek niet opdrogen. Dit is onderdeel van het feedbackproces. Daartegenover staan de altruïstische beweegredenen voor wetenschapscommunicatie (Winnubst in Maeseele, 2004). Deze redenen kunnen we opdelen in economische, democratische en culturele motieven. In eerste instantie heeft wetenschapscommunicatie een economische drijfveer. Enkel door te investeren in knowledge capital, met name technologische vooruitgang, is verdere groei en grotere voorspoed mogelijk (Maeseele, 2004). Ook de Europese Unie treedt, met de Lissabonrichtlijn, deze stelling bij. Het economische belang van een activerende en initiërende wetenschaps- en techniekcommunicatie is sterk toegenomen. Vakkennis in de eenentwintigste eeuw veroudert sneller. Wetenschapscommunicatie kan hierop inspelen. De toegenomen halveringstijd van opleiding en informatie doet de bevolking immers uit eigen belang (om zichzelf beter te positioneren op de arbeidsmarkt) zelf actief op zoek gaan naar informatie over wetenschap en techniek (Nota Wetenschaps- en Techniekcommunicatie, 2000). Het economische argument is erg verwant met cultureel motief, dat stelt dat wetenschapscommunicatie de burger helpt bij zijn integratie in de kennismaatschappij. Volwaardige culturele participatie van alle bevolkingsgroepen is alleen mogelijk als zij ook op de hoogte zijn van de betekenis van wetenschap en techniek als grondslagen voor de cultuur in brede zin (Hanssen et al, 2003) Hierin zit ook een educatief motief verscholen: wetenschapscommunicatie kan jongeren motiveren om wetenschap als mogelijke studie- en beroepskeuze te zien. Dit garandeert op haar beurt de noodzakelijke innovatiegraad in onze samenleving (Biltereyst, 2001). De gelijkenis met het economische motief is dat wetenschapscommunicatie indirect helpt de wetenschappelijke gecijferdheid of scientific literacy te verhogen. Het verschil zit in de keuze voor wetenschappen of een permanente bijscholing achteraf. We onderscheiden tot slot ook een democratisch motief. Het publiek betaalt immers belastingen waarmee wetenschappelijk onderzoek gefinancierd wordt. De burgers hebben dan ook het recht te weten wat er met dat belastingsgeld gebeurt. Bovendien ondergaan de burgers elke dag de consequenties van wetenschap en technologie (Maeseele, 2004). Voor het functioneren van de democratie is het dus nodig dat de bevolking goed geïnformeerd is over de ontwikkelingen van wetenschap en techniek en mee kan beslissen over de toepassing ervan (Hanssen et al, 2003). Public understanding of science and technology is critical in a society increasingly affected by their impacts and by policy decisions determined by technical expertise. At the community level, people are continually confronted with choices that require some understanding of scientific evidence: whether to allow the construction of a nuclear plant or a toxic waste disposal dump, whether to tolerate a child with AIDS in their schools. Similar choices must be made at the personal level: whether to use the pill, whether to eat high-fiber cereals, whether to avoid smoked meat. (Nelkin, 1987) 3.3 de rol van de media in wetenschapscommunicatie Zowel wetenschappers als het (leken)publiek hebben dus belang bij een effectieve wetenschapscommunicatie. Deze communicatie verloopt echter niet rechtstreeks van boodschapper naar ontvanger. Zoals gezegd schrijft de wetenschapper de artikels voor het grote publiek doorgaans niet zelf. De media zijn de cruciale tussenschakel in dit proces. Journalisten doen echter meer dan een loutere verspreiding van berichten. Het verzamelen van, selecteren uit en het bewerken van berichten kunnen we eveneens tot dit intermediaire niveau rekenen. Manheim ziet verschillende stijlen van nieuwsgaring bij journalisten, waaronder twee dominante: het type cultivation en het type hunter-gathering. In het eerste type heeft

10 de journalist een gepland systeem voor nieuwsgaring en maakt hij gebruik van zijn eigen vertrouwde bronnen (Manheim in McQuail, 2000). Onderzoek van Becker en Van Rooijen (2001) bevestigt dat journalisten sterk zijn aangewezen op een netwerk van informanten. Vaktijdschriften, rapporten van wetenschappers, kranten en tijdschriften zijn ook populaire informatiekanalen. De bronnen blijken bovendien in bepaalde combinaties te worden gebruikt. Er is een cluster massamedia en daarnaast een cluster van primaire bronnen (gesprekken, rapporten en vaktijdschriften). Voor wetenschapscommunicatie verkiezen journalisten, zowel de algemene als de wetenschapsreporters, het face-to-face contact met onderzoekers en oorspronkelijke publicaties als informatiebron. In het tweede type, hunter-gathering, gaat de journalist op zoek naar fenomenen die een mogelijk verhaal kunnen opleveren (Manheim in McQuail, 2000). Het opzienbarende karakter van een gebeurtenis wordt hierbij vaak als criterium gehanteerd (de zogenaamde frequentie en drempelwaardecriteria). Hierdoor wordt wetenschapscommunicatie benadeeld. Wetenschap is immers zelden groot nieuws. Er is wel vaker aandacht voor het afgewerkte product, een belangrijke doorbraak of prestigieuze prijzen dan voor de wetenschappelijke processen die aan de resultaten voorafgaan. Galtung en Ruge (in Huypens, 2003) onderscheidden nog twaalf andere kenmerken die de nieuwswaarde van een item bepalen. Zonder volledig te willen zijn, pikken we er enkele belangrijke kenmerken uit. Ondubbelzinnigheid is een criterium dat vaak nadelig uitdraait wanneer het wetenschap betreft. De nuance die in de wetenschappelijke vakcommunicatie zeer sterk aanwezig is, moet in het snelle journalistieke werk vaak sneuvelen. Exclusiviteit impliceert het enkel aanbieden aan één medium of het in primeur aanbieden van die informatie. Het criterium van de continuïteit stelt dat gebeurtenissen die in het nieuws kwamen, enige tijd nieuwswaardig blijven. Nieuws dat kan gekoppeld worden aan een individu (personificatie) maakt eveneens meer kans om geselecteerd te worden. Ook halen recente en negatieve zaken gemakkelijker het nieuws. Het nabijheidcriterium stelt ten slotte dat hoe dichter iets bij huis gebeurt, hoe meer belang eraan wordt gehecht. In de verzamelde informatie wordt vervolgens een selectie doorgevoerd. De communicatoren richten zich hierbij op hun lezerspubliek, door steeds rekening te houden met wat het al dan niet interessant zou vinden. Dit is de welbekende rol van gatekeeper die een journalist vervult. door het selecteren van verhalen uit de oneindige hoeveelheid ervan, definiëren ze (journalisten) bepaalde topics als nieuwswaardig en andere niet. Door hun keuze van titels en tussentitels legitimeren of bekritiseren ze publiek beleid. Door hun selectie van details geven ze hun lezers de instrumenten om over wetenschap en technologie op een bepaalde manier na te denken (Nelkin, 1987). Na het zoeken en selecteren van informatie, zullen (wete nschaps)journalisten de boodschap «hertalen». Dit blijkt niet altijd een sinecure. Zo is het vakjargon van de onderzoekers niet altijd even gemakkelijk te vatten in gewone taal. Een aantal wetenschappelijke begrippen heeft daarenboven een andere betekenis in het dagdagelijkse gebruik. Uitstekende voorbeelden hiervoor vormen termen als significant, een gemiddelde en representativiteit (Peters, 1998; Van den Bulck, 2005). Bovendien blijkt het niet eenvoudig om wetenschappelijke ontwikkelingen en

11 theorieën beknopt en duidelijk weer te geven. Ook is het vaak moeilijk om zowel snel to the point te komen bij het uitleggen van een wetenschappelijk probleem en tegelijkertijd toch de nodige nuances aan te brengen (Van Der Auweraert, 2003). Ten vierde hebben wetenschappers en journalisten een eigen stijl. De journalist schrijft een verhaal, wat wordt gekenmerkt door een structuur, een richting waarin het verhaal evolueert, een duidelijke boodschap en een perspectief. Volgens Dunwoody (in Peters, 1998) verklaart dit waarom bepaalde stukken wetenschapsinformatie worden opgepikt en andere over het hoofd worden gezien. Verhaalkaders (frames) bieden namelijk een structuur waarbij ruimte wordt aangeboden die moet gevuld worden met informatie uit bronnen. De wetenschappelijke boodschap wordt, vaak tot treurnis van de onderzoeker, bijgeschaafd om in het verhaalkader te passen. 3.4 Onderzoeksvragen In dit onderzoek staan twee onderzoeksvragen centraal die elk hun eigen beslag krijgen in de resultaatbespreking, verder in dit document. In de eerste plaats wil het onderzoek nagaan wat het profiel is van wetenschapscommunicatie in de geschreven pers. Hiervoor doen we een outputanalyse. We belichten op kwantitatieve wijze de wetenschapscommunicatie in de Vlaamse geschreven pers. Concreet zal worden nagegaan wanneer bericht wordt over wetenschapsonderwerpen, in welke dag- en weekbladen iets over wetenschap verschijnt en waar de artikels verschijnen. Ook wordt gekeken of en in welke mate het nabijheidcriterium op wetenschapscommunicatie van toepassing is (van waar) en in welke vorm de artikels verschijnen (hoe). Om te zien of Winnubsts (1990) bedenking dat wetenschapsjournalistiek in mediakringen vooral verwijst naar het schrijven over biomedische en exacte wetenschappen, kijken we naar welke wetenschapsdisciplines en thema s aan bod komen. De resultaten zullen telkens vergeleken worden tussen populaire kranten, kwaliteitskranten en weekbladen. De tweede onderzoeksvraag richt zich op het redactioneel beleid ten aanzien van wetenschapsthema s in Vlaanderen. Biltereyst (2001) concludeerde met betrekking tot het medium televisie dat nieuwsredacties geen doordacht beleid lijken te ontwikkelen ten aanzien van de berichtgeving over wetenschappen en technologie. Dit onderzoek gaat na in welke mate dit anno 2006 al dan niet opgaat voor redacties van de Vlaamse geschreven pers. Centraal in dit deel van het onderzoek staan ook de selectiemechanismen die (wetenschaps)journalisten hanteren ten aanzien van wetenschapscommunicatie en hoe zij hun eigen rol hierin zien. Beide onderzoeksvragen staan echter niet los van elkaar. Bij de analyse van het redactioneel beleid zullen de resultaten van de kwantitatieve analyse meegenomen worden. Ook bekijken we in onze analyse in welke mate de visie van de journalisten overeenstemt met het beeld dat uit de outputanalyse naar voor komt.

12 4 Methodologie Om de twee onderzoeksvragen van deze studie te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethodologieën. In deze paragraaf staan we kort stil bij deze technieken en lichten we de keuzes toe die we maakten in de loop van het onderzoek. 4.1 Outputanalyse Om een profiel te schetsen van de wetenschapscommunicatie in de Vlaamse geschreven pers werd in de eerste plaats gekozen voor een kwantitatieve inhoudsanalyse. We beperkten ons uiteraard tot de Vlaamse pers en kozen om enkel artikels op te nemen uit het jaar Dit heeft als voordeel dat we een profiel kunnen schetsen van één afgerond kalenderjaar. Om artikels te selecteren, maakten we gebruik van Mediargus. Dit is een online databank die toegang biedt tot artikels verschenen in de geschreven (primordiaal Nederlandstalige) pers. Om de hoeveelheid artikels te beperken, werd geopteerd om slechts enkele kranten en weekbladen te nemen. We selecteerden De Standaard en De Morgen als kwaliteitskranten (zie ook: Biltereyst, Van Gompel in Manssens en Walgrave, 1998), Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad vertegenwoordigen de populaire kranten 1 (De Bens in Manssens en Walgrave, 1998). Knack en Trends zijn in de analyse opgenomen als weekbladen. De artikels over het thema wetenschap werden uit de databank gehaald met behulp van één centrale zoekstring 2. Dit leverde een eerste steekproef van 4440 artikels op. Zestien artikels vielen onder een bijzondere auteursrechtelijke bescherming en konden niet uit Mediargus betrokken worden. De zoekstring selecteerde echter soms ook artikels die niet handelen over wetenschap maar toevallig wel een van de zoektermen bevatte (een voorbeeld hiervan is wanneer in de biografie die een interview voorafgaat, wordt vermeld dat iemand doctor in de sociale wetenschappen is). Deze artikels werden door de codeurs tijdens de codeerfase uit de steekproef verwijderd. Zo bleven uiteindelijk 3126 artikels over waarmee de profielanalyse uitgevoerd werd. Gezien het krappe tijdsbestek waarbinnen het onderzoek moest afgerond zijn, werd geopteerd voor een eenvoudige en efficiënte codering van de artikels. Zo werd in de eerste plaats gecodeerd titel, verschijningsdatum en paginanummer waarop het artikel verscheen. Hoe over wetenschapscommunicatie bericht wordt, werd vertaald naar het soort Hierbij werd telkens de nationale editie genomen. 2. Wetenschappe* AND (ESA OR onderzoek* OR universit* OR NASA OR nucleair* OR doctor OR professor OR biolo* OR sociol* OR geschied* OR fysica OR informatic* OR astrono* OR zoölog* OR dokter) NOT «gerechtelijk onderzoek» Deze zoekstring werd eerst uitgetest op enkele kranten, door deze te doorbladeren en te selecteren welke artikels met de operator zouden moeten geselecteerd worden.

13 artikel (zoals faits-divers, lezersbrief, etc) en het niveau van het onderwerp dat in het artikel aan bod komt (regionaal, nationaal, internationaal). Om na te gaan welke wetenschapstak vooral een forum krijgt in de Vlaamse geschreven pers, werd ook op discipline gecodeerd. Tot slot werd aan de codeurs gevraagd een algemene term, een thema op te geven om de inhoudelijke rubricering van de artikels mogelijk te maken. In totaal maakten we gebruik van drie onafhankelijke codeurs die allemaal een deel van de steekproef codeerden met een vooraf opgesteld codeboek. Om de intercodeursvaliditeit te testen werden 100 artikels door de drie codeurs gecodeerd. Hiermee gaan we na of er eventuele verschillen in codeerstijl waren, die de dataset minder betrouwbaar maken. De testen die werden uitgevoerd, gaven aan dat er op de meeste variabelen geen significant verschil was tussen de drie codeurs. Naast de basis voor een kwantitatieve inhoudsanalyse diende de steekproef ook voor de selectie van drie cases die we in een kwalitatieve inhoudsanalyse (Wester, 1995) nader bekeken. Hoe wetenschap uit de verf komt en welke connotaties het krijgt, staat in deze beperkte analyse centraal. De ruimtevaart en in het bijzonder de Marsexpeditie vormden in 2005 een wetenschappelijk succesverhaal met hoge resonantie. Het Hwang-schandaal is een tweede dossier dat in 2005 centraal stond. Deze case gaat over een vermeende- mijlpaal in het kloononderzoek én over de fraude die hiermee gepaard bleek te gaan. Beide dossiers vormen een uitgelezen opportuniteit om beeldvorming over wetenschap na te gaan. Een derde case die we selecteerden, handelt over gender-issues. Hiermee pikken we een belangrijk thema uit de sociaal-wetenschappelijke sfeer op. Het doel van deze case is te kijken of sociale wetenschappen anders uit de verf komen dan de exact wetenschappelijke tegenhangers. 4.2 redactioneel beleid en de rol van wetenschapsjournalisten De tweede onderzoeksvraag die deze studie wil beantwoorden, gaat over het redactioneel beleid van kranten en weekbladen ten aanzien van wetenschap. Daarbij wordt tevens de betekenisverlening van journalisten over de wetenschap bevraagd en achterhaald wat hun referentiekaders zijn voor het berichten over dit onderwerp. Deze tweede vraag maakte een meer kwalitatieve benadering noodzakelijk. Daarom werden tien (wetenschaps)journalisten geïnterviewd op basis van een semi-gestructureerde vragenlijst. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, werden respondenten geselecteerd die werkzaam zijn binnen verschillende mediumtypes (dagbladen en tijdschriften). Vijf van de tien journalisten werken voor de dagbladpers (met name De Standaard, De Morgen, Gazet van Antwerpen (GVA) en Het Laatste Nieuws), twee journalisten schrijven voor een weekblad (Knack en P-magazine) en drie werken voor meer gespecialiseerde pers (EOS, Scientific American en Science Connection). Van deze titels, is Science Connection het enige niet-commerciële blad. De gespecialiseerde pers noch P-magazine werd in de outputanalyse uit de eerste fase betrokken. De reden hiervoor is van eerder praktische aard: ze konden niet via de Mediargus-databank worden geconsulteerd. Het onderzoek wil echter ook een scherper zicht krijgen op de wetenschapscommunicatie in deze tijdschriften waardoor ze wél opgenomen werden in de kwalitatieve onderzoeksronde. De wetenschappelijke magazines zijn iets minder bekend en verdienen daarom een bijkomende toelichting. Eos is een populair wetenschappelijk weekblad dat vooral exactwetenschappelijke onderwerpen brengt, af en toe afgewisseld met een onderwerp uit de menswetenschappen. Het richt zich naar de wetenschappelijk geïnteresseerde leek (interview met EOS-journalist). Scientific American daarentegen schrijft voor lezers met een bepaalde wetenschappelijke voorkennis (interview met journalist bij Scientific American). Het blad verschijnt om de twee maanden en brengt uitsluitend onderwerpen uit de exacte wetenschappen. Science Connection verschijnt in opdracht van de FOD Wetenschapsbeleid, en doet aan wetenschapsvoorlichting eerder dan aan wetenschapsjournalistiek. Alle onderzoeken die in opdracht van de dienst gebeuren, kunnen hun onderzoeksresultaten in het tijdschrift publiceren. Science Connection heeft bijgevolg geen journalisten in dienst, enkel redacteurs die de artikels van de wetenschappers nalezen. 11

14 5 Kwantitatieve profielanalyse van de wetenschapscommunicatie in de Vlaamse geschreven pers in 2005 De eerste fase van het onderzoek bestaat uit het schetsen van een profiel van de wetenschapscommunicatie in de Vlaamse pers. Hierbij geven we de resultaten van de kwantitatieve inhoudsanalyse die uitgevoerd werd op artikels die verschenen in het jaar 2005 in zes Vlaamse krant- en tijdschrifttitels. Het doel van de analyse gaat niet verder dan een beschrijvende weergave presenteren van de omvang aan artikels over een wetenschappelijk thema en de plaats die deze artikels krijgt in dit geheel. Om de verschillende tabellen te kaderen, zullen we gebruik maken van de reacties die wetenschapsjournalisten gaven in de tweede fase van het onderzoek. Ook al ging deze fase in hoofdzaak over het redactionele beleid dat gevoerd wordt in de Vlaamse media, toch zijn verschillende uitspraken relevant in het interpreteren van de profielstudie. 12

15 5.1 overzicht van het aanbod aan wetenschapscommunicatie Van de zes titels die in de Mediargus-steekproef betrokken werden, komt De Morgen naar voor als krant die het meest aandacht besteedt aan wetenschap. De krant publiceerde 34.1% van de in 2005 verschenen artikels over wetenschap. Daarna volgt De Standaard (27.3%). De populaire kranten Het Nieuwsblad en Gazet Van Antwerpen (GVA) volgen op enige afstand met respectievelijk 17.5 en 10.3%. De twee, door Biltereyst (in Manssens, 1998) als kwaliteitskranten omschreven titels, besteden in verhouding duidelijk meer aandacht aan wetenschapscommunicatie. Wat de twee weekbladen betreft, scoorde Knack op het vlak van communicatie over wetenschap beduidend hoger dan Trends (7.9% tegenover 2.9%). Tabel 1 > Artikels over wetenschapscommunicatie naar krant of weekblad N % De Morgen ,1 De Standaard ,3 Het Nieuwsblad ,5 GVA ,3 Knack 247 7,9 Trends 92 2,9 Omwille van hun wekelijkse verschijningsdatum zijn de tijdschriften uiteraard niet met de kranten te vergelijken. Als we de theoretische oefening zouden maken om het aantal publicatiemomenten in rekening te nemen, komt Knack trouwens bovenaan te staan met een relatief aandeel van 31.2 percent wat ruim meer is dat De Morgen die dan op 22.5 % zou uitkomen. Bekijken we de verdeling van de artikels over de maanden van 2005, dan zien we dat januari eruit schiet als de maand waarin meer informatie over wetenschap verscheen (10.4% van alle in 2005 verschenen artikels (zie Tabel 2). De stijging is vooral voor de kwaliteitskranten meer uitgesproken. Uit de gegevens komt ook een tijdelijke daling tijdens de zomermaanden naar voor. Augustus lijkt dan weer wel een relatief goede maand voor wetenschapscommunicatie. Alle dag- en weekbladen - met uitzondering van De Standaard - kennen dan een tijdelijke stijging. In de interviews bevestigen de journalisten deze trend. Hoeveel ruimte wetenschapscommunicatie krijgt, is in sterke mate afhankelijk van het nieuwsaanbod. Dit impliceert dat tijdens nieuwsluwe periode er extra ruimte is voor wetenschappen. Dus in komkommertijd, in de vakantie, is er altijd veel plaats, dan hebben we veel meer kans. Maar als het heel druk is, een dag met heel veel nieuws, politiek of faitsdivers of rampen, dan valt dit thema als eerste weg. (journalist bij populaire krant) 13

16 Tabel 2 > Wetenschapscommunicatie naar maand Totaal De Morgen De Standaard GVA Het Nieuwsblad Knack Trends januari 10,4 10,6 10,7 10,9 9,3 10,9 9,8 februari 8,0 8,4 7,7 9,9 7,1 7,7 6,5 maart 10,0 8,6 8,9 10,6 12,6 12,1 14,1 april 9,9 9,5 10,6 9,3 10,8 8,1 8,7 Mei 9,6 9,0 10,3 7,8 10,2 10,9 8,7 Juni 9,3 8,1 9,6 13,0 8,9 7,3 16,3 juli 5,4 5,9 5,6 5,6 5,7 2,4 3,3 augustus 7,7 9,7 5,6 7,5 7,7 8,1 4,3 september 7,1 7,5 6,6 5,9 7,5 6,9 8,7 oktober 6,8 6,1 8,2 5,0 6,2 10,1 2,2 november 6,3 5,7 7,4 5,3 5,3 6,1 12,0 december 9,5 10,9 8,7 9,3 8,8 9,3 5,4 14

17 Ook in december is er sprake van een beperkte opleving. Een mogelijke verklaring is dat die maand jaaroverzichten verschijnen, waarin wetenschappelijk nieuws opnieuw wordt opgehaald. De ratio van wetenschapscommunicatie tot het totaal aantal artikels zou in dit geval niet stijgen. Dit wordt echter niet bevestigd door de data. Vooral tussen pagina 21 en 30 verscheen in december 2005 meer wetenschapscommunicatie. Hiermee kunnen we veronderstellen dat niet zozeer in de eindejaarsbijlagen er meer wetenschapsnieuws verscheen, maar dat wetenschapscommunicatie tijdens december minder concurrentie onderging van andere thema s. Teneinde een verklaring te geven aan deze plotse stijging in december, keken we meer gedetailleerd naar de onderwerpen die toen aan bod kwamen. Hieruit bleek dat vooral de ontmaskering van dokter Hwang (zie verder) een zeer dominant gegeven was op het einde van het jaar. Bovendien was het eindejaar aanleiding tot het publiceren van onderzoeken over geluk, feestdagenkilo s en kerstcadeaus. Hoewel deze artikels geen uitzonderlijk hoog volume artikels vertegenwoordigen, zorgen zij wel mee voor de stijging op het einde van het jaar. Als we naar de afzonderlijke media gaan kijken, springen de tijdelijke hoogtes bij Trends in het oog. In maart en juni en november 2005 publiceerde dit weekblad beduidend meer artikels over wetenschap. Het reële aantal artikels is zoals gezegd vrij beperkt voor Trends, wat maakt dat kleine absolute verschillen in de percentages grote sprongen laten zien. Bovendien verscheen Trends in maart en juni vijf maal. Dit is ook voor Knack een verklaring van de plotse piek in maart. We onderzochten tevens op welke dagen wetenschap het vaakst verschijnt in de Vlaamse dagbladen 1. Er is van maandag tot vrijdag een stijgende lijn te bemerken in de wetenschapscommunicatie. Maandag is de minst populaire dag (11.1%). Woensdag en donderdag scoren vrij gelijk (16.0% en 17.1%). Op vrijdag piekt het aantal artikels over wetenschapscommunicatie tot 21.8% (en dit onder invloed van De Standaard). Tabel 3 Artikels naar publicatiemoment in de week Totaal De Morgen De Standaard GVA Het Nieuwsblad Zondag 2,3 11,7 Maandag 11,1 10,3 10,6 13,7 12,0 Dinsdag 13,8 15,2 11,5 15,3 13,7 Woensdag 16,0 19,1 14,0 17,1 12,2 Donderdag 17,1 16,9 18,4 14,6 16,8 Vrijdag 21,8 18,3 32,4 16,2 15,1 Zaterdag 18,0 20,1 13,0 23,1 18,4 1. Zondag wordt in deze bespreking buiten beschouwing gelaten. Die dag verschijnt enkel Het Nieuwsblad Op Zondag. 15

18 Als we vervolgens opsplitsen naar krant merken we dat De Morgen meer dan gemiddeld scoort op zaterdag. Toch verschijnen ook op woensdag en vrijdag veel artikels. Enkel op maandag is er een dip in de cijfers. Dit hangt samen met de afwezigheid van de EGO-katern die dag. Ook is er de eerste werkdag van de week traditioneel meer sportnieuws, wat de ruimte voor wetenschap (maar ook ander nieuws) inperkt. De Standaard kent een ander profiel. Hier zien we voornamelijk veel artikels op vrijdag verschijnen. Ook hier hangt dit samen met de bijhorende wetenschapsbijlage in de krant. De stijging van donderdag in vergelijking met woensdag kan misschien verklaard worden door de katern Letteren, waarin ook boeken uit de wetenschappen aan bod komen 1. Na twee dagen met veel wetenschapsnieuws daalt het aantal artikels in De Standaard sterk op zaterdag. De twee populaire kranten vertonen een nog ander publicatieritme. Zo brengt GVA nagenoeg elke dag evenveel wetenschapsnieuws. Enkel zaterdag en in mindere mate ook woensdag - springt eruit. Het Nieuwsblad kent ook een vrij gelijk verloop aan wetenschapscommunicatie, met evenwel een verhoging op zaterdag en donderdag. 5.2 het gewicht van de wetenschapscommunicatie In welke mate wetenschap nieuws is, gaan we na door te kijken op welke pagina de artikels hierover vooral verschijnen. Algemeen blijkt dat wetenschappen zelden de voorste regionen van de kranten of weekbladen halen. Slechts 3.1% van de artikels over wetenschap verschijnen op de voorpagina. Bij pagina twee stijgt dit tot 7.4%, waarna het terug daalt tot 5.1% op pagina drie. Als we veronderstellen dat belangrijk nieuws op de eerste drie pagina s verschijnt, dan blijkt dat meer dan 84% van de wetenschapscommunicatie geen belangrijk nieuws is. Tabel 4 > Plaats van wetenschap Totaal De Morgen De Standaard Gazet Van Het Nieuwsblad Knack Trends Antwerpen Voorpagina 3,1 3,4 4,7 1,6 2,9 Pagina 2 7,4 10,7 10,0 5,6 3,5 Pagina 3 5,1 5,7 5,5 6,5 5,3 1,2 Elders 84,4 80,3 79,8 86,3 88,3 98,8 100,0 Toch zijn er verschillen tussen de kranten. Van alle artikels over wetenschap die in De Standaard verschenen, zijn er 4.7% die de voorpagina halen, tegenover 3.4% bij De Morgen. Opnieuw liggen de populaire kranten hier ver achter. Wetenschapscommunicatie is dus vaker voorpaginanieuws in de kwaliteitskranten dan in de populaire kranten. Ook op pagina twee verschijnt in de kwaliteitskranten meer over de wetenschap dan in hun populaire tegenhangers. De artikels die op pagina één van de kranten verschenen, werden van naderbij op hun inhoud bekeken. Hierbij springt in het oog dat vooral de medische wetenschappen de voorpagina halen, met thema s als de dopingtest van Rutger Beke of 1. We merken hierbij op dat de data gaan over 2005, ondertussen zijn de Wetenschapsbijlage en Letterenbijlage van dag gewisseld. 16

19 de problematiek van de vogelgrieppandemie. Daarbuiten kwamen ook wetenschappelijke doorbraken aan bod, in het kader van het onderzoek naar Alzheimer en op het domein van de genetica. Ook het plan van Moerman voor een braingain haalde meermaals de voorpagina. Het valt op dat het hierbij steeds gaat om onderwerpen in de actualiteit die wetenschappelijk worden gekaderd. Nieuws dat vanuit de wetenschappelijke wereld naar buiten wordt gebracht, haalt de voorpagina niet. Als journalisten onderzoek aan de actualiteit kunnen ophangen, is de kans op selectie veel groter. Vooral voor sociaal-wetenschappelijke onderwerpen lijkt dit te gelden. Berichten uit de exacte wetenschappen verschijnen meestal als er een belangrijk onderzoek wordt gepubliceerd. Voor humane onderwerpen is de logica vaak omgekeerd: daar komt een onderzoeker meestal in beeld als er iets gebeurt op maatschappelijk vlak. Bij een beschrijving van een echtscheidingszaak, zal bijvoorbeeld een socioloog worden ingeschakeld om de kwestie te beoordelen en algemene cijfers te geven. Aangezien dit soort verhalen niet vaak vooraan in het nieuws staan, kan dat verklaren waarom humane wetenschappen minder op de eerste pagina s voorkomt. Journalisten doen dit niet alleen voor actuele gebeurtenissen, ook zogenaamde nieuwskapstokken zijn vaak een manier om wetenschappelijk nieuws een belangrijke plaats in het nieuws te geven. Dat is vooral zo voor zaken die al veel aan bod komen, zoals nieuws over holebi s, vrouwenrechten of bepaalde ziektes. Om te voorkomen dat het publiek verzadigd raakt, zullen journalisten onderzoek over die onderwerpen niet altijd publiceren. Als er echter een aanzet is in de actualiteit - zoals de nationale Holebidag, de Dag van de Vrouw of een internationale conferentie rond Aidspreventie - brengen journalisten die onderzoeken meestal wél, zelfs als ze niet brandend actueel of heel maatschappelijk relevant zijn. Als publicatiestrategie zouden wetenschappers die op dat soort domeinen actief zijn, er dus goed aan doen om hun onderzoek rond zo een journalistiek interessante datum te publiceren. Tabel 5 bevestigt dat exacte wetenschappen in de kranten en weekbladen vaker vooraan verschijnen. Bijna 18% van alle artikels die werden gepubliceerd over exacte wetenschappen, verscheen op de eerste drie pagina s, tegenover bijna 10.5% bij de humane wetenschappen. Voor de voorpagina is het verschil het duidelijkst. Tabel 5 > Plaats en niveau naar wetenschapsdiscipline oud Plaats Exact Humaan Voorpagina 3,7 1,8 Pagina 2 8,2 5,8 Pagina 3 6,1 3,0 Elders in de krant/het weekblad 82,0 89,4 Niveau Internationaal 60,5 46,4 Nationaal 15,2 21,8 Regionaal 9,1 15,4 Gemengd 9,7 12,7 Niet duidelijk 5,5 3,8 17

20 Het niveau waarop het nieuws zich situeert, verklaart dit gedeeltelijk. Hiervoor werd nagegaan van waar de wetenschapscommunicatie komt: of een internationale wetenschapper bijvoorbeeld een doorbraak meldt, of deze zich situeert aan een van de eigen universiteiten. Deze indeling is echter niet altijd zuiver, zo wordt bij internationaal wetenschappelijk nieuws regelmatig een nationale of regionale component toegevoegd (bv. een wetenschapper die uitlegt hoe het daaromtrent in België staat). Dergelijke artikels werden als gemengd gecodeerd. Artikels uit de exacte wetenschappen zijn veel vaker internationaal van aard (60.5% tegenover 46.4% uit de humane wetenschappen). We kunnen veronderstellen dat er zich internationaal frequenter grote events aandienen. Nieuws over humane wetenschappen komt vaker van nationaal of regionaal niveau, wat deels te verklaren is door het actualiteitsgebonden karakter van deze disciplines. We stellen voor de humane wetenschappen ook meer een mengvorm vast (bijvoorbeeld, internationale bevindingen die worden aangevuld met nationale of regionale onderzoeken). Eerder wezen we reeds op de nabijheid als belangrijke factor bij de selectie van (wetenschappelijk) nieuws. Gebeurtenissen die dicht bij huis plaatsvinden, of waarmee de lezer zich kan identificeren, maken meer kans op selectie. Dit wordt echter niet bevestigd door onze data. 55.7% van de wetenschapscommunicatie komt van het internationale niveau. Nationaal wetenschappelijk nieuws is goed voor 17% en het regionale bengelt achteraan met 11%. In één op tien artikels worden de verscheidene niveaus gemengd. Voor wetenschapscommunicatie worden dus vooral bronnen en gebeurtenissen van internationale aard gebruikt al moet hierbij vermeld worden dat dit vaak kortere faitsdivers artikels zijn. Tabel 6 > Niveau van wetenschapscommunicatie naar krant/weekblad Totaal De Morgen De Standaard GVA Het Nieuwsblad Knack Trends Internationaal 55,7 67,8 50,4 41,0 54,7 48,6 41,3 Nationaal 17,4 12,1 21,6 23,9 17,7 15,8 18,5 Regionaal 11,2 7,2 13,4 17,1 13,3 8,5 12,0 Gemengd 10,7 8,9 9,5 16,1 9,5 14,6 21,7 Niet duidelijk 5,0 4,0 5,1 1,9 4,7 12,6 6,5 We merken echter grote verschillen op tussen de kranten. De Morgen is veruit koploper in het brengen van internationale wetenschapscommunicatie. Qua gemengde artikels scoort het niet ver onder het gemiddelde, wat impliceert dat vooral nationaal en regionaal wetenschapsnieuws weinig forum krijgt in de krant. Dit laatste hangt samen met de afwezigheid van een regionale katern in deze krant. De Standaard en Het Nieuwsblad scoren vergelijkbaar: ongeveer de helft van de berichtgeving 18

mediamonitor over nieuws en het anp analyse en verdieping #1 november 2009 Commissariaat voor de Media

mediamonitor over nieuws en het anp analyse en verdieping #1 november 2009 Commissariaat voor de Media mediamonitor analyse en verdieping #1 over nieuws en het anp november 2009 Commissariaat voor de Media Colofon De Mediamonitor is een uitgave van het Commissariaat voor de Media Redactie Wieteke Jongbloed

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Introductie van het onderzoek

1 Inleiding. 1.1 Introductie van het onderzoek Hoofdstuk 1 Inleiding 1 Inleiding 1.1 Introductie van het onderzoek Geen radio, geen tv, geen e-mail, geen web en toch was er nieuws. Honderd jaar geleden was de krant het medium bij uitstek om nieuws

Nadere informatie

Framing van groene energie in de Vlaamse pers

Framing van groene energie in de Vlaamse pers Framing van groene energie in de Vlaamse pers Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master of Science in de Politieke Wetenschappen Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

L J S. Jeugdcriminaliteit & Media. Een onderzoek naar de berichtgeving over jeugdcriminaliteit in een veranderend medialandschap

L J S. Jeugdcriminaliteit & Media. Een onderzoek naar de berichtgeving over jeugdcriminaliteit in een veranderend medialandschap L J S Media Research Jeugdcriminaliteit & Media Een onderzoek naar de berichtgeving over jeugdcriminaliteit in een veranderend medialandschap Nel Ruigrok (LJS Media Research) Sarah Gagestein (Taalstrategie)

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Gekleurd nieuws? De voorstelling van etnische minderheden in het nieuws in Vlaanderen. Context, methodologische aspecten en onderzoeksresultaten

Gekleurd nieuws? De voorstelling van etnische minderheden in het nieuws in Vlaanderen. Context, methodologische aspecten en onderzoeksresultaten Gekleurd nieuws? De voorstelling van etnische minderheden in het nieuws in Vlaanderen. Context, methodologische aspecten en onderzoeksresultaten Ilse Devroe Universiteit Gent Vakgroep Communicatiewetenschappen

Nadere informatie

DE MUZIEKJOURNALIST ONDER INVLOED? Een kwalitatief onderzoek naar de beïnvloeding van de muziekindustrie op muziekrecensies

DE MUZIEKJOURNALIST ONDER INVLOED? Een kwalitatief onderzoek naar de beïnvloeding van de muziekindustrie op muziekrecensies Sofie Stans Erasmushogeschool Universitaire Associatie Brussel Departement Toegepaste Taalkunde Master Journalistiek optie radio- en tv-journalistiek DE MUZIEKJOURNALIST ONDER INVLOED? Een kwalitatief

Nadere informatie

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

Breedband en de Gebruiker V

Breedband en de Gebruiker V Breedband en de Gebruiker V Wat doet en wil de Nederlandse internetter anno 2010? In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Stimuleringsfonds voor de Pers (SVDP) UPC Nederland

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Welke elementen in online klantencommentaren bepalen of een consument die commentaar integreert in zijn beslissingsproces?

Welke elementen in online klantencommentaren bepalen of een consument die commentaar integreert in zijn beslissingsproces? Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science in de handelswetenschappen Intern aangestuurde masterproef Welke elementen in online klantencommentaren

Nadere informatie

Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven

Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven Kwalitatief onderzoek Said Chakri 0467182 Masterproef aangeboden

Nadere informatie

Schrijfwijzer. Media, Communicatie en Cultuur. Erasmus School of History, Communication and Culture. Academisch Jaar 2014-2015

Schrijfwijzer. Media, Communicatie en Cultuur. Erasmus School of History, Communication and Culture. Academisch Jaar 2014-2015 Schrijfwijzer Media, Communicatie en Cultuur Erasmus School of History, Communication and Culture Academisch Jaar 2014-2015 Erasmus Universiteit Rotterdam 1 Colofon Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus

Nadere informatie

Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs

Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs Leren over innoveren Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs Expeditie durven, delen, doen durven delen doen Sietske Waslander Colofon Leren

Nadere informatie

FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE DEPARTEMENT COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN TELL A FRIEND

FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE DEPARTEMENT COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN TELL A FRIEND FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE DEPARTEMENT COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN TELL A FRIEND LITERATUURSTUDIE EN EXPLORATIEF ONDERZOEK NAAR DE MOTIVATIES EN ATTITUDE VAN VUB-STUDENTEN TEN AANZIEN VAN VIRALE

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland Afstudeeronderzoek Arnoud van der Kolk (9809643) TCW- corporate communication In opdracht van de gemeente Zaanstad Afstudeercommissie: M.D.T. de Jong

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

online uitgeven onderzocht:

online uitgeven onderzocht: online uitgeven onderzocht: KENMERKEN VAN SUCCESVOLLE INTERNET BUSINESS MODELLEN Erik Stevens Antoine van den Berg Stimuleringsfonds voor de Pers 2007 INHOUD VOORWOORD 1 MANAGEMENT SAMENVATTING 2 1 OP

Nadere informatie

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL H andleiding bij het schrijven van een thesis OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL WECOM ANTWERPEN 2005 WWW.WETENSCHAPSWINKEL.BE Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 12 Nieuwsbrief steunpunt Media December 2012. De pers onder druk? Het aanvoelen van onafhankelijkheid onder Vlaamse journalisten

Nieuwsmonitor 12 Nieuwsbrief steunpunt Media December 2012. De pers onder druk? Het aanvoelen van onafhankelijkheid onder Vlaamse journalisten De pers onder druk? Het aanvoelen van onafhankelijkheid onder Vlaamse journalisten Journalistieke onafhankelijkheid is essentieel om de democratie goed te laten functioneren. Uit de journalistenenquête

Nadere informatie

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT. Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit Beslissing nr. BMA-2013-C/C-03 van 25 oktober 2013

BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT. Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit Beslissing nr. BMA-2013-C/C-03 van 25 oktober 2013 BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit Beslissing nr. BMA-2013-C/C-03 van 25 oktober 2013 Zaak nr. MEDE C/C 13/0020 De oprichting van het Mediahuis

Nadere informatie

NIEUWSVOORZIENING IN DE REGIO

NIEUWSVOORZIENING IN DE REGIO NIEUWSVOORZIENING IN DE REGIO STUDIES VOOR HET STIMULERINGSFONDS VOOR DE PERS / S39 NIEUWSVOORZIENING IN DE REGIO Quint Kik & Lammert Landman (redactie & samenstelling) AMB Diemen 2013 In de serie Studies

Nadere informatie

AMBTENAAR 2.0: EEN KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN WEB 2.0 VOOR DE OVERHEID. Masterproef. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

AMBTENAAR 2.0: EEN KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN WEB 2.0 VOOR DE OVERHEID. Masterproef. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Sara Jane Deputter Vakgroep Communicatiewetenschappen Rolnummer: 91763 Master Communicatiewetenschappen AMBTENAAR 2.0: EEN KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN WEB 2.0

Nadere informatie