BELEIDSPLAN MOONCAKE FOUNDATION -ABILITY 4 DISABILITY-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN 2010-2015 MOONCAKE FOUNDATION -ABILITY 4 DISABILITY-"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN MOONCAKE FOUNDATION -ABILITY 4 DISABILITY- Mooncake Foundation Ability 4 Disability PC Hooftlaan JK UITHOORN The Netherlands tel. +31 (0) Chamber of Commerce nbr Rabobank Uithoorn

2 Inhoudsopgave - Inleiding A. STRATEGIE 1. Kernprincipes en uitgangspunten 1.1 statuaire doelstelling 1.2 afwezigheid winstoogmerk 1.3 bestemming liquiditeitssaldo 2. Missie 3. Werkzaamheden 3.1 regio 3.2 doelregio 3.3 lokale samenwerking 3.4 lokale, vergelijkbare instellingen 3.5 behoefte 3.6 doelstellingen B. BELEID 1. Werkzaamheden McF 2. Kracht 3. Zwaktes 4. Mogelijkheden 5. Bedreigingen 6. Sleutel tot succes 7. Kritieke punten 8. Werving van gelden 9. Vermogensbeschikking 10. Vermogen 11. Risicoanalyse

3 C. BEHEER 1. Kostenstructuur 2. Beloning beleidsbepalers 3. Administratieve organisatie

4 Inleiding De Stichting Mooncake Foundation Ability 4 Disability - is opgericht op: 28 mei 2009 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel per 9 juni 2009 onder nummer: als Stichting Mooncake Foundation, PC Hooftlaan 40, 1422 JK Uithoorn. Het fiscaal nummer is: , met vrijstelling van omzetbelasting De Mooncake Foundation is opgericht door Marlies van Strien, nadat zij naast haar werk als vrijwilligster voor VSO in China in aanraking kwam met het Yulin Social Welfare Institute en de kinderen die daar wonen. Zij voelde zich met name betrokken bij de gehandicapte kinderen, daar er nog zoveel onkunde en onbegrip heerst t.a.v. deze groep en omdat zij de meest kwetsbare groep van de samenleving zijn. Via de stichting hopen we een betere toekomst te kunnen realiseren voor deze kinderen en toekomstige volwassenen. MOONCAKES Mooncakes zijn wellicht de meest geliefde snack behorend bij een van China s nationale feestdagen, het Midden-Herfst feest (Mid-Autumn festival). De mooncakes zijn er in verschillende smaken en maten en variërend van goedkoop tot extreem duur en exclusief; net zo verschillend als de kinderen en hun handicap waar de stichting zich voor inzet. Tevens wordt met het Mid-Autumn festival de oogst gevierd; zoals de stichting nu haar zaadjes heeft gezaaid en hoopt op een goede oogst in de toekomst. De toevoeging Ability 4 Disability- geeft aan dat de de stichting gelooft dat OOK mensen met een handicap (disability) vele mogelijkheden hebben (abilitiy).

5 STRATEGIE 1.1 Statutaire doelstelling Het ondersteunen van gehandicapte (wees)kinderen met een lichamelijke dan wel verstandelijke beperking of meervoudige beperkingen in China, in het bijzonder voor kinderen in het Yulin Social Welfare Institute en de daaraan verbonden pleeggezinnen in Yulin, Shaanxi Province, China, met in de toekomst uitbreiding naar andere tehuizen en/of (pleeg)gezinnen. 1.2 Afwezigheid winstoogmerk De stichting Mooncake Foundation Ability 4 Disability-, hierna vernoemd als McF, is een particulier initiatief en wordt volledig ondersteund en gerund door vrijwilligers. Alle giften en projecten worden ingezet daar waar ze voor zijn bedoeld. De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals ook benoemd in de statuten (Art. 2.3) 1.3 Bestemming liquidatiesaldo Indien om welke reden dan ook de stichting moet worden ontbonden gaat het totale vermogen, overgebleven na vereffening van eventuele schulden, naar een doel dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met de doelstelling van de stichting McF. Benoemd in de statuten (Art. 12.5) 2. Missie De stichting McF wil gehandicapte kinderen een stem geven. Zij maakt zich sterk voor gehandicapte kinderen (fysiek, mentaal, of beide) en zij wil met name China maar ook de rest van de wereld laten zien dat iedereen rechten en mogelijkheden heeft, hoe ogenschijnlijk onbelangrijk die ook mogen lijken. De stichting wil dit bereiken middels voorlichting, training, financiering van medische (nood)operaties en financiering van (medische) hulpmiddelen. Dit alles in samenwerking met lokale overheden en autoriteiten om zo gezamenlijk tot een duurzaam resultaat te komen. 3. Werkzaamheden 3.1. Regio Zoals bekend heeft China zich de laatste jaren enorm snel ontwikkeld op economisch gebied en heeft zich duidelijk een plaats verworven op de wereldmarkt. Het gemiddelde inkomen is met 8% per jaar gestegen in de afgelopen 30 jaar. Minder bekend is het feit dat nog ruim 80 miljoen mensen onder de door de Wereldhandelsbank gestelde armoedegrens van 1 dollar per dag leven en dat de economische vooruitgang zich voornamelijk in het Oosten van China afspeelt. Wat onderbelicht blijft is dat ondanks de enorme economische groei, de sociale ontwikkeling achterblijft; met name in het midden en Westen van China en op het platteland. Denk hierbij vooral aan onderwijs, voorlichting en medische hulp en zorg.

6 3.2. Doelregio De doelregio van de McF, Yulin, ligt in een van de midden-noordwestelijke provincies van China, Shaanxi, grenzend aan Binnen-Mongolie en wordt beschouwd als rural-area. Vanwege het tekort aan onderwijs en voorlichting en de kosten voor medische hulp en zorg worden veel kinderen, geboren met een handicap, afgestaan voor o.a. adoptie. Kinderen die niet in aanmerking komen voor adoptie blijven in het kindertehuis of gaan naar een pleeggezin. Sinds ongeveer 2000 is er een drastische toename te zien van kinderen met een handicap die worden afgestaan en achtergelaten bij de lokale wees/kindertehuizen. Momenteel zijn er rond kinderen, variërend in leeftijd van 3 dagen tot 7 jaar oud, in het YSWI en haar pleeggezinnen waarvan er momenteel slechts 3 (naar het zich laat aanzien) gezond zijn. Het gemiddeld aantal kinderen met een handicap in wees/kindertehuizen ligt tussen de 85-98%. Het totaal aantal gehandicapte mensen in heel China ligt op ruim 80 miljoen. Voornaamste redenen en daaruit voortvloeiende gevolgen voor het grote aantal gehandicapten en de toename van baby s met een handicap zijn: A. een tekort aan kennis m.b.t. het voorkomen van bepaalde handicaps gebrek aan foliumzuur, vitamines en gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. B. een tekort aan kennis m.b.t. handicaps als zodanig overlijden van kinderen met een handicap door beperkte kennis m.b.t. vaststellen en/of opereren van handicap en een tekort aan financiële middelen en kennis voor (nood)operaties C. beperkte kennis m.b.t. de omgang met kinderen/volwassenen met een handicap ontbreekt aan de juiste zorg en (hulp)middelen en weinig tot geen stimulus voor kinderen met een handicap omdat men niet/nauwelijks kennis heeft van diverse therapieën 3.3. Lokale samenwerking McF is voor diverse projecten afhankelijk van de medewerking van lokale overheden. Voor het opzetten en uitvoeren van diverse projecten is het belangrijk voldoende financiële middelen te hebben, waarvoor, bij voorkeur zoveel mogelijk lokaal, fondsen geworven moeten worden. McF moet als NGO in China geregistreerd zijn om lokaal financiële hulp te mogen ontvangen Lokale, vergelijkbare instellingen Er zijn nog weinig tot geen projecten zoals de McF die wil opzetten; wij kunnen daardoor een voortrekkersrol vervullen. Belangrijkste verschil met vergelijkbare instellingen is dat McF de verantwoording zoveel mogelijk bij lokaal betrokkenen legt en hen waar mogelijk betrekt bij financiering en het bewerkstelligen van de doelstellingen van McF, om tot een duurzaam resultaat te leiden. Eerst lokaal en wellicht in de toekomst regionaal of nationaal Behoefte De vraag naar kennis m.b.t. voorkomen en behandelen van kinderen met een handicap is groot. Ruim 95% van de kinderen die nu in kindertehuizen komen hebben een handicap. Ook neemt het aantal kinderen dat met een handicap wordt geboren snel toe. De behoefte aan kennis is daarom niet alleen groot maar ook nodig Doelstellingen De McF streeft ernaar zoveel mogelijk contacten te leggen en onderhouden met lokale overheden en in China gevestigde organisaties De McF streeft ernaar betrokken partijen met elkaar in contact te brengen om zo tot een gestructureerde samenwerking te komen De McF zorgt voor training en voorlichting van de staf van het weeshuis en de daaraan verbonden pleeggezinnen, m.n. gericht op het omgaan met gehandicapte kinderen De McF financiert medische (nood)operaties van gehandicapte kinderen De McF biedt daar waar nodig (medische) hulpmiddelen aan De McF wil bewustzijn t.a.v. handicaps en gehandicapte kinderen realiseren bij de lokale bevolking De McF wil voorlichting stimuleren t.a.v. het mogelijk voorkomen van bepaalde handicaps

7 A. BELEID 1. Werkzaamheden McF Care 4 Children, gevestigd te Beijing, China, heeft een toezegging gekregen van de Central Government (Centrale Overheid) om een 3-jarig pleeggezin programma op te zetten in het YSWI (Yulin Social Welfare Institute). Precieze startdatum is nog niet bekend, maar zal in ieder geval na de opening van het nieuwe kindertehuis zijn, welke in oktober 2010 zal plaatsvinden. De McF heeft aangegeven de kosten voor kinderen/pleeggezinnen op zich te nemen. Het gaat hierbij dan om maximaal 20 kinderen/pleeggezinnen. De kosten per kind, per jaar bedragen RMB 1.800; voor 20 kinderen is dat een bedrag van RMB per jaar. Alle overige kosten voor training en facilitering zullen evenredig gedeeld worden door C4C en de lokale Civil Affairs Office in Yulin. Er zijn gesprekken en mondelinge overeenkomsten met het Kinderziekenhuis in Yulin, m.b.t. het registreren van kinderen die met een handicap zijn geboren en van wie de ouders het geld ontbreekt voor operaties. In samenwerking met het Kinderziekenhuis, de Mooncake Foundation, CDC, lokale overheden en overige in China gevestigde organisaties, zullen hiervoor operaties bekostigd worden zodat de kinderen niet afgestaan worden ter adoptie. Inzicht in het (GEMIDDELD) aantal benodigde operaties en de daaraan verbonden kosten is pas duidelijk wanneer het Kinderziekenhuis hun registratie rond heeft. Daar wordt nu aan gewerkt. Een indicatie van diverse operaties staat hieronder beschreven: 1. spina bifida RMB 30, spina bifida met drain RMB 45, hart operatie (VSD/ASD) RMB 30, schisis RMB 5,000 (lip) RMB 5,000 (gehemelte) 5. longontsteking/bronchitis behandeling RMB 4,000 Tevens zal het ziekenhuis tenminste 2-wekelijks met een arts en zuster naar het YSWI gaan voor reguliere controles van de aldaar aanwezige kinderen en om tijdig in te grijpen bij ziekte en/of noodzakelijke operaties. McF is in onderhandeling met Hogeschool Zuydt en Fontys opleidingen voor stageplekken voor o.a. SPH en SPW-studenten. Het YSWI heeft al akkoord gegeven voor deze stageplaatsen en biedt de studenten room&board. Aanvang van de stageplaatsen is gepland rond oktober Er zijn gesprekken met lokale overheden over het financieel ondersteunen van projecten ter verbetering van de toekomst van kinderen met een handicap en voor het opzetten van bewustwordingsprogramma s m.b.t. het voorkomen van bepaalde handicaps zoals schisis en spina bifida (foliumzuur, vitamines, gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen) evenals het beeld t.a.v. gehandicapte kinderen en hun mogelijkheden. Er zijn gesprekken met lokale organisaties die hun steun hebben toegezegd v.w.b. training en onderwijs aan de verzorgers in het weeshuis, m.n. gericht op de gehandicapte kinderen aldaar. Mooncake Foundation heeft een toezegging gekregen van een gerenommeerde Chinese arts om gratis schisis operaties te verzorgen. Nadere details moeten nog worden uitgewerkt. Er wordt gewerkt aan samenwerkingsverband met de gehandicaptenvereniging van Yulin University, voormalig werkplek van Marlies van Strien, oprichter en huidig voorzitter van de McF. De gehandicaptenvereniging kan een voortrekkersrol gaan spelen bij de voorlichting m.b.t. mogelijkheden van mensen met een handicap. Er wordt contact gezocht met diverse kinderspecialisten in Nederland om een uitwisselingsprogramma op te zetten met het Kinderziekenhuis in Yulin, om een zelfredzame situatie voor de Chinese artsen tot stand te brengen.

8 Er wordt contact gezocht met o.a. (kinder)fysiotherapie opleidingen in Nederland om een stageprogramma op te zetten i.s.m. het YSWI, zodat de gehandicapte kinderen in het tehuis, in pleeggezinnen en gehandicapte kinderen die bij hun biologische ouders wonen gebruik kunnen maken van de aangeboden therapieën. Tevens biedt het een kans aan de verzorgsters in het tehuis om getraind te worden. 2. Kracht Goede relaties met lokale overheden, Kinderziekenhuis, kindertehuis en diverse in China gevestigde organisaties Mogelijkheid om kennis en kunde vanuit het Westen te importeren. Mogelijkheid bieden aan o.a. Nederlandse studenten en vrijwilligers om ervaring op te doen en kennis over te dragen en te delen, daar waar het hard nodig is. Behoefte en vraag van betrokken partijen in China. De ondertekening door China van het convenant voor Convention on the rights of persons with disabilities (2006) 3. Zwaktes Nog geen getekende overeenkomsten Onvoldoende kennis en begrip vanuit Westen m.b.t. de werkelijke situatie in China Geen volledige transparantie m.b.t. het beleid en de financiën in o.a. het kindertehuis. Dit heeft men name te maken met het feit dat de McF een westerse organisatie is en die worden pas na langere tijd (bijna) volledig vertrouwd en geaccepteerd Geen vaste inkomsten voor de McF (afhankelijk van giften en donaties) 4. Mogelijkheden Een nieuwe visie vanuit een Westerse organisatie introduceren; sustainability, awareness en het reduceren van kinderen die worden opgegeven voor adoptie, dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met lokale overheden en instanties en met respect voor de Chinese samenleving en haar normen en waarden Door goede relaties met lokale betrokkenen, de mogelijkheid om de bevolking makkelijker te bereiken Regio heeft mogelijkheden tot financiële bijstand, het uitvoeren van benodigde operaties en tot het geven van ondersteuning bij o.a. awareness programmes 5. Bedreiging Cultuurverschil maakt onderhandelen soms lastig Onbegrip/wantrouwen t.a.v. Westerse initiatieven Grillige houding Chinese overheid Tekort aan financiële middelen 6. Sleutel tot succes Goed lokaal netwerk Lokale contactpersonen Kennis van en respect voor de lokale normen en waarden Kennis van de lokale situatie 7. Kritieke punten Wantrouwen t.a.v. westerse initiatieven Enkele betrokken instanties kunnen/willen geen volledig inzicht geven in wensen/behoeften Onduidelijke financiële mogelijkheden lokaal

9 8. Werving gelden Middels het aanschrijven van eigen netwerk Middels de website Middels activiteiten op scholen e.d. Middels het aanschrijven van o.a. in Nederland gevestigde Chinese bedrijven en instellingen op basis van betrokkenheid bij het (oude) vaderland Middels het geven van lezingen Aanvragen van subsidies Na registratie in China, via lokale liefdadigheidsinstellingen en daar gevestigde contactpersonen Tevens vermeld in de statuten (Art. 4) 9. Beschikking vermogen Bestuur - Marlies van Strien Oprichter / voorzitter Is het gezicht van de instelling en voornaamste contactpersoon m.n. in China. Is ook degene die zich in Nederland het meest profileert, vanwege haar ervaring met en deskundigheid over China, het kindertehuis en de overige lokale contacten. - Ethel v/d Vlies secretaris Houdt zich vooral bezig met netwerken, het zoeken naar mogelijkheden voor fondsenwerving en overige manieren en middelen ten gunste van de McF (gratis/gereduceerde tickets naar China, sponsoring van (medische) hulpmiddelen) en diverse administratieve taken - Marcel Plazier penningmeester Zorgt i.s.m. de accountant voor het financieel jaarverslag Alle bovengenoemde personen beheren gezamenlijk het vermogen, zijn financieel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de financiën van de stichting. Vermogens beschikking Alle in Nederland en via internet verworven gelden komen binnen op een Nederlandse bankrekening. Wanneer geld ingezameld is voor een bepaald project/doel, zal het bestuur gezamenlijk met lokale vrijwilligers toezien op correcte besteding van het geld voor de projecten. Indien van toepassing, zullen projecten worden begeleid door (een deel) van het bestuur en lokale vrijwilligers. Het bestuur zal het CBF keurmerk niet aanvragen omdat de jaarlijkse kosten te hoog zijn in verhouding tot het bedrag aan donaties dat jaarlijks wordt ontvangen. Uitgaven moeten worden goedgekeurd door alle leden van het huidige bestuur. Overzicht en controle van correcte afhandeling van (financiële)zaken wordt gedaan door de penningmeester en de accountant

10 Uitvoering en toezicht beleid Het bestuur houdt tenminste 4 samenkomsten per 12 maanden, waarin wordt besproken: welke werkzaamheden/investeringen momenteel gaande zijn welke werkzaamheden/investeringen gedaan dienen te worden welke werkzaamheden/investeringen afgestoten dienen te worden Tijdens deze samenkomsten wordt tevens besproken welk bestuurslid welke taken/werkzaamheden op zich neemt. Van alle werkzaamheden, vorderingen en/of moeilijkheden wordt verslag gedaan aan overige bestuursleden. 10. Vermogen - McF keert nooit voordien gelden uit en alleen dan wanneer er schriftelijke overzichten van de kosten zijn - McF keert alleen gelden uit aan door hen ondersteunde doelen/projecten - Indien van toepassing worden alleen gelden uitgekeerd wanneer tevens een deel van de kosten door lokale overheden/instellingen worden vergoed. Dit om het verantwoordelijkheidsgevoel van lokale instanties te vergroten 11. Risicoanalyse - Bij ziekte van 1 of meer van de bestuursleden kan, naar aanleiding van de aard en duur van de ziekte, tijdelijk een nieuw bestuurslid worden aangesteld. Dit alleen met instemming van alle zittende bestuursleden en in overeenstemming met de in de statuten vermelde regels (Art.5) - Bij overlijden van de oprichter van de stichting kan het overgebleven bestuur ervoor kiezen om A. De stichting op te heffen met inachtneming van de regels zoals vermeld in de statuten (Art.12) B. De stichting voortzetten met inachtneming van de door de oprichtster gestelde doelen zoals benoemd in de statuten (Art.2) - Het uiteindelijk doel van de stichting is dat zij in de toekomst alleen nog maar een adviserende rol gaat vervullen of dat zij opgeheven kan worden, wanneer men in China voldoende kennis, kunde en zelfredzaamheid heeft bereikt. Mocht dit onmogelijk blijken, dan stelt de stichting en haar bestuur zich tot taak om er zorg voor te dragen dat of A. de stichting, haar doelen en haar taken worden overgedragen aan een partij die zich met het gedachtegoed van de stichting kan verenigen en deze kan en wil uitdragen en voortzetten zoals benoemd in de statuten B. de stichting wordt opgeheven met inachtneming van de regels zoals vermeld in de statuten (Art.12) - Indien zich op enig moment ongeregeldheden voordoen in de verhouding tussen Nederland en China met als gevolg een verstoring van onderlinge betrekkingen, kan de stichting en haar bestuur ervoor kiezen haar bezigheden voor bepaalde tijd stop te zetten en haar tegoeden te bevriezen. Indien de verhoudingen niet verbeteren en het zich laat aanzien dat onderlinge betrekkingen niet meer mogelijk zijn, kan de stichting en haar bestuur ervoor kiezen om A. Een zodanige wijziging in de statuten aan te brengen, dat de doelen van McF op andere wijze gerealiseerd kunnen worden B. De stichting op te heffen met inachtneming van de regels zoals vermeld in de statuten (Art.12)

11 B. BEHEER 1. Kostenstructuur - Tot op heden zijn geen wervingskosten in rekening gebracht. Alle eventuele kosten daarvoor worden door de bestuursleden zelf gefinancierd. - Tot op heden zijn door de stichting zelf geen beheerskosten in rekening gebracht. Alle eventuele kosten daarvoor worden wederom door de bestuursleden zelf gefinancierd. - Beheerskosten van de (bank)rekening worden standaard in rekening gebracht en afgeschreven van de stichtingsrekening, evenals inschrijving Kamer van Koophandel en kosten voor de website. - Jaarrekening en de daaraan verbinden kosten worden door het accountantsbureau gesponsord 2. Beloning beleidsbepalers - Beleidsbepalers hebben alleen recht op vergoeding volgens de in de statuten vastgestelde regels (Art. 5.5). Tot op heden hebben alle bestuursleden besloten hier geen aanspraak op te maken. 3. Administratieve organisatie - De stichting is volledig transparant en alle bestuursleden hebben volledig overzicht en inzicht in alle gegevens m.b.t. de stichting, haar doelen en doelstellingen - Het werven van fondsen en middelen ligt als taak voornamelijk bij de voorzitter en de secretaris; het aangaan van contacten in China ligt voornamelijk bij de huidige voorzitter, daar deze daar het vaakst verblijft, meest deskundig is en lokaal al enige bekendheid geniet. - Bestuursleden mogen op elk gepast moment fondsen en middelen werven en naar buiten treden, mits de kosten daarvoor nihil of niets zijn. De middelen die daarbij worden aangesproken dienen in overeenstemming te zijn met de geldende fatsoensnormen en mogen in geen enkel opzicht kwetsend zijn. Bij twijfel wordt overlegd met de overige bestuursleden. Alle gegevens van de stichting zijn openbaar en een deel wordt op de website gepubliceerd, zowel in het Engels als Nederlands. Overige gegevens gaan in het bestand van de stichting.

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

DE ZUIDERLING ONDERZOEKSRAPPORT NAAR DE BESTE PASSENDE RECHTSVORM PATRICK GILJAM EN JAN-PIETER BOS

DE ZUIDERLING ONDERZOEKSRAPPORT NAAR DE BESTE PASSENDE RECHTSVORM PATRICK GILJAM EN JAN-PIETER BOS DE ZUIDERLING ONDERZOEKSRAPPORT NAAR DE BESTE PASSENDE RECHTSVORM PATRICK GILJAM EN JAN-PIETER BOS VOORWOORD 2/64 Aan het management van B.V. De Zuiderling Rotterdam, 12 maart 2015 Geachte heren Manders

Nadere informatie

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Advies aan het Ministerie van Economische Zaken November 2009 AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 tot en met 2016

Beleidsplan 2012 tot en met 2016 Beleidsplan 2012 tot en met 2016 Versie 4 maart 2012 Aanleiding Het beleidsplan 2007 tot en met 2011 loopt ten einde. Het is een goed instrument gebleken voor het uitzetten, monitoren en evalueren van

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan MANTELZORG AAN DE WATERKANT Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan Versie 1 april 2008 Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 3 DEEL 1 1. Aanleiding tot het formuleren van mantelzorgbeleid 4 2. Visie op mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Onbekend bekend maken

Onbekend bekend maken Onbekend bekend maken Strategie 2013 t/m 2016 Jij&iK magazine is onderdeel van de Chromosome Foundation Onafhankelijke stichting voor zeldzame en onbekende chromosoomafwijkingen Alblasserdam, juli 2013

Nadere informatie

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Risico s op misbruik en oneigenlijk gebruik Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 september 2008 Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

Beleidsplan Flame Foundation

Beleidsplan Flame Foundation Beleidsplan Flame Foundation Autheur: Bestuur Flame Foundation Revisie datum: 1-12-2018 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting The Flame Foundation. Het plan is opgesteld voor 5 jaar. Na deze

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 De hand aan de ploeg slaan De ploeg van de nieuwe tractor moet nog bijgesteld worden Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus 661

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Uitnodiging Tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Ten Boer

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014

OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014 OLIVIA HAAR GROTE DROOM JAARVERSLAG 2014 We hebben een goed doel: het onmogelijke mogelijk maken voor kinderen met een zeldzame spierziekte. Realisme is onze basis. Ambitie onze drijfveer. Uitdaging maakt

Nadere informatie

2014-2016. www.autisme-research.nl

2014-2016. www.autisme-research.nl 2014-2016 De Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het gaat om specifiek onderzoek dat wordt verricht door het Autism Research Centre (ARC) van de

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie