BELEIDSPLAN MOONCAKE FOUNDATION -ABILITY 4 DISABILITY-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN 2010-2015 MOONCAKE FOUNDATION -ABILITY 4 DISABILITY-"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN MOONCAKE FOUNDATION -ABILITY 4 DISABILITY- Mooncake Foundation Ability 4 Disability PC Hooftlaan JK UITHOORN The Netherlands tel. +31 (0) Chamber of Commerce nbr Rabobank Uithoorn

2 Inhoudsopgave - Inleiding A. STRATEGIE 1. Kernprincipes en uitgangspunten 1.1 statuaire doelstelling 1.2 afwezigheid winstoogmerk 1.3 bestemming liquiditeitssaldo 2. Missie 3. Werkzaamheden 3.1 regio 3.2 doelregio 3.3 lokale samenwerking 3.4 lokale, vergelijkbare instellingen 3.5 behoefte 3.6 doelstellingen B. BELEID 1. Werkzaamheden McF 2. Kracht 3. Zwaktes 4. Mogelijkheden 5. Bedreigingen 6. Sleutel tot succes 7. Kritieke punten 8. Werving van gelden 9. Vermogensbeschikking 10. Vermogen 11. Risicoanalyse

3 C. BEHEER 1. Kostenstructuur 2. Beloning beleidsbepalers 3. Administratieve organisatie

4 Inleiding De Stichting Mooncake Foundation Ability 4 Disability - is opgericht op: 28 mei 2009 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel per 9 juni 2009 onder nummer: als Stichting Mooncake Foundation, PC Hooftlaan 40, 1422 JK Uithoorn. Het fiscaal nummer is: , met vrijstelling van omzetbelasting De Mooncake Foundation is opgericht door Marlies van Strien, nadat zij naast haar werk als vrijwilligster voor VSO in China in aanraking kwam met het Yulin Social Welfare Institute en de kinderen die daar wonen. Zij voelde zich met name betrokken bij de gehandicapte kinderen, daar er nog zoveel onkunde en onbegrip heerst t.a.v. deze groep en omdat zij de meest kwetsbare groep van de samenleving zijn. Via de stichting hopen we een betere toekomst te kunnen realiseren voor deze kinderen en toekomstige volwassenen. MOONCAKES Mooncakes zijn wellicht de meest geliefde snack behorend bij een van China s nationale feestdagen, het Midden-Herfst feest (Mid-Autumn festival). De mooncakes zijn er in verschillende smaken en maten en variërend van goedkoop tot extreem duur en exclusief; net zo verschillend als de kinderen en hun handicap waar de stichting zich voor inzet. Tevens wordt met het Mid-Autumn festival de oogst gevierd; zoals de stichting nu haar zaadjes heeft gezaaid en hoopt op een goede oogst in de toekomst. De toevoeging Ability 4 Disability- geeft aan dat de de stichting gelooft dat OOK mensen met een handicap (disability) vele mogelijkheden hebben (abilitiy).

5 STRATEGIE 1.1 Statutaire doelstelling Het ondersteunen van gehandicapte (wees)kinderen met een lichamelijke dan wel verstandelijke beperking of meervoudige beperkingen in China, in het bijzonder voor kinderen in het Yulin Social Welfare Institute en de daaraan verbonden pleeggezinnen in Yulin, Shaanxi Province, China, met in de toekomst uitbreiding naar andere tehuizen en/of (pleeg)gezinnen. 1.2 Afwezigheid winstoogmerk De stichting Mooncake Foundation Ability 4 Disability-, hierna vernoemd als McF, is een particulier initiatief en wordt volledig ondersteund en gerund door vrijwilligers. Alle giften en projecten worden ingezet daar waar ze voor zijn bedoeld. De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals ook benoemd in de statuten (Art. 2.3) 1.3 Bestemming liquidatiesaldo Indien om welke reden dan ook de stichting moet worden ontbonden gaat het totale vermogen, overgebleven na vereffening van eventuele schulden, naar een doel dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met de doelstelling van de stichting McF. Benoemd in de statuten (Art. 12.5) 2. Missie De stichting McF wil gehandicapte kinderen een stem geven. Zij maakt zich sterk voor gehandicapte kinderen (fysiek, mentaal, of beide) en zij wil met name China maar ook de rest van de wereld laten zien dat iedereen rechten en mogelijkheden heeft, hoe ogenschijnlijk onbelangrijk die ook mogen lijken. De stichting wil dit bereiken middels voorlichting, training, financiering van medische (nood)operaties en financiering van (medische) hulpmiddelen. Dit alles in samenwerking met lokale overheden en autoriteiten om zo gezamenlijk tot een duurzaam resultaat te komen. 3. Werkzaamheden 3.1. Regio Zoals bekend heeft China zich de laatste jaren enorm snel ontwikkeld op economisch gebied en heeft zich duidelijk een plaats verworven op de wereldmarkt. Het gemiddelde inkomen is met 8% per jaar gestegen in de afgelopen 30 jaar. Minder bekend is het feit dat nog ruim 80 miljoen mensen onder de door de Wereldhandelsbank gestelde armoedegrens van 1 dollar per dag leven en dat de economische vooruitgang zich voornamelijk in het Oosten van China afspeelt. Wat onderbelicht blijft is dat ondanks de enorme economische groei, de sociale ontwikkeling achterblijft; met name in het midden en Westen van China en op het platteland. Denk hierbij vooral aan onderwijs, voorlichting en medische hulp en zorg.

6 3.2. Doelregio De doelregio van de McF, Yulin, ligt in een van de midden-noordwestelijke provincies van China, Shaanxi, grenzend aan Binnen-Mongolie en wordt beschouwd als rural-area. Vanwege het tekort aan onderwijs en voorlichting en de kosten voor medische hulp en zorg worden veel kinderen, geboren met een handicap, afgestaan voor o.a. adoptie. Kinderen die niet in aanmerking komen voor adoptie blijven in het kindertehuis of gaan naar een pleeggezin. Sinds ongeveer 2000 is er een drastische toename te zien van kinderen met een handicap die worden afgestaan en achtergelaten bij de lokale wees/kindertehuizen. Momenteel zijn er rond kinderen, variërend in leeftijd van 3 dagen tot 7 jaar oud, in het YSWI en haar pleeggezinnen waarvan er momenteel slechts 3 (naar het zich laat aanzien) gezond zijn. Het gemiddeld aantal kinderen met een handicap in wees/kindertehuizen ligt tussen de 85-98%. Het totaal aantal gehandicapte mensen in heel China ligt op ruim 80 miljoen. Voornaamste redenen en daaruit voortvloeiende gevolgen voor het grote aantal gehandicapten en de toename van baby s met een handicap zijn: A. een tekort aan kennis m.b.t. het voorkomen van bepaalde handicaps gebrek aan foliumzuur, vitamines en gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. B. een tekort aan kennis m.b.t. handicaps als zodanig overlijden van kinderen met een handicap door beperkte kennis m.b.t. vaststellen en/of opereren van handicap en een tekort aan financiële middelen en kennis voor (nood)operaties C. beperkte kennis m.b.t. de omgang met kinderen/volwassenen met een handicap ontbreekt aan de juiste zorg en (hulp)middelen en weinig tot geen stimulus voor kinderen met een handicap omdat men niet/nauwelijks kennis heeft van diverse therapieën 3.3. Lokale samenwerking McF is voor diverse projecten afhankelijk van de medewerking van lokale overheden. Voor het opzetten en uitvoeren van diverse projecten is het belangrijk voldoende financiële middelen te hebben, waarvoor, bij voorkeur zoveel mogelijk lokaal, fondsen geworven moeten worden. McF moet als NGO in China geregistreerd zijn om lokaal financiële hulp te mogen ontvangen Lokale, vergelijkbare instellingen Er zijn nog weinig tot geen projecten zoals de McF die wil opzetten; wij kunnen daardoor een voortrekkersrol vervullen. Belangrijkste verschil met vergelijkbare instellingen is dat McF de verantwoording zoveel mogelijk bij lokaal betrokkenen legt en hen waar mogelijk betrekt bij financiering en het bewerkstelligen van de doelstellingen van McF, om tot een duurzaam resultaat te leiden. Eerst lokaal en wellicht in de toekomst regionaal of nationaal Behoefte De vraag naar kennis m.b.t. voorkomen en behandelen van kinderen met een handicap is groot. Ruim 95% van de kinderen die nu in kindertehuizen komen hebben een handicap. Ook neemt het aantal kinderen dat met een handicap wordt geboren snel toe. De behoefte aan kennis is daarom niet alleen groot maar ook nodig Doelstellingen De McF streeft ernaar zoveel mogelijk contacten te leggen en onderhouden met lokale overheden en in China gevestigde organisaties De McF streeft ernaar betrokken partijen met elkaar in contact te brengen om zo tot een gestructureerde samenwerking te komen De McF zorgt voor training en voorlichting van de staf van het weeshuis en de daaraan verbonden pleeggezinnen, m.n. gericht op het omgaan met gehandicapte kinderen De McF financiert medische (nood)operaties van gehandicapte kinderen De McF biedt daar waar nodig (medische) hulpmiddelen aan De McF wil bewustzijn t.a.v. handicaps en gehandicapte kinderen realiseren bij de lokale bevolking De McF wil voorlichting stimuleren t.a.v. het mogelijk voorkomen van bepaalde handicaps

7 A. BELEID 1. Werkzaamheden McF Care 4 Children, gevestigd te Beijing, China, heeft een toezegging gekregen van de Central Government (Centrale Overheid) om een 3-jarig pleeggezin programma op te zetten in het YSWI (Yulin Social Welfare Institute). Precieze startdatum is nog niet bekend, maar zal in ieder geval na de opening van het nieuwe kindertehuis zijn, welke in oktober 2010 zal plaatsvinden. De McF heeft aangegeven de kosten voor kinderen/pleeggezinnen op zich te nemen. Het gaat hierbij dan om maximaal 20 kinderen/pleeggezinnen. De kosten per kind, per jaar bedragen RMB 1.800; voor 20 kinderen is dat een bedrag van RMB per jaar. Alle overige kosten voor training en facilitering zullen evenredig gedeeld worden door C4C en de lokale Civil Affairs Office in Yulin. Er zijn gesprekken en mondelinge overeenkomsten met het Kinderziekenhuis in Yulin, m.b.t. het registreren van kinderen die met een handicap zijn geboren en van wie de ouders het geld ontbreekt voor operaties. In samenwerking met het Kinderziekenhuis, de Mooncake Foundation, CDC, lokale overheden en overige in China gevestigde organisaties, zullen hiervoor operaties bekostigd worden zodat de kinderen niet afgestaan worden ter adoptie. Inzicht in het (GEMIDDELD) aantal benodigde operaties en de daaraan verbonden kosten is pas duidelijk wanneer het Kinderziekenhuis hun registratie rond heeft. Daar wordt nu aan gewerkt. Een indicatie van diverse operaties staat hieronder beschreven: 1. spina bifida RMB 30, spina bifida met drain RMB 45, hart operatie (VSD/ASD) RMB 30, schisis RMB 5,000 (lip) RMB 5,000 (gehemelte) 5. longontsteking/bronchitis behandeling RMB 4,000 Tevens zal het ziekenhuis tenminste 2-wekelijks met een arts en zuster naar het YSWI gaan voor reguliere controles van de aldaar aanwezige kinderen en om tijdig in te grijpen bij ziekte en/of noodzakelijke operaties. McF is in onderhandeling met Hogeschool Zuydt en Fontys opleidingen voor stageplekken voor o.a. SPH en SPW-studenten. Het YSWI heeft al akkoord gegeven voor deze stageplaatsen en biedt de studenten room&board. Aanvang van de stageplaatsen is gepland rond oktober Er zijn gesprekken met lokale overheden over het financieel ondersteunen van projecten ter verbetering van de toekomst van kinderen met een handicap en voor het opzetten van bewustwordingsprogramma s m.b.t. het voorkomen van bepaalde handicaps zoals schisis en spina bifida (foliumzuur, vitamines, gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen) evenals het beeld t.a.v. gehandicapte kinderen en hun mogelijkheden. Er zijn gesprekken met lokale organisaties die hun steun hebben toegezegd v.w.b. training en onderwijs aan de verzorgers in het weeshuis, m.n. gericht op de gehandicapte kinderen aldaar. Mooncake Foundation heeft een toezegging gekregen van een gerenommeerde Chinese arts om gratis schisis operaties te verzorgen. Nadere details moeten nog worden uitgewerkt. Er wordt gewerkt aan samenwerkingsverband met de gehandicaptenvereniging van Yulin University, voormalig werkplek van Marlies van Strien, oprichter en huidig voorzitter van de McF. De gehandicaptenvereniging kan een voortrekkersrol gaan spelen bij de voorlichting m.b.t. mogelijkheden van mensen met een handicap. Er wordt contact gezocht met diverse kinderspecialisten in Nederland om een uitwisselingsprogramma op te zetten met het Kinderziekenhuis in Yulin, om een zelfredzame situatie voor de Chinese artsen tot stand te brengen.

8 Er wordt contact gezocht met o.a. (kinder)fysiotherapie opleidingen in Nederland om een stageprogramma op te zetten i.s.m. het YSWI, zodat de gehandicapte kinderen in het tehuis, in pleeggezinnen en gehandicapte kinderen die bij hun biologische ouders wonen gebruik kunnen maken van de aangeboden therapieën. Tevens biedt het een kans aan de verzorgsters in het tehuis om getraind te worden. 2. Kracht Goede relaties met lokale overheden, Kinderziekenhuis, kindertehuis en diverse in China gevestigde organisaties Mogelijkheid om kennis en kunde vanuit het Westen te importeren. Mogelijkheid bieden aan o.a. Nederlandse studenten en vrijwilligers om ervaring op te doen en kennis over te dragen en te delen, daar waar het hard nodig is. Behoefte en vraag van betrokken partijen in China. De ondertekening door China van het convenant voor Convention on the rights of persons with disabilities (2006) 3. Zwaktes Nog geen getekende overeenkomsten Onvoldoende kennis en begrip vanuit Westen m.b.t. de werkelijke situatie in China Geen volledige transparantie m.b.t. het beleid en de financiën in o.a. het kindertehuis. Dit heeft men name te maken met het feit dat de McF een westerse organisatie is en die worden pas na langere tijd (bijna) volledig vertrouwd en geaccepteerd Geen vaste inkomsten voor de McF (afhankelijk van giften en donaties) 4. Mogelijkheden Een nieuwe visie vanuit een Westerse organisatie introduceren; sustainability, awareness en het reduceren van kinderen die worden opgegeven voor adoptie, dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met lokale overheden en instanties en met respect voor de Chinese samenleving en haar normen en waarden Door goede relaties met lokale betrokkenen, de mogelijkheid om de bevolking makkelijker te bereiken Regio heeft mogelijkheden tot financiële bijstand, het uitvoeren van benodigde operaties en tot het geven van ondersteuning bij o.a. awareness programmes 5. Bedreiging Cultuurverschil maakt onderhandelen soms lastig Onbegrip/wantrouwen t.a.v. Westerse initiatieven Grillige houding Chinese overheid Tekort aan financiële middelen 6. Sleutel tot succes Goed lokaal netwerk Lokale contactpersonen Kennis van en respect voor de lokale normen en waarden Kennis van de lokale situatie 7. Kritieke punten Wantrouwen t.a.v. westerse initiatieven Enkele betrokken instanties kunnen/willen geen volledig inzicht geven in wensen/behoeften Onduidelijke financiële mogelijkheden lokaal

9 8. Werving gelden Middels het aanschrijven van eigen netwerk Middels de website Middels activiteiten op scholen e.d. Middels het aanschrijven van o.a. in Nederland gevestigde Chinese bedrijven en instellingen op basis van betrokkenheid bij het (oude) vaderland Middels het geven van lezingen Aanvragen van subsidies Na registratie in China, via lokale liefdadigheidsinstellingen en daar gevestigde contactpersonen Tevens vermeld in de statuten (Art. 4) 9. Beschikking vermogen Bestuur - Marlies van Strien Oprichter / voorzitter Is het gezicht van de instelling en voornaamste contactpersoon m.n. in China. Is ook degene die zich in Nederland het meest profileert, vanwege haar ervaring met en deskundigheid over China, het kindertehuis en de overige lokale contacten. - Ethel v/d Vlies secretaris Houdt zich vooral bezig met netwerken, het zoeken naar mogelijkheden voor fondsenwerving en overige manieren en middelen ten gunste van de McF (gratis/gereduceerde tickets naar China, sponsoring van (medische) hulpmiddelen) en diverse administratieve taken - Marcel Plazier penningmeester Zorgt i.s.m. de accountant voor het financieel jaarverslag Alle bovengenoemde personen beheren gezamenlijk het vermogen, zijn financieel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de financiën van de stichting. Vermogens beschikking Alle in Nederland en via internet verworven gelden komen binnen op een Nederlandse bankrekening. Wanneer geld ingezameld is voor een bepaald project/doel, zal het bestuur gezamenlijk met lokale vrijwilligers toezien op correcte besteding van het geld voor de projecten. Indien van toepassing, zullen projecten worden begeleid door (een deel) van het bestuur en lokale vrijwilligers. Het bestuur zal het CBF keurmerk niet aanvragen omdat de jaarlijkse kosten te hoog zijn in verhouding tot het bedrag aan donaties dat jaarlijks wordt ontvangen. Uitgaven moeten worden goedgekeurd door alle leden van het huidige bestuur. Overzicht en controle van correcte afhandeling van (financiële)zaken wordt gedaan door de penningmeester en de accountant

10 Uitvoering en toezicht beleid Het bestuur houdt tenminste 4 samenkomsten per 12 maanden, waarin wordt besproken: welke werkzaamheden/investeringen momenteel gaande zijn welke werkzaamheden/investeringen gedaan dienen te worden welke werkzaamheden/investeringen afgestoten dienen te worden Tijdens deze samenkomsten wordt tevens besproken welk bestuurslid welke taken/werkzaamheden op zich neemt. Van alle werkzaamheden, vorderingen en/of moeilijkheden wordt verslag gedaan aan overige bestuursleden. 10. Vermogen - McF keert nooit voordien gelden uit en alleen dan wanneer er schriftelijke overzichten van de kosten zijn - McF keert alleen gelden uit aan door hen ondersteunde doelen/projecten - Indien van toepassing worden alleen gelden uitgekeerd wanneer tevens een deel van de kosten door lokale overheden/instellingen worden vergoed. Dit om het verantwoordelijkheidsgevoel van lokale instanties te vergroten 11. Risicoanalyse - Bij ziekte van 1 of meer van de bestuursleden kan, naar aanleiding van de aard en duur van de ziekte, tijdelijk een nieuw bestuurslid worden aangesteld. Dit alleen met instemming van alle zittende bestuursleden en in overeenstemming met de in de statuten vermelde regels (Art.5) - Bij overlijden van de oprichter van de stichting kan het overgebleven bestuur ervoor kiezen om A. De stichting op te heffen met inachtneming van de regels zoals vermeld in de statuten (Art.12) B. De stichting voortzetten met inachtneming van de door de oprichtster gestelde doelen zoals benoemd in de statuten (Art.2) - Het uiteindelijk doel van de stichting is dat zij in de toekomst alleen nog maar een adviserende rol gaat vervullen of dat zij opgeheven kan worden, wanneer men in China voldoende kennis, kunde en zelfredzaamheid heeft bereikt. Mocht dit onmogelijk blijken, dan stelt de stichting en haar bestuur zich tot taak om er zorg voor te dragen dat of A. de stichting, haar doelen en haar taken worden overgedragen aan een partij die zich met het gedachtegoed van de stichting kan verenigen en deze kan en wil uitdragen en voortzetten zoals benoemd in de statuten B. de stichting wordt opgeheven met inachtneming van de regels zoals vermeld in de statuten (Art.12) - Indien zich op enig moment ongeregeldheden voordoen in de verhouding tussen Nederland en China met als gevolg een verstoring van onderlinge betrekkingen, kan de stichting en haar bestuur ervoor kiezen haar bezigheden voor bepaalde tijd stop te zetten en haar tegoeden te bevriezen. Indien de verhoudingen niet verbeteren en het zich laat aanzien dat onderlinge betrekkingen niet meer mogelijk zijn, kan de stichting en haar bestuur ervoor kiezen om A. Een zodanige wijziging in de statuten aan te brengen, dat de doelen van McF op andere wijze gerealiseerd kunnen worden B. De stichting op te heffen met inachtneming van de regels zoals vermeld in de statuten (Art.12)

11 B. BEHEER 1. Kostenstructuur - Tot op heden zijn geen wervingskosten in rekening gebracht. Alle eventuele kosten daarvoor worden door de bestuursleden zelf gefinancierd. - Tot op heden zijn door de stichting zelf geen beheerskosten in rekening gebracht. Alle eventuele kosten daarvoor worden wederom door de bestuursleden zelf gefinancierd. - Beheerskosten van de (bank)rekening worden standaard in rekening gebracht en afgeschreven van de stichtingsrekening, evenals inschrijving Kamer van Koophandel en kosten voor de website. - Jaarrekening en de daaraan verbinden kosten worden door het accountantsbureau gesponsord 2. Beloning beleidsbepalers - Beleidsbepalers hebben alleen recht op vergoeding volgens de in de statuten vastgestelde regels (Art. 5.5). Tot op heden hebben alle bestuursleden besloten hier geen aanspraak op te maken. 3. Administratieve organisatie - De stichting is volledig transparant en alle bestuursleden hebben volledig overzicht en inzicht in alle gegevens m.b.t. de stichting, haar doelen en doelstellingen - Het werven van fondsen en middelen ligt als taak voornamelijk bij de voorzitter en de secretaris; het aangaan van contacten in China ligt voornamelijk bij de huidige voorzitter, daar deze daar het vaakst verblijft, meest deskundig is en lokaal al enige bekendheid geniet. - Bestuursleden mogen op elk gepast moment fondsen en middelen werven en naar buiten treden, mits de kosten daarvoor nihil of niets zijn. De middelen die daarbij worden aangesproken dienen in overeenstemming te zijn met de geldende fatsoensnormen en mogen in geen enkel opzicht kwetsend zijn. Bij twijfel wordt overlegd met de overige bestuursleden. Alle gegevens van de stichting zijn openbaar en een deel wordt op de website gepubliceerd, zowel in het Engels als Nederlands. Overige gegevens gaan in het bestand van de stichting.

MOONCAKE FOUNDATION Ability 4 Disability

MOONCAKE FOUNDATION Ability 4 Disability MOONCAKE FOUNDATION Ability 4 Disability September 2010 Zonder jullie hulp en steun kunnen we niets bereiken en dus niet bestaan. Dank daarvoor!! Vooral namens onze mooncakes.. Tot ons grote verdriet is

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes 2 2.1.1. Statutaire doelstelling 2 2.1.2. Afwezigheid winstoogmerk 2 3. Beleid 2 3.1. Werkzaamheden SCF NL 2 3.2. Werving en beheer van gelden 2

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2020 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2020... 1 Inleiding... 2 Missie... 2 Visie... 2 Strategie... 3 Kernprincipes van de instelling... 3 Beleid... 4 Te verrichten werkzaamheden van de Stichting...

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Stichting Animal Care Lipe Des Presstraat 18H 1075NZ Amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

Stichting Animal Care Lipe Des Presstraat 18H 1075NZ Amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Stichting Animal Care Lipe Des Presstraat 18H 1075NZ Amsterdam Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64292797 RSIN: 855602867 Beleidsplan Ten behoeve van zwerfdieren

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Beleidsplan

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Beleidsplan EHTA Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden Beleidsplan Zwolle, mei 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Strategie... 3 Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling... 3 Missie...

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

Stichting PO OP P & CO Biesdelselaan13 6881 CA Velp Beleidsplan 2012 1

Stichting PO OP P & CO Biesdelselaan13 6881 CA Velp Beleidsplan 2012 1 Stichting POP & CO Biesdelselaan13 6881 CA Velp Beleidsplan 2012 1 Inhoudsopgave Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Strategie 3 Kernprincipes en uitgangspunten 3 Missie 3 Werkzaamheden van de stichting 3 Beleid

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2018 Nederlandse Vereniging Williams-Beuren Syndroom Versie: 1.0 Datum: 1 Juni 2016 Auteur: Onno Ceelen (Penningmeester) Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Nederlandse Verenging

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING SFO

BELEIDSPLAN STICHTING SFO BELEIDSPLAN STICHTING SFO 1. Inleiding De Stichting SFO, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41154952, en bij de Belastingdienst Registratie en Successie te 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen.

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen. Jaarverslag 2012 Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen www.kabangahospitalfoundation.org Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Ontstaan van de stichting blz. 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

Beleidsplan Flame Foundation

Beleidsplan Flame Foundation Beleidsplan Flame Foundation Autheur: Bestuur Flame Foundation Revisie datum: 1-12-2018 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting The Flame Foundation. Het plan is opgesteld voor 5 jaar. Na deze

Nadere informatie

Beleidsplan 2017 Stichting BernerCare RSIN: , KVK:

Beleidsplan 2017 Stichting BernerCare RSIN: , KVK: 1. Inleiding In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting Bernercare het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14-04-2017 goedgekeurd door het

Nadere informatie

Sharing is everything

Sharing is everything Sharing is everything Beleidsplan Stichting Periode 2011- januari 2020 Stichting Maliebaan 127 3527 CK Utrecht KvK nummer: 53529170 1. Inleiding Strategie, kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Interco

Beleidsplan Stichting Interco Beleidsplan Stichting Interco Stichting Interco Groenendaalseweg 35 6871 CN Renkum info@stichting-interco.org www.stichting-interco.org 0317-316690 (vragen naar Malon Hamoen-Giraldi) Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Beleidsplan. Save the Waterberg Rhino Nederland. Krystle Bijman Lotte van de Lustgraaf Jeanine Schoonemann. waterbergrhino@gmail.

Beleidsplan. Save the Waterberg Rhino Nederland. Krystle Bijman Lotte van de Lustgraaf Jeanine Schoonemann. waterbergrhino@gmail. Beleidsplan Save the Waterberg Rhino Nederland Krystle Bijman Lotte van de Lustgraaf Jeanine Schoonemann waterbergrhino@gmail.com Inhoud Inleiding... 3 Strategie... 4 Kernprincipes en uitgangspunten van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Eco Village Development

Beleidsplan Stichting Eco Village Development Beleidsplan Stichting Eco Village Development Juni 2013 Inleiding!... 2 Strategie!... 2 Kernprincipes en uitgangspunten!... 2 Missie!... 2 Werkzaamheden!... 3 Beleid!... 3 Toekomstige projecten en investeringen!...

Nadere informatie

Beleidsplan. Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek

Beleidsplan.  Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek Beleidsplan E-mail: info@waardigwonen.nl Website: www.waardigwonen.nl Telefoon: +31 (0)6 292 165 68 Postadres: Beetke van Rasquertstraat 61 9351 JB Leek KvK-nummer: 66882370 RISN: 856738712 Bankrekening

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS

BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS BELEIDSPLAN STICHTING HERMAN VAN VEEN ARTS CENTER FONDS 1 1 Inleiding In dit beleidsplan leggen het bestuur en de directie van de Stichting Herman van Veen Arts Center Fonds het actuele beleid vast. Dit

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa Beleidsplan Stichting Bachi Amaa 2014-2018 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bachi Amaa voor 2014 tot en met 2018. In het beleidsplan wordt het beleid, de missie, de doelstelling en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen. KVK : 01179973 Rek. nr: NL86RABO0119755483 (Rabobank)

Jaarverslag 2014. Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen. KVK : 01179973 Rek. nr: NL86RABO0119755483 (Rabobank) Jaarverslag 2014 Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen KVK : 01179973 Rek. nr: NL86RABO0119755483 (Rabobank) www.kabangahospitalfoundation.org mail@kabangahospitalfoundation.org

Nadere informatie

Beleidsplan climb2raise

Beleidsplan climb2raise Stichting 2climb2raise ONZE ANBI STATUS per 01-01-2016 Beleidsplan 2015-2016 2climb2raise Algemeen Als stichting zetten wij ons in om (ex) Kankerpatiënten deel te laten nemen aan de Alpe d'huzes. Onze

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke sociale functie heeft. Wij vinden het belangrijk dat sporters met of

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN STICHTING INFESTOS FOUNDATION DECEMBER 2013

BELEIDSPLAN VAN STICHTING INFESTOS FOUNDATION DECEMBER 2013 BELEIDSPLAN VAN STICHTING INFESTOS FOUNDATION DECEMBER 2013 Vooraf Dit document vormt het beleidsplan van Stichting Infestos Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? KvK nummer 66828090 info@magikmeedoen.org IBAN NL72RABO 0375 229 000 1 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Werkzaamheden...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

MOONCAKE FOUNDATION Ability 4 Disability

MOONCAKE FOUNDATION Ability 4 Disability Ability 4 Disability 3 e jaargang, nummer 7 Zij kunnen zich nog niet verstaanbaar maken, dus gaan wij het gesprek voor hen aan. Zij weten (nog) niet hoe het anders kan; dat willen wij hen graag laten beleven

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar Beleidsplan Stichting Voor Door Met Elkaar Plaats S'Hertogenbosch Datum 3 februari 2015 Opgesteld door N. Remkes-Nienhuis nanda.remkes@voordoormetelkaar.nl R. Oosterbaan ron.oosterbaan@voordoormetelkaar.nl

Nadere informatie

Publicatie ANBI gegevens

Publicatie ANBI gegevens Onderstaande gegevens t.b.v. regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI s). Naam van de instelling: RSIN/fiscaal nummer: 8515.97.841 Contactgegevens: Keulseweg 154 5953 HN Reuver E Doelstelling:

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

MOONCAKE FOUNDATION Ability 4 Disability

MOONCAKE FOUNDATION Ability 4 Disability MOONCAKE FOUNDATION Ability 4 Disability 2 e jaargang, nummer 5 Hoe ogenschijnlijk onbelangrijk in jullie ogen; alle kleine beetjes helpen. Dank daarvoor!! Vooral namens onze mooncakes.. Na de korte nieuwsbrief

Nadere informatie

Stichting Wirja Beleidsplan

Stichting Wirja Beleidsplan Stichting Wirja Beleidsplan 2016-2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Inleiding Doel Stichting Wirja Werkzaamheden Organisatiestructuur Financiering en schenkingsbudget

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 www.kinderfondsennederland.nl Stichting Kinderfondsen Nederland Beleidsplan 2016-2020 Inhoud Pagina 1. Inleiding beleidsplan 1 2. Stichting Kinderfondsen Nederland 1 3. Doelstelling

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas

Beleidsplan 2015-2020. Stichting Compas Beleidsplan 2015-2020 Stichting Compas Gepubliceerd op 15 oktober 2015 Voorwoord Stichting Compas is in 2005 opgericht. Na een vliegende start te hebben gemaakt zijn de activiteiten van de stichting met

Nadere informatie

Beleidsplan 2015. Stichting Gezamelijk Roparun Teams omgeving Bergen op Zoom. Beleidsplan Stichting Gezamelijke Roparun Teams Omgeving BOZ.

Beleidsplan 2015. Stichting Gezamelijk Roparun Teams omgeving Bergen op Zoom. Beleidsplan Stichting Gezamelijke Roparun Teams Omgeving BOZ. Beleidsplan 2015 Stichting Gezamelijk Roparun Teams omgeving Bergen op Zoom Beleidsplan Stichting Gezamelijke Roparun Teams Omgeving BOZ. 1 Index: 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Kernprincipes Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van Stichting Aangepast Actief Nederland. Marijke Smedema, Penningmeester Februari 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van Stichting Aangepast Actief Nederland. Marijke Smedema, Penningmeester Februari 2014 Stichting Aangepast Actief Nederland Buitenzagerij 57 1021NP Amsterdam info@aangepastactief.nl www.aangepastactief.nl KvK 57302669 RSIN 852523166 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan voor 2014 van Stichting

Nadere informatie

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN 0 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 3 2.1 Missie/Visie 3 2.2 Doelstelling 3 2.3 Afwezigheid winstoogmerk 3 2.4 Bestemming liquidatiesaldo 3 3. Beleid 3 3.1 Te verrichten

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2013 Financieel Jaarverslag 2013 Oss, 26 februari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Jaarrekening... 4 Algemene grondslag... 4 Vorderingen... 4 Reserves en fondsen... 4 Baten uit eigen fondsenwerving... 4 Kosten

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017 Stichting Onverwoestbaar

Beleidsplan 2015-2017 Stichting Onverwoestbaar Beleidsplan 2015-2017 Stichting Onverwoestbaar Pagina 1 van 6 stichting Onverwoestbaar Beleidsplan 2015-2017 1 INLEIDING 2 STRATEGIE 2.1 KERNPRINCIPES VAN DE INSTELLING - STATUTAIRE DOELSTELLING - AFWEZIGHEID

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Wortel van Leven (verder genoemd WVL)

Beleidsplan stichting Wortel van Leven (verder genoemd WVL) Beleidsplan stichting Wortel van Leven (verder genoemd WVL) Kern en uitgangspunten van WVL Statutaire doelstellingen: WVL heeft tot doelstelling; a. De Participatie en sociale cohesie van bewoners uit

Nadere informatie

Publicatie ANBI gegevens

Publicatie ANBI gegevens Onderstaande gegevens t.b.v. regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI s). Naam van de instelling: RSIN/fiscaal nummer: 8515.97.841 Contactgegevens: Keulseweg 154 5953 HN Reuver E Doelstelling:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS

BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS BELEIDSPLAN STICHTING PANCREAS Inleiding Dit beleidsplan geldt als leidraad voor de bestuurders van de stichting. Gestelde doelen worden aangegeven en nader uitgewerkt. Tevens wordt voldaan aan de aanpassing

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden Atlas Van Stolk

Beleidsplan Stichting Vrienden Atlas Van Stolk Beleidsplan Stichting Vrienden Atlas Van Stolk 2017-2020 1. Doel De Stichting heeft ten doel het in stand houden in de meest ruime zin van het woord van de verzameling, bekend onder de naam "Atlas Van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014

Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014 Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Kenya Kinderen. Stichting Kenya Kinderen is opgericht op 07 mei 2009 door Erwin van Andel, Jan Brinkman en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016

Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016 Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016 1. Doel De Stichting heeft ten doel het in stand houden in de meest ruime zin van het woord van de verzameling, bekend onder de naam "Atlas

Nadere informatie

Beleidsplan IISAH Foundation

Beleidsplan IISAH Foundation Beleidsplan IISAH Foundation 2017 Stichting IISAH Keizersgracht 560 1017 EM Amsterdam www.iisah.org info@ iisah.org Kvk: 62782746 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Missie... 4 Visie... 4 Strategie...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Teach4Change Foundation.

BELEIDSPLAN. Teach4Change Foundation. Teach4Change Foundation Bezoekadres: Hereweg 102-a 9725AJ Groningen Tel 06-45380204 www.teach4change.com BELEIDSPLAN 2015 In het onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de Teach4Change Foundation

Nadere informatie

Stichting Vrienden gezinshuis Klein Agteveld

Stichting Vrienden gezinshuis Klein Agteveld Stichting Vrienden gezinshuis Klein Agteveld Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Pagina 1 Pagina 2 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Inleiding Doel en doelstelling Organisatie Financiën, administratie en donaties

Nadere informatie

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016

Stichting Tempel Europa. Beleidsplan 2016 Stichting Tempel Europa Beleidsplan 2016 februari 2016 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Strategie... 1 2.1 Statutaire doelstellingen... 1 2.2 Afwezigheid van winstoogmerk... 1 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2018 Kootwijkerbroek, januari 2017 Voorwoord Voor je ligt het beleidsplan 2017-2018 van Stichting DAANtje. Stichting DAANtje is een initiatief van Peter en Tamara Brons, zorgondernemers

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

Stichting Hartige Samaritaan

Stichting Hartige Samaritaan Stichting Hartige Samaritaan Beleidsplan 2016-2018 Auteurs: Heleen Baksteen Corné van den Brink Joanne Dekker Jan Willem van Galen Jan Maarten Verzendaal René van der Weijden Delft, november 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Stichtinginfo en ANBI status 3 3. Doelstelling 3 4. Bezoldiging 4 5. Werkzaamheden 4 6. Organisatie 4

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Stichting Maatjeswerk Autisme Beleidsplan 2014-2017 Kleinmansbeek 12, Barneveld November 2014 1. Inleiding In 2012 begon het idee van een netwerk-oudergroep te groeien en werd informatie gezocht en ideeën

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 Vastgesteld op 9 december 2016 Beleidsplan DVB Foundation 2017-2020 1. INLEIDING Ontstaan Ontwikkeling Doel 2. UITGANGSPUNTEN DVB FOUNDATION Visie Missie Middelen 3. STRUCTUUR Bestuur

Nadere informatie

Pagina 4: Strategie: Statutaire doelstelling, afwezigheid winstoogmerk en bestemming liquidatierisico

Pagina 4: Strategie: Statutaire doelstelling, afwezigheid winstoogmerk en bestemming liquidatierisico Inhoud Pagina 2: Contactgegevens, bestuur, doelstelling en beloning Pagina 3: Inleiding beleidsplan Pagina 4: Strategie: Statutaire doelstelling, afwezigheid winstoogmerk en bestemming liquidatierisico

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING STEUN NIJEPOORTSCHOOL 2013

BELEIDSPLAN STICHTING STEUN NIJEPOORTSCHOOL 2013 BELEIDSPLAN STICHTING STEUN NIJEPOORTSCHOOL 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 STRATEGIE... 3 BEHEER... 6 BIJLAGE... 7 1 INLEIDING Stichting Steun Nijepoortschool is opgericht op 8 mei 1996. De stichting

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Beleidsplan herfst 2013

Beleidsplan herfst 2013 Beleidsplan herfst 2013 I. De stichting I.1. Inleiding Dit beleidsplan zal dienen als leidraad voor het te voeren dagelijks beleid, als toetsingsinstrument voor plannen en voortgang van projecten en als

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 NAAM INSTELLING, VESTIGINGSPLAATS EN ADRES... 3 1.2 BESTUUR EN PROCEDURES BESTUUR... 3 1.3 DOELOMSCHRIJVING... 3 2. HUIDIGE SITUATIE... 4 2.1 BESTUUR...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Dutch-Lanka Friendship Foundation

Beleidsplan Stichting Dutch-Lanka Friendship Foundation Beleidsplan Stichting Dutch-Lanka Friendship Foundation Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Goed Doel Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Standaardbeleidsplan

Nadere informatie

Stichting De Gele Vlieger

Stichting De Gele Vlieger Stichting De Gele Vlieger Beleidsplan 2017-2019 Een Chinees spreekwoord luidt: "Het is de tegenwind die een vlieger doet stijgen." Stichting De Gele Vlieger Johan Frisostraat 30 6668 CB Randwijk Februari

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Roetz Fair Factory

Beleidsplan Stichting Roetz Fair Factory Beleidsplan 2017-2020 Stichting Roetz Fair Factory Inleiding De Stichting Roetz Fair Factory is een fietsenfabriek in Amsterdam-Noord waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid en opgeleid

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt het Beleidsplan van de Tulsun Foundation.

Voorwoord. Voor u ligt het Beleidsplan van de Tulsun Foundation. BELEIDSPLAN Voorwoord Voor u ligt het Beleidsplan van de Tulsun Foundation. De Tulsun foundation is opgericht in 2016 door Karel Kinds met als doel de kwaliteit van leven van kinderen in Oekraïne te verbeteren

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens... 3. 1.2 Versiebeheer... 3. 1.3 Verzendlijst... 3. 2 Inleiding... 4 2.1 Aanleiding...

Inhoudsopgave... 2. 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens... 3. 1.2 Versiebeheer... 3. 1.3 Verzendlijst... 3. 2 Inleiding... 4 2.1 Aanleiding... Beleidsplan 2014 Mei 2014 Inhoudsopgave... 2 1 Algemeen... 3 1.1 Gegevens... 3 1.2 Versiebeheer... 3 1.3 Verzendlijst... 3 2 Inleiding... 4 2.1 Aanleiding... 4 2.2 Doelstelling... 4 2.3 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken. Beleidsplan 2014. Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken Beutenaken 22 6278 NB Beutenaken

Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken. Beleidsplan 2014. Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken Beutenaken 22 6278 NB Beutenaken Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken Beleidsplan 2014 Stichting Kruisen en Kapellen Parochie Slenaken Beutenaken 22 6278 NB Beutenaken skkps@verenigingenslenaken.nl www.verenigingenslenaken.nl/skkps/

Nadere informatie

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5 Bel ei dspl anst i c ht i nggeef Gez ondhei d Geef Gez ondhei d. nu201 4 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid 1.2 Over crowdfunding Het succes van crowdfunding Crowdfunding via GeefGezondheid.nu

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Eind 2010 is de droom van Jack en Saskia Engels, namelijk het creëren van een harmonieus thuis voor kinderen en (jong-)volwassenen met een (meervoudige) beperking,

Nadere informatie

Beleidsplan van Stichting De Instap December 2016

Beleidsplan van Stichting De Instap December 2016 Beleidsplan van Stichting De Instap December 2016 Vooraf Dit document vormt het beleidsplan van Stichting De Instap. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam Beleidsplan 2015-2018 (versie 25-02- 2015) H1: Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam 2015-2018. Gedurende de vorige beleidsperiode (2011-2014) is de naam

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

: Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland

: Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland ANBI GEGEVENS Naam : Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland RSIN- nummer : 857383772 KvK-nummer : 68305028 Secretariaat : Molenlaan 6 2103 AE Heemstede telefoon : 06 46352564 e-mailadres : taalcoacheszuidkennemerland@gmail.com

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie