ANBI officiële naam en publiek bekende naam; Stichting Hermon Living Water Ministries/ Hope for Dalits

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANBI officiële naam en publiek bekende naam; Stichting Hermon Living Water Ministries/ Hope for Dalits"

Transcriptie

1 ANBI officiële naam en publiek bekende naam; Stichting Hermon Living Water Ministries/ Hope for Dalits KVK en/of RSIN nummer. KvK in Zwolle Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het adres van de instelling; Prinses Beatrixlaan 3, 8051 PG Hattem Tel Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving; het verstrekken van sociale en medische hulp aan bewoners in het kustgebied van de provincie Andhra Pradesh in India en het opzetten en begeleiden van projecten in bedoeld gebied. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan; De Stichting HLWM Nederland zoekt het uitvoeren van haar missie in het bekendmaken van de werkzaamheden in India onder de werknaam Hope for Dalits. Het bekendmaken en het werven van donaties gebeurt in hoofdzaak door het werven van ambassadeurs over het hele land verspreid, alsmede in Duitsland en Singapore via zusterorganisaties. De taken van een ambassadeur bestaan in hooflijnen uit het wegbereiden of zelf uitvoeren van presentaties in de eigen omgeving binnen het eigen netwerk. Naast het houden van presentaties worden informatiebrochures verspreid en word teen website bijgehouden met actuele informatie. Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders, Bestuursleden R.van Dijkhorst, voorzittertel: E- mail: A.C.van Halem, penningmeester Tel: E- mail: B.Visser, secretaris Tel: E- mail: De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor bestuursactiviteiten. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling; In het district West Godavari, in Kalipatnam is HLWM in Narsapur als zelfstandige stichting in India geregistreerd. Ds. Joseph Komanapalli, president van de Pastor s Fellowship en zijn vrouw Geetha voeren de directie over het totale werk dat bestaat uit: Het opvangen en huisvesten van weeskinderen, voornamelijk uit de kasteloze Dalits en hen een opleiding bieden als basis voor een betere toekomst. Met behulp van de Nederlandse regering is een groot kindertehuis tot stand gekomen. Sinds die tijd werd het werk verder uitgebreid, middels particuliere giften en fondsdonaties met een tweede kindertehuis, diverse scholen voor basis en voortgezet algemeen vormend onderwijs en vakscholen. Naast het werk voor kinderen en jongvolwassenen is er voedselvoorziening voor de allerarmsten, watervoorziening in tijden van moessons en droogte en preventieve gezondheidszorg welke voornamelijk bestaat uit eerste hulp bij ongevallen en eenvoudige ziekteverschijnselen. Het helpen bij geboortes en zwangerschap en kraamzorg Het verzorgen van les in hygiëne, het uitdelen van vitamines en eenvoudige medicijnen en zo nodig injecties. Bezoeken van hoogbejaarden. Soms is er een campagne voor staaroperaties onder leiding van oogheelkundigen indien voldoende geld beschikbaar is.

2 De missie van HLWM Nederland Het financieel ondersteunen van het werk in Kalipatnam en zo mogelijk voor 100% bij te dragen aan de continuiteit van het werk alsmede van uitbreiding van de kerntaken m.b.t. weeskinderen en zorg voor de allerarmsten. De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting. A. BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Rabobank verenigingspakket Rabobank bedrijfstelerekening Rabobank vaste termijnrekening ====== ====== Jaarrekening 2013 Stichting Hermon Living Water Ministries, Zwolle Datum: PASSIVA Eigen Vermogen Algemene Reserve Voorzieningen Kerkbouw Onderhoud Gebouwen Kinderwerk met onderwijs Kortlopende schulden Overlopende vorderingen en overlopende passiva

3 ====== ====== Jaarrekening 2013 Datum: Stichting Hermon Living Water Ministries, Zwolle B. EXPLOITATIEREKENING Totale baten Netto lasten Specifieke Doelen Marge ( ) (14.202) Lasten Organisatie Personeelskosten Huisvesting Reis- en autokosten docent Voorlichting & Bewustmaking Fondswerving Algemene kosten Afschrijvingen Som der lasten Giften Financiële baten Financiële lasten Dotatie voorzieningen (40.000) Saldo (baten minus lasten) (88.702) (14.445) ======= ====== C. Waarderingsgrondslagen en Resultaatbepaling Stichting Hermon Living Water Ministries heeft als doel: het verstrekken van sociale en medische hulp van bewoners in het kustgebied van de provincie Andhra Pradesh in India en het opzetten en begeleiden van projecten in bedoeld gebied Algemeen Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar ongewijzigd. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid; de voorziening voor oninbaarheid wordt bepaald op basis van individuele waardering van de uitstaande vordering. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

4 Vermogen Stichting Dit vermogen is ontstaan doordat de stichting in de afgelopen jaren meer gelden heeft ontvangen dan uitgegeven aan haar doel. De ontvangen gelden hebben een bepaald bestemmingsdoel. Het bestuur houdt afdoende rekening met deze bestemmingsdoeleinden. Voorzieningen De voorzieningen zijn getroffen voor de door het bestuur aangegane verplichtingen met betrekking tot de hulp aan India Langlopende schulden De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Grondslagen voor de resultaatbepaling Baten De baten worden gevormd door de ontvangen schenkingen van derden ten behoeve van de doelstellingen van de stichting Lasten De lasten worden gevormd door de betaalde gelden aan India. De medewerker in India besteed vervolgens deze gelden voor de doelstelling van de stichting. Som der financiële baten en lasten De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteontvangsten en uitgaven van leningen en overige kredietfaciliteiten. Toelichting Tot nu toe wordt het werk in Kalipatnam gefinancieerd op basis van projecten. Deze wijze van financiering had als belangrijk nadeel, dat alle werkzaamheden welke in India moesten worden uitgevoerd eerst door de Nederlandse stichting tot in detail moest worden goedgekeurd. Eventuele wijzigingen door onverwachte omstandigheden of veranderende inzichten bij de directie brachten onmiddellijk veel onnodig werk. Deze werkwijze leidde er o.a. toe dat in 2012 een groot deel van het bestuur voor de statutaire termijn terugtrad. Om deze situatie in de toekomst te voorkomen zal het bestuur zich stapsgewijs gaan richten op lump- sum financiering. De brutokosten per kind of student zijn dan de basis voor een totaalbedrag welke achteraf door de directie zal worden verantwoord. Indien de resultaten van fondswerving het toelaten kunnen nieuwe initiatieven op basis van globale calculatie worden overwogen.

5 JAARREKENING 2014 STICHTING HERMON LIVING WATER MINISTRIES A. Balans per 31 december B. Exploitatierekening C. Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling 3

6 Jaarrekening 2014 Datum: Pag Stichting Hermon Living Water Ministries, Zwolle A. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen PASSIVA Eigen Vermogen ====== ====== Algemene Reserve Voorzieningen Kortlopende schulden Overlopende vorderingen en overlopende passiva ====== ====== Samenstellingsverklaring afgegeven d.d

7 Jaarrekening 2014 Datum: Pag Stichting Hermon Living Water Ministries, Zwolle B. EXPLOITATIEREKENING Totale baten Transfers vanuit zusterorganisatie Netto lasten Specifieke Doelen Marge ( ) Lasten Organisatie Personeelskosten Huisvesting Reis- en autokosten docent Voorlichting & Bewustmaking Fondswerving Algemene kosten Afschrijvingen Som der lasten Giften Financiële baten Financiële lasten Dotatie voorzieningen -- (40.000) Saldo (baten minus lasten) (88.702) ======= ====== Samenstellingsverklaring afgegeven d.d

8 Jaarrekening 2014 Datum: Pag Stichting Hermon Living Water Ministries, Zwolle C. Waarderingsgrondslagen en Resultaatbepaling Stichting Hermon Living Water Ministries heeft als doel: het verstrekken van sociale en medische hulp van bewoners in het kustgebied van de provincie Andhra Pradesh in India en het opzetten en begeleiden van projecten in bedoeld gebied Algemeen Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar ongewijzigd. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid; de voorziening voor oninbaarheid wordt bepaald op basis van individuele waardering van de uitstaande vordering. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking. Vermogen Stichting Dit vermogen is ontstaan doordat de stichting in de afgelopen jaren meer gelden heeft ontvangen dan uitgegeven aan haar doel. De ontvangen gelden hebben een bepaald bestemmingsdoel. Het bestuur houdt afdoende rekening met deze bestemmingsdoeleinden. Voorzieningen De voorzieningen zijn getroffen voor de door het bestuur aangegane verplichtingen met betrekking tot de hulp aan India Langlopende schulden De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Grondslagen voor de resultaatbepaling Baten De baten worden gevormd door de ontvangen schenkingen van derden ten behoeve van de doelstellingen van de stichting Lasten De lasten worden gevormd door de betaalde gelden aan India. De medewerker in India besteed vervolgens deze gelden voor de doelstelling van de stichting. Som der financiële baten en lasten De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteontvangsten en uitgaven van leningen en overige kredietfaciliteiten.

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Inhoud. Pagina. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening 8. Balans per 31 december 2001 9. Staat van Baten en Lasten 10

Inhoud. Pagina. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening 8. Balans per 31 december 2001 9. Staat van Baten en Lasten 10 Jaar verslag Inhoud Pagina Kerncijfers 4 Bestuursverslag 5 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 9 Staat van Baten en Lasten 10 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 12 Toelichting op de

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek

Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek Financieel verslag 2012 Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek p/a Trip van Zoudtlandtkazerne De La Reijweg 95 4818 BA Breda Oprichtingsdatum : 1 juni 1981 12 september 2002 Statuten gewijzigd.

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid

Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid Financieel jaarverslag 2013 Interview Inhoud Rabobank Foundation steunt projecten die mensen helpen een zelfstandig economisch bestaan op te bouwen

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur,

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE Ref:: JL/MA 09-Mar-12 Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Cfinancie verslag el Inleiding Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Kasstroomoverzicht Waarderingsgrondslagen Toelichting

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 De hand aan de ploeg slaan De ploeg van de nieuwe tractor moet nog bijgesteld worden Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus 661

Nadere informatie

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.)

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.) Jaarrekening 2002 Effectenbank Binck N.V. (voorheen Binck Brokers N.V.) Amsterdamoor Colofon Jaarreke Uitgave Effectenbank Binck N.V. Vijzelstraat 20 1017 HK Amsterdam Jaarrekeningen Exemplaren van deze

Nadere informatie

Bezoekadres: Kerkstraat 3A 7722 LR Hoonhorst Iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur gratis toegankelijk voor publiek.

Bezoekadres: Kerkstraat 3A 7722 LR Hoonhorst Iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur gratis toegankelijk voor publiek. ANBI gegevens Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst Sinds 01-01-2013 staat Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst als culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling) geregistreerd. Giften

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus 491 3990 GG Houten telefoon 030-6354010 www.bedrijfsraad.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Versie juni 2014. Kinderfonds MAMAS ANBI registratie

Versie juni 2014. Kinderfonds MAMAS ANBI registratie Versie juni 2014 Kinderfonds MAMAS ANBI registratie NAAM ORGANISATIE Stichting Kinderfonds MAMAS RSIN NUMMER / KVK NUMMER RSIN Nummer: 8083.34.190 KvK Nummer: 34111231 INTERNET ADRES http://www.kinderfondsmamas.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Algemene gegevens Volledige naam:

Algemene gegevens Volledige naam: Algemene gegevens Volledige naam: Stichting Brahma Kumaris Spirituele Academie Kamer van Koophandel: 41204033 RSIN/fiscaal nummer: 806895287 Postadres: Haarlemmerdijk 137, 1013 KG, AMSTERDAM Telefoonnummer:

Nadere informatie