Jaarverslag Succesvol bouwen aan een betere toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 Succesvol bouwen aan een betere toekomst

2 Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 2 1. Doelstelling 3 2. Uitwerking doelstelling 3 3. Missie 3 4. Geschiedenis 3 5. Strategie & beleid Algemeen Werkwijze 4 6. Organisatie Bestuur Comité van aanbeveling Medewerkers 6 7. Fondsenwerving en communicatie Algemeen Fondsenwerving a Zakelijke markt b Particuliere markt Fondsenwerving 2009: inleiding a Zakelijke markt b Particuliere markt Cofinanciering 9 8. Projecten Mexico Zuid Afrika Sri Lanka Begroting Goed bestuur Jaarrekening 13 Stichting HomePlan gelooft in een concrete vorm van ontwikkelingssamenwerking. We verzorgen huisvesting voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden en helpen daarmee gezinnen en kinderen uit de armoedespiraal door hen een Huis, Thuis en Toekomst te bieden. Stichting HomePlan heeft in 2008 een goed jaar gehad. Het aantal projecten is uitgebreid. Daarnaast wordt gekozen voor projecten samen met lokale partners die in een programma vallen waarin HomePlan het huisvestingsaspect verzorgt. Deze organisaties verzorgen trainingen, voorlichting en medische voorzieningen. In Zuid Afrika is voortgang geboekt bij het project ten behoeve van het Holy Cross Hospice in Kwazulu Natal. Begin 2009 is de laatste container met prefab family homes verscheept en wordt het project afgerond. HomePlan is er trots op ongeveer 1000 aidsweeskinderen een Huis, Thuis en een Toekomst te hebben gegeven. In Mexico werd het succesvolle testproject met lokale productie in Acapulco afgerond. Eind 2008 werd een beslissing genomen over het aangaan van een nieuw project in Querétaro en begin 2009 werd beslist een project te starten in La Planada, Coyotepec, Estado de México. Wij zullen samen met onze partners Mexvi, Kaluz, Caritas en UTPMT voortgaan om kleinschalige projecten van steeds 25 à 50 huizen mogelijk te maken. In samenwerking met de Stichting Hulp Aan Sri Lanka (HAS) wordt steun gegeven aan de bouw van een huis voor een vergeten doelgroep, dakloze en ontheemde bejaarden in Kandy, Sri Lanka. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers in binnen- en buitenland zijn onze overheadkosten minimaal. Wij blijven ons ervoor inzetten om zo effectief mogelijk fondsen te werven, de naamsbekendheid te vergroten en onze middelen efficiënt in te zetten voor onze doelstelling: Bij dragen aan de verwezenlijking van millenniumdoelstelling 7: het verbeteren van de leefomstandigheden van de allerarmsten in de wereld. HomePlan dankt zijn vele particuliere en zakelijke donateurs voor het vertrouwen dat zij in 2008 aan de organisatie hebben geschonken. HomePlan biedt op haar bescheiden wijze een bijdrage aan de wereldwijde huisvestingsproblematiek. Wij zijn er trots op dat wij dankzij de steun van zo velen onze projecten hebben kunnen realiseren ten behoeve van de allerarmsten in deze wereld. In 2008 werd de relatie met Corris BV beëindigd en werd een financiële regeling getroffen waarbij alle wederzijdse verplichtingen werden afgekocht en HomePlan de volledige beschikking kreeg over de gegevens van de door Corris geworven donateurs. Deze financiële regeling is in overleg met de accountants verwerkt in de jaarrekening van Derhalve geven de cijfers over 2007 geen goed beeld van de aard en de omvang van de activiteiten van HomePlan. De cijfers over 2008 geven dat wel. Voor de details kunt u de jaarrekening raadplegen. In dit jaarverslag informeren wij u over wat Stichting HomePlan in 2008 heeft bereikt. Tevens zullen in dit jaarverslag onze ambities voor de toekomst worden toegelicht. Ir. W.C.M. van der Hoeven Voorzitter Stichting HomePlan 1 2

3 Doelstelling Strategie & Beleid 1. DOELSTELLING Stichting HomePlan heeft als statutair doel het zonder winstoogmerk realiseren van huisvesting en onderdak voor de allerarmste daklozen in minder ontwikkelde en ontwikkelingslanden, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 2. UITWERKING DOELSTELLING HomePlan tracht haar doelstelling, naast het realiseren van huisvesting voor de allerarmsten, onder meer te verwezenlijken door: - het ondersteunen van activiteiten gericht op het herstel van het dagelijks leven en op het verbeteren van de levensomstandigheden van de allerarmsten in de wereld; - het geven van bijstand aan organisaties in ontwikkelingslanden voor de verbetering van hun hulpverlenings- en ontwikkelingscapaciteit; - het bevorderen van de daadwerkelijke belangstelling, in het bijzonder van het Nederlandse publiek voor de sociale problemen van de ontwikkelingslanden, onder meer door de uitgifte van periodieken; - het bij schriftelijke overeenkomst samenwerken met andere instellingen en organisaties met een gelijk of aanverwant doel. 3. MISSIE HomePlan richt zich op het realiseren van concrete huisvesting voor de allerarmsten in diverse ontwikkelingslanden. HomePlan gelooft dat huisvesting de basis is van alle ontwikkeling. Door de zorg voor een onderkomen weg te nemen kunnen mensen verder. Een huis is echter geen doel op zich. Het is een middel om mensen een menswaardig bestaan te geven en uitzicht te bieden op een betere toekomst. Daarom zal de door HomePlan te bieden huisvesting altijd onderdeel moeten zijn van een (lokaal) totaalconcept, waar bijvoorbeeld zorg, onderwijs en werkgelegenheid deel van uitmaken. 4. GESCHIEDENIS Stichting HomePlan is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die in 1996 is opgericht door de Bredase ondernemer Jan Tebbe ten behoeve van de huisvesting van de allerarmsten in de wereld. De activiteiten hebben zich het afgelopen decennium geconcentreerd op Mexico en Zuid-Afrika, maar de komende jaren zal HomePlan zich ook op andere ontwikkelingslanden gaan richten. Recent is er sprake van toename van activiteiten doordat we ter plaatse met meer projectpartners samenwerken op het gebied van financieel commitment en lokaal geproduceerde bouwsystemen. HomePlan wil optimaal gebruik maken van de lokale kennis en blijft zoeken naar de technologie die het beste past bij het land en de cultuur. 5. STRATEGIE & BELEID 5.1. Algemeen Zoals in 3 reeds is aangegeven is huisvesting een míddel om mensen een menswaardig bestaan te geven. HomePlan zal dus slechts huisvesting leveren als is voldaan aan een aantal aanvullende eisen, gericht op een duurzame ontwikkeling Werkwijze HomePlan werkt vraaggestuurd. Ontwikkeling kan namelijk alleen vanuit mensen zelf plaatsvinden. HomePlan biedt daarin een oplossinggerichte aanpak die past bij die lokale vraag en situatie. In samenspraak met betrokkenen wordt bezien welke huisvestingsoplossing het beste geschikt wordt geacht. In overleg beziet HomePlan welke lokale produkten mogelijkheden bieden, maar indien nodig kan HomePlan ook een eigen product ter beschikking stellen. De voor de huisvesting benodigde fondsen worden door HomePlan primair in Nederland geworven, maar het kan ook zijn dat HomePlan in het ontvangende land gelden werft. De exploitatie van de woonvoorziening valt niet onder haar verantwoordelijkheid, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de lokale organisatie die de woningen in eigendom en beheer heeft. Tevens regelt die organisatie de welzijns-, zorg- en onderwijsactiviteiten. De vraag vanuit de lokale situatie wordt beoordeeld door HomePlan aan de hand van een standaard checklist, gebaseerd op de doelstellingen van de organisatie. Na akkoordbevinding door het bestuur wordt het project voorbereid, ontwikkeld en uitgevoerd. HomePlan focust zich niet op een beperkt aantal ontwikkelingslanden, slechts de duurzaamheidcriteria die HomePlan hanteert voor elke projectaanvraag zijn van toepassing. Gezien die duurzaamheideisen zal HomePlan in belangrijke mate in min of meer stabiele landen actief zijn, maar in voorkomende en zeer schrijnende gevallen kan ook steun worden verleend in instabiele landen. Maar dan nog gelden de duurzaamheideisen, dus gaat het om meer dan alleen huisvesting. HomePlan is met een omzet van ruwweg een miljoen euro een relatief kleine hulpverleningsorganisatie. HomePlan opteert niet voor stevige groei, omdat zij door haar geringe schaalgrootte snel en effectief kan handelen. Zij richt zich daarom op de niches in de ontwikkelingslanden waar haar specifieke doelstellingen en opvattingen over ontwikkelingshulp het best tot hun recht komen. Uitgangspunt blijft lowcost housing voor de allerarmsten. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan kleinschalige bouwprojecten. Zoals in de statuten is aangegeven kan HomePlan ook andere hulporganisaties financieel steunen. Omdat HomePlan huisvesting als haar corebusiness heeft benoemd zal zij die organisaties alleen steunen waar het gaat om het realiseren en/of weer bewoonbaar krijgen (renoveren) van huisvestingsprojecten. Zowel in Mexico als Zuid-Afrika heeft HomePlan gekozen voor samenwerking met lokale partners. In Mexico zijn dat Caritas Mexicana, Mexvi, Kaluz en UTPMP. In Zuid-Afrika werkt HomePlan met de Holy Cross van Sr. Priscilla en Ernst Loser met zijn bedrijf Rodcol. Dit jaar is HomePlan ook gestart met een project in Sri Lanka, waarin samengewerkt wordt met de stichting Hulp Aan Sri Lanka (HAS) en NEDLA, de lokale organisatie in het land zelf. Deze organisaties hebben een sociaal netwerk in de armste gemeenschappen. Zo creëert HomePlan draagvlak voor haar projecten en weet HomePlan zeker dat haar huizen altijd daar terechtkomen waar het nodig is. Bij de bouw van de woningen moeten, indien mogelijk, de bewoners meehelpen. Daarmee wordt de betrokkenheid bij en de trots van de bewoners op hun nieuwe woning bevorderd. Omdat vaak ook buren meehelpen wordt eveneens gewerkt aan de sociale cohesie in een buurt. 3 4

4 Organisatie Organisatie 6. ORGANISATIE Stichting HomePlan had in 2008 een bestuur van zeven personen. De organisatie had in 2008 een gemiddelde bezetting van 3,8 fte, inclusief onze projectmedewerker in Mexico. Ook kent HomePlan een Comité van Aanbeveling en zijn er diverse adviseurs op vrijwilligersbasis voor HomePlan actief. Daarnaast zijn er ad hoc (vrijwillige) medewerkers ingezet Bestuur Ultimo 2008 telde het bestuur van HomePlan zeven bestuursleden: Willem van der Hoeven - Voorzitter Anke Tebbe - Secretariaat Jan van Winkel - Financiën Alexander Dijckmeester - Strategie en Projecten Zuid Afrika Bram Lingen - P&O en Strategie Mexico Jan van Kalmthout - Projecten Mexico Bart van der Pot - Fondsenwerving Rooster van aftreden Bestuursleden worden bij coöptatie benoemd voor een periode van vijf jaar, waarna zij zich wederom kandidaat kunnen stellen. Naam Functie Aftredend in Anke Tebbe Secretaris 2012 Bram Lingen Lid 2012 Alexander Dijckmeester Lid 2009 Bart van der Pot Lid 2012 Jan van Winkel Penningmeester 2010 Jan van Kalmthout Lid 2013 Willem van der Hoeven Voorzitter Comité van Aanbeveling Ultimo 2008 bestond het Comité van Aanbeveling uit de volgende personen: L.C. Brinkman Mgr. H.C.A. Ernst Mgr. M.P.M. Muskens P.C.N. Schweitzer P.A.C.M. van der Velden P. Wagtmans 6.3. Medewerkers Feebie Veenstra (tot 1 juni 2008) / Directeur Ralf van den Hoek / Project Manager Annelieke Kelderman / Projectcoördinator & Relatiemanager Zakelijke Fondsenwerving Coen Kouwenhoven (tot 15 maart 2008) / Coördinator Eventmarketing Henri Mandemaker (tot 1 februari 2008) / Coördinator Pers, Voorlichting & Fondsenwerving Marike van Seeters (vanaf 1 november 2008) / Hoofd communicatie en fondsenwerving Roel van Rooij / Project Medewerker Mexico Jan Herman Wolfis / Bureaumedewerker Op het kantoor van HomePlan werken incidenteel vrijwilligers mee. Tenslotte wordt geregeld ondersteuning verleend door bedrijven die hun diensten om niet ter beschikking stellen. Livingstone levert dit regelmatig op het gebied van financiële advisering en ondersteuning. Daarnaast zijn actief SiteSupport, De Mar Houtkonstrukties, Bettieakkumaoj Worldwide (No house wine, Jeroen Tebbe). In 2008 heeft HomePlan gebruik gemaakt van een gedetacheerde kracht van BSW Diensten voor ondersteunende taken voor het HomePlan-team. Deze kracht is niet meegenomen in de berekening van het aantal fte s. Belangrijkste bestuursbesluiten in 2008: Verzending 48 family homes naar Zuid-Afrika voor opvang aidswezen Afkoop Corris (i.v.m. faillissement straatwervingsorganisatie) Portefeuilleverdeling bestuur en directe aansturing organisatie Goedkeuring project in Mexico: Querétaro Goedkeuring onderzoek samenwerking in Mexico met UTPMP Vaststellen begroting 2009 Participatie in project Sri Lanka 5 6

5 Fondsenwerving & Communicatie Fondsenwerving & Communicatie 7. FONDSENWERVING & COMMUNICATIE 7.1. Algemeen De afdeling fondsenwerving en communicatie heeft als belangrijkste doelstelling Stichting HomePlan bekend te maken bij het Nederlandse publiek om op die manier geld te kunnen werven voor onze projecten. HomePlan ontvangt geen geld van de overheid. Hierdoor is HomePlan afhankelijk van giften van particulieren, bedrijven en overige instellingen. In 2008 hebben donateurs aan Homeplan gedoneerd, hiervan geven donateurs structureel. Tevens zijn in 2008 twee nieuwsbrieven uitgegaan naar de donateurs met daarin een overzicht van de voortgang in de verscheidene projecten en een bijgevoegd donatieverzoek. Begin december is een persbericht uitgegaan dat door verscheidene media is opgepikt. HomePlan heeft een groep trouwe donateurs. Door natuurlijk verloop echter wordt deze groep steeds kleiner. Het is noodzakelijk dat we actief donateurs blijven werven, zodat het werk van HomePlan mogelijk blijft Fondsenwerving a Zakelijke markt 2008 Voor bedrijven heeft HomePlan verschillende partnerships ontwikkeld, waarmee het bedrijf maatschappelijke betrokkenheid kan tonen. In 2008 heeft HomePlan de volgende nieuwe zakelijke leden kunnen verwelkomen: Members (2.500 euro per jaar) SEGRO, Continental Europe, Hoofddorp Family Home Certificaathouders (3.450 euro per jaar) RWS Partner in Wonen, Goes Basic Home Certificaathouders (1.500 euro per jaar) Fortis Vastgoed Ontwikkeling, Utrecht Wereldmakelaars (5.000 euro per jaar) Van Roon Makelaardij, Son Project Sponsoren (min euro per project) Bouwfonds Ontwikkeling, Hoevelaken, euro voor Mexico De Mar Houtkonstrukties B.V., Grou, euro voor Zuid-Afrika Slokker Vastgoed, Huizen, euro voor Zuid-Afrika Hebo Kozijnen B.V., Hengevelde, euro voor Sri-Lanka Een actuele ledenlijst kunt u vinden op onze website In 2008 heeft het loyaliteitsprogramma een verdere ontwikkeling doorgemaakt. Zo is er vanuit het zakelijk netwerk een projectaanvraag binnengekomen van Hebo Kozijnen B.V. om een projectpartnership met Stichting Hulp aan Sri Lanka (HAS) aan te gaan. Hebo Kozijnen en HomePlan hebben samen een gedeelte van de fondsenwerving voor dit project (zie projectomschrijving 8.3) op zich genomen. Deze vorm van samenwerking tussen een zakelijk sponsor, HomePlan en een derde particuliere ontwikkelingsorganisatie kan in de toekomst zich verder uitbreiden. Tevens zijn er ook initiatieven vanuit de zakelijke markt gekomen, waaronder het 25-jarige jubileum van P.G.M. Bakker, het afscheid van Hans Hendriks als directeur van Hendriks Coppelmans Bouwgroep BV en het afscheid van Pieter Wetselaar als directeur van Bouwfonds Ontwikkeling, toenmalig Rabo Vastgoed. Pilotproject Wereldmakelaars In oktober 2008 heeft HomePlan de campagne 'keurmerk Wereldmakelaar' gestart. Alle NVM makelaars werden in Nederland benaderd om de armste mensen van deze wereld te helpen aan onderdak. Speciaal voor NVM makelaars is een uniek keurmerk ontwikkeld waarmee zij hun klanten kunnen laten zien dat zij maatschappelijk betrokken ondernemen. Een Wereldmakelaar gaat over grenzen heen om echt iets te betekenen voor de allerarmsten op deze wereld. De campagne was bedoeld om in alle regio's van Nederland een actieve Wereldmakelaar aan te sluiten bij het keurmerk. Leads 2 Business is bij deze campagne betrokken om een professionele mailing met direct response pagina te ontwikkelen en uit te voeren. Tevens is er belangeloos een nieuwe website voor Wereldmakelaars (www.wereldmakelaars.nl) gemaakt door KNIP- OOG Webdesign uit Arnhem en Sachte Gée Tekstatelier uit Breda. Concreet zijn er kennismakingsgesprekken geweest met 50 geïnteresseerde makelaars. Daarvan zullen in 2009 met 10 potentiële Wereldmakelaars verdere onderhandelingsgesprekken gevoerd worden. 7.2.b Particuliere markt 2008 Er zijn geen specifieke wervingsacties geweest in Wel zijn er vanuit het land particuliere initiatieven ontplooid: Een kunstveiling van Jan Michielsen op 17 mei 2008 ten gunste van HomePlan. Superloterij ten gunste van HomePlan en het gehandicapten sport tijdens en voorafgaand aan de Tafeltennis Interland Nederland België voor Sporters met een Beperking op 19 oktober De superloterij was een gezamenlijke actie van Super de Boer Belcrum, Tafeltennisvereniging Wanzl-Belcrum en HomePlan. Benefietconcert Stef Bos Protestantse Gemeente Doesburg/Angerlo ten bate van HomePlan. 7.3 Fondsenwerving 2009: Inleiding Stichting HomePlan zal op zowel zakelijk als particulier gebied de donateurs aan zich trachten te binden. Door te onderzoeken waar de donateurs behoefte aan hebben zal op gerichte wijze invulling gegeven worden aan de relatie met de donateurs. Daarnaast zal op beide gebieden aan acquisitie worden gedaan om het verloop te compenseren en de begrote groei te realiseren. 7 8

6 Fondsenwerving & Communicatie Projecten 7.3.a Zakelijke markt 2009 In 2009 zal HomePlan zich richten op het verdiepen van de bestaande partnerships. Door het organiseren van een membersdag in het najaar kunnen alle partners inspraak hebben op de koers die HomePlan zal varen en kunnen zij inbreng hebben op de wijze waarop de partnerships worden ingevuld. Er zal tevens worden ingezet op acquisitie van nieuwe bedrijven. In tijden van crises zal bij de meeste bedrijven het marketingbudget worden gekort. Door een partnership aan te gaan met HomePlan investeren bedrijven duurzaam en kunnen zij keer op keer de publiciteit op zoeken met hun samenwerking. Wereldmakelaars is als pilot zeer succesvol geweest. HomePlan zal deze actie dan ook zeker voortzetten en met de Wereldmakelaars in overleg gaan hoe zij deze samenwerking ten volle willen benutten. 7.3.b Particuliere markt 2009 Voor het komende jaar zal de focus liggen op het gebied van behoud en uitbreiding van het aantal donateurs en het compenseren van het natuurlijke verloop. Hiertoe zal telemarketing als instrument worden ingezet. Tevens zal een donateuronderzoek worden uitgevoerd waardoor er inzage komt in de wensen van de donateurs. De informatievoorziening naar de donateurs zal op de uitkomsten worden aangepast. Er zal op heldere wijze gecommuniceerd worden naar de donateurs dat Homeplan een kleine, praktische ontwikkelingsorganisatie is die concreet te werk gaat en kleinschalige huisvestingsprojecten uitvoert voor de allerarmsten. Donateurs kunnen zeer gericht geven aan HomePlan en HomePlan zal transparant communiceren wat er gebeurd is met de giften van de donateurs Cofinanciering In 2007 is reeds een start gemaakt met het zoeken naar meer cofinanciering bij lokale partners, zodat daarmee ook een direct belang en directe prikkel gecreëerd wordt voor het welslagen van de projecten. In de volgende landen zij voor de volgende gerealiseerde of lopende projecten een cofinanciering aangegaan. Zuid-Afrika: Rodcol Contracts; Een Zuid-Afrikaans betonbedrijf : 1) de gratis levering van cement voor de funderingen van de Family Homes. 2) de facilitering van een voorman die de bouw van de Family Homes logistiek coördineert. 8. PROJECTEN 8.1. Mexico Het project Loma Larga bevindt zich in Acapulco in de staat Guerrero in Mexico. Guerrero is een heel arme staat, net zoals Chiapas, Oaxaca, Hidalgo en sommige delen van Michoacan, Veracruz en Pueblo. Acapulco is de hoofdstad van Acapulco. De families die HomePlan wil helpen leven van de verkoop van het afval dat ze op het strand hebben gevonden. Dit vlakbij de kapitale villa s van de rijken. Het is ongelofelijk dat je in een stad als Acapulco, die bekend staat als een toeristische trekpleister, je zoveel ellende en onrechtvaardigheid kunt vinden naast elkaar. Acapulco heeft namelijk één van de mooiste stranden van Mexico. Sinds het midden van de jaren 70 begon de groei van Acapulco en momenteel heeft Acapulco de meest luxueuze vijfsterren hotels aan het strand. Acapulco kan verdeeld worden in drie delen, waarbij een goedkopere kamer in één van de stadshotels tussen de US$ 366,- en US$ 650,- per nacht doet. Dit exclusieve gebied heet de punta diamante. In de traditionele baai zijn de prijzen tussen de US$ 211,- en US$ 450,- per nacht in vijfsterren hotels. Het andere gezicht van Acapulco is de kant die men probeert te verbergen. De kant die je tegenkomt als je drie blokken verder gaat dan het strand. Wijken waar geen bestrating is en waar geen publieke diensten zijn. Wijken waar de armoede op de loer ligt en men gevangen wordt door onrechtvaardigheid. Waar je prostitutie op iedere hoek kunt vinden met meisjes van 12 jaar of jonger. In 2000 kwam het bureau van statistiek van Guerrero met de volgende cijfers: 4 % van de mensen in Guerrero woont in krotten die gemaakt zijn van afvalmateriaal en bijna 2 % verdient zelfs minder dan het minimumloon. Ons project in Acapulco betreft 25 huizen. Dit project, met het succesvol gebleken lokale systeem van Mexvi, is in 2007 geïnitieerd en de bouw van de huizen is in april 2008 afgerond. Deze 25 families hebben voor het eerst in 2008 kerst kunnen vieren in hun eigen huis. In tegenstelling tot de eerste lichting van de Mexvi huizen in Iztapalapa hebben deze huizen twee voordeuren in plaats van een. Zo kunnen de mensen zelf in toekomst een stukje aanbouwen en zo meerdere ruimtes in het huis inrichten en gebruiken. Volledige projectrapportage is op te vragen via of te downloaden op Mexico: Stichting Kaluz: Kaluz is een filantropisch instituut dat hulp biedt aan de armsten met voornamelijk huisvestingsproblemen. De stichting verdubbelt private en gouvernementele gelden. Zij is voor 25% medefinancier in de HomePlan huisvestingsprojecten in Lokale Caritas afdeling: Aan de lokale Caritas afdeling, een organisatie die kwetsbare en arme gemeenschappen op het gebied van gezondheid, educatie en huisvesting ondersteunt, wordt gevraagd of zij 25% van de huizenprijs voor hun rekening kunnen nemen. Per Caritas afdeling wordt overwogen of zij wel of niet in staat zijn aan dit 25% principe te kunnen voldoen. Heel arme afdelingen kunnen hier soms niet aan voldoen, maar zijn wel bereid om tot het uiterste te gaan. Voor deze afdelingen zal dan een uitzondering op de regel worden gemaakt, omdat het welslagen van het project en het helpen van de allerarmsten voorop staat. Voor 2008 kon aan het percentage worden voldaan. Querétaro: 35 huizen, inclusief ecotoilet voor familiehuisvesting Deze gezinnen wonen in een buitenwijk van Querétaro, een mooie, levendige stad nabij Mexico-Stad. In de buitenwijken van deze stad heerst echter een grote armoede. Er leven gezinnen in krottenwijken in huizen gemaakt van karton en afval. In Praderos del Rincón, een van deze buitenwijken, wonen de 35 families die een huis zullen ontvangen. De gezinnen bevinden zich in een uitzichtloze situatie. Zij hebben weinig inkomsten en leven in grote armoede. Naast een huis krijgen deze mensen ook een ecotoilet. Deze WC wordt geschonken door de bouwpartner Mexvi. Het huidige toilet van de deelnemers is niet meer dan een gat in de grond met een hokje erom heen. Vaak niet meer dan wat planken aan elkaar gespijkerd met een rond gat bovenin. Bovendien hebben veel van de projectdeelnemers geen stromend water. De hygiëne is hierdoor niet optimaal. Het ecotoilet is voor hen een ideale én milieuvriendelijke oplossing. Het ecotoilet bestaat uit twee losse vaten. Deze twee vaten worden naast elkaar gezet: één met het deksel open en een bril erop en de ander gesloten. Als het ene vat vol is wordt het afgesloten en gaat men op het andere vat zitten. Door de ingenieuze constructie van de vaten drogen de uitwerpselen in en verdwijnen in de grond. Hier profiteren de fruitbomen in de buurt weer van en ze bloeien extra! De bouw van dit project zal in 2009 aanvangen. 9 10

7 Projecten Begroting Zuid-Afrika BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING BESTEED AAN DOELSTELLING Sister Priscilla Dlamani, Holy Cross Hospice Zuid Afrika: HomePlan geeft de weeskinderen weer zelfvertrouwen en eigenwaarde. Deze kinderen hadden niets en woonden buiten. Nu hebben ze een eigen huis waar ze ontzettend trots op zijn. De kinderen zingen weer tijdens het spelen. In ons project in Zuid Afrika zorgt HomePlan voor de voorlichting en fondsenwerving in Nederland en de levering van de family homes. Sr. Priscilla zorgt dat er caregivers zijn om voor de aidswezen te zorgen, dat de kinderen te eten krijgen en dat de kinderen naar school kunnen. Door de Rotary Empangeni worden daarnaast ondersteunende diensten verleend om de bouw van de family homes mogelijk te maken. Voor de bouw van de family homes is een bouwteam van Zulumannen samengesteld die hiervoor ook een vergoeding ontvangen. In 2008 zijn we doorgegaan met de productie en bouw van 48 Family Homes voor aidsweeskinderen in Empangeni, KwaZulu Natal, wat het totaal aan family homes ultimo 2008 op 159 brengt. De volledige projectrapportage is op te vragen via of te downloaden via Tevens is er op de website van HomePlan een filmrapportage over dit project te vinden Sri Lanka In 2008 is HomePlan in contact gekomen met de Stichting Hulp aan Sri Lanka (HAS). Zij zijn reeds meer dan 25 jaar actief in Sri Lanka met het bouwen van huizen, scholen, bibliotheken, gemeenschapshuizen, bejaardentehuizen enz.. HAS heeft ons, samen met HEBO Kozijnen, verzocht mee te werken aan de bouw van een nieuw verzorgingstehuis voor 80 á 100 personen in de plaats Kandy in de wijk Mahiyawa. Dat tehuis moet komen naast een bestaand verzorgingstehuis, dat ingrijpend wordt gerenoveerd door HAS. De zusters van de Congregatie van de Goede Herder beheren het verzorgingstehuis en dragen ook zorg voor de bejaarden. HomePlan heeft na uitvoerig overleg met HAS over het project eind euro bijgedragen aan de bouw van het nieuwe tehuis. Naast HomePlan zal ook HEBO eenzelfde bedrag overmaken aan HAS. Het project verkeert op dit moment in de ontwikkelingsfase en er wordt gewerkt aan het verkrijgen van de nodige vergunningen. Naast dit project is HAS voornemens samen met HomePlan een aantal woningen te realiseren in de directe omgeving. Deze zullen geschikt zijn voor meerdere doelgroepen. Dit laatste project verkeert nog in de initiatieffase. Het overleg daarover wordt in 2009 gecontinueerd tussen HAS en HomePlan. Eigen fondsenwerving Voorlichting/bewustmaking Giften, donaties. etc eigen activiteiten uitvoeringskosten Kosten eigen fondsenwerving directe verwerving Structurele hulp uitvoeringskosten eigen projecten uitvoeringskosten Percentage 15,5% Resultaat verkopen Totaal besteed aan doelstelling Overschot Overige baten en lasten Totaal Totaal GOED BESTUUR Stichting HomePlan onderschrijft de uitgangspunten van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. In onze jaarverslagen streven we altijd naar volledige verantwoording en een zo groot mogelijke transparantie. Dit jaarverslag is daarom ingericht conform de speciale editie van de Richtlijn 650 van de Raad voor de Jaarverslaglegging ten behoeve van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Ook in de komende jaren zal gewerkt worden conform de richtlijnen van het CBF

8 Financieel verslag 2008 Inhoudsopgave Financieel verslag Balans per 31 december Staat van baten en lasten Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Accountantsverklaring

9 Balans per 31 december 2008 Balans per 31 december Balans per 31 december 2008 (na bestemming van het resultaat) Activa Vaste activa (1) materiële vaste activa Vlottende activa andere vaste bedrijfsmiddelen (2) vorderingen handelsdebiteuren overige vorderingen vooruitbetaalde kosten Passiva (4) Eigen vermogen overige reserves bestemmingsfondsen (5) Kortlopende schulden leveranciers en handelscrediteuren belastingen en premies sociale verzekeringen overige schulden (3) liquide middelen rekening-courant bank Totaal activa Totaal passiva

10 Staat van baten en lasten 2008 Staat van baten en lasten Staat van baten en lasten 2008 FONDSENWERVING realisatie begroting realisatie (6) Baten eigen fondsenwerving contributies, donaties en adopties (7) Kosten eigen fondsenwerving (in)directe verwervingskosten uitvoeringskosten eigen organisatie (in % van baten eigen fondsenwerving 9% 17% 64%) Netto-baten (8) Resultaat verkopen netto-omzet kostprijs brutowinst uitvoeringskosten netto resultaat verkopen Resultaat eigen fondsenwerving (9) aandeel in acties van derden Beschikbaar uit fondsenwerving (10) subsidies overheden en anderen overige baten en lasten Totaal beschikbaar voor doelstelling Staat van baten en lasten 2008 (vervolg) BESTEED AAN DOELSTELLING realisatie begroting realisatie (11) Voorlichting / bewustmaking eigen activiteiten uitvoeringskosten eigen organisatie (12) Structurele hulp eigen projecten uitvoeringskosten eigen organisatie Totaal besteed aan doelstelling Overschot / tekort Totaal Overschot toegevoegd aan / tekort onttrokken aan: overige reserves bestemmingsfondsen Toelichting verschillen begroting en realisatie: Tijdens het opstellen van de begroting 2008 is er in overleg met het bedrijf Corris BV, die voor HomePlan de straatwervings campagnes verzorgde, een prognose qua netto inkomsten vastgesteld. Op 22 april 2008 is Corris BV failliet verklaard. De afwikkeling van het faillissement, zie voor verdere uitleg hierover de toelichting op pagina 24 kortlopende schulden, heeft een sterke positieve invloed gehad op de baten eigen fondsenwerving 2008 en een negatieve invloed op de onderliggende kosten welke in boekjaar 2007 verantwoord dienden te worden. Dit heeft een negatief eigen vermogen veroorzaakt. Gezien deze ontwikkeling is geprobeerd de negatieve effecten van het faillissement, welke zijn ontstaan in boekjaar 2007, zo veel mogelijk te repareren. De uitgaven betreffende fondsenwerving, voorlichting en de uitvoeringskosten zijn lager uitgekomen dan begroot. Het eigen vermogen van de stichting is ultimo 2008 weer op een acceptabel niveau gekomen. Het verschil in uitgaven aan de projecten is doorgezet naar de bestemmingsreserve. Deze reserve zal in 2009 aangesproken worden om enkele nog openstaande projecten te financieren

11 Toelichting op de balans Toelichting op de balans 1.3 Toelichting op de balans ALGEMENE TOELICHTING Verslaggeving De grondslagen van de jaarverslaggeving zijn in overeenstemming met de Richtlijnen Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en RJ 650. Oprichting Stichting HomePlan, statutair gevestigd te Breda, is opgericht op 11 maart 1996 door de heer J.H.L. Tebbe en actief sinds 15 mei Statutaire doelstelling Stichting HomePlan heeft ten doel het zonder winstoogmerk realiseren van huisvesting en onderdak voor de allerarmste daklozen in minder ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Stichting HomePlan tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: - het verschaffen van directe hulp in de vorm van huisvesting aan de allerarmste daklozen in minder ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden; - het ondersteunen van activiteiten gericht op het herstel van het dagelijkse leven en op het begin van een structurele verbetering van de levensomstandigheden van de slachtoffers; - het geven van bijstand aan organisaties in ontwikkelingslanden voor de verbetering van hun hulpverlenings- en ontwikkelingscapaciteit; - het bevorderen van de daadwerkelijke belangstelling, in het bijzonder van het Nederlandse publiek voor de sociale problemen van de ontwikkelingslanden, onder meer door de uitgifte van periodieken; - het bij schriftelijke overeenkomst samenwerken met andere instellingen en organisaties met een gelijk of aanverwant doel; - door alle andere wettige middelen. De inkomsten van de Stichting HomePlan bestaan uit: - subsidies en donaties; - erfstellingen en legaten; - andere bijdragen particulieren, instellingen, organisaties en overheden; - opbrengsten van te organiseren acties voor de inzameling van geld en goederen; - andere verkrijgingen en baten. Stichting HomePlan heeft een bestuur dat bestaat uit 7 leden. Verbonden partijen Op 30 maart 2007 is Stichting HomePlan Logistics opgericht. De stichting wordt bestuurd door bestuursleden van Stichting HomePlan welke worden benoemd door het bestuur van Stichting HomePlan. Bij opheffing komt het liquidatiesaldo toe aan HomePlan. Stichting HomePlan Logistics verzorgt in opdracht van Stichting HomePlan de productie en het transport van de prefab huizen voor het Project in Zuid-Afrika. Stichting HomePlan Logistics kan op grond van artikel 24, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 de BTW op de facturen die betrekking hebben op de productie van de huizen terugvorderen. Aangezien de betekenis van Stichting HomePlan Logistics te verwaarlozen is op het geheel, is conform artikel 504 van Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen consolidatie achterwege gelaten. WAARDERINGSGRONDSLAGEN Algemeen De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de berekening van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Baten worden opgenomen op het moment dat ze zijn toegezegd. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Als criterium voor het activeren van materiële vaste activa wordt een minimale omvang van euro gehanteerd. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van Stichting HomePlan. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Baten worden opgenomen op het moment dat ze zijn toegezegd

12 Toelichting op de balans Toelichting op de balans Toelichting op de activa Vaste activa 1. MATERIELE VASTE ACTIVA Het waardeverloop in 2008 is als volgt geweest. Toelichting op de activa (vervolg) Vlottende activa 2. VORDERINGEN De samenstelling is als volgt. Balans Saldo Afschrij- Balans investeringen vingen andere vaste bedrijfsmiddelen overige gegevens materiële vaste activa. Afschrijving Verkrijgings- Cumulatieve in procenten prijs afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen 20, Balans Balans Handelsdebiteuren debiteuren Overige vorderingen rekening courant Stichting HomePlan Logistics voorschotten werknemers bankrente en -kosten Vooruitbetaalde kosten onderhoud software verzekeringen leasekosten LIQUIDE MIDDELEN De samenstelling is als volgt. Balans Balans Kas Rabobank Rabobank buitenlandrekening Rabobank bedrijfstelerekening Rabobank direct dialogue Postbank

13 Toelichting op de balans Toelichting op de balans Toelichting op de passiva 4. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit overige reserves en bestemmingsfondsen. Het eigen vermogen op 31 december 2008 bedraagt Overige reserves De overige reserves bestaan uit een continuïteitsreserve en een bestemmingsreserve. Het verloop in het boekjaar is als volgt geweest. Continuï- Bestemteits- mingsreserve reserve Saldo stand per 1 januari resultaat verslagjaar stand per 31 december Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve is bedoeld als garantie voor de continuïteit van Stichting HomePlan als organisatie. Het bestuur heeft in 2008 besloten binnen een periode van 3 jaar een continuïteitsreserve op te bouwen van 50% van de jaarlijkse uitvoeringskosten. Bestemmingsreserve In de bestemmingsreserve worden opgenomen donaties welke nog niet besteed zijn in 2008 en die in de komende jaren zullen worden besteed aan de doelstellingen van de Stichting. Op basis van bestuursbesluiten worden er gelden toegevoegd of onttrokken aan deze reserve. Bestemmingsfondsen In het bestemmingsfonds worden donaties opgenomen welke nog niet besteed zijn tot en met 2008 en waarbij de donateur expliciet heeft bepaald aan welke projecten deze gelden in de komende jaren moeten worden besteed. Het verloop in het boekjaar is als volgt geweest. RSA Toelichting op de passiva (vervolg) 5. Kortlopende schulden De onder dit hoofd opgenomen kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd korter dan één jaar. Onderstaand zijn van enkele posten nadere specificaties opgenomen. Balans Balans Leveranciers en handelscrediteuren crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen loonheffing pensioenpremie Overige schulden reservering vakantietoeslag reservering vakantiedagen porti accountantskantoor Corris storneringen incasso december Afwikkeling straatcampagnes Corris Op 22 april 2008 is het faillissement van Corris uitgesproken. Op 19 juni 2008 is met de curator overeenstemming bereikt over de hoogte van de nog verschuldigde kosten. Per saldo heeft deze overeenstemming HomePlan een voordeel opgeleverd van circa euro. Gezien het vervallen van de opschortende voorwaarden zijn met terugwerkende kracht in 2007 de resterende kosten inzake de straatcampagnes Corris volledig verantwoord. Alle kosten zijn in 2007 voor 30% aan voorlichting en voor 70% aan fondsenwerving toegewezen op basis van een inschatting van de werkelijke kosten voor deze activiteiten. Vanaf boekjaar 2008 worden er voor deze straatcampagnes geen kosten meer gemaakt en komen de ontvangen donaties rechtstreeks volledig ten gunste van de staat van baten en lasten. stand per 1 januari donaties - bestedingen stand per 31 december

14 Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huurverplichting Stichting HomePlan heeft een huurcontract voor haar kantoor voor de duur van 49 maanden, ingaande op 1 november 2005 en eindigend op 31 november 2009, met een optie voor verlenging van vijf jaar, voor een bedrag per jaar van (2008). Leaseverplichting Stichting HomePlan is per 1 juli 2007 een leasecontract aangegaan voor een kopieerapparaat met een contractduur van 60 maanden voor een bedrag per jaar van Toelichting op de staat van baten en lasten FONDSENWERVING 6. Baten eigen fondsenwerving Contributies, donaties en adopties De specificatie van de contributies, donaties en adopties over 2008 luidt als volgt: bedrijfsleven congregaties particulieren fondsen / stichtingen no house wine straatcampagnes Corris Kosten eigen fondsenwerving (In)directe verwervingskosten De specificatie van de (in)directe verwervingskosten luidt als volgt: mailingkosten nazorg donateurs straatcampagnes Corris overige kosten uitvoeringskosten eigen organisatie Verdeling kosten voorlichting en fondsenwerving Voor de nieuwsbrief en mailingkosten worden verdeelsleutels gebruikt met betrekking tot de voorlichtings- en fondsenwervingskosten. De verdeelsleutels zijn vastgesteld aan de hand van de doelstelling en inhoud van de mailings alsmede op basis van bedrijfseconomische criteria. Vanaf 2007 wordt 30% van de gemaakte kosten toegeschreven aan fondsenwerving, 70% wordt toegeschreven aan voorlichting

15 Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg) Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg) 8. Resultaat verkopen De specificatie van het netto resultaat verkopen luidt als volgt: Structurele hulp Eigen projecten De specificatie van de kosten eigen projecten luidt als volgt: netto omzet kerstkaarten netto omzet no house wine kostprijs kerstkaarten kostprijs no house wine bruto winst uitvoeringskosten directe kosten projecten Mexico directe kosten projecten Zuid-Afrika directe kosten projecten Sri Lanka uitvoeringskosten eigen organisatie Aandeel in acties van derden In 2008 hebben geen acties met derden plaatsgevonden. 10. Subsidies overheden en anderen In 2008 zijn er geen subsidies van overheden of derden ontvangen. 11. Voorlichting / bewustmaking Eigen activiteiten De specificatie van de kosten eigen activiteiten luidt als volgt: nieuwsbrief mailing- en promotiekosten straatcampagnes Corris documentatie / brochures beurs- / infodagen uitvoeringskosten eigen organisatie

16 Toelichting op de staat van baten en lasten Accountantsverklaring Uitvoeringskosten De uitvoeringskosten zijn verdeeld op basis van bedrijfseconomische criteria, enerzijds toegerekend aan fondsenwerving en anderzijds aan de realisatie van de doelstelling. 1.5 Accountantsverklaring De uitvoeringskosten worden toegerekend op basis van de brutoloonkosten van de medewerkers. Deze kosten worden op basis van geschatte werkelijke directe tijdsbesteding aan de kostenplaatsen toegerekend. De onderverdeling tussen personeelskosten, huisvestingskosten en kantoorkosten is naar rato van de gemaakte directe kosten. doelstelling fondsen- voor- structurele realisatie begroting realisatie werving verkopen lichting hulp Personeel Huisvesting Kantoor uitvoering De totale personeelskosten 2008 bedragen en zijn als volgt op te splitsen: Lonen en salarissen: Sociale lasten: Pensioenen: Overige personeels kosten: Gemiddeld aantal personeelsleden Het gemiddeld aantal werkzame personen (uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen) bedroeg in het huidige verslagjaar 3,8 tegenover 5,7 in voorgaand boekjaar (begroot 2008: 4,7). Leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders of toezichthouders

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2013 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Resultatenrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Publicatiejaarrekening 2014

Publicatiejaarrekening 2014 Publicatiejaarrekening 2014 KvK-nummer: 41046120 RSIN: 004155324 Stichting Figulus Welzijn Aalten -Dinxperlo Postbus 83 7090 AB DINXPERLO INHOUD BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Toelichting 31 december 2012 Materiële vaste activa 1 204.983 Vlottende activa Voorraden 2 7.510 Vorderingen 3 37.128 Liquide middelen 379.976 629.597 Toelichting

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2015 4 Winst- en Verliesrekening 2015 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden 2015 07 01 Stichting Burggravenlaan te Leiden ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden Doelstelling De stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van cultureel erfgoed in de gemeente

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017 De directie van Stichting de Ster Jaarrekening 2016 Relatiebeheerder: Frank Kanen Datum: 28 februari 2017 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Kengetallen 2 1.2 Grafieken 4 2 Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2014 lichting Vorderingen 1 17.426 Liquide middelen 270.066 287.492 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015 gevestigd te Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Jaarrekening Pagina 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM. Activiteitenverslag Financiële verantwoording 2016

Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM. Activiteitenverslag Financiële verantwoording 2016 Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM Activiteitenverslag 2016 & Financiële verantwoording 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Activiteitenverslag 1 Financiële verantwoording Balans

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht Financiële verantwoording 2012 van Gereformeerde Bijbelstichting te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2.578.183 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1.198.800

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 Vaste activa Materiële vaste activa Onroerende zaken 330.249 345.191 1 Inventaris 6.878 8.475 1 Vervoermiddelen 1.625 2.525 1 338.752

Nadere informatie

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Ambassadors Dieren. Rapport inzake Jaarstukken 2012

Stichting Ambassadors Dieren. Rapport inzake Jaarstukken 2012 Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2012 19 juni 2013 Inhoudsopgave Algemeen rapport 1 Algemeen 4 2 Resultaat 4 3 Fiscale positie 4 Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2012 7 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden. Pagina 1

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden. Pagina 1 RAPPORT betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen JAARRAPPORT Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Exploitatierekening over 2013

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943

Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.943 Balans per 31 december 2016 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2016 Materiële vaste activa 4.943 Financiële vaste activa 78.907 Vorderingen 153.650 Overlopende

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 dec 15 31 dec 14 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software 15.361 6.357

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Muziektent Bennekom. Bennekom

Financieel verslag 2014. Stichting Muziektent Bennekom. Bennekom Financieel verslag 2014 Stichting Muziektent Bennekom Bennekom INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Bestuursverslag 3 Samenstelling

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie