Studiegids Masteropleiding tot overheidsjurist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2014-2015. Masteropleiding tot overheidsjurist"

Transcriptie

1 Studiegids Masteropleiding tot overheidsjurist

2 Inhoud De Academie voor Overheidsjuristen De organisatie van de Academie De staf van de Academie De opleiding Het competentieprofiel Het curriculum Onderwijsvormen en toetsing De patroon Collegevrije periodes 2013/2014 Modules semesters 1 en 2 in de opleiding tot overheidsjurist, Groep 6 Modules semesters 3 en 4 in de opleiding tot overheidsjurist, Groep 5 Docenten, betrokken bij opleiding 2

3 De Academie voor Overheidsjuristen De Academie voor Overheidsjuristen is in 2009 opgericht om recent afgestudeerde juristen te werven, te selecteren en op te leiden voor een juridische functie bij de Rijksoverheid. De oprichting van deze academie kwam voort uit het Programma versterking juridische functie Rijk. In 2011 is de opleiding tot overheidsjurist door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerd als professionele master. Aan de opleiding is de titel Master of Legal Affairs in Public Administration (LL.M gov.) verbonden. De Academie voor Overheidsjuristen is samen met de Academie voor Wetgeving onderdeel van de Stichting Recht en Overheid. De academie biedt naast de traineeopleiding ook cursussen en trainingen aan voor overheidsjuristen die al als overheidsjurist binnen de Rijksoverheid werkzaam zijn. Deze cursussen staan vermeld in de Opleidingsgids Overheidsjuristen en op de website De academie heeft nauw contact met de Vereniging JuristenRijk, die is opgericht voor alle juristen die werkzaam zijn bij de rijksoverheid en met het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische Zaken. Ook onderhoudt de academie goede banden met alle Nederlandse universiteiten die zich bezighouden met onderzoek op de vakgebieden, die van belang zijn voor de opleiding en voor het werk van overheidsjuristen. 3

4 De organisatie van de Academie Deelnemersraad Bestuur Rector Curriculum Commissie Coördinator bedrijfsvoering Opleidingscoördinatoren Programmamanagers Coördinator communicatie en werving Kerndocenten en docenten Studenten en studentenoverleg Facility manager Office manager 4

5 De staf van de Academie mr. Karel J. Kraan, waarnemend rector mr. Tineke Witberg, programmamanager dr. Nico A. Florijn, programmamanager mr. Monique Wesselink, programmamanager prof.dr. Pauline C. Westerman, programmamanager mr. Liesbeth B. Heessels, opleidingscoördinator trainees overheidsjuristen en coördinator bedrijfsvoering drs. Alice A. Kieboom, opleidingscoördinator wetgevingsjuristen en overheidsjuristen Barbara van der Kleij, opleidingscoördinator trainees wetgeving drs. Esther Smeitz-Cohen, opleidingsadviseur maatwerk en onderwijskundig adviseur Esther E. Ruigrok van de Werve, directiesecretaresse / medewerker opleidingen Karen F. van der Els, office manager Rob Keereweer, facility manager

6 Het bestuur van de Academie voor Overheidsjuristen bestaat uit de heren mr. R.J. Hoekstra, voormalig lid van de Raad van State (voorzitter), prof.mr.drs. W. den Ouden, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht en Dean van de Honours Acadamy aan de Universiteit van Leiden en drs. L.M.L.H.A. Hermans, fractievoorzitter voor de VVD in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De directeuren Wetgeving en Juridische Zaken van de ministeries en van de Raad van State en de griffier van de Tweede Kamer vormen de Deelnemersraad. Deze raad adviseert over alle aangelegenheden van de Academie. Bovendien neemt de raad besluiten over een aantal onderwerpen. De raad wordt voorgezeten door de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Curriculumcommissie adviseert de rector, de programmamanagers en de opleidingscoördinatoren over de opleidingen, met name over de aard en omvang van de vakgebieden en modules, de programmering op hoofdlijnen, de inhoud van de modules en de te benoemen kerndocenten. De voorzitter is prof.mr. P.J.J. van Buuren, Staatsraad. De kerndocenten zorgen, samen met de programmamanagers, voor een coherent programma met modules over de door hen beheerde onderwerpen. Zij adviseren ook over de in te schakelen docenten. De kerndocenten zijn: voor Staatsrecht en Bestuursrecht: prof.mr. S.E. Zijlstra, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, Vrije Universiteit te Amsterdam; voor Europees recht: dr. K.J.M. Mortelmans, lid van de Raad van State; voor Politiek en bestuur: prof.dr. R.A. Koole, hoogleraar Nationale Politiek, Universiteit Leiden; voor Wetgeving: prof.dr. W.J.M. Voermans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden; voor Overheidsrecht: mr. E.J. Daalder, plv. Landsadvocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. De rector is het hoofd van de opleiding en geeft tevens als directeur leiding aan de staf. De programmamanagers dragen, samen met de kerndocenten, zorg voor de inhoudelijke kwaliteit van de opleidingen. De opleidingscoördinatoren verzorgen de organisatie van de opleidingen. Daarbij ondersteunt de medewerker opleidingen hen. De coördinator communicatie en werving is verantwoordelijk voor de communicatie over de academie en de werving van nieuwe trainees. De coördinator bedrijfsvoering, de office manager en de facility manager zorgen voor de organisatorische, secretariële en facilitaire ondersteuning. Het studentenoverleg bestaat uit vertegenwoordigers van de groepen studenten die door de programmamanagers en opleidingscoördinatoren geïnformeerd worden over de opleiding. Zij bespreken maandelijks de gang van zaken tijdens de opleiding en brengen advies uit over alle aangelegenheden van de opleiding. 6

7 De opleiding De opleiding is een duale, post-universitaire masteropleiding, gericht op het beroep van overheidsjurist. Om voor selectie in aanmerking te komen moet een juridische masteropleiding met goed gevolg zijn afgerond. De trainees, die door de Academie voor Overheidsjuristen zijn geselecteerd, volgen gedurende twee jaar de opleiding, die in deze studiegids centraal staat. Naast hun opleiding werken zij op een ministerie of bij een andere organisatie van de Rijksdienst. De globale verdeling is dat 70 procent van de tijd wordt besteed aan werk en 30 procent aan opleiding. Feitelijk houdt dat in dat trainees anderhalve dag per week aan de opleiding besteden en drie en een halve dag aan hun werk bij de organisatie waar zij zijn aangesteld. Het duale karakter komt ook tot uitdrukking in enkele modules en de stages. Het doel van de opleiding is de trainees de kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen die nodig zijn om goed te kunnen functioneren als overheidsjurist. De opleiding is op een vergelijkbare wijze ontwikkeld als de masteropleiding tot wetgevingsjurist die wordt aangeboden door de Academie voor Wetgeving. Tijdens de opleiding worden aan de academie de kennis vergroot en de vaardigheden verbeterd, toegespitst op datgene wat voor het werken binnen de rijksoverheid soms onmisbaar, maar altijd nuttig en noodzakelijk is. In de opleiding zijn leren en werken geïntegreerd. De kwaliteit van de opleiding neemt namelijk toe als de geleerde kennis en vaardigheden direct kunnen worden toegepast op de werkplek. Een belangrijk aspect van de opleiding is de eigen verantwoordelijkheid van de trainee 1. Zoals de overheidsjurist verantwoordelijk is voor zijn eigen werk, zo is de overheidsjurist-trainee verantwoordelijk voor zijn eigen opleiding. De Academie voor Overheidsjuristen biedt de trainees kansen om in twee jaar uit te groeien tot een beginnende, excellente overheidsjurist. Die kansen moeten zij zelf grijpen en eigen initiatief is daarbij gewenst. Dit komt ook in de opleiding tot uitdrukking, bijvoorbeeld waar van de trainees verwacht wordt dat zij zelf de stages organiseren en een belangrijke bijdrage aan de werkbezoeken leveren. In 2011 is de opleiding tot overheidsjurist door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerd als professionele master. Aan de opleiding is de titel Master of Legal Affairs in Public Administration (LL.M gov.) verbonden. Het competentieprofiel Gelet op het doel van de masteropleiding en de daarmee samenhangende eindkwalificaties is onderzocht welke kennis, vaardigheden en attitudes nodig zijn om te kunnen functioneren als overheidsjurist. Dat onderzoek heeft geleid tot een competentieprofiel dat wordt gehanteerd als uitgangspunt voor de opleiding. Het competentieprofiel is de totale verzameling kerncompetenties van een overheidsjurist, dat wil zeggen alle kennis, vaardigheden en attitudes waarover een trainee uiteindelijk moet beschikken om succesvol te zijn als overheidsjurist. Het geeft dus een beeld van de functie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen intern en extern functioneren. Intern houdt de situatie in dat men zelfstandig werkt dan wel met directe collega s, begeleiders en leidinggevenden van de eigen afdeling samenwerkt. Extern houdt de situatie in dat men in overleg is met 1 Waar in de studiegids wordt gesproken van de trainee, de patroon en de leidinggevende worden zowel de mannelijke als de vrouwelijke trainee, patroon of leidinggevende bedoeld 7

8 ambtenaren van een andere afdeling of andere organisatie. De interne situatie is meer juridisch gekleurd (de overheidsjurist), terwijl in de externe situatie een bredere rolopvatting speelt (de ambtenaar). Het profiel ziet er als volgt uit: Situatie Intern Extern Kerncompetentie 1. Juridische professionaliteit het kunnen toepassen van een brede juridische kennis en het tonen van belangstelling voor de diverse voor de overheid relevante rechtsgebieden in het algemeen en voor het recht van het specifieke beleidsterrein in het bijzonder 2. Oplossingsgerichtheid het met anderen zoeken naar en vinden van manieren waarop problemen kunnen worden opgelost of vraagstukken op afdoende wijze kunnen worden behandeld Snel schakelen en snel schaken het stellen van de juiste prioriteiten en het alert en zorgvuldig verrichten van verschillende taken die afwisselend en snel na elkaar om aandacht vragen alsmede het in korte tijd kunnen verwerken van informatie alsmede het onderkennen van de relevantie daarvan 4. Creativiteit het bedenken en uitwerken van originele oplossingen voor problemen die de organisatie ontmoet en het bedenken en uitwerken van nieuwe ideeën en werkwijzen ter verbetering van de organisatie of het vakgebied 5. Beleid- en omgevinggevoelig gevoel hebben voor de keuzes en de prioritering binnen het beleid van de eigen organisatie en inzicht hebben in de beleidsomgeving en de belangen die daarin een rol spelen 6. Overtuigend verwoorden het mondeling en schriftelijk verwoorden van doelstellingen, problemen, opvattingen, keuzes en oplossingen en het helder formuleren van standpunten, waarin de juridische aspecten worden meegenomen op een wijze die juristen en niet-juristen overtuigt 7. Flexibiliteit het verwerken van nieuwe gegevens in ingenomen standpunten en het openstaan voor nieuwe taken, opdrachten en kansen het onderkennen van juridisch relevante aspecten van een onderwerp en het kunnen toepassen van kennis van de rechtsgebieden waarmee de eigen organisatie in aanraking komt het geven van informatie over en suggesties voor de aanpak van vraagstukken op een effectieve wijze verschillende dossiers tegelijkertijd behandelen en verschillende personen juridisch tijdig van dienst zijn het buiten de gebruikelijke kaders zoeken van oplossingen en formuleren van reacties op door anderen aangedragen standpunten en stellingen het kunnen inschatten van kansen en risico s bij van een voorstel en het bij het oordeel kunnen betrekken van maatschappelijke en politieke uitgangspunten, ontwikkelingen, verbanden en achtergronden het verwoorden van duidelijke standpunten in een heldere betoog of een schrijfstijl op een wijze die juristen en niet-juristen overtuigt de eigen houding en opvattingen kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden Dit competentieprofiel is leidend bij de selectie van de trainees voor de opleiding. Ook in de opleiding zelf worden de kennis, vaardigheden en attitudes overgedragen en getraind, die in dit profiel zijn verwoord. Het competentieprofiel is daarmee ook het streefdoel van de opleiding: wie de 8

9 gehele opleiding gevolgd heeft, dient zich de in het profiel weergegeven competenties eigen gemaakt te hebben, wat door toetsing van individuele modules en de Eindopdracht wordt beoordeeld. Om beter tot uitdrukking te brengen dat de juridische functie en het beroep van overheidsjurist een academische gerichtheid en een multidisciplinaire benadering verlangen, is de competentie Beleiden omgevingsgevoelig opgenomen. De overheidsjurist zal met vele (andere) vakgebieden en belangen en onderzoeksgebieden rekening moeten houden, uitgaande van een kritische doch loyale houding. Daarnaast is het voor de overheidsjurist van belang om goed te kunnen prioriteren en met diverse zaken tegelijkertijd bezig zijn. De kern van het zijn van overheidsjurist zit echter in het (juridisch) analyseren van een probleem. De opleiding, waarvoor het profiel als eindterm functioneert, vindt niet alleen haar basis in het beroep van de overheidsjurist, maar zij stelt ook de trainees in staat te voldoen aan de zware eisen die aan de kwaliteit van hun werkzaamheden gesteld worden. Het curriculum De opleiding bestaat uit een doorlopend programma, waarin voornamelijk interactieve hoor colleges zijn opgenomen. Er is voldoende ruimte is ingeruimd voor verdieping en verbreding van kennis en voor het verwerven van inzicht en van vaardigheden. Clusterindeling Democratie en rechtsstaat Overheidsrecht EU en Internationaal recht Communicatie essentie Burger en Overheid Awb vanuit overheidsperspectief Europees recht 1 Presenteren Staatsrecht Regelgeving Werkbezoeken buitenland 1 en 2 Juridisch schrijven Politicologie en bestuur Eindejaarsopdracht verdieping Overheid en recht Rechtshandhaving en sanctionering Europees recht 2 Pleiten Rechtsfilosofie Overheid en privaatrecht Internationaal recht en bestuur Juridisch adviseren Mensenrechten Onderhandelen Actualiteiten Praktijkstage Eindopdracht 9

10 De opleiding kent vier clusters: Democratie en rechtsstaat, Overheidsrecht, Europees en internationaal recht en Communicatie. Onder Overheidsrecht wordt hier verstaan het materiële (harde) overheidsrecht. Echter in de gehele opleiding het handelen vanuit het overheidsperspectief centraal. In het cluster Democratie en rechtsstaat staat de bijzondere positie van de overheid centraal. Niet alleen het staatsrecht komt aan de orde met de ministeriële verantwoordelijkheid, maar ook worden de begrippen vanuit rechtssociologische, -filosofische en politicologische oogpunt besproken. Hierdoor krijgen de studenten een diepgaande kennis van wat deze begrippen inhouden en wat het betekent om jurist te zijn in en ten behoeve van de democratische rechtsstaat. Vanaf het eerste semester komen de interdisciplinaire, theoretische en methodische benaderingen van het vak van overheidsjurist in ruimere mate aan de orde. Naast recht gaat het dan om die wetenschappelijke terreinen waarop substantiële en voor de overheidsjuristen relevante expertise is ontwikkeld. De studenten kwalificeren zich in het zelfstandig denken over hun rol en plaats in de samenleving. Ten behoeve van de Eindejaarsopdracht doen zij zelfstandig onderzoek en maken gebruik van voor het wetenschappelijk onderzoek vereiste onderzoekstechnieken en methodes. Voor de Eindopdracht doen zij eveneens zelfstandig onderzoek naar onderdelen van het overheidsrecht en maken daarbij vanuit de theorie verbinding met de praktijk. Voor beide opdrachten maken zij gebruik van de theoretische kennis en de vaardigheden die zij hebben opgedaan in (het eerste jaar van) de opleiding en van de praktijkervaringen tijdens de stages en in hun werk. In het cluster Overheidsrecht gaat het om het verwerven van juridisch-technische kennis en vaardigheden. Ook hierbij wordt uitgegaan van het eigene van het werken binnen de rijksoverheid. Zo wordt wel de Algemene wet bestuursrecht behandeld, maar niet met het oog op het procederen tegen de overheid, maar op het maken en in stand houden van goede besluiten en het behartigen van het algemeen belang. Ook komen in dit cluster het maken van regelgeving, toezicht en rechtshandhaving aan de orde evenals privaatrechtelijke onderwerpen, zoals contracten- en aansprakelijkheidsrecht, convenanten en aanbesteding. In alle gevallen is ook hier het uitgangspunt dat geleerd wordt te handelen als overheidsorgaan. In het cluster EU en internationaal recht wordt het institutionele en materiële Europees recht behandeld en wordt aandacht besteed aan verdragenrecht en mensenrechten. De trainees weten hoe zij zich in internationaal verband moeten opstellen en kennen de randvoorwaarden waarbinnen zij in de nationale rechtsorde moeten werken. In dit cluster is ook aandacht voor rechtsvergelijking, zowel op het gebied van government en governance als op het gebied van het bestuursrecht. Werkbezoeken aan Brussel, Staatsburg en andere colleges van internationale specialisten vinden in dit cluster een plek. Ten slotte worden in het Cluster Communicatie de vaardigheden getraind, die noodzakelijk zijn om goed als overheidsjurist en ambtenaar te kunnen functioneren. Het gaat om de volgende vaardigheden: - het schrijven van juridische producten, zoals besluiten, nota s, regelingen en beslissingen op bezwaar; - juridische advisering, zowel mondeling als schriftelijk en 10

11 - andere mondelinge vaardigheden voor overheidsjuristen, zoals pleiten en presenteren. Evenals bij de andere clusters is de politiek-bestuurlijke context en het functioneren ten behoeve van het algemeen belang het uitgangspunt. Aangezien het voor overheidsjuristen van groot belang is dat zij excellent kunnen schrijven wordt daaraan in de opleiding veel aandacht besteed. Naast de vaardigheidstrainingen zijn er twee schrijfopdrachten (in elk studiejaar één), waarop door zeer ervaren overheidsjuristen feedback wordt gegeven in een persoonlijk gesprek. Verder maken een aantal niet-clustergebonden activiteiten deel uit van de opleiding, zoals de praktijkstage, de maandelijkse actualiteitensessies en de Eindopdracht. De Eindopdracht is een praktijkgerichte onderzoeksopdracht, waarmee de trainee laat zien dat hij beschikt over de capaciteiten om als een breed inzetbare overheidsjurist te kunnen functioneren. Het curriculum is opgezet met inachtneming van het gegeven dat een (universitaire) masteropleiding minimaal 1680 studie-uren moet beslaan en de opleiding minimaal 60 studiepunten. Deze studiepunten, of EC s, zijn bepaald volgens het Europees Systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiebelastingpunten (Engels: European Credit Transfer System, afgekort: ECTS). In het onderstaande overzicht worden per semester de modules aangegeven, de daarbij behorende studiepunten en de ermee corresponderende studie-uren, verdeeld in contacturen en zelfstudieuren 2. Doordat de trainees tijdens de praktijkstage een andere werkplek hebben en die tijd, die zij bij een andere dan hun eigen organisatieonderdeel werken, onderdeel uitmaakt van de opleiding, zijn hiervoor studiepunten in het curriculum opgenomen. Omdat deze stage in werktijd wordt verricht, vormt dit geen onredelijke belasting. 2 Contacturen zijn de uren waarin de trainee op de academie moet zijn. Onder zelfstudie-uren wordt verstaan het aantal uren dat wel aan de studie moet worden besteed, maar waarbij de trainee niet op de academie aanwezig moet zijn. De uren, die nodig zijn voor een opdracht die ter afsluiting van een module in de eigen tijd moet worden gemaakt, vallen onder de zelfstudie-uren evenals de voorbereidingstijd voor de colleges en de begeleiding door de patroon. 11

12 In het onderstaande overzicht staan de modules per cluster vermeld met de daarbij behorende studiepunten en de ermee corresponderende studie-uren. Module ec s studie-uren Cluster Democratie en rechtsstaat: Burger en Overheid 3 84 Staatsrecht 3 84 Politicologie en bestuur 2 56 Overheid en recht 3 84 Rechtsfilosofie 3 84 Cluster Overheidsrecht: Awb vanuit overheidsperspectief Regelgeving 3 84 Rechtshandhaving en sanctionering 3 84 Overheid en privaatrecht Cluster EU en internationaal recht: Europees recht 1 en Buitenlandse werkbezoeken Internationaal recht en bestuur 2 56 Mensenrechten 2 56 Cluster Communicatie Presenteren, Pleiten, Onderhandelen, Juridisch Adviseren Juridisch schrijven, Nota s schrijven 3 84 Niet Cluster gebonden activiteiten Praktijkstage en ruilstage 3 84 Actualiteiten 1 28 Eindopdracht Eindtotaal

13 Curriculum Opleiding tot overheidsjurist semester 1 (groep 6) EC's uren contacturen zelfstudie-uren Burger en overheid Regelgeving Politicologie en bestuur Staatsrecht Presenteren, Juridisch schrijven totaal semester semester 2 (groep 6) Awb vanuit overheidsperspectief Europees recht Juridisch adviseren, Pleiten, Nota's schrijven Overheid en privaatrecht* Werkbezoek buitenland totaal semester semester 3 (groep 5) Rechtshandhaving en sanctionering Internationaal recht en bestuur Mensenrechten Europees recht Rechtsfilosofie totaal semester semester 4 (groep 5) Overheid en privaatrecht* Werkbezoek buitenland Eindopdracht totaal semester niet semestergebonden activiteiten Actualiteiten Praktijkstage en ruilstage totaal niet semestergebonden activiteiten Totaal 64** *De modules Overheid en privaatrecht en Overheid en recht worden eenmaal per twee jaar aangeboden aan beide groepen, beiden in semester 2 resp. 4. Om die reden staat de module Overheid en privaatrecht tweemaal in het bovenstaande curriculum en ontbreekt de module Overheid en recht. Groep 5 heeft deze module in het studiejaar gevolgd. Voor de groepen 6 en 7 staat deze module in het studiejaar op het programma. ** Het curriculum komt uit op 64 EC s voor elke groep in verband met het wisselend aanbieden van bovenstaande modules die 1 EC van elkaar verschillen (Overheid en privaatrecht is 4 EC s en Overheid en recht is 3 EC s). 13

14 Verderop in deze studiegids wordt aangegeven wat de leerdoelen zijn van de verschillende modules, welke onderwerpen worden behandeld en welke docenten zijn aangetrokken. Tevens zijn de data van de bijeenkomsten en de vorm van de toetsing opgenomen. Onderwijsvormen en toetsing De onderwijsvorm van de modules in het eerste jaar betreft voornamelijk de interactieve overdracht van kennis en het aanleren van vaardigheden. Uitgegaan wordt van een basisniveau voor de juridische vakken, zodat direct de verdieping kan worden gezocht en datgene kan worden gedoceerd, wat eigen is aan en belangrijk is voor het werken binnen de overheid. Ook wordt in het eerste jaar al verdieping gezocht in wat de democratische rechtsstaat inhoudt en betekent. Op die manier worden de trainees al vroeg in de opleiding geconfronteerd met het belang hiervan en de context waarbinnen zij moeten functioneren. Zij kunnen reflecteren op hun eigen werk en de dagelijkse werkelijkheid. In het tweede jaar wordt de student geacht meer ervaring te hebben en in staat te zijn complexere materie te kunnen bevatten. Daarom wordt dan ook verwacht dat de trainee eigen werk meeneemt in de opleiding, nadenkt over het werk als overheidsjurist en zelfstandiger leert zich kennis en vaardigheden eigen te maken. In het tweede jaar zijn de meeste bijeenkomsten interactief en worden de trainees door de docenten aangesproken op een actieve, kritische en creatieve houding ten opzichte van de materie. Gedurende de opleiding volgt de trainee overheidsjurist twee stages. De trainee werkt ten minste één maand bij een andere relevante overheidsinstantie (dat kan ook een orgaan zijn van de decentrale of gedeconcentreerde overheid) in de praktijk. Het is de bedoeling dat de trainee zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk is voor het zoeken van die andere werkplek en voor het plannen ervan. Tevens is in de opleiding ruimte gereserveerd voor een stage van ten minste één maand, waarin de trainee van werkplek ruilt met een andere trainee. Het is de bedoeling dat de trainees zelf hun overdracht regelen en dat zij er voor zorgen dat het werk op de eigen werkplek op een normale wijze doorgang kan vinden. Dit vereist samenwerking, organisatie en flexibiliteit. Beide stages worden afgerond met een verslag. Ook van de beide buitenlandse werkbezoeken wordt een verslag gemaakt. De wijze van toetsing wordt voor iedere module vastgesteld, lettend op de leerdoelen en inrichting van de desbetreffende module. In deze studiegids wordt aangegeven op welke wijze de modules worden getoetst. De verschillende toetsvormen zijn tentamens (beantwoording van schriftelijke of mondelinge vragen), schriftelijke of mondelinge opdrachten en actieve deelname aan werkbezoeken en communicatietrainingen. Bij de beoordeling van de tentamens en opdrachten wordt gekeken naar de juistheid van het antwoord, het gebruik van het Nederlands, de opbouw van de argumentatie en de schriftelijke presentatie. De beoordelingscriteria van het examen, waarmee het vak wordt afgesloten, zijn voorafgaand aan het examen duidelijk bij de trainees. Voor elk examen is een herkansing mogelijk op basis van dezelfde toetsmatrijs. Eén van de toetsen is de Eindejaarsopdracht. Deze opdracht geldt als toets voor de module Burger en overheid. Deze Eindejaarsopdracht is een lichte vorm van en een voorbereiding op de Eindopdracht. De trainees kiezen een voor hun organisatie relevant onderwerp uit de onderwerpen die in de genoemde module zijn besproken. De trainees moeten daarvoor 14

15 onderzoek doen binnen hun organisatie naar de wijze waarop deze omgaat met de burger en met het recht. Zij geven in een compact en helder geschreven stuk hun bevindingen weer en geven daarbij hun oordeel daarover. De trainees hebben voldoende tijd om te kijken welk onderdeel zij interessant vinden om te onderzoeken en om dit uit te werken. Om te voorkomen dat de opdracht qua inhoud en omvang onvoldoende is om de leerdoelen te toetsen, moet het onderwerp eerst worden voorgelegd aan de programmamanager. Tot de inleverdatum kan de trainee voldoende inzicht krijgen in en onderzoek doen binnen zijn organisatieonderdeel om een oordeel te kunnen geven. Eenzelfde soort opzet kent de Eindopdracht. Voor deze opdracht moeten de trainees onderzoek verrichten en kennis en vaardigheden toepassen om te laten zien dat zij zich ontwikkeld hebben tot een allround overheidsjurist. Om deze Eindopdracht met een goed cijfer te kunnen afronden, wordt van de student een brede kennis en kunde en een grote inzet vereist. In deze studiegids staan bij de Eindopdracht de verschillende fases en de vereisten. Alle modules, inclusief de Eindopdracht, worden beoordeeld met een cijfer (tussen de 1 en 10). Om te kunnen slagen voor de opleidingen moeten alle vakken met minimaal een voldoende zijn afgesloten. De buitenlandse werkbezoeken worden beoordeeld met een onvoldoende of voldoende. In bijzondere gevallen kunnen zij met een goed worden beoordeeld, bijvoorbeeld indien de desbetreffende trainee duidelijk meer gepresteerd heeft dan nodig of gebruikelijk. Voor de actualiteitensessies en de communicatietrainingen wordt gekeken naar een actieve participatie. Dat betekent niet alleen, dat er een eigen inbreng wordt verwacht, maar ook dat verslagen respectievelijk opdrachten worden gemaakt. Evaluaties en feed back Het opleidingsprogramma wordt op verschillende manieren achteraf beoordeeld en geëvalueerd. Allereerst zijn er de evaluaties, die na afloop van elke module door de trainees moeten worden ingevuld. Vragen van algemene aard en opmerkingen met betrekking tot de studie, de studielast of de programmering kunnen in het Studentenoverleg aan de orde komen. Twee trainees uit elke groep spreken maandelijks met de programmamanager en de opleidingscoördinator. Voorafgaand aan elk overleg vraagt de opleidingscoördinator om de inbreng van de trainees. Aan het eind van het eerste opleidingsjaar vinden individuele gesprekken met de trainees plaats, waarin zij vrij (zonder verslaglegging) met de rector, de programmamanager en de opleidingscoördinator kunnen spreken over de goede en minder goede kanten van de opleiding, de relatie met het werk, de organisatie en alle zaken die met de opleiding samenhangen. Met behulp van de inbreng van de trainees, de eigen bevindingen en gesprekken met docenten en trainers worden verbeteringen in het programma voorgesteld. Deze voorstellen worden besproken met de kerndocenten en de Curriculumcommissie. Aan de hand van hun opmerkingen en suggesties daarbij wordt het nieuwe programma vorm gegeven. 15

16 De patroon Bij de werkzaamheden binnen de organisatie waarbij de trainee werkt ontvangt de trainee begeleiding van zijn patroon. Patroons zijn ervaren overheidsjuristen die speciaal voor deze werkzaamheden zijn geselecteerd. Zij onderhouden nauw contact met de academie, bilateraal en in het kader van de het regelmatige patroonsoverleg. De patroon zal zich primair richten op het leren van het vak van overheidsjurist in de praktijk. Daarnaast ondersteunt hij de trainee bij het vinden van een goede Eindejaarsopdracht en Eindopdracht. Collegevrije perioden 2014/2015 Herfstvakantie: 18 oktober t/m 26 oktober 2014 Kerstvakantie: 20 december 2014 t/m 4 januari 2015 Voorjaarsvakantie: 21 februari t/m 1 maart 2015 Goede vrijdag: 3 april 2015 Pasen (1e en 2e Paasdag): 5 en 6 april 2015 Koningsdag: 27 april 2015 Meivakantie: 2 mei t/m 10 mei 2015 Hemelvaart: 14 mei 2015 Pinksteren: 24 en 25 mei 2015 Zomervakantie: 11 juli t/m 23 augustus

STUDIEGIDS 2014-2015

STUDIEGIDS 2014-2015 Studiegids 2014-2015 STUDIEGIDS 2014-2015 masteropleiding tot wetgevingsjurist Groep 13, tweede studiejaar Groep 14, eerste studiejaar Inhoud De Academie voor Wetgeving... 3 De opleiding... 3 Het competentieprofiel...

Nadere informatie

Studiegids masteropleiding tot overheidsjurist. Groep 7, tweede studiejaar Groep 8, eerste studiejaar

Studiegids masteropleiding tot overheidsjurist. Groep 7, tweede studiejaar Groep 8, eerste studiejaar Studiegids 2016-2017 masteropleiding tot overheidsjurist Groep 7, tweede studiejaar Groep 8, eerste studiejaar Inhoud De Academie voor Overheidsjuristen... 3 De opleiding... 3 Het competentieprofiel...

Nadere informatie

Studiegids masteropleiding tot overheidsjurist. Groep 8, tweede studiejaar Groep 9, eerste studiejaar

Studiegids masteropleiding tot overheidsjurist. Groep 8, tweede studiejaar Groep 9, eerste studiejaar Studiegids 2017-2018 masteropleiding tot overheidsjurist Groep 8, tweede studiejaar Groep 9, eerste studiejaar Inhoud De Academie voor Overheidsjuristen... 3 De opleiding... 3 Het competentieprofiel...

Nadere informatie

Staatsrecht. Course information. Commencement Period. Lecturer(s) RD Nederlands

Staatsrecht. Course information. Commencement Period. Lecturer(s) RD Nederlands Staatsrecht Course information C OURSE RD201 AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 7.5 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME bachelor 2 / Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs C ONT AC T mr. S Philipsen Commencement

Nadere informatie

Selectie van maatwerkprogramma s

Selectie van maatwerkprogramma s Selectie van maatwerkprogramma s Onderwerp Opdrachtgevers Reacties van deelnemers Actualiteiten bestuursrecht Ministerie van Justitie, Aruba (2012) Zeer onderhoudende docent! Heerlijk om bij hem les te

Nadere informatie

Studiegids masteropleiding tot wetgevingsjurist. Groep 15, tweede studiejaar Groep 16, eerste studiejaar

Studiegids masteropleiding tot wetgevingsjurist. Groep 15, tweede studiejaar Groep 16, eerste studiejaar Studiegids 2016-2017 masteropleiding tot wetgevingsjurist Groep 15, tweede studiejaar Groep 16, eerste studiejaar Inhoud De Academie voor Wetgeving... 3 De opleiding... 3 Het competentieprofiel... 3 Het

Nadere informatie

Beginselen van de democratische rechtsstaat

Beginselen van de democratische rechtsstaat Beginselen van de democratische rechtsstaat Prof. mr. M.C. Burkens Prof. mr. H.R.B.M. Kummeling Prof. mr. drs. B.P. Vermeulen Prof. mr. R.J.G.M. Widdershoven Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse

Nadere informatie

Presentatie Master Nederlands Recht Specialisatie Staats-en Bestuursrecht

Presentatie Master Nederlands Recht Specialisatie Staats-en Bestuursrecht Presentatie Master Nederlands Recht Specialisatie Staats-en Bestuursrecht Mr. E.M.J (Ellen) Hardy Master Open Dag 18 maart 2017 Wie is wie? Waarom specialisatie SBR? Waarom in Maastricht? Onderwijs Het

Nadere informatie

BEGELEIDINGSPLAN VOOR DE CURSUS INLEIDING

BEGELEIDINGSPLAN VOOR DE CURSUS INLEIDING BEGELEIDINGSPLAN VOOR DE CURSUS INLEIDING BESTUURSRECHT (R08181) (onderdeel traject Propedeuse Rechten) studiecentrum: Zwolle tijdvak: november 2010 t/m januari 2011 begeleider: mr drs G.E.P. ter Horst

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals Kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.uu.nl/rebo/executive Recht, Economie,

Nadere informatie

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld.

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Innovatieve Techniek Inleiding Innovatieve Techniek is een vak waarbij je een brede oriëntatie op techniek krijgen. Je werkt in de vorm van modules en projecten,

Nadere informatie

Staats- en bestuursrecht

Staats- en bestuursrecht F.C.M.A. Michiels (red.) Staats- en bestuursrecht Tekst en materiaal Met bijdragen van Gio ten Berge Leonard Besselink Henk Kummeling Lex Michiels Rob Widdershoven KLUWER J ^ Deventer - 2003 Thema 1 -

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Staatsrecht STD De heer mr. C Wisse 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster C- en D-cluster Niveau van de

Nadere informatie

Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen om de kennis te toetsen. Het betreft steeds drie multiplechoicevragen en drie open vragen.

Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen om de kennis te toetsen. Het betreft steeds drie multiplechoicevragen en drie open vragen. 1 Inleiding In wetten worden veel zaken geregeld: studiefinanciering, de huur van een studentenkamer, de koop van studieboeken en kleding, maar ook verkeersregels en belastingheffing. Hiermee en met vele

Nadere informatie

Jurist. Doel. Context

Jurist. Doel. Context Jurist Doel Adviseren over en behartigen van juridische (beleids)zaken, alsmede opstellen en toetsen van juridische documenten, binnen de kaders van de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, beroepscodes

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2012/00018 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013

Nadere informatie

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden.

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Mr. Willem Janssen i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20372 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Lochem, P.J.P.M. van Title: Rechtsrelativering : een verkenning op het terrein

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Executive onderwijs. Risico's en kansen beter inschatten door een integraal perspectief. Masterclass Overheidsaansprakelijkheid 2017

Executive onderwijs. Risico's en kansen beter inschatten door een integraal perspectief. Masterclass Overheidsaansprakelijkheid 2017 i Deze brochure is met zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend. De inhoud geeft de stand van zaken op het moment van schrijven weer. Fotograaf: Ed van Rijswijk, Steven

Nadere informatie

mastertrack Governance & Law in Digital Society

mastertrack Governance & Law in Digital Society Bijlage 2 Samenvatting aanvraag nevenvestiging mastertrack Governance & Law in Digital Society Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Fryslân 1 Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking

Nadere informatie

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur MPA Master of Public Administration Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Voorwoord De NSOB wil opleiden voor een hoogwaardig openbaar bestuur. Met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment

Nadere informatie

PROCEDEREN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES. Vaardigheidstraining

PROCEDEREN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES. Vaardigheidstraining PROCEDEREN VOOR RECHTERLIJKE INSTANTIES Vaardigheidstraining Procederen voor rechterlijke instanties Introductie In deze training worden alle belangrijke facetten van juridisch formuleren en mondelinge

Nadere informatie

Cursusaanbod. FlexExpert Non-Profit 11.13

Cursusaanbod. FlexExpert Non-Profit 11.13 Cursusaanbod FlexExpert Non-Profit 11.13 Inhoud Cursusaanbod FlexExpert Non-Profit... 3 Bezwaar en beroep... 3 Algemene wet bestuursrecht voor medewerkers schuldhulpverlening... 3 Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Onbezoldigde stage bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken Presentatie

Onbezoldigde stage bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken Presentatie Onbezoldigde stage bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken Presentatie Marie Jacobs Liesbet Van den Broeck (september 2016) 1 Onbezoldigde stage bij de directie Europees recht van

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

9 Europese regelgevende agentschappen

9 Europese regelgevende agentschappen 9 Europese regelgevende agentschappen Bij de uitvoering van Europese regelgeving spelen in toenemende mate Europese regelgevende agentschappen een belangrijke rol. Het gaat daarbij om organen die los staan

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

IAK. Het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving. 3 fasen. in kaart en kleur

IAK. Het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving. 3 fasen. in kaart en kleur IAK 3 fasen Het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving in kaart en kleur wat is het IAK? Het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) is zowel een werkwijze als een bron van

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/153

Zaaknummer : 2014/153 Zaaknummer : 2014/153 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 10 december 2014 Partijen : Appellant en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : Begeleiding, (tussentijdse) beoordeling, evenredigheidsbeginsel,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger

De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst competenties collectieve belangenbehartiger De scorelijst bestaat uit de twaalf competenties van de collectieve belangenbehartiger met daarbij steeds vier stellingen. Per stelling kunt u

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European

Nadere informatie

Op weg naar een weerbare rechtsstaat: hoe om te gaan met personen, groeperingen en partijen (zoals de SGP) die bepaalde fundamentele grondrechten (zoa

Op weg naar een weerbare rechtsstaat: hoe om te gaan met personen, groeperingen en partijen (zoals de SGP) die bepaalde fundamentele grondrechten (zoa Bij voorkeur leg je een door jou gekozen onderwerp, dat aansluit bij je interesses, ter beoordeling aan scriptiecoördinator mr. G.J. (Gert Jan) van der Heide voor. De onderstaande lijst behelst suggesties

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Studiewijzer track Bestuur en beleid

Studiewijzer track Bestuur en beleid Studiewijzer track Bestuur en beleid Opsteller: G.A. Hooijer Datum: 4-3-2017 Versie: 2.2 Aanpassingen: 4-3-2017 competentie veterinair handelen verwijderd uit beoordelingsformulier procedure doorgifte

Nadere informatie

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Examinering NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) NEVI PLP leergang 2013/2014 (onder voorbehoud van wijzigingen) De hoofdlijnen Verantwoordelijk voor de inhoud van de examinering is een examenbestuur NEVI PLP ten minste bestaande uit: een vertegenwoordiger

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

BEGELEIDINGSPLAN VOOR DE CURSUS INLEIDING

BEGELEIDINGSPLAN VOOR DE CURSUS INLEIDING BEGELEIDINGSPLAN VOOR DE CURSUS INLEIDING BESTUURSRECHT (R08191) (onderdeel traject Propedeuse Rechten) studiecentrum: Enschede tijdvak: november 2011 t/m januari 2012 begeleider: mr drs G.E.P. ter Horst

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Kern van het bestuursrecht

Kern van het bestuursrecht Kern van het bestuursrecht prof. mr. RJ.N. Schlösseis prof. mr. F.A.M. Stroink met medewerking van mr. C.L.G.RH. Albers mr. S. Hillegers Boom Juridische uitgevers Den Haag 2003 Inhoud Afkortingen 13 1

Nadere informatie

Implementatie van EU-regelgeving

Implementatie van EU-regelgeving Implementatie van EU-regelgeving mw. mr. drs. Sophie Bots wetgevingsjurist met speciale aandacht voor het recht van de Europese Unie directie Advisering, Raad van State Lezing Academie voor Wetgeving,

Nadere informatie

Selectie van maatwerkprogramma s

Selectie van maatwerkprogramma s Selectie van maatwerkprogramma s Onderwerp Opdrachtgevers Reacties van deelnemers Actualiteiten bestuursrecht Ministerie van Justitie, Aruba (2012) Zeer onderhoudende docent! Heerlijk om bij hem les te

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Moduleboek Homiletiek. Leerjaren 3 en 4

Moduleboek Homiletiek. Leerjaren 3 en 4 Moduleboek Homiletiek Leerjaren 3 en 4 2012-2014 1 Module Homiletiek keuzevak PW-/GL-variant leerjaren 3 en 4 drs. J. van Mourik ORIËNTATIE 1. Titel collegeserie Het Woord vertolken 2. Introductie a. Wat

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie?

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie? In totaal legden 20 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 41.67% 2. Provincie 0.00% 3. Deurwaarderkantoor 0.00% 4. Incassobureau 0.00% 5. Bedrijfsleven

Nadere informatie

TRAINING PUBLIC AFFAIRS

TRAINING PUBLIC AFFAIRS TRAINING PUBLIC AFFAIRS DE KUNST VAN HET BEÏNVLOEDEN Bent u geïnteresseerd in de wereld van public affairs en wilt u zichzelf of uw medewerkers laten bijscholen? Heeft u een concreet vraagstuk en merkt

Nadere informatie

Wettelijk kader Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar de bijlage 1.

Wettelijk kader Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar de bijlage 1. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Contactpersoon Onderwerp Uw Wob-verzoek met betrekking tot het gevangeniswezen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2013/01230 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP 2016 Kaber Groep 1 INHOUDSOPGAVE 1. Definities 2. Studentendossier 3. Onderdelen tentamens 4. Algemene indeling toets, evaluatie en ontwikkelingsmomenten 5. Tentamen

Nadere informatie

Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt

Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt Waar het beste van twee werelden bij elkaar komt Samenwerking tussen de VNG Academie en SPV staat garant voor de professionalisering van het BOA onderwijs VNG Academie en Politie Vorming Centrum hebben

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Toetsingskader Raad van Advies 1

Toetsingskader Raad van Advies 1 Toetsingskader Raad van Advies 1 I. Beleidsanalytische toets De beleidsanalystische toets door de Raad heeft betrekking op de doeltreffendheid en doelmatigheid, de beginselen van subsidiairiteit en evenredigheid,

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 5: Prudentieel banken en verzekeraars Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial

Nadere informatie

2.6 Mediation in bezwaarprocedures. Hans Slooijer BMC Groep. Dick Bosgieter Gemeente Rotterdam

2.6 Mediation in bezwaarprocedures. Hans Slooijer BMC Groep. Dick Bosgieter Gemeente Rotterdam 2.6 Mediation in bezwaarprocedures Hans Slooijer BMC Groep Dick Bosgieter Gemeente Rotterdam Mediation in bezwaarprocedures de ideale bezwaarprocedure Hans Slooijer Dick Bosgieter Den Bosch, 28 november

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Jacobs Marie (december 2014) 1 Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel blad 1 Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel 1. De Bestuurstaak 1.1. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder Toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 Bij de vervulling

Nadere informatie

Deelsessie 14: De Kwaliteit van de Bezwaarschriftencommissies. Dick Bosgieter en Hans Slooijer

Deelsessie 14: De Kwaliteit van de Bezwaarschriftencommissies. Dick Bosgieter en Hans Slooijer Deelsessie 14: De Kwaliteit van de Bezwaarschriftencommissies Dick Bosgieter en Hans Slooijer PROGRAMMA 13.30 u Welkom door Marion Veerbeek (VNG) 13.35 u Korte toelichting op het programma 13.45 u Dick

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris II

Leergang Ambtelijk Secretaris II Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Bestuursrecht en bestuursprocesrecht. mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA) Bestuursrecht en bestuursprocesrecht

Bestuursrecht en bestuursprocesrecht. mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA) Bestuursrecht en bestuursprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Codes OWE Eigenaren OWE Bestuursrecht en bestuursprocesrecht BSD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA)

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

Investeren in kennis

Investeren in kennis Solutional Value through expertise Investeren in kennis Trainingen en e-learning Wij delen expertise en kennis Solutional Academy is opgericht met als doelstelling onze expertise en kennis van de asset

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Masteropleiding U2014/02482 De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Notitie burgerschapscompetenties in het MBO. Inleiding

Notitie burgerschapscompetenties in het MBO. Inleiding Notitie burgerschapscompetenties in het MBO Inleiding In juni 2009 kwam de MBO Raad op verzoek van staatssecretaris Van Bijsterveldt met een advies over Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB). Een herziene

Nadere informatie