Studiegids Masteropleiding tot overheidsjurist

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2014-2015. Masteropleiding tot overheidsjurist"

Transcriptie

1 Studiegids Masteropleiding tot overheidsjurist

2 Inhoud De Academie voor Overheidsjuristen De organisatie van de Academie De staf van de Academie De opleiding Het competentieprofiel Het curriculum Onderwijsvormen en toetsing De patroon Collegevrije periodes 2013/2014 Modules semesters 1 en 2 in de opleiding tot overheidsjurist, Groep 6 Modules semesters 3 en 4 in de opleiding tot overheidsjurist, Groep 5 Docenten, betrokken bij opleiding 2

3 De Academie voor Overheidsjuristen De Academie voor Overheidsjuristen is in 2009 opgericht om recent afgestudeerde juristen te werven, te selecteren en op te leiden voor een juridische functie bij de Rijksoverheid. De oprichting van deze academie kwam voort uit het Programma versterking juridische functie Rijk. In 2011 is de opleiding tot overheidsjurist door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerd als professionele master. Aan de opleiding is de titel Master of Legal Affairs in Public Administration (LL.M gov.) verbonden. De Academie voor Overheidsjuristen is samen met de Academie voor Wetgeving onderdeel van de Stichting Recht en Overheid. De academie biedt naast de traineeopleiding ook cursussen en trainingen aan voor overheidsjuristen die al als overheidsjurist binnen de Rijksoverheid werkzaam zijn. Deze cursussen staan vermeld in de Opleidingsgids Overheidsjuristen en op de website De academie heeft nauw contact met de Vereniging JuristenRijk, die is opgericht voor alle juristen die werkzaam zijn bij de rijksoverheid en met het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische Zaken. Ook onderhoudt de academie goede banden met alle Nederlandse universiteiten die zich bezighouden met onderzoek op de vakgebieden, die van belang zijn voor de opleiding en voor het werk van overheidsjuristen. 3

4 De organisatie van de Academie Deelnemersraad Bestuur Rector Curriculum Commissie Coördinator bedrijfsvoering Opleidingscoördinatoren Programmamanagers Coördinator communicatie en werving Kerndocenten en docenten Studenten en studentenoverleg Facility manager Office manager 4

5 De staf van de Academie mr. Karel J. Kraan, waarnemend rector mr. Tineke Witberg, programmamanager dr. Nico A. Florijn, programmamanager mr. Monique Wesselink, programmamanager prof.dr. Pauline C. Westerman, programmamanager mr. Liesbeth B. Heessels, opleidingscoördinator trainees overheidsjuristen en coördinator bedrijfsvoering drs. Alice A. Kieboom, opleidingscoördinator wetgevingsjuristen en overheidsjuristen Barbara van der Kleij, opleidingscoördinator trainees wetgeving drs. Esther Smeitz-Cohen, opleidingsadviseur maatwerk en onderwijskundig adviseur Esther E. Ruigrok van de Werve, directiesecretaresse / medewerker opleidingen Karen F. van der Els, office manager Rob Keereweer, facility manager

6 Het bestuur van de Academie voor Overheidsjuristen bestaat uit de heren mr. R.J. Hoekstra, voormalig lid van de Raad van State (voorzitter), prof.mr.drs. W. den Ouden, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht en Dean van de Honours Acadamy aan de Universiteit van Leiden en drs. L.M.L.H.A. Hermans, fractievoorzitter voor de VVD in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De directeuren Wetgeving en Juridische Zaken van de ministeries en van de Raad van State en de griffier van de Tweede Kamer vormen de Deelnemersraad. Deze raad adviseert over alle aangelegenheden van de Academie. Bovendien neemt de raad besluiten over een aantal onderwerpen. De raad wordt voorgezeten door de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Curriculumcommissie adviseert de rector, de programmamanagers en de opleidingscoördinatoren over de opleidingen, met name over de aard en omvang van de vakgebieden en modules, de programmering op hoofdlijnen, de inhoud van de modules en de te benoemen kerndocenten. De voorzitter is prof.mr. P.J.J. van Buuren, Staatsraad. De kerndocenten zorgen, samen met de programmamanagers, voor een coherent programma met modules over de door hen beheerde onderwerpen. Zij adviseren ook over de in te schakelen docenten. De kerndocenten zijn: voor Staatsrecht en Bestuursrecht: prof.mr. S.E. Zijlstra, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, Vrije Universiteit te Amsterdam; voor Europees recht: dr. K.J.M. Mortelmans, lid van de Raad van State; voor Politiek en bestuur: prof.dr. R.A. Koole, hoogleraar Nationale Politiek, Universiteit Leiden; voor Wetgeving: prof.dr. W.J.M. Voermans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden; voor Overheidsrecht: mr. E.J. Daalder, plv. Landsadvocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. De rector is het hoofd van de opleiding en geeft tevens als directeur leiding aan de staf. De programmamanagers dragen, samen met de kerndocenten, zorg voor de inhoudelijke kwaliteit van de opleidingen. De opleidingscoördinatoren verzorgen de organisatie van de opleidingen. Daarbij ondersteunt de medewerker opleidingen hen. De coördinator communicatie en werving is verantwoordelijk voor de communicatie over de academie en de werving van nieuwe trainees. De coördinator bedrijfsvoering, de office manager en de facility manager zorgen voor de organisatorische, secretariële en facilitaire ondersteuning. Het studentenoverleg bestaat uit vertegenwoordigers van de groepen studenten die door de programmamanagers en opleidingscoördinatoren geïnformeerd worden over de opleiding. Zij bespreken maandelijks de gang van zaken tijdens de opleiding en brengen advies uit over alle aangelegenheden van de opleiding. 6

7 De opleiding De opleiding is een duale, post-universitaire masteropleiding, gericht op het beroep van overheidsjurist. Om voor selectie in aanmerking te komen moet een juridische masteropleiding met goed gevolg zijn afgerond. De trainees, die door de Academie voor Overheidsjuristen zijn geselecteerd, volgen gedurende twee jaar de opleiding, die in deze studiegids centraal staat. Naast hun opleiding werken zij op een ministerie of bij een andere organisatie van de Rijksdienst. De globale verdeling is dat 70 procent van de tijd wordt besteed aan werk en 30 procent aan opleiding. Feitelijk houdt dat in dat trainees anderhalve dag per week aan de opleiding besteden en drie en een halve dag aan hun werk bij de organisatie waar zij zijn aangesteld. Het duale karakter komt ook tot uitdrukking in enkele modules en de stages. Het doel van de opleiding is de trainees de kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen die nodig zijn om goed te kunnen functioneren als overheidsjurist. De opleiding is op een vergelijkbare wijze ontwikkeld als de masteropleiding tot wetgevingsjurist die wordt aangeboden door de Academie voor Wetgeving. Tijdens de opleiding worden aan de academie de kennis vergroot en de vaardigheden verbeterd, toegespitst op datgene wat voor het werken binnen de rijksoverheid soms onmisbaar, maar altijd nuttig en noodzakelijk is. In de opleiding zijn leren en werken geïntegreerd. De kwaliteit van de opleiding neemt namelijk toe als de geleerde kennis en vaardigheden direct kunnen worden toegepast op de werkplek. Een belangrijk aspect van de opleiding is de eigen verantwoordelijkheid van de trainee 1. Zoals de overheidsjurist verantwoordelijk is voor zijn eigen werk, zo is de overheidsjurist-trainee verantwoordelijk voor zijn eigen opleiding. De Academie voor Overheidsjuristen biedt de trainees kansen om in twee jaar uit te groeien tot een beginnende, excellente overheidsjurist. Die kansen moeten zij zelf grijpen en eigen initiatief is daarbij gewenst. Dit komt ook in de opleiding tot uitdrukking, bijvoorbeeld waar van de trainees verwacht wordt dat zij zelf de stages organiseren en een belangrijke bijdrage aan de werkbezoeken leveren. In 2011 is de opleiding tot overheidsjurist door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerd als professionele master. Aan de opleiding is de titel Master of Legal Affairs in Public Administration (LL.M gov.) verbonden. Het competentieprofiel Gelet op het doel van de masteropleiding en de daarmee samenhangende eindkwalificaties is onderzocht welke kennis, vaardigheden en attitudes nodig zijn om te kunnen functioneren als overheidsjurist. Dat onderzoek heeft geleid tot een competentieprofiel dat wordt gehanteerd als uitgangspunt voor de opleiding. Het competentieprofiel is de totale verzameling kerncompetenties van een overheidsjurist, dat wil zeggen alle kennis, vaardigheden en attitudes waarover een trainee uiteindelijk moet beschikken om succesvol te zijn als overheidsjurist. Het geeft dus een beeld van de functie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen intern en extern functioneren. Intern houdt de situatie in dat men zelfstandig werkt dan wel met directe collega s, begeleiders en leidinggevenden van de eigen afdeling samenwerkt. Extern houdt de situatie in dat men in overleg is met 1 Waar in de studiegids wordt gesproken van de trainee, de patroon en de leidinggevende worden zowel de mannelijke als de vrouwelijke trainee, patroon of leidinggevende bedoeld 7

8 ambtenaren van een andere afdeling of andere organisatie. De interne situatie is meer juridisch gekleurd (de overheidsjurist), terwijl in de externe situatie een bredere rolopvatting speelt (de ambtenaar). Het profiel ziet er als volgt uit: Situatie Intern Extern Kerncompetentie 1. Juridische professionaliteit het kunnen toepassen van een brede juridische kennis en het tonen van belangstelling voor de diverse voor de overheid relevante rechtsgebieden in het algemeen en voor het recht van het specifieke beleidsterrein in het bijzonder 2. Oplossingsgerichtheid het met anderen zoeken naar en vinden van manieren waarop problemen kunnen worden opgelost of vraagstukken op afdoende wijze kunnen worden behandeld Snel schakelen en snel schaken het stellen van de juiste prioriteiten en het alert en zorgvuldig verrichten van verschillende taken die afwisselend en snel na elkaar om aandacht vragen alsmede het in korte tijd kunnen verwerken van informatie alsmede het onderkennen van de relevantie daarvan 4. Creativiteit het bedenken en uitwerken van originele oplossingen voor problemen die de organisatie ontmoet en het bedenken en uitwerken van nieuwe ideeën en werkwijzen ter verbetering van de organisatie of het vakgebied 5. Beleid- en omgevinggevoelig gevoel hebben voor de keuzes en de prioritering binnen het beleid van de eigen organisatie en inzicht hebben in de beleidsomgeving en de belangen die daarin een rol spelen 6. Overtuigend verwoorden het mondeling en schriftelijk verwoorden van doelstellingen, problemen, opvattingen, keuzes en oplossingen en het helder formuleren van standpunten, waarin de juridische aspecten worden meegenomen op een wijze die juristen en niet-juristen overtuigt 7. Flexibiliteit het verwerken van nieuwe gegevens in ingenomen standpunten en het openstaan voor nieuwe taken, opdrachten en kansen het onderkennen van juridisch relevante aspecten van een onderwerp en het kunnen toepassen van kennis van de rechtsgebieden waarmee de eigen organisatie in aanraking komt het geven van informatie over en suggesties voor de aanpak van vraagstukken op een effectieve wijze verschillende dossiers tegelijkertijd behandelen en verschillende personen juridisch tijdig van dienst zijn het buiten de gebruikelijke kaders zoeken van oplossingen en formuleren van reacties op door anderen aangedragen standpunten en stellingen het kunnen inschatten van kansen en risico s bij van een voorstel en het bij het oordeel kunnen betrekken van maatschappelijke en politieke uitgangspunten, ontwikkelingen, verbanden en achtergronden het verwoorden van duidelijke standpunten in een heldere betoog of een schrijfstijl op een wijze die juristen en niet-juristen overtuigt de eigen houding en opvattingen kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden Dit competentieprofiel is leidend bij de selectie van de trainees voor de opleiding. Ook in de opleiding zelf worden de kennis, vaardigheden en attitudes overgedragen en getraind, die in dit profiel zijn verwoord. Het competentieprofiel is daarmee ook het streefdoel van de opleiding: wie de 8

9 gehele opleiding gevolgd heeft, dient zich de in het profiel weergegeven competenties eigen gemaakt te hebben, wat door toetsing van individuele modules en de Eindopdracht wordt beoordeeld. Om beter tot uitdrukking te brengen dat de juridische functie en het beroep van overheidsjurist een academische gerichtheid en een multidisciplinaire benadering verlangen, is de competentie Beleiden omgevingsgevoelig opgenomen. De overheidsjurist zal met vele (andere) vakgebieden en belangen en onderzoeksgebieden rekening moeten houden, uitgaande van een kritische doch loyale houding. Daarnaast is het voor de overheidsjurist van belang om goed te kunnen prioriteren en met diverse zaken tegelijkertijd bezig zijn. De kern van het zijn van overheidsjurist zit echter in het (juridisch) analyseren van een probleem. De opleiding, waarvoor het profiel als eindterm functioneert, vindt niet alleen haar basis in het beroep van de overheidsjurist, maar zij stelt ook de trainees in staat te voldoen aan de zware eisen die aan de kwaliteit van hun werkzaamheden gesteld worden. Het curriculum De opleiding bestaat uit een doorlopend programma, waarin voornamelijk interactieve hoor colleges zijn opgenomen. Er is voldoende ruimte is ingeruimd voor verdieping en verbreding van kennis en voor het verwerven van inzicht en van vaardigheden. Clusterindeling Democratie en rechtsstaat Overheidsrecht EU en Internationaal recht Communicatie essentie Burger en Overheid Awb vanuit overheidsperspectief Europees recht 1 Presenteren Staatsrecht Regelgeving Werkbezoeken buitenland 1 en 2 Juridisch schrijven Politicologie en bestuur Eindejaarsopdracht verdieping Overheid en recht Rechtshandhaving en sanctionering Europees recht 2 Pleiten Rechtsfilosofie Overheid en privaatrecht Internationaal recht en bestuur Juridisch adviseren Mensenrechten Onderhandelen Actualiteiten Praktijkstage Eindopdracht 9

10 De opleiding kent vier clusters: Democratie en rechtsstaat, Overheidsrecht, Europees en internationaal recht en Communicatie. Onder Overheidsrecht wordt hier verstaan het materiële (harde) overheidsrecht. Echter in de gehele opleiding het handelen vanuit het overheidsperspectief centraal. In het cluster Democratie en rechtsstaat staat de bijzondere positie van de overheid centraal. Niet alleen het staatsrecht komt aan de orde met de ministeriële verantwoordelijkheid, maar ook worden de begrippen vanuit rechtssociologische, -filosofische en politicologische oogpunt besproken. Hierdoor krijgen de studenten een diepgaande kennis van wat deze begrippen inhouden en wat het betekent om jurist te zijn in en ten behoeve van de democratische rechtsstaat. Vanaf het eerste semester komen de interdisciplinaire, theoretische en methodische benaderingen van het vak van overheidsjurist in ruimere mate aan de orde. Naast recht gaat het dan om die wetenschappelijke terreinen waarop substantiële en voor de overheidsjuristen relevante expertise is ontwikkeld. De studenten kwalificeren zich in het zelfstandig denken over hun rol en plaats in de samenleving. Ten behoeve van de Eindejaarsopdracht doen zij zelfstandig onderzoek en maken gebruik van voor het wetenschappelijk onderzoek vereiste onderzoekstechnieken en methodes. Voor de Eindopdracht doen zij eveneens zelfstandig onderzoek naar onderdelen van het overheidsrecht en maken daarbij vanuit de theorie verbinding met de praktijk. Voor beide opdrachten maken zij gebruik van de theoretische kennis en de vaardigheden die zij hebben opgedaan in (het eerste jaar van) de opleiding en van de praktijkervaringen tijdens de stages en in hun werk. In het cluster Overheidsrecht gaat het om het verwerven van juridisch-technische kennis en vaardigheden. Ook hierbij wordt uitgegaan van het eigene van het werken binnen de rijksoverheid. Zo wordt wel de Algemene wet bestuursrecht behandeld, maar niet met het oog op het procederen tegen de overheid, maar op het maken en in stand houden van goede besluiten en het behartigen van het algemeen belang. Ook komen in dit cluster het maken van regelgeving, toezicht en rechtshandhaving aan de orde evenals privaatrechtelijke onderwerpen, zoals contracten- en aansprakelijkheidsrecht, convenanten en aanbesteding. In alle gevallen is ook hier het uitgangspunt dat geleerd wordt te handelen als overheidsorgaan. In het cluster EU en internationaal recht wordt het institutionele en materiële Europees recht behandeld en wordt aandacht besteed aan verdragenrecht en mensenrechten. De trainees weten hoe zij zich in internationaal verband moeten opstellen en kennen de randvoorwaarden waarbinnen zij in de nationale rechtsorde moeten werken. In dit cluster is ook aandacht voor rechtsvergelijking, zowel op het gebied van government en governance als op het gebied van het bestuursrecht. Werkbezoeken aan Brussel, Staatsburg en andere colleges van internationale specialisten vinden in dit cluster een plek. Ten slotte worden in het Cluster Communicatie de vaardigheden getraind, die noodzakelijk zijn om goed als overheidsjurist en ambtenaar te kunnen functioneren. Het gaat om de volgende vaardigheden: - het schrijven van juridische producten, zoals besluiten, nota s, regelingen en beslissingen op bezwaar; - juridische advisering, zowel mondeling als schriftelijk en 10

11 - andere mondelinge vaardigheden voor overheidsjuristen, zoals pleiten en presenteren. Evenals bij de andere clusters is de politiek-bestuurlijke context en het functioneren ten behoeve van het algemeen belang het uitgangspunt. Aangezien het voor overheidsjuristen van groot belang is dat zij excellent kunnen schrijven wordt daaraan in de opleiding veel aandacht besteed. Naast de vaardigheidstrainingen zijn er twee schrijfopdrachten (in elk studiejaar één), waarop door zeer ervaren overheidsjuristen feedback wordt gegeven in een persoonlijk gesprek. Verder maken een aantal niet-clustergebonden activiteiten deel uit van de opleiding, zoals de praktijkstage, de maandelijkse actualiteitensessies en de Eindopdracht. De Eindopdracht is een praktijkgerichte onderzoeksopdracht, waarmee de trainee laat zien dat hij beschikt over de capaciteiten om als een breed inzetbare overheidsjurist te kunnen functioneren. Het curriculum is opgezet met inachtneming van het gegeven dat een (universitaire) masteropleiding minimaal 1680 studie-uren moet beslaan en de opleiding minimaal 60 studiepunten. Deze studiepunten, of EC s, zijn bepaald volgens het Europees Systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiebelastingpunten (Engels: European Credit Transfer System, afgekort: ECTS). In het onderstaande overzicht worden per semester de modules aangegeven, de daarbij behorende studiepunten en de ermee corresponderende studie-uren, verdeeld in contacturen en zelfstudieuren 2. Doordat de trainees tijdens de praktijkstage een andere werkplek hebben en die tijd, die zij bij een andere dan hun eigen organisatieonderdeel werken, onderdeel uitmaakt van de opleiding, zijn hiervoor studiepunten in het curriculum opgenomen. Omdat deze stage in werktijd wordt verricht, vormt dit geen onredelijke belasting. 2 Contacturen zijn de uren waarin de trainee op de academie moet zijn. Onder zelfstudie-uren wordt verstaan het aantal uren dat wel aan de studie moet worden besteed, maar waarbij de trainee niet op de academie aanwezig moet zijn. De uren, die nodig zijn voor een opdracht die ter afsluiting van een module in de eigen tijd moet worden gemaakt, vallen onder de zelfstudie-uren evenals de voorbereidingstijd voor de colleges en de begeleiding door de patroon. 11

12 In het onderstaande overzicht staan de modules per cluster vermeld met de daarbij behorende studiepunten en de ermee corresponderende studie-uren. Module ec s studie-uren Cluster Democratie en rechtsstaat: Burger en Overheid 3 84 Staatsrecht 3 84 Politicologie en bestuur 2 56 Overheid en recht 3 84 Rechtsfilosofie 3 84 Cluster Overheidsrecht: Awb vanuit overheidsperspectief Regelgeving 3 84 Rechtshandhaving en sanctionering 3 84 Overheid en privaatrecht Cluster EU en internationaal recht: Europees recht 1 en Buitenlandse werkbezoeken Internationaal recht en bestuur 2 56 Mensenrechten 2 56 Cluster Communicatie Presenteren, Pleiten, Onderhandelen, Juridisch Adviseren Juridisch schrijven, Nota s schrijven 3 84 Niet Cluster gebonden activiteiten Praktijkstage en ruilstage 3 84 Actualiteiten 1 28 Eindopdracht Eindtotaal

13 Curriculum Opleiding tot overheidsjurist semester 1 (groep 6) EC's uren contacturen zelfstudie-uren Burger en overheid Regelgeving Politicologie en bestuur Staatsrecht Presenteren, Juridisch schrijven totaal semester semester 2 (groep 6) Awb vanuit overheidsperspectief Europees recht Juridisch adviseren, Pleiten, Nota's schrijven Overheid en privaatrecht* Werkbezoek buitenland totaal semester semester 3 (groep 5) Rechtshandhaving en sanctionering Internationaal recht en bestuur Mensenrechten Europees recht Rechtsfilosofie totaal semester semester 4 (groep 5) Overheid en privaatrecht* Werkbezoek buitenland Eindopdracht totaal semester niet semestergebonden activiteiten Actualiteiten Praktijkstage en ruilstage totaal niet semestergebonden activiteiten Totaal 64** *De modules Overheid en privaatrecht en Overheid en recht worden eenmaal per twee jaar aangeboden aan beide groepen, beiden in semester 2 resp. 4. Om die reden staat de module Overheid en privaatrecht tweemaal in het bovenstaande curriculum en ontbreekt de module Overheid en recht. Groep 5 heeft deze module in het studiejaar gevolgd. Voor de groepen 6 en 7 staat deze module in het studiejaar op het programma. ** Het curriculum komt uit op 64 EC s voor elke groep in verband met het wisselend aanbieden van bovenstaande modules die 1 EC van elkaar verschillen (Overheid en privaatrecht is 4 EC s en Overheid en recht is 3 EC s). 13

14 Verderop in deze studiegids wordt aangegeven wat de leerdoelen zijn van de verschillende modules, welke onderwerpen worden behandeld en welke docenten zijn aangetrokken. Tevens zijn de data van de bijeenkomsten en de vorm van de toetsing opgenomen. Onderwijsvormen en toetsing De onderwijsvorm van de modules in het eerste jaar betreft voornamelijk de interactieve overdracht van kennis en het aanleren van vaardigheden. Uitgegaan wordt van een basisniveau voor de juridische vakken, zodat direct de verdieping kan worden gezocht en datgene kan worden gedoceerd, wat eigen is aan en belangrijk is voor het werken binnen de overheid. Ook wordt in het eerste jaar al verdieping gezocht in wat de democratische rechtsstaat inhoudt en betekent. Op die manier worden de trainees al vroeg in de opleiding geconfronteerd met het belang hiervan en de context waarbinnen zij moeten functioneren. Zij kunnen reflecteren op hun eigen werk en de dagelijkse werkelijkheid. In het tweede jaar wordt de student geacht meer ervaring te hebben en in staat te zijn complexere materie te kunnen bevatten. Daarom wordt dan ook verwacht dat de trainee eigen werk meeneemt in de opleiding, nadenkt over het werk als overheidsjurist en zelfstandiger leert zich kennis en vaardigheden eigen te maken. In het tweede jaar zijn de meeste bijeenkomsten interactief en worden de trainees door de docenten aangesproken op een actieve, kritische en creatieve houding ten opzichte van de materie. Gedurende de opleiding volgt de trainee overheidsjurist twee stages. De trainee werkt ten minste één maand bij een andere relevante overheidsinstantie (dat kan ook een orgaan zijn van de decentrale of gedeconcentreerde overheid) in de praktijk. Het is de bedoeling dat de trainee zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk is voor het zoeken van die andere werkplek en voor het plannen ervan. Tevens is in de opleiding ruimte gereserveerd voor een stage van ten minste één maand, waarin de trainee van werkplek ruilt met een andere trainee. Het is de bedoeling dat de trainees zelf hun overdracht regelen en dat zij er voor zorgen dat het werk op de eigen werkplek op een normale wijze doorgang kan vinden. Dit vereist samenwerking, organisatie en flexibiliteit. Beide stages worden afgerond met een verslag. Ook van de beide buitenlandse werkbezoeken wordt een verslag gemaakt. De wijze van toetsing wordt voor iedere module vastgesteld, lettend op de leerdoelen en inrichting van de desbetreffende module. In deze studiegids wordt aangegeven op welke wijze de modules worden getoetst. De verschillende toetsvormen zijn tentamens (beantwoording van schriftelijke of mondelinge vragen), schriftelijke of mondelinge opdrachten en actieve deelname aan werkbezoeken en communicatietrainingen. Bij de beoordeling van de tentamens en opdrachten wordt gekeken naar de juistheid van het antwoord, het gebruik van het Nederlands, de opbouw van de argumentatie en de schriftelijke presentatie. De beoordelingscriteria van het examen, waarmee het vak wordt afgesloten, zijn voorafgaand aan het examen duidelijk bij de trainees. Voor elk examen is een herkansing mogelijk op basis van dezelfde toetsmatrijs. Eén van de toetsen is de Eindejaarsopdracht. Deze opdracht geldt als toets voor de module Burger en overheid. Deze Eindejaarsopdracht is een lichte vorm van en een voorbereiding op de Eindopdracht. De trainees kiezen een voor hun organisatie relevant onderwerp uit de onderwerpen die in de genoemde module zijn besproken. De trainees moeten daarvoor 14

15 onderzoek doen binnen hun organisatie naar de wijze waarop deze omgaat met de burger en met het recht. Zij geven in een compact en helder geschreven stuk hun bevindingen weer en geven daarbij hun oordeel daarover. De trainees hebben voldoende tijd om te kijken welk onderdeel zij interessant vinden om te onderzoeken en om dit uit te werken. Om te voorkomen dat de opdracht qua inhoud en omvang onvoldoende is om de leerdoelen te toetsen, moet het onderwerp eerst worden voorgelegd aan de programmamanager. Tot de inleverdatum kan de trainee voldoende inzicht krijgen in en onderzoek doen binnen zijn organisatieonderdeel om een oordeel te kunnen geven. Eenzelfde soort opzet kent de Eindopdracht. Voor deze opdracht moeten de trainees onderzoek verrichten en kennis en vaardigheden toepassen om te laten zien dat zij zich ontwikkeld hebben tot een allround overheidsjurist. Om deze Eindopdracht met een goed cijfer te kunnen afronden, wordt van de student een brede kennis en kunde en een grote inzet vereist. In deze studiegids staan bij de Eindopdracht de verschillende fases en de vereisten. Alle modules, inclusief de Eindopdracht, worden beoordeeld met een cijfer (tussen de 1 en 10). Om te kunnen slagen voor de opleidingen moeten alle vakken met minimaal een voldoende zijn afgesloten. De buitenlandse werkbezoeken worden beoordeeld met een onvoldoende of voldoende. In bijzondere gevallen kunnen zij met een goed worden beoordeeld, bijvoorbeeld indien de desbetreffende trainee duidelijk meer gepresteerd heeft dan nodig of gebruikelijk. Voor de actualiteitensessies en de communicatietrainingen wordt gekeken naar een actieve participatie. Dat betekent niet alleen, dat er een eigen inbreng wordt verwacht, maar ook dat verslagen respectievelijk opdrachten worden gemaakt. Evaluaties en feed back Het opleidingsprogramma wordt op verschillende manieren achteraf beoordeeld en geëvalueerd. Allereerst zijn er de evaluaties, die na afloop van elke module door de trainees moeten worden ingevuld. Vragen van algemene aard en opmerkingen met betrekking tot de studie, de studielast of de programmering kunnen in het Studentenoverleg aan de orde komen. Twee trainees uit elke groep spreken maandelijks met de programmamanager en de opleidingscoördinator. Voorafgaand aan elk overleg vraagt de opleidingscoördinator om de inbreng van de trainees. Aan het eind van het eerste opleidingsjaar vinden individuele gesprekken met de trainees plaats, waarin zij vrij (zonder verslaglegging) met de rector, de programmamanager en de opleidingscoördinator kunnen spreken over de goede en minder goede kanten van de opleiding, de relatie met het werk, de organisatie en alle zaken die met de opleiding samenhangen. Met behulp van de inbreng van de trainees, de eigen bevindingen en gesprekken met docenten en trainers worden verbeteringen in het programma voorgesteld. Deze voorstellen worden besproken met de kerndocenten en de Curriculumcommissie. Aan de hand van hun opmerkingen en suggesties daarbij wordt het nieuwe programma vorm gegeven. 15

16 De patroon Bij de werkzaamheden binnen de organisatie waarbij de trainee werkt ontvangt de trainee begeleiding van zijn patroon. Patroons zijn ervaren overheidsjuristen die speciaal voor deze werkzaamheden zijn geselecteerd. Zij onderhouden nauw contact met de academie, bilateraal en in het kader van de het regelmatige patroonsoverleg. De patroon zal zich primair richten op het leren van het vak van overheidsjurist in de praktijk. Daarnaast ondersteunt hij de trainee bij het vinden van een goede Eindejaarsopdracht en Eindopdracht. Collegevrije perioden 2014/2015 Herfstvakantie: 18 oktober t/m 26 oktober 2014 Kerstvakantie: 20 december 2014 t/m 4 januari 2015 Voorjaarsvakantie: 21 februari t/m 1 maart 2015 Goede vrijdag: 3 april 2015 Pasen (1e en 2e Paasdag): 5 en 6 april 2015 Koningsdag: 27 april 2015 Meivakantie: 2 mei t/m 10 mei 2015 Hemelvaart: 14 mei 2015 Pinksteren: 24 en 25 mei 2015 Zomervakantie: 11 juli t/m 23 augustus

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

Met recht verbonden. Verslag van de interdepartementale Visitatie Juridische functie en Wetgeving

Met recht verbonden. Verslag van de interdepartementale Visitatie Juridische functie en Wetgeving Met recht verbonden Verslag van de interdepartementale Visitatie Juridische functie en Wetgeving Visitatiecommissie Juridische functie en Wetgeving maart 2007 Mit schlechten Gesetzen und guten Beamten

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

DEEL 2. DEELRAPPORTAGES van het Programma juridische functie Rijk

DEEL 2. DEELRAPPORTAGES van het Programma juridische functie Rijk DEEL 2 DEELRAPPORTAGES van het Programma juridische functie Rijk Inhoudsopgave I Deelrapportage over het kwaliteitssysteem van de juridische functie II Deelrapportage over de structuur en rijksbrede kaders

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Vrije Universiteit Amsterdam Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling MBA Opleidingen Business School Nederland Versie: 02/0903 Deze versie treedt in werking op: 25 maart 2009 Onderwijs en Examenregeling MBA programma v02/0903 Inhoudsopgave Paragraaf

Nadere informatie

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN Inhoud pagina 1. Management samenvatting 3 2. Inleiding 2.1 Kansen en bedreigingen 5 2.2 De overheid als bedrijf binnen de democratische rechtsstaat 5 2.3

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Onderzoek in opdracht van BMC naar de rol van (pre-)mediation bij de Awb-bezwaarprocedure van gemeenten Milan van Eck s1038548 Leiden, september

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Flanders Business School

De onderwijsvisitatie Flanders Business School De onderwijsvisitatie Flanders Business School Een evaluatie van de kwaliteit van de Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship aan de Flanders Business School, Antwerpen

Nadere informatie

Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst

Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst Groningen, juni 2011 Theaterwerkplaats De Prins van Groningen i.s.m. Kunstfactor Verantwoording: Aan de totstandkoming van dit raamleerplan werkten mee: Ron

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Haagse Hogeschool, Den Haag

Haagse Hogeschool, Den Haag Haagse Hogeschool, Den Haag Toets nieuwe opleiding Opleiding: Master in Risicomanagement, hbo-master; Variant: deeltijd Visitatiedatum: 8 november 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, januari

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie