Inspectierapport. Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan SN AMSTELVEEN Registratienummer:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectierapport. Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504"

Transcriptie

1 Inspectierapport Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan SN AMSTELVEEN Registratienummer: Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie: Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status: definitief Datum vaststellen inspectierapport: Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

2 Inhoudsopgave Het onderzoek Observaties en bevindingen Pedagogisch klimaat Personeel en groepen Veiligheid en gezondheid Accommodatie en inrichting Ouderrecht Inspectie-items Gegevens voorziening Gegevens toezicht Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

3 Het onderzoek Onderzoeksopzet Op 2 december 2014 is een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd, op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. In dit onderzoek zijn op grond van het risicoprofiel slechts een beperkt aantal kwaliteitseisen onderzocht op het gebied van de pedagogische kwaliteit, het personeel, de beroepskracht-kind-ratio, de uitvoering van het beleid veiligheid en gezondheid, de accommodatie en inrichting en het ouderrecht. Voorafgaand aan het onderzoek heeft de houder documenten opgestuurd met betrekking tot de tweetalige kinderopvang; deze zijn betrokken in het onderzoek. Daarnaast bestaat het onderzoek uit een bezoek op de locatie waarin ook gesprekken zijn gevoerd met de leidinggevende en de beroepskrachten en waar observaties zijn gedaan in de praktijk. Beschouwing Organisatie Hestia Amstelveen B.V. maakt deel uit van Hestia Holding B.V. De eindverantwoordelijkheid voor het te voeren beleid is in handen van de directeur; zij is tevens de bestuurder en enige aandeelhouder van Hestia Holding B.V. dat in totaal bestaat uit vier ondernemingen met in totaal drie kinderdagverblijven en een buitenschoolse-opvang in Amstelveen en Amsterdam-Zuid. In haar werkzaamheden wordt de directeur ondersteund door onder andere de manager kinderopvang. De manager kinderopvang stuurt de locatiemanagers aan. Elke vestiging heeft één locatiemanager. Deze is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het kindercentrum en onderhoudt de contacten met de ouders en de beroepskrachten. Via intranet, het personeelsportaal, kunnen de beroepskrachten onder andere het digitale kwaliteitshandboek van Hestia raadplegen. In dit handboek zijn alle protocollen en beleidsstukken van Hestia opgenomen. Hestia Amstelveen Het kinderdagverblijf is gevestigd in Amstelveen en bestaat uit drie groepen. Kenmerkend aan deze vestiging is dat er voornamelijk kinderen van expats worden opgevangen. Het afgelopen jaar hebben er een aantal wisselingen plaatsgevonden onder het personeel en management. Zo is de pedagogisch coach niet meer werkzaam binnen de organisatie en is in november 2014 een nieuwe (interim) locatiemanager aangesteld. Uit eerder onderzoek is gebleken dat verbetering met betrekking tot het inzetten van vaste beroepskrachten op de groepen wenselijk was. Tijdens het huidige onderzoek is gebleken dat dit onderdeel nog steeds een aandachtspunt is. Zo zijn in de maand november 2014 op de Blauwe en Groene groep negen verschillende beroepskrachten ingezet, waaronder de vaste beroepskrachten van de groep en invalkrachten die regelmatig op de vestiging werkzaam zijn. Ondanks dat deze beroepskrachten reeds bekend zijn met de vestiging en met de kinderen is het niet bevorderlijk voor het waarborgen van de emotionele veiligheid van de kinderen om zoveel verschillende personen op de groepen in te zetten. Tijdens het huidige onderzoek is een aantal tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot de inzet van het personeel op de groepen en de informatie aan ouders. Op de locatie wordt tweetalige opvang geboden. De houder heeft hiervoor een gedragscode vastgesteld waarin is vastgelegd hoe en onder welke omstandigheden de tweetalige opvang wordt aangeboden. Tijdens het onderzoek blijkt dat de houder nog diverse maatregelen dient te nemen om de kwaliteit van de tweetalige opvang te borgen. Zo wordt onder andere tijdens het onderzoek bekeken op welke wijze kan worden aangetoond dat de Engelstalige beroepskrachten de taal voldoende beheersen. Advies aan college van B&W De toezichthouder adviseert om op de geconstateerde overtredingen handhavend op te treden conform het handhavingsbeleid van de gemeente. Rekening houdend met het vast te stellen handhavingsbeleid van de gemeente adviseert de toezichthouder op de eis met betrekking tot de voertaal voorlopig niet handhavend op te treden. Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

4 Observaties en bevindingen Pedagogisch klimaat Pedagogisch beleidsplan Er is een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld voor de gehele organisatie. Hierin is de pedagogische visie van de houder uitgebreid beschreven. Daarnaast is er een voor deze locatie specifiek aanvullend plan opgesteld, namelijk het pedagogisch werkplan. In het werkplan is aan de hand van praktijkvoorbeelden beschreven op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de vier pedagogische basisdoelen: waarborging van de emotionele veiligheid, mogelijkheden tot ontwikkeling van persoonlijke en sociale competentie en overdracht van normen en waarden. Deze voorbeelden zijn in duidelijke en observeerbare termen beschreven. De houder heeft beschreven op welke wijze wordt voldaan aan het vierogenprincipe. Zo is het kindercentrum transparant en voegen groepen samen op de momenten dat een beroepskracht alleen op een groep staat. Daarnaast wordt een aanspreekcultuur gestimuleerd doordat de beroepskrachten jaarlijks een communicatietraining volgen. Pedagogische praktijk De observaties van de pedagogische praktijk hebben plaatsgevonden in de ochtenduren op de Blauwe groep, de Groene groep en de Gele groep. Op grond van onder andere onderstaande observaties blijkt dat de beroepskrachten voldoende uitvoering geven aan het pedagogisch beleid. Zo worden gedurende de ochtend verschillende activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Wanneer de toezichthouder arriveert maken twee beroepskrachten en een aantal kinderen van de Blauwe groep zich net klaar om te vertrekken. Het groepje gaat naar de bibliotheek om een aantal boeken terug te brengen. Ondertussen zit in de centrale hal, de Piazza, een beroepskracht van de Groene groep met een klein groepje kinderen om haar heen. Zij is de kinderen aan het voorlezen. Er heerst een rustige ontspannen sfeer in het kindercentrum. Op de Gele groep zijn slechts drie kinderen aanwezig, waarvan er één slaapt tijdens de observatie. Een van de andere aanwezige kinderen voelt zich niet zo lekker. De beroepskracht merkt dit op en neemt het kind aan de hand, terwijl zij samen op zoek gaan naar een activiteit. De beroepskracht reageert zeer sensitief-responsief op het kind; zij verwoordt constant haar eigen emoties en die van het kind. Ook benoemt zij haar handelingen, bijvoorbeeld wanneer zij het kind verschoont. Wanneer het kind iets heeft uitgekozen om mee te spelen, gaat de beroepskracht op de grond zitten en stalt het gekozen speelmateriaal uit. Wanneer de beroepskracht merkt dat het kind zich toch niet goed kan concentreren op de activiteit en nog hangerig is, tilt ze het kind op en knuffelt ze hem. Op de Groene groep zijn tien kinderen aanwezig. Een aantal van hen hebben aangegeven ook buiten te willen spelen en zijn aangesloten bij een groepje kinderen van de Blauwe groep die op dat moment buiten spelen. Tijdens de observatie zijn zes kinderen in de groepsruimte aanwezig. De aanwezige beroepskracht is Engelstalig en spreekt de kinderen ook in het Engels toe. Er is sprake van een goede interactie tussen de beroepskracht en de kinderen. Zo zit ze tussen de kinderen in en roept: 'Free hugs! Who wants a free hug?' Een kindje komt naar haar toegelopen en omhelst haar. Wanneer twee kinderen in conflict raken over wie een keukendeurtje mag dichtdoen in de keukenhoek, gaat de beroepskracht erbij staan. Zij onderzoekt eerst wat er aan de hand is en legt de kinderen vervolgens uit dat ze ook samen het deurtje kunnen sluiten. Wanneer de kinderen dit doen, geeft de beroepskracht hun een compliment. De aanwezige kinderen van de Blauwe groep hebben, na het buitenspelen, een 'thee-uurtje'. Zij zitten samen met een beroepskracht in de Piazza en drinken thee uit kleine chique kopjes. Tussendoor worden onderling gesprekjes gevoerd. Wanneer de andere beroepskrachten en kinderen terug zijn van de bibliotheek, gaan zij allen aan tafel. Voorafgaand aan het eten wordt er in het Engels een liedje gezongen. Alle kinderen krijgen een kom soep en eten zelfstandig. Gebruikte bronnen: - Algemeen pedagogisch beleidsplan d.d. 21 oktober 2013, ontvangen op 31 oktober Pedagogisch werkplan Hestia Amstelveen, versie 4 oktober Observatie op alle groepen tussen en uur Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

5 Personeel en groepen Het team bestaat uit zeven vaste beroepskrachten, waaronder een aantal flex-/ invalkrachten die regelmatig op vaste groepen worden ingezet. Daarnaast is er een BOL-stagiaire werkzaam in het kindercentrum. Het team wordt aangestuurd door een locatiemanager. Zij is ongeveer vier dagen per week aanwezig. Daarnaast is ook de manager kinderopvang wekelijks aanwezig op de vestiging. Het afgelopen jaar hebben er een aantal wisselingen plaatsgevonden onder het personeel. Tevens zullen er op korte termijn wisselingen plaatsvinden. Zo zal een van de vaste beroepskrachten van de Groene groep op korte termijn vertrekken en is onlangs een beroepskracht gestart op de Blauwe groep. De vaste beroepskracht van de Gele groep is de voormalige locatiemanager van de vestiging. Op het moment van het inspectiebezoek is er net een nieuwe locatiemanager (interim) aangesteld. Op grond van een aantal documenten die tijdens het inspectieonderzoek zijn aangeleverd, heeft de toezichthouder geconstateerd dat niet voldaan werd aan de eisen met betrekking tot de afwijking van de beroepskracht-kind-ratio. De locatiemanager heeft echter nog tijdens het inspectieonderzoek documenten aangeleverd om aan te tonen dat wel aan de eisen is voldaan. De toezichthouder heeft deze documenten betrokken in het onderzoek en de beoordeling daarop gebaseerd. Verklaring omtrent het gedrag De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat de personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag die voor aanvang van de werkzaamheden is overgelegd en op dat moment niet ouder is dan twee maanden. Deze steekproef is gehouden onder de vaste beroepskrachten. Passende beroepskwalificatie De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Deze steekproef is gehouden onder de vaste beroepskrachten. Opvang in groepen Er zijn drie stamgroepen. De Gele groep bestaat uit maximaal twaalf kinderen tussen 0 en 2 jaar oud. De Groene groep bestaat uit maximaal zestien kinderen tussen de 1 en 3 jaar oud en de Blauwe groep bestaat uit maximaal zestien kinderen tussen de 2 en 4 vier jaar oud. Ieder kind is geplaatst in één van de vaste stamgroepen. Alle kinderen worden dagelijks in groepen opgevangen. Aan het begin en einde van de dag worden de kinderen opgevangen in de Piazza van het kindercentrum. Op de vrijdag zijn er slechts twee stamgroepen, omdat er structureel minder kinderen worden geplaatst. De Gele en Groene groep worden dan samengevoegd tot één vaste stamgroep. Indien ouders opvang tijdens een extra dagdeel vragen, vindt dat doorgaans in de eigen groep plaats. Indien er geen plek is op de eigen stamgroep, kan een kind op een andere groep worden geplaatst mits ouders daar schriftelijk toestemming voor verlenen. Een beroepskracht verklaart dat dit tijdens het inspectiebezoek nauwelijks aan de orde is, omdat er voldoende plaats is op de groepen. Op grond van een steekproef uit de presentielijsten van de Blauwe groep en de personeelsroosters is geconstateerd dat op 8 en 17 oktober 2014 geen van de vaste beroepskrachten is ingezet op de groep. Dit is niet toegestaan; dagelijks dient tenminste één vaste beroepskracht ingezet te worden. Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de groep van het kind. (art 1.50 lid 1 lid 2 sub d sub f Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.) Beroepskracht-kind-ratio Tijdens het inspectiebezoek worden er in de Gele groep drie kinderen opgevangen door één beroepskracht en een BOL-stagiaire. Op de Groene groep worden tien kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. Op de Blauwe groep worden zestien kinderen opgevangen door drie beroepskrachten. Op de dag van het inspectiebezoek worden er voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. De toezichthouder heeft verzocht om bewijsstukken waaruit blijkt dat in de periode oktober tot en met november 2014 voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal op te vangen kinderen. De toezichthouder heeft de personeelsroosters, 'presentielijsten' van de Blauwe groep en plaatsingslijsten van de Gele en Groene groep ontvangen. Op basis van een steekproef uit deze aangeleverde documenten en de bijbehorende personeelsroosters heeft de toezichthouder geconstateerd dat er op enkele dagen reeds voor uur zou zijn afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio. De locatiemanager heeft echter nog tijdens het inspectieonderzoek presentielijsten aangeleverd met de daadwerkelijke aanwezigheid van de kinderen in de maand november (2014) en hieruit blijkt dat er voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal op te Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

6 vangen kinderen. De beroepskrachten hebben dagelijks doorgaans de volgende werktijden: 7.30 tot uur, 8.00 tot uur, 8.30 tot uur, 9.00 tot uur en 9.30 tot uur. De locatiemanager geeft aan dat de pauzetijden als volgt zijn geregeld: wanneer er twee beroepskrachten op een groep worden ingezet, pauzeren zij ieder zestig minuten tussen en uur. Wanneer drie beroepskrachten op de groep worden ingezet, pauzeert de beroepskracht met de vroege dienst van tot uur. De beroepskracht met de tussendienst van tot uur en de beroepskracht met de late dienst van tot uur. De toezichthouder constateert tijdens het inspectiebezoek op de locatie dat er tijdens het inspectiebezoek geen vervanging is geregeld voor de middagpauze van de beroepskracht van de Gele groep. Het komt in principe niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is. De beroepskrachten openen en sluiten gezamenlijk. Indien er slechts één beroepskracht alleen is, wordt een invalkracht ingezet. De houder heeft een achterwacht geregeld in het geval van calamiteiten. De locatiemanager of manager kinderopvang kunnen worden ingeschakeld. De beroepskrachten zijn op de hoogte van de achterwachtregeling. Gebruik van de voorgeschreven voertaal De toezichthouder heeft voorafgaand aan het onderzoek op locatie documenten ontvangen en deze betrokken bij het onderzoek op locatie met betrekking tot de voertaal-eis. De houder heeft een gedragscode vastgesteld; hierin is opgenomen onder welke omstandigheden de tweetalige opvang wordt aangeboden. Deze omstandigheden dragen ertoe bij dat de kwaliteit van de tweetalige opvang geborgd wordt. In de gedragscode van de houder is opgenomen dat dagelijks opvang in zowel het Nederlands als het Engels wordt geboden. Het principe 'one teacher, one language' is hier van toepassing; dit houdt in dat elke beroepskracht consequent slechts één van beide talen spreekt. Tevens is in de gedragscode opgenomen dat de beroepskrachten (zowel Engels- als Nederlandstalig) de taal op minimaal niveau B2, beheersen. Alle informatie aan ouders en voor beroepskrachten is in twee talen beschikbaar, waaronder ook het pedagogisch beleidsplan, protocollen en werkinstructies met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Er wordt niet geheel volgens de gedragscode gewerkt. Bijvoorbeeld vanwege de kindbezetting op de Gele groep wordt tijdens het inspectieonderzoek slechts één beroepskracht ingezet, waardoor enkel in het Nederlands opvang wordt geboden op deze groep. Op de overige twee dreumes-/peutergroepen worden zowel Nederlandsals Engelstalige beroepskrachten ingezet, maar dit is niet dagelijks het geval. Zo blijkt uit het personeelsrooster van week dat er op vier dagen alleen Nederlandstalige beroepskrachten zijn ingezet op alle groepen. Tijdens het inspectiebezoek blijkt dat de beroepskrachten zich aan het principe 'one teacher, one language' houden. Uit gesprekken met de beroepskrachten blijkt tevens dat dit principe ook geldt bij bijvoorbeeld het schrijven van de observatieverslagen. Ook uit de inrichting blijkt dat opvang in twee talen wordt geboden; zo is er leesmateriaal beschikbaar in zowel het Engels als het Nederlands en hangen er beschrijvingen van activiteiten in het Engels op de groep. Op het kantoor liggen onder andere het pedagogisch werkplan voor ouders en een verkorte versie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zowel in het Engels als in het Nederlands klaar. Ook nieuwsbrieven, de website en overige informatie aan ouders is in twee talen beschikbaar. De toezichthouder heeft beoordeeld of de vaste beroepskrachten de taal minimaal op niveau B2 beheersen. Van geen van de Engelstalige beroepskrachten is aangetoond dat zij beschikken over het vereiste niveau. De locatiemanager van een andere vestiging van de houder heeft verklaard dat de houder in overleg is met de Universiteit van Amsterdam over de certificering van de Engelstalige beroepskrachten. Ondanks dat er een gedragscode is vastgesteld, wordt hiermee niet voldaan aan de wetgeving. In de Wet kinderopvang en peuterspeelzalen (art 1.55 lid 1 lid 2) is opgenomen: 1: Bij kinderopvang in een kindercentrum of in een voorziening voor gastouderopvang wordt de Nederlandse taal als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal, de Friese taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal worden gebruikt. 2: In afwijking van het eerste lid kan mede een andere taal als voertaal worden gebezigd, indien de herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder van het kindercentrum of van het gastouderbureau vastgestelde gedragscode. Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: A. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. Of B. Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode. (art 1.55 lid 1 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.) Gebruikte bronnen: - Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag - Steekproef afschriften beroepskwalificaties - Afschriften taalcertificaten - 'Conduct for Bilingualism', ontvangen op 26 november Nieuwsbrieven aan ouders, ontvangen op 3 december Inspectieonderzoek Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

7 - Inspectieonderzoek - Overzicht inzet beroepskrachten maanden oktober en november Presentielijsten Blauwe groep maanden oktober en november Plaatsingslijsten van de groepen van de maanden oktober en november Presentielijsten Groene groep van de maand november, ontvangen op 19 januari Pedagogisch werkplan Hestia Amstelveen, versie 4 oktober 2014 Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

8 Veiligheid en gezondheid Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid Aan de hand van de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid wordt beleid opgesteld. Dit bestaat uit protocollen en werkinstructies. De beroepskrachten kunnen deze documenten raadplegen via de 'Personeelsportal'. Daarnaast hangen bepaalde werkinstructies op een toepasselijke plek in de groepen, zoals de wijze waarop handen moeten worden gewassen. Eénmaal per maand is er werkoverleg. Doordat de nieuwe locatiemanager recentelijk is aangesteld heeft er echter minstens een maand geen werkoverleg plaatsgevonden. Zo heeft de toezichthouder de notulen van de laatste twee keer overleg opgevraagd, maar alleen de notulen van het werkoverleg d.d. 6 mei 2014 ontvangen. Al heeft er geen werkoverleg plaatsgevonden, toch blijkt tijdens het inspectiebezoek dat de aanwezige beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn van het te voeren beleid en hiernaar handelen. Zo is een aantal kinderen ziek tijdens het inspectiebezoek. De beroepskrachten weten wanneer zij contact op dienen te nemen met de ouders en controleren met regelmaat de toestand van de kinderen. Dit is conform de werkinstructies. Meldcode kindermishandeling De houder hanteert de meldcode die is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, versie juli Deze meldcode is op het personeelsportaal van de organisatie geplaatst en alle beroepskrachten van Hestia kunnen deze inzien. De meldcode is op 3 oktober 2013 voor het laatst aangepast en is toegespitst op de organisatie. Er is een aandachtsfunctionaris kindermishandeling aangesteld binnen de organisatie; deze persoon is tevens werkzaam op een van de groepen in het kindercentrum. De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door middel van cursussen en door dit te bespreken tijdens het werkoverleg. Tijdens het inspectieonderzoek geeft de aandachtsfunctionaris tevens aan, op korte termijn opnieuw langs alle vestigingen van de houder te gaan en haar functie onder de aandacht te brengen. De beroepskrachten zijn op de hoogte van de signalen van kindermishandeling en de eerste stappen van de meldcode. Bij een vermoeden van kindermishandeling is gehandeld conform de meldcode. Vierogenprincipe Het kindercentrum bestaat uit drie groepsruimtes die alle gelegen zijn aan de centrale hal. Vanuit de hal is er zicht op alle groepen, doordat de wanden en deuren van de groepen voorzien zijn van glas. De Blauwe en Gele groep delen daarnaast een sanitaire ruimte. De toezichthouder constateert tijdens het inspectiebezoek dat de beroepskrachten geregeld bij elkaar naar binnen lopen of activiteiten met de kinderen ondernemen in de centrale hal. Gebruikte bronnen: - Risico-inventarisatie veiligheid, d.d. 23 juni Risico-inventarisatie gezondheid, d.d. 23 juni Personeelsportal, ingezien op de locatie - Plan van aanpak gezondheid, ontvangen op 9 december Inspectieonderzoek - Gesprek met de beroepskrachten en aandachtsfunctionaris kindermishandeling - Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, juli 2013 Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

9 Accommodatie en inrichting Het kindercentrum bestaat uit drie groepsruimtes, een centrale hal 'Piazza' en een kantoorruimte. Binnenspeelruimte De Blauwe groep is passend ingericht met verschillende activiteitenhoeken. Zo is een hoek ingericht als atelier met een ruime hoeveelheid aan knutselmateriaal. Er is een leeshoek ingericht en een bouwhoek met passend materiaal waaronder blokken. Op de Groene groep is weinig speelmateriaal beschikbaar voor de kinderen. De ruimte is ingericht met een speelkeuken, treintje en in de leeshoek liggen drie boekjes. Ook op de Gele groep ligt weinig speelmateriaal ter beschikking. Deze ruimte is ingericht met een kast met knuffels, een hoekje met een bank en een speelmat. De inrichting van de Groene en Gele groep lokken niet direct zelfstandig spel uit bij de kinderen. Het aanwezige materiaal is conform de visie van de houder, maar leidt ertoe dat de kinderen nauwelijks spel kunnen ondernemen zonder begeleiding van de beroepskrachten. De toezichthouder heeft deze bevindingen besproken met de beroepskrachten en de locatiemanager. Deze hebben aangegeven dat onlangs is geïnventariseerd welk speelmateriaal moet worden aangeschaft. De centraal gelegen Piazza is passend ingericht met een hoek waarin speelmateriaal ligt en een soort 'themahoek'. In deze hoek liggen tijdens het inspectieonderzoek, cadeaus en ander materiaal gerelateerd aan de sinterklaasviering. De Gele groep beschikt over twee slaapkamers met in totaal acht bedden, een wieg en twee stretchers. De Groene groep beschikt over een slaapkamer met voldoende slaapplaatsen. Op de Blauwe groep zijn stretchers beschikbaar voor de kinderen die tussen de middag rusten. Buitenspeelruimte De buitenruimte grenst direct aan het kinderdagverblijf en is passend ingericht conform het pedagogisch beleid met veel natuurlijke materialen. Ook bestaat de mogelijkheid om in de eigen buitenruimte te eten. Gebruikte bronnen: - Inspectieonderzoek - Gesprek met de beroepskrachten en locatiemanager Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

10 Ouderrecht Informatie De houder informeert de ouders door middel van de website, nieuwsbrieven, het intakegesprek en het ouderportaal. Met betrekking tot het beleid omtrent beroepskrachten in opleiding (BBL'ers) worden ouders niet geïnformeerd over de mate waarin en de voorwaarden waaronder de inzetbaarheid van deze BBL'ers wordt bepaald. Ook is in de informatie niet opgenomen op welke wijze de houder de veiligheid en gezondheid waarborgt in het kindercentrum. In de entree van het kindercentrum hangen krijtborden met foto's van de beroepskrachten die werken. De houder heeft een afschrift van het meest recente inspectierapport op de website geplaatst. Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. (art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.) Oudercommissie De houder heeft een oudercommissie ingesteld, waarin drie leden zitting hebben. De houder heeft in het afgelopen jaar onder andere het prijsbeleid en het pedagogisch beleid gewijzigd. Alle voorgenomen wijzigingen zijn ter advies aan de oudercommissie voorgelegd. Gebruikte bronnen: - Website hestiakinderopvang.nl, geraadpleegd op 15 december Adviesaanvraag d.d. 13 juni Reactie oudercommissie ten aanzien van de prijswijzigingen voor 2015, ontvangen op 9 december Notulen oudercommissie van de maanden februari tot en met augustus 2014, ontvangen op 9 december 2014 Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

11 Inspectie-items Pedagogisch klimaat Pedagogisch beleidsplan De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. Pedagogische praktijk De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale competentie te komen. De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. Personeel en groepen Verklaring omtrent het gedrag Een verklaring omtrent het gedrag van personen werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee jaar. Passende beroepskwalificatie Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. Opvang in groepen De opvang vindt plaats in stamgroepen. A. De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. Of B. De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. Indien een kind in een andere stamgroep dan de vaste stamgroep wordt opgevangen, dan duurt dat niet langer dan de tussen houder en ouder schriftelijk overeengekomen periode. Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de groep van het kind. Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. Beroepskracht-kind-ratio De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: - 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; - 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; - 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; - 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de rekentool op De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

12 van de beroepskracht-kind-ratio. Gebruik van de voorgeschreven voertaal A. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. Of B. Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode. Veiligheid en gezondheid Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico s, alsmede de samenhang tussen de veiligheidsrisico s en de maatregelen. De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico s, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico s en de maatregelen. De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. Meldcode kindermishandeling De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven eisen. De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. Vierogenprincipe De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Accommodatie en inrichting Binnenspeelruimte De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. Buitenspeelruimte De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen. Ouderrecht Informatie De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. Oudercommissie De houder heeft een oudercommissie ingesteld. De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

13 Gegevens voorziening Opvanggegevens Naam voorziening : Hestia Amstelveen B.V. Vestigingsnummer : Website : Aantal kindplaatsen : 44 Gesubsidieerde voorschoolse opvang : Nee Gegevens houder Naam houder : hestia amstelveen b.v. Adres houder : Postbus 16 Postcde en plaats : 1120 AA LANDSMEER KvK nummer : Website : Gegevens toezicht Gegevens toezichthouder (GGD) Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang Postadres : Postbus 2200 Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM Telefoonnummer : Onderzoek uitgevoerd door : Mw. G. Stelk Gegevens opdrachtgever (gemeente) Naam : Gemeente Amstelveen Postadres : Laan Nieuwer-Amstel 1 Postcode en plaats : 1182 JR AMSTELVEEN Planning Datum inspectiebezoek : Opstellen concept inspectierapport : Zienswijze houder : Vaststellen inspectierapport : Verzenden inspectierapport naar houder en oudercommissie : Verzenden inspectierapport naar : gemeente Openbaar maken inspectierapport : Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

14 Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. Zienswijze van KDV Hestia Amstelveen B.V. op het ontwerprapport d.d Amstelveen, 22 januari 2015 Pedagogisch klimaat De Inspectie constateert dat medewerkers conform het beleid handelen en dat er een rustige en ontspannen sfeer heerst in het kindercentrum. Wij herkennen dit beeld en zijn verheugd dat het pedagogisch beleidsplan, het pedagogisch werkplan en de pedagogische praktijk positief worden beoordeeld door de Inspectie. Personeel en groepen: De inspectie beoordeelt dat de Verklaringen omtrent gedrag, de beroepskwalificaties, de opvang in stamgroepen en de beroepskrachten-kind-ratio in orde zijn. Wij zijn hier erg zorgvuldig in en dragen er zorg voor dat we aan de wettelijke eisen voldoen. De Inspectie constateert dat de inzet van vaste medewerkers in november op twee groepen een aandachtspunt is. Zij meldt dat er in november negen verschillende beroepskrachten zijn ingezet op de groene en de blauwe groep. De Inspectie stelt dat de emotionele veiligheid van kinderen dan mogelijk onvoldoende kan worden gewaarborgd. In de beleidsregels staat het volgende hierover: Aan een kind worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de groep van dat kind. Deze beroepskrachten zijn tevens aanspreekpunt voor de ouders van het kind. De opmerkingen van de Inspectie hebben betrekking op week 45 tm 48. Op de groene groep zijn in week 45 t/m 48 op alle dagen een of twee vaste medewerkers ingezet. Daarmee is aan de beleidsregel voldaan. Op de blauwe groep zijn in week 45 t/m 48 ook op alle dagen een of twee vaste medewerkers ingezet. Daarmee is ook hier aan de beleidsregel voldaan. De groene groep heeft twee vaste medewerkers. Een medewerker werkt vijf dagen per week; haar collega werkt drie dagen per week. De blauwe groep heeft drie vaste medewerkers. Een medewerker werkt vier dagen per week; haar collega s werken resp. drie dagen en een dag per week. Daarnaast heeft Hestia Amstelveen twee flexibele krachten die op alle groepen ingezet kunnen worden. Zij kennen alle kinderen goed. Op vrijdag is er vanwege de beroepskrachten-kind-ratio op iedere groep slechts één medewerker nodig en mogen we de groene en gele groep samenvoegen. Twee à drie keer per week was op beide groepen vanwege de beroepskrachten-kind-ratio een derde medewerker nodig, voor een halve of een hele dag. In de regel zetten we de vaste invalkrachten van het kindercentrum in. Een van de vaste invalkrachten was in november echter om persoonlijke redenen minder beschikbaar dan normaal. Om die reden hebben we helaas een beroep moeten doen op uitzendkrachten. Het uitzendbureau heeft niet iedere keer dezelfde medewerker beschikbaar. In week 46 was een vaste medewerker van de groene groep ziek. Op haar drie werkdagen zijn drie verschillende uitzendkrachten ingezet, omdat niemand van hen drie dagen kon werken. Maar ook in die week was alle dagen een en dezelfde vaste medewerker aanwezig op de groep. Gedurende de hele maand november is op de groene groep 4x een halve dag en 6x een hele dag een uitzendkracht ingezet, steeds naast een of twee vaste medewerkers. Op de blauwe groep was één medewerker die altijd op woensdag werkt in november op vakantie. Dat betekent dat op de blauwe groep in week 45 tm 48 op woensdag een halve dag een uitzendkracht is ingezet. Alle woensdagen werkte ook een vaste medewerker op de groep. Gedurende de hele maand november is op de blauwe groep 7x een halve dag en 1x een hele dag een uitzendkracht ingezet, steeds naast een of twee vaste medewerkers. Op vrijdag 21 november was de vaste medewerker ziek. Op die dag is onze vaste invalkracht ingezet. Die ochtend waren er vijf kinderen en s middags drie. Wij erkennen het belang van vaste medewerkers, juist om de emotionele veiligheid van kinderen te kunnen waarborgen. Hestia Amstelveen had in november op een aantal dagen te weinig vaste invallers beschikbaar en heeft daarom uitzendkrachten moeten inzetten. Daar zijn we zelf ook niet blij mee. Wij waren al gestart met de werving van één of twee vaste invalkrachten erbij. Maar ondanks het feit dat we verschillende uitzendkrachten hebben moeten inzetten, hebben we ook aan de vereiste beleidsregel voldaan. Gebruik van de voorgeschreven voertaal Hestia Amstelveen is tweetalige opvang. Er wordt gewerkt volgens een gedragscode waarin is opgenomen onder welke omstandigheden de tweetalige opvang wordt aangeboden. Volgens de Wet Kinderopvang en Peuterspeelzalen zouden wij het Nederlands als voertaal moeten gebruiken. Wij zijn er echter groot voorstander van om tweetalige opvang formeel geregeld te krijgen. Hestia neemt hiertoe deel aan een pilot. We zijn blij dat de Inspectie constateert dat medewerkers handelen conform de beschreven werkwijze. Om aan de gedragscode te voldoen en de kwaliteit te borgen moeten de Engelstalige medewerkers worden getoetst of zij de taal op tenminste B2 niveau beheersen. In de pilot, waar verschillende organisaties aan deelnemen, worden hier afspraken over gemaakt. Op de blauwe en groene groep werkt zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige medewerker. Op de gele groep (babygroep) zijn momenteel te weinig kinderen geplaatst om twee medewerkers aan te stellen. Op deze groep werkt een Nederlandstalige medewerker. Bij toename van het aantal baby s zal voor de gele groep ook Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

15 een Engelstalige medewerker worden gezocht. Daarnaast wordt gezocht naar een Engelstalige invalkracht voor onze invalpool. Veiligheid en Gezondheid Wij hebben geen opmerkingen bij de rapportage hierover. Accommodatie en inrichting Wij hebben geen opmerkingen bij de rapportage hierover. Ouderrecht Hestia vindt het belangrijk om ouders goed te informeren. Wij informeren ouders door middel van de website, nieuwsbrieven, het intakegesprek en het ouderportaal. De inspectie constateert dat wij ouders niet of onvoldoende informeren over het beleid ten aanzien van beroepskrachten in opleiding en het beleid ten aanzien van de waarborging van veiligheid en gezondheid. Daar zijn wij het niet mee eens. Alle beleid ligt op de locatie voor ouders ter inzage. Ouders zijn in het intakegesprek en via de website geïnformeerd dat beleids- en werkplannen beschikbaar zijn op onze locatie. Tijdens het hoor en wederhoor meldde de Inspectie dat genoemd beleid inderdaad volledig in ons pedagogisch werkplan staat beschreven. Zij vond echter dat dit beleid ook op de website vermeld zou moeten worden, zodat deze informatie al voor plaatsing van een kind voor ouders beschikbaar is. Volgens ons zou deze opmerking van de Inspectie als een advies beschouwd moeten worden. De Wet vermeldt dat ouders geïnformeerd moeten worden, maar niet op welke wijze dit moet plaatsvinden. Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

Inspectierapport. Kinderopvang Appels en Peren (BSO) Kattenburgerkruisstraat 5 1018 JR AMSTERDAM Registratienummer: 575194765

Inspectierapport. Kinderopvang Appels en Peren (BSO) Kattenburgerkruisstraat 5 1018 JR AMSTERDAM Registratienummer: 575194765 Inspectierapport Kinderopvang Appels en Peren (BSO) Kattenburgerkruisstraat 5 1018 JR AMSTERDAM Registratienummer: 575194765 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Villa Pip VOF (KDV) Prinses Margrietlaan 3 a 6986AP ANGERLO Registratienummer 407737182

Inspectierapport Kinderdagverblijf Villa Pip VOF (KDV) Prinses Margrietlaan 3 a 6986AP ANGERLO Registratienummer 407737182 Inspectierapport Kinderdagverblijf Villa Pip VOF (KDV) Prinses Margrietlaan 3 a 6986AP ANGERLO Registratienummer 407737182 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Toezichthouder: GGD Amsterdam, Mw. B.R. van der Zee Opdrachtgever: Stadsdeel Zuid Datum: 25 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum de Torteltuin (KDV) P J Troelstralaan 2 8442 DA HEERENVEEN Registratienummer 208859482

Inspectierapport Kindercentrum de Torteltuin (KDV) P J Troelstralaan 2 8442 DA HEERENVEEN Registratienummer 208859482 Inspectierapport Kindercentrum de Torteltuin (KDV) P J Troelstralaan 2 8442 DA HEERENVEEN Registratienummer 208859482 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Heerenveen Datum inspectie: 05-12-2014

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Sam Sam (KDV) Kerkstraat 9 6671AN ZETTEN Registratienummer: 174835437

Inspectierapport KDV Sam Sam (KDV) Kerkstraat 9 6671AN ZETTEN Registratienummer: 174835437 Inspectierapport KDV Sam Sam (KDV) Kerkstraat 9 6671AN ZETTEN Registratienummer: 174835437 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: OVERBETUWE Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Toezichthouder: GGD Gelre-IJssel Datum inspectiebezoek: 23-04-2012 In opdracht van gemeente: LOCHEM Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport. IJsterk Plancius (KDV) Eerste Breeuwersstraat 13 1013 MK AMSTERDAM Registratienummer: 351897240

Inspectierapport. IJsterk Plancius (KDV) Eerste Breeuwersstraat 13 1013 MK AMSTERDAM Registratienummer: 351897240 Inspectierapport IJsterk Plancius (KDV) Eerste Breeuwersstraat 13 1013 MK AMSTERDAM Registratienummer: 351897240 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 11-05-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Pippeloentje (PSZ) Goudmos 67 2914AG NIEUWERKERK AD IJSSEL

Inspectierapport Pippeloentje (PSZ) Goudmos 67 2914AG NIEUWERKERK AD IJSSEL Inspectierapport Pippeloentje (PSZ) Goudmos 67 2914AG NIEUWERKERK AD IJSSEL Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: ZUIDPLAS Datum inspectie: 02-06-2014 Type onderzoek: Regulier onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Speelhuys Kanaaldijk 1a 1486 MG 3WEST-GRAFTDIJK

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Speelhuys Kanaaldijk 1a 1486 MG 3WEST-GRAFTDIJK Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Speelhuys Kanaaldijk 1a 1486 MG 3WEST-GRAFTDIJK Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Alkmaar Datum inspectie: 10 april 2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Friesma State (KDV) Oostergoostraat 60 9001 CM GROU Registratienummer 176668056

Inspectierapport Kinderdagverblijf Friesma State (KDV) Oostergoostraat 60 9001 CM GROU Registratienummer 176668056 Inspectierapport Kinderdagverblijf Friesma State (KDV) Oostergoostraat 60 9001 CM GROU Registratienummer 176668056 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: LEEUWARDEN Datum inspectie: 18-12-2014

Nadere informatie

Inspectierapport ViaViela Oostflakkee (GOB) Slikdijk 30 3257AX OOLTGENSPLAAT Registratienummer 532802615

Inspectierapport ViaViela Oostflakkee (GOB) Slikdijk 30 3257AX OOLTGENSPLAAT Registratienummer 532802615 Inspectierapport ViaViela Oostflakkee (GOB) Slikdijk 30 3257AX OOLTGENSPLAAT Registratienummer 532802615 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: GOEREE-OVERFLAKKEE Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Kom aan boord (KDV) Morra 2 9204 KH DRACHTEN Registratienummer 122985278

Inspectierapport Kinderdagverblijf Kom aan boord (KDV) Morra 2 9204 KH DRACHTEN Registratienummer 122985278 Inspectierapport Kinderdagverblijf Kom aan boord (KDV) Morra 2 9204 KH DRACHTEN Registratienummer 122985278 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: SMALLINGERLAND Datum inspectie: 07-07-2014

Nadere informatie

Inspectierapport VOF Het Beertje (KDV) Heesterseweg 5a 5386KT GEFFEN Registratienummer 139149429

Inspectierapport VOF Het Beertje (KDV) Heesterseweg 5a 5386KT GEFFEN Registratienummer 139149429 Inspectierapport VOF Het Beertje (KDV) Heesterseweg 5a 5386KT GEFFEN Registratienummer 139149429 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: MAASDONK Datum inspectie: 31-03-2014 Type

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Inspectierapport GOB Junior (GOB) Boomsluiters 19 8334MX TUK Registratienummer 216091196

Inspectierapport GOB Junior (GOB) Boomsluiters 19 8334MX TUK Registratienummer 216091196 Inspectierapport GOB Junior (GOB) Boomsluiters 19 8334MX TUK Registratienummer 216091196 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: STEENWIJKERLAND Datum inspectie: 16-09-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Risico s op misbruik en oneigenlijk gebruik Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 september 2008 Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een pedagogisch werkplan 1.1 Ouders 1.2 Medewerkers 1.3 Functies van het pedagogisch werkplan 2. Kinderen

Nadere informatie

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement Onderzoek William Schrikker Groep Onderzoek naar risicomanagement Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De William Schrikker Groep (WSG), een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming,

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Welkom Kind Zuid-Oost Friesland (GOB) Willinge Prinsstraat 18 8421 PE OLDEBERKOOP Registratienummer 209887503

Inspectierapport Gastouderbureau Welkom Kind Zuid-Oost Friesland (GOB) Willinge Prinsstraat 18 8421 PE OLDEBERKOOP Registratienummer 209887503 Inspectierapport Gastouderbureau Welkom Kind Zuid-Oost Friesland (GOB) Willinge Prinsstraat 18 8421 PE OLDEBERKOOP Registratienummer 209887503 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: OOSTSTELLINGWERF

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Regelgeving 2012 Welkom Kind Waar uw kind zijn tweede huis vindt Inhoud Diensten... 3 Inschrijving en opdracht tot bemiddeling... 4 Selectie- en koppelingsprocedure... 4 Praktische zaken...

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 2 e Daltonschool oktober 2013 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school - verplicht

Nadere informatie

De rechtspositie van jongeren in de Hoenderloo Groep, locatie de Kop van Deelen

De rechtspositie van jongeren in de Hoenderloo Groep, locatie de Kop van Deelen De rechtspositie van jongeren in de Hoenderloo Groep, locatie de Kop van Deelen Stap 1 van het stapsgewijs toezicht op basis van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg Instellingsrapport Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Onderaannemers in de jeugdzorg

Onderaannemers in de jeugdzorg Onderaannemers in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, maart 2013 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan naar de uitbesteding van jeugdzorg door hoofdaannemers

Nadere informatie