Inspectierapport. Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan SN AMSTELVEEN Registratienummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectierapport. Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504"

Transcriptie

1 Inspectierapport Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan SN AMSTELVEEN Registratienummer: Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie: Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status: definitief Datum vaststellen inspectierapport: Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

2 Inhoudsopgave Het onderzoek Observaties en bevindingen Pedagogisch klimaat Personeel en groepen Veiligheid en gezondheid Accommodatie en inrichting Ouderrecht Inspectie-items Gegevens voorziening Gegevens toezicht Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

3 Het onderzoek Onderzoeksopzet Op 2 december 2014 is een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd, op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. In dit onderzoek zijn op grond van het risicoprofiel slechts een beperkt aantal kwaliteitseisen onderzocht op het gebied van de pedagogische kwaliteit, het personeel, de beroepskracht-kind-ratio, de uitvoering van het beleid veiligheid en gezondheid, de accommodatie en inrichting en het ouderrecht. Voorafgaand aan het onderzoek heeft de houder documenten opgestuurd met betrekking tot de tweetalige kinderopvang; deze zijn betrokken in het onderzoek. Daarnaast bestaat het onderzoek uit een bezoek op de locatie waarin ook gesprekken zijn gevoerd met de leidinggevende en de beroepskrachten en waar observaties zijn gedaan in de praktijk. Beschouwing Organisatie Hestia Amstelveen B.V. maakt deel uit van Hestia Holding B.V. De eindverantwoordelijkheid voor het te voeren beleid is in handen van de directeur; zij is tevens de bestuurder en enige aandeelhouder van Hestia Holding B.V. dat in totaal bestaat uit vier ondernemingen met in totaal drie kinderdagverblijven en een buitenschoolse-opvang in Amstelveen en Amsterdam-Zuid. In haar werkzaamheden wordt de directeur ondersteund door onder andere de manager kinderopvang. De manager kinderopvang stuurt de locatiemanagers aan. Elke vestiging heeft één locatiemanager. Deze is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het kindercentrum en onderhoudt de contacten met de ouders en de beroepskrachten. Via intranet, het personeelsportaal, kunnen de beroepskrachten onder andere het digitale kwaliteitshandboek van Hestia raadplegen. In dit handboek zijn alle protocollen en beleidsstukken van Hestia opgenomen. Hestia Amstelveen Het kinderdagverblijf is gevestigd in Amstelveen en bestaat uit drie groepen. Kenmerkend aan deze vestiging is dat er voornamelijk kinderen van expats worden opgevangen. Het afgelopen jaar hebben er een aantal wisselingen plaatsgevonden onder het personeel en management. Zo is de pedagogisch coach niet meer werkzaam binnen de organisatie en is in november 2014 een nieuwe (interim) locatiemanager aangesteld. Uit eerder onderzoek is gebleken dat verbetering met betrekking tot het inzetten van vaste beroepskrachten op de groepen wenselijk was. Tijdens het huidige onderzoek is gebleken dat dit onderdeel nog steeds een aandachtspunt is. Zo zijn in de maand november 2014 op de Blauwe en Groene groep negen verschillende beroepskrachten ingezet, waaronder de vaste beroepskrachten van de groep en invalkrachten die regelmatig op de vestiging werkzaam zijn. Ondanks dat deze beroepskrachten reeds bekend zijn met de vestiging en met de kinderen is het niet bevorderlijk voor het waarborgen van de emotionele veiligheid van de kinderen om zoveel verschillende personen op de groepen in te zetten. Tijdens het huidige onderzoek is een aantal tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot de inzet van het personeel op de groepen en de informatie aan ouders. Op de locatie wordt tweetalige opvang geboden. De houder heeft hiervoor een gedragscode vastgesteld waarin is vastgelegd hoe en onder welke omstandigheden de tweetalige opvang wordt aangeboden. Tijdens het onderzoek blijkt dat de houder nog diverse maatregelen dient te nemen om de kwaliteit van de tweetalige opvang te borgen. Zo wordt onder andere tijdens het onderzoek bekeken op welke wijze kan worden aangetoond dat de Engelstalige beroepskrachten de taal voldoende beheersen. Advies aan college van B&W De toezichthouder adviseert om op de geconstateerde overtredingen handhavend op te treden conform het handhavingsbeleid van de gemeente. Rekening houdend met het vast te stellen handhavingsbeleid van de gemeente adviseert de toezichthouder op de eis met betrekking tot de voertaal voorlopig niet handhavend op te treden. Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

4 Observaties en bevindingen Pedagogisch klimaat Pedagogisch beleidsplan Er is een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld voor de gehele organisatie. Hierin is de pedagogische visie van de houder uitgebreid beschreven. Daarnaast is er een voor deze locatie specifiek aanvullend plan opgesteld, namelijk het pedagogisch werkplan. In het werkplan is aan de hand van praktijkvoorbeelden beschreven op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de vier pedagogische basisdoelen: waarborging van de emotionele veiligheid, mogelijkheden tot ontwikkeling van persoonlijke en sociale competentie en overdracht van normen en waarden. Deze voorbeelden zijn in duidelijke en observeerbare termen beschreven. De houder heeft beschreven op welke wijze wordt voldaan aan het vierogenprincipe. Zo is het kindercentrum transparant en voegen groepen samen op de momenten dat een beroepskracht alleen op een groep staat. Daarnaast wordt een aanspreekcultuur gestimuleerd doordat de beroepskrachten jaarlijks een communicatietraining volgen. Pedagogische praktijk De observaties van de pedagogische praktijk hebben plaatsgevonden in de ochtenduren op de Blauwe groep, de Groene groep en de Gele groep. Op grond van onder andere onderstaande observaties blijkt dat de beroepskrachten voldoende uitvoering geven aan het pedagogisch beleid. Zo worden gedurende de ochtend verschillende activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Wanneer de toezichthouder arriveert maken twee beroepskrachten en een aantal kinderen van de Blauwe groep zich net klaar om te vertrekken. Het groepje gaat naar de bibliotheek om een aantal boeken terug te brengen. Ondertussen zit in de centrale hal, de Piazza, een beroepskracht van de Groene groep met een klein groepje kinderen om haar heen. Zij is de kinderen aan het voorlezen. Er heerst een rustige ontspannen sfeer in het kindercentrum. Op de Gele groep zijn slechts drie kinderen aanwezig, waarvan er één slaapt tijdens de observatie. Een van de andere aanwezige kinderen voelt zich niet zo lekker. De beroepskracht merkt dit op en neemt het kind aan de hand, terwijl zij samen op zoek gaan naar een activiteit. De beroepskracht reageert zeer sensitief-responsief op het kind; zij verwoordt constant haar eigen emoties en die van het kind. Ook benoemt zij haar handelingen, bijvoorbeeld wanneer zij het kind verschoont. Wanneer het kind iets heeft uitgekozen om mee te spelen, gaat de beroepskracht op de grond zitten en stalt het gekozen speelmateriaal uit. Wanneer de beroepskracht merkt dat het kind zich toch niet goed kan concentreren op de activiteit en nog hangerig is, tilt ze het kind op en knuffelt ze hem. Op de Groene groep zijn tien kinderen aanwezig. Een aantal van hen hebben aangegeven ook buiten te willen spelen en zijn aangesloten bij een groepje kinderen van de Blauwe groep die op dat moment buiten spelen. Tijdens de observatie zijn zes kinderen in de groepsruimte aanwezig. De aanwezige beroepskracht is Engelstalig en spreekt de kinderen ook in het Engels toe. Er is sprake van een goede interactie tussen de beroepskracht en de kinderen. Zo zit ze tussen de kinderen in en roept: 'Free hugs! Who wants a free hug?' Een kindje komt naar haar toegelopen en omhelst haar. Wanneer twee kinderen in conflict raken over wie een keukendeurtje mag dichtdoen in de keukenhoek, gaat de beroepskracht erbij staan. Zij onderzoekt eerst wat er aan de hand is en legt de kinderen vervolgens uit dat ze ook samen het deurtje kunnen sluiten. Wanneer de kinderen dit doen, geeft de beroepskracht hun een compliment. De aanwezige kinderen van de Blauwe groep hebben, na het buitenspelen, een 'thee-uurtje'. Zij zitten samen met een beroepskracht in de Piazza en drinken thee uit kleine chique kopjes. Tussendoor worden onderling gesprekjes gevoerd. Wanneer de andere beroepskrachten en kinderen terug zijn van de bibliotheek, gaan zij allen aan tafel. Voorafgaand aan het eten wordt er in het Engels een liedje gezongen. Alle kinderen krijgen een kom soep en eten zelfstandig. Gebruikte bronnen: - Algemeen pedagogisch beleidsplan d.d. 21 oktober 2013, ontvangen op 31 oktober Pedagogisch werkplan Hestia Amstelveen, versie 4 oktober Observatie op alle groepen tussen en uur Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

5 Personeel en groepen Het team bestaat uit zeven vaste beroepskrachten, waaronder een aantal flex-/ invalkrachten die regelmatig op vaste groepen worden ingezet. Daarnaast is er een BOL-stagiaire werkzaam in het kindercentrum. Het team wordt aangestuurd door een locatiemanager. Zij is ongeveer vier dagen per week aanwezig. Daarnaast is ook de manager kinderopvang wekelijks aanwezig op de vestiging. Het afgelopen jaar hebben er een aantal wisselingen plaatsgevonden onder het personeel. Tevens zullen er op korte termijn wisselingen plaatsvinden. Zo zal een van de vaste beroepskrachten van de Groene groep op korte termijn vertrekken en is onlangs een beroepskracht gestart op de Blauwe groep. De vaste beroepskracht van de Gele groep is de voormalige locatiemanager van de vestiging. Op het moment van het inspectiebezoek is er net een nieuwe locatiemanager (interim) aangesteld. Op grond van een aantal documenten die tijdens het inspectieonderzoek zijn aangeleverd, heeft de toezichthouder geconstateerd dat niet voldaan werd aan de eisen met betrekking tot de afwijking van de beroepskracht-kind-ratio. De locatiemanager heeft echter nog tijdens het inspectieonderzoek documenten aangeleverd om aan te tonen dat wel aan de eisen is voldaan. De toezichthouder heeft deze documenten betrokken in het onderzoek en de beoordeling daarop gebaseerd. Verklaring omtrent het gedrag De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat de personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag die voor aanvang van de werkzaamheden is overgelegd en op dat moment niet ouder is dan twee maanden. Deze steekproef is gehouden onder de vaste beroepskrachten. Passende beroepskwalificatie De toezichthouder heeft op basis van een steekproef beoordeeld dat alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Deze steekproef is gehouden onder de vaste beroepskrachten. Opvang in groepen Er zijn drie stamgroepen. De Gele groep bestaat uit maximaal twaalf kinderen tussen 0 en 2 jaar oud. De Groene groep bestaat uit maximaal zestien kinderen tussen de 1 en 3 jaar oud en de Blauwe groep bestaat uit maximaal zestien kinderen tussen de 2 en 4 vier jaar oud. Ieder kind is geplaatst in één van de vaste stamgroepen. Alle kinderen worden dagelijks in groepen opgevangen. Aan het begin en einde van de dag worden de kinderen opgevangen in de Piazza van het kindercentrum. Op de vrijdag zijn er slechts twee stamgroepen, omdat er structureel minder kinderen worden geplaatst. De Gele en Groene groep worden dan samengevoegd tot één vaste stamgroep. Indien ouders opvang tijdens een extra dagdeel vragen, vindt dat doorgaans in de eigen groep plaats. Indien er geen plek is op de eigen stamgroep, kan een kind op een andere groep worden geplaatst mits ouders daar schriftelijk toestemming voor verlenen. Een beroepskracht verklaart dat dit tijdens het inspectiebezoek nauwelijks aan de orde is, omdat er voldoende plaats is op de groepen. Op grond van een steekproef uit de presentielijsten van de Blauwe groep en de personeelsroosters is geconstateerd dat op 8 en 17 oktober 2014 geen van de vaste beroepskrachten is ingezet op de groep. Dit is niet toegestaan; dagelijks dient tenminste één vaste beroepskracht ingezet te worden. Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de groep van het kind. (art 1.50 lid 1 lid 2 sub d sub f Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.) Beroepskracht-kind-ratio Tijdens het inspectiebezoek worden er in de Gele groep drie kinderen opgevangen door één beroepskracht en een BOL-stagiaire. Op de Groene groep worden tien kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. Op de Blauwe groep worden zestien kinderen opgevangen door drie beroepskrachten. Op de dag van het inspectiebezoek worden er voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. De toezichthouder heeft verzocht om bewijsstukken waaruit blijkt dat in de periode oktober tot en met november 2014 voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal op te vangen kinderen. De toezichthouder heeft de personeelsroosters, 'presentielijsten' van de Blauwe groep en plaatsingslijsten van de Gele en Groene groep ontvangen. Op basis van een steekproef uit deze aangeleverde documenten en de bijbehorende personeelsroosters heeft de toezichthouder geconstateerd dat er op enkele dagen reeds voor uur zou zijn afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio. De locatiemanager heeft echter nog tijdens het inspectieonderzoek presentielijsten aangeleverd met de daadwerkelijke aanwezigheid van de kinderen in de maand november (2014) en hieruit blijkt dat er voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal op te Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

6 vangen kinderen. De beroepskrachten hebben dagelijks doorgaans de volgende werktijden: 7.30 tot uur, 8.00 tot uur, 8.30 tot uur, 9.00 tot uur en 9.30 tot uur. De locatiemanager geeft aan dat de pauzetijden als volgt zijn geregeld: wanneer er twee beroepskrachten op een groep worden ingezet, pauzeren zij ieder zestig minuten tussen en uur. Wanneer drie beroepskrachten op de groep worden ingezet, pauzeert de beroepskracht met de vroege dienst van tot uur. De beroepskracht met de tussendienst van tot uur en de beroepskracht met de late dienst van tot uur. De toezichthouder constateert tijdens het inspectiebezoek op de locatie dat er tijdens het inspectiebezoek geen vervanging is geregeld voor de middagpauze van de beroepskracht van de Gele groep. Het komt in principe niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is. De beroepskrachten openen en sluiten gezamenlijk. Indien er slechts één beroepskracht alleen is, wordt een invalkracht ingezet. De houder heeft een achterwacht geregeld in het geval van calamiteiten. De locatiemanager of manager kinderopvang kunnen worden ingeschakeld. De beroepskrachten zijn op de hoogte van de achterwachtregeling. Gebruik van de voorgeschreven voertaal De toezichthouder heeft voorafgaand aan het onderzoek op locatie documenten ontvangen en deze betrokken bij het onderzoek op locatie met betrekking tot de voertaal-eis. De houder heeft een gedragscode vastgesteld; hierin is opgenomen onder welke omstandigheden de tweetalige opvang wordt aangeboden. Deze omstandigheden dragen ertoe bij dat de kwaliteit van de tweetalige opvang geborgd wordt. In de gedragscode van de houder is opgenomen dat dagelijks opvang in zowel het Nederlands als het Engels wordt geboden. Het principe 'one teacher, one language' is hier van toepassing; dit houdt in dat elke beroepskracht consequent slechts één van beide talen spreekt. Tevens is in de gedragscode opgenomen dat de beroepskrachten (zowel Engels- als Nederlandstalig) de taal op minimaal niveau B2, beheersen. Alle informatie aan ouders en voor beroepskrachten is in twee talen beschikbaar, waaronder ook het pedagogisch beleidsplan, protocollen en werkinstructies met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Er wordt niet geheel volgens de gedragscode gewerkt. Bijvoorbeeld vanwege de kindbezetting op de Gele groep wordt tijdens het inspectieonderzoek slechts één beroepskracht ingezet, waardoor enkel in het Nederlands opvang wordt geboden op deze groep. Op de overige twee dreumes-/peutergroepen worden zowel Nederlandsals Engelstalige beroepskrachten ingezet, maar dit is niet dagelijks het geval. Zo blijkt uit het personeelsrooster van week dat er op vier dagen alleen Nederlandstalige beroepskrachten zijn ingezet op alle groepen. Tijdens het inspectiebezoek blijkt dat de beroepskrachten zich aan het principe 'one teacher, one language' houden. Uit gesprekken met de beroepskrachten blijkt tevens dat dit principe ook geldt bij bijvoorbeeld het schrijven van de observatieverslagen. Ook uit de inrichting blijkt dat opvang in twee talen wordt geboden; zo is er leesmateriaal beschikbaar in zowel het Engels als het Nederlands en hangen er beschrijvingen van activiteiten in het Engels op de groep. Op het kantoor liggen onder andere het pedagogisch werkplan voor ouders en een verkorte versie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zowel in het Engels als in het Nederlands klaar. Ook nieuwsbrieven, de website en overige informatie aan ouders is in twee talen beschikbaar. De toezichthouder heeft beoordeeld of de vaste beroepskrachten de taal minimaal op niveau B2 beheersen. Van geen van de Engelstalige beroepskrachten is aangetoond dat zij beschikken over het vereiste niveau. De locatiemanager van een andere vestiging van de houder heeft verklaard dat de houder in overleg is met de Universiteit van Amsterdam over de certificering van de Engelstalige beroepskrachten. Ondanks dat er een gedragscode is vastgesteld, wordt hiermee niet voldaan aan de wetgeving. In de Wet kinderopvang en peuterspeelzalen (art 1.55 lid 1 lid 2) is opgenomen: 1: Bij kinderopvang in een kindercentrum of in een voorziening voor gastouderopvang wordt de Nederlandse taal als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal, de Friese taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal worden gebruikt. 2: In afwijking van het eerste lid kan mede een andere taal als voertaal worden gebezigd, indien de herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder van het kindercentrum of van het gastouderbureau vastgestelde gedragscode. Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: A. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. Of B. Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode. (art 1.55 lid 1 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.) Gebruikte bronnen: - Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag - Steekproef afschriften beroepskwalificaties - Afschriften taalcertificaten - 'Conduct for Bilingualism', ontvangen op 26 november Nieuwsbrieven aan ouders, ontvangen op 3 december Inspectieonderzoek Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

7 - Inspectieonderzoek - Overzicht inzet beroepskrachten maanden oktober en november Presentielijsten Blauwe groep maanden oktober en november Plaatsingslijsten van de groepen van de maanden oktober en november Presentielijsten Groene groep van de maand november, ontvangen op 19 januari Pedagogisch werkplan Hestia Amstelveen, versie 4 oktober 2014 Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

8 Veiligheid en gezondheid Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid Aan de hand van de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid wordt beleid opgesteld. Dit bestaat uit protocollen en werkinstructies. De beroepskrachten kunnen deze documenten raadplegen via de 'Personeelsportal'. Daarnaast hangen bepaalde werkinstructies op een toepasselijke plek in de groepen, zoals de wijze waarop handen moeten worden gewassen. Eénmaal per maand is er werkoverleg. Doordat de nieuwe locatiemanager recentelijk is aangesteld heeft er echter minstens een maand geen werkoverleg plaatsgevonden. Zo heeft de toezichthouder de notulen van de laatste twee keer overleg opgevraagd, maar alleen de notulen van het werkoverleg d.d. 6 mei 2014 ontvangen. Al heeft er geen werkoverleg plaatsgevonden, toch blijkt tijdens het inspectiebezoek dat de aanwezige beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn van het te voeren beleid en hiernaar handelen. Zo is een aantal kinderen ziek tijdens het inspectiebezoek. De beroepskrachten weten wanneer zij contact op dienen te nemen met de ouders en controleren met regelmaat de toestand van de kinderen. Dit is conform de werkinstructies. Meldcode kindermishandeling De houder hanteert de meldcode die is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, versie juli Deze meldcode is op het personeelsportaal van de organisatie geplaatst en alle beroepskrachten van Hestia kunnen deze inzien. De meldcode is op 3 oktober 2013 voor het laatst aangepast en is toegespitst op de organisatie. Er is een aandachtsfunctionaris kindermishandeling aangesteld binnen de organisatie; deze persoon is tevens werkzaam op een van de groepen in het kindercentrum. De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door middel van cursussen en door dit te bespreken tijdens het werkoverleg. Tijdens het inspectieonderzoek geeft de aandachtsfunctionaris tevens aan, op korte termijn opnieuw langs alle vestigingen van de houder te gaan en haar functie onder de aandacht te brengen. De beroepskrachten zijn op de hoogte van de signalen van kindermishandeling en de eerste stappen van de meldcode. Bij een vermoeden van kindermishandeling is gehandeld conform de meldcode. Vierogenprincipe Het kindercentrum bestaat uit drie groepsruimtes die alle gelegen zijn aan de centrale hal. Vanuit de hal is er zicht op alle groepen, doordat de wanden en deuren van de groepen voorzien zijn van glas. De Blauwe en Gele groep delen daarnaast een sanitaire ruimte. De toezichthouder constateert tijdens het inspectiebezoek dat de beroepskrachten geregeld bij elkaar naar binnen lopen of activiteiten met de kinderen ondernemen in de centrale hal. Gebruikte bronnen: - Risico-inventarisatie veiligheid, d.d. 23 juni Risico-inventarisatie gezondheid, d.d. 23 juni Personeelsportal, ingezien op de locatie - Plan van aanpak gezondheid, ontvangen op 9 december Inspectieonderzoek - Gesprek met de beroepskrachten en aandachtsfunctionaris kindermishandeling - Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, juli 2013 Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

9 Accommodatie en inrichting Het kindercentrum bestaat uit drie groepsruimtes, een centrale hal 'Piazza' en een kantoorruimte. Binnenspeelruimte De Blauwe groep is passend ingericht met verschillende activiteitenhoeken. Zo is een hoek ingericht als atelier met een ruime hoeveelheid aan knutselmateriaal. Er is een leeshoek ingericht en een bouwhoek met passend materiaal waaronder blokken. Op de Groene groep is weinig speelmateriaal beschikbaar voor de kinderen. De ruimte is ingericht met een speelkeuken, treintje en in de leeshoek liggen drie boekjes. Ook op de Gele groep ligt weinig speelmateriaal ter beschikking. Deze ruimte is ingericht met een kast met knuffels, een hoekje met een bank en een speelmat. De inrichting van de Groene en Gele groep lokken niet direct zelfstandig spel uit bij de kinderen. Het aanwezige materiaal is conform de visie van de houder, maar leidt ertoe dat de kinderen nauwelijks spel kunnen ondernemen zonder begeleiding van de beroepskrachten. De toezichthouder heeft deze bevindingen besproken met de beroepskrachten en de locatiemanager. Deze hebben aangegeven dat onlangs is geïnventariseerd welk speelmateriaal moet worden aangeschaft. De centraal gelegen Piazza is passend ingericht met een hoek waarin speelmateriaal ligt en een soort 'themahoek'. In deze hoek liggen tijdens het inspectieonderzoek, cadeaus en ander materiaal gerelateerd aan de sinterklaasviering. De Gele groep beschikt over twee slaapkamers met in totaal acht bedden, een wieg en twee stretchers. De Groene groep beschikt over een slaapkamer met voldoende slaapplaatsen. Op de Blauwe groep zijn stretchers beschikbaar voor de kinderen die tussen de middag rusten. Buitenspeelruimte De buitenruimte grenst direct aan het kinderdagverblijf en is passend ingericht conform het pedagogisch beleid met veel natuurlijke materialen. Ook bestaat de mogelijkheid om in de eigen buitenruimte te eten. Gebruikte bronnen: - Inspectieonderzoek - Gesprek met de beroepskrachten en locatiemanager Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

10 Ouderrecht Informatie De houder informeert de ouders door middel van de website, nieuwsbrieven, het intakegesprek en het ouderportaal. Met betrekking tot het beleid omtrent beroepskrachten in opleiding (BBL'ers) worden ouders niet geïnformeerd over de mate waarin en de voorwaarden waaronder de inzetbaarheid van deze BBL'ers wordt bepaald. Ook is in de informatie niet opgenomen op welke wijze de houder de veiligheid en gezondheid waarborgt in het kindercentrum. In de entree van het kindercentrum hangen krijtborden met foto's van de beroepskrachten die werken. De houder heeft een afschrift van het meest recente inspectierapport op de website geplaatst. Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. (art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.) Oudercommissie De houder heeft een oudercommissie ingesteld, waarin drie leden zitting hebben. De houder heeft in het afgelopen jaar onder andere het prijsbeleid en het pedagogisch beleid gewijzigd. Alle voorgenomen wijzigingen zijn ter advies aan de oudercommissie voorgelegd. Gebruikte bronnen: - Website hestiakinderopvang.nl, geraadpleegd op 15 december Adviesaanvraag d.d. 13 juni Reactie oudercommissie ten aanzien van de prijswijzigingen voor 2015, ontvangen op 9 december Notulen oudercommissie van de maanden februari tot en met augustus 2014, ontvangen op 9 december 2014 Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

11 Inspectie-items Pedagogisch klimaat Pedagogisch beleidsplan De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. Pedagogische praktijk De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale competentie te komen. De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. Personeel en groepen Verklaring omtrent het gedrag Een verklaring omtrent het gedrag van personen werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee jaar. Passende beroepskwalificatie Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. Opvang in groepen De opvang vindt plaats in stamgroepen. A. De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. Of B. De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. Indien een kind in een andere stamgroep dan de vaste stamgroep wordt opgevangen, dan duurt dat niet langer dan de tussen houder en ouder schriftelijk overeengekomen periode. Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de groep van het kind. Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. Beroepskracht-kind-ratio De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: - 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; - 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; - 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; - 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de rekentool op De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na uur en tijdens de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

12 van de beroepskracht-kind-ratio. Gebruik van de voorgeschreven voertaal A. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. Of B. Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode. Veiligheid en gezondheid Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico s, alsmede de samenhang tussen de veiligheidsrisico s en de maatregelen. De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid. In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico s, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico s en de maatregelen. De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid. Meldcode kindermishandeling De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven eisen. De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. Vierogenprincipe De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Accommodatie en inrichting Binnenspeelruimte De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar. De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen. Buitenspeelruimte De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen. Ouderrecht Informatie De houder informeert de ouders over het te voeren beleid. De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. Oudercommissie De houder heeft een oudercommissie ingesteld. De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

13 Gegevens voorziening Opvanggegevens Naam voorziening : Hestia Amstelveen B.V. Vestigingsnummer : Website : Aantal kindplaatsen : 44 Gesubsidieerde voorschoolse opvang : Nee Gegevens houder Naam houder : hestia amstelveen b.v. Adres houder : Postbus 16 Postcde en plaats : 1120 AA LANDSMEER KvK nummer : Website : Gegevens toezicht Gegevens toezichthouder (GGD) Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang Postadres : Postbus 2200 Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM Telefoonnummer : Onderzoek uitgevoerd door : Mw. G. Stelk Gegevens opdrachtgever (gemeente) Naam : Gemeente Amstelveen Postadres : Laan Nieuwer-Amstel 1 Postcode en plaats : 1182 JR AMSTELVEEN Planning Datum inspectiebezoek : Opstellen concept inspectierapport : Zienswijze houder : Vaststellen inspectierapport : Verzenden inspectierapport naar houder en oudercommissie : Verzenden inspectierapport naar : gemeente Openbaar maken inspectierapport : Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

14 Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. Zienswijze van KDV Hestia Amstelveen B.V. op het ontwerprapport d.d Amstelveen, 22 januari 2015 Pedagogisch klimaat De Inspectie constateert dat medewerkers conform het beleid handelen en dat er een rustige en ontspannen sfeer heerst in het kindercentrum. Wij herkennen dit beeld en zijn verheugd dat het pedagogisch beleidsplan, het pedagogisch werkplan en de pedagogische praktijk positief worden beoordeeld door de Inspectie. Personeel en groepen: De inspectie beoordeelt dat de Verklaringen omtrent gedrag, de beroepskwalificaties, de opvang in stamgroepen en de beroepskrachten-kind-ratio in orde zijn. Wij zijn hier erg zorgvuldig in en dragen er zorg voor dat we aan de wettelijke eisen voldoen. De Inspectie constateert dat de inzet van vaste medewerkers in november op twee groepen een aandachtspunt is. Zij meldt dat er in november negen verschillende beroepskrachten zijn ingezet op de groene en de blauwe groep. De Inspectie stelt dat de emotionele veiligheid van kinderen dan mogelijk onvoldoende kan worden gewaarborgd. In de beleidsregels staat het volgende hierover: Aan een kind worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de groep van dat kind. Deze beroepskrachten zijn tevens aanspreekpunt voor de ouders van het kind. De opmerkingen van de Inspectie hebben betrekking op week 45 tm 48. Op de groene groep zijn in week 45 t/m 48 op alle dagen een of twee vaste medewerkers ingezet. Daarmee is aan de beleidsregel voldaan. Op de blauwe groep zijn in week 45 t/m 48 ook op alle dagen een of twee vaste medewerkers ingezet. Daarmee is ook hier aan de beleidsregel voldaan. De groene groep heeft twee vaste medewerkers. Een medewerker werkt vijf dagen per week; haar collega werkt drie dagen per week. De blauwe groep heeft drie vaste medewerkers. Een medewerker werkt vier dagen per week; haar collega s werken resp. drie dagen en een dag per week. Daarnaast heeft Hestia Amstelveen twee flexibele krachten die op alle groepen ingezet kunnen worden. Zij kennen alle kinderen goed. Op vrijdag is er vanwege de beroepskrachten-kind-ratio op iedere groep slechts één medewerker nodig en mogen we de groene en gele groep samenvoegen. Twee à drie keer per week was op beide groepen vanwege de beroepskrachten-kind-ratio een derde medewerker nodig, voor een halve of een hele dag. In de regel zetten we de vaste invalkrachten van het kindercentrum in. Een van de vaste invalkrachten was in november echter om persoonlijke redenen minder beschikbaar dan normaal. Om die reden hebben we helaas een beroep moeten doen op uitzendkrachten. Het uitzendbureau heeft niet iedere keer dezelfde medewerker beschikbaar. In week 46 was een vaste medewerker van de groene groep ziek. Op haar drie werkdagen zijn drie verschillende uitzendkrachten ingezet, omdat niemand van hen drie dagen kon werken. Maar ook in die week was alle dagen een en dezelfde vaste medewerker aanwezig op de groep. Gedurende de hele maand november is op de groene groep 4x een halve dag en 6x een hele dag een uitzendkracht ingezet, steeds naast een of twee vaste medewerkers. Op de blauwe groep was één medewerker die altijd op woensdag werkt in november op vakantie. Dat betekent dat op de blauwe groep in week 45 tm 48 op woensdag een halve dag een uitzendkracht is ingezet. Alle woensdagen werkte ook een vaste medewerker op de groep. Gedurende de hele maand november is op de blauwe groep 7x een halve dag en 1x een hele dag een uitzendkracht ingezet, steeds naast een of twee vaste medewerkers. Op vrijdag 21 november was de vaste medewerker ziek. Op die dag is onze vaste invalkracht ingezet. Die ochtend waren er vijf kinderen en s middags drie. Wij erkennen het belang van vaste medewerkers, juist om de emotionele veiligheid van kinderen te kunnen waarborgen. Hestia Amstelveen had in november op een aantal dagen te weinig vaste invallers beschikbaar en heeft daarom uitzendkrachten moeten inzetten. Daar zijn we zelf ook niet blij mee. Wij waren al gestart met de werving van één of twee vaste invalkrachten erbij. Maar ondanks het feit dat we verschillende uitzendkrachten hebben moeten inzetten, hebben we ook aan de vereiste beleidsregel voldaan. Gebruik van de voorgeschreven voertaal Hestia Amstelveen is tweetalige opvang. Er wordt gewerkt volgens een gedragscode waarin is opgenomen onder welke omstandigheden de tweetalige opvang wordt aangeboden. Volgens de Wet Kinderopvang en Peuterspeelzalen zouden wij het Nederlands als voertaal moeten gebruiken. Wij zijn er echter groot voorstander van om tweetalige opvang formeel geregeld te krijgen. Hestia neemt hiertoe deel aan een pilot. We zijn blij dat de Inspectie constateert dat medewerkers handelen conform de beschreven werkwijze. Om aan de gedragscode te voldoen en de kwaliteit te borgen moeten de Engelstalige medewerkers worden getoetst of zij de taal op tenminste B2 niveau beheersen. In de pilot, waar verschillende organisaties aan deelnemen, worden hier afspraken over gemaakt. Op de blauwe en groene groep werkt zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige medewerker. Op de gele groep (babygroep) zijn momenteel te weinig kinderen geplaatst om twee medewerkers aan te stellen. Op deze groep werkt een Nederlandstalige medewerker. Bij toename van het aantal baby s zal voor de gele groep ook Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

15 een Engelstalige medewerker worden gezocht. Daarnaast wordt gezocht naar een Engelstalige invalkracht voor onze invalpool. Veiligheid en Gezondheid Wij hebben geen opmerkingen bij de rapportage hierover. Accommodatie en inrichting Wij hebben geen opmerkingen bij de rapportage hierover. Ouderrecht Hestia vindt het belangrijk om ouders goed te informeren. Wij informeren ouders door middel van de website, nieuwsbrieven, het intakegesprek en het ouderportaal. De inspectie constateert dat wij ouders niet of onvoldoende informeren over het beleid ten aanzien van beroepskrachten in opleiding en het beleid ten aanzien van de waarborging van veiligheid en gezondheid. Daar zijn wij het niet mee eens. Alle beleid ligt op de locatie voor ouders ter inzage. Ouders zijn in het intakegesprek en via de website geïnformeerd dat beleids- en werkplannen beschikbaar zijn op onze locatie. Tijdens het hoor en wederhoor meldde de Inspectie dat genoemd beleid inderdaad volledig in ons pedagogisch werkplan staat beschreven. Zij vond echter dat dit beleid ook op de website vermeld zou moeten worden, zodat deze informatie al voor plaatsing van een kind voor ouders beschikbaar is. Volgens ons zou deze opmerking van de Inspectie als een advies beschouwd moeten worden. De Wet vermeldt dat ouders geïnformeerd moeten worden, maar niet op welke wijze dit moet plaatsvinden. Hestia Amstelveen B.V. - Jaarlijks onderzoek /15

Inspectierapport. Hestia Rivierenbuurt B.V. (BSO) Uiterwaardenstraat 542 1079 AZ AMSTERDAM Registratienummer: 999652552

Inspectierapport. Hestia Rivierenbuurt B.V. (BSO) Uiterwaardenstraat 542 1079 AZ AMSTERDAM Registratienummer: 999652552 Inspectierapport Hestia Rivierenbuurt B.V. (BSO) Uiterwaardenstraat 542 1079 AZ AMSTERDAM Registratienummer: 999652552 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport. Dromelot Kinderdagverblijf (KDV) Frederiksstraat 18A 1054 LC AMSTERDAM Registratienummer: 236632140

Inspectierapport. Dromelot Kinderdagverblijf (KDV) Frederiksstraat 18A 1054 LC AMSTERDAM Registratienummer: 236632140 Inspectierapport Dromelot Kinderdagverblijf (KDV) Frederiksstraat 18A 1054 LC AMSTERDAM Registratienummer: 236632140 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel West Datum inspectie: 19-03-2014

Nadere informatie

Inspectierapport. Het kleine huis aan het plein (KDV) Hygieaplein 7 1076 RN AMSTERDAM Registratienummer: 751947155

Inspectierapport. Het kleine huis aan het plein (KDV) Hygieaplein 7 1076 RN AMSTERDAM Registratienummer: 751947155 Inspectierapport Het kleine huis aan het plein (KDV) Hygieaplein 7 1076 RN AMSTERDAM Registratienummer: 751947155 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 14-08-2014

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Altijd Lente (KDV) Willemsparkweg 211 1071 HC AMSTERDAM Registratienummer: 137157587

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Altijd Lente (KDV) Willemsparkweg 211 1071 HC AMSTERDAM Registratienummer: 137157587 Inspectierapport Kinderdagverblijf Altijd Lente (KDV) Willemsparkweg 211 1071 HC AMSTERDAM Registratienummer: 137157587 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Zuid Datum inspectie: 30-01-2014

Nadere informatie

Inspectierapport. Stap voor Stap (KDV) De Surmontstraat 46 1181 RX AMSTELVEEN Registratienummer: 706963064

Inspectierapport. Stap voor Stap (KDV) De Surmontstraat 46 1181 RX AMSTELVEEN Registratienummer: 706963064 Inspectierapport Stap voor Stap (KDV) De Surmontstraat 46 1181 RX AMSTELVEEN Registratienummer: 706963064 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie: 12-03-2014

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Ko (KDV) Van der Hoopstraat 46A 1051 VJ AMSTERDAM Registratienummer: 594371302

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Ko (KDV) Van der Hoopstraat 46A 1051 VJ AMSTERDAM Registratienummer: 594371302 Inspectierapport Kinderdagverblijf Ko (KDV) Van der Hoopstraat 46A 1051 VJ AMSTERDAM Registratienummer: 594371302 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 20-11-2014

Nadere informatie

Inspectierapport. IJsterk De Platanen (KDV) Elandsstraat 154A 1016 SJ AMSTERDAM Registratienummer: 315142303

Inspectierapport. IJsterk De Platanen (KDV) Elandsstraat 154A 1016 SJ AMSTERDAM Registratienummer: 315142303 Inspectierapport IJsterk De Platanen (KDV) Elandsstraat 154A 1016 SJ AMSTERDAM Registratienummer: 315142303 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 20-07-2015

Nadere informatie

Inspectierapport. KDV t Eigen Wijsje Fideliolaan (KDV) Fideliolaan 316 318 1183 PX AMSTELVEEN Registratienummer: 230097972

Inspectierapport. KDV t Eigen Wijsje Fideliolaan (KDV) Fideliolaan 316 318 1183 PX AMSTELVEEN Registratienummer: 230097972 Inspectierapport KDV t Eigen Wijsje Fideliolaan (KDV) Fideliolaan 316 318 1183 PX AMSTELVEEN Registratienummer: 230097972 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Slot Meesenstijn (KDV) Bosboom Toussaintstraat 20 1054 AR AMSTERDAM Registratienummer: 111277620

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Slot Meesenstijn (KDV) Bosboom Toussaintstraat 20 1054 AR AMSTERDAM Registratienummer: 111277620 Inspectierapport Kinderdagverblijf Slot Meesenstijn (KDV) Bosboom Toussaintstraat 20 1054 AR AMSTERDAM Registratienummer: 111277620 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum

Nadere informatie

Inspectierapport. KDV 't Sprookjesland Amsterdam B.V. (KDV) Charlotte Brontestraat 46 1102 XE AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 440633990

Inspectierapport. KDV 't Sprookjesland Amsterdam B.V. (KDV) Charlotte Brontestraat 46 1102 XE AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 440633990 Inspectierapport KDV 't Sprookjesland Amsterdam B.V. (KDV) Charlotte Brontestraat 46 1102 XE AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 440633990 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Zuidoost

Nadere informatie

Inspectierapport De Zonnestraaltjes (KDV) Kerkstraat BD BLEISWIJK Registratienummer

Inspectierapport De Zonnestraaltjes (KDV) Kerkstraat BD BLEISWIJK Registratienummer Inspectierapport De Zonnestraaltjes (KDV) Kerkstraat 35 2665BD BLEISWIJK Registratienummer 153571068 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: LANSINGERLAND Datum inspectie: 24-07-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Just kiddies de lachende Leeuwtjes (KDV) Wilhelminastraat DL BERKEL EN RODENRIJS Registratienummer

Inspectierapport Just kiddies de lachende Leeuwtjes (KDV) Wilhelminastraat DL BERKEL EN RODENRIJS Registratienummer Inspectierapport Just kiddies de lachende Leeuwtjes (KDV) Wilhelminastraat 6 2651DL BERKEL EN RODENRIJS Registratienummer 228492397 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: LANSINGERLAND

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Altijd Lente (KDV) Willemsparkweg 146 1071 HR AMSTERDAM Registratienummer: 135535359

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Altijd Lente (KDV) Willemsparkweg 146 1071 HR AMSTERDAM Registratienummer: 135535359 Inspectierapport Kinderdagverblijf Altijd Lente (KDV) Willemsparkweg 146 1071 HR AMSTERDAM Registratienummer: 135535359 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport. Minne (KDV) De Surmontstraat 49 1181 RV AMSTELVEEN Registratienummer: 186775891

Inspectierapport. Minne (KDV) De Surmontstraat 49 1181 RV AMSTELVEEN Registratienummer: 186775891 Inspectierapport Minne (KDV) De Surmontstraat 49 1181 RV AMSTELVEEN Registratienummer: 186775891 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie: 12-03-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport. Hestia Kinderopvang (KDV) Gaasterlandstraat RH AMSTERDAM Registratienummer:

Inspectierapport. Hestia Kinderopvang (KDV) Gaasterlandstraat RH AMSTERDAM Registratienummer: Inspectierapport Hestia Kinderopvang (KDV) Gaasterlandstraat 5 1079 RH AMSTERDAM Registratienummer: 619750200 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 09-02-2016

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Benjamin Vathorst, de Boerderij (KDV) Mont Blanc 2 3825AH AMERSFOORT Registratienummer 169726988

Inspectierapport Kinderdagverblijf Benjamin Vathorst, de Boerderij (KDV) Mont Blanc 2 3825AH AMERSFOORT Registratienummer 169726988 Inspectierapport Kinderdagverblijf Benjamin Vathorst, de Boerderij (KDV) Mont Blanc 2 3825AH AMERSFOORT Registratienummer 169726988 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: AMERSFOORT

Nadere informatie

Inspectierapport. Kids & Zo Amstel B.V. (KDV) Swammerdamstraat 40 H 1091 RV Amsterdam Registratienummer:

Inspectierapport. Kids & Zo Amstel B.V. (KDV) Swammerdamstraat 40 H 1091 RV Amsterdam Registratienummer: Inspectierapport Kids & Zo Amstel B.V. (KDV) Swammerdamstraat 40 H 1091 RV Amsterdam Registratienummer: 796570462 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 15-02-2017

Nadere informatie

Inspectierapport Klein Vliegdorp (KDV) Melkweg 2 3712BH HUIS TER HEIDE UT Registratienummer 461453198

Inspectierapport Klein Vliegdorp (KDV) Melkweg 2 3712BH HUIS TER HEIDE UT Registratienummer 461453198 Inspectierapport Klein Vliegdorp (KDV) Melkweg 2 3712BH HUIS TER HEIDE UT Registratienummer 461453198 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: ZEIST Datum inspectie: 25-03-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderhonk Nassau (KDV) Nassaukade LT AMSTERDAM Registratienummer:

Inspectierapport. Kinderhonk Nassau (KDV) Nassaukade LT AMSTERDAM Registratienummer: Inspectierapport Kinderhonk Nassau (KDV) Nassaukade 327 1053 LT AMSTERDAM Registratienummer: 193165399 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 06-07-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Buddies B.V. (KDV) Nieuwlandhof 100 1106 RM AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 944326195

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Buddies B.V. (KDV) Nieuwlandhof 100 1106 RM AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 944326195 Inspectierapport Kinderdagverblijf Buddies B.V. (KDV) Nieuwlandhof 100 1106 RM AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 944326195 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Zuidoost Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kids & Co Paulus Borstraat (KDV) Paulus Borstraat TB AMERSFOORT Registratienummer

Inspectierapport Kids & Co Paulus Borstraat (KDV) Paulus Borstraat TB AMERSFOORT Registratienummer Inspectierapport Kids & Co Paulus Borstraat (KDV) Paulus Borstraat 30 3812TB AMERSFOORT Registratienummer 277825532 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Amersfoort Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Hadassa Kinderdagverblijf BV (KDV) Brucknerstraat 23B 2983VA RIDDERKERK Registratienummer

Inspectierapport Hadassa Kinderdagverblijf BV (KDV) Brucknerstraat 23B 2983VA RIDDERKERK Registratienummer Inspectierapport Hadassa Kinderdagverblijf BV (KDV) Brucknerstraat 23B 2983VA RIDDERKERK Registratienummer 177926181 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Ridderkerk Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport. KinderRijk Brink (BSO) Brink 69 1188 NA AMSTELVEEN Registratienummer: 322961014

Inspectierapport. KinderRijk Brink (BSO) Brink 69 1188 NA AMSTELVEEN Registratienummer: 322961014 Inspectierapport KinderRijk Brink (BSO) Brink 69 1188 NA AMSTELVEEN Registratienummer: 322961014 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie: 10-04-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport. De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354

Inspectierapport. De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354 Inspectierapport De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 10-08-2015

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf the Little Prince (KDV) Prinses Irenestraat 36 1077 WX AMSTERDAM Registratienummer: 241344761

Inspectierapport. Kinderdagverblijf the Little Prince (KDV) Prinses Irenestraat 36 1077 WX AMSTERDAM Registratienummer: 241344761 Inspectierapport Kinderdagverblijf the Little Prince (KDV) Prinses Irenestraat 36 1077 WX AMSTERDAM Registratienummer: 241344761 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum De Kleine Houtrakkers (KDV) Kleine Houtweg 15 2012CA HAARLEM Registratienummer 122810776

Inspectierapport Kindercentrum De Kleine Houtrakkers (KDV) Kleine Houtweg 15 2012CA HAARLEM Registratienummer 122810776 Inspectierapport Kindercentrum De Kleine Houtrakkers (KDV) Kleine Houtweg 15 2012CA HAARLEM Registratienummer 122810776 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: HAARLEM Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf De Kleine Zeester (KDV) Sieg Vaz Diasstraat 2 1063 HM AMSTERDAM Registratienummer: 177396660

Inspectierapport. Kinderdagverblijf De Kleine Zeester (KDV) Sieg Vaz Diasstraat 2 1063 HM AMSTERDAM Registratienummer: 177396660 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Zeester (KDV) Sieg Vaz Diasstraat 2 1063 HM AMSTERDAM Registratienummer: 177396660 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Blokkendoos (KDV) Van Swietenlaan 1A 9728NX GRONINGEN Registratienummer 757391527

Inspectierapport Blokkendoos (KDV) Van Swietenlaan 1A 9728NX GRONINGEN Registratienummer 757391527 Inspectierapport Blokkendoos (KDV) Van Swietenlaan 1A 9728NX GRONINGEN Registratienummer 757391527 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: GRONINGEN Datum inspectie: 25-11-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Cool Kidz BSO (BSO) Parkweg CR SCHIEDAM Registratienummer

Inspectierapport Cool Kidz BSO (BSO) Parkweg CR SCHIEDAM Registratienummer Inspectierapport Cool Kidz BSO (BSO) Parkweg 222 3119CR SCHIEDAM Registratienummer 103132144 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: SCHIEDAM Datum inspectie: 15-07-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden

Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Midden-Delfland Datum inspectie: 07-12-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf de Speelhoek (KDV) Bijlmerdreef 819 1103 TA AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 634404994

Inspectierapport. Kinderdagverblijf de Speelhoek (KDV) Bijlmerdreef 819 1103 TA AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 634404994 Inspectierapport Kinderdagverblijf de Speelhoek (KDV) Bijlmerdreef 819 1103 TA AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 634404994 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Kinderopvang Ommerkanaal (KDV) Ommerkanaal West 22 7731XR OMMEN Registratienummer 646564900

Inspectierapport KDV Kinderopvang Ommerkanaal (KDV) Ommerkanaal West 22 7731XR OMMEN Registratienummer 646564900 Inspectierapport KDV Kinderopvang Ommerkanaal (KDV) Ommerkanaal West 22 7731XR OMMEN Registratienummer 646564900 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Ommen Datum inspectie: 26-11-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Agrarisch kinderopvang Het Kalfje (KDV) Hardenbergerweg 19a 7691PC BERGENTHEIM Registratienummer 650235757

Inspectierapport Agrarisch kinderopvang Het Kalfje (KDV) Hardenbergerweg 19a 7691PC BERGENTHEIM Registratienummer 650235757 Inspectierapport Agrarisch kinderopvang Het Kalfje (KDV) Hardenbergerweg 19a 7691PC BERGENTHEIM Registratienummer 650235757 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: HARDENBERG Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang De Sterretjes (KDV) Carel Willinklaan 108 1328LJ ALMERE Registratienummer 124300911

Inspectierapport Kinderopvang De Sterretjes (KDV) Carel Willinklaan 108 1328LJ ALMERE Registratienummer 124300911 Inspectierapport Kinderopvang De Sterretjes (KDV) Carel Willinklaan 108 1328LJ ALMERE Registratienummer 124300911 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 04-12-2014

Nadere informatie

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Registratienummer 850749013

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Registratienummer 850749013 Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Registratienummer 850749013 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Amersfoort Datum inspectie: 26-05-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Kinderopvang Stap Voor Stap Molendijkseweg 7 4697 EX SINT-ANNALAND Registratienummer 146589865

Inspectierapport Kinderdagverblijf Kinderopvang Stap Voor Stap Molendijkseweg 7 4697 EX SINT-ANNALAND Registratienummer 146589865 Inspectierapport Kinderdagverblijf Kinderopvang Stap Voor Stap Molendijkseweg 7 4697 EX SINT-ANNALAND Registratienummer 146589865 Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport. Tomte (KDV) Lindenlaan 317 1185 LM AMSTELVEEN Registratienummer: 503896573

Inspectierapport. Tomte (KDV) Lindenlaan 317 1185 LM AMSTELVEEN Registratienummer: 503896573 Inspectierapport Tomte (KDV) Lindenlaan 317 1185 LM AMSTELVEEN Registratienummer: 503896573 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie: 12-03-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderopvang De Blije Bij (KDV) Burgemeester Roellstraat 25 1064 BK AMSTERDAM Registratienummer: 879550818

Inspectierapport. Kinderopvang De Blije Bij (KDV) Burgemeester Roellstraat 25 1064 BK AMSTERDAM Registratienummer: 879550818 Inspectierapport Kinderopvang De Blije Bij (KDV) Burgemeester Roellstraat 25 1064 BK AMSTERDAM Registratienummer: 879550818 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf de Speelhoek (KDV) Bijlmerdreef 819 1103 TA AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 634404994

Inspectierapport. Kinderdagverblijf de Speelhoek (KDV) Bijlmerdreef 819 1103 TA AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 634404994 Inspectierapport Kinderdagverblijf de Speelhoek (KDV) Bijlmerdreef 819 1103 TA AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 634404994 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Zuidoost Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Snuffie (KDV) Gouden Leeuw KA AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer:

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Snuffie (KDV) Gouden Leeuw KA AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: Inspectierapport Kinderdagverblijf Snuffie (KDV) Gouden Leeuw 105 1103 KA AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 220141642 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn KDV Staatssecretarislaan (KDV) Staatssecretarislaan 10 8015BX ZWOLLE Registratienummer 732498181

Inspectierapport Doomijn KDV Staatssecretarislaan (KDV) Staatssecretarislaan 10 8015BX ZWOLLE Registratienummer 732498181 Inspectierapport Doomijn KDV Staatssecretarislaan (KDV) Staatssecretarislaan 10 8015BX ZWOLLE Registratienummer 732498181 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport. Small Villa Kinderopvang B.V. (BSO) Funenpark 1 1018 AK AMSTERDAM Registratienummer: 234472194

Inspectierapport. Small Villa Kinderopvang B.V. (BSO) Funenpark 1 1018 AK AMSTERDAM Registratienummer: 234472194 Inspectierapport Small Villa Kinderopvang B.V. (BSO) Funenpark 1 1018 AK AMSTERDAM Registratienummer: 234472194 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Datum inspectie: 25-11-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagpaleis Ukkepuk (KDV) Louise de Colignylaan 9 3136NL VLAARDINGEN Registratienummer 841690650

Inspectierapport Kinderdagpaleis Ukkepuk (KDV) Louise de Colignylaan 9 3136NL VLAARDINGEN Registratienummer 841690650 Inspectierapport Kinderdagpaleis Ukkepuk (KDV) Louise de Colignylaan 9 3136NL VLAARDINGEN Registratienummer 841690650 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Vlaardingen Datum

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf the Little Prince (KDV) Prinses Irenestraat 36 1077 WX AMSTERDAM Registratienummer: 241344761

Inspectierapport. Kinderdagverblijf the Little Prince (KDV) Prinses Irenestraat 36 1077 WX AMSTERDAM Registratienummer: 241344761 Inspectierapport Kinderdagverblijf the Little Prince (KDV) Prinses Irenestraat 36 1077 WX AMSTERDAM Registratienummer: 241344761 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Doerak (KDV) Dokter Willemslaan 152 7776CD SLAGHAREN Registratienummer 221411240

Inspectierapport Kindercentrum Doerak (KDV) Dokter Willemslaan 152 7776CD SLAGHAREN Registratienummer 221411240 Inspectierapport Kindercentrum Doerak (KDV) Dokter Willemslaan 152 7776CD SLAGHAREN Registratienummer 221411240 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Hardenberg Datum inspectie: 17-03-2015

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum. Dit is een publicatie van:

Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum. Dit is een publicatie van: Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum Dit is een publicatie van: 15.0000286 Inspectierapport BSO Kindercampus (BSO) Willem Bontekoestraat 34 1212CB Hilversum

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Mini Club Vlijmen (KDV) Wolput CE VLIJMEN

Inspectierapport Kinderdagverblijf Mini Club Vlijmen (KDV) Wolput CE VLIJMEN Inspectierapport Kinderdagverblijf Mini Club Vlijmen (KDV) Wolput 77 5251CE VLIJMEN Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: HEUSDEN Datum inspectie: 30-09-2014 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Little Family (KDV) Scarlattistraat 1 1323AM ALMERE Registratienummer 116753900

Inspectierapport KDV Little Family (KDV) Scarlattistraat 1 1323AM ALMERE Registratienummer 116753900 Inspectierapport KDV Little Family (KDV) Scarlattistraat 1 1323AM ALMERE Registratienummer 116753900 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 26-05-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kleine Ikke (KDV) Melis Stokelaan GL HARDERWIJK Registratienummer

Inspectierapport Kleine Ikke (KDV) Melis Stokelaan GL HARDERWIJK Registratienummer Inspectierapport Kleine Ikke (KDV) Melis Stokelaan 93 3842GL HARDERWIJK Registratienummer 800234789 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: HARDERWIJK Datum inspectie: 18-03-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Merijn (KDV) Molstraat 58a 2611EN DELFT Registratienummer

Inspectierapport Merijn (KDV) Molstraat 58a 2611EN DELFT Registratienummer Inspectierapport Merijn (KDV) Molstraat 58a 2611EN DELFT Registratienummer 171416119 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: DELFT Datum inspectie: 21-02-2014 Type onderzoek: Regulier

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Slot Meesenstijn (KDV) Bosboom Toussaintstraat AN AMSTERDAM Registratienummer:

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Slot Meesenstijn (KDV) Bosboom Toussaintstraat AN AMSTERDAM Registratienummer: Inspectierapport Kinderdagverblijf Slot Meesenstijn (KDV) Bosboom Toussaintstraat 45 1054 AN AMSTERDAM Registratienummer: 191688241 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum

Nadere informatie

Inspectierapport. Buitenschoolse opvang Picasso (BSO) Mijehof 404 1106 HW AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 144608327

Inspectierapport. Buitenschoolse opvang Picasso (BSO) Mijehof 404 1106 HW AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 144608327 Inspectierapport Buitenschoolse opvang Picasso (BSO) Mijehof 404 1106 HW AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 144608327 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Het Snuitje (KDV) Middegaal 26 5461XD VEGHEL Registratienummer 581676907

Inspectierapport Het Snuitje (KDV) Middegaal 26 5461XD VEGHEL Registratienummer 581676907 Inspectierapport Het Snuitje (KDV) Middegaal 26 5461XD VEGHEL Registratienummer 581676907 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: VEGHEL Datum inspectie: 19-05-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Beun Kinderopvang B.V. (BSO) Achterom 64 3995EC HOUTEN Registratienummer 214353989

Inspectierapport De Beun Kinderopvang B.V. (BSO) Achterom 64 3995EC HOUTEN Registratienummer 214353989 Inspectierapport De Beun Kinderopvang B.V. (BSO) Achterom 64 3995EC HOUTEN Registratienummer 214353989 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Houten Datum inspectie: 08-06-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport. Little Universe School B.V. (KDV) Johannes Verhulststraat 132 134 1071 NM AMSTERDAM Registratienummer: 767897730

Inspectierapport. Little Universe School B.V. (KDV) Johannes Verhulststraat 132 134 1071 NM AMSTERDAM Registratienummer: 767897730 Inspectierapport Little Universe School B.V. (KDV) Johannes Verhulststraat 132 134 1071 NM AMSTERDAM Registratienummer: 767897730 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Zuid Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Doomijn KDV Burg. van Walsumlaan (KDV) Burgemeester van Walsumlaan 3 8017CC ZWOLLE Registratienummer 663169720

Inspectierapport Doomijn KDV Burg. van Walsumlaan (KDV) Burgemeester van Walsumlaan 3 8017CC ZWOLLE Registratienummer 663169720 Inspectierapport Doomijn KDV Burg. van Walsumlaan (KDV) Burgemeester van Walsumlaan 3 8017CC ZWOLLE Registratienummer 663169720 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: ZWOLLE Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport De Teddybeer (KDV) Wederikstraat 2a 1562RR KROMMENIE Registratienummer 200959566

Inspectierapport De Teddybeer (KDV) Wederikstraat 2a 1562RR KROMMENIE Registratienummer 200959566 Inspectierapport De Teddybeer (KDV) Wederikstraat 2a 1562RR KROMMENIE Registratienummer 200959566 Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: ZAANSTAD Datum inspectie: 12-11-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Villa Vrolijk (KDV) De Pienhoek CA SCHOONEBEEK Registratienummer

Inspectierapport Villa Vrolijk (KDV) De Pienhoek CA SCHOONEBEEK Registratienummer Inspectierapport Villa Vrolijk (KDV) De Pienhoek 3 7761CA SCHOONEBEEK Registratienummer 127346053 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Emmen Datum inspectie: 20-01-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum

Nadere informatie

Inspectierapport. Kids Aktief (BSO) Noorddammerweg 48C 1187 ZT AMSTELVEEN Registratienummer:

Inspectierapport. Kids Aktief (BSO) Noorddammerweg 48C 1187 ZT AMSTELVEEN Registratienummer: Inspectierapport Kids Aktief (BSO) Noorddammerweg 48C 1187 ZT AMSTELVEEN Registratienummer: 214348866 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie: 19-11-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport. Bambini (KDV) Overdam 8 1081 CG AMSTERDAM Registratienummer: 491994163

Inspectierapport. Bambini (KDV) Overdam 8 1081 CG AMSTERDAM Registratienummer: 491994163 Inspectierapport Bambini (KDV) Overdam 8 1081 CG AMSTERDAM Registratienummer: 491994163 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 16-09-2014 Type onderzoek: Nader

Nadere informatie

Inspectierapport De Nanny (KDV) Steenweg KA HEUSDEN GEM HEUSDEN Registratienummer

Inspectierapport De Nanny (KDV) Steenweg KA HEUSDEN GEM HEUSDEN Registratienummer Inspectierapport De Nanny (KDV) Steenweg 4 5256KA HEUSDEN GEM HEUSDEN Registratienummer 481283699 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: HEUSDEN Datum inspectie: 22-07-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Kinderopvang Ommerkanaal (KDV) Ommerkanaal West XR OMMEN Registratienummer

Inspectierapport KDV Kinderopvang Ommerkanaal (KDV) Ommerkanaal West XR OMMEN Registratienummer Inspectierapport KDV Kinderopvang Ommerkanaal (KDV) Ommerkanaal West 22 7731XR OMMEN Registratienummer 646564900 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Ommen Datum inspectie: 22-01-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Naam (KDV) straat postcode plaats Registratienummer

Inspectierapport Naam (KDV) straat postcode plaats Registratienummer Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek : Status: Inspectierapport Naam (KDV) straat postcode plaats Registratienummer Inhoudsopgave Het onderzoek... 3 Observaties en

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (KDV) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Registratienummer 144434131

Inspectierapport Pinokkio (KDV) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Registratienummer 144434131 Inspectierapport Pinokkio (KDV) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Registratienummer 144434131 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Rucphen Datum inspectie: 27-01-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport De Ballon Villa Kakelbont (KDV) Willinklaan 8 2121CV BENNEBROEK Registratienummer 680428562

Inspectierapport De Ballon Villa Kakelbont (KDV) Willinklaan 8 2121CV BENNEBROEK Registratienummer 680428562 Inspectierapport De Ballon Villa Kakelbont (KDV) Willinklaan 8 2121CV BENNEBROEK Registratienummer 680428562 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: BLOEMENDAAL Datum inspectie: 11-12-2014

Nadere informatie

Inspectierapport De Boomhut (KDV) Groenesteinlaan 16a 9722BX GRONINGEN Registratienummer 207443014

Inspectierapport De Boomhut (KDV) Groenesteinlaan 16a 9722BX GRONINGEN Registratienummer 207443014 Inspectierapport De Boomhut (KDV) Groenesteinlaan 16a 9722BX GRONINGEN Registratienummer 207443014 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: GRONINGEN Datum inspectie: 06-11-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport. Borboleta KDV (KDV) Van Rensselaerstraat 12 1058 XS AMSTERDAM Registratienummer: 160780962

Inspectierapport. Borboleta KDV (KDV) Van Rensselaerstraat 12 1058 XS AMSTERDAM Registratienummer: 160780962 Inspectierapport Borboleta KDV (KDV) Van Rensselaerstraat 12 1058 XS AMSTERDAM Registratienummer: 160780962 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 07-01-2016

Nadere informatie

Inspectierapport. IJsterk De Kraai (KDV) Kraijenhoffstraat 32 1018 RL AMSTERDAM Registratienummer: 767442362

Inspectierapport. IJsterk De Kraai (KDV) Kraijenhoffstraat 32 1018 RL AMSTERDAM Registratienummer: 767442362 Inspectierapport IJsterk De Kraai (KDV) Kraijenhoffstraat 32 1018 RL AMSTERDAM Registratienummer: 767442362 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 20-10-2015

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Telraam B.V. (BSO) Linnaeusparkweg EA Amsterdam Registratienummer:

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Telraam B.V. (BSO) Linnaeusparkweg EA Amsterdam Registratienummer: Inspectierapport Kinderdagverblijf Telraam B.V. (BSO) Linnaeusparkweg 12 14 1098 EA Amsterdam Registratienummer: 708571268 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Okidoki (BSO) Lange Kavel LS EMMER-COMPASCUUM Registratienummer

Inspectierapport BSO Okidoki (BSO) Lange Kavel LS EMMER-COMPASCUUM Registratienummer Inspectierapport BSO Okidoki (BSO) Lange Kavel 50 7881LS EMMER-COMPASCUUM Registratienummer 229993370 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Emmen Datum inspectie: 19-08-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Notedop - Beukenoot (BSO) Peppelkade 48 3992AK HOUTEN Registratienummer 176037020

Inspectierapport De Notedop - Beukenoot (BSO) Peppelkade 48 3992AK HOUTEN Registratienummer 176037020 Inspectierapport De Notedop - Beukenoot (BSO) Peppelkade 48 3992AK HOUTEN Registratienummer 176037020 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: HOUTEN Datum inspectie: 26-06-2014 Type

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport SKH De Musketiers (BSO) Pinksterbloem 54b 1689 RC ZWAAG Registratienummer 139478668

Definitief Inspectierapport SKH De Musketiers (BSO) Pinksterbloem 54b 1689 RC ZWAAG Registratienummer 139478668 Definitief Inspectierapport SKH De Musketiers (BSO) Pinksterbloem 54b 1689 RC ZWAAG Registratienummer 139478668 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: HOORN Datum inspectie: 15-05-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Paleis Amersfoort (KDV) Utrechtseweg 48A 3818EM AMERSFOORT Registratienummer

Inspectierapport Paleis Amersfoort (KDV) Utrechtseweg 48A 3818EM AMERSFOORT Registratienummer Inspectierapport Paleis Amersfoort (KDV) Utrechtseweg 48A 3818EM AMERSFOORT Registratienummer 149366073 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: AMERSFOORT Datum inspectie: 09-10-2014

Nadere informatie

Inspectierapport De Hummeltjestrein (KDV) Stationsstraat 36 3451BZ Vleuten

Inspectierapport De Hummeltjestrein (KDV) Stationsstraat 36 3451BZ Vleuten Inspectierapport De Hummeltjestrein (KDV) Stationsstraat 36 3451BZ Vleuten Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie: 16-04-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport. Bambini (KDV) Overdam 8 1081 CG AMSTERDAM Registratienummer: 491994163

Inspectierapport. Bambini (KDV) Overdam 8 1081 CG AMSTERDAM Registratienummer: 491994163 Inspectierapport Bambini (KDV) Overdam 8 1081 CG AMSTERDAM Registratienummer: 491994163 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Zuid Datum inspectie: 01-07-2014 Type onderzoek: Nader onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport. Vondelkids (KDV) Overtoom 215 hs 1054 HV AMSTERDAM Registratienummer: 227477960

Inspectierapport. Vondelkids (KDV) Overtoom 215 hs 1054 HV AMSTERDAM Registratienummer: 227477960 Inspectierapport Vondelkids (KDV) Overtoom 215 hs 1054 HV AMSTERDAM Registratienummer: 227477960 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 30-03-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang 't Protternest (KDV) Van Cronenburgweg 1 9257 VW NOARDBURGUM Registratienummer 194985039

Inspectierapport Kinderopvang 't Protternest (KDV) Van Cronenburgweg 1 9257 VW NOARDBURGUM Registratienummer 194985039 Inspectierapport Kinderopvang 't Protternest (KDV) Van Cronenburgweg 1 9257 VW NOARDBURGUM Registratienummer 194985039 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Tytsjerksteradiel Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport De Tweeling (KDV) Groenestraat 210 6531HX NIJMEGEN Registratienummer 204945562

Inspectierapport De Tweeling (KDV) Groenestraat 210 6531HX NIJMEGEN Registratienummer 204945562 Inspectierapport De Tweeling (KDV) Groenestraat 210 6531HX NIJMEGEN Registratienummer 204945562 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: NIJMEGEN Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Babbels (hoofdlocatie) Industriestraat 9 1704 AA HEERHUGOWAARD Registratienummer 867705528

Inspectierapport Kinderdagverblijf Babbels (hoofdlocatie) Industriestraat 9 1704 AA HEERHUGOWAARD Registratienummer 867705528 Inspectierapport Kinderdagverblijf Babbels (hoofdlocatie) Industriestraat 9 1704 AA HEERHUGOWAARD Registratienummer 867705528 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: HEERHUGOWAARD

Nadere informatie

Inspectierapport Kdv ZieZo (KDV) Middeldijkerplein DL BARENDRECHT Registratienummer

Inspectierapport Kdv ZieZo (KDV) Middeldijkerplein DL BARENDRECHT Registratienummer Inspectierapport Kdv ZieZo (KDV) Middeldijkerplein 5 2993DL BARENDRECHT Registratienummer 210874843 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: BARENDRECHT Datum inspectie: 17-01-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Frankhuisje (KDV) Frankhuizerallee 50B 8043XA ZWOLLE Registratienummer 240630749

Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Frankhuisje (KDV) Frankhuizerallee 50B 8043XA ZWOLLE Registratienummer 240630749 Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Frankhuisje (KDV) Frankhuizerallee 50B 8043XA ZWOLLE Registratienummer 240630749 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Sterren (BSO) De Wiltstraat CE ARNHEM

Inspectierapport BSO De Sterren (BSO) De Wiltstraat CE ARNHEM Inspectierapport BSO De Sterren (BSO) De Wiltstraat 6 6821CE ARNHEM Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: ARNHEM Datum inspectie: 15-07-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Aja Kabaja (KDV) Cordell Hullplaats 1 3068VA ROTTERDAM Registratienummer 231064676

Inspectierapport Aja Kabaja (KDV) Cordell Hullplaats 1 3068VA ROTTERDAM Registratienummer 231064676 Inspectierapport Aja Kabaja (KDV) Cordell Hullplaats 1 3068VA ROTTERDAM Registratienummer 231064676 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: ROTTERDAM Datum inspectie: 07-02-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Combigroep KDV-BSO Kindercentrum Zeker Zo Leuk Ravelijnstraat B M IJZENDIJKE Registratienummer

Inspectierapport Combigroep KDV-BSO Kindercentrum Zeker Zo Leuk Ravelijnstraat B M IJZENDIJKE Registratienummer Inspectierapport Combigroep KDV-BSO Kindercentrum Zeker Zo Leuk Ravelijnstraat 16 4515B M IJZENDIJKE Registratienummer 327528060 Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: Sluis Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderopvang Allkidsz B.V. (KDV) Sporadenlaan 5 1060 ML AMSTERDAM Registratienummer: 195341703

Inspectierapport. Kinderopvang Allkidsz B.V. (KDV) Sporadenlaan 5 1060 ML AMSTERDAM Registratienummer: 195341703 Inspectierapport Kinderopvang Allkidsz B.V. (KDV) Sporadenlaan 5 1060 ML AMSTERDAM Registratienummer: 195341703 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 24-09-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Ukkie (KDV) Kloosterstraat 14 5988CK HELDEN Registratienummer 210291898

Inspectierapport Ukkie (KDV) Kloosterstraat 14 5988CK HELDEN Registratienummer 210291898 Inspectierapport Ukkie (KDV) Kloosterstraat 14 5988CK HELDEN Registratienummer 210291898 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Peel en Maas Datum inspectie: 12-11-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Kleurrijk (KDV) Pretoriusstraat 7 3851ZK ERMELO Registratienummer 609624684

Inspectierapport KDV Kleurrijk (KDV) Pretoriusstraat 7 3851ZK ERMELO Registratienummer 609624684 Inspectierapport KDV Kleurrijk (KDV) Pretoriusstraat 7 3851ZK ERMELO Registratienummer 609624684 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: ERMELO Datum inspectie: 16-09-2014

Nadere informatie

Inspectierapport. BSO Mirakel Pinoké (BSO) Jan Tooroplaan AE AMSTELVEEN Registratienummer:

Inspectierapport. BSO Mirakel Pinoké (BSO) Jan Tooroplaan AE AMSTELVEEN Registratienummer: Inspectierapport BSO Mirakel Pinoké (BSO) Jan Tooroplaan 46 1182 AE AMSTELVEEN Registratienummer: 134400586 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie: 18-03-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Sancta Maria (KDV) Kloosterstraat 73 4611MB BERGEN OP ZOOM Registratienummer 142723587

Inspectierapport Sancta Maria (KDV) Kloosterstraat 73 4611MB BERGEN OP ZOOM Registratienummer 142723587 Inspectierapport Sancta Maria (KDV) Kloosterstraat 73 4611MB BERGEN OP ZOOM Registratienummer 142723587 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Bergen op Zoom Datum inspectie: 17-11-2015

Nadere informatie

Inspectierapport nader onderzoek Landstede Kinderopvang KDV Doppejan (KDV) Bachlaan 8A 8031HL ZWOLLE Registratienummer

Inspectierapport nader onderzoek Landstede Kinderopvang KDV Doppejan (KDV) Bachlaan 8A 8031HL ZWOLLE Registratienummer Inspectierapport nader onderzoek Landstede Kinderopvang KDV Doppejan (KDV) Bachlaan 8A 8031HL ZWOLLE Registratienummer 126846200 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderopvang Allkidsz (KDV) Admiraal de Ruijterweg 58 1056 GL AMSTERDAM Registratienummer: 630058532

Inspectierapport. Kinderopvang Allkidsz (KDV) Admiraal de Ruijterweg 58 1056 GL AMSTERDAM Registratienummer: 630058532 Inspectierapport Kinderopvang Allkidsz (KDV) Admiraal de Ruijterweg 58 1056 GL AMSTERDAM Registratienummer: 630058532 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kdv Ienie Mienie (KDV) Paddeweg 24 2992CL BARENDRECHT Registratienummer 173357520

Inspectierapport Kdv Ienie Mienie (KDV) Paddeweg 24 2992CL BARENDRECHT Registratienummer 173357520 Inspectierapport Kdv Ienie Mienie (KDV) Paddeweg 24 2992CL BARENDRECHT Registratienummer 173357520 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: BARENDRECHT Datum inspectie: 07-02-2014

Nadere informatie

Inspectierapport. KDV 't Sprookjesland Amsterdam B.V. (KDV) Charlotte Brontestraat 46 1102 XE AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 440633990

Inspectierapport. KDV 't Sprookjesland Amsterdam B.V. (KDV) Charlotte Brontestraat 46 1102 XE AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 440633990 Inspectierapport KDV 't Sprookjesland Amsterdam B.V. (KDV) Charlotte Brontestraat 46 1102 XE AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 440633990 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Zuidoost

Nadere informatie

Inspectierapport Meerlnest Voorweg (KDV) Voorweg 49 2103SR HEEMSTEDE Registratienummer 228714357

Inspectierapport Meerlnest Voorweg (KDV) Voorweg 49 2103SR HEEMSTEDE Registratienummer 228714357 Inspectierapport Meerlnest Voorweg (KDV) Voorweg 49 2103SR HEEMSTEDE Registratienummer 228714357 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Heemstede Datum inspectie: 11-02-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kombinocare (KDV) Raadhuisstraat NA HOOGERHEIDE Registratienummer

Inspectierapport Kombinocare (KDV) Raadhuisstraat NA HOOGERHEIDE Registratienummer Inspectierapport Kombinocare (KDV) Raadhuisstraat 17 4631NA HOOGERHEIDE Registratienummer 120768525 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Woensdrecht Datum inspectie: 08-01-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Levenslust (KDV) Zeeweg 4 4681SN NIEUW-VOSSEMEER

Inspectierapport Kinderdagverblijf Levenslust (KDV) Zeeweg 4 4681SN NIEUW-VOSSEMEER Inspectierapport Kinderdagverblijf Levenslust (KDV) Zeeweg 4 4681SN NIEUW-VOSSEMEER Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: STEENBERGEN Datum inspectie: 30-06-2014 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport SKSG KDV Toverlantaarn (KDV) Rode Kruislaan CT GRONINGEN Registratienummer

Inspectierapport SKSG KDV Toverlantaarn (KDV) Rode Kruislaan CT GRONINGEN Registratienummer Inspectierapport SKSG KDV Toverlantaarn (KDV) Rode Kruislaan 73 9728CT GRONINGEN Registratienummer 142078499 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 12-08-2015

Nadere informatie

Inspectierapport SKSG Bengelhuus (KDV) (KDV) Noorderweg 61c 9804RL NOORDHORN Registratienummer

Inspectierapport SKSG Bengelhuus (KDV) (KDV) Noorderweg 61c 9804RL NOORDHORN Registratienummer Inspectierapport SKSG Bengelhuus (KDV) (KDV) Noorderweg 61c 9804RL NOORDHORN Registratienummer 158132257 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Zuidhorn Datum inspectie: 10-11-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport De Rammelaar (KDV) Oldenzaalsestraat 61 7551AP HENGELO OV Registratienummer 230098599

Inspectierapport De Rammelaar (KDV) Oldenzaalsestraat 61 7551AP HENGELO OV Registratienummer 230098599 Inspectierapport De Rammelaar (KDV) Oldenzaalsestraat 61 7551AP HENGELO OV Registratienummer 230098599 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: HENGELO Datum inspectie: 24-09-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie