Pedagogische kwaliteit 82

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogische kwaliteit 82"

Transcriptie

1 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 82 Doorstroom in het ROC Een kwestie van goed kiezen en doorzetten? Mechtild Derriks Margaretha Vergeer

2 Doorstroom in het ROC Een kwestie van goed kiezen en doorzetten? Mechtild Derriks Margaretha Vergeer

3 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Derriks M., Vergeer M.M. Doorstroom in het ROC Doorstroom in het ROC. Een kwestie van goed kiezen en doorzetten? Amsterdam: Kohnstamm Instituut. ISBN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Uitgave: Kohnstamm Instituut Plantage Muidergracht 24, Postbus 94208, 1018 TV Amsterdam Telefoon: Copyright Kohnstamm Instituut, 2010 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar stelt aan de LPC ten behoeve van Kortlopend Onderwijsonderzoek dat uitgevoerd wordt op verzoek van het onderwijsveld.

4 Inhoud Samenvatting 1 1 Context, vraagstelling en onderzoeksopzet Aanleiding Onderzoeksopzet en uitvoering 6 2 Kenmerken van de respons 11 3 Resultaten vragenlijstgegevens Factoren van invloed op studiestaken en studievoortgang Oordeel over de opleiding Maatregelen om studie-uitval te voorkomen Factoren die succesvol studeren bevorderen Factoren die succesvol studeren belemmeren 25 4 Resultaten aanvullende gesprekken Factoren die bevorderlijk zijn voor succes in het mbo Omstandigheden die de studie in het mbo bemoeilijken 28 5 Inventarisatie programma s en maatregelen Werkwijze Opbrengst 33 6 Resultaten panelgesprek De paneldiscussie 37 7 Conclusies 41 Bijlage 45 Literatuur 67 Publicaties in de reeks De Pedagogische Dimensie 69

5

6 Samenvatting Op verzoek van een ROC is aan de hand van vragenlijsten en gesprekken onderzocht welke factoren bepalend zijn voor succes en uitval van (allochtone) studenten in het mbo. De resultaten van het onderzoek bieden het ROC aanknopingspunten om gerichter maatregelen in te zetten om voortijdige uitval tegen te gaan. Informatie is verkregen van 204 studenten (uitvallers en niet-uitvallers). Van hen hebben 102 studenten het jaar succesvol afgemaakt (succesvolle studenten; bijna allemaal van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn) en 102 waren uitvallers. Van de uitvallers zijn 59 studenten vervolgens aan het programma M&Mplus gaan deelnemen. Factoren die een rol spelen bij uitvallen of blijven Voor de uitvallers vormen studentkenmerken (een factor die inhoudt dat de opleiding niet is wat de studenten er van verwacht hadden) de belangrijkste reden om met de opleiding te stoppen. Voor uitvallers en niet-uitvallers is de factor cultuur minder belangrijk dan studentkenmerken en opleidingskenmerken, maar voor de succesvolle studenten wél belangrijker dan voor de uitvallers. Succesvolle studenten ervaren naar eigen zeggen dus iets meer taalproblemen en iets minder steun van hun ouders en vinden vaker dat docenten onvoldoende rekening houden met hun cultuur dan de uitvallers. Bij de drie genoemde factoren zijn er binnen de uitvallers en niet-uitvallers geen verschillen tussen autochtone en allochtone studenten. De uitvallers en de niet-uitvallers verschillen niet in hun oordeel over de opleiding. Over de begeleiding die zij krijgen van mentoren/studieloopbaanbegeleiders en hun eigen betrokkenheid bij de opleiding (bijvoorbeeld de mate waarin zij serieus worden genomen) zijn beide groepen tamelijk positief. Bij de uitvallers is er een verschil tussen allochtone en autochtone studenten. Allochtone studiestakers zijn positiever over de studiebegeleiding en hun rol in het onderwijs dan autochtone uitvallers. Bevorderende factoren bij het voorkomen van studie-uitval Veel uitvallers vinden dat de school niets had kunnen doen om hun studie-uitval te voorkomen. Zij wijzen naar zichzelf: zij vinden de opleiding niks, zij hebben 1

7 problemen in hun privéleven, zij hebben teveel verzuimd. Voor zover er suggesties zijn gedaan over wat de school had kunnen doen om hun uitval te voorkomen, liggen deze op het vlak van betere (studieloopbaan)begeleiding en ondersteuning, duidelijker lessen, meer aandacht en een positievere houding bij docenten. De suggesties van de succesvolle studenten over maatregelen die de school kan nemen om uitval te verminderen, komen voor een groot deel overeen met die van de uitvallers. Ook zij zoeken het in meer hulp en begeleiding, meer aandacht en interesse voor de leerlingen, meer structuur in de lessen en een strengere aanpak en het (blijven) stimuleren en motiveren van leerlingen. Succesvolle studenten hebben aangegeven wat hen geholpen heeft bij het succesvol doorlopen van de opleiding. Persoonlijke kwaliteiten die helpen zijn volgens hen: behulpzaamheid en vriendelijkheid, geduld, doorzettingsvermogen, goed je best doen, je aan afspraken houden, goed kunnen samenwerken, slim zijn, goed en snel kunnen leren, ervaring hebben met zorg. Gezinsomstandigheden die helpen zijn: het goede voorbeeld van ouders, hulp, steun en stimulans van ouders en steun van overige familieleden. Driekwart van de succesvolle studenten geeft aan geen noemenswaardige problemen ervaren te hebben die hun belemmerden om de opleiding te blijven volgen. De overige 25% heeft heel uiteenlopende problemen ervaren. Rond de 10% heeft wel eens overwogen te stoppen, vooral vanwege privéproblemen. De gesprekken met enkele succesvolle studenten vormen een verdieping en ondersteuning van de via de vragenlijsten verkregen informatie. De ene helft van de geïnterviewden vindt specifieke maatregelen voor allochtone studenten niet nodig, de andere helft wel. De eerste groep vindt uitval geen kwestie van etniciteit maar van persoonlijkheid van de student. Ook vinden zij dat hier een taak ligt voor allochtone ouders: zij moeten meer interesse tonen voor hun studerende kind. Voorstanders van specifieke maatregelen vinden dat er iets op het gebied van de Nederlandse taal moet gebeuren. Beschikbare programma s Een tweede onderzoeksactiviteit bestond uit een beperkte inventarisatie van relevante programma s en maatregelen die als voorbeeld zouden kunnen dienen voor mogelijke maatregelen binnen het ROC gericht op het tegengaan van uitval en het bevorderen van de doorstroom van allochtone studenten. De zoektocht leverde een scala aan programma s en maatregelen op. Deze zijn in zeven categorieën ingedeeld, programma s en maatregelen gericht op: 1) schoolorganisatie en klassen- 2

8 management; 2) vaardigheden; 3) ouderbetrokkenheid; 4) binding met school; 5) op stage, beroep en toekomst; 6) de overgang vmbo-mbo; 7) de aanpak van verzuim. Naderhand bleek dat een aantal daarvan al door het ROC werden uitgevoerd. Paneldiscussie Ter afsluiting van het onderzoek is aan een panel van betrokken docenten gevraagd een reactie op de onderzoeksbevindingen te geven en daarbij specifieke aandacht te schenken aan de mogelijkheden die er zijn er voor de reguliere mbo docenten om allochtone leerlingen met meer succes in het mbo te laten doorstromen. Het docentenpanel herkent een aantal resultaten en een enkele ook niet. Het panel denkt niet dat studentgebonden factoren de belangrijkste redenen zijn om met de opleiding te stoppen, maar dat studenten het makkelijker vinden om te zeggen dat zij de verkeerde keuze gemaakt hebben dan toe te geven dat er andere zaken spelen. Wel herkend wordt dat veel studenten een verkeerd beeld hebben van wat ze met de opleiding uiteindelijk voor werk kunnen gaan doen. Volgens het panel is het mbo is hier mede debet aan. In de voorlichting heeft het leuke de overhand. Bij de bevinding dat succesvolle studenten meer cultuurgebonden problemen ervaren dan de uitvallers maakt het panel twee kanttekeningen. 1) Studenten moeten van een zeker niveau zijn om dergelijke problemen te kunnen zien. 2) Het is mogelijk dat de succesvolle studenten door hun opleiding meer met cultuurgronden problemen in aanraking komen. Tot de voorwaarden voor een succesvolle studieloopbaan rekent het panel een goede studiekeuze, maar zeker ook het beschikken over schoolvaardigheden, zoals op tijd komen. Verder zijn in het panelgesprek suggesties van studenten om uitval te voorkomen aan de orde geweest zoals het meer betrekken van allochtone ouders, een meer gestructureerde lesaanpak, meer aandacht voor de Nederlandse taal. Ook enkele suggesties uit de literatuur zoals het instellen van een studentenmentoraat en loopbaan oriëntatie en begeleiding zijn besproken. Het onderzoek wordt afgesloten met een aantal conclusies en aanbevelingen. 3

9 4

10 1 Context, vraagstelling en onderzoeksopzet 1.1 Aanleiding Voortijdig schoolverlaten is een probleem waar veel ROC s mee te maken hebben. Het mbo kent een relatief groot aantal allochtone studenten en schooluitval komt het meest voor onder allochtone leerlingen en in de grote steden. Indien de ROC s er in slagen om de schooluitval onder allochtone studenten effectief aan te pakken, levert dit een belangrijke bijdrage aan het succes en de integratie van allochtone leerlingen en sociale integratie in het algemeen. De vraag van een ROC naar een overzicht van effectieve aanpakken om uitval van allochtone studenten te voorkomen en doorstroom te bevorderen, is dan ook begrijpelijk en relevant ook voor andere ROC s. Een belangrijke vraag is echter in hoeverre het nodig is dat dergelijke maatregelen specifiek gericht zijn op allochtone studenten. In het algemeen wordt ervan uit gegaan dat de hoge uitval in de ROC s veroorzaakt wordt door een verkeerde keuze, het te hoge niveau, taalproblemen en het schoolklimaat. Ook factoren als een niet realistisch beroepsbeeld bij jongeren en dat het in het mbo lastig is om in de loop van het eerste jaar van opleiding te veranderen, dragen bij aan uitval. In hoeverre voor allochtone studenten nog andere factoren een rol spelen of dat de genoemde factoren een groter (negatief) effect hebben is niet bekend. Onvoldoende inzicht hierin maakt het lastig om te kunnen beoordelen of maatregelen effectief zijn anders dan het via trial and error van alles proberen en het monitoren van de resulterende uitvalcijfers. Specifieke maatregelen zouden immers en gericht moeten zijn op specifieke moeilijkheden (en mogelijkheden) en specifieke effecten moeten hebben. Het door middel van empirisch onderzoek beantwoorden van de vraag van het ROC is op dit moment ook lastig omdat uit een korte inventarisatie is gebleken dat in Nederland op ROC s de bedoelde maatregelen (nog) niet worden genomen. 5

11 Vraagstelling Gezien het belang van effectieve aanpakken en het ontbreken van een gefundeerd inzicht in de aard van de moeilijkheden van allochtone studenten in het mbo en daarbij passende effectieve maatregelen, wordt dit kortlopend onderzoek gericht op de beperktere vraag: Welke mogelijkheden zijn er om allochtone leerlingen met meer succes in het mbo te laten doorstromen? Om meer inzicht te krijgen in de aard van de problemen van allochtone studenten ligt de aandacht in het onderzoek vooral op de vraag wat succesvolle allochtone studenten onderscheidt van niet-succesvolle allochtone studenten. 1.2 Onderzoeksopzet en uitvoering Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is nagegaan welke factoren bepalend zijn voor uitval en succes van allochtone studenten in het mbo. De gegevens zijn verzameld met behulp van een vragenlijst. In nauw overleg met de aanvrager is besloten om de vragenlijst af te nemen bij studenten (uitvallers en nietuitvallers) van twee opleidingen van het ROC: - de opleiding Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2). - de opleiding Pedagogisch Werker (niveau 3 en 4). Met studenten van deze opleidingen die willen stoppen, wordt een exitgesprek gevoerd. Dit moment is gekozen om de uitvallende studenten uit de twee opleidingen de vragenlijst te laten invullen. De succesvolle studenten van deze opleidingen is aan het eind van het studiejaar de vragenlijst voorgelegd. Daarnaast is in overleg met het ROC besloten de vragenlijst te laten invullen door - studenten die stoppen met hun opleiding en vervolgens aan het programma M&Mplus gaan deelnemen. M&Mplus is een programma van het domein Maatschappelijke Dienstverlening en is gericht op deelnemers van niveau 2, 3 en 4 die willen stoppen met de opleiding maar nog niet kunnen doorstromen naar een andere opleiding, bijvoorbeeld omdat de deelnemer geen goed beeld heeft van zijn of haar mogelijkheden, de nieuwe opleiding vol is, of de opleiding maar één maal per jaar start. De deelnemers aan het programma M&Mplus vulden de vragenlijst in bij het intakegesprek voor M&Mplus. 6

12 Dataverzameling bij uitvallers en niet-uitvallers Bij potentiële uitvallers in het eerste jaar (studiejaar ) allochtone én autochtone is nagegaan wat de redenen voor uitval zijn. Hierbij is aandacht besteed aan verschillende redenen voor uitval. Studenten die hun opleiding tot en met het tweede of derde studiejaar (afhankelijk van de betreffende opleiding) hebben afgemaakt, worden in dit onderzoek als succesvolle studenten beschouwd. Bij succesvolle allochtone mbo-studenten is nagegaan in hoeverre de door uitvallers genoemde redenen voor hen minder of niet gelden. Daarnaast is hen een beperkt aantal open vragen voorgelegd waarbij zij konden beschrijven welke factoren bepalend zijn geweest voor het succes in het mbo. De factoren zijn onderscheiden naar: persoonlijke kwaliteiten, gezins- of familie omstandigheden, de vooropleiding, de huidige mbo-opleiding/instelling. Ook is gevraagd of er factoren zijn (geweest) die hun schoolloopbaan in het mbo hebben bemoeilijkt. Door de uitvallers te vergelijken met succesvolle studenten wordt voorkomen dat door uitvallers genoemde redenen ten onrechte worden geïnterpreteerd als werkelijke verklaringen van uitval. Door uitvallers genoemde factoren en omstandigheden zouden immers ook kunnen gelden voor succesvolle allochtone studenten. Voor de analyse van de oorzaken van de uitval van allochtone studenten zijn dus twee soorten informatiebronnen gebruikt: vragenlijstgegevens over uitval van de (potentiële) uitvallers en gegevens van succesvolle allochtone studenten. Vragenlijstconstructie Voor de (potentiële) uitvallers is een vragenlijst samengesteld met de volgende onderwerpen: - Redenen om (tijdelijk dan wel definitief) met de opleiding te stoppen - Uitspraken over de gang van zaken in opleiding - Suggesties voor maatregelen die de school kan nemen om uitval te voorkomen - Tevredenheid over voorbereiding in vmbo op mbo; Belang van mbo-diploma - Redenen om wel of niet aan M&Mplus deel te nemen - Achtergrondgegevens 7

13 Voor de succesvolle studenten is een vergelijkbare vragenlijst samengesteld. Deze lijst bevat de onderwerpen: - Factoren die van invloed kunnen zijn bij het studeren. Deze factoren komen overeen met de redenen die voor uitvallers van belang kunnen zijn bij de beslissing om (tijdelijk dan wel definitief) met de opleiding te stoppen. - Uitspraken over de gang van zaken in de opleiding - Factoren van invloed op het succesvol volgen van een opleiding - Problemen tijdens de studie - Suggesties voor maatregelen die de school kan nemen om uitval te voorkomen - Tevredenheid over voorbereiding in vmbo op mbo; Belang van mbo-diploma - Achtergrondgegevens Aan het slot van de vragenlijst konden studenten hun naam en telefoonnummer invullen indien zij bereid waren tot een telefonisch gesprek. Respons (potentiële) uitvallers en niet-uitvallers De vragenlijst voor (potentiële) uitvallers is in de loop van het jaar ingevuld door 102 studenten. Daarvan waren er 43 studie-uitvallers van opleidingen Welzijn, 59 waren deelnemers aan M&Mplus (afkomstig uit verschillende opleidingen). De vragenlijst voor de succesvolle studenten is aan het eind van het schooljaar ingevuld door 102 studenten die hun studiejaar hebben afgemaakt, 92 van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn en 10 van de opleiding Pedagogisch Werker. Aanvullende gegevens van succesvolle studenten Ter verdieping van de vragenlijst gegevens zijn gesprekken gevoerd met acht succesvolle studenten in het laatste jaar van hun opleiding. De interviews gingen over de vraag of en op welke manier de volgende factoren hun studie vergemakkelijkten dan wel bemoeilijkten: - Persoonlijke kwaliteiten - Gezins- of familieomstandigheden - De huidige mbo-opleiding/instelling Ook is gevraagd naar maatregelen die de school kan nemen om uitval te voorkomen en of daarbij specifieke maatregelen nodig zijn voor allochtone studenten. Inventarisatie maatregelen Een korte inventarisatieronde in de voorbereidingsfase van het onderzoek heeft niet geleid tot identificatie van projecten in het mbo die specifiek gericht zijn op de uitval en doorstroom van allochtone studenten. In het onderzoek is gerichter en 8

14 uitgebreider nagegaan welke projecten en maatregelen als voorbeeld zouden kunnen dienen voor mogelijke maatregelen binnen het ROC. Ter afsluiting: groepsgesprek met docenten De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn met vijf betrokken medewerkers besproken. Bij elk onderwerp was de invalshoek steeds of het resultaat met de eigen ervaringen overeenkwam en welke mogelijkheden er op dat punt zijn om allochtone leerlingen met meer succes in het mbo te laten doorstromen. 9

15 10

16 2 Kenmerken van de respons In dit hoofdstuk worden enkele achtergrondkenmerken van de uitvallers en nietuitvallers beschreven. Aan de uitvallers zijn daarnaast nog enkele specifieke vragen gesteld over de situatie bij het stoppen met de opleiding. Deze aspecten komen in de laatste paragraaf aan de orde. Gevolgde opleiding In onderstaande tabel staat het overzicht van de opleidingen waarmee de studenten zijn gestopt. De uitvallers zijn afkomstig uit verschillende opleidingen, vooral de opleiding Pedagogisch Werker en in iets mindere mate ook de opleidingen Veiligheid en Onderwijsassistent. De succesvolle studenten, hebben bijna allemaal een opleiding Helpende Zorg en Welzijn afgemaakt. Tien studenten hebben hun jaar in de opleiding Pedagogisch Werker afgemaakt. Tabel 1. Opleiding uitvallers en niet-uitvallers Uitvallers Niet-uitvallers n=102 n=102 PW Pedagogisch werker niveau 3/ Opleidingen Veiligheid niveau 2/3 13 Onderwijsassistent niveau 2/3/4 10 MMZ Medewerker maatschappelijke zorg niveau 8 3/4 Zorg en Welzijn niveau ICT niveau 4 8 SMD niveau 4 7 Sport en bewegen niveau 2/3 5 Verpleegkunde niveau 3/4 4 SPW 3 3 Detailhandel niveau 2 2 SPW4 1 SCW Sociaal cultureel werk niveau 4 1 Andere opleidingen (o.a. kapper, administratie, motorvoertuigen, doktersassistente ) 9 11

17 Niveau De uitvallers zijn in bijna gelijke mate gestopt met een opleiding op niveau 2, 3 of niveau 4 (zie onderstaande tabel). De niet-uitvallers hebben vooral een opleiding niveau 2 gevolgd. Tabel 2. Niveau uitvallers en niet-uitvallers Uitvallers n=102 Niet-uitvallers n=99 Niveau 2 30 (30%) 89 (90%) Niveau 3 36 (35%) - Niveau 4 36 (35%) 10 (10%) Leerjaar De studenten die de vragenlijst hebben ingevuld zijn voor driekwart gestopt in het eerste studiejaar (76%; zie onderstaande tabel). De succesvolle studenten hebben vooral het tweede leerjaar succesvol afgemaakt, een klein deel het eerste jaar. Tabel 3. Leerjaar van uitval; studiejaar niet-uitvallers Uitvallers n=102 Niet-uitvallers n=98 Leerjaar 1 78 (76%) 20 (21%) Leerjaar 2 17 (17%) 68 (69%) Leerjaar 3 5 (5%) 10 (10%) Leerjaar 4 2 (2%) Leeftijd De uitvallers zijn iets jonger dan de niet-uitvallers (zie onderstaande tabel). Ruim 60% van de uitvallers is tussen de 16 en 18 jaar, bij de niet-uitvallers is dat 28%. Bij de uitvallers is 27% 20 jaar of ouder, bij de niet-uitvallers is dat 48%. 12

18 Tabel 4. Leeftijd uitvallers en niet-uitvallers Uitvallers n=102 Niet-uitvallers n=90 16 jaar 15 15% jaar 25 24% 8 9% 18 jaar 23 22% 17 19% 19 jaar 12 12% 22 24% 20 jaar 10 10% 14 16% Ouder dan % 29 32% Sekse De niet-uitvallers zijn vooral vrouwelijke studenten (93%), de opleiding Helpende zorg en Welzijn wordt vooral door vrouwen gevolgd. Het percentage mannen onder de uitvallers is 42%. De uitvallers die de vragenlijst hebben ingevuld zijn afkomstig uit een variëteit aan opleidingen. Tabel 5. Geslacht uitvallers en niet-uitvallers Uitvallers n=99 Niet-uitvallers n=90 Man 42 (42%) 6 (7%) Vrouw 57 (58%) 84 (93%) Etniciteit Het is gebruikelijk om kinderen/jongeren met twee buiten Nederland geboren ouders of met 1 Nederlandse ouder en één buiten Nederland geboren ouder tot de allochtone jongeren te rekenen. Zo berekend is 62% van de uitvallers die de vragenlijst hebben ingevuld van allochtone herkomst. Van de succesvolle studenten die de vragenlijst hebben ingevuld, is 80% van allochtone herkomst (zie tabel xx). Tabel 6. Etniciteit uitvallers en niet-uitvallers Uitvallers n=100 Niet-uitvallers n=82 Autochtoon 38 (38%) 16 (20%) Allochtoon 62 (62%) 66 (80%) 13

19 Vooropleiding De uitvallers hebben vooral een vooropleiding in de kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg, de succesvolle studenten hebben vooral een basisberoepsgerichte leerweg als vooropleiding. Tabel 7. Vooropleiding uitvallers en niet-uitvallers Uitvallers n=103 Niet-uitvallers n=86 vmbo basisberoeps 17 (16%) 36 (42%) vmbo kaderberoeps 32 (31%) 13 (15%) vmbo gemengde leerweg 3 (3%) 6 (7%) vmbo theoretische leerweg 33 (32%) 12 (14%) mbo opleiding 13 (13%) 5 (6%) Andere opleiding 5 (5%) 14 (16%) Voorbereiding op mbo en belang mbo Alle studenten is gevraagd op een vierpuntsschaal aan te geven hoe tevreden zij zijn over de voorbereiding in het vmbo op studeren in het mbo. De antwoordalternatieven lopen van onvoldoende (1) tot voldoende (4). Eveneens op een vierpuntsschaal van helemaal niet belangrijk (1) tot heel belangrijk (4) konden zij aangeven hoe belangrijk zij het vinden om een mbo-diploma te behalen. De gemiddelde scores staan in tabel 8. Tabel 8. Voorbereiding op mbo naar type student Uitvallers n=98 Niet-uitvallers n=90 Verschil significant Voorbereiding op mbo s Belang mbo diploma De niet-uitvallers vinden dat zij in het vmbo beter zijn voorbereid op het mbo dan de uitvallers. Het verschil is statistisch significant (p=0.05). Uitvallers én niet-uitvallers hechten heel veel waarde aan het behalen van een mbodiploma. Op dit punt zien we geen verschillen. 14

20 Situatie bij studiestaken In onderstaande tabel staat weergegeven of de uitvallers gedwongen (een negatief studieadvies) dan wel vrijwillig met de studie zijn gestopt. Omdat de situatie bij studiestaken voor deelnemers aan M&Mplus anders is dan die voor de overige uitvallers zijn hun gegevens in onderstaande tabel apart weergegeven. Tabel 9. Situatie bij studiestaken Overige uitvallers n=42 Uitvallers deelnemers M&Mplus n=55 Negatief studieadvies 7 17% 13 24% Vrijwillig overgestapt naar andere opleiding binnen 6 14% het ROC Vrijwillig overgestapt naar andere ROC 7 17% Vrijwillig overgestapt naar M&Mplus 23 42% Anders 22 52% 19 34% Veel uitvallers hebben het antwoordalternatief anders aangekruist en nader toegelicht. De categorie anders bij de groep overige uitvallers omvat vooral stoppen wegens privé omstandigheden (11) (zoals zwangerschap, een overleden familielid, ziekte), vrijwillig stoppen (6) en een andere opleiding gaan volgen (5). In de categorie anders bij de deelnemers aan M&Mplus worden reden genoemd als de gekozen opleiding niet leuk meer vinden (8), deelnemen op advies van mentor (2) en kan nog niet naar andere opleiding (2). Overige uitvallers, overstap naar een andere opleiding De situatie rond het studiestaken maakt duidelijk dat lang niet alle studie-uitvallers ook stoppen met het volgen van onderwijs. Van de 42 studie-uitvallers geven er 18 (43%) aan dat zij de huidige opleiding verlaten, maar niet stoppen met onderwijs. Zij stappen over naar een andere opleiding, gaan naar een andere ROC of gaan op nog een andere manier verder met leren. 15

21 Redenen om wel of niet deel te nemen aan M&Mplus Een deel van de uitvallers is gaan deelnemen aan het programma M&Mplus, een ander deel niet. De uitvallers die niét zijn gaan deelnemen aan het programma M&Mplus, geven hiervoor de volgende redenen. - Ga andere opleiding volgen, ga naar andere school (13) - Ga (voorlopig) werken (4) - Zie nut er niet van in, ik weet wat ik wil (4) - Ben er niet bekend mee (3) De meest genoemde reden om niet naar M&Mplus te gaan is dus dat men een andere opleiding gaat volgen of naar een andere school gaat. De meeste genoemde reden (47 studenten) om wél deel te nemen aan het M&Mplus programma is, het zal geen verrassing zijn, dat de student daar hulp krijgt om uit te zoeken welke opleiding het beste bij hem of haar past. Om me te oriënteren op een andere opleiding Om me te helpen bij het maken van een goede keuze De overige redenen getuigen over het algemeen van iets minder eigen inbreng van de student zelf en het is soms de vraag of zij wel achter de beslissing staan. Ik ben nog leerplichtig Ik heb geen andere keus 16

22 3 Resultaten vragenlijstgegevens In dit hoofdstuk worden de resultaten van de vragenlijstafname beschreven. Eerst gaan we in op factoren die volgens de uitvallers een rol hebben gespeeld bij de beslissing om met de opleiding te stoppen. We vergelijken hun antwoorden met die van de niet-uitvallers, die hebben aangegeven in hoeverre dezelfde factoren een rol hebben gespeeld in hún studieloopbaan. Daarna vergelijken we het oordeel van de uitvallers over de opleiding met dat van de niet-uitvallers. 3.1 Factoren van invloed op studiestaken en studievoortgang Om mogelijke verschillen tussen groepen studenten te achterhalen kregen de uitvallers en de succesvolle studenten dezelfde 19 items (redenen/uitspraken) voorgelegd. In het eerste geval werd gevraagd of de genoemde reden van invloed was op het stoppen met de opleiding, in het tweede geval is gevraagd of de factor van invloed was bij het studeren aan de opleiding. Aan de uitvallers werd gevraagd hoe belangrijk elk van die redenen was bij de beslissing om tijdelijk dan wel definitief met de opleiding te stoppen. Aan de succesvolle studenten werd gevraagd aan te geven in hoeverre elke uitspraak voor hen van toepassing was. De antwoordalternatieven liepen van helemaal niet belangrijk (1) tot heel belangrijk (4) bij de groep uitvallers en van klopt helemaal niet (1) tot klopt helemaal (4) bij de succesvolle studenten. Factor analyse laat zien dat er drie factoren aan de 19 items ten grondslag liggen. Een factor die we als cultuur omschrijven, een factor opleidingskenmerken en een factor studentkenmerken. Elke factor bestaat uit een aantal samenhangende items die een schaal vormen. De interne consistentie van de drie schalen is redelijk (0.74) tot goed (0.86). De schaal cultuur omvat 8 items met een interne consistentie van De acht items uit deze schaal zijn: Op de stageplek was weinig begrip voor mijn cultuur Ik ervaar taalproblemen De docenten houden onvoldoende rekening met mijn cultuur Te weinig steun van mijn ouders/verzorgers Ik moet thuis teveel helpen 17

23 Er is thuis weinig rust of ruimte om mij huiswerk te maken De opleiding is te moeilijk Te weinig praktijkvakken De schaal opleidingskenmerken omvat 7 items met een interne consistentie van De zeven items uit deze schaal zijn: Te weinig duidelijkheid voor studenten Te weinig begeleiding bij mijn studieloopbaan Te weinig begeleiding bij persoonlijke problemen De docenten zijn onvoldoende betrokken De manier van leren sprak me niet aan Geen geschikte stageplaats Slechte begeleiding tijdens de stage De schaal studentkenmerken omvat 4 items met een interne consistentie van De vier items uit deze schaal zijn: De opleiding is niet wat ik had verwacht De vakken spreken me niet aan Wat je met de opleiding kunt bereiken spreekt me niet aan Ik ben niet gemotiveerd om verder te leren Voor elke schaal zijn de gemiddelde scores berekend. Hoe lager de score op een schaal, hoe minder problemen studenten op dit terrein hebben ervaren, en hoe hoger de score op een schaal, hoe vaker studenten problemen op dit terrein hebben ervaren. Verschillen tussen de uitvallers en de niet-uitvallers Bij de schalen studentkenmerken en cultuur zien we verschillen tussen de uitvallers en de niet-uitvallers (p=0.05). Tabel10. Schaalscores invloeden op studiestaken Uitvallers n=98 Niet-uitvallers n=90 Verschil significant Schalen gemiddelde gemiddelde Cultuur s Opleidingskenmerken Studentkenmerken s 18

24 De uitvallers scoren het hoogst op de factor studentkenmerken, de factor die aangeeft dat de opleiding niet is wat de studenten er van verwacht hadden. We zien bij de uitvallers een significant hogere score op deze factor dan bij de niet-uitvallers. Deze uitkomst ligt in lijn der verwachting: factoren die te maken hebben met het feit dat de opleiding niet is wat de student ervan verwacht had en dat de vakken de student niet aanspreken, zullen voor de studiestakers belangrijker zijn dan voor de studenten die de opleiding wél afmaken. Op grond van deze bevinding kan geconcludeerd worden dat de succesvolle studenten het vaakst een opleiding volgen die hen aanspreekt en waarvoor zij gemotiveerd zijn, en dat de studenten die met de opleiding zijn gestopt dat het meest doen omdat de studie hen niet aanspreekt en zij er niet voor gemotiveerd zijn. Opmerkelijk is tot slot dat studentkenmerken de belangrijkste factor vormen bij het stoppen met een studie, meer dan kenmerken van de opleiding. Studenten hebben dus over het algemeen niet de neiging het feit dat zij voortijdig met de opleiding stoppen aan de opleiding toe te schrijven. In beide groepen studenten is de gemiddelde score op de factor cultuur lager dan die voor opleidingskenmerken en studentkenmerken. Deze factor speelt dus een minder belangrijke rol dan de twee andere factoren bij studeren en stoppen. We zien bij de niet-uitvallers een significant hogere score op deze factor dan bij de uitvallers. Succesvolle studenten ervaren dus iets meer taalproblemen, ervaren iets minder steun van hun ouders en vinden vaker dat docenten onvoldoende rekening houden met hun cultuur dan de uitvallers, maar slagen er desondanks in hun jaar met succes af te ronden. Verschillen tussen allochtone en autochtone studenten In tabel 11 staan voor de uitvallers en de niet-uitvallers de gemiddelde scores op de schalen, onderscheiden naar allochtone en autochtone studenten. Autochtone uitvallers scoren iets hoger op studentkenmerken en kenmerken van de opleiding dan allochtone uitvallers, maar de verschillen zijn niet statistisch significant. 19

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Het einde van pesten op school in zicht?

Het einde van pesten op school in zicht? KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 77 Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen Ewoud Roede Charles Felix Het einde van pesten op

Nadere informatie

Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders

Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 71 Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders Dr. C. Klaassen Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders Dr. C. Klaassen CIP-GEGEVENS

Nadere informatie

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? De opbrengsten van begeleiding door ouderejaarsstudenten in het mbo Régina Petit, Maren Thomsen en Ellen

Nadere informatie

Grenzen aan de pedagogische taak van de docent

Grenzen aan de pedagogische taak van de docent KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 80 Grenzen aan de pedagogische taak van de docent Een verdeling van taken binnen de school en tussen school, ouders, jeugdzorg en politie Wiel Veugelers

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Onderzoeksrapport in het kader van de pilot Economie binnen het project Flexibilisering aansluiting MBO-HBO T. Luken I. Newton Amsterdam: NOA/VU februari

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

Vrijwillige ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie

Vrijwillige ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie Vrijwillige ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie Een literatuuronderzoek naar effectieve methodieken en praktijken Marian van der Klein Fabian Dekker Augustus 2011 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Onderpresteren onder de loep

Onderpresteren onder de loep 8 Doorlopende leerlijnen José van der Hoeven, Esther de Boer en Gert ten Hove Onderpresteren onder de loep Onderzoeksrapportage project Beroepsidentiteit en Persoonlijkheidsontwikkeling havo-vwo 28-21

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders. Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck

OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders. Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders Mechtild Derriks Guuske Ledoux Marianne Overmaat Edith van Eck OMGAAN MET VERSCHILLEN Competenties van leerkrachten en schoolleiders

Nadere informatie

www.sellevanderwoude.nl

www.sellevanderwoude.nl PERSPECTIEF OP WERK PERSPECTIEF OP WERK Onderzoek naar het arbeidsperspectief in relatie tot de uitstroombestemming van leerlingen uit het praktijkonderwijs 12 juni 2015 Drs. Selle L. van der Woude www.sellevanderwoude.nl

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Studeren zonder grenzen?

Studeren zonder grenzen? Studeren zonder grenzen? Dr. E.P.W.A. Jansen Dr. M. Bruinsma S.R. van der Werf december 2005 Universitair Onderwijscentrum Groningen Postbus 800 9700 AV Groningen Telefoonnummer: 050-3632000 e-mail:e.pw.a.jansen@rug.nl

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Studiekeuze en studiesucces

Studiekeuze en studiesucces Studiekeuze en studiesucces Een selectie van gegevens uit de Startmonitor over studiekeuze, studieuitval en studiesucces in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van SURF-Studiekeuze123 Jules Warps

Nadere informatie

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Colofon Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Auteurs Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo Over leerloopbanen en loopbaanleren Loopbaancompetenties in het (v)mbo F. Meijers, M. Kuijpers & J. Bakker Februari 2006 Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: Samenwerkende brancheorganisaties beroepsonderwijs

Nadere informatie

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Rapportage op basis van de Startmonitor 2008-2009 Onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur arbeidsmarkt (SBO) Jules Warps

Nadere informatie

Meer Betrokken Ouders

Meer Betrokken Ouders Meer Betrokken Ouders Kwalitatief onderzoek naar ouderbetrokkenheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen

Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen Twee onderzoeken in het kader van de BOPOprogrammalijn

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK. Onderwijs en samenleving 90. De pedagogische voorbeeldfunctie. van de leerkracht. Dr. C. Klaassen

KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK. Onderwijs en samenleving 90. De pedagogische voorbeeldfunctie. van de leerkracht. Dr. C. Klaassen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 90 De pedagogische voorbeeldfunctie van de leerkracht Dr. C. Klaassen De pedagogische voorbeeldfunctie van de leerkracht Dr. C. Klaassen CIP-GEGEVENS

Nadere informatie