Jaardocument 2014 Stichting Lindenhout

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2014 Stichting Lindenhout"

Transcriptie

1 Jaardocument 2014 Stichting Lindenhout Deel 1: maatschappelijk verslag 2014 Deel 2: jaarrekening 2014 Deel 3: bijlagen 2014 Arnhem, Vastgesteld door de Raad van Bestuur, 23 april 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht, 23 april

2 2

3 Jaardocument 2014 Stichting Lindenhout Deel 1: maatschappelijk verslag VOORWOORD 1 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE KERNPRESTATIES SAMENVATTING KERNPRESTATIES HULPVERLENING Volume hulpverlening Productiviteit Effectiviteit PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN, INSPANNINGEN EN RESULTATEN DIALOOG MET STAKEHOLDERS KLANTGESTUURD EN KLANTGERICHT FACILITEREN INNOVATIE PARTNERS TOEZICHT, BESTUUR EN ZEGGENSCHAP BESTUUR EN MANAGEMENT RAAD VAN TOEZICHT RAAD VAN BESTUUR MEDEZEGGENSCHAP BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES HULPVERLENING KWALITEIT Kwaliteit en veiligheid Kwaliteit van zorg Klachten Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk FINANCIEEL BELEID Hoofdlijnen financieel beleid Positie op balansdatum Toekomstverwachtingen

4 VOORWOORD LINDENHOUT IN TRANSFORMATIE 2014 was in veel opzichten het jaar voorafgaand aan de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Lindenhout heeft dit jaar benut om de transformatie van de jeugdzorg centraal te stellen en gestalte te geven. Dit werd concreet in een nieuw ontwerp van de organisatie, het opnieuw inrichten van de bedrijfsvoering en administratieve organisatie, met het doel om professionals optimaal te faciliteren in hun uitvoerende werk, waardoor kinderen en gezinnen goed geholpen kunnen worden. De dienstverlening van Lindenhout is tegen het licht gehouden en het assortiment is opnieuw bepaald, zodanig dat deze op maat aansluit op gemeentelijke wijkteams. De wijze waarop Lindenhout transitie en transformatie vormgeeft is opnieuw en nog steeds ingekleurd door de overtuiging dat kinderen thuis horen, of thuis bij een ander wanneer het opvoederschap door ouders met andere opvoeders gedeeld moet worden, in het belang van kinderen. Deze intrinsieke overtuiging werkt als een kompas: zij helpt om de eigen kracht van gezinnen en jeugdigen te gebruiken en te versterken, om de opvoedcontext van kinderen en jongeren centraal te stellen en hulp en ondersteuning daar naartoe te brengen in plaats van het kind uit de context te halen. Transformatie: Wonen en Opgroeien In 2014 is een reorganisatie doorgevoerd die tot doel had het zorgaanbod van Lindenhout te transformeren conform de maatschappelijke opdracht: nadruk op hulp in de eigen omgeving, versterken van eigen kracht en regie van ouders, minder residentiële plaatsingen en ontschotting door samenwerking met andere sectoren en expertise. Lindenhout heeft vrijwel alle residentiële capaciteit afgebouwd of omgebouwd naar ambulant hulpaanbod en uitbreiding van vervangend wonen in de pleegzorg of gezinshuizen. Via deze inhoudelijke reorganisatie is tevens bereikt dat het kostenniveau substantieel omlaag gebracht is. Hierdoor stond Lindenhout goed voorgesorteerd op de verwachte krimp van het budget zoals die zich in de Regionale Transitie Arrangementen aftekende. Weerbarstige werkelijkheid: inkoop, dialoog en bureaucratie De inkoop door gemeenten kwam relatief laat in het jaar op gang. Oorzaak hiervan was divers, maar dominant was de onduidelijkheid over het beschikbare budget en de onbekendheid van gemeenten met inkoop van jeugdzorg. Er is over en weer flink geïnvesteerd in het opbouwen van de relatie en vertrouwen in elkaar. Lindenhout heeft aan iedere relevante gesprekstafel gezeten en actief geparticipeerd in de dialoog en samenwerking. Kennis is gedeeld, inzichten uitgewisseld en inzage gegeven in huidige werkwijzen, kostenstructuren en beschikbare gegevens. De oorspronkelijke gemeenschappelijkheid uit de Regionale Transitie Arrangementen bleef deels overeind, maar werd deels vervangen door unieke werkwijzen per gemeente. Het resultaat is een tomeloze bureaucratie die zich eind 2014 in alle hevigheid openbaarde. 4

5 Het is gelukt om een administratieve organisatie in te richten die deze bureaucratie aankan, inclusief een budgetplafondpiepsysteem. Opnieuw reorganiseren Na de zomer tekende zich het scenario af dat er aanzienlijk minder budget beschikbaar zou zijn voor Lindenhout in Bovendien werd duidelijk dat daadwerkelijk geleverde productie de maat voor financiering zou worden, althans in de meeste gemeenten. Het onvoorspelbare effect van werking van de wijkteams op de vraagontwikkeling maakte eens te meer duidelijk dat Lindenhout opnieuw moest reorganiseren. In november 2014 werd besloten tot de meest ingrijpende reorganisatie die Lindenhout ooit doormaakte: een substantieel deel van de medewerkers werd boventallig verklaard. Deels omdat hun functie ophield te bestaan (vooral management en ondersteunende diensten), deels omdat er een forse reductie in de functiegroepen primair proces plaats moest vinden. De reorganisatie is uitgevoerd langs de lijn van het nieuwe ontwerp van de organisatie; drie organisatieonderdelen vormen het nieuwe Lindenhout: Wijk & Buurt, Wonen & Opgroeien en Lindenhout Facilitair. Wat er ook speelt, laat het de kinderen zijn (Loesje) In 2014 is heel veel aandacht en energie gegaan naar organisatiegedoe; onvermijdelijk en noodzakelijk, met iedere keer voor ogen dat kinderen, jeugdigen en hun ouders onvoorwaardelijk verdienden het middelpunt te zijn. Het is gelukt om ook in 2014 veel kinderen te helpen en het zorgaanbod kwalitatief aantoonbaar te verbeteren. Het systematisch sturen op kwaliteit en veiligheid is in 2014 stevig verankerd in het werk van Lindenhout. Transparantie Naast jaardocument en jaarrekening heeft Lindenhout ervoor gekozen om de Verklaring over de jaarrekening van de onafhankelijke accountant EY toe te voegen aan de openbare documenten. Volledigheid en transparantie streeft Lindenhout na in haar verantwoording. Visie en missie Dit jaardocument omvat de activiteiten van de Stichting Lindenhout en de Beheerstichting Vrienden van het Werk van Johannes van t Lindenhout. Lindenhout biedt geïndiceerde hulp in het kader van de Wet op de jeugdzorg in de provincies Gelderland en Overijssel. Lindenhout is erkend als toegelaten instelling in het kader van de AWBZ. Lindenhout levert diensten, projecten en biedt hulpverlening in gemeenten in het kader van het jeugdbeleid / de WMO of anderszins. Lindenhout werkt vanuit de visie kinderen horen thuis en als dat (even) niet kan, zo thuis mogelijk. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen opvoederschap en ouderschap: ouders blijf je altijd, het opvoederschap wordt soms voor korte of langere tijd gedeeld met anderen: pleegouders, gezinshuisouders en professionals. Lindenhout stelt de opvoedcontext van kinderen als plaats van handeling en interventie centraal. Vanuit bovenstaand perspectief presenteert Lindenhout haar jaardocument. Annet van Zon Raad van Bestuur. 5

6 1 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE Verslagleggende rechtspersoon Stichting Lindenhout Adres Heijenoordseweg 1 Postcode 6813 GG Plaats Arnhem Telefoonnummer Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Rechtsvorm Stichting De activiteiten van Lindenhout betreffen in 2014 hoofdzakelijk provinciale geïndiceerde jeugdzorg en preventie in het kader van het jeugdbeleid. Lindenhout biedt ambulante hulp en trainingen, residentiële hulp, daghulp en pleegzorg. De doelstelling van Lindenhout ligt vast in de statuten: Artikel 2 (Bron: statuten Lindenhout) De stichting stelt zich ten doel het oprichten, verstrekken of instandhouden van voorzieningen op het gebied van jeugdzorg en het verrichten van activiteiten gericht op het bij jeugdigen voorkomen, verminderen of opheffen van problemen of stoornissen van lichamelijke, geestelijke, sociale of pedagogische aard die hun ontwikkeling naar volwassenheid ongunstig kunnen beïnvloeden. De stichting is voorts bevoegd tot al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting gaat bij het nastreven van haar doel uit van de gelijkwaardigheid van alle in Nederland aanvaarde en erkende levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuigingen, opdat een ieder op grond van de eigen overtuiging, verdraagzaam jegens anderen, tot verwerkelijking van het doel van de stichting een bijdrage kan leveren. De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting kent het Raad van Toezichtmodel en wordt bestuurd door de eenhoofdige Raad van Bestuur. Lindenhout heeft een Raad van Medewerkers (Ondernemingsraad). Ook is er een Raad van Cliënten, samengesteld uit (ex-)cliënten, ouders en niet-cliënten, met een eigen agenda die de strategische aspecten in de uitvoering van het werk kritisch beschouwt en van adviezen voorziet. De Raad van Pleegouders is het medezeggenschapsorgaan van pleegouders. Lindenhout kent met ingang van 2015 een indeling in 3 gebieden voor jeugdhulp in Wijk & Buurt: Arnhem, Achterhoek en IJssel/Food Valley alsmede een eenheid Wonen & Opgroeien waarin pleegzorg en gezinshuizen zijn ondergebracht. Het managementteam in 2014 wordt gevormd door de regiomanagers, de manager Mensen & Middelen en het hoofd Kenniscentrum. Het MT wordt 6

7 voorgezeten door de bestuurder. In 2015 zal het MT gevormd worden door de gebiedsmanagers, de manager Wonen & Opgroeien en de directeur bedrijfsvoering met daaraan toegevoegd de bestuurssecretaris en de projectleider Innovatie. Bestuur en management worden ondersteund door bestuurs- en managementondersteuning, de procesgroep Klant & Kwaliteit en de procesgroep Middelen. De procesgroepen ondersteunen tevens het primaire proces. Verslaglegging 2014 Het jaardocument heeft betrekking op alle rechtspersonen met dezelfde beleidsbepalende zeggenschap. Dit betreft de volgende rechtspersonen: Stichting Lindenhout; Beheerstichting Vrienden van het Werk van Johannes van t Lindenhout. Lindenhout en de beheerstichting kennen één bestuurlijk kader en één bevoegdheids- en beslisstructuur. Lindenhout participeert met de stichtingen Karakter en GGNet in de Stichting De Springplank. Deze Stichting valt buiten het werkingsgebied van dit jaardocument. 7

8 2 KERNPRESTATIES In het overzicht van kernprestaties worden gegevens over volume en effectiviteit van hulpverlening, personeel en opbrengsten gepresenteerd. 2.1 SAMENVATTING KERNPRESTATIES Unieke cliënten, die hulp hebben gehad van Lindenhout in het betreffende jaar Aantal medewerkers per 31 december Medewerkers per 31 december in fte Totaal subsidiebaten x ,2 44,6 44,6 2.2 HULPVERLENING VOLUME HULPVERLENING De geleverde hulpverlening wordt inzichtelijk met cijfers over het aantal geholpen cliënten, het aantal gestarte modules, het aantal wachtende cliënten en de gemiddelde hulpduur. Instroom in zorg, uitstroom uit zorg De onderstaande grafiek laat de ontwikkeling zien van het aantal unieke cliënten (instroom en uitstroom). Het betreft het aantal unieke cliënten per maand Instroom Uitstroom 8

9 Instroom van nieuwe cliënten totaal Regio Regio Achterhoek Regio Arnhem Regio IJsselvallei Regio Foodvalley Totaal Ten opzichte van 2013 is de instroom met 13% gedaald. Voor een deel is dit terug te voeren op het opbouwen van voorliggend hulpaanbod, bijvoorbeeld bij scholen of in gemeenteteams, als voorbereiding op de transitie. Voor een ander deel ligt de oorzaak in de afbouw van aanbod, ook in aanloop naar de transitie. Instroom van nieuwe cliënten Provincie Gelderland Met de Provincie Gelderland is afgesproken dat in 2014 tenminste 1080 unieke nieuwe cliënten instromen. Dit is het aantal jeugdigen dat (op)nieuw start met zorg en de voorafgaande 180 dagen geen provinciaal gefinancierde jeugdzorg van Lindenhout ontving. Dit aantal is exclusief buitenprovinciale cliënten. Het totaal aantal in 2014 ingestroomde cliënten in Gelderland (provinciaal geïndiceerd) is Afgezet tegen de norm van 1080 betekent dit dat 21% meer cliënten in zorg zijn genomen dan overeengekomen. Aantal gestarte modules (verdeling over de zorgvormen) Ambulant Ambulante spoedhulp Dagbehandeling Observatie Pleegzorg Residentieel In absolute aantallen is het aantal gestarte modules in 2014 met ca. 16% gedaald ten opzichte van De daling is procentueel gezien het grootst bij de observatiemodules, gevolgd door daghulp en residentiële hulp. 9

10 Het aantal gestarte modules ziet er uitgesplitst naar financier zo uit: Provincie Gelderland Jeugdhulp zonder Overijssel via Pactum Overige Provincies Anders gefinancierd indicatie Ambulante hulp Ambulante spoedhulp Daghulp Observatie 8 27 Pleegzorg Residentieel Totaal In absolute aantallen is het aantal gestarte modules in 2014 met ca. 17% gedaald ten opzichte van Uitstroom van cliënten Regio Regio Achterhoek Regio Arnhem Regio IJsselvallei Regio Veluwe Totaal Ook de uitstroom is afgenomen, maar veel minder dan de instroom, namelijk met 4%. Een verklaring is dat met name de lichte en korterdurende zorg in mindere mate door Lindenhout wordt uitgevoerd. Voorliggende voorzieningen nemen dit deels over. Aantal beëindigde modules Het aantal modules is groter dan het aantal (unieke) cliënten, omdat één cliënt meestal meer modules ontvangt. Cliënten in verblijf worden in beginsel altijd ook ambulant begeleid. Modules verschil 2014 t.o.v Ambulant % Ambulante spoedhulp % Daghulp % Observatie % Pleegzorg % Residentieel % Totaal % 10

11 Aantal geholpen jeugdigen De vorig jaar ingezette daling van het aantal geholpen cliënten zette in 2014 door. De daling is 7% ten opzichte van Unieke cliënten, die hulp hebben gehad van Lindenhout in het betreffende jaar Mutatie t.o.v. voorgaand jaar -7% -2,5% -1,5% +1,5% +11% Wachtenden De trend over de afgelopen drie jaar is zichtbaar in de volgende grafiek: In het aantal wachtenden is geen specifieke trend te ontdekken. Waar na aanmelding langer wordt gewacht dan 9 weken is dit altijd in overleg met de cliënt, soms op verzoek van de cliënt. De risico s voor veiligheid van het kind worden ingeschat. Indien er aanleiding hierin wordt gevonden om direct hulp in te zetten, gebeurt dit. De afname van het aantal medewerkers in de loop van het jaar heeft in 2014 nog niet geleid tot oplopende wachtlijsten. 11

12 Externe wachtlijst >6 weken naar zwaartse zorgvorm Regio Ambulant Daghulp Pleegzorg Residentieel Totaal Het beeld blijft redelijk stabiel ten opzichte van voorgaande jaren PRODUCTIVITEIT De aanmeldingen voor geïndiceerde jeugdzorg zijn de laatste jaren iets afgenomen. Ook het aantal medewerkers is gedaald. De productiviteit per medewerker is licht gestegen. Productiviteit per medewerker Gemiddeld aantal fte Aantal unieke cliënten Aantal cliënten per fte 9,10 8,77 8,69 Mutatie in % +3,8% +1,0% -0,6% EFFECTIVITEIT De effectiviteit van de geleverde zorg wordt binnen Lindenhout op basis van 3 prestatie-indicatoren gemeten, namelijk: Doelrealisatie Wijze van beëindiging Cliënttevredenheid Doelrealisatie behaald Resultaat doelrealisatie % 54% 58% deels behaald 34% 32% 31% onveranderd 12% 12% 10% verslechterd 1% 2% 1% 12

13 De percentages hebben betrekking op het aantal doelen waarbij een score geregistreerd is Aantal uitgestroomde cliënten Aantal unieke cliënten met één of meer doelen met score Percentage cliënten met één of meer doelen met score 57% 40% 28% Het aantal cliënten waarbij bij de doelen een score is ingevuld is flink gestegen in de afgelopen periode. In 2014 is hier extra aandacht aan besteed en het resultaat is te zien. Ten opzichte van het jaar 2013 is de stijging 17%. Wijze beëindiging Resultaat wijze beëindiging Zorg is in overeenstemming met de cliënt beëindigd 85% 82% Zorg is eenzijdig beëindigd door de cliënt Zorg is eenzijdig beëindigd door BJZ of door LH Zorg is beëindigd door ext. omstandigh/overmacht Reden onbekend: overig 5% 4% 2% 6% 6% 4% 2% 8% 5% 5% 1% 8% 83% Over de jaren heen wijzigt er niet zo veel in de resultaten van de wijze waarop de hulp beëindigd is Aantal uitgestroomde cliënten Aantal unieke cliënten met score wijze beëindiging Percentage cliënten met score wijze beëindiging 86% 91% 90% De respons op dit onderdeel van de effectmeting is over het algemeen goed. Wel zien we een lichte daling ten opzichte van het jaar 2013, di we niet eenduidig kunnen verklaren. Cliënttevredenheid De tevredenheid van cliënten wordt gemeten middels de Exit-vragenlijst Resultaat tevredenheid Jongere Rapportcijfer 7,8 7,7 7,8 Resultaat en toekomst 3,2 3,2 3,2 Verloop 3,4 3,4 3,5 Ouderfiguur Rapportcijfer 7,8 8,0 8,1 Resultaat en toekomst 3,2 3,2 3,3 Verloop 3,4 3,5 3,5 13

14 Als norm voor tevredenheid ouder hanteren we een 8. Mogelijke verklaring voor daling tot onder deze norm is dat in de module Ouderschap Blijft (die bij vechtscheidingen ingezet wordt) niet altijd beide ouders tevreden zijn. De scores hebben betrekking op een beperkt maar toenemend deel van de uitgestroomde cliënten, zoals is te zien in het volgende schema. Respons cliënttevredenheid Aantal uitgestroomde cliënten Aantal unieke cliënten met één of meer ingevulde lijsten Percentage cliënten met één of meer ingevulde lijsten 37% 30% 18% Ook aan dit onderdeel van de effectmeting heeft Lindenhout het afgelopen jaar extra aandacht besteed. Er is een duidelijke verbetering te zien in de respons, maar die is minder groot dan bij de doelrealisatie. Dit heeft mogelijk te maken met de wijze van meten: via een vragenlijst die een aantal weken na afloopt van de hulpverlening gestuurd wordt naar cliënten met het verzoek deze in te vullen en te retourneren. In 2015 wordt een nieuwe werkwijze geïntroduceerd met het doel een betere en meer tijdige respons te krijgen. 2.3 PERSONEEL Aantal medewerkers Het aantal medewerkers en het aantal FTE is in 2014 afgenomen. Dit is voornamelijk het gevolg van de reorganisatie Wonen en Opgroeien, waarin (semi)residentieel aanbod omgebouwd is naar ambulatn, pleegzorg en gezisnhuizen. Datum Aantal medewerkers Aantal FTE , , , ,05 De effecten van de reorganisatie Lindenhout in Transformatie vallen vooral in 2015 en laten een verdere afname zien tot ca. 280 fte. Lengte dienstverbanden De gemiddelde lengte van het dienstverband bedroeg eind ,1 jaar. Eind 2013 was dit nog 11,2 jaar. Eind 2012 was dit 10,2 jaar en ultimo ,6 jaar. Deze stijging is te verklaren uit de meerjarige krimp van de organisatie. Tijdelijke contracten worden zelden verlengd. Er zijn nagenoeg geen nieuwe medewerkers aangenomen. Bij het beëindigen van arbeidsovereenkomsten vanwege de reorganisaties worden de contracten van medewerkers met kortere dienstverbanden als eerste beëindigd na de afspiegeling. Daarnaast blijken medewerkers in deze economische onzekere tijd minder geneigd zijn van baan te switchen. De man/vrouw-verdeling 14

15 Jaar vrouwen mannen Totaal (79%) 97 (21%) (80%) 116 (20%) 567 Leeftijdsopbouw De gemiddelde leeftijd van de medewerkers eind 2014 is 45,9 jaar. Eind 2013 was dat 43,5 jaar. De gemiddelde leeftijd is vanaf 2008 jaarlijks gestegen. Dit valt enerzijds te verklaren door de personeelsafname; tijdelijke contracten, waar veelal jongere medewerkers voor zijn aangenomen, worden niet verlengd. Ook zijn er het afgelopen jaar veel leefgroepen gesloten. De gemiddelde leeftijd van medewerkers die op groepen werken is lager dan de leeftijd van medewerkers die elders in de organisatie werken. Ook de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd heeft invloed op de stijging van de gemiddelde leeftijd van medewerkers. Leeftijdsopbouw per leeftijdscategorie in procenten Leeftijd beroepsbevolking Jonger dan 25 jaar 0% 2% 3% 3% 11% jaar 19% 25% 25% 26% 22% jaar 29% 28% 28% 28% 24% jaar 25% 24% 26% 27% 26% 55 jaar en ouder 27% 21% 18% 16% 17% In- en Uitstroom (incl. ziektevervanging) Jaar Instroom (aantal medewerkers) Uitstroom (aantal medewerkers) Uitstroom (% van aantal medewerkers) % % % Ziekteverzuim personeel exclusief zwangerschapsverlof) Categorie Percentage 2014 Percentage 2013 Verzuim totaal personeel in loondienst 5,0% 5,5% Verzuim personeel met patiënt- c.q. cliëntgebonden functies in loondienst 5,5% 6,0% Het ziekteverzuimpercentage is in 2014 gedaald ten opzichte van

16 Openstaande vacatures Categorie Aantal vacatures per Totaal personeel 0 Personeel in cliëntgebonden functies 0 Verdeling personeel over soorten functies Het personeel is als volgt verdeeld over de functiecategorieën (conform indeling CAO Jeugdzorg): Jaar Primair Strategie, Ondersteunend Totaal proces beleid en organisatie (79%) 34(7%) 62(14%) 457 (100%) (81%) 43 (8%) 64 (11%) 567 (100%) Het percentage ondersteunend personeel is licht gestegen. Dit is het gevolg van het feit dat in de reorganisatie Wonen en Opgroeien veel personeel uit het primair proces is weggevloeid, waarbij zich een verschuiving heeft voorgedaan naar pleegouders en gezinshuisouders. De reorganisatie Lindenhout in Transformatie heeft als onderdeel een wijziging van de managementstructuur, waardoor het percentage primair proces in 2015 royaal stijgt. Fulltime/parttime Van de 457 medewerkers op zijn er 90 fulltime werkend (20%). De verdeling over de diensttijdfactoren is als volgt: Deeltijdfactor Aantal medewerkers Aantal medewerkers Tot 8 uur pw tot 16 uur pw tot 24 uur pw tot 32 uur pw tot 36 uur pw uur pw of meer Totaal

17 3 MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN, INSPANNINGEN EN RESULTATEN Lindenhout werkt vanuit de visie kinderen horen thuis en als dat (even) niet kan, zo thuis mogelijk. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen opvoederschap en ouderschap: ouders blijf je altijd, het opvoederschap wordt soms voor korte of langere tijd gedeeld met anderen: pleegouders, gezinshuisouders en professionals. Lindenhout wil de opvoedcontext van kinderen als plaats van handeling en interventie centraal stellen. 3.1 DIALOOG MET STAKEHOLDERS Het nieuwe jeugdzorglandschap vroeg in 2014 reeds om veelvuldige en intensieve afstemming met gemeenten op politiek, bestuurlijk en ambtelijk niveau. Hierdoor werd het mogelijk om met de ontwikkeling van de professionaliteit en organisatie zo goed mogelijk aan te sluiten op wat de samenleving van Lindenhout vraagt. Veel overleg is nodig om te waarborgen dat het hulpaanbod van Lindenhout bereikbaar en beschikbaar is wanneer nodig, omdat bestaande routines in 2015 zijn verdwenen. Goede verbindingen, aansluitingen, zijn een voorwaarde voor een succesvolle transformatie van de zorg, waarbij geen brokken gemaakt worden en jeugdigen en gezinnen de hulp krijgen die zij nodig hebben. In de huidige fase van transitie en transformatie is niet alleen de afstemming met gemeenten intensiever. Ook het overleg met toezichthouders zoals de Inspectie Jeugdzorg, werknemersorganisaties, ondernemingsraad, medezeggenschapsorganen van pleegouders, gezinshuisouders en cliënten is intensiever dan ooit. Maatschappelijk ondernemen Onder maatschappelijk ondernemen verstaat Lindenhout: gericht zijn op economisch goede prestaties, op effect voor cliënten en maatschappelijk rendement. Als tweede pijler staat de mens centraal: uiteraard de kinderen en gezinnen die ieder hun unieke verhaal inbrengen, maar ook de medewerkers van Lindenhout. Opleidingsmogelijkheden, beleid gericht op gezond aan het werk, de verbinding tussen flexibiliteit en sociale zekerheid in bijvoorbeeld het sociaal Plan van Lindenhout, dragen hieraan bij. De derde pijler betreft duurzaamheid. Duurzaamheid gaat over de oplossingen die geboden worden, met liefst langdurend effect. Daarnaast gaat duurzaamheid uiteraard over de ecologische omgeving. Lindenhout omarmt duurzaamheid als uitgangspunt voor de bedrijfsvoering. Bij de inkoop van voeding en bedrijfsbenodigdheden wordt duurzaamheid steeds als selectiecriterium meegenomen. Hierbij valt te denken aan het gebruik van fair trade producten, milieubelasting van printers en kopieerapparaten en bijvoorbeeld standaard dubbelzijdig kopiëren. We werken planmatig aan het installeren van energiezuinige verlichting. Een inkoopcontract met een leverancier van groene energie is afgesloten en we bevorderen bewustwording en energiezuinig gedrag door medewerkers. We doen een pilot met zonnepanelen. Werkplek-onafhankelijk werken wordt gestimuleerd en mogelijk gemaakt door mobiele apparatuur. Ons beleid is duurzaamheid integraal mee te nemen in al onze activiteiten. Bovenal helpt Lindenhout als maatschappelijke onderneming om maatschappelijke doelen te realiseren op doelmatige en rechtmatige wijze. 17

18 Netwerk als integratiemechanisme Het ondeelbare kind in zijn geschiedenis en context vraagt om integrale besturing van de organisatie en sturen op gehelen, zodanig dat de onderdelen samenhangend verbonden zijn. Netwerk als focus betekent dat Lindenhout beseft dat haar dienstverlening onderdeel uitmaakt van een groter geheel. Door diverse competenties en deskundigheden bijeen te brengen als een netwerk, kan integrale hulp aan kinderen en ouders geboden worden. De netwerken moeten mogelijk maken dat iedere keer de juiste oplossing op maat geboden kan worden, die recht doet aan de principes van eigen kracht en zelfregie van ouders en kinderen. De netwerken om kinderen en gezinnen heen worden gevormd door familie, buurt, school, werk, wijkteam, specialistische instellingen enz. Lindenhout wil onderdeel van deze netwerken zijn door professionaliteit, diensten en hulp te leveren. Soms zal Lindenhout in een netwerk de dominante organisatie zijn, soms zal een kleinere specialistische bijdrage geleverd worden. De netwerken moeten mogelijk maken dat iedere keer de juiste oplossing op maat geboden kan worden. 3.2 KLANTGESTUURD EN KLANTGERICHT FACILITEREN De wijze waarop Lindenhout als bedrijf georganiseerd is, moet optimaal mogelijk maken dat de dienstverlening en hulp als onderdeel van een netwerk geboden wordt. Dat is wat beoogd wordt: integrale hulp en zorg in netwerken waar Lindenhout deel van uitmaakt. Lindenhout maakt dit mogelijk via de goed opgeleide en geregistreerde professionals. Zij zijn degenen die op maat van het kind en zijn ouders in diens omgeving oplossingen realiseren. Daarbij maken zij gebruik van het assortiment van Lindenhout, maar zijn in staat om dit eclectisch in te zetten op basis van overweging en beslissing. De professionals doorzien de complexiteit van moeizame opvoeding, maken echt contact en geven een deskundig helpend antwoord, een steun in de rug en noodzakelijke confrontatie met wat echt over de grens is. Positionering en profiel Lindenhout profileert zich nadrukkelijk als netwerkpartner en aanbieder van specialistische ambulante interventies voor wijken en buurten. Lindenhout investeert in de versterking van specialistenteams door gerichte samenwerkingsverbanden met geselecteerde partners in te richten. Zo kan altijd een integraal antwoord gegeven worden, waarbij ieder het eigen specialisme inzet. Naast netwerkpartner in wijk & Buurt positioneert Lindenhout zich als aanbieder van zoveel mogelijk genormaliseerd Wonen en Opgroeien. Lindenhout biedt hierin maatwerk door het aanbieden van een lokaal gekleurd palet aan voorzieningen, waaronder pleegzorg, gezinshuizen en logeerhuizen, gericht op inclusie en aansluitend op de eigen leefwereld van kinderen en gezinnen. Vanuit de combinatie van specialistische ambulante hulp en Wonen en Opgroeien draagt Lindenhout bij aan het bieden van goede zorg met minder middelen. Concreet bijdragen aan gewoon thuis en zo thuis mogelijk. Geen statische residentiële voorzieningen, maar pedagogische inzet in buurten en wijken en het opbouwen van meer maatschappelijke woonvormen: wonen en opgroeien. 3.3 INNOVATIE De beste oplossing is steeds in de maak. Dit motto staat voor het innovatieve karakter van Lindenhout: steeds op zoek naar verbeteringen en waar mogelijk vernieuwing van het aanbod, het liefst in samenwerking met partners waaronder ook Kennisinstituten, Hogescholen en Universiteiten. 18

19 Door de grote aandacht die in 2014 uit is gegaan naar de reorganisaties en overige voorbereiding op de transitie, is het aandeel in innovatie en kennisontwikkeling dit jaar iets minder groot geweest dan gewenst. Desondanks is de door Lindenhout ontwikkelde schaal om de effectiviteit van opvoedvaardigheden (AVEO) te meten, verder gebracht en nu vast onderdeel van de kwaliteitsmetingen van Lindenhout. In samenwerking met de lectoraten van de HAN, met name Werkzame factoren in de zorg is tevens een onderzoekslijn gestart om de zogenaamde Breakdown in pleeggezinnen te voorkomen (vroegtijdige en ongewenste beëindiging van de pleegplaatsing). Ook zijn we inmiddels toe aan de validatie van de JeugdAlliantieSchaal (JAS), een instrument waarmee de kwaliteit van de alliantie tussen cliënt en hulpverlener in beeld komt. Lindenhout werkt samen met Cardea, Rivierduinen, Yorneo, Bascule en de Universiteiten van Maastricht en Groningen aan een RCT om de training PMTO (Parent Management Training of Oregon0 bewezen effectief te krijgen. Deze training versterkt de opvoedvaardigheden van ouders die een kind opvoeden met complex en problematisch gedrag. Met het NJI werkt Lindenhout samen aan diverse richtlijnen, waaronder voor Ouderschap Blijft. Op initiatief van Lindenhout onderzoekt de Universiteit van Amsterdam (Zijlstra Center) de maatschappelijke meerwaarde (public value) van jeugd- en opvoedhulp. Met name komt in dit onderzoek aan de orde hoe je de public value kunt bepalen én waarderen. Op het gebied van de herinrichting van de administratieve organisatie en bedrijfsvoering heeft Lindenhout volop kennis gedeeld met gemeenten en collega-instellingen inzake budgetplafondpiepsystemen en inrichting van de facturatieprocessen en dergelijke. 3.4 PARTNERS Lindenhout werkt samen met en in de stichting Branche Jeugdzorg Gelderland aan onder meer uniformering van de informatievoorziening en verantwoordingsrapportages ten behoeve van stakeholders en overheden. De Branche Jeugdzorg is in 2014 nadrukkelijk in gesprek geweest met de G7, het ambtelijke en bestuurlijke overleg van de 7 jeugdzorgregio s in Gelderland waarin de 56 gemeentes vertegenwoordigd zijn. De inspanning is nadrukkelijk geweest om nutteloze bureaucratie na de transitie te voorkomen. Dat is nog niet succesvol. Tevens heeft de Branche zich ingespannen om een aantal producten op bovenregionaal niveau ingekocht te krijgen. Dat is gelukt voor de Spoedzorg en voor de residentiële 3-milieuvoorzieningen. Lindenhout is één van de drie partners in stichting De Springplank, waar op één locatie in Apeldoorn orthopedagogische daghulp, verblijf, diagnostiek en ambulante hulp wordt geboden, in samenwerking met stichting Karakter (kinder- en jeugdpsychiatrie) en stichting GGNet (GGZjeugd). Met beide stichtingen wordt samengewerkt in het kader van overlappende problematiek en multi-probleemgezinnen en consultatie van de psychiater. Lindenhout participeert in PACT, een landelijk ontwikkelprogramma, dat investeert in de pedagogische omgeving van jonge kinderen door de kwaliteit van de medewerkers te versterken. Het project gebruikt de expertise vanuit kinderopvang, onderwijs en zorg. Wetenschap en praktijk trekken samen op. PACT werkt aan de kwaliteit van de pedagogische professionals van de toekomst met als doel een impuls te geven aan de kwaliteit van de 19

20 omgeving van kinderen (ouders, kind, school, opvang en jeugdzorg). PACT werkt aan de opbouw van IKC s (Integrale Kind Centra). Samen met collega-instellingen Parlan (Alkmaar), Cardea (Leiden), Juvent (Zeeland) en Spirit (Amsterdam) vormt Lindenhout het bestuur van stichting Innovatie Jeugdzorg. Tot 2014 hield deze stichting zich bezig met de experimenten op het gebied van wijkteams. Deze ontwikkeling is in 2014 door gemeenten volop ter hand genomen, waarbij op een aantal plekken de inzichten van de experimenten benut zijn. In 2014 heeft de stichting initiatief genomen om alweer de volgende stip op de horizon te plaatsen door de discussie aan te gaan de wijkteams voorbij: Jong in de Buurt. Met een landelijke groep wethouders, ggz-partners, onderwijspartners en welzijnspartners wordt onderzocht wat helpend kan zijn om kinderen een goede toekomst te bieden en hoe daarin samengewerkt kan worden. Lindenhout participeert in de stichting Learning Together. De stichting heeft een handelingsgericht model ontwikkeld voor het houden van leerreviews in de jeugdketen (in gemeenten) in Nederland. Learning Together versterkt de samen leren praktijk wanneer zich ernstige incidenten of calamiteiten hebben voorgedaan. Het model beoogt om in gezamenlijkheid en niet-beschuldigend te zoeken naar oorzaken en dieper liggende patronen onder incidenten, op zo n manier dat individuele betrokkenen ervan leren en vooral er op systeemniveau geleerd wordt. Lindenhout participeert in de Vereniging Omgangs Kennis Kollektief (OKK) en werkt actief mee aan het door-ontwikkelen en verder verbeteren van de methodiek Ouderschap Blijft. Deze methodiek wordt ingezet in geval van vechtscheidingen waarbij het kind ernstig bedreigd wordt in z n ontwikkeling. Het thema hulp bij vechtscheidingen is maatschappelijk hoog op de agenda gezet; de vraag naar deze vorm van hulp is dan ook flink gestegen in Lindenhout werkt samen met diverse organisaties uit de LVB-sector bij het bieden van hulp aan LVB-moeders (vaak hele jonge moeders) en hun kindje(s) in een moeder en kindvoorziening. Eén van de voorzieningen van Pluryn maakt gebruik van huisvesting van Lindenhout. IJsselvallei in CJG4kracht in Apeldoorn werkt Lindenhout samen een groot aantal zorgaanbieders. Het model blijkt krachtig: korte lijnen, één plan en één regie en directe toegang en geldt als goede praktijk in de zorg voor jeugd. In Deventer wordt intensief samengewerkt met Raster, Sine Limite, Dimence en De Ambelt, onder andere in de Brede School Kei 13, en uiteraard met collega-instellingen Pactum en Lijn5. Samenwerking met Passarel voor integrale hulpverlening jonge kind. Food Valley De aanpak van multiprobleemgezinnen die zorg mijden is stevig verankerd in de samenwerking met partners in het Veiligheidshuis. In de wijkgerichte zorg wordt samengewerkt met onder meer Welstede, Pro Persona, Bureau Jeugdzorg en Opella. Met kinderopvangorganisaties als Solidez wordt samengewerkt in nieuwe vormen van specialistische daghulp in de gewone omgeving van de kinderopvang. 20

Jaardocument 2013 Stichting Lindenhout

Jaardocument 2013 Stichting Lindenhout Jaardocument 2013 Stichting Lindenhout Deel 1: maatschappelijk verslag 2013 Deel 2: jaarrekening 2013 Deel 3: bijlagen 2013 Arnhem, Vastgesteld door de Raad van Bestuur, 11 april 2014 Goedgekeurd door

Nadere informatie

Jaardocument 2012 Stichting Lindenhout

Jaardocument 2012 Stichting Lindenhout Jaardocument 2012 Stichting Lindenhout Deel 1: maatschappelijk verslag 2012 Deel 2: jaarrekening 2012 Deel 3: bijlagen 2012 Arnhem, Vastgesteld door de Raad van Bestuur, 9 april 2013 Goedgekeurd door de

Nadere informatie

VOORWOORD. We sluiten een bijzonder jaar af met resultaten waar we in 2016 volop verder mee kunnen bouwen. Annet van Zon

VOORWOORD. We sluiten een bijzonder jaar af met resultaten waar we in 2016 volop verder mee kunnen bouwen. Annet van Zon Jaarverslag 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 H1 Profiel van de organisatie --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Professionals in jeugden opvoedhulp

Professionals in jeugden opvoedhulp Professionals in jeugden opvoedhulp Pactum biedt jeugd- en opvoedhulp in Gelderland en Overijssel. Thuis, op school en in de buurt verzorgen we specialistische hulpverleningsprogramma s. Ook bieden we

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland september 2012

Jeugdzorg in Gelderland september 2012 Jeugdzorg in Gelderland september 2012 Voor u ligt het derde infoblad 2012. In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland september 2011

Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Voor u ligt het derde infoblad 2011. In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens

Nadere informatie

G5 Uitgangspunten Bovenregionale Inkoop Jeugdhulp 2017

G5 Uitgangspunten Bovenregionale Inkoop Jeugdhulp 2017 G5 Uitgangspunten Bovenregionale Inkoop Jeugdhulp 2017 Opgesteld door: G5 Team Bovenregionale Inkoop en Contractmanagement Datum: 26 mei 2016 Versie: ter bestuurlijke instemming naar inkoop G5 Vooraf Vanuit

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Raad op zaterdag 30 januari 2016

Raad op zaterdag 30 januari 2016 Raad op zaterdag 30 januari 2016 Astrid Jansen, projectleider jeugd VNG Afke Donker, Nederlands Jeugdinstituut Gespecialiseerde jeugdhulp en meten van effecten Hoe weet u of uw beleid effect heeft? Programma

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Intermetzo, speciaal voor meervoudige complexe vraagstukken. Onvoorwaardelijk, ook in uw regio.

Intermetzo, speciaal voor meervoudige complexe vraagstukken. Onvoorwaardelijk, ook in uw regio. Kinderen en jongeren met meervoudige complexe problemen kunnen niet altijd alleen vanuit de eersteen tweedelijnszorg worden geholpen. Wij geven ouders, familie, school, het sociale netwerk en collega-organisaties

Nadere informatie

Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006

Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006 Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006 In deze rapportage komen respectievelijk het Bureau Jeugdzorg (BJZ), het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de geïndiceerde jeugdzorgaanbieders aan

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht Profiel Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Algemene gegevens Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in

Nadere informatie

Wat is nodig? Gemeenten. Jeugdigen en gezinnen. Pactum in de transitie

Wat is nodig? Gemeenten. Jeugdigen en gezinnen. Pactum in de transitie Pactum dichtbij 2 Wat is nodig? Gemeenten De gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het gehele jeugddomein. Aan u als colleges, wethouders en ambtenaren de taak om integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Complementair aan de huidige Raad van Toezicht zoeken wij twee leden met specifieke aandachtsgebieden: Financiën & Bedrijfsvoering (affiniteit HRM

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Raad op zaterdag 24 september 2016

Raad op zaterdag 24 september 2016 Raad op zaterdag 24 september 2016 Astrid Jansen, projectleider jeugd VNG Afke Donker, Nederlands Jeugdinstituut Gespecialiseerde jeugdhulp en meten van effecten Hoe weet u of uw beleid effect heeft? Programma

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Curriculum Vitae Personalia Naam: Thijssen Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Profiel Miranda is een sterk inhoudelijk en procesmatig gedreven beleidsadviseur op het sociale domein. Zij beschikt

Nadere informatie

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013

Aan de raad. No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 10. Wissenkerke, 21 oktober 2013 Onderwerp: Voorstel/alternatieven

Nadere informatie

Inkoop en bekostiging jeugdhulp. Informatiebijeenkomst de Kuip 16 februari 2016

Inkoop en bekostiging jeugdhulp. Informatiebijeenkomst de Kuip 16 februari 2016 Inkoop en bekostiging jeugdhulp Informatiebijeenkomst de Kuip 16 februari 2016 Doelstelling bijeenkomst vandaag Straks weet u: Wat de nieuwe, resultaatgerichte werkwijze inhoudt Wat de verschillende percelen

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging Peter Dijkshoorn Bestuurder Accare bestuurslid GGZNederland Amersfoort 23 april 2015 2 transformatiedoelen

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht Organisatie Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd- & Opvoedhulp (Parlan Jeugd & Opvoedhulp), Jeugdzorg Plus (Transferium Jeugdzorg) en Jeugd-GGZ

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn 1 Programma 1. Opening wethouder Paul Blokhuis 2. Transitie en transformatie, Monique te Wierik 3. CJG4kracht, Saskia Blom 4. De

Nadere informatie

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Deze rapportage geeft informatie over het verloop van de wachtlijsten in het jaar 2004. De laatste peildatum van de rapportage is 1 januari 2005. Nu de rapportage

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst adviesraden en gemeenteraden. gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, 23 mei 2017

Informatiebijeenkomst adviesraden en gemeenteraden. gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, 23 mei 2017 Informatiebijeenkomst adviesraden en gemeenteraden 1 gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, 23 mei 2017 2 Agenda informatiebijeenkomst gemeente- en adviesraden Agenda Duur Tijd 1 Welkom en programma

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15 KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 4e kwartaal versie 13/3/15 1 Inleiding Dit is de laatste Kwartaalinformatie jeugdzorg. De Kwartaalinformatie was de monitor van de provinciale jeugdzorg.

Nadere informatie

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Versie 14/11/2013 Inleiding De verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

VOORWOORD. Annet van Zon Raad van Bestuur. Jaarverslag 2016 P a g i n a 1

VOORWOORD. Annet van Zon Raad van Bestuur. Jaarverslag 2016 P a g i n a 1 Jaarverslag 2016 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 1 Bericht Raad van Toezicht... 2 Lindenhout in vogelvlucht... 4 H1 Profiel van de organisatie... 7 H2 Kernprestaties... 13 2.1 Samenvatting kernprestaties...

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp GGZbehandeling bij Elker Jeugd- en opvoedhulp Inleiding Elker is een maatschappelijke zorgaanbieder voor jeugd- en opvoedhulp die haar activiteiten uitvoert in de vorm van een (not for profit) stichting.

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Platformtaak volgens gemeente

Platformtaak volgens gemeente Oplegvel 1. Onderwerp Wijziging bekostigingssystematiek ambulante jeugdhulp individueel per 1-1-2018 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp

Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp Specialistische jeugdhulp vanaf 2018 Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is er veel veranderd voor kinderen, jongeren en gezinnen die ondersteuning binnen de jeugdhulp

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Monitor voortgang Wmo

Monitor voortgang Wmo Monitor voortgang Wmo Uitkomsten zesde meting, zomer 2015 Amersfoort, 31 augustus 2015 Contactpersoon: Hester van den Bergh Kenmerk: KV/hrbh/iawg/168364/2015 Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids-

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing

Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio West-Brabant Oost Oktober 2012 Transformatie jeugdzorg: samen werken aan vernieuwing Bestuursopdracht 2012 Subregio

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen en ouders vakkundig bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Daarbij worden participatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 839 Jeugdzorg Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Visie op TripiO 2014-2017

Visie op TripiO 2014-2017 Visie op TripiO 2014-2017 Met de transitie worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de geïndiceerde jeugdzorg naar de gemeentes overgeheveld. Naast de taken die gemeenten al hebben op het terrein

Nadere informatie

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Jacob Catsstraat 82 3771 GM Barneveld tel. 0342 478243 www.dedrieslag.nl Dhr. A. van den Berkt Algemeen

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6466 Inboeknummer 15bst01179 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.103 (2.3.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE)

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (Versie 1 augustus 2017) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP Informatienotitie resultaat inkoop voorzieningen jeugdhulp en Wmo 2016 DATUM 28 januari 2016 BIJLAGE Zorgproducten

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

Jaarverslag cliëntenraad 2011

Jaarverslag cliëntenraad 2011 Jaarverslag cliëntenraad 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de cliëntenraad van Pactum over het jaar 2011. Doelstelling cliëntenraad De cliëntenraad van Pactum behartigt de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Bedrijfsvoering voor Rotterdam en Amsterdam. Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015

Bedrijfsvoering voor Rotterdam en Amsterdam. Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Bedrijfsvoering voor en Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015 ! Kern en overeenkomsten Opbouw! Maatschappelijke ontwikkelingen! Organisatorische context in en in! Interventies

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

Deelsessie Regionaal inkoopbureau

Deelsessie Regionaal inkoopbureau Deelsessie Regionaal inkoopbureau Delft, 15 juli 2014 Regionaal Inkoopbureau Ron Hoeben Strategisch adviseur Ine Lansu Controller Wat doet het regionaal inkoopbureau Taken Aangaan en beëindigen contracten

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeenten

Jeugdzorg naar gemeenten Jeugdzorg naar gemeenten Wat is jeugdzorg en wat komt naar u toe? Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut Universiteit Utrecht VNG Regioconferenties, mei 2011 t.vanyperen@nji.nl 2 e lijn 1 e lijn 0 e

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie