Strategisch meerjaren beleidsplan Stichting Proo. Vormt de toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst"

Transcriptie

1 Strategisch meerjaren beleidsplan Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013

2 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten vanaf 2020 onze scholen. Om onze leerlingen voor te bereiden op die toekomst is het van belang een idee te hebben over die toekomst. Hoe ziet die er uit? Welke kennis en kunde hebben onze leerlingen nodig over acht jaar? Wat voor beelden hebben we dan om het onderwijs van nu te verzorgen. Kunnen we zelfs wel zover vooruit kijken? We willen een antwoord geven op datgene wat we kinderen moeten bieden in hun groei, in hun ontwikkeling, in het plezier in leren en het leven. De les uit het recente verleden en heden is dat we in een samenleving leven waarin veranderingen elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke eisen veranderen voortdurend. Het vermogen om antwoorden te geven op deze veranderingen en er mee weten om te gaan is zowel voor onze leerlingen als onze medewerkers van groot belang om voorbereid te zijn op die toekomst. Het onderwijs en de zorg die Proo aanbiedt dient toekomstgericht te zijn, deels trendsettend, maar zeker in afdoende mate trendvolgend. Om in te spelen op de wensen van ouders en behoeften van leerlingen is het nodig de wensen en verwachtingen te monitoren en in overleg te bespreken wat nodig en haalbaar is. Betrokkenheid en verbinding met ouders, leerlingen en medewerkers om samen het onderwijs vorm te geven dat noodzakelijk is en voorziet in de behoefte om voorbereid te zijn op de toekomst zijn hierbij kernbegrippen. Uitgangspunt is dat wij kinderen hun drijfveren willen laten ontdekken, ruimte willen geven om hun talent te ontwikkelen en competenties die passend zijn te versterken. Daar zit het plezier in het leren, groter worden en zelfverzekerd zijn. Voor de spreiding en de instandhouding van onze scholen hebben we het vertrouwen van de ouders van onze kinderen nodig. Demografische ontwikkelingen voorspellen een terugloop van de bevolking en daarmee een terugloop van het leerlingenaantal. We willen vorm geven aan kwalitatief goede scholen, scholen in de nabijheid van ouders en kinderen en scholen die ook bijdragen aan de (educatieve) verzorgingsstructuur in de stad, dorp of regio. We geven dit vorm in samenspraak met ouders, de gemeenschap en de lokale overheden. In dit strategisch beleidsplan worden kernwaarden als professioneel, betrokken en vernieuwend verder uitgewerkt in doelstellingen en resultaten; het toekomstig beleid van de Stichting Proo. Aan de totstandkoming van dit strategisch beleidsplan is gewerkt door bijna alle betrokkenen bij Proo. Daar past een oprecht dankwoord. Wij zijn ervan overtuigd dat dit plan een leidraad en inspiratiebron is voor ons handelen de komende jaren. Daarbij blijft de kwaliteit van ons onderwijs en de organisatie voorop staan en werken we met z n allen aan de optimale toekomst van ieder kind, dat aan ons is toevertrouwd. Namens het bestuur van Stichting Proo Noord-Veluwe, Vic Höppener Voorzitter Berend Redder Algemeen Directeur Strategisch meerjaren beleidsplan Stichting Proo Pagina 2

3 Voorwoord 2 1. Inleiding 4 2. Structuur van dit plan 5 3. Missie en visie: Ambitie in 10 punten 6 4. Toekomst: Externe en interne ontwikkelingen 8 5. Bestuur en organisatie: Professioneel en lerend Onderwijs: Opbrengstgericht en passend aanbod Personeel: van kapitaal belang Communicatie: klantgericht met een sterk profiel Huisvesting : duurzame schoolgebouwen met uitstraling Financiën: beleidsmatig en kansrijk 32 Bijlagen 35 Strategisch meerjaren beleidsplan Stichting Proo Pagina 3

4 1. Inleiding Vormt de Toekomst Dat is de titel van dit strategisch beleidsplan We dagen onszelf en ieder met ons uit bij de les te blijven, met het oog op morgen. Het geeft in essentie aan waar het bij de ontwikkeling van onze leerlingen om gaat. Zelfverzekerd, krachtig en competent steeds een volgende stap kunnen en willen maken. Het beleid van Stichting Proo concentreert zich rond de kernwaarden: professioneel, betrokken en vernieuwend. Daarnaast staan de begrippen opbrengstgerichtheid en vakmanschap centraal. In dit strategisch beleidsplan is het beleid van de Stichting Proo voor de periode geformuleerd. Dit beleid is gericht op het realiseren van de hoogst haalbare opbrengsten bij leerlingen, vooral op het gebied van de basisvaardigheden; taal, lezen en rekenen. Voor wat betreft de medewerkers neemt de professionalisering, in relatie tot de effecten op de leeropbrengsten, een belangrijke plaats in. Daarbij geldt dat er bij het werken aan de opbrengsten aandacht is voor het welbevinden van zowel de leerling als de medewerker. In dit plan maken we de ambitie van Stichting Proo concreet in doelstellingen en resultaten die we de komende zes jaar willen behalen. Naast deze uitgebreide interne versie met alle actiepunten en indicatoren komt er een externe publieksversie en jaarlijks een uitvoeringsplan dat concreter de te ondernemen acties en (tussen) resultaten beschrijft. Alles wat we doen vindt plaats vanuit de principes van duurzame organisatieontwikkeling. Duurzame ontwikkeling betekent voor ons concreet dat we ons onderwijs echt willen ontwikkelen of verbeteren door: Medewerkers en kinderen op alle lagen in de organisatie te bewegen tot actie; door samenwerking en verbinding met de focus op een beperkt aantal thema s meet-, merk- en werkbare resultaten te realiseren waar kinderen ook op langere termijn profijt van hebben Als we naar de randvoorwaarden voor duurzame organisatieontwikkeling kijken, dan werken we altijd gedisciplineerd en vanuit de visie, de mogelijkheden en de doelen van Proo. We zorgen voor een goede balans tussen sturing en ondersteuning en bereiken het gewenste resultaat tegen aanvaardbare kosten en inspanningen. Waarom duurzaam organisaties ontwikkelen? We willen dat alle kinderen en jongeren van 0 18 jaar in een doorgaande lijn: - gezond, veilig en met plezier opgroeien; - hun steentje gaan bijdragen aan de maatschappij; - hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen; - en goed voorbereid zijn op hun toekomst. Strategisch meerjaren beleidsplan Stichting Proo Pagina 4

5 2. Structuur van dit plan Hieronder is schematisch de structuur van dit strategisch beleidsplan weergegeven met de missie, visie, de kernwaarden en hoofddoelstellingen op de zes beleidsterreinen. H. 3 Missie en visie Kernwaarden: Professioneel Betrokken Vernieuwend Integrale doelstelling: Stichting Proo vormt de Toekomst Hoofddoelstellingen op de beleidsterreinen H. 5 Bestuur en Organisatie Professioneel en lerend H. 6 Onderwijs Opbrengstgericht / passend aanbod H.7 Personeel Van kapitaal belang 1. Stichting Proo is een professionele en transparante onderwijsorganisatie 2. Stichting Proo ontwikkelt een lerende en opbrengstgerichte cultuur 3. Er is een grote, onderlinge betrokkenheid van medewerkers, ouders en leerlingen 4. Stichting Proo voert een evenwichtig spreidings- en instandhoudingsbeleid 1. Stichting Proo staat garant voor kindgericht excellent onderwijs met hoge opbrengsten 2. Stichting Proo werkt aan vernieuwend en eigentijds onderwijs 3 Informatietechnologie speelt een belangrijke rol 1 Stichting Proo zorgt voor competentiegerichte inzet van haar personeel 2 Professionalisering van alle medewerkers is primair gericht op realisatie van de doelstellingen van de Stichting 3 Stichting Proo zorgt voor duurzame inzet van haar personeelsleden en optimale arbeid- en leeromstandigheden 4 Stichting Proo stimuleert en faciliteert betrokken medezeggenschap H. 8 Communicatie Klantgericht met een sterk profiel H. 9 Huisvesting Duurzame schoolgebouwen met uitstraling H. 10 Financiën Beleidsmatig en kansrijk 1. De scholen van Stichting Proo hebben een herkenbare sterke marktpositie op De Veluwe 2. Professionele communicatie, extern en intern staat centraal 1. De veilige schoolgebouwen van Stichting Proo hebben een duurzame uitstraling 2. Stichting Proo heeft een evenwichtig en duurzaam scholenbestand. 1. Er is een transparant systeem van financiële planning en control op centraal en schoolniveau 2. Stichting Proo is een financieel solide organisatie Strategisch meerjaren beleidsplan Stichting Proo Pagina 5

6 3. Missie en visie: Ambitie in 10 punten De missie van Stichting Proo geeft de ambitie en richting aan waarmee wij werken. Het geeft het bestaansrecht van onze organisatie aan en is het fundament van de organisatie. De buitenwereld die de missie leest, weet direct waar de organisatie voor staat en wat nagestreefd wordt. Elke Proo-school draagt deze missie uit en handelt er naar. Daarbij kan iedere school eigen accenten aanbrengen. Bijna 3000 leerlingen bezoeken dagelijks de scholen van Stichting Proo. Alle talenten van deze leerlingen worden zo optimaal mogelijk benut. Leerlingen staan bij ons centraal, dat betekent dat alles wat we doen, op hen gericht is, op de ontplooiing van hun talenten en op de veelzijdige ontwikkeling van hun persoonlijkheid. Die persoonlijke ontwikkeling wordt sterk beïnvloed door het plezier dat leerlingen ervaren tijdens hun schooltijd. Daarom hebben de scholen van Stichting Proo naast het realiseren van hoge leeropbrengsten, veel aandacht voor plezier in leren, respectvol omgaan met elkaar, sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen e.d. Ongewenst gedrag wordt niet geaccepteerd. Elke school heeft duidelijke regels en afspraken en biedt een veilige leer- en leefomgeving. 3.1 Kernwaarden van Stichting Proo: professioneel, betrokken en vernieuwend De missie van Stichting Proo wordt gedragen door drie kernwaarden professioneel, betrokken en vernieuwend. Alle medewerkers van Stichting Proo werken vanuit deze kernwaarden en spreken elkaar daarop aan. Het eigen gedrag van medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor leerlingen (en hun ouders). De kernwaarden bepalen voor een groot deel het imago en de uitstraling van iedere school afzonderlijk en van onze organisatie als geheel. Professioneel Stichting Proo is een lerende organisatie die kwalitatief hoogwaardig onderwijs biedt waarin het gedrag van leerlingen, ouders en medewerkers zich kenmerkt door het nemen van verantwoordelijkheid, een respectvolle omgang met elkaar en de omgeving, kritisch denkvermogen, proactief handelen, leren van elkaar en een hoog niveau van vakmanschap. Betrokken Wederzijdse en maatschappelijke betrokkenheid van ouders, leerlingen en medewerkers is essentieel voor de ontwikkeling, de leerprestaties en het welzijn van de leerlingen. Stichting Proo is relatiegericht en op zoek naar verbinding en samenwerking met partners in educatie en zorg. Het pedagogisch handelen is in goed evenwicht met het behalen van leerresultaten. Vernieuwend Stichting Proo is actief in onderwijsvernieuwing, zet moderne leermiddelen en methoden in. De medewerkers zijn inspirerend, ondernemend, wereldgericht en vernieuwend. Het is onderwijs is toegerust op de toekomst van onze kinderen. 3.2 Missie Vanuit de zojuist geformuleerde kernwaarden en vanuit het motto De Basis voor ieder Kind luidt de missie van Stichting Proo als volgt: Stichting Proo biedt toekomstgericht onderwijs, gericht op de totale ontwikkeling van al haar leerlingen en met hoogst haalbare opbrengsten in een veilige omgeving waar een ieder respectvol met elkaar omgaat. Stichting Proo legt op een professionele en inspirerende wijze De basis voor de toekomst van onze leerlingen waarbij de ouders de eerste actieve partner zijn. Strategisch meerjaren beleidsplan Stichting Proo Pagina 6

7 3.3 Visie We zijn een aantrekkelijke aanbieder van basisonderwijs op de Veluwe. We realiseren onze missie door een professionele leergemeenschap te zijn, waarin onze kernwaarden tot uitdrukking komen in ons dagelijks handelen. Het werken aan een ontwikkelingsgerichte, lerende cultuur is feitelijk de kern waarop wij het strategisch beleid van onze stichting duurzaam beklijven. Coöperatief leren, leren van elkaar, doelgericht en planmatig onderwijs gecombineerd met hoge verwachtingen van leerlingen is de basis voor het handelen. Om onze doelen te bereiken hanteren we de volgende uitgangspunten. Vormt de Toekomst 1. Goede relaties zijn essentieel voor respectvolle omgangsvormen tussen medewerkers, leerlingen en ouders onderling; 2. Wij leven herkenbaar onze waarden en normen, wereld burgerschap is een focus; 3. Leerlingen krijgen ruimte om invloed uit te oefenen op hun eigen leertraject en leren dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling; 4. Het onderwijs is passend en uitdagend voor iedere leerling; 5. Alle scholen bieden op termijn Engels vanaf groep 1. Wetenschap en Techniek hebben een prominente plaats; 6. Het doeltreffend kunnen omgaan met moderne informatie- en communicatiemiddelen (ICT) is essentieel; 7. Alle scholen hebben hoge opbrengsten, werken volgens solide concepten en zijn gericht op een adequate voorbereiding op het vervolgonderwijs; 8. Ons personeel is uitstekend opgeleid, beschikt over eigentijdse vaardigheden en werkt vanuit een lerende houding; 9. Onze scholen werken samen met relevante partners en bieden passende lokale voorzieningen; 10. Ons personeel is zowel in houding als mondeling en schriftelijk interpersoonlijk vaardig en maatschappelijk betrokken. Wij maken ons onderwijs de moeite waard. 3.4 Hoofddoelstellingen op zes beleidsterreinen De visie, missie en de kernwaarden van Stichting Proo zijn uitgewerkt in hoofddoelstellingen op de verschillende beleidsterreinen: 1. Bestuur en Organisatie 2. Onderwijs 3. Personeel 4. Communicatie 5. Huisvesting 6. Financiën De hoofddoelstellingen zijn algemeen geformuleerd en in dit beleidsplan zoveel mogelijk geconcretiseerd in te realiseren resultaten en indicatoren. Deze resultaten zijn de basis voor het jaarplan van de stichting en de scholen. Over de uitvoering en resultaten van de jaarplannen gaan we voortdurend in gesprek. Om de kwaliteit van de scholen goed in beeld te houden, voert de algemeen directeur jaarlijks (ambitie)gesprekken met de directeuren van de scholen. Daarin staat kwaliteit in de volle breedte centraal. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de verbeterpunten van schoolplannen. We rapporteren door middel van managementrapportages en een jaarverslag voor stakeholders. Strategisch meerjaren beleidsplan Stichting Proo Pagina 7

8 4. Toekomst: Externe en interne ontwikkelingen Er verandert veel in het (basis)onderwijs. De maatschappij wordt steeds complexer. De digitalisering van het onderwijs neemt toe. Er komen steeds meer vragen op het onderwijs af, kinderen ontwikkelen zich anders dan vroeger, de rol van ouders verandert. In deze paragraaf wordt een aantal van deze ontwikkelingen, die belangrijk zijn voor Stichting Proo, in beeld gebracht. 4.1 Externe ontwikkelingen Wet- en regelgeving heeft invloed op ons onderwijs. Stichting Proo reageert hier als gehele organisatie slagvaardig op. Hieronder volgt een weergave van de meest relevante wetten en regels die van invloed zijn op ons strategisch beleid. a. Passend onderwijs Ook voor leerlingen met een handicap of gedragsproblemen moet er een passende onderwijsplek zijn op een gewone basisschool met extra begeleiding of anders in het speciaal onderwijs. Het kabinet heeft het stelsel voor passend onderwijs herzien. In het nieuwe stelsel krijgen scholen de plicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De invoering van passend onderwijs heeft gevolgen voor de leerlinggebonden financiering en de ambulante begeleiding. Verdere professionalisering van leraren is nodig betreffende voorkomende problematiek bij leerlingen. Ook wordt de rol van de Intern Begeleider (IB-er) en de directie een andere. We denken hierbij aan het voeren van opbrengstgerichte gesprekken, gedeelde verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg, sturen op na- en bijscholing van het team, mede gestalte geven aan de uitvoering van de onderwijsvisie en het bewaken van lijnen met betrekking tot de pedagogische en didactische aanpak binnen de school. Van steeds meer kinderen ontdekken we dat ze extra begeleiding en uitdaging nodig hebben. Onze scholen pakken deze taak adequaat op. Om goed op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen zijn betrokkenheid van ouders en samenwerking met vormen van (jeugd)hulpverlening van groot belang. b. Wet goed onderwijs en goed bestuur De wetswijziging kent twee pijlers: goed onderwijs en goed bestuur. Goed onderwijs betekent dat iedere school verantwoordelijk is voor het geven van kwalitatief goed onderwijs. Om de basiskwaliteit van basisscholen te garanderen, is in de wet vastgelegd welke minimumleerresultaten op het gebied van Nederlandse taal, rekenen en wiskunde worden verwacht. Goed bestuur betekent dat het bestuur wordt geacht te functioneren volgens algemene principes van goed bestuur. Eén daarvan is de voorwaarde van heldere functiescheiding tussen intern toezicht en het bestuur. c. Toezichtkader Inspectie De belangrijkste uitgangspunten voor het toezicht van de inspectie zijn gelegen in de Wet op het onderwijstoezicht (WOT, 2012) en in documenten waarin de overheid haar besturingsfilosofie heeft neergelegd alsmede haar visie op toezicht. De uitgangspunten voor de werkwijze zijn: het toezicht kent een bestuursgerichte aanpak. het toezicht is risicogericht en op maat; het toezicht is er mede op gericht te voorkomen dat scholen zwak of zeer zwak worden en te voorkomen dat voormalig zeer zwakke scholen terugvallen in kwaliteit; het toezicht is mede gericht op (programmatisch) handhaven. De onderwijsinspectie spreekt het bestuur aan op de resultaten. Bij het niet voldoen aan de basiskwaliteit kan een school het predicaat zeer zwakke school krijgen. De meest vergaande sanctie van het ministerie bij ernstig of langdurig tekortschietende onderwijskwaliteit is dat de bekostiging van de school wordt stopgezet. Strategisch meerjaren beleidsplan Stichting Proo Pagina 8

9 Alle scholen van Stichting Proo hebben anno 2013 het basisarrangement. Een school krijgt een basisarrangement als de Inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school. Om de kwaliteit te behouden en te verbeteren vormen de leeropbrengsten een speerpunt binnen Proo. d. Bestuursakkoord Primair Onderwijs Het bestuursakkoord Primair onderwijs is een akkoord tussen het ministerie van OCW en de PO-raad van januari Dit akkoord heeft tot doel de komende periode de kwaliteit van het PO verder te versterken en de opbrengsten over de hele linie te verhogen. Door prestatieafspraken voor gerichte acties en door alle geledingen in het onderwijs in de juiste positie te brengen wil dit akkoord bijdragen aan een beter fundament voor alle leerlingen die het primair onderwijs verlaten. Basis voor dit bestuursakkoord vormen de actieplannen Basis voor presteren en Leraar 2020-een krachtig beroep!. De nadruk wordt in het akkoord dan ook gelegd op het verbeteren van resultaten ofwel opbrengstgericht werken. Daarbij draagt een schoolbestuur, conform de code Goed Bestuur, zelf de verantwoordelijkheid om de kwaliteit te versterken. Naast opbrengstgericht werken wordt ook aandacht besteed aan het versterken van de bekwaamheid van alle medewerkers en schoolbesturen en het voeren van een goed Human Resources Management. Om de hierboven genoemde doelen uit het bestuursakkoord PO te realiseren werkt School aan Zet onder regie van het Ministerie van OCW in een driejarig uitvoeringsprogramma samen met scholen aan verbetering. School aan Zet activeert scholen en helpt om de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs (nog verder) te verbeteren. Er zijn vijf aandachtsgebieden geformuleerd, waaraan zij samen met scholen werkt: Opbrengstgericht werken en basisvaardigheden Professionaliseren in omgaan met verschillen in de klas Lerende organisatie / HRM-beleid Excellentie en hoogbegaafdheid Bèta / Wetenschap en Techniek Vanuit de eigen ambities van de scholen worden doelstellingen en verbeterpunten geformuleerd. Opbrengstgericht werken en lerende organisatie/hrm-beleid zijn binnen Proo als speerpunten benoemd voor de komende jaren. e. Wet OKE (Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie) Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijke prioriteit in het regeringsbeleid, maar ook binnen onze stichting heeft VVE prioriteit. Door de wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) is dat nog verder aangescherpt. Doel van VVE is om taal- en ontwikkelingsachterstand van jonge leerlingen te voorkomen. VVE vormt onderdeel van het inspectietoezicht. 4.2 Interne en andere ontwikkelingen Naast wet- en regelgeving heeft het onderwijs te maken met interne en andere ontwikkelingen die op ons af komen en waar we in de toekomst op inspelen. a. Demografische ontwikkelingen Landelijk is er sprake van een afname van de bevolkingsgroei en het aantal leerlingen. De Veluwe behoort, met uitzondering van enkele gemeenten, tot een krimpregio. De prognose laat een vermindering van het aantal leerlingen zien met ruim 10 %. Hierbij is sprake van grote verschillen tussen de scholen onderling en de gemeenten. De scholen intensiveren activiteiten als marktwerking, strategie en oriëntatie op doelgroepen. b. Digitalisering en nieuwe media Kennis van en vaardigheden in informatie en communicatie technologie is onontkoombaar. Strategisch meerjaren beleidsplan Stichting Proo Pagina 9

10 De ICT-ontwikkeling, het internet en de opkomst van nieuwe sociale media krijgen een steeds sterkere invloed op hoe kinderen leren. Er zijn steeds meer communicatiemogelijkheden, steeds meer manieren om snel informatie te verzamelen en met elkaar uit te wisselen. In het thuisgedrag en het spontane leren van kinderen is deze invloed al sterk doorgedrongen en zie je dat bijvoorbeeld het traditionele lezen meer en meer op de achtergrond is geraakt. In ons onderwijs moeten we de veranderingsslag nog verder realiseren. Proo zet in op de kwaliteit van vaardigheden in het omgaan met de digitale wereld, software pakketten, social media, projecten, etc. c. Wijziging directiestructuur Is 2012 is de directiestructuur veranderd van 17 directeuren naar 7 meerscholen directeuren met voor elke school een locatieleider. Samen geven zij vorm aan het onderwijskundig beleid en dragen zorg voor de uitvoering daarvan. Met deze aanpassing van de directiestructuur zijn we een organisatie die professioneel wil blijven, flexibel inspeelt op ontwikkelingen en de nabijheid van mens en school in de omgeving wil borgen. d. Organisatiecultuur Bij het geven van hoogwaardig onderwijs hoort een bepaalde organisatiecultuur. Een eerste werkwijze om vorm te geven aan een continu lerende organisatie is het werken met professionele leergemeenschappen. Hiervoor is een invoeringsplan opgesteld, die als bijlage bij dit strategisch beleidsplan is gevoegd. Strategisch meerjaren beleidsplan Stichting Proo Pagina 10

11 5. Bestuur en organisatie: Professioneel en lerend Stichting Proo is een organisatie die excellente onderwijskwaliteit biedt aan haar leerlingen en daardoor aantrekkelijk is voor ouders. De optimale ontwikkeling van iedere leerling binnen een veilige omgeving is onze zorg. Onze scholen staan borg voor goede leerprestaties en leerplezier! Ze zorgen tegelijkertijd voor een positieve en taakgerichte sfeer op school: De Basis voor Ieder Kind vormt daarbij ons motto. Om dat te bereiken is een sterke organisatie noodzakelijk, met sterke scholen, professionele medewerkers en krachtige directeuren en locatieleiders. Stichting Proo heeft de ambitie om in 2016 de veranderingen in de scholen zodanig vorm te hebben gegeven dat scholen zowel op schoolniveau als bestuursniveau professionele leergemeenschappen zijn. Schets van de organisatie Stichting Proo is anno 2013 een organisatie met circa 280 medewerkers, die dagelijks onderwijs verzorgen voor bijna 3000 leerlingen op 25 hoofdvestigingen en 6 dislocaties of nevenvestigingen in de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen, de dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur. Hij wordt daarbij ondersteund door enkele specialisten op het bestuurskantoor. De scholen zijn per 1 augustus 2012 onderverdeeld in 7 clusters met 7 meerscholen directeuren en op elke locatie een locatieleider. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een managementstatuut. Ouders en personeel zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Minimaal vijf keer per jaar is er een overleg tussen GMR en de algemeen directeur. Kenniscentrum Proo. Stichting Proo heeft een eigen Kenniscentrum waarin met name de psychodiagnostische zorg en de professionalisering op zorg is georganiseerd. Het Kenniscentrum is voor leraren en ouders een vindplaats voor antwoorden op ontwikkelvraagstukken van kinderen binnen het onderwijs op de scholen. Het Kenniscentrum draagt bij aan de professionalisering van onderwijsgevenden. Als partner en vraagbaak maakt het Kenniscentrum de volgende stap in ontwikkeling mogelijk. Het Kenniscentrum werkt vanuit: - Korte lijnen tussen het Kenniscentrum en de scholen van stichting Proo; - Afstemming met de onderwijskundige doelen van de stichting; - Efficiënte inzet van middelen en efficiënt gebruik van expertise die binnen de stichting aanwezig is; - Deskundige hulpverlening. Het Kenniscentrum is dienstverlenend en ondersteunend en staat in dezelfde lijn als het bestuurskantoor. De aansturing vindt plaats door de meerscholendirecteur met de portefeuille Passend Onderwijs en twee coördinatoren van het Kenniscentrum. Er vindt afstemming plaats met het MT. Het Kenniscentrum is werkzaam op de volgende gebieden: - Leerlingbegeleiding: Gericht op onderwijsbehoeften (passend onderwijs) van individuele leerlingen. Middels consultaties/ observaties/psychologisch en/of didactisch onderzoek / VIB worden de onderwijsbehoeftes in kaart gebracht. De werkzaamheden worden uitgevoerd door 4 orthopedagogen/ psychologen. - Procesbegeleiding en professionalisering - Op schoolniveau: coördineren en / of inhoudelijk begeleiden van professionalisering in het kader van het strategisch beleidsplan (onderwerpen als HGW / OGW, hoogbegaafdheid (digitale plusklas), gedrags- en andere methodieken, voorlichting ZIEN!, voorlichting SprintPlus) en begeleiding en evaluatie van de inrichting van de ondersteuningsstructuur. - Op leraar niveau: coördineren en/of inhoudelijk begeleiden van de verschillende specialisten op de scholen: reken-, taal- en / of gedragsspecialisten, intern begeleiders, ict-stimulatoren. Het Kenniscentrum levert jaarlijks voor 1 april een activiteitenplan aan voor het komend schooljaar. Strategisch meerjaren beleidsplan Stichting Proo Pagina 11

12 Bestuurskantoor Vanuit de missie van Stichting Proo ziet het bestuurskantoor het als haar opdracht medewerkers, scholen en bestuur actief te adviseren, ondersteunen, stimuleren en faciliteren zodat onze scholen kwalitatief hoogwaardig onderwijs kunnen realiseren en de continuïteit van Proo gewaarborgd is. Op de volgende gebieden is expertise, naast de algemene directie en het secretariaat, op het bestuurskantoor aanwezig: Human Resources Management, personeelsbeheer, huisvesting, informatietechnologie, onderwijs- en kwaliteitsbeleid en controlling. Met ingang van 2013 is de financiële-, personeels- en salarisadministratie uitbesteed. Er is medio 2013 een business controller aangesteld. Het organogram van de organisatie treft u aan in de bijlage. Wat hebben we bereikt en wat willen we borgen? De doelen uit het vorige strategisch beleidsplan zijn in 2012 geëvalueerd. Zie hiervoor het jaarverslag 2011 en 2012 dat te vinden is op de website In de bijlage is opgenomen wat we hebben bereikt op de verschillende beleidsterreinen. De periode die door het vorige strategisch beleidsplan werd bestreken tot ligt inmiddels achter ons. In deze periode zijn we er met uitzondering van enkele kernonderdelen op het gebied van financiën in geslaagd om de koers te volgen die in het plan beschreven stond en zijn enkele onderwerpen toegevoegd. Zo hebben we ons in met name het laatste jaar systematisch ingezet voor de versterking van onze kwaliteitszorg en ons interne toezicht en voor een grotere nadruk op opbrengstgericht onderwijs. Er zijn reorganisaties met sociale plannen doorgevoerd waarbij in 2012 ook de managementstructuur is aangepast. Met het nieuwe strategisch beleidsplan begint het leven niet opnieuw. Veel ontwikkelingen die in de afgelopen planperiode zijn ingezet lopen door en komen in een nieuwe fase. Veel aandacht gaat uit naar zaken zoals het versterken van vakmanschap, het handhaven van de kwaliteit van ons onderwijs, het borgen van gezonde bedrijfsvoering dit bleek geen eenvoudige opgave in de jaren van bezuinigingen en krimp - en het schoon, veilig en in goede staat houden van onze gebouwen. We blijven ons inzetten voor thema s die de afgelopen jaren steeds meer op de maatschappelijke agenda zijn komen te staan, zoals het waarborgen van de veiligheid voor kinderen, Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), burgerschap e.d. Het nieuwe plan richt zich op een beperkt aantal kernthema s en doelen, die daarmee op zichzelf sterker voor het voetlicht komen. In deze uitgebreide versie nemen we wel actiepunten op. Het is de bedoeling dat uit het strategisch beleidsplan voor elk nieuw schooljaar in de planperiode een uitvoeringsplan wordt afgeleid dat concreter de te ondernemen acties en (tussen)resultaten beschrijft. Hoofddoelstellingen op het beleidsterrein Bestuur en Organisatie 5.1 Stichting Proo is een professionele en transparante onderwijsorganisatie 5.2 Stichting Proo ontwikkelt een lerende en opbrengstgerichte cultuur 5.3 Er is een grote, onderlinge betrokkenheid van medewerkers, ouders en leerlingen 5.4 Stichting Proo voert een evenwichting spreidings- en instandhoudingsbeleid 5.1 Stichting Proo is een professionele en transparante onderwijsorganisatie Om dit hoofddoel te realiseren zijn de volgende resultaten geformuleerd: Binnen Stichting Proo is sprake van een professionele leercultuur Een professionele cultuur is een belangrijk aspect voor het succesvol verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. De (clusters van) scholen van Stichting Proo ontwikkelen zich tot professionele leergemeenschap (PLG), - In 2013 is er een meerjarenplan om te komen tot (versterking van de) professionele leercultuur (Professionele Leergemeenschappen) Strategisch meerjaren beleidsplan Stichting Proo Pagina 12

13 - In taal en handelen van leraren en directeuren is zichtbaar dat men alle leerlingen wil helpen te leren op een hoog niveau - Iedereen praat open en vrij over effectief gedrag - Het (voortdurend verbeteren van het) leren van leerlingen staat centraal - Medewerkers en schoolleiders nemen en krijgen de tijd voor onderlinge samenwerking - Medewerkers hebben een klantgerichte houding - Leren van elkaar is een basishouding van alle medewerkers - Er worden periodiek ouder- en leerlingtevredenheids enquêtes gehouden Stichting Proo voldoet aan code Goed Onderwijs, Goed Bestuur 1 Het bestuur van de Stichting Proo bestuurt op hoofdlijnen. Het mandaat aan de algemeen directeur is helder omschreven. Door de invoering van de Wet Goed Bestuur per wordt nadrukkelijk de scheiding van de functies toezicht en bestuur voorgeschreven. In 2013 wordt het proces om vorm te geven aan een nieuwe bestuursvorm (raad van toezichtmodel) afgerond. De scheiding van toezicht en bestuur is hiermee gerealiseerd. Dit heeft consequenties voor de rol van de Algemeen Directeur, de meerscholen directeuren en de medewerkers op het bestuurskantoor. Indicator voor dit resultaat is: - Stichting Proo gaat per 1 januari 2014 over naar een bestuursvorm met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht voor het interne toezicht Stichting Proo legt publieke verantwoording af Stichting Proo legt jaarlijks op meerdere manieren verantwoording af, o.a. middels de evaluatie van het strategische beleidsplan in een professioneel jaarverslag; aan de inspectie in het jaarlijks te voeren bestuursgesprek en een goede verantwoording aan ouders en verzorgers via onder andere nieuwsbrieven en de website. Scholen doen hetzelfde naar de ouders en de omgeving van de school. Daarin worden ook de prestaties van de school vermeld. Op die manier is voor iedereen duidelijk of het voorgenomen beleid is gerealiseerd en wat de kwaliteit van de school is. Stichting Proo gaat verder met de ontwikkeling van een adequaat systeem van monitoring en benchmarking, zodat een dashboard van prestaties beschikbaar komt, bestaande uit: Kerndocumenten: a. Begroting, jaarrekening b. Financiële meerjarenplannen (personeel, huisvesting, onderwijs) c. Het accountantsverslag plus gesprek, managementletter d. Periodieke bestuurlijke (management-)rapportages Vaste data: a. Externe kwaliteitsonderzoeken zoals inspectierapporten, enquêtes leerlingen, personeel, ouders inz. tevredenheid (eerste keer te gebruiken als 0-meting) b. Kengetallen personeel: ziekteverzuim, mutaties c. Leerlingaantallen, verwijzingen, uitstroomgegevens d. Leeropbrengsten (tussen- en eind) e. Demografie en leerling-stromen in de omgeving c.q. voedingsgebieden f. Aantal moeilijke dossiers - Jaarlijks is er een jaarplan en jaarverslag per school, waarin de (voorgenomen en gerealiseerde) prestaties van de school worden vermeld - Er is een dashboard van prestaties van de organisatie beschikbaar vanaf 2013 op school- en bestuursniveau 1 Strategisch meerjaren beleidsplan Stichting Proo Pagina 13

14 - Het bestuur heeft een jaarplan en -verslag waarin zichtbaar is dat doelen en middelen adequaat op elkaar zijn afgestemd - De kwaliteit van dienstverlening van het bestuurskantoor, het Kenniscentrum en het bestuur wordt minimaal eens per twee jaar gemeten. 5.2 Stichting Proo ontwikkelt een lerende en opbrengstgerichte cultuur Binnen Stichting Proo staat leren van en met elkaar centraal Een professionele leergemeenschap is een groep professionals die zowel individueel als samen leert om zo de eigen praktijk van (samen)werken te verbeteren. Door het investeren in een gezamenlijke doorontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties, ontstaat er verandering en verbetering rondom collectieve doelen. Een professionele leergemeenschap is derhalve een uitstekend instrument voor duurzame professionele én organisatie ontwikkeling. Drie belangrijke concepten in een professionele leergemeenschap staan centraal: 1. Professionaliteit: het gaat om een cultuur die professionaliteit hoog in het vaandel heeft staan en gefocust is op continue verbetering. 2. Leren: Openstaan voor inbreng van collega s en externen met als doel om te willen optimaliseren 3. Gemeenschap: wat de verbondenheid van de professionals uitdrukt. Een goed functionerende professionele leergemeenschap biedt professionals de mogelijkheid om steeds meer te doen van wat het beste werkt, te stoppen met datgene wat niet werkt en aan elkaar te leren wat het beste werkt. Om te weten wat werkt, is het van belang om systematisch het verloop te volgen. Wij maken hierbij gebruik van praktijk gestuurd meten : Professionals gaan op een actieve en reflectieve wijze met elkaar aan de slag om kennis en vaardigheden te (re)construeren en toe te passen, gericht op vooraf gestelde doelen. Men leert - de eigen praktijk systematisch te onderzoeken ; - data te gebruiken als uitgangspunt voor leren; - van de mogelijkheden in de dagelijkse praktijk; - van collega s in vergelijkbare werksituaties en organisaties; - in een reflectieve dialoog met zichzelf en de deelnemers; - over de kwaliteit van de eigen professionaliteit. Werken vanuit een professionele leergemeenschap is bouwen aan een duurzaam verander- en verbeterproces. Dat betekent dat iedereen betrokken is (of wordt), mensen gemotiveerd worden tot actie, samenwerking en verbinding. Daarbij ligt de focus op een beperkt aantal thema s en wordt gewerkt aan een meetbaar en merkbaar resultaat, waar iedereen voordeel van heeft. Er wordt met veel plezier gewerkt vanuit mogelijkheden. - Er is een duidelijke en gedeelde visie met betrekking tot professionaliseren en leren - Het samen leren vanuit de praktijk staat centraal - Er wordt gewerkt aan vertrouwen en openheid tussen medewerkers en bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan over het eigen functioneren en het functioneren van anderen met als doel het te verbeteren - De nadruk ligt op (data)onderzoek en monitoring en de discussie gaat over de doelen en de werkwijze van de professionals om deze doelen te halen Proo werkt doelgericht en opbrengstgericht Belangrijke elementen voor het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs zijn: - Een ketenbenadering: de doelen en aanpak van het bestuur, directie en teams zijn in lijn met elkaar - Doelgericht en opbrengstgericht werken: Op basis van systematische en cyclische dataverzameling en data-analyse wordt op organisatieniveau en binnen het onderwijs doelgericht en opbrengstgericht gewerkt - Werken met een duidelijke focus in een jaarplan per school en op stichtingsniveau Strategisch meerjaren beleidsplan Stichting Proo Pagina 14

15 - Onderwijskundig leiderschap: de meerscholen directeur neemt een krachtige rol in als onderwijskundig leider bij de begeleiding van dit schoolontwikkelingsproces. - Er is in de eerste fase sprake van een structurele verhoging van de leerresultaten op het gebied van voornamelijk taal/lezen, maar ook van rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling door opbrengstgericht te werken - Het creëren van een lerende organisatie in 2014: werken met duidelijke doelen en met een helder veranderproces met beperkte focus, hoge resultaatverwachtingen bij alle betrokkenen zowel binnen als buiten de gemeenschap van de school - De meerscholen directeuren en locatieleiders hebben zich in 2014 ieder binnen hun eigen rol ontwikkeld tot sterke onderwijskundige leiders; - Er is een kwaliteitssysteem waarbij er samenhang is tussen onderwijskundige doelen en doelen op het gebied van financieel management en personeelsbeleid. 5.3 Er is een grote, onderlinge betrokkenheid van medewerkers, ouders en leerlingen Betrokken is één van de kernwaarden van Stichting Proo. Zonder die betrokkenheid kan een kind niet groeien. Zonder betrokkenheid van alle partners kan de school zich niet ontwikkelen. Onze personeelsleden presteren met plezier en betrokkenheid. Betrokkenheid is essentieel voor de levensvatbaarheid van de scholen en de organisatie als geheel. Om dit hoofddoel te realiseren is het volgende resultaat geformuleerd: De betrokkenheid en participatie van ouders is optimaal Betrokkenheid en participatie van ouders is van groot belang. Educatief partnerschap met ouders is noodzakelijk om de kansen op een goede ontwikkeling van kinderen te vergroten. Dat kan op allerlei manieren: ouders betrekken bij leermethoden, aanbieden van onderwijsactiviteiten voor ouders, online informeren van ouders, ontmoetingsplek voor ouders in de school, oudercoaches, invoeren van oudercontracten, uitwisseling etc. In dit kader passen ook spreekuren voor ouders en huisbezoeken. Onder ouders is veel (specifieke) kennis en deskundigheid. Deze gaan we optimaal benutten, bijvoorbeeld via een talentendatabase van ouders. - In 2015 is een notitie Educatief Partnerschap opgesteld, teneinde optimale omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, op school en thuis, daarbij is een scan ontwikkeld waarin de ouderbetrokkenheid op onze scholen wordt gemeten - In 2016 werken vijf scholen met educatief partnerschap met ouders, in 2017 vijftien scholen en in 2018 alle scholen - In 2016/ 2017 is minimaal 80% van de ouders tevreden over de relatie met de school 5.4 Stichting Proo voert een evenwichtig spreidings- en instandhoudingsbeleid De leerling prognoses vertonen een dalende trend. Er kunnen financiële en onderwijskundige risico s ontstaan bij een veelheid aan kleine scholen, nevenvestigingen en dislocaties. Van belang is deze risico s in beeld te brengen en de mogelijkheden te onderzoeken die een visie op de spreiding en instandhouding van de scholen mogelijk maakt. Om dit hoofddoel te realiseren is het volgende resultaat geformuleerd: Stichting Proo heeft een visie op de spreiding en instandhouding van de scholen - Er is in 2013 een eerste besluit op de spreiding en instandhouding van de scholen. - De stichting is in staat te reageren op verschuivingen van leerlingstromen (groei/krimp). - In de verkenning wordt ook de mogelijkheid voor samenwerking met andere besturen en met gemeenten onderzocht. Strategisch meerjaren beleidsplan Stichting Proo Pagina 15

16 6. Onderwijs: Opbrengstgericht en passend aanbod Stichting Proo streeft naar excellent onderwijs, waardoor de talenten van onze leerlingen optimaal worden ontwikkeld. Hoge en meetbare kwaliteit van het onderwijs staat centraal op de scholen van Stichting Proo. Het gaat om de leeropbrengsten en resultaten van leerlingen, vooral op het gebied van taal, lezen en rekenen, maar ook op andere gebieden zoals wetenschap en techniek, sociaal emotionele vaardigheden, kunstzinnige vorming en motorische vaardigheden. Hoofddoelstellingen op het beleidsterrein Onderwijs 6.1 Stichting Proo staat garant voor kindgericht excellent onderwijs met hoge opbrengsten 6.2 Stichting Proo werkt aan vernieuwend en eigentijds onderwijs. 6.3 Informatietechnologie speelt een belangrijke rol. 6.1 Stichting Proo staat garant voor kindgericht excellent onderwijs met hoge opbrengsten Opbrengstgericht en doelgericht werken, gericht op (leer)prestaties van leerlingen, maar ook van medewerkers, staat de komende jaren centraal. Daarbij gaat het niet alleen om taal en rekenen, maar ook om sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Opbrengstgericht werken is een centraal begrip op onze scholen. Leeropbrengsten en toetsresultaten van leerlingen vormen het uitgangspunt van handelen, zowel in de klas, in de school als in de organisatie als geheel. Deze hoofddoelstelling willen we bereiken door het realiseren van de volgende resultaten: Stichting Proo werkt opbrengstgericht Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties bij alle leerlingen. Leeropbrengsten van leerlingen zijn het uitgangspunt van het handelen van de medewerker in de klas. De school leidt het schoolbeleid af van de (tussentijdse) analyses van de leerresultaten van zijn leerlingen. Onze scholen zijn in staat om afwijkende resultaten vroegtijdig te signaleren. - In 2013 zijn alle medewerkers vanuit hun eigen functie vaardig in het gebruik van het leerlingvolgsysteem in ParnasSys - In 2013/2014 heeft iedere school (en iedere medewerker) de actuele leeropbrengsten van de groep en de leerlingen optimaal in beeld, kan analyseren en stemt het handelen daarop af; - In 2013/2014 analyseert iedere school 2x per jaar de opbrengsten (M en E toetsen) en signaleert daardoor vroegtijdig afwijkingen; - In 2013/2014 hebben alle leraren voldoende instructievaardigheden, volgens de daarvoor gestelde gedragsindicatoren; - In 2014 kunnen medewerkers aantonen dat hun klassenmanagement op orde is. Daartoe zijn voor de scholen kernindicatoren ontwikkeld; - In 2014 zijn de doorgaande leerlijnen in beeld voor de basisvakken Taal en Rekenen en deze worden gevolgd en behaald. De referentieniveaus taal en rekenen vormen hierbij een leidraad; - In 2014 kan de medewerker aantonen dat hij/zij effectief gebruik maakt van de geplande onderwijstijd en dat deze is afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling De scholen van Stichting Proo hebben hoge opbrengsten voor de basisvaardigheden op school-, groeps- en leerlingniveau Omdat lezen, het beheersen van de Nederlandse taal en het kunnen omgaan met cijfers en getallen de noodzakelijke basisvoorwaarden voor elke leerontwikkeling vormen, stellen we hoge minimumeisen aan de scores die daarop op school-, groeps- en leerlingniveau worden behaald. Strategisch meerjaren beleidsplan Stichting Proo Pagina 16

17 - De eindopbrengsten liggen vanaf 2013 jaarlijks zonder uitzondering op of boven de inspectienorm - De tussenopbrengsten liggen in 2014/2015 per school voor de basisvakken op minimaal 65 % AB score en maximaal 25 % DE score of minimaal 50% I en II score en maximaal 20 % V score. - In ligt de focus op taal/lezen en liggen de opbrengsten in 2015 voor technisch lezen per groep op minimaal 70 % AB en maximaal 20 % op DE op de CITO toetsen (minimaal 55 % I en II en maximaal 15 % V) De meerscholen directeuren en locatieleiders geven opbrengstgericht leiding Om opbrengstgericht werken bij medewerkers mogelijk te maken, geven de meerscholen directeuren en locatieleiders opbrengstgericht leiding. Dat wil zeggen dat op concrete resultaten wordt gestuurd. Hierover is de leidinggevende voortdurend in gesprek met team en medewerker en werkt aan continue verbetering. De Intern Begeleider (IB-er) speelt een belangrijke rol binnen de besprekingen. De directeur heeft hiërarchisch een andere rol dan de locatieleiders en IB ers. De laatsten hebben een functionele rol in het onderwijskundig leiderschap in de school. De driehoek meerscholendirecteurlocatieleider intern begeleider werkt samen aan schoolverbetering en aan het onderwijskundig leiderschap in de school c.q. het cluster - Alle locatieleiders hebben actueel inzicht in en sturen op de leeropbrengsten van (groepen) leerlingen; - De meerscholen directeuren hebben kennis van de (tussentijdse) resultaten van de school en maken daarover prestatieafspraken met de locatieleiders; - De algemeen directeur maakt prestatieafspraken met de meerscholen directeuren over de resultaten van de scholen binnen het aan hen toebedeelde cluster; - In de functionerings-, c.q. POP-gesprekken wordt de opbrengstgerichtheid van de school, van de locatieleider en van de medewerkers apart besproken Er is een passend aanbod voor ieder kind door handelingsgericht te werken Invoering van handelingsgericht werken (HGW) is één van onze speerpunten binnen Passend Onderwijs. Bij de invoering van het hele traject is de rol van de leidinggevende teams (directeur, locatieleiders en IB-ers) een cruciale. Zij zijn de (uit)dragers van het veranderingsproces. We hebben een sterk IB-netwerk binnen Proo. Het Kenniscentrum biedt de scholen ondersteuning bij de verdere invoering van HGW en de bepaling van de mate van zorg. Op de scholen van Stichting Proo is de zorgstructuur optimaal. De eigen expertise en mogelijkheden van ons personeel en van ons Kenniscentrum worden daarbij optimaal ingezet. Belangrijk doel is om de expertise en de handelingsbekwaamheid van medewerkers t.b.v. alle leerlingen te vergroten. Er is extra aandacht voor omgaan met verschillen en gedragsproblemen - In 2016 werken alle leraren handelingsgericht en is er een koppeling met opbrengstgericht werken; - In 2013/2014 werken alle leraren met groepsplannen op maximaal drie niveaus en daar waar nodig met individuele handelingsplannen (in ParnasSys); - Voor kinderen die een eigen leerlijn volgen zijn ontwikkelingsperspectieven opgesteld; - Alle leraren stemmen instructie, tijd en verwerking af op verschillen in ontwikkeling van leerlingen en naar de behoeften van de leerling Er is een actueel kwaliteitszorgsysteem De kwaliteitsmonitor maakt het mogelijk om een overzicht (dashboard) te ontwikkelen van de (onderwijs)resultaten op onze scholen. Daardoor wordt op school- én bovenschools niveau de kwaliteit van het onderwijs gemonitord en wordt samen met de scholen tijdig bijgestuurd op risico s. De leidinggevenden zijn continu in gesprek met de teams en medewerkers. Stichting Proo werkt al Strategisch meerjaren beleidsplan Stichting Proo Pagina 17

18 met de bovenschoolse module van ParnasSys. Er komt een stichtingsbreed kwaliteitszorgsysteem; Integraal van ParnasSys. Indicator voor dit resultaat is: - In is op school- en bovenschools niveau een kwaliteitszorgsysteem operationeel Op alle scholen is gedurende de hele schoolloopbaan aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen Naast de aandacht voor de basisvaardigheden is er continu aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling (seo) van onze leerlingen. Plezier in leren staat voorop, pesten wordt niet getolereerd. De meeste scholen van Proo hebben voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling het leerlingvolgsysteem ZIEN! van ParnasSys; dit systeem is in 2012 Cotan gecertificeerd. - De gedragsdeskundigen van het Kenniscentrum ondersteunen de scholen bij het creëren van een veilig school- en groepsklimaat en van waarden en normen ( character building ); - Er is een plan/protocol voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen vanaf groep 1; - Alle scholen werken uiterlijk met een leerlingvolgsysteem voor SEO, ZIEN! en worden daarvoor geschoold door medewerkers van het Kenniscentrum; - In 2015 of eerder is er een gedragsprotocol voor leerlingen, ouders en medewerkers op alle scholen van Proo Stichting Proo heeft een sterk VVE aanbod en investeert stevig in de kleutergroepen Het beleid voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) wordt de komende jaren versterkt. Peuterspeelzalen, peuteropvang en kinderdagverblijven vormen steeds meer een vóórfase voor de basisschool. Dat geldt voor VVE- maar ook voor gewone peuterspeelzalen. Door de invoering van de wet OKE in augustus 2010 dienen peuterspeelzalen en peuteropvang aan extra kwaliteitseisen te voldoen. Zij vormen een belangrijk instrument om (taal)achterstand bij leerlingen zo vroeg mogelijk te signaleren en op te heffen. De meeste scholen van Stichting Proo ontvangen gelden voor wegwerken van onderwijsachterstanden. VVE en schakelklassen leveren hieraan een belangrijke bijdrage. We investeren extra in het kleuteronderwijs en de afstemming met de voorschoolse periode. Hier is nog winst te behalen. Het kenniscentrum speelt een belangrijke rol bij het onderwijs aan het jonge kind. - Eind 2014 hebben scholen met doelgroepleerlingen een vorm van VVE voor doelgroepleerlingen met nadruk op taalaanbod en sterke betrokkenheid van ouders; - Eind 2014 is op alle scholen sprake van een hoogstaand onderwijsaanbod voor de groepen 1/ Stichting Proo heeft een adequaat aanbod voor meer en hoogbegaafde leerlingen Stichting Proo heeft in verschillende gemeenten plusklassen en 2 bovenschoolse digitale plusklassen voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. De uitwerking van de lessen in de plusklassen wordt afgestemd op het reguliere lesprogramma van de basisscholen. Het aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt uitgebreid naar alle scholen. - In 2015 hebben alle scholen een effectief aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen - De digitale plusklas wordt voortgezet en uitgebreid naar meerdere scholen en meerdere groepen. 6.2 Stichting Proo werkt aan vernieuwend en eigentijds onderwijs. Strategisch meerjaren beleidsplan Stichting Proo Pagina 18

19 Leerlingen moeten zich veelzijdig en zelfstandig kunnen ontwikkelen in een moderne, veilige leeromgeving. Stichting Proo biedt vernieuwend en eigentijds onderwijs aan in verschillende onderwijsconcepten en leergemeenschappen. Doorlopende leerlijnen zijn van groot belang om leerlingen zo optimaal mogelijk te laten presteren. Het integreren en afstemmen van kinderopvang, voorschoolse educatie en (voortgezet) onderwijs is daarbij essentieel. Het toekomstperspectief is gericht op de vorming van Integrale Kindcentra waarin school, kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen kunnen samengaan. Om deze hoofddoelstellingen te realiseren, worden de volgende resultaten geformuleerd: We zijn voorbereid op de toekomst dus voldoen aan de 21st Century Skills De term 21 ste century learning and teaching skills heeft betrekking op een samenhangend geheel van vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de 21ste eeuw, Deze vaardigheden zijn: Communicatie Samenwerken ICT Geletterdheid Creativiteit Kritisch denken Probleem oplosvaardigheden Sociale en/ culturele vaardigheden (inclusief burgerschap) Alle medewerkers en leerlingen van Proo werken voortdurend aan deze hedendaagse vaardigheden. Binnen de professionele leergemeenschappen vindt versterking op medewerker en teamniveau plaats. In ons onderwijsaanbod en in dit strategisch beleidsplan komen deze vaardigheden als een rode draad aan de orde. Onze leerlingen worden zo optimaal voorbereid op de toekomst. - Leerlingen dragen bij het leren meer eigen verantwoordelijkheid geven er zelf meer sturing aan - Er wordt gewerkt aan deskundigheidbevordering van leraren om te komen tot een meer coachende functie i.p.v. frontale kennisoverdracht; - Alle leraren voldoen in 2015 aan de minimale eisen die Proo stelt voor ICT-competentie; - In uiterlijk 2015 halen alle leerlingen binnen Proo op een bepaald niveau een digitaal rijbewijs; - Alle medewerkers gebruiken in 2015 de digitale leeromgeving van Proo; - Alle leerlingen van Proo werken via de digitale wereld aan een gezamenlijk project met een leerling van een andere Proo-school of met een leerling uit het buitenland; - Op alle scholen is structureel aandacht voor (wereld) burgerschap en sociale integratie Stichting Proo heeft in haar gemeenten integrale kindcentra met een pedagogisch aanbod voor 3-jarigen In samenwerking met kinderopvangorganisaties wordt gewerkt aan het structureel ontwikkelen van een pedagogisch aanbod voor 2 en 3-jarigen, met inzet van bestaande middelen. Kleine scholen in kleine kernen krijgen voorrang bij het maken van peuter- kleutergroepen. De mogelijkheid wordt onderzocht om flexibele schooltijden in te voeren op meerdere scholen van Stichting Proo. Nadruk wordt gelegd op continuroosters. Ook op ongebruikelijke tijdstippen en dagen kan, als daartoe behoefte bestaat, onderwijs worden gegeven of kinderopvang worden geboden, bijvoorbeeld tijdens vakantieweken. Ook voor medewerkers kunnen in de toekomst flexibele werk- en verloftijden gaan gelden. - In 2014 gaan op enkele scholen peuter- kleutergroepen van start en dit beleid wordt verbreed naar minimaal 4 scholen van Stichting Proo in In 2015 hebben de basisscholen een arrangement met één (of meerdere) peuterspeelzalen, peuteropvang en/of kinderdagverblijf en daarmee een inhoudelijke samenwerking ontwikkeld Strategisch meerjaren beleidsplan Stichting Proo Pagina 19

20 - In 2016 zijn vier integrale kindcentra gevormd. Uitgangspunt is één pedagogisch klimaat en één didactisch concept, vormgegeven door één team van pedagogisch medewerkers/ onderwijsassistenten en medewerkers; - De mogelijkheid van combifuncties onderwijs & kinderopvang wordt onderzocht; - Binnen Proo werken we daar waar door klanten gewenst met flexibele schooltijden; - In 2015 is het onderzoek naar invoering van flexibele school-, verlof- en werktijden afgerond Wij bereiden de leerlingen optimaal voor op de toekomst door samenwerking met het VO Door samenwerking met de openbare VO-scholen (Veluws Onderwijs Verband) levert Proo een krachtige bijdrage aan de identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren op de Veluwe onder het motto algemeen toegankelijk verbonden. Het openbaar onderwijs op de Veluwe staat vanuit haar overtuiging, identiteit en missie voor de totaalontwikkeling van de kinderen en jongeren op de Veluwe. De samenwerking vindt gestalte via ontmoetingen, lezingen, miniconferenties, debatten, de dialoog, het goede gesprek en gericht onderzoek binnen de volgende thema s: (Wereld) Burgerschapsvorming Taal en 2 de taalontwikkeling Recreatie, toerisme en vrije tijd Het openbaar onderwijs levert hier een bijdrage aan middels sportieve en culturele scholen met een sterk netwerk en participatie binnen de lokale en regionale sociaal culturele omgeving. - Gewerkt wordt aan een doorlopende leerlijn met betrekking tot (wereld)burgerschapsvorming en sociale cohesie tussen het openbaar/algemeen toegankelijk primair onderwijs en het openbaar/algemeen toegankelijk voortgezet onderwijs; - Alle scholen vermelden in hun jaarplannen en hun jaarlijkse schoolgids hoe ze vorm geven aan de kerndoelen voor actief burgerschap en sociale integratie; - Naast de focus op Nederlandse taalontwikkeling wordt de 2 de taalontwikkeling gestimuleerd en een doorlopende leerlijn 2 de taal Engels ontwikkeld; - Middels sportieve en culturele scholen met een sterk netwerk en participatie binnen de lokale en regionale sociaal culturele omgeving levert Proo een bijdrage aan cultuureducatie Op alle scholen wordt Engels (VVTO) vanaf groep 1 gegeven Stichting Proo werkt samen met het VO (Veluws Onderwijs Verband) en HBO aan invoering van Engels vanaf groep 1 op alle scholen. Hiervoor is een 5-jarenplan opgesteld waarin aan het eind alle scholen gecertificeerd zijn. - Alle scholen zijn in 2018 gecertificeerde vvto scholen; - 80% van de leraren heeft in 2018 een Cambridge First Certificate (FCE), volgens Europees referentiekader (ERK) B2 niveau op de instructievaardigheden Op alle scholen is ruim aandacht voor Wetenschap en Techniek (W&T) Wetenschap en Techniek is bij uitstek geschikt om talenten van kinderen te ontwikkelen. Een doel van W&T is het vergroten van de belangstelling van kinderen voor techniek en wetenschap als vervolgopleiding en als beroep. Een ander doel is het aanspreken en verder ontwikkelen van ontdekkende en onderzoekende competenties van kinderen. Tijdens de lessen leren kinderen oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. Het is van belang dat een groot aantal medewerkers scholing krijgt, zodat er een omslag komt in de aanpak van wetenschap en techniek in het onderwijs. Strategisch meerjaren beleidsplan Stichting Proo Pagina 20

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Bogen (BRIN 27 YD) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Bogen (BRIN 27 YD) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS De Bogen VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf en

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Lekker leren, Goed presteren

Lekker leren, Goed presteren Lekker leren, Goed presteren Aanzet voor het strategisch meerjaren beleidsplan 2011-2015 Apeldoorn, januari 2011 Copyright 2011 Leerplein055 Alle rechten op informatie die u in dit document of op de website

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Voor onze scholen is een keuze gemaakt uit de indicatoren die op schoolniveau nog verder ontwikkeld/verbeterd kunnen worden.

Voor onze scholen is een keuze gemaakt uit de indicatoren die op schoolniveau nog verder ontwikkeld/verbeterd kunnen worden. Jaarplan 2014-2015 OBS De Delta, de Fonkelsteen en het Talent VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Lekker leren, Goed presteren

Lekker leren, Goed presteren Lekker leren, Goed presteren Aanzet voor het strategisch meerjaren beleidsplan 2011-2015 Apeldoorn, januari 2011 Copyright 2011 Leerplein055 Alle rechten op informatie die u in dit document of op de website

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN nummer : 27ML C1 Onderzoeksnummer : 287224 Datum onderzoek : 16 februari 2016 Datum vaststelling : 6 april 2016 Pagina

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Jaarplan OBS de Bogen. OBS de Bogen. Triasplein GC Harderwijk

Jaarplan OBS de Bogen. OBS de Bogen. Triasplein GC Harderwijk Jaarplan 2016-2017 OBS de Bogen OBS de Bogen Triasplein 7 3845 GC Harderwijk Jaarplan 2016-2017 OBS De Bogen VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Fontein Plaats : Krimpen aan den IJssel BRIN nummer : 20PN C1 Onderzoeksnummer : 251889 Datum onderzoek : 1 oktober 2013 Datum vaststelling : 4 december

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan 2015-2019 Groeien en Leren Verbinden en Versterken Voor u ligt het derde strategisch beleidsplan van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (CPOB). Met

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen Plaats : Hasselt BRIN-nummer : 03RD Onderzoeksnummer : 124138 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd Plaats : Uithuizen BRIN-nummer : 12ED Onderzoeksnummer : 124198 Datum schoolbezoek : 29 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Dr. Aletta Jacobsschool Plaats : Arnhem BRIN nummer : 19VP C1 Onderzoeksnummer : 272495 Datum onderzoek : 21 januari 2014 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf Plaats : 's-gravendeel BRIN-nummer : 09FD Onderzoeksnummer : 121208 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. De Eskampen Plaats : Peize BRIN nummer : 11IQ C1 Onderzoeksnummer : 196412 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 29 augustus 2013 Pagina

Nadere informatie

Lekker leren, Goed presteren

Lekker leren, Goed presteren Lekker leren, Goed presteren Aanzet voor het strategisch meerjaren beleidsplan 2011-2015 Apeldoorn, januari 2011 Copyright 2011 Leerplein055 Alle rechten op informatie die u in dit document of op de website

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Basisschool De Achtbaan Plaats : Zwanenburg BRIN-nummer : 16LV Onderzoeksnummer : 123085 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool G.Th. Rietveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool G.Th. Rietveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool G.Th. Rietveld Plaats : Badhoevedorp BRIN nummer : 15JN C1 Onderzoeksnummer : 275101 Datum onderzoek : 2 juni 2014 Datum vaststelling : 15 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool Pius X Plaats : Wateringen BRIN nummer : 20CB C1 Onderzoeksnummer : 275832 Datum onderzoek : 1 juli 2014 Datum vaststelling : 5 november 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander Plaats : Heerde BRIN-nummer : 10QT Onderzoeksnummer : 123722 Datum schoolbezoek : 29 september 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 05JG Onderzoeksnummer : 119309 Datum schoolbezoek : 20 mei 2010 Rapport

Nadere informatie

Jaarplan Daltonschool de Veste. Daltonschool de Veste. Houtkamp XC Harderwijk

Jaarplan Daltonschool de Veste. Daltonschool de Veste. Houtkamp XC Harderwijk Jaarplan 2016-2017 Daltonschool de Veste Daltonschool de Veste Houtkamp 37 3841 XC Harderwijk Inhoud VOORWOORD...3 1. BELEIDSTERREIN BESTUUR EN ORGANISATIE professioneel en lerend...4 1.1 Professionele

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 13YM Onderzoeksnummer : 127560 Datum schoolbezoek : 25 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 OBS REMBRANDT School: openbare basisschool Rembrandt Plaats: Akersloot BRIN-nummer: 04GB Onderzoeksnummer: 103497 Datum uitvoering

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18VR Onderzoeksnummer : 124792 Datum schoolbezoek : 3 February Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool Plaats : Heerde BRIN-nummer : 12ZZ Onderzoeksnummer : 124706 Datum schoolbezoek : 17 January Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 24CT Onderzoeksnummer : 125947 Datum schoolbezoek : 16 april 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid.

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. EVALUATIE 2014/ 2015 ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. REFLECTIE Leren kijken naar jezelf. Nadenken over de manier waarop je dingen doet, leert en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. "Prinses Margriet"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Prinses Margriet RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. "Prinses Margriet" Plaats : West-Terschelling BRIN nummer : 18KO C1 Onderzoeksnummer : 287310 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Onder de Wieken Plaats : Burgh-Haamstede BRIN nummer : 07YS C1 Onderzoeksnummer : 154931 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling : 21 augustus

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Leren in de wereld van morgen

Leren in de wereld van morgen Leren in de wereld van morgen Strategisch beleidsplan 2015-2019 SPOVenray Oktober 2014 Inhoud Leren in de wereld van morgen... 1 Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 5 De brede ontwikkeling van het kind...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rotterdamse Montessorischool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rotterdamse Montessorischool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rotterdamse Montessorischool Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 08CK Onderzoeksnummer : 124361 Datum schoolbezoek : 22 november 2011 Rapport

Nadere informatie