Stichting WINS Weeskinderen Indonesië Naar School

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting WINS Weeskinderen Indonesië Naar School"

Transcriptie

1 Weeskinderen Indonesië Naar School Financieel Verslag 2013 Correspondentieadres: Hockerkade2 2104AWHeemstede Tel Website: KvK: Bank: ING StichtingWinsstaatbijdebelastingdienstgeregistreerdalsANBI

2 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Doelstelling 3 3. Strategie 3 4. WINSEducatieProgramma 4 5. WINSLearningCenters 4 6. BestuurWINSNederland 5 7. OrganisatieWINSInternationaal 6 8. VrijwilligersenStagiaires 6 9. Financiën 7 10.Projecten Projecten FinancieelVerslag FinancieelJaarrekening

3 1. Introductie Vooruligthetjaarverslagvanhetjaar2013vanStichtingWINS.HetWINSprojectbegoninapril2005alseen privéprojectinhetdorpjebedulu,opheteilandbalienisop15november2006formeelopgerichtalsstichting. StichtingWINSstaatgeregistreerdbijdeKamervanKoophandelAmsterdamonderdossiernummer: DeinitiatiefnemerisGillRijnenberg.Metkleinschaligeprojectenophetgebiedvanonderwijstrachtdestichting hetwelzijnendezelfredzaamheidvandekinderenenwinslearningcentersinindonesiëtebevorderen.dankzij deinzetvansponsors,donateursenvrijwilligerszijnwijeringeslaagdditjaarhetlevenvannogmeerkinderenin Indonesiëeenpositievewendingtegeven. Ookzijnerveelvandevoorgenomenprojectenin2013gerealiseerd.Hieroverwordtgerapporteerdbijhoofdstuk 10, Projecten2013 opblz Doelstelling WINSstaatvoorWeeskindereninIndonesiëNaarSchool.Onzemissieiservoortezorgendatzoveelmogelijk weesenkansarmekindereninindonesiëregulieronderwijskunnenvolgen.inindonesiëlevenveelweesen kansarmekinderendienietnaarschoolkunnengaan.vaakmoetenzijalopjongeleeftijdwerken,waarbijzijca. 50eurocentperdagverdienen.Daarnaastbestaaterdegroepachtergesteldekinderenmeteenlichamelijke en/ofmentalehandicap.dezekinderenlevenmeestalgeïsoleerd.eenkansopeennormaalbestaaniskleinte noemen,laatstaandatzijonderwijskunnenvolgen. DeprimairedoelstellingvanWINSisomdekinderenzelfstandigheidenverantwoordelijkheidbijtebrengen, zodatzijnietaltijdafhankelijkzijnvananderen.endatkanalleenbereiktwordenmetonderwijs. 3. Strategie InhetkortwerkthetWINSProjectalsvolgt: 1. Childsponsoring.Particulierenenbedrijvenondersteunendekinderen middelseendonatie.ditisprimairbestemdvoorhetreguliere onderwijs. 2. Ondersteunenvanlearningcentra.Viadeze yayasans krijgende kinderenextraonderwijs(winseducatieprogramma)d.m.v.inzetvan vrijwilligersvanuitverschillendelanden.ditcoördineertwins. DaarnaastzorgtWINSvoorfondsenomdecoördinatorenen leerkrachtenvandeyayasansinindonesiëtekunnenbetalen. 3. Ondersteunenvanprojectenbijbestaandeennieuwelearning centra.denkdaarbijaanklaslokalenenmeubels,aankoopgrond, toiletvoorzieningen,guesthouses. 4. Ondersteunenvan commerciële projectenzoalshetexploiterenvaneeninternet/kopieerwinkel,opstarten vanscooterverhuur,verkoopenreparatievanmotorfietsen,verzamelenenverwerkenvanplasticenz..dit heeftookpositieveinvloedenopdewerkgelegenheidoplocatie. Primairgaathetompunt1en2.Punt3iseennoodzakelijkevoorwaarde.Punt4zorgtervoordatlearningcentra naenkelejarenfinancieelzelfstandigworden,zodatwinszichkanrichtenopnieuwelearningcentra.inhetwins 3

4 programmadientelklearningcenteroptermijnzelfvoorzienendtezijneninstaattezijndeoperationelekosten zelftekunnendekken.erkomttenslotteeenmomentdatzehethelemaal zelf moetendoen. 4. WINSEducatieProgramma HetWINSeducatieprogrammaheeftalsdoeldekinderenzelfstandigheideneigenverantwoordelijkheidbijte brengen.naasthetvolgenvanhetregulieronderwijsomvattenonzeextralesseno.a.: Engelseencomputerlessen; TradiotioneleDans,KunstenCultuurlessen; Seksuelevoorlichting,HIV/Aids; Persoonlijkeverzorgingenpersoonlijkehygiëne; Vaardigheden,communiceren; Toekomstgerichtdenkenenhandelen; Milieu,hygiëne; CommunityDevelopment;doordelokalegemeenschap(ouder,familie,gastouder,burenetc.)tebetrekken bijdeontwikkelingendegroeivandekinderen,kandegemeenschapeenpositievebijdrageleverenaande toekomstvandekinderenenuiteindelijkaandemaatschappij. 5. WINSLearningCenters Hierondervolgteenhistorischoverzichtvandeintroductievandelearningcenters/childsponsorprogramma: Februari2005 Bedulu,Bali.Beduluissindsmei2010zelfvoorzienend Juli2007 Petak,Balii.s.m.StichtingAnakita.Petakdraaitsindsjuni2008volledigzelfstandigen onafhankelijkvanwins Juli2007 Ghifari,MiddenJava Februari2008 Bogor,WestJava,i.s.m.StichtingWaterlelieFonds.Bogorissindsdecember2011 zelfvoorzienend Juni2008 Tianyar,NoordoostBali February2009 Angkah,regioTabanan,Bali,i.s.m.StichtingIndonesie2007 Mei2009 Bedulu,Bali.IntroductiePlay&Learnprogrammavoorgehandicaptekinderen. July2009 Seraya,regioKarangasem,Bali,i.s.m.StichtingBaliBundar Augustus2009 IntroductieChildsponsorprogrammavoorgehandicaptekinderen November2009 DesaKerta,regioPayangan November2010 LamAsan,Aceh,Sumatra December2011 LamLambateung,Aceh,Sumatra 4

5 September2013 December2013 LamAsamSiam,Aceh,Sumatra LamPanahRanjo,Aceh,Sumatra 6. BestuurWINSNederland Hetbestuurbestaatuit5leden.Deledenvanhetbestuurvoerenhuntakengeheelvrijwilligenbelangenloosuit. Minimaal 1 keer per jaar wordt door een aantal bestuursleden en vrijwilligers (geheel op eigen kosten) een bezoekaanindonesiëgebrachtomdevoortgangvandeprojectentevolgenenomdelokalecoördinatorente begeleiden.erzijngeenwisselingenindesamenstellingvanhetbestuurgeweest.hetbestuurispereind2013 alsvolgtsamengesteld: WouterCosaert Voorzitter TamaraRijnenberg Secretaris CherieLeijer Penningmeester AntoinettePeters BestuurslidentevensEducatieProgrammaManager JoopSiemers Bestuurslid HetWINSBestuurwordtondersteunddoordevolgendeprojectmedewerkers: IrisPouderoijen HansaEerelman RaisavanWinden ExterneCommunicatie WINSstreefternaaromzominmogelijkkostentemakenvoordrukwerkenportikostenetc.,zodatvrijwel iederecentvandedonatiesaandecentraledoelstellingtengoedekomt.inditkaderheeftwinservoor gekozenallecorrespondentie/communicatiezoveelmogelijkper tedoen. InterneCommunicatie Hetbestuurvergadertminimaal3xperjaarenindiennodigkomthetdagelijksbestuuradhocbijelkaar.Ook worden(telefonische)vergaderingenmetdevrijwilligersbelegd.tijdensdezevergaderingenvindtuitwisseling plaatsoverallerleionderwerpendiedewerkzaamheden,voortgangvanprojectenenfinanciëlezakenaangaan. Website Dewebsitewww.stichtingwins.nliseenbelangrijkcommunicatiemiddelvoorgeïnteresseerden,sponsors, donateursenstagiaires/vrijwilligers.regelmatigwordtdewebsiteaangepastmetinformatieoverdekinderen, nieuwsenvoortgangvanprojecten. DigitaleNieuwsbrief WINSstuurtminimaal2xperjaareennieuwsbriefuit,waarindeWINSactiviteitenenvoortgangvanprojecten deaandachtkrijgen,enwaainookingezondenstukjeswordengepubliceerd. Belangrijkisdepersoonlijke wisselingtussenhetkindendesponsor.Elkkindkrijgteeneigen adres.zoheeftdesponsordirectcontactmethetkindenleerthetkindcommunicereninhetengels,werken 5

6 metdecomputer, enensurfenophetinternet. Samenwerkingspartners WINSfocustzichprimairopeducatie.Algemenedonatieswordenderhalveaangewendvooreducatiegerelateer dezaken.omdekinderentochopallevlakkentekunnensteunen,zoektwinsnaarsamenwerkingmetandere nonprofitorganisaties,diemedevoorfondsenkunnenzorgenvoorgoedeinfrastructuurenfaciliteiten. WINSwerktsamenmetdevolgendenonprofitorganisaties: StichtingWaterleliefonds,Tonjong,WestJava StichtingIndonesie2007inAngkah,Bali StichtingBaliBundarinSeraya,Bali ChanceInternationalinAceh,Sumatra 7. OrganisatieWINSInternationaal WINSopereertookinternationaal,teneindeeenzobreedmogelijkveldvandonateursenchildsponsorste kunnenbereiken.destructuurisopgebouwduitdevolgendeinstituten: 1.StichtingWINSNederland 2.WINSProjectUSA,Inc. 3.WINSProjectAustraliaInc. 4.WINSFrance 5.WINSSingapore 6.WINSIndonesië(nunogYayasanWidyaGuna) 8. VrijwilligersenStagiaires WINSwerktopalleLearningCentrasamenmetvele,enthousiastevrijwilligersuitbinnenenbuitenland.Zonder dehulpvandezevrijwilligersishetonmogelijkomdeheteducatieprojettelatenslagen. Alle reis en verblijfskosten komen geheel voor hun eigen rekening. De stage opdrachten worden vooraf met WINSkortgesloten.Vanbelangisdatdeopdrachtenpassenindeomgevingencultuur,endatvoorallebetrokken partijenhetbesteresultaatwordtbereikt. De stagiaires en vrijwilligers werken aan de hand van de curriculums, welke voor de WINS lessen zijn samengesteldenhebbenzijtevensdeopdrachtomdecurriculumswaarnodigbijtestellenen/ofuittebreiden. WINSheeftaltijdvrijwilligersenstagiairesnodig,omdatwerkenmetbetaaldekrachtengeenhaalbareoptie is.vrijwilligerswerkvraagtwinsopdevolgendegebieden: o Fysiotherapievoorfysiekgehandicapten o Onderwijs o SportenSpel o DramaenMuziek 6

7 MedischecheckupswordtopBaliverzorgddoordeBaliKidsFoundationuitAustralië.Dezeorganisatiebezoekt 2xperjaardeWINSlearningcenters. 9.Financiën WINSiseenkleinenonprofitorganisatie,ontvangtgeensubsidiesenisvolledigafhankelijkvandonatiesof giften van particulieren, bedrijven, scholen etc. De donatiegelden worden geheel aangewend voor eerdergenoemde doelstellingen. Voor bijzondere uitgaven zijn we hierdoor afhankelijk van incidentele donatiesenfondsenwerving. 10. Projecten2013 Continuwordenterverbeteringvandeomstandighedenvandekinderennieuweprojectengeïnitieerd.WINS betrekt de lokale arbeiders bij de project uitvoering.zo helpt WINS ook de gemeenschap om inkomsten te genereren. Mede dankzij giften van donateurs en samenwerkende nonprofit organisaties, zijn sinds de oprichtingeind2006reedsveelprojectengerealiseerd. Hierondervolgteenoverzichtvanafgerondeprojectenin2013. LearningCenterBedulu,Bali De ambassade van Luxembourg in Thailand heeft in , gedoneerd voor de bouw van een apart gebouwvoordegehandicaptekinderendieeenslaapplaatsen/ofphysiotherapienodighebben,alsookvoorde aanschafvaneenbusjevoorhettransportvan/naarhuisvandegehandicaptekinderen.hetbusjeisinmiddels aangeschaftenhetbetreffendegebouwisgereed. 7

8 LearningCentersinAceh,Sumatra InSeptember2013iseennieuwe(4 e )learningcentergeopendinlamasamsiem. Op12december2013ishet5 e learningcentergeopendinlampanahranjo,waaropdeeerstedag73kinderen aanwezigwaren. LearningCenterSeraya,Bali InSerayavolgen70kinderendeWINSadditionelelessenenhebben30kindereneensponsorgevonden. DeplannenvoorhetopzettenvanvarkensboerderijtjesinSerayawerdenvoorlopigindeijskastgezet.Doordat goedkoopvarkensvleesuitchinadeindonesischemarktoverspoelde,isdevraagnaarlokaalvleesdramatisch gedaald. Wayan Barata, coördinator in Seraya, heeft nu plannen gemaakt om op zijn stuk grond extra gastenkamerstegaanbouwenvoorvrijwilligers/familieenvriendenvanvrijwilligersentoeristen.ditkaneen winwinsituatieworden.zelfinkomstengenereren,wantnajuni2014zalserayazelfredzaammoetenzijn.de uitwerkingvandedefinitieveplannenlaatnogopzichwachten,wehoudenuopdehoogte. LearningCenterAngkah,Bali DehuidigeklaslokaleninAngkahzijntekleingeblekenomhetgroeiendeaantalkinderendienareguliereschool deextralessenopdeyayasankomenvolgen,teaccommoderen.onzepartnerstichtingindonesie2007heeftnu beslotenomnieuweklaslokalentebouwenineennabijgelegendorpjesamsaman. Deplanningisdathetnieuweschooltjeinhetvoorjaar2014gereedzalzijn. 8

9 LearningCenterTianyar,Bali In Tianyar volgen 200 kinderen de WINS additionele lessen en hebbben reeds 100 kinderen een sponsor gevonden. InTianyarzijnin2013veelprojectengerealiseerd.Hetmultifunctionele gebouw (aula) is in mei 2013 in gebruik genomen. Daarnaast zijn, dankzij een initiatief van Stichting Uma Sari, meerdere projecten afgerond. Het doel was om vrijwilligers en gasten een veilige en comfortabele accommodatie te bieden. De plannen waren om 4 gastenkamers te bouwen. Dit zijn er uiteindelijk 2 geworden. De gastenkamers zijn volledig ingericht en zijn voorzien van twee ruime bedden, 2 kasten, 2 nachtkastjes, een ventilator, een badkamer met eengrotedouche,eenwastafelmetspiegeleneentoilet. Vanhetresterendbudgetwerdi.o.m.delokalecoordinatorKetutSujanabesprokenhoeditnuttigbesteedkon worden. Nu het doel is bereikt om vrijwilligers een veilige en comfortabele accommodatie te bieden is het hoofddoel veranderd. Namelijk dat Tianyar per juni 2014 zelfredzaam dient te zijn en daarmee niet meer afhankelijk hoeft te zijn van donaties. Er werd van gedachten gewisseld om de eerste behoeftes van de vrijwilligersteachterhalen.deuitkomstenwaren: 1.Scooters 2.Transport 3.Drinken&eten Dezezakenwerdaltijdaanexternepartijenuitbesteed.Doordezedienstendirectzelfaandevrijwilligersaante bieden,kanhetlearningcenteropeenmakkelijkevastebasismeerinkomstengenereren.enzijndevrijwilligers ervanverzekerddatzijeeneerlijkeprijservoorbetalen.omdittebereikenishetresterendbudgetgebruiktom eenscooter,eenautoeneenkoelkastteaanteschaffen.descooterkanverhuurdwordenaanvrijwilligers.met deautokanpickupsenexcursiesgedaanworden.dekoelkastisgevuldmetdrankjes&snacks,ingekochtbijde groothandel.zokanketutdevrijwilligersdrankjesensnacksaanbiedentegenwinkelprijzen,waardoorhijhier ookaanoverhoudt. 9

10 LearningCenterKerta,Bali WINShooptin2013fondsentekunnenwervenvoorhetrealiserenvanhetKertaproject.PasdankaneenWINS managementteamaangesteldworden,datfulltimevoorhetlearningcenterzalgaanwerken. Het streven van WINS was om in 2012 in Kerta een WINS management team aan te stellen alsook een eigen infrastructuurterealiseren,zoalseenklaslokaal,multifunctioneleaula,computerruimte,bibliotheek,kantoor,en eengastenverblijfvoorstudenten,vrijwilligersengasten.hetteamisinseptemberj.l.aangesteld;nikoenmade etc.achterdeschermeniserveelgebeurdinkerta. Het team en lokale vrijwilligers hebben de afgelopen weken een oud gebouw gerenoveerd en heringericht als kantoorenklaslokaal.hetterreinisrijkbeplantmetbomen,plantenenbloemen.ookzijnrioolgotenlangsde200 meterlangeweggegraven,zodatregenwatersnelwegkanvloeienendewegnietmodderigwordt. Allechildsponsorsassesmentszijnafgerond.Ditheeftlanggeduurd,omdatKerta9Banjarsheeftvespreidover eenlanggerekt10ha.ravijnachtiggebied. Het gebouw staat op de grond van Pak Made Gunawan en mogen we gratis gebruiken. Geen huur, geen vergoeding.welmogenwenogsteedsdesdschoollokalengebruiken. LearningCenterBogor,Java Innovember2013heefthetbestuurvanStichtingWaterleliefonds,onzepartnersindsfebruari2008inTonjong, WestJava,haarpartnersendechildsponsorsgeïnformeerddatzijm.i.v.maart2014hunactiviteiteninTonjong zullenstopzetten. Waterleliefonds heeft op basis van diverse voorvallen moeten concluderen dat zij in Tonjong organisatorisch tekortschotenomeengoedkwaliteitsprogrammatekunnenblijvenwaarborgen.zijhebbenderhalve,metveel pijnenmoeite,beslotenomdeactiviteitenaldaartestakenenhetlearningcentertesluiten. WijdankendemensenvanWaterleliefondsvoordesamenwerkingindeafgelopenjarenenwensenhenveel succestoemethunverdereactiviteiten. 11.Projecten2014 Voor 2014 staan onderstaande projecten gepland. WINS Nederland en WINS Internationaal hopen deze projecten te kunnen realiseren, wederom met de steun van haar donateurs, sponsors en belangstellenden, alsmedevandesamenwerkendepartners. Tianyar,Bali extra schoollokal om het groeiend aantal kinderen dat de additionele lessen volgen te kunnen accomoderen Seraya,Bali(i.s.m.StichtingBaliBundar) hetbouwenvanextragastenkamers 10

11 Kerta,Bali klaslokaal,multifunctioneleaula,computerruimte,bibliotheekeneenkantoor. Inrichtingsatellietantennet.b.v.stabielerinternetverbinding. Bouwgastenruimtevoorvrijwilligers UitbreidingOverig WINSLearningCenteruitbreidennaarMenado,Pontianak,deeilandenLombok,Sumba,Sumbawa 12.FINANCIEELVERSLAG Hetdoelvandeuitgiftevanditfinancieelverslagismetnamebedoeldalsinformatiet.b.v.sponsorsen donateurs. DitverslagisgoedgekeurdenondertekenddoorhetdagelijksbestuurvanStichtingWINStijdensde bestuursvergaderingvan14mei2013. WouterCosaert(voorzitter) CherieLeijer(penningmeester) TamaraRijnenberg(secretaris) WINSdanktallesponsors,donateurs,childsponsors,belangstellendenenvrijwilligershartelijkvooruw inzet,donatiesenanderebijdragendiewijinhetafgelopenjaarhebbenmogenontvangen.dankzijuw hulpkunnenhonderdenkinderenonderwijsvolgen! 11

12 13. Financieel Jaarverslag Stichting WINS 2013 (in hele euro's) (Periode t/m ) BALANS PER 1-Jan-13 1-jan-12 Liquide middelen: ING ING EIGEN VERMOGEN BATEN rek Donaties vaste donateurs Donaties t.b.v. childsponsoring Giften Donaties t.b.v. Gamelan Project Bedulu 500 Initiatieven Project Medewerker 676 Sichting Indonesie Stichting Bali Bundar Donaties t.b.v. Project Seraya Donaties t.b.v. Project Tianyar Donaties t.b.v. Project Kerta Donaties Hockey team 400 Rente TOTAAL rek LASTEN rek WINS Learning Center Bedulu Childsponsoring Salaris Danslerares Project Uitbreiding Faciliteiten Bedulu -500 Project Physio Gehandicapte Kinderen/Medical Totaal WINS Learning Center Tianyar, Karangasem Childsponsoring Salaris WINS Coordinator Salaris Dansles Operationele Kosten Projecten Totaal WINS Educatie Center Angkah, Tabanan Childsponsoring Salaris Management Salaris Engelse Leraar Salaris Dansleraar Operationele Kosten -166 Totaal WINS Educatie Center Ghifari Childsponsoring Onkostenvergoeding WINS Coordinator Algemene donatie Totaal

13 WINS Educatie Center Bogor, Java Childsponsoring Project Bogor -150 Salaris Management Salaris Engelse Leraar Salaris Dans- en Muziekles Operationele Kosten Algemene Donatie -600 Diversen Totaal -750 WINS Educatie Center Seraya, Bali Childsponsoring Salaris Management Salaris Engelse Leraar Salaris Dansleraar Operationele Kosten Projecten -700 Totaal WINS Educatie Center Kerta, Bali Salaris Management -405 Childsponsoring Projecten Totaal WINS Educatie Center Aceh, Java Giften Childsponsoring Totaal Diversen Abonnementen en Kamer van Koophandel -24 Bankkosten Administratie kosten (software eenmalig) Diversen -378 Totaal TOTAAL LASTEN BATEN rek (WISH) Donaties Kaarten Verkoop Opbrengst Veiling/Loterij Totaal Baten LASTEN rek (WISH) Bankkosten Onkosten Benefiet WISH Totaal Lasten SALDO VAN BATEN EN LASTEN BEGINVERMOGEN EINDVERMOGEN

14 Balans per 31 december Bestemmingsreserve Project Bedulu Bestemmingsreserve Project Tianyar Bestemmingsreserve Project Seraya Bestemmingsreserve Project Angkah Bestemmingsreserve Project Yogya Bestemmingsreserve Project Aceh Bestemmingsreserve Project Kerta Totaal beschikbaar voor doelstelling

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Dit jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: 1. Een beschrijving van de activiteiten die in 2007 vanuit Stichting Tim & Kim Village hebben plaatsgevonden. 2.

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2011 Stichting Tim & Kim Village Inhoud Verslag van het bestuur 3-5 Algemeen 3 Doelstellingen 2011 en verantwoording 3-5 Publiciteit 5 Jaarrekening 6-14 Balans per 31 december 2011 6 Rekening van baten en lasten 2011 7 Rekening van ontvangsten

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2014. Stichting Against Cancer

BELEIDSPLAN 2013-2014. Stichting Against Cancer BELEIDSPLAN 2013-2014 Stichting Against Cancer Stichting Against Cancer Ruimtesonde 9 3824 MZ Amersfoort KvK nummer: 08136739 Inhoudsopgave I. Inleiding 3 II. Beschrijving Against Cancer 4 Over Against

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014

Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014 Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014 Oprichting De Nederlandse Stichting Docenten voor Afrika is statutair gevestigd te Velsen, opgericht op 12 maart 2009. Registratie De stichting is ingeschreven

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina Jaarverslag 2007 Stichting La Vecina Inhoudsopgave 1 La Vecina 1.1 Wie zijn wij 1.2 Wat ons beweegt 1.3 De organisatie 2 La Vecina in Colombia 2.1 Introductie 2.2 Het projectteam in Colombia 2.3 De gerealiseerde

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 1 JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3... 3 1. Doelstelling... 4 2. De Stichting...

Nadere informatie

Bezoekadres: Kerkstraat 3A 7722 LR Hoonhorst Iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur gratis toegankelijk voor publiek.

Bezoekadres: Kerkstraat 3A 7722 LR Hoonhorst Iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur gratis toegankelijk voor publiek. ANBI gegevens Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst Sinds 01-01-2013 staat Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst als culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling) geregistreerd. Giften

Nadere informatie

Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017

Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017 Stichting Jobortunity Nederland Beleidsplan 2015 2017 Februari 2015 Stichting Jobortunity Nederland Rijnlaan 129bis 3522 BH Utrecht bestuur-nl@jobortunity.org www.jobortunity.org 1. Inleiding Stichting

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer

BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer Stichting Against Cancer Ruimtesonde 9 3824 MZ Amersfoort KvK nummer: 08136739 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 3 II. Beschrijving Against Cancer 4 Over Against

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Vereniging Green School Haïti

Jaarverslag 2013 Vereniging Green School Haïti Jaarverslag 2013 Vereniging Green School Haïti De VGSH heeft weer een bevlogen jaar achter de rug, er heeft wisseling plaats gevonden in het bestuur en Sandra is verhuist naar Canada en woont in Montréal.

Nadere informatie

Stichting Obork Ens JAARVERSLAG 2014. Jaarverslag Stichting Obork 2014 versie 1.1 Pagina 1 van 9

Stichting Obork Ens JAARVERSLAG 2014. Jaarverslag Stichting Obork 2014 versie 1.1 Pagina 1 van 9 Stichting Obork Ens JAARVERSLAG 2014 Pagina 1 van 9 Van het bestuur Ens, juni 2015 Bijgaand treft u het jaarverslag aan van de stichting Obork te Ens over het jaar 2014. Activiteiten ALGEMEEN VERSLAG Het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2006 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Missie en doelstelling... 4 1.1 Missie... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Toetsingscriteria... 4 1.4 Middelen... 5 2. Organisatie...

Nadere informatie

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015

Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Beleidsplan Jacana Datum: 29-04-2015 Contents 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Jacana Business Empowerment... 3 Doelstelling... 3 Visie... 3 Werkwijze... 3 2. Organisatie... 4 Stichting Jacana

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Bestuurlijke activiteiten 2 Donateurs en vrijwilligers 4 Bestuurlijke organisatie 5 Evenementen 6 Balans per 31 december 2011 7 Winst- en verliesrekening 8 Algemene

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SAIL TRAINING ASSOCIATION NETHERLANDS

BELEIDSPLAN SAIL TRAINING ASSOCIATION NETHERLANDS BELEIDSPLAN SAIL TRAINING ASSOCIATION NETHERLANDS 2014 TOT EN MET 2016 Bijlagen: Statuten Jaarrekening Uittreksel KVK ALGEMENE DOELSTELLINGEN EN STRATEGIE De statuten van de STAN zijn specifiek wat betreft

Nadere informatie

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 De hand aan de ploeg slaan De ploeg van de nieuwe tractor moet nog bijgesteld worden Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus 661

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel.

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. Jaarverslag 2013 Stichting Voedselbank Bevelanden Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. 06-40102513 E-mail: voedselbankgoes@zeelandnet.nl Website: www.voedselbankdebevelanden.nl

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan CCUFonds

Meerjarenbeleidsplan CCUFonds 2015 2017 Meerjarenbeleidsplan CCUFonds Crohn en Colitis Ulcerosa Fonds 2015-2017 Opgesteld door: D. van der Horst Goedgekeurd in bestuursvergadering datum: 10 maart 2015 Inhoud Voorwoord... 2 Organisatie...

Nadere informatie