Stichting WINS Weeskinderen Indonesië Naar School

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting WINS Weeskinderen Indonesië Naar School"

Transcriptie

1 Weeskinderen Indonesië Naar School Financieel Verslag 2013 Correspondentieadres: Hockerkade2 2104AWHeemstede Tel Website: KvK: Bank: ING StichtingWinsstaatbijdebelastingdienstgeregistreerdalsANBI

2 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Doelstelling 3 3. Strategie 3 4. WINSEducatieProgramma 4 5. WINSLearningCenters 4 6. BestuurWINSNederland 5 7. OrganisatieWINSInternationaal 6 8. VrijwilligersenStagiaires 6 9. Financiën 7 10.Projecten Projecten FinancieelVerslag FinancieelJaarrekening

3 1. Introductie Vooruligthetjaarverslagvanhetjaar2013vanStichtingWINS.HetWINSprojectbegoninapril2005alseen privéprojectinhetdorpjebedulu,opheteilandbalienisop15november2006formeelopgerichtalsstichting. StichtingWINSstaatgeregistreerdbijdeKamervanKoophandelAmsterdamonderdossiernummer: DeinitiatiefnemerisGillRijnenberg.Metkleinschaligeprojectenophetgebiedvanonderwijstrachtdestichting hetwelzijnendezelfredzaamheidvandekinderenenwinslearningcentersinindonesiëtebevorderen.dankzij deinzetvansponsors,donateursenvrijwilligerszijnwijeringeslaagdditjaarhetlevenvannogmeerkinderenin Indonesiëeenpositievewendingtegeven. Ookzijnerveelvandevoorgenomenprojectenin2013gerealiseerd.Hieroverwordtgerapporteerdbijhoofdstuk 10, Projecten2013 opblz Doelstelling WINSstaatvoorWeeskindereninIndonesiëNaarSchool.Onzemissieiservoortezorgendatzoveelmogelijk weesenkansarmekindereninindonesiëregulieronderwijskunnenvolgen.inindonesiëlevenveelweesen kansarmekinderendienietnaarschoolkunnengaan.vaakmoetenzijalopjongeleeftijdwerken,waarbijzijca. 50eurocentperdagverdienen.Daarnaastbestaaterdegroepachtergesteldekinderenmeteenlichamelijke en/ofmentalehandicap.dezekinderenlevenmeestalgeïsoleerd.eenkansopeennormaalbestaaniskleinte noemen,laatstaandatzijonderwijskunnenvolgen. DeprimairedoelstellingvanWINSisomdekinderenzelfstandigheidenverantwoordelijkheidbijtebrengen, zodatzijnietaltijdafhankelijkzijnvananderen.endatkanalleenbereiktwordenmetonderwijs. 3. Strategie InhetkortwerkthetWINSProjectalsvolgt: 1. Childsponsoring.Particulierenenbedrijvenondersteunendekinderen middelseendonatie.ditisprimairbestemdvoorhetreguliere onderwijs. 2. Ondersteunenvanlearningcentra.Viadeze yayasans krijgende kinderenextraonderwijs(winseducatieprogramma)d.m.v.inzetvan vrijwilligersvanuitverschillendelanden.ditcoördineertwins. DaarnaastzorgtWINSvoorfondsenomdecoördinatorenen leerkrachtenvandeyayasansinindonesiëtekunnenbetalen. 3. Ondersteunenvanprojectenbijbestaandeennieuwelearning centra.denkdaarbijaanklaslokalenenmeubels,aankoopgrond, toiletvoorzieningen,guesthouses. 4. Ondersteunenvan commerciële projectenzoalshetexploiterenvaneeninternet/kopieerwinkel,opstarten vanscooterverhuur,verkoopenreparatievanmotorfietsen,verzamelenenverwerkenvanplasticenz..dit heeftookpositieveinvloedenopdewerkgelegenheidoplocatie. Primairgaathetompunt1en2.Punt3iseennoodzakelijkevoorwaarde.Punt4zorgtervoordatlearningcentra naenkelejarenfinancieelzelfstandigworden,zodatwinszichkanrichtenopnieuwelearningcentra.inhetwins 3

4 programmadientelklearningcenteroptermijnzelfvoorzienendtezijneninstaattezijndeoperationelekosten zelftekunnendekken.erkomttenslotteeenmomentdatzehethelemaal zelf moetendoen. 4. WINSEducatieProgramma HetWINSeducatieprogrammaheeftalsdoeldekinderenzelfstandigheideneigenverantwoordelijkheidbijte brengen.naasthetvolgenvanhetregulieronderwijsomvattenonzeextralesseno.a.: Engelseencomputerlessen; TradiotioneleDans,KunstenCultuurlessen; Seksuelevoorlichting,HIV/Aids; Persoonlijkeverzorgingenpersoonlijkehygiëne; Vaardigheden,communiceren; Toekomstgerichtdenkenenhandelen; Milieu,hygiëne; CommunityDevelopment;doordelokalegemeenschap(ouder,familie,gastouder,burenetc.)tebetrekken bijdeontwikkelingendegroeivandekinderen,kandegemeenschapeenpositievebijdrageleverenaande toekomstvandekinderenenuiteindelijkaandemaatschappij. 5. WINSLearningCenters Hierondervolgteenhistorischoverzichtvandeintroductievandelearningcenters/childsponsorprogramma: Februari2005 Bedulu,Bali.Beduluissindsmei2010zelfvoorzienend Juli2007 Petak,Balii.s.m.StichtingAnakita.Petakdraaitsindsjuni2008volledigzelfstandigen onafhankelijkvanwins Juli2007 Ghifari,MiddenJava Februari2008 Bogor,WestJava,i.s.m.StichtingWaterlelieFonds.Bogorissindsdecember2011 zelfvoorzienend Juni2008 Tianyar,NoordoostBali February2009 Angkah,regioTabanan,Bali,i.s.m.StichtingIndonesie2007 Mei2009 Bedulu,Bali.IntroductiePlay&Learnprogrammavoorgehandicaptekinderen. July2009 Seraya,regioKarangasem,Bali,i.s.m.StichtingBaliBundar Augustus2009 IntroductieChildsponsorprogrammavoorgehandicaptekinderen November2009 DesaKerta,regioPayangan November2010 LamAsan,Aceh,Sumatra December2011 LamLambateung,Aceh,Sumatra 4

5 September2013 December2013 LamAsamSiam,Aceh,Sumatra LamPanahRanjo,Aceh,Sumatra 6. BestuurWINSNederland Hetbestuurbestaatuit5leden.Deledenvanhetbestuurvoerenhuntakengeheelvrijwilligenbelangenloosuit. Minimaal 1 keer per jaar wordt door een aantal bestuursleden en vrijwilligers (geheel op eigen kosten) een bezoekaanindonesiëgebrachtomdevoortgangvandeprojectentevolgenenomdelokalecoördinatorente begeleiden.erzijngeenwisselingenindesamenstellingvanhetbestuurgeweest.hetbestuurispereind2013 alsvolgtsamengesteld: WouterCosaert Voorzitter TamaraRijnenberg Secretaris CherieLeijer Penningmeester AntoinettePeters BestuurslidentevensEducatieProgrammaManager JoopSiemers Bestuurslid HetWINSBestuurwordtondersteunddoordevolgendeprojectmedewerkers: IrisPouderoijen HansaEerelman RaisavanWinden ExterneCommunicatie WINSstreefternaaromzominmogelijkkostentemakenvoordrukwerkenportikostenetc.,zodatvrijwel iederecentvandedonatiesaandecentraledoelstellingtengoedekomt.inditkaderheeftwinservoor gekozenallecorrespondentie/communicatiezoveelmogelijkper tedoen. InterneCommunicatie Hetbestuurvergadertminimaal3xperjaarenindiennodigkomthetdagelijksbestuuradhocbijelkaar.Ook worden(telefonische)vergaderingenmetdevrijwilligersbelegd.tijdensdezevergaderingenvindtuitwisseling plaatsoverallerleionderwerpendiedewerkzaamheden,voortgangvanprojectenenfinanciëlezakenaangaan. Website Dewebsitewww.stichtingwins.nliseenbelangrijkcommunicatiemiddelvoorgeïnteresseerden,sponsors, donateursenstagiaires/vrijwilligers.regelmatigwordtdewebsiteaangepastmetinformatieoverdekinderen, nieuwsenvoortgangvanprojecten. DigitaleNieuwsbrief WINSstuurtminimaal2xperjaareennieuwsbriefuit,waarindeWINSactiviteitenenvoortgangvanprojecten deaandachtkrijgen,enwaainookingezondenstukjeswordengepubliceerd. Belangrijkisdepersoonlijke wisselingtussenhetkindendesponsor.Elkkindkrijgteeneigen adres.zoheeftdesponsordirectcontactmethetkindenleerthetkindcommunicereninhetengels,werken 5

6 metdecomputer, enensurfenophetinternet. Samenwerkingspartners WINSfocustzichprimairopeducatie.Algemenedonatieswordenderhalveaangewendvooreducatiegerelateer dezaken.omdekinderentochopallevlakkentekunnensteunen,zoektwinsnaarsamenwerkingmetandere nonprofitorganisaties,diemedevoorfondsenkunnenzorgenvoorgoedeinfrastructuurenfaciliteiten. WINSwerktsamenmetdevolgendenonprofitorganisaties: StichtingWaterleliefonds,Tonjong,WestJava StichtingIndonesie2007inAngkah,Bali StichtingBaliBundarinSeraya,Bali ChanceInternationalinAceh,Sumatra 7. OrganisatieWINSInternationaal WINSopereertookinternationaal,teneindeeenzobreedmogelijkveldvandonateursenchildsponsorste kunnenbereiken.destructuurisopgebouwduitdevolgendeinstituten: 1.StichtingWINSNederland 2.WINSProjectUSA,Inc. 3.WINSProjectAustraliaInc. 4.WINSFrance 5.WINSSingapore 6.WINSIndonesië(nunogYayasanWidyaGuna) 8. VrijwilligersenStagiaires WINSwerktopalleLearningCentrasamenmetvele,enthousiastevrijwilligersuitbinnenenbuitenland.Zonder dehulpvandezevrijwilligersishetonmogelijkomdeheteducatieprojettelatenslagen. Alle reis en verblijfskosten komen geheel voor hun eigen rekening. De stage opdrachten worden vooraf met WINSkortgesloten.Vanbelangisdatdeopdrachtenpassenindeomgevingencultuur,endatvoorallebetrokken partijenhetbesteresultaatwordtbereikt. De stagiaires en vrijwilligers werken aan de hand van de curriculums, welke voor de WINS lessen zijn samengesteldenhebbenzijtevensdeopdrachtomdecurriculumswaarnodigbijtestellenen/ofuittebreiden. WINSheeftaltijdvrijwilligersenstagiairesnodig,omdatwerkenmetbetaaldekrachtengeenhaalbareoptie is.vrijwilligerswerkvraagtwinsopdevolgendegebieden: o Fysiotherapievoorfysiekgehandicapten o Onderwijs o SportenSpel o DramaenMuziek 6

7 MedischecheckupswordtopBaliverzorgddoordeBaliKidsFoundationuitAustralië.Dezeorganisatiebezoekt 2xperjaardeWINSlearningcenters. 9.Financiën WINSiseenkleinenonprofitorganisatie,ontvangtgeensubsidiesenisvolledigafhankelijkvandonatiesof giften van particulieren, bedrijven, scholen etc. De donatiegelden worden geheel aangewend voor eerdergenoemde doelstellingen. Voor bijzondere uitgaven zijn we hierdoor afhankelijk van incidentele donatiesenfondsenwerving. 10. Projecten2013 Continuwordenterverbeteringvandeomstandighedenvandekinderennieuweprojectengeïnitieerd.WINS betrekt de lokale arbeiders bij de project uitvoering.zo helpt WINS ook de gemeenschap om inkomsten te genereren. Mede dankzij giften van donateurs en samenwerkende nonprofit organisaties, zijn sinds de oprichtingeind2006reedsveelprojectengerealiseerd. Hierondervolgteenoverzichtvanafgerondeprojectenin2013. LearningCenterBedulu,Bali De ambassade van Luxembourg in Thailand heeft in , gedoneerd voor de bouw van een apart gebouwvoordegehandicaptekinderendieeenslaapplaatsen/ofphysiotherapienodighebben,alsookvoorde aanschafvaneenbusjevoorhettransportvan/naarhuisvandegehandicaptekinderen.hetbusjeisinmiddels aangeschaftenhetbetreffendegebouwisgereed. 7

8 LearningCentersinAceh,Sumatra InSeptember2013iseennieuwe(4 e )learningcentergeopendinlamasamsiem. Op12december2013ishet5 e learningcentergeopendinlampanahranjo,waaropdeeerstedag73kinderen aanwezigwaren. LearningCenterSeraya,Bali InSerayavolgen70kinderendeWINSadditionelelessenenhebben30kindereneensponsorgevonden. DeplannenvoorhetopzettenvanvarkensboerderijtjesinSerayawerdenvoorlopigindeijskastgezet.Doordat goedkoopvarkensvleesuitchinadeindonesischemarktoverspoelde,isdevraagnaarlokaalvleesdramatisch gedaald. Wayan Barata, coördinator in Seraya, heeft nu plannen gemaakt om op zijn stuk grond extra gastenkamerstegaanbouwenvoorvrijwilligers/familieenvriendenvanvrijwilligersentoeristen.ditkaneen winwinsituatieworden.zelfinkomstengenereren,wantnajuni2014zalserayazelfredzaammoetenzijn.de uitwerkingvandedefinitieveplannenlaatnogopzichwachten,wehoudenuopdehoogte. LearningCenterAngkah,Bali DehuidigeklaslokaleninAngkahzijntekleingeblekenomhetgroeiendeaantalkinderendienareguliereschool deextralessenopdeyayasankomenvolgen,teaccommoderen.onzepartnerstichtingindonesie2007heeftnu beslotenomnieuweklaslokalentebouwenineennabijgelegendorpjesamsaman. Deplanningisdathetnieuweschooltjeinhetvoorjaar2014gereedzalzijn. 8

9 LearningCenterTianyar,Bali In Tianyar volgen 200 kinderen de WINS additionele lessen en hebbben reeds 100 kinderen een sponsor gevonden. InTianyarzijnin2013veelprojectengerealiseerd.Hetmultifunctionele gebouw (aula) is in mei 2013 in gebruik genomen. Daarnaast zijn, dankzij een initiatief van Stichting Uma Sari, meerdere projecten afgerond. Het doel was om vrijwilligers en gasten een veilige en comfortabele accommodatie te bieden. De plannen waren om 4 gastenkamers te bouwen. Dit zijn er uiteindelijk 2 geworden. De gastenkamers zijn volledig ingericht en zijn voorzien van twee ruime bedden, 2 kasten, 2 nachtkastjes, een ventilator, een badkamer met eengrotedouche,eenwastafelmetspiegeleneentoilet. Vanhetresterendbudgetwerdi.o.m.delokalecoordinatorKetutSujanabesprokenhoeditnuttigbesteedkon worden. Nu het doel is bereikt om vrijwilligers een veilige en comfortabele accommodatie te bieden is het hoofddoel veranderd. Namelijk dat Tianyar per juni 2014 zelfredzaam dient te zijn en daarmee niet meer afhankelijk hoeft te zijn van donaties. Er werd van gedachten gewisseld om de eerste behoeftes van de vrijwilligersteachterhalen.deuitkomstenwaren: 1.Scooters 2.Transport 3.Drinken&eten Dezezakenwerdaltijdaanexternepartijenuitbesteed.Doordezedienstendirectzelfaandevrijwilligersaante bieden,kanhetlearningcenteropeenmakkelijkevastebasismeerinkomstengenereren.enzijndevrijwilligers ervanverzekerddatzijeeneerlijkeprijservoorbetalen.omdittebereikenishetresterendbudgetgebruiktom eenscooter,eenautoeneenkoelkastteaanteschaffen.descooterkanverhuurdwordenaanvrijwilligers.met deautokanpickupsenexcursiesgedaanworden.dekoelkastisgevuldmetdrankjes&snacks,ingekochtbijde groothandel.zokanketutdevrijwilligersdrankjesensnacksaanbiedentegenwinkelprijzen,waardoorhijhier ookaanoverhoudt. 9

10 LearningCenterKerta,Bali WINShooptin2013fondsentekunnenwervenvoorhetrealiserenvanhetKertaproject.PasdankaneenWINS managementteamaangesteldworden,datfulltimevoorhetlearningcenterzalgaanwerken. Het streven van WINS was om in 2012 in Kerta een WINS management team aan te stellen alsook een eigen infrastructuurterealiseren,zoalseenklaslokaal,multifunctioneleaula,computerruimte,bibliotheek,kantoor,en eengastenverblijfvoorstudenten,vrijwilligersengasten.hetteamisinseptemberj.l.aangesteld;nikoenmade etc.achterdeschermeniserveelgebeurdinkerta. Het team en lokale vrijwilligers hebben de afgelopen weken een oud gebouw gerenoveerd en heringericht als kantoorenklaslokaal.hetterreinisrijkbeplantmetbomen,plantenenbloemen.ookzijnrioolgotenlangsde200 meterlangeweggegraven,zodatregenwatersnelwegkanvloeienendewegnietmodderigwordt. Allechildsponsorsassesmentszijnafgerond.Ditheeftlanggeduurd,omdatKerta9Banjarsheeftvespreidover eenlanggerekt10ha.ravijnachtiggebied. Het gebouw staat op de grond van Pak Made Gunawan en mogen we gratis gebruiken. Geen huur, geen vergoeding.welmogenwenogsteedsdesdschoollokalengebruiken. LearningCenterBogor,Java Innovember2013heefthetbestuurvanStichtingWaterleliefonds,onzepartnersindsfebruari2008inTonjong, WestJava,haarpartnersendechildsponsorsgeïnformeerddatzijm.i.v.maart2014hunactiviteiteninTonjong zullenstopzetten. Waterleliefonds heeft op basis van diverse voorvallen moeten concluderen dat zij in Tonjong organisatorisch tekortschotenomeengoedkwaliteitsprogrammatekunnenblijvenwaarborgen.zijhebbenderhalve,metveel pijnenmoeite,beslotenomdeactiviteitenaldaartestakenenhetlearningcentertesluiten. WijdankendemensenvanWaterleliefondsvoordesamenwerkingindeafgelopenjarenenwensenhenveel succestoemethunverdereactiviteiten. 11.Projecten2014 Voor 2014 staan onderstaande projecten gepland. WINS Nederland en WINS Internationaal hopen deze projecten te kunnen realiseren, wederom met de steun van haar donateurs, sponsors en belangstellenden, alsmedevandesamenwerkendepartners. Tianyar,Bali extra schoollokal om het groeiend aantal kinderen dat de additionele lessen volgen te kunnen accomoderen Seraya,Bali(i.s.m.StichtingBaliBundar) hetbouwenvanextragastenkamers 10

11 Kerta,Bali klaslokaal,multifunctioneleaula,computerruimte,bibliotheekeneenkantoor. Inrichtingsatellietantennet.b.v.stabielerinternetverbinding. Bouwgastenruimtevoorvrijwilligers UitbreidingOverig WINSLearningCenteruitbreidennaarMenado,Pontianak,deeilandenLombok,Sumba,Sumbawa 12.FINANCIEELVERSLAG Hetdoelvandeuitgiftevanditfinancieelverslagismetnamebedoeldalsinformatiet.b.v.sponsorsen donateurs. DitverslagisgoedgekeurdenondertekenddoorhetdagelijksbestuurvanStichtingWINStijdensde bestuursvergaderingvan14mei2013. WouterCosaert(voorzitter) CherieLeijer(penningmeester) TamaraRijnenberg(secretaris) WINSdanktallesponsors,donateurs,childsponsors,belangstellendenenvrijwilligershartelijkvooruw inzet,donatiesenanderebijdragendiewijinhetafgelopenjaarhebbenmogenontvangen.dankzijuw hulpkunnenhonderdenkinderenonderwijsvolgen! 11

12 13. Financieel Jaarverslag Stichting WINS 2013 (in hele euro's) (Periode t/m ) BALANS PER 1-Jan-13 1-jan-12 Liquide middelen: ING ING EIGEN VERMOGEN BATEN rek Donaties vaste donateurs Donaties t.b.v. childsponsoring Giften Donaties t.b.v. Gamelan Project Bedulu 500 Initiatieven Project Medewerker 676 Sichting Indonesie Stichting Bali Bundar Donaties t.b.v. Project Seraya Donaties t.b.v. Project Tianyar Donaties t.b.v. Project Kerta Donaties Hockey team 400 Rente TOTAAL rek LASTEN rek WINS Learning Center Bedulu Childsponsoring Salaris Danslerares Project Uitbreiding Faciliteiten Bedulu -500 Project Physio Gehandicapte Kinderen/Medical Totaal WINS Learning Center Tianyar, Karangasem Childsponsoring Salaris WINS Coordinator Salaris Dansles Operationele Kosten Projecten Totaal WINS Educatie Center Angkah, Tabanan Childsponsoring Salaris Management Salaris Engelse Leraar Salaris Dansleraar Operationele Kosten -166 Totaal WINS Educatie Center Ghifari Childsponsoring Onkostenvergoeding WINS Coordinator Algemene donatie Totaal

13 WINS Educatie Center Bogor, Java Childsponsoring Project Bogor -150 Salaris Management Salaris Engelse Leraar Salaris Dans- en Muziekles Operationele Kosten Algemene Donatie -600 Diversen Totaal -750 WINS Educatie Center Seraya, Bali Childsponsoring Salaris Management Salaris Engelse Leraar Salaris Dansleraar Operationele Kosten Projecten -700 Totaal WINS Educatie Center Kerta, Bali Salaris Management -405 Childsponsoring Projecten Totaal WINS Educatie Center Aceh, Java Giften Childsponsoring Totaal Diversen Abonnementen en Kamer van Koophandel -24 Bankkosten Administratie kosten (software eenmalig) Diversen -378 Totaal TOTAAL LASTEN BATEN rek (WISH) Donaties Kaarten Verkoop Opbrengst Veiling/Loterij Totaal Baten LASTEN rek (WISH) Bankkosten Onkosten Benefiet WISH Totaal Lasten SALDO VAN BATEN EN LASTEN BEGINVERMOGEN EINDVERMOGEN

14 Balans per 31 december Bestemmingsreserve Project Bedulu Bestemmingsreserve Project Tianyar Bestemmingsreserve Project Seraya Bestemmingsreserve Project Angkah Bestemmingsreserve Project Yogya Bestemmingsreserve Project Aceh Bestemmingsreserve Project Kerta Totaal beschikbaar voor doelstelling

Stichting WINS Weeskinderen Indonesië Naar School

Stichting WINS Weeskinderen Indonesië Naar School Weeskinderen Indonesië Naar School Financieel Verslag 2012 Correspondentieadres: Hockerkade 2 2104AW Heemstede Tel. 06-22569505 E-mail: info@winsfoundation.com Website: www.stichtingwins.nl KvK: 34260184

Nadere informatie

Stichting WINS Weeskinderen Indonesië Naar School

Stichting WINS Weeskinderen Indonesië Naar School Financieel Verslag 2014 Correspondentieadres: Stichting WINS Hockerkade 2 2104AW Heemstede Tel. 06-22569505 E-mail info@winsfoundation.com Website www.stichtingwins.nl Facebook www.facebookcom/winsprojectnetherlands

Nadere informatie

Financieel Verslag 2009 Stichting WINS

Financieel Verslag 2009 Stichting WINS Financieel Verslag 2009 Stichting WINS Vestigingsadres: Hockerkade 2 2104AW Heemstede E-mail: Website: info@winsfoundation.com www.stichtingwins.nl KvK: 34260184 Bank: ING 4918125 Stichting Wins staat

Nadere informatie

Stichting WINS Weeskinderen Indonesië Naar School

Stichting WINS Weeskinderen Indonesië Naar School Financieel Verslag 2015 Correspondentieadres: Stichting WINS Hockerkade 2 2104AW Heemstede Tel. 06-22569505 E-mail info@winsfoundation.com Website www.stichtingwins.nl Facebook www.facebookcom/winsprojectnetherlands

Nadere informatie

Stichting WINS Weeskinderen Indonesië Naar School

Stichting WINS Weeskinderen Indonesië Naar School Weeskinderen Indonesië Naar School Financieel Verslag 2011 Correspondentieadres: Hockerkade 2 2104AW Heemstede Tel. 06-22569505 E-mail: info@winsfoundation.com Website: www.stichtingwins.nl KvK: 34260184

Nadere informatie

Stichting WINS Weeskinderen Indonesië Naar School. Financieel Verslag 2016

Stichting WINS Weeskinderen Indonesië Naar School. Financieel Verslag 2016 Financieel Verslag 2016 Vestigings- en correspondentieadres: Stichting WINS Hockerkade 2 2104AW Heemstede Tel. 06-22569505 023-5489962 E-mail info@wins.foundation Website www.stichtingwins.nl / www.wins.foundation

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2010 STICHTING WINS

FINANCIEEL VERSLAG 2010 STICHTING WINS FINANCIEEL VERSLAG 2010 STICHTING WINS Vestigingsadres: Hockerkade 2 2104AW Heemstede E-mail: info@winsfoundation.com Website: www.stichtingwins.nl KvK: 34260184 Bank: ING 4918125 Stichting Wins staat

Nadere informatie

Financieel Verslag 2008 Stichting WINS

Financieel Verslag 2008 Stichting WINS Financieel Verslag 2008 Stichting WINS Vestigingsadres: Chirurgijn 48 1188 DM Amstelveen E-mail: info@winsfoundation.com Website: www.stichtingwins.nl KvK: 34260184 Bank: ING 4918125 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Nieuws. WINS Nederland Weeskinderen Indonesie naar School. WINS Nederland

Nieuws. WINS Nederland Weeskinderen Indonesie naar School. WINS Nederland WINS Nederland Weeskinderen Indonesie naar School Nieuws Augustus 2010 Beste lezers, donateurs, sponsors en belangstellenden, Met plezier mag ik aankondigen dat Antoinette Peters ons WINS bestuur in Nederland

Nadere informatie

WINS Nederland Weeskinderen Indonesië naar School Nieuws

WINS Nederland Weeskinderen Indonesië naar School Nieuws WINS Nederland Weeskinderen Indonesië naar School Nieuws maart 2011 Beste lezers, donateurs, sponsors en belangstellenden, Met plezier mag ik aankondigen dat Wouter Cosaert per januari j.l. tot ons WINS

Nadere informatie

Even voorstellen. Iris Pouderoijen

Even voorstellen. Iris Pouderoijen WINS Nederland Weeskinderen Indonesië naar School Nieuws December 2012 Beste lezers, donateurs, sponsors en belangstellenden, Met veel plezier kondig ik aan dat Iris Pouderoijen het WINS bestuur komt versterken

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang

Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang Jaarverslag en financieel overzicht Stichting Gehandicaptenzorg Malang 2010 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag over 2010 van de Stichting Gehandicaptenzorg Malang. Er is in 2010 weer veel werk verzet

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Amsterdam Sinfonietta. Vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 april 2016

Jaarverslag Stichting Vrienden van Amsterdam Sinfonietta. Vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 april 2016 Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van Amsterdam Sinfonietta Vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 april 2016 april 2016 Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur... 2 2. Financiën... 3 2.1. Resultaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

De stichting heeft in ontvangen aan donaties. Dat is meer dan in 2014.

De stichting heeft in ontvangen aan donaties. Dat is meer dan in 2014. Financiële verantwoording 2015 Stichting Dutch Down Support Foundation Jaarverslag De stichting heeft in 2015 8.064 ontvangen aan donaties. Dat is 3.186 meer dan in 2014. De stichting heeft inmiddels een

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Afscheid nemen Het blijft toch altijd weer moeilijk als het moment daar is dat we afscheid moeten nemen van de kinderen die het voortgezet onderwijs (SMP) met succes hebben doorlopen.

Nadere informatie

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? KvK nummer 66828090 info@magikmeedoen.org IBAN NL72RABO 0375 229 000 1 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Werkzaamheden...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2006 van de STICHTING BALI BUNDAR ALPHEN AAN DEN RIJN

FINANCIEEL VERSLAG 2006 van de STICHTING BALI BUNDAR ALPHEN AAN DEN RIJN FINANCIEEL VERSLAG van de STICHTING BALI BUNDAR RAPPORT I Verslag van het bestuur 1 Oprichting van de Stichting 2 2 Missie 2 3 Projecten 2 4 Ondertekening 2 II Jaarrekening 3 1 Balans per 31 december 3

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Stichting Dr. A. Rijpperda Wierdsma Fonds. Jaarrekening 2016

Stichting Dr. A. Rijpperda Wierdsma Fonds. Jaarrekening 2016 Algemene informatie Stichting Dr. A. Rijpperda Wierdsma Fonds Statutaire naam: Stichting Dr. Arnold Rijpperda Wierdsma Fonds Adres: Nicolaas Beetslaan 46 3743 HM Baarn KvK nr.: 41055403 RSIN: 816181470

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 van Stichting Are & Bee Connections Almere

Jaarverslaggeving 2013 van Stichting Are & Bee Connections Almere Jaarverslaggeving 2013 van Stichting Are & Bee Connections Almere Inhoudsopgave A rapport Pagina 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 1 4 Vaststelling jaarrekening boekjaar 2013 2 5 Baten-

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2014 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 2 MISSIE Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland wil

Nadere informatie

Namaste Projects JAARVERSLAG Stichting Namaste Projects 1 e Helmersstraat DX Amsterdam

Namaste Projects JAARVERSLAG Stichting Namaste Projects 1 e Helmersstraat DX Amsterdam Namaste Projects JAARVERSLAG 2013 Stichting Namaste Projects 1 e Helmersstraat 247 1 1054 DX Amsterdam namasteprojects@gmail.nl www.namasteprojects.nl ING bankrekening NL81INGB0009265942 Kamer van Koophandel:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Amsterdam Sinfonietta. Vastgesteld in de bestuursvergadering van 9 maart 2015

Jaarverslag Stichting Vrienden van Amsterdam Sinfonietta. Vastgesteld in de bestuursvergadering van 9 maart 2015 Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van Amsterdam Sinfonietta Vastgesteld in de bestuursvergadering van 9 maart 2015 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur... 2 2. Financiën... 3 2.1. Inleiding...

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Werving Pagina

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2013 Financieel Jaarverslag 2013 Oss, 26 februari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Jaarrekening... 4 Algemene grondslag... 4 Vorderingen... 4 Reserves en fondsen... 4 Baten uit eigen fondsenwerving... 4 Kosten

Nadere informatie

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2008 5 Staat van baten en

Nadere informatie

Websitepublicatie t.b.v. de ANBI status Stichting Les Oiseaux Bleus 2014

Websitepublicatie t.b.v. de ANBI status Stichting Les Oiseaux Bleus 2014 1. Naam van de instelling 2. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 27247935 3. Het post- of bezoekadres van de instelling

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van 't Gooi (bedragen in euro's) 31 12 2014

Vereniging Vrienden van 't Gooi (bedragen in euro's) 31 12 2014 Vereniging Vrienden van 't Gooi (bedragen in euro's) 31 12 2014 Balans ACTIVA PASSIVA 31 12 2014 31 12 2013 31 12 2014 31 12 2013 VLOTTENDE ACTIVA EIGEN VERMOGEN Voorraad publicaties 1,00 1,00 Algemene

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Basis Beleid KaliTaman

Nadere informatie

Financieel verslag 2013 van Stichting Oportunidades Iguales Stichting Gelijke Kansen Peru

Financieel verslag 2013 van Stichting Oportunidades Iguales Stichting Gelijke Kansen Peru Financieel verslag 2013 van Stichting Oportunidades Iguales Stichting Gelijke Kansen Peru Periode: 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Amstenrade, januari 2014 ALGEMENE TOELICHTING Algemeen Alle cijfers

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012

Financieel Jaarverslag 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Financieel Jaarverslag 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STICHTING BALI BUNDAR

STICHTING BALI BUNDAR FINANCIEEL VERSLAG 2011 STICHTING BALI BUNDAR STICHTING BALI BUNDAR helpt de kinderen van Bali www.balibundar.org INHOUDSOPGAVE I VERSLAG VAN HET BESTUUR 3 1. Oprichting 3 2. Missie 3 3. Projecten 3 4.

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden

Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden Jaarrekening 2014 Vereniging van Pastoraal Werkenden INHOUDSOPGAVE blz. 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 4 3. Toelichting op de balans per 31 december 2014 5 4. Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam

Jaarverslag 2011 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam Jaarverslag 2011 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam - 1 - INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARVERSLAGGEVING BESTUURSVERSLAG 2011 1.Voorwoord 2.Algemeen 3 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Molendijk 165, Sliedrecht tel: 06-33133891 website: www.sds-eo.nl email: info@sds-eo.nl KvK: 24443544 btw-nr: NL.8199.14.617.B.01

Molendijk 165, Sliedrecht tel: 06-33133891 website: www.sds-eo.nl email: info@sds-eo.nl KvK: 24443544 btw-nr: NL.8199.14.617.B.01 Jaarverslag S.D.S. e.o. 2014 De stichting Het eerste volle jaar heeft de stichting in 2014 als zelfstandige organisatie gedraaid. Op gebied van fondsenwerving en naamsbekendheid is een duidelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Stichting Civil Society Club. Balans per 31.12.2013 (In Euro's) ACTIVA 31.12.2013 Vaste Activa 0,00. Vlottende Activa 0,00. Liquide middelen 610,79

Stichting Civil Society Club. Balans per 31.12.2013 (In Euro's) ACTIVA 31.12.2013 Vaste Activa 0,00. Vlottende Activa 0,00. Liquide middelen 610,79 Balans per 31.12.2013 (In Euro's) ACTIVA 31.12.2013 Vaste Activa Vlottende Activa Liquide middelen 610,79 Totaal activa 610,79 PASSIVA Besteedbaar vermogen 610,79 Kortlopende schulden Totaal Passiva 610,79

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING 100 PROCENT VOOR HET GOEDE DOEL JAAR Pagina 1

JAARVERSLAG STICHTING 100 PROCENT VOOR HET GOEDE DOEL JAAR Pagina 1 JAARVERSLAG STICHTING 100 PROCENT VOOR HET GOEDE DOEL JAAR 2015 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE. Pagina 2 VOORWOORD Pagina 3 >Doel >Te bereiken door >Werving van gelden >Besteding/beheer van gelden INTERNE ORGANISATIE

Nadere informatie

Stichting Bondo Kids. te Zwolle. Rapport inzake de jaarrekening 31 december 2014

Stichting Bondo Kids. te Zwolle. Rapport inzake de jaarrekening 31 december 2014 Stichting Bondo Kids te Zwolle Rapport inzake de jaarrekening 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING 100 PROCENT VOOR HET GOEDE DOEL JAAR Pagina 1

JAARVERSLAG STICHTING 100 PROCENT VOOR HET GOEDE DOEL JAAR Pagina 1 JAARVERSLAG STICHTING 100 PROCENT VOOR HET GOEDE DOEL JAAR 2016 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE. Pagina 2 VOORWOORD Pagina 3 >Doel >Te bereiken door >Werving van gelden >Besteding/beheer van gelden INTERNE ORGANISATIE

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ

BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ Vakantieweek voor meervoudig gehandicapten Regio West Brabant BELEIDSPLAN STICHTING HAPPYNEZZ 2016-2021 Datum 28-02-2016 Stichting Happynezz Parallelweg 101 4621 JV Bergen op Zoom e-mail: secretaris@happynezz-wb.nl

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Studiebeurzen voor slimme meiden. Drop Out Project. Cows For Kids. Kleuterschool The little Stars

Jaarrekening 2014. Studiebeurzen voor slimme meiden. Drop Out Project. Cows For Kids. Kleuterschool The little Stars Jaarrekening 2014 Studiebeurzen voor slimme meiden Drop Out Project Kleuterschool The little Stars Cows For Kids Inhoudsopgave Balans en Winst- en Verliesrekening Toelichting Projectuitgaven 3k fonds Budget

Nadere informatie

Voorlopige balans per 31 december 2015 (na verwerking resultaatbestemming)

Voorlopige balans per 31 december 2015 (na verwerking resultaatbestemming) Stichting Tilburgse Voedselbank Voorlopige balans per 31 december 2015 (na verwerking resultaatbestemming) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 120380 machines en installaties

Nadere informatie

Inhoud. 1. Algemeen Balans per 31 december Staat van Baten en Lasten Toelichting Contactgegevens 8

Inhoud. 1. Algemeen Balans per 31 december Staat van Baten en Lasten Toelichting Contactgegevens 8 Stichting ING Nederland fonds Jaarrekening 2016 Inhoud 1. Algemeen 3 1.1 Bestuur 3 1.2 Oprichting stichting 3 1.3 Missie, visie en beleid 3 2. Balans per 31 december 2016 4 Activa 4 Pasiva 4 3. Staat van

Nadere informatie

ING Nederland fonds. ING Nederland fonds. Stichting ING Nederland. Jaarrekening 2015. Juni 2016, Amsterdam

ING Nederland fonds. ING Nederland fonds. Stichting ING Nederland. Jaarrekening 2015. Juni 2016, Amsterdam Jaarrekening 2015 ING Nederland fonds ING Nederland fonds Stichting ING Nederland Jaarrekening 2015 Juni 2016, Amsterdam Inhoud 1 Algemeen 3 1.1 Bestuur 3 1.2 Oprichting stichting 3 1.3 Doel en missie

Nadere informatie

Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang

Jaarverslag en financieel overzicht. Stichting Gehandicaptenzorg Malang Jaarverslag en financieel overzicht Stichting Gehandicaptenzorg Malang 2011 Voorwoord Op 3 augustus 2011 bestond de Stichting Gehandicaptenzorg Malang 5 jaar. In die 5 jaar zijn er vele projecten gerealiseerd,

Nadere informatie

Jaarrekening Studiebeurzen Project. Drop Out Project. Cows For Kids. Kleuterschool The little Stars

Jaarrekening Studiebeurzen Project. Drop Out Project. Cows For Kids. Kleuterschool The little Stars Jaarrekening 2015 Studiebeurzen Project Drop Out Project Kleuterschool The little Stars Cows For Kids Inhoudsopgave Blz. Balans en Winst- en Verliesrekening 2 Toelichting 3 Projectuitgaven 3k fonds 5 Budget

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Gevestigd te Maassluis Publicatierapport 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 3 2 Jaarverslag 4 3 Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 2 MISSIE Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland wil

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen De cirkel van armoede doorbreken doe je samen Financieel Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Visie 3. Missie 4. Financiële rapportage baten 5. Financiële rapportage lasten Inleiding Hierbij bieden

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2013-2014 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting AKBHHH Gevestigd te Bussum. Financieel verslag over het boekjaar 2015

Stichting AKBHHH Gevestigd te Bussum. Financieel verslag over het boekjaar 2015 Stichting AKBHHH Gevestigd te Bussum Financieel verslag over het boekjaar 2015 Stichting AKBHHH, Bussum Inhoudsopgave Pagina Financieel verslag Resultaten 3 Verslag van het bestuur 4 Staat van baten en

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Are & Bee Connections Almere

Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Are & Bee Connections Almere Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Are & Bee Connections Almere Inhoudsopgave A rapport Pagina 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 1 4 Vaststelling jaarrekening boekjaar 2014 2 5 Baten-

Nadere informatie

Stichting Moskee El Islam. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2015

Stichting Moskee El Islam. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 41153174 Datum: 27 september 2016 Aantal exemplaren: 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Paulico te Gouda

Jaarverslag 2013 Stichting Paulico te Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Paulico te Gouda Stichting Paulico A. Gerridsz de Vrijestraat 2 2806 SP GOUDA E: stichtingpaulico@gmail.com KvK-nr.: 41136386 Bankrekening NL16 INGB 0007 7087 10 0 Inhoud blz

Nadere informatie

Jaarrekening. Vereniging Basisinkomen

Jaarrekening. Vereniging Basisinkomen Jaarrekening 2015 9 maart 2016 J. van den Bosch Penningmeester 9 maart 2016 Pagina 1 Inhoud Balans per 31-december 2015 3 Toelichting op de balans 4 Resultatenrekening over 2015 5 Toelichting op de resultatenrekening

Nadere informatie

OVV. szorg- en dienstverlening. Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015

OVV. szorg- en dienstverlening. Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015 Merwebolder / Lingebolder V i szorg- en dienstverlening van A tot Z r^ 1 I1* r i» Ouder-/ Verwanten vereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht JAARREK ENING 2015 Inhoud 1 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF)

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF) Stichting Labali O Aids F (LOAF) Stichting LOAF is opgericht in 2003 Fiscaalnummer 8129.39.451 KVK 140.76 464 Correspondentieadres: Beekstraat 38, 6231 LG Meerssen Bankrekeningnummer: NL51 INGB 000 95

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2012

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 2012 2012 Opgesteld op 28-3-2013 door penningmeester: Erik Borgonjen Gecontroleerd op 01-4-2013 door Kascommissaris: Hanneke Landman 1 Inhoudsopgave 2012...1 Inleiding...3 Toelichting op de cijfers van 2012...4

Nadere informatie

Stichting Ga JAARREKENING 2014

Stichting Ga JAARREKENING 2014 Stichting Ga JAARREKENING 2014 STICHTING GA Amersfoort, juni 2015 Voor u ligt de jaarrekening 2014 van Stichting Ga. Onze doelstelling hebben we dit jaar ingevuld door verder te investeren in het opbouwen

Nadere informatie

VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012

VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 18 maart 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave pag. 2 Samenstelling Bestuur pag. 3 Comité van Aanbeveling pag. 3 Verslag van het bestuur pag. 4 Balans en resultatenrekening pag.

Nadere informatie

Stichting Koyani. gevestigd te Warder. Jaarrekening 2015

Stichting Koyani. gevestigd te Warder. Jaarrekening 2015 Stichting Koyani gevestigd te Warder Jaarrekening 2015 1 Grondslagen voor de financiële verslaggeving Verslaggeving De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen zoals is weergegeven

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 STICHTING MILAN BINDU NEPAL ZEVENAAR ETTEN

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 STICHTING MILAN BINDU NEPAL ZEVENAAR ETTEN FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 STICHTING MILAN BINDU NEPAL ZEVENAAR ETTEN BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 VORDERINGEN 1 2.000 3.000 LIQUIDE MIDDELEN 2 4.930 6.611

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

jaarverslag jaarrekening

jaarverslag jaarrekening Beheersstichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Noordoost Groningen Wieger van den Bosstraat 13A telf. 0596 82 00 00 9901 GS Appingedam IBAN NL 33 RABO 0116 0522 01 KvK 02083640 jaarverslag en

Nadere informatie

Activa % verschil over

Activa % verschil over Boekhouding BALANS 1-1- 31-12- % verschil over Activa 1-1- 31-12- % verschil over 1000 Contanten (Kas) 6.762,97 8.611,94 27,3% 1005 Inhoud Kaartjes kassa 100,00 105,00 5,0% 1010 Betaalrekening ING 529,65

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Frank van Swaay. Verslagperiode: 11 maart 2013 tot en met 31 december 2013.

Frank van Swaay. Verslagperiode: 11 maart 2013 tot en met 31 december 2013. Stichting Campo Verde Foundation Jaarverslag 2013 Algemene informatie over de fondsenwervende instelling Statutaire naam: Vestigingsplaats: Rechtsvorm: Stichting Campo Verde Foundation Gorinchem Stichting

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas Stichting Ministries Argentinas Financieel Jaarverslag Boekjaar 2011 Bestuur Stichting Ministries Argentinas 11 Stichting Ministries Argentinas Disselboom 55 3763 ZJ Soest Nederland KvK-nummer: 32112010

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 JAARVERSLAG 2015 STICHTING BULTERSMEKKE 1

Jaarverslag 2015 JAARVERSLAG 2015 STICHTING BULTERSMEKKE 1 Jaarverslag 2015 JAARVERSLAG 2015 STICHTING BULTERSMEKKE 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Over Stichting BultersMekke 3 Hoofdstuk 2: Doelstellingen en kernresultaten 4 Hoofdstuk 3: Organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Eind 2010 is de droom van Jack en Saskia Engels, namelijk het creëren van een harmonieus thuis voor kinderen en (jong-)volwassenen met een (meervoudige) beperking,

Nadere informatie

Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.

Wat men moet leren doen, leert men door het te doen. Jaarverslag Stichting Pani 2013 Wat men moet leren doen, leert men door het te doen. - Aristoteles Stichting Pani Jaarverslag 2013 1 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het tweede jaarverslag van Stichting Pani.

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie... 3 2.1 Bestuur... 3 2.2 Vrijwilligers... 3 2.3 Contactgegevens... 3 2.4 Anbi-status... 3 2.5 Financiële verantwoording... 4 2.6 Vergadering...

Nadere informatie

Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2011

Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2011 Stichting Life Invest Foundation Stichting Life Invest Foundation Jaarverslag 2011 Geconsolideerd Jaarverslag 2011 Woord Vooraf & Informatie over de stichting In December 2010 is stichting Life Invest

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 van Stichting Oportunidades Iguales Stichting Gelijke Kansen Peru

Financieel verslag 2015 van Stichting Oportunidades Iguales Stichting Gelijke Kansen Peru Financieel verslag 2015 van Stichting Oportunidades Iguales Stichting Gelijke Kansen Peru Periode: 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Amstenrade, januari 2016 ALGEMENE TOELICHTING Algemeen Alle cijfers

Nadere informatie

HERZIEN FINANCIEEL JAARVERSLAG

HERZIEN FINANCIEEL JAARVERSLAG Federatie Dierenambulances Nederland HERZIEN FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Secretariaat FDN e-mail: info@fdn.nl Amersfoortseweg 38 website: www.fdn.nl 3951 LC Maarn ING Bank: NL17 INGB 0000 2974 07 Tel :

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam

Jaarverslag 2012 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam Jaarverslag 2012 van Stichting KELA-Opbouw-Filippijnen Rotterdam - 1 - INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARVERSLAGGEVING BESTUURSVERSLAG 2012 1.Voorwoord 2.Algemeen 3 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

De Sinterklaas Stichting JAARVERSLAG 2013

De Sinterklaas Stichting JAARVERSLAG 2013 De Sinterklaas Stichting JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL VERSLAG Bestuursverslag over 2013 3 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2013 4 2. Staat van baten en lasten over 2013

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Care. te Alkmaar

Jaarverslag Stichting Care. te Alkmaar Jaarverslag 2015 Stichting Care te Alkmaar Doelstelling Stichting Care is opgericht op 30 december 1997. De doelstelling van de stichting is het doen van giften aan charitatieve instellingen en charitatieve

Nadere informatie