Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit genomen. Het tweede deel gaat er komen. De energievoorziening wordt een steeds groter probleem. Zowel de continuïteit als de kosten die daarmee gepaard gaan. Door de schaarste van de energie nemen de kosten toe. Vandaar dat we ons licht eens hebben opgestoken over de mogelijkheid zonne-energie te gebruiken. De eerste gesprekken waren positief. Uitwerking mogelijk in Het aantal adoptie kinderen is toegenomen. Ongeveer twintig kinderen worden financieel ondersteund door hun adoptie ouders. Vooral studenten die een paar maanden in Viljoenskroon zijn geweest geven aan hun kindje wat extra te willen helpen. De helft van de ondersteuning gaat naar het gezin en de andere helft is voor ondersteuning aan alle kinderen. Tijdens ons bezoek aan Viljoenskroon hebben we één keer met de voltallige Raad van de VHA gesproken. Daarnaast met een afvaardiging van personeel en bestuur van de school Windows of Hope. Een van onze doelstellingen, de Nederlandse jeugd te betrekken bij onze activiteiten in Zuid-Afrika, hebben we ook dit jaar weer waar kunnen maken. Studenten en vrijwilligers hebben op de Hospice in Viljoenskroon hun handen uit de mouwen gestoken en daarmee hebben zij hun visitekaartje afgegeven. Ik wil iedereen die in het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan het succes van onze stichting hartelijk danken. Belangrijk is dat u ons ook in de toekomst blijft steunen. Zij rekenen op u! Willie Rovers Voorzitter 1

3 Oprichting De Akte van oprichting is verleden op 16 juni 2005 op het kantoor van Huijbregts Notarissen te s- Hertogenbosch. De officiële naam van de stichting is: Stichting Kinderen van Viljoenskroon. De stichting is gevestigd te Veghel en opgericht voor onbepaalde tijd. Doel De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de Viljoenskroon Hospice Association in Viljoenskroon, Zuid-Afrika, met financiële middelen en goederen waardoor voorzien wordt in de eerste levensbehoeften van de kinderen, zoals voedsel, kleding, huisvesting, als ook palliatieve zorg en onderwijs, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin. Missie Het ondersteunen van de kinderen uit Viljoenskroon en Rammulotsi die verbonden zijn aan de Hospice omdat zij ook recht hebben op een toekomst. Hierbij betrekken wij de Nederlandse jeugd door het geven van voorlichting aan de jongeren en het bieden van een stageplaats of een afstudeermogelijkheid in Viljoenskroon. Voor de jeugd, door de jeugd. Visie en beleid De Stichting Kinderen van Viljoenskroon ziet het als een taak om op een goede manier samen te werken met de Viljoenskroon Hospice Association door samen te plannen, uit te voeren en te evalueren over de gezamenlijke projecten voor kinderen en jonge volwassenen. De stichting is niet betrokken bij de overige doelgroepen van de Viljoenskroon Hospice Association. De stichting beperkt zich tot Viljoenskroon en Rammulotsi binnen de provincie Free State, Zuid-Afrika. Het beleid van de stichting is om geen roerende of onroerende zaken in eigendom te hebben. Na beëindiging van een project worden zowel roerende en onroerende zaken over gedragen aan de Viljoenskroon Hospice Association, die verder verantwoordelijk is voor de exploitatie. Wordt een gebouw en/of inventaris niet meer gebruikt voor het doel waarvoor het is opgericht, dan wordt onze stichting weer de eigenaar van deze roerende en onroerende zaken. In overleg wordt besloten hoe hiermee wordt omgegaan. De stichting kent slechts twee bestemmingsfondsen, te weten het medicijnenfonds en het adoptiefonds. Bij een project met een grote financiële inzet kan tijdelijk een bestemmingsreserve worden ingesteld. De stichting kent geen beleggingen en zal die ook in de nabije toekomst niet gebruiken. Met de bankinstelling is de afspraak gemaakt dat er geen negatieve saldi mogen ontstaan op de twee bankrekeningen. De stichting heeft geen werknemers in dienst. Zowel het bestuur als de werkgroepen bestaan uit vrijwilligers, die geen enkele vergoeding ontvangen. Ook geen vrijwilligers vergoeding of representatie vergoeding. De communicatie met de donateurs, sponsors en belangstellenden gaat via een maandelijkse nieuwsbrief en de website. 2

4 Samenstelling van het bestuur De samenstelling van het bestuur is in 2014 gewijzigd. De heer Jan Jansen is toegetreden tot het bestuur. Daarvoor was hij als werkgroeplid betrokken bij onze stichting en nam hij deel aan de bestuursvergaderingen. Er is geen maximale zittingsduur vastgesteld voor de bestuursfuncties. Rovers, Wilhelmus Petrus Geboren te Veghel op 17 september 1945 Voorzitter Vrijwilliger, gepensioneerd en geen betaalde nevenfuncties Theijssen, Theodorus Marinus Antoni Geboren te Veghel op 24 mei 1946 Secretaris Vrijwilliger, gepensioneerd en geen betaalde nevenfuncties Rovers, Petrus Adrianus Josephus Geboren te Veghel op 28 maart 1949 Penningmeester Vrijwilliger, gepensioneerd en geen betaalde nevenfuncties Jansen, Johannes Theodorus Albertus Maria Geboren te Zevenaar op 19 november 1946 Vrijwilliger, gepensioneerd en geen betaalde nevenfuncties Van Liempd, Gijsbertus Gerardus Geboren te Schijndel op 2 mei 1943 Vrijwilliger, gepensioneerd en geen betaalde nevenfuncties Meijs, Lambertus Marinus Maria Geboren te Vught op 20 augustus 1944 Vrijwilliger, gepensioneerd en geen betaalde nevenfuncties Webmaster De heer Björn Kluijtmans Website: 3

5 Kamer van Koophandel De Stichting Kinderen van Viljoenskroon is ingeschreven in het handelsregister op 28 juni 2005 onder nummer De inschrijving vond plaats bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant. Belastingdienst Op 20 september 2007 ontvingen wij bericht van de Belastingdienst Oost-Brabant, dat de Stichting Kinderen van Viljoenskroon is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), deze aanmerking geldt voor onbepaalde tijd. De beslissing is gebaseerd op artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting Voor de stichting zijn hier een aantal verplichtingen aan verbonden zoals het indienen van de jaarstukken en een activiteitenverslag. Met dit jaarverslag willen wij voldoen aan beide verplichtingen. Voor de mensen die onze stichting steunen heeft deze rangschikking het voordeel dat de giften, onder de voorwaarden zoals neergelegd bij de inkomstenbelasting, in aanmerking komen voor aftrek. Bankinstelling Op 2 juli 2005 is door de voorzitter, met machtiging van de penningmeester en secretaris, een bankrekening geopend bij de ABN/AMRO te Veghel. Het rekeningnummer NL84ABNA staat op naam van de Stichting Kinderen van Viljoenskroon te Veghel. Op 17 augustus is, via bemiddeling van ABN/AMRO te Veghel, een aanvraag voor een incassocontract ingediend. Op 25 augustus 2005 is dit contract getekend. Op 1 juli 2013 is een nieuw SEPA incassocontract getekend in verband met de wijzigingen van het bankverkeer aan de Europese wetgeving. Het Incassant-ID is NL04ZZZ Nieuwsbrieven Onze maandelijkse nieuwsbrieven worden voor 99% digitaal verstuurd aan ruim 350 belangstellenden. Regelmatig krijgen wij berichtjes van onze lezers dat zij de informatie erg waarderen. Op deze manier blijven zij op de hoogte van het wel en wee in en om Viljoenskroon. Via deze nieuwsbrieven willen wij tussentijds een verantwoording afleggen over onze projecten. De nieuwsbrieven worden ook op onze website geplaatst zodat iedere belangstellende daarvan kennis kan nemen. Bij speciale gelegenheden wordt een extra nieuwsbrief uitgegeven aan alle abonnees of een speciale doelgroep. Bestuursvergaderingen In de statuten is vastgelegd dat ieder kalenderkwartaal een bestuursvergadering gehouden moet worden. De vergaderingen vinden volgens de statuten plaats in Veghel. In het kalenderjaar 2014 hebben op de volgende data de bestuursvergaderingen plaatsgevonden: 25 maart; 17 juni; 23 september en 16 december 4

6 Medicijnenfonds Dit fonds is speciaal in het leven geroepen voor die medicijnen die niet op voorschrift van de arts beschikbaar zijn. Het gaat dus om de normale geneesmiddelen die een verpleegkundige kan aanschaffen. Daarnaast worden er diverse vitaminepreparaten van gekocht. Dit om de verminderde weerstand in de winter op te vangen. Donateurs of sponsoren kunnen bij hun gift vermelden dat het bedrag is voor het medicijnenfonds. Adoptiefonds Eind 2011 hebben we besloten een adoptiefonds in het leven te roepen. Vooral studenten en vrijwilligers die in Viljoenskroon gewerkt hebben waren hiervoor de aanleiding. Zij voelden zich aangetrokken tot een speciaal kindje en wilde graag op de hoogte blijven van de ontwikkeling van dit kindje. Voor een bedrag van 15,00 per maand kan men een kindje financieel adopteren. Dit betekent niet dat het geld besteed wordt aan dit ene kindje. De opzet van het adoptiefonds is dat 7,50 per maand in de algemene pot van de stichting Kinderen van Viljoenskroon komt. Een bedrag van 7,50 per maand gaat in het adoptiefonds. Hieruit worden alle kinderen ondersteunt in hun thuissituatie. Dus naast de normale zaken die zij op de Hospice ontvangen kan hulp geboden worden in het gezin. Dit is dus een uitbreiding op de Hospice voorzieningen. De Viljoenskroon Hospice Association bepaalt wie op welk moment iets extra s nodig heeft. De adoptieouder ontvangt elke drie maanden een update van de ontwikkelingen van het kind. Project Gezondheidszorg en Educatie Dit concept, gezondheidszorg en een hoog niveau onderwijs, onder één dak is heel uniek. Zeker omdat het hier gaat om een NGO, dus geen overheidsinstelling maar een particulier initiatief gesteund door een Nederlandse stichting. Door het bouwen en inrichten van een school blijven de Hospice kinderen langer verzekerd van een hoogwaardige gezondheidszorg. Voorheen gingen deze kinderen met 7 jaar in Rammulotsi naar school en waren zij deels uit beeld van de Hospice. Iets wat in jaren was opgebouwd, had de kans snel weer afgebroken te worden. Dit jaar zijn 17 van de 20 kinderen die de Hospice verlaten naar onze school Windows of Hope gegaan. Een zeer goed resultaat. De school heeft een curriculum van een Engelstalige Middelschool, een hoger niveau dan gewoon in Viljoenskroon. Er is een zelfde school op ongeveer 60 kilometer afstand. 5

7 Nu er twee schooljaren zijn afgerond kunnen we vaststellen dat we een goede keuze gemaakt hebben. Het Departement van Onderwijs heeft ook voor het schooljaar 2015 een subsidie toegekend. Deze basis is hard nodig. Samen met de inkomsten van de privékinderen blijft er nog steeds een gat over om de begroting rond te krijgen. De exploitatie komt ten laste van de VHA. Onze Stichting is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor een niet sluitende begroting. Het gebouw en de inrichting zijn officieel overgedragen aan de Viljoenskroon Hospice Association. Het blijft hun eigendom zolang het gebruikt wordt voor het doel waarvoor het is opgezet. Het doel kan alleen gewijzigd worden met instemming van onze stichting. Vervalt het doel en is er geen alternatief waar onze stichting achter kan staan dan gaat de eigendom van het gebouw terug naar onze stichting. In het jaar 2015 zijn alle lokalen bezet. Vandaar dat we in goed overleg met het bestuur van de Viljoenskroon Hospice Association hebben besloten om de bouw van fase 2 in gang te zetten. De bouw zal in 2015 starten en moet klaar zijn voor het nieuwe schooljaar begint. Offertes worden opgevraagd, waarna de opdracht gegeven kan worden. Zonne-energieproject Energie wordt steeds schaarser in Zuid-Afrika waardoor de prijs wordt opgedreven. Een groot deel van de begroting van Hospice en school wordt dan ook ingenomen door de energielasten. Daarbij komt dat de continuïteit van de levering van energie te wensen over laat. We hebben wel een aggregaat als noodvoorziening maar dat is lang niet voldoende om het steeds groter wordende complex van stroom te voorzien. Bij ons bezoek aan Viljoenskroon in oktober 2014 hebben we met diverse mensen gesproken om te kijken hoe ver men in Zuid-Afrika is met de ontwikkeling van zonne-energie. Het staat nog in de kinderschoenen maar de ontwikkeling is er. Ook voor de Hospice en school zien we een mogelijkheid gebruik te gaan maken van zonne-energie. Vervolgafspraken liggen er om in april 2015 met een tweetal bedrijven dit verder te ontwikkelen. Belangrijk is daarbij hoe hoog de prijs zal zijn voor een goed systeem. Bij een overcapaciteit is er geen mogelijkheid dit terug te leveren aan de leverancier. Een alternatief is de extra energie op te slaan en te gebruiken in tijden dat er te weinig geproduceerd wordt. Hiervoor is een kostbaar opslagcentrum nodig. We kunnen er ook voor kiezen alleen die energie te gebruiken die de zonnecellen oplevert. En bij een mindere productie af te nemen via het net. Een besluit wordt pas genomen als de aanbesteding voor fase 2 van de school is gegeven. Dan hebben we pas inzicht in wat er te besteden is. Dit zal niet voor mei 2015 zijn. 6

8 Studenten in Viljoenskroon Hoe belangrijk de studenten voor onze stichting en de VHA zijn beseffen ze zelf niet voldoende. Door hun inzet en voorbeeld zijn ze een inspiratiebron voor de werknemers op de Hospice en school. Hun aandacht, vriendelijkheid en een knuffel zijn o zo belangrijk voor de kinderen. Iets dat de kinderen thuis niet krijgen. De studenten kunnen alleen slagen als ze inventief en creatief zijn. Een stage in Nederland, waar alles van a tot z geregeld is kent men in Viljoenskroon niet. Aanpakken en doen is het advies dat wij ze meegeven in de voorlichtingsbijeenkomst. In 2014 zijn de onderstaande studenten naar Viljoenskroon geweest: Louise van Doorn Verpleegkunde en Verzorging Koning Willem I College Tessa Gerrits Verpleegkunde en Verzorging Koning Willem I College Joyce Heesakkers Verpleegkunde en Verzorging Koning Willem I College Joyce Arts Kind en Educatie Koning Willem I College Elske van Beurden Kind en Educatie Koning Willem I College Linda Blom Kind en Educatie Koning Willem I College Lieke van den Berk Sociaal Maatschappelijke Studies Koning Willem I College Liza van Esch Sociaal Maatschappelijke Studies Koning Willem I College Kristy van Roy Sociaal Maatschappelijke Studies Koning Willem I College Als vrijwilligster hebben we mogen verwelkomen: Maartje Manders HBO Verpleegkunde Marja Brethouwer HBO Verpleegkunde Sanne van der Stelt Was al eerder als stagiaire in Viljoenskroon 2012 Vivienne Verbeek Was al eerder als stagiaire in Viljoenskroon 2012 Annemiek van Neutegem Was al eerder als stagiaire in Viljoenskroon

9 Studenten en ex-studenten hebben het initiatief genomen om een Facebook pagina aan te maken. Het is een besloten pagina die bestemd is voor studenten en vrijwilligers die in Viljoenskroon geweest zijn of er binnenkort naar toe gaan. Op deze manier blijft men een beetje bij en kunnen nieuwe studenten zich oriënteren, vragen stellen en contacten leggen. Elske van Beurden heeft dit initiatief genomen en is de beheerder van de pagina. 8

10 Financiële Verantwoording Balans ACTIVA Bank Lopende rekening 9.499, ,76 Bank spaarrekening , ,48 Totaal Activa , ,24 PASSIVA Eigen vermogen , ,73 Reservering Medicijnen 2.000, ,00 Reservering Adoptie 1.600, ,00 Nog te betalen/vooruit ontvangen 870,00 Totaal Passiva , ,73 Staat van Baten en Lasten 2014 realisatie 2014 begroting 2013 realisatie BATEN Incasso s 8.470, , ,00 Subsidies Donaties , , ,20 Rente 184,93 350,00 383,76 Medicijnenfonds 1.250, , ,00 Adoptiefonds 450,00 800,00 765,00 Totaal Baten , , ,96 LASTEN Medicijnenproject 1.248, , ,00 School Windows of Hope , , ,12 Bankkosten 246,15 135,00 160,93 Hospice Diversen 143, , ,45 Hospice Adoptie 1.735, , ,95 Totaal Lasten , , ,45 RESULTAAT , , ,49 RESULTAATBESTEMMING Reservering Medicijnen Reservering Adoptie 415,00 Eigen Vermogen , , ,49 Totaal , , ,49 9

11 Toelichting Donaties Het positieve verschil is ontstaan omdat een groep particuliere ondernemers besloten heeft hun steun aan onze stichting voort te zetten. Zij doneren een bepaald percentage van hun inkomen. De bedoeling van deze groep is om regelmatig een nieuw goed doel te kiezen. In hun overleg hebben zij al vier maal besloten de termijn met zes maanden te verlengen. Per 31 december 2014 is gekozen voor een ander doel. School Windows of Hope Door de subsidie van het Departement van Onderwijs en de eigen fondsen die de Viljoenskroon Hospice Association verkregen heeft is de bijdrage om de exploitatie voor dit jaar rond te krijgen voordeliger uitgevallen. Resultaatbestemming Dit jaar zijn geen grote uitgaven gedaan in afwachting van de bouw van fase 2 voor de school Windows of Hope en de plannen voor het opzetten van een zonne-energieproject, voegen we het positieve resultaat toe aan ons eigen vermogen. 10

12 Begroting 2015 Concept 2016 BATEN Incasso s 7.000, ,00 Subsidies Donaties , ,00 Medicijnenfonds 1.000, ,00 Adoptiefonds 0,00 0,00 Rente 125,00 100,00 Totale baten , ,00 LASTEN Medicijnenproject 1.250, ,00 School Windows of Hope , ,00 Project zonne-energie , ,00 Bankkosten 275,00 275,00 Hospice 2.500, ,00 Adoptie 2.000, ,00 Totale Lasten , ,00 RESULTAAT , ,00 RESULTAATBESTEMMING Reservering Adoptie Eigen Vermogen , ,00 Totaal , ,00 11

13 Verklaring en nawoord Met dit jaarverslag hebben wij een verantwoording gegeven over de activiteiten, projecten en de gelden die ons ter beschikking zijn gesteld. Door de bestuursleden zijn geen kosten in rekening gebracht bij de stichting. Er zijn geen vrijwilligersvergoedingen uitbetaald; ook heeft de stichting geen BTW belaste activiteiten verricht. Het jaar 2014 was een jaar waarin we geen grote projecten hebben gerealiseerd. Daardoor heeft de Viljoenskroon Hospice Association de tijd en ruimte gekregen de eigen fondsenwerving uit te breiden. Dat dit tot resultaat heeft geleid is te merken aan onze betalingen aan de Hospice. We hebben geen verzoeken gekregen om ergens bij te springen. Dat is het uiteindelijke doel van onze stichting. Viljoenskroon en de Hospice staan nog steeds volop in de belangstelling van studenten en vrijwilligers. Hoewel de kosten van verblijf hoog zijn. Het enthousiasme van deze Nederlandse jeugd is enorm. Zij hebben zelf geen idee hoe belangrijk hun werk daar is. De Viljoenskroon Hospice Association heeft uitgesproken studenten en vrijwilligers nog jaren met open armen te willen ontvangen. Namens onze bestuursleden, werkgroep leden, webmaster en het bestuur van de Viljoenskroon Hospice Association, de vrijwilligers en niet te vergeten de kinderen van Viljoenskroon danken wij iedereen die het jaar 2014 tot een succes gemaakt hebben. Het volgende jaar bereiken we ons 10-jarig jubileum. Zij, de kinderen van Viljoenskroon en Rammulotsi, rekenen ook het nieuwe jaar op u! Veghel, maart 2015 Bestuur Stichting Kinderen van Viljoenskroon 12

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel.

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. Jaarverslag 2013 Stichting Voedselbank Bevelanden Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. 06-40102513 E-mail: voedselbankgoes@zeelandnet.nl Website: www.voedselbankdebevelanden.nl

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 De hand aan de ploeg slaan De ploeg van de nieuwe tractor moet nog bijgesteld worden Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus 661

Nadere informatie

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST JAARVERSLAG 2008 KAART VAN HET MPONGWE DISTRICT IN CENTRAAL ZAMBIA Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst Jabeek 11 06-2009 Contactpersoon:

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina Jaarverslag 2007 Stichting La Vecina Inhoudsopgave 1 La Vecina 1.1 Wie zijn wij 1.2 Wat ons beweegt 1.3 De organisatie 2 La Vecina in Colombia 2.1 Introductie 2.2 Het projectteam in Colombia 2.3 De gerealiseerde

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15.

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15. Beleidsplan 2012-2015 Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888 Rabobank Alkmaar 1394.15.211 1 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Doelstellingen van de

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

2014-2016. www.autisme-research.nl

2014-2016. www.autisme-research.nl 2014-2016 De Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het gaat om specifiek onderzoek dat wordt verricht door het Autism Research Centre (ARC) van de

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Alle cijfers en berekeningen in deze brochure moeten nog definitief worden vastgesteld aan de hand van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP Naar verwachting van de experts zouden de gevolgen van het slechte economische klimaat in Nederland en Roemenië, zeker ook (grote) gevolgen gaan hebben voor

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

DE ZUIDERLING ONDERZOEKSRAPPORT NAAR DE BESTE PASSENDE RECHTSVORM PATRICK GILJAM EN JAN-PIETER BOS

DE ZUIDERLING ONDERZOEKSRAPPORT NAAR DE BESTE PASSENDE RECHTSVORM PATRICK GILJAM EN JAN-PIETER BOS DE ZUIDERLING ONDERZOEKSRAPPORT NAAR DE BESTE PASSENDE RECHTSVORM PATRICK GILJAM EN JAN-PIETER BOS VOORWOORD 2/64 Aan het management van B.V. De Zuiderling Rotterdam, 12 maart 2015 Geachte heren Manders

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie