Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen"

Transcriptie

1 Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2012 Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen

2 Colofon Versie: 1.0 Eindredactie: mw. N.J. Polman en P.B. van der Nat (Jaardocument 2012) J.P.J. van den Broek, manager Financiën & Informatievoorziening (Jaarrekening 2012)

3 3 INHOUD DEEL I MAATSCHAPPELIJLK VERSLAG 5 Voorwoord Raad van Bestuur 7 Verslag van de Raad van Toezicht 8 Verslag van de Medische Staf Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Governance Beleid, inspanningen en prestaties 29 DEEL II JAARREKENING 71 DEEL III BIJLAGEN 119 Bijlage publicaties 126

4 4

5 DEEL I MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 5

6 6

7 7 Voorwoord Raad van Bestuur Het jaar 2012 is een jaar geweest waarin we gezamenlijk een grote hoeveelheid werk hebben verzet en mooie nieuwe initiatieven hebben vormgegeven. Wij realiseren ons dat we in het afgelopen jaar een grote inzet hebben gevraagd van medewerkers en medisch specialisten, maar zijn ervan overtuigd dat we hiermee de kwaliteit van zorg verder verbeteren en goed voorbereid zijn op de veranderende context van concentratie en spreiding van zorg, toenemende concurrentie en aangescherpte kwaliteitsnormen. In 2012 is het meerjarenbeleidsplan Kiezen voor Kwaliteit vastgesteld. Hiermee is de koers bepaald voor de komende jaren. Concrete doelstellingen zijn geformuleerd om de kwaliteit van zorg te verbeteren, waarbij duidelijk focus wordt gelegd op de ziekenhuisbrede speerpunten cardiothoracale en vasculaire zorg, oncologische zorg en reguliere zorg. Binnen de reguliere zorg hebben alle specialismen keuzes gemaakt voor focusgebieden binnen hun eigen portfolio van activiteiten. Het afgelopen jaar heeft ook in het teken gestaan van de voorbereiding van de ingebruikname van onze prachtige nieuwe locatie in Utrecht (Leidsche Rijn). Hierbij is in onderling overleg een keuze gemaakt voor de zorgverdeling over de ziekenhuislocaties, waarbij er voor gekozen is om de hoofdlocaties in Utrecht en Nieuwegein een duidelijk zorgprofiel te geven, waarbij onder andere de oncologische zorg geconcentreerd wordt in Utrecht en de cardiologisch-vasculaire zorg in Nieuwegein. Tegelijkertijd is als gevolg van de verhuizing en nieuwe zorgverdeling een reorganisatie gestart. Over dit traject wordt zorgvuldig gecommuniceerd met de betrokken medewerkers en wordt nauw samengewerkt met de Ondernemingsraad. Voor de komende jaren zijn vier leidende principes benoemd, waarin wordt aangeven wat ons bindt, motiveert en inspireert: Goed en verantwoord (het kompas), Gerichte ambitie (het doel), Afspraken maken en aanspreekbaar zijn (het gedrag) en Regie nemen, verbinding zoeken (het team). Deze leidende principes worden in het komende jaar verder vormgegeven. In het voorwoord willen wij graag ook wederom alle specialisten, medewerkers en vrijwilligers bedanken voor alle inspanningen bij het realiseren van de beste zorg en behandeling voor onze patiënten en bij het bereiken van de goede resultaten. Raad van Bestuur St. Antonius Ziekenhuis Juni 2013 Prof. Dr. D.H. Biesma Ir. F.A.M. Spijkers Ir. D.M. Schraven Voorzitter Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur

8 8 Verslag van de Raad van Toezicht In dit jaarverslag legt de Raad van Toezicht verantwoording af over zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar. De Raad van Toezicht doet verslag conform de gestelde relevante normen van de algemene rekenkamer en indien van toepassing, aan de codes voor goed bestuur, conform de Zorgbrede Governance Code. Samenstelling De Raad van Toezicht bestond in het verslagjaar uit vijf tot zeven leden (zie hieronder). De leden beschikken over uiteenlopende achtergronden en kennisgebieden: financieel-economisch, juridisch, bestuurlijk, sociale zaken en arbeidsverhoudingen, gezondheidszorg, onderwijs, bedrijfsleven. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen zakelijke binding met het St. Antonius Ziekenhuis en zijn afkomstig uit verschillende maatschappelijke sectoren. De Raad van Toezicht kent centrale specifieke commissies: de Remuneratiecommissie, Auditcommissie en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. Daarnaast is sprake van collegiaal toezicht vanuit de specifieke maatschappelijke achtergrond van eenieder. Naam Jaar van RvT Commissie Hoofdfuncties (Neven) functies benoeming Mr. B. Staal 2011 remuneratie- Gepensioneerd, Voorzitter Voorzitter Raad van Toezicht commissie Nederlandse St. Antonius ziekenhuis Vereniging van Banken Voormalig commissaris van de (halftime) tot 1 mei 2013 Koningin Utrecht President-commissaris ONVZ-zorgverzekeraar (laatste termijn) voorzitter RvA Twynstra Gudde (laatste termijn) lid Raad van Toezicht TROS lid Nationaal Comité 4 en 5 mei Voorzitter Nationale Veteranendag lid Bestuur Nationaal Restauratie Fonds (aflopend) J.L.M. Bartelds RA 2011 Auditcommissie Gepensioneerd Lid Raad van Toezicht Voormalig voorzitter Raad St. Antonius Ziekenhuis van Bestuur Fortis N.V./S.A. Voorzitter Bestuur Carel Nengermanfonds Lid Raad van Toezicht Stichting Zorgspectrum Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Beheer Onroerend Goed Hospice Nieuwegein Voorzitter Bestuur van het VSB Vermogensfonds Voorzitter Raad van Toezicht VSB Donatiefonds Voorzitter Bestuur R.K. Luchthavenpastoraat Schiphol Lid Raad van Toezicht Coöp. Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein U.A. R.G. van Ingen 1995 Auditcommissie Gepensioneerd Lid Raad van Toezicht Voormalig Directeur Stichting St. Antonius Ziekenhuis Koninklijke Nederlandse Lid Raad van Commissarissen Jaarbeurs Jaarbeurs Holding BV Non executive Board member UFI (Exhibition Association) Board supervisor VNU-Asia/Shanghai

9 9 Naam Jaar van RvT Commissie Hoofdfuncties (Neven) functies benoeming Ir. B.F. Dessing 2007 Remuneratie- Gepensioneerd Lid Raad van Toezicht commissie Voormalig Voorzitter van de St. Antonius Ziekenhuis Raad van Bestuur van Lid Bestuur Prof.dr. Jaap Swieringa Zorgverkeraar Stichting VGZ-IZA-Trias-Univé Lid Audit Committee Alg.Rekenkamer Lid Raad van Toezicht NOS Vzt. Bestuur Stichting Benchmark GGZ Lid Raad van Advies Deerns Groep BV Lid Raad van Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) Lid Raad van Advies MC Groep Bussum Adviseur Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders Industry expert Waterland private equity investments Lid Bestuur Walter Maas Huis Lid Raad van Toezicht Ned.Ver. voor Cardiologie (NVVC) Vzt. College Deskundigen NHG-Praktijkaccreditering Lid Raad van Toezicht Revalidatiecentrum De Hoogstraat Lid visitatiecommissie Stichting Spoorwegpensioenfonds en Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer Lid Raad van Toezicht Nierstichting Nederland Lid Vereniging AEGON Mw. Mr. M.M. Jonk 2011 Commissie Kwaliteit Partner CMS Derks Lid Raad van Toezicht en Veiligheid Star Busmann St. Antonius Ziekenhuis Prof. dr. R. Grol 2012 Commissie Kwaliteit Lid Raad van Toezicht en Veiligheid St. Antonius Ziekenhuis Emiritus hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Maastricht Lid Raad van Commisarissen Pantein Adviseur bestuur Nederlandse Federatie UMCS NFU Lid commissie doelmatigheidsonderzoek ZonMW Voorzitter Raad van Advies Zorg binnen bereik ZBB Lid selectiecommissie harkness fellowship commonwealth fund Voormalig directeur en nu adviseur IQ HealthCare Nijmegen M.W.J. Hinssen 2012 Auditcommissie Gepensioneerd Lid Raad van Toezicht Voormalig lid Raad St. Antonius Ziekenhuis van Bestuur SNS Reaal Penningmeester Nationaal Restauratiefonds te Hoevelaken Lid Raad van Toezicht Woningstichting Kleine Meijerij Te Den Bosch/Rosmalen Jaarlijks constateert de Raad van Toezicht of (neven) functies van de leden van de Raad van Toezicht leiden tot belangenverstrengeling c.q. verbinding tussen de Raad van Toezicht en de organisatie. Dit is in 2012 niet het geval geweest.

10 10 Werving en selectie nieuwe leden Eind 2012 is de heer Van Ingen afgetreden. De Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, het Stafbestuur en de Ondernemingsraad zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inspanningen voor het St. Antonius Ziekenhuis. De heer Van Ingen was vanaf 1995 lid van de Raad van Toezicht van het ziekenhuis en had zitting in de auditcommissie, waar hij zich bezig heeft gehouden met het deelterrein financiën. Vanuit zijn functie in de Raad van Toezicht heeft de heer Van Ingen een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatie van de nieuwe locatie van het St. Antonius in Utrecht (Leidsche Rijn). Daarnaast zijn in 2012 de heren Hinssen en Grol benoemd als nieuwe leden van de Raad van Toezicht. De heer Hinssen is lid geworden van de auditcommissie en heeft in september voor het eerst deelgenomen aan de vergadering van de Raad van Toezicht. De heer Grol is lid geworden van de commissie kwaliteit en veiligheid en heeft in oktober voor het eerst deelgenomen aan de vergadering van de Raad van Toezicht. Informatiebronnen en aantallen vergaderingen De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar 2012 zes keer in vergadering bijeen. Op een enkele vergadering na was de voltallige Raad van Toezicht bij de vergaderingen aanwezig.. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft daarbij frequent overleg met de (voorzitter van de) Raad van Bestuur. Reglement De Raad van Toezicht heeft een reglement, waarin de taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Reglement en de statuten van de stichting geven inhoud aan het toezicht op en het samenspel met de Raad van Bestuur, en ook op het functioneren van de Raad zelf. Hierbij wijkt de werkwijze van de Raad van Toezicht op één punt af van de Zorgbrede Governancecode, zijnde de maximale zittingsduur van leden van de Raad van Toezicht. Motivatie hiervoor is dat het St. Antonius ziekenhuis en haar rechtsvoorgangers in tijden van fusies het belang van continuïteit van bestuurders van groot belang acht. Per 2013 vervalt dit punt. De facto houdt de Raad van Toezicht zich nu reeds aan de zorgbrede Governance Code. Zelfevaluatie De Raad van Toezicht heeft eind 2012 een zelfevaluatie uitgevoerd, die is besproken in de vergadering van februari Gezien de nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht is hierin onder andere gesproken over de verwachtingen ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht. Bezoldiging Raad van Toezicht Per 1 januari 2012 is de bezoldiging aangepast naar euro voor de voorzitter en 9000 euro voor de leden conform landelijk geldende regels. Jaarverslag en jaarrekening/overleg met externe accountant Het jaardocument 2012 is in aanwezigheid van de externe accountant besproken, goedgekeurd en vastgesteld op 6 mei De managementletter van de accountant met onder meer zijn bevindingen over het financiële beheer, planning en control, administratieve gegevens en geautomatiseerde gegevensverwerking, werd behalve in de Auditcommissie, ook in de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht besproken. Interne beheersing- en controlesystemen door middel van beleidsrapportages Per kwartaal worden beleidsrapportages opgesteld voor de Raad van Toezicht vanuit de Raad van Bestuur. De beleidsrapportages bevatten de volgende aspecten: 1. Productie en financiën 2. Kwaliteit en veiligheid 3. Reputatie/gastvrijheid 4. Medisch specialistisch handelen (relatie RvB Medische Staf, cohesie en samenwerking binnen Medische Staf) 5. Speciale opgaven (Samenwerking, fusie/lateralisatie, nieuwbouw/verbouw) 6. Medewerkers De aspecten worden weergegeven aan de hand van kritische succesfactoren en een korte toelichting.

11 11 Jaarplan Raad van Toezicht De Raad van Toezicht vergadert conform een jaarplan. Naast de onderwerpen vanuit de Planning en Control Cyclus is in 2012 een jaarkalender gehanteerd, waarin de hoofdthema s in de beleidsvorming terugkomen in de agendering van de Raad van Toezichtvergaderingen. De onderwerpen worden gepresenteerd door de portefeuillehouders vanuit de Raad van Bestuur, al dan niet ondersteund door betrokken medisch specialisten en/of managers. De vergaderingen in mei, september en december hadden een vast karakter. De beleidsrapportages hebben daarbij het karakter van evaluatie en zo nodig aanvullende actie. Zij beïnvloeden zo de beleidsdocumenten voor het volgend jaar. In iedere vergadering komt een thema aan de orde. Daarnaast zijn er de vaste onderwerpen. De vaste thema s zijn: Bouw/verbouw ICT/logistiek Kwaliteit/veiligheid Innovatie, topklinische zorg, research HRM Marketing, positionering Governance Samenwerking/ondernemerschap Er is gekozen voor flexibiliteit van agendering van de thema s, mede afhankelijk van de actualiteit. Tijdens iedere vergadering zijn door middel van schriftelijke adstructies de belangrijkste actuele zaken besproken. Specifiek is aandacht geschonken aan de volgende onderwerpen: Kwaliteit en Veiligheid De Raad van Toezicht geeft op systematische wijze aandacht aan de kwaliteit van de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Hiervoor is een jaarlijkse ontmoeting ingericht met een vertegenwoordiging van de Medische Staf. De Raad van Toezicht heeft ook zelf een specifieke commissie Kwaliteit en Veiligheid geïnstalleerd. In 2012 is prof. dr. R. Grol benoemd in de Raad van Toezicht. prof. dr. R. Grol is emeritus-hoogleraar Kwaliteit van Zorg aan de universiteiten van Nijmegen en Maastricht en is lid geworden van de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Strategie en regionale samenwerking In het kader van de ontwikkelingen in 2012 van de samenwerking met het Ziekenhuis Hofpoort Woerden en het Ziekenhuis Rivierenland Tiel heeft de Raad van Toezicht in het afgelopen jaar tijdens meerdere vergaderingen aandacht geschonken aan de relatie met beide ziekenhuizen, waaronder de samenwerkingsovereenkomst die in het afgelopen jaar gesloten is met het Ziekenhuis Rivierenland Tiel. Daarnaast is ook het meerjarenbeleidsplan Kiezen voor Kwaliteit onderwerp van gesprek geweest in het overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Nieuwbouw Utrecht Een centraal thema in het afgelopen jaar binnen de gehele organisatie was de voorbereiding van de verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis in Utrecht (Leidsche Rijn). Een zeer divers spectrum van thema s is hierbij van belang en is aan de orde geweest binnen de Raad van Toezicht: de reorganisatie, de nieuwe zorgverdeling, de planning en organisatie van de verhuizing zelf en de financiën die met de ingebruikname van de nieuwe locatie gepaard gaan. Organisatie De Raad van Toezicht kent een Remuneratiecommissie en een Auditcommissie en een commissie Kwaliteit en Veiligheid. De Remuneratiecommissie fungeert als selectie- en benoemingscommissie en doet voorstellen inzake de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur. De conclusies en aanbevelingen worden in de plenaire vergaderingen van de Raad van Toezicht behandeld. De Remuneratiecommissie bestond in 2012 uit de volgende leden: de heer Staal en de heer ir. B.F. Dessing. De commissie werd ondersteund door mevrouw drs. L.A.A. van Reeuwijk, secretaris RvT/RvB (tot september 2012). De Auditcommissie ziet toe op het financieel-economisch beleid (financiële informatieverschaffing, begroting, jaarrekening, belangrijke investeringen en leningen, systeem van risicobeheersing en controle, keuze van de accountant) en adviseert de Raad van Toezicht hierin. De Auditcommissie kwam in 2012 zes keer bijeen. Daar werden met het lid van de Raad van Bestuur, de portefeuillehouder Financiën en, wanneer nodig de externe accountant, onderwerpen behandeld. De conclusies en aanbevelingen werden vervolgens in de plenaire vergaderingen van de Raad van Bestuur behandeld. Ook werd het verslag van de vergadering van de Auditcommissie bij de vergaderstukken van de Raad van Toezichtbijeenkomsten gevoegd. De Auditcommissie bestond in 2012 uit de volgende leden: de heer R.G. van Ingen, voorzitter (tot december 2012), de heer J.L.M Bartelds, lid, de heer Hinssen (vanaf augustus) de heer F.A.M. Spijkers, lid Raad van Bestuur en de heer J.P.J. van den Broek, manager Financiën en Informatievoorziening. De commissie Kwaliteit en Veiligheid houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid. De leden van de commissie in 2012 waren de

12 12 heer B. Staal (tot september), mevrouw M. Jonk, de heer R. Grol (vanaf september) en de heer D.M. Schraven. De commissie wordt ondersteund door mevrouw Dr. L. Pijnenborg, arts, Manager Kwaliteit, Veiligheid & Verantwoording. De Raad van Toezicht heeft haar goedkeuring gegeven aan de (neven)functies van de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat daarbij van belangenverstrengeling geen sprake is. De Raad van Toezicht spreekt haar vertrouwen uit over de koers van de Raad van Bestuur. Vaststellen bezoldiging bestuurders De bezoldiging van de bestuurders geschiedt conform de NVZDregeling van In 2012 zijn alleen vaste inkomens gehanteerd en geen bonussen. In 2012 is de onkostenregeling voor de leden van de Raad van Bestuur eveneens aangepast, conform de NVZDrichtlijn. Vooruitblik De Raad van Toezicht heeft als aandachtspunten voor de komende periode genoemd: de samenwerking in de regio, in het bijzonder met het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en het Ziekenhuis Rivierenland Tiel, de verdere voorbereiding van de verhuizing en ingebruikname van de nieuwe locatie in Utrecht en meer in het algemeen de kwaliteit van de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Dankwoord De medewerkers, Raad van Bestuur en de Medische Staf hebben in het afgelopen jaar veel energie en inzet getoond. De contacten met de adviesorganen Ondernemingsraad, Cliëntenberaad en Stafbestuur zijn constructief geweest. De Raad van Toezicht wil graag zijn erkentelijkheid uitspreken naar de Raad van Bestuur, Medische Staf, alle medewerkers en vrijwilligers van het ziekenhuis voor de door hen getoonde inzet. De Raad van Toezicht heeft het jaarverslag 2012 goedgekeurd op 6 juni Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis Mr. B. Staal Voorzitter

13 13 Verslag van de Medische Staf Het jaar 2012 is voor de Medische Staf van het St. Antonius Ziekenhuis een dynamisch jaar geweest. De thema s samenwerking met andere ziekenhuizen, transparantie van kwaliteit en veiligheid waaronder hygiënemaatregelen, de discussies rondom de zorgverdeling tussen de locaties Nieuwegein en Utrecht/ Leidsche Rijn zijn onderwerpen geweest die regelmatig de revue passeerden in de overleggen van de Medische Staf. De Medische Staf is verder intensief bezig geweest met het aanbrengen van focus in het zorgaanbod. Dit stelt ons namelijk beter in staat om te excelleren en bevordert de kwaliteit van zorg. Aan de hand van de contouren nota is dit verder uitgewerkt in 2012 in het strategisch meerjarenbeleidsplan Kiezen voor kwaliteit. Zorgportfolio Het St. Antonius Ziekenhuis heeft drie speerpunten vastgesteld: cardiothoracale & vasculaire zorg, oncologische zorg en reguliere zorg. Het St. Antonius Ziekenhuis heeft een reputatie op het gebied van cardiothoracale en vasculaire zorg (CTV) hoog te houden en beschouwt dit ook als een continue uitdaging. Binnen het speerpunt CTV valt de zorg voor patiënten hart-, vaat- en longaandoeningen. Door de combinatie van innovatie, transparantie m.b.t. kwaliteit van zorg, onderzoek (grote R&D-afdeling) en grote aantallen patiënten heeft het speerpunt CTV een nationale uitstraling. Op oncologisch gebied behoort het St. Antonius Ziekenhuis na de fusie met Mesos in 2008 tot de vijf grootste ziekenhuizen in Nederland (bron: IKNL). Het oncologische zorgpalet omvat niet alleen de 5 hoogvolume tumorsoorten (borst, prostaat, colon, long en huid), maar ook laagvolume tumoren, zoals pancreas- en slokdarmkanker; tevens heeft het St. Antonius enkele specialistische en innovatieve behandelingen op oncologisch gebied, zoals de Da Vinci robot (urologische tumoren), HIPEC (colon- en ovariumcarcinoom) en autologe stamceltransplantaties (hematooncologie). Het St. Antonius Ziekenhuis richt zich de komende jaren binnen de reguliere zorg op zogenaamde focusgebieden, die recent (2012/2013) zijn gedefinieerd binnen het derde speerpunt, reguliere zorg. Hieronder vallen bijvoorbeeld: 24-uurs verloskunde, het geboortecentrum Alnatal en fertiliteitzorg, Intensive Care zorg met extra aandacht voor medicatieveiligheid, Bariatrie (multidisciplinaire benadering door chirurgie, psychiatrie en diëtetiek), hoog-complexe gastro- intestinale chirurgie. Kwaliteit en veiligheid Kwaliteit en Veiligheid zijn thema s die blijvende aandacht moeten krijgen. Er is een toenemende vraag van zorgverzekeraars, IGZ, wetenschappelijke verenigingen om transparantie te geven over de kwaliteit van de geleverde zorg. Dit betekent dat -naast het leveren van patiëntenzorg- in toenemende mate wordt gevraagd aan maatschappen om uitkomstindicatoren te ontwikkelen en daarover te rapporteren zodat daardoor de zorg weer verbeterd kan worden. Het selecteren van de relevante kwaliteitindicatoren die daadwerkelijk inzicht gegeven in de kwaliteit (resultaat) van de geleverde zorg is daarbij belangrijk. In 2013 zal dit verder worden uitgewerkt. Het St. Antonius Ziekenhuis heeft samen met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven in het traject Meetbaar Beter als eerste in Nederland inzicht gegeven in de uitkomsten van de behandelingen van hun hartcentra aan de hand van een zeer beperkt aantal zeer relevante indicatoren. Bij het ontwikkelen hiervan is met een nieuwe methodiek gemeten wat het effect van bepaalde ingrepen is op onder meer de kwaliteit van leven van de patiënt. In de Medische Staf is een start gemaakt met het verder ontwikkelen van een beperkt aantal kwaliteitsindicatoren op de focusgebieden van de maatschappen en vakgroepen. In de jaarplan gesprekken met de maatschappen en vakgroepen zal dit een terugkerend thema zijn. Verder is in 2012 een nieuwe calamiteitenprocedure, een benoemingsprocedure en een reglement mogelijk disfunctioneren medisch specialist in tijdelijk dienstverband vastgesteld. Vanaf maart 2012 heeft het St. Antonius te maken gehad met een uitbraak van vancomycineresistente enterokokken (VRE). Dit blijkt een hardnekkig en terugkerend probleem. Dat heeft geleid tot een aanscherping van de hygiënemaatregelen en het elkaar onderling aanspreken op de afspraken. Samenwerking andere ziekenhuizen In 2012 is het samenwerken met andere ziekenhuis een belangrijk thema geweest. De reden voor de samenwerking is het realiseren van kwaliteitsverbeteringen door complexe zorg te concentreren en basiszorg te spreiden. Het St. Antonius Ziekenhuis verwacht door de samenwerking het aanbod van topklinische zorg te kunnen versterken. Hierbij lag de focus in 2012 op de

14 14 samenwerking met het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. Met het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis wordt gestreefd naar een intensivering van de samenwerking. Welke vorm dit moet krijgen wordt nader onderzocht in 2013 middels een Meerwaarde Onderzoek door een extern bureau. De ziekenhuizen, die al op verschillende terreinen samenwerken, zijn sinds medio 2012 bezig met een verkenning van de mogelijkheden tot verdere samenwerking. Met het Ziekenhuis Rivierenland is in 2012 een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd waarin de uitgangspunten van de medische samenwerking zijn opgenomen. Daarnaast is de Stichting Samenwerking Gezondheidszorg Midden-Nederland opgericht die zal dienen als formeel overlegorgaan tussen beide ziekenhuizen. Verdere samenwerkingsafspraken tussen specialismen worden vastgelegd in deelovereenkomsten, die vallen binnen het kader van de overkoepelende samenwerkingsovereenkomst. De betreffende maatschappen en de ziekenhuizen zullen partij zijn bij deze deelovereenkomsten. Onderzoek, innovatie en opleiding In het St. Antonius wordt veel klinisch wetenschappelijk onderzoek verricht. In 2011 is een ziekenhuisbrede research en development (R&D) afdeling opgezet. Onder leiding van dr. W.J.W Bos zal de in komende jaren de organisatie van de R&D verder versterkt worden. Daarnaast zal het wetenschappelijk onderzoek inhoudelijk gestimuleerd en gestuurd worden door de drie voor klinische zorg gedefinieerde speerpunten te verbinden met een aantal research thema s. Profilering op onze twee topklinische speerpunten zal ook een impuls voor onderzoek en innovatie opleveren. ontwikkelen van goede medische zorg, zowel regulier als topklinisch met daarnaast het opleiden van medisch specialisten en het verrichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Hierbij willen wij graag alle medisch specialisten en medewerkers bedanken voor hun inspanningen in 2012 maar bovenal voor het realiseren van de goede zorg voor en behandeling van onze patiënten. Namens het bestuur van de Medische Staf R.J. Snijder, Voorzitter bestuur Medische Staf De Antonius Academie werkt in 2013 verder aan vernieuwing van opleidingen in samenwerking met de Centrale OpleidingsCommisie. De medische vervolgopleidingen zullen de komende jaren in het teken staan van de implementatie van de gemoderniseerde opleidingsplannen die door de wetenschappelijke verenigingen zijn geschreven. Medio 2013 verhuist de Antonius Academie van de locatie Weverstede naar onze nieuwe locatie in Utrecht/Leidsche Rijn. Op deze locatie wordt een nieuwe onderwijsvleugel in gebruik genomen. De samenwerking binnen de Medische Staf en met de organisatie is een essentiële factor voor het realiseren van de ambities van de Medische Staf. De maatschappen en vakgroepen zijn de afgelopen periode vrijwel allemaal gegroeid als gevolg van de fusie. De interne communicatie en organisatie zijn complex, evenals het invullen van deelgebieden en het bezetten van de locaties met de (deelgebieden-)specialisten en in de diensten. Ook het stafbestuur merkt dat het een uitdaging is om alle stafleden te bereiken, te informeren en de cohesie binnen de staf te bevorderen. Dit is en blijft een belangrijk thema voor de Medische Staf. Al met al heeft de Medische Staf van het St. Antonius opnieuw belangrijk bijgedragen aan de nadere profilering en het goede resultaat van ons ziekenhuis. Ook heeft de Medische Staf stappen gezet in de ambitie van de staf; te weten het realiseren en verder

15 15 Algemeen De Medische Staf wordt vertegenwoordigd door het bestuur van de Medische Staf. De bestuurssamenstelling met de verdeling van functies was ultimo 2012 als volgt: R.J. Snijder, longarts, voorzitter Stafbestuur L.J. Bras, anesthesioloog-intensivist, vice-voorzitter Stafbestuur en penningmeester a.i. dr. P.M.N.Y.H. Go, chirurg dr. G.C.M. Graziosi, gynaecoloog dr. M.F.J. Stolk, MDL-arts dr. B.J.M. Vlaminckx, medisch microbioloog vacature De functie van adviseur werd vervuld door mw. N.J. Polman. Het secretariaat werd in 2012 gevoerd door mw. C.A.E. van Schaik en mw. A.B. Baarn. Benoemingen in 2012: dhr. dr. K.G. Auw Yang, orthopedisch chirurg dhr. dr. M.C Post, cardioloog mw. dr. M.J. Agterof, internist-oncoloog dhr. dr. N. van Lelyveld, maag-darm-leverarts dhr. F.N. Hofman, cardio-thoracaal chirurg dhr. dr. G.J.E. Oosterhuis, gynaecoloog dhr. D.E. Sluijs, sportarts mw. dr. M. Söhne, internist-hematoloog mw. J.M.I. Vos, internist-hematoloog mw. M.W.P. Zaanen-Bink, SEH-arts mw. dr. K.A.B.M. Pruissen-Peeters, dermatoloog * buitengewoon staflid Vergaderingen Stafbestuur Het Stafbestuur vergadert wekelijks met de Raad van Bestuur. Belangrijke overlegpunten van dit wekelijks overleg in 2012 zijn: de uitwerking van de strategie van het ziekenhuis , het kwaliteits- en veiligheidsbeleid, samenwerking met de andere ziekenhuizen, samenwerking met huisartsen innovatie en onderzoek, het toetsbaar en transparant opstellen van het ziekenhuis en de staf (zoals bijv. uitkomstindicatoren), de nieuwbouw in Utrecht en in Nieuwegein en de ICT/ het EPD. Vergaderingen Stafraad De Stafraad heeft in 2012 elf maal vergaderd op 12 januari, 2 februari, 15 maart, 5 april, 10 mei, 7 juni, 5 juli, 6 september, 20 september, 4 oktober en 1 november. Standaard werd in de Stafraadsvergadering de strategie, de samenwerking met andere ziekenhuizen, kwaliteit en veiligheid, de aanpassing reglementen en regelingen, de installatie van benoemingscommissies en de voordracht van nieuwe stafleden besproken. Algemene leden vergaderingen (ALV) Op 6 december 2012 heeft er een Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsgevonden. Tijdens deze ledenvergadering werd o.a. gesproken over de samenwerking met andere ziekenhuizen, het jaarplan 2013, het meerjarenbeleidsplan, de nieuwe toelatingsovereenkomst en de transparantieregeling rondom grants besproken. Vertrokken in 2012: dhr. dr. H.W.M. Plokker, cardioloog mw. A.S. Blankhart, gynaecoloog dhr. W.K. Brand, radioloog dhr. W.J. van Boven, cardio-thoracaal chirurg dhr. dr. J.F. Verzijlbergen, nucleair geneeskundige dhr. dr. R.I.F. van der Waal, dermatoloog mw. dr. M.J. Overbeek, longarts dhr. A.W.M. Rupert, kinderarts mw. dr. E. Meijer, internist-hematoloog mw. M.A.W. Geurts, reumatoloog dhr. H.H. Bonnet, radioloog Benoemingscommissie gestart in 2012, benoeming vinden plaats in 2013: Twee cardio-thoracaal chirurgen MDL-arts Nucleair geneeskundige Reumatoloog Longarts Anesthesioloog

16 16

17 17 1. Uitgangspunten van de verslaggeving In dit document doen de Raad van Toezicht, de Medische Staf en de Raad van Bestuur verslag van de mate waarin de doelstellingen van het St. Antonius Ziekenhuis voor 2012 zijn gerealiseerd. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van de jaarverslaggeving: De verslaggevingperiode is het boekjaar De reikwijdte betreft de rechtspersoon St. Antonius Ziekenhuis. Opbouw Het maatschappelijk verslag hoeft met ingang van het verslagjaar 2012 niet meer verplicht volgens een vast format te worden opgesteld. Bij het opstellen van het jaardocument 2012 is wel de indeling van het maatschappelijk verslag, zoals voorgaande jaren voorgesteld door het ministerie van VWS, gehanteerd. Het jaardocument 2012 is als volgt opgebouwd: De verslagen van de Raad van Toezicht en de Medische Staf zijn allereerst in een apart onderdeel van het jaardocument bijgevoegd. Vervolgens is het verslag van Raad van Bestuur opgenomen. In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan het profiel en een aantal kerngegevens van het St. Antonius Ziekenhuis. In hoofdstuk 3 komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met de besturing van het ziekenhuis, de bedrijfsvoering en de wijze waarop de besturing en medezeggenschap is geregeld. In hoofdstuk 4 komen het beleid en de plannen voor 2012 van het ziekenhuis kort aan de orde. Tevens wordt ingegaan op de prestaties in Deze prestaties zijn gekoppeld aan de plannen voor Daarnaast zijn aparte paragrafen voor ICT en Vastgoed opgenomen omdat deze gebieden grote impact hebben op ons primair proces en aanzienlijke investeringen vergen in de komende jaren. Tot slot komen in Deel II de financiële prestaties aan de orde: de jaarrekening. Proces Dit jaardocument is met de hulp van vele medewerkers tot stand gekomen. De eindredactie lag in handen van de senior adviseurs van de Raad van Bestuur/ Medische Staf. De Raad van Bestuur heeft op 4 juni 2013 over het jaardocument en de jaarrekening een besluit genomen ter vaststelling. Het jaardocument en de jaarrekening zijn voor inzage door de accountant vrijgegeven. Tevens is het jaardocument/jaarrekening voor advisering aan het medisch stafbestuur en ondernemingsraad voorgelegd. Op 6 juni 2013 heeft de Raad van Toezicht het jaardocument/ jaarrekening goedgekeurd. Daarna is het jaardocument op 21 juni 2013 gedeponeerd bij het CIBG.

18 18 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende Stichting St. Antonius Ziekenhuis rechtspersoon Adres Koekoekslaan 1 Postcode 3435 CM Plaats Nieuwegein Telefoonnummer Identificatienummer(s) Nza Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van de organisatie Het St. Antonius Ziekenhuis heeft drie ziekenhuislocaties, te weten in Nieuwegein, Utrecht Oudenrijn en Utrecht Overvecht. Daarnaast beschikt het St. Antonius Ziekenhuis over meerdere buitenpoliklinieken, Utrecht Veldhuizen, Polikliniek Utrecht Vleuterweide en Polikliniek Houten. Op tactisch niveau functioneren zorgeenheden, medisch-ondersteunende eenheden en de ondersteunende eenheden (zie bijgevoegd organogram, ultimo 2012). Toelatingen Door de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) worden vanaf 1 januari 2006 academische, algemene, categorale ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra instellingen voor medisch specialistische zorg (IMSZ) genoemd. Het St. Antonius Ziekenhuis is een IMSZ: alle voorkomende zorg wordt geleverd.

19 19 De zorgeenheden worden aangestuurd door een managementteam, bestaande uit een zorgmanager en een medisch manager. Medische staf Alle (medisch) specialisten die werkzaam zijn in het ziekenhuis, zijn lid van de Vereniging Medische Staf. Naast een Stafbestuur is er sprake van een Stafraad, waarin gemandateerde afgevaardigden per maatschap of vakgroep zitting hebben. De Stafraad komt maandelijks bijeen. De Algemene Ledenvergadering komt daarnaast tenminste één maal per jaar bijeen. Verder zijn de vrijgevestigde medische specialisten verenigd in de Stafmaatschap. Een groot aantal stafleden verleent actieve medewerking aan diverse staf- en ziekenhuiscommissies. Ook zijn stafleden actief als medisch manager op tactisch niveau of als medisch coördinator op operationeel niveau. Toelatingen Door de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) worden vanaf 1 januari 2006 academische, algemene, categorale ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra instellingen voor medisch specialistische zorg (IMSZ) genoemd. Het St. Antonius Ziekenhuis is een IMSZ (type 2): alle voorkomende zorg wordt geleverd. Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) bestaat uit 19 leden en kent drie commissies, te weten: algemeen beleid, sociaal beleid en zorg, financieel beleid, bouw en logistiek. De OR geeft invulling aan haar medezeggenschapstaak vanuit de visie dat er een balans moet zijn tussen zowel het medewerkerbelang als het bedrijfsbelang, waardoor een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van zorg wordt bereikt. De OR functioneert op strategisch niveau als gesprekspartner van de Raad van Bestuur. De OR bevordert het belang van de medewerkers en van de organisatie (werkklimaat, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden). In 2012 heeft de ondernemingsraad een grote hoeveelheid onderwerpen besproken. Een centraal thema waar de Ondernemingsraad een belangrijke rol in heeft gespeeld in 2012 is de voorbereiding van de verhuizing naar en ingebruikname van de nieuwe locatie in Utrecht (Leidsche Rijn). Onderdeel van de voorbereiding was het bepalen van het profiel van het ziekenhuis: wat is de verdeling van zorgverlening over de locaties in Utrecht en in Nieuwegein. De OR heeft hierin continu meegedacht, met helder oog voor de impact op de medewerkers van het St. Antonius Ziekenhuis. De verhuizing en herverdeling van zorg gaat gepaard met een reorganisatie, waarbij de OR intensief betrokken is. Daarnaast zijn in 2012 de volgende grotere thema s behandeld: Samenwerkingsovereenkomst met het Ziekenhuis Rivierenland te Tiel Meerjarenbeleidsplan Kiezen voor Kwaliteit Opzet Patiënt track Systeem Aanschaf Electronisch Voorschijf Systeem Het Huisvestingsplan Het Investeringskader Het volledige overzicht van instemmings- en adviesvragen aan de OR is hieronder weergegeven. Instemmingsaanvragen ( zaken die het personeel aangaan ) Reiskostenregeling woon- werkverkeer Vakantieregeling Klinische Farmacie ondersteuning IC (OR niet ingestemd) Werktijdenwijziging roomservice Leden klachtencommissie medewerkers Reiskostenvergoeding stagiaires Aangewezen vakantiedagen 2013 Extra begeleiding bij arbeidsongeschiktheid Tijdelijke aanpassing geldende vakantieregeling voor 2013 Wijziging loonlijnen Adviesaanvragen ( zaken die de organisatie aangaan ) Reorganisatie beddencentrale Financiering keuken Planning en Control cyclus 2011 Organisatiestructuur oncologiecentrum Visie op kwaliteit en veiligheid Kiosk Overvecht Centralisatie scopenreiniging Positionering verpleegkundig specialist Handboek AO-IC Inrichting IC Invulling zorgeenheden Korte termijn ICT strategie Antonius Welkom 2012 Ouderengeneeskunde Samenwerkingsovereenkomst Saltro 4e managementlaag en rol zorgcoördinator Reorganisatie Anesthesiologische Intake Tijdelijke reorganisatie Interne Geneeskunde Vervanging document management systeem Leiderschapsprogramma Arbeidsmarkttoeslag (senior-) productontwikkelaars Inrichting CIO-office Rolbeschrijving medische manager Aankoop EVS en cytostatica systeem Reorganisatie endoscopie Huisvestingsplan Procedure melding calamiteiten patiëntenzorg Uitstel renovatie D2 en D3 4e managementlaag binnen ZE Hart & Longen Aanschaf CT, MRI en PET CT t.b.v. Leidsche Rijn ICT Governance Lange termijn ICT-strategie inzake ZIS, EPD en deelsystemen Klachtenrapportage van de betroken arts naar maatschap Herpositionering afsprakenbeheer en nieuwe naam afdeling informatiemanagement Reiskostenvergoeding stagiaires

20 20 Verbouwing SEH Nieuwegein Vervolg Productieve Verpleegteam Zorgverdeling Nieuwegein - Utrecht Intentieverklaring AxionContinu inzake zorghotel in Leidsche Rijn BTW medische secretaresses en trials voor firma s Herziening administratief proces lokale toetsing onderzoeksdossiers Samenwerkingsovereenkomst Ziekenhuis Rivierenland Selectie ERP-systeem Inkoopbeleid patiëntgebonden kosten Managementstructuur eenheid Hart Zorgclustering Nieuwegein - Utrecht Overgang IiP-MTO Document management systeem (2) Managementstructuur Innovaties nieuwe medische technologieën Meerjarenbeleidsplan Patiënt Track System Reorganisatie herinrichting zorg fase 2 Jaarplan/begroting 2013 Begroting excellente zorg Salesorganisatie Training autonomie verpleegkundigen Investeringskaders Ongevraagde adviezen OR Ongevraagd advies reanimatie Aanbevelingen beleidskader 2013 Tijdelijke reorganisatie interne geneeskunde (negatief advies) Advies- en instemmingsaanvragen Santeon Ledenovereenkomst Santeon Verpleegkundige Adviesraad De VAR draagt bij aan de realisatie van een toonaangevend ziekenhuis door zich te focussen op de inhoudelijke processen en de borging hiervan uitend in gevraagd en ongevraagd advies en meedenken met relevante stakeholders. De VAR geeft advies aan de Raad van Bestuur over beleidszaken welke betrekking hebben op de verpleegkundige professie. Sinds 1 april 2012 heeft de VAR een Dagelijks Bestuur. Het DB vergadert elke twee weken; het complete bestuur een keer per maand. In 2012 heeft de VAR gefaciliteerd in het bevorderen en verbeteren van de verpleegkundige professionaliteit, door middel van thema-avonden, symposium van de Dag van de Verpleging en presentaties van kwaliteitsprojecten van (student) verpleegkundigen. 2.3 Kerngegevens Het St. Antonius Ziekenhuis is een algemeen topklinisch opleidingsziekenhuis dat zich richt op patiëntenzorg, opleiding en onderzoek. Het St. Antonius ziekenhuis heeft vestigingen in Utrecht, Nieuwegein en Houten. Het St. Antonius Ziekenhuis biedt reguliere basiszorg in haar eigen verzorgingsgebied. Daarnaast heeft het ziekenhuis diverse topklinische functies, op grond van de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen en een aantal topreferente functies. Voor veel specialismen heeft het ziekenhuis een centrum- of doorverwijsfunctie (topreferente functie). Omdat topzorg, innovatie en onderzoek belangrijk zijn, wordt voortdurend geïnvesteerd in moderne en geavanceerde technieken voor zowel diagnostiek als behandeling. Zo beschikt het ziekenhuis over moderne beeldvormende technieken (MRI, CT en PET-scan), endoscopische operatiekamers en moderne faciliteiten voor moleculaire diagnostiek. Kerngegevens, productie, personeel en opbrengsten Wordt aangeleverd door F&I tegelijk met financieel jaarverslag.

Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen

Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2011 Koers op kwaliteit Met vizier op vertrouwen Colofon Versie: 3.0 Definitief d.d. 31 mei 2012 Eindredactie: drs L.A.A. van Reeuwijk, secretaris Raad van Bestuur

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN ZORGSPECTRUM

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN ZORGSPECTRUM JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN ZORGSPECTRUM Inleiding en doelstelling Missie Het is de statutaire missie van de stichting Vrienden van Zorgspectrum om middelen in te zamelen en in te zetten voor

Nadere informatie

Inhoud. Missie. Visie. Jaarverslag 2013 Vrienden van Zorgspectrum. Inleiding en doelstelling

Inhoud. Missie. Visie. Jaarverslag 2013 Vrienden van Zorgspectrum. Inleiding en doelstelling Jaarverslag 2013 Vrienden van Zorgspectrum Inhoud Inleiding en doelstelling... 1 Stichtingsbestuur per 31 december 2012... 2 Raad van Toezicht... 3 Geselecteerde projecten... 4 De Plataan... 4 Het Houtens

Nadere informatie

Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013. Anticiperen

Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013. Anticiperen Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013 Anticiperen Colofon Versie: 1.0 Eindredactie: mw. N.J. Polman, mw. B.TH. Heemskerk en dhr. P.B. van der Nat in samenwerking met eenheid Marketing & Communicatie

Nadere informatie

Bijlage 1. Kernactiviteiten

Bijlage 1. Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Profiel Maasstad Ziekenhuis Het Maasstad Ziekenhuis verleent medisch specialistische zorg (diagnostiek, behandeling en nazorg) en de daaraan gerelateerde

Nadere informatie

Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013

Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013 Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis 2013 3 Voorwoord Raad van Bestuur Anticiperen dat was het thema van 2013. Anticiperen op veranderingen in de zorg om zo te kunnen bouwen aan een toekomstbestendig

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012. Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2012 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2012 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Pieter van der Burgh. +31 6 22 48 70 41 pietervanderburgh@vandepraktijk.nl

Pieter van der Burgh. +31 6 22 48 70 41 pietervanderburgh@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Pieter van der Burgh +31 6 22 48 70 41 pietervanderburgh@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Gastvrij Topziekenhuis Het Jaar 2010: Met gezond élan

Gastvrij Topziekenhuis Het Jaar 2010: Met gezond élan Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis Gastvrij Topziekenhuis Het Jaar 2010: Met gezond élan Colofon Versie: 1.2 Vastgesteld tijdens de Raad van Toezichtvergadering d.d. 9 mei 2011 Eindredactie: drs L.A.A.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten UMC St Radboud bouwt gespecialiseerde MS-zorg af De afdeling Neurologie van het UMC St Radboud heeft besloten om de gespecialiseerde MS-zorg die we de afgelopen jaren boden af te gaan bouwen. MS zal geen

Nadere informatie

Medisch specialist 2015 Een werkbaar samenwerkingsmodel

Medisch specialist 2015 Een werkbaar samenwerkingsmodel Medisch specialist 2015 Een werkbaar samenwerkingsmodel Een werkbaar samenwerkingsmodel Achtergrond In een groot aantal ziekenhuizen wordt het samenwerkingsmodel uitgewerkt Motieven daarvoor zijn: - behoud

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd.

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd. IN DIT NUMMER : Eerste erkenning Cardiac Care Informatiebijeenkomst FZO contactpersonen Kamer en College Innovatieprijs Prijswijzigingen 2011 Erkenningen Benoemingen Eerste erkenning Cardiac Care In april

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2013 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert Vóór de zomervakantie heeft het bestuur, samen met de DiRa (directeurenraad)en de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad), het bestaande bestuursmodel geëvalueerd. Een belangrijke reden om dit model

Nadere informatie

C liëntenraad Waterlandziekenhuis

C liëntenraad Waterlandziekenhuis C liëntenraad Waterlandziekenhuis Jaarverslag 2013 lnhoud 1. Voon voord...,... 2. Samenstelling Cliëntenraad in 2013... 3. Visie Cliëntenraad... 4. Bevoegdheden van de Cliëntenraad... 5. Werkwijze van

Nadere informatie

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof Centra voor Verpleging en Verzorging Valkenhof heeft een bestuurlijke structuur conform de zorgbrede governance code 2010. Deze bestaat uit een

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering Radiotherapie LUMC - RdG

Hoofd Bedrijfsvoering Radiotherapie LUMC - RdG Profiel Hoofd Bedrijfsvoering Radiotherapie LUMC - RdG 9 september 2015 Opdrachtgever LUMC - RdG Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

Gastvrij Topziekenhuis. Jaardocument Zorginstellingen 2008

Gastvrij Topziekenhuis. Jaardocument Zorginstellingen 2008 Gastvrij Topziekenhuis Jaardocument Zorginstellingen 2008 3 INHOUD DEEL I MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 5 VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR 7 VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 9 VERSLAG VAN DE MEDISCHE STAF 15 1. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen 2007

Jaarverantwoording zorginstellingen 2007 Jaarverantwoording zorginstellingen 2007 Dit jaardocument wordt op enkele onderdelen nog aangevuld. In het document is aangegeven welke aanvullingen nog worden verwacht (met name IGZ-indicatoren). Daarnaast

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen;

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; Betreft: Bestuursstatuut SOOOG Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; De raden: de gemeenteraden Raad van Toezicht: het intern toezichthoudend orgaan

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 15 juni 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 15 juni 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Theo van der Meer +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-63 55 213. Datum > 05-09-2014

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-63 55 213. Datum > 05-09-2014 Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon 030-63 55 213 >Profiel /14.083 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Lid Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Bedrijfsplan Intensive Care

Bedrijfsplan Intensive Care UMC ST RADBOUD Bedrijfsplan Intensive Care Prof. dr. J. G. van der Hoeven Drs. A.M.M. Broods 2010 1 Inhoudsopgave Verantwoording... 1 Omgeving... 4 2 Ambitie en beoogde marktpositie... 4 3 Uitdagingen

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

Inkoop binnen het ziekenhuis Towards cost control Samen bereiken we meer! Powerclass 8-06-2016/Annemarie ter Heijne

Inkoop binnen het ziekenhuis Towards cost control Samen bereiken we meer! Powerclass 8-06-2016/Annemarie ter Heijne Inkoop binnen het ziekenhuis Towards cost control Samen bereiken we meer! Powerclass 8-06-2016/Annemarie ter Heijne Agenda 1. Achtergrond 2. Inkoop ontwikkeling in het Antoniusziekenhuis towards cost control

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia.

Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Reglement Raad van Bestuur Stichting Amphia. Artikel 1 Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van artikel 4 van de statuten van de Stichting Amphia. Het reglement regelt, mede in aanmerking

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam

Serviceconcept. Presentatie. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam Serviceconcept ZORGVISIE PERSBERICHT 17 maart 2010 Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die met grote regelmaat mysteryguests gaat inzetten

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant

Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant Profiel Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant 24 juli 2015 Opdrachtgever Zorggroep West Brabant Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie

Vernieuwbouw Amphia Ziekenhuis

Vernieuwbouw Amphia Ziekenhuis Vernieuwbouw Amphia Ziekenhuis Informatieavond ontwerp bestemmingsplan Amphia Molengracht 13 april 2015 Agenda Opening (Roel Klei, gemeente) Welkom (Ernst Hoette, Amphia) Procedure (Nelleke Ruis, gemeente)

Nadere informatie

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS Een pragmatische aanpak EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS 26 juni 2014 Gert Florijn, Henk ten Dolle EVEN VOORSTELLEN Gert Florijn HIO Enschede HIO Enschede SERC Universiteit Utrecht CIBIT, DNV-CIBIT

Nadere informatie

Gastvrij Topziekenhuis Het Jaar 2009: Beleid in uitvoering, uitvoering met beleid

Gastvrij Topziekenhuis Het Jaar 2009: Beleid in uitvoering, uitvoering met beleid Jaardocument St. Antonius Ziekenhuis Gastvrij Topziekenhuis Het Jaar 2009: Beleid in uitvoering, uitvoering met beleid Colofon Versie: 1.3 Goedgekeurd tijdens de Raad van Toezichtsvergadering d.d. 10 mei

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de Cliëntenraad DZS 2011 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Als het getij verandert moet men de bakens verzetten Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden Cliëntenraad

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommittee van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam

Reglement van de Auditcommittee van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam Reglement van de Auditcommittee van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam (vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam d.d. 28 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie