Genomineerde FPZ-prijs 2010, Chronische Medicatie Service, Apotheek Flevowijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Genomineerde FPZ-prijs 2010, Chronische Medicatie Service, Apotheek Flevowijk"

Transcriptie

1 Genomineerde FPZ-prijs 2010, Chronische Medicatie Service, Apotheek Flevowijk Inleiding De directe aanleiding voor het starten met de Chronische Medicatie Service (CMS) dateert uit Aan het einde van dat jaar zijn de huisartsen in Kampen begonnen met de herhaallijn: via de telefoon kunnen patiënten hun herhaalmedicatie op een bandje inspreken. Al snel bleek dit inspreken voor veel patiënten een grote barrière te zijn. Ze vonden het onpersoonlijk of hadden moeite met het inspreken van de moeilijke medicijnnamen. Het gevolg was dat er herhaaldelijk geen of de verkeerde medicijnen voor hen klaarstonden. Het gaf voor alle partijen extra werk en onnodige irritatie om toch het juiste geneesmiddel op tijd te krijgen. Dit kwam de therapietrouw niet ten goede. Daarnaast hebben wij het volgende in onze missie staan: Geneesmiddelen zijn (zeer) sterk werkende stoffen, die bij juist gebruik genezend zijn en/of heilzaam werken. Bij onjuist gebruik daarentegen kunnen ze veel schade veroorzaken. Het is uit onderzoek gebleken dat in de westerse wereld in ongeveer 50 procent van de gevallen patiënten hun geneesmiddelen niet op de beste wijze gebruiken. In het Nederlandse HARM-onderzoek is onderzoek gedaan naar geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames in 22 Nederlandse ziekenhuizen. Hieruit is gebleken dat in Nederland ongeveer mensen per jaar in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege vermijdbare incidenten met geneesmiddelen. Een belangrijke risicofactor in het HARM-onderzoek blijkt slechte therapietrouw te zijn. Reden voor ons om de therapietrouw van onze patiënten te verbeteren. Visie van de apotheek Apotheek Flevowijk is een apotheek waar zorg, professionaliteit en kwaliteit centraal staan. We verzorgen ongeveer patiënten, hetgeen boven het landelijk gemiddelde ligt. In het verzorgingsgebied van de apotheek wonen veel ouderen en dus ook veel patiënten die chronische zorg met medicatie nodig hebben. De apothekers en assistentes van het team van Apotheek Flevowijk beseffen dat voor een goed gebruik van geneesmiddelen veel begeleiding nodig is. Onze apotheek heeft het karakter van een praktijk in de gezondheidszorg. Dit betekent dat we ons primair richten op het bieden van zorg; kenmerkend is dan ook dat we 23 zorgmodules hebben. Door een ruim personeelsbestand is er voldoende tijd beschikbaar voor zorgverlening en informatievoorz iening. De apotheek biedt veel gelegenheid voor individueel contact tussen patiënt en medewerkers. Het is de ambitie van Apotheek Flevowijk ervoor te zorgen dat patiënten op de beste wijze hun geneesmiddelen verkrijgen en gebruiken. Analyse van het probleem Na de invoering van de herhaallijn merkten we dat het op de juiste manier inspreken van de herhaalmedicatie veel problemen opleverde. Dit gaf meer druk op de apotheek, maar ook meer druk op de huisartsen. We vroegen ons af hoe we dit konden stroomlijnen. Apotheek Flevowijk werkte toen al met levering van weekmedicatie, waarbij maandelijks een door de apotheek vervaardigd autorisatieoverzicht ter ondertekening naar de artsen wordt gestuurd. Alle apotheken en huisartsen in Kampen en omgeving werkten hieraan mee. Dit weekmedicatiesysteem werkte goed, daarom hebben we in januari 2007 besloten om dit overzicht ook voor andere groepen patiënten te gaan gebruiken. Zo is de Pagina 1 van 8

2 Chronische Medicatie Service (CMS) ontstaan. Apotheek Flevowijk is de enige apotheek in Kampen en omgeving die deze service aanbiedt. CMS werkt als volgt: Na overleg tussen apotheker en assistente wordt aan de patiënt gevraagd of hij/zij gebruik wil maken van onze Chronische Medicatie Service. Vervolgens wordt in het AIS een aanschrijfbuffer gemaakt en een medicatieoverzicht geprint. De apothekersassistente kijkt samen met de patiënt of dit volledig is en hoeveel van de verschillende geneesmiddelen de patiënt nog op voorraad heeft. Na instemming van de patiënt wordt de medicatie gesynchroniseerd, door een aanvullende medicatieaanvraag te sturen naar de huisarts. Gelijk met de aanvullende medicatie krijgt de patiënt een autorisatieoverzicht mee, dat hij zelf bij de huisarts kan inleveren op het moment dat de geneesmiddelen bijna op zijn. De patiënt kan er ook voor kiezen de apotheek de herhaling van de medicatie te laten verzorgen. De apothekersassistente bespreekt dan, een week voordat de medicatie op is, telefonisch met de patiënt wat er nodig is en of er nog wijzigingen zijn. Daarna wordt de medicatie bij de huisarts aangevraagd en desgewenst bij de patiënt thuisbezorgd. Meestal wordt de medicatie voor een periode van drie maanden geleverd. Desgewenst kan er voor een kortere periode gekozen worden, bijvoorbeeld wanneer er regelmatig wijzigingen zijn, of wanneer de patiënt het overzicht dreigt te verliezen. Wanneer er nieuwe geneesmiddelen worden voorgeschreven, wordt bij de tweede aflevering de hoeveelheid aangepast aan het schema van de overige medicatie. Mogelijke barrières: Voor het welslagen van deze service is het belangrijk dat de apotheekmedewerkers bereid zijn om met veranderingen mee te gaan. Ook moeten zij gesprekken met de betreffende patiënten aankunnen én willen aangaan. De medewerkers van onze apotheek hebben al een aantal jaren aangetoond dat ze goed in staat zijn met veranderingen om te gaan. Dit is beschreven in het Kwaliteitsjaarverslag van Apotheek Flevowijk. Het synchroniseren van medicatie is relatief veel werk, terwijl de voordelen voor de apotheek pas na drie maanden voor het eerst merkbaar zijn. Bij het opstarten van deze service is daarom bewust gekozen voor een geleidelijke invoering. We wilden de dagelijkse werkzaamheden niet te veel of te snel veranderen. Er is vooraf geen potentiële doelgroep geselecteerd. De apotheekmedewerkers bieden patiënten deze service aan, wanneer het vermoeden bestaat dat een patiënt moeite heeft met het beheer van zijn medicatie of wanneer de patiënt dit zelf aangeeft. Op deze wijze definieert de doelgroep zich in de dagelijkse praktijk. Bovendien maken ook veel patiënten om gemaksredenen gebruik van de CMS. Verwachtingen: Wanneer de CMS eenmaal goed wordt uitgevoerd, is de verwachting dat de therapietrouw en de tevredenheid van deze patiëntengroep toeneemt. Ook verwachten wij dat we er met deze service aan bijdragen dat de patiënt zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan functioneren. Apotheek Flevowijk Page 2 of :39:21

3 Doel van het project Het voor de patiënt, huisarts (en eventueel specialist) en apotheekmedewerker overzichtelijker maken welke medicatie gebruikt wordt, opdat er minder onvolkomenheden en/of fouten optreden. De therapietrouw van patiënten vergroten, door een beter zicht op het medicijngebruik. Persistentie. Dit wil zeggen dat noodzakelijke medicatie, zoals is beschreven in de diverse standaarden, niet wegvalt vanwege gebrek aan inzicht bij de patiënt (bijvoorbeeld acetosal bij nitraatgebruikers, maagbescherming bij NSAID-gebruikers, enzovoort). Het bereiken van een grotere tevredenheid van onze patiënten. De zelfredzaamheid van patiënten bevorderen. Netwerk We hebben de huisartsen schriftelijk op de hoogte gebracht van deze nieuwe service. We voorzagen geen problemen, omdat de huisartsen door de weekmedicatie al met deze manier van werken bekend waren. Bovendien ging de invoering ervan zeer geleidelijk. De huisartsen staan achter het initiatief en werken er aan mee. Wij nemen ze werk uit handen. De thuiszorg is niet vooraf geïnformeerd, maar merkt gaandeweg het verschil. De thuiszorg verwijst tegenwoordig ook regelmatig patiënten voor deze service naar onze apotheek. Het wordt gezien als een logische tussenstap. Het geheel uit handen geven via het systeem van weekmedicatie is voor veel patiënten een brug te ver. Tegenwoordig worden de lijsten ook wel door specialisten ondertekend en wordt de lijst soms gebruikt als medicijnpaspoort. Randvoorwaarden De apotheekmedewerkers moeten goed op de hoogte zijn van de manier waarop de CMS in het Apotheek Informatie Systeem (AIS) moet worden ingebracht. Hiervoor is een duidelijke werkinstructie opgesteld. Daarnaast moeten zij bereid zijn om mee te gaan met veranderingen en nieuwe uitdagingen. Met name de manier waarop de gesprekken - aan de balie, in de spreekkamer of via de telefoon - over de medicatie van de betreffende patiënten gevoerd worden, zijn van belang voor het welslagen van deze service. Hiervoor hebben de apotheekmedewerkers twee cursussen gevolgd: communicatie via de telefoon en motivational interviewing. Door de geleidelijke invoering, de toename van de tevredenheid van de patiënten en de overzichtelijkheid van de werkzaamheden raken de apotheekmedewerkers steeds meer gemotiveerd. Naast het opstellen van een artsenbrief (bijlage 1), een patiëntenfolder (bijlage 2) en een werkinstructie (bijlage 3) zijn er organisatorisch in de apotheek nauwelijks aanpassingen nodig geweest. Indicatoren Farmaceutische patiëntenzorg: Kwalitatieve gegevens van de patiënten worden tijdens de diverse consultaties in het EPD vastgelegd, bijvoorbeeld de informatie dat de patiënt een stoma heeft of behandeld wordt voor kanker. Met deze informatie kun je niet alleen beter inspelen op de behoeften van de Apotheek Flevowijk Page 3 of :39:21

4 patiënt, ook verloopt het gesprek met de patiënt beter. Deze indicator wordt gebruikt als een sturingsmechanisme voor het farmacotherapeutisch plan en voor de individuele zorg voor de patiënt. Tevredenheid: Deze wordt om de paar jaar gemeten met behulp van een patiënttevredenheidsonderzoek door Apotheek Monitoring Program (AMP). Deze keer is voor een opzet gekozen waarmee de CMS-patiënten extra in kaart worden gebracht. Zie tabel 1. Therapietrouw: Met behulp van de medicatiehistorie is de therapietrouw gedurende de verschillende periodes bepaald door De Boer Consultancy, Amsterdam. Zie tabel 2. Synchronisatiegraad: Met behulp van de SFK-search Synchronisatiegraad, die gedurende de invoering van de CMS beschikbaar kwam, worden indicatoren verschaft. Daarnaast verschaft deze module ook sturingselementen voor verdere doorvoering van de synchronisatie in de apotheek. Zie bijlage 4. Stappenplan Er waren weinig voorbereidingen nodig. Deze zijn in januari 2007 gedaan en bestonden uit het geven van uitleg in een werkbespreking, het opstellen van een informatiefolder en het informeren van de huisartsen. Verder zijn de apothekersassistenten in diezelfde maand begonnen met de eerste communicatietrainingen. In februari 2007 kon de service al aan de eerste patiënten aangeboden worden. Zoals gezegd is er bij de opzet van deze service bewust voor een geleidelijke invoering gekozen. Nadat we inzicht hadden gekregen hoe een en ander in de praktijk functioneerde, hebben we in mei 2007 de werkinstructie geschreven (bijlage 3). Voor het op een juiste manier invoeren van de patiënt- en medicatiegegevens in het Apotheek Informatie Systeem Pharmacom, hebben de apotheekmedewerkers aan deze werkinstructie een goede leidraad. Nulmeting De tevredenheid van de patiënten die van CMS gebruik zijn gaan maken, is niet van te voren bepaald. Wel is de patiëntentevredenheid in 2006 vastgesteld met behulp van een AMP-onderzoek. Zie tabel 1. De therapietrouw en de synchronisatiegraad van de individuele CMS- patiënten voor en na de invoering van de CMS is bepaald met behulp van de medicatiehistorie. Zie tabel 2 en bijlage 4. Volgen en vastleggen voortgang Nadat de patiënt de begeleiding met behulp van CMS heeft geaccepteerd, wordt dit vastgelegd in het AIS en wordt steeds bij aflevering van de medicatie een autorisatieoverzicht (zie bijlage 5) meegegeven voor de volgende herhaling. Wanneer de apotheek voor de herhalingen zorgt, wordt er in een actiepunt vastgelegd wanneer er contact met de patiënt moet worden opgenomen en een nieuwe herhaling met de huisarts moet worden geregeld. Tijdens de werkbesprekingen wordt regelmatig feedback gegeven over de nieuwe activiteiten en ook in het management review en in het kwaliteitsjaarverslag wordt de voortgang beschreven. Apotheek Flevowijk Page 4 of :39:21

5 Resultaten Momenteel, november 2009, maken circa 800 patiënten gebruik van de Chronische Medicatie Service. Hiervan zorgen ongeveer 550 patiënten zelf voor de ondertekening van het autorisatieoverzicht. Voor zo n 250 patiënten verzorgt de apotheek, na telefonisch overleg, de herhaling van de medicatie. Farmaceutische patiëntenzorg De gesprekken met de patiënt resulteren in een sturingsmechanisme voor het farmacotherapeutisch plan en de opvolgende zorg. Tijdens de telefoongesprekken en ook tijdens de gesprekken aan de balie en de consultaties in de spreekkamer worden namelijk ook kwalitatieve gegevens voor het EPD verzameld. Tijdens deze gesprekken worden de farmacotherapeutische noodzaak en uitgangspunten gekoppeld aan de individuele situatie van de patiënt. De patiënt krijgt hierdoor vaak een beter begrip van het hoe en waarom van zijn medicatie. Tevredenheid Door middel van een patiënttevredenheidsonderzoek is vastgesteld of de tevredenheid bij deze specifieke groep van patiënten verschilt met de tevredenheid bij de gemiddelde patiënt. Er is ook een vergelijking gemaakt met het landelijk gemiddelde en met de situatie in Flevowijk in Zie tabel 1. Tabel 1. Tevredenheid patiënten CMS patiënten Flevowijk 2008 Alle patiënten Flevowijk 2008 Landelijk gem Alle patiënten Flevowijk 2006 Gemiddeld rapportcijfer voor de apotheek 8,60 8,50 8,20 8,40 Een redelijk tot goed adviseur 87% 88% 74% 70% Patiënt heeft wel eens geklaagd 21% 15% 23% 18% Tevredenheid over des kundigheid 8,68 8,62 8,40 8,44 Tevredenheid over manier van uitleggen 8,52 8,34 8,16 8,44 Tevredenheid over manier van omgang 8,76 8,48 8,36 8,42 Therapietrouw Met behulp van de medicatiehistorie is de verandering in de therapietrouw vastgesteld. Hiervoor zijn zogenaamde.fto bestanden aangemaakt in het Pharmacomsysteem over de periode januari 2006 tot en met oktober De analyse is uitgevoerd door De Boer Consultancy in Amsterdam. De invloed van de interventies die in 2008 en 2009 hebben plaatsgevonden, is berekend. Randvoorwaarde is hierbij geweest dat na de laatste interventie nog 75 dagen historie is geanalyseerd. Voor de identificatie van de geneesmiddelen en de daarbij behorende data is gebruik gemaakt van de taxe van september De therapietrouw is berekend op GPK-niveau. Veranderingen binnen een GPK-groep zijn beschouwd als eenzelfde middel. Per patiënt is de therapietrouw voor elk middel berekend. Apotheek Flevowijk Page 5 of :39:21

6 Er zijn twee groepen geselecteerd. Een groep waarbij de patiënt vóór interventie minder dan 90 procent therapietrouw vertoonde voor het middel, en een groep waarbij méér dan 110 procent is gebruikt. De groepen zijn vervolgens verdeeld in een 2008-groep en een 2009-groep. Tenslotte zijn ze samengevoegd ( ). Patiënten die moeite hebben met innemen, maar geen problemen met therapietrouw hebben, komen in deze analyse niet voor. Patiënten die in een herhaalperiode (meestal 3 maanden) therapietrouw zijn, behoeven op het microniveau van therapietrouw (dus per dag) niet goed te scoren. Hier hebben we geen gegevens over. Het staat echter wel vast, dat CMS ook voor deze patiënten een service is, die op microniveau de therapietrouw ondersteunt. Tabel 2. Therapietrouw Jaar Voor interventie N a interventie Aantal patiënt-gpk c ombinaties Ondergebruik <90% ) % 90% % 95% % 92% 483 Overgebruik(>110% ) % 104% % 134% % 119% 439 In bovenstaande tabel valt op dat in alle gevallen de therapietrouw sterk is verbeterd, maar dat deze niet op 100 procent uit komt. Wisselingen van therapieën en opnames in het ziekenhuis zijn hiervoor verantwoordelijk. Bovendien zijn mensen geen robots. De patiënten van 2008 zijn gemiddeld méér therapietrouw dan die van Dit heeft waarschijnlijk met de selectie van de patiënten te maken. Deze was op individuele basis en op basis van individuele behoefte. Er zijn nog meer analyses gedaan. Deze krijgen later nog een nadere beschouwing. Synchronisatiegraad De synchronisatiegraad is het percentage gesynchroniseerde geneesmiddelen ten opzichte van het totaal aantal te synchroniseren middelen. In november 2009 is de synchronisatiegraad 80,8 procent. Landelijk gezien heeft 90 procent van de apotheken een synchronisatiegraad die kleiner is dan 76,1 procent. Ook op dit punt scoort de Chronische Medicatie Service dus goed. Zie bijlage 4. De CMS wordt uitstekend ondersteund door het Pharmacomsysteem en nieuwe modules van Stichting Farmaceutische Kengetallen. Beschouwing De Chronische Medicatie Service leidt aantoonbaar tot een betere therapietrouw en een grotere tevredenheid van de patiënten. Daarnaast is ook aangetoond dat de synchronisatiegraad aanmerkelijk is toegenomen. We zullen deze service dan ook verder implementeren voor de overige patiënten die hiervoor in aanmerking komen. Aanvankelijk waren vijf of meer medicijnen het richtsnoer om een patiënt uit te nodigen voor de CMS. Inmiddels hanteren we geen minimum aantal medicijnen meer. Samen met de levering van medicatie in medicatiecassettes (wanneer de patiënt zelf niet meer in staat is de medicatie uit te Apotheek Flevowijk Page 6 of :39:21

7 zetten) is de CMS een uitgesproken manier om te voorkomen dat patiënten door ondoelmatig gebruik ziek worden of niet meer thuis kunnen blijven. Daarnaast merken we als bijkomend voordeel dat deze service de efficiëntie in de apotheek aanmerkelijk verhoogt. Doordat er minder contactmomenten zijn, is de werkdruk verminderd en beter te voorspellen en te spreiden, terwijl het contact tijdens de regelmatige herhaalgesprekken intensiever is en de apotheekmedewerkers meer betrokken zijn bij de patiënt. Momenteel worden plannen gemaakt om een Powerpointpresentatie over de CMS te maken, die aan de balie in de publieksruimte en in de spreekkamer, ter illustratie van het besprokene, op een computerscherm kan worden getoond. Dit is nu ook al gebruikelijk voor patiënten met bijvoorbeeld diabetes, reuma of hoge bloeddruk. Verankering De Chronische Medicatie Service is een receptgebonden activiteit, waardoor de continuïteit wordt gegarandeerd, vooral ook omdat een grote efficiencywinst is gemaakt. Daarnaast is CMS opgenomen in het kwaliteitssysteem. Apotheek Flevowijk is sinds 2001 gecertificeerd. Marketing De apotheekmedewerkers zorgen voor de beste marketing door de gesprekken die zij dagelijks voeren aan de balie. Ook de informatiefolder draagt bij aan het bekend worden van de door Apotheek Flevowijk te leveren service aan patiënten die chronisch medicijnen gebruiken. Een van de apothekers heeft op uitnodiging voor een patiëntengroep een lezing gehouden over dit onderwerp (bijlage 6). Aandacht voor onze Chronische Medicatie Service is er ook via het programma Innovatieve Apotheken van de KNMP. Apotheek Flevowijk behoort tot deze groep. De huisartsenpraktijken zijn vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht van de aangeboden service. Bovendien worden de artsen dagelijks geconfronteerd met CMS door de autorisatieoverzichten die zij moeten ondertekenen. In februari 2009 hebben we de huisartsen een tweede brief geschreven over de voortgang. Daar staan ook enige uitkomsten in. Zie bijlage 7. Andere (mede)zorgverleners, zorgverzekeraars en partijen als de lokale politiek worden op de hoogte gehouden van onze activiteiten door de verspreiding van het Kwaliteitsjaarverslag van Apotheek Flevowijk. In augustus 2009 is een artikel verschenen in de regionale krant, de Stentor. Zie bijlage 8. Apotheek Flevowijk Kampen, 6 januari 2010 Mevr. Drs NG Pol-Tromp, apotheker Apotheek Flevowijk Page 7 of :39:21

8 Bijlagen: 1. Artsenbrief 2. Patiëntenfolder 3. Werkinstructie 4. Synchronisatie graad SFK 5. Autorisatieoverzicht 6. Presentatie 7. Tweede artsenbrief 8. De Stentor Apotheek Flevowijk Page 8 of :39:21

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Samenvatting Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Hoofdstuk 1 bevat de algemene inleiding van dit proefschrift. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Keek op de Week. Apotheek de Roerdomp

Keek op de Week. Apotheek de Roerdomp Inleiding Patiënten die het moeilijk vinden om overzicht te houden op hun medicatie, en patiënten die wonen in het gezinsvervangend tehuis de Grienden kunnen gebruik maken van de weekdoos service van apotheek

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

Rapport. Het effect van onafhankelijk artsenbezoek op het voorschrijven door huisartsen

Rapport. Het effect van onafhankelijk artsenbezoek op het voorschrijven door huisartsen Rapport Het effect van onafhankelijk artsenbezoek op het voorschrijven door huisartsen februari 2010 Wij hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan deze uitgave. Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Datum aanmaak rapport:11-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 1-3-2014 tot 1-3-2014

Nadere informatie

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Rapport Cardiovasculair risicomanagement Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Colofon Auteur Daniëlla Theunissen, apotheker Met medewerking van Marianne Nijpels, apotheker Illustratie Len Munnik september

Nadere informatie

Patiëntenoordeel huisarts

Patiëntenoordeel huisarts Patiëntenoordeel huisarts Feedback van de patiëntenenquêtes 17-11-2014 Bakkum Patiëntenoordeel De Europep vragenlijst is het product van een internationaal project (van de EQUIP groep) en wordt inmiddels

Nadere informatie

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Jouw rechten en plichten Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Recht op informatie over medicijnen 4 Spreekkamer 5 Ophalen van medicijnen 6 Verplicht

Nadere informatie

1. Met betrekking tot de samenwerking met de apotheek, hoe tevreden bent u over: Concept

1. Met betrekking tot de samenwerking met de apotheek, hoe tevreden bent u over: Concept Vragenlijst Ketenpartneronderzoek KPO - Referentie: 7333F2RPTX In de onderstaande vragenlijst worden zeven thema's onderscheiden waar u enkele vragen over krijgt voorgelegd. Wij danken u voor uw antwoorden.

Nadere informatie

Vergiftigingen voorkomen bij jonge kinderen, Apotheek Smilde, genomineerd voor FPZ-Prijs 2011

Vergiftigingen voorkomen bij jonge kinderen, Apotheek Smilde, genomineerd voor FPZ-Prijs 2011 Beknopte samenvatting Apotheek Smilde geeft voorlichting over het voorkomen van vergiftigingen bij jonge kinderen aan ouders. De apotheek geeft de ouders bovendien een door de apotheek ontwikkelde huischeck

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen.

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. U bent of wordt opgenomen in het St. Anna Ziekenhuis voor een behandeling. Misschien hebt u na uw ontslag medicatie nodig voor als u

Nadere informatie

Advies, thuisbezorging en alle andere diensten van uw apotheek

Advies, thuisbezorging en alle andere diensten van uw apotheek Advies, thuisbezorging en alle andere diensten van uw apotheek Bij de apotheek kunt u terecht voor medicijnen. Dat weet iedereen. Maar wat doet de apotheek nog meer voor u? En wat gebeurt er eigenlijk

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

Cursus over geneesmiddelengebruik. Zorgbelang academie. Marion Reinartz Oktober 2012

Cursus over geneesmiddelengebruik. Zorgbelang academie. Marion Reinartz Oktober 2012 Cursus over geneesmiddelengebruik Zorgbelang academie Marion Reinartz Oktober 2012 Vier Hoofdstukken 1. Bij de arts: behandeling en voorschrijven recept 2. Van recept tot medicijn; welke informatie en

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Poliklinische Apotheek Alkmaar

Poliklinische Apotheek Alkmaar Poliklinische Apotheek Alkmaar Medisch Centrum Alkmaar mca.nl Inhoudsopgave Wat is de Poliklinische Apotheek Alkmaar? 3 Veilig gebruik van uw medicijnen 4 Vergoeding en betaling 5 Uw privacy 5 Afhaalpunt

Nadere informatie

Medicatie reviews. Aan het eind van het jaar 80 reviews voor het hele cluster uitgevoerd.

Medicatie reviews. Aan het eind van het jaar 80 reviews voor het hele cluster uitgevoerd. Jaarplan 2015 1 Inleiding Voor u ligt het kwaliteitsjaarplan 2014 van Apotheek Rosmalen, Apotheek Walschot, Apotheek Empel en Apotheek Berlicum. Hierin staat ook vermeld welke (nieuwe) activiteiten wij

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Uw apotheek in VUmc 1

Uw apotheek in VUmc 1 Uw apotheek in VUmc 1 2 Heeft de specialist in de polikliniek medicijnen voorgeschreven? Heeft u in het ziekenhuis gelegen en gaat u weer naar huis? Of wilt u advies over uw medicatie? U kunt terecht in

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Weidevenne - Huisarts Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Zorgverlening van uw apotheek minder risico door goede voorlichting

Zorgverlening van uw apotheek minder risico door goede voorlichting Zorgverlening van uw apotheek minder risico door goede voorlichting Medicijngebruik luistert nauw; het is nooit zonder risico. Uit onderzoek blijkt dat 65-plussers twee keer zo vaak in het ziekenhuis belanden

Nadere informatie

13-5-2014 PROGRAMMA KEUZEMODULE THERAPIETROUW OPDRACHT. Invullen 0-meting: Vragenlijst Kennis huisarts-apotheker over therapietrouw

13-5-2014 PROGRAMMA KEUZEMODULE THERAPIETROUW OPDRACHT. Invullen 0-meting: Vragenlijst Kennis huisarts-apotheker over therapietrouw KEUZEMODULE THERAPIETROUW Samenwerking van ZEL, ZELA, GSK & Novo Nordisk 1 PROGRAMMA 19.00 uur Opening en presentatie Keuzemodule Therapietrouw Bart Bakkers, apotheker 19.30 uur Verdieping kennis over

Nadere informatie

Drs. Y.J.A. Visschers, apotheker Kijkakkers 24 6026 ER Maarheeze Tel. 0495-593600 KvK: 17061.654 Website: www.apotheekmaarheeze.nl

Drs. Y.J.A. Visschers, apotheker Kijkakkers 24 6026 ER Maarheeze Tel. 0495-593600 KvK: 17061.654 Website: www.apotheekmaarheeze.nl Drs. Y.J.A. Visschers, apotheker Kijkakkers 24 6026 ER Maarheeze Tel. 0495-593600 KvK: 17061.654 Website: www.apotheekmaarheeze.nl Geachte heer/mevrouw, Wij heten u van harte welkom in onze apotheek! Graag

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Wormerveer Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Voorschrijven door internisten en cardiologen

Voorschrijven door internisten en cardiologen Cardiologie_Cardiologie 29-10-12 15:18 Pagina 1 Voorschrijven door internisten en cardiologen Beknopte weergave van de verkenning naar oorzaken van verschillen in voorschrijven van cholesterolverlagers

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Laaggeletterden in de apotheek. Utrecht 6-10-2015 Maria van den Muijsenbergh, huisarts / onderzoeker

Laaggeletterden in de apotheek. Utrecht 6-10-2015 Maria van den Muijsenbergh, huisarts / onderzoeker Laaggeletterden in de apotheek Utrecht 6-10-2015 Maria van den Muijsenbergh, huisarts / onderzoeker Laaggeletterdheid: Zoveel moeite met lezen en schrijven dat je niet goed kunt functioneren in het dagelijks

Nadere informatie

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 INSPIRE klantenevenement 14 november 2013 Inhoud Farmacie 2013 Workshop scenario analyse Toekomstbeeld VJA Praktijkvoorbeelden Visiedocument Jonge Zorgverleners

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Medistate - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Transmurale Apotheek Service Maastricht (TASM) Apothekers Voorlichtingscentrum Maastricht (AVM)

Transmurale Apotheek Service Maastricht (TASM) Apothekers Voorlichtingscentrum Maastricht (AVM) Transmurale Apotheek Service Maastricht (TASM) Apothekers Voorlichtingscentrum Maastricht (AVM) Uw medicijnen meteen mee naar huis nemen Transmurale Apotheek Service Maastricht (TASM) / Apothekers Voorlichtingscentrum

Nadere informatie

Uw apotheek in Maarssenbroek. Informatiefolder voor Patiënten van GCM GCM. Kring Apotheek Boomstede Samen vooraan in zorg

Uw apotheek in Maarssenbroek. Informatiefolder voor Patiënten van GCM GCM. Kring Apotheek Boomstede Samen vooraan in zorg Uw apotheek in Maarssenbroek Informatiefolder voor Patiënten van GCM GCM Kring Apotheek Boomstede Samen vooraan in zorg GCM, samen vooraan in zorg GCM Kring Apotheek Boomstede is een onderdeel van Stichting

Nadere informatie

Definitie Onder polyfarmacie wordt in dit document verstaan: het gelijktijdig gebruik van 5 of meer verschillende geneesmiddelen.

Definitie Onder polyfarmacie wordt in dit document verstaan: het gelijktijdig gebruik van 5 of meer verschillende geneesmiddelen. Toolkit polyfarmacie en medicatieveiligheid Doel 1. De medicamenteuze behandeling van de patiënt optimaliseren 2. Zoveel mogelijk voorkomen van (vermijdbare) bijwerkingen van medicatie 3. De continuïteit

Nadere informatie

Reactie op uitnodiging van de NZa

Reactie op uitnodiging van de NZa Kampen, 03-11-2008 Geachte Mevrouw van Beek, Hartelijk dank voor uw uitnodiging om op uw consultatieve nota te mogen reageren. Ik heb met genoegen deelgenomen aan het interview van de monitor farmacie.

Nadere informatie

Analyse medicatiebeoordelingen t.b.v. de KNMP Richtlijn Medicatiebeoordeling september 2012

Analyse medicatiebeoordelingen t.b.v. de KNMP Richtlijn Medicatiebeoordeling september 2012 Analyse medicatiebeoordelingen t.b.v. de KNMP Richtlijn Medicatiebeoordeling september 2012 Voorwoord Ter ondersteuning van de KNMP richtlijn Medicatiebeoordeling heeft Service Apotheek in samenwerking

Nadere informatie

Kwaliteit en doelmatigheid van voorschrijven van medicijnen. Rob Essink, apotheker MPH, 28 maart 2013

Kwaliteit en doelmatigheid van voorschrijven van medicijnen. Rob Essink, apotheker MPH, 28 maart 2013 Kwaliteit en doelmatigheid van voorschrijven van medicijnen Rob Essink, apotheker MPH, 28 maart 2013 Inhoud presentatie 1. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik 2. Monitoren voorschrijfgedrag,

Nadere informatie

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Anne de Roos Trekker medicatieoverdracht NVZA en KNMP beleidsadviseur NVZ Medicatieoverdracht & ICT, Nictiz, KNMP, NVZA 27 september 2010 DE patiënt bestaat

Nadere informatie

Chapter 10 Samenvatting

Chapter 10 Samenvatting Chapter 10 Samenvatting Chapter 10 De laatste jaren is de mortaliteit bij patiënten met psychotische aandoeningen gestegen terwijl deze in de algemene populatie per leeftijdscategorie is gedaald. Een belangrijke

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en Uitkomst Patiëntenoordeel Huisarts GezondheidsCentrum Beverwaard Onderstaande vragenlijst weerspiegelt de prioriteiten van patiënten en huisartsen, is gevalideerd en toepasbaar gebleken. De uitkomst is

Nadere informatie

BROKIS Zorgcoach BENU Check

BROKIS Zorgcoach BENU Check BROKIS Zorgcoach BENU Check De online tool ter ondersteuning van de farmaceutische zorg in de BENU apotheek Versie 31 maart 2015 1 Inleiding BENU Check De BENU Check is een online tool die gebruikt kan

Nadere informatie

CZ-Kwaliteitsmonitor Apotheken 2015. (ook van toepassing op OHRA en Delta Lloyd)

CZ-Kwaliteitsmonitor Apotheken 2015. (ook van toepassing op OHRA en Delta Lloyd) CZ-Kwaliteitsmonitor Apotheken 2015 (ook van toepassing op OHRA en Delta Lloyd) Inhoud 1 Kwaliteit openbare farmacie 2 2 Visie CZ ten aanzien van openbare farmacie 3 3 Doelen in de openbare farmacie 4

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 2 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Aandachtspunten

Nadere informatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Overeengekomen tussen Evean Thuiszorg en Apothekervereniging Departement Noord Holland. Doel van het protocol: Het bevorderen van juist gebruik van geneesmiddelen

Nadere informatie

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding Regio Amsterdam Amsterdam, 11 juni 2014 SIGRA sectie Ziekenhuizen Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en

Nadere informatie

Kerndocument Uitwerking van de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020

Kerndocument Uitwerking van de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 Kerndocument Uitwerking van de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 Voor vandaag. En morgen. Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Missie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 5 2 Visie Farmaceutische Patiëntenzorg

Nadere informatie

Verminderde nierfunctie en medicijnen

Verminderde nierfunctie en medicijnen Verminderde nierfunctie en medicijnen VERMINDERDE NIERFUNCTIE WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN ADVIES IN EEN PERSOONLIJK GESPREK VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL VERMINDERDE

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartspraktijk Stationsstraat Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

St. Antonius Apotheek

St. Antonius Apotheek St. Antonius Apotheek St. Antonius Apotheek De St. Antonius Apotheek is de poliklinische apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis. Hier kunt u zeven dagen per week uw geneesmiddelen voor thuis afhalen,

Nadere informatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q Wat is het Kwaliteitsvenster? A Het Kwaliteitsvenster geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Aan de

Nadere informatie

TSC op vakantie. Informatie en Tips. voor mensen met TSC die op vakantie willen

TSC op vakantie. Informatie en Tips. voor mensen met TSC die op vakantie willen TSC op vakantie Informatie en Tips voor mensen met TSC die op vakantie willen De vakantietijd is weer aangebroken! Veel mensen kiezen ervoor om naar het buitenland op vakantie te gaan. Voor een bepaalde

Nadere informatie

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Vanaf oktober 2012 heeft Leens een nieuw gezondheidscentrum: Gezondheidscentrum de Marne.

Nadere informatie

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel,

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel, Artikel 1 Beloning van zorgprestaties Net als voorgaande jaren zal Zilveren Kruis in 2016 farmaceutische zorgprestaties separaat van de prestatie Terhandstelling van een UR-geneesmiddel belonen. Voor 2016

Nadere informatie

Apotheek Service Punt

Apotheek Service Punt Apotheek Service Punt Inhoudsopgave Inleiding... 1 Vaststellen medicijngebruik... 2 Wat moet u doen als er na het gesprek iets wijzigt in uw medicijngebruik... 2 Hoe is de levering van medicijnen geregeld

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014/2015. Kwaliteitsjaarplan 2015/2016

Kwaliteitsjaarverslag 2014/2015. Kwaliteitsjaarplan 2015/2016 Kwaliteitsjaarverslag 2014/2015 Kwaliteitsjaarplan 2015/2016 Apotheek Flevowijk Namens het gehele team Mw. Drs. N.G. Pol-Tromp Openbaar Apotheker Kampen, mei 2015 Apotheek Flevowijk Lelystraat 80 8265

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

De apotheker in de wijk. September 2014. Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. Kwaliteitsrapport cover.

De apotheker in de wijk. September 2014. Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. Kwaliteitsrapport cover. Kwaliteitsrapport De KNMP is de beroeps- en branche organisatie voor apothekers. Wij behartigen de belangen van leden, de branche en de farmacie in het algemeen. De apotheker in de wijk September 2014

Nadere informatie

Specialisten ouderengeneeskunde besparen de zorg tientallen miljoenen 0

Specialisten ouderengeneeskunde besparen de zorg tientallen miljoenen 0 Home no. 4 Augustus 2015 Eerdere edities Verenso.nl Specialisten ouderengeneeskunde besparen de zorg tientallen miljoenen 0 Interview met prof. dr. Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde & ethiek

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Handleiding FPZregistratie. Diabetes Module Service Apotheek

Handleiding FPZregistratie. Diabetes Module Service Apotheek Handleiding FPZregistratie Diabetes Module Service Apotheek Handleiding FPZregistratie Diabetes module. Inhoud Pagina Hoofdstuk 1 Algemeen 3 1.1. Inloggen en discipline wisselen. 3 1.2. Patiënt oproepen.

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Carnegiedreef Dr. F.A.M. van Balen, drs. A.R. Rademaker, mevr. drs. J. Knol, huisartsen, Mevr. M. Andela, physician assistant

Huisartsenpraktijk Carnegiedreef Dr. F.A.M. van Balen, drs. A.R. Rademaker, mevr. drs. J. Knol, huisartsen, Mevr. M. Andela, physician assistant Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Huisartsenpraktijk Carnegiedreef. Wat vragen wij van u: -Het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. -De inschrijfbrief in te vullen en te ondertekenen.

Nadere informatie

Vaak duizelig van pregabaline

Vaak duizelig van pregabaline Lareb Intensive Monitoring Vaak duizelig van pregabaline Aan het intensieve opsporingssysteem voor bijwerkingen van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb hebben 1300 mensen die pregabaline gebruiken

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Beenakker en Soerland Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 Rapportage Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 - Betalingsregelingen eigen risico Zvw - Sturing met eigen risico 13 mei 2014 Rapport evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Medisch Centrum de Steenpoort Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Medisch Centrum de Steenpoort zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Cyto Management. Workflow Cyto Management Ziekenhuis breed

Cyto Management. Workflow Cyto Management Ziekenhuis breed Cyto Management Onder Cyto-Management wordt verstaan het voorschrijven, het bereiden (VTGM ) en het toedienen van een geneesmiddel of groep van geneesmiddelen (kuur/therapie), zodanig dat de patiënt de

Nadere informatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie Huisarts - landelijk vs. eigen locatie Rapport voor: Ariane Hamming Normwaarden: 'Nooit' = 1; 'Soms' = 2; 'Meestal' = 3; 'Altijd' = 4 Respons statistieken Respons Totaal aantal afgeronde vragenlijsten

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen 1. Toelichting op het onderwijsmateriaal 1 Dit onderwijsmateriaal is gebaseerd op de NHGStandaard M71 van mei 2012 Van geen enkel medicament is aangetoond dat dit effectief zou zijn bij de behandeling

Nadere informatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. organisatie & locaties

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. organisatie & locaties Huisarts - landelijk vs. organisatie & locaties Rapport voor: Ariane Hamming Normwaarden: 'Nooit' = 1; 'Soms' = 2; 'Meestal' = 3; 'Altijd' = 4 Respons statistieken Respons Totaal aantal afgeronde vragenlijsten

Nadere informatie

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala Een aantal medicatie-intensieve specialismen gebruikt het nieuwe medicatieoverzicht al actief. - Dat betekent dat u er attent op moet zijn dat u moet voortbouwen op de laatst vastgelegde anamnese! Deze

Nadere informatie

Herhaalservice. Uw medicijnen automatisch gereed. in de apotheek als u ze nodig heeft! Apotheek Gezondheidscentrum Camminghaburen

Herhaalservice. Uw medicijnen automatisch gereed. in de apotheek als u ze nodig heeft! Apotheek Gezondheidscentrum Camminghaburen Herhaalservice Uw medicijnen automatisch gereed in de apotheek als u ze nodig heeft! Apotheek Gezondheidscentrum Camminghaburen Havingastate 1, 8925 AZ, Leeuwarden T: 058 2671919 E: apotheek@gc-camminghaburen.nl

Nadere informatie

KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens

KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens Intake Recept en begeleiding Vragen? zie www.knmp.nl/medicatieoverdracht of stuur uw een email naar: medicatieoverdracht@knmp.nl bij opname November 2012 bij

Nadere informatie

Herhaalmodule voor Pharmacom

Herhaalmodule voor Pharmacom Mediq Herhaalmodule voor Pharmacom Algemene werkinstructie 27-8-2013 Inhoud Inleiding... 2 Instructie instellen parameters herhaalmodule... 3 Activeren van de menukeuze herhaalservice per medewerker...

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

C.R.C. Huizinga-Arp. Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten

C.R.C. Huizinga-Arp. Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten C.R.C. Huizinga-Arp Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten Houten 013 9 De bekostiging van de zorg.1 Inleiding 10. Definitie van de zorg 10.3 De kosten van de zorg 10.4 De betalers van de zorg

Nadere informatie

Analyse Door Cliënten Bekeken voor Huisartspraktijken

Analyse Door Cliënten Bekeken voor Huisartspraktijken Analyse Door Cliënten Bekeken voor Huisartspraktijken Dr C.P. van Linschoten Drs P. Moorer 7 mei 2014 ARGO BV Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding en vraagstelling... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Methode...

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg. Dokter, mag ik een recept voor...? standpunt

NHG-Standpunt. Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg. Dokter, mag ik een recept voor...? standpunt NHG-Standpunt Farmacotherapiebeleid in de huisartsenzorg Dokter, mag ik een recept voor...? standpunt Schatting: jaarlijkse stijging van 11 procent voor geneesmiddelenuitgaven Andere rol voor de huisarts

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Probleemstelling In Nederland zijn er jaarlijks 19.000 vermijdbare medicatiegerelateerde

Nadere informatie

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Senior kunt verwachten. Wanneer kunt u behandeld worden bij Altrecht Senior, Ambulant? Ambulant

Nadere informatie

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden 1: Kwaliteit Huisartsen Weemelanden streeft ernaar de beste kwaliteit van zorg te geven aan de patiënten. We streven ten allen tijde naar verantwoorde

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerk: 'LIMgeneesmiddel. Intensive Monitoring)' IR V-2-2-1

Bijzonder Kenmerk: 'LIMgeneesmiddel. Intensive Monitoring)' IR V-2-2-1 1/10 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. E.

Nadere informatie

Begeleide internetbehandeling, een goed alternatief binnen de huisartsenpraktijk?

Begeleide internetbehandeling, een goed alternatief binnen de huisartsenpraktijk? Begeleide internetbehandeling, een goed alternatief binnen de huisartsenpraktijk? Folder voor patiënten Een project van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG, in samenwerking met de afdeling klinische

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusie. Resultaten. Colofon In opdracht van: Willem Brethouwer Directeur SAMR 033 330 33 90 Willem.brethouwer@samr.

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusie. Resultaten. Colofon In opdracht van: Willem Brethouwer Directeur SAMR 033 330 33 90 Willem.brethouwer@samr. Rapport Inhoudsopgave Inleiding Conclusie Resultaten Colofon In opdracht van: Willem Brethouwer Directeur SAMR 033 330 33 90 Willem.brethouwer@samr.nl Inleiding Meest patiëntvriendelijk De prijs voor meest

Nadere informatie

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008 GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden Augustus 2008 Toelichting: De vragen zijn ingedeeld in drie onderdelen: -1- vergoedingen voor geneesmiddelen, -2- preferentiebeleid van zorgverzekeraars,

Nadere informatie

Prednison, prednisolon (corticosteroïden)

Prednison, prednisolon (corticosteroïden) Prednison, prednisolon (corticosteroïden) Uw behandelend arts heeft u prednison voorgeschreven. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan

Nadere informatie

Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG)

Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Kinderen met astma die daar regelmatig klachten van hebben, krijgen vaak het advies van een arts om dagelijks medicijnen te gebruiken. Die medicijnen zijn meestal corticosteroïden

Nadere informatie

Rapport Polisprofiel November 2015

Rapport Polisprofiel November 2015 Rapport Polisprofiel November 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Vragenlijst Polisprofiel... 4 1.1 Interpreteren van de resultaten... 4 1.2 Opzet... 4 2 Resultaten... 5 2.1 Profiel deelnemers... 5 2.2 Onderwerpen

Nadere informatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie

Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie Huisarts - landelijk gemiddelde vs. eigen locatie Rapport voor: - Koningslaan Normwaarden: 'Nooit' = 1; 'Soms' = 2; 'Meestal' = 3; 'Altijd' = 4 Respons statistieken Respons Totaal aantal afgeronde vragenlijsten

Nadere informatie

Kwaliteitsproject Jaarlijkse medicatie-evaluatie

Kwaliteitsproject Jaarlijkse medicatie-evaluatie Kwaliteitsproject Jaarlijkse medicatie-evaluatie In het kader van de opleiding tot AVG. Sandra Pollers aios in Maasveld te Maastricht. Juni 2007 1 Inleiding Geneesmiddelen worden in principe voorgeschreven

Nadere informatie

Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822

Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822 Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822 MTX 822-1 Patiënte krijgt via de poliklinische apotheek 17.5 mg MTX injectie i.m.(?) Openbare apotheek stelt weekdosering van

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Gezondheidscentrum Heelkom ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Gezondheidscentrum Heelkom is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting. Belangrijkste bevindingen

Samenvatting. Belangrijkste bevindingen Samenvatting Chronische nierschade (CNS) en de complicaties daarvan, veroorzaken, naast de grote persoonlijke impact, veel druk op gezondheidszorg voorzieningen. Door de vergrijzing en de toename van suikerziekte

Nadere informatie

Genomineerde FPZ-prijs 2010, medicatiebewaking bij intraveneuze chemotherapie, St. Antonius Apotheek

Genomineerde FPZ-prijs 2010, medicatiebewaking bij intraveneuze chemotherapie, St. Antonius Apotheek Genomineerde FPZ-prijs 2010, medicatiebewaking bij intraveneuze chemotherapie, Inleiding De is een poliklinische apotheek gevestigd in het St. Antonius Ziekenhuis (AZN) te Nieuwegein. De is een schakelpunt

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Management samenvatting...

Nadere informatie