Aanleiding om een digitale handtekening te gaan gebruiken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanleiding om een digitale handtekening te gaan gebruiken"

Transcriptie

1 Beschrijving Proces Digitale handtekening. Inleiding Tijdens de archiefinspectie 2011 is de aanbeveling gedaan de procedure die wij hanteren rond het gebruik van de digitale handtekening te beschrijven en vast te leggen. Aanleiding om een digitale handtekening te gaan gebruiken De aanleiding hiervoor was de wens van de organisatie om een digitale werkomgeving te creëren waarin zo min mogelijk met papier wordt gewerkt. Vanaf is gestart met de behandeling van digitaal ontvangen aanvragen voor omgevingsvergunningen. De aanvragers vinden het prettig ook digitaal antwoord te krijgen. Vanaf is het Zaaksysteem in gebruik genomen. Ook hierin willen we zoveel mogelijk de correspondentie met onze klanten digitaal laten verlopen en hebben we gekozen voor digitaal informatiebeheer. Inwoners van de gemeente Teylingen die inloggen met hun DigiD kunnen hun zaken volgen via Mijn Teylingen. Wat is een elektronische handtekening De term elektronische handtekening is een wettelijke definitie voor verschillende methoden om de identiteit van iemand die een elektronisch bericht zendt te bevestigen. De term elektronische handtekening omvat daarom niet alleen een digitale handtekening maar bijvoorbeeld ook een ingescande handtekening. In Nederland is de Wet elektronische handtekeningen (WEH) op 21 mei 2003 ingevoerd. Deze wet is een implementatie van de Europese richtlijn: 99/93/EG van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (verder: richtlijn). De Wet elektronische handtekening biedt de mogelijkheid om documenten elektronisch te ondertekenen. De belangrijkste bepalingen in de Wet elektronische handtekening is te vinden in boek 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Telecommunicatiewet. Artikel 3:15a Burgerlijk Wetboek (Nederland) (BW) zegt dat een digitale handtekening "dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening" heeft, "indien de methode die daarbij is gebruikt voor authentificatie voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische gegevens werden gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval". Een met certificaten en beveiligde apparatuur geplaatste handtekening is meestal genoeg. De elektronische handtekening wordt geacht rechtsgeldig te zijn als er is voldaan aan de volgende voorwaarden (art. 3:15a lid 2 BW): -De handtekening is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden -De handtekening maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren -De handtekening is tot stand gekomen met middelen die onder de uitsluitende controle van de ondertekenaar staan: het moet met zijn computer zijn gebeurd -De handtekening moet zodanig aan het meegestuurde document zijn verbonden, dat elke wijziging achteraf kan worden opgespoord Verder moet het voldoen aan een gekwalificeerd certificaat (art. 3:15a lid 2 sub e BW en de artikelen 1.1 ss en lid Telecommunicatiewet). Het certificaat moet met een veilig middel zijn verkregen (art lid 2 sub f en art lid 1 Telecommunicatiewet: de veiligheidseisen staan in een AMvB). Daarnaast vermeldt de wet in art lid 3 dat een elektronische handtekening niet alleen op het enkel feit dat er geen gekwalificeerd certificaat is dat met een veilig middel is verkregen, kan worden aangemerkt als niet betrouwbaar. Dit zal afhankelijk zijn van het doel en de aard van de transactie waarvoor het wordt gebruikt. De algemene norm in artikel 3:15a BW maakt het gebruik van verschillende soorten elektronische handtekeningen mogelijk waardoor in het elektronisch rechtsverkeer de nodige flexibiliteit kan worden betracht. Afhankelijk van het doel kan een elektronische handtekening met een hoger of een lager veiligheids- en betrouwbaarheidsniveau worden gebruikt. Beschrijving Proces Digitale handtekening. 1

2 De elektronische handtekening is een methode om de identiteit van iemand die een elektronisch bericht verzendt te bevestigen. De lichtste variant is bijvoorbeeld het vermelden dat het document digitaal is aangemaakt en daarom niet is voorzien van een handtekening. De zwaarste variant is de gekwalificeerde handtekening. Soorten elektronische handtekeningen (bijlage 1) 1. Gewone elektronische handtekening 2. Geavanceerde elektronische handtekening 3. Gekwalificeerde elektronische handtekening Waarom gekozen voor de gewone digitale handtekening in de vorm van een plaatje Deze zichtbare handtekening is prettig voor de burger. De handtekening is herkenbaarder dan een digitale code. Een deel van de burgers zal een code niet snappen. Er is voldoende zekerheid dat de handtekening alleen geplaatst wordt door de eigenaar van de handtekening. Het plaatje is even duurzaam als het PDF bestand waar het plaatje op gezet is. De kosten blijven beperkt tot eenmalige uitgave ipv hoge jaarlijkse kosten. De handtekeningen kunnen locatie onafhankelijk worden gezet door de thuiswerkoplossing. Welke aspecten spelen een rol bij het gebruik van de elektronische handtekening Betrouwbaarheid. Bij de keuze voor een bepaalde handtekening moet rekening gehouden worden met de betrouwbaarheid en veiligheid. De richtlijn bepaalt in artikel 5 lid 1 dat: [ ] een geavanceerde elektronische handtekening die is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat, is aangemaakt met behulp van een veilig middel en voldoet aan de wettelijke eisen die gelden voor handtekeningen, in belangrijke mate rechtskracht heeft als een handgeschreven handtekening op een papieren drager in de gegeven omstandigheden zou hebben. Aan een elektronische handtekening die met genoemde waarborgen is omgeven dient derhalve dezelfde juridische status te worden toegekend als aan een handgeschreven handtekening op een papieren drager[ ]. In de praktijk betekent dit dat een burger die een document ontvangt dat ondertekend is met een elektronische handtekening, gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat, er van uit kan gaan dat: -de afzender degene is die hij of zij beweerd te zijn; -de afzender bevoegd was om het document te ondertekenen; -de inhoud van het document na ondertekening niet is gewijzigd. Daarnaast bepaalt de richtlijn in art. 5 lid 2: De lidstaten zorgen er voor dat een elektronische handtekening geen rechtskracht wordt ontzegd [ ] louter op grond van het feit dat: -de handtekening in elektronische vorm is gesteld, of -niet is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat, of -niet is gebaseerd op een geaccrediteerd [ ] certificaat, of -zij niet is aangemaakt met een veilig middel. Beschrijving Proces Digitale handtekening. 2

3 Jurisprudentie. In de jurisprudentie is er een verschil tussen privaat- en bestuursrecht. Recent heeft de afdeling in haar uitspraak van 10 april bepaald dat: voor wat betreft het bestuursrechtelijk verkeer met burgers, de enkele omstandigheid dat de ondertekening ontbreekt, in het geval als het onderhavige, waarin sprake is van een geautomatiseerd aangemaakte brief, niet dat aan deze brief het besluitkarakter moet worden ontzegd. Gelet hierop heeft het besluit [ ]wel rechtskracht gekregen. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat deze uitspraak betrekking had op de provincie ZuidHolland waarvan bekend is dat zij de besluiten nog niet elektronisch versturen. Over het gebruik van de verschillende vormen van de elektronische handtekening in het privaatrechtelijk verkeer is echter nog bijna geen jurisprudentie bekend. Wat is nu het juridische verschil? De gekwalificeerde elektronische handtekening is in bewijsrechtelijk opzicht gelijk aan de handgeschreven handtekening: de rechtsgeldigheid wordt aangenomen. Als iemand beweert dat de handtekening vals is, moet dit worden bewezen door wederpartij. Van andere elektronische handtekeningen moet in principe de ondertekenaar bewijzen dat de gebruikte handtekening voldoende betrouwbaar en dus rechtsgeldig is, tenzij de rechter een omgekeerde bewijslast formuleert. In Nederland is er dan nu de Wet Elektronische Handtekeningen. Deze wet wijzigt onder andere het Burgerlijk Wetboek, waarin geregeld staat hoe contracten en andere overeenkomsten gesloten kunnen worden. Er wordt een nieuw artikel toegevoegd (boek 3, artikel 15a) dat komt te luiden Een elektronische handtekening heeft dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, indien de methode die daarbij is gebruikt door authentificatie voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische gegevens werden gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval. Zowel gewone als geavanceerde elektronische handtekeningen kunnen dus rechtsgeldig zijn, mits ze maar voldoende betrouwbaar zijn. Lid 2 van dit artikel zegt dat een elektronische handtekening betrouwbaar genoeg wordt geacht wanneer de handtekening op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden is, dat de ondertekenaar kan worden geïdentificeerd, dat de ondertekenaar de middelen waarmee hij de handtekening zet onder zijn controle heeft, en dat de handtekening zodanig is gekoppeld aan het getekende bestand dat elke wijziging achteraf kan worden opgespoord. Ook moet er gebruik zijn gemaakt van een betrouwbaar certificaat. Hierbij worden de geavanceerde elektronische handtekeningen dus rechtsgeldig. Gebruiksveiligheid. Onder veiligheid wordt gerekend het onjuist en/of onbevoegd gebruik van de elektronische handtekening. Bij een geavanceerde handtekening is misbruik lastiger maar voor een handige gebruiker niet onmogelijk: het programma dat gebruikt wordt om de handtekening te zetten kan geïnstalleerd worden op een andere pc. Met de gekwalificeerde handtekening wordt in dat opzicht het minste risico gelopen. Hoewel er natuurlijk altijd de mogelijkheid is dat een medewerker de Smart Card waarop de elektronische handtekening is geplaatst verliest of dat de pincode aan derden wordt gegeven. Bij verlies is het gevolg gering omdat er voor het gebruik van de handtekening ook andere middelen nodig zijn (pincode en cardreader). Het uitlenen van een pincode heeft grotere gevolgen omdat daardoor onbevoegd een handtekening gezet kan worden. Juridisch gezien is er geen verschil tussen een gestempelde of digitale handtekening. Er zijn geen rechterlijke uitspraken bekend dat een besluit met een gestempelde of digitale handtekening geen rechtskracht zou hebben. Wanneer de overheid een digitale handtekening gebruikt in het rechtsverkeer met haar burgers gaat het erom dat de burgers erop moeten vertrouwen dat de elektronisch handtekening dezelfde (bewijsrechtelljke) waarde heeft als een handgeschreven handtekening. We moeten daarom hiervoor intern waarborgen treffen. Het is daarom vooral een (intern) onderwerp van de overheid, Beschrijving Proces Digitale handtekening. 3

4 wat aandacht in processen moet hebben, zodat van de digitale handtekening geen verkeerd gebruik wordt gemaakt. Beheer van de handtekeningen De plaatjes staan op de schijf van Functioneel Beheer en op eigen schijf gebruiker. We adviseren de handtekening alleen te bewaren op de persoonlijke schijf. Iedere kopie zorgt voor extra risico. Kosten en baten gewone handtekening Kosten Aan het gebruik van een gewone handtekening zijn geen kosten verbonden. Blue beam is geschikt om deze vorm van elektronische handtekening per direct in te zetten. Baten Tegenover de kosten staan ook baten door het gebruik van de handtekening. Het gaat dan vooral om financiële baten en verhoging van de dienstverlening. De financiële baten kunnen zijn: Minder gebruik van papier Minder ruimte nodig voor opslag archiefbescheiden Minder kosten voor het achteraf scannen (digitaliseren) van ondertekende documenten Besparing portokosten Besparing op formatie Het gebruik van de elektronische handtekening bespaart in het gebruik van papier, enveloppen, de benodigde archiefruimte en op termijn op het aantal fte. Het is dan namelijk niet meer nodig om documenten uit te printen, te voorzien van een analoge handtekening om daarna de papieren versie weer in te scannen en in een numerieke serie op te bergen. Hierdoor is op termijn ook minder opslagruimte nodig voor het archief. Mandaatregeling In het mandaatstatuut van de gemeente Teylingen is het afdoenings- en ondertekeningsmandaat en het ondermandaat geregeld. Hierdoor is het duidelijk welke functionaris namens welk bestuursorgaan een besluit mag nemen en ondertekenen. In het statuut wordt geen verschil gemaakt tussen natte handtekeningen, handtekeningstempels en digitale handtekeningen. Voor het zetten van een digitale handtekening zijn geen aanvullende afspraken gemaakt. Voor een digitale handtekening gelden dus dezelfde regels als voor een natte handtekening. Aanbevelingen 1. De digitale handtekeningen alleen nog maar te bewaren op de persoonlijke schijf. 2. De plaatjes door Ict-beheer op de persoonlijke schijf te laten zetten en niet meer per mail te verzenden. 3. Punt 2 van de Gedragscode voor ambtenaren van de gemeente Teylingen staat: Je gaat vertrouwelijk om met gevoelige informatie. Dat betekent dat je je netwerkwachtwoorden niet aan anderen geeft zodat ze ook niet bij jouw handtekening kunnen. Als iedereen zorgvuldig met zijn/haar eigen digitale handtekening omgaat is de veiligheid voldoende gegarandeerd. Afdeling ISI, team Informatiebeheer, Elly Wabeke Beschrijving Proces Digitale handtekening. 4

5 Bijlage 1 Soorten handtekeningen: 1. Gewone elektronische handtekening Onder een gewone elektronische handtekening wordt ingevolge artikel 2, tweede lid, van de richtlijn verstaan: elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan of logisch geassocieerd zijn met andere elektronische gegevens en wordt gebruikt als middel voor authentificatie. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een ingescande handtekening van een papieren drager. 2. Geavanceerde elektronische handtekening De geavanceerde elektronische handtekening is met meer waarborgen omkleed dan de gewone elektronische handtekening. Volgens de richtlijn artikel 2, tweede lid, is sprake van de geavanceerde elektronische handtekening als deze: -op unieke wijze aan de ondertekenaar is verbonden. -het mogelijk maakt de ondertekenaar te identificeren. -tot stand komt met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden. -op zodanige wijze aan het elektronische bestand waarop zij betrekking heeft is verbonden dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord. In de praktijk bestaan twee vormen van de geavanceerde elektronische handtekening: zonder certificaat en met certificaat. Voorbeeld is de provincie Zuid-Holland, zij maakt gebruik van de elektronische handtekening zonder certificaat. Het uitgangspunt bij de provincie Zuid-Holland is: na het nemen van het besluit worden de documenten geprint en fysiek per post verstuurd. Dit uitgangspunt [...]betekent dat er op dit moment geen sprake is van een directe elektronische externe werking.[...] Een volledig geavanceerde of gekwalificeerde elektronische handtekening is daarom nu niet aan de orde. 3. Gekwalificeerde elektronische handtekening Eén van de vormen van een geavanceerde elektronische handtekening is de gekwalificeerde variant. Hieraan zijn, bovenop de eisen die aan een geavanceerde elektronische handtekening worden gesteld, nog verdere eisen verbonden. Deze gekwalificeerde elektronische handtekening: -Is vervaardigd met een certificaat, uitgegeven door een bij de Opta ingeschreven Certificatiedienstverlener (TTP). Welk certificaat door de TTP is aangemerkt als gekwalificeerd (staat in het certificaat); -Bij de afgifte aan de toekomstige gebruiker face to face is gecontroleerd op diens identiteit (niet bijvoorbeeld per post met een kopie legitimatiebewijs). -Is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat dat voldoet aan strenge eisen zoals gesteld in de telecommunicatiewet. -Is gegenereerd door een veilig middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen (bijv. smartcard of usb token). De laatste twee vereisten zijn een gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Elektronische Handtekening (art. 3.15a lid 2 sub e en f BW) Het verschil tussen de verschillende soorten handtekeningen Het verschil in de soorten handtekening ligt voornamelijk in het feit of er wel of geen certificaat aan de handtekening verbonden is en welk soort certificaat. Onderscheid kan worden gemaakt tussen: -de gewone elektronische handtekening, hieraan ligt geen certificaat ten grondslag -de geavanceerde elektronische handtekening met gewoon certificaat -de geavanceerde elektronische handtekening met een gekwalificeerd certificaat Beschrijving Proces Digitale handtekening. 5

6 Bijlage 2 Beschrijving voor het aanvragen van een handtekening Gebruiker zet handtekening op A-4. Functioneel beheer scant dit naar een digitaal formaat en zet om naar Tiff-bestand. Functioneel beheer zet het plaatje om naar een BRX bestand voor gebruik door het programma Bluebeam. Ict-beheer zet de digitale handtekening op de persoonlijke schijf van de medewerker. Beschrijving Proces Digitale handtekening. 6

7 Bijlage 3. Werkwijze voor het ondertekenen van brieven. Als auteur aanbieden via de mail om te laten ondertekenen 1 maak aan brief in TripleC. 2 Kies in het menu onder Bestand de optie Afdrukken en selecteer PDF creator af. Sla het document op het bureaublad of een locale schijf op. 3 Maak een en voeg het document als bijlage toe. 4 Zet in het onderwerp Digitale ondertekening 5 Verstuur de mail naar degene naar wie je tot op heden fysieke brieven stuurt om te controleren en/of te ondertekenen. eventuele verbeteringen 6 als degene die de brief controleert of de ondertekenaar wijzigingen wilt aanbrengen krijg je de wijziging per mail toegezonden. Pas de brief aan en volg daarna de stappen 2 t/m 5 verzenden en archiveren 7 na ondertekening krijg je de brief per mail toegezonden. Als voor de zaak met een aanvrager is afgesproken dat er digitaal gecorrespondeerd mag worden stuur je de met bijlage door. Let er op dat je het veld Onderwerp en eventueel de tekst van het bericht aanpast en je eigen handtekening in de mail zet. Als niet digitaal gecorrespondeerd mag worden print de brief de 1 keer uit. Stop die in een envelop en stuur die naar de bode om te verzenden. 8 Sla de bijlage van de (=ondertekende brief) op je lokale schijf of bureaublad op. 9 Ga naar de zaak in TripleC. naar het tabblad documenten. 10 Klik op het icoontje van het document waarvan je de Wordversie wilt vervangen door de ondertekende pdf versie. 11 Verwijder de opgeslagen pdf van bureaublad of lokale schijf. Als controleur 1 Je krijgt ondertekende brieven in je postvak IN als bijlage bij een . (Of in het speciale mapje als je dat hebt ingesteld. 2 Open de bijlage. Als je wijzigingen wilt laten aanbrengen mail die dan naar de auteur. Als je geen wijzigingen hebt sluit je de bijlage en stuur je de mail door naar de volgende behandelaar of ondertekenaar. Als je een brief doorstuurt naar de secretaris moet je er op letten wie op dat moment ondertekent. 3 Pas de adressering van de mail aan. N.B. als een brief ondertekent moet worden door secretaris en/of burgemeester moet je het te ondertekenen document mailen naar Beschrijving Proces Digitale handtekening. 7

8 Als ondertekenaar (muv secretaris en burgemeester) 1 Je krijgt te ondertekenen brieven in je postvak IN als bijlage bij een . (Of in het speciale mapje als je dat hebt ingesteld. 2 Sla de bijlage op in je lokale schijf of op je bureaublad. 3 Open het document (met Bluebeam). Als je wijzigingen wilt laten aanbrengen mail die dan naar de auteur. Als de brief akkoord is plaats je de stempels met je handtekening en de datumstempel (alleen als je zeker weet dat de brief dezelfde dag wordt verzonden). Klik op flatten om stempels en oorspronkelijke pdf samen te voegen. 4 Als de brief door twee ondertekenaars ondertekend moet worden: klik bij de mail op doorzenden en voeg brief als bijlage bij. Vul de naam van de geadresseerde in. 5 Verwijder de opgeslagen pdf van bureaublad of lokale schijf. Beschrijving Proces Digitale handtekening. 8

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening?

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening? De en de Dienstenrichtlijn Deze factsheet behandelt de Dit is een middel om te kunnen vertrouwen op berichten en transacties. Op 28 december 2009 moet in alle EU-lidstaten de Dienstenrichtlijn zijn ingevoerd.

Nadere informatie

De Digitale Handtekening uitgelegd

De Digitale Handtekening uitgelegd De Digitale Handtekening uitgelegd Versie: 1.0 Versiedatum: 01-06-2014 Inleiding Met de introductie van de digitale handtekening wordt het mogelijk om op eenvoudige wijze een handtekening te plaatsen onder

Nadere informatie

Elektronische Handtekeningen. BHIC 13 juni 2012

Elektronische Handtekeningen. BHIC 13 juni 2012 Elektronische Handtekeningen BHIC 13 juni 2012 mr. ir. Frans Dondorp, Decos Information Solutions 13 juni 2012 Frans Dondorp Openingsvraag: Waarom is de elektronische handtekening relevant? Welke bescheiden

Nadere informatie

Ondertekendienst binnen eherkenning. Congres eherkenning Publiek Private Samenwerking & Identity Management Jacob Bosma 7 juli

Ondertekendienst binnen eherkenning. Congres eherkenning Publiek Private Samenwerking & Identity Management Jacob Bosma 7 juli Ondertekendienst binnen eherkenning Congres eherkenning Publiek Private Samenwerking & Identity Management Jacob Bosma 7 juli 2015 1 Introductie ZET solutions Identity Solution Provider Z login Marktpartij

Nadere informatie

Verordening elektronisch berichtenverkeer Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016

Verordening elektronisch berichtenverkeer Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016 CVDR Officiële uitgave van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Nr. CVDR392508_1 8 november 2016 Verordening elektronisch berichtenverkeer Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016 Het algemeen bestuur,

Nadere informatie

De waarde van DE DIGITALE HANDTEKENING. wij doen

De waarde van DE DIGITALE HANDTEKENING. wij doen De waarde van DE DIGITALE HANDTEKENING wij doen Inhoudsopgave Hoofdstuk Paginanummer Inleiding 3 Wat is een handtekening 3 Belang 3 Op afstand 3 De elektronische handtekening 4 Waarde elektronische handtekening

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van: Tel nr: A. Paap / S. Nicolasen / L. Rödel Datum: 28 juni Nummer: 16A.

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van: Tel nr: A. Paap / S. Nicolasen / L. Rödel Datum: 28 juni Nummer: 16A. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: A. Paap / S. Nicolasen / L. Rödel Datum: 28 juni 2016 Tel nr: 8878 Team: Informatiebeleid Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: K. Alders, A. Monkel,

Nadere informatie

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal E-Facturering Leuker kunnen we het niet maken Fou-Khan Tsang RA EVEN VOORSTELLEN WAAR MOET U AAN DENKEN Fiscus Administratieve organisatie en interne beheersing Wat is een elektronische factuur? Voor de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 199 Wet van 8 mei 2003 tot aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

DocuSign -handleiding voor SAP

DocuSign -handleiding voor SAP DocuSign -handleiding voor SAP Inhoud 1. DocuSign -handleiding voor SAP... 2 2. Ontvangst van de e-mailmelding... 2 3. Document ondertekenen... 3 4. Andere opties... 4 4.1 Later voltooien... 4 4.2 Afdrukken

Nadere informatie

(Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam).

(Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam). GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 13021 4 februari 2016 Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam Voorstel no. 10-2016 B Agenda no. 6 Verordening

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE 2007 (WINDOWS - WORD EN EXCEL) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

Regeling elektronisch verkeer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2011

Regeling elektronisch verkeer Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2011 Regeling elektronisch verkeer Hoogheemraadschap Hollands Registratienummer 10.36996 1 van 8 Regeling elektronisch verkeer Hoogheemraadschap Hollands Artikel 1 : Begripsbepalingen In deze regeling wordt

Nadere informatie

Mogelijkheden elektronische handtekening en DigiD

Mogelijkheden elektronische handtekening en DigiD Mogelijkheden elektronische handtekening en DigiD Informatie over de elektronische handtekening in combinatie met DigiD datum 24 oktober 2006 plaats Den Haag documentnr 2006/6035 versie Definitief 1.0

Nadere informatie

NEE. Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 16A Team: Informatiebeleid Tekenstukken: Nee Bijlagen: 3 Afschrift aan: Datum: 25 augustus 2016

NEE. Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 16A Team: Informatiebeleid Tekenstukken: Nee Bijlagen: 3 Afschrift aan: Datum: 25 augustus 2016 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 16A.00757 Datum: 25 augustus 2016 Team: Informatiebeleid Tekenstukken: Nee Bijlagen: 3 Afschrift aan: K. Alders, A. Monkel, E.van

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE OUTLOOK 2007 (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oost Gelre;

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oost Gelre; E-mailprotocol Gemeente Oost Gelre Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oost Gelre; overwegende dat het gewenst is regels te stellen met betrekking tot; -het gebruik van e-mail

Nadere informatie

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Uw UZI-pas voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Inleiding In de zorg is door automatisering veel efficiency en kwaliteitswinst te behalen. Voor u én de patiënt. Het uitwisselen

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

Naar de digitale handtekening

Naar de digitale handtekening Whitepaper over digitale handtekeningen vanuit juridisch perspectief Auteur(s): Arnoud Engelfriet (ICTRecht b.v.) Versie: 1.0 Datum: november 2015 Moreelsepark 48 3511 EP Utrecht Postbus 19035 3501 DA

Nadere informatie

Handleiding RMail. Gebruik zonder add-in SMTP optie

Handleiding RMail. Gebruik zonder add-in SMTP optie Handleiding RMail Gebruik zonder add-in SMTP optie Barrabas BV Waterhoen 8 1261 RV Blaricum T +31 88 099 44 00 IBAN NL43 RABO 0182 4492 97 KVK 60721510 Inhoud 1. E-mail met bewijs van aflevering... 3 1.1.

Nadere informatie

INFORMATIE VOORZIENING. Elektronisch bestuurlijk verkeer en de elektronische handtekening L. KADIKS VNG

INFORMATIE VOORZIENING. Elektronisch bestuurlijk verkeer en de elektronische handtekening L. KADIKS VNG Elektronisch bestuurlijk verkeer en de elektronische handtekening L. KADIKS VNG Per 1 januari jl. is de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (Webv) 1 van kracht geworden. In hoofdstuk 2 van de Algemene

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Update Elektronische aangifte Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT. 3 1.1 AANVRAGEN POSTBUS BIJ DE BELASTINGDIENST 1.2 AANVRAGEN PINCODE 3 3 2 INSTALLATIE UPDATE ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

De elektronische handtekening

De elektronische handtekening De elektronische handtekening de effectiviteit van de elektronische handtekening in het kader van het Nederlands civiel bewijsrecht Masterscriptie Privaatrechtelijke Rechtspraktijk Auteur: W.A. Smith Studentnummer:

Nadere informatie

B&W.nr , d.d Reglement Elektronisch berichtenverkeer

B&W.nr , d.d Reglement Elektronisch berichtenverkeer B&W.nr. 11.0686, d.d. 12-7-2011 Reglement Elektronisch berichtenverkeer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Akkoord te gaan met het wijzigen van het emailreglement teneinde het gebruik van webformulieren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 743 Aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten inzake elektronische

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Intitulé Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Ede De raad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de heffingsambtenaar genoemd in artikel 231, tweede lid,

Nadere informatie

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Index 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen...4 1.2 Leeswijzer...4 2 Private key

Nadere informatie

Richtlijn elektronische diensten en eenvoudige elektronische handtekening voor DKD. Versie 1.0 Datum: 26 februari 2007

Richtlijn elektronische diensten en eenvoudige elektronische handtekening voor DKD. Versie 1.0 Datum: 26 februari 2007 Richtlijn elektronische diensten en eenvoudige elektronische handtekening voor DKD Versie 1.0 Datum: 26 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 DOELSTELLING DOCUMENT.... 3 1.3

Nadere informatie

<SCANSEQUENCE> - Scanpagina 1 van 8

<SCANSEQUENCE> - Scanpagina 1 van 8 W 6 gemeente- Heemskerk / Verordening digitaal berichtenverkeer gemeente Heemskerk 2040 September 2010 - Scanpagina 1 van 8 Geregistreerd onder nummer: 81V0/2010/29787 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Ga in het menu Certificaten naar Kies PKI overheid services certificaat. U geeft eerst aan waar het te gebruiken certificaat kan worden gevonden:

Ga in het menu Certificaten naar Kies PKI overheid services certificaat. U geeft eerst aan waar het te gebruiken certificaat kan worden gevonden: Het SBR programma en nieuwe certificaten Vanaf de aangiften IB 2012 en Vpb 2012 geldt verplichte verzending naar Digipoort in XBRL formaat, ondertekend met PKI overheid services certificaten. Vanaf versie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregel elektronische communicatie UWV

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregel elektronische communicatie UWV STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18590 14 september 2012 Beleidsregel elektronische communicatie UWV 19 juni 2012 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

Nadere informatie

elektronische postbus welke gekoppeld is aan een specifieke medewerker/bestuurder van de gemeente Nederweert;

elektronische postbus welke gekoppeld is aan een specifieke medewerker/bestuurder van de gemeente Nederweert; De Gemeenteraad, het College van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester van de gemeente Nederweert, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft: gelet op afdeling 2.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

Nadere informatie

Zorgplan maken, wijzigen of inzien

Zorgplan maken, wijzigen of inzien Zorgplan maken, wijzigen of Inleiding Een zorgplan geeft doelen met een streefdatum en bijbehorende acties weer. Meerdere zorgplannen kunnen ingevoerd worden, maar er kan maar één zorgplan actief zijn.

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

Werkinstructie Verzoeken in Mijn Rechtspraak Toezicht

Werkinstructie Verzoeken in Mijn Rechtspraak Toezicht Werkinstructie Verzoeken in Mijn Rechtspraak Toezicht Deze werkinstructie beschrijft: het indienen van een verzoek, het markeren van het verzoek met een spoedindicatie, het toevoegen van PDF-documenten

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Elektronisch ondertekenen PDF aanvraagformulier Beroepsgebonden certificaten met Adobe Reader

Elektronisch ondertekenen PDF aanvraagformulier Beroepsgebonden certificaten met Adobe Reader Elektronisch ondertekenen PDF aanvraagformulier Beroepsgebonden certificaten met Adobe Reader Dit document bevat een uitgebreide toelichting over het elektronisch ondertekenen van PDF aanvraagformulieren

Nadere informatie

Protocol elektronische berichten gemeente Druten

Protocol elektronische berichten gemeente Druten Protocol elektronische berichten gemeente Druten Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Druten Officiële naam van de regeling Protocol elektronische berichten gemeente Druten Citeertitel

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Digitale handtekening voor Outlook 2007/10 en Thunderbird 12.0

Digitale handtekening voor   Outlook 2007/10 en Thunderbird 12.0 Digitale handtekening voor e-mail: Outlook 2007/10 en Thunderbird 12.0 2-7-2012 Albert CLAESEN 2 juli 2012 Pagina 0 Inhoud Inhoud... 1 1 Installeren van smartcardlezer en eid... 2 1.1 Automatisch... 2

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MOZILLA THUNDERBIRD (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge eventuele

Nadere informatie

Email versleuteld versturen met Sophos SPX Encryption

Email versleuteld versturen met Sophos SPX Encryption Email versleuteld versturen met Sophos SPX Encryption Inleiding Met Sophos SPX is het vanaf heden mogelijk om met een GGD Zeeland account Email versleuteld te versturen. Met deze in Outlook geïntegreerde

Nadere informatie

Elektronische indiening van offertes

Elektronische indiening van offertes Elektronische indiening van offertes Een checklist voor inschrijvers van overheidsopdrachten Wat heb ik nodig om via de applicatie e-tendering elektronische offertes in te dienen? Hoe ga ik te werk om

Nadere informatie

Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte

Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte Versie: 2012042101 Pagina 1 van 14 Stappenplan aanvraag en verwerken certificaten voor elektronische Btw-aangifte Hieronder vindt u de stappen om certificaten voor elektronische BTW-aangifte in SnelStart

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OFFICE Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die met een elektronische identiteitskaart documenten van Microsoft Office wil ondertekenen. In deze handleiding leggen

Nadere informatie

Vervolgens voeg je daar andere relevante documenten als recente handelingsplannen of een dyslexieverklaring aan toe.

Vervolgens voeg je daar andere relevante documenten als recente handelingsplannen of een dyslexieverklaring aan toe. Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8 Goes, januari 2012 Vooraf: Dit document is grotendeels tot stand gekomen op grond van een document dat voor Walcheren is opgesteld door Dick Hoeksema.

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Zorgmail in PodoFile

Zorgmail in PodoFile Zorgmail in PodoFile Handleiding bij de extra module Zorgmail-aansluiting -kortweg aangeduid als extra module Zorgmail - (vanaf PodoFile versie 4.5.4) 1 INHOUD 2 Wat is Zorgmail?... 3 3 Wat heeft een pedicure

Nadere informatie

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01) UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november

Nadere informatie

De Regeling elektronisch berichtenverkeer gemeente Heerenveen vast te stellen. BEGRIPSBEPALING, DOEL, REIKWIJDTE, KENBAARHEID

De Regeling elektronisch berichtenverkeer gemeente Heerenveen vast te stellen. BEGRIPSBEPALING, DOEL, REIKWIJDTE, KENBAARHEID REGELING ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HEERENVEEN De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Heerenveen, ieder voor zover het hun bevoegdheden

Nadere informatie

doen 7 Windows Live Mail

doen 7 Windows Live Mail doen 7 Windows Live Mail E-mail betekent electronic mail, elektronische post. U gaat berichten verzenden en ontvangen. Daar hebt u een e-mailprogramma voor nodig en een e-mailadres. In deze les werkt u

Nadere informatie

8 Registratie voor een uitnodiging

8 Registratie voor een uitnodiging 8 Registratie voor een uitnodiging Om formeel aan een uitnodiging te kunnen deelnemen, moet u zich daarvoor registreren. Hiertoe dient u uw bedrijfsgegevens in te vullen. Indien u persoonlijk aan een uitnodiging

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

handleiding 2008/2009

handleiding 2008/2009 handleiding 2008/2009 Online digitale foto s plaatsen en delen met familie en vrienden INHOUD Hoofdstuk 1 1.1 Aanmelden 2 1.2 Album aanmaken 2 1.2.1 Klassiek foto s plaatsen 2 1.2.2 Geavanceerd foto s

Nadere informatie

De regulering van elektronische handtekeningen

De regulering van elektronische handtekeningen ARTIKELEN De regulering van elektronische handtekeningen SIMONE VAN DER HOF De handgeschreven handtekening wordt in bepaalde in verschillende rechtsstelsels overigens zeer uiteenlopende gevallen over het

Nadere informatie

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten)

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Basisschoolnet Apeldoorn Inhoudsopgave: Aanmelden (voor ouders) pag. 2 Profiel pag. 9 Groepen pag. 14 Contacten pag. 20 Berichten pag. 23 Foto

Nadere informatie

1 Handleiding. Total Cards Online. Handleiding

1 Handleiding. Total Cards Online. Handleiding 1 Handleiding Total Cards Online Handleiding 2 Handleiding Inleiding Indien uw antwoord niet in deze handleiding staat, dan kunt u ons bereiken op ons e-mailadres: cards.nl@total.com. De Cards Customer

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die in Microsoft Outlook e-mails wil ondertekenen met een elektronische identiteitskaart. In deze handleiding leggen

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

SCHERM 1. WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op:

SCHERM 1. WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op: SCHERM 1 WEGWIJZER PERIODIEKE BTW-AANGIFTE VIA INTERVAT (Test- en Productieomgeving) Klik op: SCHERM 2 Vervolgens Klik op : SCHERM 3 Klik (naar gelang de keuze) op één van de opties Testomgeving of Productieomgeving

Nadere informatie

Werken met een gedeelde mailbox in Outlook

Werken met een gedeelde mailbox in Outlook Binnen Avans Hogeschool wordt op verschillende manieren een mailbox gedeeld. De volgende situaties doen zich voor: 1. Ik wil met collega s een gedeelde mailbox beheren. Met z n allen moeten wij van daaruit

Nadere informatie

De zekerheid van papier

De zekerheid van papier De zekerheid van papier In een tijd waarin elektronische archieven gemeengoed zijn geworden binnen Nederlandse bedrijven is het verbazingwekkend om te zien hoeveel documenten ook in papieren vorm worden

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Mail vanuit Scipio naar gewone server. Introductie. Mail provider aanmaken

Mail vanuit Scipio naar gewone server. Introductie. Mail provider aanmaken Introductie Deze instructie legt uit hoe een extra emailadres gebruikt kan worden om te emailen vanuit Scipio. Deze informatie is ook beschikbaar in de helpteksten onder de titel 'Zorgmail Postbus instellen

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

ZIVVER Gebruikershandleiding

ZIVVER Gebruikershandleiding Versie: 2.0 Datum: 11 april 2017 support@zivver.com www.zivver.com Inhoud Welkom bij ZIVVER!... 3 1. Inloggen in je online veilige postvak... 4 2. Stuur een veilig bericht vanuit je online veilige postvak...

Nadere informatie

Gemeente Rhenen Besluit elektronisch berichtenverkeer gemeente Rhenen

Gemeente Rhenen Besluit elektronisch berichtenverkeer gemeente Rhenen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rhenen. Nr. 55899 4 mei 2016 Gemeente Rhenen Besluit elektronisch berichtenverkeer gemeente Rhenen Omdat inwoners en instelling in toenemende mate gebruik maken

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Digipass scherm. Logincode genereren. Bevestigingscode genereren. Digipass aan of uitzetten. Correctie toets GEBRUIK EN VOORWAARDEN DIGIPASS

Digipass scherm. Logincode genereren. Bevestigingscode genereren. Digipass aan of uitzetten. Correctie toets GEBRUIK EN VOORWAARDEN DIGIPASS GEBRUIK EN VOORWAARDEN DIGIPASS De digipass is een soort rekenmachine die na het ingeven van de PIN-code een tijdelijk login-code berekent welke maar 1 keer te gebruiken is (One Time Password). Met deze

Nadere informatie

Handleiding Sign voor intermediairs HelloFlex People

Handleiding Sign voor intermediairs HelloFlex People Handleiding Sign voor intermediairs HelloFlex People Let op: Afwijkend t.o.v. de huidige manier om een contract aan te maken: Zorg ervoor dat de kopie van het identiteitsbewijs (zowel de voor- als achterkant)

Nadere informatie

10 februari /11 n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

10 februari /11 n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 februari 2014 11 2014/11 n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Digitaal factureren

Handleiding ChainWise Digitaal factureren Handleiding ChainWise Digitaal factureren Versie: 1.1 Datum: februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding... 4 2.1 E-mail sjabloon aanpassen... 4 2.2 Instellen from en bcc adres, subject...

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Handleiding documentenbeheer

Handleiding documentenbeheer Handleiding documentenbeheer Versie 0.1 september 2012 INHOUD INHOUD...2 1 Inleiding...3 2 Instellingen voor documentenbeheer...3 3 Documenten gekoppeld aan een object (relatie / contract)...4 4 Documenten

Nadere informatie

E-mails. Een e-mail aanmaken

E-mails. Een e-mail aanmaken E-mails E-mails kunnen volledig in Kleos worden beheerd. U kunt in Kleos een e-mail opstellen en versturen, ook kunt u e-mails importeren vanuit uw externe e-mailprogramma (bijvoorbeeld Outlook). Als u

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen...

Inloggen...2. Wachtwoord vergeten?...4. Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5. Rechten geven aan de Gebruiker...6. Een Gebruiker verwijderen... Handleiding Mijn Atletiek Inhoudsopgave Inloggen...2 Wachtwoord vergeten?...4 Aanmaken Gebruiker Mijn Atletiek...5 Rechten geven aan de Gebruiker...6 Een Gebruiker verwijderen...6 Rapportages inzien...7

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider)

SBR/XBRL Praktijkdag voor intermediairs De rol van certificaten en CSP s (Certificate Service Provider) Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED Datum: 14 april 2011 Authenticatie 3 functies te onderscheiden: 1. Authenticatie (identiteit en integriteit); aantonen wie je bent en betrouwbaarheid bericht

Nadere informatie

TER REGISTRATIE AANBIEDEN VAN EEN HUURCONTRACT EN EEN PLAATSBESCHRIJVING

TER REGISTRATIE AANBIEDEN VAN EEN HUURCONTRACT EN EEN PLAATSBESCHRIJVING demo 2 : TER REGISTRATIE AANBIEDEN VAN EEN HUURCONTRACT EN EEN PLAATSBESCHRIJVING My Rent demo 2 01102011 1 W E L K O M voor wat betreft het opmaken van een huurcontract en plaatsbeschrijving : zie demo

Nadere informatie

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging

SEPA Instellen. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl. SEPA activeren voor uw vereniging 1 / 9 SEPA Instellen SEPA activeren voor uw vereniging Als eerste gaat u naar het beheercentrum om SEPA te activeren. U kiest voor beheercentrum en vervolgens voor het onderdeel IBAN / SEPA Aan de rechtste

Nadere informatie

Klant informatie. Leest u dit in elk geval door, voordat u de aanvraag indient.

Klant informatie. Leest u dit in elk geval door, voordat u de aanvraag indient. Klant informatie Leest u dit in elk geval door, voordat u de aanvraag indient. versie 1.1, 9 mei 2008 Inhoudsopgave 1. De elektronische handtekening 4 1.1 Wat is een elektronische handtekening?... 4 1.2

Nadere informatie

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Wanneer u op www.filmfonds.nl bij een van de verschillende programma s op Aanvraag starten klikt, wordt u doorgeleid naar onderstaande inlogpagina https://aanvragen.filmfonds.nl/register/.

Nadere informatie

Handleiding Peuterestafette DigiDoor.

Handleiding Peuterestafette DigiDoor. Handleiding Peuterestafette DigiDoor. Na inloggen kan een aanwezig dossier verder bewerkt worden óf er kan een nieuw dossier aangemaakt worden. Nieuw dossier aanmaken: Kies: Leerlingen -> Leerlingen [Toevoegen

Nadere informatie

We hebben de vragen ingedeeld als volgt:

We hebben de vragen ingedeeld als volgt: In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

In deze handleiding worden de basisfuncties van Roundcube besproken.

In deze handleiding worden de basisfuncties van Roundcube besproken. Handleiding Roundcube Alle hostingklanten van zowel Kyzoe.be als Wphostr.eu hebben de beschikking over webmail, de ideale oplossing om e-mail ook tijdens thuiswerken of vakantie te kunnen lezen en beantwoorden.

Nadere informatie

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening elektronische kennisgeving uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 bijlage(n)

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Versie: 0.1 Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 27-5-2015 Initiële versie Pieter Lammers

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie