Aan de slag! Werken rond partnergeweld binnen de context van een CAW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de slag! Werken rond partnergeweld binnen de context van een CAW"

Transcriptie

1 Aan de slag! Werken rond partnergeweld binnen de context van een CAW April 2008

2 Auteurs: Kris De Groof en medewerkers van CAW Metropool, CAW De Terp en CAW Hageland. April de druk Steunpunt Algemeen Welzijnswerk Diksmuidelaan 36 a 2600 Berchem Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw

3 Inhoudsopgave Deel 1 1. Inleiding Visie op de problematiek Handleiding bij de methodiekomschrijving Onthaal: met welke verwachtingen komt een cliënt binnen in een CAW? Er is geen duidelijke hulpvraag Hulpvraag van het volwassen slachtoffer van partnergeweld Hulpvragen van de pleger van partnergeweld Hulpvragen van het koppel m.b.t. partnergeweld Hulpvragen van de jongere rond partnergeweld Hoe cliënten begeleiden rond partnergeweld binnen de context van een CAW? Individueel begeleiden van een volwassen slachtoffer Individueel begeleiden van een pleger Begeleiden van een kind of jongere Begeleiden van een koppel of gezin Literatuurlijst... 20

4 1. Inleiding Dit werkstuk is ontstaan n.a.v. twee projecten: In Antwerpen namen CAW Metropool en CAW De Terp het initiatief voor het project Ontwikkeling van een systeemgerichte methodiek inzake intrafamiliaal geweld in een residentiële context. Dit project werd uitgevoerd met financiële steun van het Instituut voor Gelijkheid va Mannen en Vrouwen. In het kader van het project kregen de deelnemende opvangcentra een behoorlijke vorming (tien dagen) aangeboden, met de nadruk op het systeemgericht werken met cliënten rond partnergeweld. Daarnaast was het de bedoeling om op basis van deze vorming en literatuur een publicatie te maken, waarin hulpverleners uit opvangcentra concrete handvatten aangereikt krijgen om systeemgericht rond partnergeweld aan de slag te gaan. Hiervoor werd een samenwerking aangegaan met het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Aanvankelijk was deze publicatie dus enkel gericht op de residentiële setting. Bijna gelijktijdig stelde CAW Hageland aan het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk de vraag om voor hun CAW n.a.v. een vorming rond IFG een aantal concrete handvatten te bieden rond dit thema. Daarom besloten we om deze twee vragen samen te voegen en tot één document te komen, met bruikbare instrumenten voor alle eerstelijns diensten. Dit handboek wil concrete handvatten aanreiken rond hoe hulpverleners kunnen omgaan met (vermoedelijke) situaties van partnergeweld en dit zowel in onthaal als in begeleiding, zowel in een ambulante als residentiële context. Met dit handboek willen we een methodisch kader aanreiken, waarin een visie en een theoretisch kader wordt gekoppeld aan specifieke instrumenten. Hiermee willen we hulpverleners ondersteunen in het werken met de problematiek van partnergeweld. Op deze manier hopen we ook hulpverleners over hun koudwatervrees, die er zeker nog is, heen te helpen. Tijdens de vorming die in het kader van het project te Antwerpen werd georganiseerd stelden we bovendien nog een aantal hiaten in deskundigheid vast. Zo is er tot op heden weinig ervaring in het werken met allochtone gezinnen m.b.t. partnergeweld. Ook de aanpak van intrafamiliaal geweld in multiproblem-gezinnen is niet eenvoudig. Dit terwijl deze cliëntgroepen een belangrijk deel van de populatie van het algemeen welzijnswerk uitmaken. Hier moet in de toekomst zeker verdere aandacht aan besteed worden. Aan de slag! April 2008 Deel 1 - Pag. 2

5 2. Visie op de problematiek We vertrekken in dit document vanuit een contextuele kijk op geweld. Dit betekent dat we ervoor pleiten om, waar mogelijk en relevant de andere (partner, kinderen, ) betrokken wordt in de hulpverlening. Dit betekent niet dat de andere altijd in persoon bij de hulpverlening moet betrokken worden. De problematiek van partnergeweld gaat immers ook altijd over macht. Indien het machtsonevenwicht te groot is, is het werken met het koppel niet mogelijk. In deze situaties moet andere sporen bewandeld worden. Vanuit deze visie kiezen we ervoor in dit document niet te spreken over mannen en vrouwen maar wel over slachtoffer en pleger, over partners, over de cliënt. We gaan er immers vanuit dat niet elk slachtoffer een vrouw is, en niet elke pleger een man. Bovendien zijn we van mening dat niet elke vorm van partnergeweld in een zuiver slachtoffer- en plegerschap kan ingedeeld worden, maar dat er vaak sprake is van een dynamiek bij partnergeweld1. Hierin hebben we het over de communicatiepatronen en rolpatronen die de relatie kenmerken. We kunnen het aandeel van beide partners hierin op een continuüm plaatsen: Inter-persoonlijke dynamiek: Het ene uiterste van het continuüm is volledig inter persoonlijk. Het gaat hier om relaties waarbij het geweld een echt samenspel is tussen de twee partners. Het koppel wordt als het ware partner in de escalatie. Het is op dit uiteinde van het continuüm dat men kan spreken van een aandeel van beide partners. We zien dat er in deze relaties een vicieuze cirkel bestaat, een spiraal van geweld, met drie fasen: de spanningsopbouwfase, de escalatie van het geweld en de honeymoon-fase. Wanneer er hier niet wordt ingegrepen, het koppel geen hulp zoekt, wordt deze cirkel steeds sneller doorlopen en kan men spreken van een neerwaartse spiraal. Zo blijft het geweld voortduren. Intra-persoonlijke dynamiek: Op het andere uiteinde van het continuüm bevinden zich de koppels waarbij één van de partners een psychiatrische problematiek heeft. Hier wordt de relatie vnl. beïnvloed door de intra-persoonlijke factoren van deze partner. In deze situaties kunnen we meestal niet spreken van een dynamiek tussen twee partners. Afhankelijk van de plaats op het continuüm waarop het koppel zich bevindt, kan men verschillende aanknopingspunten voor de hulverlening distilleren. Wanneer het koppel zich op het uiteinde van de inter-persoonlijke dynamiek bevindt, ligt de focus voor de oplossing op beide partners. Wanneer het desbetreffende koppel zich op het uiteinde van de intra-persoonlijke dynamiek bevindt, kan de focus van de hulpverlening divers zijn, zal de focus vermoedelijk meer liggen op het individueel werken. Werken met het koppel is hier niet altijd mogelijk en soms af te raden. In dit document vonden we het ook belangrijk rekening te houden met de consequenties van het geweld voor de kinderen. Werken rond partnergeweld betekent immers niet alleen werken met de volwassene(n) die voor je zitten, maar ook de kinderen in beeld brengen. Dit in beeld brengen moet de hulpverlener voor zichzelf doen, om de risico s rond veiligheid voor de kinderen in te schatten, maar ook voor de ouders. Ervaring leert ons dat ouders in het conflict vaak weinig bezig zijn met wat dit met de kinderen doet. Vanuit een niet-veroordelende bevraging worden ouders zich meer bewust van wat dit geweld met hun kinderen doet. Intrafamiliaal geweld is een complex thema. Cliënten die geconfronteerd worden met geweld in het gezin zijn vaak geen hulpvragers, maar wel signaalgevers. De hulpverlener die ermee aan het werk wil moet over heel wat kennis beschikken van geweld en van de factoren die de gevolgen van geweld binnen het gezin beïnvloeden. Dit is nodig om het thema te herkennen en signalen te interpreteren. Werken rond intrafamiliaal geweld betekent met eigen waarden en normen m.b.t. geweld aan de slag gaan. Geweld in het gezin raakt ons allemaal. De hulpverlener die met geweld wil werken moet eigen ervaringen rond geweld, en eigen waarden en normen m.b.t. geweld goed kennen. Deze kennis zal een goede hulpverlening verbeteren en helpt de hulpverlener om aan te geven welke geweldsituaties hij wel/(nog) niet aankan. Het is immers een illusie dat elke hulpverlener alles aan moet kunnen. 1 Hulpverlening in Antwerpen (2007). Visietekst intrafamiliaal geweld. Provincie Antwerpen, o.l.v. provinciaal coördinator Geweld en Slachtofferbeleid, februari Aan de slag! April 2008 Deel 1 - Pag. 3

6 We willen beklemtonen dat een goede aanpak van intrafamiliaal geweld in het algemeen, en partnergeweld in het bijzonder, een nauwe samenwerking tussen verschillende sectoren vraagt. Netwerken opzetten rond dit thema zijn dus een noodzakelijke voorwaarde om partnergeweld effectief aan te pakken. Dit werkstuk kan ook een hulpmiddel zijn voor het CAW om een afbakening in opdrachten te maken: wat behoren we te doen? Wat nemen we op, en wat nemen we niet op? Ook kunnen er intern in het CAW afspraken gemaakt worden tussen werkingen over wie wat doet. Daarnaast moeten andere organisaties betrokken worden, die eveneens hun eigen opdrachten en taken rond dit thema uitklaren. Tot slot zijn we van mening dat het juridisch luik en het werken rond veiligheid essentiële doelstellingen zijn in elke aanmelding en begeleiding rond partnergeweld. We pogen via dit werkstuk hier informatie en instrumenten rond aan te reiken. Aan de slag! April 2008 Deel 1 - Pag. 4

7 3. Handleiding bij de methodiekomschrijving Dit werkstuk bestaat uit twee documenten: een draaiboek en bijlagen. Het eerste document (datgene wat u nu aan het lezen bent) is het draaiboek. Dit draaiboek bevat twee kolommen. De eerste kolom geeft aan welke vragen er binnen onthaal kunnen worden gesteld rond partnergeweld, en welke doelstellingen bij begeleiding aan bod kunnen komen en dit bij verschillende doelgroepen: volwassen slachtoffers, plegers, gezinnen, koppels en jongeren. Hierbij vermelden we eveneens belangrijke aandachtspunten. Doorheen het draaiboek verwijzen we naar bijlagen die bij de eerste kolom aansluiten. Het tweede document bestaat uit de bijlagen, die bestaan uit drie onderdelen: theoretische achtergrondinformatie (Wat vertelt de literatuur over partnergeweld?), methodieken (Wat zijn bruikbare methodes om bij bepaalde doelgroepen te gebruiken?) en werkinstrumenten (Wat zijn praktische oefeningen om rond een bepaalde doelstelling of thema met de cliënten aan de slag te gaan?). We deden ons best om daar waar mogelijk overlap tussen de bijlagen te vermijden. Maar sommige bijlagen hebben verschillende functies, vb. de spiraal van geweld is zowel belangrijke achtergrondinformatie in het werken rond partnergeweld als een instrument dat kan gebruikt worden om inzicht te verwerven bij de cliënt(en). We maken in de bijlagen een onderscheid tussen zaken die basis zijn, die je altijd moet toepassen, en zaken die je eventueel bijkomend kan gebruiken. We doen dit door in het eerste document de basiszaken in vet te zetten; de bijkomende zaken zetten we in een gewoon lettertype. Het merendeel van deze informatie komt uit belangrijke literatuur rond partnergeweld : De Aanpak van Transact, Intieme Oorlog van Justine Van Lawick en Martine Groen, en Handelen bij mishandeling- een handleiding voor hulpverleners bij geweld in de relatie van Transact. We kozen er expliciet voor om dit werkstuk te maken op basis van reeds bestaande literatuur, omdat hierin de werkbaarheid van de methodieken en instrumenten reeds werd bewezen. Waar nodig werd dit verder aangevuld met vormingsmateriaal (o.a. uit de gegeven vorming in de betrokken CAW s). Dit werkstuk heeft als opzet een aantal concrete handvatten aan te reiken rond partnergeweld. We hebben zeker niet de bedoeling om volledig te zijn. Dat is immers een onmogelijke opdracht. Wel hebben we getracht een aantal belangrijke methodieken te beschrijven voor de hulpverleners in een eerste lijnsdienst. Tot slot zijn we er ons van bewust dat de manier waarop we zaken beschrijven in dit werkstuk in de realiteit zelden zo perfect verlopen. De realiteit is immers altijd zoveel complexer. We proberen waar mogelijk te nuanceren, o.a. via het formuleren van aandachtspunten. Werken met partnergeweld (en dit geldt ook voor andere thema s in de hulpverlening) vraagt naast methodieken en instrumenten een grote portie flexibiliteit en ervaring. De aangereikte methodieken moeten telkens opnieuw op maat vertaald worden naar de concrete cliëntsituaties. Dit is een proces van vallen en opstaan, elke hulpverlener zal, vanuit de persoon die hij is, met de bagage en ervaring die hij heeft, op zoek moeten gaan naar het gepaste antwoord op de vraag van de cliënt die voor hem zit. In die zin beseffen we terdege dat dit werkstuk MAAR een hulpmiddel is. En willen we dat dit werkstuk rendeert, dan zal er geïnvesteerd moeten worden in training van hulpverleners. Aan de slag! April 2008 Deel 1 - Pag. 5

8 4. Onthaal: met welke verwachtingen komt een cliënt binnen in een CAW? De verwachtingen t.a.v. de hulpverlening m.b.t. geweld kunnen erg verschillen per doelgroep: een slachtoffer kan andere verwachtingen hebben t.a.v. de hulpverlening dan een pleger. Soms zijn de verwachtingen van de cliënt niet altijd even duidelijk. We zetten hier de verschillende mogelijkheden op een rij: onduidelijke hulpvraag, hulpvragen van een volwassen slachtoffer, een pleger, een koppel en een jongere Er is geen duidelijke hulpvraag Cliënten komen niet altijd met een duidelijke hulpverleningsvraag bij ons toe. Soms weten ze niet goed waarom ze komen, komen ze met een praktische vraag of worden ze gestuurd door anderen. Bij partnergeweld is dit vaak het geval, en dit bij alle doelgroepen die geconfronteerd worden met geweld (slachtoffers, plegers, ). Het is belangrijk hier in het onthaal rekening mee te houden, zodat je weet hoe je deze hulpverleningsvraag kunt activeren. ACHTERGRONDINFORMATIE: Werken met onduidelijke hulpvraag? (deel 2-pag 32) Signalen van partnergeweld (deel 2-pag 35) 4.2. Hulpvraag van het volwassen slachtoffer van partnergeweld Volwassen slachtoffers hebben verschillende hulpverleningsvragen. Afhankelijk van deze hulpvraag zijn er specifieke methodieken nodig. We lichten deze hieronder toe. Slachtoffer wil over het geweld praten HULPVRAGEN: PAK DE SIGNALEN VAN GEWELD OP. PRAAT MET MIJ OVER WAT MIJ OVERKOMT EN WAT IK KAN DOEN. HELP MIJ HET GEWELD TE STOPPEN. AANDACHTSPUNTEN: BASIS SLACHTOFFER: ACHTERGRONDINFORMATIE: Geweldspiraal (deel 2-pag 4) Gevolgen van partnergeweld (deel 2-pag 8) Signalen van geweld (deel 2-pag 35) Typologie van slachtoffers en plegers van partnergeweld (deel 2-pag 39) ERKENNING GEVEN: Slachtoffers praten vaak voor het eerst over geweld. Ze zijn DAN ook opgelucht eindelijk te kunnen praten over geweld, het lucht op. Sommige slachtoffers schrijven hun ervaringen op. In een opvangcentrum ligt de problematiek van geweld vaak vanaf het begin van de begeleiding op tafel. Slachtoffers praten vaak voor de eerste keer over het geweld en erkenning geven is een belangrijk element om tot vertrouwen te komen. MEERZIJDIGE PARTIJDIGHEID: METHODIEKEN: Bespreekbaar stellen en ontrafelen van geweld (deel 2-pag 50) Werken rond geweldspiraal (deel 2-pag 60) Werken rond veiligheid (deel 2-pag 54) Juridische mogelijkheden overlopen (nog niet volledig) (deel 2-pag 10) Meerzijdige partijdigheid houdt in dat de belangen van alle betrokkenen even sterk. meewegen. Het betekent niet per se dat alle belangen ook even sterk behartigd worden. Aan de slag! April 2008 Deel 1 - Pag. 6

9 In deze eerste fase is het nodig, maar zeker niet gemakkelijk om de openheid te behouden om vanuit een meerzijdige partijdigheid, samen met de partner rond geweld te werken. AANKLAMPENDE HULPVERLENING: Soms ervaart het slachtoffer de situatie niet als onveilig, terwijl de hulpverlener deze objectief gezien wel onveilig vindt. Het is dan onze taak als hulpverlener om onze beleving hierover te benoemen. Deze veiligheid moet met de cliënt besproken worden, en zoveel mogelijk gegarandeerd worden. VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN: Er moet met een slachtoffer van bij het onthaal al gewerkt worden rond het opnemen van verantwoordelijkheid van eigen veiligheid en deze van eventuele kinderen. Dit wil niet zeggen dat dit op een beschuldigende manier moet gebeuren (het slachtoffer draagt geen verantwoordelijkheid rond het plegen van geweld), maar dat het veiligheidsaspect wel uitvoerig moet bekeken worden, en dat er samen met het slachtoffer moet nagegaan worden waar deze veiligheid kan ingebouwd worden. Slachtoffer wil bij partner blijven HULPVRAGEN: HELP MIJ HET GEWELD TE STOPPEN HELP MIJ DE CIRKEL TE DOORBREKEN MET BEHOUD VAN MIJN RELATIE GEEF MIJ (EN DE KINDEREN) BESCHERMING BASIS SLACHTOFFER, AANGEVULD MET: METHODIEK: Motiveringsgesprekken om anderen te betrekken bij individuele gesprekken (deel 2-pag 73) AANDACHTSPUNTEN: GESPREK MET BEIDE PARTIJEN: Na een geweldpleging beloven en geloven plegers vaak geen geweld meer te gebruiken. Alleen deze belofte is vaak niet voldoende. Als het slachtoffer naar aanleiding van beloftes bij de partner wil blijven of terug wil, moet er zeker getracht worden nog gesprekken met beiden op te starten. Afspraken kunnen gemaakt worden en eventueel op papier meegegeven worden. In de bijlage worden indicaties en tegenindicaties voor het betrekken van derden bij een individuele begeleiding besproken. VEILIGHEID BESPREKEN VEILIGHEID VAN DE KINDEREN BESPREKEN: Als het slachtoffer terugkeert naar een onveilige situatie voor haar kinderen, moet dit besproken worden met het slachtoffer. Ook getuige zijn van geweld heeft immers gevolgen voor de kinderen. Aan de slag! April 2008 Deel 1 - Pag. 7

10 Dit kan een te gebruiken argument zijn indien deze terug wil keren naar de pleger. Hier heeft de dienst in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor het belang van de kinderen kiezen, en dit zo bespreekbaar te stellen met de ouders. Slachtoffer wil (tijdelijk) weg bij zijn/haar partner HULPVRAGEN: IK WIL EEN TIME OUT EN ZELF (TIJDELIJK) HET HUIS UIT IK WIL VEILIGHEID, DAN WEL BESCHERMING, DAN WEL WEG IK WIL DAT HIJ/ZIJ HET HUIS UITGAAT, DAN WEL WEGBLIJFT IK WIL EEN EIGEN LEVEN ZONDER ANGST OPBOUWEN BASIS SLACHTOFFER, AANGEVULD MET: METHODIEK: Actuele contact van het slachtoffer met de pleger (deel 2-pag 75) INSTRUMENT: Besluit over de relatie (deel 2-pag 98) AANDACHTSPUNT: MEERZIJDIGE PARTIJDIGHEID: De beslissing om al dan niet bij de partner te blijven is vaak een momentopname, het beslissingsproces verloopt niet rechtlijnig: cliënt komt soms terug op eerdere beslissingen, keert soms terug zonder overleg met de hulpverlener, neemt zelf contact op met de pleger, Hoe duidelijker de consequenties worden van de keuze om de partner te verlaten, hoe onzekerder het slachtoffer vaak wordt over deze keuze. Slachtoffer loopt levensgevaar HULPVRAGEN: GEEF MIJ BESCHERMING EN EEN VEILIGE PLEK OM TE WONEN AANDACHTSPUNTEN: VEILIGHEID BESPREKEN: Bij deze cliënten is het uitermate belangrijk het veiligheidsaspect zorgvuldig en grondig door te nemen. ACHTERGRONDINFORMATIE: Routekaart IFG (deel 2-pag 22) Procedure gevaar voor integriteit (sectortekst deel 2-pag 19, toegepast per CAW) Slachtoffer doorverwijzen naar Vluchthuis, politie en/of motiveren te verhuizen naar een andere stad. ACTIE ONDERNEMEN: Op basis van wat er besproken werd m.b.t. de veiligheid onderneemt het slachtoffer en/of de hulpverlener de nodige stappen. Juridische mogelijkheden bespreken hoort hier zeker bij. Het slachtoffer voldoende ondersteunen en inschatten wat zijn of haar mogelijkheden zijn is hierbij zeer belangrijk. Aan de slag! April 2008 Deel 1 - Pag. 8

11 Slachtoffer wordt achtervolgd door zijn/haar (ex-) partner of zijn/haar familieleden (stalking) HULPVRAGEN: HOE BEWANDEL IK DE JURIDISCHE WEGEN OM HET STALKEN TE STOPPEN? HOE KAN IK DOOR EEN VERANDERENDE OPSTELLING BIJDRAGEN AAN HET STOPPEN VAN STALKEN? METHODIEKEN: Werken rond veiligheid (deel 2-pag 54) Werken rond stalking (deel 2-pag 77) HELP MIJ BIJ HET STOPPEN VAN STALKEN. Slachtoffer blijft de gevolgen ondervinden van relationeel geweld in het verleden HULPVRAGEN: HELP MIJ HET RELATIONEEL GEWELD IN HET VERLEDEN TE VERWERKEN. Slachtoffer intern of extern doorverwijzen naar dienst die rond verwerkingproblematiek werkt, binnen een CAW of naar CGGZ Hulpvragen van de pleger van partnergeweld Pleger wil over het geweld praten HULPVRAGEN: PAK DE SIGNALEN VAN GEWELD OP. PRAAT MET MIJ OVER WAT MIJ OVERKOMT EN WAT IK KAN DOEN. HELP MIJ HET GEWELD TE STOPPEN. AANDACHTSPUNTEN: BASIS PLEGER: ACHTERGRONDINFORMATIE: Gevolgen van partnergeweld (deel 2-pag 8) Signalen van geweld (deel 2-pag 35) Geweldspiraal (deel 2-pag 4) Typologie van slachtoffers en plegers van partnergeweld (deel 2-pag 39) VEROORDEEL HET GEWELD MAAR NIET DE PERSOON: Het is belangrijk duidelijk te zijn dat geweld niet kan. Anderzijds is het hierbij belangrijk het geweld, maar niet de pleger te veroordelen (wel het gedrag, niet de persoon). BESPREKEN VAN VEILIGHEID: Het is belangrijk ook met de pleger te bespreken wat de veiligheidssituatie is, en hoe hij of zij deze kan verbeteren. DE HULP IS GEVRAAGD OF AANVAARD: METHODIEKEN: Bespreekbaar stellen en ontrafelen van geweld (deel 2-pag 50) Werken rond geweldspiraal (deel 2-pag 60) Werken rond veiligheid (deel 2-pag 54) Diagnostische gesprekken (deel 2-pag 49) Er kan maar met een cliënt gewerkt worden als hij minstens de hulpverlening aanvaard. Bovendien moet er in voldoende mate verantwoordelijkheid opgenomen worden voor het geweld. MEERZIJDIGE PARTIJDIGHEID: Ook deze individuele gesprekken moeten vanuit de meerzijdige partijdigheid gevoerd worden, waarin niemand veroordeeld wordt. Aan de slag! April 2008 Deel 1 - Pag. 9

12 Pleger wil bij partner blijven HULPVRAGEN: HELP MIJ HET GEWELD TE STOPPEN. HELP MIJ DE CIRKEL TE DOORBREKEN MET BEHOUD VAN MIJN RELATIE. BASIS PLEGER, AANGEVULD MET: METHODIEKEN: Opbouw van kwaadheid (deel 2-pag 61) Motiveringsgesprekken om anderen te betrekken bij individuele gesprekken (deel 2-pag 73) Pleger doorverwijzen naar dienst die werkt rond stalking en verwerking, binnen CAW of CGGZ. Slachtoffer is weg bij pleger, maar pleger kan dit niet accepteren HULPVRAGEN: HELP ME DE CIRKEL TE DOORBREKEN. HELP ME BIJ HET VERWERKEN VAN DEZE SCHEIDING. Pleger is weg bij slachtoffer, maar slachtoffer kan dit niet accepteren en blijft contact met pleger onderhouden tot deze terug komt HULPVRAGEN: HELP ME MET DEZE SITUATIE OM TE GAAN. HELP ME MIJN PARTNER TE MOTIVEREN OM MEE IN HULPVERLENINGSPROCES TE STAPPEN Hulpvragen van het koppel m.b.t. partnergeweld Koppel wil bij elkaar blijven HULPVRAGEN: HELP ONS HET GEWELD TE STOPPEN. HELP ONS DE CIRKEL TE DOORBREKEN MET BEHOUD VAN MIJN RELATIE. WERK MET ONS AAN BESCHERMING (VAN ONSZELF EN DE KINDEREN). BASIS KOPPEL: ACHTERGRONDINFORMATIE: Signalen van geweld (deel 2-pag 35) Geweldspiraal (deel 2-pag 4) Relatietypologieën bij partnergeweld (deel 2-pag 43) AANDACHTSPUNTEN: Veiligheid bespreken Voldoende aandacht besteden aan de kinderen METHODIEKEN: Bespreekbaar stellen en ontrafelen van geweld (deel 2-pag 50) Time out (deel 2-pag 64) Werken rond geweldspiraal (deel 2-pag 60) Aan de slag! April 2008 Deel 1 - Pag. 10

13 Koppel wil nagaan of ze bij elkaar willen blijven HULPVRAGEN: KLAAR MET ONS UIT OF WE BIJ ELKAAR WILLEN BLIJVEN OF NIET. HELP ONS HET GEWELD TE STOPPEN. HELP ONS DE CIRKEL TE DOORBREKEN. WERK MET ONS AAN BESCHERMING (VAN ONSZELF EN DE KINDEREN). BASIS KOPPEL, AANGEVULD MET: INSTRUMENT: Besluit over de relatie (deel 2-pag 98) METHODIEK: Continuering van het ouderschap (deel 2-pag 71) Doorverwijzen naar diensten die werkt rond relatiebegeleiding en -middeling (eventueel in een CAW) Koppel wil scheiden, maar zonder verdere conflicten HULPVRAGEN: HELP ONS HET GEWELD STOPPEN. HELP ONS DE CIRKEL TE DOORBREKEN. Doorverwijzen naar dienst die scheidingsbemiddeling aanbiedt (eventueel in een CAW) WERK MET ONS AAN CONSTRUCTIEVE AFSPRAKEN, OOK M.B.T. DE KINDEREN Hulpvragen van de jongere rond partnergeweld Jongere wil over geweld praten HULPVRAGEN: PAK DE SIGNALEN VAN GEWELD OP. PRAAT MET MIJ OVER WAT MIJ OVERKOMT EN WAT IK KAN DOEN. HELP MIJ HET GEWELD TE STOPPEN. IK WIL EROVER PRATEN MAAR IK WIL NIET DAT JE ACTIE ONDERNEEMT NAAR ANDERE GEZINSLEDEN. AANDACHTSPUNT: ACHTERGRONDINFORMATIE: Signalen van geweld (deel 2-pag 35) Geweldspiraal (deel 2-pag 4) METHODIEKEN: Bespreekbaar stellen en ontrafelen van geweld (deel 2-pag 50) Werken rond veiligheid (deel 2-pag. 54) LOYALITEITEN: Met een jongere werken rond geweld betekent voldoende oog hebben voor loyaliteiten. Dit is bij IFG sowieso sterk aanwezig, maar bij deze doelgroep moet er voldoende aandacht besteedt worden aan de loyaliteiten die ze t.a.v. de verschillende gezinsleden hebben. Aan de slag! April 2008 Deel 1 - Pag. 11

14 Jongere wil (tijdelijk) weg bij de ouders HULPVRAGEN: IK WIL EEN TIME OUT EN ZELF HET HUIS UIT. IK WIL VEILIGHEID, DAN WEL BESCHERMING, DAN WEL WEG. IK WIL EEN EIGEN LEVEN ZONDER ANGST OPBOUWEN. Jongere kent vriend(in) die betrokken is bij partnergeweld HULPVRAGEN: PRAAT MET MIJ OVER WAT ER GEBEURT EN WAT IK KAN DOEN. HELP MIJ HET GEWELD TE STOPPEN. Aan de slag! April 2008 Deel 1 - Pag. 12

15 5. Hoe cliënten begeleiden rond partnergeweld binnen de context van een CAW? In dit onderdeel bespreken we de doelstellingen die aan bod kunnen komen bij het begeleiden van cliënten rond partnergeweld. De begeleiding bouwt verder op stappen gezet binnen onthaal. Dit betekent niet dat de achtergrondinformatie, methodieken en instrumenten die tijdens onthaal gebruikt worden niet als inspiratie kunnen dienen bij het begeleidingswerk. We bespreken achtereenvolgens het begeleiden van een volwassen slachtoffer, een pleger, kind en een koppel/gezin Individueel begeleiden van een volwassen slachtoffer Individueel begeleiden van een volwassen slachtoffer SYSTEMATISEREN VAN DE BEGELEIDING Een effectief middel om de in de hulpverlening opgedane inzichten en ervaringen bij de cliënt beter te laten beklijven, is het bijhouden van een werkmap. Een werkmap geeft de cliënt een duidelijk overzicht van waar hij/zij in de hulpverlening mee bezig is en welke vorderingen worden gemaakt. De werkmap biedt eveneens een goede en handige bewaarplaats voor het actieplan van het slachtoffer. Daarmee heeft het de functie van hulpverleningsagenda. METHODIEKEN: Werkplan maken (deel 2-pag 76) BASISINZICHT VERWERVEN IN EIGEN TRAUMATISERING AANDACHTSPUNTEN: ERKENNING GEVEN: Voor je met een slachtoffer kan werken rond veiligheid en andere thema s is het nodig het slachtoffer te erkennen in de benadeling die hij of zij ondervonden heeft. MEERZIJDIGE PARTIJDIGHEID VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN VOOR EIGEN VEILIGHEID EN (WAAR KINDEREN ZIJN) DE VEILIGHEID VAN KINDEREN AANDACHTSPUNT: ACHTERGRONDINFORMATIE: Gevolgen voor volwassen slachtoffer (deel 2- pag 9) METHODIEKEN: Ideeën van de cliënt over de relatie (deel 2- pag 78) Doorverwijzen naar een therapeut kan bij een lange geschiedenis van verschillende traumatiserende situaties mogelijkheden zijn (vb. naar een afdeling in CAW of CGGZ) METHODIEKEN: Werken rond veiligheid (deel 2-pag 54) Werken rond stalking (deel 2-pag 77) Duidelijke boodschap bij deze doelstelling is dat het slachtoffer verantwoordelijk is voor bewaken van de veiligheid (en die van kinderen), niet voor geweldpleging. Aan de slag! April 2008 Deel 1 - Pag. 13

16 BASISINZICHT VERWERVEN IN HET EIGEN AANDEEL IN DE SITUATIE METHODIEKEN: Patronen van partnerkeuze (deel 2-pag 80) Opbouw van kwaadheid (deel 2-pag 61) ORIËNTATIE KRIJGEN OP SITUATIE EN MOGELIJKHEDEN ACHTERGRONDINFORMATIE: Geweldspiraal bij partnergeweld (deel 2-pag 4) METHODIEKEN: Werken rond geweldspiraal (deel 2-pag 60) INSTRUMENTEN: Helende brieven (deel 2-pag 120) Screeninstrument rond afhankelijkheid (deel 2-pag 106) Kwaliteitenspel (deel 2-pag 112) BESPREKEN VAN DE INVLOED VAN GEWELD OP DE KINDEREN De problematiek van partnergeweld heeft grote implicaties voor de kinderen uit de betrokken relatie en voor beide partners, m.n. voor de mishandelde partner die de veiligheid en het welzijn van die kinderen wil garanderen. Zowel wanneer de relatie opnieuw wordt hervat als wanneer één van beide of beide partners beslissen om uit elkaar te gaan is het bespreken van de verantwoordelijkheid rond het geweld, en het komen tot concrete afspraken om verder geweld te voorkomen nodig. Hierin nemen beide ouders hun verantwoordelijkheid als ouders naar de kinderen (opnieuw) in WERKEN AAN ONDERLIGGENDE PATRONEN M.B.T. GEWELD ACHTERGRONDINFORMATIE: Gevolgen voor kinderen als getuige van geweld (deel 2-pag 8) Patronen in het betrekken van derden, waaronder kinderen in het conflict (deel 2- pag 47) METHODIEKEN: Aandacht voor kinderen in de begeleiding (deel 2-pag 66) Continuering van het ouderschap (deel 2-pag 71) INSTRUMENTEN: Zelfbeeld herstellen (deel 2-pag 101) Doorverwijzen naar een therapeut kan bij een lange geschiedenis van verschillende traumatiserende situaties mogelijkheden zijn (vb. naar een afdeling in CAW of CGGZ) Aan de slag! April 2008 Deel 1 - Pag. 14

17 (VOORLOPIGE) BESLISSING NEMEN OVER HET AL DAN NIET CONTINUEREN VAN DE RELATIE Een groot deel van de slachtoffers in Vrouwenopvangcentra onderhoudt contacten met de (ex-)partner vb via GSM, door af te spreken met elkaar te schrijven, door elkaar via vrienden of familieleden boodschappen door te geven, METHODIEKEN: Actuele contact van het slachtoffer met de (ex-)partner In de meeste gevallen houden de slachtoffers die contact onderhouden met hun (ex-)partner dit contact geheim voor de hulpverlening. Zij vrezen dat als dit contact hun hulpverlening ter orde komt, zij met hun problematiek niet meer serieus zullen worden genomen of dat zij uit de opvangvoorziening zullen moeten vertrekken. Het op directe, open wijze bespreken van dit contact is dan ook vnl. binnen de residentiële setting aan de orde, en een te bespreken thema tijdens de begeleiding. AANDACHTSPUNTEN: GESPREK MET BEIDE PARTIJEN: In deze gesprekken kan nagegaan worden of het koppel al dan niet de relatie wil continueren. Slachtoffers willen wanneer ze weg zijn bij de partner vaak rustig de tijd om na te gaan wat ze willen en hoe ze hieraan willen werken. Vaak is het ook zo dat, als slachtoffers een besluit hebben genomen om hun partner te verlaten, daar vele malen op terugkomen. Ook slachtoffers die beslist hebben hun relatie te continueren, komen herhaaldelijk op hun besluit terug omdat de situatie in hun relatie hen wederom te machtig wordt en/of omdat hun perspectief op verbetering weer verdwijnt. Er moet via de begeleiding ruimte geboden worden om te kunnen twijfelen en van gedachten te veranderen. De houding en visie van de begeleiding is hier mee bepalend. METHODIEKEN: Motiveringsgesprekken om anderen te betrekken (deel 2-pag 73) INSTRUMENT: Besluit over de relatie (deel 2-pag 98) 5.2. Individueel begeleiden van een pleger Individueel begeleiden van een pleger SYSTEMATISEREN VAN DE BEGELEIDING METHODIEKEN: Werkplan maken (deel 2-pag 76) VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN VOOR VEILIGHEID SLACHTOFFER EN EV. VEILIGHEID VAN KINDEREN METHODIEKEN: Werken rond veiligheid (deel 2-pag 54) AANDACHTSPUNT: Het is belangrijk ook met de pleger te bespreken wat de veiligheidssituatie is, en hoe hij of zij deze kan verbeteren. Aan de slag! April 2008 Deel 1 - Pag. 15

Hulp verlenen aan het gezin

Hulp verlenen aan het gezin Drs. Meta Flikweert Dr. Katinka Lünnemann Hulp verlenen aan het gezin Literatuurstudie naar systeemgerichte benadering in geval van huiselijk geweld Februari 2003 Inhoud 1 Inleiding en opzet literatuurstudie

Nadere informatie

beleidsdossier Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld

beleidsdossier Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld beleidsdossier Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld Klopt dit nu? 6 jaar werken rond familiaal geweld Inhoudstafel 1. Twee kantelmomenten 6 1.1 Wat is familiaal geweld?... 6 1.2 Hoe vaak

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

Kinderen en partnergeweld: wat nu? Methodisch kader

Kinderen en partnergeweld: wat nu? Methodisch kader Kinderen en partnergeweld: wat nu? Methodisch kader COLOFON Methodische kaders van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk willen de praktijkwerkers handvaten aanreiken om kwaliteitsvol met de cliënt aan het

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen.

Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel misbruikte mannen. Barbara van de Pol Christelijke Hogeschool Windesheim Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Mei 2002 Een scriptie over de functie van het algemeen maatschappelijk werk, in de hulpverlening aan seksueel

Nadere informatie

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Sterk Methodiekbeschrijving Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Blijf Groep, september 2009 Colofon Deze methodiekbeschrijving is een uitgave van Blijf Groep. Blijf Groep biedt, coördineert

Nadere informatie

HANDREIKING 18 WERKEN MET OUDERS EN HET GEZINSSYSTEEM. Inhoud van deze handreiking. 1 Theorie

HANDREIKING 18 WERKEN MET OUDERS EN HET GEZINSSYSTEEM. Inhoud van deze handreiking. 1 Theorie HANDREIKING 18 WERKEN MET OUDERS EN HET GEZINSSYSTEEM Inhoud van deze handreiking 1 Theorie 1.1 Samenhang van het delictgedrag, de opvoeding en het gezin: inventarisatie met het LIJ 1.2 Basisbegrippen

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

1 e jaar Bachelor Maatschappelijke Veiligheid

1 e jaar Bachelor Maatschappelijke Veiligheid Vives Sociaal-Agogisch Werk Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk Academiejaar: 2014-2015 Projectbegeleider: Alan Veys Groep 7 1 e jaar Bachelor Maatschappelijke Veiligheid Boyen Cedric Braeckman Guylian

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst

Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst Anja Veldboer Universiteit Twente Begeleiders: Ernst Bohlmeijer Stans Drossaert Henk Bakker (Mediant) 21 Januari 2009, Hengelo

Nadere informatie

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Internationaal congres NVR in Antwerpen op 29 en 30 maart 2012. Voorstelling Ouderavonden NVR voor ouders in Ter Wende. 1.

Internationaal congres NVR in Antwerpen op 29 en 30 maart 2012. Voorstelling Ouderavonden NVR voor ouders in Ter Wende. 1. Internationaal congres NVR in Antwerpen op 29 en 30 maart 2012 Voorstelling Ouderavonden NVR voor ouders in Ter Wende 1. Ter wende Ter Wende is een residentiële voorziening voor observatie en behandeling

Nadere informatie

Alcohol heeft een (harde) hand in partnergeweld.

Alcohol heeft een (harde) hand in partnergeweld. Alcohol heeft een (harde) hand in partnergeweld. Alcohol heeft een (harde) hand in partnergeweld. Inhoud: p3... Voorwoord p4... Wat is partnergeweld? p5... Hoe vaak komt het voor? p5... Enkele clichés

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg. HiPP. Zorgdragen voor de mantelzorgers in palliatieve zorg

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg. HiPP. Zorgdragen voor de mantelzorgers in palliatieve zorg Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HiPP Zorgdragen voor de mantelzorgers in palliatieve zorg Afdeling Kwaliteitsbevordering Domus Medica vzw- Commissie Zorg voor het Levenseinde HIPP-project

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

Jongeren en druggebruik

Jongeren en druggebruik Jongeren en druggebruik een leidraad voor ouders Voorwoord Ouders - en ook andere opvoeders - zijn als de dood voor "drugs". Blijkbaar zorgt dit thema, door hun bezorgdheid en liefde voor opgroeiende kinderen,

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Aanpak en preventie van huiselijk geweld Een handreiking voor GGD'en

Aanpak en preventie van huiselijk geweld Een handreiking voor GGD'en Aanpak en preventie van huiselijk geweld Een handreiking voor GGD'en GGD Nederland, januari 2005 Colofon Aanpak en preventie van huiselijk geweld, een handreiking voor GGD'en Tekst: Remy Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Seksualiteit zonder zorgen Een hulpmiddel bij het geven van voorlichting aan mensen met een verstandelijke beperking

Seksualiteit zonder zorgen Een hulpmiddel bij het geven van voorlichting aan mensen met een verstandelijke beperking 2010 Seksualiteit zonder zorgen Een hulpmiddel bij het geven van voorlichting aan mensen met een verstandelijke beperking Charlotte van der Mark & Wim Dunsbergen Christelijke Hogeschool Ede 17-6-2010 Colofon

Nadere informatie

De kleine dingen die je doet. 13 lichte interventies van de sociaal werker

De kleine dingen die je doet. 13 lichte interventies van de sociaal werker De kleine dingen die je doet 13 lichte interventies van de sociaal werker Auteurs: Sonja Liefhebber, Corrie van Dam en Maaike Kluft Eindredactie: Mariëtte Hermans Illustraties: Roger Klaassen Vormgeving:

Nadere informatie

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Gezin in Balans Terug in het gezin en terug in de samenleving Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Waar werkt Gezin

Nadere informatie