Stichting Kind en Brandwond gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de jaarrekening 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Kind en Brandwond gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de jaarrekening 2011"

Transcriptie

1 Stichting Kind en Brandwond gevestigd te Beverwijk Rapport inzake de jaarrekening 2011

2 Inhoud Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Opdracht 1.2 Informatie over de Stichting 1.3 Bestuursverslag Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen van de jaarrekening - Toelichting op de balans. Toelichting op de staat van baten en lasten Overige gegevens Controleverklaring Ondertekening bestuursleden Bijlagen Specificatie eenmalige giften 2011 Begroting S 26 Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk

3 (} DE H([)GE WAERDER Stichting Kind en Brandwond p/a Creuaberglaan 37b 1943 NS BEVERWUK Haarlem: 9 oktober 2012 Referentie: CW Icdvlmhsl45587 Onderwerp: De l-iooie Waerder Accountants Oe Hoore WIerder Be..erwijk B.V. R.obert Kochban Postbus r BR Hnrltm Telefoon (023) Telefu (023) Sl www dehoocewjerder.nl KvK l<!o Geachte bestuursleden l Hierdoor brengen wij u verslag uit inzake de door ons verrichte werkzaamheden betreffende het verslagjaar Opdracht De controleverklaring is opgenomen in het financieel verslag onder de "overige gegevens". 1.2 Informatie over de Stichting Oprichting De Stichting is opgericht per 10 mei 1990 ten overstaan van notaris mr. B.M.A. Batenburg te Beverwijk l voor onbepaalde tijd. Informatie over de stichting Doelstelling De Stichting heeft ten doel: De bevordering van de wetenschap ten aanzien van de behandeling van kinderen met brandwonden en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het leggen van nationale en internationale contacten, het opzetten, begeleiden en uitvoeren van projecten, eveneens in nationaal en Internationaal verband en het bevorderen van kennisoverdracht, alles in de ruimste zin des woords. Bestuur Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden, van wie één steeds de Medisch Coördinator van het Brandwondencentrum te Beverwijk is. Het aantal leden wordt ~met inachtneming van het in de vorige zin bepaa[de~ door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. 2 Brengt de zaak verder

4 Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het en ige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s), waarbij zorg wordt gedragen dat van de bestuursleden te allen tijde de meerderheid direct bij de brandwondenzorg is betrokken. Mocht(en) er in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7 van de statuten. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. De Stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur bestaat op 31 december 2011 uit: Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris Penningmeester Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid De heer drs. A.F.P.M. Vloemans De heer J. Blik Mevrouw E. van Unen De heer A.CJ.P. Hienkens Mevrouw A. van de Steenoven Mevrouw C.G.M. Opdam De heer J.K. Zuiker Stichting Ki nd en Brandwond te Beverwij k 3

5 1.3 Bestuursverslag 2011 Statutaire naam: Stichting Kind en Brandwond, gevestigd te Beverwijk. Doelstelling: De bevordering van de wetenschap ten aanzien van de behandeling van kinderen met brandwonden en al hetgeen daarmee rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Activiteiten van de Stichting De stichting ondersteunt de (na-)behandeling van kinderen met brandwonden (littekens) die niet in het regulaire medische circuit wordt gegeven. De volgende activiteiten vinden jaarlijks plaats: Drie maal per jaar wordt een vakantieweek georganiseerd voor kinderen met littekens na brandwonden. Drie leeftijdscategorieën worden onderscheiden, waarbij de begeleidende staf en het programma optimaal zijn aangepast aan de leeftijd van het kind. Bij deze vakantieweken ligt de nadruk op lotgenotencontact, verleggen van grenzen en accepteren van littekens. Eenmaal per jaar vindt een gezinsdag plaats, in een dierentuin of evenementenpark, waarbij ouders, kinderen met brandwonden en hun broertjes en zusjes bijeenkomen. Vooral voor de ouders staat het contact met andere ouders voorop, ook kunnen zij eenvoudig in contact komen met de op de gezinsdag aanwezige behandelaars van verscheidene disciplines in de brandwondenzorg. Oe broertjes en zusjes van de brandwonden patiënt jes, die vaak wat op de achtergrond zijn gebleven, worden ook in het zonnetje gezet. samen met de Nederlandse Brandwonden Stichting bestaat het project "Lekker Leuk Logeren", Geselecteerde gezinnen wordt een lang weekend aangeboden, waarbij de ouders en de kinderen een gescheiden programma wordt aangeboden. Onderling contact van ouders staat op de voorgrond, daarnaast is er voor de kinderen een uitgebreid programma in een evenementen park. De drie brandwondencentra in Nederland krijgen jaarlijks een geldbedrag tot hun beschikking om spelmateriaal voor hun opgenomen kinderen aan te schaffen. Op deze manier kan defect spelmateriaal direct worden aangevuld. Ook Is dit geld bestemd voor speciaal spelmateriaal voor kinderen met brandwonden. Er wordt een Kinder-Informatie-Dossier ontwikkeld. Het kinderinformatie dossier biedt informatie over (brandwond-)behandeling gericht op de leeftijdsgroep van de kinderen. Kinderen in de brandwondencentra krijgen het dossier uitgereikt. Ze nemen het dossier mee tijdens hun hele behandeling. Jaarlijks is er een beperkt budget om te gebruiken voor buitenlandse projecten die gericht zijn op het behandelen van kinderen met brandwonden. Zoals ondersteuning van projecten van Interplast of een kinderbrandwondencentrum in Oeganda, Het Kiwanishuis Beverwijk wordt jaarlijks (tot 2014) voor een vast bedrag financieel ondersteund. Daarnaast is er een aantal projecten om de uitvoering van en de controle op projecten die worden uitgevoerd te ondersteunen. Een deel van de staf van de vakantieweken wordt jaarlijks getraind in het omgaan met kinderen met gedragsstoornissen. Financiële positie De stichting heeft vooral inkomsten uit incidentele giften, donaties en rente, Evenals in 2010 blijven de inkomsten achter bij de uitgaven. Er zijn nog wel voldoende financiële middelen om de Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 4

6 activiteiten uit te kunnen voeren, dankzij de in de afgelopen jaren opgebouwde financiële reserves, de lage overheadkosten en soberheid bij alle bestedingen. Bestuurssamenstelling in 2011: Voorzitter: Secreta ris: Penningmeester: Vice-voorzitter: Bestuurslid: Bestuurslid: Bestuurslid: Drs. A.F.P.M. Vloemans, medisch manager Brandwondencentrum, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk Mw. E. van Unen, stafmedewerker, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk Dhr. A.C.l.P. Hienkens, hoofd Bedrijfsbureau HOC Media Dhr. l.l. Blik, hoofdverpleegkundige Brandwondencentrum Groningen Mw. A. v an de Steenoven, kinderverpleegkundige Brandwondencentrum, Maasstadziekenhuis Rotterdam Mw. C.G.M. Opdam, voormalig verpleegkundige en hoofd afdeling Inkoop van het Rode Kruis Ziekenhuis Dhr. l.k. Zuiker, pedagogisch medewerker Brandwondencentrum, Martiniziekenhuis Groningen De bestuurstermijn van Jos Vloemans en Tlneke Obdam liepen dit jaar conform de statuten af. Jas Vloemans was beschikbaar voor een nieuwe termijn en is tijdens de bestuursvergadering van 30 mei unaniem herkozen voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Tineke Obdam was niet langer beschikbaar en is afgetreden. Samenst elling adviesraad in 2011 Dhr. T. van Trier, plastisch-chirurg, Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk; mw, A. Akkermans, sectorhoofd Martiniziekenhuis Groningen; dhr. J. Dokter, medisch coördinator Brandwondencentrum, Maasstadziekenhuis Rotterdam; mw, E, van Egmond, contactpersoon Vereniging van Mensen met Brandwonden; mw. J. Walstra, orthopedagoog bij de vakgroep kinderen jeugdpsychologie van het Maasstadziekenhuis te Rotterdam. In 2011 is het bestuur acht maal bij elkaar gekomen, op 10 oktober vond de vergadering plaats met de adviesraad, Bestuursvergadering op 17 januari 2011 Dankzij een aantal giften aan het eind van 2010 is de begroting met betrekking tot de giften toch bijna gehaald. De begroting 2011 is besproken, op een aantal posten zijn bezuinigingen doorgevoerd en de begroting is vastgesteld. Afrekeningen van de vakantieweken zijn geaccordeerd. Er is afgesproken dat zowel de coördinator als de werkgroepvoorzitter/verantwoordelijk bestuurslid hiervoor moet tekenen, Bestuursvergadering op 7 m aart 2011 Vanuit de werkgroep Projecten wordt gemeld dat de Nederlandse Brandwondenstichting (NBS) in het najaar een contactdag heeft kort na de gezinsdag van de Stichting Kind en Brandwond. Ondanks een andere opzet van de beide dagen, zullen een aantal gezinnen een keuze maken tussen beide dagen, Voor beide stichtingen is dit niet gunstig. Dit is de aanleiding om een samenwerking met de NBS te bespreken. De financiële steun aan het Kiwanishuis Beverwijk zal in 2014 in de huidige vorm ophouden te bestaan. Dit zal worden bespreken met een aantal leden van Kiwanis Nederland. Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 5

7 Bestuursvergadering op 4 april 2011 Mevrouw Opdam geeft aan niet langer in staat te zijn de werkgroep PR te leiden en besluit ook geen deel meer uit te zullen maken van de werkgroep. Er zal gezocht worden naar een nieuwe voorzitter van de werkgroep. De data en locaties van de vakantieweken zijn vastgelegd en de eerste inschrijvingen zijn binnengekomen. Bestuursvergadering op 30 mei 2011 Tineke Opdam treedt af als bestuurslid en is niet herkiesbaar. Jos Vloemans treedt af en wordt herbenoemd. Jos Vloemans neemt tijdelijk het voorzitterschap van de werkgroep PR over en zal zoeken naar een nieuw bestuurslid en werkgroepvoorzitter. In deze vergadering wordt besloten om een donatie te doen aan de stichting Jnterplast t.b.v. het kinderbrandwondncentrum in Kampala, Oeganda. Jan-Kees Zuiker houdt tijdens het komende congres van de European Burns Association een lezing over de vakantieweken. De stichting zal zijn congreskosten vergoeden. Er wordt een nieuw contract afgesproken met Nian voor twee jaar. Bestuursvergadering op 27 juni 2011 In deze vergadering is de vorm van samenwerking - gezamenlijke projecten - met de NBS verder besproken. Overigens geen besluiten in deze vergadering. Bestuursvergadering op 5 september 2011 De supermarktactie - oproep tot controle op schapindeling barbecueproducten - heeft weinig meldingen, maar wel veel publiciteit opgeleverd. Besloten is om bij dergelijke acties geen uitgebreide mail meer te verzenden i.v.m. de vele negatieve reacties. De agenda van de vergadering met de adviesraad op 10 oktober wordt vastgesteld. Naast de terugblik op het afgelopen jaar en de financiële situatie zullen ook de samenwerking met de NBS en de werkgroep PR worden besproken. Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 6

8 Bestuursvergadering met de adviesraad op 10 oktober 2011 Alle meerdaagse activiteiten en de projecten worden in deze vergadering besproken, Bij het Colombinehuis blijken ouders vaak eerder te vertrekken, We moeten de deelnemers duidelijk maken dat deelname niet vrijblijvend is. De vakantieweken lopen goed, besloten wordt de eigen bijdrage volgend jaar naar eso,- te verhogen en vervolgens naar 75,-. De financiële situatie wordt besproken. Er is nog altijd een behoorlijke reserve, maar er wordt wel ingeteerd op het vermogen, doordat inkomsten achterblijven. De kernactiviteiten kunnen zeker doorgaan, maar er is nu geen ruimte voor nieuwe initiatieven, tenzij er inkomsten tegenover staan. We moeten voor volgend jaar streven naar aan inkomsten. De accountant heeft aangegeven dat K&B een gezonde organisatie is. Els van Egmond en Annelies Akkermans worden herbenoemd in de adviesraad. Er zijn in deze vergadering geen besluiten genomen. De adviesraad wordt gevraagd mee te denken over versterking van de PR-groep, met name om de fondsenwerving te verbeteren. Werkgroepvoorzitters worden verantwoordelijk voor aanleveren teksten activiteitenkrant. Bestuursvergadering op 6 december 2011 De jaarrekening wordt goedgekeurd. De begroting wordt met een aantal aanpassingen goedgekeurd. Remco Baas wordt benoemd als bestuurslid per 1 januari en wordt voorzitter van de werkgroep PRjfondsenwerving. Externe contacten: De stichting Kind en Brandwond onderhield in het verslagjaar contacten met een aantal organisaties en instellingen: Zusterorganisaties in de brandwondenzorg: Childhood Burn Foundation in Taiwan (sisterhood foundation); Burn camp Committee van de European Burns Association. Organisaties waarmee op landelijk niveau wordt samengewerkt: Nederlandse Brandwonden Stichting (afstemmen en ontwikkelen van gezamenlijke contacten); Vereniging van mensen met brandwonden (VBP); Brandwondencentra Beverwijk, Rotterdam en Groningen; Stichting Eigen gezicht; Interplast Holland (kinderbrandwondencentrum in Uganda); Toekomst Gezien de ongunstige financiële situatie, met het achterblijven van giften, is er voorlopig geen uitbreiding van het aantal projecten. De werkgroep PRjfondsenwerving zal moeten worden Stichting Kind en Brandwond te Beverwij k 7

9 versterkt, er zal worden onderzocht of door samenwerking met de NBS de efficiency van een of meer projecten kan worden verbeterd. Beverwijk, juli 2012 Drs. A.F.P.M. Vloemans, voorzitter Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 8

10 2. Jaarrekening Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 9

11 Balans per ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa Effecten VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 10

12 Balans per E PASSIVA RESERVES EN FONDSEN KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden en overlopende passiva Totaal passiva Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 11

13 Staat van baten en lasten over E Baten uit eigen fondsenverwerving Baten uit gezamenlijke acties Baten uit beleggingen Overige baten SOm der baten Besteed aan doelstellingen Kosten eigen fondsenverwerving Kosten werving baten Kosten beheer en administratie Resultaat Stichti ng Kind en Brandwond te Beverwijk 12

14 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat Algemeen Bij de samenstelling van de jaarrekening is de Richtlijn Fondsenwervende instellingen (Richtlijn 650) gevolgd. De waardering en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. Effecten De effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde op balansdatum. Liquide middelen De liquide middelen staan, indien niet anders is vermeld, ter vrije beschikking. Resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermede verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen baten en lasten. De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waa rderingsgrondslagen. St ichting Kind en Brandwond te Beverwijk 13

15 Toelichting op de balans per Andere vaste bedrijfsmiddelen Benodigd voor de bedrijfsvoering (computer) Direct aangewend in kader van doelstelling (camera) Beleggingen Waarde per 1 januari Waardeveranderingen Waarde per 31 december Beleggingen bestaan uit: AAB Euro obligatiefonds 6% AAB Yield Magneet 05/ 15 Triodos obligatiefonds Robeco Euro obligaties Delta Lloyd rentefonds Overige vorderingen en overlopende activa Rente obligaties Rente (vermogens)spaarrekening Overige rente Sponsorloterij Borgsommen Vooruitbetaalde posten kampen Liquide middelen Abn-Amro Bank N.V., bestuursrekening Abn-Amro Bank N.V., inzake Kiwanishuis Abn-Amro Bank N.V., bonus speciaal spaarrek Abn-Amro Bank N.V., bonus speciaal spaarrek Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 14

16 Reserves en fondsen Saldo per 1 januari Resultaat verslagjaar Saldo per 31 december Vervolg toelichting op de balans per Als volgt te specificeren: Bestemmingsfonds (Kiwanishuis) Overige reserves In 1991 is door het weekblad libelie een puzzelactie ten behoeve van Stichting Kind en Brandwond gehouden. De netto opbrengst van de prijsvraag bedroeg Destijds is overeengekomen dat de netto opbrengst in zijn geheel moet worden besteed aan de verbouwing, inrichting en exploitatie van vier wooneenheden voor ouders van brandwondenpatiëntjes, het zogeheten Kiwanishuis. Een deel van de gelden is gebruikt voor de verbouwing en inrichting. Het overgrote deel is ondergebracht in een beleggingsportefeuil1e. De renteopbrengst uit deze beleggingen wordt sindsdien gebruikt om het jaarlijkse exploitatietekort van het Kiwanishuis aan te zuiveren. In een notariële akte d.d. 6 september 2004, is vastgelegd dat Stichting Kind en Brandwond zich verplicht tot aanzuivering van het exploitatietekort van Stichting Kiwanishuis tot een maximaal bedrag van per jaar. Overige schulden en overlopende passiva Accountantskosten Kiwanishuis Algemene kosten Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 15

17 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Op 1 juli 1991 heeft Stichting Kind en Brandwond zich garant gesteld voor de voldoening van de jaarlijkse exploitatiekosten van het in de personeelsflat van het Rode Kruis Ziekenhuis gevestigde " Kiwanishuis" tot een maximum van per jaar. Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk,.

18 Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2011 Werkelijk Begroot Verschil Werkelijk Baten uit eigen fondsenverwerving Donateurs Eenmalige giften De eenmalige giften worden in een bijlage nader gespecificeerd Baten uit gezamenlijke acties Vriendenloterij Baten uit beleggingen Opbrengsten beleggingen * Rente vermogensspaarrekening * Rente ondernemerstopdeposito * l Rente betaalrekening * Koersresultaat effecten * De met een * aangegeven posten zijn gezamenlijk begroot op Overige baten Bijdragen activiteiten Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 17

19 Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2011 Werkelijk Begroot Verschil Werkelijk E " E E Besteed aan doelstellingen Bijdrage KinderBrandWondenCentra Buitenlandse kinderen Gezinsproject Bijdrage Kiwanishuis Kinderkamp Jongerenkamp Tienerkamp Accommodaties kampen lekker leuker logeren Website Kind en Brandwond KID (dagboekjnazorg/ouderinfodossier) Knuffels Activiteitenkrant Activiteitenkrant Colombinehuis Afschrijving Onderzoek Brandwondenvakantieweken Folders/stickers/posters Give-aways Drukpak DVD Symposiumkosten Voorschot kampen Begeleiding vakantieweken Kosten eigen fondsenverwerving Kantoorbenodigdheden Contributies/abonnementen Postale diensten Drukwerk Reis- en verblijfkosten Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 18

20 Toelichting op de staat van baten en lasten over het j aar 2011 Werkelijk Begroot Verschil Werkelijk Kosten beheer en administratie Kantoorbenodigdheden Contributies/ abonnementen Postale diensten Drukwerk Reis- en verblijfkosten Personeelskosten Accountantskosten Advies Huur Afschrijving Diversen Declaraties vakantieweken Assuranties Stichti ng Kind en Brandwond te Beverwijk,.

21 3. Overige gegevens Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 20

22 () DE HCJDGE WAERDER ~CCOUNTANTI InAniNGAPV'SEUU!~I.T(N Stichting Kind en Brandwond T.a.v. het bestuur Pja Creutzberglaan 37b 1943 NS BEVERWUK AJkmm: 9 oktober 2012 ""~.. RA/80S87j 2011j accverkljfg 0_ De~W~ Regi steraccou nu nts Rq,ster"KCOUtIllInlS B V Kennemerurntwel )O)~ Postbus lol GA Alkmur T~efoon (072) Teldi _ (072) lei"der,nl KvK 3SO CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van Baten en Lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving RJ 650 voor fondsverwervende instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelij kheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de Brengt de zaak verder 21

23 omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van de reserves en fondsen van de Stichting Kind en Brandwond per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. De Hooge Waerder Registeraccountants B.V. ~ \Q0tj-~> AJ.M. Leers-Wesselingh Accountant-Administratieconsulent 22

24 3.2 Ondertekening bestuursleden Voor akkoord getekend te Beverwijk, d.d De heer drs. A.F.P.M. Vloemans (voorzitter) De heer J. Blik (vice-voorzitter) Mevrouw E. van Unen ( secreta ris) De heer A.CJ.P. Hienkens (penningmeester) Mevrouw A. van de Steenoven (algemeen bestuurslid) Mevrouw C.G.M. Opdam (algemeen bestuurslid) De heer J.K Zuiker (algemeen bestuurslid) Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 23

25 4. Bijlagen Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 24

26 Specificatie eenmalige giften 2011 In Touch Woman Resource Rotary Club Goes K. Roemeling, donatie toernooi Colt International A. van Doorn Rotary Club Beverwijk Uons Beverwijk Bar Bistro de Rode Haan Old Grand Dad Club Nian Uitgevers Overige giften «1.000) Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 25

27 Begroting 2012 GRBK UITGAVEN BEGROTING I Proj ecten 29 Accomodatfes vakantfeweken (3) Kindervakantieweek Tienervakantieweek JonQerenvakantieweek Voorschot vakantieweken Gezinsdag KID (dagboekjnazorg{ouderinfodossier - 50 extra's KBWC Beverwiik extra's KBWC Rotterdam extra's KBWC Groninoen knuffels Give-awavs Website lekker Leuk Logeren Colombinehuis Activiteitenkrant Kiwanishuis Beverwiik Kiwanishuis Groningen Totaal projecten Uitvoeringskosten eigen organisatie 105 Declaraties bestuursleden Totaal uitvoeringskosten ei gen orga nisatie Kantoorkosten I 115 kantoorbenodicldheden VermeldinCl in Clidsen/websites Portokosten Waarborgsom postbus Drukwerk Totaal kantoorkosten Reis- en verblijfkosten Bestuursleden Reiskosten ambassadeurs Reiskosten stafleden declaraties werkgroepleden Totaal reis- en verblijfkosten Algemene kosten 156/158 VerzekerinQen Accountant BecJeleidina vakantieweken vanuit BWC's Huur opslag esf Kamer van Koophandel Abonnement electronic Bankieren 7500 Totaal alqemene kosten I Stichting Kind en Brandwond t e Beverwijk 2.

28 TOTAAL UITGAVEN GRBK INKOMSTEN BEGROTING I Baten uit elaen fondsenwervlna 10 EenmaliQe Qiften E Donateurs E Totaal baten uit eiaen fondsenwervina Resultaat beleggingen 20 Rente Aandeel in aezamenlijke acties 5 Sponsorloterij I TOTAAL INKOMSTEN Te kort op begroting I bijdrage uit reserves TOTAAL I Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 27

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4 Jaarverslag 2015 Stichting Josephine Nefkens Prijs Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 2 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Resultaatbestemming

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 I Algemeen 2 II Financieel beleid 2 III Vaststelling van jaarrekening 2013 3 IV Bespreking van de baten en lasten 3 V Bespreking van de financiële

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Adres Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Tel. (020) 535 30 30 Fax (020) 535 30 31 E-mail Internet IBAN BIC info@diaconie.org

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 7 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 50PLUS, HILVERSUM 3.1 Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Accountants ~AKER TILLY BERK Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche T.a.v. het bestuur Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan 44-48 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76525 00 00 F: +31 (0)76 525 00

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

DEV DRV Accountants & Adviseurs Beetsstraat 1 1 Postbus 1602 13260 BC Oud-Beijerland T 0186-642222 1 oud-beijerland@drv.n11 www.drv.n1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting lmpuls Foundation

Jaarrekening 2014 Stichting lmpuls Foundation Jaarrekening 2014 Stichting lmpuls Foundation Amsterdam Jaarrappoft 2014 INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht Pagina 3 JAARREKENING 1 2 3 4 5 Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2012 QUANTRUST FUND MANAGEMENT B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Fiscale positie 4 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 1 Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le Administratie ccura en Belastingadvies DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS DIERENARTSEN TE UT RECHT Rapport inzake jaarstukken 2011 Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2012 Datum:30 september 2013 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

Verantwoording bijdrage fractieondersteuning Statenfractie Partij voor de Dieren Gelderland. Jaarrekening 2013

Verantwoording bijdrage fractieondersteuning Statenfractie Partij voor de Dieren Gelderland. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 213 Verantwoording bijdrage fractieondersteuning 213 Statenfractie Partij voor de Dieren Gelderland. Partij voor de Dieren Gelderland pagina 1 van 1 Jaarrekening 213 Inhoudsopgave Inhoudsopgave............................................................2

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIEF PASSIEF. Genootschap Nederland-Israel, Amsterdam 31-12-2013 31-12-2012. Liquide middelen 34.296 33.

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIEF PASSIEF. Genootschap Nederland-Israel, Amsterdam 31-12-2013 31-12-2012. Liquide middelen 34.296 33. Genootschap Nederland-Israel, Amsterdam 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 31-12-2013 31-12-2012 ACTIEF Liquide middelen Overiopende activa (te vorderen posten) 34.296 33.745 839 1.218 35.135 34.963 PASSIEF

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. gevestigd te Nieuwegein. Rapport inzake de Jaarrekening 2015

Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. gevestigd te Nieuwegein. Rapport inzake de Jaarrekening 2015 Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. gevestigd te Nieuwegein Rapport inzake de Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Opdracht 2 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Strikt Vertrouwelijk Accountantsrapport 2012 CMTC-OVM Bitterschoten 15 3831 PC LEUSDEN. Kenmerk : 0350 Datum: 28 mei 2013

Strikt Vertrouwelijk Accountantsrapport 2012 CMTC-OVM Bitterschoten 15 3831 PC LEUSDEN. Kenmerk : 0350 Datum: 28 mei 2013 accountants I belastingadviseurs maatschapsleden Rob Vink AA Els Erkens AA Strikt Vertrouwelijk Accountantsrapport 2012 CMTC-OVM Bitterschoten 15 3831 PC LEUSDEN Kenmerk : 0350 Datum: 28 mei 2013 VIER

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Stichting De Boeg gevestigd te Groesbeek. Rapport inzake de jaarrekening 2016

Stichting De Boeg gevestigd te Groesbeek. Rapport inzake de jaarrekening 2016 Stichting De Boeg gevestigd te Groesbeek Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 1.2 Algemeen 3 2. Jaarrekening 2.1

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE (OOKU) 5OPLUS, HILVERSUM JAARREKENING 2014

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE (OOKU) 5OPLUS, HILVERSUM JAARREKENING 2014 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE (OOKU) 5OPLUS, HILVERSUM JAARREKENING 2014 7 ACTIVA 31 december 31 december 3.1. Balans per 31. december 2014 8 279.514 243.414 Kortiopende schulden 31.022 Algemene

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 Vlottende activa Liquide middelen (2) 1.220 9.882 1.220 10.133

Nadere informatie

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS www.youraa.n1 Stichting Cement T.a.v. het bestuur Sint Josephstraat 18 5211 NJ Den Bosch Datum: Uw kenmerk: Doorkiesnummer: E-mail: 9 maart 2016 072 51 40 680 marc.vanderhout@youraa.n1

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Financiële positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING KASTEEL DE HAAR VLEUTEN - DE MEERN

STICHTING KASTEEL DE HAAR VLEUTEN - DE MEERN STICHTING KASTEEL DE HAAR VLEUTEN - DE MEERN JAARREKENING 2012 STICHTING KASTEEL DE HAAR, VLEUTEN - DE MEERN INHOUDSOPGAVE Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten 2012 4 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

, als volgt te verwerken:

, als volgt te verwerken: Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012 Postbus 443 1400 AK BUSSUM JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen van

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2012-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 15 februari

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel Oost Nederland Dossiernummer 56482949 I N H O U D S O P G A V E Pagina A. ACCOUNTANTSRAPPORTAGE 1.

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden 2015 07 01 Stichting Burggravenlaan te Leiden ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden Doelstelling De stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van cultureel erfgoed in de gemeente

Nadere informatie

De jaarrekening 2010 is in de jaarvergadering van 7 mei 2011 door de verenigingsraad vastgesteld.

De jaarrekening 2010 is in de jaarvergadering van 7 mei 2011 door de verenigingsraad vastgesteld. Administratiekantoor H.G.M. Verstappen Parklaan 18 3972 JZ Driebergen Tel. 0343-515621 Aan het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde p/a Zonnenburg 2 3512 NL UTRECHT

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Stichting Steunfonds De Lichtenberg/ Nijenstede te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2014

Stichting Steunfonds De Lichtenberg/ Nijenstede te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2014 iren Stichting Steunfonds De Lichtenberg/ Nijenstede te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2014 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus 693, 3800 AR Amersfoort, Telefoon

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie