Stichting Kind en Brandwond gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de jaarrekening 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Kind en Brandwond gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de jaarrekening 2011"

Transcriptie

1 Stichting Kind en Brandwond gevestigd te Beverwijk Rapport inzake de jaarrekening 2011

2 Inhoud Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Opdracht 1.2 Informatie over de Stichting 1.3 Bestuursverslag Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen van de jaarrekening - Toelichting op de balans. Toelichting op de staat van baten en lasten Overige gegevens Controleverklaring Ondertekening bestuursleden Bijlagen Specificatie eenmalige giften 2011 Begroting S 26 Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk

3 (} DE H([)GE WAERDER Stichting Kind en Brandwond p/a Creuaberglaan 37b 1943 NS BEVERWUK Haarlem: 9 oktober 2012 Referentie: CW Icdvlmhsl45587 Onderwerp: De l-iooie Waerder Accountants Oe Hoore WIerder Be..erwijk B.V. R.obert Kochban Postbus r BR Hnrltm Telefoon (023) Telefu (023) Sl www dehoocewjerder.nl KvK l<!o Geachte bestuursleden l Hierdoor brengen wij u verslag uit inzake de door ons verrichte werkzaamheden betreffende het verslagjaar Opdracht De controleverklaring is opgenomen in het financieel verslag onder de "overige gegevens". 1.2 Informatie over de Stichting Oprichting De Stichting is opgericht per 10 mei 1990 ten overstaan van notaris mr. B.M.A. Batenburg te Beverwijk l voor onbepaalde tijd. Informatie over de stichting Doelstelling De Stichting heeft ten doel: De bevordering van de wetenschap ten aanzien van de behandeling van kinderen met brandwonden en al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het leggen van nationale en internationale contacten, het opzetten, begeleiden en uitvoeren van projecten, eveneens in nationaal en Internationaal verband en het bevorderen van kennisoverdracht, alles in de ruimste zin des woords. Bestuur Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden, van wie één steeds de Medisch Coördinator van het Brandwondencentrum te Beverwijk is. Het aantal leden wordt ~met inachtneming van het in de vorige zin bepaa[de~ door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. 2 Brengt de zaak verder

4 Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het en ige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s), waarbij zorg wordt gedragen dat van de bestuursleden te allen tijde de meerderheid direct bij de brandwondenzorg is betrokken. Mocht(en) er in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7 van de statuten. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. De Stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur bestaat op 31 december 2011 uit: Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris Penningmeester Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid De heer drs. A.F.P.M. Vloemans De heer J. Blik Mevrouw E. van Unen De heer A.CJ.P. Hienkens Mevrouw A. van de Steenoven Mevrouw C.G.M. Opdam De heer J.K. Zuiker Stichting Ki nd en Brandwond te Beverwij k 3

5 1.3 Bestuursverslag 2011 Statutaire naam: Stichting Kind en Brandwond, gevestigd te Beverwijk. Doelstelling: De bevordering van de wetenschap ten aanzien van de behandeling van kinderen met brandwonden en al hetgeen daarmee rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Activiteiten van de Stichting De stichting ondersteunt de (na-)behandeling van kinderen met brandwonden (littekens) die niet in het regulaire medische circuit wordt gegeven. De volgende activiteiten vinden jaarlijks plaats: Drie maal per jaar wordt een vakantieweek georganiseerd voor kinderen met littekens na brandwonden. Drie leeftijdscategorieën worden onderscheiden, waarbij de begeleidende staf en het programma optimaal zijn aangepast aan de leeftijd van het kind. Bij deze vakantieweken ligt de nadruk op lotgenotencontact, verleggen van grenzen en accepteren van littekens. Eenmaal per jaar vindt een gezinsdag plaats, in een dierentuin of evenementenpark, waarbij ouders, kinderen met brandwonden en hun broertjes en zusjes bijeenkomen. Vooral voor de ouders staat het contact met andere ouders voorop, ook kunnen zij eenvoudig in contact komen met de op de gezinsdag aanwezige behandelaars van verscheidene disciplines in de brandwondenzorg. Oe broertjes en zusjes van de brandwonden patiënt jes, die vaak wat op de achtergrond zijn gebleven, worden ook in het zonnetje gezet. samen met de Nederlandse Brandwonden Stichting bestaat het project "Lekker Leuk Logeren", Geselecteerde gezinnen wordt een lang weekend aangeboden, waarbij de ouders en de kinderen een gescheiden programma wordt aangeboden. Onderling contact van ouders staat op de voorgrond, daarnaast is er voor de kinderen een uitgebreid programma in een evenementen park. De drie brandwondencentra in Nederland krijgen jaarlijks een geldbedrag tot hun beschikking om spelmateriaal voor hun opgenomen kinderen aan te schaffen. Op deze manier kan defect spelmateriaal direct worden aangevuld. Ook Is dit geld bestemd voor speciaal spelmateriaal voor kinderen met brandwonden. Er wordt een Kinder-Informatie-Dossier ontwikkeld. Het kinderinformatie dossier biedt informatie over (brandwond-)behandeling gericht op de leeftijdsgroep van de kinderen. Kinderen in de brandwondencentra krijgen het dossier uitgereikt. Ze nemen het dossier mee tijdens hun hele behandeling. Jaarlijks is er een beperkt budget om te gebruiken voor buitenlandse projecten die gericht zijn op het behandelen van kinderen met brandwonden. Zoals ondersteuning van projecten van Interplast of een kinderbrandwondencentrum in Oeganda, Het Kiwanishuis Beverwijk wordt jaarlijks (tot 2014) voor een vast bedrag financieel ondersteund. Daarnaast is er een aantal projecten om de uitvoering van en de controle op projecten die worden uitgevoerd te ondersteunen. Een deel van de staf van de vakantieweken wordt jaarlijks getraind in het omgaan met kinderen met gedragsstoornissen. Financiële positie De stichting heeft vooral inkomsten uit incidentele giften, donaties en rente, Evenals in 2010 blijven de inkomsten achter bij de uitgaven. Er zijn nog wel voldoende financiële middelen om de Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 4

6 activiteiten uit te kunnen voeren, dankzij de in de afgelopen jaren opgebouwde financiële reserves, de lage overheadkosten en soberheid bij alle bestedingen. Bestuurssamenstelling in 2011: Voorzitter: Secreta ris: Penningmeester: Vice-voorzitter: Bestuurslid: Bestuurslid: Bestuurslid: Drs. A.F.P.M. Vloemans, medisch manager Brandwondencentrum, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk Mw. E. van Unen, stafmedewerker, Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk Dhr. A.C.l.P. Hienkens, hoofd Bedrijfsbureau HOC Media Dhr. l.l. Blik, hoofdverpleegkundige Brandwondencentrum Groningen Mw. A. v an de Steenoven, kinderverpleegkundige Brandwondencentrum, Maasstadziekenhuis Rotterdam Mw. C.G.M. Opdam, voormalig verpleegkundige en hoofd afdeling Inkoop van het Rode Kruis Ziekenhuis Dhr. l.k. Zuiker, pedagogisch medewerker Brandwondencentrum, Martiniziekenhuis Groningen De bestuurstermijn van Jos Vloemans en Tlneke Obdam liepen dit jaar conform de statuten af. Jas Vloemans was beschikbaar voor een nieuwe termijn en is tijdens de bestuursvergadering van 30 mei unaniem herkozen voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Tineke Obdam was niet langer beschikbaar en is afgetreden. Samenst elling adviesraad in 2011 Dhr. T. van Trier, plastisch-chirurg, Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk; mw, A. Akkermans, sectorhoofd Martiniziekenhuis Groningen; dhr. J. Dokter, medisch coördinator Brandwondencentrum, Maasstadziekenhuis Rotterdam; mw, E, van Egmond, contactpersoon Vereniging van Mensen met Brandwonden; mw. J. Walstra, orthopedagoog bij de vakgroep kinderen jeugdpsychologie van het Maasstadziekenhuis te Rotterdam. In 2011 is het bestuur acht maal bij elkaar gekomen, op 10 oktober vond de vergadering plaats met de adviesraad, Bestuursvergadering op 17 januari 2011 Dankzij een aantal giften aan het eind van 2010 is de begroting met betrekking tot de giften toch bijna gehaald. De begroting 2011 is besproken, op een aantal posten zijn bezuinigingen doorgevoerd en de begroting is vastgesteld. Afrekeningen van de vakantieweken zijn geaccordeerd. Er is afgesproken dat zowel de coördinator als de werkgroepvoorzitter/verantwoordelijk bestuurslid hiervoor moet tekenen, Bestuursvergadering op 7 m aart 2011 Vanuit de werkgroep Projecten wordt gemeld dat de Nederlandse Brandwondenstichting (NBS) in het najaar een contactdag heeft kort na de gezinsdag van de Stichting Kind en Brandwond. Ondanks een andere opzet van de beide dagen, zullen een aantal gezinnen een keuze maken tussen beide dagen, Voor beide stichtingen is dit niet gunstig. Dit is de aanleiding om een samenwerking met de NBS te bespreken. De financiële steun aan het Kiwanishuis Beverwijk zal in 2014 in de huidige vorm ophouden te bestaan. Dit zal worden bespreken met een aantal leden van Kiwanis Nederland. Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 5

7 Bestuursvergadering op 4 april 2011 Mevrouw Opdam geeft aan niet langer in staat te zijn de werkgroep PR te leiden en besluit ook geen deel meer uit te zullen maken van de werkgroep. Er zal gezocht worden naar een nieuwe voorzitter van de werkgroep. De data en locaties van de vakantieweken zijn vastgelegd en de eerste inschrijvingen zijn binnengekomen. Bestuursvergadering op 30 mei 2011 Tineke Opdam treedt af als bestuurslid en is niet herkiesbaar. Jos Vloemans treedt af en wordt herbenoemd. Jos Vloemans neemt tijdelijk het voorzitterschap van de werkgroep PR over en zal zoeken naar een nieuw bestuurslid en werkgroepvoorzitter. In deze vergadering wordt besloten om een donatie te doen aan de stichting Jnterplast t.b.v. het kinderbrandwondncentrum in Kampala, Oeganda. Jan-Kees Zuiker houdt tijdens het komende congres van de European Burns Association een lezing over de vakantieweken. De stichting zal zijn congreskosten vergoeden. Er wordt een nieuw contract afgesproken met Nian voor twee jaar. Bestuursvergadering op 27 juni 2011 In deze vergadering is de vorm van samenwerking - gezamenlijke projecten - met de NBS verder besproken. Overigens geen besluiten in deze vergadering. Bestuursvergadering op 5 september 2011 De supermarktactie - oproep tot controle op schapindeling barbecueproducten - heeft weinig meldingen, maar wel veel publiciteit opgeleverd. Besloten is om bij dergelijke acties geen uitgebreide mail meer te verzenden i.v.m. de vele negatieve reacties. De agenda van de vergadering met de adviesraad op 10 oktober wordt vastgesteld. Naast de terugblik op het afgelopen jaar en de financiële situatie zullen ook de samenwerking met de NBS en de werkgroep PR worden besproken. Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 6

8 Bestuursvergadering met de adviesraad op 10 oktober 2011 Alle meerdaagse activiteiten en de projecten worden in deze vergadering besproken, Bij het Colombinehuis blijken ouders vaak eerder te vertrekken, We moeten de deelnemers duidelijk maken dat deelname niet vrijblijvend is. De vakantieweken lopen goed, besloten wordt de eigen bijdrage volgend jaar naar eso,- te verhogen en vervolgens naar 75,-. De financiële situatie wordt besproken. Er is nog altijd een behoorlijke reserve, maar er wordt wel ingeteerd op het vermogen, doordat inkomsten achterblijven. De kernactiviteiten kunnen zeker doorgaan, maar er is nu geen ruimte voor nieuwe initiatieven, tenzij er inkomsten tegenover staan. We moeten voor volgend jaar streven naar aan inkomsten. De accountant heeft aangegeven dat K&B een gezonde organisatie is. Els van Egmond en Annelies Akkermans worden herbenoemd in de adviesraad. Er zijn in deze vergadering geen besluiten genomen. De adviesraad wordt gevraagd mee te denken over versterking van de PR-groep, met name om de fondsenwerving te verbeteren. Werkgroepvoorzitters worden verantwoordelijk voor aanleveren teksten activiteitenkrant. Bestuursvergadering op 6 december 2011 De jaarrekening wordt goedgekeurd. De begroting wordt met een aantal aanpassingen goedgekeurd. Remco Baas wordt benoemd als bestuurslid per 1 januari en wordt voorzitter van de werkgroep PRjfondsenwerving. Externe contacten: De stichting Kind en Brandwond onderhield in het verslagjaar contacten met een aantal organisaties en instellingen: Zusterorganisaties in de brandwondenzorg: Childhood Burn Foundation in Taiwan (sisterhood foundation); Burn camp Committee van de European Burns Association. Organisaties waarmee op landelijk niveau wordt samengewerkt: Nederlandse Brandwonden Stichting (afstemmen en ontwikkelen van gezamenlijke contacten); Vereniging van mensen met brandwonden (VBP); Brandwondencentra Beverwijk, Rotterdam en Groningen; Stichting Eigen gezicht; Interplast Holland (kinderbrandwondencentrum in Uganda); Toekomst Gezien de ongunstige financiële situatie, met het achterblijven van giften, is er voorlopig geen uitbreiding van het aantal projecten. De werkgroep PRjfondsenwerving zal moeten worden Stichting Kind en Brandwond te Beverwij k 7

9 versterkt, er zal worden onderzocht of door samenwerking met de NBS de efficiency van een of meer projecten kan worden verbeterd. Beverwijk, juli 2012 Drs. A.F.P.M. Vloemans, voorzitter Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 8

10 2. Jaarrekening Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 9

11 Balans per ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa Effecten VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 10

12 Balans per E PASSIVA RESERVES EN FONDSEN KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden en overlopende passiva Totaal passiva Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 11

13 Staat van baten en lasten over E Baten uit eigen fondsenverwerving Baten uit gezamenlijke acties Baten uit beleggingen Overige baten SOm der baten Besteed aan doelstellingen Kosten eigen fondsenverwerving Kosten werving baten Kosten beheer en administratie Resultaat Stichti ng Kind en Brandwond te Beverwijk 12

14 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat Algemeen Bij de samenstelling van de jaarrekening is de Richtlijn Fondsenwervende instellingen (Richtlijn 650) gevolgd. De waardering en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. Effecten De effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde op balansdatum. Liquide middelen De liquide middelen staan, indien niet anders is vermeld, ter vrije beschikking. Resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermede verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen baten en lasten. De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waa rderingsgrondslagen. St ichting Kind en Brandwond te Beverwijk 13

15 Toelichting op de balans per Andere vaste bedrijfsmiddelen Benodigd voor de bedrijfsvoering (computer) Direct aangewend in kader van doelstelling (camera) Beleggingen Waarde per 1 januari Waardeveranderingen Waarde per 31 december Beleggingen bestaan uit: AAB Euro obligatiefonds 6% AAB Yield Magneet 05/ 15 Triodos obligatiefonds Robeco Euro obligaties Delta Lloyd rentefonds Overige vorderingen en overlopende activa Rente obligaties Rente (vermogens)spaarrekening Overige rente Sponsorloterij Borgsommen Vooruitbetaalde posten kampen Liquide middelen Abn-Amro Bank N.V., bestuursrekening Abn-Amro Bank N.V., inzake Kiwanishuis Abn-Amro Bank N.V., bonus speciaal spaarrek Abn-Amro Bank N.V., bonus speciaal spaarrek Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 14

16 Reserves en fondsen Saldo per 1 januari Resultaat verslagjaar Saldo per 31 december Vervolg toelichting op de balans per Als volgt te specificeren: Bestemmingsfonds (Kiwanishuis) Overige reserves In 1991 is door het weekblad libelie een puzzelactie ten behoeve van Stichting Kind en Brandwond gehouden. De netto opbrengst van de prijsvraag bedroeg Destijds is overeengekomen dat de netto opbrengst in zijn geheel moet worden besteed aan de verbouwing, inrichting en exploitatie van vier wooneenheden voor ouders van brandwondenpatiëntjes, het zogeheten Kiwanishuis. Een deel van de gelden is gebruikt voor de verbouwing en inrichting. Het overgrote deel is ondergebracht in een beleggingsportefeuil1e. De renteopbrengst uit deze beleggingen wordt sindsdien gebruikt om het jaarlijkse exploitatietekort van het Kiwanishuis aan te zuiveren. In een notariële akte d.d. 6 september 2004, is vastgelegd dat Stichting Kind en Brandwond zich verplicht tot aanzuivering van het exploitatietekort van Stichting Kiwanishuis tot een maximaal bedrag van per jaar. Overige schulden en overlopende passiva Accountantskosten Kiwanishuis Algemene kosten Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 15

17 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Op 1 juli 1991 heeft Stichting Kind en Brandwond zich garant gesteld voor de voldoening van de jaarlijkse exploitatiekosten van het in de personeelsflat van het Rode Kruis Ziekenhuis gevestigde " Kiwanishuis" tot een maximum van per jaar. Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk,.

18 Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2011 Werkelijk Begroot Verschil Werkelijk Baten uit eigen fondsenverwerving Donateurs Eenmalige giften De eenmalige giften worden in een bijlage nader gespecificeerd Baten uit gezamenlijke acties Vriendenloterij Baten uit beleggingen Opbrengsten beleggingen * Rente vermogensspaarrekening * Rente ondernemerstopdeposito * l Rente betaalrekening * Koersresultaat effecten * De met een * aangegeven posten zijn gezamenlijk begroot op Overige baten Bijdragen activiteiten Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 17

19 Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2011 Werkelijk Begroot Verschil Werkelijk E " E E Besteed aan doelstellingen Bijdrage KinderBrandWondenCentra Buitenlandse kinderen Gezinsproject Bijdrage Kiwanishuis Kinderkamp Jongerenkamp Tienerkamp Accommodaties kampen lekker leuker logeren Website Kind en Brandwond KID (dagboekjnazorg/ouderinfodossier) Knuffels Activiteitenkrant Activiteitenkrant Colombinehuis Afschrijving Onderzoek Brandwondenvakantieweken Folders/stickers/posters Give-aways Drukpak DVD Symposiumkosten Voorschot kampen Begeleiding vakantieweken Kosten eigen fondsenverwerving Kantoorbenodigdheden Contributies/abonnementen Postale diensten Drukwerk Reis- en verblijfkosten Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 18

20 Toelichting op de staat van baten en lasten over het j aar 2011 Werkelijk Begroot Verschil Werkelijk Kosten beheer en administratie Kantoorbenodigdheden Contributies/ abonnementen Postale diensten Drukwerk Reis- en verblijfkosten Personeelskosten Accountantskosten Advies Huur Afschrijving Diversen Declaraties vakantieweken Assuranties Stichti ng Kind en Brandwond te Beverwijk,.

21 3. Overige gegevens Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 20

22 () DE HCJDGE WAERDER ~CCOUNTANTI InAniNGAPV'SEUU!~I.T(N Stichting Kind en Brandwond T.a.v. het bestuur Pja Creutzberglaan 37b 1943 NS BEVERWUK AJkmm: 9 oktober 2012 ""~.. RA/80S87j 2011j accverkljfg 0_ De~W~ Regi steraccou nu nts Rq,ster"KCOUtIllInlS B V Kennemerurntwel )O)~ Postbus lol GA Alkmur T~efoon (072) Teldi _ (072) lei"der,nl KvK 3SO CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van Baten en Lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving RJ 650 voor fondsverwervende instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelij kheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de Brengt de zaak verder 21

23 omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van de reserves en fondsen van de Stichting Kind en Brandwond per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving. De Hooge Waerder Registeraccountants B.V. ~ \Q0tj-~> AJ.M. Leers-Wesselingh Accountant-Administratieconsulent 22

24 3.2 Ondertekening bestuursleden Voor akkoord getekend te Beverwijk, d.d De heer drs. A.F.P.M. Vloemans (voorzitter) De heer J. Blik (vice-voorzitter) Mevrouw E. van Unen ( secreta ris) De heer A.CJ.P. Hienkens (penningmeester) Mevrouw A. van de Steenoven (algemeen bestuurslid) Mevrouw C.G.M. Opdam (algemeen bestuurslid) De heer J.K Zuiker (algemeen bestuurslid) Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 23

25 4. Bijlagen Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 24

26 Specificatie eenmalige giften 2011 In Touch Woman Resource Rotary Club Goes K. Roemeling, donatie toernooi Colt International A. van Doorn Rotary Club Beverwijk Uons Beverwijk Bar Bistro de Rode Haan Old Grand Dad Club Nian Uitgevers Overige giften «1.000) Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 25

27 Begroting 2012 GRBK UITGAVEN BEGROTING I Proj ecten 29 Accomodatfes vakantfeweken (3) Kindervakantieweek Tienervakantieweek JonQerenvakantieweek Voorschot vakantieweken Gezinsdag KID (dagboekjnazorg{ouderinfodossier - 50 extra's KBWC Beverwiik extra's KBWC Rotterdam extra's KBWC Groninoen knuffels Give-awavs Website lekker Leuk Logeren Colombinehuis Activiteitenkrant Kiwanishuis Beverwiik Kiwanishuis Groningen Totaal projecten Uitvoeringskosten eigen organisatie 105 Declaraties bestuursleden Totaal uitvoeringskosten ei gen orga nisatie Kantoorkosten I 115 kantoorbenodicldheden VermeldinCl in Clidsen/websites Portokosten Waarborgsom postbus Drukwerk Totaal kantoorkosten Reis- en verblijfkosten Bestuursleden Reiskosten ambassadeurs Reiskosten stafleden declaraties werkgroepleden Totaal reis- en verblijfkosten Algemene kosten 156/158 VerzekerinQen Accountant BecJeleidina vakantieweken vanuit BWC's Huur opslag esf Kamer van Koophandel Abonnement electronic Bankieren 7500 Totaal alqemene kosten I Stichting Kind en Brandwond t e Beverwijk 2.

28 TOTAAL UITGAVEN GRBK INKOMSTEN BEGROTING I Baten uit elaen fondsenwervlna 10 EenmaliQe Qiften E Donateurs E Totaal baten uit eiaen fondsenwervina Resultaat beleggingen 20 Rente Aandeel in aezamenlijke acties 5 Sponsorloterij I TOTAAL INKOMSTEN Te kort op begroting I bijdrage uit reserves TOTAAL I Stichting Kind en Brandwond te Beverwijk 27

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Cfinancie verslag el Inleiding Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Kasstroomoverzicht Waarderingsgrondslagen Toelichting

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Stichting VSB Vermogensfonds

Stichting VSB Vermogensfonds Stichting VSB Vermogensfonds Jaarverslag 2014 Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 22 april 2015 Utrecht, 22 april 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave VERSLAG

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2013 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, die op 25 april 2001 is opgericht. De organisatiestructuur bestaat uit een Bestuur en een managementteam.

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5. Jaarrekening 2012 12. Voorwoord3. 1. Inleiding 4. 2. Urgenties 5. 3. Bezwaar en beroep 10. 4. Organisatie 11

Inhoudsopgave. 5. Jaarrekening 2012 12. Voorwoord3. 1. Inleiding 4. 2. Urgenties 5. 3. Bezwaar en beroep 10. 4. Organisatie 11 Inhoudsopgave Voorwoord3 1. Inleiding 4 2. Urgenties 5 2.1. De cijfers...5 2.2. De projecten...8 2.3. De uitwisseling van informatie...9 3. Bezwaar en beroep 10 3.1. Geschillencommissie Woonruimteverdeling

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2012 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, opgericht door de Stichting Pensioenfonds Productschappen (PFP) en de Stichting Pensioenfonds SER

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

COMMISSIE: MO Maatschappelijke ontwikkeling * DATUM :Xseptember2013 AGENDAPUNT NR.:

COMMISSIE: MO Maatschappelijke ontwikkeling * DATUM :Xseptember2013 AGENDAPUNT NR.: Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost COMMISSIE: MO Maatschappelijke ontwikkeling * DATUM :Xseptember2013 AGENDAPUNT NR.: ONDERWERP: Plan van aanpak VenZO DOEL VAN DE BEHANDELING: Initiatief Raad GEVRAAGD

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Inhoud. Pagina. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening 8. Balans per 31 december 2001 9. Staat van Baten en Lasten 10

Inhoud. Pagina. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening 8. Balans per 31 december 2001 9. Staat van Baten en Lasten 10 Jaar verslag Inhoud Pagina Kerncijfers 4 Bestuursverslag 5 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 9 Staat van Baten en Lasten 10 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 12 Toelichting op de

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

www.torarica.com 2010І2011 N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag

www.torarica.com 2010І2011 N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag www.torarica.com 2010І2011 N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag Verslag van het vijftigste boekjaar 1 juli 2010 30 juni 2011 Mission Statement The Torarica Group of Hotels offers a home away from

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

2013 koers houden. Jaarverslag 2013 Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

2013 koers houden. Jaarverslag 2013 Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland 2013 koers houden Jaarverslag 2013 Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Inhoud Voorwoord 4 1. Directieverslag 6 Inleiding over de SVWN 6 Terugblik 2013 7 Organisatie SVWN 16 2. Verslag van de

Nadere informatie