Duurzaam Dineren. Projectteam Duurzaam Dineren: Iens Boswijk, IENS.nl Roel van der Kraan, IENS.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaam Dineren. Projectteam Duurzaam Dineren: Iens Boswijk, IENS.nl Roel van der Kraan, IENS.nl"

Transcriptie

1 DUURZAAM DINEREN

2

3 Duurzaam Dineren Projectteam Duurzaam Dineren: Iens Boswijk, IENS.nl Roel van der Kraan, IENS.nl Linda Nijenhuis, Milieu Centraal Mariken Stolk, Milieu Centraal Giulietta Cohen, CREM Jeroen Drijver, CREM Floor Visser, CREM

4

5 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Projectpartners 1 2 Ondernemersonderzoek Werkwijze Bevindingen Motivatie Voedselverspilling Consumentenvoorlichting en communicatie 8 3 Consumentenenquête Betrouwbaarheid van het onderzoek Resultaten Duurzame initiatieven en producten De rol van duurzaamheid bij het maken van een keuze Doggybag Stellingen 14 4 Samenvatting Wat wil de ondernemer Initiatieven en producten Communicatie naar de consument Voedselverspilling Wat wil de consument Initiatieven en producten Duurzame keuze Doggybag Portiegrootte 17 5 Conclusie Initiatieven en producten Communicatie Voedselverspilling en samenwerking 18

6

7 1 INLEIDING De consument vindt duurzaam eten steeds belangrijker, ook bij uit eten gaan. Horecaondernemers geven op hun beurt aan te willen investeren in duurzaamheid. In de praktijk wordt jaarlijks voor naar schatting 235 miljoen euro aan voedsel weggegooid 1. Een duurzame(re) horeca en voedselverspilling tegengaan kan alleen slagen wanneer ondernemer en consument samenwerken en wanneer een handelingsperspectief geboden wordt. Communicatie tussen de horecaondernemer en de horecabezoeker is hierbij onontbeerlijk. De online restaurantgids IENS, voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal en CREM werken in dit project samen aan een duurzamere horecabranche. Duurzaamheid blijft een containerbegrip, in dit project staan het toetsen van concrete duurzame initiatieven door zowel horecaondernemer als consument centraal. Onderwerpen als bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden- uiteraard ook van belang voor duurzaam of verantwoord ondernemen in de horecabranche- vallen buiten het bereik van dit Duurzaam Dineren project. In dit onderzoek worden enerzijds nieuwe mogelijkheden (van samenwerking) onderzocht tussen horecaondernemers en -consumenten, die duurzaamheid stimuleren en met name voedselverspilling tegengaan en een concreet handelingsperspectief bieden. Anderzijds is middels een grote consumentenenquête gekeken welke opvattingen nu leven. Het project wordt ondersteund door Stichting Vakbekwaamheid Horeca en bestaat uit een marktonderzoek, een pilot, en een communicatiecampagne. De pilot gaat vanaf September 2011 gedurende zes maanden van start met horecaondernemers uit de regio Amsterdam. Met een speciaal duurzaamheidsprofiel op IENS.nl kunnen zij de horecaconsument informeren over welke initiatieven zij al nemen op dit gebied. Daarnaast heeft CREM een marktonderzoek gehouden onder horecaconsumenten. Milieu Centraal heeft naast de inhoudelijke expertise, zorg gedragen voor de communicatiecampagne. 1.1 Projectpartners IENS.nl IENS Independent Index biedt sinds 1998 onafhankelijke restaurantinformatie en is sindsdien uitgegroeid tot de grootste bron voor restaurantinformatie van Nederland. IENS biedt haar doelgroep de informatie via het web, mobiele telefoon, interactieve TV en in print. IENS is het grootste consumenten platform voor de horeca in Nederland, met meer dan 5,5 miljoen unieke bezoekers per jaar die de beschikking hebben over een database van meer dan restaurants. Milieu Centraal Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijkse leven; van afval tot zonnepanelen. Bijzonder is dat alle informatie wetenschappelijk getoetst wordt. Deze gevalideerde informatie' vormt de basis van deze en andere websites van Milieu Centraal en van applicaties die consumenten voorzien van Advies op maat. Milieu Centraal werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en media. 1 Bron: Luitjes, H. (2007) "Voedselverspilling in de horeca", AFSG Wageningen UR Inleiding 1

8 Stichting Milieu Centraal heeft ten doel het uit eigen initiatief (en op aanvraag) beschikbaar stellen van onafhankelijke en praktische informatie over milieu en energie. De informatie is gericht aan de Nederlandse consumenten, burgers en intermediaire organisaties in brede zin, zodat zij toegerust met deze informatie hun houding en gedrag kunnen veranderen in een richting die bijdraagt aan een duurzame samenleving in het algemeen - en een beter milieu in het bijzonder. CREM CREM is een bureau voor duurzame ontwikkeling met aandacht voor mens, milieu en economie. Sinds de oprichting in 1989 houdt CREM zich bezig met duurzaamheidvraagstukken op lokaal, nationaal en internationaal niveau. CREM biedt onderzoek, advisering en facilitering bij de uitvoering zoals projectmanagement, communicatie, training en detachering. Dit in opdracht van internationale organisaties, de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en certificeringsinstellingen. Met expertise in Biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen, MVO en ketenbeheer, Lokale duurzame ontwikkeling en Afvalmanagement. Vanuit deze laatste twee werkvelden is dit project ontstaan, eerder is al een groot onderzoek gedaan op het gebied van voedselverspilling 2. Daarnaast heeft CREM ervaring met het betrekken van de burger/consument bij duurzame initiatieven SVH SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) is er voor iedereen die leert, werkt, of onderneemt in de horeca. Het oogmerk is dat de branche beschikt over voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers. Vandaar dat SVH het horecavak promoot en producten en diensten aanbiedt die vakbekwaamheid stimuleren. De SVH fungeert als vraagbaak, dienstverlener, initiator en kwaliteitsbewaker. SVH stimuleert de professionaliteit en kwaliteit van iedereen die leert, werkt of onderneemt in de horeca. Hierbij werkt de SVH samen met sociale partners, andere brancheorganisaties, opleiders en beroepsverenigingen. SVH is hét aanspreekpunt voor de Nederlandse horeca. De SVH heeft als klankbordgroep en vraagbaak opgetreden in dit project. 2 CREM rapport 2010 Monitoring voedselverliezen huishoudens, i.o.v. Ministerie Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2 Duurzaam Dineren

9 2 ONDERNEMERSONDERZOEK 2.1 Werkwijze Om te inventariseren hoe horecaondernemers aankijken tegen duurzaam ondernemen zijn verschillende methoden ingezet. Dit is gedaan om zoveel mogelijk verschillende restaurateurs te kunnen spreken, zowel de voorlopers op het gebied van duurzaam ondernemen als ondernemers die (nog) niet tot nauwelijks iets doen op het gebied van duurzaamheid. De werkwijze is gericht op zowel het genereren van kwalitatieve gegevens (middels interviews, een klankbordbijeenkomst, bezoek Horecava) als kwantitatieve gegevens (het houden van een steekproef onder horecaondernemers). Voor het kwalitatieve onderzoek zijn in de inventarisatieperiode in totaal twintig restaurateurs gesproken over duurzaam ondernemen. Zeven restaurateurs hebben deelgenomen aan een klankbordgroepbijeenkomst Duurzame Horeca die op 2 februari 2011 in restaurant Merkelbach is georganiseerd. Bij deze bijeenkomst waren voornamelijk restaurateurs aanwezig die relatief gezien veel duurzame maatregelen hadden doorgevoerd en sommige van hen behoorden tot pioniers op het gebied van duurzaam ondernemen. Bij het interviewen van de resterende dertien ondernemers is daarom specifiek gekozen voor restaurateurs met een minder duurzaam profiel om een zo volledig mogelijk beeld van de horecabranche te krijgen. Hierbij is een (brede) inventarisatie gehouden van al lopende duurzame initiatieven (van voedselverspilling tot energieen watergebruik) zodat concrete initiatieven op dit gebied onderdeel van gesprek konden zijn tijdens de diepte-interviews. Een medewerker van CREM heeft de Horecava 2011 (die van 10 tot en met 13 januari plaatsvond) bezocht om ook aldaar enkele korte gesprekken te voeren. Op de vakbeurs werd er veelvuldig over gesproken: als horecaondernemer moet je innovatief zijn om meer clientèle te verkrijgen en de lasten te verlagen. Daarnaast wil de horecaconsument graag duurzaam en eerlijk eten. Op de eerdere editie van deze vakbeurs gaf ruim 90 procent van de deelnemers aan in 2010 te (willen) investeren in duurzaamheid 3 waarbij de helft van alle respondenten aangeeft dit meer te zullen doen dan in De online enquête die is uitgezet is door 29 horecaondernemers ingevuld, de gewenste respons was 400 horecaondernemers. Dit aantal is niet groot genoeg om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de gehele populatie restaurateurs. In de resultaten wordt dan ook enkel gesproken over de ondernemers die de enquête hebben ingevuld en niet over horecaondernemers in het algemeen. Ondanks de inzet van verschillende middelen, bleek de gewenste respons niet haalbaar. Het projectteam heeft het vermoeden dat dit komt door een combinatie van tijdgebrek en een afwachtende houding van de (horeca) ondernemer Vindt mijn gast dit wel belangrijk?. Daarbij ligt de nadruk van de meeste ondernemers op communicatie over service en kwaliteit. Ook de angst dat communicatie over duurzaam ondernemen extra druk met zich meebrengt, kan een rol hebben gespeeld. Bovenstaande activiteiten tezamen hebben de input geleverd die in paragraaf 2.2 uiteen gezet wordt. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat deze gegevens dus geen representatieve steekproef van de totale populatie zijn. Met andere woorden deze bevindingen kunnen niet doorvertaald worden naar mogelijk geldend voor de populatie Horecaondernemers in Amsterdam (of Nederland). Wel leveren deze bevindingen inzichten op en indicatieve uitgangspunten. De betrouwbaarheid (zoals beschreven in paragraaf 3.1) is dus op het ondernemersonderzoek niet van toepassing. 3 Ondernemersonderzoek 3

10 2.2 Bevindingen Motivatie Samengevat De meeste restaurateurs ondernemen in de eerste plaats duurzaam omdat het kosten bespaart en efficiënter is, daarnaast speelt de kwaliteit van producten een rol in hun keuze voor duurzame ingrediënten, Bij enkele restaurateurs heerst juist het idee dat duurzaam ondernemen geld en capaciteit kost, Bij duurzaam inkopen spelen de leveranciers van de horeca een grote rol. Toelichting Bij de geïnterviewde restaurateurs heerst in eerste instantie onduidelijkheid over de definitie van duurzaam ondernemen. Enkele van hen dachten bij duurzaam ondernemen louter aan kenmerkende groene producten op de menukaart, zoals duurzame vis of diervriendelijke ingrediënten. Na een korte uitleg werd bij hen duidelijk dat duurzaam ondernemen breder kan zijn en zich ook kan manifesteren in bijvoorbeeld de interne bedrijfsvoering. Dit geeft in ieder geval als leerpunt dat met het containerbegrip duurzaamheid voorzichtig moet worden omgesprongen. De meerderheid van de geïnterviewde restaurateurs neemt duurzame maatregelen in de eerste plaats vanuit economische overwegingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kostenbesparing door middel van energie- en waterbesparing, of door efficiënter inkopen om onnodig voedselverlies te voorkomen. Wanneer restaurateurs duurzame producten inkopen gaat dit meestal om biologische producten. De geïnterviewde ondernemers gaven aan dat de smaak en kwaliteit van deze producten meestal superieur is aan niet-biologische producten. Bij gelijke kosten geven de meeste geïnterviewde restaurateurs de voorkeur aan duurzame(re) producten. De restaurateurs geven aan dat duurzaamheid bijvoorbeeld bij de inkoop van vis een rol speelt, door bij voorkeur vis te kiezen uit het seizoen of duurzaam gevangen vis. De restaurateurs benadrukten het belang van een nauwe samenwerking met leveranciers als het gaat om de inkoop van duurzame ingrediënten. Alle geïnterviewde restaurateurs geven aan in meer of mindere mate duurzame maatregelen doorgevoerd te hebben als het gaat om interne bedrijfsvoering en/of de menukaart. Enkele geven aan dat zij in het komende jaar van plan zijn om duurzame maatregelen door te voeren. Een aantal kleinere restaurateurs geeft aan dat zij wel duurzamer willen ondernemen, maar vanwege de capaciteit van hun restaurant en beperkte investeringruimte noodgedwongen lage ambities hebben. In de enquête die plaatsvond onder 29 restaurateurs werd gevraagd welke activiteiten zij reeds ondernemen. De restaurateurs die de enquête hebben ingevuld doen al behoorlijk veel op het gebied van duurzaamheid. De meerderheid van de restaurateurs maakt gebruik van spaarlampen (90%), doet aan afvalscheiding (85%) en biedt duurzame producten aan (85%) (zie figuur 2.1). 4 Duurzaam Dineren

11 Figuur 2.1 Activiteiten die worden ondernomen door de restaurateurs N=29 4 Wat betreft duurzame producten hechten de restaurateurs het meeste belang aan seizoens- en streekproducten, maar ook aan andere duurzame producten wordt veel waarde gehecht door de restaurateurs die de enquête hebben ingevuld, zie figuur 2.2. Figuur 2.2 Belang dat restaurateurs hechten aan het aanbieden van duurzame producten N=29 Tot slot geven de restaurateurs aan dat de leveranciers een voldoende duurzaam aanbod hebben (64%) en 59% geeft aan voldoende kennis te hebben om duurzaam te kunnen ondernemen. 4 N= aantal ondernemers dat is ondervraagd in de steekproef. Ondernemersonderzoek 5

12 2.2.2 Voedselverspilling Samengevat Er zijn verschillende reststromen van voedsel, meer inzicht in de hoeveelheden van verschillende reststromen is nodig om mogelijke handelingsperspectieven voor consumenten te bedenken en de duurzaamheidwinst van de maatregelen te bepalen, Kleinere restaurants hebben de voedselverspilling beter in de hand omdat zij nauwkeuriger kunnen voorspellen hoeveel consumenten men verwacht, Sommige restaurateurs zien graag meer mogelijkheden bij afvoer van voedselresten, bijvoorbeeld vergisting of hergebruik als varkensvoer. Toelichting In de horeca zijn verschillende afvalstromen van voedsel te onderscheiden: Het snij afval; dat is voedsel dat voor de bereiding wordt afgesneden (schillen, restvlees etc.), dit is onvermijdbaar afval, Het bord afval; dat is voedsel wat is opgediend, maar niet door de consument is opgegeten, Het overtollige voedsel; dat zijn ingrediënten die overblijven en zonder te bereiden worden weggegooid. Voedselverliezen worden zoveel mogelijk beperkt door efficiënt inkopen en creatief omgaan met snij afval en restproducten. Zo kunnen de restproducten van vis bijvoorbeeld gebruikt worden om soep uit te trekken. De kleinere restaurants denken dat voedselverspilling bij grotere restaurants, catering en instellingen als ziekenhuizen relatief gezien vele malen groter is omdat zij minder nauwkeurig hoeveelheden kunnen voorspellen. Daarnaast is het voor de grotere restaurants een grotere logistieke uitdaging om het snij afval dat hergebruikt kan worden te bewaren en in een nieuw gerecht te verwerken. Het terugdringen van bordafval is vanuit economisch oogpunt voor de restaurateurs minder interessant omdat de consument daar al voor betaald heeft. Daarbij komt dat restaurateurs niet willen dat gasten met honger huiswaarts keren, om deze reden bouwen chef-koks vaak een veilige marge in als het de portionering betreft. De restaurateur denkt wel dat de consument kan wennen aan het bijbestellen van eten, bijvoorbeeld als het gaat om frietjes, groenten of aardappelen. De restaurateur kan de consument bijvoorbeeld vooraf de keuze geven of zij wel of niet een bijgerecht wil, of hij kan de consument de mogelijkheid geven om gedurende het diner bij te bestellen. Op deze manier kan het bordafval teruggedrongen worden zonder dat de chefkok het risico loopt dat consumenten met honger naar huis gaan. Nog weinig restaurateurs doen het op deze wijze omdat de obers hiervoor goed geïnstrueerd moeten worden, de consument hier niet bekend mee is en bijbestellingen tijdens het diner een logistieke planning vereisen. Ondanks de aandacht voor voedselverspilling en de vele initiatieven van de restaurateurs om voedselverliezen terug te dringen gaat toch een aanzienlijk deel uiteindelijk de prullenbak in. Het overgrote deel van het voedsel dat in de prullenbak belandt is snij afval en bordafval. De geïnterviewde restauranthouders geven schattingen die variëren van 60 tot 200 kilo voedselafval per week. 6 Duurzaam Dineren

13 Sommige restaurateurs geven aan graag iets met het voedselafval te doen, zo heeft één van de restaurants zijn overgebleven salades een keer aan het Leger Des Heils aangeboden, deze instelling kon het eten echter niet accepteren omdat de herkomst van het voedsel niet gecontroleerd kon worden. Ook in de enquête komt naar voren dat de restaurateurs graag zien dat iets gebeurt met de overgebleven snijresten (69%), zoals op laten halen door de kinderboerderij. Een aantal restaurateurs ziet graag dat het voedselafval gescheiden opgehaald wordt waardoor een deel van het afval bijvoorbeeld vergist kan worden of opnieuw gebruikt als varkensvoer. In het centrum van Amsterdam wordt momenteel niet gescheiden ingezameld. Voorbeeld: tegengaan van voedselverspilling Eén van de geïnterviewde restaurants voorkomt voedselverspilling door de consument alleen te laten kiezen uit de gerechten die nog over zijn. Om de consument geen nee te hoeven verkopen heeft het restaurant een gesproken kaart. De ober noemt alleen nog de gerechten om die over zijn. Naast de gesproken kaart heeft het restaurant ook een afspraak met de leverancier om van het snij afval van biologisch vlees hamburgers te maken. Uit de enquête onder 29 restaurateurs kwam naar voren dat zij voedselverspilling vooral tegen proberen te gaan door middel van een efficiënte inkoop (83%), daarnaast proberen zij bederfelijke producten zoveel mogelijk á la minute te bereiden (52%). Actief aan gasten vragen naar de gewenste samenstelling van gerechten (14%) is de minst ondernomen actie. (zie figuur 2.3). Figuur 2.3 Acties die worden ondernomen om voedselverspilling tegen te gaan N=29 Efficiënte inkoop 83% Meer á la minute bereiding van bederfelijke producten Mogelijkheid tot bijbestellen 48% 52% Opslag 'regels' in acht nemen Keuze voor grote of kleine porties 31% 28% Aanbieden van een 'Doggy Bag' Anders, namelijk Actief aan gasten vragen welke bijgerechten ze willen Actief aan gasten vragen naar de gewenste 21% 21% 17% 14% Ik onderneem nog geen activiteiten 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% De meest gegeven reden waarom voedsel uit de keuken wordt weggegooid (zie figuur 2.4) is dat het niet vers meer is (59%), daarnaast is een veel genoemde reden dat er minder gasten dan gebruikelijk zijn (41%), bijvoorbeeld vanwege een voetbalwedstrijd. Als voedsel wordt weggegooid gaat dit, volgens de geënquêteerden, meestal om een schatting van 10% van de totale hoeveelheid (62% geeft dit aan). De meerderheid (59%) biedt de gasten niet de mogelijkheid een doggybag mee te nemen. Volgens meer dan de helft (55%) van de geënquêteerden wordt hier soms naar gevraagd, volgens de rest gebeurt dit nooit. Ondernemersonderzoek 7

14 Van de geënquêteerden vindt bijna de helft (49%) het een prima idee wanneer gasten de mogelijkheid krijgen zelf de samenstelling van hun bijgerechten te bepalen. Bijna de helft (48%) vindt het een goed idee als gasten, die niet minimaal 24 uur van tevoren hun (online) reservering annuleren, een geldbedrag betalen. Deze maatregel zou kunnen bijdragen aan een betere samenwerking tussen horecaondernemer en consument of het opvoeden van de horecabezoeker. Dit gezien uit de interviews bleek dat het niet afbellen van een reservering niet alleen hoog staat in de lijst van ergernissen van horecaondernemers, maar uiteraard ook directe voedselverspilling in de hand kan werken. Figuur 2.4 Wanneer voedsel uit de keuken wordt weggegooid is de reden meestal N= Consumentenvoorlichting en communicatie Samengevat De meeste, geïnterviewde, restaurateurs willen zich niet als groen profileren omdat ze bang zijn dat dit greenwashing is en het extra druk met zich meebrengt, De geïnterviewde restaurateurs communiceren liever over de service en kwaliteit van het eten, dan over duurzaam ondernemen omdat zij denken dat consumenten daar weinig waarde aan hechten, De geïnterviewde restaurateurs communiceren graag over onderwerpen waar aantoonbaar interesse voor is vanuit de consument, zij zijn benieuwd of de consument geïnteresseerd is in informatie over duurzaam ondernemen en welke initiatieven worden gewaardeerd. Toelichting Verschillende kanalen Het voorlichten en communiceren met consumenten gebeurt via verschillende kanalen en op verschillende momenten: in het restaurant zelf, via de website van het restaurant, via een nieuwsbrief, op restaurantwebsites, via sociale media. De restaurateurs vinden het erg belangrijk om te weten hoe de consument hun service en gerechten waardeert en ontvangen hier graag feedback over. De restaurateurs vinden de interactie met de consument in het restaurant zelf het meest van belang. Veel restaurateurs geven aan dat voorlichting over de herkomst van ingrediënten en de bereidingswijze van gerechten voornamelijk aan tafel geschiedt, maar alleen als consumenten daar om vragen. 8 Duurzaam Dineren

15 Daarnaast communiceren de restaurateurs via de eigen website en soms via een aanvullende nieuwsbrief. In een nieuwsbrief kunnen restaurants informatie kwijt over de herkomst van producten of over een speciale aanbieding. Restaurants profileren zich ook op restaurantwebsites zoals IENS.nl. Een aantal restaurateurs geeft aan dat zij de berichten over hun restaurant op IENS.nl nauwlettend in de gaten houden. Eén van de restaurateurs vertelt dat voorheen op IENS.nl ook een forum bestond waar consumenten en restaurateurs konden debatteren over de horeca, zij ziet een mogelijk forum over groene horeca voor zich waar consumenten en restaurateurs met elkaar in contact komen over onderwerpen als de herkomst van producten. Tijdens de Horecava van 2011 stond de opkomst van sociale media centraal. Onduidelijk is of restaurateurs daar nu al veel gebruik van maken, hier is in de interviews niet specifiek naar gevraagd (alleen als middel zie alinea hieronder -52% via sociale media), omdat dit geen directe link heeft met deze onderzoeksfase. Uit de enquête komt naar voren dat de restaurateurs het liefst over duurzaamheid communiceren (zie figuur 2.5) via hun eigen website (62%), via sociale media (52%) en via een internetprofiel op IENS.nl (52%). Ook de menukaart (48%) en de bediening (48%) zijn populaire middelen (zie figuur 2.5). Bijna de helft (49%) van de ondervraagde restaurateurs geeft aan het belangrijk te vinden over duurzaamheid te communiceren om de gast bewust te maken. Figuur 2.5 Manieren waarop restaurateurs het liefst communiceren over duurzaamheid N=29 Interesse van consumenten voor duurzaamheid Over het algemeen gaan de meeste vragen van consumenten in het restaurant over de herkomst van producten en bereidingswijze. Vis is daarbij de laatste jaren veel in nieuws gekomen en dat merkt de restaurateur doordat het aantal vragen over de herkomst van vis is toegenomen. Bij de geïnterviewde lunchzaak ging de interesse van de consument vooral uit naar de herkomst van de koffiebonen en de bereidingswijze van koffie. Consumenten letten volgens de restaurateurs daarbij op hun eigen gezondheid en verwachten van de restaurateur dat zij daar ook rekening mee houden door hen kwalitatief goede, vetarme producten zonder bestrijdingsmiddelen of toevoegingen aan te bieden. De meeste restaurateurs zeggen in de interviews dat zij niet geloven dat de consument geïnteresseerd is in informatie over duurzaam ondernemen, laat staan dat de consument daar haar keuze door zou laten beïnvloeden. Toch geeft in de enquête 65% van de restaurateurs aan het niet eens te zijn met de stelling Ik denk dat het mijn gasten niet uitmaakt of ik wel of niet duurzame initiatieven ontplooi. De geïnterviewde restaurateurs denken over het algemeen dat consumenten primair geïnteresseerd zijn in service en kwaliteit van het eten, deze aspecten vormen volgens hen de basis voor een restaurantbeleving. Daarnaast geven de restaurateurs aan dat het de consument op dit vlak ontbreekt aan de benodigde kennis en het bewustzijn om duurzaam te kiezen. Ondernemersonderzoek 9

16 De ondervraagde restaurateurs zijn benieuwd of de consument geïnteresseerd is in duurzaam ondernemen en naar welke specifieke onderwerpen die interesse uit gaat. Ook willen de restaurateurs weten of de consument duurzame initiatieven waardeert ten opzichte van de bereidheid daar iets meer voor te betalen. In de enquête geeft 58% van de restaurateurs aan dat zij het belangrijk vinden de branche in een goed daglicht te zetten met betrekking tot duurzaamheid. Profilering In de ogen van de meeste ondervraagde restaurateurs levert communicatie over duurzaam ondernemen hoogstens een schouderklopje op. De restaurateurs geven aan dat het anders werkt voor restaurants die zich op het gebied van duurzaam ondernemen onderscheiden en zich als groen profileren. De voorlopers die zijn geïnterviewd communiceren hier bewust over en trekken daardoor een bepaald publiek aan dat hier belang aan hecht. Zo is de gemeente een klant van restaurant Fifteen omdat zij duurzaamheid belangrijk vindt en verplicht is om duurzaam in te kopen en een voorbeeldfunctie te vervullen heeft. Zowel pioniers op het gebied van duurzaam ondernemen als de gewone restaurateur zijn trots op hun bedrijf en willen graag laten zien hoe gewerkt wordt. De restaurateurs willen informatie met de consument delen als is aangetoond dat zij daarop zit te wachten. De gemiddelde restaurateur is aanvankelijk huiverig als het woord duurzaamheid valt, omdat zij zich niet verwant voelen aan de restaurateurs die zich nadrukkelijk als groen profileren. Beter kan de informatie over duurzaam ondernemen worden meegenomen als onderdeel van de communicatie over kwaliteit en service, op sommige punten gebeurt dit al. Zo zien de restaurateurs dat veel restaurants op biologische producten overstappen vanwege de kwaliteit en zich daarmee onderscheiden. Een ander aspect van de terughoudendheid om over duurzaam ondernemen te communiceren is dat de restaurateurs ervoor willen waken niet aan greenwashing te doen. De meeste restaurateurs weten dat ze op het gebied van duurzaam ondernemen nog stappen kunnen zetten en willen daarom niet te hoog van de toren blazen. Veel restaurateurs zitten bovendien niet te wachten op de extra druk die een groen imago met zich mee kan brengen. Een geïnterviewde restaurateur maakt de vergelijking met een Michelin ster, een dergelijke onderscheiding brengt hoge verwachtingen met zich mee waardoor de klant extra kritisch kan worden. 10 Duurzaam Dineren

17 3 CONSUMENTENENQUÊTE Om een beeld te krijgen van hoe de consument aankijkt tegen duurzaamheid in de horeca, is via internet een enquête uitgezet. Via (de nieuwsbrief van) IENS.nl, sociale media websites en de website van CREM hadden bezoekers van April 2011 tot en met halverwege Juni 2011 de mogelijkheid de vragenlijst in te vullen. In totaal is de vragenlijst door 744 consumenten ingevuld Betrouwbaarheid van het onderzoek Om een betrouwbaar resultaat te verkrijgen is de steekproef erg belangrijk. Deze dient representatief te zijn voor de onderzoeksdoelgroep en voldoende groot te zijn. Hoe groter de steekproef hoe groter de betrouwbaarheid. Het onderzoek vond plaats onder 744 consumenten verdeeld over heel Nederland. Een betrouwbaarheidsinterval is een interval waarbinnen een onderzoeksuitkomst met een bepaalde zekerheid valt. Als men spreekt over een betrouwbaarheid van 95% (α=.05) dan betekent dit dat bij herhaalde steekproeven de waarde 95% van de metingen binnen het interval zal liggen. De uitspraak die gedaan wordt over de onderzoeksuitkomsten is dus in 95% van de gevallen juist. Een betrouwbaarheid van 95% wordt over het algemeen als acceptabel gezien. De steekproefgrootte n = 744 uit het huidige onderzoek geeft een betrouwbaarheid van ruim 99% (α=.01). Naast het betrouwbaarheidsinterval speelt de nauwkeurigheid een belangrijke rol. Elk onderzoek op basis van een steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid, dit wordt de nauwkeurigheidsmarge of steekproefmarge genoemd. Over het algemeen geldt dat hoe groter de steekproef is hoe kleiner deze marge zal zijn. De steekproefgrootte n = 744 geeft bij vragen met vier antwoordopties een marge van 3,05%. 3.2 Resultaten Duurzame initiatieven en producten Om na te gaan in hoeverre de consument belang hecht aan duurzame initiatieven van horecaondernemers, is gevraagd voor verschillende initiatieven het belang aan te geven. In figuur 3.1 is te zien dat de consument het meeste waarde hecht aan het aanbieden van kraanwater als alternatief voor bronwater, aan het aanbieden van een doggybag hecht zij het minste belang. Ook het aanbieden van duurzame producten vindt de consument belangrijk, bijna de helft (45%) geeft aan hier 'heel veel belang' aan te hechten. Consumentenenquête 11

18 Figuur 3.1 Mate van belang dat wordt gehecht aan duurzame initiatieven N=744 Vervolgens is gevraagd hoe belangrijk de consument het aanbod van bepaalde producten vindt. In figuur 3.2 is te zien dat de consument het dierenwelzijn en MSC gecertificeerde vis of vis uit groene kolom viswijzer belangrijk vindt. De consumenten vindt het minder belangrijk dat klimaatvriendelijke producten worden aangeboden, dit zou kunnen komen doordat de consument niet precies weet wat klimaatvriendelijk inhoudt. Bijna één op de tien (9%) consumenten geeft aan onvoldoende kennis te hebben over wat een klimaatvriendelijk product inhoudt. Figuur 3.2 Mate van belang dat wordt gehecht aan het aanbieden van bepaalde producten N=744 Op de vraag welke producten de consument zelf koopt, worden klimaatvriendelijke producten ook het minst vaak genoemd, één op de vijf (19%) consumenten koopt deze producten wel eens zelf. Tussen de 60% en 70% van de consumenten geeft aan wel eens MSC gecertificeerde vis of vis uit de groene kolom van de viswijzer (60%), producten waarbij rekening is gehouden met dierenwelzijn (63%) of fair trade producten (69%) te kopen. Ongeveer tweederde (65%) eet bewust minstens één keer per week geen vlees of vis. Biologische producten (89%) en seizoensen of streekproducten (91%) worden het meest door de consument zelf gekocht. 12 Duurzaam Dineren

19 3.2.2 De rol van duurzaamheid bij het maken van een keuze Welke rol speelt duurzaamheid wanneer de consument een keuze maakt voor een restaurant? Om dit te onderzoeken is de rol van duurzaamheid vergeleken met andere criteria zoals de kwaliteit van het eten of de goede service. In figuur 3.3 is te zien dat voor meer dan de helft van de consumenten (58%) duurzaamheid op het gebied van voeding een grote rol speelt bij de keuze voor een restaurant. De kwaliteit van het eten vindt de consument het belangrijkst, gevolgd door de menukaart en de sfeer binnen het restaurant. Figuur 3.3 Mate waarin factoren een rol spelen bij de keuze van een restaurant N=744 Informatie over duurzaamheidsinitiatieven van een restaurant vindt de consument het liefst terug op de website van het restaurant, via de menukaart van het restaurant of via IENS.nl (of een andere horecawebsite). Informatie ontvangen via een nieuwsbrief van het restaurant zelf of via sociale media zijn het minst populair. Figuur 3.4 Communicatiemiddelen die consumenten prefereren als het gaat om communicatie over duurzaamheid binnen horecaondernemingen N=744 Consumentenenquête 13

20 3.2.3 Doggybag Op de vraag 'blijft er wel eens een gedeelte van uw gerecht over?' antwoordt bijna één derde (30%) van de consumenten dat dit zelden tot nooit gebeurt, bij bijna de helft (47%) gebeurt dit soms. Bij ongeveer één op de vier (23%) consumenten gebeurt het regelmatig tot vaak. Het gaat dan meestal om kleine hoeveelheden, tussen de 10% en 30% van het totale gerecht, zie figuur 3.5. Wanneer eten over is gebleven zou dit meegenomen kunnen worden in een doggybag. Aan één op de vijf (20%) consumenten is dit wel eens aangeboden, 31% heeft zelf wel eens om een doggybag gevraagd. De meest genoemde reden om niet naar een doggybag te vragen is dat het niet gebruikelijk is in Nederland (46%), 16% van de consumenten schaamt zich ervoor om naar een doggybag te vragen, daarnaast vindt 17% dat het 'zuinig' overkomt. Ruim één op de vier (28%) consumenten heeft eigenlijk nooit nagedacht over het vragen naar een doggybag. Als consumenten een doggybag aangeboden zouden krijgen zou de meerderheid (68%) hier (waarschijnlijk) gebruik van maken, de overgrote meerderheid (79%) doet dit omdat het hen een goed gevoel geeft. Daarnaast vinden ze het zonde, omdat ze voor het gerecht betaald hebben (44%) en vinden ze het makkelijk voor de volgende dag (47%). Consumenten die geen gebruik zouden maken van een doggybag wanneer dit hen wordt aangeboden geven aan dat het onhandig is (43%), dat het eten niet zo lang houdbaar is (32%), dat het armoedig overkomt (26%) en dat het onhygiënisch is (22%). Figuur 3.5 Wanneer er een deel van uw gerecht overblijft, om welke hoeveelheid (ten opzichte van het gehele gerecht) gaat het dan?n = Stellingen Tot slot zijn enkele stellingen voorgelegd, hieruit kwam naar voren dat de overgrote meerderheid van de respondenten (90%) het waardeert wanneer (vanuit milieuoogpunt) met bepaalde seizoensgebonden producten gewerkt wordt en dit betekent dat zij bijvoorbeeld in de winter geen aardbeien kunnen eten. Daarnaast komt duidelijk naar voren dat de meerderheid (81%) best iets meer wil betalen voor duurzame producten en dat de consument eerder bereid is een duurzame keuze te maken van de menukaart, wanneer deze goed wordt toegelicht door de ober (78%). De consument waardeert het wanneer zij zelf de samenstelling (72%) en de hoeveelheid (69%) van 14 Duurzaam Dineren

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN DISCLAIMER De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de input van 268 respondenten. Hoewel

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Duurzaamheid Sloterdijk III

Duurzaamheid Sloterdijk III Duurzaamheid Sloterdijk III In opdracht van: projectorganisatie Westpoort/Sloterdijken Projectnummer: 13085 Steven Poppelaars MSc Drs. Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Bewust op Reis. Hoe de branche denkt over promotie van duurzamer toerisme in Nederland. Den Haag, februari 2010

Bewust op Reis. Hoe de branche denkt over promotie van duurzamer toerisme in Nederland. Den Haag, februari 2010 Bewust op Reis Hoe de branche denkt over promotie van duurzamer toerisme in Nederland. Den Haag, 5 februari 2010 Mirjam Wagteveld, Ruth Maassen en Marije Hulsinga In opdracht van: Weekendjeweg.nl, Accor

Nadere informatie

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit!

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit! 1938 75 2013 Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Lindy van der Veen Roel van Lanen

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De kracht van sport. Sport, inspires our generation. Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport

De kracht van sport. Sport, inspires our generation. Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport De kracht van sport Sport, inspires our generation Rapport bij de seminarreeks en masterclasses over de Kracht van Sport 1 Voorwoord Wat is de kracht van sport? Dat was de uitdagende, prikkelende vraag

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Meldcodes kindermishandeling

Meldcodes kindermishandeling Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Meldcodes kindermishandeling Beschikking, waardering,

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken

taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken November 2011 taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken WARD DE JAGER taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken Ward de jager,

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie