provinsje fryslân provincie frys1n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "provinsje fryslân provincie frys1n"

Transcriptie

1 Voor Er provinsje fryslân provincie frys1n postbus hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) telefax: (058) Provinciale Staten van de Provincie Fryslan Postbus HM LEEUWARDEN Leeuwarden, 19 mei 2015 Verzonden, 2 0 MEI 2015 Ons kenmerk : Afdeling : Stêd en Plattelân Behandeld door : F.R.A.M. Kleijsen / (058) of Uw kenmerk Bijlage(n) Onderwerp : Voortgang afspraken kantoren Geachte Statenleden, In 2013 is zowel bij de behandeling van de Tuskentiidske evaluaasje Streekplan Fryslân (toezegging nr. 493) als bij de behandeling van de jaarstukken 2012 (toezegging nr. 623) aan u toegezegd om uw Staten te informeren over nieuwe programma-afspraken over kan toren. In een eerdere fase bent u al op de hoogte gebracht van de toenmalige stand van zaken met betrekking tot die afspraken (bij brief van oktober 2013, met nummer ) en via de voortgangsrapportages van de lijst van moties en toezeggingen. In laatstgenoemde voortgangsrapportage is melding gemaakt dat er ambtelijk een notitie is opgesteld, met daarin een voorzet voor nieuwe afspraken over de planning en programme ring van kantoren met de F4-gemeenten. In de vergadering van de Stuurgroep-F4 van 9 april ji. is deze notitie aan de orde geweest, met als resultaat dat de leden van de Stuurgroep hebben besloten de nieuwe kantorenafspraken aan de colleges van B&W en van GS ter instemming voor te leggen. De notitie Kantorenmarkt in Fryslân (bijgevoegd) is op 19mei 2015 in ons college aan de orde geweest en wij kunnen instemmen met de daarin voorgestelde afspraken. Samenvattend komen die afspraken op het volgende neer: de planning en programmering van kantoren zal vooralsnog worden uitgegaan van een behoefte tot 2020 van m2 voor alle 4 gemeenten samen; wordt geen nieuwe plancapaciteit meer ontwikkeld, behoudens onder voorwaarden voor enkele incidentele en nu nog niet voorzienbare concrete gevallen; en - 1 / 2 - Ons kenmerk:

2 In provinsje frys1n provincie fryslân b rj meenten in ieder geval een besluit genomen over de te schrappen capaciteit. Daarnaast is afgesproken dat de gemeenten de kwaliteit van de bestaande voorraad kanto 1 1 ren in beeld gaan krijgen, voor zover dat niet al recentelijk is gebeurd. Conform de besluitvorming in de Stuurgroep F4 d.d. 9 april ji., wordt deze notitie ook aan de 4 colleges van B&W ter goedkeuring voorgelegd. Wij hebben de F4-gemeenten gevraagd om ons van hun besluitvorming in dezen te berichten. Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. de gemeenten met te veel plancapaciteit (Leeuwarden en Smallingerland) worden stappen gezet om overtollige plancapaciteitte schrappen. Voor 2017 hebben deze gete Hoogachtend, ie Staten van Fryslân, Berg, secretaris -2/2 Ons kenmerk:

3 Kantorenmarkt in Fryslân 1. Aanleiding De aanleiding voor deze notitie is om in F4 verband, samen met de provincie, de hoofdlijnen te bepalen van de afspraken gericht op een goed functionerende kantoren markt in Fryslân. Als basis dienen de resultaten van een recent gereedgekomen inventarisatie en analyse van de voorraad, leegstand, plancapaciteit en de te verwachten vraag tot 2020 in de F4 gemeenten. De uitkomsten hiervan geven een beeld van de kern van de probleemstelling, namelijk: a) de omvang van de leegstand en b) de omvang van de plancapaciteit ten opzichte van de te verwachten vraag naar nieuwe kantoren. In deze notitie wordt een voorzet gegeven voor mogelijke afspraken over de aanpak van die problematiek; afspraken gericht op een realistische programmering en op een gezond functionerende kantorenmarkt. 2. Bestuurlijke en beleidsmatige context 2.1. Kantorenbeleid provincie en gemeenten De ontwikkelingen in de kantorensector spelen zich in Fryslân met name af in de vier grootste kernen, te weten: Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek. Sinds 2000 hadden provincie en de betrokken gemeenten (de F4-gemeenten) afspraken over de plano logische ruimte voor nieuwe kantoren; dat was toen voor de periode tot In het Streekplan 2007 is uitgegaan van een prognose die lager is dan waar de afspraken uit het verleden vanuit gingen. Vandaar dat in het Streekplan is aangekondigd dat de provincie voor de periode na 2010 nieuwe afspraken wil maken met de betrokken gemeenten, waarbij de in het Streekplan genoemde verhouding tussen de kernen (met daarin een speciale positie voor Leeuwarden) uitgangspunt vormt. Met die afspraken is een begin gemaakt met individuele gemeenten. Zo zijn met Heerenveen eind 2008 afspraken gemaakt voor de periode tot 2015, op basis van de Streekplanprognoses. Inmiddels is geconstateerd dat deze afspraken niet actueel meer zijn, en heeft de gemeente een deel van de afgesproken plancapaciteit geschrapt. In 2011 zijn met Leeuwarden, op grond van bestuurlijk overleg over het bestemmingsplan Overijsselselaan, voorlopige afspraken gemaakt. Deze dienden nog te worden afgerond/uitgewerkt mede gelet op het eventuele programma van de gemeente op de locaties Businesspark/ WTC en Werpsterhoek. Met Smallingerland zijn ambtelijke gesprekken gevoerd in de voorbereiding van de door de gemeente vastgestelde Strategie Werklocaties 2020 waarin ten aanzien van kantoren een drietal ontwikkelingsscenario s worden aangeduid. Dit heeft echter niet geleid tot bestuurlijke afspraken. Richting Stidwest-Fryslân (toenmalig Sneek) is in 2010, n.a.v. de gemeentelijke Kantorennota , aangedrongen op nader overleg over het te voeren kantorenbeleid. Dit heeft niet geleid tot nadere bestuurlijke afspraken. Met andere woorden: de in het Streekplan aangekondigde nieuwe afspraken zijn voor het grootste deel niet geconcretiseerd op bestuurlijk niveau. In hun Verkenning economische samenwerking F4 (2012) hebben de gemeenten aangegeven meer samenwerking op het gebied van werklocaties na te streven, waaronder kantoren. Kantorenmarkt in Fryslân, versie 16 februari 2015

4 2.2. Landelijke ontwikkelingen Op 27juni2012 is er landelijk een kantorenconvenant overeengekomen tussen rijk, IPO en VNG. Aanleiding hiertoe was de toenemende leegstand. Het convenant bevat afspraken gericht op een beter functionerende kantorenmarkt, waarbij vraag en aanbod in balans zijn. De in dit convenant afgesproken inspanningsverplichtingen zijn per soort kantoorregio verschillend. Zo gelden voor Fryslân lichtere afspraken dan bijvoorbeeld voor de regio Utrecht. In Fryslân zijn vooral de volgende twee convenantafspraken van toepassing: Provincies en Gemeenten nemen de afstemming van vraag en aanbod voor ontwikkeling van nieuwe kantoren op als ruimtelijk belang in hun structuurvisie en formuleren een Provincies Kantorenbeleid; en en Gemeenten vertalen hun Kantorenbeleid in een planning van nieuwe kantorenlocaties, de wenselijke reductie van de Plancapaciteit en de wenselijke intrekking van kantoorbestemmingen en borgen dat in hun ruimtelijk instrumentarium. Met het nu in gang gezette proces, uitmondend in deze notitie, geven gemeenten en provincie te kennen dat zij invulling willen geven aan die convenantafspraken. Opgemerkt wordt dat het convenant voor wat betreft Frysln alleen de kantoorregio Leeuwarden benoemd, maar dat er regionaal voor kan worden gekozen om een groter gebied aan te wijzen. In Fryslân hebben de F4 gemeenten al afgesproken meer afstemming na te streven. Het is dan ook logisch om in dat verband de kantoorontwikkelingen op elkaar af te stemmen. In het convenant wordt aan de provincie de regierol voor die regionale afstemming toebedeeld. In het kader van het convenant is door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) een nieuwe raming van de vraag gemaakt, die medio 2012 beschikbaar is gekomen. Deze nieuwe raming komt lager uit dan de prognoses zoals die in het Streekplan is opgenomen. De raming van het EIB wordt betrokken bij de nu te maken afspraken gericht op een realistische programmering en op een gezond functionerende kantorenmarkt. 1 vastgelegde Ladder voor duurzame Een andere belangrijke ontwikkeling is de in het Bro verstedelijking. De eerste trede van deze Ladder houdt in dat nieuwe stedelijke voorzieningen, waaronder kantoren, alleen mogelijk zijn indien deze voorzien in een actuele regionale behoefte. Het gaat hier niet alleen om nieuwe ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied, maar ook om ontwikkelingen daarbinnen. Dat maakt het ook van belang dat in F4 verband duidelijkheid bestaat omtrent de omvang van die regionale behoefte en over de verdeling daarvan over de F4. 3. Inventarisatie en analyse kantorenmarkt 3.1. Werkwijze Een belangrijke bouwsteen voor de te maken afspraken is een inventarisatie en analyse van de voorraad, plancapaciteit en leegstand van kantoren in de vier stedelijke gebieden. De gemeenten hebben ambtelijk zelf de gegevens voor die inventarisatie opgeleverd. De Stec groep heeft opdracht gekregen om deze gegevens onderling vergelijkbaar te doen zijn en om omissies aan te vullen. Dit is uitgemond in een goed vergelijkend overzicht van voorraad, vraag, plancapaciteit en leegstand per gemeente en per locatietype. De Stec-groep heeft tevens een eerste analyse gemaakt, en op basis daarvan enkele conclusies getrokken en handreikingen aangegeven voor vervolgstappen. Dit document is als bijlage bij deze notitie gevoegd. 1 Besluit ruimtelijke ordening, artikel Het betreft een Rijksbesluit dat doorwerking dient te krijgen in bestemmingsplannen. Kantorenmarkt in Fryslân, versie 16 februari

5 3.2. Inventarisatie kantorenmarkt Zoals hiervoor is aangegeven, heeft het EIB in 2012 nieuwe prognoses van de toekomstige vraag naar kantoren gemaakt, waarbij ook een vertaalsiag naar de Friese situatie is gemaakt. Uit die nieuwe raming van het EIB komt het beeld naar voren dat voor de periode voor Fryslân de kantorenvoorraad netto met ca m2 kan toenemen. Dit is lager dan de Streekplanprognose uit Voor de periode na 2020 voorziet het EIB nog een geringere nieuwbouwbehoefte, maar wel in combinatie met een afnemende voorraad. Dit betekent grotere onttrekkingen van incourant aanbod. De EIB-prognose is voor wat betreft de periode verwerkt in het hieronder weergegeven vergelijkend overzicht van de vier kernen in de F4-gemeenten, tezamen met de resultaten van de inventarisatie van de voorraad, leegstand en plancapaciteit. 2 Kern Voorraad Leegstand 0/ Vraag Harde Zachte 0 variërend plancapaciteit plancapaciteit van tot Leeuwarden pm pm Drachten Heerenveen Sneek Totaal pm pm Oppervlakten voorraad en leegstand in v.v.o.; oppervlakten vraag en plancapaciteit in b.v.o. Cijfers voorraad en leegstand zijn per (en afgerond op 100-tallen) Voorraad en leegstand betreffen alle zelfstandige kantoren uit de gemeentelijke BAG-registraties Cijfers plancapaciteit zijn bijgewerkt per medio september 2014 (en afgerond op 1 00-tallen) Heerenveen heeft 2 jaar geleden al besloten om de capaciteit bij Sportstad-Zuid (ca m2 hard en m2 zacht) niet te gaan ontwikkelen. Deze capaciteit is daarom niet meegenomen in deze tabel. Dit moet t.z.t. nog wel juridisch worden bekrachtigd door bestemmingswijziging Nadere analyse Leegstand. Uit de inventarisatie blijkt dat in Fryslân 15% van de kantoren leeg staat. Dat is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde (dat momenteel op zo n 16% ligt), en flink boven de gewenste frictieleegstand van zo n 5%. Door de relatief geringe omvang van de kantorenvoorraad in de kernen Drachten, Heerenveen en Sneek, is het al dan niet leegstaan van slechts enkele panden in deze kernen van grotere invloed op de hoogte van de leegstand. In Drachten bijvoorbeeld bedroeg het leegstandspercentage enige tijd geleden nog 20%, maar is nu afgenomen door de invulling van enkele panden. En in Heerenveen was het percentage voorheen laag, is nu inmiddels hoog, maar zal doordat enkele kantoorpanden een andere invulling gaan krijgen, zakken naar zo n 13%. Opgemerkt wordt ook dat de kwaliteit van de individuele leegstaande objecten en locaties nog onvoldoende in beeld is gebracht. Wel is bekend dat voor de gehele F4 uitgegaan kan worden van zo n 40% incourant vastgoed en zo n 30% structurele leegstand (langer dan 3 jaar). Een scherper beeld van de leegstand per locatie en kwaliteit van locatie/objecten is 2 Het gaat hier dan om niet verhuurbare/verkoopbare kantoorruimte, zodat verpaupering, sloop of transformatie resteert. Kantorenmarkt in Fryslân, versie 16 februari

6 wenselijk. Dat kan ook meer visie opleveren op de mogelijkheden en de toekomststrategie per gemeente/locatie/object, ook met het oog op herontwikkeling, sloop en/of transformatie van bestaande kantoorpanden. Vraag De verwachte vraag is, zoals gezegd, afgeleid van de EIB prognose over de periode en betreft de netto toevoeging van vierkante meters in Fryslân; het resultaat van nieuwbouw onder gelijktijdige onttrekking van incourante vierkante meters kantoorruimte. De in het overzicht aangegeven vraag is indicatief en gebaseerd op toekomstverwachtingen van werkgelegenheid, het aandeel kantoorwerkgelegenheid hiervan en het kantoorquotient (aantal m2 per werkzame persoon). De conclusie luidt dat de behoefte in Fryslân afneemt en niet meer het niveau zal halen van het verleden. Ter illustratie: in het verleden werd bij de afspraken over kantoren tot 2010 nog uitgegaan van een jaarlijkse vraag in Fryslân van ca m2; het Streekplan ging uit van een bandbreedte van m2 voor de periode tot en met 2015; nu wordt tot 2020 uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse vraag van ca m2. Plancapaciteit De plancapaciteit is verdeeld in hard en zacht. Harde plancapaciteit betreft de ruimte voor kantoren waar een vastgesteld bestemmingsplan aan ten grondslag ligt, waarvan de capaciteit bij recht direct kan worden benut. Dit is dus op elk moment in te vullen met kantoren. Zachte plancapaciteit betreft voorwaardelijke ruimte bij afwijking van een vigerend plan of ruimte waarvoor nog een planologische procedure moet worden gevolgd, waarbij moet worden nagegaan of de capaciteit past in de te maken kantorenafspraken. Gelet op de verwachtte vraag naar nieuwe kantoren tot 2020 (en rekening houdend met een geringe vraag na 2020), is de harde plancapaciteit in de kernen Heerenveen en in Sneek daarmee redelijk in evenwicht. Voor beide kernen is geen zachte plancapaciteit in beeld. Voor de kernen Drachten en Leeuwarden geldt een andere situatie. Beide beschikken over fors meer plannen voor nieuwe kantoorruimte dan de behoefte, zowel tot 2020, maar ook voor de periode daarna. In Leeuwarden is ook absoluut gezien de harde plancapaciteit erg groot. Behalve de ruime harde plancapaciteit, is er voor beide kernen ook nog zachte plancapaciteit in beeld. 4. Voorzet voor nieuwe afspraken. De kantorenproblematiek spitst zich toe op de volgende opgaven: - de aanpak van de kwaliteit van de voorraad en leegstand; - en in relatie hiermee de herijking van de plancapaciteit in relatie tot de beperkte vraag. Om die opgaven te tackelen zijn er afspraken nodig ten aanzien van de toekomstige vraag naar kantoren, de kwaliteit van de bestaande voorraad en de benodigde plancapaciteit. Hieronder wordt een voorzet daartoe gegeven. Toekomstige vraag naar nieuwe kantoren De vraag naar nieuwbouw tot 2020 wordt geprognosticeerd op ca. 60 % van de door het EIB berekende behoefte voor de periode De verdeling van de nieuwe vraag over de F4 gemeenten is afgeleid van de huidige verdeling van de kantorenvoorraad. In de tabel hiervoor op pagina 3 is die vraag aangegeven in vierkante meters b.v.o. Kantorenmarkt in Fryslân, versie 16 februari

7 Voorstel voor afspraak: De omvang en verdeling van nieuwbouwbehoefte tot 2020, zoals aangegeven in tabel op pagina 3, vooralsnog aanhouden als richtinggevend en via monitoring (van uitgiftes, toevoegingen, onttrekkingen en leegstand) jaarlijks bekijken of de vraag zich conform de prognose ontwikkelt; en Uiterlijk 2020 een nieuwe prognose van de behoefte aan kantoren voor de periode laten opstellen, of eerder indien de monitoring daartoe aanleiding geeft. Kwaliteit van de bestaande voorraad Voor wat betreft de kwaliteit van de (al dan niet leegstaande) bestaande voorraad kan worden geconcludeerd dat, behalve kennis van de kwantitatieve omvang, ook inzicht in de kwalitatieve kant ervan nodig is voor wat betreft objecten en locaties per gemeente. Dit is van belang om de courantheid van het vastgoed te kunnen beoordelen en om na te gaan of en waar potentiële leegstand op de loer ligt. En zoals eerder gezegd, is deze kennis ook van belang voor de visie op de mogelijkheden en de toekomststrategie per gemeente, locatie en object, ook met het oog op herontwikkeling, sloop en/of transformatie van bestaande kantoorpanden. Voor de marktpartijen (en primair de vastgoedeigenaren) is deze informatie bruikbaar voor de aanpak van de leegstandsproblematiek. Deze kwalitatieve aanpak mondt uit in het proces van de bepaling/reducering van de plancapaciteit (zie ook hierna). En is op termijn ook van belang bij het kunnen accommoderen van de toekomstige vraag binnen bestaande locaties, waarbij keuzes ten aanzien van herontwikkeling of transformatie aan de orde zijn. Voorstel voor afspraak: De F4-gemeenten spreken af om de kwaliteit van de bestaande voorraad kantoren en hun locaties in beeld te krijgen, voor zover dat niet al recentelijk is gebeurd. Indien dat een meerwaarde heeft, worden de resultaten en gebruikte methodiek onderling afgestemd. De resultaten van deze inventarisatie naar de kwaliteit van (leegstaande) kantorenpaden en hun locaties kunnen vervolgens worden gebruikt als basis voor de vaststelling van de benodigde kwalitatieve en kwantitatieve plancapaciteit en ook voor eventuele vervolgafspraken voor het faciliteren van de leegstandsaanpak in de F4-gemeenten, waarvoor primair de marktpartijen verantwoordelijk voor worden geacht. Voor de provincie kunnen de resultaten input vormen om haar rol bij deze problematiek nader te bepalen. Plancapaciteit. Geconcludeerd is dat in de kernen Heerenveen en in Sneek de plancapaciteit in redelijke verhouding staat ten opzichte van de verwachte vraag. In Drachten en in Leeuwarden is er echter sprake van een forse overcapaciteit. Voor deze beide kernen geldt dat met het temporiseren en schrappen van plancapaciteit, deze meer in verhouding kan worden gebracht met de te verwachten vraag. Daarbij kan rekening worden gehouden met de beperkte nieuwbouwbehoefte voor de periode na En voor wat betreft de restcapaciteit gaat het niet alleen om de kwantiteit, maar ook om de kwaliteit van de locaties. Bij het schrappen van de plancapaciteit is het derhalve ook zinvol om rekening te houden met de kwaliteit van de (al dan niet leegstaande) bestaande voorraad (zie ook hiervoor). Op zich lost schrappen de huidige leegstand niet op, maar het draagt wel bij in het voorkomen van toekomstige leegstand. Tevens zijn investeringen in (bestaand) vastgoed door eigenaren/beleggers eerder lonend in een markt zonder overcapaciteit. Daarnaast is de verhouding tussen harde plancapaciteit en de toekomstige vraag dermate uit evenwicht, dat Kantorenmarkt in Fryslân, versie 16 februari

8 nietsdoen eigenlijk geen optie is. Het doel is om een betere balans te hebben tussen vraag en capaciteit. In het kader van het kantorenconvenant is een juridisch advies opgesteld hoe tot schrappen van plancapaciteit te komen, zonder risico van planschade In voorkomende gevallen kan het nodig zijn om tot vooraankondiging te komen van het voornemen van het schrappen van plancapaciteit. Dat gebiedt zorgvuldigheid en betekent dan ook een gefaseerde aanpak. Dit creëren van voorzienbaarheid vraagt soms samenwerking met de provincie. 3. Voorstel voor afspraak: Afgesproken wordt dat er per saldo vooralsnog geen nieuwe harde plancapaciteit wordt ontwikkeld door de F4 gemeenten. In bijzondere, nu nog niet voorzienbare incidentele gevallen van concrete behoefte kan ruimte worden geboden voor nieuwe capaciteit, onder de voorwaarden: a. dat er afstemming heeft plaatsgevonden met de F4 en de provincie; b. dat die nieuwe capaciteit geen onevenredige gevolgen voor de leegstand zal hebben; en c. de reguliere locaties geen redelijke vestigingsmogelijkheid bieden. De gemeenten Leeuwarden en Smallingerland spreken af dat zij uiterlijk eind 2016 een besluit hebben genomen over de te schrappen plancapaciteit, teneinde de restcapaciteit beter met de behoefte in overeenstemming te brengen 4. Bron: Prof. dr. ir. A.G. Bregman, Heerenveen heeft met haar besluit om de plancapaciteit bij Sportstad-Zuid niet te zullen ontwikkelen, deze stap in feite al gezet. Kantorenmarkt in Fryslân, versie 16 februari

Provincie als regisseur kantorenmarkt

Provincie als regisseur kantorenmarkt Provincie als regisseur kantorenmarkt Spielburg of scheidsrechter? Inhoud: een concurrerend vestigingsmilieu voor kantoren met een evenwichtige vraagaanbod situatie (kwantitatief en kwalitatief) Regels:

Nadere informatie

VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013

VERZONDEN - 4.11.13 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1101231 31 oktober 2013 gemeentebestuur,..,.. r^fw Postbus 15 PURMEREND JSj 1440 AA Purmerend V telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Economie Aan de gemeenteraad van Purmerend VERZONDEN

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Protocol kengetallen monitor kantorenmarkt provincie Zuid-Holland

Protocol kengetallen monitor kantorenmarkt provincie Zuid-Holland Protocol kengetallen monitor kantorenmarkt provincie Zuid-Holland Stec Groep aan provincie Zuid-Holland Guido van der Molen en Rien Ramerman augustus 2014 Protocol kengetallen monitor kantorenmarkt provincie

Nadere informatie

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar.

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar. Bestaande overcapaciteit aan bedrijventerreinen In de stadsregio Arnhem-Nijmegen bestaat een groot overaanbod aan bedrijventerreinen. Voor de periode 2016-2025 bedraagt dit minstens 150 ha. Van het bestaande

Nadere informatie

PROVINCIALE AANPAK KANTOREN- LEEGSTAND. DVDP 23 april 2015

PROVINCIALE AANPAK KANTOREN- LEEGSTAND. DVDP 23 april 2015 PROVINCIALE AANPAK KANTOREN- LEEGSTAND DVDP 23 april 2015 2 3 Cijfers uit 2013 4 KANTORENMARKT PROVINCIE UTRECHT Voorraad ca. 6,3 miljoen m2 24/4/15 Te Huur ca. 1 miljoen m2 = 16% waarvan deel kwalitatief

Nadere informatie

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012 Kantorenvisie Netwerkstad Twente Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012 1 Inleiding: Het doel van deze Kantorenvisie Netwerkstad is een beter beeld krijgen van het functioneren van de Kantorenmarkt

Nadere informatie

Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties

Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties B en W nr. 14.0909 d.d. 14-10-2014 Onderwerp Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Bijgaande brief waarin het college een standpunt

Nadere informatie

Regionale kantorenvisie Noordoost Brabant

Regionale kantorenvisie Noordoost Brabant Regionale kantorenvisie Noordoost Brabant Versie juni 2014, s-hertogenbosch 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding 3 2 Ambitie 3 3 Kantoorregio Noordoost-Brabant 3 4 Kantoren nota s-hertogenbosch: actualisatie en

Nadere informatie

Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving. Gemeente Weert 8 oktober 2014

Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving. Gemeente Weert 8 oktober 2014 Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving Gemeente Weert 8 oktober 2014 Inhoud van presentatie Aanleiding Typering van de structuurvisie Koers in een notendop Afwegingskaders Instrumentarium

Nadere informatie

Regionaal Programma Werklocaties. Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen

Regionaal Programma Werklocaties. Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen Regionaal Programma Werklocaties Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen Doel en opzet presentatie Doel presentatie: Raadsleden informeren over ontwikkeling Regionaal Programma Werklocaties

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving Aansluiting plan Lingerzijde op de actuele regionale woningbehoefte

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving  Aansluiting plan Lingerzijde op de actuele regionale woningbehoefte RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Aansluiting plan Lingerzijde op de actuele regionale woningbehoefte Edam-Volendam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO.

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Regionale werkafspraken kantoren Hart van Brabant

Regionale werkafspraken kantoren Hart van Brabant Regionale werkafspraken kantoren Hart van Brabant Vastgesteld in RRO Hart van Brabant, 17 december 2015 Concept d.d. 26 november 2015, na vaststelling worden deze werkafspraken in Hart van Brabant opmaak

Nadere informatie

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant Regionale Agenda Werken 2017 Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December 2016 November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant 1 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Bedrijventerreinen Acties 2017: -

Nadere informatie

voortgang beleidskeuzes kantorenmarkt Zuid-Holland Stec Groep 18 september 2013 Esther Geuting

voortgang beleidskeuzes kantorenmarkt Zuid-Holland Stec Groep 18 september 2013 Esther Geuting voortgang beleidskeuzes kantorenmarkt Zuid-Holland Stec Groep 18 september 2013 Esther Geuting voortgang gebiedsgerichte aanpak kantorenmarkt Zuid-Holland bespreken gebiedsgerichte aanpak en voorstal gebiedslabels

Nadere informatie

Opbouw presentatie. Actualisatie Kantorenstrategie Drechtsteden. 1. Aanleiding van deze presentatie. 2. Opdracht en doelstelling

Opbouw presentatie. Actualisatie Kantorenstrategie Drechtsteden. 1. Aanleiding van deze presentatie. 2. Opdracht en doelstelling Opbouw presentatie Actualisatie Kantorenstrategie Drechtsteden Drechtraadcaroussel 6 november 2012 1. Aanleiding 2. Opdracht en doelstelling 3. Waar staan we nu in het proces 4. Resultaten symposium 5.

Nadere informatie

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma 2016-2020 gemeente Harlingen In 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Harlingen voor de periode 2013 2020 vastgesteld. In de woonvisie

Nadere informatie

Ladder voor Duurzame Verstedelijking: zonder Ladder geen nieuwbouw

Ladder voor Duurzame Verstedelijking: zonder Ladder geen nieuwbouw Ladder voor Duurzame Verstedelijking: zonder Ladder geen nieuwbouw Presentatie aan raadsleden MRE, 24 juni 2015 Ladder laatste rijksbelang RO, overgenomen door provincie PBL: evaluatie Ladder Monitoring

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41 uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. M. Evers RU/Stedelijke Ontwikkeling 0475-359 395 AAN de voorzitter van de commissie Ruimte bijlage(n) betreffende commissie-informatiebrief

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân PvdA De heer R. van Maurik Leeuwarden, 19 mei 2016 Verzonden,

provinsje fryslân provincie fryslân PvdA De heer R. van Maurik Leeuwarden, 19 mei 2016 Verzonden, postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon; (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 PvdA De heer R. van Maurik www.fryslan.frl provincie @fryslan.frl Leeuwarden, 19 mei 2016 Verzonden,

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR NIEUWE WONINGBOUWINITIATIEVEN geldt voor elk nieuw initiatief

STAPPENPLAN VOOR NIEUWE WONINGBOUWINITIATIEVEN geldt voor elk nieuw initiatief Stappenplan voor de beoordeling van nieuwe woningbouwinitiatieven De Zuid-Limburgse gemeenten gaan nieuwe woningbouwinitiatieven uniform beoordelen op basis van deze structuurvisie en de afspraken die

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

De ladder en duurzame verstedelijking in Brabant

De ladder en duurzame verstedelijking in Brabant De ladder en duurzame verstedelijking in Brabant 'Toepassing Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk' Marion Greidanus, provincie Noord-Brabant De Brabantse aanpak provinciale verordening

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT Kantorenmarkt Weert Tot 2020 zeer beperkte behoefte aan nieuwe kantoorruimte in Weert, er is al meer dan voldoende aanbod van kantoorruimte, toevoegen van

Nadere informatie

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus 90155 5000 LH TILBURG Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl wv/w.brabant.nl

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking Samenvatting Samenvatting Handreiking bij de ladder voor duurzame verstedelijking Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd,

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 6

Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 6 Staten College van Gedeputeerde statenvoorstel DATUM 10 december 2013 NUMMER PS PS2014MME01 AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER M. Fellinger DOORKIESNUMMER 030-258 REGISTRATIENUMMER 80F046BD PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Ladder toets kantoorruimte Landgoed De Reehorst

Ladder toets kantoorruimte Landgoed De Reehorst Ladder toets kantoorruimte Landgoed De Reehorst Stec Groep aan Join Ontwikkeling Guido van der Molen en Peter Stopel 22 september 2016 Ladder toets kantoorruimte Landgoed De Reehorst 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Projectopdracht Regionale Woonvisie

Projectopdracht Regionale Woonvisie Projectopdracht Regionale Woonvisie Regio Zuidwest Drenthe Gemeenten De Wolden Meppel Westerveld Hoogeveen Februari 2011 1 Projectopdracht Regionale Woonvisie 1. Projectomschrijving 1.1 Aanleiding: In

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Leegstand Kantoren. Jobinside 5 november 2010. Sacha Klinkhamer Floor Schipper

Leegstand Kantoren. Jobinside 5 november 2010. Sacha Klinkhamer Floor Schipper Leegstand Kantoren Jobinside 5 november 2010 Sacha Klinkhamer Floor Schipper Presentatie Jobinside Inleiding door Sacha Klinkhamer (Infrastructuur & Milieu) Aanleiding, cijfers, probleemanalyse, oorzaken,

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren

Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren Quick scan met reactie GS Flevoland Amsterdam, maart 2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Reactie Gedeputeerde Staten... 5 Nawoord Rekenkamer...

Nadere informatie

Datum 27 maart 2017 Behandeld door Leon Langenhuizen. Stand van zaken regionaal actieprogramma uit de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg

Datum 27 maart 2017 Behandeld door Leon Langenhuizen. Stand van zaken regionaal actieprogramma uit de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg Aan de leden van de Commissie Wonen en de Raad Ruimtelijke ontwikkeling Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl Internet

Nadere informatie

Basisdocument regionale afspraken woningbouw. Stec Groep aan gemeenten en provincie Noord-Holland

Basisdocument regionale afspraken woningbouw. Stec Groep aan gemeenten en provincie Noord-Holland Basisdocument regionale afspraken woningbouw Stec Groep aan gemeenten en provincie Noord-Holland Stec Groep 7 juli 2017 Basisdocument regionale afspraken woningbouw 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6402 Inboeknummer 15bst00960 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.2) Raadsvragen van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven

Nadere informatie

TOEPASSING TREDE 1 EN 2 LADDER DUURZAME VERSTEDELIJKING V00R PLAN MULDERSWEG

TOEPASSING TREDE 1 EN 2 LADDER DUURZAME VERSTEDELIJKING V00R PLAN MULDERSWEG TOEPASSING TREDE 1 EN 2 LADDER DUURZAME VERSTEDELIJKING V00R PLAN MULDERSWEG 12 januari 2016 drs. Fokke de Jong Australiëlaan 5, 3526 AB Utrecht 030 693 60 00 info@atrive.nl www.atrive.nl KvK: 31042832

Nadere informatie

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon Feitenblad 217 Inleiding Sinds een aantal jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 217 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties zijn er

Nadere informatie

Aanpak kantoren leegstand in Barneveld

Aanpak kantoren leegstand in Barneveld Aanpak kantoren leegstand in Barneveld Aanleiding Bij de behandeling van de kadernota in mei 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om beleid te ontwikkelen voor

Nadere informatie

De ladder voor duurzame verstedelijking

De ladder voor duurzame verstedelijking De ladder voor duurzame verstedelijking Jacqueline H.P. Vrolijk Adviseur ruimtelijk beleid en omgevingsjurist Inleiding seminar 10 maart 2015 Waarom de ladder? Andere tijden: Einde aan decennia van groei

Nadere informatie

toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017

toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017 Bijlage Datum DOS-2014-0006307 Onderwerp toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017 Aan de regio s is gevraagd voor 1 juli 2017 de regionale woonvisies te actualiseren op basis van

Nadere informatie

rd) provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslan t.a.v. de Statenfractie V\ID Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

rd) provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslan t.a.v. de Statenfractie V\ID Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Provinciale Staten van Fryslan t.a.v. de Statenfractie V\ID Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN provinsje fryslân provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292

Nadere informatie

*Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862

*Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862 *Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862 Commissievoorstel Onderwerp : Bestemmingsplan Cuijk, Zwaanplein Oude Werf Datum college : 10 mei 2016 Portefeuillehouder : J.H.L.M. Nielen

Nadere informatie

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne 1. Inleiding Bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne heeft

Nadere informatie

Nota beoordeling zienswijze en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Kerkebogten, eerste herziening

Nota beoordeling zienswijze en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Kerkebogten, eerste herziening Nota beoordeling zienswijze en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Kerkebogten, eerste herziening Gemeente Eersel team Ruimte afdeling Ontwikkeling juli 2012 ZIENSWIJZEN Het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Plan van Aanpak project Regionale Kantorenstrategie Holland Rijnland 2020

Plan van Aanpak project Regionale Kantorenstrategie Holland Rijnland 2020 Plan van Aanpak project Regionale Kantorenstrategie Holland Rijnland 2020 Projectnaam/ onderwerp: Regionale Kantorenstrategie Holland Rijnland 2020 Projectstatus: Vastgesteld in het PHO EZ d.d. 9 maart

Nadere informatie

THEMATISCHE STRUCTUURVISIE KANTOREN. Publicatiedatum 17 december 2015 Status Statenvoorstel GS 15 december 2015 Referentienummer 8175ED41

THEMATISCHE STRUCTUURVISIE KANTOREN. Publicatiedatum 17 december 2015 Status Statenvoorstel GS 15 december 2015 Referentienummer 8175ED41 THEMATISCHE STRUCTUURVISIE KANTOREN Publicatiedatum 17 december 2015 Status Statenvoorstel GS 15 december 2015 Referentienummer 8175ED41 THEMATISCHE STRUCTUURVISIE KANTOREN 2016 2027 (STATENVOORSTEL) 2

Nadere informatie

Een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking!

Een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking! Een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking! Seminar Bureau Stedelijke Planning en Stibbe 22 september 2016 Jacqueline H.P. Vrolijk Projectleider herziening Ladder Waarom ook alweer de ladder? Einde

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Afdeling: Beleid Leiderdorp, 3-01-2013 Onderwerp: RVS Transformatie naar wonen Elisabethhof 1 ( Astellas) Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met transformatie

Nadere informatie

Inleiding. Wat is het probleem 1? Waar willen we naar toe? Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren

Inleiding. Wat is het probleem 1? Waar willen we naar toe? Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren Inleiding De grote omvang van de structurele leegstand van kantoren in Nederland neemt problematische vormen aan. Een hoge structurele leegstand is verspilling van ruimte en kapitaal en is ook voor de

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp Ontwerp bestemmingsplan Venray (NL.IMRO.0984.BP15001-on01) Datum 11 januari 2017 Naam steller Nancy Pronk/Sonja van Griethuysen Kenmerk Afdelingsmanager Hans Killaars Afdeling Stad, Dorpen en

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Midden-Holland t.a.v. tafel Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt Postbus AH Gouda

Gedeputeerde Staten. Midden-Holland t.a.v. tafel Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt Postbus AH Gouda Gedeputeerde Staten Contact M. Verwaal T 070-441 77 14 m.verwaal@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Midden-Holland t.a.v. tafel Economie,

Nadere informatie

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004 As Leiden - Katwijk As Leiden - Katwijk Plan van Aanpak Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland 13 september 2004 Het gebied De opgave komt uit: - Programma van Afspraken ( 2002, Duin&Bollenstreek,

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Rotterdam, 1 maart 2016.

Rotterdam, 1 maart 2016. Rotterdam, 1 maart 2016. 16bb1367 Aan: de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor: de Woonvisie Rotterdam,

Nadere informatie

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Introductie Plaats van de Ladder binnen het wettelijk kader Agenda Ladder duurzame verstedelijking Jurisprudentie

Nadere informatie

Leegstand van kantoren, 1991-2013

Leegstand van kantoren, 1991-2013 Leegstand van kantoren, 1991-2013 Conclusie In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld 16% van het kantoorvloeroppervlakte staat leeg in 2013. Dit percentage neemt nog steeds

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH)

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Aan het Algemeen Bestuur Datum: 26-06-2013 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Voorstel in te stemmen met een tweetal wijzigingen in de tekst van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Notitie. Statenleden. Statencommissie EZB. 7 mei V.M.J. Munnecom. Ruimtelijke Ontwikkeling & Handhaving (073) Aan.

Notitie. Statenleden. Statencommissie EZB. 7 mei V.M.J. Munnecom. Ruimtelijke Ontwikkeling & Handhaving (073) Aan. Notitie Onderwerp Provinciale handelwijze ten aanzien van ruimtelijke plannen die voorzien in detailhandelsontwikkelingen Aanleiding Met de Discussienota Detailhandel en het symposium Detailhandel in Brabant:

Nadere informatie

De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 22 september 2016

De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 22 september 2016 De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 22 september 2016 Aan bod komen: 1. Bureau Stedelijke Planning en de Ladder 2. Voor-

Nadere informatie

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Diverse wetten m.b.t. taakveld Wonen geven richting aan de taakuitoefening door gemeenten en woningcorporaties, zoals de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen,

Nadere informatie

Concept ontwerp PROVINCIE-UTRECHT.NL. Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1

Concept ontwerp PROVINCIE-UTRECHT.NL. Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1 Concept ontwerp Thematische structuurvisie kantoren PROVINCIE-UTRECHT.NL Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1 Thematische Structuurvisie Kantoren 2015 2027 (concept-ontwerp) Inhoudsopgave

Nadere informatie

NOTITIE. Datum 23-5-2013 Inlichtingen bij Matthieu Zuidema. t (020) 583 19 00. mzuidema@eib.nl

NOTITIE. Datum 23-5-2013 Inlichtingen bij Matthieu Zuidema. t (020) 583 19 00. mzuidema@eib.nl NOTITIE Datum 23-5-2013 Inlichtingen bij Matthieu Zuidema t (020) 583 19 00 mzuidema@eib.nl Contact Basisweg 10 1043 AP Amsterdam Postbus 58248 1040 HE Amsterdam t (020) 583 19 00 f (020) 583 19 99 eib@eib.nl

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-041 Houten, 13 mei 2014 Onderwerp: Het herontwikkelen van Het Gebouw door middel van de bouw van 10 levensloopbestendige woningen aan de Jonkheer Ramweg 40 in Schalkwijk.

Nadere informatie

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl gemeente Langedijk Urhahn Urban Design Tav. de heer S. Feenstra Laagte Kadijk 153 1O18ZD AMSTERDAM Datum 17 maart 2015 B P/PEZ/SA Afdeling/team Uw brief/nummer Inlichtingen bi1 Onderwerp Bijiage(r) De

Nadere informatie

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2 1. Inleiding Voor de verdeling van de middelen uit de hoofdlijnennotitie van het ministerie van EZ ( 200 miljoen) is advies gevraagd aan onze commissie (Commissie Jansen-2). Dit advies is uitgebracht in

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker.

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker. mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 ETTENILEUR Aan de raad J' JA NEE Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur T: 14 076 E: info@etten-leur.nl I: www.etten-leur.nl

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Hoofdrapport 4 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en context pagina 3 3. Geografische afbakening pagina 4 4. Ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200479 420138 / 420138. J.W. Hofman T.H. Timmers. Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor). 08 Inwoners en bestuur SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200479 420138 / 420138 J.W. Hofman T.H. Timmers PF Mu ONDERWERP AGENDANUMMER Lease kantoorgebouw Hazenweg (stadskantoor).

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: L.Garnie@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Aan Provinciale Staten Datum 1 juni 2017 Ons kenmerk

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Ons kenmerk 054-MH. Bijlage(n)

Ons kenmerk 054-MH. Bijlage(n) Regio Midden-Holland de nieuwe regio Postbus 45 2800 AA GOUDA www.regiomiddenholland.nl Aan College van Gedeputeerde Staten Postbus 90602 2509 LP Den Haag Datum 7 juli 2015 Contactpersoon drs. H. Bouwens

Nadere informatie

Regionale en subregionale Woonagenda s 2013-2020

Regionale en subregionale Woonagenda s 2013-2020 Regionale en subregionale Woonagenda s 2013-2020 Concept 19 december 2013 STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN 1 De woonagenda 2014 van de stadsregio Arnhem Nijmegen De 20 gemeenten in de stadsregio vormen een aantrekkelijk

Nadere informatie

Investeren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd.

Investeren in ontwikkelingen. De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. Investeren in ontwikkelingen De reserve ontwikkelingsinvesteringen nader beschouwd. B&W 11 februari 2003 1. INLEIDING 1.1. Algemeen In de notitie Ruimte voor ontwikkelen van de ruimte voorstel tot het

Nadere informatie

Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater

Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater Programma / Programmanummer Kunst en cultuur / 6310 Portefeuillehouder T.

Nadere informatie

provinsje frys1n provincie fryslân b

provinsje frys1n provincie fryslân b provinsje frys1n provincie fryslân b 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten van de Provincie Fryslân Postbus 20120 8900

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 7 april 2015 Verzonden, 07 APR.

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 7 april 2015 Verzonden, 07 APR. provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 rj) Provinciale Staten van de provincie Fryslân www.fryslan.nl

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden.

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4375297 Aan : Gemeenteraad Datum : 1 juli 2013 Wethouder P. van den Berg Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Kantorenleegstand@breda. - Concept Plan van Aanpak

Kantorenleegstand@breda. - Concept Plan van Aanpak Kantorenleegstand@breda - Concept Plan van Aanpak Directie Ontwikkeling, Afdeling Ruimte, 5 februari 2012 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. Inleiding Aanleiding Ambities en doelstelling Aanpak (stappenplan)

Nadere informatie

1 o MEI 2016. provinsje fryslân provincie fryslân b CM. Provinciale Staten van Fryslân. Leeuwarden, 10 mei 2016 Verzonden,

1 o MEI 2016. provinsje fryslân provincie fryslân b CM. Provinciale Staten van Fryslân. Leeuwarden, 10 mei 2016 Verzonden, provincie fryslân b CM postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 te 1 1 Provinciale Staten van Fryslân WWW.frYslan.frl provincie@fryslan.fn www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen Openbaar Onderwerp Aankoop Streekweg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2007 hebben wij met Stichting Alliantie voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Het risico van (plan)schade bij het schrappen van winkel- en/of kantoorbestemmingen

Het risico van (plan)schade bij het schrappen van winkel- en/of kantoorbestemmingen Het risico van (plan)schade bij het schrappen van winkel- en/of kantoorbestemmingen Arjan Bregman Leerkring Kantoren- en winkelleegstand G32-steden Rol en mogelijkheden gemeenten bij bestrijding kantoren-

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst op 20 mei over Samenwerkingsagenda gemeen te Leeuwarden en provincie Fryslân Lwd. KH18

Informatiebijeenkomst op 20 mei over Samenwerkingsagenda gemeen te Leeuwarden en provincie Fryslân Lwd. KH18 provinsje fryslân provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 b 1 Provinciale Staten van Fryslân www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Zuidentree

Verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Zuidentree Verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Zuidentree Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Zuidentree en de bijbehorende stukken hebben met ingang van 10 oktober 2012 tot en met 20 november 2012

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 DOCS.nr. 4331986 Nummer 2013-22 Vragen van de VVD-fractie inzake investering 3.095.000, in huisvestingsplan

Nadere informatie