OMGEVINGSVERGUNNING reguliere procedure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OMGEVINGSVERGUNNING reguliere procedure"

Transcriptie

1 DORDRECHT OMGEVINGSVERGUNNING reguliere procedure Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht hebben op 20 juni 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van mevrouw P. de Nies - Blankenstijn, Hellenburg 26, 3328 ZG te Dordrecht voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van het perceel Hellenburg 26 te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie Q nr De aanvraag is geregistreerd en verleend onder nummer / Besluit Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht besluiten', gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder het stellen van voorschriften voor de volgende activiteiten: 1. het (ver)bouwen van een bouwwerk. Procedure De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene. bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor het (ver)bouwen van een bouwwerk aan artikel 2.2 lid 1, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning. Overige bijgevoegde documenten De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte stuk bijgevoegd: - aanvraagformulier omgevingsvergunning, tekeningen en foto's. Meldingen aanvang werkzaamheden Het volgende moet binnen de aangegeven termijn aan de betreffende betrokkenen: 1. Ten minste 4 dagen voordat u met de werkzaamheden begint, dient u de datum waarop die werkzaamheden beginnen te melden bij de afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. U kunt daartoe (telefonisch) contact opnemen met de betrokken inspecteur van die afdeling (de naam en het telefoonnummer vindt u onderaan in Bijlage II van deze vergunning). U kunt ook gebruik maken van het bijgaande kaartje "Kennisgeving van bouwhandelingen". 2. Zodra het totaal aan werkzaamheden waarop deze omgevingsvergunning betrekking heeft gereed is, dient u daarvan schriftelijk mededeling te doen aan de afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Voor deze gereedmelding kunt u gebruik maken van het bijgaande formulier "Formulier gereedmelding". 3. Het is niet toegestaan om (een gedeelte van) het bouwwerk in gebruik te nemen of te geven wanneer: - u het bouwwerk nog niet gereed heeft gemeld, en/of - het bouwwerk in afwijking van de bouwvergunning is gebouwd. 4. Deze omgevingsvergunning is alleen geldig voor degene aan wie de vergunning is verleend (de vergunninghouder). Voordat een ander dan de vergunninghouder van deze vergunning gebruik mag maken, dient de omgevingsvergunning te worden overgeschreven op naam van die ander. Alleen de vergunninghouder of zijn rechtsverkrijgende kan daartoe een verzoek tot ons richten. /Y Mixed ^TP Sources c»* cu cocsouw o mtnc

2 Bezwaarclausule De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar worden aangetekend bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA te Dordrecht.. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de rechtbank van Dordrecht, Postbus 7003, 3300 GC te Dordrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover door de rechtbank een beslissing is genomen. Alle rechten worden voorbehouden deze omgevingsvergunning naar aanleiding van een bij ons ingediend bezwaarschrift te herroepen. Bekendmaking Het besluit tot verlening van deze omgevingsvergunning wordt bekendgemaakt in het weekblad "De Stem van Dordt". Deze bekendmaking vindt doorgaans plaats op de eerste woensdag na de week waarin de omgevingsvergunning is verzonden. Binnen 6 weken na de dag waarop de vergunning is verzonden kunnen ook andere belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Het is verstandig om voordat u met de werkzaamheden begint, bij de gemeente te informeren (078) of gedurende de bezwarentermijn tegen de omgevingsvergunning bezwaren zijn ingediend. Alle rechten worden voorbehouden deze omgevingsvergunning naar aanleiding van een bij ons ingediend bezwaarschrift te herroepen. Intrekking omgevingsvergunning De omgevingsvergunning kan worden ingetrokken: - als blijkt dat de vergunning is verleend op basis van onjuist of onvolledig ingediende gegevens; - als blijkt dat niet is voldaan aan een in deze vergunning gestelde voorwaarde; - als binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de vergunning niet met de werkzaamheden is begonnen; - als tussen het begin en het einde van de werkzaamheden deze werkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van 26 weken stilliggen; - als de vergunninghouder daarom verzoekt. Van de geheven leges wordt, conform de legesverordening, een gedeelte terugbetaald indien de vergunning binnen twee maanden na de datum van verlening op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder wordt ingetrokken, én er op dat tijdstip nog niet met de werkzaamheden is begonnen. Aanvullend van toepassing verklaard De in Bijlage I en Bijlage II genoemde overwegingen en mededelingen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, verleend op 8 augustus 2011 aan mevrouw P. de Nies - Blankenstijn, Hellenburg 26, 3328 ZG te Dordrecht. Aldus opgemaakt te Dordrecht, 8 augustus 2011 Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, namens dezen, het hoofd van de afdeling Vergunningen en Meldingen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, ing. M.R. Ri&trj^a Deze beschikking (omgevingsvergunning) is aan de aanvrager verzonden op: 8 augustus 2011

3 BIJLAGE I Overwegingen en mededelingen die niet specifiek activiteiten gerelateerd zijn maar betrekking hebben op de omgevingsvergunning als geheel. Overwegingen Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: dat het bouwplan in overeenstemming is met het bestemmingsplan: 1. het bouwplan is getoetst aan de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan 2. uit de toetsing blijkt dat het bouwplan niet in strijd is met de bepaling uit het bestemmingsplan; dat voldoende stukken zijn ontvangen om de aanvraag te behandelen. Mededelingen 1. Een omgevingsvergunning wordt verleend behoudens rechten van derden. U dient dus rekening te houden met eigendomsrechten, wettelijke regelingen of afspraken in de privaatrechtelijke sfeer. Ook komt het veroorzaken van onrechtmatige hinder door slopen met een rechtsgeldige vergunning voor uw risico. Daarom adviseren wij u om uw bouwplan te bespreken met belanghebbenden zoals buren, eigenaren enz. Ook de gemeente kan onder belanghebbende worden begrepen. U heeft als houder van de vergunning zelfde plicht om na te gaan wie in dit geval belanghebbenden zijn. 2. Deze omgevingsvergunning is alleen geldig voor degene aan wie de vergunning is verleend (de vergunninghouder). Voordat een ander dan de vergunninghouder van deze vergunning gebruik mag maken, dient de omgevingsvergunning te worden overgeschreven op naam van die ander. Alleen de vergunninghouder of zijn rechtsverkrijgende kan daartoe een verzoek tot ons richten.

4 BIJLAGE II -DEELA Voorschriften, overwegingen en mededelingen die betrekking hebben op de activiteit: Hef bouwen van een bouwwerk. Voorschriften Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 1. Een bouwwerk moet, met inbegrip van de daarmee verbandhoudende (bouw)werkzaamheden, voldoen aan alle voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Bij de beoordeling van een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is reeds aan veel van die voorschriften getoetst. Toch blijven er nog voorschriften over die pas tijdens of na het bouwen kunnen worden getoetst. Dit betekent dat het uw verantwoordelijkheid is om er tijdens het bouwen voor te zorgen dat er niet in strijd wordt gebouwd met de voorschriften van de bouwverordening en het Bouwbesluit. Hierbij geldt overigens dat er niet in afwijking van de verleende bouwvergunning mag worden gebouwd. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de betrokken inspecteur van de afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Overwegingen Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: Op 4 juli 2011 is het bouwplan voor advies voorgelegd aan de welstandscommissie. De welstandscommissie is van oordeel dat het bouwplan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand; Ingestemd wordt met dit advies van de welstandscommissie. De welstandscommissie geeft wel aan dat het dakkapel exact gelijk moeten worden gebouwd als de dakkapel, die geplaatst is op Hellenburg nummer 24. Dit houdt in dezelfde plaats ten opzichte van de nok en maatvoering van de dakkapel. Het bouwplan, voorzover het de stukken betreffen die bij de aanvraag zijn gevoegd, is getoetst aan de voor deze. aanvraag van toepassing zijnde nieuwbouwvoorschriften van het Bouwbesluit; De stukken maken in voldoende mate aannemelijk dat het bouwplan voldoet aan de voorschriften van de afdelingen 2.1 en 2.2 (constructieve veiligheid) van het Bouwbesluit. Dat verder de verplichtingen tijdens de werkzaamheden en algemene informatie in verband met dit plan en/of in het belang van derden onder uw aandacht worden gebracht; Gelet op onder meer het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de bouwverordening, het Bouwbesluit en de Wet ruimtelijke ordening. Mededelingen De volgende mededelingen hebben betrekking op de betreffende activiteit: A. Tijdens de (bouw)werkzaamheden dient u, krachtens hoofdstukken 4 en 7 van de bouwverordening, met de volgende verplichtingen rekening te houden: 1. Opdat tijdig controle kan worden uitgeoefend onder veilige omstandigheden (Arbo), dient u de hieronder genoemde onderdelen van het (ver)bouwwerk tijdig te melden bij de betrokken inspecteur van de afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Onder tijdig wordt hier verstaan: zo spoedig mogelijk na het gereedkomen daarvan, maar ten minste 4 dagen vóórdat die controle niet meer op een - door u gefaciliteerde - veilige wijze kan plaatsvinden en/of deze onderdelen aan het oog zullen zijn onttrokken. Het betreft de volgende onderdelen: - alle onderdelen van het (ver)bouwwerk die uit het oogpunt van constructieveen/of brandveiligheid redelijkerwijs controle behoeven én deze (uit het oogpunt van Arbo) niet zonder speciale voorzieningen veilig zijn te inspecteren en/of aan het oog zullen worden onttrokken. U wordt geadviseerd dit steeds te melden per fax: (078) Let op: In hoofdstuk 4 van de bouwverordening zijn nog meer verplichtingen in verband met de (bouw)werkzaamheden opgenomen. Een aantal daarvan worden verderop in deze beschikking uitgelicht.

5 2. U dient de veiligheid op en om de bouwplaats in voldoende mate te waarborgen. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de betrokken inspecteur van de afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 3. Het bij of door het bouwen vrijkomende afval dient gescheiden te worden ingezameld volgens artikel 4.11 van de bouwverordening. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de betrokken inspecteur van de afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 4. De vergunning (incl. bijbehorende tekeningen ca.) dienen altijd op de plaats van het bouwwerk aanwezig te zijn. Wanneer een inspecteur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid daarom vraagt, dient u deze stukken ter inzage te geven. 5. Hinder (als bedoeld in art van de bouwverordening) zoals het veroorzaken en/of hét verspreiden van stank, stof, vocht, irriterend materiaal, geluid en trilling dient te worden voorkomen. Hieraan kunnen tijdens de uitvoering nadere eisen worden gesteld. 6. In eerste instantie is niet verzocht om een asbestinventarisatie rapport om onnodig kosten voor de aanvrager te voorkomen; Op grond van artikel lid 1 van de bouwverordening is het verboden een bouwwerk te slopen zonder vergunning. Als blijkt dat de hoeveelheid sloopafval niet meer zal bedragen dan 10 m 3 en dat los van deze 10 m 3 geen asbest wordt verwijderd is ingevolge artikel lid 2 van de bouwverordening geen omgevingsvergunning vereist voor deze sloopactiviteit. Het niet aanwezig zijn van asbest bij het slopen moet feitelijk met een rapport van een asbestinventarisatie worden aangetoond of uit gegevens moet blijken dat het bouwwerk is gebouwd na 1 januari Er dient in de bovengenoemde gevallen een asbestinventarisatie type A door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau ( te worden uitgevoerd volgens het Asbestverwijderingsbesluit 2005 voorafgaande aan de uitvoering van de sloopwerkzaamheden. Een afzonderlijke Wabovergunning voor de activiteit slopen lijkt in het nu voorliggende bouwplan niet noodzakelijk omdat is ingeschat dat de hoeveelheid sloopafval minder bedraagt dan 10 m 3 en/of wij het vermoeden hebben dat er geen asbest bij de sloop betrokken is, maar kan met het ontbreken van een asbestinventarisatie feitelijk niet volledig worden vastgesteld. Als blijkt dat bij de uitvoering van uw bouwvoornemen sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd zonder dat hiervoor een afzonderlijke vergunning zou moeten zijn verleend, kunnen wij de sloopwerkzaamheden (doen) laten staken, wanneer niet middels een asbestinventarisatie de aanwezigheid van asbest kan worden uitgesloten. De inspecteur kan dus vragen om deze asbestinventarisatie. Let op: Het onder A genoemde betreft een selectie van een aantal relevante bepalingen uit de bouwverordening van de gemeente Dordrecht; aan deze niet uitputtend bedoelde weergave van diverse bepalingen uit de bouwverordening kunnen geen rechten worden ontleend. B. Tot slot wordt het volgende onder uw aandacht gebracht: 1. Voor het permanent bereikbaar en/of beschikbaar blijven van de openbare weg, dient u vóór de start van de (bouw)werkzaamheden, contact op te nemen met Stadsbeheer, telefoon (078) Voor inlichtingen en mededelingen omtrent de uitvoering van de (bouw)werkzaamheden kunt u contact opnemen met de betrokken inspecteur van de afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer (078)

6 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 'AVA Noordendijk 250 Postbus AN Dordrecht T [078] F [078] Mevrouw P. de Nies - Blankenstijn E Hellenburg 26 KvK-nummer: ZG DORDRECHT Uw brio* van Vereenddatum 8 augustus 2011 Uw kenmerk Dossier D Reactie op Zaaknummer / onderworp Brief bij omgevingsvergunning Ons kenmerk / WB. (Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden) ontvangen en behandelen Behandeld door mevrouw A. van der Keur Afdeling Vergunningen en Meldingen omgevingsaanvraag Hellenburg 26 te Dordrecht Geachte mevrouw De Nies - Blankenstijn, U heeft op 20 juni 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak op het perceel Hellenburg 26 te Dordrecht. De aanvraag is geregistreerd en op 8 augustus 2011 verleend onder nummer In deze brief informeren wij u over welke beslissing op de aanvraag is genomen. Verlenen omgevingsvergunning De vergunning hebben wij bijgevoegd. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Wij raden u aan om de vergunning met de bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan de vergunning verbonden voorschriften naleven. Let op: wij maken u erop attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van de verleende vergunning voordat deze onherroepelijk is. Betaling leges Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning leges verschuldigd. Hiervoor ontvangt u een nota die door onze afdeling debiteuren van de gemeente Dordrecht wordt verzonden. Bij deze nota wordt vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen. Tegen het besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend.

7 610312/D Informatie over de behandeling van de aanvraag is te verkrijgen bij mevrouw A. van der Keur, telefoon (078) , mailadres: Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT, namens dezen, het hoofd van de afdeling Vergunningen en Meldingen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Bijlage: - Aanvraag Beschikking Formulier gereedmelding Kennisgeving van bouwhandelingen Kopie: - J. Hoogendoorn Dorpstraat AN Waddinxveen

8 Noordendijk 250 Postbus AN Dordrecht T [078) F [078] De heer J. Hoogendoorn Dorpstraat AN WADDINXVEEN E KvK-nummer: Uw brief van Uw konmark Verzenddatum 8 augustus 2011 Dossier D Reactie op Zaaknummer / Onderworp Verzendbrief Ons kenmerk / WB (Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden) Hellenburg 26 te Dordrecht Behandeld door mevrouw A. van der Keur Afdeling Vergunningen en Meldingen Geachte heer Hoogendoorn, 0 conform afspraak 0 naar aanleiding van uw brief / telefonisch verzoek d.d. 0 op verzoek van X ter kennisneming / met evt. bijlage 0 ter inzage, waarna gaarne met uw commentaar retour 0 met verzoek om advies / inlichtingen 0 met verzoek om goedkeuring 0 met verzoek om de behandeling over te nemen 0 ter invulling / ondertekening, waarna gaarne retour 0 gaarne retour 0 kan worden behouden 0 retour met dank voor de inzage 0 abusievelijk aan ons adres gezonden 0 voor concept antwoord Met vriendelijke groeten, Administratie Vergunningen en Meldingen

OMGEVINGSVERGUNNING reguliere procedure

OMGEVINGSVERGUNNING reguliere procedure DORDRECHT OMGEVINGSVERGUNNING reguliere procedure Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht hebben op 14 juni 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van de heer F. Welts, Bakema-erf

Nadere informatie

Omgevingsvergunning, reguliere procedure

Omgevingsvergunning, reguliere procedure DORDRECHT Omgevingsvergunning, reguliere procedure Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht hebben op 4 september 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van de heer V.B. Duong,

Nadere informatie

Omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Omgevingsvergunning (reguliere procedure) DORDRECHT Omgevingsvergunning (reguliere procedure) Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht hebben op 18 juli 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Adam Menswear B.V.,

Nadere informatie

Omgevingsvergunning, reguliere procedure

Omgevingsvergunning, reguliere procedure DORDRECHT Omgevingsvergunning, reguliere procedure Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht hebben op 29 augustus 2011 een verzoek om wijziging gebruik ontvangen voor een ontheffing van het

Nadere informatie

LICHTE BOUWVERGUNNING

LICHTE BOUWVERGUNNING Reg. Nummer: 4881 LICHTE BOUWVERGUNNING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op 9 april 2008 ingekomen aanvraag van de heer C. Heuverling, Romboutslaan Dordrecht om aan aanvrager lichte

Nadere informatie

LICHTE BOUWVERGUNNING

LICHTE BOUWVERGUNNING Reg. 5609 LICHTE BOUWVERGUNNING WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op juli 2008 ingekomen aanvraag van De heer D.A. van Steensel, Van Baerlestraat BL Dordrecht om aan aanvrager lichte bouwvergunning

Nadere informatie

Verzenddatum 17 OktOber Dossier D zaaknummer / Ons kenmerk /JLE. Behandeld door mevrouw M.L.

Verzenddatum 17 OktOber Dossier D zaaknummer / Ons kenmerk /JLE. Behandeld door mevrouw M.L. V Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Tence! Uitzendbureau B.V. t.a.v. mevrouw D. Esser van Poll Postbus 1150 4801 BD BREDA Uw brief van Verzenddatum 17 OktOber 2011 Uw kenmerk Dossier D-00008232 Reactie

Nadere informatie

REGULIERE BOUWVERGUNNING

REGULIERE BOUWVERGUNNING Reg. 58 REGULIERE BOUWVERGUNNING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAi Gelezen de op 12 maart 2008 ingekomen aanvraag van de heer Haarman, Cypressenlaan 4, Dordrecht om aan aanvrager reguliere bouwvergunning

Nadere informatie

Verzenddatum 16 december Dossier D Zaaknummer /

Verzenddatum 16 december Dossier D Zaaknummer / Omgevingsdienst Zuid-IHoiland Zuid Noordendijk 250 Postbus 550 3300 AN Dordrecht T (078] 770 85 85 F [078] 770 85 84 E algemeen@ozhz.nl Creyfs Uitzendbureau www.ozhz.nl t.a.v. mevrouw B. de Wit KvK-nummen

Nadere informatie

Dordrecht. Pubiieksdiensten. Verstegen Accountants en Belastingadviseurs B.V. t.a.v. de heer J.M. Paans Noordendijk RN DORDRECHT

Dordrecht. Pubiieksdiensten. Verstegen Accountants en Belastingadviseurs B.V. t.a.v. de heer J.M. Paans Noordendijk RN DORDRECHT Pubiieksdiensten Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Verstegen Accountants en Belastingadviseurs B.V. t.a.v. de heer J.M. Paans Noordendijk 189 3311 RN DORDRECHT Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor

Nadere informatie

Dordrecht. De heer P. der Vliet Zuidendijk 31 CP Dordrecht. Geachte heer Van der Vliet,

Dordrecht. De heer P. der Vliet Zuidendijk 31 CP Dordrecht. Geachte heer Van der Vliet, Dordrecht Postbus 550 3300 AN Dordrecht De heer P. der Vliet Zuidendijk 31 CP Dordrecht Bezoekadres op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard 300 te Dordrecht

Nadere informatie

Postbus AA Dordrecht Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven.

Postbus AA Dordrecht Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven. Publieksdiensten Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Bezoekadres Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven 3311 GR Dordrecht Postbus 20952

Nadere informatie

Postbus AN Dordrecht Bezoekadres op afspraak) Regiokantoor, 250 te Dordrecht, of De heer W. Verveer

Postbus AN Dordrecht Bezoekadres op afspraak) Regiokantoor, 250 te Dordrecht, of De heer W. Verveer Dordrecht ' V-V' Postbus 550 3300 AN Dordrecht Bezoekadres op afspraak) Regiokantoor, 250 te Dordrecht, of De heer W. Verveer Van Doesburg-erf 46 Spuiboulevard 300 te Dordrecht 331 5 RB Dordrecht Telefoon

Nadere informatie

Behandeld door de heer M. van Dalen Datum 4 juli 2007 Onderwerp bouwvergunning Ons kenmerk 7699 Uw kenmerk

Behandeld door de heer M. van Dalen Datum 4 juli 2007 Onderwerp bouwvergunning Ons kenmerk 7699 Uw kenmerk Publisksdiensten Dordrecht i y Postbus 8 3300 AA Dordrecht Bezoekadres Crownpoint ^.. _,. Spuiboulevard 336 De heer N. de Bie 3311 GR Dordrecht Tucanaring 12 3328 HZ DORDRECHT Telefoon (078) 639 68 33

Nadere informatie

dat de aanvraag voorziet in het maken van een dakopbouw op de woning gelegen op het perceel Johanna Naber-erf 241;

dat de aanvraag voorziet in het maken van een dakopbouw op de woning gelegen op het perceel Johanna Naber-erf 241; Dordrecht Reg. 4329 REGULIERE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAM DORDRECHT, Gelezen de op 7 november 2007 ingekomen aanvraag van de heer A.J. de Mol, Johanna Naber-erf 241, HG DORDRECHT, om aan aanvrager reguliere

Nadere informatie

Dordrecht. De heer van de Abeelstraat AA Dordrecht. Geachte heer Van de

Dordrecht. De heer van de Abeelstraat AA Dordrecht. Geachte heer Van de Dordrecht Postbus 550 3300 AN Dordrecht De heer van de Abeelstraat 25 3329 AA Dordrecht Bezoekadres (alleen op Regiokantoor 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard 300 te Dordrecht Telefoon (0900)

Nadere informatie

REGULIERE BOUWVERGUNNING

REGULIERE BOUWVERGUNNING Reg. Nummer: 6035 REGULIERE BOUWVERGUNNING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op 15 augustus 2008 ingekomen aanvraag van Rabobank Drechtsteden Midden- Noord t.a.v. de heer de Koning,

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING reguliere procedure

OMGEVINGSVERGUNNING reguliere procedure DORDRECHT OMGEVINGSVERGUNNING reguliere procedure Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht hebben op 21 juni 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van E.J. Wentinl^, Cannenburg

Nadere informatie

verzenddatum 21 september 2011 Dossier D Zaaknummer / Ons kenmerk / MW Behandeld door mevrouw A.

verzenddatum 21 september 2011 Dossier D Zaaknummer / Ons kenmerk / MW Behandeld door mevrouw A. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid WA m WA Gemeente Dordrecht Stadsbeheer t.a.v. de heer G.C. Bas Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Noordendijk 250 Postbus 550 3300 AN Dordrecht T [078] 770 85 85 F [078] 770

Nadere informatie

Postbus AN Dordrecht Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of

Postbus AN Dordrecht Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Postbus 550 3300 AN Dordrecht Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor r-, I,,, 1, 1 De heer J.W. Kok Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkei Zuidendijk 493 Spuiboulevard 300 te Dordrecht 3328

Nadere informatie

DORDRECHT. De heer C.C.M. Duimel Campanula 44 HC Dordrecht. Geachte heer Duimel,

DORDRECHT. De heer C.C.M. Duimel Campanula 44 HC Dordrecht. Geachte heer Duimel, DORDRECHT Postbus 550 3300 AN Dordrecht De heer C.C.M. Duimel Campanula 44 HC Dordrecht Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of 300 te Dordrecht Telefoon 555 8 tarief

Nadere informatie

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO Reg. Nummer: REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op 20 maart 2008 ingekomen aanvraag van B.H.Honcoop, Matensestraat Dodewaard om

Nadere informatie

Behandeld door de heer M. van Dalen Datum december 2007 Onderwerp bouwvergunning Ons kenmerk 8980

Behandeld door de heer M. van Dalen Datum december 2007 Onderwerp bouwvergunning Ons kenmerk 8980 Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor. 250 te Dordrecht, of De heer A.J.G. Baegen Viottakade Spuiboulevard 300 te Dordrecht 4 EP DORDRECHT Telefoon (0900)

Nadere informatie

Op september diende u een aanvraag om sloopvergunning in voor het slopen van de

Op september diende u een aanvraag om sloopvergunning in voor het slopen van de Postbus 550 3300 AN Dordrecht Praktijkopleiding Bouw de heer A. van den Herik M Harpertsz. 229 BS Dordrecht Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor 250 te Dordrecht, of 300 te Dordrecht Telefoon

Nadere informatie

DORDRECHT. De heer CA. van Wijngaarden Stevensweg 3319 AK Dordrecht. Geachte heer Van Wijngaarden,

DORDRECHT. De heer CA. van Wijngaarden Stevensweg 3319 AK Dordrecht. Geachte heer Van Wijngaarden, DORDRECHT Postbus 550 3300 AN Dordrecht Bezoekadres (alleen op afspraak) De heer CA. van Wijngaarden Stevensweg 3319 AK Dordrecht 250 te Dordrecht, of 300 te Dordrecht Telefoon 555 8 tarief Fax (078) 648

Nadere informatie

Dordrecht. De heer L.C. Minnebreuker Wieldrechtse zeedijk 75a EN Dordrecht. Geachte heer Minnebreuker,

Dordrecht. De heer L.C. Minnebreuker Wieldrechtse zeedijk 75a EN Dordrecht. Geachte heer Minnebreuker, Dordrecht Postbus 550 3300 AN Dordrecht De heer L.C. Minnebreuker Wieldrechtse zeedijk 75a EN Dordrecht Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of 300 te Dordrecht Telefoon

Nadere informatie

Koninklijke Auris Groep T.a.v. de heer G. Looren de Jong Bachstraat HZ Gouda. Geachte heer Looren de Jong,

Koninklijke Auris Groep T.a.v. de heer G. Looren de Jong Bachstraat HZ Gouda. Geachte heer Looren de Jong, Postbus 550 3300 AN Dordrecht Koninklijke Auris Groep T.a.v. de heer G. Looren de Jong Bachstraat 9 2807 HZ Gouda Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel

Nadere informatie

REGULIERE BOUWVERGUNNING

REGULIERE BOUWVERGUNNING ÜGRDRECHT Reg. Nummer: 15549 REGULIERE BOUWVERGUNNING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op 25 april 2008 ingekomen aanvraag van De heer E.R.J. van der Lee, Lekdijk 28, 4124 KC Hagestein

Nadere informatie

Regiokantoor Franklin Europe B.V. i.o. Noordendijk 250 te Dordrecht, of

Regiokantoor Franklin Europe B.V. i.o. Noordendijk 250 te Dordrecht, of DORDRECHT Postbus 550 3300 AN Dordrecht Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Franklin Europe B.V. i.o. Noordendijk 250 te Dordrecht, of T Z I de heer Spuiboulevard 300 te Dordrecht Pieter Zeemanweg

Nadere informatie

Let op: wij maken u erop attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van de verieende vergunning voordat deze onherroepelijk is.

Let op: wij maken u erop attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van de verieende vergunning voordat deze onherroepelijk is. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 'AVA Noordendijk 250 Postbus 550 3300 AN Dordrecht T I078J 770 85 85 F [078] 770 85 84 E algemeen@0zh2.nl www.ozhz.ni Mevrouw L. Wind-van Waterschoot De Vereniging 8 KvK-nummer:

Nadere informatie

Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard 300 te Dordrecht

Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard 300 te Dordrecht Postbus 550 3300 AN Dordrecht H.A. Punt Beheer B.V. J. Duikerweg 5 1703 DH Heerhugowaard Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard 300 te

Nadere informatie

Postbus 550 3300 AN Dordrecht. De heer CA. van Valen Langedaal 33 3317 MA Dordrecht

Postbus 550 3300 AN Dordrecht. De heer CA. van Valen Langedaal 33 3317 MA Dordrecht Postbus 550 3300 AN Dordrecht De heer CA. van Valen Langedaal 33 3317 MA Dordrecht Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard 300 te Dordrecht

Nadere informatie

DORDRECHT' De heer D. Egas Van Baeriestraat BL Dordrecht. Behandeld door de heer M. van Dalen Onderwerp verleende reguliere bouwvergunning

DORDRECHT' De heer D. Egas Van Baeriestraat BL Dordrecht. Behandeld door de heer M. van Dalen Onderwerp verleende reguliere bouwvergunning DORDRECHT' Postbus 550 3300 AN Dordrecht De heer D. Egas Van Baeriestraat 118 3314 BL Dordrecht Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijl< 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard

Nadere informatie

Verzenddatum 3 Oktober Dossier D Zaaknummer /

Verzenddatum 3 Oktober Dossier D Zaaknummer / Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid rymry *A TA De heer E.S.J. Dudok Houttuinen 36 3311 CE DORDRECHT Uw brief van Uw kenmerk Reactie op Verzenddatum 3 Oktober 2011 Dossier D-00991229 Zaaknummer 619261/0091458

Nadere informatie

Postbus AA Dordrecht Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor

Postbus AA Dordrecht Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Publieksdïensten BOXduÓlt Postbus 8 3300 AA Dordrecht Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor A _ Noordendijk 250 te Dordrecht, of Mevrouw A. Bottner Stadswinkel Grote Appelsteiger 5 Spuiboulevard

Nadere informatie

26 juli 2011 D /JLE mevrouw M.L. Huigen - Beizer

26 juli 2011 D /JLE mevrouw M.L. Huigen - Beizer De heer N. Korkmaz Palissander 220 3315 MR DORDRECHT Uw brief van Uw kenmerk Verzenddatum Dossier 26 juli 2011 D-00991171 Reactie op Zaaknummer 612466 onderwerp Brief bij omgevingsvergunning ontvangen

Nadere informatie

Dordrecht. Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard 300 te Dordrecht

Dordrecht. Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard 300 te Dordrecht Dordrecht Postbus 550 3300 AN Dordrecht De heer T.M.J. van Horne Langedaal 117 3317 MB Dordrecht Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard

Nadere informatie

Dordrecht. Gemeente Dordrecht, Stadsontwikkeling/Grondbedrijf Postbus AA Dordrecht. Geachte

Dordrecht. Gemeente Dordrecht, Stadsontwikkeling/Grondbedrijf Postbus AA Dordrecht. Geachte Dordrecht Postbus 550 3300 AN Dordrecht Gemeente Dordrecht, Stadsontwikkeling/Grondbedrijf Postbus 8 3300 AA Dordrecht Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard

Nadere informatie

verzenddatum 2 december 2011 Dossier D Zaaknummer / Behandeld door mevrouw M.L Huigen - Belzer

verzenddatum 2 december 2011 Dossier D Zaaknummer / Behandeld door mevrouw M.L Huigen - Belzer Omgêvingsdienst Zuid-Holland Zuid WAMWA De heer R, Plomp Sprlngtij 11 3312 WE DORDRECHT Uw brief van verzenddatum 2 december 2011 Uw kenmerk Dossier D-00991253 Reactie op Zaaknummer 688270/0094456 onderwerp

Nadere informatie

REGULIERE BOUWVERGUNNING

REGULIERE BOUWVERGUNNING Reg. Nummer: 6818 REGULIERE BUWVERGUNNING BURGEMEESTER EN WETHUDERS VAN DRDRECHT, Gelezen de op 9 september 2008 ingekomen aanvraag van mevrouw G.S. Bechoe, Iroko 217, 3315 PR Dordrecht om aan aanvrager

Nadere informatie

DORDRECHT. Postbus AN Dordrecht. Van Wijnen Dordrecht B.V. Calandstraat EA Dordrecht

DORDRECHT. Postbus AN Dordrecht. Van Wijnen Dordrecht B.V. Calandstraat EA Dordrecht DORDRECHT Postbus 550 3300 AN Dordrecht Van Wijnen Dordrecht B.V. Calandstraat 4 3316 EA Dordrecht Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard

Nadere informatie

Dordrecht. Sienè Horeca B.V. Bovenstraat SK Hoeven. Geachte heer/mevrouw.

Dordrecht. Sienè Horeca B.V. Bovenstraat SK Hoeven. Geachte heer/mevrouw. Dordrecht Postbus 550 3300 AN Dordrecht Sienè Horeca B.V. Bovenstraat 91 4741 SK Hoeven Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard 300 te Dordrecht

Nadere informatie

REGULIERE BOUWVERGUNNING TWEEDE FASE

REGULIERE BOUWVERGUNNING TWEEDE FASE DRDRECHT Reg. Nummer: 6664 REGULIERE BUWVERGUNNING TWEEDE FASE BURGEMEESTER EN WETHUDERS VAN DRDRECHT. Gelezen de op 25 september 2008 ingekomen aanvraag van De heer C. Baars, Noorderlicht 24, 3319 GJ

Nadere informatie

Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of. NR Dordrecht 555 8 333 Fax (078) 639 67 86

Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of. NR Dordrecht 555 8 333 Fax (078) 639 67 86 Dordrecht Postbus 550 3300 AN Dordrecht A De heer Zuidendijk 323 van Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Spuiboulevard 300 te Dordrecht NR Dordrecht 555 8 333

Nadere informatie

Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard 300 te Dordrecht

Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard 300 te Dordrecht Postbus 550 3300 AN Dordrecht B.M. van Houwelingen Projectontwikkeling Hakgriend 26 3371 KA Hardinxveld Giessendam B.V. Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel

Nadere informatie

Let op: wij maken u er op attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van de verleende vergunning voordat deze onherroepelijk is.

Let op: wij maken u er op attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van de verleende vergunning voordat deze onherroepelijk is. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Noordendijk 250 Postbus 550 3300 AN Dordrecht T [078] 770 85 85 F [078] 770 85 84 E algemeen@ozhz.nl De heer T. Kils Bankastraat 70 3312 GE DORDRECHT www.ozhz.nl KvK-numnner:

Nadere informatie

de heer J.P.W. van der

de heer J.P.W. van der Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Josrie Funderingsteclinieken B.V. t.a.v. de lieer J.IVl. Snijders Staalstraat 60 1951 JP VELSEN NOORD Uw brief van Verzenddatum 1 7 OktOber 2011 Uw kenrrierk Dossier D-00991164

Nadere informatie

De heer/mevrouw Fam. Schenk Van Ravesteyn-erf DT Dordrecht. Geachte heer/mevrouw Fam. Schenk,

De heer/mevrouw Fam. Schenk Van Ravesteyn-erf DT Dordrecht. Geachte heer/mevrouw Fam. Schenk, Postbus 550 3300 AN Dordrecht De heer/mevrouw Fam. Schenk Van Ravesteyn-erf 433 3315 DT Dordrecht Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard

Nadere informatie

LICHTE BOUWVERGUNNING

LICHTE BOUWVERGUNNING DRDRECHT Reg. Nummer: 7240 LICHTE BUWVERGUNNING BURGEMEESTER EN WETHUDERS VAN DRDRECHT, Gelezen de op 27 november 2008 ingekomen aanvraag van de heer B. Slurink, Abeelstraat 127, 3329 AC Dordrecht om aan

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit en zijn als gewaarmerkte stuk bijgevoegd:

Overige bijgevoegde documenten De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit en zijn als gewaarmerkte stuk bijgevoegd: Van Deursen Vastgoed Bv t.a.v de heer A. Schneider Heer En Beekstraat 5 5242 AC ROSMALEN Uw brief van : Ref. : dhr. P.J.M. de Haan Uw kenmerk : Tel. : 073-6155851 Ons kenmerk : WB00003832 Fax : 073-6155246

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Onderwerp: Beschikking Sneek, 16 april 2012

Onderwerp: Beschikking Sneek, 16 april 2012 Het kenmerk: OV 20120092 Behandeld door: R. Naberman Telefoon: (0515) 489000 KPN BV t.a.v. de heer J. Straatman Baanhoek 188 3361 GN Sliedrecht Onderwerp: Beschikking Sneek, 16 april 2012 Geachte heer

Nadere informatie

REGULIERE BOUWVERGUNNING

REGULIERE BOUWVERGUNNING DORDRECHT Reg. Nummer: 6879 REGULIERE BOUWVERGUNNING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op 18 september 2008 ingekomen aanvraag van de heer F. van Kekeren, Van Baerlestraat 84, 3314 BK

Nadere informatie

Het ontwerp besluit is op 26 januari 2011 gepubliceerd in het WeesperNieuws.

Het ontwerp besluit is op 26 januari 2011 gepubliceerd in het WeesperNieuws. Kinderopvang De Boerderij Kanaaldijk 1a 1383 ND WEESP *Z008239DEFF* Uw aanvraag van: Uw kenmerk: BSN: Registratienummer: 16 december 2010 -- -- Z.11277/D.18364 Behandeld door: Doorkiesnummer: Datum: Bijlage(n):

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20100137) nieuw kozijn kopgevel Constantijn Huygensstr 41

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING reguliere procedure

OMGEVINGSVERGUNNING reguliere procedure ÜQRDRECHT OMGEVINGSVERGUNNING reguliere procedure Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht hebben op 7 juni 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van G. Herrewijnen, Willemstraat

Nadere informatie

"Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3"

Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3 MAASDRIEL OMGEVINGSVERGUNNING "Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3" NL.IMRO.0263.OV0012-VG01 Gemeente Maasdriel Burgemeester en Wethouders hebben op 23 oktober 2012 een

Nadere informatie

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX. ARTIKEL 15 WRO

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX. ARTIKEL 15 WRO Reg. Nummer: 3124 REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX. ARTIKEL 15 WRO BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de. op 7 juni 2007 ingekomen aanvraag van de heer A.W. Tertoolen, H.A. Maaskantstraat

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 onderwerp x X behandeld door/e-mail x bouwvergunning (nummer 20090060) tijdelijk plaatsen Romneyloods voor 3 jaar Groenedijk

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 6 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van 2 'te koop' borden. De aanvraag gaat over diverse locaties

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8747 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20090262) dakkapel voorzijde Lupinestraat 30 A.J. Heijkoop a.j.heijkoop@capelleaandenijssel.nl

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 26 april 2016 van de heer E.J. van der Grijn een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen

Nadere informatie

Het kenmerk: UV 20150376. Gemeente Súdwest-Fryslân T.a.v.: de heer N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek

Het kenmerk: UV 20150376. Gemeente Súdwest-Fryslân T.a.v.: de heer N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek Het kenmerk: UV 20150376 Behandeld door: Team Vergunningen Telefoon: 14 0515 Gemeente Súdwest-Fryslân T.a.v.: de heer N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek Onderwerp: omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 6 november 2017 van A.N. Slingerland VOF een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het aanleggen van een

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 23 maart 2015 van de heer H.M. van der Veen een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het planologisch

Nadere informatie

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht hebben op 19 maart 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van GMB Civiel B.V., Postbus

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 18 april 2017 van de heer J. de Vries een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de schuur,

Nadere informatie

- Haverstuk 8, 9203 HB Drachten, de bouw van 22 woningen, datum bekendmaking: 14 juli 2015

- Haverstuk 8, 9203 HB Drachten, de bouw van 22 woningen, datum bekendmaking: 14 juli 2015 Omgevingsvergunningen Verleende vergunningen Uitgebreide voorbereidingsprocedure Er is een omgevingsvergunningen verleend voor: - Haverstuk 8, 9203 HB Drachten, de bouw van 22 woningen, datum bekendmaking:

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20090216) plaatsen dakkapellen Van Beethovenlaan 55 C. Sonderen c.sonderen@capelleaandenijssel.nl

Nadere informatie

(REGULIER) Burgemeester en wethouders besluiten de gevraagde vergunning te verlenen voor de volgende activiteit: Bouwen

(REGULIER) Burgemeester en wethouders besluiten de gevraagde vergunning te verlenen voor de volgende activiteit: Bouwen Project: nr. W 25130 Olo nr: 2720817 TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (REGULIER) BESLUIT Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss hebben op 22 december 2016 van het St. Sebastiaan Gilde, Kromstraat

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en Wethouders hebben op 19 februari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van 21 rijwoningen. De aanvraag gaat

Nadere informatie

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 15 MEI 2017

GEMEENTE TILBURG VERZONDEN 15 MEI 2017 VERZONDEN 15 MEI 2017 Onderwerp Datum Brief bij besluit 11 mei 2017 Ons kenmerk OLO kenmerk Z-HZ_WABO-2017-01003 2864973 Mevrouw W P.J. Verschuren Afdeling Doorkiesnummer Arendplein 23 Dienstverlening,

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 6 juni 2016 van de heer J.C. Wols een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van een blokhut

Nadere informatie

iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Omgevingsvergunning

iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Omgevingsvergunning iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Zevenaar Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 17 oktober 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bedrijfshal en

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 362494 Dossier: OV17113 Documentnummer: 362494BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 2 juli 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen van

Nadere informatie

Met het verlenen van de vergunning wordt de bouw van een woning op genoemd perceel mogelijk gemaakt.

Met het verlenen van de vergunning wordt de bouw van een woning op genoemd perceel mogelijk gemaakt. Publicatietekst Omgevingsvergunning Groningerstraat 27a Midlaren Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij besluit van 15 juli 2014 omgevingsvergunning is verleend voor het perceel Groningerstraat

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 7 april

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 7 april datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 7 april 2010 010 284 8653 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20100082) dakkapel op dakvlak achtergevelzijde C.N. Schaap

Nadere informatie

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9.

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9. Waterschap Brabantse Delta t.a.v. de heer L.M.J. Vogels Postbus 5520 4801 DZ BREDA Raamsdonksveer, Ons kenmerk : HZ_WABO20130543 Bijlage(n) : div Uw brief : 19 december 2013 Uw kenmerk : OLO dossiernummer

Nadere informatie

Beschikking Omgevingsvergunning

Beschikking Omgevingsvergunning Beschikking Omgevingsvergunning Zaaknummer: 2016.0046 Documentnummer: 201600583 Locatie: Zevenhuizen 9 Besluitdatum: 6-12-2016 OLO-nummer: 2670753 Wij hebben op 6-12-2016 besloten om de aangevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

Verzonden op 15/09/2015

Verzonden op 15/09/2015 Het kenmerk: UV 20150216 Gemeente Súdwest-Fryslân t.a.v. N. Lakhi Postbus 10000 8600 HA Sneek Behandeld door: Team Vergunningen Telefoon: 14 0515 Verzonden op 15/09/2015 Onderwerp: omgevingsvergunning

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 362335 Dossier: OV17111 Documentnummer: 362335BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 28 juni 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

Deloitte Holding BV Mevrouw F. Dijkgraaf Postbus CA Rotterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

Deloitte Holding BV Mevrouw F. Dijkgraaf Postbus CA Rotterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Deloitte Holding BV Mevrouw F. Dijkgraaf Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 6

Nadere informatie

[aanvrager] Geachte [aanvrager],

[aanvrager] Geachte [aanvrager], [aanvrager] uw kenmerk: verzonden op: 1 februari 2013 ons kenmerk: 2012-015575 Lochem, 1 februari 2013 onderwerp: omgevingsvergunning 1 e fase behandeld door: G. Ekkel telefoonnummer: (0573) 28 92 22 Geachte

Nadere informatie

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Beschikking van burgemeester en wethouders van Leudal op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (overkapping tussen twee bedrijfspercelen

Nadere informatie

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht Kenmerk: 2012-0445-HZ_WABO Omgevingsvergunning BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WIJDEMEREN gezien de aanvraag van : Centrum Vastgoed Breda B.V. straat : Academiesingel 37 postcode en woonplaats : 4811 AC

Nadere informatie

Maanplein EK DORDRECHT Telefoon (078) Fax (078)

Maanplein EK DORDRECHT Telefoon (078) Fax (078) Publieksdiensten DOVdredlt Postbus 8 3300 AA Dordrecht Bezoekadres Crownpoint _,. T, o M-u it Spuiboulevard 336 De heer T.J.B. Nijhoff 33^ QR Dordrecht Maanplein 10 3318 EK DORDRECHT Telefoon (078) 639

Nadere informatie

Zaak: Dossier: OV16158 Documentnummer: BV. Omgevingsvergunning

Zaak: Dossier: OV16158 Documentnummer: BV. Omgevingsvergunning .. Zaak: 339494 Dossier: OV16158 Documentnummer: 339494BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 11 november 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning ONTWERP

Omgevingsvergunning ONTWERP BSO VillaDriel Mevrouw I.F.B.M. van der Zanden Bartels Lindestraat 21 5331 GS KERKDRIEL Uw aanvraag van 25 december 2013 Afdeling Publiekszaken Uw aanvraag om Omgevingsvergunning Telefoonnummer 14 0418

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 Aanvraag Op 30 maart 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een woning (vervangende bouw), kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Burgemeester en wethouders hebben op 19 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project woonhuis Wiekarthof 1 Cothen. De aanvraag

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ontwerpbeschikking) Burgemeester en Wethouders hebben op 7 juni 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de uitbreiding van een kattenopvang.

Nadere informatie

eurne Publicatie Het besluit wordt door ons gepubliceerd. Tegen het besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend.

eurne Publicatie Het besluit wordt door ons gepubliceerd. Tegen het besluit kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend. eurne Architectenbureau Jan Perree B.V. J.B.M. de Haas Landsteinerlaan 9 a 5644 DA EINDHOVEN Deurne, 6juni 2014 Kenmerk: HZ-2014-0350 Betreft: toezending omgevingsvergunning Bijlage: vergunning Geachte

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Datum omgevingsvergunning: 7 september 2016, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie AL nr. 660,, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie

Nadere informatie

Het ontwerp besluit wordt op 8 juni 2011 gepubliceerd in het WeesperNieuws. De publicatietekst vindt u als bijlage bij deze brief.

Het ontwerp besluit wordt op 8 juni 2011 gepubliceerd in het WeesperNieuws. De publicatietekst vindt u als bijlage bij deze brief. Gemeente Weesp *Z009BFC309E* Uw aanvraag van: Uw kenmerk: BSN: Registratienummer: 2 mei 2011 --- 176798687 Z.13942/D.20149 Behandeld door: Doorkiesnummer: Datum: Bijlage(n): F. Admiraal (0294) 491 363

Nadere informatie