SO Alphons laudy schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SO Alphons laudy schoolgids"

Transcriptie

1 SO Alphons Laudy SCHOOLGIDS

2 SCHOOLGIDS - DUMONT SCHOOL SCHOOLGIDS - DUMONT SCHOOL Ruimte voor spelen Ruimte voor ontwikkeling Ruimte voor aandacht Ruimte voor ontplooiing Ruimte voor leren 2 3

3 SCHOOLGIDS - SO Alphons Laudy Inhoudsopgave Voorwoord pagina 7 1 Onze school pagina Algemeen Missie/visie Organisatie Identiteit Actief burgerschap Schoolgrootte en indeling Doelgroepen Uitstroom leerlingen/schoolverlaters 13 2 Het onderwijs pagina Algemeen Groepsplannen Leerlijnen Uitstroomprofielen LVS Thema s 17 3 Zorg voor leerlingen pagina Algemeen Toelatingscriteria Aanmeldingsprocedure Commissie van begeleiding Leerlingbesprekingen Andere disciplines 21 4 De ouders pagina Algemeen Formele contacten Informele contacten Medezeggenschapsraad (MR) Ouderraad (OR) Ouderbijdrage 28 5 Praktische informatie pagina Algemeen Vakanties en studiedagen Schooltijden Schoolverzuim en verlof Veiligheid en schoolregels Verzekering Buitenschoolse activiteiten Schoolreisje en schoolkamp Klachtenregeling Schooltandarts Vervoerders Scholierenvergoeding Zelfstandigheid Schoolveiligheidsplan Privacy 38 6 Het bestuur pagina 41 7 Jaarplan en schoolverslag pagina

4 SCHOOLGIDS - DUMONT SCHOOL SCHOOLGIDS - SO Alphons Laudy Een woord vooraf In deze schoolgids vindt u informatie over onze school. Deze gids laat zien wat u van ons kunt verwachten en wat onze school voor uw zoon/dochter kan betekenen. We hechten belang aan een goed contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en onze school en we streven ernaar een school te zijn met lage drempels. Wij hopen u met deze schoolgids te informeren en vragen u uw opmerkingen aan ons door te geven. Onze school heeft ervoor gekozen de schoolgids voor een aantal jaren uit te brengen. Informatie die specifiek voor een schooljaar bestemd is, wordt jaarlijks in een informatieboekje aan ouder(s)/verzorger(s) aan het begin van een schooljaar aangeboden. In dit informatieboekje staan o.a. indeling personeel, schoolvakanties, studiedagen enz. Ook via onze website houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen op onze school. Met vriendelijke groet, namens het team van de Alphons Laudyschool SO, Dick Peereboom, directeur Adres: Meer en Vaart KV Amsterdam Telefoon: F E 6 7

5 SCHOOLGIDS - SO Alphons Laudy 1. Onze school 1.1 Algemeen Onze school is vernoemd naar Alphons Laudy, de eerste voorzitter van het schoolbestuur. Hij werd geboren op 30 april 1875 te Pey (bij Echt) in Limburg. Hij studeerde wijsbegeerte en was sinds 1898 verbonden aan de Tijd als journalist en sinds 1913 als hoofdredacteur (tot 1938). Verder trad hij op als redenaar en voordrachtskunstenaar en schreef hij diverse toneelstukken. Op 94-jarige leeftijd overleed Alphons Laudy (1970), na meer dan 30 jaar in het bestuur van de Sint Vincentiusvereniging te hebben gezeten. Hij was een groot ijveraar voor de vernieuwing van het katholiek onderwijs. Onze school viel toen onder dit bestuur. Vanwege zijn grote verdiensten, vooral voor het Speciaal Onderwijs, is de school naar hem vernoemd. 1.2 Missie/visie Missie De missie is een doelstelling, die de basis vormt voor de inhoud van het onderwijs, de zorg aan de leerlingen en de organisatie van de school. Het is een kernachtige uitspraak, die laat zien waar onze school voor staat en wat onze school belangrijk vindt. Samen leren het zelf te doen Visie Door doelgericht onderwijs leren wij de kinderen samen in een veilige omgeving hun talenten en mogelijkheden te ontwikkelen en te gebruiken. Dit in samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) en betrokken instanties. Uitgangspunten Onze school hanteert een aantal uitgangspunten, dat gezamenlijk de basis vormt voor het onderwijs aan en de zorg voor de leerlingen. Respect Elk kind is uniek en wordt met respect behandeld, ongeacht handicap, afkomst of geloofsovertuiging. Vertrouwen Elk kind verdient het vertouwen in de eigen mogelijkheden, zowel van zichzelf als van het team. Perspectief De school biedt een basis voor de verdere toekomst van een kind. 1.3 Organisatie De directeur is eindverantwoordelijk voor alles wat er op school gebeurt. De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de inhoud van de zorg aan de kinderen en worden daarbij ondersteund door de bouwcoördinatoren. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de groepen, waarbij zij geholpen worden door klassenassistenten. De kinderen zitten in groepen die een dierennaam hebben en elke groep heeft één of twee leerkrachten. Alle personeelsleden nemen deel aan werkgroepen die betrekking hebben op de organisatie en het beleid van de school zoals culturele vorming, sint- en kerstviering, bedrijfshulpverlening enz. 8 9

6 SCHOOLGIDS - SO Alphons Laudy 1.4 Identiteit De Alphons Laudyschool is een van oorsprong katholieke school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK). Door fusies met andere bijzondere schoolbesturen is onze identiteit veranderd in oecumenisch. Dat betekent dat onze school openstaat voor alle geloofsrichtingen. 1.5 Actief burgerschap Onze school staat voor een goed pedagogisch klimaat. Dat betekent dat er in de groepen, op de gangen en op het schoolplein duidelijke regels zijn waarbij de kinderen leren respect te hebben voor elkaar en elkaars spullen. De school hanteert een methode in de groepen om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. 1.6 Schoolgrootte en indeling De Alphons Laudyschool heeft twee locaties. Een SO locatie voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen van 4 t/m 12 jaar en een locatie voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (V.S.O.) voor leerlingen vanaf 12 t/m 20 jaar in Amsterdam Buitenveldert. Deze schoolgids richt zich op de SO locatie in Osdorp. Onze school beschikt over 12 groepslokalen, diverse kantoorruimtes, een personeelskamer, een gymzaal, een speelleerlokaal, een lift, magazijnen en een watergewenningsbad. Afhankelijk van de doelgroep is de gemiddelde groepsgrootte 8 of 12/13 leerlingen. In totaal kunnen er 120 kinderen op school worden geplaatst. 1.7 Doelgroepen Op onze school kunnen kinderen terecht met verschillende problematiek. In totaal zijn er 11 groepen. Deze groepen zijn als volgt verdeeld: 10 3 reguliere ZML onderbouwgroepen: eend, poes en vis (maximaal 12/13 kinderen) 4 reguliere ZML bovenbouwgroepen: zebra, giraf, beer en slang (maximaal 12/13 kinderen) 2 MG-groepen: kikker en olifant (maximaal 8 kinderen) 1 auti-groep: muis (maximaal 8 kinderen) 1 gedragsgroep: haan (maximaal 8 kinderen) In de reguliere ZML-groepen zitten kinderen die veel moeite hebben met leren. Al deze kinderen hebben een REC3-ZML indicatie. In de MG-groepen zitten kinderen met een speciale ZML/MG indicatie. Deze kinderen hebben een ontwikkelingsperspectief van ongeveer 24 maanden. Deze groepen zijn ook kleiner, zodat de kinderen meer aandacht krijgen. De auti-groep is speciaal voor kinderen met een aan autisme verwante contactstoornis. Hierin wordt veel aandacht besteed aan het bieden van structuur en duidelijkheid. De gedragsgroep biedt onderwijs aan kinderen die naast het zeer moeilijke leren ook gedragsproblemen hebben. Zowel de auti-groep als de gedragsgroep krijgen ondersteuning van medewerkers van Cordaan. Van de ouder(s)/verzorger(s) van kinderen in de auti-groep en gedragsgroep wordt medewerking verwacht bij contacten met de Bascule. De Bascule is een instelling die op verzoek van de school kinderpsychiatrisch onderzoek doet. Daarnaast kan de Bascule school, kind en ouder(s)/verzorger(s) van advies voorzien en in behandeling nemen. Niet voor alle leerlingen blijkt het ZML-onderwijs de beste plek te zijn. Als de aanpak niet aanslaat, gaat de school op zoek naar een plaats waar de leerling beter kan worden begeleid. 11

7 1.8 Uitstroom leerlingen/schoolverlaters In onderstaand schema vindt u de uitstroomgegevens van de afgelopen 3 schooljaren. Schoolverlaters SBO VSO ZML Praktijkonderwijs Anders Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de meeste leerlingen naar het VSO-ZML onderwijs gaan. De meesten zijn dan 12 jaar. Veel van deze leerlingen gaan naar de Alphons Laudyschool in Buitenveldert of De Heldring VSO in Geuzenveld. De psychologe van onze school bespreekt het schooladvies met de ouder(s)/ verzorger(s) van een schoolverlater. 13

8 2. Het onderwijs 2.1 Algemeen Op onze school wordt aandacht besteed aan veel verschillende vakken. Er is een aantal echt schoolse vakken zoals rekenen, taal, gym en wereldoriëntatie. Daarnaast wordt ook veel aandacht besteed aan de sociaal- emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, het leren leren en muzikale vorming. 2.2 Groepsplannen Er wordt gewerkt met groepsplannen voor de vakken: rekenen, schriftelijke taal, sociaal-emotionele ontwikkeling, mondelinge taal en leren leren. Dit groepsplan geeft de groepsleerkracht overzicht op welk niveau wordt gewerkt en welke lesstof aan welke kinderen wordt aangeboden. Kinderen krijgen in niveaugroepen instructie. Bij voldoende beheersing van een niveau wordt overgestapt naar een hoger niveau. 2.3 Leerlijnen Op onze school wordt gewerkt volgens leerlijnen. Een leerlijn beschrijft per vakgebied, in kleine stapjes, de ontwikkeling die een kind binnen het ZMLonderwijs kan doormaken. Dit geldt bijvoorbeeld voor rekenen, taal, schrijven, sociaal- emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling. Doordat de ontwikkeling in kleine stapjes beschreven is, kan per leerling goed bekeken worden wat hij/zij al kan en wat de volgende stap is. Voor alle vakgebieden worden in een individueel Plan van Aanpak doelen opgeschreven waar we met de leerling aan gaan werken. In de groep wordt aan veel meer doelen gewerkt. Het Plan van Aanpak wordt aan het begin van het schooljaar gemaakt. In januari/februari wordt gekeken of de doelen behaald zijn. Dit wordt in een 1e rapport beschreven. Ook wordt dan voor de rest van het schooljaar een nieuw Plan van Aanpak gemaakt. Aan het eind van het schooljaar wordt weer gekeken of de doelen behaald zijn en wordt een 2e rapport gemaakt. De Plannen van Aanpak en de 15

9 SCHOOLGIDS - SO Alphons Laudy rapporten worden met de ouder(s)/verzorger(s) besproken. De kinderen krijgen aan het eind van het schooljaar een eigen kindrapport. 2.4 Uitstroomprofielen Voor alle kinderen op school wordt een uitstroomprofiel vastgesteld. Een uitstroomprofiel beschrijft een verwachting van de ontwikkeling van een kind tot 12 jaar. Aan het begin van elk schooljaar wordt gekeken welk uitstroomprofiel bij het kind past. Er wordt gewerkt met vier verschillende uitstroomprofielen: 1. Uitstroomprofiel MG 2. Uitstroomprofiel A 3. Uitstroomprofiel B 4. Uitstroomprofiel C De uitstroomprofielen hebben een vast uitstroomniveau. Dat betekent dat als een kind bijvoorbeeld is geplaatst op uitstroomprofiel B wij verwachten dat het kind als het 12 jaar is, dat niveau moet kunnen halen. Het onderwijsaanbod is ook afgestemd op het uitstroomprofiel. Dit hangt samen met de leerlijnen. 2.5 LVS Onze school gebruikt een uitgebreid Leerling Volg Systeem. In dit LVS zijn alle leerlijnen, doelen en subdoelen terug te vinden. Vanaf het eerste schooljaar worden de vorderingen van de leerlingen door de groepsleerkrachten bijgehouden. Behaalde en niet behaalde doelen worden gescoord zodat een overzicht ontstaat hoe de leerling zich ontwikkelt. Het LVS vormt de basis voor de Plannen van Aanpak en de rapporten. 2.6 Thema s In alle groepen wordt door het hele schooljaar met thema s gewerkt zoals vakantie, familie, kleuren, dieren. Per thema worden ideeën aangereikt om mee te werken in de groepen. Uitstapjes kunnen ook tot de mogelijkheid behoren. Soms wordt een thema met een bijeenkomst in de zaal door de kinderen geopend of afgesloten. Ouder(s)/verzorger(s) worden hiervoor uitgenodigd. Elk jaar wordt bekeken of het uitstroomprofiel voor dat kind nog juist is. Soms komt het voor dat een kind boven verwachting gegroeid is en het op een hoger ontwikkelingsprofiel kan worden geplaatst. Daarnaast komt het ook voor dat het kind zich minder goed ontwikkelt dan wat wij hadden verwacht. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Eventueel wordt dan het uitstroomprofiel naar beneden bijgesteld. Tijdens de bespreking van het eerste Plan van Aanpak wordt het uitstroomprofiel met ouder(s)/verzorger(s) besproken. Dit gebeurt nog niet voor de kinderen in de kleutergroepen. Deze kinderen zijn nog zo jong, dat het vaak nog niet mogelijk is om een goede voorspelling te doen van hun ontwikkeling

10 SCHOOLGIDS - SO Alphons Laudy 3. Zorg voor leerlingen 3.1 Algemeen Leerlingen die de Alphons Laudyschool bezoeken verdienen veel zorg en aandacht. Het gaat hierbij om leerlingen die op grond van hun verstandelijke beperking specifieke hulp en begeleiding nodig hebben. We willen elke leerling zo optimaal mogelijk begeleiden. We bieden de zorg en ondersteuning in een aangepaste, veilige omgeving en vragen externe deskundige hulp en advies waar nodig. 3.2 Toelatingscriteria De Alphons Laudyschool valt onder de Wet op de Expertise Centra (WEC). De school maakt deel uit van het Regionaal Expertise Centrum (REC) Noord- Holland en valt onder cluster 3. De bij dit REC aangesloten scholen hebben een Commissie Voor Indicatiestelling (CVI). Alle indicatie-aanvragen voor toelating tot de school worden door de CVI beoordeeld en niet door de school zelf. De CVI neemt binnen acht weken na ontvangst een beslissing over de aangevraagde toelating tot de school. Tegen de beslissing van de CVI is bezwaar en vervolgens beroep mogelijk. De aanvraag voor een (her)indicatie wordt door de ouder(s)/ verzorger(s) gedaan met behulp van de school of de verwijzende school. De toelatingscriteria voor cluster 3 (zeer moeilijk lerenden) zijn: Leerlingen met een IQ lager dan 55. Leerlingen met een IQ tussen 55 en 70 met een bijkomende stoornis. Een ondergrens wordt bij een ontwikkelperspectief van 24 maanden aangegeven (IQ lager dan 35). 3.3 Aanmeldingsprocedure Vanaf 4 jaar kunnen kinderen op de Alphons Laudyschool worden geplaatst. De aanmelding kan door verschillende personen of instanties worden gedaan. 18 Bijvoorbeeld door: Ouder(s)/verzorger(s) De huidige school of instelling van het kind Een MEE-consulent Als een kind wordt aangemeld, komen de ouder(s)/verzorger(s) voor een intakegesprek en een rondleiding op school. Dit gesprek wordt gevoerd met de intaker. De ouder(s)/verzorger(s) moeten vervolgens beslissen of ze hun kind op de Alphons Laudyschool willen aanmelden voor plaatsing. Om geplaatst te kunnen worden op onze school zijn de volgende voorwaarden van toepassing: De REC3 indicatie (leerlinggebonden financiering) van de Commissie van Indicatiestelling is aanwezig. 19

11 SCHOOLGIDS - SO Alphons Laudy De Commissie van Begeleiding is van mening dat de Alphons Laudy school de juiste plek is voor het kind. Er is plaats op de Alphons Laudyschool. De school kan ouder(s)/verzorger(s) helpen om de REC3 indicatie aan te vragen. Als alle aspecten in orde zijn, kan het kind worden geplaatst. Het moment van plaatsing gebeurt in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en de huidige school of instelling. 3.4 Commissie van Begeleiding Voor een school in het speciaal onderwijs is het wettelijk verplicht om een Commissie van Begeleiding te hebben. Dit is een vast team dat is samengesteld uit intern begeleiders, schoolarts, maatschappelijk werker, psycholoog en op verzoek docenten. De vergadering is één maal per 14 dagen en wordt voorgezeten door de directeur. Er is een secretaresse die de notulen maakt en zorgt dat de informatie in de dossiers van de leerlingen wordt opgeslagen. De Commissie van Begeleiding heeft een taak in het begeleiden van leerlingen, die extra zorg nodig hebben. De leden van de CVB constateren, onderzoeken en adviseren, ieder op hun eigen terrein. Zo zal de arts onderzoeken of er sprake is van medische problemen terwijl de psycholoog pedagogische adviezen geeft. Alle vragen omtrent leerlingen worden in eerste instantie aan de intern begeleiders voorgelegd. 3.5 Leerlingbesprekingen Regelmatig worden in het schooljaar de prestaties van de leerlingen besproken. Dit gebeurt als eerste met de intern begeleider die verantwoordelijk is voor de zorg aan de leerlingen. Het kan gaan om een individueel kind of de voortgang van de hele groep. Met als gevolg dat de Plannen van Aanpak en groepsplannen moeten worden bijgesteld omdat doelen wel of niet behaald zijn. Indien nodig bespreekt de intern begeleider leerlingen met de Commissie van Begeleiding voor advies en het formuleren van een vervolgtraject. 3.6 Andere disciplines Directie De directeur van de school is verantwoordelijk voor de inhoud en opbrengsten van het onderwijs en de organisatie van de school: personeel, leerlingen, financiën, gebouw en materialen. De directeur zit de vergaderingen van de CvB voor en is eindverantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Schoolarts Leerlingen worden elke twee à drie jaar opgeroepen voor een onderzoek, waarbij de ouders worden uitgenodigd. Tijdens het onderzoek wordt gekeken hoe het staat met de gezondheid (lengte, gewicht, ogen, oren). Ook wordt bekeken of fysiotherapie- of specialistenverwijzingen nodig zijn en hoe eventuele controles verlopen. Extra aandacht wordt besteed aan het voorkomen van overgewicht. Ook wordt met de leerling besproken hoe het op school gaat en wat hij/ zij in zijn/haar vrije tijd doet. Psycholoog De psycholoog is verantwoordelijk voor het psychologisch onderzoek. Dit onderzoek is nodig om het niveau van de leerling te bepalen voor herindicaties voor het CvI (Commissie van Indicatiestelling). Ook observatie in de groep behoort tot het werkterrein van de psycholoog. De psycholoog bespreekt alle onderzoeken eerst in de Commissie van Begeleiding. Met de ouders worden uitkomsten van het psychologisch onderzoek besproken

12 SCHOOLGIDS - SO Alphons Laudy Maatschappelijk deskundige Indien nodig worden ouders van nieuwe leerlingen uitgenodigd om kennis te komen maken en worden zij geïnformeerd over ontwikkelings- en hulpverleningsmogelijkheden. Samen met ouders wordt de thuissituatie onderzocht en wordt de draagkracht en draaglast in kaart gebracht. Ook kan de maatschappelijk deskundige ouder(s) van zittende leerlingen ondersteunen bij opvoedingsvragen en de thuissituatie. Interne begeleiding De intern begeleiders zijn samen met de directie verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs. Zij onderzoeken en dragen zorg voor implementatie van nieuwe onderwijsontwikkelingen, materialen en methoden. Het verzamelen van de opbrengsten van het onderwijs en de hieraan gekoppelde lesstofplanning is een belangrijk onderdeel van de taak. De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de zorg van de leerlingen en de begeleiding en het coachen van leerkrachten. Logopedie Op onze school is een logopediste werkzaam. De logopediste geeft elke klas één of meerdere keren in de week taal-doe les (in de onderbouw, autigroep en MG-groepen) of communicatietraining (in de bovenbouw en de gedragsgroep) Zij doet dit samen met de leerkracht en de klassenassistent. Als het nodig is doet de logopediste onderzoek bij een leerling op het gebied van taal, spraak, communicatie en mondmotoriek. In principe worden er geen kinderen individueel behandeld. Mocht het heel noodzakelijk zijn, kan een leerling een kortdurende behandeling krijgen van de logopediste. Fysiotherapie Leerlingen die extra aandacht nodig hebben op het gebied van de motoriek, kunnen terecht bij kinderfysiotherapeuten afkomstig van een particuliere praktijk. Op advies van de schoolarts, met een verwijsbrief van de huisarts en/of specialist en in overleg met de fysiotherapeuten, kan de leerling in aanmerking komen voor behandeling op school. Ambulante begeleiding Ouders van een kind met een handicap hebben de keus uit speciaal onderwijs of regulier onderwijs met ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs. Als ouders hun kind in het reguliere basisonderwijs willen plaatsen kunnen zij zich aanmelden voor ambulante begeleiding. Vanuit onze school worden door ambulant begeleiders de leerkrachten begeleid die leerlingen met een REC-3 indicatie in de groepen hebben. Daarnaast worden ook de ouder(s)/verzorger(s) begeleid en afspraken en ontwikkelingen in een verslag vastgelegd

13 4. De ouders 4.1 Algemeen Goed onderwijs bieden kan niet zonder de betrokkenheid van ouder(s)/ verzorger(s). De Alphons Laudyschool is daarom een open school. Open in die zin dat wij graag op een opbouwende manier met u praten over de mogelijkheden en wensen van uw kind en uw verwachtingen van de school. Ons doel is om met u samen te werken op het gebied van onderwijs, opvoeding, ondersteuning en begeleiding. Regelmatig contact is daarin belangrijk. 4.2 Formele contacten Aan het begin van het schooljaar worden ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een informatieavond. U maakt kennis met de leerkracht en klassenassistent van de groep van uw zoon/dochter. U krijgt informatie over de groep, het lesprogramma, de werkwijze en diverse groepsactiviteiten. Voor de herfstvakantie wordt u uitgenodigd voor een Plan van Aanpakgesprek. Aan de hand van dit plan bespreekt de leerkracht met u waar de komende periode met uw kind aan wordt gewerkt: vakken, bijbehorende doelen en werkwijze. Wanneer u instemt met de voorgestelde werkwijze in het plan vragen wij u het te ondertekenen. Het is wettelijk verplicht dat u het Plan van Aanpak ondertekent. In januari en juni wordt u uitgenodigd voor een rapportbespreking. Hierin kunt u de voortgang van uw kind zien. Op basis van deze bespreking kan eventueel het Plan van Aanpak worden bijgesteld. De kinderen krijgen aan het eind van het schooljaar een eigen rapport. Daarnaast kan het wenselijk zijn dat ouder(s)/verzorger(s) tussendoor door de school worden uitgenodigd voor een gesprek om te praten over de ontwikkeling van hun kind. 25

14 SCHOOLGIDS - SO Alphons Laudy Ouder(s)/verzorger(s) kunnen altijd om een gesprek vragen met de directeur, leden van de Commissie van Begeleiding, de intern begeleider of de leerkracht. Telefonisch overleg kan ook tot de mogelijkheid behoren. Voor leerkrachten is dit onder schooltijd niet altijd mogelijk tenzij het urgent is. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Voor verschillende kinderen wordt een communicatieschrift gebruikt tussen de leerkracht en ouder(s)/verzorger(s). Hierin worden bijzondere - of dagelijkse gebeurtenissen van school of thuis vermeld. 4.3 Informele contacten Op onze school vinden regelmatig activiteiten plaats waarbij wij het leuk vinden als ouders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld: thema afsluitingen, optredens, kerstviering, musicals enz. daarin evenredig vertegenwoordigd. De MR komt gemiddeld eens in de vier weken bij elkaar. Een deel van de vergadering wordt besteed aan overleg met de directie van de school. Daarnaast is er ook gelegenheid om als raad schoolzaken zelf te bespreken. Door middel van de schoolkrant worden ouders geïnformeerd over ontwikkelingen die spelen. Het is belangrijk dat ouders en personeel de MR weten te vinden en de MR-leden voeden met onderwerpen en ideeën; een MR moet immers kritisch blijven meedenken en telkens weer nieuwe ontwikkelingen willen volgen en ook zelf initiatieven willen nemen. Het is daarom ook belangrijk dat de MR met enige regelmaat wisselt van samenstelling. Mocht u willen meedenken en meebeslissen over het beleid van de school, laat het dan weten! Met ingang van 1 januari 2010 is de MR opgesplitst in een SO- en VSO-MR waarbij afzonderlijk wordt vergaderd met de directie. Hierdoor kunnen specifieke SO- of VSO-ontwikkelingen beter worden toegelicht. 4.4 Medezeggenschapsraad (MR) De Alphons Laudyschool heeft net als alle andere scholen in Nederland een Medezeggenschapsraad (MR). Dat het hebben van een MR wettelijk is geregeld, geeft aan hoe belangrijk het is dat ouders en vertegenwoordigers meedenken over het onderwijs. In de MR zitten zowel vertegenwoordigers van de ouders als van de teamleden die op de school werken. De MR denkt mee, adviseert en beslist over het beleid van de school. Belangrijke zaken waar de MR zich mee bezig houdt zijn bijvoorbeeld het personeelsbeleid, begroting, onderwijstijden, lesuren enz. De MR van de Alphons Laudy bestaat uit acht personen; vier ouders en vier personeelsleden. Beide scholen van de Alphons Laudy (SO en VSO) zijn 26 27

15 4.5 Ouderraad (OR) Geen school kan zonder Ouderraad. Wij zijn blij dat er jaarlijks ouders zijn die zich in willen zetten voor dit belangrijke werk. De Ouderraad wordt gevormd door een vijftal ouder(s)/verzorger(s) aangevuld met enkele teamleden. De Ouderraad vergadert vier keer per schooljaar en bespreekt verschillende zaken die direct met de school en de leerlingen te maken hebben. Zo int en beheert de Ouderraad ook de ouderbijdrage. Zij legt daarvoor jaarlijks verantwoording af. Dit geld wordt o.a. gebruikt voor het Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest, schoolreisje en schoolkampen. Met ingang van het schooljaar wordt ook de OR opgesplitst in een SO- en VSO-OR. 4.6 Ouderbijdrage Jaarlijks wordt aan ouder(s)/verzorger(s) een financiële bijdrage gevraagd. Deze wordt gebruikt voor festiviteiten en schoolreisjes. U ontvangt hiervoor per kwartaal een acceptgirokaart. Per schooljaar wordt het bedrag vastgesteld door de Ouderraad. Hoewel het hierbij gaat om een vrijwillige bijdrage, doen wij een beroep op u om deze te voldoen. Het kunnen organiseren van bovengenoemde activiteiten is in grote mate afhankelijk van uw financiële steun. 28

16

17 SCHOOLGIDS - SO Alphons Laudy 5. Praktische informatie 5.1 Algemeen Elk schooljaar geeft de school een informatieboekje uit met praktische informatie over het komend schooljaar. Het betreft informatie die voor dat schooljaar belangrijk is zoals vakanties, studiedagen, indeling personeel enz. In het begin van het schooljaar wordt een informatieavond gehouden waarop de groepsleerkrachten en klassenassistenten praktische informatie geven over wat er in de groepen gaat gebeuren, zoals gymnastiek, schoolzwemmen, eten en drinken, weekrooster enz. Uw aanwezigheid is belangrijk. Veel van deze informatie vindt u ook terug op de website van onze school: Vakanties en studiedagen De vakanties worden voor een aantal schooljaren door DMO (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) van de Gemeente Amsterdam bepaald. De data van de schoolvakantie voor dit schooljaar vindt u in het informatieboekje en op de website. Per schooljaar zijn er gemiddeld zes studiedagen om het personeel bij te scholen. De kinderen hebben deze dagen geen school.onze kinderen gaan gemiddeld 951 lesuren naar school; verdeeld over gemiddeld 40 weken. 5.3 Schooltijden Onze schooltijden zijn: maandag van uur tot uur. dinsdag van uur tot uur. woensdag van uur tot uur. donderdag van uur tot uur. vrijdag van uur tot uur. De kinderen gaan lesuren per week naar school. Onze school gaat vanaf uur open voor de kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en buschauffeurs. De kinderen worden in de groepen opgevangen door de groepsleerkrachten en/of klassenassistant. 5.4 Schoolverzuim en verlof Als uw zoon/dochter ziek is of niet naar school kan komen, belt u tussen en uur de school: U moet zelf het vervoersbedrijf bellen, om te melden dat uw kind niet opgehaald hoeft te worden. Wanneer uw kind weer naar school kan (beter is) moet u het vervoersbedrijf bellen om dat te melden. Krijgt de school geen bericht dan probeert de groepsleerkracht u te bellen om te informeren waar uw zoon/dochter is. Bij geen contact wordt ongeoorloofd verzuim gemeld aan de leerplichtambtenaar. Zorg er dus altijd voor dat u bereikbaar bent en de school over de juiste telefoonnummers beschikt. Het is wenselijk dat u met uw kind(eren) op vakantie gaat op de vastgestelde vakantiedagen. Soms kan dit echter niet. Er zijn speciale regelingen, die toestaan dat U onder schooltijd op vakantie kunt gaan. Voor vakantie onder schooltijd dient u 2 maanden van tevoren toestemming te vragen! Wilt u voor de zomervakantie eerder vrij voor uw kind dan dient u dit aan te vragen bij de leerplichtambtenaar van het Stadsdeel Osdorp. Speciale formulieren voor deze aanvraag zijn op school te verkrijgen. Gaat de leerplichtambtenaar akkoord, dan zal hij/zij dit schriftelijk bevestigen. Een extra dag vrij i.v.m. een bruiloft of een andere aangelegenheid moet schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd. Ná de zomervakantie verwachten wij alle kinderen weer op school. Als u niet op tijd terug bent, zijn wij wettelijk verplicht het verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar

18 SCHOOLGIDS - SO Alphons Laudy 5.5.Veiligheid en schoolregels Onze school streeft ernaar een veilige school te zijn voor uw zoon/dochter. Daarvoor gelden regels in de groepen, op de gangen, de trappen en het schoolplein. Deze regels worden regelmatig met de kinderen besproken. Helaas komen ongelukken met verwondingen voor. De verwonding wordt altijd bekeken door één van de geschoolde EHBO-ers. In overleg met de directie kan besloten worden een huisarts of een Eerste Hulppost te bezoeken. Ouder(s)/verzorger(s) worden direct door de school geïnformeerd. 5.6 Verzekering Het spreekt bijna vanzelf dat iedereen een ziektekostenverzekering heeft. Bij ziekte of een ongeval bent u (geheel of gedeeltelijk) tegen de kosten verzekerd. Belangrijk is echter ook dat u een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (WA-verzekering) heeft afgesloten. Dan bent u verzekerd tegen schade of ongevallen die veroorzaakt worden door de schuld van uw kind. Zo n WA-verzekering kost weinig geld en vele ouders hebben er al plezier van gehad. Mocht u deze verzekering nog niet hebben afgesloten, raden wij u ten sterkste aan dit te doen. Het bestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering voor alle kinderen afgesloten, die alleen van kracht is als ouder(s)/ verzorger(s) geen vrijwillige WA-verzekering hebben afgesloten. 5.7 Buitenschoolse activiteiten Er worden op de Alphons Laudyschool vele activiteiten door uw kind gedaan onder begeleiding van leerkrachten en assistenten. Het onderwijs speelt zich niet alleen af in de school, maar ook daarbuiten. Er worden parklessen gevolgd over de natuur, er worden boodschappen gedaan in het winkelcentrum en er worden verkeerslessen gegeven. Soms gaan de kinderen naar Artis, een theater of schooltuinen. Wij gaan ervan uit dat u, als ouder(s)/verzorger(s), toestemming geeft om deel te nemen aan alle schoolactiviteiten Schoolreisje en schoolkamp Elk schooljaar gaan de jongste kinderen en de MG-groepen op een ééndaags schoolreisje. Er wordt in de buurt van Amsterdam naar een geschikte locatie gezocht die veilig is voor onze kinderen en snel te bereiken. Van de ouder(s)/ verzorger(s) wordt een bijdrage gevraagd. De oudere kinderen gaan op een schoolkamp met twee overnachtingen. Vaak voor kinderen en ouder(s)/ verzorger(s) een nieuwe ervaring. Er wordt elk schoolkamp een leuk, sportief programma gemaakt waarbij zelfstandigheid, plezier, sportactiviteiten en elkaar in een andere situatie en omgeving leren kennen centraal staan. Ook voor dit schoolkamp wordt van ouder(s)/verzorger(s) een bijdrage gevraagd. De hoogte van de bijdrage vindt U in het informatieboekje. 5.9 Klachtenregeling Het is mogelijk dat ouders, leerlingen of personeelsleden een klacht hebben over onze school. De eerste mogelijkheid om tot een oplossing van de klacht te komen is dat er een gesprek plaatsvindt met de directeur. Blijkt het niet mogelijk om er met elkaar uit te komen dan kunt u een gesprek aanvragen met de algemeen directeur van stichting KOLOM. Daarnaast zou het kunnen zijn dat er sprake is van ongewenst gedrag. U kunt dan eveneens contact opnemen met een van de directieleden. Er bestaat ook de mogelijkheid om vragen en problemen voor te leggen aan onze interne contactpersonen: Hennie Staphorsius (leerkracht groep Olifant) en Janneke Schrage (leerkracht groep Slang). De interne contactpersonen luisteren naar u en geven u advies en hulp bij eventuele vervolgstappen. De klachtenregeling ligt ter inzage op school en is ook te vinden op onze website Schooltandarts Twee keer per jaar komt de schooltandarts op school. U dient hiervoor éénmalig toestemming te geven, door middel van een brief, waarin uw handte- 35

19 kening wordt gevraagd. Mocht u de schooltandarts nodig hebben, dan kunt u gebruik maken van het volgende telefoonnummer: Vervoerders De meeste kinderen van onze school worden dagelijks gehaald en gebracht naar school door busjes of taxi s. De gemeente Amsterdam (D.M.O.) is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van het leerlingenvervoer. U kunt de medewerkers van het Team Leerlingenvervoer van D.M.O. bereiken op of per nl. De namen van de busbedrijven en telefoonnummers vindt u in het informatieboekje. Voor een klacht over het vervoer van uw kind moet u bij D.M.O. zijn of de busmaatschappij Scholierenvergoeding De gemeente Amsterdam geeft vergoedingen aan ouder(s)/verzorger(s) van kinderen met een uitkering. De regeling geldt voor: kinderen tot 18 jaar, die in Amsterdam wonen naar het (speciaal) basis- of voortgezet onderwijs gaan bij ouders of verzorgers wonen, die in 2007 een inkomen op bijstandsniveau had(den). Kosten die worden vergoed: schoolkosten (ouderbijdrage, schoolreisje, boeken) culturele activiteiten (muziek- of dansles, theaterbezoek) sportieve activiteiten(contributie, sportkleding en schoenen) Meer informatie op: of tel

20 5.13 Zelfstandigheid Onze school vindt het belangrijk dat kinderen op hun zelfstandigheid worden aangesproken. Daarom vinden wij het belangrijk dat de kinderen vanaf de bovenbouw zelfstandig, dus alleen, naar hun groep gaan. Ouder(s)/verzorger(s) die hun kind brengen, kunnen dan bij het hek of bij de ingang van de school afscheid nemen. Dit ook om de lessen op tijd te laten beginnen Schoolveiligheidsplan Scholen zijn verplicht een schoolveiligheidsplan te hebben waarin beschreven staat hoe de veiligheid op school op vele terreinen wordt nagestreefd zoals schoolregels, pleinregels, ontruimingsplan, klachtenregeling enz. Dit schoolveiligheidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en besproken met de MR. Voor belangstellenden is een leesexemplaar beschikbaar bij de directie Privacy Op school wordt er heel zorgvuldig omgegaan met de gegevens van de leerlingen. Op de website, in de schoolgids, in de schoolkrant enz. worden regelmatig foto s van kinderen geplaatst. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit schriftelijk bij de directie aangeven. 38

ALTIJD ALLE S ALPHONS LAUDY

ALTIJD ALLE S ALPHONS LAUDY ALTIJD ALLE S ALPHONS LAUDY SPECIAAL ONDERWIJS R U I M T E VO O R L E R E N SCHOOLGIDS ALGEHEEL OVERZICHT ALVORENS 3 ALLES OVER ONZE SCHOOL 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Het bestuur 4 1.3 Situering van de school

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Koetsveldschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde TC Den Haag tel

Koetsveldschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde TC Den Haag tel School Ondersteunings Profiel (SOP) Koetsveldschool SO SO Koetsveldschool Zwaardvegersgaarde 25 2542 TC Den Haag tel. 070-380 51 39 info@koetsveldschool.nl www.koetsveldschool.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

SO Alphons Laudy. schoolkalender 2013-2014. Veel succes in het nieuwe schooljaar

SO Alphons Laudy. schoolkalender 2013-2014. Veel succes in het nieuwe schooljaar schoolkalender 2013-2014 Veel succes in het nieuwe schooljaar Amsterdam, 19 augustus 2013 Beste ouders/verzorgers, Hierbij de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2013-2014. In deze schoolkalender

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

SO Alphons Laudy. schoolkalender 2014-2015. Veel succes in het nieuwe schooljaar

SO Alphons Laudy. schoolkalender 2014-2015. Veel succes in het nieuwe schooljaar schoolkalender 2014-2015 Veel succes in het nieuwe schooljaar Amsterdam, 18 augustus 2014. Beste ouders/verzorgers, Hierbij de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015. In deze schoolkalender

Nadere informatie

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound:

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound: Individueel arrangement Rebound Informatiegids 2016-2017 Telefoonnummer rebound: 06 20205474 Individueel arrangement rebound. In het individueel arrangement rebound wordt door onderwijs, leerling, ouders

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel t Kraaienest (V)SO. t Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML).

Schoolondersteuningsprofiel t Kraaienest (V)SO. t Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). Schoolondersteuningsprofiel t Kraaienest (V)SO t Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). t Kraaienest heeft een SO-afdeling en sinds 1 augustus 2013 een VSO-afdeling. De school

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Inspecteur S. de Vriesschool SO Inspecteur S. de Vriesschool Heliotrooplaan 35 2555 MA Den Haag tel. 070 448 31 30 administratie@inspecteurdevriesschool.nl www.inspecteurdevriesschool.nl

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen KB Amsterdam Telefoon:

Van Koetsveldschool Archimedesplantsoen KB Amsterdam Telefoon: Van Koetsveldschool 2017-2018 Archimedesplantsoen 98 1098 KB Amsterdam Telefoon: 020-66 83 821 Welkom ouders en leerlingen! We zijn trots en blij dat u als ouder en jij als leerling in dit nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Leerroutedocument. Leerroute 5

Leerroutedocument. Leerroute 5 Leerroutedocument Leerroute 5 1 Inleiding. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt het leerroute plan van Mariëndael, met informatie over het onderwijsaanbod, onderwijsinhoud en organisatie van het

Nadere informatie

(V)SO t Kraaienest. School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest. Brasserskade NC Nootdorp tel

(V)SO t Kraaienest. School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest. Brasserskade NC Nootdorp tel School Ondersteunings Profiel (SOP) (V)SO t Kraaienest (V)SO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 info@kraaienest.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/kraaienest Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Auteur:Erik Los Samenvatting: In het kader van de te vormen Samenwerkingsverbanden is een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld om hiermee aan te geven welke dieptezorg De Witte

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. nr augustus 2017

NIEUWSBRIEF. nr augustus 2017 NIEUWSBRIEF nr. 1 23 augustus 2017 In deze nieuwsbrief: Nieuwe collega: Daniëlle Informatieavonden Afstemmingsgesprekken Vreedzame school Verlofaanvragen Ziek melden Schoolreis groep 1-2 Het goede doel

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

augustus 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Thema Techniekkast:Clics Tekenkast:Graffiti en letters

augustus 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Thema Techniekkast:Clics Tekenkast:Graffiti en letters augustus 2015 Schooltijden van 8.45 tot 15.00 uur. Op woensdag tot 12.30 uur. De kleuters zijn op woensdag vrij. De laatste 6 weken voor de zomervakantie hebben de kleuters ook op woensdag les tot 12.30

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdams Leerlingenvervoer 2010-2011

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdams Leerlingenvervoer 2010-2011 Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdams Leerlingenvervoer 2010-2011 Inhoudsopgave 3 Het leerlingenvervoer in Amsterdam DMO Team Leerlingenvervoer 4 Voor wie? Voorwaarden en beleid

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids De Huifkar Schoolgids 2016-2017 Deel A een school van Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Klasbord... 4 Gymnastiek... 5 Informatievoorziening aan gescheiden

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO Bernardusschool Theo Mann Bouwmeesterlaan 63 2597 GV s Gravenhage tel.

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO Bernardusschool Theo Mann Bouwmeesterlaan 63 2597 GV s Gravenhage tel. SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool VSO VSO Bernardusschool Theo Mann Bouwmeesterlaan 63 2597 GV s Gravenhage tel. 070-720 09 28 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

De leerlingen zijn verdeeld over twee gebouwen. In het hoofdgebouw is de VSO-afdeling gevestigd, op de dependance wordt het SO verzorgd.

De leerlingen zijn verdeeld over twee gebouwen. In het hoofdgebouw is de VSO-afdeling gevestigd, op de dependance wordt het SO verzorgd. Schoolondersteuningsprofiel K de Ark SO/VSO/AB K school De Ark in Gouda biedt Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor leerlingen van

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Meerik vso

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Meerik vso Schoolgids 2016/2017 deel A Het Meerik vso Datum vaststelling Attendiz: 30-05-2016 Datum instemming MR: 30-05-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden

Nadere informatie

De Opperd. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Opperd Hengelolaan 602 2544 GJ Den Haag Tel. 070-394 07 51

De Opperd. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Opperd Hengelolaan 602 2544 GJ Den Haag Tel. 070-394 07 51 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Opperd SO VSO SO De Opperd Hengelolaan 602 2544 GJ Den Haag Tel. 070-394 07 51 info@opperd.lucasonderwijs.nl www.opperd.nl Schoolondersteuningsprofiel De Opperd

Nadere informatie

t Kraaienest School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67

t Kraaienest School Ondersteunings Profiel (SOP) VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 SO School Ondersteunings Profiel (SOP) t Kraaienest VSO VSO t Kraaienest Brasserskade 4 2631 NC Nootdorp tel. 015-310 99 67 info@kraaienest.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/kraaienest Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Externe ondersteuning van leerlingen onder schooltijd

Externe ondersteuning van leerlingen onder schooltijd Externe ondersteuning van leerlingen onder schooltijd INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Begripsbepaling 3. Doel 4. Uitgangspunten 5. Richtlijnen a t/m f Bijlagen A en B 1. INLEIDING Het kan voorkomen dat voor

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Het Mozaïek Almelo SO Onderbouw Schoolgids 2015-2016 Deel A SO Het Mozaïek Almelo een school van Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 5 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Informatieboekje. Schooljaar 2010-2011. Alphons Laudyschool SO

Informatieboekje. Schooljaar 2010-2011. Alphons Laudyschool SO Informatieboekje Schooljaar 2010-2011 Alphons Laudyschool SO Alphons Laudyschool SO Schooladres: Meer en Vaart 9 1068 KV Amsterdam Tel: 4106622 Fax: 4041073 Email: meerenvaart@alphonslaudy.nl Website:

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer

Aanvraagformulier leerlingenvervoer Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Aanvraagformulier leerlingenvervoer Toelichting op dit formulier

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Let op: bent u co-ouder? Dan dienen beide ouders van de leerling een aanvraag in te dienen.

Let op: bent u co-ouder? Dan dienen beide ouders van de leerling een aanvraag in te dienen. invullen iinvullen Aanvraag verlenging leerlingenvervoer 2016/2017 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inkomensondersteuning Voordat u het formulier invult, raden wij u aan eerst de begeleidende brief te

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdams Leerlingenvervoer 2009-2010

Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Amsterdams Leerlingenvervoer 2009-2010 Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdams Leerlingenvervoer 2009-2010 Inhoudsopgave 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 Het leerlingenvervoer in Amsterdam Elke dag gaan duizenden Amsterdamse

Nadere informatie

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus

Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd Beleid op Kbs Petrus en Paulus Externe hulpverlening tijdens schooltijd versie 08-01-2015 Inhoud blz. 1. INLEIDING 3 2. BEGRIPSBEPALING 3 3. DOEL 3 4. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER. Deze gegevens in te laten vullen door de school: Datum inschrijving: Gewicht:

INSCHRIJFFORMULIER. Deze gegevens in te laten vullen door de school: Datum inschrijving: Gewicht: INSCHRIJFFORMULIER Deze gegevens in te laten vullen door de school: Datum inschrijving: Groep: Gewicht: Sofinummer: Achter Voorvoegsel: Roep Voornamen: Geslacht: M/V Geboortedatum: Adres: Postcode + Woonplaats:

Nadere informatie

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks

Nadere informatie

juni 2014 Communicatieprotocol

juni 2014 Communicatieprotocol juni 2014 Communicatieprotocol Voorwoord Het Geuzencollege vindt goede communicatie belangrijk! Niet voor niets hebben wij gekozen voor de vier woorden Persoonlijk, Betrokken, Ambitieus en Ondernemend.

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, 1 Onderste Sittarderweg 4 6141 AZ Limbricht Tel: 046-4512861 E-mail:info@deparkschool.nl este ouders / verzorgers, In juni is het tevredenheidsonderzoek (ZEK = Zelf Evaluatie Kader) gehouden. 48% van alle

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Meer over De Vlinder

Meer over De Vlinder Meer over De Vlinder Regulier waar het kan, speciaal waar nodig! Uw kind komt naar De Vlinder. In deze brochure leest u meer over wie we zijn en wat we doen. De Vlinder is een Cluster 4-school. Dat betekent

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel

Schoolondersteuningsprofiel. 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel Schoolondersteuningsprofiel 03HW00 Tyltylcentrum De Witte Vogel met een positief advies van de MR d.d. 27 november 2013 en vastgesteld door bestuur op 29 januari 2014 Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Aan Ouders en verzorgers van leerlingen op de

Aan Ouders en verzorgers van leerlingen op de ons kenmerk: contactpersoon: Aan Ouders en verzorgers van leerlingen op de Regenboog en de Wingerd Terneuzen, 31 augustus 2015 betreft: Bijlage schoolgids 2015-2016 Beste ouders, verzorgers, Hierbij treft

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 13 4 maart 2016 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 13 4 maart 2016 www.obspassepartout.nl Van de directie Afgelopen maand zijn er vooral intern veel besprekingen geweest. Het CITO-overleg met alle leerjaren, waarin we gekeken hebben naar de opbrengsten en welke accenten er gelegd moeten worden

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Protocol Ziekte en Ongevallen

Protocol Ziekte en Ongevallen Protocol Ziekte en Ongevallen Dit protocol geeft richtlijnen aan hoe een leerkracht of ondersteunend personeel dient te handelen in het geval van ziekte of een ongeval bij een leerling. Doel protocol:

Nadere informatie

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen Speciaal Onderwijs Contact met ouders/verzorgers Wij vinden het contact met ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk. Er zijn drie oudergesprekken per jaar gepland. In een van deze oudergesprekken wordt ook

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

ZAAKNUMMER: Ondergetekende 0 vader 0 voogd 0 verzorger 0 moeder 0 voogdes 0 verzorgster

ZAAKNUMMER: Ondergetekende 0 vader 0 voogd 0 verzorger 0 moeder 0 voogdes 0 verzorgster ZAAKNUMMER: Aanvraag voor een vergoeding van de vervoerskosten schooljaar 2016-2017 op grond van artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en artikel 127 van de Wet

Nadere informatie

o Het externe bureau buiten schooltijd

o Het externe bureau buiten schooltijd Behandeling door externen onder schooltijd 1. Inleiding Basisscholen krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om

Nadere informatie

ALPHONS LAUDY VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOLGIDS

ALPHONS LAUDY VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOLGIDS ALPHONS LAUDY VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOLGIDS ALGEHEEL OVERZICHT ALVORENS 3 ALLES OVER DE SCHOOL 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Het bestuur 4 1.3 Situering van de school 4 1.4 Missie en visie 5 1.5 Identiteit

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

TAXIBELEID. Widdonckschool Heibloem

TAXIBELEID. Widdonckschool Heibloem TAXIBELEID Widdonckschool, expertisecentrum speciaal onderwijs cluster IV. Locatiedirecteur: Dhr. Pieter Classen Meijelseweg 2b 6089 ND Heibloem Telefoonnummer:0475-495091 Widdonckschool Heibloem Inhoud

Nadere informatie

Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd September 2012 Inleiding Basisscholen krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die op eigen

Nadere informatie

Cor Emousschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94

Cor Emousschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Cor Emousschool SO VSO SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94 info@cor-emous.net www.cor-emous.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Jaarbijlage voor het schooljaar

Jaarbijlage voor het schooljaar Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle kinderen van SBO De Windroos Geachte mevrouw, meneer, Om alles te weten wat er in dit schooljaar gebeurt heeft u deze bijlage bij onze schoolgids absoluut nodig. De

Nadere informatie

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL

EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL speciaal onderwijs speciaal onderwijs EEN NIEUW BEGIN OP EEN SPECIALE SCHOOL Speciaal Onderwijs Entréa Een nieuw begin op een speciale school De meeste kinderen beginnen hun schoolcarrière op de basisschool.

Nadere informatie

31 oktober 2013. Martine Joustra

31 oktober 2013. Martine Joustra 31 oktober 2013 Martine Joustra Agenda 9.30 inloop met koffie 10.00 werken met een OPP 11.00 in groepjes stimulerende en belemmerende factoren benoemen 11.30 plenaire terugkoppeling 12.00 vooruitblik op

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl. Betreft: aanmelding nieuwe leerling

Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl. Betreft: aanmelding nieuwe leerling Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl Betreft: aanmelding nieuwe leerling Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u ons aanmeldingsformulier

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

INHOUD. 1 Inleiding 4

INHOUD. 1 Inleiding 4 INHOUD 1 Inleiding 4 2 Profiel 5 De Kernschool 3 Regelgeving 6 Rechtstreeks vanuit het buitenland Verblijfsvergunning Verlof 4 Ouders 7 Medezeggenschapsraad Ouderbijdrage Informatie over ons onderwijs

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie