SO Alphons laudy schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SO Alphons laudy schoolgids"

Transcriptie

1 SO Alphons Laudy SCHOOLGIDS

2 SCHOOLGIDS - DUMONT SCHOOL SCHOOLGIDS - DUMONT SCHOOL Ruimte voor spelen Ruimte voor ontwikkeling Ruimte voor aandacht Ruimte voor ontplooiing Ruimte voor leren 2 3

3 SCHOOLGIDS - SO Alphons Laudy Inhoudsopgave Voorwoord pagina 7 1 Onze school pagina Algemeen Missie/visie Organisatie Identiteit Actief burgerschap Schoolgrootte en indeling Doelgroepen Uitstroom leerlingen/schoolverlaters 13 2 Het onderwijs pagina Algemeen Groepsplannen Leerlijnen Uitstroomprofielen LVS Thema s 17 3 Zorg voor leerlingen pagina Algemeen Toelatingscriteria Aanmeldingsprocedure Commissie van begeleiding Leerlingbesprekingen Andere disciplines 21 4 De ouders pagina Algemeen Formele contacten Informele contacten Medezeggenschapsraad (MR) Ouderraad (OR) Ouderbijdrage 28 5 Praktische informatie pagina Algemeen Vakanties en studiedagen Schooltijden Schoolverzuim en verlof Veiligheid en schoolregels Verzekering Buitenschoolse activiteiten Schoolreisje en schoolkamp Klachtenregeling Schooltandarts Vervoerders Scholierenvergoeding Zelfstandigheid Schoolveiligheidsplan Privacy 38 6 Het bestuur pagina 41 7 Jaarplan en schoolverslag pagina

4 SCHOOLGIDS - DUMONT SCHOOL SCHOOLGIDS - SO Alphons Laudy Een woord vooraf In deze schoolgids vindt u informatie over onze school. Deze gids laat zien wat u van ons kunt verwachten en wat onze school voor uw zoon/dochter kan betekenen. We hechten belang aan een goed contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en onze school en we streven ernaar een school te zijn met lage drempels. Wij hopen u met deze schoolgids te informeren en vragen u uw opmerkingen aan ons door te geven. Onze school heeft ervoor gekozen de schoolgids voor een aantal jaren uit te brengen. Informatie die specifiek voor een schooljaar bestemd is, wordt jaarlijks in een informatieboekje aan ouder(s)/verzorger(s) aan het begin van een schooljaar aangeboden. In dit informatieboekje staan o.a. indeling personeel, schoolvakanties, studiedagen enz. Ook via onze website houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen op onze school. Met vriendelijke groet, namens het team van de Alphons Laudyschool SO, Dick Peereboom, directeur Adres: Meer en Vaart KV Amsterdam Telefoon: F E 6 7

5 SCHOOLGIDS - SO Alphons Laudy 1. Onze school 1.1 Algemeen Onze school is vernoemd naar Alphons Laudy, de eerste voorzitter van het schoolbestuur. Hij werd geboren op 30 april 1875 te Pey (bij Echt) in Limburg. Hij studeerde wijsbegeerte en was sinds 1898 verbonden aan de Tijd als journalist en sinds 1913 als hoofdredacteur (tot 1938). Verder trad hij op als redenaar en voordrachtskunstenaar en schreef hij diverse toneelstukken. Op 94-jarige leeftijd overleed Alphons Laudy (1970), na meer dan 30 jaar in het bestuur van de Sint Vincentiusvereniging te hebben gezeten. Hij was een groot ijveraar voor de vernieuwing van het katholiek onderwijs. Onze school viel toen onder dit bestuur. Vanwege zijn grote verdiensten, vooral voor het Speciaal Onderwijs, is de school naar hem vernoemd. 1.2 Missie/visie Missie De missie is een doelstelling, die de basis vormt voor de inhoud van het onderwijs, de zorg aan de leerlingen en de organisatie van de school. Het is een kernachtige uitspraak, die laat zien waar onze school voor staat en wat onze school belangrijk vindt. Samen leren het zelf te doen Visie Door doelgericht onderwijs leren wij de kinderen samen in een veilige omgeving hun talenten en mogelijkheden te ontwikkelen en te gebruiken. Dit in samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) en betrokken instanties. Uitgangspunten Onze school hanteert een aantal uitgangspunten, dat gezamenlijk de basis vormt voor het onderwijs aan en de zorg voor de leerlingen. Respect Elk kind is uniek en wordt met respect behandeld, ongeacht handicap, afkomst of geloofsovertuiging. Vertrouwen Elk kind verdient het vertouwen in de eigen mogelijkheden, zowel van zichzelf als van het team. Perspectief De school biedt een basis voor de verdere toekomst van een kind. 1.3 Organisatie De directeur is eindverantwoordelijk voor alles wat er op school gebeurt. De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de inhoud van de zorg aan de kinderen en worden daarbij ondersteund door de bouwcoördinatoren. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de groepen, waarbij zij geholpen worden door klassenassistenten. De kinderen zitten in groepen die een dierennaam hebben en elke groep heeft één of twee leerkrachten. Alle personeelsleden nemen deel aan werkgroepen die betrekking hebben op de organisatie en het beleid van de school zoals culturele vorming, sint- en kerstviering, bedrijfshulpverlening enz. 8 9

6 SCHOOLGIDS - SO Alphons Laudy 1.4 Identiteit De Alphons Laudyschool is een van oorsprong katholieke school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK). Door fusies met andere bijzondere schoolbesturen is onze identiteit veranderd in oecumenisch. Dat betekent dat onze school openstaat voor alle geloofsrichtingen. 1.5 Actief burgerschap Onze school staat voor een goed pedagogisch klimaat. Dat betekent dat er in de groepen, op de gangen en op het schoolplein duidelijke regels zijn waarbij de kinderen leren respect te hebben voor elkaar en elkaars spullen. De school hanteert een methode in de groepen om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. 1.6 Schoolgrootte en indeling De Alphons Laudyschool heeft twee locaties. Een SO locatie voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen van 4 t/m 12 jaar en een locatie voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (V.S.O.) voor leerlingen vanaf 12 t/m 20 jaar in Amsterdam Buitenveldert. Deze schoolgids richt zich op de SO locatie in Osdorp. Onze school beschikt over 12 groepslokalen, diverse kantoorruimtes, een personeelskamer, een gymzaal, een speelleerlokaal, een lift, magazijnen en een watergewenningsbad. Afhankelijk van de doelgroep is de gemiddelde groepsgrootte 8 of 12/13 leerlingen. In totaal kunnen er 120 kinderen op school worden geplaatst. 1.7 Doelgroepen Op onze school kunnen kinderen terecht met verschillende problematiek. In totaal zijn er 11 groepen. Deze groepen zijn als volgt verdeeld: 10 3 reguliere ZML onderbouwgroepen: eend, poes en vis (maximaal 12/13 kinderen) 4 reguliere ZML bovenbouwgroepen: zebra, giraf, beer en slang (maximaal 12/13 kinderen) 2 MG-groepen: kikker en olifant (maximaal 8 kinderen) 1 auti-groep: muis (maximaal 8 kinderen) 1 gedragsgroep: haan (maximaal 8 kinderen) In de reguliere ZML-groepen zitten kinderen die veel moeite hebben met leren. Al deze kinderen hebben een REC3-ZML indicatie. In de MG-groepen zitten kinderen met een speciale ZML/MG indicatie. Deze kinderen hebben een ontwikkelingsperspectief van ongeveer 24 maanden. Deze groepen zijn ook kleiner, zodat de kinderen meer aandacht krijgen. De auti-groep is speciaal voor kinderen met een aan autisme verwante contactstoornis. Hierin wordt veel aandacht besteed aan het bieden van structuur en duidelijkheid. De gedragsgroep biedt onderwijs aan kinderen die naast het zeer moeilijke leren ook gedragsproblemen hebben. Zowel de auti-groep als de gedragsgroep krijgen ondersteuning van medewerkers van Cordaan. Van de ouder(s)/verzorger(s) van kinderen in de auti-groep en gedragsgroep wordt medewerking verwacht bij contacten met de Bascule. De Bascule is een instelling die op verzoek van de school kinderpsychiatrisch onderzoek doet. Daarnaast kan de Bascule school, kind en ouder(s)/verzorger(s) van advies voorzien en in behandeling nemen. Niet voor alle leerlingen blijkt het ZML-onderwijs de beste plek te zijn. Als de aanpak niet aanslaat, gaat de school op zoek naar een plaats waar de leerling beter kan worden begeleid. 11

7 1.8 Uitstroom leerlingen/schoolverlaters In onderstaand schema vindt u de uitstroomgegevens van de afgelopen 3 schooljaren. Schoolverlaters SBO VSO ZML Praktijkonderwijs Anders Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de meeste leerlingen naar het VSO-ZML onderwijs gaan. De meesten zijn dan 12 jaar. Veel van deze leerlingen gaan naar de Alphons Laudyschool in Buitenveldert of De Heldring VSO in Geuzenveld. De psychologe van onze school bespreekt het schooladvies met de ouder(s)/ verzorger(s) van een schoolverlater. 13

8 2. Het onderwijs 2.1 Algemeen Op onze school wordt aandacht besteed aan veel verschillende vakken. Er is een aantal echt schoolse vakken zoals rekenen, taal, gym en wereldoriëntatie. Daarnaast wordt ook veel aandacht besteed aan de sociaal- emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, het leren leren en muzikale vorming. 2.2 Groepsplannen Er wordt gewerkt met groepsplannen voor de vakken: rekenen, schriftelijke taal, sociaal-emotionele ontwikkeling, mondelinge taal en leren leren. Dit groepsplan geeft de groepsleerkracht overzicht op welk niveau wordt gewerkt en welke lesstof aan welke kinderen wordt aangeboden. Kinderen krijgen in niveaugroepen instructie. Bij voldoende beheersing van een niveau wordt overgestapt naar een hoger niveau. 2.3 Leerlijnen Op onze school wordt gewerkt volgens leerlijnen. Een leerlijn beschrijft per vakgebied, in kleine stapjes, de ontwikkeling die een kind binnen het ZMLonderwijs kan doormaken. Dit geldt bijvoorbeeld voor rekenen, taal, schrijven, sociaal- emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling. Doordat de ontwikkeling in kleine stapjes beschreven is, kan per leerling goed bekeken worden wat hij/zij al kan en wat de volgende stap is. Voor alle vakgebieden worden in een individueel Plan van Aanpak doelen opgeschreven waar we met de leerling aan gaan werken. In de groep wordt aan veel meer doelen gewerkt. Het Plan van Aanpak wordt aan het begin van het schooljaar gemaakt. In januari/februari wordt gekeken of de doelen behaald zijn. Dit wordt in een 1e rapport beschreven. Ook wordt dan voor de rest van het schooljaar een nieuw Plan van Aanpak gemaakt. Aan het eind van het schooljaar wordt weer gekeken of de doelen behaald zijn en wordt een 2e rapport gemaakt. De Plannen van Aanpak en de 15

9 SCHOOLGIDS - SO Alphons Laudy rapporten worden met de ouder(s)/verzorger(s) besproken. De kinderen krijgen aan het eind van het schooljaar een eigen kindrapport. 2.4 Uitstroomprofielen Voor alle kinderen op school wordt een uitstroomprofiel vastgesteld. Een uitstroomprofiel beschrijft een verwachting van de ontwikkeling van een kind tot 12 jaar. Aan het begin van elk schooljaar wordt gekeken welk uitstroomprofiel bij het kind past. Er wordt gewerkt met vier verschillende uitstroomprofielen: 1. Uitstroomprofiel MG 2. Uitstroomprofiel A 3. Uitstroomprofiel B 4. Uitstroomprofiel C De uitstroomprofielen hebben een vast uitstroomniveau. Dat betekent dat als een kind bijvoorbeeld is geplaatst op uitstroomprofiel B wij verwachten dat het kind als het 12 jaar is, dat niveau moet kunnen halen. Het onderwijsaanbod is ook afgestemd op het uitstroomprofiel. Dit hangt samen met de leerlijnen. 2.5 LVS Onze school gebruikt een uitgebreid Leerling Volg Systeem. In dit LVS zijn alle leerlijnen, doelen en subdoelen terug te vinden. Vanaf het eerste schooljaar worden de vorderingen van de leerlingen door de groepsleerkrachten bijgehouden. Behaalde en niet behaalde doelen worden gescoord zodat een overzicht ontstaat hoe de leerling zich ontwikkelt. Het LVS vormt de basis voor de Plannen van Aanpak en de rapporten. 2.6 Thema s In alle groepen wordt door het hele schooljaar met thema s gewerkt zoals vakantie, familie, kleuren, dieren. Per thema worden ideeën aangereikt om mee te werken in de groepen. Uitstapjes kunnen ook tot de mogelijkheid behoren. Soms wordt een thema met een bijeenkomst in de zaal door de kinderen geopend of afgesloten. Ouder(s)/verzorger(s) worden hiervoor uitgenodigd. Elk jaar wordt bekeken of het uitstroomprofiel voor dat kind nog juist is. Soms komt het voor dat een kind boven verwachting gegroeid is en het op een hoger ontwikkelingsprofiel kan worden geplaatst. Daarnaast komt het ook voor dat het kind zich minder goed ontwikkelt dan wat wij hadden verwacht. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Eventueel wordt dan het uitstroomprofiel naar beneden bijgesteld. Tijdens de bespreking van het eerste Plan van Aanpak wordt het uitstroomprofiel met ouder(s)/verzorger(s) besproken. Dit gebeurt nog niet voor de kinderen in de kleutergroepen. Deze kinderen zijn nog zo jong, dat het vaak nog niet mogelijk is om een goede voorspelling te doen van hun ontwikkeling

10 SCHOOLGIDS - SO Alphons Laudy 3. Zorg voor leerlingen 3.1 Algemeen Leerlingen die de Alphons Laudyschool bezoeken verdienen veel zorg en aandacht. Het gaat hierbij om leerlingen die op grond van hun verstandelijke beperking specifieke hulp en begeleiding nodig hebben. We willen elke leerling zo optimaal mogelijk begeleiden. We bieden de zorg en ondersteuning in een aangepaste, veilige omgeving en vragen externe deskundige hulp en advies waar nodig. 3.2 Toelatingscriteria De Alphons Laudyschool valt onder de Wet op de Expertise Centra (WEC). De school maakt deel uit van het Regionaal Expertise Centrum (REC) Noord- Holland en valt onder cluster 3. De bij dit REC aangesloten scholen hebben een Commissie Voor Indicatiestelling (CVI). Alle indicatie-aanvragen voor toelating tot de school worden door de CVI beoordeeld en niet door de school zelf. De CVI neemt binnen acht weken na ontvangst een beslissing over de aangevraagde toelating tot de school. Tegen de beslissing van de CVI is bezwaar en vervolgens beroep mogelijk. De aanvraag voor een (her)indicatie wordt door de ouder(s)/ verzorger(s) gedaan met behulp van de school of de verwijzende school. De toelatingscriteria voor cluster 3 (zeer moeilijk lerenden) zijn: Leerlingen met een IQ lager dan 55. Leerlingen met een IQ tussen 55 en 70 met een bijkomende stoornis. Een ondergrens wordt bij een ontwikkelperspectief van 24 maanden aangegeven (IQ lager dan 35). 3.3 Aanmeldingsprocedure Vanaf 4 jaar kunnen kinderen op de Alphons Laudyschool worden geplaatst. De aanmelding kan door verschillende personen of instanties worden gedaan. 18 Bijvoorbeeld door: Ouder(s)/verzorger(s) De huidige school of instelling van het kind Een MEE-consulent Als een kind wordt aangemeld, komen de ouder(s)/verzorger(s) voor een intakegesprek en een rondleiding op school. Dit gesprek wordt gevoerd met de intaker. De ouder(s)/verzorger(s) moeten vervolgens beslissen of ze hun kind op de Alphons Laudyschool willen aanmelden voor plaatsing. Om geplaatst te kunnen worden op onze school zijn de volgende voorwaarden van toepassing: De REC3 indicatie (leerlinggebonden financiering) van de Commissie van Indicatiestelling is aanwezig. 19

11 SCHOOLGIDS - SO Alphons Laudy De Commissie van Begeleiding is van mening dat de Alphons Laudy school de juiste plek is voor het kind. Er is plaats op de Alphons Laudyschool. De school kan ouder(s)/verzorger(s) helpen om de REC3 indicatie aan te vragen. Als alle aspecten in orde zijn, kan het kind worden geplaatst. Het moment van plaatsing gebeurt in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en de huidige school of instelling. 3.4 Commissie van Begeleiding Voor een school in het speciaal onderwijs is het wettelijk verplicht om een Commissie van Begeleiding te hebben. Dit is een vast team dat is samengesteld uit intern begeleiders, schoolarts, maatschappelijk werker, psycholoog en op verzoek docenten. De vergadering is één maal per 14 dagen en wordt voorgezeten door de directeur. Er is een secretaresse die de notulen maakt en zorgt dat de informatie in de dossiers van de leerlingen wordt opgeslagen. De Commissie van Begeleiding heeft een taak in het begeleiden van leerlingen, die extra zorg nodig hebben. De leden van de CVB constateren, onderzoeken en adviseren, ieder op hun eigen terrein. Zo zal de arts onderzoeken of er sprake is van medische problemen terwijl de psycholoog pedagogische adviezen geeft. Alle vragen omtrent leerlingen worden in eerste instantie aan de intern begeleiders voorgelegd. 3.5 Leerlingbesprekingen Regelmatig worden in het schooljaar de prestaties van de leerlingen besproken. Dit gebeurt als eerste met de intern begeleider die verantwoordelijk is voor de zorg aan de leerlingen. Het kan gaan om een individueel kind of de voortgang van de hele groep. Met als gevolg dat de Plannen van Aanpak en groepsplannen moeten worden bijgesteld omdat doelen wel of niet behaald zijn. Indien nodig bespreekt de intern begeleider leerlingen met de Commissie van Begeleiding voor advies en het formuleren van een vervolgtraject. 3.6 Andere disciplines Directie De directeur van de school is verantwoordelijk voor de inhoud en opbrengsten van het onderwijs en de organisatie van de school: personeel, leerlingen, financiën, gebouw en materialen. De directeur zit de vergaderingen van de CvB voor en is eindverantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Schoolarts Leerlingen worden elke twee à drie jaar opgeroepen voor een onderzoek, waarbij de ouders worden uitgenodigd. Tijdens het onderzoek wordt gekeken hoe het staat met de gezondheid (lengte, gewicht, ogen, oren). Ook wordt bekeken of fysiotherapie- of specialistenverwijzingen nodig zijn en hoe eventuele controles verlopen. Extra aandacht wordt besteed aan het voorkomen van overgewicht. Ook wordt met de leerling besproken hoe het op school gaat en wat hij/ zij in zijn/haar vrije tijd doet. Psycholoog De psycholoog is verantwoordelijk voor het psychologisch onderzoek. Dit onderzoek is nodig om het niveau van de leerling te bepalen voor herindicaties voor het CvI (Commissie van Indicatiestelling). Ook observatie in de groep behoort tot het werkterrein van de psycholoog. De psycholoog bespreekt alle onderzoeken eerst in de Commissie van Begeleiding. Met de ouders worden uitkomsten van het psychologisch onderzoek besproken

12 SCHOOLGIDS - SO Alphons Laudy Maatschappelijk deskundige Indien nodig worden ouders van nieuwe leerlingen uitgenodigd om kennis te komen maken en worden zij geïnformeerd over ontwikkelings- en hulpverleningsmogelijkheden. Samen met ouders wordt de thuissituatie onderzocht en wordt de draagkracht en draaglast in kaart gebracht. Ook kan de maatschappelijk deskundige ouder(s) van zittende leerlingen ondersteunen bij opvoedingsvragen en de thuissituatie. Interne begeleiding De intern begeleiders zijn samen met de directie verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs. Zij onderzoeken en dragen zorg voor implementatie van nieuwe onderwijsontwikkelingen, materialen en methoden. Het verzamelen van de opbrengsten van het onderwijs en de hieraan gekoppelde lesstofplanning is een belangrijk onderdeel van de taak. De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de zorg van de leerlingen en de begeleiding en het coachen van leerkrachten. Logopedie Op onze school is een logopediste werkzaam. De logopediste geeft elke klas één of meerdere keren in de week taal-doe les (in de onderbouw, autigroep en MG-groepen) of communicatietraining (in de bovenbouw en de gedragsgroep) Zij doet dit samen met de leerkracht en de klassenassistent. Als het nodig is doet de logopediste onderzoek bij een leerling op het gebied van taal, spraak, communicatie en mondmotoriek. In principe worden er geen kinderen individueel behandeld. Mocht het heel noodzakelijk zijn, kan een leerling een kortdurende behandeling krijgen van de logopediste. Fysiotherapie Leerlingen die extra aandacht nodig hebben op het gebied van de motoriek, kunnen terecht bij kinderfysiotherapeuten afkomstig van een particuliere praktijk. Op advies van de schoolarts, met een verwijsbrief van de huisarts en/of specialist en in overleg met de fysiotherapeuten, kan de leerling in aanmerking komen voor behandeling op school. Ambulante begeleiding Ouders van een kind met een handicap hebben de keus uit speciaal onderwijs of regulier onderwijs met ambulante begeleiding vanuit het speciaal onderwijs. Als ouders hun kind in het reguliere basisonderwijs willen plaatsen kunnen zij zich aanmelden voor ambulante begeleiding. Vanuit onze school worden door ambulant begeleiders de leerkrachten begeleid die leerlingen met een REC-3 indicatie in de groepen hebben. Daarnaast worden ook de ouder(s)/verzorger(s) begeleid en afspraken en ontwikkelingen in een verslag vastgelegd

13 4. De ouders 4.1 Algemeen Goed onderwijs bieden kan niet zonder de betrokkenheid van ouder(s)/ verzorger(s). De Alphons Laudyschool is daarom een open school. Open in die zin dat wij graag op een opbouwende manier met u praten over de mogelijkheden en wensen van uw kind en uw verwachtingen van de school. Ons doel is om met u samen te werken op het gebied van onderwijs, opvoeding, ondersteuning en begeleiding. Regelmatig contact is daarin belangrijk. 4.2 Formele contacten Aan het begin van het schooljaar worden ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een informatieavond. U maakt kennis met de leerkracht en klassenassistent van de groep van uw zoon/dochter. U krijgt informatie over de groep, het lesprogramma, de werkwijze en diverse groepsactiviteiten. Voor de herfstvakantie wordt u uitgenodigd voor een Plan van Aanpakgesprek. Aan de hand van dit plan bespreekt de leerkracht met u waar de komende periode met uw kind aan wordt gewerkt: vakken, bijbehorende doelen en werkwijze. Wanneer u instemt met de voorgestelde werkwijze in het plan vragen wij u het te ondertekenen. Het is wettelijk verplicht dat u het Plan van Aanpak ondertekent. In januari en juni wordt u uitgenodigd voor een rapportbespreking. Hierin kunt u de voortgang van uw kind zien. Op basis van deze bespreking kan eventueel het Plan van Aanpak worden bijgesteld. De kinderen krijgen aan het eind van het schooljaar een eigen rapport. Daarnaast kan het wenselijk zijn dat ouder(s)/verzorger(s) tussendoor door de school worden uitgenodigd voor een gesprek om te praten over de ontwikkeling van hun kind. 25

14 SCHOOLGIDS - SO Alphons Laudy Ouder(s)/verzorger(s) kunnen altijd om een gesprek vragen met de directeur, leden van de Commissie van Begeleiding, de intern begeleider of de leerkracht. Telefonisch overleg kan ook tot de mogelijkheid behoren. Voor leerkrachten is dit onder schooltijd niet altijd mogelijk tenzij het urgent is. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Voor verschillende kinderen wordt een communicatieschrift gebruikt tussen de leerkracht en ouder(s)/verzorger(s). Hierin worden bijzondere - of dagelijkse gebeurtenissen van school of thuis vermeld. 4.3 Informele contacten Op onze school vinden regelmatig activiteiten plaats waarbij wij het leuk vinden als ouders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld: thema afsluitingen, optredens, kerstviering, musicals enz. daarin evenredig vertegenwoordigd. De MR komt gemiddeld eens in de vier weken bij elkaar. Een deel van de vergadering wordt besteed aan overleg met de directie van de school. Daarnaast is er ook gelegenheid om als raad schoolzaken zelf te bespreken. Door middel van de schoolkrant worden ouders geïnformeerd over ontwikkelingen die spelen. Het is belangrijk dat ouders en personeel de MR weten te vinden en de MR-leden voeden met onderwerpen en ideeën; een MR moet immers kritisch blijven meedenken en telkens weer nieuwe ontwikkelingen willen volgen en ook zelf initiatieven willen nemen. Het is daarom ook belangrijk dat de MR met enige regelmaat wisselt van samenstelling. Mocht u willen meedenken en meebeslissen over het beleid van de school, laat het dan weten! Met ingang van 1 januari 2010 is de MR opgesplitst in een SO- en VSO-MR waarbij afzonderlijk wordt vergaderd met de directie. Hierdoor kunnen specifieke SO- of VSO-ontwikkelingen beter worden toegelicht. 4.4 Medezeggenschapsraad (MR) De Alphons Laudyschool heeft net als alle andere scholen in Nederland een Medezeggenschapsraad (MR). Dat het hebben van een MR wettelijk is geregeld, geeft aan hoe belangrijk het is dat ouders en vertegenwoordigers meedenken over het onderwijs. In de MR zitten zowel vertegenwoordigers van de ouders als van de teamleden die op de school werken. De MR denkt mee, adviseert en beslist over het beleid van de school. Belangrijke zaken waar de MR zich mee bezig houdt zijn bijvoorbeeld het personeelsbeleid, begroting, onderwijstijden, lesuren enz. De MR van de Alphons Laudy bestaat uit acht personen; vier ouders en vier personeelsleden. Beide scholen van de Alphons Laudy (SO en VSO) zijn 26 27

15 4.5 Ouderraad (OR) Geen school kan zonder Ouderraad. Wij zijn blij dat er jaarlijks ouders zijn die zich in willen zetten voor dit belangrijke werk. De Ouderraad wordt gevormd door een vijftal ouder(s)/verzorger(s) aangevuld met enkele teamleden. De Ouderraad vergadert vier keer per schooljaar en bespreekt verschillende zaken die direct met de school en de leerlingen te maken hebben. Zo int en beheert de Ouderraad ook de ouderbijdrage. Zij legt daarvoor jaarlijks verantwoording af. Dit geld wordt o.a. gebruikt voor het Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest, schoolreisje en schoolkampen. Met ingang van het schooljaar wordt ook de OR opgesplitst in een SO- en VSO-OR. 4.6 Ouderbijdrage Jaarlijks wordt aan ouder(s)/verzorger(s) een financiële bijdrage gevraagd. Deze wordt gebruikt voor festiviteiten en schoolreisjes. U ontvangt hiervoor per kwartaal een acceptgirokaart. Per schooljaar wordt het bedrag vastgesteld door de Ouderraad. Hoewel het hierbij gaat om een vrijwillige bijdrage, doen wij een beroep op u om deze te voldoen. Het kunnen organiseren van bovengenoemde activiteiten is in grote mate afhankelijk van uw financiële steun. 28

16

17 SCHOOLGIDS - SO Alphons Laudy 5. Praktische informatie 5.1 Algemeen Elk schooljaar geeft de school een informatieboekje uit met praktische informatie over het komend schooljaar. Het betreft informatie die voor dat schooljaar belangrijk is zoals vakanties, studiedagen, indeling personeel enz. In het begin van het schooljaar wordt een informatieavond gehouden waarop de groepsleerkrachten en klassenassistenten praktische informatie geven over wat er in de groepen gaat gebeuren, zoals gymnastiek, schoolzwemmen, eten en drinken, weekrooster enz. Uw aanwezigheid is belangrijk. Veel van deze informatie vindt u ook terug op de website van onze school: 5.2 Vakanties en studiedagen De vakanties worden voor een aantal schooljaren door DMO (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) van de Gemeente Amsterdam bepaald. De data van de schoolvakantie voor dit schooljaar vindt u in het informatieboekje en op de website. Per schooljaar zijn er gemiddeld zes studiedagen om het personeel bij te scholen. De kinderen hebben deze dagen geen school.onze kinderen gaan gemiddeld 951 lesuren naar school; verdeeld over gemiddeld 40 weken. 5.3 Schooltijden Onze schooltijden zijn: maandag van uur tot uur. dinsdag van uur tot uur. woensdag van uur tot uur. donderdag van uur tot uur. vrijdag van uur tot uur. De kinderen gaan lesuren per week naar school. Onze school gaat vanaf uur open voor de kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en buschauffeurs. De kinderen worden in de groepen opgevangen door de groepsleerkrachten en/of klassenassistant. 5.4 Schoolverzuim en verlof Als uw zoon/dochter ziek is of niet naar school kan komen, belt u tussen en uur de school: U moet zelf het vervoersbedrijf bellen, om te melden dat uw kind niet opgehaald hoeft te worden. Wanneer uw kind weer naar school kan (beter is) moet u het vervoersbedrijf bellen om dat te melden. Krijgt de school geen bericht dan probeert de groepsleerkracht u te bellen om te informeren waar uw zoon/dochter is. Bij geen contact wordt ongeoorloofd verzuim gemeld aan de leerplichtambtenaar. Zorg er dus altijd voor dat u bereikbaar bent en de school over de juiste telefoonnummers beschikt. Het is wenselijk dat u met uw kind(eren) op vakantie gaat op de vastgestelde vakantiedagen. Soms kan dit echter niet. Er zijn speciale regelingen, die toestaan dat U onder schooltijd op vakantie kunt gaan. Voor vakantie onder schooltijd dient u 2 maanden van tevoren toestemming te vragen! Wilt u voor de zomervakantie eerder vrij voor uw kind dan dient u dit aan te vragen bij de leerplichtambtenaar van het Stadsdeel Osdorp. Speciale formulieren voor deze aanvraag zijn op school te verkrijgen. Gaat de leerplichtambtenaar akkoord, dan zal hij/zij dit schriftelijk bevestigen. Een extra dag vrij i.v.m. een bruiloft of een andere aangelegenheid moet schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd. Ná de zomervakantie verwachten wij alle kinderen weer op school. Als u niet op tijd terug bent, zijn wij wettelijk verplicht het verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar

18 SCHOOLGIDS - SO Alphons Laudy 5.5.Veiligheid en schoolregels Onze school streeft ernaar een veilige school te zijn voor uw zoon/dochter. Daarvoor gelden regels in de groepen, op de gangen, de trappen en het schoolplein. Deze regels worden regelmatig met de kinderen besproken. Helaas komen ongelukken met verwondingen voor. De verwonding wordt altijd bekeken door één van de geschoolde EHBO-ers. In overleg met de directie kan besloten worden een huisarts of een Eerste Hulppost te bezoeken. Ouder(s)/verzorger(s) worden direct door de school geïnformeerd. 5.6 Verzekering Het spreekt bijna vanzelf dat iedereen een ziektekostenverzekering heeft. Bij ziekte of een ongeval bent u (geheel of gedeeltelijk) tegen de kosten verzekerd. Belangrijk is echter ook dat u een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (WA-verzekering) heeft afgesloten. Dan bent u verzekerd tegen schade of ongevallen die veroorzaakt worden door de schuld van uw kind. Zo n WA-verzekering kost weinig geld en vele ouders hebben er al plezier van gehad. Mocht u deze verzekering nog niet hebben afgesloten, raden wij u ten sterkste aan dit te doen. Het bestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering voor alle kinderen afgesloten, die alleen van kracht is als ouder(s)/ verzorger(s) geen vrijwillige WA-verzekering hebben afgesloten. 5.7 Buitenschoolse activiteiten Er worden op de Alphons Laudyschool vele activiteiten door uw kind gedaan onder begeleiding van leerkrachten en assistenten. Het onderwijs speelt zich niet alleen af in de school, maar ook daarbuiten. Er worden parklessen gevolgd over de natuur, er worden boodschappen gedaan in het winkelcentrum en er worden verkeerslessen gegeven. Soms gaan de kinderen naar Artis, een theater of schooltuinen. Wij gaan ervan uit dat u, als ouder(s)/verzorger(s), toestemming geeft om deel te nemen aan alle schoolactiviteiten Schoolreisje en schoolkamp Elk schooljaar gaan de jongste kinderen en de MG-groepen op een ééndaags schoolreisje. Er wordt in de buurt van Amsterdam naar een geschikte locatie gezocht die veilig is voor onze kinderen en snel te bereiken. Van de ouder(s)/ verzorger(s) wordt een bijdrage gevraagd. De oudere kinderen gaan op een schoolkamp met twee overnachtingen. Vaak voor kinderen en ouder(s)/ verzorger(s) een nieuwe ervaring. Er wordt elk schoolkamp een leuk, sportief programma gemaakt waarbij zelfstandigheid, plezier, sportactiviteiten en elkaar in een andere situatie en omgeving leren kennen centraal staan. Ook voor dit schoolkamp wordt van ouder(s)/verzorger(s) een bijdrage gevraagd. De hoogte van de bijdrage vindt U in het informatieboekje. 5.9 Klachtenregeling Het is mogelijk dat ouders, leerlingen of personeelsleden een klacht hebben over onze school. De eerste mogelijkheid om tot een oplossing van de klacht te komen is dat er een gesprek plaatsvindt met de directeur. Blijkt het niet mogelijk om er met elkaar uit te komen dan kunt u een gesprek aanvragen met de algemeen directeur van stichting KOLOM. Daarnaast zou het kunnen zijn dat er sprake is van ongewenst gedrag. U kunt dan eveneens contact opnemen met een van de directieleden. Er bestaat ook de mogelijkheid om vragen en problemen voor te leggen aan onze interne contactpersonen: Hennie Staphorsius (leerkracht groep Olifant) en Janneke Schrage (leerkracht groep Slang). De interne contactpersonen luisteren naar u en geven u advies en hulp bij eventuele vervolgstappen. De klachtenregeling ligt ter inzage op school en is ook te vinden op onze website Schooltandarts Twee keer per jaar komt de schooltandarts op school. U dient hiervoor éénmalig toestemming te geven, door middel van een brief, waarin uw handte- 35

19 kening wordt gevraagd. Mocht u de schooltandarts nodig hebben, dan kunt u gebruik maken van het volgende telefoonnummer: Vervoerders De meeste kinderen van onze school worden dagelijks gehaald en gebracht naar school door busjes of taxi s. De gemeente Amsterdam (D.M.O.) is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van het leerlingenvervoer. U kunt de medewerkers van het Team Leerlingenvervoer van D.M.O. bereiken op of per nl. De namen van de busbedrijven en telefoonnummers vindt u in het informatieboekje. Voor een klacht over het vervoer van uw kind moet u bij D.M.O. zijn of de busmaatschappij Scholierenvergoeding De gemeente Amsterdam geeft vergoedingen aan ouder(s)/verzorger(s) van kinderen met een uitkering. De regeling geldt voor: kinderen tot 18 jaar, die in Amsterdam wonen naar het (speciaal) basis- of voortgezet onderwijs gaan bij ouders of verzorgers wonen, die in 2007 een inkomen op bijstandsniveau had(den). Kosten die worden vergoed: schoolkosten (ouderbijdrage, schoolreisje, boeken) culturele activiteiten (muziek- of dansles, theaterbezoek) sportieve activiteiten(contributie, sportkleding en schoenen) Meer informatie op: of tel

20 5.13 Zelfstandigheid Onze school vindt het belangrijk dat kinderen op hun zelfstandigheid worden aangesproken. Daarom vinden wij het belangrijk dat de kinderen vanaf de bovenbouw zelfstandig, dus alleen, naar hun groep gaan. Ouder(s)/verzorger(s) die hun kind brengen, kunnen dan bij het hek of bij de ingang van de school afscheid nemen. Dit ook om de lessen op tijd te laten beginnen Schoolveiligheidsplan Scholen zijn verplicht een schoolveiligheidsplan te hebben waarin beschreven staat hoe de veiligheid op school op vele terreinen wordt nagestreefd zoals schoolregels, pleinregels, ontruimingsplan, klachtenregeling enz. Dit schoolveiligheidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en besproken met de MR. Voor belangstellenden is een leesexemplaar beschikbaar bij de directie Privacy Op school wordt er heel zorgvuldig omgegaan met de gegevens van de leerlingen. Op de website, in de schoolgids, in de schoolkrant enz. worden regelmatig foto s van kinderen geplaatst. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit schriftelijk bij de directie aangeven. 38

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.fonkel-ede.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499 SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek telefoon: 045-5214499 internet: www.devoeegelsjtang.com email: info.rkbsdevoeegelsjtang@movare.nl INHOUD Een woord

Nadere informatie