Aanbod Medisch ondersteunende opleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbod 2014. Medisch ondersteunende opleidingen"

Transcriptie

1 Aanbod 2014 Medisch ondersteunende opleidingen

2 sopgave Voorwoord 3 Voorwoord 4 Inschrijfprocedure en algemene voorwaarden 5 Competentiegericht onderwijs (CGO) 6 Deelnemende instellingen Medisch ondersteunende opleidingen 8 Operatieassistent 9 Operatieassistent, tweede deskundigheid 10 Post MBO scholing OK vaardigheden 11 Anesthesiemedewerker 12 Sedatie Praktijk Specialist 13 Radiodiagnostisch laborant 14 Assistent Radiodiagnostisch laborant 15 TOP-opleiding MRI-laborant 16 Klinisch chemisch analist 17 Medewerker Zorgadministratie Overige opleidingen 20 VUmc Academie 21 Verpleegkundige Vervolgopleidingen 22 Medewerkers Medisch Ondersteunende Opleidingen VUmc Amstel Academie is gehuisvest in het OZW gebouw op de VU campus. We zijn er trots op u te kunnen verwelkomen in een prachtige, moderne leeromgeving waarin het (praktijk)leren en de student centraal staan. VUmc Amstel Academie is een onderdeel van het Instituut voor Onderwijs en Opleiden (IOO), het opleidingscentrum van VU medisch centrum, en verzorgt opleidingen voor bijna 50 instellingen in Noord- Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Friesland en Utrecht. Een overzicht van alle deelnemende ziekenhuizen aan de medisch ondersteunende opleidingen kunt u vinden op blz. 6. Medisch Ondersteunende Opleidingen zijn inservice-opleidingen waarin geïntegreerd leren het uitgangspunt is: werken en leren zijn met elkaar verweven en versterken elkaar. De instelling waar de student in dienst is, blijft verantwoordelijk voor de totale opleiding en heeft het theoriedeel gedelegeerd aan VUmc Amstel Academie. De gewenste afstemming tussen theorie en praktijk vindt plaats in regionaal overleg en met de diverse opleiders, waarbij VUmc Amstel Academie het onderwijsprogramma zodanig ontwikkelt en actualiseert dat het optimaal aansluit bij de ontwikkelingen in de praktijk. Delen van de Medisch Ondersteunende Opleidingen kunnen als bijscholing gevolgd worden. Waar mogelijk maken wij ook leertrajecten op maat. De vraag van de praktijk is daarbij leidend. Zo is onlangs de post MBO scholing OK-vaardigheden voor doktersassistenten ontwikkeld en de opleiding Sedatie Praktijk Specialist voor anesthesiemedewerkers. De opleiding Assistent Radiodiagnostisch Laborant wordt nu ook verzorgd door middel van leren op afstand. Er wordt gebruik gemaakt van blended learning, e-learning gecombineerd met de traditionele klassikale vorm van opleiden in de vorm van responsiecolleges. VUmc Amstel Academie organiseert naast Medisch Ondersteunende Opleidingen ook Verpleegkundige Vervolgopleidingen. VUmc Academie, een ander onderdeel van het IOO, heeft een ruim aanbod bij- en nascholingen en organiseert tevens symposia en congressen. Nadere informatie hierover vindt u achter in deze brochure en is tevens op onze website (www.amstelacademie.nl) te vinden. Hebt u specifieke vragen of wensen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Uw vragen en reacties zijn voor ons een stimulans om te blijven ontwikkelen en vernieuwen. Marjolijn de Nijs en Sandra van den Berge managers Medisch Ondersteunende Opleidngen 2 3

3 Inschrijfprocedure en algemene voorwaarden Competentiegericht onderwijs Toelatingseisen Medisch Ondersteunende Opleidingen Iedere medisch ondersteunende opleiding kent eigen toelatingseisen; deze staan vermeld bij de afzonderlijke opleiding. Inschrijfprocedure Gedurende de gehele opleiding is de student in dienst van een instelling die ook de sollicitatieprocedure en de inschrijfprocedure in handen heeft; na aanname wordt de student door de instelling aangemeld bij VUmc Amstel Academie. Uiterlijk drie maanden voor de start van de opleiding dient een volledig ingevuld inschrijfformulier in het bezit te zijn van de Amstel Academie. Inschrijfformulieren zijn via het secretariaat verkrijgbaar: T of op (>(inschrijf)formulieren) Bevestiging van aanmelding en betaling Na sluiting van de aanmeldingstermijn krijgt de instelling een bevestiging van deelname toegestuurd. De instelling ontvangt een factuur, die uiterlijk 14 dagen na ontvangst moet zijn voldaan. Per opleiding is het maximum aantal studenten per groep gesteld op 25. Bij meer dan 30 inschrijvingen wordt er met 2 groepen gestart. De definitieve inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Zij die niet geplaatst kunnen worden, komen op een reservelijst. Indien bij start van de opleiding de student niet geplaatst kan worden, wordt het overgemaakte bedrag gerestitueerd. Kosten Per opleiding zijn de kosten vermeld; het bedrag is inclusief lesmaterialen en exclusief aanschaf van boeken, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Het betalen van de opleidingskosten verloopt via de deelnemende instelling. Iedere instelling hanteert met de (toekomstig) student een eigen terugbetalingsregeling bij voortijdig beëindigen van de opleiding, declareren van boekengelden en reiskosten. Leereenheid als bijscholing Het is mogelijk binnen de medisch ondersteunende opleidingen één of meerdere leereenheden te volgen als bijscholing. Van te voren wordt, in goed overleg, vastgelegd of een deelnemer alleen het theoriedeel volgt, wel of niet getoetst wordt en in de praktijk de complexe zorg leert verlenen. Afhankelijk daarvan wordt bepaald of na afloop een certificaat dan wel een bewijs van deelname wordt overhandigd. Voor het volgen van een leereenheid wordt een prijs vastgesteld, gebaseerd op de omvang van de leereenheid en het lesmateriaal. Er wordt uitgegaan van e 160,- per cursusdag. Annulering Annuleren zonder kosten is mogelijk tot 6 weken vóór aanvang van de opleiding. Eventueel geactiveerde e-learning accounts zullen in rekening worden gebracht. Voor exacte informatie kunt u contact opnemen met de opleider of via het secretariaat: telefoon VUmc Amstel Academie biedt competentiegericht opleiden (CGO) aan. Hiermee beoogt de Academie de student effectiever op te leiden tot een professional die optimaal inzetbaar is in de zorg. Het CGO wordt ondersteund door de rollen zoals deze gebruikt worden in het HBO, de ontwikkelingsstadia die het leren van de student kenmerken en het klinisch redeneren. Om een beeld te geven hoe de opleiding en de opleidingsproducten vorm krijgen, wordt in het kort op een aantal begrippen ingegaan. Een competentie of bekwaamheid betreft het vermogen om op basis van de aanwezige kennis, vaardigheden en houdingen adequaat te handelen in authentieke beroepssituaties en het vermogen om keuzes en beslissingen die tijdens dat handelen gemaakt worden, te kunnen verantwoorden en er op te kunnen reflecteren. De beroepssituaties waarin de student moet leren functioneren vormen de basis (of het uitgangspunt) van CGO. De beroepssituaties bepalen voor een belangrijk deel de inhoud en volgorde van de opleiding. De indeling is gemaakt van matig complex naar steeds complexer, van directe patiëntenzorg naar een combinatie met andere factoren. Bij het gebruik van competenties onderscheiden we 5 rollen. Iedere rol is een combinatie van competenties in een bepaalde beroepssituatie. Om de rollen, die de kwaliteit van zorg bepalen, goed te leren uitvoeren, onderwijst VUmc Amstel Academie het klinisch redeneren. Hieronder verstaan we het aanleren van een methodische en systematische benadering van ziekte, aandoeningen en/of de behandeling waarmee de student de zorgvraag, zorgbehoefte en de interventie kan beredeneren, zowel op ADL-vlak als psychosociaal en somatisch. Om de ontwikkeling van de competenties van de student inzichtelijk te maken, te kunnen begeleiden en te beoordelen, hanteren we verschillende ontwikkelingsstadia gericht op een steeds grotere zelfstandigheid. Tijdens de gehele opleidingen worden alle vorderingen, van zowel het praktijkdeel als het theoriedeel bijgehouden in het opleidingsportfolio. Bent u nieuwsgierig geworden naar ons onderwijsaanbod dan kunt u meer informatie vinden op onze website: Vrijstellingen Op grond van erkenning van eerder verworven competenties kan een student in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van de opleiding. Hiertoe dient de instelling, minimaal 20 dagen voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door de manager van de opleiding in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt. 4 5

4 Deelnemende instellingen Instellingen ARDL RDL OA AM OMZ KCA VU medisch centrum, Amsterdam X X X X X Academische Medisch Centrum, Amsterdam X X X X X Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam X X X X Kennemer Gasthuis, Haarlem X X X Flevoziekenhuis, Almere X X X Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam X X X Zaans Medisch Centrum, Zaandam X X X Slotervaartziekenhuis, Amsterdam X X X Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar X X BovenIJ Ziekenhuis, Amsterdam X X X x Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp X X X Waterlandziekenhuis, Purmeren X X MC Groep: locatie Zuiderzee en Lelystad X X X Gemini Ziekenhuis, Den Helder X X Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk X X Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen X X X x Westfries Gasthuis, Hoorn X X Tergooizhs, loc. Blaricum en Hilversum X X X Isala klinieken, Zwolle X Groene Hart Ziekenhuis, Gouda X X Zuwe Hofpoort Woerden Gelre ziekenhuis Rivas Zorggroep, loc. Beatrixzh. Gorinchem Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede X X X X Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem X X UMC Utrecht AZU X 6 7

5 Operatieassistent Operatieassistent tweede deskundigheidsniveau De opleiding heeft tot doel een student in staat te stellen: Zich te vormen tot een beroepsbeoefenaar die als operatieassistent in het kader van een operatieteam werkzaam kan zijn en op grond van eigen deskundigheid en onder verantwoordelijkheid van de snijdend specialist, medischondersteunende werkzaamheden kan verrichten Voldoende kwalificaties te verwerven voor een voortdurende professionalisering van zichzelf en van het beroep Vorm te geven aan functionele relaties en aan organisatorische verbanden binnen de gezondheidszorginstellingen. De opleiding bestaat uit twee delen, een BVP, beroepsvoorbereidende periode van vier maanden en een BBP, beroepsbegeleidende periode van 32 maanden. De BVP geeft een algemene oriëntatie op het werk van de beroepsbeoefenaar in de intramurale gezondheidszorg in het algemeen en in het bijzonder op dat van de operatieassistent. De BBP heeft tot doel het aanleren van competenties in relatie tot de volgende acht deskundigheidsgebieden: 1. Verlenen van zorg 2. Samenwerken 3. Geven van informatie 4. Beheren 5. Geven van onderwijs en begeleiding 6. Evalueren van beroepsmatig handelen 7. Ontwikkelen van individuele kennis en kunde 8. Ontwikkeling van eigen beroep. Het praktijkdeel wordt verzorgd door de deelnemende instellingen en is verdeeld in zes praktijkleer-perioden over 32 maanden. Drie jaar De opleiding heeft tot doel een student te vormen tot beroepsbeoefenaar op het tweede deskundigheidsniveau. De operatieassistent tweede deskundigheid kan binnen een operatieteam zelfstandig zijn werkzaamheden verrichten en kan, op grond van eigen deskundigheid en onder verantwoordelijkheid van de snijdend specialist, medisch-ondersteunende werkzaamheden verrichten bij laag en middelcomplexe operaties. Een laagcomplexe operatie is een routine-ingreep met een beperkte operatieduur, voorspelbaar verloop en waarbij de kans op complicatie(s) laag is. Een middelcomplexe operatie is een routine-ingreep waarbij een kleine kans bestaat op onverwachte situaties/complicaties. De opleiding bestaat uit twee delen, een BVP, beroepsvoorbereidende periode van vier maanden en een BBP, beroepsbegeleidende periode van 20 maanden. De BVP geeft een algemene oriëntatie op het werk van de beroepsbeoefenaar in de intramurale gezondheidszorg in het algemeen en in het bijzonder op dat van de operatieassistent. De BBP heeft tot doel het aanleren van competenties in relatie tot de volgende 8 deskundigheidsgebieden: 1. Verlenen van zorg 2. Samenwerken 3. Geven van informatie 4. Beheren 5. Geven van onderwijs en begeleiding 6. Evalueren van beroepsmatig handelen 7. Ontwikkelen van individuele kennis en kunde 8. Ontwikkeling van eigen beroep Het praktijkdeel wordt verzorgd door de deelnemende instellingen en is verdeeld in 4 praktijkleer-perioden over 20 maanden. Prijs Voorjaar 2014: 1 ste leerjaar 4996,- / 2 de leerjaar 5150,- / 3 de leerjaar 5150,- Najaar 2014: 1 ste leerjaar 4996,- / 2 de leerjaar 5150,- / 3 de leerjaar 5150,- Jaarlijks op 1 maart en 1 september. Bijzonderheden Minimale toelatingseisen: HAVO diploma (bij voorkeur profiel Natuur & Gezondheid) of een MBO diploma op niveau 4. BIG geregistreerde verpleegkundigen kunnen vrijstelling krijgen voor de eerste drie maanden van de BVP. Daarvoor moet een vrijstellingstoets gemaakt worden voorafgaand aan de start van de opleiding. In overleg met het deelnemende ziekenhuis bestaat de mogelijkheid om het praktijkgedeelte van de opleiding in deeltijd te volgen. U dient te solliciteren naar een opleidingsplaats bij één van de ziekenhuizen. Twee jaar Prijs Voorjaar 2014: 1 ste leerjaar 4996,- / 2 de leerjaar 5150,- Najaar 2014: 1 ste leerjaar 4996,- / 2 de leerjaar 5150,- Jaarlijks op 1 maart en 1 september. Bijzonderheden Minimale toelatingseisen operatieassistent: MBO 3; MAVO-D; VMBO-T. Na certificering bestaat de mogelijkheid van instromen in de reguliere opleiding na het volgen van een schakeltraject. In overleg met het deelnemende ziekenhuis bestaat de mogelijkheid om het praktijkgedeelte van de opleiding in deeltijd te volgen. U dient te solliciteren naar een opleidingsplaats bij één van de ziekenhuizen. U dient te solliciteren naar een opleidingsplaats bij één van de aangesloten ziekenhuizen.opleidingsplaats bij één van de ziekenhuizen. 8 9

6 Post MBO scholing OK vaardigheden Anesthesiemedewerker Deze scholing is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om de taken van omloop, instrumenterende en assisterende bij laagcomplexe en een beperkt aantal middelcomplexe ingrepen, bij één specialisme, uit te kunnen voeren. De student werkt een aantal uren per week met de specialist op de (poliklinische) operatiekamers of behandelkamer. De scholing bestaat uit twee delen: Basismodule: duur in totaal drie maanden. In die periode volgt de student zes dagen theorie verspreid over drie weken, is deze minimaal tien dagdelen werkzaam op het operatiecomplex en loopt deze een dagdeel stage bij de anesthesie. Om de theoretische kennis te toetsen, moet een praktijkopdracht worden gemaakt. Specifieke module: duur in totaal zes tot negen maanden. In deze periode volgt de student de theorie van één specialisme. De mogelijkheden zijn: urologie (4 dagdelen), algemene chirurgie (4 dagdelen) of gynaecologie (2 dagdelen), mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (2 dagdelen), oogheelkunde (2 dagdelen) of plastische chirurgie (4 dagdelen). De theorie wordt afgesloten met een schriftelijke toets. Om het praktijkgedeelte af te kunnen sluiten, moet de cursist minimaal 100 uur gewerkt hebben op het operatiecomplex, bij een minimum aantal ingrepen bekwaam zijn bevonden en een proeve van bekwaamheid hebben afgelegd. Daarna ontvangt de student het certificaat. Afhankelijk van de frequentie van het uitvoeren van werkzaamheden met de specialist op de (poliklinische) operatiekamers of behandelkamer zal het volgen van basismodule 1 en 2 en het bekwaam worden in de praktijk een tot anderhalf jaar duren. Prijs 2014 Basismodule (min. 12 deelnemers): 1107,- Specifieke module (min. 6 deelnemers): 2 dagdelen 258,-/ 4 dagdelen 361,- Bij minder aanmeldingen dan het aangegeven aantal heeft dit gevolgen voor de planning en de prijs. Jaarlijks in november en mei bij voldoende aanmeldingen Bijzonderheden In het bezit van een MBO-3 of MBO-4 diploma. Minimaal één dagdeel per week op de operatiekamers of behandelkamers werkzaam bij één van de genoemde specialismen. Bij voorkeur anderhalf jaar werkervaring, van ten minste 20 uur per week op een polikliniek De opleiding heeft tot doel de student in staat te stellen: Zich te vormen tot een beroepsbeoefenaar die als anesthesiemedewerker in het kader van een anesthesie/operatieteam werkzaam kan zijn en op grond van eigen deskundigheid en onder supervisie van de anesthesioloog, medisch-ondersteunende werkzaamheden kan verrichten Voldoende kwalificaties te verwerven voor een voortdurende professionalisering van zichzelf en van het beroep Vorm te geven aan functionele relaties en aan organisatorische verbanden binnen de gezondheidszorginstellingen De opleiding bestaat uit twee delen, een BVP, beroepsvoorbereidende periode van vier maanden en een BBP, beroepsbegeleidende periode van 32 maanden. De BVP geeft een algemene oriëntatie op het werk van de beroepsbeoefenaar in de intramurale gezondheidszorg in het algemeen en in het bijzonder op dat van de operatiekamer. De BBP heeft tot doel het aanleren van competenties in relatie tot de volgende acht deskundigheidsgebieden: 1. Verlenen van zorg 2. Samenwerken 3. Geven van informatie 4. Beheren 5. Geven van onderwijs en begeleiding 6. Evalueren van beroepsmatig handelen 7. Ontwikkelen van individuele kennis en kunde 8. Ontwikkeling van eigen beroep. Het praktijkdeel wordt verzorgd door de deelnemende instellingen en is verdeeld in zes praktijkleer-perioden over 32 maanden. Drie jaar Prijs Voorjaar 2014: 1 ste leerjaar 4996,- / 2 de leerjaar 5150,- / 3 de leerjaar 5150,- Najaar 2014: 1 ste leerjaar 4996,- / 2 de leerjaar 5150,- / 3 de leerjaar 5150,- Jaarlijks op 1 maart en 1 september. Bijzonderheden Minimale toelatingseisen: HAVO diploma (bij voorkeur profiel Natuur & Gezondheid) of een MBO diploma op niveau 4. BIG geregistreerde verpleegkundigen kunnen vrijstelling krijgen voor de eerste drie maanden van de BVP. Daarvoor moet een vrijstellingstoets gemaakt worden voorafgaand aan de start van de opleiding. In overleg met het deelnemende ziekenhuis bestaat de mogelijkheid om het praktijkgedeelte van de opleiding in deeltijd te volgen. U dient te solliciteren naar een opleidingsplaats bij één van de ziekenhuizen

7 Sedatie Praktijk Specialist Radiodiagnostisch laborant Prijs De functie van Sedatie Praktijk Specialist (SPS) is ontstaan door verticale taakverschuiving vanuit het beroepsdomein van de anesthesiologie. De opleiding is gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden en attitude die noodzakelijk zijn om veilig en effectief matige tot diepe PSA volgens de CBO-richtlijn sedatie en/of analgesie op locaties buiten de operatiekamer bij volwassen uit te voeren. In de opleiding staat het praktijkleren centraal. De praktijkopleiding wordt gestuurd vanuit het praktijkopleidingsboek. De praktijkopleiding is geordend in drie thema s: 1) Pre-sedatie zorg 2) PSA bij verschillende specialismen en behandelingen 3) Post-sedatie zorg Het theoretisch programma bestaat uit twee modulen. Deze zijn ondersteunend aan het praktijkleren, namelijk: voorbereidend, evaluerend en aanvullend. De praktijkopleiding en het theoretisch programma zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionals uit de beroepspraktijk. Module 1: pre-sedatie en professionaliteit Module 2: PSA bij verschillende specialismen/behandelingen en post-sedatie zorg De opleiding duurt 12 maanden. Theoriedeel e 5550,-. Praktijkstage: wanneer deze buiten het eigen ziekenhuis gevolgd dient te worden bedragen de kosten e 3000,- (dit wordt onderling verrekend) De opleiding is gericht op het verwerven van competenties, noodzakelijk om radiologische onderzoeken te verrichten of bij onderzoeken en interventies te assisteren. De opleiding duurt drie jaar en bestaat uit twee delen: een beroepsvoorbereidende periode (BVP) van ongeveer een half jaar en een beroepsbegeleidende periode (BBP). De BVP geeft een algemene oriëntatie op het werk van de beroepsbeoefenaar in de intramurale gezondheidszorg in het algemeen en in het bijzonder op dat van de radiodiagnostisch laborant. De BBP heeft tot doel het aanleren van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten in relatie tot het beroepsprofiel Radiodiagnostisch laborant. De centrale vakgebieden zijn: technische radiodiagnostiek, medische radiodiagnostiek en stralingshygiëne. Het praktijkdeel wordt verzorgd door de deelnemende instellingen en vindt plaats op de afdeling radiologie. Vanuit deze afdeling worden ook werkzaamheden verricht m.b.t. radiologisch onderzoek op de afdelingen Spoedeisende hulp, Intensive Care, Cardiac Care, operatie-afdeling en recovery. Drie jaar Prijs 1 ste leerjaar 5227,- / 2 de leerjaar 5665,- / 3 de leerjaar 5665,-. Jaarlijks in de week van 1 september. Startdatum 13 januari Bijzonderheden Minimale toelatingseisen: CZO erkend diploma anesthesiemedewerker. Minimale aanstelling van 16 uur in de beroepspraktijk. U dient te solliciteren naar een opleidingsplaats bij een ziekenhuis. Het ziekenhuis schrijft u voor deze opleiding in bij VUmc Amstel Academie.. Bijzonderheden Toelatingseisen: HAVO diploma (bij voorkeur profiel Natuur & Techniek) of een MBO diploma op niveau 4. Na het afronden van de opleiding is de student in het bezit van het diploma radiodiagnostisch laborant en diploma stralingsdeskundigheid 4A U dient te solliciteren naar een opleidingsplaats bij één van de ziekenhuizen

8 Assistent Radiodiagnostisch laborant Top-opleiding MRI-laborant De opleiding is gericht op het verwerven van competenties, noodzakelijk om zelfstandig als assistent radiodiagnostisch laborant te werken in laag complexe beroepssituaties op een: Buckymodaliteit Thorax modaliteit en te assisteren in laagcomplexe beroepssituaties op een: Echografiemodaliteit Doorlicht modaliteit CT-modaliteit MRI-modaliteit. De opleiding duurt twee jaar en bestaat uit een beroepsvoorbereidende periode - BVP, en een beroepsbegeleidende periode - BBP. De BVP geeft een algemene oriëntatie op het werk van de beroepsbeoefenaar in de intramurale gezondheidszorg in het algemeen en in het bijzonder op dat van de assistent radiodiagnostisch laborant. De BBP heeft tot doel het aanleren van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten om het beroep assistent radiodiagnostisch laborant uit te kunnen oefenen. Het praktijkdeel wordt verzorgd door de deelnemende instellingen en vindt plaats op de afdeling radiologie. De opleiding is er op gericht theoretische kennis over te brengen die direct toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. Naast de verdieping in de fysica is er veel aandacht voor beeldherkenning en voor het vertalen van theoretische kennis naar praktische vaardigheden. Elke maand wordt de theorie tijdens twee aaneengesloten dagen aangeboden. Hierbij staat elke maand een ander thema centraal, bijvoorbeeld MRI-abdomen of MRI-angiografie. Elke dag begint met een heldere uiteenzetting van de MRI-fysica, gevolgd door een presentatie van een specialist over de anatomie of pathologie van het centrale thema. In het skillslab kan je vervolgens zelf aan de slag. Hier staan talloze MRI-onderzoeken tot je beschikking waarmee je werkt aan casuïstische opdrachten waarin beeldherkenning en techniek samenkomen. De dag wordt afgesloten met de les toegepaste techniek waarin je wordt geleerd hoe je de opgedane kennis in de praktijk kan toepassen. Tijdens de opleiding breng je samen met je medestudenten één dag door in een praktijkinstelling. Gedurende deze dag ben je met je medecursisten praktisch bezig met een MRI-modaliteit en krijg je de mogelijkheid om de geleerde theorie in praktijk toe te passen. Twee jaar Prijs 1 ste leerjaar 5227,- / 2 de leerjaar 5227,-. Jaarlijks op 1 september (bij voldoende aanmeldingen). Bijzonderheden Toelatingseisen: MBO 3; MAVO-D; VMBO-T. Na certificering bestaat de mogelijkheid tot instromen in het 2 de leerjaar van de reguliere opleiding. Na het afronden van de opleiding is de student in het bezit van het certificaat assistent radiodiagnostisch laborant en diploma stralingsdeskundigheid niveau 5A. Een theorie-examen, een patiëntbespreking en een essay vormen de afsluiting van je opleiding. Afhankelijk van de startdatum negen tot tien maanden i.v.m. de zomervakantie, waarvan 16 lesdagen plus 1 dag in een praktijkinstelling. Prijs 3450,- Bijzonderheden Jaarlijks op 1 september of 1 februari bij voldoende aanmeldingen. Radiodiagnostisch laboranten met enige ervaring op een MRI-modaliteit. U dient te solliciteren naar een opleidingsplaats bij één van de ziekenhuizen

9 Klinisch Chemisch Analist Medewerker Zorgadministratie De opleiding is gericht op het verwerven van de noodzakelijke beroepsvaardigheden, attitude en kennis om als analist in het klinisch chemisch laboratorium werkzaam te kunnen zijn. De opleiding is gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden en een beroepsattitude om op uiteenlopende (para)medische afdelingen binnen de zorginstelling te fungeren als volwaardig medewerker zorgadministratie. De opleiding duurt drie jaar en bestaat uit een (korte) beroepsvoorbereidende periode - BVP, en een (lange) beroepsbegeleidende periode - BBP. Het doel van de BVP is de student een overzichtelijk beeld te geven van de organisatie, van de zorg binnen het ziekenhuis en wat daarbinnen de specifieke rol van de klinisch chemisch analist is. Na de BVP volgt de BBP, waarin de student de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten van het werk van de klinisch chemisch analist verwerft. Het betreft de volgende aspecten Het afnemen van bloed Analyse voorbereiden Analyse uitvoeren Meetwaarden beoordelen en rapporteren Coördineren en organiseren van eigen werkzaamheden Begeleiden en voorlichten Werken met geavanceerde medisch-technische apparatuur Handelen in acute situaties Assisteren bij medische (be)handelingen Samenwerken in mono- en multidisciplinair verband Professionaliseren van eigen handelen Gebruiken van informatie- en communicatie technologie Meewerken aan kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering Het praktijkdeel wordt verzorgd door de deelnemende instellingen en vindt plaats op het klinisch chemisch laboratorium van het opleidingsziekenhuis waar men werkzaam is. Het theoriedeel bestaat uit diverse onderdelen zoals: medische terminologie, administratieve organisatie en dossiervorming, gezondheidskunde, anatomie/ziekteleer, EHBO voor administratief personeel en communicatieve vaardigheden. Daarnaast is er aandacht voor persoonlijke groei; zo leert de student feedback geven en ontvangen, doelmatig telefoneren en omgaan met klanten, collega s en andere medewerkers. VUmc geeft haar student een aanvullend programma. Zeven maanden, waarvan 17 lesdagen Prijs Extern: 2807,- VUmc intern 2215,- Bijzonderheden Jaarlijks in oktober. Cursisten dienen als administratief medewerker werkzaam te zijn binnen een zorginstelling. Instroomniveau MBO3. De module medische terminologie is ook als aparte scholing te volgen. Prijs: intern VUmc 464,-, extern 618,- Drie jaar Prijs Najaar 2014: 1 ste leerjaar 5253,- / 2 de leerjaar 5253,- / 3 de leerjaar 5253,- Jaarlijks op 1 september. Bijzonderheden Minimale toelatingseisen: HAVO diploma (bij voorkeur profiel Natuur & Gezondheid) of een MBO diploma op niveau

10 Overige Opleidingen 18 19

11 VUmc Academie Verpleegkundige vervolgopleidingen VUmc Academie biedt een omvangrijk en gevarieerd scholingsaanbod. Wij vinden het belangrijk dat u eenvoudig de scholing of training kunt vinden die volledig aansluit bij uw leer- en ontwikkelwensen. Daarom hebben we ons aanbod in de onderstaande categorieën opgedeeld. Zorg- en behandelinhoudelijke ontwikkelingen binnen de AGZ en GGZ Voor het onderhouden en ontwikkelen van functiegerichte deskundigheid van uw medewerkers is VUmc Academie hét opleidingscentrum. Hier vindt u een breed scala aan scholingsactiviteiten van hoge kwaliteit voor medewerkers in de algemene en geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks bepalen we ons aanbod op basis van ontwikkelingen in de gezondheidszorg en evaluaties van onze deelnemers en opdrachtgevers. E-learning en leren op afstand krijgen een prominentere plek binnen ons aanbod, zodat we u en uw medewerkers snel en efficiënt kunnen bijscholen in de laatste ontwikkelingen in de zorg. Leiderschapsontwikkeling Zorginstellingen moeten altijd blijven streven naar optimale kwaliteit van zorg aan patiënten. Daarvoor zijn goede leiders nodig, die het hart van de zaak voor ogen houden. Het ontwikkelen en versterken van leiderschap in zorginstellingen is onze passie. Er is dan ook een gevarieerd aanbod van bij- en nascholingen ter versterking van leidinggevende vaardigheden. Ook verzorgen we op aanvraag incompany trajecten, waarin alle wenselijke aspecten van leiderschapsontwikkeling aan bod komen. Communicatie Onze communicatietrainingen onderrichten de deelnemers in de vaardigheden die de basis vormen van alle geslaagde communicatie, van basisvaardigheden tot lastige situaties en communicatie gericht op gedragsveranderingen. U vindt hier ook Nederlandse taal- en cultuurtrainingen voor medewerkers uit het buitenland, die hun mondelinge- en schriftelijke communicatie willen verbeteren. Persoonlijke ontwikkeling Het succes van een organisatie valt of staat bij de inzet, persoonlijke kwaliteiten en creativiteit van medewerkers. Als zij ervan overtuigd zijn dat hun bijdrage ertoe doet, zullen zij eerder bereid te zijn mogelijkheden te zien en kansen te creëren en te benutten. De trainingen stellen mensen in staat vaardigheden te ontwikkelen waarmee zij hun expertise over kunnen dragen en hun doelen effectiever kunnen behalen. Ons aanbod bestaat o.a. uit trainingen op het gebied van computervaardigheden, taal en schrijven, timemanagement, presentatievaardigheden en mindfulness. Cursus- en congresorganisatie Diverse postacademische cursussen, congressen en symposia op het gebied van de AGZ en GGZ vindt u bij de cursus- en congresorganisatie. U kunt hier ook terecht voor de organisatie van kleine cursussen tot internationale congressen. Het cursus- en congresaanbod is bestemd voor diverse doelgroepen o.a. AIOS, medisch specialisten, verpleegkundig personeel en bestuurders binnen de (partner)ziekenhuizen. Ons volledige aanbod kunt u bekijken op: 20 Een verpleegkundige vervolgopleiding bekwaamt de verpleegkundige tot het geven van specialistische zorg. De behoefte aan die zorg vloeit voort uit gespecialiseerde en hoog ontwikkelde medische behandeltechnieken en de complexe verpleegsituaties die daarmee verbonden zijn. VUmc Amstel Academie verzorgt een uitgebreid scala aan verpleegkundige vervolgopleidingen: Dialyse Verpleegkundige Intensive Care volwassenen Verpleegkundige: - High Care Recovery/Recovery Verpleegkundige - Medium Care volwassenen Verpleegkundige Intensive Care Kinderverpleegkundige: - High Care Kinderverpleegkundige Intensive Care Neonatologie Verpleegkundige: - Neonatologie Verpleegkundige - High Care Neonatologie Verpleegkundige Kinderverpleegkundige Obstetrie Verpleegkundige Gynaecologie Verpleegkundige Oncologie Verpleegkundige: - binnen de Oncologie opleiding is de differentiatie Hematologie mogelijk Spoed Eisende Hulp Verpleegkundige: - Acute Opname en Observatie Verpleegkundige Cardiac Care Verpleegkundige: - Medium Cardiac Care Verpleegkundige Neuro Verpleegkundige Geriatrie Verpleegkundige Research verpleegkundige Het zijn inservice opleidingen die worden gekenmerkt door een optimale afstemming tussen theorie en praktijk. De opleidingen zijn opgezet volgens het competentiegericht onderwijs. Onder bepaalde condities is het mogelijk om één of meerdere leereenheden als bijscholing te volgen. Alle opleidingen starten met een basisvorming waarbij klinisch redeneren centraal staat. Naast de verpleegkundige opleidingen heeft VUmc Amstel Academie twee applicaties: de Applicatie Obstetrie Verpleegkundige en de Applicatie interventie Cardiologie Verpleegkundige. Voor niet verpleegkundigen bestaat de opleiding tot Dialyse-assistent. Wilt u informatie over een specifieke opleiding, vraagt u dan de brochure Verpleegkundige Vervolgopleidingen aan bij het secretariaat verpleegkundige vervolgopleidingen, tel.: (020) of raadpleeg de website: 21

12 Medewerkers Karin Jonker bureaumanager Dafne Bergsma med. secr. Marjolein Heeremans med. secr. Wilma Wolcken med. secr. Babette de Vos med. secr. Marjolijn de Nijs manager OK/AM Esther Zijp opleider OA Barbara Blom opleider OA Astrid van Croonenburg opleider OA Marja Geuzenbroek opleider OA Stephanie van Item opleider OA Ingrid Christiaans opleider AM Geert Verweij opleider AM Jacqueline den Bandt opleider AM Martin Veldhoen opleider AM Monique Orlemans opleider OA Sandra van den Berge manager a.i. RDL/OMZ/KCA Annemiek Bredius opleider OMZ Jan Theo Meeues opleider KCA Marko Phernambucq opleider KCA Annemiek Jacco Hooiveld Bredius opleider RDL OMZ Claudius Teijgeler opleider RDL Egbert Neels opleider RDL Inge van Helvoort opleider RDL Ingrid van Baak opleider RDL Aukje Otter opleider RDL 22 23

13 VUmc Amstel Academie Postbus MB Amsterdam T / 2020 december

foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen

foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen foreest instituut opleidingen trainingen en cursussen 2006/2007 voorwoord Het opleidingsjaar 2006/2007 is voor het Foreest Instituut een bijzonder jaar: we gaan buiten de deur werken. Natuurlijk willen

Nadere informatie

Bij- en nascholingen september 2010 - juni 2011. Voor medewerkers in de intra- en extramurale gezondheidszorg

Bij- en nascholingen september 2010 - juni 2011. Voor medewerkers in de intra- en extramurale gezondheidszorg Bij- en nascholingen september 2010 - juni 2011 Voor medewerkers in de intra- en extramurale gezondheidszorg Colofon Uitgave Amstel Academie Bezoekadres: De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam Postadres:

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON Cursusaanbod 2012 De modernisering van de medisch specialistische vervolgopleidingen is in volle gang. In 2004 besloot het Centraal College de algemene CanMEDS-competenties als een van de uitgangspunten

Nadere informatie

Zorgacademie. van inzicht naar inzet

Zorgacademie. van inzicht naar inzet Zorgacademie van inzicht naar inzet Jaaroverzicht 2013 1 2 Voorwoord Ziekenhuizen bereiden zich voor op het maken van keuzes. Deze keuzes veroorzaken organisatorische veranderingen en leiden tot regionale

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG Masteropleiding Physician Assistant INFORMATIEBROCHURE VOOR INSTELLINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG december 2010 Inhoud Inleiding 5 Aandachtspunt 1: Besluitvorming over deelname aan de masteropleiding PA:

Nadere informatie

Post-hbo-opleidingen 2015-2016

Post-hbo-opleidingen 2015-2016 Post-hbo-opleidingen 2015-2016 2 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 3 Leeswijzer... 5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs... 6 Bevoegdheid bewegingsonderwijs - versneld NIEUW!... 8 Coördinator

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Linnaeusinstituut

Jaarverslag 2014. Linnaeusinstituut Jaarverslag 2014 Linnaeusinstituut Conceptjaarverslag 2014.17-02-2015 Inhoud Voorwoord 1. Samenwerkingscontacten 1.1 Affiliatieovereenkomst met AMC en VUmc 1.2 Lidmaatschap vereniging STZ 1.3 De Opleidings-

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008.

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008. Studiegids Triageopleiding De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent InternetCollege v.o.f. Geleen Januari 2008 Studiegids Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Erkend triageassistent(e)...1 1.2 Wat

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Physician Assistant; hbo-master Locatie: Nijmegen Croho: 49115 Varianten: duaal Visitatiedatum: 19 maart 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juni

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016 STUDIEJAAR 2015-2016 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies LEVEN IS BEWEGEN Een directe bijdrage leveren aan het functioneren van mensen. Het verschil tussen niet werken en wel werken, sporten

Nadere informatie

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Magistrum 2015-2016. Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs

Magistrum 2015-2016. Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs Magistrum 2015-2016 Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs Colofon Opdrachtgever Redactie Ontwerp Fotografie Druk Magistrum Magistrum Studio Beige Corné Clemens, Clemens Communicatie

Nadere informatie

Hogeschool Inholland. Opleiding tot Verpleegkundige. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool Inholland. Opleiding tot Verpleegkundige. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool Inholland Opleiding tot Verpleegkundige Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2012 2/69 NQA Hogeschool Inholland: Uitgebreide Opleidingsbeoordeling Opleiding

Nadere informatie