Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek"

Transcriptie

1 Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009

2

3 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam

4 Samenstelling Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen: Voorzitter: de heer P. Buisman Plaatsvervangend voorzitter: mevrouw drs. K. Meijer Leden: de heer drs. Th. Bartelse de heer K.J. Borsboom de heer dr. R.J.H. Gilsing de heer R. van Harten de heer F. van Oosten Secretaris: de heer J. Pegtel Onderzoekers Van de Lokale Rekenkamer: drs. H.M. (Maarten) Hoogstad drs. E. (Eelke) Horselenberg drs. A.B.H. (Annemarie) Blakborn D.M.O. (Donovan) Karamat Ali M.Sc drs. A.L. (Lauryan) Bakker Datum juni 2009

5 INHOUD VOORWOORD ONDERZOEK NAAR COMMUNICATIEBELEID EN BURGERPARTICIPATIE Aanleiding Belangrijke definities Doelstelling en vraagstelling Normering Onderzoeksaanpak en leeswijzer HET BELEID VOOR COMMUNICATIE EN BURGERPARTICIPATIE Inleiding Communicatie Burgerparticipatie Resumé DE INVOERING VAN DE WMO Inleiding Het communicatieplan De uitvoering van het communicatieplan Resumé CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Inleiding Doeltreffende Wmo-communicatie maskeert gebrekkig beleid Aanbevelingen... 30

6 BIJLAGEN BIJLAGE 1 - NORMENKADER BIJLAGE 2 ONDERZOEKSAANPAK (DOOR ONDERZOEKSBUREAU) BIJLAGE 3 - GERAADPLEEGDE DOCUMENTEN BIJLAGE 4 - GEÏNTERVIEWDE PERSONEN... 39

7 Voorwoord Communicatie en Burgerparticipatie zijn aspecten die in de dagelijkse praktijk van een gemeente een steeds belangrijkere rol spelen. Dikwijls valt of staat een project of een activiteit bij een (niet) goede invulling daarvan. De Lokale Rekenkamer, een organisatie die in opdracht van rekenkamer(s)commissies onderzoeken verricht, heeft in 2008 aangekondigd een zogenaamd DoeMee onderzoek te starten naar communicatie van en burgerparticipatie bij lokale projecten of activiteiten. Rekenkamercommissies konden intekenen om aan dat onderzoek, dat landelijke dekking zou moeten krijgen, mee te doen. Voordeel van een dergelijk DoeMee onderzoek is dat er benchmarkgegevens beschikbaar zouden komen. Daarmee kan een gemeente ook beoordelen hoe zij scoort ten opzichte van andere (vergelijkbare) gemeenten. De RKC Schiedam-Vlaardingen heeft besloten, voor beide gemeenten, aan dit onderzoek mee te doen en daarbij als case gekozen voor De invoering van de WMO. Het feitelijk onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van De Lokale Rekenkamer. De RKC heeft het onderzoek gecoördineerd en begeleid en tevens deelgenomen aan het merendeel van de afgenomen interviews. Wij bieden u thans het onderzoeksrapport met de daarbij behorende conclusies en aanbevelingen aan. Wij spreken het vertrouwen uit dat deze zullen bijdragen aan een verbetering van het communicatiebeleid. De benchmark-gegevens zijn door De Lokale Rekenkamer in de vorm van een DoeMee bode opgesteld. Deze bieden wij separaat aan. RKC QUICK-SCAN COMMUNICATIE EN BURGERPARTICIPATIE SCHIEDAM 7

8 RKC QUICK-SCAN COMMUNICATIE EN BURGERPARTICIPATIE SCHIEDAM 8

9 1 Onderzoek naar communicatiebeleid en burgerparticipatie 1.1 Aanleiding Communicatie staat in het middelpunt van de belangstelling. Er is steeds meer belangstelling voor communicatie. De manier van communiceren is veranderd. Er zijn steeds meer communicatiekanalen bijgekomen. Bij gemeenten is de toegenomen aandacht voor communicatie goed te merken. Citymarketing is een essentieel beleidsthema voor ambitieuze gemeenten en wethouders. Raadsleden volgen een communicatietraining en vrijwel alle gemeentelijke websites gaan op de schop om de digitale dienstverlening te verbeteren. Gemeenten zagen communicatie vroeger vooral als voorlichting. Aan burgers werd meegedeeld welke besluiten de gemeente had genomen. Vanaf de jaren 70 kwam er door de toenemende invloed van media en door mondigere burgers steeds meer behoefte aan tweezijdige communicatie. Dialoog, interactie, participatie en wisselwerking zijn daarbij van belang. Tweezijdige communicatie is nu vanzelfsprekend. In de afgelopen jaren is de daadwerkelijke inbreng van burgers steeds belangrijker geworden. Burgerparticipatie wordt als doel opgenomen in collegeprogramma s en verordeningen. Maar lukt het ook om burgers echt te betrekken bij het beleid? En horen burgers ook nog wel eens wat er met hun inbreng is gedaan? Is het beleid van het gemeentebestuur wel voldoende effectief? Door de actualiteit, de politiek-bestuurlijke interesse en de duidelijke relatie met burgers, is communicatie een uitermate geschikt onderwerp voor rekenkameronderzoek. Belangrijke redenen voor de Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen om een onderzoek naar dit onderwerp uit te voeren. 1.2 Belangrijke definities In dit onderzoek hanteert de commissie de volgende definitie van communicatie: Het informatieverkeer tussen gemeente en burgers over voorgenomen beleids- en besluitvormingsprocessen. Een ander belangrijk begrip in dit onderzoek is de effectiviteit. In relatie met communicatie verstaan wij hier het volgende onder: Het communicatieproces realiseert de doelen die het op basis van het communicatieplan of het specifiek beleidskader moest realiseren (bijv. tot een gedeelde visie komen, creëren van draagvlak, komen tot een gezamenlijk besluit). RKC QUICK-SCAN COMMUNICATIE EN BURGERPARTICIPATIE SCHIEDAM 9

10 Meerdere niveaus van burgerparticipatie De overheid wordt democratisch aangestuurd. De belangen, verwachtingen en wensen van burgers zouden centraal moeten staan. Toch klinkt er in de afgelopen jaren de kritiek dat de afstand tussen burgers en de democratisch verkozen volksvertegenwoordigers, (te) groot is geworden. Participatieladder Informeren Raadplegen Adviseren Coproduceren Meebeslissen Zelfbeheer Laag niveau van participatie Hoog niveau van participatie Spanning in interactie, Instituut voor Publiek en Politiek, december 1998 Een manier om de kloof tussen burgers en beleidsmakers te verkleinen, is burgers te laten participeren in het beleids- en besluitvormingsproces. Door burgers te betrekken bij dit proces, wordt de effectiviteit verbeterd en het draagvlak van het besluit vergroot. Niet in ieder traject heeft de burger evenveel invloed op het te ontwikkelen beleid. De mate van invloed van varieert van informeren (weinig invloed) tot zelfbeheer (zeer veel invloed). Veel organisaties hebben daarom een participatieladder ontwikkeld waarmee het participatieniveau kan worden bepaald (oorspronkelijk ontwerp is van Arnstein, 1969). Burgerparticipatie heeft de afgelopen jaren een andere verschijningsvorm gekregen De verschillende manieren waarop burgers de afgelopen decennia participeren zijn door Van der Heijden e.a. (Help! Een burgerinitiatief 1 ) gecategoriseerd in drie generaties burgerparticipatie. Bij de eerste generatie was vooral de overheid zelf aan zet. De gemeente bereidde een besluit voor, nam een beslissing en informeerde burgers achteraf over de uitkomsten en de consequenties. Als burgers de mogelijkheid krijgen om vóóraf mee te denken over beleids- en besluitvorming, is er sprake van tweede generatie burgerparticipatie. Bij de tweede generatie burgerparticipatie worden er andere eisen gesteld aan communicatie. Het scheppen van de juiste verwachtingen en het geven van adequate feedback zijn hierbij essentieel, er is immers meer sprake van tweerichtingsverkeer. Bij de invoering van de Wmo maakte deze vorm van burgerparticipatie (interactieve beleidsvoering) een wezenlijk onderdeel uit van de beleidsfilosofie. Recent is de derde generatie burgerparticipatie geboren. Het echte initiatief ligt niet langer bij de gemeente, maar bij burgers en instellingen zelf. De overheid faciliteert vooral bij deze initiatieven. Als burgers participeren is communicatie van cruciaal belang In dit DoeMee-onderzoek onderzoekt de commissie de doeltreffendheid van communicatie bij interactieve beleidsvorming, oftewel de tweede generatie burgerparticipatie. Bij deze trajecten betrekt de gemeente inwoners actief bij het maken van plannen en beleid. Communicatie is daarbij essentieel. Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren een Verordening burgerparticipatie vastgesteld om de werkwijze bij burgerparticipatie te regelen. Dit is op grond van ex. artikel 150 van de Gemeentewet zelfs verplicht. Een succesvol verloop van deze participatietrajecten is van belang 1 Dit is een uitgave van InAxis, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ISBN: , april RKC QUICK-SCAN COMMUNICATIE EN BURGERPARTICIPATIE SCHIEDAM 10

11 voor de volksvertegenwoordigende rol van de raad. Daarmee kan de raad recht doen aan de inbreng van burgers. Informatie van burgers is essentieel om kaders voor het beleid te stellen, maar ook om de controlerende functie goed uit te kunnen oefenen. 1.3 Doelstelling en vraagstelling De doelstelling van dit onderzoek is: Inzicht geven in de effectiviteit van de communicatie met burgers bij interactieve beleidsvormingsprocessen van de gemeente Schiedam. De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: Wat doet de gemeente Schiedam aan communicatie bij interactieve beleidsvormingsprocessen en wordt hiermee het beoogde doel bereikt? Deze centrale onderzoeksvraag is nader gespecificeerd in deelvragen. De deelvragen gaan achtereenvolgens in op het algemene communicatiebeleid van de gemeente, op de kaders voor burgerparticipatie en op de communicatie rond één specifiek project in de gemeente. Algemeen beleid 1. Heeft de gemeente Schiedam een actueel communicatiebeleid geformuleerd waarin de algemene uitgangspunten van zijn communicatie zijn omschreven? Burgerparticipatie 2. Heeft de gemeente Schiedam kaders gesteld ten aanzien van burgerparticipatie waarin specifiek aandacht is voor communicatie? 3. Zo ja, passen die binnen de kaders van het algemene communicatiebeleid? Projectcase beleid en plan 4. Is er voor het gekozen project een actueel communicatieplan vastgesteld? Projectcase in de praktijk 5. Wat is de boodschap die de gemeente communiceert? 6. Met de inzet van welke communicatiemiddelen heeft de gemeente met burgers gecommuniceerd? 7. Wat is de kwaliteit van de communicatiemiddelen die de gemeente heeft ingezet? 8. Worden met de ingezette communicatiemiddelen de beoogde doelen bereikt? a. Zijn de betrokken burgers geïnformeerd over de resultaten van het project? b. Hoe beoordelen betrokken burgers de communicatie met de gemeente? Resultaat 9. Op welke punten zijn op basis van de bevindingen verbeteringen mogelijk? De onderzoeksperiode betreft de invoering van de Wmo. De aanloop naar de invoering startte in 2005 en liep tot medio De uitvoering heeft de commissie niet onderzocht, wel wordt een doorkijkje gemaakt naar de huidige stand van zaken. RKC QUICK-SCAN COMMUNICATIE EN BURGERPARTICIPATIE SCHIEDAM 11

12 1.4 Normering De commissie hanteert bij dit onderzoek verschillende normen. Het communicatiebeleid en de burgerparticipatie is getoetst aan de volgende normen: Er is sprake van een actueel communicatiebeleid waarin de algemene beleidsuitgangspunten van communicatie zijn omschreven en vastgelegd als basis voor de uitvoering. Er is sprake van een actueel kader voor burgerparticipatie waarin specifiek aandacht is voor de communicatie met burgers. Er is sprake van een afgewogen en onderbouwde communicatiestrategie. Er is sprake van een heldere communicatieboodschap die duidelijk wordt gecommuniceerd. De opbrengsten van de participatie zijn onderbouwd, herleidbaar afgewogen en teruggekoppeld aan de betrokkenen. Een toelichting op het normenkader is als bijlage 1 aan het rapport toegevoegd. 1.5 Onderzoeksaanpak en leeswijzer Het onderzoek bestond uit verschillende fasen. In fase 1 zijn de kaders rond communicatiebeleid en burgerparticipatie beschreven en geanalyseerd. De bevindingen staan in hoofdstuk 2. Fase 2 bestond uit een casestudy. In deze fase is in kaart gebracht welk communicatiebeleid er geformuleerd is voor het geselecteerde project, hoe dit in de praktijk is uitgevoerd en hoe dit door betrokken belangenorganisaties is ervaren. Hiervoor zijn beschikbare communicatie-uitingen bestudeerd, interviews gehouden met betrokken ambtenaren en telefonisch enkele vertegenwoordigers uit de regionale klankbordgroep benaderd. De bevindingen uit deze fase zijn opgenomen in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 bestaat uit de conclusies en aanbevelingen. Een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksaanpak is opgenomen in bijlage 2. RKC QUICK-SCAN COMMUNICATIE EN BURGERPARTICIPATIE SCHIEDAM 12

13 2 Het beleid voor communicatie en burgerparticipatie 2.1 Inleiding Voor de gemeente Schiedam bestaat het beleidskader voor communicatie en burgerparticipatie uit een aantal beleidsdocumenten. In dit hoofdstuk is het relevante beleid bekeken aan de hand van de vooraf geformuleerde normen. Een overzicht van de bestudeerde documenten is opgenomen in bijlage Communicatie Voor het communicatiebeleid in Schiedam is de kadernota Communicatie uit 2003 het belangrijkste document. Daarnaast staan er doelen in de programmabegrotingen die betrekking hebben op communicatie. Bij het schrijven van deze nota van bevindingen (maart 2009) lag een conceptversie van het nieuwe communicatieplan voor bij de portefeuillehouder. Deze nieuwe nota is dus nog niet vastgesteld door de gemeenteraad. Om die reden zullen we eerst kort ingaan op het vigerend beleidskader uit Aanvullend gaan we in op recentere vastgestelde documenten waar de gemeente ingaat op communicatie. Ten slotte gaan we kort in op de uitgangspunten van het nieuwe communicatiebeleid. Kadernota Communicatie De kadernota Communicatie is op 15 december 2003 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze nota bevat de kaders voor communicatie door de gemeente Schiedam. Het algemene beleidsuitgangspunt uit de kadernota is dat het college streeft naar interactief bestuur en daarin een belangrijke rol voor communicatie ziet. Het gemeentebestuur acht het van belang dat de Schiedammer meer wordt betrokken bij het beleid van de gemeente. In de kadernota benoemt de gemeente verschillende factoren die in Schiedam van invloed zijn op effectieve communicatie. Zo bestaat Schiedam uit verschillende wijken met deelgemeenschappen en hebben de Schiedammers verschillende relaties met de gemeente. Ook stelt de gemeente dat een deel van de Schiedammers niet actief deel neemt aan de dialoog met de gemeente, maar dat er onder bepaalde voorwaarden wel participatie plaatsvindt. Over de gemeentelijke organisatie staat in de kadernota dat communicatie op allerlei verschillende plekken uitvoering krijgt, waarmee mogelijk de uniformiteit in vorm en inhoud wordt geschaad. Ten slotte staat er dat er in de gemeente geen traditie van interactie is. 2 In de kadernota trekt de gemeente op basis van de van invloed zijnde factoren een aantal conclusies: Schiedam moet gesprekspartners opzoeken met open communicatie; Schiedam moet gesprekspartners verlokken tot de dialoog; Communicatie is altijd maatwerk; Om effectief te communiceren moet de interne communicatie verbeteren; Het doorbreken van het slechte imago heeft wat tijd nodig. 3 2 Kadernota Communicatie 2003, pp Kadernota Communicatie 2003, pp. 5 en 6. RKC QUICK-SCAN COMMUNICATIE EN BURGERPARTICIPATIE SCHIEDAM 13

14 In de kadernota schets het college vervolgens een theoretisch antwoord op de vraag hoe communicatie met de verschillende belanghebbenden vorm moet krijgen: de gemeente moet op maat communiceren. Hieronder verstaat de gemeente dat de inrichting van communicatie afhankelijk is van de karakteristieken van diegene waarmee de gemeente communiceert en de specifieke situatie waarin de communicatie plaatsvindt. 4 Per fase uit de beleidscyclus (voorbereiding, vaststelling, uitvoering, evaluatie en beëindiging) is uitgewerkt wat de rol en inbreng van raad, college, burger en ambtelijk organisatie zou moeten zijn. Voor communicatie op maat heeft de gemeente een checklist met vragen opgesteld. Hiermee kan voor een specifieke situatie de bijbehorende afwegingen voor communicatie bepaald worden. Deze checklist is in bijlage 5 opgenomen. Naast aandacht voor communicatie met de burgers van Schiedam zijn er ook kaders voor de interne communicatie vastgesteld. Communicatie is volgens de gemeente niet alleen noodzakelijk voor het informeren van ambtenaren over de stad, de bijbehorende vraagstukken en gekozen beleidsoplossingen, maar ook voor organisatieontwikkeling en cultuurverandering. 5 Programmabegrotingen Uit de programmabegroting 2007 blijkt dat de gemeente op diverse terreinen een functie voor communicatie ziet. Zoals op pag.14 bij dienstverlening, pag. 22 bij het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en pag. 44 bij wijkontwikkeling. Communicatie kan (als middel) een bijdrage leveren aan het bereiken van doelstellingen op een groot aantal vlakken. Communicatie is van belang bij het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening, bij het vormgeven van wijkgericht werken, bij het transparant handelen bij ruimtelijke projecten en bij het informeren over de woningvoorraad. De aard van de doelstellingen varieert van informeren en meedenken tot het beïnvloeden van gedrag. 6 In de programmabegroting 2008 staat dat de gemeente zich voorgenomen heeft om in 2008 een nieuwe communicatienota op te stellen. 7 In de laatste programmabegroting van 2009 staat dat de gemeente de Strategische Communicatienota zal gaan implementeren. 8 Van deze beleidsdocumenten zijn alleen de resultaten bekend over het jaar Nieuw beleid Geïnterviewden (zie bijlage 4 voor de lijst) geven aan de kadernota uit 2003 erg theoretisch van aard te vinden, en niet toegespitst op de specifieke situatie in Schiedam. Er worden geen richtinggevende keuzes in gemaakt. Door de reorganisatie, de komst van veel nieuwe mensen en de stadsproblemen die meer een rol spelen, is het besef er dat communicatie een belangrijke rol inneemt. Deze verschillende redenen zijn voor de gemeente aanleiding om nieuw beleid te ontwikkelen. Met het nieuwe communicatieplan wil de gemeente Schiedam communicatie van een informerend niveau naar een meer strategisch niveau tillen. Aanvankelijk was het idee dat de verschillende afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie hun communicatie het best zelf kon doen. Zo is er voor iedere medewerker bijvoorbeeld een schrijftraining geweest. Inmiddels is die gedachte losgelaten. Het 4 Kadernota Communicatie 2003, pp Kadernota Communicatie 2003, pp Programmabegroting 2007, pp. 15, 23, 45, 60, 67 en Programmabegroting 2008, pp Programmabegroting 2009, pp. 15, 17. RKC QUICK-SCAN COMMUNICATIE EN BURGERPARTICIPATIE SCHIEDAM 14

15 communicatieplan dat in ontwikkeling is, heeft een ander uitgangspunt, zo geven de geïnterviewden aan. Het moet een document worden waar de organisatie echt mee aan de slag kan en wat minder theoretisch van aard is. De afdeling communicatie is momenteel bezig de nota in verschillende rondes (onder andere met alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad) te bespreken zodat er uiteindelijk een breed gedragen nota komt. Het moet een korte nota worden van ongeveer vijftien pagina s met strategische doelen en een productenboek waarmee ook procesmatig gewerkt kan worden. De afdeling communicatie Nu de nieuwe organisatie staat, is de tijd rijp om verder uit te werken hoe communicatie met de afdelingen, clusters en bureaus moet worden vormgegeven. De afdeling communicatie is bezig om dit traject in te vullen en aan te scherpen. Gezien de onderbezetting op de afdeling duurt dit langer dan oorspronkelijk bedoeld was. Griffie De raad is zich bewust dat communicatie door de raad zich onderscheidt van communicatie door het college en de ambtelijke organisatie. Het is alleen wel lastig om dit ook te organiseren, zo blijkt uit de interviews. De griffie heeft niet voldoende capaciteit om een fulltime communicatieadviseur aan te trekken. De griffie is dus deels afhankelijk van de afdeling communicatie voor het verzorgen van de raadscommunicatie. Informatie van of over de raad verzorgt de griffie via de gemeentelijke pagina in het huis-aan-huis blad, billboards, de gemeente website, een digitale nieuwsbrief en de televisie. Via deze kanalen informeert de raad burgers over de agenda, genomen besluiten en nieuws. Via LOOK TV en de website van de gemeente is de raadsvergadering live te volgen. Op de website staat dat binnenkort de geluidsopnamen van vergaderingen te beluisteren zijn. Van de raads- en commissievergaderingen staan op de website eventuele toelichtingen en relevante documenten bij de agendapunten Burgerparticipatie Het beleid voor burgerparticipatie is niet in een specifiek beleidsdocument vastgelegd. Het belangrijkste document is het Protocol Interactieve Beleidsvorming uit Daarnaast staan er in de programmabegrotingen 2007, 2008 en 2009 enkele doelen die betrekking hebben op burgerparticipatie. Ten slotte hebben de raad en het college verschillende instrumenten tot hun beschikking voor participatie van burgers. Deze punten worden hierna uitgewerkt. Protocol Interactieve Beleidsvorming In het protocol interactieve beleidsvorming dat de gemeenteraad heeft vastgesteld op 12 december 2005 onderscheidt de gemeente meerdere niveaus van burgerparticipatie. In het protocol staat hoe en wanneer de gemeente een interactief traject start. Bij de vaststelling van een programma of een actieplan moet bepaald worden of en hoe de gemeente een interactief traject volgt. Omdat niet ieder onderwerp geschikt wordt geacht om interactief te behandelen is er een checklist door de gemeente gemaakt. Met een aantal vragen van deze checklist kan worden bepaald of een onderwerp al dan niet geschikt is (bv. Leeft het onderwerp in de stad? Is er voldoende vrije beleidsruimte? Is er voldoende tijd, geld en capaciteit beschikbaar?). RKC QUICK-SCAN COMMUNICATIE EN BURGERPARTICIPATIE SCHIEDAM 15

16 Het protocol beschrijft twee procedures. Het college of de gemeenteraad kan namelijk opdrachtgever zijn. Als de raad opdrachtgever is wordt er een ander traject gevolgd dan wanneer het college opdrachtgever is. Bij beide procedures wordt er een startdocument opgesteld. In een startdocument moet onder andere vastgelegd worden welk doel de interactieve beleidsvorming heeft. Ook staat vermeld dat de inbreng van de burgers helder moet zijn en dat die kan verschillen tussen: raadplegen of consulteren, adviseren en meebeslissen. 9 Programmabegrotingen In de programmabegroting 2007 staat in het programma Bestuur en Dienstverlening het volgende relevante doel omschreven 10 : Beter benutten van de betrokkenheid en inzet van de Schiedammers door ze te betrekken bij beleidsvorming en het besturen van de stad en door het verder vormgeven van wijkgericht werken. Hierna volgt een toelichting op dit doel, waarin aangegeven staat dat dit alleen te bereiken is als de gemeente luistert naar de burgers en bedrijven in de stad en hun mening meenemen in beleids- en besluitvorming. In de programmabegrotingen 2008 en 2009 is het bevorderen van de bewonersparticipatie expliciet omschreven 11 : Wat willen we bereiken? Vergroting van de participatie door burgers bij het besluitvormingsproces. Wat willen we er voor doen? 1. Het uitvoeren van het protocol interactieve besluitvorming; 2. Het houden van 10 burgerpanels, waarin ook controversiële onderwerpen ter sprake komen; 3. Blijven en actief burgers informeren over de mogelijkheid een burgerinitiatief in te dienen; 4. Bevorderen van een open bestuursstijl door het college van burgemeester en wethouders. Dat betekent dat het bestuur: - ruimte laat voor verschillende alternatieven; - meer initiatief bij partners in de stad wil leggen; - samen met partners in de stad wil zoeken naar oplossingen voor problemen; - innovatieve en experimentele manieren van samenwerken nadrukkelijk wil opzoeken 9 Protocol Interactieve Beleidsvorming Programmabegroting 2007, pp Programmabegroting 2008, pp. 14; Programmabegroting 2009, pp. 15, 16. RKC QUICK-SCAN COMMUNICATIE EN BURGERPARTICIPATIE SCHIEDAM 16

17 Met wijkoverleggen, wijkbudgetten en sinds 2007 met wijkjaarprogramma s wil de gemeente bewoners stimuleren initiatieven te nemen en zich actief op te stellen in hun eigen woon- en leefomgeving. Daarnaast wil de gemeente bewoners informeren en betrekken, waarmee de beleidsvorming en inspraaktrajecten een positieve stimulans krijgen. 12 Met de bijbehorende prestaties is dit als volgt in een schema weergegeven: Tabel 2.1 Output Effect Keten Wijkontwikkeling Programmabegroting 2008, p. 18. Van deze beleidsdocumenten zijn alleen de resultaten bekend over het jaar In de programmarekening 2007 staat dat er in de gemeente regelmatig verschillende wijkoverleggen hebben plaatsgevonden. De RKC heeft waargenomen dat ook in 2008 en in 2009 wijkoverleggen hebben plaatsgevonden c.q. plaatsvinden. De programmarekening over 2008 is ten tijde van het opstellen van dit document nog niet bekend bij de RKC zodat daar niet op kan worden ingegaan. Wijkgericht Werken De kadernota Wijkgericht Werken is in 2005 vastgesteld door het college. In deze nota staat dat wijkgericht werken tot doel heeft de kwaliteit van de leefomgeving in de woonwijken bevorderen. Wijkgericht werken heeft een interactieve aanpak volgens de gemeente. Het verkleint de afstand tussen gemeente en bewoners, het vergroot de betrokkenheid van bewoners op hun omgeving en het bevordert de samenhang in ruimtelijke en sociale zin. Beginspraak De gemeenteraad van Schiedam heeft zich hard gemaakt voor het thema burgerparticipatie. Twee jaar terug heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de programmabegroting met algemene stemmen een motie aangenomen waar ze de nadruk legt op het fenomeen beginspraak (inspraak aan het begin van het beleidsvormingstraject). Hoewel deze motie niet is vertaald in een uitgebreide notitie geeft het wel iets aan over het belang dat er door de raad aan burgerparticipatie wordt 12 Programmabegroting 2008, pp.11. RKC QUICK-SCAN COMMUNICATIE EN BURGERPARTICIPATIE SCHIEDAM 17

18 gehecht. Op de keper beschouwt is te stellen dat wat op beginspraak lijkt tot uiting komt in de wijkoverleggen en het Wijkberaad. Dit is een platform waarin de gemeente communiceert met wijkbewoners over uitvoeringszaken en beleid. Dit lijkt meer toeval dan een bewuste keuze van de gemeente. Het Stadserf Het Stadserf is bij de wijziging van het vergaderstelsel (maart 2007) geïntroduceerd. Ook dit kan als middel van de raad worden gezien om de burgers te betrekken bij beleidsvorming. Doel van deze avond is vooral meningsvorming bij de raadsleden te faciliteren. In eerste instantie is er ook geprobeerd om burgers de agenda van deze avond te laten vullen. Na enkele keren is er echter besloten om deze avonden meer themagericht te benaderen. De onderwerpen die burgers inbrachten pasten niet goed bij het karakter van de avond. Het betrof veelal opmerkingen over uitvoeringszaken die geen bijdrage leverden aan de beleidsvorming en ook meer aan het college gericht waren dan aan de raad. Over de werking en de opzet van Het Stadserf heeft het Schiedams overleg Bewoners Organisaties (SOBO) in een brief aan de burgemeester (d.d. 12 september 2007) enkele kritische kanttekeningen gesplaatst. Het SOBO ervaart de parallelle sessies als onhandig en vindt dat de politici zelf een te belangrijke stempel op het verloop van de avond drukken. Dit heeft als gevolg dat Het Stadserf teveel lijkt op een reguliere commissievergadering en te weinig interactie tussen burger en politiek op gang brengt. Het SOBO doet enkele suggesties om de werkwijze aan te passen (minder onderwerpen, geen parallelle sessies, minder ruimte voor politici). De gemeente heeft deze aanbevelingen overgenomen en heeft de opzet van de avonden aangepast. Verordening burgerparticipatie De Schiedamse raad heeft in 2002 een Verordening Burgerinitiatief vastgesteld. Een burgerinitiatiefvoorstel is een voorstel van een initiatief gerechtigde om een onderwerp als een afzonderlijk punt op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen. Dit heeft tot nu toe tot één - niet succesvol - initiatief geleid. De verordening is vrij hoogdrempelig. Er zijn minimaal 100 handtekeningen nodig om een onderwerp geagendeerd te krijgen. Daarnaast is het scala aan mogelijke onderwerpen afgebakend. Het is onduidelijk hoe de gemeente hierover met burgers communiceert. 2.2 Resumé Het belangrijkste beleidsdocument voor communicatie is de kadernota communicatie. De kadernota is niet actueel en bevat geen heldere beleidsuitgangspunten. De gestelde kaders zijn vrij theoretisch van aard en niet vertaald naar concrete activiteiten. Daarnaast zijn veel uitgangspunten uit de kadernota ingehaald door de tijd. Na de reorganisatie is er voor de afdeling communicatie bijvoorbeeld een andere rol weggelegd dan voorheen. Het besef dat het huidige beleidskader geen werkbaar handvat biedt voor de communicatiefunctie is in de organisatie aanwezig. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de afdeling bezig is met de ontwikkeling van een nieuwe nota. De huidige ontwikkelingen op dit terrein illustreren dit. Het tempo waarmee dit gebeurt, baart echter wel zorgen. RKC QUICK-SCAN COMMUNICATIE EN BURGERPARTICIPATIE SCHIEDAM 18

19 Het belangrijkste beleidsdocument voor burgerparticipatie is het protocol interactieve beleidsvorming. Het aantal activiteiten en ontwikkelingen duidt op een serieuze intentie om de burgers van Schiedam meer en eerder bij beleid te betrekken. De doelen van participatie zijn helder geformuleerd en onderling consistent. Dit komt vooral doordat de hoofddoelen ook zijn verbijzonderd naar subdoelen en prestaties. Dit maakt de doelstelling ook deels meetbaar. De gemeente heeft echter nog geen indicatoren geformuleerd en doelen zijn niet tijdgebonden geformuleerd. Norm Beoordeling Er is sprake van een actueel communicatiebeleid waarin de algemene beleidsuitgangspunten van communicatie zijn omschreven en vastgesteld als basis voor de uitvoering. Onvoldoende Kadernota communicatie is ruim zes jaar oud. De kadernota is vooral een theoretische uiteenzetting en bevat weinig concrete doelstellingen en acties. Uitgangspunten uit de nota zijn ingehaald door de tijd. Er is sprake van een actueel kader voor burgerparticipatie (participatieplan) waarin specifieke aandacht is voor de communicatie met burgers. Matig Het protocol interactieve beleidsvorming is door de raad vastgesteld in In het protocol onderscheidt de gemeente meerdere niveaus van burgerparticipatie. Het protocol bevat een checklist waarmee kan worden bepaald of een onderwerp al dan niet geschikt is voor interactieve beleidsvorming. De gemeente heeft nog geen indicatoren geformuleerd en de doelen zijn niet tijdgebonden geformuleerd. RKC QUICK-SCAN COMMUNICATIE EN BURGERPARTICIPATIE SCHIEDAM 19

20 3 De Invoering van de Wmo 3.1 Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht geworden. Door middel van deze wet heeft het kabinet gemeenten de verantwoordelijkheid gegeven ervoor te zorgen dat iedereen actief kan deelnemen aan de samenleving door middel van het vergroten van eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Het kabinet heeft in de Wmo negen prestatievelden gedefinieerd die de basis moeten vormen van het Wmo-beleid: 1. het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten; 2. op preventie gerichte ondersteuning aan jongeren met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden; 3. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning; 4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers; 5. het bevorderen van deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem; 6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer; 7. het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang; 8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen 9. het bevorderen van verslavingsbeleid. De gemeenten Schiedam, Maassluis en Vlaardingen besloten om bepaalde prestatievelden gezamenlijk op te pakken. Vervolgens zijn drie inhoudelijke regionale projecten opgericht, namelijk Individuele verstrekkingen, Informatie en Advies en Communicatie. De samenwerking is voorbereid door een kwartiermaker Wmo, die adviseerde om de drie bovengenoemde projecten in regionaal verband te organiseren. Dit advies is opgevolgd door de drie gemeenten. Vervolgens is in iedere gemeente een projectleider Wmo aangesteld die zitting nam in de regionale projectgroep Wmo. Deze regionale samenwerking in het Programmateam Maatschappelijke Ondersteuning werd van november 2005 tot eind 2007 gecoördineerd door een regionaal procesmanager. In het Programmateam was iedere projectleider zowel verantwoordelijk voor alle eigen lokale aangelegenheden als de regionaal te regelen zaken. Zo zijn de volgende regionale thema s verdeeld over de drie projectleiders geweest: - de projectleiders van Vlaardingen en Maassluis waren betrokken bij de projectgroep individuele verstrekkingen. In deze projectgroep zijn de thema s hulp bij het huishouden en de verordening maatschappelijke ondersteuning uitgewerkt. werkgroep huishoudelijke hulp. - De projectleider uit Schiedam heeft de projecten informatie en advies (Wmo loket) en regionale communicatie begeleid. - Vlaardingen was ook verantwoordelijk voor OGGZ en verslavingszorg. RKC QUICK-SCAN COMMUNICATIE EN BURGERPARTICIPATIE SCHIEDAM 20

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

Oude wijn in nieuwe zakken?

Oude wijn in nieuwe zakken? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Oude wijn in nieuwe zakken? De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in Eijsden 25 september 2009 Oude

Nadere informatie

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

Monitor Burgerparticipatie

Monitor Burgerparticipatie 2013 Monitor Burgerparticipatie Een inventarisatie van gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied van burgerparticipatie David Bos Den Haag, februari 2014 HDR-014 advertentie 232x175.indd 11 12-08-11

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Inbedding Laat je niet flessen! in lokaal beleid: Wat moet je doen/wat heb je nodig als gemeente in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer Onderzoek Digitale Dienstverlening Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer dhr. P.H. de Jong, voorzitter mw. A.G.J. van den Nieuwboer dhr. B. Rolloos dhr. J. Goejer dhr. W. de Jong dhr.

Nadere informatie

DE EFFECTIVITEIT VAN EEN WMO- ADVIESRAAD VERSUS DIE VAN FOCUSGROEPEN

DE EFFECTIVITEIT VAN EEN WMO- ADVIESRAAD VERSUS DIE VAN FOCUSGROEPEN 25 NOVEMBER 2013 DE EFFECTIVITEIT VAN EEN WMO- ADVIESRAAD VERSUS DIE VAN FOCUSGROEPEN EEN VERGELIJKING TUSSEN TWEE INSTRUMENTEN VOOR CLIËNTENPARTICIPATIE HAGAR MICHEL - 3381498 MASTERSCRIPTIE UTRECHTSE

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant G. Walraven student Bestuurskunde Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie