Hindoe Studenten Forum Nederland. Algemeen Jaarverslag Vertrouwelijk exemplaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hindoe Studenten Forum Nederland. Algemeen Jaarverslag 2006. Vertrouwelijk exemplaar"

Transcriptie

1 Hindoe Studenten Forum Nederland Hindoe Studenten Forum Nederland is een studentenorganisatie, opgericht om de algemene belangen van Hindoe Studenten in Nederland te behartigen en om de Hindoe Studenten in Nederland te vertegenwoordigen. Postbus AN Den Haag Algemeen Jaarverslag 2006 Vertrouwelijk exemplaar

2 Voorwoord Beste lezer, Het bestuursjaar 2006 is dankzij de inzet van alle bestuursleden en actieve leden, zeer succesvol geweest met als hoogtepunten het congres Students 2 Career en het vijfjarige jubileum van HSFN. Daarnaast heeft HSFN in het jaar 2006 zich ook buiten Nederland kunnen profileren. Strategisch en doelgericht gekozen onderwerpen, een goede PR, persoonlijk contact met de bezoekers en een goed programma hebben ervoor gezorgd dat de activiteiten druk bezocht werden en bezoekers met interessante informatie de zaal verlieten. Zoals voorgaande jaren is ook dit jaar gebleken dat een sterke profilering van de Hindoe-identiteit nodig is voor wederzijds begrip, wat een voorwaarde is voor een goede samenwerking. Deze profilering is door het verenigingsblad Vidyarthi alleen maar versterkt. Dit bleek uit de vele positieve reacties die het bestuur heeft mogen ontvangen. In dit jaarverslag kunt u de ontwikkelingen van het afgelopen jaar rustig doorlezen. Met vriendelijke groet, Virindra Kalika Voorzitter Bestuur 2006 Hindoe Studenten Forum Nederland Hindoe Studenten Forum Nederland 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Het jaar 2006 in het kort 5 2. Vertegenwoordiging, identiteit en profilering 7 3. Landelijke en regionale activiteiten Vooruitblik Bijlagen: Bijlage 1: Organogram HSFN 17 Bijlage 2: Vertegenwoordiging van HSFN 18 Bijlage 3: Ledenkortingen 20 Hindoe Studenten Forum Nederland 3

4 Inleiding Voor u ligt het Algemeen Jaarverslag over het jaar Het Algemeen Jaarverslag geeft een goede indruk over het functioneren van een organisatie. Het is een uiteenzetting van interne ontwikkelingen en is bestemd voor het bestuur, de adviesraad, de leden en sympathisanten. Hindoe Studenten Forum Nederland heeft over het jaar 2006 diverse activiteiten georganiseerd. In dit verslag treft u een overzicht van deze activiteiten, de ontwikkelingen op het gebied van vertegenwoordiging en profilering, artikelen over HSFN die verschenen zijn in de media, informatie over de website en een vooruitblik voor het jaar Het jaar 2006 is een druk jaar geweest met vele ontwikkelingen. Indien u vragen heeft over de inhoud van dit verslag, kunt u contact opnemen met het bestuur van HSFN door een te sturen naar Hindoe Studenten Forum Nederland Bestuur 2006 Virindra Kalika, voorzitter Anchelita Gowri, algemeen secretaris Hitesh Pawa, penningmeester Kavita Lachminarainsingh, commissaris redactie Hindoe Studenten Forum Nederland 4

5 1. Het jaar 2006 in het kort Net als de voorgaande jaren, heeft HSFN ook in 2006 een SWOT- analyse uitgevoerd, welke onder te verdelen is in vier categorieën, namelijk Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. De sterke en zwakke punten van HSFN behoren tot de factoren die invloed hebben op de interne organisatie en geven een weerspiegeling van het afgelopen jaar. Hieronder staan de sterke en zwakke punten van het afgelopen jaar weergegeven. 1. Strengths; de sterke punten van HSFN HSFN bestaat dit jaar vijf jaren. Dit is een mijlpaal. HSFN wordt steeds bekender onder de Hindoe studenten en het bedrijfsleven; HSFN heeft een breed netwerk; HSFN heeft een goed imago onder de verschillende Hindoe groeperingen; HSFN heeft de potentie om grote activiteiten te organiseren en in goede banen te leiden; HSFN profileert zich duidelijk als een hechte organisatie. Zij straalt eenheid uit; Het aantal leden is in het jaar 2006 gestegen van 180 naar 600, mede door de prcampagne HSFN on the Road; Tussen de leden en het bestuur is meer interactie geweest; HSFN heeft vijfentwintig activiteiten georganiseerd, waaronder landelijke, regionale en promotionele activiteiten. In 2002 waren er zeventien activiteiten georganiseerd, in 2003 waren er zestien activiteiten georganiseerd, in 2004 waren er negentien activiteiten georganiseerd en in het jaar 2005 waren er achttien activiteiten georganiseerd. Activiteiten aantal activiteiten per jaar jaar 2. Weaknesses; de zwakke punten van HSFN Het bestuur van HSFN dient negen bestuursleden te hebben. HSFN moet proberen het bestuur voltallig te hebben; Bepaalde regio s waren in 2006 vrij inactief; Er moet nog gewerkt worden aan commitment door bestuursleden en actieve leden; HSFN kan per jaar meer artikelen publiceren op de website; De website straalt geen professionaliteit uit; Hindoe Studenten Forum Nederland 5

6 3. Opportunities; de kansen voor HSFN Uit de 600 leden die HSFN heeft, kan meer potentie gehaald worden; Consequente inzet van de leden; Tussen de leden en het bestuur zou meer interactie kunnen plaatsvinden; HSFN heeft een breed netwerk, alleen moeten we het brede netwerk beter gebruiken; Het aantal plaatsen waar leden korting kunnen krijgen kan uitgebreider; HSFN heeft niet op alle universiteiten en hogescholen erkenning; Op TU-Delft heeft HSFN de mogelijkheid om actiever bezig te zijn; Op internationaal niveau kan HSFN meer samenwerken met andere studentenverenigingen uit het buitenland; HSFN moet ook met andere nationale studentenverenigingen samenwerken; Bedrijven zijn momenteel met diversiteit bezig. HSFN kan hierop inspelen; Er is een start gemaakt aan HSFN Alumni. Doel van het alumni is om een netwerk op te bouwen van oud-leden en geïnteresseerden; HSFN heeft voldoende ruimte om nog professioneler te worden; 4. Threats: de bedreigingen van HSFN Doordat de Nederlandse maatschappij het afgelopen jaar veranderd is ten opzichte van allochtonen, moeten we in de gaten houden dat HSFN als allochtone organisatie hier nadeel van kan ondervinden. Hindoe Studenten Forum Nederland 6

7 2. Vertegenwoordiging, identiteit en profilering HSFN vindt het belangrijk dat de belangen van Hindoe studenten behartigd worden in de maatschappij. Eén van de doelen van HSFN is dat zij de belangen van de studenten in Nederland wil behartigen. Dit betekent dat HSFN zich moet profileren en een sterke identiteit moet creëren. De vertegenwoordiging van HSFN is tweeledig. Aan de ene kant richten wij ons op het werven van Hindoe studenten en het promoten van de vereniging. Aan de andere kant vindt vertegenwoordiging plaats door de overkoepelende organen waar HSFN bij aangesloten is of deelnemer van is. HSFN on the Road In het jaar 2006 hebben we extra nadruk gelegd op de Pr- campagne. Dit heeft HSFN gedaan door de pr- campagne HSFN on the Road te bewerkstelligen. Het betreft een campagne die twee keer per jaar gehouden wordt, namelijk in de maanden februari/ maart en in augustus/ september. Doel van de campagne is om zoveel mogelijk leden te werven en HSFN te promoten. Nationale Jeugdraad HSFN is sinds 18 juni 2004 lidorganisatie van de Nationale Jeugdraad. Nationale Jeugdraad is het overkoepelende orgaan voor jongerenorganisaties in Nederland. Als lid van de Jeugdraad is HSFN actief betrokken bij verschillende aspecten die betrekking hebben op jongeren door haar zes commissies, namelijk: algemene jeugdparticipatie en jeugdbeleid, onderwijs & sociale zaken, jeugdcultuur en vrije tijd, duurzame ontwikkeling, jongerenparticipatie en internationale jongerenparticipatie. Het is vanzelfsprekend dat de Jeugdraad vaak met de politiek om de tafel zit om de jongeren, waaronder ook de studenten, te vertegenwoordigen bij het opstellen van beleidsplannen. Voorzitter vertegenwoordigt HSFN in Denemarken Een vertegenwoordiging van HSFN vond plaats toen de voorzitter samen met Nationale Jeugdraad naar Denemarken was gereisd voor een Europese conferentie. De Deense minister Rikke HVilshøj van Vreemdelingenzaken en Integratie opent op vrijdag 2 september 2006 in Kopenhagen (Denemarken) een Europese conferentie inzake de participatie van jongeren met een etnische achtergrond in de samenleving. Tijdens deze drie dagen durende bijeenkomst, die door de Nederlandse en Deense Jeugdraden is georganiseerd, zijn jongeren van meer dan 15 landen bijeen om ervaringen en ideeën uit te wisselen over dit on- Hindoe Studenten Forum Nederland 7

8 derwerp. De eerste dag is het voornamelijk elkaar leren kennen door middel van diverse spelletjes, maar de volgende dagen moet er flink gebrainstormd worden en vervolgens moeten de ideeën op een creatieve manier gepresenteerd worden. Uiteindelijk zijn de beste ideeën gepresenteerd aan ministeries van diverse landen, die vervolgens de mogelijkheden binnen hun land zijn gaan onderzoeken om daadwerkelijk dit uit te voeren. Landelijke Studenten Vakbond Sinds 7 mei 2005 is HSFN deelnemer van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVB). De LS- VB is dé studentenorganisatie van Nederland die zich al jaren inzet voor de studentenbelangen. De LSVB doet er van alles aan om de slechte ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs tegen te gaan. Elk jaar wordt er een nieuw vijfkoppig bestuur aangesteld, dat dag en nacht met studenten en onderwijs bezig is. De LSVB verleent een aantal diensten aan de studenten. De studentenlijn sterkt in zijn strijd tegen gemene huurbazen, lastige examencommissies en andere moeilijkheden, door (juridisch) advies te geven. HSFN is deelnemer van de LSVB. HSFN heeft gekozen voor het deelnemerschap, zodat zij haar achterban te allen tijde op de hoogte kan houden van de ontwikkelingen in het onderwijs. Vidyarthi De eerste Vidyarthi, het verenigingsblad van HSFN, overtrof alle verwachtingen van het bestuur. Het werd zeer goed ontvangen en werd overspoeld met complimenten. Om deze reden is er voor gekozen om het verenigingsblad twee keer per jaar uit te brengen en de oplage te verhogen. In totaal zijn er 2000 Vidyarthi s gedrukt. Een deel van de Vidyarthi s wordt onder geïnteresseerden verspreid en een ander deel wordt verspreid onder de gemeentelijke bibliotheken en onderwijsinstellingen. Vidyarthi heeft ook zijn ingangen in politiek Den Haag gevonden. De Vidyarthi is namelijk overhandigd aan: Voormalige Minister President Wim Kok Voormalige Minister President Ruud Lubbers Fractievoorzitter GroenLinks Femke Halsema Minister President Jan Peter Balkenende Internationale vertegenwoordiging Naast het verenigen van studenten op een nationaal niveau is het ook belangrijk om internationale betrekkingen te hebben met organisaties. Het afgelopen jaren heeft HSFN al een goede stap gezet om internationaal te gaan werken. In 2006 heeft HSFN zich ook buiten Nederland kunnen profileren en vertegenwoordigen. Hieronder leest u de internationale ervaringen van HSFN. Internationale Exchange program in samenwerking met GHRD en HHS Van 29 april 2006 tot en met 5 mei 2006 hebben 40 studenten van de MIT School of Government uit India (Pune) Nederland bezocht. Deze activiteit is in samenwerking met Global Human Right Defence en de Haagse Hogeschool georganiseerd. Het doel van dit bezoek was om informatie te verschaffen over mensenrechten en internationale samenwerking en dat de Indiase studenten kennis uitwisselden met de studenten en deskundigen uit Nederland. De Indiase studenten hebben in samenwerking met de Nederlandse studenten met de kennis die ze opgedaan hebben actieplannen opgezet over mensenrechten, humanitaire hulp en opleiding. Het beste actieplan is door een panel van specialisten uitgekozen. Dit actieplan Hindoe Studenten Forum Nederland 8

9 wordt momenteel in India uitgevoerd. Het is de bedoeling dat een groep van Nederlandse studenten MITSOG India in 2007 zal bezoeken om het actieplan te evalueren. HSFN bezoekt NHSF National Hindu Students Forum UK en HSFN hebben al een geruime tijd een goede relatie. In 2004 zijn de voorzitter en secretaris van National Hindu Students Forum UK, Dharmesh Mistry en Vibhuti Patel in Nederland aanwezig om het evenement Hindoe Hangama te bezoeken. In 2005 had de algemeen secretaris van HSFN, Virindra Kalika, NHSF bezocht in Verenigd Koninkrijk. Dit bestuursjaar hebben negen bestuursleden een trip gemaakt naar Verenigd Koninkrijk. Hierbij hebben ze een bezoek gebracht aan NHSF. Er heeft een vergadering plaatsgevonden tussen de leden van de twee organisaties met de gedachte om een betere en gestructureerde samenwerking te bewerkstelligen. In de nabije toekomst zal gestreefd worden om de afspraken die zijn gemaakt ook daadwerkelijk na te komen. Dit houdt in dat het bestuur van 2007 een bezoekje zal brengen aan NHSF en het bestuur van Engeland zal uitnodigen voor een bezoek in Nederland. Daarnaast zal getracht worden om artikelen uit te wisselen voor de website en het verenigingsblad. World Hindu Youth Summit In december 2006 zou er een World Hindu Youth Summit (WHYS) in Maleisië plaatsvinden, waaraan HSFN zou deelnemen. Door politieke onenigheid in Maleisië zal de World Hindu Youth Summit in 2007 plaatsvinden. Het doel van de WHYS is het bevorderen van de Hindoe bewustzijn onder Hindoe jongeren. Tijdens dit evenement worden onderwerpen als educatie, economie en sociale activiteiten behandeld. Tevens was er een mogelijkheid om een internationaal netwerk op te bouwen. In 2007 zal dus de volgende World Hindu Youth Summit (WHYS) georganiseerd worden. Onderwijsinstellingen en overkoepelende organen HSFN staat geregistreerd of is erkend op de volgende hogescholen en universiteiten: Erasmus Universiteit Rotterdam Haagse Hogeschool Hogeschool van Rotterdam en Omstreken Hogeschool van Amsterdam Technische Universiteit Delft Universiteit van Utrecht Vrije Universiteit Amsterdam HSFN is lid of deelnemer van de volgende overlegorganen in Nederland: Nationale Jeugdraad Landelijke Studenten Vakbond Residentieel Studenten Overleg HSFN bevindt zich in het netwerk van de volgende internationale Hindoe jongerenorganisaties: Akhil Bharatya Vidyarthi Parishad - India Hindu Students Council Noord Amerika National Hindu Students Forum UK Verenigd Koninkrijk World Hindu Youth Organisation Indonesië Hindu Students Council - Trinidad & Tobago Malaysian Hindu Youth Council - Maleisië World Hindu Youth Council - Nepal Hindoe Studenten Forum Nederland 9

10 HSFN in de media Vergeleken met de afgelopen jaren is HSFN in 2006 vaker in de media geweest, met name op de televisie, op de radio en er zijn in de dagbladen ook artikelen verschenen. De activiteiten van HSFN zijn ook door andere organisaties gepubliceerd op hun website. Hieronder kun je lezen welke media, bladen en websites het waren. TV/ Radio Haagstad Radio (2006) Funx (2006) Vahon (2006) Radio Amor (2006) OHM Radio en TV (2006) Tv West (2006) Sarnami TV (2006) Hindostani TV (2006) Natraj TV Website Hindulife (2006) Indian feelings (2006) Bladen Haagse Courant Trouw Posthoorn (2006) Weekkrant Enschede Een deel van de partners van HSFN ABN Amro Fortis Bank ING Nauta Dutihll Shell TNT Intermediar Sebök Notarissen Hindoe Raad Haagse Hogeschool Scholieren Vereniging Satya WO/ HBO Magazine Intermediair (2006) Contrast (2006) Erasmus Magazine SAX (2006) VU (2006) Vedic College Art of Living Werkgroep Agni Werken bij het Rijk Berenschot Ernst & Young Forum Young Global People Global Human Right Defence Nationale Jeugdraad Landelijke Studenten Vakbond Hindoe Studenten Forum Nederland 10

11 3. Landelijke en regionale activiteiten HSFN heeft gedurende het jaar vele activiteiten georganiseerd. Dit bestuursjaar heeft HSFN er bewust voor gekozen om activiteiten te organiseren die erg divers zijn, om een brede doelgroep aan te trekken. Uit de vele positieve reacties is gebleken dat HSFN activiteiten heeft georganiseerd die veel studenten hebben aangesproken. Dit jaar zijn in totaal 26 activiteiten georganiseerd. Het betreft zowel landelijke als regionale activiteiten. Het verschil tussen landelijke en regionale activiteiten ligt in de aanpak, mankracht, financiën en promotie. 1. Lezing Vaastu Shaastra Vaastu Shaastra reguleert kosmische energieën in je huis of kamer. Als je je kamer op een harmonieuze wijze inricht, dan stimuleer je harmonie in jezelf en je directe omgeving. Gevolgen van een harmonieus ingericht kamer is dat je persoonlijke effectiviteit, welzijn en rijkdom toe zal nemen. Vaastu Shaastra geeft ook studenten verschillende praktische handvaten om hun studieprestaties te verbeteren. Door eenvoudige principes van Vaastu Shaastra toe te passen kan de student extra energie opdoen, gezondheid, financiën, intelligentie en bevattingsvermogen bevorderen. Allemaal elementen die een rol kunnen spelen om de student succesvol te laten zijn. 2. Kennismaking met TNT Een kennismakingsmiddag met TNT over de stage- en loopbaanmogelijkheden. 3. Lezing Kundli Match Om een huwelijk te laten slagen moeten beide partijen goed bij elkaar passen om samen gelukkig te kunnen zijn. Het is belangrijk om te weten of de karaktereigenschappen bij elkaar passen. Dit is iets wat veel mensen zich afvragen. In samenwerking met Vedic College biedt HSFN haar leden de unieke kans om een eigen kundlli-match uit te laten draaien. 4. HSFN on the Road Om het bestuursjaar pakkend te beginnen is er een pr- campagne opgezet met het doel om zoveel mogelijk leden te werven. De pr- campagne duurde drie weken. De vijfentwintig vrijwilligers die deelgenomen hebben aan de campagne hebben de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Delft en Leiden bezocht. Aan het eind van de eerste prcampagne heeft HSFN een ledenbestand van Communicatietraining In verband met de pr- campagne had HFSN in de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam activiteiten georganiseerd om de nieuwe leden kennis te laten maken met HSFN. Regio Amsterdam had een communicatietraining georganiseerd op donderdag 16 februari 2006 die verzorgd werd door de heer Melvin Tjinoei. 6. Kennismakingsmiddag Studenten die niet bekend waren met HSFN, hadden de mogelijkheid om op woensdag 22 februari 2006 kennis te maken met HSFN op de Hogeschool van Rotterdam. De studenten konden met hun vragen terecht bij de bestuursleden die op die dag aanwezig waren. De bestuursleden hebben onder andere een presentatie over HSFN verzorgd. Hindoe Studenten Forum Nederland 11

12 7. Workshop Saree draperen & Troefcalltoernooi De studenten van regio Den Haag hadden de mogelijkheid om HSFN op een actieve manier te leren kennen. HSFN Den Haag had op vrijdag 3 maart 2006 een troefcalltoernooi georganiseerd voor de dames en heren. In totaal hebben rond de 20 mensen deelgenomen aan het toernooi. Op veler verzoek hadden de dames ook de mogelijkheid om deel te nemen aan het workshop Saree draperen. Aan het workshop hebben in totaal 20 mensen deelgenomen. 8. Get together Om de pr-campagne met alle vrijwilligers gezamenlijk af te sluiten, was er een Get Togheter georganiseerd, waar de vrijwilligers/ leden elkaar nog beter leerden kennen onder het genot van een hapje en een drankje. 9. An evening with Ram Ramsahai An evening with Ram Ramsahai werd georganiseerd door regio Amsterdam. Op deze dag stond de thema Haal het beste uit jezelf centraal. De thema bestond uit een combinatie van een lezing en een workshop. Ram Ramsahai inspireert zijn deelnemers van begin tot eind en zet hen aan tot zelfrealisatie. Hij leert zijn deelnemers een stijl van denken aan, om hetgeen te realiseren wat men wenst. 10. Workshop Cooling the mind with Yes+ Op dinsdag 25 april 2006 heeft HSFN in samenwerking met Art of Living een workshop Cooling the mind georganiseerd op de HHS. Het betrof een workshop waarbij meditatietechnieken & concentratietechnieken centraal stonden. 11. Filmavond Rang de Basanti In samenwerking met Scholieren Vereniging Satya heeft HSFN op donderdag 27 april 2006 een filmavond georganiseerd op de Haagse Hogeschool. Doel van de filmavond was om geld in te zamelen voor het goede doel Sanjeevani. 12. Internationale Exchange program in samenwerking met GHRD en HHS Van 29 april t/m 5 mei 2006 heeft Global Human Right Defence (GHRD) opgetreden als gastheer. Er zijn 30 Indiase studenten en young professionals in het kader van een internationaal uitwisselingsprogramma naar Nederland gekomen. Deelnemers aan dit uitwisselingsprogramma in Nederland waren: GHRD medewerkers, Nederlandse studenten, het Nederlandse bedrijfsleven en politiek Den Haag. Een speciaal team studenten van HSFN hebben zich ingezet om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan dit programma. Het doel is om samen een strategie uit te zetten waarin ideeën en meningen tot uiting komen en zullen leiden tot haalbare projecten met een vernieuwd karakter. Het doel van het uitwisselingsproject is om jongeren te betrekken en te motiveren om onderdeel uit te maken van beleid dat gevoerd wordt op het gebied van mensenrechten. Dit programma heeft bijgedragen aan de kennis van studenten uit India en Nederland op dit gebied. Naast kennisuitwisseling en vergroten van het internationale netwerk, was het uitvoeren van projecten op het gebied van mensenrechten en sociaalmaatschappelijke aard één van de concreet meetbare doelen van het uitwisselingsproject. Hindoe Studenten Forum Nederland 12

13 13. Training Leadership and Charisma Op donderdag 4 mei 2006 heeft de heer Anatol Kuschpeta een training Leadership and Charisma verzorgd op de HHS. Deze activiteit is in samenwerking met GHRD georganiseerd en was onderdeel van het uitwisselingsproject. Anatol een gedreven coach & trainer, geeft van een-op-een coaching tot trainingen aan honderden mensen tegelijk. Hij heeft reeds gewerkt voor kleine en grote bedrijven, onbekende en bekende Nederlanders, particulier en pro deo. 14. Nederlands Hindoe- Jongerendag in Wijchen Op 24 juni 2006 had de Shree Ram Mandir te Wijchen een Nederlandse Hindoe- Jongerendag georganiseerd. HSFN organiseerde een busreis naar Wijchen, zodat de geïnteresseerde leden deel konden nemen aan de Jongerendag. Er waren heel wat activiteiten gepland voor de jongeren, waaronder ook een debat. Er was ook een guru uit India aanwezig. 15. HSFN Party Eindelijk was het zover! HSFN had weer een party georganiseerd met als thema; Beat Your Heart With Punjabi Rhythm. Er waren live optredens van Bhangra Naach en muziek verzorgd door Desi sqaud. Het was een gezellige party met lekkere hapjes en drankjes. 16. HSFN Picknick Dit jaar had iedereen het getroffen met een mooie zomer. HSFN besloot om met al haar actieve leden te gaan picknicken in Den Haag. Het was een leuke, gezellige en sportieve dag. Helaas eindigde de dag met regen. Er waren rond de 30 leden aanwezig op de picknick. 17. Workshop sociale vaardigheden Op 26 augustus 2006 heeft HSFN voor haar bestuursleden een workshop sociale vaardigheden georganiseerd. Op deze dag stonden communicatievaardigheden en de debatteertechnieken centraal. De workshop werd verzorgd door de heer Krishna Autar. 18. Workshop zelfrealisatie & artikelen schrijven Op 27 augustus 2006 kregen de bestuursleden een workshop zelfrealisatie. De workshop werd verzorgd door de heer Vijay Sampatsing. Daarnaast heeft de heer Perdiep Ramesar een workshop gegeven over het schrijven van artikelen. Hindoe Studenten Forum Nederland 13

14 19. Introductie week Haagse Hogeschool Ieder jaar organiseert de Haagse Hogeschool in de maanden augustus/ september een introductieweek voor de nieuwe studenten. Gedurende deze dagen organiseren de studentenverenigingen, die actief zijn op de HHS tal van activiteiten. HSFN Regio Den Haag neemt gedurende deze periode ook deel aan de introductieweek. Naast het flyeren en werven van studenten, had HSFN gedurende deze dagen een dansoptreden en een modeshow georganiseerd. De modeshow stond in het teken van de bruid en de bruidegom. 20. HSFN on the Road In de maand september is wederom een pr- campagne opgezet om nieuwe leden te werven. Er is bewust gekozen voor deze maand, omdat het nieuwe collegejaar begint en er veel nieuwe studenten bijkomen. Aan het eind van de tweede pr- campagne had HSFN meer dan 600 leden. 21. Sportcompetitie Op 29 september 2006 had HSFN haar jaarlijkse sportcompetitie georganiseerd op de Erasmus Universiteit. Meer dan zestig heren hadden deelgenomen aan de voetbalcompetitie. Naast de deelnemers waren er veel toeschouwers aanwezig om de heren toe te juichen. De winnende groep mocht aan het eind van de sportcompetitie een beker meenemen naar huis. 22. HSFN Diner Op 8 oktober 2006 is het HSFN bestuur met 35 van haar leden gaan dineren in Den Haag. Het was een leuke en gezellige avond. Leden uit alle hoeken van Nederland waren aanwezig. 23. Divine Satsang In samenwerking met Stichting Werkgroep Agni is er een divine satsang georganiseerd met mevrouw Urmila Devi Goenka. Ms. Urmila Devi Goenka is een ervaren lerares bij de organisatie Art of Living. Het betreft een activiteit waarbij meditatie, zoals ademhalingstechnieken, concentreertechnieken en gezang centraal stonden. 24. HSFN CONGRES Op 26 oktober 2006 heeft HSFN haar vijfde congres georganiseerd op de Haagse Hogeschool. Het congres stond dit jaar in het teken van Students 2 Career, `Het probleem van de gekleurde student. Veel studenten klagen dat ze heel moeilijk aan een arbeidsplaats of stageplek kunnen komen. Dit blijkt in hogere mate een probleem te zijn onder allochtonen. Veel talentvolle middelhoog- en hoog opgeleide allochtonen hebben kwaliteiten en ambities om te excelleren op de arbeidsmarkt, maar krijgen niet altijd de kans om zich te bewijzen. Hindoe Studenten Forum Nederland 14

15 Naast de lezingen die verzorgd werden door de gastsprekers, heer B. Dietz en de heer O. Jaharia, konden de bezoekers ook workshops volgen die verzorgd werden door Intermediar, ABN Amro, ING en POA. Net als ieder jaar, werd dit jaar ook HSFN Awards uitgereikt. De HSFN Awards werden dit jaar uitgereikt in de categorieën Dharm & Maatschappij aan de heer Amrika Anroedh, Muziek aan mevrouw Parvini Baboeram en Cultuur en Maatschappij aan de heer Lalbahadoersingh. 25. HSFN Jubileum Ter ere van het vijfjarige bestaan van HSFN was er op vrijdag 3 november 2006 een gala-avond georganiseerd in feestzaal Ons Huis in Den Haag. Tijdens deze avond werd er terugblikt en bekeken we de toekomstperspectieven van HSFN. Daarnaast konden de bezoekers genieten van een lopend buffet en van de verschillende live optredens. Aan het eind van de avond konden de studenten lekker uit hun dak gaan. 26. Overdracht van waarden bij Hindoes In samenwerking met Hindoeraad (HRN), Stichting Arya Samaadj Utrecht (SASU) heeft HSFN op 26 november 2006 in Utrecht een bijeenkomst georganiseerd met als thema overdracht van waarden bij Hindoes. 27. Salsa Workshop Op 21 december 2006 heeft regio Rotterdam een Salsa Workshop georganiseerd. Aansluitend hierop was er ook een informeel bijeenkomst met de aanwezigen. 28. Trip naar London Een groep van negen bestuursleden is woensdag 3 januari 2007 naar London gereisd. Deze activiteit was zowel cultureel, religieus als informeel. De bestuursleden hebben in London onder andere bezocht: Southall Greenstreet Mahalakshmi Mandir Gurudwara British Museum Oxford Street National Hindu Students Forum UK Daarnaast hebben ze natuurlijk ook een London City Tour gemaakt. Zie voor meer informatie blz. 8 HSFN bezoekt NHSF. Hindoe Studenten Forum Nederland 15

16 4. Vooruitblik 2007 Erkenning InHolland HSFN heeft momenteel op verschillende hogescholen en universiteiten erkenning of staat geregistreerd. Echter op de vestigingen van Inholland ontbreekt dit nog. In 2007 wordt er gestreefd om erkenning op alle vestigingen van Inholland te verkrijgen. Erkenning Erasmus Universiteit HSFN heeft in het verleden activiteiten georganiseerd op de Erasmus Universiteit. Daarnaast heeft HSFN ook heel wat leden die studeren aan de Erasmus Universiteit. Echter heeft HSFN nog geen erkenning op de Erasmus Universiteit. In 2007 wordt er gestreefd om ook erkenning op de Erasmus Universiteit te verkrijgen. Mainsite De mainsite van HSFN was het afgelopen jaar minder actief en up-to-date geweest. Dit komt doordat de website voor de bestuursleden niet erg toegankelijk is. Er wordt gewerkt aan een nieuwe website. De nieuwe website moet toegankelijker zijn voor de bestuursleden. Bestuursleden hoeven dan niet afhankelijk hoeft te zijn van een webmaster. Het advies voor komend jaar is om meer aandacht te schenken aan de mainsite, zodat de site drukker bezocht wordt. Nieuwsbrief en website in het Engels De nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar in het Nederlands via de mailinglist. Met de intentie om meer contact te onderhouden met andere studentenverengingen in het buitenland is HSFN genoodzaakt om publicaties in het Engels uit te geven. Dus er zal getracht worden de nieuwsbrief en/of website ook in het Engels uit te brengen. Actieve regio s HSFN heeft Nederland in zeven regio s verdeeld; Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Noord, Oost en Zuid. In het afgelopen jaar zijn voornamelijk de regio s Amsterdam, Den Haag en Rotterdam actief geweest. De andere vier regio s hebben geen activiteiten georganiseerd. HSFN vindt het belangrijk dat de regio s, waar minder Hindoe studenten vertegenwoordigd zijn, niet vergeten worden. Echter leert ervaring dat het moeilijk is om een stabiele regio te hebben. In 2007 zal gestreefd worden om de regio s in de Randstad actief te houden en om in de rest van de regio s contactpersonen te hebben en te kijken hoe daar een stabiele regio bewerkstelligd kan worden. Kortom, het doel voor 2007 is om de regio s in de grote steden actief te houden en te stabiliseren en daarnaast een begin te maken aan de overige regio s. Er moet er naar gewerkt worden dat HSFN in ieder geval contactpersonen in de overige regio s heeft. Interactie met leden Eén van de doelstellingen van HSFN is om studenten te verenigen. Dit houdt in dat HSFN een goede relatie moet hebben met haar leden. Tot heden zijn er verschillende initiatieven ondernomen om een binding te creëren, zoals het persoonlijk bellen van de leden. Het bestuur is ervan overtuigd dat HSFN veel interactiever kan zijn met haar leden. Meer ledenkortingen HSFN heeft op dit moment meer dan 600 leden. Naast het organiseren van activiteiten wil HSFN meer betekenen voor haar leden. Hierbij kan gedacht worden aan het geven van kortingen aan haar leden. Dit probeert HSFN te bewerkstelligen door met organisaties in onderhandeling. Op dit moment kunnen de leden van HSFN op 12 plekken kortingen krijgen. Het komende jaar wil HSFN dit uitbreiden. Hindoe Studenten Forum Nederland 16

17 Bijlage 1: Organogram Hindoe Studenten Forum Nederland 17

18 Bijlage 2: Vertegenwoordiging van HSFN Vergaderingen en bijeenkomsten van de Nationale Jeugdraad in Utrecht gedurende het gehele jaar. Vergaderingen van het Residentieel Studenten Overleg in Den Haag. Vergaderingen en bijeenkomsten van de Landelijke Studenten Vakbond in Utrecht. Netwerkbijeenkomsten van FORUM in Utrecht. Ministerie van Binnenlandse Zaken over werken bij het Rijk. Dit betreft een activiteit van FORUM. Bijeenkomst van het CDA om van Den Haag een studentenstad te maken. Bijeenkomst van Stichting Art om kennis te maken. Bijeenkomst van De Balie over tradities en de Hindoe vrouw. Bijeenkomst van ING over de samenwerkingsmogelijkheden. Bijeenkomst met Achmea om ideeën uit te wisselen. Bijeenkomst van de Maa Chandi Foundation om kennis te maken. Bijeenkomst met Accenture. Bijeenkomst met het Ministerie van Justitie. Bijeenkomst met Young Global People. Bijeenkomst met CDA Raadslid Haastu. Voorlichtingsbijeenkomst van Baharo ke Pechaan over HIV/ SOA. Congres van De Vereeniging te Nijmegen over Jongerenparticipatie. Congres van de Nationale Jeugdraad in Nederland. Congres van de Nationale Jeugdraad in Denemarken. Congres van Young Global People. Op de introductieweek van de Haagse Hogeschool. Hand in Hand, het benefietconcert van Global Human Right Defence. Deelname aan de netwerkmarkt te Utrecht over Crossing Cultures. Deelname aan de carrièrebeurs van Kansrijk. Ramadan Festival in Amsterdam. Hindoe Studenten Forum Nederland 18

19 Interview met Funx over HSFN in Den Haag. Interview met Sarnami TV. Interview met Radio Amigo. Hindoe Studenten Forum Nederland 19

20 Bijlage 3: Ledenkortingen Naast het bezoeken van HSFN activiteiten, wil HSFN haar leden ook op een ander manier van dienst zijn. Om deze reden krijgen HSFN leden ledenkorting op verscheidene diensten. Hier is een overzicht van diensten waar je als lid korting krijgt. Hindi Prachaar Sanstha Nederland HPSN is een landelijke stichting ter bevordering en coördinatie van het Hindi-onderwijs in Nederland. Wil je Hindi leren, dan kan dit gratis. Je kunt je dan ook opgeven via HSFN, dan regelen we alles voor je! Een naar is voldoende. Dansschool NatyaSudha Bharata Natyam is een Zuid Indiase tempeldans die meer dan 2000 jaar geleden is ontstaan. Deze dansstijl kenmerkt zich door velerlei aspecten zoals hoofd-, oog-, en nekbewegingen, voetenwerk, handgebaren (mudras) en expressie. Vanaf 2003 geeft Chrada Sheoratan lessen, workshops en voorstellingen in Bharat Natyam en leidt ze in de Meern haar eigen dansschool. Dansschool Natyasudha beoogt de studenten op zeer hoog niveau op te leiden en hun goede kwaliteit te bieden. Het lesprogramma bevat gerichte theorie- en praktijklessen in Zuid- Indiase dans. Leden van HSFN krijgen 10 % korting op de danscursus en betalen 22,50 euro per maand op vertoon van hun ledenpas. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chrada Sheoratan op vrijdagavond tussen , en zaterdagochtend tussen uur. Dansschool NatyaSydha Boomstede AL Maarssen Tel.: Vedic College Het Vedic College stimuleert haar studenten om innerlijke waarden te cultiveren. Verder spoort zij haar studenten aan om een holistische leefwijze te cultiveren, teneinde voldoende aandacht te schenken aan de belangrijkste segmenten van het leven, te weten: fysiek, mentaal, spiritueel, sociaal, zakelijk en financieel. Het Vedic College vergroot je zelfkennis, persoonlijke groei en - effectiviteit, waardoor je doelbewuster kunt handelen en succesvoller kunt zijn. Een dergelijk harmonieus leven vermindert stress en bevordert je innerlijke rust, waardoor je gezonder en energieker kunt zijn, hetgeen gunstige invloeden heeft op zowel je privé als zakelijk leven. Wil je een cursus volgen bij Vedic college en ben je lid van HSFN dan krijg nu 20% korting. Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Raghunath. Herman Costerstraat PP Den Haag Tel: Fax: Website: Hindoe Studenten Forum Nederland 20

Forum Nederland. Hindoe Studenten. Algemeen Jaarverslag 2004

Forum Nederland. Hindoe Studenten. Algemeen Jaarverslag 2004 6 Hindoe Studenten Forum Nederland Algemeen Jaarverslag 2004 Hindoe Studenten Forum Nederland is een studentenorganisatie, opgericht om de algemene belangen van Hindoe studenten in Nederland te behartigen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag 1 Inhoudsopgave Blz.3. Voorwoord Blz.4. Inleiding Blz.5. De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Blz. 6. Jaarverslag 2011 Blz. 7/8. Interne

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013

Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Strategisch marketingplan De Wijk van Morgen 2009 2013 Maud Romeijn Hogeschool Zuyd, Facility Management Event&Leisure Stageperiode ; februari 2010 juni 2010 Datum publicatie; 18 06 2010 Strategisch marketingplan

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie