Communicatie in het hart van het beleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatie in het hart van het beleid"

Transcriptie

1 Communicatie in het hart van het beleid 1. Missie en visie Missie De gemeente Bussum is en blijft een geweldige plek om te leven en te werken. Visiepijlers Bussum is een gemeente met aantoonbare maatschappelijke werking. Een eigentijdse en vitale organisatie met hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening, in control met lef. Bussum wil een bevlogen partner zijn voor inwoners, overheden, organisaties en bedrijfsleven in de ontwikkeling van een duurzame samenleving. Bussum wil de beste dienstverlening leveren tegen zo laag mogelijke kosten.daarnaast heeft de gemeente zich ten doel gesteld de externe regeldruk te verlagen Bussum wil zich profileren als een betrouwbare, goed bestuurde en efficiënte gemeente. Een gemeente die opereert met betrokkenheid en lef, die open en transparant communiceert met de inwoners en die de afstand tot de burger wil verkleinen. Een gemeente die inwoners, organisaties en belangengroeperingen steeds meer en vroeger betrekt bij (interactief) te vormen beleid. In het coaiitieprogramma heeft de nieuwe coalitie prioriteit gegeven aan het verkleinen van de afstand tussen bestuur/organisatie en de inwoners van Bussum. Het is van groot belang deze Bussumse visiepijlers in den breedte uit te dragen bij communicatie van de gemeente en in contacten met inwoners, (belangen)organisaties, ondernemers en andere betrokkenen. Dat is niet alleen een zaak voor de afdeling communicatie, maar voor de complete organisatie. 2. Inleiding Onze samenleving verandert. We leven in een sterk gedigitaliseerde maatschappij, waarin niemand het monopolie heeft op nieuws en informatie. Burgers vergaren hun eigen kennis, zoeken hun eigen informatie en gaan hun eigen weg. Zij stellen zich kritisch op tegenover de (gemeentelijke) overheid en haar beleid. De legitimiteit van besluiten en die van beleidsmakers staat niet zelden ter discussie. De gemeente dient verantwoording af te leggen voor gemaakte keuzes. Keuzes die bij voorkeur moeten kunnen bogen op draagvlak vanuit de bevolking. Die veranderende omgeving stelt nieuwe eisen aan de organisatie van en communicatie van de gemeente. Met deze kadernota Communicatie wil Bussum inspelen op die veranderingen. In 2010 is met betrekking tot burgerparticipatie een belangrijke stap gezet met de introductie van De Bussumse Werkwijze; een praktische, procesmatige vertaling van de notitie Inspraak en interactieve beleidsvorming (mei 2010). Het is nu tijd voor een volgende stap. De focus van deze kadernota ligt daarom op communicatie in het hart van het beleid. Op het realiseren van meer communicatief zelfbewustzijn in de hele organisatie en gedurende het hele beleidsproces en zelfs al daarvoor. 1

2 3. Visie op communicatie De organisatie communicatiever In het proces van de Bussumse Werkwijze heeft communicatie veel nadruk gekregen. Inmiddels betaalt de werkwijze zich uit in betere plannen en meer draagvlak voor het gevormde beleid vanuit de samenleving. Dat is echter geen vanzelfsprekendheid, zo blijkt uit de praktijk. Burgers zijn duidelijk meer in beeld gekomen en laten zich in hun nieuwe rol niet onbetuigd. Inwoners zetten ook steeds meer hun talenten in om zaken voor elkaar te krijgen. Zij plaatsen met enige regelmaat kritische kanttekeningen bij het gevolgde proces en/of bij het ontwikkelde beleid. Dit noopt tot (re)actie(s) van politiek en bestuur. Zij steken er vervolgens veel tijd en energie in om betrokkenen bij te praten en mogelijk de procesgang of het genomen besluit bij te stellen. Hoe kunnen we hier beter op inspelen? Door op constructieve wijze door te bouwen aan burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming. De Bussumse Werkwijze moet de Bussumse Denkwijze worden. Communicatie moet (nog meer) in het hart van het beleid komen te liggen. Dat vereist dat een aanvullende methodiek (Factor C) wordt ingebed in alle geledingen van de gemeentelijke overheid. Factor C is ontwikkeld door de Rijksoverheid (Academie voor Overheidscommunicatie). Het betreft een methodiek waarbij beleidsmakers en communicatieprofessionals aan het begin van beleidsprocessen samen om de tafel gaan zitten om te bezien hoe burgers bij beleid betrokken kunnen/moeten worden om nog beter (gedragen) beleid te maken. Door workshops en cursussen worden beleidsmakers getraind om bewuster om te gaan met het communicatieve element van het beleid. Dit sluit aan op de Bussumse Werkwijze en inzichten over participatie. Een groot aantal gemeenten (Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Geleen, Rijswijk) werkt al met factor C. Het is zeker geen wondermiddel, maar met deze methodiek wordt de complete organisatie omgevings- en communicatiebewuster. Een betere preparatie vertaalt zich vervolgens uit in minder reparatie. Communicatie in het hart van het beleid De beleidsambtenaar krijgt meer en meer de rol van procesmanager. Hij of zij opereert in een complexe beleidsomgeving, met vele partners en dwarsverbanden. Beleid komt immers steeds vaker tot stand in samenspraak met andere partijen: de externe partners, waaronder burgers en maatschappelijke organisaties; de politiek, in de rol van opdrachtgever, maar ook als volksvertegenwoordiger; en de interne omgeving, die bestaat uit collega-beleidsmedewerkers en ondersteunende diensten. De beleidsmedewerker moet zorgen voor optimale communicatie met de verschillende actoren, maar moet ook de communicatie tussen de actoren faciliteren. Niet alleen de omgeving is complexer geworden, ook de inhoud van beleidsdossiers zelf. De aanwezige kennis bij complexe vraagstukken wordt vaak niet door alle betrokkenen eensluidend geïnterpreteerd. Communicatie-expertise is nodig om tot een gemeenschappelijk kennisbasis te komen over probleemstelling en beleidsopties. In de beleidsnota Inspraak en interactieve beleidsvorming is reeds geformuleerd dat ieder type vraagstuk een eigen aanpak, een andere beleidsstijl vraagt. We moeten meer situationeel besturen: kiezen voor een bestuursstijl die varieert van directief tot zelfregulerend, afhankelijk van het onderwerp. Communicatie moet ons inziens daarbij situationeel worden ingezet. We onderscheiden daarom: 1. Communicatie over beleid ((pers)voorlichting) 2. Communicatie als beleid (in de vorm van campagnes e.d.) 3. Communicatie voor beleid (o.m. interactieve beleidsvorming) 4. Communicatie in beleid (communicatief handelen in het gehele beleidsproces) 2

3 1. Communicatie over beleid. De gemeente wil inwoners, ondernemers, organisaties, instellingen en media optimaal, open en transparant informeren over haar beleid. Waarom beleidskeuzes zijn gemaakt en hoe deze (samen met de burgers) tot stand zijn gekomen. Dit vergroot het inzicht, betrokkenheid en draagvlak voor het beleid. 2. Communicatie als beleid. Via campagnes wil de gemeente het bewustzijn van de inwoners vergroten, heb meer betrekken bij het beleid en de afstand met de burger verkleinen. Dit sluit aan bij de meer actieve, veranderende rol van de inwoners in de samenleving. 3. Communicatie voor beleid. De gemeente wil burgers steeds vroeger betrekken bij beleidsvorming, gebruik maken van hun talenten. Met de introductie van de Bussumse Werkwijze is een prima aanzet gegeven. 4. Communicatie in beleid Deze kadernota steekt met name in op dit punt, communicatief handelen in het gehele beleidsproces. Deze fase is onafhankelijk van de beleidsfase. Het gaat hier om een communicatieve grondhouding gedurende het hele beleidstraject en zelfs al daarvoor. Communicatie is immers steeds minder alleen de vertaling achteraf van eenmaal gekozen beleid; communicatie dient in het hart van het beleidsproces plaats te vinden. Communicatie vroeg om tafel Dat de beleidsambtenaar en de communicatieadviseur elkaar steeds eerder in het proces nodig hebben, lijkt duidelijk. Communicatie is een onontbeerlijk instrument bij het vormgeven en faciliteren van participatieve beleidsprocessen (communicatie voor beleid). Het vroegtijdig ter discussie stellen van de bijdrage van communicatie zorgt er daarnaast voor dat andere communicatiefuncties (over en als) goed kunnen worden afgewogen. Hiermee wordt voorkomen dat communicatie wordt ingezet als beleidsreparatie. Communicatief beleid Met communicatie in het hart van het beleid wil Bussum nog een stap verder gaan. We gaan we voor het maken van communicatief beleid. Dit betekent een omslag van beleid begrijpelijk maken, naar het maken van begrijpelijk beleid. 80% van het werk van beleidsmedewerkers bestaat uit communiceren. Of het nu gaat om het opstellen van een nota, een brief aan de raad, overleg met andere beleidsafdelingen, gesprekken met inwoners of met belangenorganisaties. Steeds gaat het om het opvangen van signalen uit de omgeving en die signalen vervolgens vertalen naar beleid en strategie. De communicatiefactor hoort erbij, in alle fasen van het beleidsproces. Het belang van communicatie in de beleidsvoorbereiding groeit en daarmee nestelt communicatie zich in het hart van het beleid. Dit betekent dat de moderne ambtenaar communicatief goed onderlegd moet zijn, wil hij tegemoet kunnen komen aan de nieuwe eisen in zijn werk. Bij de vormgeving van communicatie in het hart van beleid, draait het om signalen betekenis geven. Beleidsmedewerkers en communicatieadviseurs moeten in staat zijn informatie uit de beleidsomgeving op te vangen en te vertalen naar wat dit betekent voor beleidsinhoud en -proces. Kerncompetenties Signalen betekenis geven vraagt om twee kerncompetenties, bij zowel de beleidsadviseur als de communicatieadviseur: a. omgevingsbewustzijn: het van buiten naar binnen denken b. informatie betekenis geven: met (kern)boodschappen gericht aansluiten op de agenda van persmedia en beoogde publieksgroepen. 3

4 Omdat deze kerncompetenties niet bij iedereen aanwezig zijn, is er door de Academie voor Overheidscommunicatie, in opdracht van het Ministerie van Algemene Zaken, een methodiek ontwikkeld: Factor C. Factor C als methodiek om communicatief beleid te maken Om deze kerncompetenties op een adequaat niveau te krijgen, moet de organisatie investeren in de beschikbaarheid en ontwikkeling van deze competenties. Factor C is een beproefde methodiek waarmee omgevingsbewustzijn en informatie betekenis geven op alle niveaus in de organisatie kunnen worden ingebed. Factor C brengt communicatie in het hart van het beleid en is een voorwaarde om daarna communicatie en participatie goed te kunnen uitvoeren. Eenmaal ingebed, is Factor C een werkwijze, waarin beleids- en communicatieadviseurs vanaf het begin van het beleidsproces nauw met elkaar samenwerken om de buitenwereld en de binnenwereld met elkaar te verbinden. Factor C omvat een breed en samenhangend pakket van trainingen, bijeenkomsten, documentatie, modellen en elektronische tools. Dat is nodig om de methodiek in alle lagen van de organisatie te verankeren. Het gaat dus veel verder dan een communicatietraining. Met de methodiek kan de organisatie beter inspelen op vragen als: Hoe maken wij beleid? Betrekken we daar de buitenwereld bij? Luisteren we op tijd naar de omgeving en vertalen we dat naar ons beleid en de strategie? Of zouden we dat meer moeten doen? Het uiteindelijke doel is dat de communicatieadviseurs met alle beleidsvelden samenwerken om communicatief beleid te maken. Dit brengt ons bij de visie van deze kadernota: Communicatie in het hart van het beleid, zodat we begrijpelijk beleid maken, dat in contact met de omgeving tot stand is gekomen. 4. Bussum en Factor C Het in de organisatie verankeren van Factor C grijpt dieper in de organisatie in dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Wat begint met een opleidingstraject, leidt tot fundamentele gesprekken over hoe wij als overheid ons werk doen en hoe we binnen de gemeente willen werken. Factor C is tevens niet iets dat we even doen. Factor C in de organisatie inbedden en borgen is een proces dat geruime tijd in beslag zal nemen en van zowel communicatieadviseurs als beleidsmedewerkers en hun leidinggevenden inspanningen en commitment gaat vragen. De organisatie zal moeten investeren in een traject van opleiden en trainen, waarin zowel beleidsmedewerkers als communicatieadviseurs worden getraind in het toepassen van het instrumentarium van Factor C: omgevingsanalyse, kernboodschappen en communicatiekalender. Raad en college zullen in het traject van Factor C worden meegenomen. De communicatieadviseurs moeten bovendien worden uitgerust voor hun aanvullende rol van faciliteren en ondersteunen. Een aantal adviseurs moet trainingen volgen die ze in staat stelt om beleidsmedewerkers te trainen in het toepassen van Factor C. 4

5 Wat concreet de investering voor de organisatie betekent, zal nader moeten worden uitgewerkt in een deelplan Factor C. Winst Wat levert Factor C ons op? - Een betere samenwerking tussen communicatie en beleid - Beleidsteams hebben met Factor C een methodiek in handen om expliciet en gestructureerd de discussie te voeren en zo strategische keuzes te maken - Het van buiten naar binnen denken: Wat zijn de vragen van de doelgroepen, wat is volgens hen het probleem en waar zijn zij mee geholpen? - Communicatief bewuste beleidsambtenaren zijn betere opdrachtgevers voor de communicatieafdeling. Ze trekken eerder aan de bel, leggen minder de nadruk op de uitvoering van middelen en meer op hulp bij het procesontwerp - De verantwoordelijkheid voor communicatief beleid is een gedeelde verantwoordelijkheid, doordat communicatieadviseurs en beleidsadviseurs samen optrekken En voor onze inwoners/stakeholders: - Beter en begrijpelijk beleid - Beter contact - Actief burgerschap - Draagvlak voor beleid en uitvoering - Wederzijds begrip/vertrouwen - Verkleinen van de afstand met de burger 5. Consequenties voor de unit Communicatie Kiezen voor bovenstaande methodiek heeft consequenties voor de wijze waarop de unit communicatie van de gemeente Bussum opereert. Door de gehele organisatie communicatiever te maken, verandert de rol van de communicatieadviseur. Deze krijgt een veel meer faciliterende rol; hij of zij gaat de beleidsmedewerker ondersteunen in het vormgeven van een communicatief beleidsproces. De unit Communicatie vervult nu een centrale rol en zal die ook blijven vervullen. De accenten in het vervullen van deze rol zal echter verschuiven: meer adviserend, coachend en faciliterend en minder uitvoerend. Dit sluit aan bij de visie op de unit Communicatie, die in april 2011 aan het MT is gepresenteerd (zie bijlage). 6. Aandachtspunten en ontwikkelingen Hiervoor is geschetst hoe Bussum op het gebied van communicatie een verbeterslag zou kunnen maken en wat de aanvullende rol van Communicatie daarin is. Daarnaast heeft de gemeente te maken met ontwikkelingen die van de communicatieadviseur de nodige (extra) aandacht vragen. Onderstaand stippen we deze aandachtspunten kort aan. Fusie Zoals bekend bestaat de mogelijkheid dat Bussum op termijn wordt betrokken bij een gemeentelijke herindeling. Zonder vooruit te lopen op de uitkomst vormt een herindeling een enorme uitdaging op het gebied van communicatie. Het is/wordt zaak om met alle betrokkenen (inwoners, ondernemers, personeel, belangenorganisaties) goed te communiceren. We blijven in afwachting van nadere ontwikkelingen/definitieve besluitvorming. 5

6 Nieuwe (social) media De gemeente Bussum wil de afstand tot de burger verkleinen. Daarbij wordt het accent verlegd richting de digitale weg (zie collegeprogramma). Met een kritische blik moet worden bezien wat de gemeente allemaal via oude of gedrukte media naar buiten brengt. Dat is ook in lijn met de duurzaamheid die Bussum hoog in het vaandel heeft staan. Er is geen verplichting vanuit de rijksoverheid om iets te doen met sociale media. Dit is een keuze van de gemeente zelf. In het kader van het dichten van de kloof tussen burger en bestuur is het echter onverstandig om deze media links te laten liggen. Nieuwe of social media bieden Bussum kansen om in- en extern informatie te delen en de dialoog aan te gaan. Het is echter niet meer de keuze óf de gemeente gaat deelnemen aan social media, maar wanneer en in welke mate. Die social media moeten worden ingezet waarmee maximaal de desbetreffende doelgroep wordt bereikt. De gemeente heeft afgelopen jaar een eerste stap gemaakt met het gebruik van Twitter (extern) en Yammer (intern). Bij specifieke projecten (fusie, verkiezingen etc.) wordt tevens gebruik gemaakt van Youtube. Regiobreed wordt nu ook een aanvang genomen met de inzet van sms-diensten aan burgers (Burgernet). Bussum beschikt momenteel over een gemeentelijke Twitteraccount, die de Bussumse nieuwsberichten post. De unit communicatie beheert nu dit account. Dit is pas het begin van nieuwe ontwikkelingen om als gemeente in contact te zijn met onze omgeving. Het gebruik en de toepassing van social media staat nog in de kinderschoenen. Nieuwe en/of social media (Twitter, Facebook, Youtube, gemeentelijke applicaties e.d.) bieden de gemeente de kans om gericht doelgroepen te betrekken. Tegelijkertijd zijn sociale media open in het gebruik, iedereen kan participeren. Dit vraagt om extra bewustzijn bij de gebruikers over de inzet. De gemeente Bussum zal op het punt van social media keuzes moeten maken. Daarbij spelen rendement, kosten en beheer een belangrijke rol. Met de keuze voor social media is webcare (beleid van gemeente Bussum om actief te reageren op uitlatingen over gemeente Bussum in sociale media) een bijkomende activiteit. Bij de keuze kan ook gedacht worden aan uitbesteding van webcare. In de eerste helft van 2012 wordt dit nader uitgewerkt in een deelplan Communicatie via het web. De ambtelijke organisatie wordt vanzelfsprekend betrokken bij de totstandkoming van dit deelplan. Collegecommunicatie Het college van burgemeester en wethouders is het bestuurlijk gezicht (uithangbord) van Bussum. Zij vormen bij uitstek het bestuursorgaan dat het beleid van de gemeente uitdraagt en/of voor het voetlicht brengt. Een goed functionerend en communicatief college kan veel goodwill kweken voor Bussum en haar beleid. Het college heeft in het coalitieprogramma aangegeven de afstand tot de burger te willen verkleinen. Daarvoor is het zaak dat het college zich nadrukkelijk profileert richting bevolking. Het college treedt op een groot aantal momenten naar buiten. Dat gebeurt bij officiële en feestelijke gebeurtenissen, tijdens vergaderingen en bij werkbezoeken. Deze ambassadeursrol kan verder worden uigebouwd. Het college zou zich nog actiever kunnen profileren als het gaat om het uitdragen van beleid en de identiteit van Bussum in het algemeen. Door meer inzicht te geven in de beleidsprocessen die het college op haar bordje heeft, kan het draagvlak bij de bevolking worden vergroot. Op dit punt wordt het college geadviseerd door de unit communicatie. Datzelfde geldt voor het omgaan met de verschillende media en de bevolking. Geadviseerd wordt een open, actieve en zelfbewuste houding. In de eerste helft van 2012 zullen concrete aanbevelingen worden gedaan aan het college om zich nadrukkelijker te profileren. 6

7 Raadscommunicatie Dat de gemeenteraad het hoogste orgaan van de gemeente is, is bij veel mensen onbekend. De gemeente communiceert over vergaderingen, raadsbesluiten e.d.; het is aan diverse fracties zelf om te bepalen hoe en op wat voor terrein zij zich politiek willen profileren. Dat laat onverlet dat zowel gemeente als raad gebaat zijn bij een gemeenteraad die voor de burgers herkenbaar en benaderbaar is en de dialoog aangaat. Het is tevens zaak het inzicht van de inwoners in het democratisch proces te vergroten. Dat verkleint de afstand tot de burger en vergroot de legitimiteit van de raad. In het algemeen kan worden gesteld dat de raad meer naar buiten zou moeten treden. De unit Communicatie kan daarover in samenwerking met de raadsgriffier adviseren. De raad buigt zich momenteel, via een werkgroep dualisme, over de wijze waarop commissievergaderingen zijn vormgegeven. 7. Going concern Naast bovenstaande aandachtspunten heeft de unit Communicatie een groot aantal reguliere taken en aandachtsgebieden. Deze vergen inzet en capaciteit, zowel in adviserende als uitvoerende zin. De going concern taken van de unit zijn: Voorlichting Woordvoering Persbeleid Publicaties Website Interne communicatie Identiteit en imago Advisering op projecten Huisstijlbewaking Crisiscommunicatie 8. Budget In deze kadernota wordt een richting/ontwikkeling aangegeven die de gemeente Bussum zou moeten inslaan om op het gebied van interactieve communicatie en burgerparticipatie een volgende stap te maken. De complete organisatie vaart straks wel bij deze ontwikkelingen (training/coaching in Factor C). Bovendien stelt het de unit Communicatie in staat meer met haar kerntaken (strategische) advisering op het gebied van communicatie en minder met uitvoering bezig te zijn. De kosten voor deze ontwikkelingen worden gedekt uit de bestaande budgetten. Als beleidsmakers bij het begin van hun werk communicatie serieus nemen, hoeven communicatieafdelingen minder te repareren. Uit het rapport In dienst van de democratie van de commissie Wallage

8 Nader uit te werken: Deelplan Factor C Deelplan Communicatie via het web (1 e helft 2012) Ter Inzage: Coalitieprogramma Notitie Inspraak en Interactieve beleidsvorming Visie op unit Communicatie 8

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid

Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid 2 Op weg naar een sturende rol voor een terugtredende overheid De Rijksoverheid streeft een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid na.

Nadere informatie

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. :

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : INTERN MEMO Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : Aanleiding Duurzaamheid is een speerpunt in het coalitieakkoord en het

Nadere informatie

Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender

Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender Voorbeeldprogramma - 1 Voorbeeldprogramma Voorbeeldprogramma werksessie communicatiekalender Hier vindt u een voorbeeldprogramma voor een werksessie/trainingsmodule communicatiekalender Factor C, met een

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

SBC/1564221 Bestuur en Samenleving Pilot discussieplatform Argu - Motie Burger Beslist Mee 2

SBC/1564221 Bestuur en Samenleving Pilot discussieplatform Argu - Motie Burger Beslist Mee 2 DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma Betreft 2 februari 2016 SBC/1564221 Bestuur en Samenleving Pilot discussieplatform

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 5 april 2011) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 5 april 2011) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Twitterrichtlijnen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Doordat er geen richtlijnen zijn dreigt

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009. Dames en heren,

Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009. Dames en heren, Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009 Dames en heren, Een maand geleden mocht ik in Utrecht samen met vertegenwoordigers van 47 Europese landen

Nadere informatie

Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk!

Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk! NOTA BEWONERSPARTICIPATIE GEMEENTE BEST Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk! Refnummer: INT12-0110 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Waarom bewonersparticipatie? 3 3. Maatwerk 4 4. Kaders Best

Nadere informatie

Memo. INHOUDSOPGAVE Blz.

Memo. INHOUDSOPGAVE Blz. Memo Datum : 9 maart 2004 Aan : Commissie FBO Onderwerp : Taken en missie afdeling Communicatie Opsteller / Telefoon : L.A. de Jong / (023) 5144451 Afdeling / Bureau : COM / Communicatie Bijlage(n) : Beeldbepalende

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Startnotitie. Achtergrond. Probleemstelling

Startnotitie. Achtergrond. Probleemstelling Startnotitie Projectnaam Beleidskader burgerparticipatie Projectleider Natasja Spiekerman Telefoon (0181) 40 81 11 Afdeling Communicatie E-mail nherrewijnen@westvoorne.nl Functie Beleidsmedewerker Kostenplaats

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad Made, 01-04-14 Reg.nr. 14int01525 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Opinieronde / peiling Opinieronde / peiling: 08-05-14 Agendapunt: 7 Onderwerp: Behoeftenonderzoek voor het

Nadere informatie

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE GRIFFIEPLAN 2011-2014 GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling en kerntaken Griffie 3. Taakopvatting 4. Ambities van de gemeenteraad 5. Bedrijfsvoering Griffie Januari 2011, Cor Onderwater,

Nadere informatie

Startnotitie t.b.v. het opstellen van een communicatieplan gemeenteraad Nijmegen 1 oktober 2003

Startnotitie t.b.v. het opstellen van een communicatieplan gemeenteraad Nijmegen 1 oktober 2003 Startnotitie t.b.v. het opstellen van een communicatieplan gemeenteraad Nijmegen 1 oktober 2003 Inleiding In de commissie Algemeen Bestuur is de wens uitgesproken om over de communicatie van de gemeenteraad

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie

MEMO. 1. Inleiding. 2. Aanleiding

MEMO. 1. Inleiding. 2. Aanleiding MEMO Aan : Presidium Afdeling : Publiekszaken - KCC - communicatie Van : A. Jacobs, pbz-kcc-communicatie Datum : 08-12-2011 Onderwerp : Motie communicatie 1. Inleiding Voor de inwoners veranderen wereld

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND. Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend

BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND. Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend 1. VOORAF In deze notitie wordt de hoofdlijn van de besturingsfilosofie van het samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Imrat Verhoeven Uva/AISSR. Vormgeven aan overheidsparticipatie

Imrat Verhoeven Uva/AISSR. Vormgeven aan overheidsparticipatie Imrat Verhoeven Uva/AISSR Vormgeven aan overheidsparticipatie In een notendop Activerende verzorgingsstaat leidt tot meer nadruk verhoudingen burgers onderling Hoe democratisch zijn die verhoudingen eigenlijk?

Nadere informatie

Burgerparticipatie in Alkmaar. Gemeente Alkmaar

Burgerparticipatie in Alkmaar. Gemeente Alkmaar Burgerparticipatie in Alkmaar Gemeente Alkmaar 1 Burgerparticipatie in Alkmaar Aanleiding en ambitie In het kader van het programma Harmonisatie is ook het burgerparticipatiebeleid opnieuw bekeken. Voor

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

Nr. 2011-052 Houten, 27 september 2011

Nr. 2011-052 Houten, 27 september 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-052 Houten, 27 september 2011 Onderwerp: Bereikbaarheidsvisie Beslispunten: 1. De bereikbaarheidsvisie vast te stellen als ambitie en agenda voor de bereikbaarheid van Houten Samenvatting:

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ

REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ MET 4 BELANGRIJKE VRAGEN AAN U Gespreksnotitie bij REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ 2016-2019 VRGZ 2.0 - Integraal werken aan veiligheid in Gelderland-Zuid VEILIGHEID, DAAR ZIJN WE SÁMEN VERANTWOORDELIJK VOOR

Nadere informatie

Communicatieplan WMO. Communiceren over de WMO. doen we zo

Communicatieplan WMO. Communiceren over de WMO. doen we zo GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Communicatieplan WMO Communiceren over de WMO doen we zo Stiens, 20 december 2007 1. Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden.

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland

Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland Functieprofiel Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR Nederland GGD GHOR Nederland Manager Communicatie & Public Affairs GGD GHOR is de vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid in Nederland.

Nadere informatie

Actieplan. Samen Leven, Samen Doen. Pagina 1 van 9

Actieplan. Samen Leven, Samen Doen. Pagina 1 van 9 Actieplan 2014 2015 Samen Leven, Samen Doen Lelystad, 20 maart 2014 Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Overzicht acties 3 3. Besluitvorming 4 4. Financiën 4.1 Begroting 2014-2015 5 5. Uitwerking

Nadere informatie

Opstellen visie voor Marken

Opstellen visie voor Marken -Waarom? -Stappen tot nu toe -Definities -Plan van Aanpak -Planning 2014 Waarom? Leefbaarheidsplan Marken 2001 actualiseren? TROP gemeente Waterland 2001 actualiseren? Bestaande ontwikkelingen woningbouw

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek concept 26 mei 2015 1. Inleiding. Op initiatief van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders zijn op 3 maart en 25 maart

Nadere informatie

Protocol Interactieve Beleidsontwikkeling (IBO)

Protocol Interactieve Beleidsontwikkeling (IBO) Protocol Interactieve Beleidsontwikkeling (IBO) 1 Inleiding interactief werken Binnen de gemeente wordt reeds op vele terreinen op interactieve wijze het beleid ontwikkeld. Bijvoorbeeld het IVVP en de

Nadere informatie

15 december 2009 SBC/2009/ Bestuur, Participatie en Dienstverlening communicatie en voorlichting internationaal beleid

15 december 2009 SBC/2009/ Bestuur, Participatie en Dienstverlening communicatie en voorlichting internationaal beleid tp DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma en -thema Betreft 15 december 2009 SBC/2009/246437 Bestuur, Participatie en Dienstverlening

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

elimineer De Burger!

elimineer De Burger! elimineer De Burger! (tegenover de Tweede Kamer in Den Haag) When the winds of change are blowing some people are building shelters, while others are building windmills (Chinees gezegde) Compactere overheid,

Nadere informatie

Burgerparticipatie. 22 mei 2008

Burgerparticipatie. 22 mei 2008 Burgerparticipatie mei 008 Inleiding De gemeente Terneuzen laat meer en meer zien, dat de burger de belangrijkste 'klant' van de gemeente is. De overtuiging wint veld, dat samenwerking met en participatie

Nadere informatie

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol]

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] Inleiding De vragenboom is een hulpmiddel om weloverwogen te bepalen of en in welke vorm interactief wordt gewerkt. Bij het aanbieden van de ingevulde vragenboom

Nadere informatie

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 Conform: De Langedijker werkwijze, Notitie interactief werken gemeente Langedijk op basis

Nadere informatie

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Raadsmededeling Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Het college van burgemeester en wethouders De gemeenteraad 9 februari 2016 11598 Openbaar De heer

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksvoorstel Communicatiebeleid Rekenkamercommissie Midden-Delfland

Rekenkamercommissie. Onderzoeksvoorstel Communicatiebeleid Rekenkamercommissie Midden-Delfland Onderzoeksvoorstel Communicatiebeleid Rekenkamercommissie Midden-Delfland 2 september 2009 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en achtergronden onderzoeksvraag... 3 2. Centrale vraagstelling... 3 3. Omschrijving

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier De functie van kwartiermaker griffie/beoogd griffier van de raad van de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier kent twee opeenvolgende

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst

De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst Focus op strategie Sturen op verbinden Basis op orde De zorg voor het noodzakelijke Het speelveld voor de gemeente verandert. Meer taken, minder

Nadere informatie

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Hieronder een eerste en tweede reactie van de Rekenkamer. 1 Bijlage: Ambitiedocument Burgerparticipatie met bijbehorende Verordening te downloaden via deze link. Eerste

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Visie op griffie Venray 2017

Visie op griffie Venray 2017 Visie op griffie Venray 2017 Bij mijn vertrek als raadsgriffier van de gemeente Venray is mij gevraagd om een visie te geven op de toekomstige griffie. Een griffie die in staat is om in een snel veranderende

Nadere informatie

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen

Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Voor het Huis voor democratie en rechtsstaat wordt geëxperimenteerd met proeftuinen Het Huis voor democratie en rechtsstaat is een nog op te richten instelling. Het Huis wil kennis van burgers over onze

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Lokaal integraal gezondheidsbeleid: een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking

Lokaal integraal gezondheidsbeleid: een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking Lokaal integraal gezondheidsbeleid: een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking CIAO, 14 juni 2012 Drs. Mieke Steenbakkers Senior beleidsfunctionaris / promovenda

Nadere informatie

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Robert Wester Angela Liebregts Alexandra Schippers april 2015 1 Onderzoeksaanpak Dataverzameling en analyse Voor de deelnemers aan de benchmark

Nadere informatie

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Inleiding De burgervisitatiecommissie heeft haar bevindingen gedeeld over hoe wij onze visie over onze veranderende rol van de gemeente

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van sociale media bij lokale besturen.

Onderzoek naar het gebruik van sociale media bij lokale besturen. Onderzoek naar het gebruik van sociale media bij lokale besturen. De Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en socialemediaburo.be, deden in november 2015 een bevraging bij 739 lokale besturen

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025 Projectopdracht / Plan van Aanpak Afdeling Beleid, cluster Maatschappij januari 2013 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Resultaat... 3 Afbakening...

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen JAARVERSLAG 2014 Participeren is gewoon meedoen Duiven, maart 2015 VOORWOORD Grote veranderingen wierpen in 2014 hun schaduw vooruit. De kranten stonden er vol van; de grootste politiek-bestuurlijke verbouwing

Nadere informatie

ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie

ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie in de wijk 1 november 2013, Congres Eerste Lijn Ilse Storm (beleidsonderzoeker, AWPG, RIVM) Anke van Gestel (epidemioloog, AWPG,

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Profielschets Burgemeester. Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis.

Profielschets Burgemeester. Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Profielschets Burgemeester Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis. Dit is de gemeente Oirschot Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis.

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Profiel van een raadslid

Profiel van een raadslid Profiel van een raadslid Basisvereisten en drijfveren voor een raadslid Het raadslid is toegewijd en loyaal aan D66 en aan de gemeente waarin hij zijn functie als raadslid vervult en de lokale afdeling

Nadere informatie

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede (2013-2020): Sterke samenleving, kleine(re) overheid versie : 23 juli 2013 wijziging naar aanleiding van : vaststelling in DT (8 juli 2013) bespreking met wethouder

Nadere informatie

Samen vormgeven aan de toekomst

Samen vormgeven aan de toekomst Policy Design Studio Samen vormgeven aan de toekomst Sinds het voorjaar van 2015 brengen wij de Policy Design Studio in praktijk. Een kansgerichte manier om de toekomst tegemoet te treden. Wij raken steeds

Nadere informatie

Speech Josee Gehrke presentatie Rob-advies 15,9 uur, 21 april 2016. Dames en heren,

Speech Josee Gehrke presentatie Rob-advies 15,9 uur, 21 april 2016. Dames en heren, Speech Josee Gehrke presentatie Rob-advies 15,9 uur, 21 april 2016 Dames en heren, Allereerst hartelijk dank aan de Rob voor dit lezenswaardige rapport. Het doet me deugd dat de Rob zo veel punten heeft

Nadere informatie

BURGERPARTICIPATIE April 2013 (2 e versie)

BURGERPARTICIPATIE April 2013 (2 e versie) BURGERPARTICIPATIE April 2013 (2 e versie) Inleiding: De gemeente Zederik wil haar burgers betrekken bij het beleid met als motto: De burger centraal. Deze nota gaat over de rol van de gemeente in relatie

Nadere informatie

Communicatie en participatie

Communicatie en participatie Communicatie en participatie Beleid / project: Toekomstvisie Albrandswaard 2025 Documentversie: Versie D1, 12 november 2010 Vooraf: 1. In het projectplan Toekomstvisie Albrandswaard 2025 komen veel communicatieaspecten

Nadere informatie

De opgave. Drie gelijkwaardige gemeenten Sterke lokale identiteit Bestuur dicht bij bevolking Bestaande samenwerkingsvormen

De opgave. Drie gelijkwaardige gemeenten Sterke lokale identiteit Bestuur dicht bij bevolking Bestaande samenwerkingsvormen De opgave + Drie gelijkwaardige gemeenten Sterke lokale identiteit Bestuur dicht bij bevolking Bestaande samenwerkingsvormen - Kwetsbare eigen organisatie Beperkte investeringsbudgetten Onvoldoende slagkracht

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

elimineer De Burger! When the winds of change are blowing some people are building shelters, while others are building windmills

elimineer De Burger! When the winds of change are blowing some people are building shelters, while others are building windmills (tegenover de Tweede Kamer in Den Haag) elimineer De Burger! When the winds of change are blowing some people are building shelters, while others are building windmills Compactere overheid, sterkere inwoner

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Communicatieplan op weg naar Samenleving Voorop

Communicatieplan op weg naar Samenleving Voorop Communicatieplan op weg naar Samenleving Voorop Afdeling communicatie Juni 2012 Communicatieplan op weg naar Samenleving voorop De gemeente Leusden oriënteert zich op een andere rol in relatie tot de samenleving.

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke TUSSENSTAND PROJECT BESTUURLIJKE VERNIEUWING (juni 2007) In december 2006 is door de raad het actieplan Bestuurlijke Vernieuwing vastgesteld. Daarmee werd groen licht gegeven om met verschillende acties

Nadere informatie

Benchmark Burgerparticipatie

Benchmark Burgerparticipatie Benchmark Burgerparticipatie meten, vergelijken, leren en ontwikkelen Jaarbijeenkomst 18 juni 2012 13.00 tot 17.30 uur Stadhuis, gemeente Almere hein albeda Jaarrapport De 11 deelnemende gemeenten in beeld

Nadere informatie