JAARSTUKKEN 2011 April 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARSTUKKEN 2011 April 2012"

Transcriptie

1 JAARSTUKKEN 2011 April 2012

2

3 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n Samenstelling van het Bestuur 5 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Inleiding en samenvatting 1.1 Inleiding Samenvatting en conclusies op hoofdlijnen Stand van zaken Impuls Sociale Investeringen (ISI) Leeswijzer 20 Beleidsverantwoording 2.1 Programmaverantwoording Stadsvisie, stedenbeleid en samenwerking Meerjaren Investering Programma (MIP) Programma s 27 Leeswijzer voor de programma s 27 Programma Cultuur (1) 29 Programma Jeugd en onderwijs(2) 41 Programma Economie en toerisme (3) 49 Programma Sociaal maatschappelijke ontwikkeling (4) 57 Programma Werk en inkomen (5) 67 Programma Wonen (6) 83 Programma Infrastructuur/bereikbaarheid (7) 93 Programma Dienstverlening (8) 103 Programma Politiek bestuur (9) 111 Programma Veiligheid, openbare orde en handhaving (10) 119 Programma Sport (11) 131 Programma Ruimtelijke ordening (12) 139 Programma Milieu, energie, water (13) 145 Programma Woon- en leefomgeving (14) 157 Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (15) Paragrafen Lokale Heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden Partijen Grondbeleid Strategisch investeringsfonds (SIOF) 200 Financiële rekening en balans 3.1 Financieel resultaat Financieel resultaat 2011 op hoofdlijnen Toelichting op de voor- en nadelen/verschillen rekening en Turap Reserve budgetoverheveling Financiële overzichten Balans Balans Toelichting op de balans 225 Accountantsverklaring 247 Kerngegevens middelen 249 3

4 Inhoudsopgave Overzicht Bijlagen A Informatieraster 257 B Verbonden Partijen 299 C Verloop reserves en voorzieningen 331 D Overzicht van gewaarborgde geldleningen 339 E Overzicht van de personele sterkte, personeelslasten en inzet van 349 Personeel van derden F Stand van zaken bezuinigingen 359 G Samenvatting uitkomsten auditrapportages 371 H Aanwending onvoorzien 379 I Overzicht incidentele lasten en baten 381 J Monitors Inkomen en Werk & Participatie K Verantwoordingsinformatie Specifieke Uitkeringen (SISA)

5 Samenstelling van het bestuur Burgemeester dhr. drs. F.J.M. Crone Wethouder dhr. A. Ekhart Verantwoordelijk voor: veiligheid, openbare orde en handhaving grote stedenbeleid gemeentelijke herindeling Portefeuilles: zorg & opvang werk & inkomen financiën sport Wethouder dhr. H.S. Deinum Wethouder mw. I. Diks MA Portefeuilles: economische zaken en citymarketing ruimtelijke ordening Grond Portefeuilles: wonen cultuur recreatie en toerisme woon en leefomgeving duurzame ontwikkeling Wethouder mw. drs. T. Koster Gemeentesecretaris Tot 1 januari 2012 dhr. drs. C.H.J. Brugman Per 1 mei 2012 dhr. mr. drs. R. Hoek Verantwoordelijk voor: de gemeentelijke organisatie Portefeuilles: jeugd & onderwijs stedelijke vernieuwing bereikbaarheid publieke dienstverlening bedrijfsvoering 5

6 6

7 1 Inleiding en samenvatting 1.1 Inleiding 1. I n l e i d i n g e n s a m e n v a t t i n g 1.1 Inleiding In deze jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de programmabegroting Hoewel de vooruitzichten in het eerste kwartaal van 2011 nog positief waren, kwam de economische groei in 2011 tot stilstand. In Leeuwarden zijn de gevolgen merkbaar aan de verslechterde situatie op de arbeidsmarkt, de stagnerende woningmarkt, teruglopende investeringen en de achterblijvende uitgifte van bedrijfslocaties. Er wordt een groter beroep gedaan op de bijstand en het is moeilijker om mensen naar werk te begeleiden. De gemeente heeft oog voor de verslechterde situatie van toch al kwetsbare burgers en doet er alles aan om de mensen die het écht nodig hebben te ondersteunen. Ondanks de economische tegenwind wordt het Collegeprogramma geleidelijk aan tot uitvoering wordt gebracht. In 2011 zijn de eerste stappen gezet om de gevolgen van de grote decentralisaties en rijksbezuinigingen op te kunnen vangen. Er is een samenhangende aanpak in ontwikkeling van Welzijn nieuwe stijl, invoering Wet werken naar vermogen, overname AWBZ-begeleiding en zorg voor de jeugd. Ook is samen met de bewoners en andere betrokkenen geïnvesteerd in verbetering van de sociale en fysieke leefomgeving in die wijken waar veel problemen zich concentreren (de zes ISV-3 wijken en Heechterp/Schieringen, Vrijheidswijk, Mondriaanbuurt en Wielenpôlle). De gemeente kiest er daarnaast voor om juist in tijden van bezuinigingen op een verantwoorde manier te blijven investeren in economie en bereikbaarheid. De projecten in het kader van de samenwerkingsagenda met de provincie, projecten in het kader van gebiedsontwikkeling en de Binnenstad, liggen goed op koers. De focus op de beste binnenstad blijkt een goede drager voor het verkrijgen van middelen te zijn. De projecten Watercampus en Landbouwcampus uit de samenwerkingsagenda zijn in uitvoering en met het rijk wordt overlegd over cofinanciering. Ook de infrastructuurprojecten verlopen zonder veel vertragingen. Belangenbehartiging en lobby blijven voor Leeuwarden belangrijk, vaak samen met anderen en vooral gericht op speerpunten als energie en watertechnologie. Duurzaamheid is de groene draad door al het beleid. Het thema duurzaamheid leeft steeds meer onder de Leeuwarder bevolking, bij ondernemers en instanties. Alle genoemde ontwikkelingen hebben een forse impact op het financieel beleid en de gemeentelijke organisatie. Gelukkig, zo constateert ook de accountant, blijken zowel de gemeentefinanciën als de uitvoeringskracht van de organisatie op orde. Deze gemeente wil in een veranderende en financieel uitdagender wereld scherp op koers blijven. Daartoe zullen we nu en in de toekomst een beroep blijven doen op de kracht van mensen om samen op creatieve en innovatieve wijzen de kansen en uitdagingen voor onze stad aan te gaan. 7

8 1 Inleiding en samenvatting 1.2 Samenvatting en conclusies op hoofdlijnen 1.2 Samenvatting en conclusies op hoofdlijnen Programmaverantwoording algemeen De realisatie van de voorgenomen doelstellingen en ambities, zoals die in de begroting 2011 zijn opgenomen, is over het algemeen goed verlopen. Veel ging er goed, maar er zijn ook dingen die beter kunnen. Hieronder worden een aantal in het oog springende voorbeelden genoemd. Wat ging goed? 1. Mede dankzij de inzet van combinatiefunctionarissen en een mooi sportaanbod in de aandachtwijken zijn meer kinderen en jongeren gaan sporten en bewegen. 2. Met de start van drie sociale wijkteams met allround sociale werkers in acht aandachtwijken is een belangrijke basis gelegd voor een nieuwe sociale infrastructuur. 3. De hulpverlening aan mensen met schulden is effectiever geworden. 4. De brandveiligheid bij zorginstellingen en kinderdagverblijven in Leeuwarden is verbeterd. 5. De ingebruikname van ondergrondse afvalcontainers levert o.a. een schonere binnenstad en minder ergernis op. 6. Leeuwarden is in 2011 duurzamer geworden o.a. door plaatsing van veel nieuwe zonnepanelen. 7. Het programma Bereikbaarheid Leeuwarden (Vrij Baan) loopt in het algemeen volgens planning en in goede samenwerking met de provincie en Rijkswaterstaat. 8. De onderhoudsstaat van de openbare ruimte (o.a. in de binnenstad en parken) is verbeterd. 9. Mede dankzij de inzet van fancoaches, politie en de BVO Sc Cambuur is voetbalvandalisme uitgebleven. 10. Leeuwarden heeft als Kennisstad een belangrijke impuls gekregen door de komst van Nij Bosmazathe, de afronding van de Kenniscampus (nieuwbouw NHL) en de start van de University Campus Fryslân. Wat kan beter? 1. Minder mensen in de bijstand en meer mensen, waaronder jongeren, aan het werk. 2. Vermindering van de drugsoverlast in de binnenstad, vooral bij de Weaze. 3. De aanpak van jeugdoverlast van jongeren die op geen enkele manier willen meewerken. 4. Versnelling in de realisatie van prestatieafspraken met de woningcorporaties over o.a. studentenhuisvesting, ouderen & zorg en duurzaamheid. 5. Versnelling in de grootschalige aanpak van energiebesparing in bestaande woningen. 6. Vereenvoudiging van het proces van behandeling cultuursubsidieaanvragen. 7. Verbetering van de afhandeling van storingsmeldingen in de openbare verlichting. 8. Bij de voorbereiding van toekomstige infrastructuurprojecten (o.a. de aanleg van wegen en fietspaden) de belangen van betrokkenen nog beter meewegen. 9. nog beter inzetten om mensen te betrekken bij de gemeente. 10. Profilering als City of Watertechnology en centrumstad met kwaliteit en aantrekkingskracht. 8

9 1 Inleiding en samenvatting 1.2 Samenvatting en conclusies op hoofdlijnen Financieel resultaat 2011 samengevat Het rekening resultaat is voordelig. Bij de Tussenrapportage (Turap) werd nog rekening gehouden met een nadelig resultaat van Het verschil tussen rekening en Turap 2011 kan globaal worden verklaard door: - een groter voordeel op apparaatskosten (voordeel 1,8 mln); - een nadeel op de kapitaallasten (nadeel 1,9 mln); - een minder groot nadeel op inkomensvoorzieningen (wet BUIG) (voordeel 0,9 mln); - een hogere algemene uitkering uit gemeentefonds (voordeel 2,1 mln); - een nagekomen betaling PBE (voordeel 0,8 mln); - overige posten (voordeel 0,7 mln). Hieronder worden de belangrijkste mee- en tegenvallers per programma vermeld. x RESULTAAT OP HOOFDLIJNEN Rekening Turap Kapitaallasten N 294 V Apparaatskosten V 801 V Overige verschillen: Nr. Programma 1. Cultuur Theater en filmpodia 255 N 300 N 2. Jeugd en onderwijs Kinderopvang 110 V Exploitatie gymlokalen 192 N Centrum Jeugd en Gezin 139 V 3. Economie en toerisme Garantstellingen 263 N 4. Sociaal maatschappelijke ondersteuning Vluchtelingen 90 V 90 V Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 490 V 5. Werk en inkomen Sociale werkvoorziening N 850 N Wet BUIG 992 N N Overige regelingen BBZ 452 V 203 V Inkomensondersteuning minima 453 N 263 N 6. Wonen Omgevingsvergunning (WABO) 620 N 400 N 7. Infrastructuur/bereikbaarheid Verkeersregelinstallaties 105 V 10. Openbare Orde en Veiligheid Antillenflat 105 N 90 N 14. Woon- en leefomgeving Straatverlichting 141 V 15. Algemene dekkingsmiddelen Invordering openstaande belastingdebiteuren 83 V 75 V Nagekomen ontvangst PBE 784 V Stelpost taakmutaties c.a. 180 V Voorziening lopende procedures 387 N Algemene uitkering uit Gemeentefonds V Onvoorziene uitgaven 89 V Div. kleinere mee- en tegenvallers < V 55 V Totaal V N *) V = Voordeel / N= Nadeel 9

10 1 Inleiding en samenvatting 1.2 Samenvatting en conclusies op hoofdlijnen Programma s samengevat Programma Cultuur (1) In 2011 had Leeuwarden een goed gevulde activiteitenkalender. Met inzet van provinciaal geld konden meer spraakmakende cultuurproducties (podium en beeldend) worden gerealiseerd dan beoogd. Onder meer door betere profilering nam het aantal bezoekers aan de Oldehove, het HCL en het Pier Pandermuseum in 2011 toe. Leeuwarden scoort hoog als Erfgoedstad en eindigde op plaats vijf op de cultuurkaart van de Atlas voor gemeenten na de steden Amsterdam, Groningen, Utrecht en Leiden. De kwartiermaker die het proces van culturele omvorming trok, heeft in 2011 zijn werk afgerond. Kunst- en cultuureducatie wordt ondergebracht in de wijken via een te vormen netwerkorganisatie waarin alle culturele instellingen samenwerken. Vóór 1 juli 2012 is hiervoor een uitvoeringsprogramma gereed. De subsidie aan Parnas wordt met ingang van 2013 beëindigd. De omvorming noodzaakt tot herziening van het beleid uit de kadernota CultuurVuur. Door genomen maatregelen kon stadsschouwburg de Harmonie voor 2012 een sluitende begroting bij de gemeente indienen. In 2011 is er nog wel een tekort van Omdat dit statutair zo is vastgelegd, komt dit voor rekening van de gemeente. Programma Jeugd en onderwijs (2) Leeuwarden richt zijn welzijnsbeleid op de minder of niet zelfredzame burgers. De focus ligt daarbij op het vergroten van kansen voor kwetsbare kinderen en jongeren in tien aandachtwijken. Dankzij extra investeringen namen in 2011 meer kinderen met een achterstand deel aan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Deze kinderen hebben daardoor minder aanvangsproblemen in het basisonderwijs. Verder is er in 2011 volop ingezet op positieversterking van jongeren. De jeugdwerkloosheid is met alle middelen succesvol bestreden, bijvoorbeeld door extra te investeren in het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Leeuwarden wordt met ingang van 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdzorg die nu op het bordje van de provincie ligt. Met de voorbereiding van deze overgang is gestart. Naar verwachting gaat de ontwikkeling van Brede scholen en Centra voor Jeugd en gezin ouders, jongeren en kinderen op termijn veel ondersteuning bieden. Door een eenduidige aanpak voldoen alle voorzieningen voor kinderopvang en peuterspeelzalen in Leeuwarden inmiddels aan de wettelijk gestelde hogere kwaliteitseisen. De University Campus Fryslân (UCF) is in het najaar van 2011 gestart met de voorbereiding van een drietal masters op het gebied van watertechnologie, meertaligheid en environmental and energymanagement. Kennisstad Leeuwarden heeft daarnaast een belangrijke impuls gekregen door de komst van Nij Bosmazathe (experimenteert op het gebied van veehouderij, landbouw en energie) en de afronding van de Kenniscampus (nieuwbouw NHL). Programma Economie en toerisme (3) Leeuwarden wil een centrumstad met kwaliteit en aantrekkingskracht zijn en profileert zich als City of watertechnology. In 2011 is de acquisitie van watertechnologie uitbesteed aan de Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord Nederland (NOM). Met Wetsus, de Wateralliantie, Marketing Leeuwarden en het Ontwikkelbedrijf Leeuwarden is een marketingplan opgesteld voor watertechnologie en zijn activiteiten uitgevoerd. In het project Binnenstad Boppe is gewerkt aan het versterken van de aantrekkingskracht van de binnenstad voor ondernemers en investeerders. Met de provincie en met marktpartijen is op uiteenlopende onderwerpen goed samengewerkt (bijvoorbeeld Klimaattop). Door de economische crisis verloopt het ontwikkelen van strategisch aangekochte locaties helaas moeizaam. Dit vergt meer creativiteit en samenwerking met partijen dan voorheen. Ook de facilitering door de gemeente van de aanleg van een warmtenet voor distributie van groene warmte (restwarmte, warmte uit geothermie en warmte uit reststromen) verliep minder voorspoedig dan beoogd. Friesland Campina heeft in 2011 geen restwarmte geleverd aan Camminghaburen. De rol van de gemeente in dergelijke duurzaamheidsprojecten wordt in 2012 herzien. Uit onderzoek is gebleken dat het niet rendabel is om op korte termijn extra energiebesparende maatregelen uit te voeren bij cultureel vastgoed. 10

11 1 Inleiding en samenvatting 1.2 Samenvatting en conclusies op hoofdlijnen Programma Sociaal maatschappelijke ontwikkeling (4) Er is hard gewerkt aan een nieuwe structuur van maatschappelijke ondersteuning voor burgers die dat nodig hebben. Er zijn drie sociale wijkteams met allround sociale werkers actief geweest in de aandachtwijken. De teams werken vanuit wijkcentra waarin buurtservicepunten zijn ingericht voor informatie en advies. In 2011 is besloten dat er voor tijdelijke opvang van dak- en thuislozen een sociaal pension komt aan de Hoekstersingel. Over verbouwing van de Buitenschool voor huisvesting van het zorgpension wordt nog onderhandeld. Er wordt gestreefd naar vermindering van het aantal daklozen en doorstroming naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. De kosten voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bleven in 2011 dankzij genomen maatregelen binnen het beschikbare budget: onder andere door versterkte controle op persoonsgebonden budgetten en het hanteren van maximale normen voor de bijdrage aan huishoudelijke hulp. In 2011 zijn uitgangspunten geformuleerd en procesafspraken gemaakt over de nieuwe koers voor het maatschappelijk vastgoed (zoals buurt- en wijkaccommodaties, onderwijshuisvesting, woonservice zones, culturele instellingen en sportaccommodaties). In nauw overleg met de besturen van het buurt-, wijk- en dorpswerk zijn voorstellen gemaakt om per wijk invulling te geven aan de beoogde kostenbesparing van in totaal jaarlijks per Er is een nieuw multicultureel centrum De verbinding aan het Vliet geopend. Zowel het buurtservicepunt als het sociale wijkteam is hier al in ondergebracht. Verder is er een multidisciplinair centrum kindermishandeling in Leeuwarden geopend. Dit centrum kan de hulpverlening bij kindermishandeling versnellen. De subsidie voor het project digitale huiskamers is zoals aangekondigd beëindigd. Deze voorzieningen blijven wel gewoon bestaan in Bilgaard, Heechterp Schieringen, Achter de Hoven, Schepenbuurt, Wielenpôlle en Valerius. Werk en inkomen (5) Helaas is door de economische crisis in 2011 een groter beroep gedaan op de bijstand. Gebleken is dat de inspanningen om bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen meer kost en minder kans op succes biedt. Door de extra uitgaven op het i-deel is een tekort ontstaan. De aanpak van re-integratie en arbeidsparticipatie staat onder druk door gewijzigd rijksbeleid en rijksbezuinigingen. Om deze gevolgen op te vangen zijn aanpassingen binnen het gemeentelijk beleid doorgevoerd. De motivatie van mensen en hun afstand tot de arbeidsmarkt bepalen nu hoeveel ondersteuning het Werkplein mensen biedt. Overigens daalde de jeugdwerkeloosheid door een succesvolle aanpak. In deze tijden van crisis wil de gemeente burgers blijven stimuleren om deel te nemen aan de samenleving en een toekomstperspectief te vinden. In 2011 is bijvoorbeeld de hulpverlening aan mensen met schulden verbeterd. Gestart is met meer nadruk te leggen op preventie (voorkomen van schulden) en het anders inrichten van de nazorg. In 2011 is onderzoek gedaan naar de toekomst van de sociale werkvoorziening (SW). Het voorstel is om binnen de bestaande organisatiestructuur het uitvoeringsbedrijf Caparis NV met 2/3 te laten krimpen en te komen tot een SW-bedrijf voor beschut werken. De gemeente betaalt mee aan het dekken van het verlies dat Caparis over 2011 heeft geleden. Wonen (6) Leeuwarden wil een aantrekkelijke stad zijn om te wonen met een goed functionerende woningmarkt. Inmiddels is een belangrijk fundament gelegd onder een duurzame en sterke stad. De prestatieafspraken met de woningcorporaties (onder andere over duurzaamheid, studentenhuisvesting, ouderen & zorg) zijn in concept klaar. Samen met de wijkactieplannen vormen ze een goede leidraad voor verdere verhoging van de kwaliteit van wijken en woningen. Plaatsing van zonnepanelen en energetische verbeteringen aan woningen hebben in 2011 geleid tot meer energiebesparing in Heechterp. De gemeente streeft naar een nog hoger tempo waarin de wijkactieplannen uitgevoerd worden en de energiebesparing in bestaande woningen wordt aangepakt. Door de crisis stagneert de doorstroming op de woningmarkt (eigen woning eerst willen verkopen). De woningproductie blijft daardoor in het goedkope, maar vooral in het middensegment van de koopwoningen achter. Het woonbeleid is hierop in 2011 aangescherpt en bouwprognoses zijn bijgesteld. Er wordt bijvoorbeeld beter ingespeeld op de groei van eenpersoonshuishoudens. Met initiatieven als de Aebingaschool (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) en de prijsvraag Mooi Goedkoop Wonen is geprobeerd de woningmarkt op 11

12 1 Inleiding en samenvatting 1.2 Samenvatting en conclusies op hoofdlijnen positieve wijze te prikkelen. Door minder grote bouwprojecten waren de legesopbrengsten voor bouwvergunningen toch weer lager dan begroot. In 2011 is de brandveiligheid bij zorginstellingen en kinderdagverblijven in Leeuwarden verbeterd. Er zijn 279 monumentale panden voor bescherming op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Met de opening van een archeologisch steunpunt in het Historisch Centrum Leeuwarden is de informatievoorziening over cultureel erfgoed verbeterd. In 2011 is verder de restauratie van de stadsbegraafplaats aan de Spanjaardslaan en het historisch deel van het Provinsjehûs voltooid. Infrastructuur en bereikbaarheid (7) Leeuwarden streeft naar een goede doorstroming van het auto- en fietsverkeer in en rond de stad. De uitvoering van het programma Bereikbaarheid Leeuwarden (Vrij Baan) verliep in 2011 in het algemeen volgens planning en in goede samenwerking met de partners provincie en Rijkswaterstaat. De variantenkeuze voor het Europaplein is voorbereid. Er is gestart met de aanleg van vier fietstunnels bij het Drachtsterplein. Het ontwerp voor de Overijsselselaan is verder uitgewerkt. Er is een beperkt aantal vertragingen opgelopen in (deel-) projecten, waaronder uitstel van de bouw van de parkeergarage Reviusstraat. De aankoop van grond bleek meer tijd te kosten dan was voorzien. Desondanks is de tevredenheid van bewoners over de parkeermogelijkheden in de stad in 2011 sterk gestegen. Leeuwarden heeft in 2011 verschillende maatregelen genomen om, zoals afgesproken in een mobiliteitsconvenant, 5% minder autokilometers in de spits te realiseren: Transferium P+R Hemriksein is klaar, hiervandaan rijden verschillende pendelbussen; een Werk slim, reis slim -pas geeft bijvoorbeeld korting op de pendelbus of een e-bikearrangement. Verder zijn de maatregelen die de verkeersveiligheid in verkeersluwe gebieden bevorderen herzien en is het aantal verkeersslachtoffers in Leeuwarden gedaald. In 2012 wordt extra aandacht besteed aan verkeersveiligheid in woonbuurten en bij scholen. Dienstverlening (8) In het afgelopen jaar is de afhandeling van een groot aantal taken en producten overgeheveld naar het Klantcontactcentrum (KCC). Inmiddels wordt 80% van de klantvragen nu in het KCC afgehandeld. Voor de burger is het daardoor allemaal eenvoudiger geworden. Het maakt niet uit welk kanaal (telefoon, balie, internet of per post) men kiest: de vraag hoeft maar één keer gesteld te worden en het antwoord is juist en volledig, onafhankelijk van het gekozen kanaal. De klanttevredenheid over de telefonische- en baliedienstverlening is in 2011 gestegen. Over de dienstverlening via internet waren mensen minder tevreden. In de periode van onderzoek verkeerde de nieuwe website van Leeuwarden nog in de bouwfase. Veel informatie was nog niet op de juiste plaats of niet terug te vinden. Het aanbod van digitale producten is in 2011 verder uitgebreid: men kan nu bijvoorbeeld via een klacht indienen of een marktplaatsvergunning aanvragen. De afhandeling van vragen per post moet nog worden verbeterd. Om het stadskantoor toegankelijker te maken wordt de Stadshal in 2011 en 2012 aangepast. Eind 2011 verdubbelde in twee weken tijd de vraag naar Jeugdidentiteitskaarten plotseling. Oorzaak was de uitgebreide aandacht in de pers voor de tariefsverhoging van de jeugdidentiteitskaart per 2012 (door rijksregelgeving). Dit leverde de gemeente in 2011 een incidenteel voordeel op van Politiek bestuur (9) Voor Leeuwarden is de samenwerking met omliggende gemeenten, provincie, het Noorden en het rijk steeds belangrijker. Door gedeeld inzicht in de relatie tussen stad en omliggende gemeenten wordt steeds gerichter samengewerkt. In 2011 is ook het principebesluit genomen tot herindeling met een deel van Boarnsterhim per 1 januari De (voorbereiding van de) herindeling met een deel van Boarnsterhim heeft geleid tot verdere versterking van de positie van Leeuwarden. De gemeente legt op diverse manieren (politieke) verantwoording af aan het publiek over wat is beloofd en gedaan. In 2011 werden door bestuurders bijvoorbeeld diverse wijk- en dorpsbezoeken afgelegd en maandelijks waren er uitzendingen te volgen van het programma Raad deze maand en Dag-tv. In 2011 vonden meer inwoners de bestuurlijke informatie volledig, juist en duidelijk. Men vindt wel dat bestuurlijke informatie nog tijdiger verstrekt en beter toegangelijk moet worden. 12

13 1 Inleiding en samenvatting 1.2 Samenvatting en conclusies op hoofdlijnen Leeuwarden kent een goed georganiseerde participatiestructuur in het gebiedsgericht werken. Op diverse beleidsterreinen zijn in 2011 bewoners, ondernemers en instellingen betrokken bij het maken van beleid of de uitvoering daarvan. Verschillende duurzaamheidsprojecten en de wijkactieplanen zijn al genoemd. Die betrokkenheid heeft veelal geleid tot draagvlak of begrip voor gemaakte keuzes. In 2011 is onderzocht in hoeverre de doelstellingen van ons burgerparticipatiebeleid (beleidsnota Burgerparticipatie en raadscommunicatie, 2006) zijn behaald. Hierover wordt in 2012 besloten. Er gaat in ieder geval nog meer aandacht besteed worden aan het betrekken van mensen bij beleid en uitvoering en het bevorderen van burgerschap. Veiligheid, openbare orde en handhaving (10) De criminaliteit en overlast werd in 2011 redelijk succesvol aangepakt. In veel wijken nam het gevoel van veiligheid toe. De aanpak van jeugdoverlast was intensief maar had nog niet volledig het gewenste effect. Het aantal incidenten van jeugdoverlast nam toe. Inmiddels is met een hardere aanpak gestart en kunnen op persoonsniveau gebiedsverboden worden opgelegd. Mede dankzij de inzet van fancoaches, politie en de BVO Sc Cambuur bleef voetbalvandalisme in 2011 uit. Aan een oplossing voor de drugs(overlast)problematiek in de binnenstad van Leeuwarden, vooral de Weaze, wordt nog gewerkt. Eind 2011 is gestart met intensiever toezicht in de binnenstad door politie, stadstoezicht, buurtgastheren en straatcoaches en dat lijkt de overlast te beperken. Malafide vastgoed praktijken (woonoverlast bij kamerverhuur) en mensenhandel zijn volgens de afspraken aangepakt. Ook is de georganiseerde hennepteelt aangepakt en heeft de gemeente vastgoedeigenaren hierover aangeschreven. Bewoners van de Antillenflat in Leeuwarden ondervonden in 2011 nare overlast. Door roestvorming kwam op 23 mei een deel van de galerijen in de Antillenflat naar beneden. De flat moest daardoor onbewoonbaar verklaard worden. Het in goede banen leiden van de ontruiming, de zorg voor de bewoners en de afwikkeling heeft in gekost. De nieuwbouw van de brandweerkazerne verloopt tot nog toe volgens planning. Tijdens de bouw stond de zorg voor de continuïteit van de bedrijfsvoering voorop. In 2011 is besloten dat de brandweerkorpsen van Leeuwarden en Sneek in het kader van de waterongevallenbeheersing de duiktaken in Fryslân gaan uitvoeren. Sport (11) Het sportjaar is goed verlopen. De gemeente heeft net als voor cultuur ook voor sport meer verbinding gezocht met scholen en wijken. In de aandachtwijken zijn, mede dankzij de inzet van combinatiefunctionarissen en een mooi sportaanbod, meer kinderen en jongeren gaan sporten en bewegen. De gemeente heeft in (top)sportevenementen gesubsidieerd. Zoals het topsportevenement Armwrestling Tournament The Battle en de best bezochte marathon van Fryslân, Loop Leeuwarden. Deze evenementen hebben een positieve invloed op de levendigheid in de stad. In 2011 is bij zwembad De Blauwe Golf en dicht bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden sporthal Rengers geopend. De tarieven van de sportaccommodaties zijn per 2011 verhoogd. In 2012 wordt gestart met de herontwikkeling Kalverdijkje. Ruimtelijke ordening (12) In het gebied ten zuidwesten van de stad vinden diverse ontwikkelingen plaats, zoals de aanleg van de Westelijke invalsweg, bedrijfslocaties en realisering van de Dairy campus. Met de gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland worden deze ontwikkelingen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. De keten van duurzaamheid is het dragende concept. In 2011 is het samenwerkingsverband in werking getreden tussen de verschillende overheden en het waterschap. Voor het energiepark is een projectplan opgesteld. Gestart is met uitwerking van de plannen voor de Dairy campus en het daarbij behorende bestemmingsplan. In 2011 is structuurvisie Zuidlanden herzien en geactualiseerd. Er zijn stedenbouwkundige modellen voor het stationsgebied ontwikkeld. Deze worden ook betrokken bij de manifestatie die in 2011 startte: Kloppend hart, bouwen aan de binnenstad van Leeuwarden. Vanaf oktober 2011 was er iedere maand in de Blokhuispoort een druk bezocht café binnenstad waar marktpartijen werden gestimuleerd om nieuwe projecten te ontwikkelen die de ruimtelijke kwaliteit en aantrekkingskracht van de binnenstad vergroten. 13

14 1 Inleiding en samenvatting 1.2 Samenvatting en conclusies op hoofdlijnen Bestemmingsplannen die in 2011 zijn vastgesteld zijn: Vossepark, Vrijheidswijk, Wijtgaard, Camminghaburen, Goutum (waren al voor vaststelling gepland in 2010). Uitgewerkt, maar nog vast te stellen zijn: bestemmingsplannen Lekkum, Binnenstad, Achter de Hoven en 2x Stroomland. Milieu, energie en water (13) Op veel beleidsterreinen is bijgedragen aan het streven naar een duurzaam Leeuwarden. Plaatsing van zonnepanelen en energetische verbeteringen aan woningen zijn al genoemd. Daarnaast is bijvoorbeeld de natuurverwarmingsinstallatie Kalverdijkje in gebruik genomen en is bij de nieuwbouw van UPC een warmtekoude-opslag installatie aangelegd. Leeuwarden heeft ook het rijden op groen gas succesvol gestimuleerd. In 2011 zijn er 120 voertuigen bij gekomen die rijden op groen gas en Friesland heeft twee nieuwe verkooppunten van groen gas. Ondernemers kunnen aanspraak maken op een korting van 1000 bij aanschaf van een groengasauto of de ombouw naar een Groengastank. Het thema duurzaamheid leeft onder de Leeuwarder bevolking en bij ondernemers en instanties. De gemeente heeft zijn wettelijke verplichtingen (inzameling afval, riolering, bodem, geluid en lucht) adequaat en binnen de beschikbare middelen uitgevoerd. In 2011 zijn de laatste wijken van hondenpoepbakken voorzien. De ingebruikname van ongeveer 45 ondergrondse afvalcontainers levert een schonere binnenstad en minder ergernis op. De afvalscheiding (en daarmee het hergebruik) is verbeterd omdat mensen hun grof vuil minder illegaal dumpen en vaker bij de Milieustraat aanbieden. Bewoners zijn aangesproken op hun gedrag en voelen zich meer verantwoordelijk. De verbeterde afvalscheiding en het feit dat we met zijn allen minder afval produceren, heeft de gemeente aanzienlijk minder geld gekost. Woon- en leefomgeving (14) Leeuwarden streeft naar een schone, goed onderhouden en veilige leefomgeving. Door betere afstemming met betrokken partijen en een andere werkwijze van de buitendienst is de onderhoudsstaat van de openbare ruimte (onder andere in de binnenstad en parken) in 2011 verbeterd. Ook vrijwillige schoonmaakacties en campagnes tegen zwerfvuil droegen bij aan een schonere omgeving. Prettig resultaat is dan ook dat de ergernis van inwoners over zwerfvuil, te volle prullenbakken en onkruidgroei op stoepen en straten daalde. Door zorgvuldige afweging, politieke discussie en besluitvorming eind 2011 is gebruik gemaakt van een nieuwe methode van onkruidbestrijding ( heetwatermethode ) en de daarmee beoogde bezuiniging uitgesteld tot In 2011 zijn er diverse storingen aan de openbare verlichting geweest. De afhandeling van de storingsmeldingen door het bedrijf dat dit voor de gemeente doet, duurde veelal te lang. Dat moet in 2012 beter. Op basis van pilots met energiezuinige verlichting en samen met bewoners is nieuw openbaar verlichtingsbeleid tot stand gekomen. Met het openbaar verlichtingsbeleid, maar ook het reclamebeleid, ligplaatsenbeleid en dergelijke, is het beheer van de openbare ruimte ook beleidsmatig steeds beter op orde. In 2011 is het verbeterplan gebiedsgericht werken ( Doelen halen en successen vieren ) grotendeels afgerond. Met de beschikbaarheid van de wijkprogramma s via internet is de informatievoorziening naar de wijkbewoners verbeterd. Voor de uitvoering van de Dorpennota ( ) was in beschikbaar. In overleg met de verenigingen van dorpsbelang is de Dorpennota in 2011 geactualiseerd. Hierin staat hoe het budget over de dorpen is verdeeld en wat prioriteit heeft. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van fiets- en voetpaden (diverse dorpen) of een speeltoestel voor het speelterrein Emersonstrjitte (Wirdum en Swichem). In 2012 wordt meer aandacht besteed aan het betrekken van bewoners bij het schoon en veilig maken van de leefomgeving en de faciliterende rol die de gemeente daarin kiest Paragrafen samengevat Lokale heffingen (2.2.1) De gemeente streeft ernaar de heffingen zoveel mogelijk kostendekkend te laten zijn. De totale opbrengst aan belastingen en overige heffingen was in mln. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de belastingdruk voor particulieren en bedrijven in 2011 gelijk is gebleven. De gemeente heeft de mogelijkheid om belastingen kwijt te schelden. Burgers van wie bekend was bij de gemeente dat ze voor kwijtschelding in aanmerking kwamen, hebben automatisch kwijtschelding gekregen. Maar er is in minder kwijtgescholden dan begroot. Uit een toetsing door het landelijke 14

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

Begroting 2015 September 2014

Begroting 2015 September 2014 Begroting 2015 September 2014 INHOUDSOPGAVE BEGROTING Samenstelling bestuur 4 Leeswijzer 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 Hoofdstuk 2 Beleidsbegroting 9 2.1 Thema s 10 2.1.1 Culturele hoofdstad 10 2.1.2 Transformatie

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Themarekening 2014. 1 mei 2015

Themarekening 2014. 1 mei 2015 Themarekening 2014 1 mei 2015 Inhoudsopgave bladzijde 1.0. Inleiding 3 2.0. Jaarverslag 7 2.1. Themaverantwoording 01. Heerenveen bestuurt en organiseert 11 02. Heerenveen werkt 23 03. Heerenveen kiest

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening

Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening Zoetermeer, 24 april 2007 Concernverslag Jaarverslag Jaarrekening Feiten & cijfers over Zoetermeer Inwoners per 01-01-2007 per 01-01- Aantal inwoners 118.017 116.982 Aantal woningen 50.802 49.805 Gemiddeld

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Haarlem

Jaarverslag 2010 Haarlem Jaarverslag Haarlem 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord...5 Samenstelling bestuur...7 Kerngegevens...9 Deel 1 Algemeen...11 1.1 Inleiding en leeswijzer...13 1.2 Beleidsmatige resultaten...14 1.3 Uitkomst jaarrekening

Nadere informatie

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend Concept Programmarekening Gemeente Purmerend Concept Programmarekening 23032011def.doc 1 Concept Programmarekening 23032011def.doc 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Aanbiedingsbrief 9 1. Programma s 16 1. Publieksdiensten

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

1 Inleiding... 5. 2 Bestuurlijke structuur... 9

1 Inleiding... 5. 2 Bestuurlijke structuur... 9 Jaarstukken 2014 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Bestuurlijke structuur... 9 2.1 Samenstelling bestuur... 9 2.2 Portefeuilleverdeling college... 10 2.3 Organisatie structuur... 12 3 Kerngegevens... 13 3.1

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie