Datum: 17 oktober 2013 Verslag vastgesteld: 9 december Opening De voorzitter opent de vergadering om uur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 17 oktober 2013 Verslag vastgesteld: 9 december 2013. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur."

Transcriptie

1 Bijeenkomst: Overlegvergadering GMR Oudergeleding: Aanwezig: Christiaan Potjer, Benito Boer, Erdal Büke, Arne Hagenaars, Sabine Driessens, Eduard Mulder, Mireille van Asperen, Fonda Sahla (toehoorder) Afwezig: Personeelsgeleding: Aanwezig: Wouter Ruitenbeek, Jeanette Fiets, Vincent Heugen, Gijs-Jan Bornebroek, Annemieke Loos Afwezig: Dominique Tas, Wim van den Tol, Marjoleine Brink CvB: Wiely Hendricks, Jo Willenborg Notulen: Marianne Gommans Voorzitter: Benito Boer Datum: 17 oktober 2013 Verslag vastgesteld: 9 december Opening De voorzitter opent de vergadering om uur. 2. Mededelingen en rondvraag Leerlingaantallen: De voorzitter van het College van Bestuur, Wiely Hendricks, laat weten dat de gegevens voor de 1 oktober telling weliswaar nog niet definitief zijn, maar dat het er op lijkt dat het leerlingaantal ongeveer gelijk blijft aan dat van vorig jaar. De Haagse Scholen had verwacht dat er een kleine stijging zou optreden; een gelijkblijvend aantal past binnen de begrotings- en andere kaders. Bovenformatieven: In het driehoekoverleg heeft de voorzitter van de GMR aangegeven dat er binnen de GMR onduidelijkheid bestaat over de bovenformatieven en over het bedrag van 2,1 miljoen dat in de meerjarenbegroting genoemd wordt. Wiely Hendricks geeft aan dat DHS verwacht dat gedurende een beperkte periode van ongeveer twee jaar er bovenformatief personeel zal zijn, dat niet geheel uit de reguliere middelen betaald kan worden. Daarvoor worden de reserves aangesproken. Mocht deze periode langer duren, dan wordt dit moeilijk houdbaar en zullen er gedwongen ontslagen moeten volgen. Dat wil DHS niet en het College van Bestuur verwacht ook dat het niet nodig is, omdat er over een aantal jaren weer nieuwe medewerkers nodig zullen zijn om de (natuurlijke) uitstroom op te vangen. Voor deze bovenformatieven is geld gereserveerd. Praktisch betekent dit dat op de schoolbegroting zichtbaar wordt dat er minder middelen voor personeel beschikbaar zijn dan er personele verplichtingen zijn. De school merkt dan personeelsleden aan als bovenformatief. Deze worden op het bestuursbudget gezet. De 2,1 miljoen, vervolgt Hendricks, is daarmee geen exact bedrag. Een kleine overschrijding zou aangevuld kunnen worden. Dit schooljaar is het eerste jaar van uitvoering. Er wordt ingezet op het begeleiden van bovenformatieve medewerkers naar andere plekken in de organisatie. Dat blijkt niet haalbaar voor de functiecategorie van onderwijsassistenten, omdat er daarvoor te weinig vacatures beschikbaar zijn. Er is een extern bureau ingeschakeld voor de begeleiding van deze medewerkers naar een andere functie, waarbij een leertraject mogelijk is. Ondertussen blijven deze personeelsleden wel aan de school verbonden. Op een vraag van de GMR antwoordt Wiely Hendricks dat het gaat om herplaatsing op vrijwillige basis. Er is een Sociaal Statuut, maar daar zitten we niet in. Daarin zijn twee fases te onderscheiden, waarvan een vrijwillig (omscholing etc.) en als die niets oplevert volgt de tweede, gedwongen fase. Als alles gaat zoals gehoopt en verwacht, blijft het Sociaal Statuut niet actief. Bestuurformatieplan: Wiely Hendricks heeft met de bonden op hun verzoek afgesproken te starten met een schriftelijke ronde vragen en opmerkingen en dan daarna een afrondend overleg te houden. 1/6

2 Sociaal Emotioneel Domein: De bijeenkomst eerder dit jaar heeft een argumentenkaart opgeleverd, aldus Jo Willenborg. Deze is besproken met de betrokken adviesgroep directeuren. Er komen stellingen voor bespreking tijdens de managementochtend. Verder is besloten om voor het leerlingtevredenheidonderzoek te werken met Scholen voor Succes. Ook hierover was de adviesgroep directeuren positief. De bedoeling is om alle tevredenheidsonderzoeken eenmaal in de drie jaar af te nemen, in plaats van de gebruikelijke twee jaar. Dat is niet alleen financieel aantrekkelijker, maar geeft ook meer tijd voor de opvolging. De bedoeling is om het leerlingtevredenheidonderzoek in 2015 voor het eerst af te nemen (vraag GMR). De vragen kunnen deels aangepast worden aan de schoolsituatie en ook S(B)O-scholen doen mee (vraag GMR). Kinderen vanaf groep 5 kunnen meedoen. DHS bekijkt nog of er ook iets gedaan kan worden voor kinderen onder die leeftijd, maar dat is moeilijk. Werkgroep P-overleg: Het overleg is goed verlopen, meldt Jo Willenborg. De eerste keer waren de verwachtingen niet goed afgestemd en dat leidde tot onbegrip. Werkgroep Leerlingvervoer: Het lid van de GMR dat deelneemt aan de gemeentelijke werkgroep meldt dat er in november weer een bijeenkomst gepland staat. Lustrumbijeenkomst: Naar aanleiding van een vraag van een GMR-lid zegt Wiely Hendricks dat hij tevreden was over de lustrumbijeenkomst. Het is goed gelopen en was een hoogtepunt in de korte geschiedenis van DHS. De sfeer was goed en het werd duidelijk dat DHS een stuk verder is dan vijf jaar geleden. Dat DHS ook de beste leerkracht van Nederland in zijn gelederen heeft, is een mooie extra opsteker. 3. Verslag overlegvergadering d.d. 26 juni 2013 en actiepuntenlijst De notulen worden vastgesteld. De actiepunten besproken. Nevenstichting in het kader van IKC(Integraal Kind Centrum) - samenwerking: Wiely Hendricks merkt op dat er nog een risicopunt uitgezocht wordt. Vervolgens wordt het onderwerp besproken in de Raad van Toezicht van 7 november a.s. Daarna kan de GMR het voorstel tegemoet zien. 4. Ingekomen/uitgegane stukken De deelnemers aan de vergadering kunnen wanneer er vragen zijn over de stukken contact opnemen met de ambtelijk secretaris. 5. Herijken governance DHS De GMR heeft schriftelijk zijn zorgen en vragen bij het voorstel aan het College van Bestuur voorgelegd. Wiely Hendricks zegt dat ook het CvB zelf er wel mee geworsteld heeft. Hij zal puntsgewijs reageren en wijst er nadrukkelijk op dat er bij dit onderwerp niet altijd sprake kan zijn van sluitend bewijs, maar dat er ook gemotiveerde aannames zijn. 1. Functie lid CvB bij SPPOH (Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Haaglanden): Er is destijds, ook door DHS, voor gekozen om deze functie niet te bezoldigen. We willen dat de middelen zoveel mogelijk ten goede komen aan het Passend Onderwijs. 2. Extra financiële middelen beschikbaar voor uitbreiding taak bovenschools directeuren en ondersteuningsteams: Hiervan is geen sprake. Het betreft een herschikking binnen bestaande kaders. In deze tijd nemen de middelen van veel scholen af. Dan willen we per se niet de beschikbare middelen voor het bestuurskantoor uitbreiden. De visie is dat zoveel mogelijk middelen naar de scholen gaan. Een extra bovenschools directeur kost inclusief werkgeverslasten al gauw ,-- per jaar. 2/6

3 3. Taakbelasting bovenschools directeurschap: Het lid van het CvB is gemiddeld ongeveer twee dagen per week bezig met zijn taak als bovenschools directeur. De andere tijd besteedt hij aan bestuurlijk werk binnen en buiten DHS. Er is wel sprake van overlap. 4. Samenstelling ondersteuningsteams: De samenstelling is vast en wisselt niet per geval. 5. Span of control twee bovenschoolse directeuren en onderwijskwaliteit: Elke bovenschools directeur gaat van 20 naar 24 scholen. De bovenschoolse directeuren richten zich op coaching en begeleiding van de schooldirecteuren. 6. Samenhang S(B)O: Jo Willenborg blijft betrokken op bestuurlijk niveau bij het S(B)O en Passend Onderwijs. De expertise is niet weg. Het is echter duidelijk dat er minder aandacht per schooldirecteur gegeven kan worden. De vraag is of dat een probleem vormt, en dan met name voor de onderwijskwaliteit. 7. Financiële afweging <-> onderwijskwaliteit: Het CvB wijst erop dat er intussen ook andere manieren zijn waarop er gewerkt wordt aan professionalisering van de schoolleiders, zoals de Professionele Leergemeenschappen. Sterker nog het CvB heeft de ambitie uitgesproken om de stap te maken van goed onderwijs naar heel goed onderwijs. Wanneer het CvB het idee had dat deze herschikking ten koste zou gaan van de kwaliteit had hij dit niet voorgesteld. En mocht tegen de verwachting in blijken dat het niet werkt, dan zal het CvB bijsturen en rechtzetten. 8. Speciale expertise: Het CvB erkent het belang van de expertise, en waardeert het dat de GMR deze op prijs stelt. Jo Willenborg blijft in de organisatie. 9. Waarom op deze wijze: De RvT heeft erop aangedrongen dat er een duidelijke scheiding komt, ook vanuit de Code Goed Bestuur. Dat biedt niet veel ruimte, maar het CvB heeft daar ook niet echt naar gezocht. Op een vraag van de GMR geeft Wiely Hendricks aan dat er niet voor is gekozen om de S(B)O-scholen bij één bovenschools directeur neer te leggen. Er is al veel overleg tussen de directeuren S(B)O, dus de verbinding blijft bestaan. Bovendien zal met de invoering van Passend Onderwijs de samenwerking alleen maar toenemen. Ook met de basisscholen in de buurt moet er meer verbinding komen. De S(B)O-scholen afzonderen is daarbij niet logisch. Een functionaris aanstellen voor twee dagen (vraag GMR) is op het gewenste niveau geen reële optie. Op voorstel van de voorzitter besluit de GMR het voorstel de eerstvolgende interne vergadering het onderwerp opnieuw te agenderen. 6. Ondersteuning en toezicht bij DHS Al eerder is er met de GMR over dit onderwerp gesproken aan de hand van de notitie uit 2011, zegt Jo Willenborg. In de loop van de tijd zijn er aanpassingen geweest en die zijn verwerkt in dit nieuwe stuk, denk bijv. aan de tussenrapportages. Er is hierdoor een steeds evenwichtiger systeem ontstaan, dat voor het gesprek tussen de schooldirecteur en de bovenschools directeur van belang is. Naar aanleiding van een vraag van de GMR geeft Jo Willenborg aan dat de bovenschools directeur een belangrijke rol speelt bij een verbetertraject. Er zijn echter gelukkig steeds minder zwakke scholen. Nu zijn nog twee scholen zwak en dreigt die kwalificatie op een school. Er start maar een school met een verbetertraject. Bovendien heeft het werken met multidisciplinaire ondersteuningsteams als voordeel dat meteen de kennis uit verschillende hoeken om de tafel zit. Er is zo meer uitwisseling en afstemming tussen de verschillende disciplines in een verbetertraject. Wiely Hendricks vult aan dat de multidisciplinaire teams startklaar zijn, maar nog wachten op de besluitvorming in het governance -traject. 3/6

4 De GMR wijst erop dat ook op scholen niet altijd bekend is wie wat doet op het bestuurskantoor. Jo Willenborg denkt dat ook daarvoor het goed is dat er een koppeling met een vast ondersteuningsteam voor een groep scholen komt. Op verzoek van de GMR licht Jo Willenborg toe wat het dashboard onderwijsopbrengsten en risico s inhoudt. Het is een overzicht dat primair bedoeld is voor de beleidsmedewerkers en de bovenschools directeuren en kan gezien worden als een aanvulling op de ESIS-overzichten die nu ook al beschikbaar zijn voor de bovenschools directeuren. Ook over de tussentoetsen in ESIS en verwante onderwerpen stelt de GMR vragen. Jo Willenborg antwoordt dat hierin de onderwijsinspectie normen stelt. DHS heeft ook eigen criteria geformuleerd met de bedoeling om tijdig bij te kunnen sturen op scholen waar een risico dreigt te ontstaan. In dat kader is het ook belangrijk dat in groep 7 een entreetoets wordt afgenomen. Dat kan aanleiding zijn bij risicoscholen voor een extra programma in groep 8. Ook voor het gesprek met de Inspectie is dit belangrijke informatie. De risicodetectie wordt naar voren geschoven. De focus ligt niet langer op de eindtoets, maar op de tussenopbrengsten. Daarbij is zeker niet uitgesloten dat er op den duur ook naar de bovenkant gekeken wordt. Wanneer er A-scores verdwijnen, zegt dat ook iets over de onderwijskwaliteit, ook al blijft de school boven de Inspectienorm. Vooralsnog leunt het systeem op resultaten en nog niet op opbrengsten. Daarvoor is ook een beginniveau nodig. Dat zal overigens voor veel scholen met wisselende samenstellingen nog niet meevallen. Wiely Hendricks verwijst naar het DHS-lustrumcongres. Daar is de ambitie uitgesproken om van goed onderwijs naar zeer goed onderwijs te gaan. Daarbij gaat het erom de potentie die elk kind heeft eruit te halen. Dan gaat het om talentontwikkeling en dat is een andere benadering. Het is moeilijk om de aanleg van elk kind goed te ontdekken. Hij praat verder met hoogleraar Walma van der Molen om hierin een start te maken met een aantal scholen. Er zijn wel scholen die op dit terrein al het nodige doen, maar een fundamentele aanpak ontbreekt nog. Tenslotte staat Jo Willenborg op verzoek van de GMR stil bij het Speciaal Onderwijs. Daar wordt wel gewerkt met ontwikkelingsperspectief en uitstroomniveaus en leerroutes. Het belangrijkste blijft dat de school weet waarom een doel wel/niet gehaald wordt en hoe er verder gegaan wordt met de ontwikkeling van het kind. Ook bij het CITO is daarvoor aandacht. 7. Ziekteverzuim en ARBO-dienstverlening Na een korte toelichting door de voorzitter, gaat Wiely Hendricks in op het onderwerp. Hij start met de opmerking dat het ziekteverzuim in 2013 tot nu toe weer lager is dan in Vorig jaar is DHS eigenrisicodrager geworden voor het kortdurend verzuim; ook voor het langdurend verzuim is het uit financieel oogpunt aan te raden uit het Vervangingsfonds te stappen. Natuurlijk gaat het hierbij om een gemiddelde en zijn er altijd scholen voor wie het verzuim, en daarmee ook de kosten, groter zijn. Daarvoor is een intern DHS ziekteverzuim calamiteitenfonds opgericht. Binnen bepaalde voorwaarden kunnen scholen daarop een beroep doen. Vorig jaar waren een aantal scholen toch slecht voorbereid hierop, daarom wordt in de begrotingsgesprekken dit jaar hieraan extra aandacht besteed, om te voorkomen dat een school zich overvallen voelt. De school wordt erop gewezen dat deze een bedrag moet reserveren voor ziekteverzuim. Dat is maatadvies per school. De directeur overlegt hierover dan met de MR bij de bespreking van de begroting. Verder wijst Wiely Hendricks er in deze context op dat DHS ook bezig is met het inrichten van een centrale vervangingspool. Dat wordt een soort uitzendbureau dat enerzijds gebruik kan maken van de bovenformatieven en anderzijds het regelen van de vervanging 4/6

5 vergemakkelijkt. Er zijn wel bepaalde eisen aan verbonden. Er moeten natuurlijk goede vervangers in zitten en het beheer moet goed op orde zijn. Het is nodig hiervoor binnen het bestuurskantoor capaciteit vrij te maken. Ook in de verzuimaanpak is wat gewijzigd, vervolgt Wiely Hendricks. In plaats van één Sociaal Medisch Overleg met de Arbodienst zij er nu twee. In het ene wordt gesproken over de ziekteverzuimaanpak van DHS, in het andere wordt stilgestaan bij casemanagement op individueel niveau. Ook is er aangedrongen op een wisseling van de ARBO-artsen. DHS wilde een meer onderwijsgerichte aanpak. In december volgt een evaluatie. Intern in de organisatie is er aandacht geweest voor het voeren van ziekteverzuimgesprekken door directeuren. Het eigen risico zorgt voor meer bewustzijn op scholen. Dat alles bij elkaar lijkt gezien de dalende verzuimcijfers te werken. Ook regionaal gezien zijn de ziekteverzuimcijfers bij DHS gunstig. Wiely Hendricks zegt op een vraag van de GMR toe de evaluatie in januari aan de GMR te sturen. (Actie: WH) 8. Passend Onderwijs Jo Willenborg informeert de GMR over recente ontwikkelingen op verschillende niveaus: SPPOH (Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden) Het ondersteuningsplan is vrijgegeven; na bespreking in het bestuur op 6 november a.s. volgt verdere verspreiding naar de betrokken gemeentes (Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg). De GMR zal ter informatie een exemplaar ontvangen. (Actie: JW) Verder wordt van de scholen verwacht dat zij hun ondersteuningsprofiel afronden (met programma Q3). In januari moet dit gereed zijn. Naar aanleiding hiervan vraagt een lid van de GMR of het SBO moet vrezen voor een terugloop in leerlingaantallen. Jo Willenborg antwoordt dat er minimaal een SBO per stadsdeel blijft bestaan. Wanneer er bepaalde expertise niet voorhanden is, kan dat eventueel aangevuld worden, maar het is zeker niet de bedoeling en verwachting dat elke BO-school een eigen speciale klas gaat inrichten. Wanneer er een wezenlijk vraag bestaat, kan het overigens wel. Zo willen de scholen in de Schilderswijk zelf een ZMLK (zeer moeilijk lerende kinderen) -voorziening oprichten. Wiely Hendricks vult aan dat het verwijsniveau in Den Haag niet hoog is. Dus het aantal kinderen in het S(B)O vormt hier geen probleem in tegenstelling tot in sommige andere regio s waar veel meer kinderen naar het S(B)O verwezen worden. Er is een besluit genomen over de overgangsregeling rugzak. Er is niet gekozen voor opting out, maar de scholen SO ontvangen nog twee jaar bekostiging uit die middelen voor hun personeel. De ambulant begeleiders SBO kunnen solliciteren op adviseursfuncties in het samenwerkingsverband, maar nu al is duidelijk dat er onvoldoende plaatsen zullen zijn. Jo Willenborg gaat daarom in november een voorlichtingsbijeenkomst verzorgen voor deze ABers. Zij kunnen naar het samenwerkingsverband of misschien naar het SO. Kwantitatief is het voor de DHS-organisatie met 6,8 FTE te overzien. Een school gaat in plaats van een dagdeel een AB-er, twee uur een adviseur ontvangen. (vraag GMR). Daar staat tegenover dat het bedrag per basisschool hoger wordt, zodat de school zelf meer keuzevrijheid heeft. Regio De insteek van DHS is om in overleg met een ander bestuur de betrokkenheid bij de twee samenwerkingsverbanden Delft en Zoetermeer te spreiden. Omdat de uiterste inschrijfdatum 5/6

6 naderde is toch besloten ook aan te sluiten bij Zoetermeer (Delft al eerder), waar de Strandwacht Ambulante Begeleiding aanbiedt. De Strandwacht heeft een nevenvestiging in Naaldwijk geopend. REC2 Met het oog op de overgang naar een instelling blijft Jo Willenborg bovenschools directeur voor de Cor Emousschool. Er is een MR-bijeenkomst geweest en binnenkort worden ook de Raad van Toezicht en de gemeente geïnformeerd. De overdracht naar de instelling (nu nog in oprichting) volgt op 1 augustus DHS streeft naar een model waarbij DHS in het bestuur vertegenwoordigd blijft, naast een directeur voor de dagelijkse gang van zaken. 9. Sluiting De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om uur. 6/6

VERSLAG. 21 maart 2013, uur Vastgesteld: 14 mei Datum: 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur.

VERSLAG. 21 maart 2013, uur Vastgesteld: 14 mei Datum: 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om uur. VERSLAG Bijeenkomst: Oudergeleding: Overlegvergadering GMR Aanwezig: Menno de Groot, Guts Wissema, Benito Boer, Christiaan Potjer Afwezig: Erdal Büke, Jeanet Schurman, Arne Hagenaars Personeelsgeleding:

Nadere informatie

Datum: 12 juni 2013 Verslag vastgesteld: 3 oktober 2013. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur.

Datum: 12 juni 2013 Verslag vastgesteld: 3 oktober 2013. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur. Bijeenkomst: Interne vergadering GMR Oudergeleding: Aanwezig: Menno de Groot, Erdal Büke, Benito Boer, Guts Wissema, Sabine Driessens van Lingen, Eduard Mulder Afwezig: Jeanet Vredeveld, Christiaan Potjer,

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2013 Verslag vastgesteld: 17 oktober 2013. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19.40 uur.

Datum: 26 juni 2013 Verslag vastgesteld: 17 oktober 2013. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19.40 uur. Bijeenkomst: Overlegvergadering GMR 26-6-2013 Oudergeleding: Aanwezig: Menno de Groot, Jeanet Vredeveld, Guts Wissema, Erdal Büke, Sabine Driessens Afwezig: Arne Hagenaars, Christiaan Potjer, Eduard Mulder,

Nadere informatie

Datum: 8 december 2014 Verslag vastgesteld: 27 januari Opening De voorzitter opent de vergadering om uur.

Datum: 8 december 2014 Verslag vastgesteld: 27 januari Opening De voorzitter opent de vergadering om uur. Bijeenkomst: Overlegvergadering GMR Oudergeleding: Aanwezig: Christiaan Potjer, Benito Boer, Fonda Sahla, Erdal Büke, Widia Mahabier, Jur Kosterbok Afwezig: Mireille van Asperen, Eduard Mulder Personeelsgeleding:

Nadere informatie

Datum: 14 mei 2013 Verslag vastgesteld: 26 juni 2013

Datum: 14 mei 2013 Verslag vastgesteld: 26 juni 2013 Bijeenkomst: Overlegvergadering GMR Oudergeleding: Aanwezig: Menno de Groot, Christiaan Potjer, Benito Boer, Erdal Büke, Sabine Driessens van Lingen, Eduard Mulder Afwezig: Arne Hagenaars, Guts Wissema,

Nadere informatie

2. Verslag overlegvergadering d.d. 14 oktober 2015 De notulen worden vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt kort besproken.

2. Verslag overlegvergadering d.d. 14 oktober 2015 De notulen worden vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt kort besproken. Bijeenkomst: Overlegvergadering GMR Oudergeleding: Aanwezig: Fonda Sahla, Henk-Frits Verkerk, Christiaan Potjer, Eduard Mulder Afwezig: Benito Boer, Erdal Büke, Widia Mahabier, Jur Kosterbok Personeelsgeleding:

Nadere informatie

3. Verslag Interne Vergadering d.d. 12 maart 2015 en actiepuntenlijst Het verslag wordt vastgesteld, de actiepuntenlijst besproken.

3. Verslag Interne Vergadering d.d. 12 maart 2015 en actiepuntenlijst Het verslag wordt vastgesteld, de actiepuntenlijst besproken. Bijeenkomst: Interne vergadering GMR Oudergeleding: Aanwezig: Eduard Mulder, Christiaan Potjer, Fonda Sahla, Mireille van Asperen, Benito Boer, Jur Kosterbok, Erdal Büke Afwezig: Widia Mahabier Personeelsgeleding:

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen.

1. Opening en mededelingen. Verslag van de 2 e vergadering van de Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs, op 10 november 2011. Aanwezig zijn - van de Raad van toezicht: de dames

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Notulen Ondersteuningsplanraad 2 juni 2015

Notulen Ondersteuningsplanraad 2 juni 2015 Notulen Ondersteuningsplanraad 2 juni 2015 Aanwezig: Jarl Baas (Haarlem Schoten), Andrea Koopmans (De School), Rik Landkroon (Dunamare), Carola van der Schrier (Spaarnesant vz) en Leonie Stoel (Spaarnesant).

Nadere informatie

Notulen GMR 20 april 2015

Notulen GMR 20 april 2015 Voorzitter: Notulen: Aanwezig: Nico Martijn Dorina van den berg, Leon van der Veen, Rogier Muijs, Nico van der Hoek, Martijn van Iersel en namens de MR van De Windroos: Annabel Steltenpool, Petra Hazes

Nadere informatie

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk 1: En wat kunnen jullie betekenen voor hoogbegaafde kinderen. Het is aan de school om aanbod te hebben voor hoogbegaafde

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660

Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660 Het Kompas, Kofschipstraat 11, 1826 CG Alkmaar, 072-5614660 Notulen vergadering MR 9 september 2015 Aanwezig namens de ouders: Idema, Carola Nieborg ( voorzitter), Esther Oudes Aanwezig namens de leerkrachten:

Nadere informatie

Opening en mededelingen Verslag van 20 december 2012 + actielijst Actie Peter G., z.s.m. Actie Peter G., z.s.m. 3. Samentienplus

Opening en mededelingen Verslag van 20 december 2012 + actielijst Actie Peter G., z.s.m. Actie Peter G., z.s.m. 3. Samentienplus Verslag van de 10 e vergadering van de Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs, op 21 februari 2013 Aanwezig zijn: - van de Raad van toezicht: de

Nadere informatie

Datum: 26 oktober 2016 Verslag vastgesteld: 4 april Opening De voorzitter opent de vergadering om uur.

Datum: 26 oktober 2016 Verslag vastgesteld: 4 april Opening De voorzitter opent de vergadering om uur. Bijeenkomst: Overlegvergadering GMR Oudergeleding: Aanwezig: Fonda Sahla, Henk-Frits Verkerk, Benito Boer, Erdal Büke, Eduard Mulder, Jur Kosterbok Afwezig: Widia Mahabier Personeelsgeleding: Aanwezig:

Nadere informatie

1. / 2. Opening en kennismaking met nieuwe accountant Actie Wiely / Peter M., najaar Aangepaste meerjarenbegroting DHS

1. / 2. Opening en kennismaking met nieuwe accountant Actie Wiely / Peter M., najaar Aangepaste meerjarenbegroting DHS Verslag van de 22 e vergadering (jaarlijkse retraite) van de Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs, op 6 november 2014 Aanwezig zijn: - van de Raad

Nadere informatie

VERSLAG van de 150e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 150e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 150e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven Verslag OPR vergadering d.d. 28 maart 2017 19:30 uur. Locatie: Odysseuslaan 2 te Eindhoven Aanwezig: dhr. J. Raijmakers mevr. C. Rijnen dhr. R. van

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de 15 e vergadering van de Raad van toezicht (de jaarlijkse retraite) van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs, op 7 november 2013 Aanwezig zijn: - van de

Nadere informatie

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse VERSLAG van de op 8 december 2016 in Zoetermeer gehouden openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken Aanwezig de leden: de heer T.C. Kuiper,

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen Wiely sluit later aan in verband met de crematieplechtigheid van Henk Aerns.

1. Opening en mededelingen Wiely sluit later aan in verband met de crematieplechtigheid van Henk Aerns. Verslag van de 21 e vergadering van de Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs, op 17 september 2014 Aanwezig zijn: - van de Raad van toezicht: de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar R.K. Basisschool "De Kring" Koornlaan 2-4 1815 GE Alkmaar Tel.: 072-5117973 E-mail: de.kring@saks.nl http://www.kring-saks.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014-2015 Voorwoord In dit jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2013-2014

Jaarverslag MR 2013-2014 Jaarverslag MR 2013-2014 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2013-2014 van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool St. Antonius. In dit verslag legt de MR verantwoording af over de activiteiten

Nadere informatie

Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Nicky van den Heuvel.

Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Nicky van den Heuvel. Notulen van de GMR-vergadering van 15-12-2015 Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Nicky van den Heuvel. Afwezig: Hans van Geffen(voorzitter)

Nadere informatie

Besluit Regeling van de gevolgen. Samenvoeging Sterrenschool op één locatie

Besluit Regeling van de gevolgen. Samenvoeging Sterrenschool op één locatie Besluit Regeling van de gevolgen Samenvoeging Sterrenschool op één locatie Voorgenomen besluit 2 juni 2017 Instemming MR 2 juli 2017 Definitief besluit 2 juli 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regeling

Nadere informatie

Notulen GMR 17 november 2014

Notulen GMR 17 november 2014 Voorzitter: Jeroen Boxsem Notulen: Martijn van Iersel Aanwezig: Leon van der Veen, Nico van der Hoeven, Laurens van Tilburg, Dorina van den Berg, André van der Velden, Hans Teegelbeckers, Patrick Berends,

Nadere informatie

Gasten; Chris [ namens het bevoegd gezag ] Afwezig: Gerda, Natascha met kennisgeving, Jannie [ zie toelichting ]

Gasten; Chris [ namens het bevoegd gezag ] Afwezig: Gerda, Natascha met kennisgeving, Jannie [ zie toelichting ] MR Blinkertschool Soort vergadering MR. Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: 13-03-2014 Tijd: 19.30 21.30u Notulist: Anneke Aanwezig:, Lisanne, Anneke Meerkerkstraat 20 6843 MH Arnhem Telefoon 06-53957807

Nadere informatie

Notulen. Medezeggenschapsraad DEEL I. Marjolein Verstegen-Melssen Inge Bastiaanssen (voorzitter MR) 1. Welkom en opening

Notulen. Medezeggenschapsraad DEEL I. Marjolein Verstegen-Melssen Inge Bastiaanssen (voorzitter MR) 1. Welkom en opening Notulen Medezeggenschapsraad DEEL I Medezeggenschapsraad Overleg Medezeggenschapsraad Titus Brandsma Datum en tijd Donderdag 4 april 2013, Plaats Basisschool Titus Brandsma Deelnemers DEEL I: MR-leden

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

De voorzitter informeert de aanwezigen dat Marjan afwezig is tot en met de kerstvakantie. De secretaris en voorzitter verzorgen een bloemetje.

De voorzitter informeert de aanwezigen dat Marjan afwezig is tot en met de kerstvakantie. De secretaris en voorzitter verzorgen een bloemetje. VERGADERVERSLAG Betreft : Vergadering ondersteuningsplanraad Datum : Plaats : de Linie 7J, Capelle aan den IJssel Tijd : 19.30 21.30 uur Aanwezig : Ilse Dubbelaar, Daphne Konz, Miriam Lagerwaard, Karin

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

MR Basisschool Sint Antonius email: MR@antonius-alverna.nl. MR Jaarverslag schooljaar 2009-2010

MR Basisschool Sint Antonius email: MR@antonius-alverna.nl. MR Jaarverslag schooljaar 2009-2010 MR Basisschool Sint Antonius email: MR@antonius-alverna.nl MR Jaarverslag schooljaar 2009-2010 Inleiding Hierbij het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2009-2010. Wederom heeft dit verslag een sterk

Nadere informatie

Aanwezig: Mark Bernards, Trudy van den Elzen, Hans van Geffen(voorzitter), Ivo van der Laan, Hans van der Locht,

Aanwezig: Mark Bernards, Trudy van den Elzen, Hans van Geffen(voorzitter), Ivo van der Laan, Hans van der Locht, Notulen van de GMR-vergadering van 23-06-2016 Aanwezig: Mark Bernards, Trudy van den Elzen, Hans van Geffen(voorzitter), Ivo van der Laan, Hans van der Locht, Afwezig: Boeijen, Nicky van den Heuvel, Mariëtte

Nadere informatie

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven Verslag OPR vergadering d.d. 8 november 2016 19:30 uur. Locatie: Odysseuslaan 2, Eindhoven Aanwezig: dhr. J. Raijmakers dhr. R. van den Hove mevr.

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2013-2014 R.K. Basisschool "De Kring" Koornlaan 2-4 1815 GE Alkmaar Tel.: 072-5117973 E-mail: de.kring@saks.nl http://www.kring-saks.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2013-2014 Voorwoord In dit jaarverslag

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen actie Wiely, z.s.m.

1. Opening en mededelingen actie Wiely, z.s.m. Verslag van de 17 e vergadering van de Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs, op 13 februari 2014 Aanwezig zijn: - van de Raad van toezicht: de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de stichting CPOV e.o. Voorzitter: Erik van Zuidam Secretaris: Joke van Kolfschoten

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de stichting CPOV e.o. Voorzitter: Erik van Zuidam Secretaris: Joke van Kolfschoten Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de stichting CPOV e.o. Voorzitter: Erik van Zuidam Secretaris: Joke van Kolfschoten Notulen van de vergadering van maandag 30 november 2015 Plaats: Bestuursbureau,

Nadere informatie

Notitie instellen vervangingspool

Notitie instellen vervangingspool Werkveld Onderwerp Datum Steller Personele zaken Vervangingspool 24 januari 2012 J. Timmermans Notitie instellen vervangingspool Januari 2012 Notitie instellen vervangingspool Inhoudsopgave 1. Notitie

Nadere informatie

JAARVERSLAG OPR Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg

JAARVERSLAG OPR Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg JAARVERSLAG OPR 2014 Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Kindkracht Regio Voorne Putten Rozenburg Vastgesteld op 26-03-2015

Nadere informatie

Notulen MR vergadering

Notulen MR vergadering Notulen MR vergadering Vergaderdatum Verslag door 16 maart 2015 Elma Koenders Aanwezig Thea van der Berg (TvdB ), Manon van Dinther (MvD),Tessa van Doorn (TvD), Berry Franssen (BF), Mieke van Goor(MvG),

Nadere informatie

OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR

OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR 1 OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR NOTULEN Vastgesteld d.d. 25 juni 2014 Vergaderdatum 21 mei 2014 Vergaderplaats Service Center, Middelburg Aanwezig: dames Bakhuizen, Van den Dorpel, Van Haasteren,

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

Kaardebol scoort vergeleken met de andere vier scholen van OPO-R in Culemborg goed in het rapport van de inspectie.

Kaardebol scoort vergeleken met de andere vier scholen van OPO-R in Culemborg goed in het rapport van de inspectie. Notulen MR-vergadering maandag 20 april 2015 OBS De Kaardebol Aanwezig: Haiko, André, Anja, Corrie, Ilse en Janneke Afwezig: Tim, Yvonne Notulist: Janneke 1. Opening/ vaststellen agenda Haiko opent de

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 16 november 2011 Tijd: 20:00 22:00 uur Locatie: docentenkamer Aanwezig: Directie: Teamgeleding: Marije Wildschut Hans van Heusden, Evelien Jongeling,

Nadere informatie

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 08 JUNI 2017 Aanwezig: Afwezig: Marijke Janssen (Voorzitter), Marie-Thérèse Gillessen, Igor Martin, Hans Nuhn, Ester den Otter, Martin Romeijn, Hannie Roosen, Niek Verbeek

Nadere informatie

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise Zoals bekend heeft de minister van OCW grote bezuinigingen aangekondigd op passend onderwijs. CNV Onderwijs is en blijft het oneens met die bezuinigingen en

Nadere informatie

Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten.

Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten. Notulen van de GMR-vergadering van 24-03-2015 Aanwezig, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der Laan, Hans van

Nadere informatie

Agendapunt Omschrijving Actie Door: 1. Opening Vergadering opent om Notulen vorige Geen opmerkingen over de notulen.

Agendapunt Omschrijving Actie Door: 1. Opening Vergadering opent om Notulen vorige Geen opmerkingen over de notulen. MR VCT Notulen 11 oktober 2016 Overleg: Aanwezig: Afwezig mk Notulen MR Vergadering Annette Matthee (voorzitter), Paul v. Haaren (lid), Mattanja Zonnenberg (secretar Rob Spanjaart (lid, GMR lid en secretaris),

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

ADVIES. 1) Verzoekster is de moeder van L. L zit vanaf groep 1 op E (hierna: de school). Het schooljaar zit hij in groep 5.

ADVIES. 1) Verzoekster is de moeder van L. L zit vanaf groep 1 op E (hierna: de school). Het schooljaar zit hij in groep 5. 107219 - Verwijdering van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte kan pas als onderzoek is gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsmogelijkheden van de school. in

Nadere informatie

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014 Verslag OPR vergadering 7 juli Aanwezig: Arjan Breijer, Michelle in den Bosch, Christiaan Potjer, Gijs-Jan Bornebroek, Cathalyne Damen, Marieke Kruidhof, Dominik Westerman (voorzitter), Margreet Drijvers,

Nadere informatie

Jaarverslag MR, IKC De Piramide, schooljaar 14-15

Jaarverslag MR, IKC De Piramide, schooljaar 14-15 Jaarverslag MR, IKC De Piramide, schooljaar 14-15 Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van IKC De Piramide over het schooljaar 2014/2015. We geven in dit jaarverslag aan wie er

Nadere informatie

Concept-verslag ALV 16 januari 2014 SWV ZOUT

Concept-verslag ALV 16 januari 2014 SWV ZOUT Directeur: J. Hoogendoorn Telefoon: 06-43032083 Email: directeur3swv@gmail.com Post- en bezoekadres: Laan van Vollenhove 3043 3706 AL Zeist Concept-verslag ALV 16 januari 2014 SWV ZOUT 1. Opening door

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer)

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer) Ondersteuningsplan Regsam (VO Zoetermeer) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Jaarverslag 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Waai schooljaar 2014-2015 De MR Voorwoord Dit jaarverslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie onvrijwillige overplaatsing

Uitvoeringsnotitie onvrijwillige overplaatsing Uitvoeringsnotitie onvrijwillige Oktober 2016 Postbus 930 3800 AX Amersfoort Tel. 033-2570645 email: info@kpoa.nl 1 1. Inleiding Medewerkers van KPOA hebben een bestuursaanstelling, dit betekent dat van

Nadere informatie

Sjoerd, René, Richarda, Jolanda, Ilse, Marisca, Frank en Sylvia

Sjoerd, René, Richarda, Jolanda, Ilse, Marisca, Frank en Sylvia Notulen MR De Caegh 20 mei 2015 punt Aanwezig: Sjoerd, René, Richarda, Jolanda, Ilse, Marisca, Frank en Sylvia Afwezig: Rina 1 Opening en vaststelling van de agenda Sjoerd heet een ieder welkom. 2 Verslag

Nadere informatie

Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 3 april, aanvang uur in het bestuursgebouw van O2A5 in Arkel.

Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 3 april, aanvang uur in het bestuursgebouw van O2A5 in Arkel. GMR O2A5 Aan de leden van de GMR O2A5, Arkel, 21 maart 2013 Dames en heren, Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 3 april, aanvang 20.00 uur in het bestuursgebouw van

Nadere informatie

Overname De Pels door Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Overname De Pels door Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.009146 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 17 juli 2014 Jaargang en nummer 2014 59 Overname De Pels door Stichting openbaar

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 30 januari 2012 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Bert van Beek Janneke Hilbrands later Paul

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het Gemeenschappelijk Orgaan van de Stichting O2A5 (Openbaar Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden)

Verslag van de vergadering van het Gemeenschappelijk Orgaan van de Stichting O2A5 (Openbaar Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden) Verslag van de vergadering van het Gemeenschappelijk Orgaan van de Stichting O2A5 (Openbaar Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden) D.d. 23 november 2016 Leden: H. Akkerman, gemeente Giessenlanden,

Nadere informatie

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. katholieke basisschool. de Contrabas

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. katholieke basisschool. de Contrabas Jaarverslag Medezeggenschapsraad katholieke basisschool de Contrabas Schooljaar 2009 t/m juli 2010 Inhoud van dit jaarverslag In dit jaarverslag komt het volgende aan de orde: Wat is het doel van een MR-jaarverslag?...

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Notulen GMR-vergadering

Notulen GMR-vergadering Notulen GMR-vergadering. 06-10-2011 Plaats Het Klaverblad Maarssen Aanvang 19.30 uur. Notulen Reinier Meijer 1. Opening door de voorzitter Marc Perrier. 2. Vaststellen van de agenda. 3. Notulen GMR vergadering

Nadere informatie

2. Mededelingen Ingekomen post: InfoMR tijdschrift. Wanda wijst op een interessant artikel over taakbeleid.

2. Mededelingen Ingekomen post: InfoMR tijdschrift. Wanda wijst op een interessant artikel over taakbeleid. MR vergadering dinsdag 29 november 2016. Locatie: Miriam Notulen: Miriam Aanwezig: Margreet, Martijn, Sandra, Cindy, Wanda en Miriam. Jan is helaas afwezig door ziekte. Agenda: 1. Opening van de vergadering

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Notulen medezeggenschapsraad t Getij

Notulen medezeggenschapsraad t Getij Notulen medezeggenschapsraad t Getij Donderdag 4 februari 2016 Aanwezig : Konrad van de Velde, Mirjam Goense, Sandra Goossen, Bas Gijsel, Wendy van Waes, Joost van Wijk en Diana Bogaert Namens directie

Nadere informatie

I.v.m. de aanwezigheid van Martin van der Spek van KPMG wordt begonnen met agendapunt 4.

I.v.m. de aanwezigheid van Martin van der Spek van KPMG wordt begonnen met agendapunt 4. Verslag van de 24 e vergadering van de Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs, op 5 februari 2015 Aanwezig zijn: - van de Raad van toezicht: de dames

Nadere informatie

Afwezig m.k.: de heer M. Schoon

Afwezig m.k.: de heer M. Schoon Verslag van de 9 e vergadering van de Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs, op 20 december 2012 Aanwezig zijn: - van de Raad van toezicht: de dames

Nadere informatie

1. Opening en Mededelingen Actie Wiely / Peter G., juni Vaststelling verslag 30 maart, inclusief actielijst

1. Opening en Mededelingen Actie Wiely / Peter G., juni Vaststelling verslag 30 maart, inclusief actielijst Verslag van de 33 e vergadering van de Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs, op 26 april 2016 Aanwezig zijn: - van de Raad van toezicht: mw. C.

Nadere informatie

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure NOTULEN GMR Datum: donderdag 27 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur Locatie: It Haskerfjild in Joure Aanwezig: Corrie Cornelder Karien Dijk (voorzitter) Eddy Libbenga Minke Prinsen Aafje Terlaak Poot Elly Vegt

Nadere informatie

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven Aan de slag met het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven Het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven is een handvat om de dialoog te voeren over de ontwikkeling naar een lerende organisatie. Door hierover

Nadere informatie

Datum Nummer nr. 1

Datum Nummer nr. 1 MR de Burijn NOTULEN Datum 5-9-2016 Nummer 2016-2017 nr. 1 Aanwezig Michel Wittebrood Marijke Linde Margriet van Twisk Manon Horsthuis Plaats De Burijn Virginia Festner Mireille Lefebre (v.a. 20.00) Afwezig

Nadere informatie

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?!

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Kort verslag van een OC+-initiatief rond thuiszittende leerlingen uit het primair onderwijs in de regio Eindhoven November 2012 Een publicatie

Nadere informatie

Jacqueline opent haar eerste vergadering als voorzitter en heet iedereen welkom. Ook Karen start vandaag officieel in de raad!

Jacqueline opent haar eerste vergadering als voorzitter en heet iedereen welkom. Ook Karen start vandaag officieel in de raad! Notulen MR vergadering maandag 26-09-2016: 19.00 uur Aanwezig: Pascal Schuck, Maartje Holt, Karen de Jong, Tamara van den Breemen, Jacqueline Bavinck Aanwezig tot en met agendapunt 5: Anje Bechtel 1. Opening

Nadere informatie

VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR Datum: Maandag

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht

Inhoudsopgave. Wijzigingenoverzicht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Wijzigingenoverzicht... 1 Inleiding... 2 Basisondersteuning... 3 1 Handelingsrepertoire leerkracht... 3 2 Opschalen naar Ondersteuningsteam (OT)... 3 3 BAO arrangement...

Nadere informatie

Er is nog geen reactie op de vacature voor notulist GMR. Er wordt gekeken of er iemand extern ingehuurd kan worden.

Er is nog geen reactie op de vacature voor notulist GMR. Er wordt gekeken of er iemand extern ingehuurd kan worden. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Plateau Assen Notulen GMR Maandag 13 maart 201 Locatie: o.b.s. Het Sterrenschip Oudergeleding Personeelsgeleding Overig Nick Bruins X Carola Iterson X Paul Moltmaker

Nadere informatie

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Uw kind, is ons doel. Wat we ook doen, op welke laag van de organisatie dan ook. Het blijft gaan over uw kind! Doel van de bijeenkomst: Ik wil u uitleg geven over

Nadere informatie

Verslag OPR vergadering 12 februari 2014

Verslag OPR vergadering 12 februari 2014 Verslag OPR vergadering 12 februari 2014 Aanwezig: Arjan Breijer, Marieke Kruidhof, Dominik Westerman (tijdelijk voorzitter), Michelle in den Bosch, Cathalyne Damen,, Margreet Drijvers, Tessa Paulides,

Nadere informatie

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden)

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden) Ondersteuningsplan SPPOH (PO Haaglanden) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

Basisschool LeerRijk Notulen

Basisschool LeerRijk Notulen Basisschool LeerRijk Notulen 17.01.2017 MR Basisschool Leerrijk Ger Vranken Paula Verstappen Ans Schatorje Chantal Janssen Esther Smits Monique Debeij Anke Biesmans Oudergeleding - afwezig: ziek Oudergeleding

Nadere informatie

MR-agenda. Ad 1. Vaststellen agenda. Ad 2. Mededelingen. Onderwerp Notulen MR-vergadering Datum 17 juni 2011 Aanwezigen Herman Schiphauwer (HS),

MR-agenda. Ad 1. Vaststellen agenda. Ad 2. Mededelingen. Onderwerp Notulen MR-vergadering Datum 17 juni 2011 Aanwezigen Herman Schiphauwer (HS), Onderwerp Notulen MR-vergadering Datum 17 juni 2011 Aanwezigen Herman Schiphauwer (HS), Neil Turner (NT), Lora Zeyrek (LZ), Wanda Vester (WV), Ellen Lammertink (EL), Afwezig Notulist Cengiz Cilingir (CC),

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

GMR VELDVEST. Notulen:

GMR VELDVEST. Notulen: GMR VELDVEST Notulen Soort vergadering: GMR datum: 12-12-2013 tijd: 20.00 21.00 uur GMR Veldvest Pastoor Jansenplein 21, 5504 BS Veldhoven, @: gmr@veldvest.nl 1. 20.00 uur: Opening Notulen: Aanwezig: Freek

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Onderweg naar de Minister

Onderweg naar de Minister Nieuwsbrief 3 Februari 2015 Via deze nieuwsbrief informeren wij (de stuurgroep), u (alle medewerkers van de SKPON en van Stichting Lek en IJssel) over de ontwikkelingen die de voorgenomen fusie van onze

Nadere informatie

Verslag van de GMR van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (in aanwezigheid van bestuurder)

Verslag van de GMR van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (in aanwezigheid van bestuurder) Verslag van de GMR van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (in aanwezigheid van bestuurder) Datum overleg: 11 april 2016 20:30 21:30 uur Locatie: Bestuurskantoor Noordwijk Aanwezig:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 93 Primair Onderwijs Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. Punt GMR wordt in het eerste deel van de vergadering besproken.

2. Vaststelling agenda. Punt GMR wordt in het eerste deel van de vergadering besproken. Notulen MR-vergadering 8 december 2014. Aanwezig: ouders en leerkrachten van de MR Afwezig: 2 ouders en 1 leerkracht Deel 1: met directie 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen

Nadere informatie