Lijst Lammers. Aan de voorzitter van het College van B&W, van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt PB Papendrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst Lammers. Aan de voorzitter van het College van B&W, van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht"

Transcriptie

1 Lijst Lammers Aan de voorzitter van het College van B&W, van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt PB Papendrecht Papendrecht, 27 november 2012 Geachte heer De Bruin, Op vrijdag 16 november 2012 bracht ondergetekende met een veertigtal collega raadsleden uit de regio Drechtsteden een bezoek aan enkele Nederlandse vertegenwoordigingen en het Europees Parlement in Brussel. Doel van dit bezoek was om meer begrip te kweken voor wat Europa voor de regio Drechtsteden kan betekenen. Dit bezoek bouwde voort op een eerder bezoek van leden van de Raad van Dordrecht en lag in het verlengde van afspraken gemaakt tijdens de Dag van Europa; op die dag werd in het gemeentehuis van Dordrecht een avond gedebatteerd over de meerwaarde van Europa voor de regio en de kansen die Europa onze regio kan bieden. De afgelopen periode is een flink bedrag aan Europese subsidies naar onze regio gevloeid en de inzet is om daarmee door te gaan. Voor Papendrecht, het midden- en kleinbedrijf daarbij inbegrepen, liggen er kansen. Er zijn ook kansen binnen de traditionele sterke bedrijfstakken in onze regio, de zorg en bijvoorbeeld, zonder uitputtend te willen zijn, het onderwijs. Door substantiële bijdragen uit het ESF wordt doelstellingen ten bate van werkgelegenheidsbevordering ondersteund. Ook Papendrecht heeft van Europese gelden geprofiteerd. Het is natuurlijk wrang dat de Regering Rutte II zoveel op de Nederlandse afdracht aan Europa wil bezuinigen, maar onze Regering neemt daarin een minderheidspositie in. Europa heeft ons vrede gebracht en economische voorspoed bovendien. Het is op wereldschaal een economische reus van formaat. En wat de critici ook beweren, Europa staat er goed voor. In elk geval beter dan al die slechtweerverhalen ons willen doen geloven. Het is van belang dat wij als Papendrecht Europa blijven ondersteunen. Meer Europese samenwerking, in welk vorm deze dan ook zal plaatsvinden, betekent niet dat de identiteit van Papendrecht bedreigd wordt of dat onze gemeentegrenzen zouden gaan vervagen. Het gaat primair om samenwerking op inhoudelijke basis. Burgemeester Brok van Dordrecht probeerde het nog wel tijdens een vragenrondje tijdens de presentatie van de heer Mulder, lid van het Europarlement. Hij vroeg of in het Europarlement niet ook veelal langs de lijnen van de fracties uit de verschillende Eurolanden werd geopereerd. Iets soortgelijks was de heer Brok in de Drechtraad

2 namelijk ook opgevallen. Maar het was duidelijk dat er thans geen sprake is van een Drechtraad die fungeert als Drechtstedenparlement, dus ging de vergelijking eigenlijk een beetje mank. Het Europarlement wordt immers rechtstreeks gekozen; de Drechtraad niet. Het is duidelijk dat hier, gelet op onze Raadsbreed gedeelde visie op de intergemeentelijke samenwerking, een verschil van inzicht bestaat. In de meegestuurde bijdrage aan de commissie ABZ van maandag 26 november jl. staan enkele aanknopingspunten te lezen waar we als Papendrecht op zouden kunnen inhaken. En ook de informatie over het werkbezoek zelf bevat interessant materiaal. Het zou goed zijn, zo was de algemene conclusie, als er jaarlijks voor raadsleden een bezoek aan Brussel wordt georganiseerd. Gelet op het vele werk en de intensieve contacten ter plaatse kan niet van een spreekwoordelijk snoepreisje gesproken worden. Daarvoor zijn de inspanningen die het gewone raadslid zich moet getroosten (in de ochtend om 7 uur verzamelen, met de bus naar Brussel, intensief programma overdag, met de bus weer terug naar Dordrecht, s-avonds om 24 uur weer thuis) te groot. Wel is er tijdens het reisje gesnoept. Chocola e.d. Aan het college tenslotte wil mijn fractie de volgende punten van aandacht meegeven: 1. Neem Europa serieus en laat zien welk voordeel Papendrecht bij Europa heeft. Dat zorgt ervoor dat burgers zien dat Europa ook in Papendrecht investeert; 2. Maak het, als Europa meefinanciert, beter dan te doen gebruikelijk, aan iedereen duidelijk en gun in die gevallen ook de credit aan Europa; 3. Doe actief mee met de ideeën- en beleidsvorming die in regioverband wordt ondernomen om de regio Drechtsteden als geheel beter in Europa te positioneren; 4. Betrek de gemeenteraad daar beter bij en zorg ervoor dit de gemeenteraad dit soort van ontwikkelingen en processen mee kan maken; 5. Zorg er kortom voor dat de gemeenteraad is aangetakt ; 6. Draag uit dat een sterk Europa in het belang is van sterke Drechtsteden; 7. Maak inzichtelijk, leg uit en stimuleer betrokkenheid daar waar voor Papendrechtse burgers, instellingen en bedrijven kansen liggen; 8. Neem een actieve houding aan bij het op de kaart zetten van onze gemeente als het gaat om kansen die met name aan regio s in Europa geboden worden. Mijn fractie zou het op prijs stellen indien u periodiek, bijvoorbeeld tweemaal per jaar, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar, de Raad zou willen informeren ten aanzien van uw Europabeleid, de onderhanden dossiers en de kansen voor Papendrecht. Met vriendelijke groet, LIJST LAMMERS Ruud Lammers Bijlagen: - mijn bijdrage aan de commissie ABZ van 26 november informatie over het werkbezoek aan het Europees Parlement

3 Informatie Werkbezoek raadsleden uit de Drechtsteden aan Brussel 16 november 2012 Opmaakdatum: 7 november 2012 Door: Hans van Broekhoven en Emmaly Sibbes

4 Programma Ochtend Verzamelen op het parkeerterrein bij het Regiokantoor, Noordendijk 250, Dordrecht (parkeren is gratis, maar vergeet geen parkeerkaartje achter uw autoruit te leggen) Vertrek per bus vanaf Regiokantoor Inloop Huis Nederlandse Provincies, Trierstraat 59-61, Brussel Welkom door mw. Astrid Weij, coördinator Randstadvertegenwoordiging en dhr. Alexander van den Bosch, Vertegenwoordiger Provincie Zuid-Holland Inhoudelijke toelichting op de ruimtelijk economische strategie van de regio Drechtsteden door dhr. Gido ten Dolle, directeur gemeente Dordrecht Reistijd Middag Europees Parlement, Paul-Henri Spaakgebouw, Wiertzstraat 60, Brussel Welkom door dhr. Jan Mulder, Nederlandse Europarlementariër (Alliantie van Liberalen en Democraten) Lunch in het bezoekersrestaurant Bezoek aan het Parlamentarium, Wiertzstraat 60, Brussel (tegenover EP) Reistijd Strategic Board Zuidwest-Nederland, kantoor Neth-ER, Aarlenstraat 22, Brussel Presentatie en discussie over belangenbehartiging, netwerken en organisatie daaromheen door mw. Lia Voermans, manager van Strategic Board Zuidwest-Nederland Ruimte om op eigen gelegenheid Brussel te verkennen Avond Diner in restaurant Chez Vincent, Predikherenstraat 8-10, Brussel circa Vertrek per bus naar Dordrecht Terug in Dordrecht Diegenen die gedurende het weekend op eigen gelegenheid in Brussel willen blijven overnachten, kunnen uiteraard nog langer doortafelen. VERGEET NIET OM UW IDENTITEITSBEWIJS (GELDIGE IDENTITEITSKAART OF PASPOORT) MEE TE BRENGEN VOOR TOEGANG TOT DE EUROPESE INSTELLINGEN van 15

5 Bijlage 1 - Waar gaan we op bezoek? Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) Onze eerste stop is bij het HNP. Dit is de vertegenwoordiging van de twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) in Brussel. Zij streven naar synergie op de volgende terreinen: belangenbehartiging, signalering, informatie en advisering. De algemene doelstelling van samenwerking van Randstad in Brussel is het vergroten van de internationale concurrentiepositie en het verbeteren van de leefkwaliteit. Om deze missie te volbrengen richt de samenwerking zich op de volgende soorten van activiteiten: o Beïnvloeding van het Europees beleid en EU-regelgeving; o Het benutten van diverse bestaande Europese fondsen; o Het streven naar voldoende aandeel in de toekomstige Europese fondsen; o De externe profilering van de vier Randstadprovincies in Europa. De provincies hebben zich in het HNP georganiseerd in vier landsdelige bureaus (noord, oost, zuid, west). De vier Randstadprovincies (P4) werken samen in het behartigen van de belangen van de Randstad in Europa. Mw. Astrid Weij is de coördinator van de Randstadprovincies. De vertegenwoordiger van de Provincie Zuid-Holland is dhr. Alexander van den Bosch. Zij zullen samen uitleg geven over provinciale samenwerking op Europees niveau. Maar ook de samenwerking met andere netwerken, zoals die van de lokale overheden, bijvoorbeeld Eurocities en de vertegenwoordiging van de vier grootste steden van Nederland (G4), die ook in Brussel vertegenwoordigd zijn. In het HNP zal ook dhr. Gido ten Dolle, directeur gemeente Dordrecht, een toelichting geven op de ruimtelijk economische strategie van de Drechtsteden. Hierbij wordt een link gelegd tussen de inzet van de regio en de andere bestuurslagen. Maar ook worden stil gestaan bij de kansen van de nieuwe begrotingsperiode van de Europese Commissie ( ), met speciale aandacht voor mogelijkheden van regio's. Europees Parlement (EP) Na het HNP gaan we te voet naar het Europees Parlement (EP). Dit is de enige rechtstreeks gekozen instelling van de Europese Unie. Het EP telt in totaal 753 leden, waarvan 26 Nederlanders. Zij worden eens in de vijf jaar door stemgerechtigden in alle 27 lidstaten van de Europese Unie gekozen om haar 500 miljoen burgers te vertegenwoordigen. Iedere lidstaat heeft een vastgesteld aantal afgevaardigden. De parlementariërs vertegenwoordigen partijen, die op hun beurt samengebundeld zijn in fracties. Het Europees Parlement is medewetgever, het beschikt over begrotingsbevoegdheden en speelt een rol bij de democratische controle van alle Europese instanties. De huidige voorzitter van het Parlement is dhr. Martin Schulz. In het Europees Parlement krijgen we een toelichting van dhr. Jan Mulder, Europees Parlementslid namens de VVD, als onderdeel van de overkoepelende Europese Liberale en Democratische Partij (ALDE). In het EP houdt hij zicht bezig met de commissies Begroting, Begrotingscontrole alsmede Burgerlijke vrijheden. Hij zal ingaan op de rol van het Europees Parlement en de mogelijkheden voor de regio Drechtsteden. Parlamentarium Oorspronkelijk was het plan om de plenaire zaal van het Europees Parlement te bezichtigen, echter is deze vanwege bouwtechnische redenen niet beschikbaar. Daarom gaan we na de lunch langs bij het Parlamentarium. Dit is het nieuwe bezoekerscentrum van het EP. Bezoekers krijgen hier een dynamische, interactieve multimediarondleiding over de geschiedenis van de Europese integratie en de impact daarvan op ons dagelijks leven. Strategic Board Zuidwest-Nederland en Neth-ER Na het bezoek aan het Parlamentarium gaan we naar het kantoor van Neth-ER (Netherlands house for Education and Research). Dit is de vertegenwoordiging van het Nederlandse kennisveld in Brussel met als doel het beleidsvormingsproces in Europa door dit kennisveld op een adequate wijze te beïnvloeden en zo optimaal gebruik te kunnen maken van wat Europa aan Nederland te bieden heeft. 3 van 15

6 Mw. Lia Voermans vertelt ons in het kantoor van Neth-ER meer over de Strategic board Zuidwest-Nederland. Op basis van de visie in de Strategische Agenda West Brabant is gestart met deze Strategic Board. Doel is West Brabant als onderdeel van de Delta Regio (Vlaams Nederlandse Delta) internationaal te profileren als innovatie- en kennisregio, gericht op het versterken van de concurrentiekracht en (kennis) infrastructuur van West Brabant en daarmee ook de concurrentiekracht van de Delta Regio in totaliteit. De strategische agenda West Brabant richt zich op drie pijlers te weten; Economie, Ecologie en Leefbaarheid, waarbij gestreefd wordt naar een goede balans tussen de drie pijlers. In de (inter)nationale profilering wordt de focus gelegd op de economische pijler met als speerpunten Biobased Economy, Logistiek en Maintenance. Het governance model van de economische pijler baseert zich op de inrichting van een Triple Helix (samenwerking bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid) samengestelde Strategic Board. Mw. Lia Voermans gaat in op de rol van de Strategic Board en de relatie met de Europese netwerken en de Europese agenda. Bijlage 2 - Route A. HNP naar EP: 600 meter B. EP naar Parlamentarium: 100 meter C. Parlamentarium naar Neth-ER: 100 meter D. Neth-ER naar centrum: bus E. Vrije tijd naar Restaurant Chez Vincent, Predikherenstraat 8-10 (300 m vanaf Grote Markt): zelf te organiseren We zullen te voet gaan van het HNP naar het EP en van het EP naar Parlamentarium en Neth-ER, hoge hakken zijn daarom geen aanrader op de Brusselse kasseien. Een inklapbare paraplu daarentegen wel.

7 Bijlage 3 Achtergrondnotitie Agenda s verbinden, netwerken verknopen Achtergrondnotitie Agenda s verbinden, netwerken verknopen Europa Nationaal Randstad Zuid- Holland Zuidvleugel Drechtsteden Gemeente

8 1. Inleiding Op 18 november 2011 brachten raad en college van gemeente Dordrecht een werkbezoek aan Brussel. Op die dag is een bezoek gebracht aan de Randstad-vertegenwoordiging in het Huis der Nederlandse Provincies (HNP), het Europees Parlement, Brabantstad en is contact gelegd met VNO-NCW en de Permanente Vertegenwoordiging (PV) in Brussel. Op 4 april 2012 heeft Europarlementariër Peter van Dalen (CU) een inleiding gehouden op de Drechtstedendinsdag. Mede ter voorbereiding op het werkbezoek van de raadsleden uit de Drechtsteden aan Brussel op 16 november 2012 is tijdens de Dag van Europa op 9 mei jl. een themabijeenkomst georganiseerd voor leden van de Dordtse raad en de Drechtraad. Deze afzonderlijke elementen vormen een reeks van aandachtsmomenten voor Europa ter verkenning van de strategische positionering van Dordrecht en de Drechtsteden in het Europese krachtenveld. Verbinden en verknopen Bijgaand vindt u een korte achtergrondnotitie die ingaat op de beleidskaders op de verschillende schaalniveaus en het verbinden van agenda s, mensen en middelen rond gezamenlijke inhoud. Waar het om gaat is dat we onze eigen agenda scherp hebben en dat we vervolgens deze agenda uitventen op de verschillende schaalniveaus: Regionaal, Nationaal en Europees. Inhoud stuurt daarbij de beweging en het schaalniveau voor samenwerking. Eén van die sporen is samenwerking rond de Europese Structuurfondsen in aansluiting op de Europese agenda. Opgave daarbij is het realiseren van een goede samenwerking tussen enerzijds de overheidslagen, en anderzijds met maatschappelijke partners en bedrijfsleven. Daarbij hoort ook een optimale verknoping van beschikbare financieringstromen van EU, Rijk, provincies en gemeenten en overige partijen. 2. EU-agenda (huidige budgetperiode) De Europese Commissie zet in de huidige budgetperiode in op duurzame economische groei in lijn met de Lissabon-strategie (kenniseconomie) en de Göteborg-agenda (milieu en duurzaamheid). Zij zet hierbij in op de ontwikkeling van de Europese Unie tot meest concurrerende (kennis)economie van de wereld. Belangrijkste instrumenten zijn het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO (kenniseconomie), het Europees Sociaal Fonds ESF (arbeidsmarkttoeleiding) en INTERREG (samenwerking binnen EU). Waar het Europese structuurbeleid in de periode voornamelijk gericht was op het wegwerken van achterstanden, wordt in de budgetperiode ook ingezet op kansregio s in lijn met de Lissabon-strategie. Nationaal Strategisch Referentiekader Nederland krijgt in de periode ca 1,8 miljard EU-geld, waarvan ca 750 miljoen EFRO, 750 miljoen ESF en 300 miljoen INTERREG. Voor besteding van deze middelen heeft Nederland het zogeheten Nationaal Strategisch Referentiekader (NSR) opgesteld. Alhoewel het Europese middelen betreft vindt verdeling van de EU-structuurfondsen EFRO en ESF plaats via reguliere nationale kanalen. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wordt via het ministerie van EL&I regionaal ingezet, waarbij per landsdeel de prioriteiten voor besteding van het Europese structuurgeld zijn geformuleerd. Voor Dordrecht/Drechtsteden is landsdeel West/Zuidvleugel hierin relevant. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt nationaal ingezet via het ministerie van SZW. De middelen voor grensoverschrijdende en transnationale samenwerking binnen de EU (INTERREG) hebben wel een duidelijke Europese netwerkcomponent. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in Landsdeel West Ultimo 2006 stelden de Randstadprovincies (P4) en de Grote Steden (G4) het Operationeel Programma Kansen voor West vast voor verdeling van middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Randstad mag in de periode rekenen op ca 310 miljoen EFRO en 81,6 miljoen rijkscofinanciering voor economische structuurversterking, kennis en innovatie. Het Operationeel Programma West kent drie prioriteiten: 1. Innovatie, kennis, ondernemerschap; 2. Attractieve regio s; 3. Attractieve steden (In landsdeel West alleen de G4 en Almere, Lelystad en Amersfoort). 6 van 15

9 Gezamenlijke inhoud Wat ons inhoudelijk bindt in de huidige budgetperiode is de Zuidvleugel van de Randstad. In de structuurvisie Randstad 2040 uit 2008 schetste het rijk de voorwaarden voor een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de Randstad op langere termijn. Hier zit dus ook de programmatische samenhang voor de samenwerking. Kabinet Rutte I scherpte haar ruimtelijke investeringsstrategie aan in de structuurvisie Infrastructuur & Ruimte met prioritaire focus op Eindhoven en de Noord- en Zuidvleugel. In 2011 stelden de Zuidvleugelpartners een gezamenlijke economische agenda op voor de periode Voor de afzonderlijke partijen in de Randstad cq de Zuidvleugel is het dan de kunst om met de eigen agenda zoveel mogelijk aan te sluiten bij de agenda s op hogere schaalniveaus en na te denken over wat men te bieden heeft om die agenda s te versterken. Op regionaal niveau werkt Dordrecht en de Drechtsteden daarom hard aan het aanscherpen van haar strategische agenda. Belangrijke onderdelen daarin zijn het Maritieme cluster (handel, logistiek en transport) en kennisinfrastructuur rond Water- en Deltatechnologie. Hiermee wordt aangesloten op de strategische agenda op hogere schaalniveaus zoals Zuidvleugel en Randstad. Concrete projecten De afgelopen periode hebben we al een reeks projecten in Dordrecht en de Drechtsteden mee weten te financieren met EU-fondsen. Alleen door samen te werken hebben we deze bronnen weten aan te boren (zie bijlage voor projectoverzicht). Geld is echter altijd een middel en nooit een doel op zich. Daarbij komt nog dat de Europese financiering vaak max. 50% is, dus dat vraagt allereerst ook investeringsbereidheid van onszelf. In totaal is in de periode tot nu toe ca 16 miljoen aan EU-middelen (EFRO, ESF, INTERREG) gegenereerd in Dordrecht en de Drechtsteden. Dit geld is ondersteunend geweest bij de doelen die de Drechtsteden en Dordrecht hebben bepaald. Beleidsinhoudelijk zien we dat de participatie in EU-structuurfondsen tevens een impuls heeft gegeven voor innovatie en vernieuwing en ook een beleidsverschuiving heeft teweeggebracht; wij zijn als gemeenten veel meer met innovatie en kenniseconomie bezig dan voorheen. Daarnaast is het partnerschap met Provincie Zuid-Holland, andere overheden en het bedrijfsleven versterkt. Een overzicht van alle met EU-middelen gerealiseerde projecten in Nederland is te vinden op Overcommittering Het totale EFRO-budget voor provincie ZH is op dit moment belegd met projecten. Soms komt het echter voor dat projecten lagere realisatie en daaraan gekoppeld uitgavenpatroon laten zien dan oorspronkelijk gedacht. Om te voorkomen dat de beschikbare EFRO-budgetten aan het eind van de budgetperiode niet helemaal kunnen worden uitgegeven en het restant moet worden teruggestort naar Brussel hebben de provincies de mogelijkheid om zogeheten overcommittering toe te passen. Dit betekent dat er tijdelijk meer projecten worden goedgekeurd dan er budget is, om te verzekeren dat het gehele EFRO-budget aan het eind van de rit kan worden uitgegeven. De provincie staat dan garant voor de tijdelijke extra uitgaven. Medio 2012 heeft provincie ZH daarom besloten om een budget van 6 mln ter beschikking te stellen voor extra EFRO-uitgaven tbv 22 projecten uit de economische agenda Zuidvleugel. Drechtsteden hebben project Kennisvalorisatie Ecoshape (Water- en Deltatechnologie) ad 0,85 mln EFRO-bijdrage voorgesteld voor deze overcommitteringsronde. Eind 2012 vindt definitieve besluitvorming hierover plaats. 3. EU-agenda EU2020 Voor de periode tot 2020 heeft de Europese Commissie een vervolgstrategie ontworpen. De EU 2020-strategie is de langetermijnstrategie van de Europese Unie voor een sterke en duurzame economie met veel werkgelegenheid. Deze strategie, die voortbouwt op de Lissabonstrategie, moet ervoor zorgen dat de Europese economie zich ontwikkelt tot een zeer concurrerende, sociale en groene markteconomie. De EU 2020-strategie moet zowel een goede uitweg uit de crisis bieden als ambitieuze structurele hervormingen in gang zetten. Tijdens de 7 van 15

10 Europese Raad van 17 juni 2010 is de strategie vastgesteld door de regeringsleiders van de EUlanden. Kerndoelen van Europa 2020 zijn: 1. meer onderzoek en ontwikkeling, 2. meer werkgelegenheid. 3. groene economische groei, 4. bevorderen van sociale insluiting, 5. onderwijsniveau verhogen. Om de EU 2020-strategie concrete invulling te geven zijn er verschillende 'Flagship-thema s' (ook kerninitiatieven genoemd) vastgesteld. Via deze thema s moeten de kerndoelen behaald worden. Een belangrijke Flagship voor de Drechtsteden is de zogeheten Innovatie Unie. Smart Specialisation Strategy In het najaar van 2010 concludeerde de Europese Commissie (EC) dat Europa achterblijft bij landen als Japan en de VS op het gebied van innovatie. Redenen hiervoor zijn dat het wetenschappelijk onderzoek in de EU te versnipperd is, er te weinig in onderzoek en ontwikkeling geïnvesteerd wordt (Europa investeert gemiddeld 1,7 % van haar BNP, de VS ongeveer 3 %) en veel regio s kopiëren succesvolle concepten van andere regio s, zonder daarbij stil te staan bij de haalbaarheid van het concept in eigen regio. Tijd voor verandering, volgens de EC. Zij lanceerde daarom het concept van Smart Specialisation. Dit houdt in dat regio s vanuit hun eigen kracht inzetten op een beperkt aantal sectoren en hun keuzes proberen uit te bouwen tot de top van de EU of zelfs de wereld. Om de doelstelling van de Europa 2020-strategie op het gebied van slimme groei te bereiken, moet het volledige innovatiepotentieel van de EU-regio's worden benut. Innovatie is belangrijk voor alle regio's; voor meer ontwikkelde regio's om voorop te blijven en voor achterop hinkende regio's om hun achterstand in te halen. De regio's spelen een centrale rol aangezien zij de primaire institutionele partner zijn van de universiteiten, andere onderzoeks- en onderwijsinstellingen en het mkb, die een sleutelrol spelen in het innovatieproces en daardoor een onontbeerlijk deel van de Europa 2020-strategie vormen. Smart Specialisation Strategies (S3) of Slimme-specialisatiestrategieën stimuleren particuliere investeringen. De regio s worden gestimuleerd om de beschikbare middelen op enkele sleutelprioriteiten te concentreren in plaats van de investeringen te spreiden over verscheidene onderzoeksgebieden en bedrijfssectoren. Vertaald naar het toekomstige structuurbeleid gaat de Europese Commissie het hebben van een slimme specialisatiestrategie als randvoorwaarde stellen voor alle regio s in de EU die met EFRO-middelen willen investeren in innovatie. Bij de indiening van de nieuwe Operationele Programma s zullen zij een strategie voor moeten leggen, die is opgesteld in samenwerking met regionale partners als gemeenten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om cofinanciering te kunnen ontvangen. Prioriteiten Europese Commissie voor inzet structuurgeld De Europese Commissie heeft 11 prioriteiten voorgesteld voor de inzet van toekomstig structuurgeld, waarvan drie verplicht zijn voor Nederland. Nederland is verplicht minimaal 80% van het totale budget in te zetten op deze prioriteiten: 1. Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie; 2. Verbetering van het concurrentievermogen van het MKB; 3. Steun voor de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken (minimaal 20% van budget). Voorbereiding EFRO In landsdeel West bereiden de partners in overleg met het rijk op dit moment een nieuw Operationeel Programma voor de periode voor (Kansen voor West II). Dordrecht is ambtelijk goed aangetakt bij dit krachtenveld. Voorbereiding ESF De verwachting is dat ook in de volgende periode het Europees Sociaal Fonds nationaal zal worden ingezet via het ministerie van SZW. Via G32 (sociale pijler) en VNG (commissie Werk & Inkomen) wordt input gegeven voor het overleg met het rijk, waarbij vanuit de gemeenten sterk wordt ingezet op verruiming van de bestedingscriteria en beleidsruimte. Zo kan een optimale 8 van 15

11 match worden gemaakt tussen ESF en bestaande rijksmiddelen, gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt. Ook wordt gepleit voor reductie van de administratieve lastendruk rond ESF. Voorbereiding INTERREG De verwachting is dat in de periode het budget voor INTERREG (samenwerking binnen de EU), waarschijnlijk wordt verhoogd met ca 40% (relatief aandeel). Inzet van provincie Zuid-Holland is om de geografische focus van de huidige EURREGIO (grensoverschrijdende samenwerking Zuid Nederland-Vlaanderen) uit te breiden tot het gebied dat nu bestreken wordt door het INTERREG IVA twee zeeën programma (incl. Rotterdam, Delft, Drechtsteden). Dit zou eventueel kansen bieden voor de Drechtsteden om ook samenwerking in de Zuid-Westelijke Delta mee te financieren met EU-middelen. 4. Nationale agenda Ieder EU-land heeft zijn nationale doelstellingen bepaald ter ondersteuning van EU In Nederland is dit ondergebracht in het nationaal hervormingsprogramma, uitgewerkt in negen topsectoren. Topsectorenbeleid Ministerie EL&I Mede door onze ligging in Noordwest Europa heeft Nederland zijn eigen unieke internationaal onderscheidende sterktes. Om deze sterktes optimaal te benutten en uit te bouwen, is het van belang voor elke sector knelpunten en kansen te identificeren. Dit doet het kabinet samen met bedrijven en kennisinstellingen, omdat zij bij uitstek over de benodigde kennis beschikken. In het verleden hebben verschillende overheden vanuit hun eigen verantwoordelijkheid knelpunten aangepakt. Met de topsectorenaanpak zet het kabinet in op het verbeteren van de sectorale randvoorwaarden over de volle breedte van het overheidsbeleid. Het beleid gericht op topsectoren gaat daarmee over de grenzen van departementen en overheden heen. Veel topsectoren kennen een zekere geografische concentratie. Dit kan ook grensoverschrijdend zijn. Binnen regionale clusters worden netwerkvoordelen tussen bedrijven en kennisinstellingen optimaal benut. Denk aan de Greenports, waaronder Venlo, Westland en de Bollenstreek, Brainport Zuid-Oost Nederland, Food Valley in Wageningen, Maintenance Valley in Midden- en West Brabant, Energy Valley in Groningen, BioScience park in Leiden, Health Valley in Nijmegen, Biobased in Zuidwest Nederland, de nanotechnologie in Twente en Delft, de Zuidas in Amsterdam, Schiphol en de haven van Rotterdam. Deze clusters maken integraal onderdeel uit van de desbetreffende topsectoren. Dordrecht en de Drechtsteden nemen hierbij een sterke positie in, aangezien twee topsectoren van het Rijk (Water en Logistiek) aansluiten op de agenda van Dordrecht en de Drechtsteden. Topsector Water De topsector Water omvat de drie clusters: a. Watertechnologie (waterkwaliteit en zuivering en hergebruik van afvalwater), b. Deltatechnologie (klimaatadaptatie en hoogwaterbescherming) en c. Maritiem (haven, maritieme industrie, offshore). Nederlandse kennis en kunde op het gebied van deze drie clusters behoort tot de beste ter wereld. Kansen voor de Drechtsteden liggen voornamelijk in aansluiting op de thema s Deltatechnologie en Maritiem. Topsector Logistiek De focus bij deze topsector ligt op de internationale concurrentiepositie van Nederland en de bijdrage van logistiek daaraan. Daarmee ligt de focus vooral op internationale logistiek, supply chain regie en de bijdrage aan het vestigingsklimaat. Voor Drechtsteden is hierbij aansluiting bij de Mainport Rotterdam van belang. Innovatiecontracten per topsector Begin april 2012 zijn per topsector zogeheten innovatiecontracten ondertekend tussen rijk en actoren uit de betreffende sector. Voor Dordrecht/Drechtsteden zijn hierin o.a. relevant het innovatiecontract Deltatechnologie en het innovatiecontract Maritiem. 9 van 15

12 5. Zuidvleugel Randstad en Zuid-Westelijke Delta De Drechtsteden vormen als onderdeel van de Mainport Rotterdam een belangrijke schakel tussen het Randstedelijke netwerk richting het noorden en het Haven-industriële netwerk richting het zuiden. De opgave is de dynamiek van beide systemen te benutten ter versterking van de internationale concurrentiepositie van het gebied als geheel. Kort samengevat ontwikkelen zich twee samenhangende krachtenvelden: a. De dynamiek in de Zuidvleugel van de Randstad In de afgelopen periode is samen met de Zuidvleugelpartners gewerkt aan totstandkoming van een integrale gebiedsagenda Zuidvleugel Hierin zijn vijf ambities geformuleerd voor de ontwikkeling van het gebied: economie bevorderen, steden intensiveren, landschap dichter bij huis brengen, bereikbaarheid verbeteren en water- en energieopgaven aanpakken. Met de gezamenlijke uitwerking van de economische agenda Zuidvleugel zijn ook thema s als innovatie- en clusterbeleid in relatie tot arbeidsmarktvraagstukken toegevoegd aan de gezamenlijke agenda. Daarbij vormt versterking van het maritieme cluster in aansluiting op de Mainport Rotterdam een belangrijke focus voor de Drechtsteden. Deze gezamenlijke agenda s vormen de basis voor het overleg met het rijk in o.a. het bestaande BO-MIRT en een nieuw te starten overleg met het rijk rond de economische agenda en de Topsectoren, samen met o.a. de provincies Zuid-Holland, Brabant en Zeeland. Sinds april 2011 is op Zuidvleugelniveau gewerkt aan een concrete uitvoeringsagenda op economisch terrein, de economische agenda Zuidvleugel De Zuidvleugel is de kurk waar de nationale economie op drijft. De Zuidvleugel beschikt over een aantal zeer krachtige, internationaal concurrerende sectoren waarmee de regio een belangrijke bijdrage levert aan de economie van Nederland. Bovendien hebben de meeste van de door de Rijksoverheid geïdentificeerde topgebieden hun kern in de Zuidvleugel. Het Haven Industrieel Complex in Rijnmond en Drechtsteden, de Greenports, het Haagse cluster van vrede, recht en veiligheid, de Life Sciences & Health en het water- en deltatechnologische cluster in Delft, Rotterdam en de Drechtsteden. Het zijn allemaal beeldbepalende sectoren, die leidende posities innemen in internationale groeimarkten. Daarnaast beschikt de Zuidvleugel met de stedelijke agglomeraties van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag over krachtige stedelijke centra waar zich grote concentraties van zakelijke dienstverlening bevinden, onder andere op het gebied van ICT en telecom, pensioenen en verzekeringen en havengerelateerde zakelijke diensten. Groei is alleen mogelijk als ondernemers en kennisinstellingen samenwerken en de overheid op de juiste wijze faciliteert. Daartoe is gewerkt aan een aantal zogeheten schaalsprong-programma s. De Drechtsteden trekken het schaalsprong-programma Maritiem/Delta. Rotterdam trekt het schaalsprong-programma Logistiek & Transport. b. De dynamiek van het Haven Industrieel Complex (HIC) Rotterdam-Drechtsteden-West- Brabant en het havennetwerk Rotterdam-Antwerpen; In Deltri-verband werken Rotterdam, Stadsregio Rotterdam, Drechtsteden en West-Brabant samen rond vorming van een Maritieme en Logistieke Topregio. Op de agenda staan drie hoofdthema s: 1. Versterking economisch cluster met name rond Haven Industrieel Complex (HIC), 2. Toekomstbestendige bereikbaarheid en achterlandverbindingen, 3. Versterking kwaliteit leefomgeving (als randvoorwaarde). Vanuit het Deltri-overleg wordt input gegeven aan het Rijn-Schelde Delta overleg, dat vanaf 1 januari 2012 Vlaams-Nederlandse Delta heet en het Zeehavenoverleg. Daarnaast is er de gebiedsontwikkeling in de Deltapoort tussen Rotterdam en Drechtsteden, waar zowel de kwaliteit van het landschap als de economische functies in samenhang moeten worden versterkt. Binnen Nederland vervlechten de economische clusters van de Zuidvleugel, West-Brabant en Zeeland zich steeds meer. Voor de economische agenda acht het kabinet het daarom van belang 10 van 15

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Januari 2014 Versie voor SFC Versie sfc 1 1. Bijdrage Operationeel Programma aan Europe2020 1.1 Strategie van het OP om bij te dragen aan het realiseren

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Naar een nieuw Operationeel Programma 2014 2020 Investeren en verbinden in Zuid Nederland

Naar een nieuw Operationeel Programma 2014 2020 Investeren en verbinden in Zuid Nederland Naar een nieuw Operationeel Programma 2014 2020 Investeren en verbinden in Zuid Nederland Het Europees regionaal beleid is geen vorm van liefdadigheid, maar een investeringsbeleid. Woorden van Johannes

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Wie neemt het op voor de stedelijke economie?

Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Wie neemt het op voor de stedelijke economie? Essay opgesteld in opdracht van Ministerie van VROM/WWI Kees Stob Wieger Zwikstra Lauri de Boer (LPBL) Public Result B.V. Postbus 11649 2502 AP Den Haag Tel:

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 21 mei 2012 2 Jaarstukken 2011 GR Drechtsteden Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Programma s...8 2.1 Bureau Drechtsteden... 8 2.2

Nadere informatie

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley Economische visie Hilversum 2007-2020 Hilversum met beide benen in de Media Valley Inhoudsopgave 1. Ambities voor de creatieve sector 2. Structuur van en dynamiek in de creatieve sector 3. Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Status: algemeen bestuur

Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018. Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Status: algemeen bestuur Conceptbegroting 2015 en Meerjarenbeeld 2016 2018 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Status: algemeen bestuur 19 december 2014 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 1 Samenhang en opbouw begroting

Nadere informatie

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01 Uitgave Secretariaat VZHG Postbus 45 2800 AA Gouda Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (0182) 545 513 (0182) 545 510 Email: vzhg@ismh.nl JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN Jaargang 2012 nummer 01 Januari 2012

Nadere informatie

DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND. De opgaven op mesoniveau

DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND. De opgaven op mesoniveau DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND De opgaven op mesoniveau DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND De opgaven op mesoniveau - eindrapport - Auteurs Prof. dr. P. Tordoir Drs. A. Poorthuis Dr. P.

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Colofon/ Identificatie. Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013. Jaarlijks verslag over de uitvoering

Colofon/ Identificatie. Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013. Jaarlijks verslag over de uitvoering Jaarverslag 2014 Colofon/ Identificatie Dit is een uitgave van Stimulus Programmamanagement namens de Beheersautoriteit provincie Noord-Brabant. Copyright 2015 Mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds

Nadere informatie

Het innovatiepotentieel ontsluiten

Het innovatiepotentieel ontsluiten jaarplan 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Eén jaar InnovationQuarter 1.1 Waarom ook alweer: legitimatie 1.2 Waar staan we: terugblik startjaar 1.2.1 Opbouw en ontwikkeling organisatie 1.2.2 Positionering

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Van kennis naar kunde naar kassa

Van kennis naar kunde naar kassa Van kennis naar kunde naar kassa INNOVATIEAGENDA 2010 voor de regio Zuidoost-Nederland TTR-ZON Innovatieagenda 07-07-05 1/23 SAMENVATTING Binnen de Europese Unie neemt de regio Zuidoost-Nederland 1 een

Nadere informatie

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 april 2011 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Brainport Development NV Emmasingel 11 Postbus 2181 5600 CD Eindhoven

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

Regionale hotspots. Broedplaatsen voor innovatie

Regionale hotspots. Broedplaatsen voor innovatie Regionale hotspots Broedplaatsen voor innovatie oktober 2014 Colofon Fotografie John Lund/Getty Images Ontwerp 2D3D Design, Den Haag Druk Quantes, Den Haag Oktober 2014 ISBN 9789077005705 Verkoopprijs

Nadere informatie

citymarketing Terneuzen mei 2014

citymarketing Terneuzen mei 2014 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

Gezamenlijke Visie Internationaal

Gezamenlijke Visie Internationaal Gezamenlijke Visie Internationaal Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Inleiding... 4 II. Ontwikkelingen... 6 III. Branding van het Nederlands systeem voor hoger onderwijs en onderzoek... 11 IV. Versterking

Nadere informatie