Social Return On Investment Hulp bij het Huishouden en Begeleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Social Return On Investment Hulp bij het Huishouden en Begeleiding"

Transcriptie

1 Conceptrapport Social Return On Investment Hulp bij het Huishouden en Begeleiding In de gemeenten Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven, Helmond, Sluis, Tilburg en bij de Eigen Kracht Centrale

2 Conceptrapport Social Return On Investment Hulp bij het Huishouden en Begeleiding In de gemeenten Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven, Helmond, Sluis, Tilburg en bij de Eigen Kracht Centrale Mei 2010 Marjon Breed, Manou van Eerten, Ferdinand Oort en Rogier den Uyl

3 Inhoudsopgave 1 Social Return On Investment Methodiek Doel Onderzoeksaanpak Stappen binnen een SROI Onderzoekspopulatie 6 2 De SROI-metingen Amsterdam Noord, voorkomen sociaal isolement Apeldoorn, vrijwilligersloket Het Schakelpunt De Eigen Kracht Centrale, Eigen Kracht conferenties Eindhoven, zelfindicatie 75+ Hulp bij het Huishouden Helmond, pilot Persoonlijke Ondersteuning Sluis, integrale indicatiestelling Hulp bij het Huishouden (Hbh) Tilburg, Wonen Zorg en Service in de Wijk (WZSW) 33 3 Beschouwing en aanbevelingen Introductie De opbrengst van sociale waarde berekening De kracht van sociale waarde berekening Aandachtspunten bij sociale waarde berekening Aanbevelingen Rapport SROI Hulp bij het Huishouden en Begeleiding Ministerie van VWS 1

4 1 Social Return On Investment 1.1 Methodiek In dit rapport verstaan we onder Social Return on Investment (SROI) een methodiek die het rendement van maatschappelijke investeringen meet en mogelijke besparingen inzichtelijk maakt. De term SROI wordt echter ook wel eens gehanteerd bij activiteiten, waar het gaat om ondersteuning/ advies bij het implementeren van sociale eisen bij inkooptrajecten, subsidies of vergunningen (aannemen aantal Wwbklanten bijvoorbeeld). Dit soort trajecten worden in deze rapportage niet bedoeld. Uitgangspunt van een meting is dat iedere bijdrage van een subsidiegever, of dat nu een overheid, een fonds of een bedrijf is, gezien moet worden als een investering. Op termijn moet die investering zich uitbetalen. De investeerder wil immers iets terug zien; in geld of in maatschappelijke opbrengsten. De SROI-methodiek bestaat al ruim dertig jaar. Het is een methode die is ontwikkeld in Amerika en vooral werd toegepast in projecten in relatie tot ontwikkelingssamenwerking. Het toepassen van de methode in het sociale domein in Nederland wordt tot dusverre veel minder toegepast. Social Return on Investment staat momenteel sterk in de belangstelling en wordt steeds meer toegepast in zowel het bedrijfsleven, als het maatschappelijke veld. Een SROI-meting kent een aantal belangrijke resultaten. Door een SROI-analyse: - Worden sociale doelstellingen meetbaar gemaakt door toepassing van bedrijfskundige meetinstrumenten; - Wordt inzicht verkregen in de financiële en sociale opbrengsten van maatschappelijke initiatieven; - Wordt de impact op de maatschappij duidelijk; - Worden prestatieverbeteringen op sociale doelstellingen mogelijk gemaakt. Een SROI-analyse wordt uitgevoerd aan de hand van de volgende leidraad: - Theory of change of verandertheorie: wat houdt het project exact in? - Stakeholder- of belanghebbendenanalyse: welke partijen zijn er betrokken? - Welke investeringen in geld en tijd worden ingezet? - Welke activiteiten vinden plaats en tot welke resultaten leiden die? - Indicatoren: hoe meet je de effecten door indicatoren? - Verificatie: herkennen de betrokkenen het beeld en waar zien we de belangrijkste effecten en stuurvariabelen? - Berekenen van de maatschappelijke waarde: wat levert de investering voor meerwaarde op? Rapport SROI Hulp bij het Huishouden en Begeleiding Ministerie van VWS 2

5 1.2 Doel Het doel van een SROI-onderzoek is een goed onderbouwde analyse die inzicht geeft in de financiële én sociale opbrengsten. De SROI-analyse dient inzicht te geven in: 1. Het economische en sociale rendement voor de doelgroep De projecten in deze rapportage leveren verschillende rendementen op voor de doelgroep. We kunnen daarbij denken aan effecten als meer zorg op maat, meer ervaren kwaliteit van het leven en een groter geluksgevoel doordat cliënten makkelijker toegang krijgen tot bijvoorbeeld informele en/of formele zorg. 2. Het economische en sociale rendement voor de belanghebbenden Denk bijvoorbeeld aan de volgende mogelijke effecten: een efficiëntere toeleiding naar professionele zorg en meer zorg en sociale controle tussen bewoners. Met als resultaat bijvoorbeeld: minder overlast en vervuiling en een verminderde aanspraak op professionele zorg, waardoor er minder aanspraak op de AWBZ wordt gedaan. 3. Sturen op resultaten De SROI-analyse kan gebruikt worden als een instrument voor prestatieverbeteringen en het (bij)sturen van (sociale) doelstellingen. Het geeft inzicht in de waarde van een project of initiatief. De gemeente krijgt zicht op waarin meer of minder geïnvesteerd kan worden om het maatschappelijk rendement van een interventie, project of aanpak te verhogen. Dit levert zeer nuttige (management) informatie op voor nieuwe beleidsontwikkeling en uitvoeringsvoorstellen. De analyse biedt handvatten om nieuwe of andere sociale projecten en hun doelstellingen zo optimaal mogelijk te benoemen, zodat een maximaal rendement kan worden behaald. 1.3 Onderzoeksaanpak We hebben de SROI-metingen uitgevoerd door gebruik te maken van een gestructureerd instrument die stapsgewijs de deelnemers door de meting heeft geleid. Onze werkwijze bestond uit de volgende fasering: a) Doorspreken van het project of de aanpak met de projectleider om te bepalen of deze geschikt is voor een SROI-analyse en een eerste inventarisatie van de benodigde gegevens voor de analyse; b) Eén bijeenkomst met de betrokken belanghebbenden, waarin de analyse is uitgevoerd vanaf het bepalen van de verandertheorie tot het bepalen van de effecten en indicatoren; c) Analyse van de opbrengsten en het berekenen van de SROI-waarde Rapport SROI Hulp bij het Huishouden en Begeleiding Ministerie van VWS 3

6 Dit is een vrij beperkte uitvoering van een SROI-onderzoek. Er zijn bijvoorbeeld ook meer uitgebreide SROI s waarin de doelgroep zelf betrokken wordt en er voorafgaand aan de bijeenkomst afzonderlijk met belanghebbenden gesproken wordt. Deze aanpak beperkt zicht tot de beschreven werkwijze. De informatie uit de bijeenkomsten en de gerichte inventarisaties die daaruit voort komen vormen de input voor de doorrekening van alle gegevens en de vertaling hiervan in bedrijfseconomische uitkomsten. Een kanttekening is dat we de doelgroep in de meeste gevallen zelf niet hebben betrokken in de analyse. We zijn uitgegaan van wat de deelnemers aan de meting hebben benoemd als opbrengsten van de onderzochte aanpak voor de doelgroep (denken voor de doelgroep in plaats van met de doelgroep). Een tweede kanttekening is dat de selectie van de deelnemers door de gemeente is gemaakt. Dit zorgt ervoor dat partijen buiten het zicht van de gemeente buiten beschouwing zijn gebleven of slechts op de achtergrond zijn genoemd. 1.4 Stappen binnen een SROI De analyse bestaat uit een aantal stappen. Het gaat om het bepalen van: 1. Belanghebbenden Er zijn verschillende partijen, stakeholders of belanghebbenden met verschillende rollen en belangen bij een project of aanpak betrokken. Een investeerder (in geld of tijd) is in bijna alle gevallen een belanghebbende. Een organisatie die niet aan de voorkant investeert, maar wel aan de achterkant effecten ervaart kan echter ook een belanghebbende zijn (bijvoorbeeld de doelgroep). Voor elke meting zijn de belanghebbenden met de gemeentelijke projectleider in het eerste gesprek vastgesteld. 2. Investeringen De investeringen worden gemeten in de hoeveelheid geld, tijd of eventueel instrumenten die de belanghebbenden in het project of de aanpak steken. De investeringen worden gemonetariseerd (voorzien van waarde). 3. Activiteiten De belanghebbenden ondernemen verschillende activiteiten in het kader van een project of aanpak. Zoals het deelnemen aan bijeenkomsten en het voorlichten van een nieuwe aanpak onder cliënten en/of hun personeel. 4. Resultaten De activiteiten die ondernomen worden leiden tot een bepaald meetbaar of zichtbaar resultaat. Bijvoorbeeld het aantal vergaderingen of het aantal cliënten dat gebruik maakt van de regeling of deelneemt aan het project. 5. Effecten en indicatoren Resultaten streef je na om bepaalde effecten te bereiken. Bijvoorbeeld: er worden minder uren professionele zorg geleverd aan cliënten. Streven is om deze (verwachte) effecten zoveel mogelijk te monetariseren aan de hand van indicatoren die erop wijzen of de effecten worden behaald Rapport SROI Hulp bij het Huishouden en Begeleiding Ministerie van VWS 4

7 Dit kan in de vorm van bespaarde kosten (minder uitvoeringskosten bijvoorbeeld) of in het behalen van een bepaalde waarde (waarde van werk voor een werkloze). In sommige gevallen is het erg ingewikkeld om een juiste waardering te vinden, bijvoorbeeld vanwege elkaar beïnvloedende effecten. In die gevallen hebben we de effecten enkel kwalitatief benoemd. In een later stadium kunnen (bijvoorbeeld op basis van registraties) de juiste waarden worden verwerkt in de meting. 6. SROI-waarde Tot slot berekenen we de SROI-waarde door de investeringen met de (verwachte) opbrengsten te vergelijken. Een SROI-waarde van één betekent dat elke euro die geïnvesteerd wordt, ook één euro oplevert. Er wordt meerwaarde gecreëerd als de SROI-waarde groter dan één is. Bij elke weergave van de SROI-waarde voor een initiatief plaatsen we in dit rapport een aantal kanttekeningen. De resultaten van de SROI-analyse zijn afhankelijk van de inbreng en informatie van de belanghebbenden. De score is geen objectief gegeven, het geeft een beleefde waarde weer. Het is tevens een momentopname. Om een eenvoudig voorbeeld te geven. Een gemeente kan ,- in een project voor sociaal isolement steken in de verwachting dat dit een besparing van huishoudelijke hulp oplevert van ,- (30 ouderen die geen hulp bij het huishouden aanvragen tegen gemiddeld 4.000,- per jaar voor hulp bij het huishouden, levert ,- op). Uiteindelijk levert dit een positief voordeel van ,- op. Het wordt een ander verhaal als maar 20 ouderen minder hulp bij het huishouden aanvragen. Dan is er een verlies van ,- minus ,- = ,-. 7. Impact van een project of aanpak De impact van een project of aanpak geeft aan in hoeverre de effecten daadwerkelijk door het project worden veroorzaakt. Er zijn immers ook autonome effecten (als je niets doet, zijn er ook ontwikkelingen) en in sommige gevallen zijn er wellicht andere activiteiten die soortgelijke effecten nastreven, waardoor het effect niet geheel kan worden toegeschreven naar de beschreven aanpak. In deze rapportage hebben we hierin geen onderscheid gemaakt. We gaan er (gemakshalve) van uit dat alle effecten worden veroorzaakt door het betreffende project of de betreffende aanpak. Later kunnen, indien gewenst, de effecten op deze invloeden worden gecorrigeerd. In de metingen proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van feitelijke gegevens en/of registraties. Indien deze niet voorhanden zijn, proberen we gebruik te maken van relevante onderzoeksresultaten. In die gevallen waar dit niet mogelijk is, maken we in samenspraak met de deelnemers aan de meting realistische aannames of veronderstellingen Rapport SROI Hulp bij het Huishouden en Begeleiding Ministerie van VWS 5

8 1.5 Onderzoekspopulatie In dit rapport geven we de resultaten weer van de SROI-metingen, die we hebben uitgevoerd voor de volgende projecten of aanpakken: - Amsterdam Noord, activerende huisbezoeken; - Apeldoorn, vrijwilligersloket Het Schakelpunt; - Eigen Kracht Centrale, Eigen Kracht conferentie; - Eindhoven, 75-plus regeling Hulp bij het Huishouden; - Helmond, pilot Persoonlijke Ondersteuning; - Sluis, integrale indicatiestelling Hulp bij het Huishouden; - Tilburg, Wonen Zorg en Service in de Wijk. In deze rapportage geven we niet alle gegevens weer die tijdens de metingen zijn opgebouwd. In het gehanteerde onderliggende instrument voor de SROI-meting, zijn bijvoorbeeld alle aannames en veronderstellingen vastgelegd. De volledige terugkoppeling heeft wel plaatsgevonden richting de deelnemende gemeenten. In het volgende hoofdstuk werken we deze voorbeelden nader uit. Voor elk initiatief geven we de verandertheorie, waarbij we kort ingaan op het proces waarlangs de meting heeft plaatsgevonden. Daarna geven we een overzicht van de: 1. Investeringen en activiteiten die worden uitgevoerd door de belanghebbenden. 2. De resultaten en effecten die worden bereikt/ verwacht. 3. De indicatoren die wijzen op deze effecten en de waardering daarvan. We sluiten elke beschrijving van de SROI-meting af met het geven van de SROIwaarde en de kanttekeningen die daarbij zijn te plaatsen. In het laatste hoofdstuk gaan we nader in de opbrengsten van de inzet van SROI, zoals we deze hebben uitgevoerd Rapport SROI Hulp bij het Huishouden en Begeleiding Ministerie van VWS 6

9 2 De SROI-metingen In deze paragraaf beschrijven we de volgende projecten en initiatieven waar (deels) een SROI is uitgevoerd: - Amsterdam Noord, activerende huisbezoeken; - Apeldoorn, vrijwilligersloket Het Schakelpunt; - Eigen Kracht Centrale, Eigen Kracht conferenties; - Eindhoven, zelfindicatie 75+ Hulp bij het Huishouden; - Helmond, pilot Persoonlijke Ondersteuning; - Sluis, integrale indicatiestelling Hulp bij het Huishouden; - Tilburg, Wonen Zorg en Service in de Wijk. 2.1 Amsterdam Noord, voorkomen sociaal isolement In Banne-Buiksloot in Amsterdam-Noord voeren vrijwilligers en ouderenwerkers vanaf 2009 activerende huisbezoeken uit bij sociaal geïsoleerde en eenzame ouderen om ze te stimuleren actief mee te doen in de wijk. De aanleiding van het initiatief was een hoge eenzaamheid en sociaal isolement onder deze doelgroep. Het gaat om meer dan 100 mensen met eenzaamheid in de wijk. Bovendien is er sprake van verborgen eenzaamheid (mensen die wel eenzaam zijn, maar waarvan je het niet merkt). Een vrijwilliger met een professional leggen samen een kennismakingshuisbezoek af om de problemen en het sociale netwerk van iemand in kaart te brengen, de vraag te verhelderen, en te zoeken naar oplossingen. De vrijwilliger ondersteunt dit proces verder door maximaal gemiddeld zes gesprekken met iemand te voeren en/of de klant te begeleiden naar een activiteit. Deze buurtgerichte werkwijze zorgt voor een match tussen de hulpvragen en het welzijnsaanbod in de wijk. Dit project is een samenwerking tussen een instelling voor maatschappelijke dienstverlening (Doras), een organisatie voor maatschappelijke ontwikkeling en vrije tijd (Kansweb), opbouwwerk (Solid) en een protestantse kerk (De Ark)). Stadsdeel Amsterdam Noord investeert en faciliteert het project in het kader van te besteden Vogelaargelden. De doelstelling is mensen activeren weer een sociaal netwerk op te bouwen waardoor het gevoel van eenzaamheid vermindert, en naar verwachting de psychische en lichamelijke gezondheid verhoogt, waardoor het beroep op zorg afneemt. Ook het gevoel van onveiligheid neemt af. De verwachting is dat in een jaar tijd de volgende meetbare resultaten worden bereikt: - 40 bereikte bewoners door activerende huisbezoeken; - 20 bewoners (50%) doorgeleid naar buurtactiviteiten; - 10 begeleide vrijwilligers ingezet bij activerende huisbezoeken; - Significante afname van eenzaamheid volgens gehanteerde instrumenten (eenzaamheidsschaal) Rapport SROI Hulp bij het Huishouden en Begeleiding Ministerie van VWS 7

10 De periode van de SROI-meting betreft een jaar. Omdat de vrijwilligers pas in oktober 2009 zijn opgeleid, en de beoogde 40 huisbezoeken nog niet waren afgelegd, heeft deze SROI de verwachte resultaten gehanteerd als de verwachte effecten (onder andere 40 ouderen bezocht). Proces van meting Doras gaf meteen al aan graag mee te doen aan de SROI en het belangrijk te vinden dat effecten inzichtelijk worden gemaakt. Dit gold later ook voor de andere belanghebbenden. In de gezamenlijke bijeenkomst werden de verwachtingen ten aanzien van het project over en weer verhelderd en ook de inzet van de verschillende partijen werd meer transparant. Dit bood ook meer duidelijkheid richting de opdrachtgever (stadsdeel c.q. gemeente). De samenwerkingspartners hebben door middel van de SROI-analyse gebouwd aan een concreet document, op basis waarvan ze de opzet van het initiatief scherper kunnen vormgeven Investeringen en activiteiten In de onderstaande tabel geven we de investeringen weer die nodig zijn om het initiatief operationeel te brengen. Dit kunnen investeringen in geld zijn (budgetten), maar ook investeringen in tijd. In het gehanteerde instrument voor de SROI-meting zijn de investeringen meer specifiek weergegeven (bijvoorbeeld: aantallen uren, tarieven, et cetera). We beperken ons in deze rapportage tot de voornaamste resultaten. Bovendien geven we in deze tabel aan welke activiteiten door de belanghebbende in het project of de aanpak worden uitgevoerd. Stadsdeel Noord Doras Belanghebbenden Investeringen Omschrijving ,- - Investeringsbudget - Voorbereidingstijd 5.625,- - Trainingskosten - Voorbereidingstijd - Ontwikkelen kwartaalrapportages De Ark 984,- - Stakeholdersoverleg - Ontwikkelen activiteitenoverzicht - Flyeren - Wervingskosten vrijwilligers Kansweb 1.875,- - Stakeholdersoverleg - Voorlichting - Bijdrage sociale kaart - Werven vrijwilligers Activiteiten - Monitoren - Contacten met wijkaanpak - Vraagverhelderingsgesprek voeren - Coaching - Intervisiebijeenkomsten organiseren - Werkoverleggen - Kwartaalrapportages schrijven - Werven vrijwilligers - Voorlichten - Signaleren - Doorverwijzen - Overleg - Stakeholdersoverleg bijwonen - Voorlichting geven - Bijdrage aan sociale kaart - Werven vrijwilligers Solid - Stakeholdersoverleg - Stakeholdersoverleg bijwonen Rapport SROI Hulp bij het Huishouden en Begeleiding Ministerie van VWS 8

11 Vrijwilligers Sociaal geïsoleerden Totaal ,- - Foldermateriaal - Voorlichting geven - Intervisie - Informatieavond - Gesprekken - Aanbod zoeken - Contacten met Doras - Training - Volgsysteem invullen - Intervisiebijeenkomsten bijwonen - Informatieavond bijwonen - Bijeenkomsten met cliënten - Contacten onderhouden met Doras - Training volgen - Volgsysteem invullen - Passend aanbod zoeken - Nemen deel aan bijeenkomsten We zien dat de investeringen voornamelijk door het stadsdeel worden gevormd, waarvan het merendeel van de activiteiten wordt uitgevoerd. De extra investeringen in tijd van de overige samenwerkingspartners bedraagt ongeveer 4.500,- De tijd van Doras is niet apart berekend, want die wordt gefinancierd vanuit de subsidierelatie. Doras heeft door het verwerven van fondsgelden de training mede gefinancierd met een geldelijke bijdrage van 4.500,-. Verder hebben we in kaart gebracht wat de investeringen in tijd zijn geweest van de vrijwilligers in dit initiatief, maar deze hebben we niet gemonetariseerd/voorzien van een geldelijke waarde. In totaal gaat het om ongeveer 750 uren op jaarbasis die zij in de pilot moeten investeren om deze tot stand te brengen, voornamelijk door intervisiebijeenkomsten en het voeren van gesprekken (40 personen, 6 gesprekken per persoon, gemiddeld 1,5 uur per gesprek) Resultaten en effecten In onderstaande tabel geven we nogmaals de activiteiten van de verschillende belanghebbenden. Deze koppelen we aan de resultaten van deze activiteiten en de effecten die de belanghebbende met de activiteiten binnen het initiatief wil bereiken. Belanghebbenden Stadsdeel Noord Doras Activiteiten Resultaten Effecten Monitoren Contacten met wijkaanpak Vraagverhelderingsgesprek voeren 4 Verslagen 3 overleggen Aantal contacten Aantal vraagverhelderingsgesprekken - Project in beeld - Langer zelfstandig wonen - Voorkomen opname verzorgingshuis - Minder gebruik gezondheidsvoorzieningen - Activeren en participeren inwoners - Ondersteuning kansarmen samenleving - Verstevigen netwerk buurtorganisaties Rapport SROI Hulp bij het Huishouden en Begeleiding Ministerie van VWS 9

12 De Ark Kansweb & Solid Vrijwilligers Sociaal geïsoleerden Coaching Intervisiebijeenkomsten organiseren Werkoverleggen Kwartaalrapportages schrijven Werven vrijwilligers Werven vrijwilligers Voorlichten Signaleren Doorverwijzen Overleg Stakeholdersoverleg bijwonen Voorlichting geven Bijdrage aan sociale kaart Werven vrijwilligers Aantal stakeholdersoverleggen Intervisiebijeenkomsten bijwonen Informatieavond bijwonen Bijeenkomsten met cliënten Contacten onderhouden Doras Aantal coachmomenten Aantal intervsiebijeenkomsten Aantal werkoverleggen Aantal kwartaalrapportages Aantal geworven vrijwilligers Aantal geworven vrijwilligers Aantal voorlichtingen Aantal signalen Aantal doorverwijzingen Aantal overleggen Aantal voorlichtingen Bijdrage Aantal geworven vrijwilligers Aantal intervisiebijeenkomsten Aantal informatieavonden Aantal bijeenkomsten met cliënten Aantal contacten met Doras Volgsysteem invullen Aantal ingevulde volgsystemen Nemen deel aan bijeenkomsten Aantal bijeenkomsten - Toeleiding naar andere activiteiten - Investering in vrijwilligers - Positieve uitstraling kerk - Bijdrage aan een goede samenleving - Vinden weg naar de Ark - Meer samenwerking andere organisaties - Bijdrage aan de samenleving - Participatie van buurtbewoners - Positieve uitstraling - Goed gevoel - Bijdrage aan de samenleving - Minder eenzaamheid - Meer participatie - Sociale netwerk vergroten - Minder beroep mantelzorgers (familie) Het stadsdeel streeft er als opdrachtgever naar dat inwoners langer zelfstandig wonen en actief blijven, waardoor zij niet of later een beroep doen op een verzorgingshuis en minder gebruik maken van gezondheidsvoorzieningen Rapport SROI Hulp bij het Huishouden en Begeleiding Ministerie van VWS 10

13 Doras verstevigt met het initiatief het contact met de buurtorganisaties en stuurt op toeleiding naar andere activiteiten. De Ark streeft vooral een positief imago van de kerk na door deel te nemen, waardoor meer samenwerking en wellicht meer leden mogelijk zijn. Ook Kansweb en Solid verkrijgen door deelname een positief imago waardoor de samenwerking verbetert en ze een bijdrage leveren aan de samenleving. Vrijwilligers zien een effectieve meerwaarde in de hulp aan de doelgroep, waar zij een goed gevoel aan ontlenen. Doelstelling is dat de sociaalgeïsoleerden minder eenzaam zijn en meer sociaal participeren. Dit voorkomt tevens een beroep op mantelzorg Indicatoren en waardering In onderstaande tabel beschrijven we de indicatoren die duiden op de effecten die aan de hand van het initiatief worden nagestreefd. We monetariseren de indicatoren, zodat we een sociale waarde kunnen berekenen. De kolom waarde kan zijn gebaseerd op kosten, maar kan ook zijn gebaseerd op de waarde die de belanghebbende hecht aan de bewuste indicator. Ter illustratie: het behalen van een opleidingscertificaat is van waarde voor een student (het gaat dus niet om de kosten van het realiseren van een opleidingscertificaat). Ander voorbeeld: een paar Nikes vertegenwoordigd een bepaalde waarde voor een jongere (>100 euro). Dit strookt niet met de kosten van deze Nikes (ongeveer 10 euro). De waarde van indicatoren, die niet gebaseerd zijn op kosten, kan in een afzonderlijke exercitie worden achterhaald. Binnen de randvoorwaarden van deze SROI-metingen is daar op dit moment geen ruimte voor. We hebben deze indicatoren daarom enkel kwalitatief benoemd. Ook als het erg lastig bleek een indicator te waarderen doordat verschillende effecten elkaar beïnvloeden, is de indicator enkel kwalitatief benoemd. Een goed voorbeeld daarvoor is de toegenomen (of afgenomen) vraag naar specifieke ouderdomsvoorzieningen. Door de (sterke) vergrijzing is dit afzonderlijke effect nauwelijks te achterhalen. Immers, de vraag stijgt sowieso (sterk). Belanghebbenden Stadsdeel Noord Effecten Indicatoren Aantal Totaal Project in beeld Langer zelfstandig wonen Voorkomen opname verzorgings-huis Minder gebruik gezondheidsvoorzieningen Voorkomen inzet professionals Hogere opnameleeftijd 490 uren 72, ,- 40 pers. Minder huisartsen 10 pers. Minder dagopvang 10 pers. Activeren en Aantal 40 pers. participeren huisbezoeken inwoners Deelnemers 20 pers. On Rapport SROI Hulp bij het Huishouden en Begeleiding Ministerie van VWS 11

14 Doras De Ark Kansweb & Solid Onder-steuning kansarmen samenleving Toeleiding naar andere activiteiten Investering in vrijwilligers Positieve uitstraling kerk Bijdrage aan een goede samenleving Vinden weg naar de Ark Meer samenwer-king andere organisaties Bijdrage aan de samen-leving activiteiten Score van minder eenzaam op schaal bekend 40 pers. Meer contacten 20 uren 75, ,- Minder tijdrovende contacten Nieuwe samenwerkingspar tners Samenwerking ketenpartners (cijfer) Meer informatie & advies Meer ouderenadvies Meer kortdurende dienstverlening 20 uren 75, ,- Verstevigen netwerk buurtorganisaties 15 trajecten 1 traject Positieve indrukken over de kerk Bezoekers activiteiten Aantal nieuwe kerkleden Makkelijker contacten leggen Meer deelnemers aan activiteiten Meer vrijwilligers 10 Vrijwilligers 3 bezoekers 5 trajecten 5 deelnemers Participatie van buurt-bewoners Meer vrijwilligers Deelnemers bewonersinitiatiev en 5 deelnemers Positieve uitstraling Meer deelnemers aan activiteiten 5 deelnemers Klanttevredenheid s-onderzoek 125 meer positieve klanten Rapport SROI Hulp bij het Huishouden en Begeleiding Ministerie van VWS 12

15 Vrijwilligers Sociaal geïsoleerden Goed gevoel Bijdrage aan de samenleving Minder eenzaamheid -exercitie 5 vrijwilligers Vrijwilligerstevredenheidsond erzoek -exercitie Score van minder eenzaam op schaal Meer participatie Deelname activiteiten Sociale netwerk vergroten Meer afspraken (netwerkanalyse) 5 vrijwilligers 5 vrijwilligers 40 pers. 20 pers. 20 pers. Minder beroep mantelzorgers (familie) Netwerkanalyse Totaal ,- Ter verduidelijking. Als in de kolom waarde onbekend staat genoteerd, dan zou deze op basis van kosten kunnen worden gemonetariseerd. Bijvoorbeeld als een persoon deelneemt aan een activiteit dan vertegenwoordigt dit een bedrag in geldwaarde (op basis waarvan subsidie wordt verkregen). Als in deze kolom waarde is genoteerd, moet de indicator op basis van een waardering van de betreffende belanghebbende worden geconcretiseerd (wat is een beter imago je waard?) Bijvoorbeeld in de vorm van een waarde-exercitie/waardespel. Tijdens deze SROI-meting bleken de samenwerkingspartners nog niet geheel scherp te hebben welke effecten ze verwachten van de aanpak. Hoewel concreet geformuleerd in termen van aantallen (bijvoorbeeld 40 bereikte bewoners), werd niet duidelijk wat de opbrengst hiervan is en hoe we dat duidelijk kunnen monetariseren. De geschikte gegevens daarvoor waren nog niet voorhanden. Ten dele heeft dit te maken met het feit dat dit project nog loopt en de uiteindelijke resultaten ook nog niet zijn behaald. Bij het nadenken over het effect van de aanpak op de samenwerking bleek dat het positieve effect van de mindere tijdsinvestering die per contact nodig is (kunnen elkaar snel vinden) direct opweegt tegen het toegenomen aantal contacten met (nieuwe) samenwerkingspartners. De meerwaarde van de meting zit voor de deelnemers met name in het inzicht dat is gecreëerd in de benodigde gegevens om de aanpak te kunnen duiden of (bij) te sturen. Als dit de gegevens zijn die er toe doen, dan kunnen de registraties aan de hand van deze leidraad worden ingericht. Zo kan in een later stadium, bij een latere meting, meer worden gezegd over de meerwaarde van de aanpak Rapport SROI Hulp bij het Huishouden en Begeleiding Ministerie van VWS 13

16 2.1.4 Sociale waarde De SROI-waarde van dit initiatief is 1,04. Daar is echter een flink aantal kanttekeningen bij te plaatsen. - De meting is niet compleet. Veel waarde aan de opbrengstenkant moet nog worden toegevoegd; - In dit initiatief wordt waarde gerealiseerd voor 2 doelgroepen, namelijk de inwoners/sociaal geïsoleerden en de vrijwilligers. Aan de hand van een waardeexercitie zou deze waardecreatie moeten worden gespecificeerd; - We zijn er bij de meting vanuit gegaan dat de pilot ook plaats zou hebben gevonden met de inzet van professionals. Dit heeft een groot deel van de huidige opbrengsten van de meting bepaald. Namelijk de tijd die wordt ingezet voor het voeren van gesprekken, de tijd die nodig is voor contacten met Doras en voor het invullen van de volgsystemen is opgenomen (totaal 490 uren) als opbrengst tegen een uurtarief van 72 euro. De veronderstelling is dat door de inzet van vrijwilligers er een besparing optreedt van de professionele inzet. 2.2 Apeldoorn, vrijwilligersloket Het Schakelpunt De SROI-analyse in Apeldoorn richt zich op de uitvoering van het vrijwilligerswerk en informele zorg. Het vrijwilligerswerk in Apeldoorn kende weinig onderlinge samenwerking en het (gezamenlijk) aanbod was niet helder op elkaar afgestemd. In Apeldoorn wordt vrijwilligerswerk gezien als het cement van de samenleving. De gemeente veronderstelde dat als het cement afbrokkelt, inwoners eerder (onnodig) gebruik moeten maken van formele zorg. Dit terwijl er goedkopere oplossingen te vinden zijn door de inzet van vrijwilligerswerk. In een convenant is in 2008 een bundeling van krachten van vrijwilligersorganisaties vastgelegd waarop in 2009 een vrijwilligersloket, Het Schakelpunt, is ingericht. Hier worden burgers ondersteund in hun behoefte naar informele zorg. Er zijn 27 vrijwilligersorganisaties verenigd in het loket. Als er geen passend aanbod middels informele zorg kan worden geboden, wordt het Wmo-loket ingeschakeld. De verwachting is dat hierdoor minder vragen over bijvoorbeeld begeleiding of om huishoudelijke verzorging worden gesteld. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt in het Schakelpunt ingezet om de kansen voor mensen met een beperking te verhogen. Proces van de meting Deze SROI is slechts ten dele uitgevoerd. Er heeft een gesprek met de projectcoördinator plaatsgevonden en een bijeenkomst met de belangrijkste belanghebbenden. De meting is echter halverwege afgebroken omdat de deelnemers van mening zijn dat vrijwilligerswerk niet te kwantificeren is. De tijdsinvestering die vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties doen, werd bijvoorbeeld als niet relevant beschouwd door de betrokkenen. Voor een zorgvuldige SROIanalyse is het wenselijk om de arbeidsuren te duiden en de arbeidstarieven zoveel mogelijk te waarderen. Bij vrijwilligerswerk is dat lastig, maar in principe niet ondoenbaar. Eventueel hadden we er ook voor kunnen kiezen om ons tot de arbeidsuren te beperken. Helaas ontstond bij de deelnemers een ongemakkelijk gevoel, waardoor we er gezamenlijk voor hebben gekozen de analyse af te breken. Hierdoor konden investeringen niet nader worden gespecificeerd of gemonetariseerd en zijn we niet toegekomen aan het bepalen van de waardecreatie van de inzet van het Schakelpunt Rapport SROI Hulp bij het Huishouden en Begeleiding Ministerie van VWS 14

17 Deze casus leert ons dat de SROI-methodiek niet in alle situaties even gemakkelijk is toe te passen. Het vergt een langer voortraject en investering om onder deelnemers als vrijwilligersorganisaties draagvlak te creëren voor de methodiek en hun bekend te maken met deze manier van denken. De methode moet in die gevallen wellicht anders worden ingestoken; meer nadruk op de kwalitatieve en sociale opbrengsten en minder op het monetariseren en de economische waarden. 2.3 De Eigen Kracht Centrale, Eigen Kracht conferenties De Eigen Kracht Centrale (EKC) is opgericht in De inspiratie komt uit Nieuw Zeeland, waar de Maori s al honderden jaren in eigen kring problemen in de familie oplossen. In Nieuw Zeeland waren in de jaren 80 grote problemen in de jeugdzorg. In navolging van de Maori s heeft de overheid toen de Family Group Conference bedacht en in de wet vastgelegd dat burgers eerst een oplossing in eigen kring moeten proberen te zoeken. Dit bleek te werken en de vraag naar professionele voorzieningen daalde. In Nederland heeft de Stichting Eigen Kracht Centrale (2002) dit besluitvormingsmodel (geen hulpverleningsmodel) geïntroduceerd als de Eigen Kracht-conferentie. Het is een werkwijze die maakt dat de zeggenschap over een probleem én oplossing bij de burger blijft. Eigen Kracht-conferenties kunnen ingezet worden overal waar een plan of een strategie nodig is die de hoofdpersoon samen met zijn eigen mensen kunnen maken: Jeugdzorg, seksueel misbruik, huiselijk geweld, zorgbehoefte, dreigende huisuitzetting, gezondheidszorg, onderwijs, gevangeniswezen, etc. Een probleem wordt zoveel mogelijk in eigen kring opgelost en zo voorkomt deze aanpak een onnodig beroep op professionele vormen van begeleiding en hulp. De betrokkene wordt door de kracht van het eigen netwerk gesterkt in het idee problemen zelf op te kunnen lossen. Inmiddels zijn in het hele land ca conferenties gedaan. Er zijn 500 coördinatoren actief die de conferenties begeleiden. De totale kosten van een conferentie zijn 3.600,- inclusief ontwikkeling, investeringskosten, organisatie, personeel, overhead, lobby, website, E-kracht, zaaltje, PR, opleiding, et cetera. Betrokken belanghebbenden zijn burgers in eigen kring, hulpverleners, overheid (gemeenten, provincie, rijk), St. ECK (bureau, regiomanagers en coördinatoren) en politiek. De politiek ziet veel in het gedachtegoed. Weerstand bestaat bij sommige hulpverleners (bedreiging voor hun werk), sommige burgers (die vinden recht te hebben op zorg) en organisaties (die omzet willen draaien). Vanaf de eerste conferentie zijn de gegevens geregistreerd en op basis daarvan is veel onderzoek gedaan. Zo is bijvoorbeeld onderzoek uitgevoerd door VU en Pi- Research en WESP naar de effecten binnen de jeugdzorg, inclusief een controle groep. Door Van Naam en Partners, is op basis van dat onderzoek een indicatieonderzoek gedaan naar de kosten besparingen door mindere zorgconsumptie. Uit dit onderzoek blijkt dat mensen vaak beter en sneller worden geholpen dan in het reguliere zorgcircuit en dat de kosten van de zorg minder hoog zijn. In 85% van de aangemelde conferenties komt er een plan Rapport SROI Hulp bij het Huishouden en Begeleiding Ministerie van VWS 15

18 Een gemiddeld plan bestaat uit 18 afspraken waarvan 80% door de familie binnen afzienbare tijd wordt uitgevoerd en 20% vragen zijn om professionele hulpverlening (financiën, onderwijs, gezondheidszorg, arbeid et cetera) Proces van de meting Na een eerste gesprek met de directeur van de Eigen Kracht Centrale hebben we gezamenlijk geconcludeerd dat een eenvoudige SROI niet volstaat, omdat de baten en effecten van de Eigen Kracht Centrale te omvangrijk zijn om aan de hand van één meting te meten. Bovendien zijn er effecten op verschillende terreinen of leefgebieden en is er inmiddels al veel onderzoek gedaan naar de effecten van de Eigen Kracht conferentie(s). 2.4 Eindhoven, zelfindicatie 75+ Hulp bij het Huishouden In de gemeente Eindhoven is een regeling getroffen voor 75-plussers die hulp bij het huishouden (Hbh) aanvragen. De SROI-analyse richt zich op de financiële en maatschappelijke opbrengsten van deze regeling. De leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder die een aanvraag deed voor Hbh in Eindhoven, kreeg voorheen in bijna alle gevallen Hbh toegewezen. In het kader van lastenverzwaring voor burger en gemeenten was een volledige toegangsbepaling onnodig. Voor de invoering van de regeling ging het om ongeveer geleverde zorguren Hbh. Indien geen interventie zou worden gepleegd, zou onnodig veel geld en tijd zijn gemoeid bij de toegangsbepaling. Eindhoven heeft per 1 januari 2009 de toegangsbepaling veranderd voor mensen van 75 jaar of ouder die een aanvraag indienen voor hulp bij het huishouden. Dit houdt in dat deze groep op basis van een eenvoudige zelfindicatie recht hebben op twee of drie uren hulp bij het huishouden per week. Door een simpele beslisboom in te vullen kan een zorgvrager die ouder is dan 75 jaar eenvoudig hulp bij het huishouden aanvragen zonder een gemeentelijke of CIZ indicatie, het bereiken van de leeftijd van 75 jaar is voldoende. Het uitgangspunt van de gemeente voor het instellen van de regeling is dat bijna elke 75-jarige recht heeft op een hulp bij het huishouden en een indicatiestelling daarom onnodig bureaucratisch en kostbaar is. Deze regeling zien we niet in andere gemeenten terug. Proces van de meting In het verkennende gesprek met de verantwoordelijke beleidsmedewerker van de regeling kwam naar voren dat deze beleidsregeling een andere SROI-aanpak vereist dan een SROI-meting naar een pilot of project. Een bijeenkomst met verschillende belanghebbenden was niet nodig, omdat de gemeente de enige partij is die investeringen voor deze regeling heeft gemaakt en effecten ervaart. Dit resulteerde in een tweede gesprek met de gemeente waarin de gehele meting is uitgevoerd en de SROI-waarde is bepaald. Er is gekeken naar de inverdieneffecten van de regeling voor de gemeente. Tijdens de analyse viel op dat de regeling is ingezet door een politieke keuze om de aanvraag voor zorg voor burgers laagdrempelig te maken. De aanvragen die op Rapport SROI Hulp bij het Huishouden en Begeleiding Ministerie van VWS 16

19 basis van de regeling zijn afgehandeld, zijn niet apart geregistreerd, omdat het geen apart product is. Het gaat alleen om een andere toegangsbepaling naar het product hulp bij het huishouden. Wat de financiële voor- of nadelen van deze regeling zijn, was tot dan toe geen actuele vraag voor de gemeente; maar wel een relevante vraag. De opbrengsten van de SROI-meting geven hier voldoende antwoord op. Een meer bedrijfskundig perspectief leidt tot een meer gerichte registratie van gegevens, waardoor dergelijke inzichten ook voor de gemeente toegankelijk worden Investeringen en activiteiten In onderstaande tabel geven we de investeringen weer die nodig zijn om de regeling operationeel te maken. In Eindhoven zijn vooral investeringen in geld (budgetten) en tijd door de gemeente gedaan. Daarbij geven we in deze tabel aan welke activiteiten door de belanghebbende in het project of de aanpak worden uitgevoerd. Gemeente Eindhoven Investeringen Zorgaanbieders Zorgvragers CIZ Belanghebbenden Totaal ,- Omschrijving ,- - Verwerken aanvragen - CIZ-indicaties Activiteiten Verwerken aanvragen Leveren zorg Indiceren zelf Leveren indicaties De gemeente heeft geïnvesteerd in het opstellen van een beslisboom voor 75- plussers, zodat zorgaanvragers een zelfindicatie kunnen doen. Dit heeft weinig extra tijd gekost binnen het reguliere takenpakket van beleidsmedewerkers. De grootste investering gaat uit naar het verwerken van zelfindicaties en van de zorgaanvragen die via het CIZ zijn aangevraagd. Vooral in de laatste post zijn de kosten het hoogste: van de 2200 zorgaanvragen zijn 1600 aanvragen middels een zelfindicatie aangevraagd, voor de overige 600 aanvragen is de toegangsbepaling via het CIZ gelopen (en door de gemeente betaald) Rapport SROI Hulp bij het Huishouden en Begeleiding Ministerie van VWS 17

20 2.4.2 Resultaten en effecten In onderstaande tabel geven we nogmaals de activiteiten van de verschillende belanghebbenden. Deze koppelen we aan de resultaten van de activiteiten en de effecten die de belanghebbende met de activiteiten binnen het initiatief wil bereiken. Belanghebbenden Gemeente Eindhoven Activiteiten Resultaten Effecten Verwerken aanvragen Aantal aanvragen Zorgaanbieders Leveren zorg Aantal zorguren Zorgvragers Indiceren zelf Aantal zelfindicaties - Lastenverlichting Hbh - Minder indicatiekosten - Efficiënter werken - Hogere klanttevredenheid - Minder tijdsinvestering voor een indicatie CIZ Leveren indicaties Aantal indicaties - Minder uitgevoerde indicaties De effecten van de 75-plus regeling vinden we vooral bij de gemeente en de zorgvragers. De zorgaanbieders kennen geen effecten van het initiatief, want zij leveren zorg zoals zij altijd deden naar aanleiding van een zorgvraag. De praktijk laat zien dat zij vaak 2 á 3 uur zorg verleenden binnen de bandbreedte van een CIZindicatie, dat doen ze nu ook vanuit de 75-plus regeling. Het CIZ krijgt minder indicatieaanvragen van de gemeente Eindhoven dan voorheen, omdat een deel van de zorgvragers nu zelf de indicatie uitvoert. De gemeente ervaart daardoor een belangrijke besparing, en wel op lagere indicatiekosten, als gevolg van een efficiëntere afstemming tussen zorgvrager en zorgaanbieder en minder regeldruk, doordat een externe partij als het CIZ niet meer betrokken is in het proces van een aanvraag voor Hulp bij het huishouden. Dit komt tevens ten goede aan de zorgvrager: minder tijdsinvestering voor een zorgaanvraag en een hogere klanttevredenheid Indicatoren en waardering In onderstaande tabel beschrijven we de indicatoren die duiden op de effecten die aan de hand van de regeling worden nagestreefd. We monetariseren de indicatoren, zodat we een sociale waarde kunnen berekenen. De kolom waarde kan zijn gebaseerd op kosten, maar kan ook zijn gebaseerd op de waarde die de belanghebbende hecht aan de bewuste indicator. Als het erg lastig bleek een indicator te waarderen doordat verschillende effecten elkaar beïnvloeden, is de indicator enkel kwalitatief benoemd. Neem bijvoorbeeld de toegenomen vraag naar specifieke ouderdomsvoorzieningen als gevolg van vergrijzing Rapport SROI Hulp bij het Huishouden en Begeleiding Ministerie van VWS 18

Social Return On Investment Hulp bij het Huishouden en Begeleiding

Social Return On Investment Hulp bij het Huishouden en Begeleiding Social Return On Investment Hulp bij het Huishouden en Begeleiding In de gemeenten Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven, Helmond, Sluis, Tilburg en bij de Eigen Kracht Centrale Social Return On Investment Hulp

Nadere informatie

TRILL Programma van eisen VWC

TRILL Programma van eisen VWC TRILL Programma van eisen VWC Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth Stappenplan Social Return on Investment Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth 1 1. Inleiding Het succesvol implementeren van ehealth is complex en vraagt investeringen van verschillende

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen. Analyse en vooruitblik

WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen. Analyse en vooruitblik WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen Analyse en vooruitblik Afdeling Onderzoek en Statistiek 8 maart 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Ontwikkeling 2008-2011, de cijfers...

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams Krimpenerwaard - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl

januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams Krimpenerwaard - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut I Inhoud blz 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1 1.2 Vraagstelling 1 1.3 Aanpak en leeswijzer 1 2 Doelen 2.1 Doelen van beleid 3 2.2 Doelen van sociale wijkteams Krimpenerwaard

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid in de Wmo

Kwaliteitsbeleid in de Wmo Kwaliteitsbeleid in de Wmo vijf redenen om nu aan de slag te gaan! Concrete outcome, gedragen indicatoren Aanpak voor gemeenten Gemeenten willen resultaten boeken als het gaat om het versterken van eigen

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

1. Basisgegevens - Meer kracht minder zorg

1. Basisgegevens - Meer kracht minder zorg 1. Basisgegevens - Meer kracht minder zorg Titel initiatief: Naam: Organisatie: Thema initiatief: Betrouwbaarheid meeting: Meer kracht minder zorg Elsbeth Wind Travers Welzijn, zorg en participatie Extern

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Inleiding Tot 1 januari 2015 ontvingen mantelzorgers die aan bepaalde criteria voldeden via het SVB het mantelzorgcompliment. Per 1-1-2015 is deze regeling

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2017 Vaststelling 2017 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 340.007

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Advies: Leg meer de nadruk op preventie bij het afgeven van indicaties en het monitoren van de geleverde zorg.

Advies: Leg meer de nadruk op preventie bij het afgeven van indicaties en het monitoren van de geleverde zorg. Datum : 22 april 2017 Kenmerk : ASD20170005 Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : advies Inkoopplan Wmo 2018-2019 Geacht college, Op 29 maart kregen wij per e-mail het verzoek om een

Nadere informatie

Toekomstplan. pastorie St. Johannes de Doper Oosteind

Toekomstplan. pastorie St. Johannes de Doper Oosteind Toekomstplan pastorie St. Johannes de Doper Oosteind Oosteind, augustus 2014 Inleiding In 2013 maakte de Catharinaparochie bekend dat verschillende kerkgebouwen in de gemeente Oosterhout de komende jaren

Nadere informatie

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1 Tussen droom en daad Rudy Bonnet projectleider 1 Wensen deelnemers Vraagstelling: welke knelpunten ervaart u bij de huidige PGB s? Op welke manier kan het beter (qua organisatie, indicatiestelling, verantwoording,

Nadere informatie

1. Basisgegevens - Thuisbegeleiding door stagiairs

1. Basisgegevens - Thuisbegeleiding door stagiairs 1. Basisgegevens - Thuisbegeleiding door stagiairs Titel initiatief: Naam: Organisatie: Thema initiatief: Betrouwbaarheid meeting: Thuisbegeleiding door stagiairs Sylvia Cox Ravelijn Welzijn, zorg en participatie

Nadere informatie

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten:

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten: COLLEGENOTA Portefeuillehouder: E. Janissen Paraaf Datum Afdeling: MRB Steller: F. Muller-De Vos Afd. Manager Medewerker Datum: 22-10-2013 Openbaar: Ja x Nee Fin. Jur. Pers. Naar griffier: Ja Nee Consulent

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

5 Opstellen businesscase

5 Opstellen businesscase 5 Opstellen In de voorgaande stappen is een duidelijk beeld verkregen van het beoogde project en de te realiseren baten. De batenboom geeft de beoogde baten in samenhang weer en laat in één oogopslag zien

Nadere informatie

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht

Cliëntenperspectief op de compensatieplicht Cliëntenperspectief op de compensatieplicht De Wmo-adviesraad Leerdam heeft samen met MOVISIE een visiedocument opgesteld over het cliëntenperspectief op de compensatieplicht. De Wmo-adviesraad wilde een

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark Wmo 2012

Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Gemeente Helmond heeft in 2012 samen met 123 andere gemeenten deelgenomen aan de Benchmark Wmo. Hiervan hebben 69 gemeenten, inclusief Helmond, naast de basisbenchmark meegedaan

Nadere informatie

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg

Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Huishoudelijke verzorging in de gemeente Lochem Door: Peter van der Mierden, Ruben Otemann en Tonnie Tekelenburg Zorg naar behoefte werd een juridische gevecht Waarom dit alternatieve plan? De kaders voor

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk

Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk Aanleiding en constatering Overeenkomsten in doelen van clienten binnen maatwerk, individuele begeleiding Verscheidenheid van burgers,

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Stelling 1: De samenleving is prima in staat de Hulp bij het huishouden vorm te geven.

Stelling 1: De samenleving is prima in staat de Hulp bij het huishouden vorm te geven. Uitwerking marktoriëntatie Hulp bij het huishouden door 14 Twentse gemeenten met zorgaanbieders HH en de Wmo raden over de toekomst van hulp bij het huishouden vanaf 2015. Stelling 1: De samenleving is

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid Typ teksttyp teksttyp tekst drs. K.P. Klein Wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens 030 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Samenleving r- RIS296071 Contactpersoon

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

ANALYSE PROJECT INVENTARISATIE AWBZ {PIA) Inleiding. Onderzochte groep

ANALYSE PROJECT INVENTARISATIE AWBZ {PIA) Inleiding. Onderzochte groep ANALYSE PROJECT INVENTARISATIE AWBZ {PIA) Onder kabinet Rutte 11 wordt een omslag in de langdurige zorg in gang gezet. Onderdeel hiervan is dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de ondersteuning van

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2016 Vaststelling 2016 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 376.930,-

Nadere informatie

Sociale wijkteams. Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal

Sociale wijkteams. Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal Sociale wijkteams Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal Sociale wijkteams Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal 2 Taakuitbreiding gemeenten Gemeenten krijgen een

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

G e m e e n t e. Voerendaal. Nota loket maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Voerendaal

G e m e e n t e. Voerendaal. Nota loket maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Voerendaal G e m e e n t e Voerendaal Nota loket maatschappelijke ondersteuning Gemeente Voerendaal Het WMO-loket in Voerendaal Functie De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat waarschijnlijk op 1 januari

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014)

Indicatorenset. voor monitoring en verantwoording over de Wmo Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek. (versie: oktober 2014) Indicatorenset voor monitoring en verantwoording over de Wmo 2015 Werkgroep 2 Ontwikkelen een systematiek (versie: oktober 2014) Indicatorenset, monitoring en verantwoording 1 Inhoudsopgave 1. Waarop willen

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Social Return on Investment Gezinshuis De Kantelaar Peiljaar 2015 Ons gezinshuis in het kort

Social Return on Investment Gezinshuis De Kantelaar Peiljaar 2015 Ons gezinshuis in het kort Social Return on Investment Gezinshuis De Kantelaar Peiljaar 2015 Ons gezinshuis in het kort Het langdurig opvangen van uithuisgeplaatste kinderen in gezinshuis de Kantelaar heeft 1,47 meerwaarde. Dit

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

(Aangepaste) IPS voor GGZ 18+/EPA. Presententatie maatschappelijke Business Case (mbc) Regionale bijeenkomst Rijk van Nijmegen, 26 mei 2016

(Aangepaste) IPS voor GGZ 18+/EPA. Presententatie maatschappelijke Business Case (mbc) Regionale bijeenkomst Rijk van Nijmegen, 26 mei 2016 (Aangepaste) IPS voor GGZ 18+/EPA Presententatie maatschappelijke Business Case (mbc) Regionale bijeenkomst Rijk van Nijmegen, 26 mei 2016 Wat is een mbc? Een gestructureerde kosten-baten afweging van

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ

Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ Aanvullende cliëntinformatie behorend bij de kwartaalrapportage AWBZ De vierde MEE Signaal eindrapportage pakketmaatregel AWBZ geeft een totaalbeeld van de geleverde ondersteuning door MEE gedurende de

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan 2008-2011 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) INLEIDING De Seniorenraad heeft van het College van burgemeester en wethouders van Boxmeer het verzoek

Nadere informatie

Werkend leren in de jeugdhulpverlening

Werkend leren in de jeugdhulpverlening Werkend leren in de jeugdhulpverlening en welzijnssector Nulmeting Samenvatting Een onderzoek in opdracht van Sectorfonds Welzijn Bernadette Holmes-Wijnker Jaap Bouwmeester B2796 Leiden, 1 oktober 2003

Nadere informatie

Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners

Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners DE KANTELING VOORUIT! Hoe De Kanteling een slag vooruit kan maken met de inzet van samenwerkingspartners De Kanteling is in Nederland inmiddels al een gevleugeld begrip. Veel gemeenten zijn bezig met De

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Gespreksformat (half)jaarlijks overleg gemeente Venray MEE

Gespreksformat (half)jaarlijks overleg gemeente Venray MEE Gespreksformat (half)jaarlijks overleg gemeente Venray MEE Inleiding Op 13 sept.2010 hebben de gemeente Venray en MEE een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin spreken zij uit welke doelen zij samen

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van Aan het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 24 februari 2012 Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan 2012-2015 Welzijn en zorg Barneveld van 25-11-2011.

Nadere informatie

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Stichting KIEN Vitaal thuis werksessie Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Lars Nieuwenhoff 12 november 2014 Lars Nieuwenhoff lars@inn4care.nl Beroepsofficier (KMA) Universiteit

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN Rekenkamer Utrecht, 15 februari 2016 AANLEIDING Rijksbeleid Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) van kracht geworden. Op grond

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan

Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Wensen en ideeën over Wonen met Welzijn en Zorg vanuit cliëntenperspectief in de regio Eemland: een Quick Scan Een wensen- en ideeënlijst vanuit cliëntenperspectief als leidraad voor de samenwerkende gemeenten

Nadere informatie

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4 Uitgelicht: Adviezen participatieraad Bijlage 4 4. Algemeen: VISIE EN UITGANGSPUNTEN De PR onderschrijft de visie dat niet vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden, participatie en kansen gedacht moet

Nadere informatie