Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit"

Transcriptie

1 Zaaknummer: OWZDB09 Onderwerp jaarstukken Werkbedrijf Midden-Langstraat Collegevoorstel Inleiding Het Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat (WML) heeft in juli haar jaarverslag 2009 aangeleverd. Onlangs hebben we ook de ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming ontvangen. Het Dagelijks Bestuur (DB) verzoekt om deze stukken aan het gemeentebestuur voor te leggen. Feitelijke informatie Het jaarverslag 2009 is tijdig en volledig aangeleverd. De ontwerpbegroting 2011 heeft vertraging opgelopen vanwege de wisseling van het bestuur na de raadsverkiezingen. De begroting is al aangeleverd bij de provincie, omdat deze geen uitstel verleende. Aanlevering is wel gebeurd onder voorbehoud dat de raden van de gemeenten ermee instemmen. Afweging De begroting 2011 en meerjarenraming en het jaarverslag 2009 geven, behoudens het hierna onder Risico's vermelde, geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Wij adviseren u daarom de raad voor te stellen de begroting en het jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen. Inzet van Middelen Er wordt in 2011 een tekort verwacht van ,-. Dit tekort kan worden opgevangen binnen het eigen vermogen van de WML. Ook voor de jaren 2012 en 2013 worden tekorten verwacht, welke overigens ook nog binnen de reservepositie van de WML kunnen worden opgevangen. Voor het jaar 2014 wordt een klein batig saldo verwacht. Risico's Het kabinet heeft voorgesteld om 120 miljoen te bezuinigen op het budget voor de Wsw. Op dit moment lijkt het erop, dat, wanneer de kabinetsvoorstellen worden aangenomen, WML circa minder subsidie gaat ontvangen. Wat dit voor de begroting 2011 betekent moet nog worden doorgerekend. Vast staat wel dat de exploitatieverliezen groter zullen worden en niet meer kunnen worden opgevangen binnen de reservepositie van de WML. Door de drie deelnemende gemeenten zal dan een bijdrage in het nadelige resultaat moeten worden verstrekt. Meer duidelijkheid over de bedragen die hiermee gemoeid zijn, kan worden gegeven wanneer de begroting 2011 en de meerjarenraming worden herzien. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 1

2 Zaaknummer: OWZDB09 Onderwerp jaarstukken Werkbedrijf Midden-Langstraat BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 19 oktober 2010; besloten: de raad voor te stellen het jaarverslag 2009, de ontwerp-begroting 2011 en meerjarenraming WML voor kennisgeving aan te nemen. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 2

3 Zaaknummer OWZDB09 Onderwerp jaarstukken Werkbedrijf Midden-Langstraat Raadsvoorstel Inleiding Het Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat (WML) heeft in juli haar jaarverslag 2009 aangeleverd. Onlangs hebben we ook de ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming ontvangen. Het Dagelijks Bestuur (DB) verzoekt om deze stukken aan het gemeentebestuur voor te leggen. Feitelijke informatie Het jaarverslag 2009 is tijdig en volledig aangeleverd. De ontwerpbegroting 2011 heeft vertraging opgelopen vanwege de wisseling van het bestuur na de raadsverkiezingen. De begroting is al aangeleverd bij de provincie, omdat deze geen uitstel verleende. Aanlevering is wel gebeurd onder voorbehoud dat de raden van de gemeenten ermee instemmen. Afweging De begroting 2011 en meerjarenraming en het jaarverslag 2009 geven ons, behoudens het hierna onder Risico's vermelde, geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Wij stellen u daarom voor de begroting en het jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen. Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Risico's Het kabinet heeft voorgesteld om 120 miljoen te bezuinigen op het budget voor de Wsw. Op dit moment lijkt het erop, dat wanneer de kabinetsvoorstellen worden aangenomen, dat WML circa minder subsidie gaat ontvangen. Wat dit voor de begroting 2011 betekent moet nog worden doorgerekend. Vast staat wel dat de exploitatieverliezen groter zullen worden en niet meer kunnen worden opgevangen binnen de reservepositie van de WML. Door de drie deelnemende gemeenten zal dan een bijdrage in het nadelige resultaat moeten worden verstrekt. Meer duidelijkheid over de bedragen die hiermee gemoeid zijn, kan worden gegeven wanneer de begroting 2011 en de meerjarenraming worden herzien. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 1

4 Zaaknummer OWZDB09 Onderwerp jaarstukken Werkbedrijf Midden-Langstraat De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 14 december 2010; gezien het voorstel van het college van 19 oktober 2010, doc.nr. OWZDB09 gelet op de beraadslaging; b e s l u i t : het jaarverslag 2009, de ontwerp-begroting 2011 en meerjarenraming WML voor kennisgeving aan te nemen. de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. H.P.T.M. Willems 2

5 Ol..I 3~09' Het Coliege van Surgemeester en Wethouders van de gemeente Heusden Postbus AA VLlJMEN ons kenmerk: DS/AS/AS)OI 05 betreft: jaarverslaggeving 2009 HEU~J);-:.~Waalwijk, 12 juli 2010 Ingekornen' Geacht Coliege, 1 3 J LJ I i~!~'~n,.. ~ ~ Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 39, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling "Regeling voor de Dienst Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat" zenden wij u hierbij de jaarverslaggeving over het dienstjaar 2009 zoals deze is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 09 juli Wij mogen u verzoeken deze jaarverslaggeving ter kennis van de Raad uwer gemeente te brengen. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur, de voorzitter, Coll.:P1k,. Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat Op aj onze transactresen offertes zijn onze algemene leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden, mhurtngs-, onderaannemings- en inkoopvoorwaarden en detacheringsvoorwaarden van toepasslng. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Brabant in Tilburg onder nummer Op verzoek sturen wij U onze voorwaarden toe. ii. KEMA CERTIFICAAT :2000 lsol41)(11~ ENlSOl3485:2003 ~ ''''- "'"'''..".,,''''' fill Zanddonkweg 14, 5144 NX Waalwijk Postbus 266, 5140 AG Waa!wijk Telefoon Fax Internet wwwsnelwegnaarwerk.nl Bank (Rabobank) IBAN NL58RAB BIC RABONL2U KvK BTVV NL B01

6

7 Inhoudsopgave jaarverslag 2009 pag. Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Bericht van het dagelijks bestuur 1. Doelstellingen van WML als organisatie: werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten 2. Algemene ontwikkelingen op bestuurlijk niveau 3. Beleidsvisie van het bestuur 4. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 5. Voorstel tot bestemming resultaat Jaarverslag Beleidsverantwoording 1. Algemeen 2. Sociaal beleid en werkgelegenheid 3. Financieel beleid 4. Toekomstverwachtingen 5. Overige informatie 6. Tot slot Jaarrekening Balans per 31 december 2009 Programmarekening over 2009 Staat van herkomst en besteding van middelen Algemene toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de programmarekening Accountantsverklaring Bijlagen 1. Specificatie exploitatierekening over Specificatie leningen per 31 december Specificatie investeringen

8 Bericht van het dagelijks bestuur 1. Doelstelling van WML als organisatie: werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten. WML voert de Wet sociale werkvoorziening 0Nsw) uit, biedt dienstverbanden aan in het kader van de voormalige Wet Inschakeling Werkzoekenden 0Niw), begeleidt werknemers in dienst bij andere werkgevers in het kader van begeleid werken en de voormalige regeling Inen Doorstroombanen, voert re-integratie- en activeringstrajecten uit, deels in de vorm van een (tijdelijk) dienstverband en biedt leerwerkplekken aan. De missie van WML luidt als volgt: Aan mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt biedt WML, als leerwerkbedrijf en re-integratiebedrijf, passend werk of een traject aan in een beschermende omgeving en bevordert hun ontwikkeling naar een zo regulier mogelijke arbeidsplaats, zowel binnen als buiten WML. 2

9 2. Algemene ontwikkelingen op bestuurlijk niveau WML is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk met eerdergenoemde doelstelling. Het algemeen bestuur wordt gevormd door 6 wethouders. In 2009 bestond het algemeen bestuur uit: Dhr. M.G.M. van der Poel Dhr. U. Santi Dhr. W.G.G. Aussems Dhr. R. van den Bos Dhr. M. van Dongen Dhr. W.J.J. Ligtenberg wethouder Heusden wethouder Waalwijk wethouder Loon op Zand wethouder Heusden wethouder Waalwijk wethouder Loon op Zand voorzitter secretaris lid lid lid lid Uit het algemeen bestuur worden 3 leden aangewezen, die samen met 3 door het algemeen bestuur benoemde, bij voorkeur uit het locale bedrijfsleven afkomstige personen, het dagelijks bestuur vormen. In 2009 bestond het dagelijks bestuur uit: Dhr. M.G.M. van der Poel Dhr. U. Santi Dhr. W.J.J. Ligtenberg Dhr. J. Bikker Dhr. A.W.J.E. Bayens Dhr. M.Th.J. van der Linden wethouder Heusden wethouder Waalwijk wethouder Loon op Zand voorzitter secretaris lid lid lid lid In maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen bestuursleden voor WML benoemd. geweest. Als gevolg daarvan zijn nieuwe In 2010 wordt het algemeen bestuur gevormd door: Dhr. S.C.C.M Potters Dhr. W.J.J. Ligtenberg Mevr. M. Mulder Dhr. M. van Dongen Dhr. W.G.G. Aussems Dhr. W.A. van Engeland wethouder wethouder wethouder wethouder wethouder wethouder Waalwijk Loon op Zand Heusden Waalwijk Loon op Zand Heusden voorzitter secretaris lid lid lid lid Het dagelijks bestuur wordt in 2010 gevormd door: Dhr. S.C.C.M Potters Dhr. W.J.J. Ligtenberg Mevr. M. Mulder Dhr. J. Bikker Dhr. A.W.J.E. Bayens Dhr. M.Th.J. van der Linden wethouder wethouder wethouder Waalwijk Loon op Zand Heusden voorzitter secretaris lid lid lid lid 3

10 3. Beleidsvisie van het bestuur Het bestuur van WML vindt dat het werk dat door Wsw- gesubsidieerde werknemers bij WML wordt uitgevoerd, primair gericht dient te zijn op het behoud, dan wel de verdere ontwikkeling van hun arbeidsvaardigheden met het oog op het werken onder zo regulier mogelijke omstandigheden. WML functioneert hierbij als leerwerkbedrijf. De laatste jaren ligt de focus van WML steeds meer op arbeidsontwikkeling C.q. mensontwikkeling. Dat betekent dat ook andere doelgroepen steeds meer in beeld komen zoals mensen die langdurig in een uitkeringssituatie verkeren. Ook voor deze mensen, die een grote afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt, wordt onze kennis, ervaring en infrastructuur in toenemende mate gebruikt. Activeren, ontwikkelen, opleiden en reintegreren zijn daarbij de insteek. 4

11 4. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening Het Oagelijks Bestuur dankt de directie en het personeel van WML voor hun inspanningen 2009 en stelt het algemeen bestuur voor om de in deze jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening 2009, die sluit met een negatief saldo exploitatieresultaat voor mutatie bestemmingsreserves van , vast te stellen. in 5

12 5. Voorstel tot bestemming van het resultaat Conform eerdere besluitvorming is bepaald dat de kosten van de 'overrealisatie' van de taakstelling ten laste wordt gebracht van de bestemmingsreserve arbeidsmarktbeleid. Als gevolg van dit besluit en eerder genomen besluiten inzake resultaatbestemming, wordt voorgesteld om het resultaat 2009 als volgt te bestemmen: x Resultaat 2009 voor mutatie bestemmingsreserves Onttrekking bestemmingsreserve arbeidsmarktbeleid t.b.v. financiering 11,62 Se's boven taakstelling*) Onttrekking reserve vakantiegeld, zie toelichting pagina 31 Onttrekking reserve personeelsvoorziening Resultaat 2009 na mutatie bestemmingsreserves -/ / /+ 12 +/+ 80 -/ Voorgesteld wordt om het resultaat 2009 na mutatie bestemmingsreserves, een negatief bedrag van , ten laste te brengen van de reserve voordelig saldi. Voorzitter Ohr. W.J.J. Ligtenberg secretaris Conform het advies stelt het Algemeen Bestuur in de vergadering van 7 juli 2010 de jaarrekening ongewijzigd vast en neemt het voorstel van het Oagelijks Bestuur over om het negatief resultaat 2009 na mutatie bestemmingsreserves, een negatief bedrag van , ten laste te brengen van de reserve voordelig saldi. Waalwijk, 9 juli 2010 Ohr. W.J.J. Ligtenberg secretaris *) = zie eveneens pagina 11 6

13 Jaarverslag Beleidsverantwoording 1. Algemeen In 2009 zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen gestart c.q. afgerond: Per 1 januari 2008 is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) aangepast. De aanpassingen van de wet zijn erop gericht de wet door de verantwoordelijke partijen, de gemeenten en de uitvoerders, beter ten uitvoer te brengen. Orn de gemeenten actief te betrekken bij het de bepaling van het regionaal arbeidsmarktbeleid zijn daartoe de taakstellingen en de daarbijbehorende Rijksvergoedingen van de Wsw overgeheveld van de sociale werkvoorziening naar gemeenten. Daartoe hebben gemeenten tevens de regie gekregen op het plaatsingsbeleid en het wachtlijstbeheer van mensen met een indicatie voor de Wsw. Dit beleid is verder vormgegeven in 2009; In het afgelopen jaar is het tevens mogelijk geworden om mensen met een indicatie en die zich eveneens bevinden in een uitkeringssituatie voortijdig te plaatsen bij de sociale werkvoorziening. Daartoe maakt WML gebruik van de Stichting Pijler. De mensen krijgen een dienstverband en worden van vanuit de Stichting Pijler gedetacheerd bij WML in afwachting op definitieve plaatsing in de Wsw c.q. bij WML; Ook is het mogelijk geworden om mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt en die geen indicatie hebben, maar wel zijn aangewezen op een uitkering (bijstand, WAO) tijdelijk (1 jaar) te plaatsen bij de sociale werkvoorziening. Daartoe maakt WML gebruik van de Stichting Fidant die per 1 januari 2009 voor deze bestemming operationeel is. De mensen krijgen een dienstverband en worden van vanuit de Stichting Fidant gedetacheerd bij WML om weer werkervaring op te doen en te worden bijgeschoold opdat men weer zelfstandig kan gaan participeren op de reguliere arbeidsmarkt; Naast de gerealiseerde wetswijzigingen Wsw acht het kabinet het noodzakelijk zich fundamenteel te herbezinnen op de Wsw vanwege de voortgaande groei van het beroep dat wordt gedaan op de Wsw, waardoor wachtlijsten naar verwachting in snel tempo zullen groeien. Het kabinet heeft een commissie gevraagd, onder leiding van oud minister De Vries, om te komen met een gedragen analyse van de oorzaken van het achterblijven van de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten. Dit laatste blijkt onder meer uit de groeiende wachtlijsten voor de Wsw. Het kabinet vraagt om op basis hiervan mogelijke contouren te schetsen voor de toekomst. Medio oktober 2008 heeft de commissie haar advies uitgebracht. Centraal in het advies staat een benadering die gebaseerd is op het bepalen van arbeidsproductiviteit en loonwaarde van arbeidsgehandicapten. Het kabinet heeft begin 2009 besloten om een aantal pilot projecten op te starten om de effecten van de voorstellen nader te bestuderen. De directie van WML verwacht dat het uiteindelijke voorstel in een nieuwe wet zal eindigen welke medio 2012 (volgende kabinetsperiode) zijn beslag zal krijgen; 7

14 In de zomer van 2008 diende zich een mondiale monetaire crisis aan. In oktober 2008 werd duidelijk dat de monetaire crisis zou overslaan naar de reele economie. Het consumenten- en producentenvertrouwen zakte snel naar een dieptepunt en in veel economieen daalde de vraag naar duurzame producten In het laatste kwartaal van 2008 raakte ook de Nederlandse economie in een recessie. Deze sleepte zich voort gedurende het boekjaar Het Bruto Binnenlands Product (de economische groei) daalde in 2009 met gemiddeld 4%. In het eerste kwartaal 2009 daalde het BBP met 4,5%, in het tweede kwartaal met 5,5%, het derde kwartaal met 3,7% en het vierde kwartaal met 2,2%. Deze daling van BBP is nog niet eerder in de geschiedenis waargenomen door het CBS. Gelijktijdig groeide het aantal werklozen met 131 duizend. In de periode november 2009-januari 2010 waren gemiddeld 430 duizend personen werkloos; dit komt overeen met 5,6% van de beroepsbevolking. WML verwacht dat deze trend in het komende jaar niet wordt omgebogen. Daarom zullen de gevolgen van de economische crisis nog een aantal jaren voelbaar zijn. Ook WML werd hard getroffen door de crisis. Met name de divisie industrie heeft veel omzet verloren. In de periode medio 2008 en ultimo 2009 verloor de divisie industrie circa omzet. Naast een stijging van voornamelijl< personeelskosten heeft dit geleid tot een aanzienlijk exploitatieverlies. Om de problemen het hoofd te bieden heeft WML een nieuwe strategie bepaald. Besloten is drie thema's verder uit te werken c.q. te implementeren: 1. voorgenomen is een samenwerking aan te gaan met Vebego voor wat betreft twee bedrijfsactiviteiten; groenonderhoud en schoonmaak. In 2009 is daartoe een onderzoek gedaan (businessplan gepresenteerd) en zijn onderhandelingen gevoerd. Tevens is een besloten vennootschap opgericht Ruelong BV; 2. voorgenomen is onderzoek te doen naar een mogelijke samenwerking tussen de ISD Midden Langstraat en WML. Beide organisatie hebben zodanige raakvlakken dat het wenselijk is om te onderzoeken of tot enigerlei vorm van samenwerking kan worden gekomen dan wel te kunnen opgaan in een geheel nieuwe organisatie; 3. voorgenomen is om naar aanleiding van de negatieve bedrijfsresultaten in 2009 en het voorgenomen besluit om te komen tot een samenwerking met Vebego, de bestaande organisatie te reorganiseren; 8

15 2. Sociaal beleid en werkgelegenheid 2.1. Wsw Ontwikkeling van de wachtlijst Wsw Aantal Se Stand per 31 december 2008 Toegelaten tot de doelgroep in 2009 Overname van de wachtlijst van andere Wsw-bedrijven Herinstroom wegens mislukte plaatsing bij WML Uitstroom wegens herindicatie Overgedragen aan een andere gemeente Geplaatst in een Wsw-dienstverband + begeleid werken Afgevoerd in ,75 64,5 3, ,25 Stand per 31 december , Waarvan: Uit Heusden Uit Loon op Zand Uit Waalwijk 59, ,75 Met ingang van heeft, als gevolg van de modernisering gemeente een eigen wachtlijst. Wsw per , iedere Per is ook een gewijzigde Ministeriele Regeling van kracht geworden, waarin uitdrukkelijk staat vermeld wanneer iemand wegens het niet beschikbaar zijn voor arbeid moet worden afgevoerd van de wachtlijst. Oe gemiddelde wachttijd per deelnemende gemeente verschilt. Oe wachttijd wordt enerzijds bepaald door het aantal geyndiceerde en anderzijds door de taakstelling. Eind 2009 staat de langst wachtende 46 maanden op de wachtlijst (gemeente Heusden). Met ingang van 2005 is bij plaatsingen zoveel mogelijk het FIFO systeem gehanteerd. Totdat er door de gemeenten plaatsingsverordeningen zijn vastgesteld, die andere prioriteiten aangeven, wordt er conform de wet op basis van FIFO, maar dan per gemeente, geplaatst, waarbij dan de plaatsingsruimte per gemeente de wachttijd bepaalt Wachtlijsttrajecten Om de lange wachttijden te overbruggen krijgen wachtlijstkandidaten met een Wwb-uitkering of een Wajong-uitkering van het UWV, op basis van een verordening van de Intergemeentelijke Sociale Oienst (ISO) en een overeenkomst met UWV, een wachtlijsttraject ("voortrajecters") aangeboden bij de Stichting Pijler, gefinancierd vanuit het reintegratiebudget van de Wwb of het uitkeringsbudget vanuit het UWV. In december 2009 zijn er op deze wijze 61 personen in dienst van onze organisatie. Op 31 december 2009 waren 42 mensen via de ISO en 19 mensen via het UWV in een 'voortraject' geplaatst in afwachting op definitieve plaatsing in de Wsw. 9

16 Overzicht medewerkers in een 'voortraject' afkomstig van ISO: personen fte's (36 uur) Stand per 31 december ,93 Instroom vanaf de wachtlijst 11 7,98 Wijziging omvang dienstverband 0,56 Uitstroom naar regulier werk Uitstroom overig (pensioen, VUT, overleden) 3-2, Stand per 31 december , Overzicht medewerkers in een 'voortraject' afkomstig van UWV: personen fte's (36 uur) Stand per 31 december 2008 Instroom vanaf de wachtlijst Wijziging omvang dienstverband Uitstroom naar regulier werk Uitstroom overig (pensioen, VUT, overleden) Stand per 31 december , ,95-0, , , , Taakstellingen WSW-dienstverbanden Als gevolg van de modernisering van de Wsw (per 1 januari 2008) zijn ook de taakstellingen ingrijpend aangepast. Voorheen was de taakstelling van het Sw-bedrijf mede gebaseerd op het aantal ge"lndiceerde dat werkzaam was bij het Sw-bedrijf, waarbij geen rekening werd gehouden met de woongemeente van de ge 'ndiceerde. Per 1 januari 2008 wordtechter de taakstelling mede gebaseerd op het aantal gefndiceerde binnen de gemeente. Oat betekent dat een ge"lndiceerde die woonachtig is in een bepaalde gemeente, maar niet werkzaam is bij het Sw-bedrijf van de betreffende gemeente, wel meetelt in de nieuwe taakstelling van die gemeente, maar niet meetelt voor de begroting van het betreffende Sw-bedrijf van die gemeente. Oeze mensen staan immers elders op een begroting (van het Sw-bedrijf waar men wel werkzaam is). Ook geldt dus de inverse, dat ge 'ndiceerden die niet woonachtig zijn in een deelnemende gemeente van het Sw-bedrijf, maar wel werkzaam zijn bij het Sw-bedrijf van de deelnemende gemeente, niet meetellen in de nieuwe taakstelling van de gemeente, maar wel meetellen voor de begroting van het Sw bedrijf. Vandaar dat hier een onderscheid wordt gemaakt in de gemeentelijke taakstellingen en de taakstelling voor de begroting van onze gemeenschappelijke regeling WML. 10

17 Taakstelling Wsw deelnemende gemeenten Taakstellend volume 2009 in Se's: - Heusden - Loon op Zand - Waalwijk Gemiddeld aantal gerealiseerde Se's 2009: - Heusden - Loon op Zand - Waalwijk 191,41 147,34 270,47 197,43 150,79 272,58 609,22 620,80 Meer Se's dan taakstelling in , De som van de taakstelling per gemeente bedroeg in het afgelopen jaar 609,22 Se. Uiteindelijk zijn er in het afgelopen boekjaar 620,80 Se gerealiseerd wat een 'overrealisatie' inhoudt van gemiddeld 11,58. Dit betekent dat de doelstelling om gemiddeld 10 Se extra te realiseren, welke gefinancierd worden uit de winst van 2007, bereikt is. Taakstelling begroting Wsw gemeenschappelijke regeling Begroot aantal Se's in 2009: Som taakstellingen per gemeente -/- saldo aantal Se's met andere schappen +/+ 10 Se's extra inzet uit winst /- 609,22 51,40 10,00 567,82 Per ultimo 2009 werkzaam: uit de gemeente Heusden uit de gemeente Loon op Zand uit de gemeente Waalwijk uit overige gemeenten 153,25 137,99 262,41 15,30 568,95 Meer Se's dan taakstelling begroot ,13 De taakstelling van WML bedroeg in het afgelopen jaar 557,82 Se (exclusief 10 Se's extra inzet uit winst 2007). Uiteindelijk zijn er in het afgelopen boekjaar 568,95 Se gerealiseerd wat een 'overrealisatie' inhoudt van gemiddeld 11,13 Se. Van de gerealiseerde Se's zitten per 31 december personen, zijnde 31,55 Se's, in een traject voor begeleid werken. Het verschil tussen een Se en een fte wordt bepaald door het aantal medewerkers ernstige handicap die vanwege intensievere begeleiding voor 1,25 Se meetellen. met een 11

18 In fte's uitgedrukt wijzigde het personeelsbestand als volgt: Stand per 31 december 2008 Instroom vanaf de wachtlijst Overname ander Sw bedrijf Wijziging omvang dienstverband Uitstroom vanwege > 2 jaar arbeidsongeschikt Uitstroom naar regulier werk Uitstroom overig (pensioen, VUT, overleden) Personen o 33 fte's (36 uur) 577,83 3,52 0,50 3,02 2,90 o 24,43 Stand per 31 december , Het aantal arbeidsplaatsen is met 26,33 fte gedaald en het aantal personen met 33. In 2009 werden 2 personen geplaatst in begeleid werken op een totaal aantal plaatsingen vanaf de wachtlijst van 4 ofwel 50%, zodat de doelstelling voor 2009 van 25 % is gehaald. Van 6 personen werd het dienstverband Wsw omgezet naar een arbeidsovereenkomst begeleid werken. Van 7 personen werd de arbeidsovereenkomst begeleid werken omgezet naar een dienstverband Wsw en van 3 personen werd de arbeidsovereenkomst beeindiqd. In het afgelopen jaar werd ook werk geboden aan 30 personen van Vincentius, een instelling voor dienstverlening aan verstandelijk gehandicapten, die met 3 eigen begeleiders bij WML werkzaamheden verrichten in het kader van hun dagopvang Voormalige WIW Per 1 januari 2004 is de Wiw afgeschaft en de Wwb ingevoerd. Voor de mensen die in de Wiw zijn ingestroomd wordt voorlopig deze benaming gehandhaafd. Er zijn echter geen nieuwe mensen meer ingestroomd. Tijdelijke contracten zijn bij de afloop beeindiqd bij (uitzicht op) regulier werk. Voor zover mensen boven de 50 waren of een Wsw-indicatie hadden, zijn de dienstverbanden gecontinueerd. personen fte's (36 uur) Stand per 31 december 2008 Uitstroom Wijziging omvang dienstverband ,73 4,56 0,79 Stand per 31 december , Gemiddeld waren er 23,46 arbeidsplaatsen bezet, terwijl 26,73 was begroot. Het beleid van de ISD was om de aantallen met 10 % per jaar te laten teruglopen. In de afgelopen 4 jaar is het aantal fte's teruggelopen van 106,95 per naar 21,38 per ultimo 2009, ofwel met 80 %. Er is echter nu nog maar een beperkt aantal tijdelijke dienstverbanden. In de komende jaren zal het aantal voormalige Wiw-ers derhalve nog slechts door natuurlijk verloop afnemen. 12

19 2.5. Voormalige IID-banen Hetgeen hiervoor vermeld is over de Wiw geldt eveneens voor de 1I0-banen. Oe mogelijkheden voor een eigen volume beleid door de ISO zijn beperkt. Aangezien I/O-ers een arbeidsovereenkomst hebben met een reguliere werkgever kan alleen deze werkgever de arbeidsovereenkomst beeindiqen en kan de ISO alleen de hoogte van de loonkostensubsidie bepalen, waardoor werkgevers kunnen besluiten om het dienstverband te beeindiqen of het dienstverband zonder subsidie voort te zetten. Stand per 31 december 2008 Wijziging omvang dienstverband Uitstroom naar regulier dienstverband Ontslag Overige uitstroom personen 66 o fte's (32 uur) 59,48 0,25 7,89 1,06 1,74 Stand per 31 december , Ook hier was de doelstelling een reductie van het bestand met 10 % per jaar. In het afgelopen jaar is de omvang gedaald met 17,5 % Ambtelijk personeel WML streeft naar een daling van het aantal ambtenaren in dienst. Voor zover mogelijk wordt in plaats van ambtelijk personeel in eigen dienst, gebruik gemaakt van personeel werkzaam bij de Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW-ers). Stand per 31 december 2008 Aannames in 2009 Wijziging dienstverband Oienstverband beeindiqd in 2009 personen 39 oo o fte's (36 uur) 36,08 0,00 0,50 o Stand per 31 december , Gemiddeld waren 35,83 fte werkzaam. Het aantal ambtenaren bleef gelijk met 39 personen Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat Het werd in 2009 wederom moeilijker om vacant wordende kop- en schouderfuncties, die met Wsw-personeel waren ingevuld, met personeel uit de Wsw-doelgroep te herbezetten. 13

20 Stand per 31 december 2008 Aannames in 2009 Wijziging dienstverband Uitstroom overig (pensioen, overleden) personen fte's (36 uur) 83,95 21,72 0,09 9,09 Stand per 31 december , Gemiddeld waren 90,22 fte werkzaam. Het aantal SBW-ers groeide met 13 personen, zijnde 12,54 fte. Oe directie had reeds in 2008 een vacaturestop ingesteld, maar deze doelstelling is niet gerealiseerd. Oe ambtenaren en SBW-ers die niet werkzaam zijn in de productie (= personeel werkzaam als 'overhead') mochten in 2009 niet meer zijn dan 79,5 fte. In 2009 werden in totaal de volgende fte's gerealiseerd als overhead: Gem. aantal ambtenaren (excl. productie en re-integratie) Gem. aantal personeelsleden SBW Totaal aantal 27,97 fte's 29,22 fte's 55,10 fte's 47,08 fte's 83,07 fte's 76,30 fte's ===== Oaarmee is niet aan de begrotingsdoelstelling voldaan en is een overschrijdinq gerealiseerd van 3,57 fte Totaal "personeelsbestand" in personen WSW, incl. begeleid werkenden Wachtlijsttrajecten Voormalige WIW Voormalige Detacheringsbanen ISD (Fidant) Loonkostensubs. ISD (bij SBW en derden) Ambtenaren SBW excl gesubsidieerde banen AWBZ Totaal I/O-ers (51), begeleid werkende Wsw-ers, mensen met een loonkostensubsidie in dienst bij reguliere werkgevers en mensen vanuit de AWBZ (30) hebben geen dienstverband met WML. Per stonden 933 personen bij WMUSBW/Pijler/Fidant op de loonlijst. Oaarnaast zijn er nog vele mensen bij WML in een traject, al dan niet binnen de bedrijfsmatige activiteiten van WML. Oe algehele teneur is dat permanente (gesubsidieerde) dienstverbanden zoveel mogelijk worden afgebouwd. Oaarnaast zijn er ook nog mensen met een vrijwilligersovereenkomst actief bij WML. 14

21 2.9. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim bij het Wsw-personeel groeide niet verder. In alle groepen daalde het ziekteverzuim, m.u.v. de 'voortrajecters'. Ziekteverzuimpercentages WSW-medewerkers WIW-medewerkers Ambtelijke medewerkers Personeel van SBW Medewerkers Fidant "voortrajecters" Pijler 9,2 13,3 4,5 11,3 14,1 3,7 12,2 12,3 3, ,2 6,7 13,9 16,4 5,9 8,8 7,3 6 6,1 7 13,2 11,1 4,1 5,2 24,6 14,5 Totaal verzuimpercentage 9,4 10,5 11,3 11,5 12,7 12,3 Vanaf 2005 wordt het ziekteverzuim gemeten, incl. het tweede ziektejaar, als gevolg van de verplichte loondoorbetaling in het tweede ziektejaar en uniformering van het verzuimbegrip in de Sw-sector als gevolg van het afgesloten Arboconvenant. Het ziekteverzuim is het laatste jaar niet verder gestegen. Het verzuim bij Pijler en Fidant (,voortrajecters') ligt significant hoger. Dit is een bijzonder moeilijke doelgroep waarbij participatie en activering centraal staat. Het huidige verzuimbeleid wordt uitvoerig geevalueerd in 2010, waarbij de interne dienstverlening en de dienstverlening van Achmea Vitale onder de loep worden genomen Opleidingen (Studiehuis) In 2009 is tijdens een feestelijke diploma-uitreiking het 300 e diploma in vier jaar Studiehuis WML uitgereikt. In het studiejaar hebben in totaal 46 medewerkers (van 51 gestarte medewerkers) de 1-jarige opleiding op Mbo-niveau 1 succesvol afgerond. Het betreft de opleidingen Schoonmaak, Verpakken, Groen, Metaal, Assemblage en Taal op de werkvloer. In datzelfde studiejaar zijn de tweejarige opleidingen op Mbo-niveau 2, 3 en 4, gestart in 2007, afgerond. Van de in totaal 55 gestarte medewerkers hebben 44 medewerkers de opleiding met het behalen van een diploma afgerond. Op het gebied van de Nederlandse taal (Iaaggeletterdheid en basiskennis Nederlands) hebben 16 van de 29 medewerkers de opleiding met succes afgerond. Bij 11 medewerkers is het opleidingstraject met een jaar verlengd. Op modulair niveau zijn er 25 medewerkers actief geweest. Het betreft hier hoofdzakelijk de module 'sociale en communicatieve vaardigheden' op Mbo-niveau 1 en 2. Tot slot heeft WML wederom 19 medewerkers opgeleid tot gecertificeerd praktijkopleider. WML heeft nu op een enkeling na alle leidinggevenden op midden -en hoger kader opgeleid tot praktijkopleider, zodat WML op alle disciplines/afdelingen als leer- werkbedrijf functioneert. Het studiejaar telt in totaal 126 deelnemers verspreid over 13 opleidingen. 15

Afweging Kennisnemen van het jaarrekening 2011 en het ter kennisname aan de raadsleden zenden.

Afweging Kennisnemen van het jaarrekening 2011 en het ter kennisname aan de raadsleden zenden. Zaaknummer: OWZDB45 Onderwerp: jaarrekening WML 2011 Collegevoorstel Inleiding Het Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat (WML) heeft eind juni 2012 haar jaarrekening

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012 Agendapunt commissie: 6 steller telefoonnummer email Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00254 31-05-2012 Jaarrekening 2011 en het jaaroverzicht

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: KCMS38. Samenvoeging ISD en WML

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: KCMS38. Samenvoeging ISD en WML Zaaknummer: KCMS38 Onderwerp Samenvoeging ISD en WML Collegevoorstel Inleiding De versterking van de regionale samenwerking tussen Loon op Zand, Heusden en Waalwijk, de plannen van het kabinet om te komen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer KCDB04. Onderwerp Vestigen alleenrecht WML

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Zaaknummer KCDB04. Onderwerp Vestigen alleenrecht WML Raadsvoorstel Inleiding Dit voorstel heeft betrekking op het vestigen van een alleenrecht aan de WML. Aanleiding is het voornemen om per 1 januari 2011 een nieuw contract te sluiten voor schoonmaakonderhoud

Nadere informatie

Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Zaaknummer OWZDB09 Onderwerp Jaarstukken Werkbedrijf Midden-Langstraat Raadsvoorstel Inleiding Het Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat (WML) heeft in juli

Nadere informatie

Onderwerp Jaarrekening 2010 en begroting 2012 gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie

Onderwerp Jaarrekening 2010 en begroting 2012 gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie 000360395Zaaknummer BECJDL11 Onderwerp Jaarrekening 2010 en begroting 2012 gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie Raadsvoorstel Inleiding Van de gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3] Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel JAARSTUKKEN Stichting De Wissel Woerden, 8 februari 2016 Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden Tel: 0348-497000 Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Primaire begroting 2010 en Meerjarenraming 2011-2013 Werkbedrijf Midden- Langstraat

Primaire begroting 2010 en Meerjarenraming 2011-2013 Werkbedrijf Midden- Langstraat Raad Onderwerp: V200900445 Primaire begroting 2010 en Meerjarenraming 2011-2013 Werkbedrijf Midden- Langstraat Raadsvoorstel Op 10 april 2009 heeft de gemeente Heusden van het Dagelijks Bestuur van het

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

uitvoering Wet Investeren Jongeren (WIJ) Raadsvoorstel

uitvoering Wet Investeren Jongeren (WIJ) Raadsvoorstel Raadsvoorstel Inleiding: Per 1 oktober 2009 wordt de Wet investeren in jongeren (WIJ) ingevoerd. De WIJ introduceert een werkleerplicht voor werkzoekende jongeren tot 27 jaar. Hieronder vindt u het voorstel

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2015 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I Registratienummer raad: 1195908 Datum: 28 april 2015 Behandeld door: Mark Jan Prins Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling/Team Beleidsontwikkeling Onderwerp: Zienswijze

Nadere informatie

Herziene begroting Promen 2012

Herziene begroting Promen 2012 Herziene begroting Promen 2012 Inleiding Door gewijzigde inzichten in de bedrijfsvoering van Promen in 2012 is de opstelling van een herziene begroting opportuun. Doordat binnen Promen een herstructurering

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

De stichting heeft over 2014 een netto resultaat behaald vóór vpb van 32.976,- (2013: -/- 165.499,-). Begroot resultaat 2014 58

De stichting heeft over 2014 een netto resultaat behaald vóór vpb van 32.976,- (2013: -/- 165.499,-). Begroot resultaat 2014 58 1 Bestuursverslag Dit verslag bevat de jaarrekening van Stichting Louis Bolk Instituut. De jaarrekening betreft de cijfers van Stichting Louis Bolk Instituut, gevestigd in Driebergen Rijsenburg. 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 14 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671

Nadere informatie

Afweging Het voorstel is om kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en deze met bijgaand memo ter kennisname aan te bieden aan de raadsleden.

Afweging Het voorstel is om kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en deze met bijgaand memo ter kennisname aan te bieden aan de raadsleden. Zaaknummer: 00385208 OWZ CV memo raad tijdelijke dienstverbanden Wsw Collegevoorstel Inleiding Medio 2013 hebben de gemeenteraden van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de strategische nota Iedereen doet

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen PvdA mbt motie 'Stop de algehele vacaturestop' Registratienummer

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen PvdA mbt motie 'Stop de algehele vacaturestop' Registratienummer Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen PvdA mbt motie 'Stop de algehele vacaturestop' Registratienummer 3.23634 Portefeuillehouder mevr. H.T.M. Scholten Korte inhoud

Nadere informatie

Stichting Solar World Cinema Jan Aartsestraat EC Tilburg. Financieel verslag 2014

Stichting Solar World Cinema Jan Aartsestraat EC Tilburg. Financieel verslag 2014 Stichting Solar World Cinema Jan Aartsestraat 7-08 5017 EC Tilburg Financieel verslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 3 4 Resultaat 4 5

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING ONDERNEMERSFONDS UITHOORN TE UITHOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING ONDERNEMERSFONDS UITHOORN TE UITHOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING ONDERNEMERSFONDS UITHOORN TE UITHOORN Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Resultaat 4 5 Financiële

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO RAPPORT Inzake de jaarrekening 2016 Vereniging van Griffiers Den Haag INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Collegevoorstel Inleiding De Brabantste Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) heeft aangeboden om de gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon-op-Zand te faciliteren in de samenwerking op ruimtelijk-economisch vlak.

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015 vastgesteld op 30 juni 2016

STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015 vastgesteld op 30 juni 2016 STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN Rapport inzake jaarstukken vastgesteld op 30 juni 2016 JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na verwerking resultaat) A C T I V A VASTE ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 1. Materiële vaste activa Inventaris 1.213 1.838 Automatisering 428 857

Nadere informatie

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn EMCOBGROEP DOOR NAAR W f R K W E R K 1 5. 5 4 6 2 INK d.d. 2/3/215 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, april 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

RAPPORT 2014/2015 STICHTING SAMEN RKC WAALWIJK

RAPPORT 2014/2015 STICHTING SAMEN RKC WAALWIJK RAPPORT 2014/2015 STICHTING SAMEN RKC WAALWIJK INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 4 Resultaat 3 JAARREKENING 1 Balans per 30 juni 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012

Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012 No. 11858-1 Emmeloord, 31 juli 2012. Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012 Voorgenomen besluit De verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8 Raadsvoorstel Agenda nr. 8 Onderwerp: Kennisnemen van het concept ondernemingsplan Werkbedrijf Atlant de Peel 2017-2018 Soort: Kaderstellend / informerend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder:

Nadere informatie

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl ~ 1)1::+..1).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling,

Nadere informatie

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss Accountantsrapport 2013 van Stichting SWV VO 30-06 Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

Accountantsrapport 2011 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2011 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2011 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie