Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit"

Transcriptie

1 Zaaknummer: OWZDB09 Onderwerp jaarstukken Werkbedrijf Midden-Langstraat Collegevoorstel Inleiding Het Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat (WML) heeft in juli haar jaarverslag 2009 aangeleverd. Onlangs hebben we ook de ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming ontvangen. Het Dagelijks Bestuur (DB) verzoekt om deze stukken aan het gemeentebestuur voor te leggen. Feitelijke informatie Het jaarverslag 2009 is tijdig en volledig aangeleverd. De ontwerpbegroting 2011 heeft vertraging opgelopen vanwege de wisseling van het bestuur na de raadsverkiezingen. De begroting is al aangeleverd bij de provincie, omdat deze geen uitstel verleende. Aanlevering is wel gebeurd onder voorbehoud dat de raden van de gemeenten ermee instemmen. Afweging De begroting 2011 en meerjarenraming en het jaarverslag 2009 geven, behoudens het hierna onder Risico's vermelde, geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Wij adviseren u daarom de raad voor te stellen de begroting en het jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen. Inzet van Middelen Er wordt in 2011 een tekort verwacht van ,-. Dit tekort kan worden opgevangen binnen het eigen vermogen van de WML. Ook voor de jaren 2012 en 2013 worden tekorten verwacht, welke overigens ook nog binnen de reservepositie van de WML kunnen worden opgevangen. Voor het jaar 2014 wordt een klein batig saldo verwacht. Risico's Het kabinet heeft voorgesteld om 120 miljoen te bezuinigen op het budget voor de Wsw. Op dit moment lijkt het erop, dat, wanneer de kabinetsvoorstellen worden aangenomen, WML circa minder subsidie gaat ontvangen. Wat dit voor de begroting 2011 betekent moet nog worden doorgerekend. Vast staat wel dat de exploitatieverliezen groter zullen worden en niet meer kunnen worden opgevangen binnen de reservepositie van de WML. Door de drie deelnemende gemeenten zal dan een bijdrage in het nadelige resultaat moeten worden verstrekt. Meer duidelijkheid over de bedragen die hiermee gemoeid zijn, kan worden gegeven wanneer de begroting 2011 en de meerjarenraming worden herzien. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 1

2 Zaaknummer: OWZDB09 Onderwerp jaarstukken Werkbedrijf Midden-Langstraat BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 19 oktober 2010; besloten: de raad voor te stellen het jaarverslag 2009, de ontwerp-begroting 2011 en meerjarenraming WML voor kennisgeving aan te nemen. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 2

3 Zaaknummer OWZDB09 Onderwerp jaarstukken Werkbedrijf Midden-Langstraat Raadsvoorstel Inleiding Het Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat (WML) heeft in juli haar jaarverslag 2009 aangeleverd. Onlangs hebben we ook de ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming ontvangen. Het Dagelijks Bestuur (DB) verzoekt om deze stukken aan het gemeentebestuur voor te leggen. Feitelijke informatie Het jaarverslag 2009 is tijdig en volledig aangeleverd. De ontwerpbegroting 2011 heeft vertraging opgelopen vanwege de wisseling van het bestuur na de raadsverkiezingen. De begroting is al aangeleverd bij de provincie, omdat deze geen uitstel verleende. Aanlevering is wel gebeurd onder voorbehoud dat de raden van de gemeenten ermee instemmen. Afweging De begroting 2011 en meerjarenraming en het jaarverslag 2009 geven ons, behoudens het hierna onder Risico's vermelde, geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Wij stellen u daarom voor de begroting en het jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen. Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Risico's Het kabinet heeft voorgesteld om 120 miljoen te bezuinigen op het budget voor de Wsw. Op dit moment lijkt het erop, dat wanneer de kabinetsvoorstellen worden aangenomen, dat WML circa minder subsidie gaat ontvangen. Wat dit voor de begroting 2011 betekent moet nog worden doorgerekend. Vast staat wel dat de exploitatieverliezen groter zullen worden en niet meer kunnen worden opgevangen binnen de reservepositie van de WML. Door de drie deelnemende gemeenten zal dan een bijdrage in het nadelige resultaat moeten worden verstrekt. Meer duidelijkheid over de bedragen die hiermee gemoeid zijn, kan worden gegeven wanneer de begroting 2011 en de meerjarenraming worden herzien. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 1

4 Zaaknummer OWZDB09 Onderwerp jaarstukken Werkbedrijf Midden-Langstraat De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 14 december 2010; gezien het voorstel van het college van 19 oktober 2010, doc.nr. OWZDB09 gelet op de beraadslaging; b e s l u i t : het jaarverslag 2009, de ontwerp-begroting 2011 en meerjarenraming WML voor kennisgeving aan te nemen. de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. H.P.T.M. Willems 2

5 Ol..I 3~09' Het Coliege van Surgemeester en Wethouders van de gemeente Heusden Postbus AA VLlJMEN ons kenmerk: DS/AS/AS)OI 05 betreft: jaarverslaggeving 2009 HEU~J);-:.~Waalwijk, 12 juli 2010 Ingekornen' Geacht Coliege, 1 3 J LJ I i~!~'~n,.. ~ ~ Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 39, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling "Regeling voor de Dienst Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat" zenden wij u hierbij de jaarverslaggeving over het dienstjaar 2009 zoals deze is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 09 juli Wij mogen u verzoeken deze jaarverslaggeving ter kennis van de Raad uwer gemeente te brengen. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur, de voorzitter, Coll.:P1k,. Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat Op aj onze transactresen offertes zijn onze algemene leverings-, dienstverlenings en betalingsvoorwaarden, mhurtngs-, onderaannemings- en inkoopvoorwaarden en detacheringsvoorwaarden van toepasslng. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Brabant in Tilburg onder nummer Op verzoek sturen wij U onze voorwaarden toe. ii. KEMA CERTIFICAAT :2000 lsol41)(11~ ENlSOl3485:2003 ~ ''''- "'"'''..".,,''''' fill Zanddonkweg 14, 5144 NX Waalwijk Postbus 266, 5140 AG Waa!wijk Telefoon Fax Internet wwwsnelwegnaarwerk.nl Bank (Rabobank) IBAN NL58RAB BIC RABONL2U KvK BTVV NL B01

6

7 Inhoudsopgave jaarverslag 2009 pag. Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Bericht van het dagelijks bestuur 1. Doelstellingen van WML als organisatie: werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten 2. Algemene ontwikkelingen op bestuurlijk niveau 3. Beleidsvisie van het bestuur 4. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 5. Voorstel tot bestemming resultaat Jaarverslag Beleidsverantwoording 1. Algemeen 2. Sociaal beleid en werkgelegenheid 3. Financieel beleid 4. Toekomstverwachtingen 5. Overige informatie 6. Tot slot Jaarrekening Balans per 31 december 2009 Programmarekening over 2009 Staat van herkomst en besteding van middelen Algemene toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de programmarekening Accountantsverklaring Bijlagen 1. Specificatie exploitatierekening over Specificatie leningen per 31 december Specificatie investeringen

8 Bericht van het dagelijks bestuur 1. Doelstelling van WML als organisatie: werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten. WML voert de Wet sociale werkvoorziening 0Nsw) uit, biedt dienstverbanden aan in het kader van de voormalige Wet Inschakeling Werkzoekenden 0Niw), begeleidt werknemers in dienst bij andere werkgevers in het kader van begeleid werken en de voormalige regeling Inen Doorstroombanen, voert re-integratie- en activeringstrajecten uit, deels in de vorm van een (tijdelijk) dienstverband en biedt leerwerkplekken aan. De missie van WML luidt als volgt: Aan mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt biedt WML, als leerwerkbedrijf en re-integratiebedrijf, passend werk of een traject aan in een beschermende omgeving en bevordert hun ontwikkeling naar een zo regulier mogelijke arbeidsplaats, zowel binnen als buiten WML. 2

9 2. Algemene ontwikkelingen op bestuurlijk niveau WML is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk met eerdergenoemde doelstelling. Het algemeen bestuur wordt gevormd door 6 wethouders. In 2009 bestond het algemeen bestuur uit: Dhr. M.G.M. van der Poel Dhr. U. Santi Dhr. W.G.G. Aussems Dhr. R. van den Bos Dhr. M. van Dongen Dhr. W.J.J. Ligtenberg wethouder Heusden wethouder Waalwijk wethouder Loon op Zand wethouder Heusden wethouder Waalwijk wethouder Loon op Zand voorzitter secretaris lid lid lid lid Uit het algemeen bestuur worden 3 leden aangewezen, die samen met 3 door het algemeen bestuur benoemde, bij voorkeur uit het locale bedrijfsleven afkomstige personen, het dagelijks bestuur vormen. In 2009 bestond het dagelijks bestuur uit: Dhr. M.G.M. van der Poel Dhr. U. Santi Dhr. W.J.J. Ligtenberg Dhr. J. Bikker Dhr. A.W.J.E. Bayens Dhr. M.Th.J. van der Linden wethouder Heusden wethouder Waalwijk wethouder Loon op Zand voorzitter secretaris lid lid lid lid In maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen bestuursleden voor WML benoemd. geweest. Als gevolg daarvan zijn nieuwe In 2010 wordt het algemeen bestuur gevormd door: Dhr. S.C.C.M Potters Dhr. W.J.J. Ligtenberg Mevr. M. Mulder Dhr. M. van Dongen Dhr. W.G.G. Aussems Dhr. W.A. van Engeland wethouder wethouder wethouder wethouder wethouder wethouder Waalwijk Loon op Zand Heusden Waalwijk Loon op Zand Heusden voorzitter secretaris lid lid lid lid Het dagelijks bestuur wordt in 2010 gevormd door: Dhr. S.C.C.M Potters Dhr. W.J.J. Ligtenberg Mevr. M. Mulder Dhr. J. Bikker Dhr. A.W.J.E. Bayens Dhr. M.Th.J. van der Linden wethouder wethouder wethouder Waalwijk Loon op Zand Heusden voorzitter secretaris lid lid lid lid 3

10 3. Beleidsvisie van het bestuur Het bestuur van WML vindt dat het werk dat door Wsw- gesubsidieerde werknemers bij WML wordt uitgevoerd, primair gericht dient te zijn op het behoud, dan wel de verdere ontwikkeling van hun arbeidsvaardigheden met het oog op het werken onder zo regulier mogelijke omstandigheden. WML functioneert hierbij als leerwerkbedrijf. De laatste jaren ligt de focus van WML steeds meer op arbeidsontwikkeling C.q. mensontwikkeling. Dat betekent dat ook andere doelgroepen steeds meer in beeld komen zoals mensen die langdurig in een uitkeringssituatie verkeren. Ook voor deze mensen, die een grote afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt, wordt onze kennis, ervaring en infrastructuur in toenemende mate gebruikt. Activeren, ontwikkelen, opleiden en reintegreren zijn daarbij de insteek. 4

11 4. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening Het Oagelijks Bestuur dankt de directie en het personeel van WML voor hun inspanningen 2009 en stelt het algemeen bestuur voor om de in deze jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening 2009, die sluit met een negatief saldo exploitatieresultaat voor mutatie bestemmingsreserves van , vast te stellen. in 5

12 5. Voorstel tot bestemming van het resultaat Conform eerdere besluitvorming is bepaald dat de kosten van de 'overrealisatie' van de taakstelling ten laste wordt gebracht van de bestemmingsreserve arbeidsmarktbeleid. Als gevolg van dit besluit en eerder genomen besluiten inzake resultaatbestemming, wordt voorgesteld om het resultaat 2009 als volgt te bestemmen: x Resultaat 2009 voor mutatie bestemmingsreserves Onttrekking bestemmingsreserve arbeidsmarktbeleid t.b.v. financiering 11,62 Se's boven taakstelling*) Onttrekking reserve vakantiegeld, zie toelichting pagina 31 Onttrekking reserve personeelsvoorziening Resultaat 2009 na mutatie bestemmingsreserves -/ / /+ 12 +/+ 80 -/ Voorgesteld wordt om het resultaat 2009 na mutatie bestemmingsreserves, een negatief bedrag van , ten laste te brengen van de reserve voordelig saldi. Voorzitter Ohr. W.J.J. Ligtenberg secretaris Conform het advies stelt het Algemeen Bestuur in de vergadering van 7 juli 2010 de jaarrekening ongewijzigd vast en neemt het voorstel van het Oagelijks Bestuur over om het negatief resultaat 2009 na mutatie bestemmingsreserves, een negatief bedrag van , ten laste te brengen van de reserve voordelig saldi. Waalwijk, 9 juli 2010 Ohr. W.J.J. Ligtenberg secretaris *) = zie eveneens pagina 11 6

13 Jaarverslag Beleidsverantwoording 1. Algemeen In 2009 zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen gestart c.q. afgerond: Per 1 januari 2008 is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) aangepast. De aanpassingen van de wet zijn erop gericht de wet door de verantwoordelijke partijen, de gemeenten en de uitvoerders, beter ten uitvoer te brengen. Orn de gemeenten actief te betrekken bij het de bepaling van het regionaal arbeidsmarktbeleid zijn daartoe de taakstellingen en de daarbijbehorende Rijksvergoedingen van de Wsw overgeheveld van de sociale werkvoorziening naar gemeenten. Daartoe hebben gemeenten tevens de regie gekregen op het plaatsingsbeleid en het wachtlijstbeheer van mensen met een indicatie voor de Wsw. Dit beleid is verder vormgegeven in 2009; In het afgelopen jaar is het tevens mogelijk geworden om mensen met een indicatie en die zich eveneens bevinden in een uitkeringssituatie voortijdig te plaatsen bij de sociale werkvoorziening. Daartoe maakt WML gebruik van de Stichting Pijler. De mensen krijgen een dienstverband en worden van vanuit de Stichting Pijler gedetacheerd bij WML in afwachting op definitieve plaatsing in de Wsw c.q. bij WML; Ook is het mogelijk geworden om mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt en die geen indicatie hebben, maar wel zijn aangewezen op een uitkering (bijstand, WAO) tijdelijk (1 jaar) te plaatsen bij de sociale werkvoorziening. Daartoe maakt WML gebruik van de Stichting Fidant die per 1 januari 2009 voor deze bestemming operationeel is. De mensen krijgen een dienstverband en worden van vanuit de Stichting Fidant gedetacheerd bij WML om weer werkervaring op te doen en te worden bijgeschoold opdat men weer zelfstandig kan gaan participeren op de reguliere arbeidsmarkt; Naast de gerealiseerde wetswijzigingen Wsw acht het kabinet het noodzakelijk zich fundamenteel te herbezinnen op de Wsw vanwege de voortgaande groei van het beroep dat wordt gedaan op de Wsw, waardoor wachtlijsten naar verwachting in snel tempo zullen groeien. Het kabinet heeft een commissie gevraagd, onder leiding van oud minister De Vries, om te komen met een gedragen analyse van de oorzaken van het achterblijven van de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten. Dit laatste blijkt onder meer uit de groeiende wachtlijsten voor de Wsw. Het kabinet vraagt om op basis hiervan mogelijke contouren te schetsen voor de toekomst. Medio oktober 2008 heeft de commissie haar advies uitgebracht. Centraal in het advies staat een benadering die gebaseerd is op het bepalen van arbeidsproductiviteit en loonwaarde van arbeidsgehandicapten. Het kabinet heeft begin 2009 besloten om een aantal pilot projecten op te starten om de effecten van de voorstellen nader te bestuderen. De directie van WML verwacht dat het uiteindelijke voorstel in een nieuwe wet zal eindigen welke medio 2012 (volgende kabinetsperiode) zijn beslag zal krijgen; 7

14 In de zomer van 2008 diende zich een mondiale monetaire crisis aan. In oktober 2008 werd duidelijk dat de monetaire crisis zou overslaan naar de reele economie. Het consumenten- en producentenvertrouwen zakte snel naar een dieptepunt en in veel economieen daalde de vraag naar duurzame producten In het laatste kwartaal van 2008 raakte ook de Nederlandse economie in een recessie. Deze sleepte zich voort gedurende het boekjaar Het Bruto Binnenlands Product (de economische groei) daalde in 2009 met gemiddeld 4%. In het eerste kwartaal 2009 daalde het BBP met 4,5%, in het tweede kwartaal met 5,5%, het derde kwartaal met 3,7% en het vierde kwartaal met 2,2%. Deze daling van BBP is nog niet eerder in de geschiedenis waargenomen door het CBS. Gelijktijdig groeide het aantal werklozen met 131 duizend. In de periode november 2009-januari 2010 waren gemiddeld 430 duizend personen werkloos; dit komt overeen met 5,6% van de beroepsbevolking. WML verwacht dat deze trend in het komende jaar niet wordt omgebogen. Daarom zullen de gevolgen van de economische crisis nog een aantal jaren voelbaar zijn. Ook WML werd hard getroffen door de crisis. Met name de divisie industrie heeft veel omzet verloren. In de periode medio 2008 en ultimo 2009 verloor de divisie industrie circa omzet. Naast een stijging van voornamelijl< personeelskosten heeft dit geleid tot een aanzienlijk exploitatieverlies. Om de problemen het hoofd te bieden heeft WML een nieuwe strategie bepaald. Besloten is drie thema's verder uit te werken c.q. te implementeren: 1. voorgenomen is een samenwerking aan te gaan met Vebego voor wat betreft twee bedrijfsactiviteiten; groenonderhoud en schoonmaak. In 2009 is daartoe een onderzoek gedaan (businessplan gepresenteerd) en zijn onderhandelingen gevoerd. Tevens is een besloten vennootschap opgericht Ruelong BV; 2. voorgenomen is onderzoek te doen naar een mogelijke samenwerking tussen de ISD Midden Langstraat en WML. Beide organisatie hebben zodanige raakvlakken dat het wenselijk is om te onderzoeken of tot enigerlei vorm van samenwerking kan worden gekomen dan wel te kunnen opgaan in een geheel nieuwe organisatie; 3. voorgenomen is om naar aanleiding van de negatieve bedrijfsresultaten in 2009 en het voorgenomen besluit om te komen tot een samenwerking met Vebego, de bestaande organisatie te reorganiseren; 8

15 2. Sociaal beleid en werkgelegenheid 2.1. Wsw Ontwikkeling van de wachtlijst Wsw Aantal Se Stand per 31 december 2008 Toegelaten tot de doelgroep in 2009 Overname van de wachtlijst van andere Wsw-bedrijven Herinstroom wegens mislukte plaatsing bij WML Uitstroom wegens herindicatie Overgedragen aan een andere gemeente Geplaatst in een Wsw-dienstverband + begeleid werken Afgevoerd in ,75 64,5 3, ,25 Stand per 31 december , Waarvan: Uit Heusden Uit Loon op Zand Uit Waalwijk 59, ,75 Met ingang van heeft, als gevolg van de modernisering gemeente een eigen wachtlijst. Wsw per , iedere Per is ook een gewijzigde Ministeriele Regeling van kracht geworden, waarin uitdrukkelijk staat vermeld wanneer iemand wegens het niet beschikbaar zijn voor arbeid moet worden afgevoerd van de wachtlijst. Oe gemiddelde wachttijd per deelnemende gemeente verschilt. Oe wachttijd wordt enerzijds bepaald door het aantal geyndiceerde en anderzijds door de taakstelling. Eind 2009 staat de langst wachtende 46 maanden op de wachtlijst (gemeente Heusden). Met ingang van 2005 is bij plaatsingen zoveel mogelijk het FIFO systeem gehanteerd. Totdat er door de gemeenten plaatsingsverordeningen zijn vastgesteld, die andere prioriteiten aangeven, wordt er conform de wet op basis van FIFO, maar dan per gemeente, geplaatst, waarbij dan de plaatsingsruimte per gemeente de wachttijd bepaalt Wachtlijsttrajecten Om de lange wachttijden te overbruggen krijgen wachtlijstkandidaten met een Wwb-uitkering of een Wajong-uitkering van het UWV, op basis van een verordening van de Intergemeentelijke Sociale Oienst (ISO) en een overeenkomst met UWV, een wachtlijsttraject ("voortrajecters") aangeboden bij de Stichting Pijler, gefinancierd vanuit het reintegratiebudget van de Wwb of het uitkeringsbudget vanuit het UWV. In december 2009 zijn er op deze wijze 61 personen in dienst van onze organisatie. Op 31 december 2009 waren 42 mensen via de ISO en 19 mensen via het UWV in een 'voortraject' geplaatst in afwachting op definitieve plaatsing in de Wsw. 9

16 Overzicht medewerkers in een 'voortraject' afkomstig van ISO: personen fte's (36 uur) Stand per 31 december ,93 Instroom vanaf de wachtlijst 11 7,98 Wijziging omvang dienstverband 0,56 Uitstroom naar regulier werk Uitstroom overig (pensioen, VUT, overleden) 3-2, Stand per 31 december , Overzicht medewerkers in een 'voortraject' afkomstig van UWV: personen fte's (36 uur) Stand per 31 december 2008 Instroom vanaf de wachtlijst Wijziging omvang dienstverband Uitstroom naar regulier werk Uitstroom overig (pensioen, VUT, overleden) Stand per 31 december , ,95-0, , , , Taakstellingen WSW-dienstverbanden Als gevolg van de modernisering van de Wsw (per 1 januari 2008) zijn ook de taakstellingen ingrijpend aangepast. Voorheen was de taakstelling van het Sw-bedrijf mede gebaseerd op het aantal ge"lndiceerde dat werkzaam was bij het Sw-bedrijf, waarbij geen rekening werd gehouden met de woongemeente van de ge 'ndiceerde. Per 1 januari 2008 wordtechter de taakstelling mede gebaseerd op het aantal gefndiceerde binnen de gemeente. Oat betekent dat een ge"lndiceerde die woonachtig is in een bepaalde gemeente, maar niet werkzaam is bij het Sw-bedrijf van de betreffende gemeente, wel meetelt in de nieuwe taakstelling van die gemeente, maar niet meetelt voor de begroting van het betreffende Sw-bedrijf van die gemeente. Oeze mensen staan immers elders op een begroting (van het Sw-bedrijf waar men wel werkzaam is). Ook geldt dus de inverse, dat ge 'ndiceerden die niet woonachtig zijn in een deelnemende gemeente van het Sw-bedrijf, maar wel werkzaam zijn bij het Sw-bedrijf van de deelnemende gemeente, niet meetellen in de nieuwe taakstelling van de gemeente, maar wel meetellen voor de begroting van het Sw bedrijf. Vandaar dat hier een onderscheid wordt gemaakt in de gemeentelijke taakstellingen en de taakstelling voor de begroting van onze gemeenschappelijke regeling WML. 10

17 Taakstelling Wsw deelnemende gemeenten Taakstellend volume 2009 in Se's: - Heusden - Loon op Zand - Waalwijk Gemiddeld aantal gerealiseerde Se's 2009: - Heusden - Loon op Zand - Waalwijk 191,41 147,34 270,47 197,43 150,79 272,58 609,22 620,80 Meer Se's dan taakstelling in , De som van de taakstelling per gemeente bedroeg in het afgelopen jaar 609,22 Se. Uiteindelijk zijn er in het afgelopen boekjaar 620,80 Se gerealiseerd wat een 'overrealisatie' inhoudt van gemiddeld 11,58. Dit betekent dat de doelstelling om gemiddeld 10 Se extra te realiseren, welke gefinancierd worden uit de winst van 2007, bereikt is. Taakstelling begroting Wsw gemeenschappelijke regeling Begroot aantal Se's in 2009: Som taakstellingen per gemeente -/- saldo aantal Se's met andere schappen +/+ 10 Se's extra inzet uit winst /- 609,22 51,40 10,00 567,82 Per ultimo 2009 werkzaam: uit de gemeente Heusden uit de gemeente Loon op Zand uit de gemeente Waalwijk uit overige gemeenten 153,25 137,99 262,41 15,30 568,95 Meer Se's dan taakstelling begroot ,13 De taakstelling van WML bedroeg in het afgelopen jaar 557,82 Se (exclusief 10 Se's extra inzet uit winst 2007). Uiteindelijk zijn er in het afgelopen boekjaar 568,95 Se gerealiseerd wat een 'overrealisatie' inhoudt van gemiddeld 11,13 Se. Van de gerealiseerde Se's zitten per 31 december personen, zijnde 31,55 Se's, in een traject voor begeleid werken. Het verschil tussen een Se en een fte wordt bepaald door het aantal medewerkers ernstige handicap die vanwege intensievere begeleiding voor 1,25 Se meetellen. met een 11

18 In fte's uitgedrukt wijzigde het personeelsbestand als volgt: Stand per 31 december 2008 Instroom vanaf de wachtlijst Overname ander Sw bedrijf Wijziging omvang dienstverband Uitstroom vanwege > 2 jaar arbeidsongeschikt Uitstroom naar regulier werk Uitstroom overig (pensioen, VUT, overleden) Personen o 33 fte's (36 uur) 577,83 3,52 0,50 3,02 2,90 o 24,43 Stand per 31 december , Het aantal arbeidsplaatsen is met 26,33 fte gedaald en het aantal personen met 33. In 2009 werden 2 personen geplaatst in begeleid werken op een totaal aantal plaatsingen vanaf de wachtlijst van 4 ofwel 50%, zodat de doelstelling voor 2009 van 25 % is gehaald. Van 6 personen werd het dienstverband Wsw omgezet naar een arbeidsovereenkomst begeleid werken. Van 7 personen werd de arbeidsovereenkomst begeleid werken omgezet naar een dienstverband Wsw en van 3 personen werd de arbeidsovereenkomst beeindiqd. In het afgelopen jaar werd ook werk geboden aan 30 personen van Vincentius, een instelling voor dienstverlening aan verstandelijk gehandicapten, die met 3 eigen begeleiders bij WML werkzaamheden verrichten in het kader van hun dagopvang Voormalige WIW Per 1 januari 2004 is de Wiw afgeschaft en de Wwb ingevoerd. Voor de mensen die in de Wiw zijn ingestroomd wordt voorlopig deze benaming gehandhaafd. Er zijn echter geen nieuwe mensen meer ingestroomd. Tijdelijke contracten zijn bij de afloop beeindiqd bij (uitzicht op) regulier werk. Voor zover mensen boven de 50 waren of een Wsw-indicatie hadden, zijn de dienstverbanden gecontinueerd. personen fte's (36 uur) Stand per 31 december 2008 Uitstroom Wijziging omvang dienstverband ,73 4,56 0,79 Stand per 31 december , Gemiddeld waren er 23,46 arbeidsplaatsen bezet, terwijl 26,73 was begroot. Het beleid van de ISD was om de aantallen met 10 % per jaar te laten teruglopen. In de afgelopen 4 jaar is het aantal fte's teruggelopen van 106,95 per naar 21,38 per ultimo 2009, ofwel met 80 %. Er is echter nu nog maar een beperkt aantal tijdelijke dienstverbanden. In de komende jaren zal het aantal voormalige Wiw-ers derhalve nog slechts door natuurlijk verloop afnemen. 12

19 2.5. Voormalige IID-banen Hetgeen hiervoor vermeld is over de Wiw geldt eveneens voor de 1I0-banen. Oe mogelijkheden voor een eigen volume beleid door de ISO zijn beperkt. Aangezien I/O-ers een arbeidsovereenkomst hebben met een reguliere werkgever kan alleen deze werkgever de arbeidsovereenkomst beeindiqen en kan de ISO alleen de hoogte van de loonkostensubsidie bepalen, waardoor werkgevers kunnen besluiten om het dienstverband te beeindiqen of het dienstverband zonder subsidie voort te zetten. Stand per 31 december 2008 Wijziging omvang dienstverband Uitstroom naar regulier dienstverband Ontslag Overige uitstroom personen 66 o fte's (32 uur) 59,48 0,25 7,89 1,06 1,74 Stand per 31 december , Ook hier was de doelstelling een reductie van het bestand met 10 % per jaar. In het afgelopen jaar is de omvang gedaald met 17,5 % Ambtelijk personeel WML streeft naar een daling van het aantal ambtenaren in dienst. Voor zover mogelijk wordt in plaats van ambtelijk personeel in eigen dienst, gebruik gemaakt van personeel werkzaam bij de Stichting Bevordering Werkgelegenheid (SBW-ers). Stand per 31 december 2008 Aannames in 2009 Wijziging dienstverband Oienstverband beeindiqd in 2009 personen 39 oo o fte's (36 uur) 36,08 0,00 0,50 o Stand per 31 december , Gemiddeld waren 35,83 fte werkzaam. Het aantal ambtenaren bleef gelijk met 39 personen Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat Het werd in 2009 wederom moeilijker om vacant wordende kop- en schouderfuncties, die met Wsw-personeel waren ingevuld, met personeel uit de Wsw-doelgroep te herbezetten. 13

20 Stand per 31 december 2008 Aannames in 2009 Wijziging dienstverband Uitstroom overig (pensioen, overleden) personen fte's (36 uur) 83,95 21,72 0,09 9,09 Stand per 31 december , Gemiddeld waren 90,22 fte werkzaam. Het aantal SBW-ers groeide met 13 personen, zijnde 12,54 fte. Oe directie had reeds in 2008 een vacaturestop ingesteld, maar deze doelstelling is niet gerealiseerd. Oe ambtenaren en SBW-ers die niet werkzaam zijn in de productie (= personeel werkzaam als 'overhead') mochten in 2009 niet meer zijn dan 79,5 fte. In 2009 werden in totaal de volgende fte's gerealiseerd als overhead: Gem. aantal ambtenaren (excl. productie en re-integratie) Gem. aantal personeelsleden SBW Totaal aantal 27,97 fte's 29,22 fte's 55,10 fte's 47,08 fte's 83,07 fte's 76,30 fte's ===== Oaarmee is niet aan de begrotingsdoelstelling voldaan en is een overschrijdinq gerealiseerd van 3,57 fte Totaal "personeelsbestand" in personen WSW, incl. begeleid werkenden Wachtlijsttrajecten Voormalige WIW Voormalige Detacheringsbanen ISD (Fidant) Loonkostensubs. ISD (bij SBW en derden) Ambtenaren SBW excl gesubsidieerde banen AWBZ Totaal I/O-ers (51), begeleid werkende Wsw-ers, mensen met een loonkostensubsidie in dienst bij reguliere werkgevers en mensen vanuit de AWBZ (30) hebben geen dienstverband met WML. Per stonden 933 personen bij WMUSBW/Pijler/Fidant op de loonlijst. Oaarnaast zijn er nog vele mensen bij WML in een traject, al dan niet binnen de bedrijfsmatige activiteiten van WML. Oe algehele teneur is dat permanente (gesubsidieerde) dienstverbanden zoveel mogelijk worden afgebouwd. Oaarnaast zijn er ook nog mensen met een vrijwilligersovereenkomst actief bij WML. 14

21 2.9. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim bij het Wsw-personeel groeide niet verder. In alle groepen daalde het ziekteverzuim, m.u.v. de 'voortrajecters'. Ziekteverzuimpercentages WSW-medewerkers WIW-medewerkers Ambtelijke medewerkers Personeel van SBW Medewerkers Fidant "voortrajecters" Pijler 9,2 13,3 4,5 11,3 14,1 3,7 12,2 12,3 3, ,2 6,7 13,9 16,4 5,9 8,8 7,3 6 6,1 7 13,2 11,1 4,1 5,2 24,6 14,5 Totaal verzuimpercentage 9,4 10,5 11,3 11,5 12,7 12,3 Vanaf 2005 wordt het ziekteverzuim gemeten, incl. het tweede ziektejaar, als gevolg van de verplichte loondoorbetaling in het tweede ziektejaar en uniformering van het verzuimbegrip in de Sw-sector als gevolg van het afgesloten Arboconvenant. Het ziekteverzuim is het laatste jaar niet verder gestegen. Het verzuim bij Pijler en Fidant (,voortrajecters') ligt significant hoger. Dit is een bijzonder moeilijke doelgroep waarbij participatie en activering centraal staat. Het huidige verzuimbeleid wordt uitvoerig geevalueerd in 2010, waarbij de interne dienstverlening en de dienstverlening van Achmea Vitale onder de loep worden genomen Opleidingen (Studiehuis) In 2009 is tijdens een feestelijke diploma-uitreiking het 300 e diploma in vier jaar Studiehuis WML uitgereikt. In het studiejaar hebben in totaal 46 medewerkers (van 51 gestarte medewerkers) de 1-jarige opleiding op Mbo-niveau 1 succesvol afgerond. Het betreft de opleidingen Schoonmaak, Verpakken, Groen, Metaal, Assemblage en Taal op de werkvloer. In datzelfde studiejaar zijn de tweejarige opleidingen op Mbo-niveau 2, 3 en 4, gestart in 2007, afgerond. Van de in totaal 55 gestarte medewerkers hebben 44 medewerkers de opleiding met het behalen van een diploma afgerond. Op het gebied van de Nederlandse taal (Iaaggeletterdheid en basiskennis Nederlands) hebben 16 van de 29 medewerkers de opleiding met succes afgerond. Bij 11 medewerkers is het opleidingstraject met een jaar verlengd. Op modulair niveau zijn er 25 medewerkers actief geweest. Het betreft hier hoofdzakelijk de module 'sociale en communicatieve vaardigheden' op Mbo-niveau 1 en 2. Tot slot heeft WML wederom 19 medewerkers opgeleid tot gecertificeerd praktijkopleider. WML heeft nu op een enkeling na alle leidinggevenden op midden -en hoger kader opgeleid tot praktijkopleider, zodat WML op alle disciplines/afdelingen als leer- werkbedrijf functioneert. Het studiejaar telt in totaal 126 deelnemers verspreid over 13 opleidingen. 15

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012

Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen Informatieset 1e kwartaal 2012 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 1e kwartaal 2012 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Algemene informatie...4 1.1 Ontwikkelingen...4 2. Informatie

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Werken is het doel, participeren is de norm!

Werken is het doel, participeren is de norm! Werken is het doel, participeren is de norm! Jaarplan 2014-2015 CONCEPTVERSIE 1.3 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Hoe is Baanbrekers gepositioneerd?... 5 3. Voor wie werkt Baanbrekers?... 7 4. De ontwikkelingen

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

V\ D D. Het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN. Doetinchem, 28 april 2014.

V\ D D. Het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN. Doetinchem, 28 april 2014. Gemeente Oude IJsselstreek SS V\ D D Ontvangen: 30/04/2014 -j4jnk07253 Postbus 236, 7000 AE -Terborgseweg 106, 7005 BC Doetinchem -Telefoon (i Bank BNG 28.50.12.495 - IBAN NL 62 BNGH 028b m - KvK-nummer

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2014

Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2014 Gemeente Steenbergen Informatieset 3e kwartaal 2014 Gemeente Steenbergen & WVS-groep Informatieset 3e kwartaal 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie... 4 1.1 Ontwikkelingen... 4 2. Informatie

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief 2011

Aanbiedingsbrief 2011 Aanbiedingsbrief 2011 Werkbegroting 2011 WNK Bedrijven Re-integratie Detacheren Groen Post Document Services Schoonmaak Personenvervoer Montage&Verpakking Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland Werkbegroting

Nadere informatie

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren.

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren. Sociaal jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Directiebericht 6 3 Arbeidsontwikkeling 10 4 Arbeidsomstandigheden & veiligheid 14 5 Divisie Re-integratie 16 6 Divisie Dienstverlening 18 7 Divisie

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018 CONCEPT Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018 Geldermalsen, oktober 2013 LANDER werk & participatie LANDER vult als instrument van gemeenten de maatschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen Jaarplan en Begroting 2008 Raad voor Werk en Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Jaarplan 2008...4 2.1. Hoofdlijnen begroting...4 2.2. Wettelijke taken...5 2.3. Advies en facilitering...5 2.3.1.

Nadere informatie

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017.

Hierbij bied ik u de ontwerp-begroting 2014 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) aan, waarin opgenomen de meerjarenbegroting 2014-2017. (2-4-2013) Postmaster Moerdijk.nl - aanbieding ontwerp begroting 2014en Pagina 1 Beukenlaan 1d 4731 CD OUDENBOSCH T +31(0)165-331283 F +31(0)165-310680 info@regionaalarchiefwestbrabant.nl www.regionaalarchiefwestbrabant.nl

Nadere informatie