J a a r v e r s l a g 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J a a r v e r s l a g 2008"

Transcriptie

1 J a a r v e r s l a g Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g

2 N i e u w e i n v a l s h o e k e n Ons succes in 2008 danken wij mede aan honderden partners uit de culturele sector en ver daar buiten. Wij zijn ze erkentelijk voor hun inzet, inzicht, samenwerking, goede raad, én voor hun vertrouwen in de kracht van kunstenaars. Want onder die partners bevinden zich meer dan zestig organisaties uit het bedrijfsleven en de publieke sector die op zoek zijn naar nieuwe invalshoeken voor hun dienstverlening, naar een andere kijk op hun probleem en die zich willen laten inspireren en verrassen door kunstenaars. Kunstenaars doen ervaringen op buiten hun eigen sector, zij veroveren daarmee nieuwe podia, nieuw publiek en/of opdrachtgevers. Zij vergroten het culturele domein en de wereld waarin zij kunnen werken. Wij zien het als een uitdaging om dat enthousiasme voor een meer divers werkveld aan te wakkeren en kunstenaars te onder-steunen bij het verwerven van de vaardigheden die nodig zijn bij het vervullen van nieuwe rollen. Elke dag zien wij dat er voor kunstenaars ruimte is in het bedrijfsleven, het onderwijs, publieke organisaties en in de culturele- of de creatieve industrie. Creativiteit is wat nodig is om alles wat vanzelfsprekend lijkt vanuit nieuwe invalshoeken te bezien en aan te pakken. E e n g r o o t b e r e i k o n d e r k u n s t e n a a r s In dit jaarverslag leest u dat wij veel kunstenaars bereiken met advies, cursussen, workshops, persoonlijke begeleiding of werkervaringsprojecten. Een paar cijfers: we voerden circa beroepsmatigheidsonderzoeken uit, onze websites werden keer bezocht, de Kunstenaarslijn beantwoordde meer dan verzoeken om informatie en advies en meer dan geïn-teresseerden bezochten onze evenementen. Ongeveer kunstenaars vonden individuele begeleiding bij de ontwikkeling van hun loopbaan en ruim kunstenaars volgden een van onze cursussen of workshops. Zo n 80 jonge allochtone talenten namen deel aan Van Talent naar Beroep. Meer dan 800 kunstenaars deden werkervaring op in alle maatschappelijke sectoren in zo n 80 projecten. En dan tellen wij de honderden projecten van bik-kunstenaars in het basisonderwijs niet mee. De Cultuurlening verstrekte 253 leningen tegen een totaal leenbedrag van 5,5 miljoen euro. V e r b a n d e n l e g g e n l e i d t t o t s a m e n w e r k e n Door verbanden te leggen en interactie te stimuleren creëren wij nieuwe, soms onverwachte, samenwerkingsvormen. Bijvoorbeeld met ons programma Creative Co-makership en in onze projecten op het snijvlak van kunst en samenleving. In Creative Co-makership werken wij samen met het kunstvakonderwijs aan het verbreden van het beroepsperspectief en onderwijscurriculum van de studenten aan kunstvakopleidingen. Om de markt voor kunstenaars verder te stimuleren, verbonden wij ons aan het Cultuurbal en het Matchingcongres, en zijn wij -samen met Lenthe Publishers- de maker en uitgever van heart & Society, het magazine dat cross-overs belicht tussen kunstenaars en de wereld buiten de directe kunstsector. Tijdens de manifestatie De Buurtalliantie, een grootschalig initiatief van maatschappelijke organisaties op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, zorg en welzijn, presenteerden wij onze kunst in de wijk projecten. Het was voor ons een mooi jaar, en ik wens u veel plezier met het lezen van dit on-line jaarverslag. Maar bovenal hoop ik dat u en wij in 2009 (weer) samenwerken! Jo Houben, directeur 2 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

3 B e r o e p s m a t i g h e i d De Wet Werk en Inkomen (WWIK) maakt het voor kunstenaars mogelijk geconcentreerd te werken aan het opbouwen en doorzetten van een rendabele beroepspraktijk. Om tot de WWIK te worden toegelaten moet een kunstenaar aan zijn Centrumgemeente (gemeente die de WWIK uitvoert) aantonen dat hij beroepsmatig werkzaam is, of minder dan 12 maanden voor de aanvraag een diploma van een erkende kunstvakopleiding verkreeg. Voor alle 20 zogenaamde Centrumgemeenten onderzoeken wij of een kunstenaar aan deze voorwaarden voldoet. Op basis van ons advies beslist de Centrumgemeente over de toelating tot de WWIK. Wij voeren ook beroepsmatigheidsonderzoeken uit voor gemeenten die er zeker van willen zijn dat hun ateliertoewijzingen en subsidies ten goede komen aan professioneel werkende kunstenaars. D e r e s u l t a t e n v a n Beroepsmatigheidsonderzoeken 2 Bezwaarschriften Alle betrokken partijen werken samen 2 pilots om WWIK als re-integratie instrument in te zetten Be r o e p s m a t i g h e i d s o n d e r z o e k e n Wij onderzoeken de beroepsmatigheid van kunstenaars op basis van een ingevuld Beroepsmatigheidsformulier, en kijken daarbij naar vaste ijkpunten zoals productie, presentatie, positie en inkomen uit de kunst. De eerste keer doen we dat met een Entreeonderzoek, daarna volgen eventueel Heronderzoeken. In 2008 voerden we alle onderzoeken weer binnen de normtijd van 8 weken uit. Nieuw in 2008 zijn de onderzoeken die wij uitvoerden in opdracht van de Centrumgemeenten voor een ontheffing of verlaging van de progressieve inkomenseis. In 2009 verwachten wij onderzoeken uit te voeren. 2 Be z w a a r s c h r i f t e n Een kunstenaar kan bezwaar maken tegen een besluit van een Centrumgemeente over de toegang tot de WWIK. Omdat dat besluit mede gebaseerd is op ons advies, kan de gemeente ons vragen om het eerder gegeven advies te heroverwegen. Voor de behandeling van bezwaarschriften bestaat er een speciale procedure waarbij ook de Stichting Toezicht Beroepsmatigheidsonderzoek (STB) is betrokken. In totaal zijn er in 2008 twee bezwaarschriften behandeld. A l l e b e t r o k k e n p a r t i j e n w e r k e n s a m e n Over de uitvoering van de WWIK overlegden we regelmatig met het Ministerie, de Centrumgemeenten en het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI). We stemmen onze activiteiten op elkaar af zodat de WWIK goed en efficiënt uitgevoerd kan worden. 2 Pi l o t s o m WWIK a l s r e - i n t e g r a t i e i n s t r u m e n t in t e z e t t e n Het Centrumgemeentenoverleg besloot om pilots uit te voeren in Leeuwarden en Amsterdam voor het benutten van de WWIK als re-integratie instrument. 3 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

4 I n f o r m a t i e Steeds meer kunstenaars, studenten aan kunstvakopleidingen en anderen die professioneel bij kunstenaars betrokken zijn, weten dat zij bij ons nuttige informatie kunnen vinden. Naast online informatie (websites) en telefonisch contact (De Kunstenaarslijn) en publicaties (Infobladen, Inspiratiegids, heart&society) informeren we met ons evenement StARTfactory. D e r e s u l t a t e n v a n Bezoeken aan beroepkunstenaar.nl Bezoeken aan kunstenaarsenco.nl Adviezen door De Kunstenaarslijn 7 startfactories 3 Proud to Present-avonden Aanwezig op 9 evenementen Downloads van de Infobladen Kunstenaarsplanner: Inspiratiegids voor startende kunstenaars b e z o e k e n a a n b e r o e p k u n s t e n a a r. n l Beroepkunstenaar.nl biedt al vanaf 2003 kunstenaars alle basisinformatie over de zakelijke kant van hun beroepspraktijk. We onderhouden deze website samen met de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). In de afgelopen jaren is het bezoek echter gestaag afgenomen. In 2009 maken we een nieuwe kennisbank die een onderdeel gaat vormen van onze site Ondertussen houden wij beroepkunstenaar actueel Be z o e k e n a a n k u n s t e n a a r s e n c o. n l In 2008 bleek onze nieuwe website een succes. Het aantal bezoeken overtreft onze verwachtingen. Onze digitale nieuwsbrief heeft een groeiend aantal abonnees, en leidde ertoe dat ons contact met kunstenaars met steeds minder papieren post gepaard gaat. In 2009 staan nog meer informatie en interactie op stapel. Met video-impressies van evenementen en projecten spelen we meer in op de actualiteit Ad v i e z e n d o o r De Ku n s t e n a a r s l i j n Veel van de vragen aan onze helpdesk gaan over de WWIK, over fiscale of juridische zaken, en steeds vaker over verschillende aspecten van het ondernemen. Ook Sociale Diensten en brancheorganisaties weten De Kunstenaarslijn te vinden. We gebruiken de vragen ook om ons informatieaanbod en nieuwe diensten en producten af te stemmen op de behoefte van kunstenaars. In 2009 houden de medewerkers van De Kunstenaarslijn hun kennis actueel, signaleren trends in de vragen van kunstenaars en spelen in op de behoeften aan informatie. Ze schakelen waar nodig juridische en fiscale specialisten voor kunstenaars in. 7 s t ARTf a c t o r i e s d o o r h e t h e l e l a n d G e m i d d e l d w a a r d e r i n g s c i j f e r : 7,5 startfactory is de naam van ons interactieve evenement voor (startende) kunstenaars. Kunstenaars presenteren zichzelf in een uitdagende omgeving nemen deel aan workshops en krijgen speedadvies. In 2008 kwam startfactory naar Utrecht (in samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht), Rotterdam (in samenwerking met de Willem de Kooning 4 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

5 Academie), Amsterdam, Den Haag (in samenwerking met de Koninklijke Academie van de Beeldende Kunsten), Groningen, Eindhoven en nogmaals Utrecht. In 2009 organiseren we 4 startfactories. Wij sluiten aan bij bestaande netwerken, en zoeken samenwerking met de plaatselijke WWIK-afdeling, Kamer van Koophandel, kunstenaarsinitiatieven en initiatieven op het gebied van de creatieve industrie en ondernemersverenigingen. 3 Pr o u d t o Pr e s e n t - a v o n d e n In samenwerking met de Cultuurfabriek organiseerden wij in in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam 3 Proud to Presentavonden. Kunstenaars presenteerden zich, na een korte training, in 3 minuten en 20 seconden live aan het publiek. In dit project werkten wij samen met het VSB Fonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en Stichting DOEN. In 2009 wordt Proud to Present een vast onderdeel van startfactory. A a n w e z i g o p 9 e v e n e m e n t e n Wij waren, op uitnodiging, aanwezig op evenementen die ons een podium bieden om onze stakeholders te ontmoeten en te informeren. In 2008 waren dat Manifestatie De Buurtalliantie, Art Rotterdam, Art Amsterdam, de Kunstvlaai, de Carrièrebeurs Fashion United. De Dag van de Kamermuziek en de Startersdag van de Kamer van Koophandel Do w n l o a d s v a n d e In f o b l a d e n Bijna downloads van deze factsheets over de zakelijke aspecten van het kunstenaarsberoep. Daarbovenop ontvingen kunstenaars en organisaties van ons de Handleiding Belastingaangifte De Infobladen over (auteurs)recht en contracten hebben we geactualiseerd. In 2009 houden wij onze Infobladen actueel, maken nieuwe Infobladen (digitaal) en brengen themanummers uit. K u n s t e n a a r s p l a n n e r : In s p i r a t i e g i d s v o o r k u n s t v a k s t u d e n t e n De Kunstenaarsplanner 2008 stelt onderwerpen, die belangrijk zijn voor academieverlaters, op een prikkelende wijze aan de orde. De gids verwijst door naar meer informatie op onze website. De gids kon worden aangevraagd en werd op beurzen en evenementen uitgedeeld. In 2009 leggen wij meer de nadruk op de Kunstenaarsplanner als een gidsje met vooral praktische informatie. 5 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

6 O p l e i d i n g e n b e g e l e i d i n g Wij bieden kunstenaars cursussen, trainingen en workshops en persoonlijke begeleiding waarmee zij hun ondernemersvaardigheden versterken. Netwerken, kansen ontdekken, een ondernemingsplan schrijven of samenwerken zijn een paar van de onderwerpen waar kunstenaars bij ons direct mee aan de slag kunnen. Alle cursussen en workshops en persoonlijke begeleidingsvormen ontwikkelen wij vanuit de praktijk. Deskundige adviseurs, docenten en coaches begeleiden jaarlijks ongeveer startende en gevorderde kunstenaars, en studenten aan het kunstvakonderwijs. D e r e s u l t a t e n v a n Deelnemers aan trainingen, cursussen en workshops 41 Workshops in het kunstvakonderwijs voor 765 studenten aan het kunstvakonderwijs 52 Afstudeerders en 70 starters aan de bik-opleiding Nieuwe KIS-kunstenaars in de samenleving leergang Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidie voor de scholing van 219 werknemers in de kunst- en cultuursector 726 Loopbaangesprekken 254 Kunstenaars begeleid Zakentest keer ingevuld Pilot Routeplanner voor kunstenaars gebruikt bij begeleiding 73 Kunstenaars re-integreren bij Kunstenaars&CO (IRO UWV) Merel de Groot wint de Ton Lutz Prijs De e l n e m e r s a a n t r a i n i n g e n, c u r s u s s e n e n w o r k s h o p s G e m i d d e l d w a a r d e r i n g s c i j f e r : 8,1 Kunstenaars leren met onze cursussen onder andere beter formuleren, onderhandelen, communiceren, kansen zien en samenwerken. Nieuw in 2008: Artist in residence, Cultuurlening, Mediatraining, Personal Marketing, Sponsorstappenplan en Werknemer, Freelancer en Zelf-standig ondernemer. Kunstenaars die meedoen aan onze werkervaringsprojecten krijgen van ons daarbij meestal een maatwerktraining. 15 Deelnemers doorliepen het programma Leren op Locatie voor modeontwerpers. Ze kregen inzicht in de productieketen en het werkveld door gesprekken met brancheorganisaties, gerenommeerde vakgenoten en een bezoek aan de Dutch Fashion Foundation. Tijdens onze startfactories gaven we in totaal 80 workshops. We werken samen met: scholingsinstituten en ervaren docenten (van onder andere IMK, Pentascope, De Baak, Kemna Casting, Memo Training Amsterdam). In 2009 blijven we een actueel en gedifferentieerd cursusprogramma bieden. Wij ontwikkelen nieuw aanbod voor meer ervaren kunstenaars en experimenteren met een digitale leeromgeving. De cursus Strategisch Relatiemanagement gaat van start. 41 Wo r k s h o p s v o o r 765 s t u d e n t e n a a n h e t k u n s t v a k o n d e r w i j s G e m i d d e l d w a a r d e r i n g s c i j f e r : 7,9 Met onze startfactories bereikten we al veel studenten. Maar daarnaast gaven we workshops over de zakelijke kant van het kunstenaarschap aan kunstvakopleidingen in Amsterdam, Den Bosch, Breda, Alkmaar, Groningen, Hilversum, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Ook waren wij betrokken bij de lessen van De Academie der Kunsten (samenwerkingsverband van De Hogeschool van beeldende Kunsten, Muziek en Dans in Den Haag, en de Universiteit van Leiden). 6 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

7 In het kader van het keuzevak De Professional gaven wij workshops aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, naast twee series van 4 workshops voor alumni. Andere afgestudeerden bereikten wij met lezingen, voorlichting en workshops bij beroepsverenigingen. In 2009 gaan we door met deze dienstverlening aan het kunstvakonderwijs en bieden daarbij verschillende workshops ook gecombineerd aan zodat ze een complete cursus vormen. 52 Af s t u d e e r d e r s e n 70 s t a r t e r s a a n d e b i k - o p l e i d i n g G e m i d d e l d w a a r d e r i n g s c i j f e r : 9 Kunstenaars worden tijdens de bik (Beroepskunstenaars in de klas) -opleiding getraind om op projectbasis kunsteducatieprojecten uit te voeren in het basisonderwijs. Bik speelt in op een groeiende vraag vanuit het basisonderwijs naar cultuureducatieprojecten. Na de start van het project in 2002 zijn er in totaal 552 kunstenaars gecertificeerd, waarvan 70% regelmatig projecten in het onderwijs uitvoert. We werken samen met 5 regionale instellingen die de opleiding uitvoeren in onze opdracht: Kunstencentrum Groningen, Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK), Pier-K Hoofddorp, Willem de Kooning Academie Rotterdam, Kunstencentrum Overijssel. N i e u w e KIS-Ku n s t e n a a r s In d e Sa m e n l e v i n g l e e r g a n g G e m i d d e l d w a a r d e r i n g s c i j f e r : 7,4 De praktijkgerichte leergang KIS (Kunstenaars in de Samenleving) brengt kunstenaars die hun werkterrein willen uitbreiden naar maatschappelijke organisaties en bedrijven en hun mogelijke opdrachtgevers samen. Eind 2007 rondden we de tweede uitvoering van de leergang af met een presentatie en een publicatie. In september 2008 startte de derde uitvoering van KIS. We presenteerden KIS op de tweejaarlijkse conferentie van de Europese vereniging van kunstvakopleidingen (ELIA) in Zweden als voorbeeld van een post-hbo opleiding die bijdraagt aan de verbreding van het beroepsperspectief van kunstenaars en nieuwe verbindingen legt tussen kunstenaarscompetenties, bedrijven en organisaties. We werken samen met diverse partners uit het bedrijfsleven en de publieke sector. In 2009 studeert de derde groep KIS ers af. E u r o p e e s So c i a a l Fo n d s (ESF) s u b s i d i e v o o r d e s c h o l i n g v a n 219 w e r k n e m e r s in d e k u n s t - e n c u l t u u r s e c t o r Kunstenaars&CO heeft subsidie toegekend gekregen uit de subsidieregeling ESF, bestemd voor de scholing van werkenden in de kunst- en cultuursector op mbo-niveau. 219 werknemers maakten er gebruik van. In 2009 is opnieuw subsidie toegekend vanuit ESF. Kunstenaars&CO vraagt jaarlijks subsidie aan voor de kunst- en cultuursector tot en met Lo o p b a a n g e s p r e k k e n G e m i d d e l d w a a r d e r i n g s c i j f e r : 8,4 In een persoonlijk Loopbaangesprek krijgt een kunstenaar snel zicht op zijn beroepspraktijk: de stand van zaken, zijn ambities, zijn sterke kanten en de belemmeringen, en ontvangt meteen ons advies over mogelijke vervolgstappen. Naast onze reguliere loopbaangesprekken voeren we tijdens onze startfactories en andere evenementen zogenaamde speedadvies-gesprekken. In 2009 verwachten we 900 loopbaangesprekken te voeren. 7 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

8 254 Ku n s t e n a a r s b e g e l e i d 181 Ku n s t e n a a r s i n d i v i d u e e l b e g e l e i d G e m i d d e l d w a a r d e r i n g s c i j f e r 8, 5 Met onze op maat gesneden en persoonlijke begeleiding leren kunstenaars bewust, effectief en gemotiveerd te handelen om zo hun beroepspraktijk te professionaliseren. We bieden verschillende vormen van persoonlijke begeleiding: Individuele Coaching (doorbreken van belemmerende patronen om effectiever te functioneren, 71 deelnemers), Mentoring (artistiekinhoudelijke begeleiding door een ervaren en bekende kunstenaar, 60 deelnemers), en een Adviestraject (specialistisch advies over cultureel ondernemerschap, 50 deelnemers). Samen met de Creatieve Coalitie Zuid Oost startten wij mentoringtrajecten voor talent uit Amsterdam Zuid-Oost. We werken samen met 15 externe coaches, 30 externe mentoren, 20 externe adviseurs, het Scholingsfonds voor Kunst&Cultuur, Mentoring Zuid Oost (MenZO), Stichting Stokroos en de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO). In 2009 besteden we volop aandacht aan diversiteit. We zetten samen met de BNO een speciaal begeleidingsprogramma op voor talentvolle productontwerpers. We zoeken mentoren met ervaring in cultureel ondernemerschap en we bieden coaching aan professionals in culturele instellingen. Tot slot zoeken we naar aanvullende financiering bij investeringsmaatschappijen, cultuurfondsen en gemeenten. 73 Ku n s t e n a a r s in g r o e p e n b e g e l e i d G e m i d d e l d w a a r d e r i n g s c i j f e r : 8 Samen met andere kunstenaars leren is soms de meest effectieve manier om vorderingen te maken. In 125% Design (15 deelnemers) leren vormgevers in een groep en begeleid door ervaren coaches en ontwerpers, hun presentatie, motivatie en acquisitie effectiever te maken. In Get Coached (28 deelnemers) werken kunstenaars in groepen aan het beantwoorden van een gemeenschappelijke coachingsvraag. Get in Touch (11 deelnemers) biedt een combinatie van groeps-coaching en individueel carrièreadvies door een zelfgekozen professional. Met Intervisie (19 deelnemers) leert een groep kunstenaars intervisiemethoden en zet een eigen intervisiegroep op. In 2009 starten we een pilot groepsmentoring voor muzikanten uit de hip hop en r&b, en onderzoeken de mogelijkheid voor een pilot groepsmentoring beeldende kunst. Nieuw is ook onze groepsbegeleiding voor kunstenaars die al samenwerken in bijvoorbeeld bands en gezelschappen. Ook bij deze vorm van begeleiding is diversiteit een speerpunt. Z a k e n t e s t v o o r k u n s t e n a a r s k e e r i n g e v u l d In 2008 zetten we onze digitale Zakentest in bij onze werkervaringsprojecten. De deelnemende kunstenaars zien na het invullen van de test in 10 minuten hoe hun zakelijke vaardigheden erbij staan en kunnen meteen kiezen over welke competenties zij advies willen. In 2009 gaan we de Zakentest ook inzetten bij andere projecten, zoals Portolano: het Europese project over elektronisch portfolio. P i l o t Ro u t e p l a n n e r v o o r k u n s t e n a a r s g e b r u i k t b i j o n z e b e g e l e i d i n g De Routeplanner is een digitale toolkit waarmee een kunstenaar zijn situatie, kenmerken, plannen, doelen en acties gestructureerd in kaart kan brengen. Het resultaat is een praktisch actieplan. We zetten de Routeplanner als pilot in binnen begeleidingstrajecten. In 2009 gebruiken wij de Routeplanner ook als digitaal leerinstrument bij cursussen en begeleidingstrajecten. 8 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

9 73 Ku n s t e n a a r s r e - i n t e g r e r e n b i j Ku n s t e n a a r s &CO G e m i d d e l d w a a r d e r i n g s c i j f e r : 8,6 Voor kunstenaars uit alle disciplines en professionals uit de culturele sector bieden wij reintegratietrajecten. Onze klanten uit de kunst- en cultuursector geven aan zich bij ons beter thuis te voelen dan bij reguliere re-integratiebureaus. We rondden in trajecten af. De meerderheid van de deelnemers is na afloop van het traject aan het werk. Eind 2008 liepen er 56 trajecten. De meeste IRO voerden wij uit voor UWV. Daarnaast voerden we ook gemeentelijke trajecten uit voor mensen in de bijstand. We werden in 2008 na een audit positief beoordeeld door Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV) en we ontvingen het Blik op Werk keurmerk. In 2009 willen wij in totaal 90 kunstenaars begeleiden in re-integratietrajecten. M e r e l d e Gr o o t w i n t d e To n Lu t z Pr i j s G e m i d d e l d w a a r d e r i n g s c i j f e r : 8 Jaarlijks ontvangt de meest veelbelovende afstuderende theatermaker de Ton Lutz Prijs tijdens het slotfeest van het ITs Festival. Winnaar van 2008 was Merel de Groot met haar voorstelling Tot de Wereld. De prijs levert de startende theatermaker naast geld en coaching publiciteit op en een ingang tot de theaterwereld. De prijs is een initiatief van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten en Kunstenaars&CO. In 2009 wordt de Ton Lutz Prijs voor de tiende keer uitgereikt en we gaan door met de werkbezoeken Leren op Locatie voor theatermakers. Onze serie werkbezoeken Leren op Locatie voor Theatermakers richt zich op ambitieuze jonge theatermakers. Het programma organiseert ontmoetingen met artistiek leiders en programmeurs voor een gesprek over het vak, het werkveld, de eigen loopbaan en bespreking van de werkplannen voor eigen theaterprojecten. Voor het programma meldden zich vijftien jonge theatermakers aan. 9 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

10 P r o j e c t o n t w i k k e l i n g W e r k e r v a r i n g in e n b u i t e n d e k u n s t s e c t o r We ontwikkelen jaarlijks tientallen projecten voor kunstenaars die hun werkterrein uit willen breiden tot buiten de directe kunstsector en voor opdrachtgevers die de creativiteit en het vakmanschap van deze kunstenaars willen inzetten bij hun vraagstukken. Op deze manier doen honderden kunstenaars ervaring op met het werken in opdracht in onverwachte situaties en met onverwachte opdrachtgevers, en maken tientallen opdrachtgevers kennis met verrassende oplossingen. Wij werven en trainen de kunstenaars, zijn altijd op zoek naar partners en denken actief met ze mee, zetten netwerken op en ondersteunen de projecten op verschillende manieren. Meer dan de helft van de Nederlandse basisscholen kent beroepskunstenaars in de klas (bik), en bik-kunstenaars voeren honderden projecten per jaar uit. In 2009 gaan we weer volop op zoek naar nieuwe kansen. De nadruk ligt zowel op het vinden van nieuwe partners en opdrachtgevers als op het naar voren brengen van de leerdoelen van de kunstenaars en het geven van workshops in onder andere presenteren, pitchen, samenwerken en in opdracht werken. In het voorjaar van 2009 starten we het trainingstraject Praktijk in de wijk. D e r e s u l t a t e n v a n kunstenaars hebben werkervaring opgedaan binnen en buiten de kunstsector Meer dan 60 opdrachtgevers voor kunstenaars Netwerk uitgebreid Publicaties en theorievorming 9 Nieuw Werkprojecten Bik op veel basisscholen bekend en gebruikt; 1500 projecten uitgevoerd 800 k u n s t e n a a r s h e b b e n w e r k e r v a r i n g o p g e d a a n b i n n e n e n b u i t e n d e k u n s t s e c t o r In 2008 zetten ruim 800 kunstenaars hun creativiteit in bij vraagstukken in het bedrijfsleven, de publieke sector, zorg en welzijn, in de wijk en ook bij sport, recreatie en cultuur. Kunstenaars zijn actief voor Vodafone, op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, in de Arnhemse wijk Presikhaaf, in een complex van seniorenwoningen voor Chinese ouderen, voor NOC*NSF, bij het Grensmaasproject,op de Alphons Laudy School, in de metro en op nog vele plaatsen in onze samenleving. M e e r d a n 60 o p d r a c h t g e v e r s v o o r k u n s t e n a a r s Aedes Vereniging van woningcorporaties in Nederland, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Amsterdam, Atelier-Galerie De Kaai, Wereld Boekenstad, Beehive Creatieve broedplaats, Centrum Beeldende Kunst (CBK) zuid-oost, Coach&Co re/integratie, Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), Connexxion, Consortium Grensmaas, Cool Kunst en Cultuur, Cream Consult, Divosa, De Ondernemers BV, Don t Hit Mama Edgar Hoover Film, Gehandicaptensport Nederland, Gemeente Amsterdam, Gemeente Lelystad, Gemeente Maastricht, Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) Amsterdam, Grolsch Grote Prijs van Nederland, Hoezo?, Hogeschool Zuyd, Holland Innovation, Instituut LichtOntwerpen,, IsisQ5, Lantaren/Venster, Lenthe Publishers, Local World, Maxwell Group, Mick Witteveen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Multiculturele Televisie Nederland (MTLN), Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO), Nederlands 10 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

11 Filmfestival, NOC*NSF, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, Opleidingscentrum De Witte Olifant, OsiraGroep, PAKT///, Praaning en Roekens, Petra Botter Communicatie, Prins Claus Fonds, Provincie Groningen, Provincie Limburg, Radar, Spaarnestad Photo, Stadsdeel Zeeburg Amsterdam, Stichting ACCU, Stichting Anno promotiebureau voor Nederlandse geschiedenis, Stichting Beeldende Kunst (SBK) Amsterdam, Stichting Bellissima, Stichting Communal Arts, Stichting Dollypop, Stichting Internationale Culturele Activiteiten (SICA), Stichting Kunst en Dementie, Stichting Pera, Stichting Trajekt, Stichting Vario Mundo, Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties, Studio K, Triennale Apeldoorn, Unilever, Vodafone. Wijk Alliantie, Van Gogh Museum, VO raad Sectororganisatie voortgezet onderwijs, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), ZMLK Alphons Laudyschool. N e t w e r k u i t g e b r e i d Om de kansen voor kunstenaars zo groot mogelijk te maken, streven een uitgebreid netwerk na. De afgelopen jaren is dat netwerk sterk vergroot. Wij maken onder andere deel uit van het Landelijk Platform Cultuuraanjagers (LPC), zijn alliantiepartner binnen het actieplan Prachtwijken van het Ministerie van VROM, en deelnemer aan De Buurtalliantie, platform voor innovatief maatschappelijk ondernemen. P u b l i c a t i e s e n t h e o r i e v o r m i n g Wij vinden het belangrijk om de resultaten van deze projecten te delen met anderen. Dat legt de bodem voor nieuwe projecten en het draagt bij aan theorievorming over creativiteit in maatschappelijke sectoren. De publicaties in 2008 die wij zelf uitgaven of waaraan wij meewerkten: Jalan Jalan, Kunstenaars en buurtbewoners werken aan een betere buurt, Waarde van de Gaarde, Zwanenmeer Bijlmermeer, Allerzielen en Foe Ooi Leeuw. 9 Ni e u w We r k p r o j e c t e n Binnen ons project Nieuw Werk gaan wij partnerships aan met initiatieven die het arbeidsterrein van kunstenaars binnen en buiten de kunst vergoten. We werken samen met verschillende partners: onder andere: Het Nationale Ballet, Theatre Embassy, Kunstencentrum Groningen, Badhuis Theater Amsterdam, The Garage Creations, Vodafone, Jongerentheater 020. In 2009 ronden we de projecten van 2008 af. De financiering van de regeling Nieuw Werk is per 1 januari 2009 beëindigd. B ik o p v e e l b a s i s s c h o l e n b e k e n d e n g e b r u i k t, 1500 p r o j e c t e n u i t g e v o e r d Meer dan de helft van de basisscholen in Nederland kent bik (beroepskunstenaars in de klas). Ook in 2008 voerden bik-kunstenaars cultuureducatieve projecten uit in het primair onderwijs. In 2009 werken we aan een verdere verankering van bik in het primair onderwijs, naar verwachting via een samenwerkingsconvenant tussen 5 kunst/cultuureducatie instellingen, 5 kunstvakopleidingen en Kunstenaars&CO. 11 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

12 V e r b e t e r e n e n v e r n i e u w e n In een snel veranderende omgeving moeten wij nieuwe diensten ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van kunstenaars. We houden de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in de gaten, en willen de goede dingen op de best mogelijke manier doen. Dat betekent: plannen maken met duidelijke doelstellingen, uitvoeren wat gepland is, evalueren, controleren en waar mogelijk bijsturen. En als het even kan vooruitlopen op de wensen en behoeften van kunstenaars en al onze andere stakeholders. D e r e s u l t a t e n v a n 2008 Analyse arbeidsmarktsituatie van afgestudeerden van het kunstvakonderwijs Creative Co-makership jaagt vernieuwing aan in het kunstvakonderwijs Onze diensten en producten geëvalueerd Controle en toezicht op Beroepsmatigheidsadviezen Handleiding voor een competentieportfolio voor werkervaring Deelname aan Artesnet A n a l y s e a r b e i d s m a r k t s i t u a t i e a f g e s t u d e e r d e n v a n h e t k u n s t v a k - o n d e r w i j s In opdracht van Kunstenaars&CO maakte het Research Center voor Onderwijs (ROA) van de Universiteit van Maastricht een analyse van de arbeidsmarktsituatie en competentie-eisen aan afgestudeerden van het kunstvakonderwijs. Het ROA onderzocht ook hoe de afgestudeerde kunstenaars hun opleiding waarderen. In 2009 doen we onderzoek in het kader van de evaluatie van de WWIK. C r e a t i v e Co-ma k e r s h i p j a a g t v e r n i e u w i n g a a n in h e t k u n s t v a k o n d e r w i j s Door het samenbrengen van de beroepspraktijk en de school, wil Creative Co-makership een breder beroepsperspectief creëren voor studenten in het kunstvakonderwijs. In 2008 zetten wij sterk in op het ontwikkelen van netwerken van professionals in en rondom het kunstvakonderwijs op het gebied van ondernemerschap & onderwijs. Wij organiseerden leerbijeenkomsten, zetten digitale platforms op voor docenten én voor studenten/kunstenaars en lieten onderzoek doen naar de arbeidsmarktsituatie van kunstenaars. De deelnemers aan onze bijeenkomsten waren afkomstig uit meer dan 10 kunstvakopleidingen en onderwijsorganisaties. We werken samen met: Hogeschool voor Kunsten in Utrecht, Willem de Kooning Academie in Rotterdam, ArtEZ in Arnhem, Enschede en Zwolle, Fontys Dansacademie in Tilburg, (primaire partners ) en Codarts Rotterdam, designlab Rietveld Academie in Amsterdam. In 2009 werken we verder aan een versterking van de netwerken, gaan wij de samenwerking tussen kunstvakonderwijs en de culturele sector oppakken, en sluiten wij het programma af met een eindmanifestatie. O n z e d i e n s t e n e n p r o d u c t e n g e ë v a l u e e r d We evalueren onze diensten en producten systematisch door deelnemers te vragen naar hun bevindingen en door onze projecten intern te evalueren. Zo kunnen we onze dienstverlening blijven verbeteren. In 2009 voeren wij een pilot uit met digitale enquêtes. 12 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

13 C o n t r o l e e n t o e z i c h t o p Be r o e p s m a t i g h e i d s a d v i e z e n Om gemeenten en kunstenaars garantie te geven over de betrouwbaarheid van onze Beroepsmatigheidsonderzoeken, ziet de Stichting Toezicht Beroepsmatigheidsonderzoek (STB) er op toe dat de onderzoeken zorgvuldig, objectief, kwalitatief én volgens de wet WWIK en de overeengekomen procedure worden uitgevoerd. Iedere maand voert het STB een steekproef uit op de uitgebrachte adviezen. Jaarlijks controleert zij op die manier minimaal 10% van alle adviezen. Als een kunstenaar een bezwaarschrift indient tegen een besluit dat zijn centrumgemeente heeft genomen vraagt de Centrumgemeente ons om advies. Tijdens het opstellen van dit advies kijkt de STB ook altijd mee over onze schouder. Pas na hun akkoord, geven wij een definitieve reactie en neemt de Centrumgemeente een besluit over het bezwaarschrift. Tenminste één keer per jaar bespreekt het STB zijn bevindingen met ons. Het heeft naast een controlerende, ook een adviserende taak. In 2009 zal de STB 10% van de uit te brengen adviezen blijven beoordelen en eventuele bezwaarprocedures volgen. H a n d l e i d i n g v o o r Co m p e t e n t i e p o r t f o l i o k u n s t e n a a r s v o o r w e r k e r v a r i n g Wij zijn een van de partners in het Portolano Project dat Itinéraires Formation - een organisatie in Parijs die kunstenaars begeleidt naar werk- in 2007 startte. Doel van dit internationale project is de ontwikkeling van een competentieportfolio voor kunstenaars. Andere partners zijn ondermeer de theaterschool van de Scala in Milaan, de Lifelong learning organisatie voor de creatieve sector, IADE, in Finland, Centre National de la Danse in Frankrijk, UNiT in Oostenrijk en Ynternet.org uit Zwitserland. Resultaat van het eerste projectjaar voor Kunstenaars&CO is de ontwikkeling van een competentieportfolio, waarmee kunstenaars die aan projecten deelnemen, een terugkoppeling kunnen geven over de competenties die zij daarbij verwerven. In 2009 ligt het accent op de ontwikkeling van een e-portfolio. Wij werken hierbij nauw samen met Ynternet.org. In juni zijn wij gastheer voor alle partners in het project. In Oktober 2009 wordt het project afgerond. D e e l n a m e a a n Ar t e s n e t Kunstenaars&CO is gevraagd om deel te nemen aan het Europese samenwerkingsproject Artesnet van de European League of Institutes of the Arts (ELIA). Wij zijn een van de weinige nietkunstvakopleidingen die deelnemen aan dit project, en gevraagd vanwege onze expertise op het gebied van trainingen en werkervaringsprojecten voor pas afgestudeerde kunstenaars. Wij nemen deel op het onderwerp Creative Partnerships, waarin wordt bestudeerd hoe kunstvakopleidingen de praktijk van buiten de kunstsector kan binnenhalen in de opleidingen. In 2008 gaven wij twee presentaties op het ELIA-congres in Zweden. In 2009 werken wij mee aan het opstellen van kwaliteitscriteria voor het opzetten van Creative Partnerships binnen de kunstvakopleidingen. 13 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

14 M a r k t o n t w i k k e l i n g Omdat we altijd op zoek zijn naar nieuwe kansen voor kunst en kunstenaars presenteren wij ons volop op plekken waar mogelijke partners en opdrachtgevers aanwezig zijn. Wij worden daarvoor ook steeds vaker uitgenodigd. Onze vestiging in Rotterdam is mede hiervan een gevolg. Met ons magazine heart & Society houden we een groeiend aantal lezers op de hoogte van innovatieve projecten, initiatieven en kunstenaars. Marktontwikkeling betekent voor ons ook het ten volle benutten van het potentieel aan talent bij kunstenaars (in spe) met een cultureel diverse achtergrond. D e r e s u l t a t e n v a n 2008 Voorbereiding opening nieuwe vestiging Kunstenaars&CO in Rotterdam 59 bi-culturele talenten zijn nieuw ingestroomd in het programma Van Talent naar Beroep Onderzoek naar bijdrage kunstenaars aan de leefbaarheid in de Amsterdamse Indische buurt. Onze wijkprojecten gepresenteerd 2 Edities Magazine heart & Society (oplage 7.500) K u n s t e n a a r s &CO o o k in Ro t t e r d a m Contacten met de Rotterdamse gemeentelijke diensten Economische Zaken, Kunst & Cultuur en Sociale Zaken leidden ertoe dat wij in 2009 een lokale vestiging openen van Kunstenaars&CO. Zo kunnen wij beter inspelen op de behoeften van kunstenaars en organisaties in Rotterdam en omstreken. Begin 2009 wordt de nieuwe vestiging van Kunstenaars&CO in Rotterdam geopend. Vanaf dat moment bieden wij ook hier onze Loopbaangesprekken, diverse cursussen en workshops aan. Tevens worden in Rotterdam werkervaringsprojecten ontwikkeld. 59 b i - c u l t u r e l e t a l e n t e n z i j n n i e u w i n g e s t r o o m d h e t p r o g r a m m a V a n Ta l e n t n a a r Be r o e p G e m i d d e l d w a a r d e r i n g s c i j f e r : 7,2 Het project Van Talent naar Beroep helpt veelbelovende kunstenaars met een cultureel diverse achtergrond hun artistieke en zakelijke talenten verder te ontwikkelen. In 2008 zijn er 59 nieuwe kunstenaars met een bi-culturele achtergrond ingestroomd in het programma Van Talent naar Beroep. Zij hebben deelgenomen aan loopbaangesprekken, coachingstrajecten en begeleiding, werkervaringsprojecten en diverse trainingen. Daarnaast ontwikkelden wij in samenwerking met NetwerkCS en the European Cultural Foundation het pilotproject Jump in!, dat als doel heeft om allochtone minderheden in Nederland beter te vertegenwoordigen in culturele organisaties. Binnen dit project zijn zes kunstenaars en culturele ondernemers gekoppeld aan zes culturele instellingen. De deelnemers doen werkervaring op die hen helpt zich professioneel verder te ontwikkelen. De organisaties kwamen door het directe contact met de kunstenaars tot nieuwe inzichten. We werken samen met: the European Cultural Foundation, NetwerkCS, ISH, Amsterdams Historisch Museum, Landschapsbeheer Noord Holland, Connexxion, Stichting Memorabele Momenten, IKON, Fonds voor de Letteren, SKVR, de Cultuurfabriek. Werkervaringsplekken werden geboden door: Tolhuistuin, Stichting Mu, Dansateliers, Trans Artists, Huis van Aristoteles, Hoi Shan Mak, Rozentheater, No label, Memorabele momenten, Amsterdam Tracks, Fashion Week, Lantaren / venster, Streetlab, Landschap Noord Holland en Connexxion. 14 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

15 O n d e r z o e k n a a r b i j d r a g e k u n s t e n a a r s a a n d e l e e f b a a r h e i d in d e A m s t e r d a m s e In d i s c h e b u u r t Het community-art project Jalan Jalan speelde zich af in de Indische Buurt in Amsterdam. Kunstenaars werkten samen met buurtbewoners toe naar drie straatfeesten waarin optochten door de buurt centraal stonden. Er waren workshops op het gebied van theater, taal en beeldende kunst. De bedoeling van Jalan Jalan was om verschillende culturen met elkaar in contact te laten komen. Om er achter te komen of dat echt was gelukt en wat voor effecten dat teweeg heeft gebracht, kreeg TNO de opdracht om een onderzoek te doen naar de resultaten. Uit het onderzoek komt naar voren dat Jalan Jalan en de inbreng van kunstenaars hogelijk worden gewaardeerd door de deelnemers aan het project en de buurtbewoners. We maakten en verspreidden een publicatie die een beeld geeft van een geslaagd samenwerkingsproject tussen buurtorganisaties, stadsdeel, woningbouwcorporatie en kunstenaars. Wij werken samen met Stichting ACCU, Woningbouwcorporatie Ymere, Stichting DOEN, Civic Zeeburg, Stadsdeel zeeburg, Oranje Fonds, Studio K, 5 basisscholen in de Indische Buurt, diverse muziekverenigingen, Stichting Assadaakaa, Kids van Amsterdam Oost, Marokkaans Platform, TopTaal en HVO Querido. In 2009 kijken we in overleg met het stadsdeel Zeeburg en woningbouwcorporatie Ymere hoe we Jalan Jalan kunnen verankeren in de buurt. O n z e w i j k p r o j e c t e n g e p r e s e n t e e r d In 2008 werkten wij hard aan de ontwikkeling van nieuwe kunstprojecten op het snijvlak van kunst en samenleving, meer in het bijzonder in wijken en buurten. Wij blijven op zoek naar nieuwe kansen om financiële middelen te genereren en buiten het reguliere kunstcircuit markten te verruimen voor kunstenaars en projecten te ontwikkelen. Om deze markt bewust te maken van de meerwaarde van de inzet van kunstenaars presenteerden wij onze wijkprojecten op de Buurtalliantie (een initiatief van Aedes, VROM, een groot aantal maatschappelijke organisaties en Kunstenaars&CO) in de Van Nellefabriek in Rotterdam. In onze stand het Kunstkwartier waren 13 presentaties van kunst-in-de-wijk-projecten te bekijken zoals Zwanenmeer Bijlmermeer, Zin in Taal, Foe Ooi Leeuw, Waarde van de Gaarde, De Verhalenkeuken en Code Groen. Ook lieten we op Buurtvoucherdag van het Ministerie van VROM zien wat de samenwerking tussen bewoners met kunstenaars kan opleveren. In Groningen presenteerden wij wijk- en buurtprojecten aan lokale organisaties en de gemeente. In 2009 gaan we aan de slag gaan met nieuwe projecten. Na alle positieve reacties van woningcorporaties, gemeenten, professionals in de wijkaanpak, buurtbewoners en culturele organisaties, verwachten we veel nieuwe projecten. 2 Edities h e ART & So c i e t y (o p l a g e 7500) Twee themanummers: Kunst en sport en Kunst en bedrijfsleven (het laatste in coproductie met Stichting DOEN). Iedere uitgave toont projecten en portretten van kunstenaars, aangevuld met achtergrondartikelen en voorbeelden van Social Design. heart & Society wil de cross-overs tussen cultuur en samenleving en cultuur en bedrijfsleven stimuleren door te laten zien dat kunst en kunstenaars een waardevolle bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken. In 2009 verschijnen 2 nieuwe nummers, waarvan één over Kunst in de wijk. 15 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

16 F i n a n c i ë l e f a c i l i t e i t e n Ook ondernemers in de creatieve sector hebben financiële middelen nodig om te investeren en zodoende om hun plannen te verwezenlijken. Voor de meeste kunstenaars is het niet gemakkelijk mogelijk om geld te lenen bij een bank. Eén van de redenen daarvoor is dat het hen vaak ontbreekt aan zekerheden. Daarvoor is de Cultuurlening van Kunstenaars&CO opgericht. In samenwerking met Triodosbank wordt de Cultuurlening uitgevoerd. De Cultuurlening is er voor alle beroepsmatig werkende kunstenaars (creatieven) en kunstenaarsinitiatieven, en organisaties/ instellingen die voor en met kunstenaars werken. D e r e s u l t a t e n v a n 2008 Totale leenbedrag Cultuurlening Advisering bij Ondernemersplan Organisatie Ondernemingsplanwedstrijd Verzekeringspakket ontwikkeld voor kunstenaars 98 % van de scholen maakt gebruik van Voucherbank D e Cu l t u u r l e n i n g 2008 Totale leenbedrag Totale bedrag borgstelling Totaal aantal deelnemers: 253 Nieuwe deelnemers in 2008: 85 Afgeloste leningen in 2008: 46. A d v i s e r i n g b i j On d e r n e m e r s p l a n G e m i d d e l d w a a r d e r i n g s c i j f e r : 8 Bij het opstellen van ondernemingsplannen kunnen kunstenaars een beroep op ons doen voor advies, begeleiding en training. We werken daarbij samen met Maxwell Group, New Venture, Media Guild, experts op het gebied van ondernemen en financieren. Daarnaast geven we trainingen in het schrijven van een ondernemersplan. Wij organiseerden 2 drukbezochte evenementen onder de naam StartUp Inspiration met het thema ondernemerschap en financiering in de creatieve sector. O r g a n i s a t i e On d e r n e m i n g s p l a n w e d s t r i j d G e m i d d e l d w a a r d e r i n g s c i j f e r :6,7 In 2008 deden 28 kunstenaars mee aan De Wedstrijd, een ondernemingsplanwedstrijd speciaal voor kunstenaars. 28 kunstenaars volgden een uitgebreide training en streden in de finale om de hoofdprijs van 3.000,- en een begeleidingstraject. Wij werkten bij De Wedstrijd samen met de Maxwell Group V e r z e k e r i n g s p a k k e t o n t w i k k e l d v o o r k u n s t e n a a r s Het Kunstenaars Verzekeringspakket wordt met een blokpolis van Kunstenaars&CO uitgevoerd door Triodos Assurantiën. Er zijn 94 transport- & expositieverzekeringen en 15 zogenaamde Kunstenaarspakketten afgesloten. De totale dekkingswaarde is ,-. 16 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

17 98 % v a n d e s c h o l e n m a a k t g e b r u i k v a n Vo u c h e r b a n k Bij de Voucherbank kunnen Amsterdamse basisscholen en de vmbo-onderbouw vouchers krijgen om culturele activiteiten te bekostigen. De bank is in 2005 in opdracht van de gemeente Amsterdam ontwikkeld. Wij beheren deze bank in opdracht van gemeente Amsterdam voor alle basisscholen in Amsterdam en onderbouw vmbo-onderwijs. Ook informeren en adviseren wij de gemeente Amsterdam drie keer per jaar over het gebruik en de besteding. In 2008 is 95% van het budget dat voor de scholen beschikbaar was daadwerkelijk besteed aan cultuureducatie-activiteiten. 17 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

18

19 INFOGRAPHICS 1 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g

20 INKOMSTEN SZW / WWIK Diverse opdrachtgevers / Inkomsten OCW / WWIK Overzicht inkomsten bedrag - SZW / WWIK OCW / WWIK Diverse opdrachtgevers Uit diverse bestemmingen en overlopende projecten 2007 (niet in diagram opgenomen) Totaal Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

Enquête Kunstenaars in de WWIK

Enquête Kunstenaars in de WWIK Enquête Kunstenaars in de WWIK We zouden u graag een aantal vragen willen stellen over uw werkzaamheden en positie als kunstenaar. Eerst komen een paar algemene vragen aan de orde. 1. Wat is uw geboortejaar?

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Datum 23 oktober 2014 Betreft uitwerking brief talentontwikkeling

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Datum 23 oktober 2014 Betreft uitwerking brief talentontwikkeling >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Erfgoed en Kunsten IPC 3300 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 123 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST REGIO NOORD Tryater Leeuwarden Artikel 3.9. Algemeen theater 1.500.000 92.766-1.592.766 Noord Nederlands Toneel Groningen Artikel 3.9. Algemeen theater 2.500.000 154.942-2.654.942 Het Houten Huis Groningen

Nadere informatie

Extra informatie bij het formulier Beroepsmatigheidsonderzoek kunstenaars 1 e aanvraag

Extra informatie bij het formulier Beroepsmatigheidsonderzoek kunstenaars 1 e aanvraag Extra informatie bij het formulier Beroepsmatigheidsonderzoek kunstenaars 1 e aanvraag U heeft voor de 1 e keer de WWIK aangevraagd. Voor u ligt het formulier Beroepsmatigheidsonderzoek kunstenaars. Voordat

Nadere informatie

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016 Ik wil succesvol studeren! Het Studiesuccescentrum saxion.nl/succesvolstuderen saxion.nl/studysuccessfully Het Studiesuccescentrum (SSC) coacht, ondersteunt en verbindt zodat de student zo succesvol mogelijk

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt de Utrechtse Cultuurlening aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als kunstenaar. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang

COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang COmmunity Arts Learning Lab (CALL) Informatiebrochure leergang 2012-2013 1 Opleiding 2012-2013 Met de opleiding COmmunity Arts Learning Lab (CALL) leer je het terrein van de Community Arts te verdiepen

Nadere informatie

I would rather design a poster than a website. Aldje van Meer, oktober 2012

I would rather design a poster than a website. Aldje van Meer, oktober 2012 I would rather design a poster than a website Aldje van Meer, oktober 2012 Deze uitgave is een samenvatting van de lezing 'I would rather design a poster than a website tijdens het Nationaal Symposium

Nadere informatie

Ondersteuning ondernemerschap in cultuur

Ondersteuning ondernemerschap in cultuur Ondersteuning ondernemerschap in cultuur VNG congres Cultuur, Zwolle Jo Houben - 4 juni 2013 Context 1. Vraag 2. C-O 2012 3. Ondernemerschapsprogramma OCW 4. C-O st.borgstellingsfonds C en C O&O fonds

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Aanwijspictogrammen voor bij de dokter Opdrachtgever: Elvia Reisverzekeringen

Aanwijspictogrammen voor bij de dokter Opdrachtgever: Elvia Reisverzekeringen Aanwijspictogrammen voor bij de dokter Opdrachtgever: Elvia Reisverzekeringen Aanwijspictogrammen voor bij de hoeren Pictogrammen voor bij de hoeren en EHBO waren o.a. te zien in Kopspijkers Jan Pieter

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap voor zelfstandig ondernemers en maatschappelijke organisaties Voor meer informatie: info@roestadvies.nl telefoon 030-2640480 www.roestadvies.nl Wie zijn wij Roest

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland

Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 1 2. Missie & Kernwaarden 2 3. Actuele situatie 3 4. 2013 en verder 3 Stichting Bestuurlijke Diversiteit

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ?

THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ? THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ? Hoewel we sinds februari 2013 stichting DEGASTEN zijn, bestaan we al sinds 2003 onder de naam Jong RAST, in Amsterdam. Jong RAST bestaat sinds 2003 als talentontwikkelingsorganisatie

Nadere informatie

ECSD/U201402324 Lbr. 14/092

ECSD/U201402324 Lbr. 14/092 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft leren over cultureel ondernemen uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402324 Lbr. 14/092 bijlage(n) 2 (separaat

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Aan de slag met het Stimuleren van ondernemende houding door inzet van ondernemerschap binnen INHolland Delft Management samenvatting

Aan de slag met het Stimuleren van ondernemende houding door inzet van ondernemerschap binnen INHolland Delft Management samenvatting Aan de slag met het Stimuleren van ondernemende houding door inzet van ondernemerschap binnen INHolland Delft Management samenvatting Waarom? Studenten hebben vaak een passieve consumerende houding. In

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

VWO (R.K. Lyceum St. Dominicus College, Nijmegen, diploma behaald)

VWO (R.K. Lyceum St. Dominicus College, Nijmegen, diploma behaald) CURRICULUM VITAE IRIS VAN DE KAMP PERSONALIA Naam Roepnaam Adres I.N. van de Kamp Iris Trompstraat 14 7311 HV Apeldoorn Telefoon Email Geb. datum 06 47214907 info@irisvandekamp.nl 28111971 OPLEIDINGEN

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad 2017-2020 16 juni 2016 Femke Smeets Hoofd educatie SCHUNCK* Wat is SCHUNCK*? We schakelen over naar de film > SCHUNCK*

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente Het succes van samenwerking Het project VAKwerk Doel van het project: het optimaliseren van kansen op werk door te investeren in de kansen door

Nadere informatie

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST

EXPERTISECENTRUM CULTUURONDERWIJS. Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST Ada Nieuwendijk RAPPORTAGE CULTUUREDUCATIE AMSTERDAM ZUIDOOST November 2016 Inleiding Stadsdeel Zuidoost is uniek. Het hoort bij Amsterdam, maar het is ook een stad apart, waar de inwoners zich zeer betrokken

Nadere informatie

HET 'PRACTORAAT CREATIEF VAKMANSCHAP' HEEFT ALS DOEL OM DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE CREATIEVE VAKMAN

HET 'PRACTORAAT CREATIEF VAKMANSCHAP' HEEFT ALS DOEL OM DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE CREATIEVE VAKMAN HET 'PRACTORAAT CREATIEF VAKMANSCHAP' HEEFT ALS DOEL OM DE ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE VAN DE CREATIEVE VAKMAN TE ONDERZOEKEN, BETER ZICHTBAAR TE MAKEN EN VERDER TE VERGROTEN #practoraatcv

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

Tweede Dag van het. Bbz 2004. Samenvatting

Tweede Dag van het. Bbz 2004. Samenvatting Tweede Dag van het Bbz 2004 Samenvatting Inhoud Inleiding 3 De actualiteit rond het Bbz 2004 4 Het jongerenproject 5 MVO in de praktijk 6 Workshop 1 Kunstenaars binnen Bbz 7 Workshop 2 Debiteurenbeleid

Nadere informatie

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf!

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Meer jonge mensen in de techniek Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Over TechniekTalent.nu TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren met één doel: meer instroom

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie Culture market 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie INHOUD 19.02.2014 presentatie inhoud deelneming organisatie BRUSSELS CREATIVE FORUM : een project voor Brussel presentatie CULTUREEL BORRELEN IN BRUSSEL

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST?

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST? EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING GRIP OP JE TOEKOMST? INVESTEER IN JE VERDERE LOOPBAAN MET EEN LOOPBAANSCAN OF WORK- SHOP VAN FNV (RIJKS)OVERHEID!

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Europees Sociaal Fonds Ondernemen INHOLLAND biedt haar kennis, vraagt uw expertise Samen boeken we winst Dubbele winst Welke zaken houden uw organisatie bezig?

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Maatwerk & opleidingsadvies

Maatwerk & opleidingsadvies WO Maatwerk & opleidingsadvies HBO IS DE WATERKENNIS VAN JOUW ORGANISATIE OP PEIL? MBO H2O www.wateropleidingen.nl Lifelong Learning in de watersector Wat zijn de voorwaarden en gevolgen van doorstroming

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen. 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet?

Veelgestelde vragen. Algemeen. 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom is de IGNITE Award opgezet? Nederland kent naar schatting tussen de 3000 en 4000 social enterprises, een relatief kleine maar groeiende sector, met groot potentieel.

Nadere informatie

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap Het Ambachtshuis Brabant Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap u Vakmanschap benutten Ambachten maken wezenlijk deel uit van de Nederlandse economie. Ze worden beoefend door bijna 1 miljoen Nederlanders,

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers

Rotary & Nyenrode. Cursus voor Surinaamse ondernemers Rotary & Nyenrode Cursus voor Surinaamse ondernemers Nieuwsbrief, februari 2011 een training gericht op professionalisering van (beginnende) Surinaamse ondernemers Gesprekspartners Rotary Interland Commissie

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

Startende kunstenaars met en zonder WWIK. Maatschap van specialisten in activering & bemiddeling van kunstenaars

Startende kunstenaars met en zonder WWIK. Maatschap van specialisten in activering & bemiddeling van kunstenaars Startende kunstenaars met en zonder WWIK Maatschap van specialisten in activering & bemiddeling van kunstenaars 2 Inhoud 1. Leven na de Academie 3 2. Wat doet SA@W? 5 3. Hoe kun je SA@W bereiken? 7 Brochure

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8942 14 juni 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2010, nr. R&P/RA/2010/11430,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING

LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING GEBIEDSGERICHT WERKEN Op bijna geen enkel werkterrein gebeurt zoveel als in het gebiedsgericht werken.

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Casus A: Adviezen bij fondsenwerving I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Annemarijn Boelen Voorlichter Maandag, 23 november 2015 I- VSBfonds - Historie Particulier Vermogensfonds Sinds 1990 in huidige

Nadere informatie

U U U U U U U U U U U U U U U U U U. en netwerken ter versterking. ontwikkeling van creatief professionals in de regio Utrecht.

U U U U U U U U U U U U U U U U U U. en netwerken ter versterking. ontwikkeling van creatief professionals in de regio Utrecht. wijzer Overzicht van nietcommerciële organisaties en netwerken ter versterking van de groei en ontwikkeling van creatief professionals in de regio trecht. Editie 2011 Voor u ligt de Wijzer 2011; Een overzicht

Nadere informatie

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd de opleiding en het werkveld... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) voltijd Samenleven in buurt en stad,

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen Vodo50 Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Aanleiding Nederland en Groningen moeten het voor de groei van de economie vooral hebben van actieve

Nadere informatie

COACHING. Coaching. Waarom coaching? Werkwijze Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in coaching door HRD Group?

COACHING. Coaching. Waarom coaching? Werkwijze Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in coaching door HRD Group? Coaching Coaching Waarom coaching? Werkwijze Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in coaching door HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op. T 030-6911138 E info@hrd-group.nl

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek Wethouder Welzijn, Volksgezondheid, Sport, Dienstverlening & Communicatie Retouradres; Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap".

Informatie voor deelnemers aan de training  Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap. Bijlage: Opzet training hoe start ik een eigen bedrijf. Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap". Indien u van plan bent een eigen bedrijf te starten vanuit

Nadere informatie

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Achtergrond Calibris kiest jaarlijks het Beste Calibris Leerbedrijf. De prijs wordt afwisselend uitgereikt

Nadere informatie

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever

UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever UWV Loopbaanadviseur 2.0 Strategisch en creatief meedenken met je opdrachtgever Petra Korevaar Manager UWV loopbaancentrum Utrecht 17-06-2010 Even voorstellen UWV 2010 20.931 mensen/17.812 fte 11 districten

Nadere informatie

Handreiking Traineeship 1

Handreiking Traineeship 1 Handreiking Traineeship 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ)

relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Nieuwe culturele landschap: relatie tot Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) Cultura Venray() in Algemeen/ontwikkelingen Op 18 mei 2016 heeft de raad besloten om de subsidie voor het kunstencentrum Jerusalem

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht

Informatie Maatschappelijke Beursvloer Maastricht Wat is een beursvloer De Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Voorwaarde is dat

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Lid Raad van Toezicht

HET BEDRIJF POSITIE KANDIDAAT PROFIEL. Functie profiel. Lid Raad van Toezicht Functie profiel Lid Raad van Toezicht Maes & Lunau: Beyond the obvious Wij gaan in alles altijd net even verder; beyond the obvious. Want elke organisatie heeft behoefte aan inspirerend leiderschap met

Nadere informatie

Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht

Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht LET OP: voor de raadspeiling over de cultuurlening is in dit document alleen onderdeel A relevant (revolverend fonds ter bevordering van creatief ondernemerschap)

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt een cultuurlening aanvragen bij Cultuur+Ondernemen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl

Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Een praktijkgerichte opleiding naast je baan......durf jij het aan? inhollandacademy.nl Starten met een opleiding naast je baan? Daar is durf voor nodig en dat begrijpen we bij Inholland Academy als geen

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 1 Marketing/PR/Communicatiemedewerker Specialisatie Social Media SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding aan.

Nadere informatie