J a a r v e r s l a g 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J a a r v e r s l a g 2008"

Transcriptie

1 J a a r v e r s l a g Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g

2 N i e u w e i n v a l s h o e k e n Ons succes in 2008 danken wij mede aan honderden partners uit de culturele sector en ver daar buiten. Wij zijn ze erkentelijk voor hun inzet, inzicht, samenwerking, goede raad, én voor hun vertrouwen in de kracht van kunstenaars. Want onder die partners bevinden zich meer dan zestig organisaties uit het bedrijfsleven en de publieke sector die op zoek zijn naar nieuwe invalshoeken voor hun dienstverlening, naar een andere kijk op hun probleem en die zich willen laten inspireren en verrassen door kunstenaars. Kunstenaars doen ervaringen op buiten hun eigen sector, zij veroveren daarmee nieuwe podia, nieuw publiek en/of opdrachtgevers. Zij vergroten het culturele domein en de wereld waarin zij kunnen werken. Wij zien het als een uitdaging om dat enthousiasme voor een meer divers werkveld aan te wakkeren en kunstenaars te onder-steunen bij het verwerven van de vaardigheden die nodig zijn bij het vervullen van nieuwe rollen. Elke dag zien wij dat er voor kunstenaars ruimte is in het bedrijfsleven, het onderwijs, publieke organisaties en in de culturele- of de creatieve industrie. Creativiteit is wat nodig is om alles wat vanzelfsprekend lijkt vanuit nieuwe invalshoeken te bezien en aan te pakken. E e n g r o o t b e r e i k o n d e r k u n s t e n a a r s In dit jaarverslag leest u dat wij veel kunstenaars bereiken met advies, cursussen, workshops, persoonlijke begeleiding of werkervaringsprojecten. Een paar cijfers: we voerden circa beroepsmatigheidsonderzoeken uit, onze websites werden keer bezocht, de Kunstenaarslijn beantwoordde meer dan verzoeken om informatie en advies en meer dan geïn-teresseerden bezochten onze evenementen. Ongeveer kunstenaars vonden individuele begeleiding bij de ontwikkeling van hun loopbaan en ruim kunstenaars volgden een van onze cursussen of workshops. Zo n 80 jonge allochtone talenten namen deel aan Van Talent naar Beroep. Meer dan 800 kunstenaars deden werkervaring op in alle maatschappelijke sectoren in zo n 80 projecten. En dan tellen wij de honderden projecten van bik-kunstenaars in het basisonderwijs niet mee. De Cultuurlening verstrekte 253 leningen tegen een totaal leenbedrag van 5,5 miljoen euro. V e r b a n d e n l e g g e n l e i d t t o t s a m e n w e r k e n Door verbanden te leggen en interactie te stimuleren creëren wij nieuwe, soms onverwachte, samenwerkingsvormen. Bijvoorbeeld met ons programma Creative Co-makership en in onze projecten op het snijvlak van kunst en samenleving. In Creative Co-makership werken wij samen met het kunstvakonderwijs aan het verbreden van het beroepsperspectief en onderwijscurriculum van de studenten aan kunstvakopleidingen. Om de markt voor kunstenaars verder te stimuleren, verbonden wij ons aan het Cultuurbal en het Matchingcongres, en zijn wij -samen met Lenthe Publishers- de maker en uitgever van heart & Society, het magazine dat cross-overs belicht tussen kunstenaars en de wereld buiten de directe kunstsector. Tijdens de manifestatie De Buurtalliantie, een grootschalig initiatief van maatschappelijke organisaties op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, zorg en welzijn, presenteerden wij onze kunst in de wijk projecten. Het was voor ons een mooi jaar, en ik wens u veel plezier met het lezen van dit on-line jaarverslag. Maar bovenal hoop ik dat u en wij in 2009 (weer) samenwerken! Jo Houben, directeur 2 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

3 B e r o e p s m a t i g h e i d De Wet Werk en Inkomen (WWIK) maakt het voor kunstenaars mogelijk geconcentreerd te werken aan het opbouwen en doorzetten van een rendabele beroepspraktijk. Om tot de WWIK te worden toegelaten moet een kunstenaar aan zijn Centrumgemeente (gemeente die de WWIK uitvoert) aantonen dat hij beroepsmatig werkzaam is, of minder dan 12 maanden voor de aanvraag een diploma van een erkende kunstvakopleiding verkreeg. Voor alle 20 zogenaamde Centrumgemeenten onderzoeken wij of een kunstenaar aan deze voorwaarden voldoet. Op basis van ons advies beslist de Centrumgemeente over de toelating tot de WWIK. Wij voeren ook beroepsmatigheidsonderzoeken uit voor gemeenten die er zeker van willen zijn dat hun ateliertoewijzingen en subsidies ten goede komen aan professioneel werkende kunstenaars. D e r e s u l t a t e n v a n Beroepsmatigheidsonderzoeken 2 Bezwaarschriften Alle betrokken partijen werken samen 2 pilots om WWIK als re-integratie instrument in te zetten Be r o e p s m a t i g h e i d s o n d e r z o e k e n Wij onderzoeken de beroepsmatigheid van kunstenaars op basis van een ingevuld Beroepsmatigheidsformulier, en kijken daarbij naar vaste ijkpunten zoals productie, presentatie, positie en inkomen uit de kunst. De eerste keer doen we dat met een Entreeonderzoek, daarna volgen eventueel Heronderzoeken. In 2008 voerden we alle onderzoeken weer binnen de normtijd van 8 weken uit. Nieuw in 2008 zijn de onderzoeken die wij uitvoerden in opdracht van de Centrumgemeenten voor een ontheffing of verlaging van de progressieve inkomenseis. In 2009 verwachten wij onderzoeken uit te voeren. 2 Be z w a a r s c h r i f t e n Een kunstenaar kan bezwaar maken tegen een besluit van een Centrumgemeente over de toegang tot de WWIK. Omdat dat besluit mede gebaseerd is op ons advies, kan de gemeente ons vragen om het eerder gegeven advies te heroverwegen. Voor de behandeling van bezwaarschriften bestaat er een speciale procedure waarbij ook de Stichting Toezicht Beroepsmatigheidsonderzoek (STB) is betrokken. In totaal zijn er in 2008 twee bezwaarschriften behandeld. A l l e b e t r o k k e n p a r t i j e n w e r k e n s a m e n Over de uitvoering van de WWIK overlegden we regelmatig met het Ministerie, de Centrumgemeenten en het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI). We stemmen onze activiteiten op elkaar af zodat de WWIK goed en efficiënt uitgevoerd kan worden. 2 Pi l o t s o m WWIK a l s r e - i n t e g r a t i e i n s t r u m e n t in t e z e t t e n Het Centrumgemeentenoverleg besloot om pilots uit te voeren in Leeuwarden en Amsterdam voor het benutten van de WWIK als re-integratie instrument. 3 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

4 I n f o r m a t i e Steeds meer kunstenaars, studenten aan kunstvakopleidingen en anderen die professioneel bij kunstenaars betrokken zijn, weten dat zij bij ons nuttige informatie kunnen vinden. Naast online informatie (websites) en telefonisch contact (De Kunstenaarslijn) en publicaties (Infobladen, Inspiratiegids, heart&society) informeren we met ons evenement StARTfactory. D e r e s u l t a t e n v a n Bezoeken aan beroepkunstenaar.nl Bezoeken aan kunstenaarsenco.nl Adviezen door De Kunstenaarslijn 7 startfactories 3 Proud to Present-avonden Aanwezig op 9 evenementen Downloads van de Infobladen Kunstenaarsplanner: Inspiratiegids voor startende kunstenaars b e z o e k e n a a n b e r o e p k u n s t e n a a r. n l Beroepkunstenaar.nl biedt al vanaf 2003 kunstenaars alle basisinformatie over de zakelijke kant van hun beroepspraktijk. We onderhouden deze website samen met de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). In de afgelopen jaren is het bezoek echter gestaag afgenomen. In 2009 maken we een nieuwe kennisbank die een onderdeel gaat vormen van onze site Ondertussen houden wij beroepkunstenaar actueel Be z o e k e n a a n k u n s t e n a a r s e n c o. n l In 2008 bleek onze nieuwe website een succes. Het aantal bezoeken overtreft onze verwachtingen. Onze digitale nieuwsbrief heeft een groeiend aantal abonnees, en leidde ertoe dat ons contact met kunstenaars met steeds minder papieren post gepaard gaat. In 2009 staan nog meer informatie en interactie op stapel. Met video-impressies van evenementen en projecten spelen we meer in op de actualiteit Ad v i e z e n d o o r De Ku n s t e n a a r s l i j n Veel van de vragen aan onze helpdesk gaan over de WWIK, over fiscale of juridische zaken, en steeds vaker over verschillende aspecten van het ondernemen. Ook Sociale Diensten en brancheorganisaties weten De Kunstenaarslijn te vinden. We gebruiken de vragen ook om ons informatieaanbod en nieuwe diensten en producten af te stemmen op de behoefte van kunstenaars. In 2009 houden de medewerkers van De Kunstenaarslijn hun kennis actueel, signaleren trends in de vragen van kunstenaars en spelen in op de behoeften aan informatie. Ze schakelen waar nodig juridische en fiscale specialisten voor kunstenaars in. 7 s t ARTf a c t o r i e s d o o r h e t h e l e l a n d G e m i d d e l d w a a r d e r i n g s c i j f e r : 7,5 startfactory is de naam van ons interactieve evenement voor (startende) kunstenaars. Kunstenaars presenteren zichzelf in een uitdagende omgeving nemen deel aan workshops en krijgen speedadvies. In 2008 kwam startfactory naar Utrecht (in samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht), Rotterdam (in samenwerking met de Willem de Kooning 4 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

5 Academie), Amsterdam, Den Haag (in samenwerking met de Koninklijke Academie van de Beeldende Kunsten), Groningen, Eindhoven en nogmaals Utrecht. In 2009 organiseren we 4 startfactories. Wij sluiten aan bij bestaande netwerken, en zoeken samenwerking met de plaatselijke WWIK-afdeling, Kamer van Koophandel, kunstenaarsinitiatieven en initiatieven op het gebied van de creatieve industrie en ondernemersverenigingen. 3 Pr o u d t o Pr e s e n t - a v o n d e n In samenwerking met de Cultuurfabriek organiseerden wij in in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam 3 Proud to Presentavonden. Kunstenaars presenteerden zich, na een korte training, in 3 minuten en 20 seconden live aan het publiek. In dit project werkten wij samen met het VSB Fonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en Stichting DOEN. In 2009 wordt Proud to Present een vast onderdeel van startfactory. A a n w e z i g o p 9 e v e n e m e n t e n Wij waren, op uitnodiging, aanwezig op evenementen die ons een podium bieden om onze stakeholders te ontmoeten en te informeren. In 2008 waren dat Manifestatie De Buurtalliantie, Art Rotterdam, Art Amsterdam, de Kunstvlaai, de Carrièrebeurs Fashion United. De Dag van de Kamermuziek en de Startersdag van de Kamer van Koophandel Do w n l o a d s v a n d e In f o b l a d e n Bijna downloads van deze factsheets over de zakelijke aspecten van het kunstenaarsberoep. Daarbovenop ontvingen kunstenaars en organisaties van ons de Handleiding Belastingaangifte De Infobladen over (auteurs)recht en contracten hebben we geactualiseerd. In 2009 houden wij onze Infobladen actueel, maken nieuwe Infobladen (digitaal) en brengen themanummers uit. K u n s t e n a a r s p l a n n e r : In s p i r a t i e g i d s v o o r k u n s t v a k s t u d e n t e n De Kunstenaarsplanner 2008 stelt onderwerpen, die belangrijk zijn voor academieverlaters, op een prikkelende wijze aan de orde. De gids verwijst door naar meer informatie op onze website. De gids kon worden aangevraagd en werd op beurzen en evenementen uitgedeeld. In 2009 leggen wij meer de nadruk op de Kunstenaarsplanner als een gidsje met vooral praktische informatie. 5 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

6 O p l e i d i n g e n b e g e l e i d i n g Wij bieden kunstenaars cursussen, trainingen en workshops en persoonlijke begeleiding waarmee zij hun ondernemersvaardigheden versterken. Netwerken, kansen ontdekken, een ondernemingsplan schrijven of samenwerken zijn een paar van de onderwerpen waar kunstenaars bij ons direct mee aan de slag kunnen. Alle cursussen en workshops en persoonlijke begeleidingsvormen ontwikkelen wij vanuit de praktijk. Deskundige adviseurs, docenten en coaches begeleiden jaarlijks ongeveer startende en gevorderde kunstenaars, en studenten aan het kunstvakonderwijs. D e r e s u l t a t e n v a n Deelnemers aan trainingen, cursussen en workshops 41 Workshops in het kunstvakonderwijs voor 765 studenten aan het kunstvakonderwijs 52 Afstudeerders en 70 starters aan de bik-opleiding Nieuwe KIS-kunstenaars in de samenleving leergang Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidie voor de scholing van 219 werknemers in de kunst- en cultuursector 726 Loopbaangesprekken 254 Kunstenaars begeleid Zakentest keer ingevuld Pilot Routeplanner voor kunstenaars gebruikt bij begeleiding 73 Kunstenaars re-integreren bij Kunstenaars&CO (IRO UWV) Merel de Groot wint de Ton Lutz Prijs De e l n e m e r s a a n t r a i n i n g e n, c u r s u s s e n e n w o r k s h o p s G e m i d d e l d w a a r d e r i n g s c i j f e r : 8,1 Kunstenaars leren met onze cursussen onder andere beter formuleren, onderhandelen, communiceren, kansen zien en samenwerken. Nieuw in 2008: Artist in residence, Cultuurlening, Mediatraining, Personal Marketing, Sponsorstappenplan en Werknemer, Freelancer en Zelf-standig ondernemer. Kunstenaars die meedoen aan onze werkervaringsprojecten krijgen van ons daarbij meestal een maatwerktraining. 15 Deelnemers doorliepen het programma Leren op Locatie voor modeontwerpers. Ze kregen inzicht in de productieketen en het werkveld door gesprekken met brancheorganisaties, gerenommeerde vakgenoten en een bezoek aan de Dutch Fashion Foundation. Tijdens onze startfactories gaven we in totaal 80 workshops. We werken samen met: scholingsinstituten en ervaren docenten (van onder andere IMK, Pentascope, De Baak, Kemna Casting, Memo Training Amsterdam). In 2009 blijven we een actueel en gedifferentieerd cursusprogramma bieden. Wij ontwikkelen nieuw aanbod voor meer ervaren kunstenaars en experimenteren met een digitale leeromgeving. De cursus Strategisch Relatiemanagement gaat van start. 41 Wo r k s h o p s v o o r 765 s t u d e n t e n a a n h e t k u n s t v a k o n d e r w i j s G e m i d d e l d w a a r d e r i n g s c i j f e r : 7,9 Met onze startfactories bereikten we al veel studenten. Maar daarnaast gaven we workshops over de zakelijke kant van het kunstenaarschap aan kunstvakopleidingen in Amsterdam, Den Bosch, Breda, Alkmaar, Groningen, Hilversum, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Ook waren wij betrokken bij de lessen van De Academie der Kunsten (samenwerkingsverband van De Hogeschool van beeldende Kunsten, Muziek en Dans in Den Haag, en de Universiteit van Leiden). 6 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

7 In het kader van het keuzevak De Professional gaven wij workshops aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, naast twee series van 4 workshops voor alumni. Andere afgestudeerden bereikten wij met lezingen, voorlichting en workshops bij beroepsverenigingen. In 2009 gaan we door met deze dienstverlening aan het kunstvakonderwijs en bieden daarbij verschillende workshops ook gecombineerd aan zodat ze een complete cursus vormen. 52 Af s t u d e e r d e r s e n 70 s t a r t e r s a a n d e b i k - o p l e i d i n g G e m i d d e l d w a a r d e r i n g s c i j f e r : 9 Kunstenaars worden tijdens de bik (Beroepskunstenaars in de klas) -opleiding getraind om op projectbasis kunsteducatieprojecten uit te voeren in het basisonderwijs. Bik speelt in op een groeiende vraag vanuit het basisonderwijs naar cultuureducatieprojecten. Na de start van het project in 2002 zijn er in totaal 552 kunstenaars gecertificeerd, waarvan 70% regelmatig projecten in het onderwijs uitvoert. We werken samen met 5 regionale instellingen die de opleiding uitvoeren in onze opdracht: Kunstencentrum Groningen, Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK), Pier-K Hoofddorp, Willem de Kooning Academie Rotterdam, Kunstencentrum Overijssel. N i e u w e KIS-Ku n s t e n a a r s In d e Sa m e n l e v i n g l e e r g a n g G e m i d d e l d w a a r d e r i n g s c i j f e r : 7,4 De praktijkgerichte leergang KIS (Kunstenaars in de Samenleving) brengt kunstenaars die hun werkterrein willen uitbreiden naar maatschappelijke organisaties en bedrijven en hun mogelijke opdrachtgevers samen. Eind 2007 rondden we de tweede uitvoering van de leergang af met een presentatie en een publicatie. In september 2008 startte de derde uitvoering van KIS. We presenteerden KIS op de tweejaarlijkse conferentie van de Europese vereniging van kunstvakopleidingen (ELIA) in Zweden als voorbeeld van een post-hbo opleiding die bijdraagt aan de verbreding van het beroepsperspectief van kunstenaars en nieuwe verbindingen legt tussen kunstenaarscompetenties, bedrijven en organisaties. We werken samen met diverse partners uit het bedrijfsleven en de publieke sector. In 2009 studeert de derde groep KIS ers af. E u r o p e e s So c i a a l Fo n d s (ESF) s u b s i d i e v o o r d e s c h o l i n g v a n 219 w e r k n e m e r s in d e k u n s t - e n c u l t u u r s e c t o r Kunstenaars&CO heeft subsidie toegekend gekregen uit de subsidieregeling ESF, bestemd voor de scholing van werkenden in de kunst- en cultuursector op mbo-niveau. 219 werknemers maakten er gebruik van. In 2009 is opnieuw subsidie toegekend vanuit ESF. Kunstenaars&CO vraagt jaarlijks subsidie aan voor de kunst- en cultuursector tot en met Lo o p b a a n g e s p r e k k e n G e m i d d e l d w a a r d e r i n g s c i j f e r : 8,4 In een persoonlijk Loopbaangesprek krijgt een kunstenaar snel zicht op zijn beroepspraktijk: de stand van zaken, zijn ambities, zijn sterke kanten en de belemmeringen, en ontvangt meteen ons advies over mogelijke vervolgstappen. Naast onze reguliere loopbaangesprekken voeren we tijdens onze startfactories en andere evenementen zogenaamde speedadvies-gesprekken. In 2009 verwachten we 900 loopbaangesprekken te voeren. 7 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

8 254 Ku n s t e n a a r s b e g e l e i d 181 Ku n s t e n a a r s i n d i v i d u e e l b e g e l e i d G e m i d d e l d w a a r d e r i n g s c i j f e r 8, 5 Met onze op maat gesneden en persoonlijke begeleiding leren kunstenaars bewust, effectief en gemotiveerd te handelen om zo hun beroepspraktijk te professionaliseren. We bieden verschillende vormen van persoonlijke begeleiding: Individuele Coaching (doorbreken van belemmerende patronen om effectiever te functioneren, 71 deelnemers), Mentoring (artistiekinhoudelijke begeleiding door een ervaren en bekende kunstenaar, 60 deelnemers), en een Adviestraject (specialistisch advies over cultureel ondernemerschap, 50 deelnemers). Samen met de Creatieve Coalitie Zuid Oost startten wij mentoringtrajecten voor talent uit Amsterdam Zuid-Oost. We werken samen met 15 externe coaches, 30 externe mentoren, 20 externe adviseurs, het Scholingsfonds voor Kunst&Cultuur, Mentoring Zuid Oost (MenZO), Stichting Stokroos en de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO). In 2009 besteden we volop aandacht aan diversiteit. We zetten samen met de BNO een speciaal begeleidingsprogramma op voor talentvolle productontwerpers. We zoeken mentoren met ervaring in cultureel ondernemerschap en we bieden coaching aan professionals in culturele instellingen. Tot slot zoeken we naar aanvullende financiering bij investeringsmaatschappijen, cultuurfondsen en gemeenten. 73 Ku n s t e n a a r s in g r o e p e n b e g e l e i d G e m i d d e l d w a a r d e r i n g s c i j f e r : 8 Samen met andere kunstenaars leren is soms de meest effectieve manier om vorderingen te maken. In 125% Design (15 deelnemers) leren vormgevers in een groep en begeleid door ervaren coaches en ontwerpers, hun presentatie, motivatie en acquisitie effectiever te maken. In Get Coached (28 deelnemers) werken kunstenaars in groepen aan het beantwoorden van een gemeenschappelijke coachingsvraag. Get in Touch (11 deelnemers) biedt een combinatie van groeps-coaching en individueel carrièreadvies door een zelfgekozen professional. Met Intervisie (19 deelnemers) leert een groep kunstenaars intervisiemethoden en zet een eigen intervisiegroep op. In 2009 starten we een pilot groepsmentoring voor muzikanten uit de hip hop en r&b, en onderzoeken de mogelijkheid voor een pilot groepsmentoring beeldende kunst. Nieuw is ook onze groepsbegeleiding voor kunstenaars die al samenwerken in bijvoorbeeld bands en gezelschappen. Ook bij deze vorm van begeleiding is diversiteit een speerpunt. Z a k e n t e s t v o o r k u n s t e n a a r s k e e r i n g e v u l d In 2008 zetten we onze digitale Zakentest in bij onze werkervaringsprojecten. De deelnemende kunstenaars zien na het invullen van de test in 10 minuten hoe hun zakelijke vaardigheden erbij staan en kunnen meteen kiezen over welke competenties zij advies willen. In 2009 gaan we de Zakentest ook inzetten bij andere projecten, zoals Portolano: het Europese project over elektronisch portfolio. P i l o t Ro u t e p l a n n e r v o o r k u n s t e n a a r s g e b r u i k t b i j o n z e b e g e l e i d i n g De Routeplanner is een digitale toolkit waarmee een kunstenaar zijn situatie, kenmerken, plannen, doelen en acties gestructureerd in kaart kan brengen. Het resultaat is een praktisch actieplan. We zetten de Routeplanner als pilot in binnen begeleidingstrajecten. In 2009 gebruiken wij de Routeplanner ook als digitaal leerinstrument bij cursussen en begeleidingstrajecten. 8 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

9 73 Ku n s t e n a a r s r e - i n t e g r e r e n b i j Ku n s t e n a a r s &CO G e m i d d e l d w a a r d e r i n g s c i j f e r : 8,6 Voor kunstenaars uit alle disciplines en professionals uit de culturele sector bieden wij reintegratietrajecten. Onze klanten uit de kunst- en cultuursector geven aan zich bij ons beter thuis te voelen dan bij reguliere re-integratiebureaus. We rondden in trajecten af. De meerderheid van de deelnemers is na afloop van het traject aan het werk. Eind 2008 liepen er 56 trajecten. De meeste IRO voerden wij uit voor UWV. Daarnaast voerden we ook gemeentelijke trajecten uit voor mensen in de bijstand. We werden in 2008 na een audit positief beoordeeld door Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV) en we ontvingen het Blik op Werk keurmerk. In 2009 willen wij in totaal 90 kunstenaars begeleiden in re-integratietrajecten. M e r e l d e Gr o o t w i n t d e To n Lu t z Pr i j s G e m i d d e l d w a a r d e r i n g s c i j f e r : 8 Jaarlijks ontvangt de meest veelbelovende afstuderende theatermaker de Ton Lutz Prijs tijdens het slotfeest van het ITs Festival. Winnaar van 2008 was Merel de Groot met haar voorstelling Tot de Wereld. De prijs levert de startende theatermaker naast geld en coaching publiciteit op en een ingang tot de theaterwereld. De prijs is een initiatief van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten en Kunstenaars&CO. In 2009 wordt de Ton Lutz Prijs voor de tiende keer uitgereikt en we gaan door met de werkbezoeken Leren op Locatie voor theatermakers. Onze serie werkbezoeken Leren op Locatie voor Theatermakers richt zich op ambitieuze jonge theatermakers. Het programma organiseert ontmoetingen met artistiek leiders en programmeurs voor een gesprek over het vak, het werkveld, de eigen loopbaan en bespreking van de werkplannen voor eigen theaterprojecten. Voor het programma meldden zich vijftien jonge theatermakers aan. 9 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

10 P r o j e c t o n t w i k k e l i n g W e r k e r v a r i n g in e n b u i t e n d e k u n s t s e c t o r We ontwikkelen jaarlijks tientallen projecten voor kunstenaars die hun werkterrein uit willen breiden tot buiten de directe kunstsector en voor opdrachtgevers die de creativiteit en het vakmanschap van deze kunstenaars willen inzetten bij hun vraagstukken. Op deze manier doen honderden kunstenaars ervaring op met het werken in opdracht in onverwachte situaties en met onverwachte opdrachtgevers, en maken tientallen opdrachtgevers kennis met verrassende oplossingen. Wij werven en trainen de kunstenaars, zijn altijd op zoek naar partners en denken actief met ze mee, zetten netwerken op en ondersteunen de projecten op verschillende manieren. Meer dan de helft van de Nederlandse basisscholen kent beroepskunstenaars in de klas (bik), en bik-kunstenaars voeren honderden projecten per jaar uit. In 2009 gaan we weer volop op zoek naar nieuwe kansen. De nadruk ligt zowel op het vinden van nieuwe partners en opdrachtgevers als op het naar voren brengen van de leerdoelen van de kunstenaars en het geven van workshops in onder andere presenteren, pitchen, samenwerken en in opdracht werken. In het voorjaar van 2009 starten we het trainingstraject Praktijk in de wijk. D e r e s u l t a t e n v a n kunstenaars hebben werkervaring opgedaan binnen en buiten de kunstsector Meer dan 60 opdrachtgevers voor kunstenaars Netwerk uitgebreid Publicaties en theorievorming 9 Nieuw Werkprojecten Bik op veel basisscholen bekend en gebruikt; 1500 projecten uitgevoerd 800 k u n s t e n a a r s h e b b e n w e r k e r v a r i n g o p g e d a a n b i n n e n e n b u i t e n d e k u n s t s e c t o r In 2008 zetten ruim 800 kunstenaars hun creativiteit in bij vraagstukken in het bedrijfsleven, de publieke sector, zorg en welzijn, in de wijk en ook bij sport, recreatie en cultuur. Kunstenaars zijn actief voor Vodafone, op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, in de Arnhemse wijk Presikhaaf, in een complex van seniorenwoningen voor Chinese ouderen, voor NOC*NSF, bij het Grensmaasproject,op de Alphons Laudy School, in de metro en op nog vele plaatsen in onze samenleving. M e e r d a n 60 o p d r a c h t g e v e r s v o o r k u n s t e n a a r s Aedes Vereniging van woningcorporaties in Nederland, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Amsterdam, Atelier-Galerie De Kaai, Wereld Boekenstad, Beehive Creatieve broedplaats, Centrum Beeldende Kunst (CBK) zuid-oost, Coach&Co re/integratie, Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), Connexxion, Consortium Grensmaas, Cool Kunst en Cultuur, Cream Consult, Divosa, De Ondernemers BV, Don t Hit Mama Edgar Hoover Film, Gehandicaptensport Nederland, Gemeente Amsterdam, Gemeente Lelystad, Gemeente Maastricht, Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) Amsterdam, Grolsch Grote Prijs van Nederland, Hoezo?, Hogeschool Zuyd, Holland Innovation, Instituut LichtOntwerpen,, IsisQ5, Lantaren/Venster, Lenthe Publishers, Local World, Maxwell Group, Mick Witteveen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Multiculturele Televisie Nederland (MTLN), Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO), Nederlands 10 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

11 Filmfestival, NOC*NSF, Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, Opleidingscentrum De Witte Olifant, OsiraGroep, PAKT///, Praaning en Roekens, Petra Botter Communicatie, Prins Claus Fonds, Provincie Groningen, Provincie Limburg, Radar, Spaarnestad Photo, Stadsdeel Zeeburg Amsterdam, Stichting ACCU, Stichting Anno promotiebureau voor Nederlandse geschiedenis, Stichting Beeldende Kunst (SBK) Amsterdam, Stichting Bellissima, Stichting Communal Arts, Stichting Dollypop, Stichting Internationale Culturele Activiteiten (SICA), Stichting Kunst en Dementie, Stichting Pera, Stichting Trajekt, Stichting Vario Mundo, Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties, Studio K, Triennale Apeldoorn, Unilever, Vodafone. Wijk Alliantie, Van Gogh Museum, VO raad Sectororganisatie voortgezet onderwijs, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), ZMLK Alphons Laudyschool. N e t w e r k u i t g e b r e i d Om de kansen voor kunstenaars zo groot mogelijk te maken, streven een uitgebreid netwerk na. De afgelopen jaren is dat netwerk sterk vergroot. Wij maken onder andere deel uit van het Landelijk Platform Cultuuraanjagers (LPC), zijn alliantiepartner binnen het actieplan Prachtwijken van het Ministerie van VROM, en deelnemer aan De Buurtalliantie, platform voor innovatief maatschappelijk ondernemen. P u b l i c a t i e s e n t h e o r i e v o r m i n g Wij vinden het belangrijk om de resultaten van deze projecten te delen met anderen. Dat legt de bodem voor nieuwe projecten en het draagt bij aan theorievorming over creativiteit in maatschappelijke sectoren. De publicaties in 2008 die wij zelf uitgaven of waaraan wij meewerkten: Jalan Jalan, Kunstenaars en buurtbewoners werken aan een betere buurt, Waarde van de Gaarde, Zwanenmeer Bijlmermeer, Allerzielen en Foe Ooi Leeuw. 9 Ni e u w We r k p r o j e c t e n Binnen ons project Nieuw Werk gaan wij partnerships aan met initiatieven die het arbeidsterrein van kunstenaars binnen en buiten de kunst vergoten. We werken samen met verschillende partners: onder andere: Het Nationale Ballet, Theatre Embassy, Kunstencentrum Groningen, Badhuis Theater Amsterdam, The Garage Creations, Vodafone, Jongerentheater 020. In 2009 ronden we de projecten van 2008 af. De financiering van de regeling Nieuw Werk is per 1 januari 2009 beëindigd. B ik o p v e e l b a s i s s c h o l e n b e k e n d e n g e b r u i k t, 1500 p r o j e c t e n u i t g e v o e r d Meer dan de helft van de basisscholen in Nederland kent bik (beroepskunstenaars in de klas). Ook in 2008 voerden bik-kunstenaars cultuureducatieve projecten uit in het primair onderwijs. In 2009 werken we aan een verdere verankering van bik in het primair onderwijs, naar verwachting via een samenwerkingsconvenant tussen 5 kunst/cultuureducatie instellingen, 5 kunstvakopleidingen en Kunstenaars&CO. 11 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

12 V e r b e t e r e n e n v e r n i e u w e n In een snel veranderende omgeving moeten wij nieuwe diensten ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van kunstenaars. We houden de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in de gaten, en willen de goede dingen op de best mogelijke manier doen. Dat betekent: plannen maken met duidelijke doelstellingen, uitvoeren wat gepland is, evalueren, controleren en waar mogelijk bijsturen. En als het even kan vooruitlopen op de wensen en behoeften van kunstenaars en al onze andere stakeholders. D e r e s u l t a t e n v a n 2008 Analyse arbeidsmarktsituatie van afgestudeerden van het kunstvakonderwijs Creative Co-makership jaagt vernieuwing aan in het kunstvakonderwijs Onze diensten en producten geëvalueerd Controle en toezicht op Beroepsmatigheidsadviezen Handleiding voor een competentieportfolio voor werkervaring Deelname aan Artesnet A n a l y s e a r b e i d s m a r k t s i t u a t i e a f g e s t u d e e r d e n v a n h e t k u n s t v a k - o n d e r w i j s In opdracht van Kunstenaars&CO maakte het Research Center voor Onderwijs (ROA) van de Universiteit van Maastricht een analyse van de arbeidsmarktsituatie en competentie-eisen aan afgestudeerden van het kunstvakonderwijs. Het ROA onderzocht ook hoe de afgestudeerde kunstenaars hun opleiding waarderen. In 2009 doen we onderzoek in het kader van de evaluatie van de WWIK. C r e a t i v e Co-ma k e r s h i p j a a g t v e r n i e u w i n g a a n in h e t k u n s t v a k o n d e r w i j s Door het samenbrengen van de beroepspraktijk en de school, wil Creative Co-makership een breder beroepsperspectief creëren voor studenten in het kunstvakonderwijs. In 2008 zetten wij sterk in op het ontwikkelen van netwerken van professionals in en rondom het kunstvakonderwijs op het gebied van ondernemerschap & onderwijs. Wij organiseerden leerbijeenkomsten, zetten digitale platforms op voor docenten én voor studenten/kunstenaars en lieten onderzoek doen naar de arbeidsmarktsituatie van kunstenaars. De deelnemers aan onze bijeenkomsten waren afkomstig uit meer dan 10 kunstvakopleidingen en onderwijsorganisaties. We werken samen met: Hogeschool voor Kunsten in Utrecht, Willem de Kooning Academie in Rotterdam, ArtEZ in Arnhem, Enschede en Zwolle, Fontys Dansacademie in Tilburg, (primaire partners ) en Codarts Rotterdam, designlab Rietveld Academie in Amsterdam. In 2009 werken we verder aan een versterking van de netwerken, gaan wij de samenwerking tussen kunstvakonderwijs en de culturele sector oppakken, en sluiten wij het programma af met een eindmanifestatie. O n z e d i e n s t e n e n p r o d u c t e n g e ë v a l u e e r d We evalueren onze diensten en producten systematisch door deelnemers te vragen naar hun bevindingen en door onze projecten intern te evalueren. Zo kunnen we onze dienstverlening blijven verbeteren. In 2009 voeren wij een pilot uit met digitale enquêtes. 12 Ku n s t e n a a r s &CO Ja a r v e r s l a g 2008

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT...

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... Inhoud I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... 9 VI. ONZE DOELGROEPEN... 11 VII. ONZE KERNACTIVITEITEN...

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum Ruimte voor talent in het cultuurbeleid

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum Ruimte voor talent in het cultuurbeleid >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Erfgoed en Kunsten IPC 3300 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam. SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.nl 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Terugblik op twee jaar SterkTeam 7 Actielijn:

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5

1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 JA ARVERSLAG 2011 INhOuDSOpGAVE 1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 2 CuLTuuREDuCATIE BINNENSChOOLS 7 2.1 CultuureduCatie voor kinderen en jongeren in het onderwijs 7 2.2 skvr producten binnenschools

Nadere informatie

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014

Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Werkplan LKCA 2014 Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht 2014 Colofon Werkplan 2014, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst Samenstelling: Marlies Tal, Lenie

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4

Jaarverslag 2012 25 maart 2013 VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 Jaarverslag 2012 25 maart 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 INLEIDING / LEESWIJZER 3 TOELICHTING OP BELEIDSTHEMA S CULTUURPLAN 2009-2012 4 1. Kunsteducatie in de vrije tijd 4 2. Activiteiten op beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

ZID Community Art Centrum

ZID Community Art Centrum Zoet & Zout, Amsterdam 2009 1 Ik hou van spelende mensen. In mijn beleving betekent spelen dat je iets met passie oftewel liefde doet. Niet omdat je het moet, maar omdat je het wilt. Veel volwassenen nemen

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Van contact tot contract

Van contact tot contract Van contact tot contract Onderzoek naar de optimalisering van de Beursvloer HIER EEN FOTO Auteurs: Mariska van der Willigen en Nathalie Verdonschot CIVIQ, oktober 2006 CIVIQ stimuleert, vernieuwt en versterkt

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt Halfjaarverslag 2011 Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt 0 1 INHOUD 1. Voorwoord pagina 4 2. Thema s en projecten in vogelvlucht pagina 5 3. Communicatieactiviteiten

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl

Toppers, Leermeesters en Projecten. De oogst van 2013. www.platformlearnforlife.nl Toppers, Leermeesters en Projecten De oogst van 2013 www.platformlearnforlife.nl EEN FESTIVAL SCHAT AAN VAN PROJECTEN HET LEREN Stichting Learn for Life Learn for Life is een platform voor lokale, regionale

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie