Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 gemeente Helmond. Te midden van de storm. december 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 gemeente Helmond. Te midden van de storm. december 2009"

Transcriptie

1 Te midden van de storm december 2009 Behoort bij Raadsvoorstel

2 Achtergrond en opzet nota In mei 2007 heeft de Helmondse gemeenteraad de Kadernotitie arbeidsmarkt vastgesteld, waarin de hoofdlijnen van het Helmondse arbeidsmarktbeleid staan omschreven. Dit beleid wordt jaarlijks uitgewerkt in een arbeidsmarktprogramma. oor u ligt het Jaarplan arbeidsmarktbeleid voor het jaar De periode waarin het vorige jaarplan (2009) tot stand kwam was een hele bijzondere in die zin dat op dat moment alle signalen op rood stonden met het oog op een nakende economische crisis. De dynamiek en vooral onzekerheid in die periode hebben ook geleid tot een situatie waarin het haast onmogelijk was om met enige geloofwaardigheid prognoses uit te brengen voor de ontwikkelingen in Sinds de kredietcrisis uitbrak, halverwege 2008, hebben alle conjunctuurvorsers keer op keer hun ramingen moeten bijstellen. Naar beneden welteverstaan. Niemand wist hoe diep de crisis zou worden en hoe lang die zou aanhouden. Een belangrijke constatering eind 2008 en uitgangspunt voor de activiteiten in 2009 was wel dat we in Helmond de juiste koers hebben gekozen in het arbeidsmarktbeleid. Daarbij is gebruik gemaakt van de metafoor van het schip op zee: de nakende economische storm moest geen reden zijn om het roer drastisch om te gooien. asthouden aan de ingezette koers en bijsturen waar noodzakelijk. Dit nieuwe jaarplan voor 2010 verwijst in de ondertitel wederom naar de scheepvaart: we zitten zeker in een periode van (zware) storm maar er is vooralsnog geen sprake van een situatie waarbij het schip naar de bodem wordt gesleurd en ten gronde gaat. Zoals aan de Helmondse gemeenteraad is toegezegd blikken we in dit nieuwe jaarplan voor 2010 terug op de achter ons liggende periode: welke acties zijn genomen en wat heeft dat opgeleverd. Op basis van de huidige situatie op de arbeidsmarkt en de te verwachten ontwikkelingen wordt vervolgens een overzicht geboden van de acties en initiatieven die in 2010 ondernomen gaan worden. Hierbij dient aangetekend te worden dat in 2010 het laatste jaarplan is onder de huidige meerjarenvisie. Daarom zal in 2010 ook een traject worden ingezet om te komen tot een herijking van het Helmondse arbeidsmarktbeleid voor de jaren die komen, en daarmee de kaders te stellen voor nieuwe jaarplannen. Onderdeel van dat traject is een brede consultatie van alle relevante stakeholders. De beleidsvoornemens, zoals in deze nota beschreven, zijn gebaseerd op de huidige inzichten en verwachtingen met betrekking tot de financiële positie van de gemeente. Indien die positie wijzigt, kunnen het beleid en de inzet van de financiële middelen zoals in deze nota zijn beschreven, ook tussentijds, worden bijgesteld. De opzet van het jaarplan is als volgt: In hoofdstuk 1 geven we een situatieschets van de (Helmondse) arbeidsmarkt anno Hierbij wordt ingegaan op een aantal ontwikkelingen en kernindicatoren op landelijk, regionaal en lokaal niveau. In hoofdstuk 2 gaan we in op de maatregelen die in het kader van de crisis zijn genomen en wat de voorlopige resultaten zijn. Eveneens blikken we terug op de resultaten voor ieder van de 5 hoofdclusters aan activiteiten/projecten uit het vorige jaarplan. In hoofdstuk 3 gaan we in op de doelstellingen en acties van het nieuwe jaarplan In de bijlagen is een totaaloverzicht gegeven van de acties (Bijlage I). Behoort bij Raadsvoorstel

3 Inhoudsopgave Achtergrond en opzet nota... 2 Inhoudsopgave... 3 Samenvatting... 4 Landelijk... 7 Zuidoost-Brabant / Brainport... 8 Helmond... 8 Hoofdstuk 2. Een evaluatie over Eerste pakket crisismaatregelen: aanpak en resultaten...11 Tweede pakket crisismaatregelen: jeugdwerkloosheid...13 Ontwikkelingen en resultaten per activiteitencluster Jaarplan Cluster 1: Economische structuurversterking...16 Cluster 2: Ruimtelijk economisch beleid en vermarkting Cluster 3: erhogen opleidingsniveau werkenden...18 Cluster 4: Inschakelen werklozen in het arbeidsproces Cluster 5: Terugdringen jeugdwerkloosheid en aansluiten onderwijs en arbeidsmarkt...22 Overige ontwikkelingen...23 Realisatie algemene doelstellingen Hoofdstuk 3. Uitgangspunten, doelstellingen en activiteiten Jaarplan Prioriteiten voor Acties per cluster...33 Middelen en financiering...36 Bijlage I. Activiteitenclusters Jaarplan Behoort bij Raadsvoorstel

4 Samenvatting De economische crisis is niet aan Helmond voorbij gegaan en heeft hard toegeslagen. an een krappe arbeidsmarkt anno 2008 is eind 2009 sprake van een ruime arbeidsmarkt. In Helmond is de totale werkloosheid over het afgelopen jaar met 19% gestegen (tot bijna niet-werkende werkzoekenden per november 2009), de jeugdwerkloosheid met meer dan 50% (tot ruim 560 jongeren tot 27r). Het aantal cliënten dat gebruikt maakt van een gemeentelijke uitkeringsregeling (Wwb, IOAW, IOAZ) is met ruim 12% toegenomen. Helmond kent per 1 november 2009 een werkloosheidspercentage van 10.7%. De crisis slaat echter minder hard toe dan eerder werd voorspeld: o Zo blijft de geconstateerde stijging van 19% in het aantal werklozen ver achter bij de voorspellingen van het UW (>30%) en CPB (>50%). o Bovendien zien we tot op heden een zeer geleidelijke ontwikkeling van de werkloosheid, i.t.t. de grote klappen die voorspeld waren. Ook blijven de Helmondse ontwikkelingen in positieve zin achter in vergelijking met Zuidoost Brabant. o Er is nog altijd sprake van substantiële dynamiek op de arbeidsmarkt: bijna 3000 werklozen zijn in 2009 naar werk uitgestroomd en ruim 700 mensen zijn van werk naar werk bemiddeld. o De maanden september en oktober 2009 laten bovendien een daling zien in het aantal jeugdwerklozen. o En het aantal openstaande en nieuw ingediende vacatures is in deze regio relatief hoog. De algemene verwachting is echter dat de gevolgen van de crisis voor de arbeidsmarkt pas echt voelbaar gaan worden in Er zit doorgaans een vertraging van ongeveer 1 jaar tussen een economische krimp en de vertaling naar werkgelegenheid/werkloosheid. Harde prognoses zijn nog altijd uitermate slecht te maken. De regio heeft voortvarend op de crisis gereageerd door het uitvoeren van maatregelen zoals vervat in het Actieplan Arbeidsmobiliteit Regio Brainport en het Strategisch Actieplan Jeugdwerkloosheid Zuidoost Brabant. De gevolgen van de crisis worden daarmee niet weggenomen maar zeker wel gedempt. De crisis veroorzaakt inmiddels ook een substantiële instroom van een nieuwe categorie cliënten: mensen die tot voor kort werk hadden. T.o.v. het traditionele bestand betekent dat: geen/beperkt uitkeringsverleden, arbeidsritme en een relatief hoger opleidingsniveau. Deze doelgroep wordt nog betrekkelijk weinig bediend vanuit het pakket aan crisismaatregelen dan wel het huidige pakket aan gemeentelijke (re-integratie)instrumenten. Op de langere termijn spelen nog altijd de in het voorgaande jaarplan gesignaleerde factoren en ontwikkelingen, waarbij de huidige crisis slechts een dempend effect heeft: o ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking, o leidend tot een ongekende vervangingsvraag naar personeel o ten gevolge daarvan een snel groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel, o vooral grote tekorten in de technische beroepsgroepen o maar ook in de zorg o vanwege de grote krapte een verbeterd perspectief voor (langdurig) werklozen Behoort bij Raadsvoorstel

5 Door de onzekere korte termijn en de vluchtigheid van officiële prognoses is het moeilijk harde doelstellingen/ramingen te geven voor het jaarplan In dat kader wordt een drietal varianten gehanteerd: een gunstige variant (o.b.v. extrapolatie van de ontwikkelingen in 2009), een tussenvariant (o.b.v. UW prognoses) en een ongunstige variant (o.b.v. CPB prognoses). Tabel 1 Raming/doelstellingen per december november 2009 Gunstige variant Tussenvariant Ongunstige variant Arbeidsplaatsen Werkenden Werkloosheid Werkloosheid % 10.7% 12.5% 14% 16% Beroepsbevolking Participatiegraad 66.5% 67% 67% 67% Potentiële beroepsbevolking Aantal bijstandsgerechtigden % bijstandsgerechtigden 5.4% 6% 7% 8.2% Aandeel jongeren 23 jaar 70% 72% 72% 72% dat een startkwalificatie heeft en/of op school zit Jeugdwerkloosheid (tot jr) Jeugdwerkloosheid % (tot 23jr) 4.8% 6.2% 6.6% 7.5% Uitgangspunt voor 2010 is de gunstige variant. Daarbij wordt ingezet op de volgende prioriteiten: a. Bestrijden gevolgen crisis: volop inzetten op het voorkomen van werkloosheid (minimaliseren van instroom), jongeren tot 27 jaar krijgen voorrang (groei jeugdwerkloosheid maximaal verdubbeling ipv voorspelde verdrievoudiging), en het zo snel mogelijk weer uit de uitkering krijgen van de nieuwe groep werklozen (werkloosheidsduur cq wwb-duur < 1jr). b. Leren en werken centraal stellen in de (re-integratie)activiteiten: intensiveren/uitbreiden projecten met externe partners, meer projectmatige aanpak en een clustering van kleinere projecten. c. Ten aanzien van de speerpuntsectoren krijgen de sectoren Automotive en Food prioriteit. Intensiveren/uitbreiding van de activiteiten voor de andere sectoren Design en Health vindt niet actief plaats Behoort bij Raadsvoorstel

6 Deze prioriteiten, en met name die gerelateerd aan de crisis, houden ook in dat een voortdurende afweging gemaakt moet worden t.a.v. de inzet van de beschikbare middelen (personeel, tijd, geld). In het bijzonder waar het gaat om de infrastructuur van het Werkplein Regio Helmond. Door nu sterk in te zetten op het voorkomen van werkloosheid en, daar waar dat toch het geval is, in te zetten op het zo snel mogelijk weer uit de uitkering krijgen van deze nieuwe groep mensen, voorkomen we nieuwe groepen langdurige werklozen. oor het zittend bestand, dat voor het merendeel om een intensieve en op de lange termijn gerichte aanpak vraagt, betekent dat deze groep niet met dezelfde intensiteit bediend kan worden als tot 2010 het geval was. Naar ieders verwachting verandert dit weer zodra de arbeidsmarkt weer aantrekt (eind 2010 / begin 2011). Ten slotte zal in 2010 worden ingezet op het formuleren van een nieuwe meerjaren visie op het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. De huidige kadernota verloopt eind 2010 en zal derhalve herijkt moeten worden. De crisis heeft de wereld om ons ingrijpend veranderd, inclusief de arbeidsmarkt, en vraagt derhalve ook om een herijking van beleid. Bovendien biedt dit een natuurlijk moment om de algemene opzet van het arbeidsmarktbeleid tegen het licht te houden: wat missen we aan onderwerpen of beleidsterreinen en welke zaken horen meer op afstand te staan. Het traject voor een nieuwe meerjaren visie zal begin 2010 opgestart worden. Daarbij wordt een zo breed mogelijk proces nagestreefd met de betrokkenheid van alle relevante stakeholders. Behoort bij Raadsvoorstel

7 Hoofdstuk 1. De arbeidsmarkt anno 2009 Landelijk Het afgelopen jaar heeft een totale omwenteling laten zien in de economie en arbeidsmarkt in vergelijking met de afgelopen jaren. an een structurele economische groei is Nederland met ingang van het laatste kwartaal in 2008 in een situatie van krimp terechtgekomen. Deze krimp heeft vier achtereenvolgende kwartalen aangehouden, met het tweede kwartaal van 2009 als absoluut dieptepunt (-/- 5.4%). In het derde kwartaal van 2009 heeft de Nederlandse economie weer een voorzichtige groei laten zien, waarmee het land officieel uit de recessie is gekropen. Daarmee is het lek echter nog niet boven: de CPB-prognose voor heel 2009 is nog altijd een krimp van het bruto binnenlands product van 4.75% en voor 2010 wordt uitgegaan van nulgroei. Een groeiend aantal bedrijven is in een steeds hoger tempo in de problemen gekomen. eel bedrijven zijn gaan interen op hun eigen vermogen en hebben daarmee getracht de eerste klappen van de crisis op te vangen. Door de diepte en lengte van de crisis is dit echter voor veel bedrijven volstrekt ontoereikend gebleken en zijn in de loop van het jaar ingrijpende maatregelen getroffen. Waar in 2008 nog een recordaantal banen werd gemeten zal de komende jaren nadrukkelijk rekening gehouden moeten worden met een forse afname. Het UW Werkbedrijf gaat uit van een krimp in 2009 met 170 duizend banen en in 2010 wordt nog eens een krimp van 150 duizend banen verwacht. De voorlopige cijfers van het CBS en het CPB bevestigen dit beeld grotendeels: tussen september 2008 (val van Lehman) en september 2009 is een terugval in het aantal banen gemeten van 120 duizend. Tegelijkertijd is er sprake van een forse afname van het aantal vacatures, waarbij de UW raming is dat in 2009 een derde minder vacatures ontstaat vergeleken met een jaar eerder. oor 2010 wordt dan weer wel een klein herstel verwacht. Daarmee komt het aantal verwachte vacatures in 2010 (746 duizend) aanzienlijk lager uit dan de recordniveaus van 2007 en 2008 (circa 1.1 miljoen nieuwe vacatures). Door de daling van het aantal banen, in combinatie met een zo goed als stabiele beroepsbevolking, ontstaat een forse toename van het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWW-ers). oor 2009 en 2010 houdt het UW Werkbedrijf rekening met een stijging van het aantal NWW-ers van jaarlijks 32%. Dat zou betekenen dat landelijk eind 2010 ruim 726 duizend niet-werkend werkzoekend zijn (tegenover 417 duizend eind 2008). Per 1 oktober 2009 stonden in Nederland bijna 490 duizend mensen bij het UW Werkbedrijf geregistreerd als niet-werkend werkzoekende. Dat staat gelijk aan 6.5% van de Nederlandse beroepsbevolking. Ten opzichte van eind 2008 is dat een stijging van meer dan 17%. Alhoewel het aantal niet-werkende werkzoekenden stijgt onder alle opleidingsniveaus zien we wel nadrukkelijke verschillen waar het gaat om leeftijd. ooral de groep niet-werkende werkzoekenden tot 35 jaar stijgt het hardst. Waar zij het meest hebben weten te profiteren van de opgaande conjunctuur worden zij nu ook het eerst getroffen door de economische crisis. In 2009 stijgt hun aantal met ruim 56%. Dat betekent dus ook een significante stijging van de jeugdwerkloosheid (tot 27 jaar). Deze krimp in werkgelegenheid wordt voor geheel Nederland voorzien, geen enkele arbeidsmarktregio ontkomt er aan. De raming is dat in 2009 de werkgelegenheid het sterkst krimpt in Limburg, Midden Brabant en Haaglanden. Het minst getroffen worden de regio s Noord-Holland Noord en Flevoland, aldus de verwachting van het UW Werkbedrijf. De sectoren die het hardst getroffen worden zijn de conjunctuurgevoelige sectoren in de industrie (waaronder metaal), de bouw en in de transport en logistiek. Ook daalt de werkgelegenheid onder het vaste personeel van de uitzendbranche (intercedenten, Behoort bij Raadsvoorstel

8 detacheringmedewerkers). Tezamen nemen deze sectoren landelijk gezien 80% van het totale banenverlies voor hun rekening over de periode 2009 en 2010 (in totaal 320 duizend werknemers). Zuidoost-Brabant / Brainport De regio Zuidoost Brabant is onevenredig hard getroffen door de economische crisis en de effecten hiervan zullen nog lange tijd merkbaar zijn. In deze regio zijn de hardst getroffen sectoren traditioneel zeer sterk vertegenwoordigd. Denk daarbij aan de metaal, machinebouw, mechatronica, automotive maar zeker ook transport en logistiek en de bouw. Dat deze regio relatief hard getroffen is blijkt uit de werkloosheidscijfers. In 2008 werd de regionale arbeidsmarkt nog als zeer krap gekenmerkt door het UW Werkbedrijf maar is inmiddels aangepast tot ruim. Het aantal niet-werkende werkzoekenden is tussen eind 2008 en oktober 2009 toegenomen met ruim 33%. Daarmee wordt het landelijke stijgingspercentage van 17% ruimschoots overtroffen. Onder de jeugd tot 27 jaar is het aantal niet-werkende werkzoekenden in geheel Zuidoost Brabant met 66% toegenomen ten opzichte van eind Ook daarmee steekt deze regio ver boven de landelijke stijging van 47% uit. Per 1 oktober 2009 staan bijna 2600 jongeren tot 27 jaar geregistreerd als niet-werkende werkzoekenden. Het aantal openstaande vacatures (bij het UW Werkbedrijf) is vanaf eind 2008 met bijna 32% gedaald tot 2072 vacatures per oktober Het aantal nieuw ingediende vacatures vertoont echter niet hetzelfde beeld. In december 2008 werden ruim 950 nieuwe vacatures terwijl in oktober 2009 het aantal nieuwe vacatures boven de 1000 uitkomt. Bovendien vertoont het maandelijks verloop een zeer grillig beeld met een absoluut minimum in augustus (664) en een maximum in juni (1121). Dat de regio Zuidoost Brabant hard getroffen wordt door de crisis tonen ook de cijfers van de landelijke regeling voor de Werktijdverkorting. Deze regeling heeft gelopen van 1 december 2008 tot en met 20 maart In deze periode kwamen de eerste grote aanvragen uit deze regio. an de ruim 850 bedrijven die gebruik hebben gemaakt van deze regeling is rond 15% afkomstig uit de regio Zuidoost Brabant. Gemeten in termen van het aantal werknemers waarvoor de regeling is aangevraagd is deze regio verantwoordelijk voor ongeveer 20%. Ook voor wat betreft de regeling voor de deeltijd-ww scoort de regio Zuidoost Brabant erg hoog. Helmond Als tweede centrumgemeente van Zuidoost Brabant heeft Helmond eveneens te lijden onder de economische crisis. Zoals het afgelopen jaar maandelijks teruggekoppeld is aan de raadscommissie MO&E zien we echter wel enkele opmerkelijke ontwikkelingen. De werkloosheid in termen van het aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden is gestegen ten opzichte van vorig jaar december. Begin november 2009 is dit aantal gestegen tot 4193 NWW-ers. Dat staat gelijk aan stijging van 19% t.o.v. december Ook de jeugdwerkloosheid (NWW-ers tot 27 jaar) is in diezelfde periode gestegen met 53% tot 565 ingeschreven jongeren. Bovendien hebben we het aantal cliënten in de bijstand zien toenemen tot 2146 per oktober (stijging van 12%). Opmerkelijk is echter dat de situatie niet zo snel verslechtert als op basis van o.a. de CPB- en UW-ramingen verwacht had mogen worden. Bovendien loopt Helmond in positieve zin uit de pas voor wat betreft de ontwikkelingen op het niveau van Zuidoost Brabant. Niet alleen stijgen hier de algemene werkloosheid en de jeugdwerkloosheid aanzienlijk minder sterk maar ook het aantal openstaande Behoort bij Raadsvoorstel

9 en nieuw ingediende vacatures tonen een relatief positieve ontwikkeling. Daarbij is het maandelijkse aantal nieuw ingediende vacatures min of meer constant gebleven over het gehele jaar en is na de zomer een duidelijke toename waarneembaar. oor wat betreft het aantal openstaande vacatures op het Werkplein Regio Helmond is eveneens sprake van een tamelijk stabiel en sinds de zomer groeiend aantal. Het verloop van het aantal vacatures in behandeling bij het Werkplein Regio Helmond is in onderstaand grafiek weergegeven (tot week 45). Figuur 1 acatureontwikkeling tot week openstaande vacatures wk 2 09 wk 5 09 wk 8 09 wk wk wk wk wk wk wk wk wk wk wk wk Tech/prod bouw /logis diensten totaal Een aantal van de vermelde gegevens staat weergegeven in onderstaande tabel. Het afnemend aandeel van NWW-ers die respectievelijk langer dan 1 jaar ingeschreven staan, geen startkwalificatie hebben of ouder zijn dan 45 jaar is voor een belangrijk deel te verklaren door de kenmerken van de groep nieuwe instromers als gevolg van de recessie. Deze mensen zijn nog maar kort werkzoekend, het betreft vooral jongeren tot 35 jaar die getroffen worden en het gaat ook relatief vaker om mensen die een startkwalificatie hebben. Behoort bij Raadsvoorstel

10 Tabel 2 Enkele cijfers voor de Helmondse arbeidsmarkt Januari 2007 Januari 2008 Januari 2009 November 2009 Openstaande vacatures Ingediende nieuwe vacatures Arbeidsplaatsen nb 3 Werkloosheid (NWW) Werkloosheid % % 10% 9.5% 10.7% % NWW-ers > 1jr werkloos 5 73% 68% 57% 51% % NWW-ers zonder startkwalificatie 6 60% 63% 60% 56% % NWW-ers 45jr of ouder 7 48% 51% 48% 44% Aantal bijstandsgerechtigden % bijstandsgerechtigden 8 5.4% 5,0% 4,8% 5,4% Percentage jeugdwerkloosheid (tot % jaar) 2.8% 2.3% 4.8% Beroepsbevolking Participatiegraad % 65.2% 66.5% 66.5% 1 Peildatum is Bron: CBS en O&S, gemeente Helmond. 2 Peildatum is Bron: CBS en O&S, gemeente Helmond. 3 Peildatum is jaarlijks op 1 april en wordt bekendgemaakt aan het eind van hetzelfde jaar. 4 Het aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden in verhouding tot de beroepsbevolking 5 Als aandeel van het totaal aantal nww-ers 6 Als aandeel van het totaal aantal nww-ers. Zonder startkwalificatie: geen opleiding, basis, vmbo. UW gegevens maken het niet mogelijk om te differentiëren op niveau van mbo1 en 2 7 Als aandeel van het totaal aantal nww-ers 8 Als aandeel van de beroepsbevolking 9 Obv het aantal werklozen per 1/1/2009 gedeeld door het werkloosheidspercentage 1/1/ Obv het aantal werklozen per 1/10/2009 gedeeld door het werkloosheidspercentage 1/10/ Totale beroepsbevolking als aandeel van de bevolking Behoort bij Raadsvoorstel

11 Hoofdstuk 2. Een evaluatie over 2009 In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van de activiteiten die in 2009 zijn ondernomen. Daarbij maken we onderscheid naar 2 hoofdzaken: - de extra maatregelen in het licht van de crisis, o.a. vastgelegd in het Actieplan Arbeidsmobiliteit Regio Brainport en Actieplan Jeugdwerkloosheid - en de niet-crisis gebonden activiteiten behorend bij de 5 clusters uit het jaarplan. Dit onderscheid is nodig aangezien de nieuwe crisismaatregelen veel inzet en energie hebben gevraagd, en in enkele gevallen is dat ten koste gegaan van de reguliere acties uit het Jaarplan Aan het eind van dit hoofdstuk worden de resultaten afgezet tegen de doelstellingen/prognoses zoals die in het Jaarplan 2009 zijn opgenomen. Eerste pakket crisismaatregelen: aanpak en resultaten In september 2008, toen de financiële crisis zich nadrukkelijker begon te manifesteren als een brede economische crisis, heeft de gemeente Helmond proactief gehandeld en is zij haar partners in de regio gaan opzoeken om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Zo zijn in een zeer vroeg stadium afspraken gemaakt over het in paraatheid stellen van de Werkpleinen in Helmond en Eindhoven. Daarbij is afgesproken dat er vanuit een regionaal perspectief gehandeld moest worden. Ook zijn de contacten met het Helmondse en regionale bedrijfsleven geïntensiveerd. Zo is er in de eerste helft van 2009 een tweewekelijks crisisoverleg georganiseerd met vertegenwoordigers van de Helmondse bedrijventerreinen, het ICH, de BZW en het Food Connection Point. En de signalen waren begin 2009 alarmerend. In de (regionale) automotive sector was sprake van meer dan 35% vraaguitval, in de vrachtwagens- en trailerbouw 55% en in de markt van semiconductors zelfs meer dan 80%. De dreigende gevolgen voor de conjunctuurgevoelige regio Zuidoost Brabant waren massaal ontslag van kenniswerkers en vaklieden en daarmee verlies van hightech kennis en noodzakelijk vakmanschap. Waar we gisteren een schreeuwend tekort hadden aan kenniswerkers en vaklieden, worden we vandaag (sinds begin dit jaar) geconfronteerd met een omslag naar een overschot. En op de achtergrond is er het besef dat we morgen weer een grote vraag zullen krijgen naar personeel en een nog groter tekort dan voorheen. Eind 2008 is een regionale Taskforce gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Helmond, gemeente Eindhoven, het UW Werkbedrijf, Brainport, BZW en het SRE. Deze Taskforce heeft het initiatief genomen om een pakket maatregelen voor de regio uit te werken waarbij de volgende uitgangspunten/doelen zijn gehanteerd: - Het dempen van de negatieve effecten van de crisis door onder meer: o zoveel mogelijk voorkomen van werkloosheid door in te zetten op bemiddeling van werk naar werk o het vergroten van het marktbereik van de Werkpleinen waar het gaat om het aantal vacatures o inzetten op behoud van vakmanschap, in het bijzonder in de technisch/industriële sectoren - Het bouwen aan een duurzame arbeidsmarktinfrastructuur door: o de publieke infrastructuur te versterken (m.n. rol Werkpleinen) o en duurzame verbindingen te realiseren met de private infrastructuur (o.a. Werkboulevards, HRM-servicecentrum, Brainport Career Center) Behoort bij Raadsvoorstel

12 Deze maatregelen zijn uitgewerkt in het Actieplan Arbeidsmobiliteit Regio Brainport, met daarachter een totale begroting van 10 miljoen euro. In februari 2009 is dit actieplan door de Helmondse Raad vastgesteld. Gedurende de eerste helft van 2009 heeft de focus gelegen op de uitvoering van dit actieplan. In tabel 2 volgt een overzicht van de maatregelen die zijn genomen en wat tot op heden de resultaten zijn. Tabel 3 Crisismaatregelen en (voorlopige) resultaten Maatregel Omschrijving/resultaat Realisatie en uitbreiding Oprichting van 1 e mobiliteitscentrum in Nederland, vestiging in Eindhoven/Helmond. Daarbij mobiliteitscentrum is in totaal voor 26 fte aan extra capaciteit ingezet (17fte UW, 5 fte gemeente Eindhoven en 4fte gemeente Helmond). Met ondersteuning van het mobiliteitsteam zijn in de regio ruim 700 mensen van werk naar werk bemiddeld. acatureoffensief Door gerichte benadering van werkgevers is extra ingezet op het binnenhalen van nieuwe vacatures. Daarbij spelen de Werkpleinen en mobiliteitsteams een prominente rol. Afspraken zijn gemaakt met de technische sectoren om vacatures daadwerkelijk bij de Werkpleinen te melden. Hiernaast is in de regio Helmond nadrukkelijk het netwerk van personeelsfunctionarissen ingezet verbonden aan de ondernemersverenigingen in de Stuurgroep Arbeidsmarkt (verbonden aan het HRM-servicecentrum). Dit heeft geresulteerd in een substantiële toename van het aantal gemelde vacatures op beide Werkpleinen. Dit uit zich onder meer in het stabiele (en inmiddels groeiend) niveau van de openstaande en nieuwe vacatures. Regeling voor kenniswerkers ertrouwensteam Opleidingcheques Een sterke gezamenlijke lobby vanuit de regio Zuidoost Brabant heeft geleid tot een nationale regeling voor kenniswerkers. Overbodige kenniswerkers van private ondernemingen kunnen gedetacheerd worden bij kennisinstellingen als de TUe en TNO om aan maatschappelijk relevante projecten te werken. oor de totale regeling is 180 miljoen subsidie beschikbaar. oor de regio Zuidoost Brabant gaat het om 1336 kenniswerkers die zijn gedetacheerd en daarmee is voor hen werkloosheid voorkomen. oorjaar 2009 heeft de gemeente Helmond i.s.m. enkele (oud)ondernemers een vertrouwensteam opgezet. Ondernemers uit de regio Helmond/Peelland krijgen daarmee de mogelijkheid om met collega-ondernemers te klankborden en evt. noodzakelijke vervolgstappen te bepalen. Dit alles met het oog op het behoud van een gezonde bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio. Zo hebben in een half jaar tijd bijna 40 ondernemers gebruik gemaakt van de geboden ondersteuning. Inmiddels is er voor de complete Brainport-regio een netwerk van vertrouwensteams opgezet (i.s.m. de BZW). Een scholingsregeling is ontwikkeld voor mensen die recent werkloos zijn geworden of werkloos dreigen te worden en geen beroep kunnen doen op sociale afspraken (zoals WT of deeltijd-ww). Met deze regeling wordt een maximale tegemoetkoming van 2000 in scholingskosten geboden. Hierbij gaat het specifiek om kwalificerende scholing, dus gericht op het toekomstige arbeidsmarktperspectief van de mensen. De uitvoering is gekoppeld aan Behoort bij Raadsvoorstel

13 Regeling Scholing Werkenden de Werkpleinen (i.s.m. het Servicepunt Leren-Werken). Tot medio november is bijna 500 duizend aan opleidingscheques uitgegeven, waarvan bijna 100 duizend in Helmond/Peelland (circa 80 opleidingcheques). oor de totale regeling is een budget beschikbaar van 1,2 miljoen (2009/2010). Deze regeling heeft als doel (clusters van) ondernemingen in het industrieel weefsel en de stuwende dienstverlening te ondersteunen bij scholingstrajecten voor haar werknemers. Het richt zich op verhoging van het opleidingsniveau van de werknemers en het behoud van werkgelegenheid, door een bijdrage te verlenen voor max 50% van de in aanmerking komende opleidingskosten. De werkgever dient minimaal 50% bij te dragen. Per werknemer is de bijdrage vanuit de regeling maximaal 1.500,00. Er gaan 15 projecten draaien met circa 70 mensen per project. De regeling dient te zijn gestart vóór 1 maart oor de totale regeling is 1 miljoen beschikbaar. Communicatie/voorlichting In maart 2009 is de website Crisiswijsbrainport.nl gestart. Hierop is uiteenlopende informatie over de crisis te vinden en wordt verwezen naar regelingen en organisaties die ondersteuning kunnen bieden richting werkgevers/ondernemers. Ook zijn verschillende werkgeversbijeenkomsten georganiseerd, waaronder 4 op het Werkplein Regio Helmond. De komende maanden zullen nieuwe bijeenkomsten plaats vinden. De bijeenkomsten kennen over het algemeen een goede tot zeer goede opkomst (tussen de 40 en 80 werkgevers/ondernemers). Extra inzet competentietesten Servicepunt Techniek ersterken verbindingen publiekprivate infrastructuur Er is extra capaciteit beschikbaar gesteld voor de inzet van competentietesten (via de Competentie Test Centra van UW Werkbedrijf). Tot oktober 2009 zijn 1638 testen afgenomen/ingezet. Er is een Servicepunt Techniek ingericht op de Werkpleinen in de regio, bemenst door sectorexperts en leden van het mobiliteitsteam. In eerste instantie in Eindhoven en bij succes wordt dit uitgebreid naar Helmond. Dit alles in het kader van ondersteuning van de technisch/industriële sector en behoud van vakmanschap. Bestaande en nieuwe samenwerkingsvormen tussen publieke en private partijen worden verder gestimuleerd en ondersteund. Hier gaat het met name om de Werkboulevards (Eindhoven/eldhoven/Best), het HRM-Servicecentrum (Helmond/Peelland) en het Brainport Career Center (virtuele pilot voor de automotive sector). Tweede pakket crisismaatregelen: jeugdwerkloosheid Tegen de zomer diende zich een nieuwe uitdaging aan. De periode was in aantocht dat scholieren eindexamen deden en met hun diploma de arbeidsmarkt zouden betreden. Begin juni waren in de regio Zuidoost Brabant meer dan jongeren (tot 27 jaar) werkloos. De verwachting was dat nog vele duizenden meer in die situatie terecht zouden komen. Bovendien heeft de meerderheid geen startkwalificatie (ca. 60%). De afgelopen jaren was er geen tijd en belang, ingegeven door de hoogconjunctuur, om adequaat in mensen te investeren. Onder de huidige omstandigheden is het absorptievermogen van de (arbeids)markt te gering om al deze Behoort bij Raadsvoorstel

14 jongeren een betaalde baan te bieden. oor een flink aantal jongeren (ca. 1300) is het bovendien de uitdaging om een bpv-plaats te vinden (stage, praktijkopleiding enz) zodat zij alsnog hun opleiding kunnen afronden. Zowel op lokale schaal als op de schaal van Zuidoost Brabant heeft de gemeente Helmond daar actie op ondernomen. Op lokaal niveau is met de Stuurgroep Arbeidsmarkt (verbonden aan het HRM-servicecentrum) gewerkt aan een initiatief om juist de groep schoolverlaters met een startkwalificatie op te vangen en speelklaar te houden: de Proeffabriekencarrousel. Daarnaast is op regionaal niveau, wederom in breed verband, gewerkt aan een aanvullend actieplan om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Dat heeft geleid tot het Strategisch plan Jeugdwerkloosheid Zuidoost Brabant (later uitgewerkt tot actieplan). De Helmondse initiatieven, waaronder de Proeffabriekencarrousel, maken onderdeel uit van dit brede regionale plan. De focus op de korte termijn is daarbij op het voorkomen van uitval en uitkeringsafhankelijkheid. De focus op de langere termijn is dan weer gericht op het speelklaar houden en kwalificeren van de jongeren, opdat ze voldoende inzetbaar en met voldoende (extra) kwalificaties klaar zijn een duurzame stap te zetten op de arbeidsmarkt zodra deze weer aantrekt. Het Actieplan Jeugdwerkloosheid Zuidoost Brabant is breed van opzet en heeft als primaire doel om een verdubbeling van de jeugdwerkloosheid tot 4400 jongeren te voorkomen. Daarbij richt het zich op het helpen van jongeren met scholing, werk of een ander traject langs de volgende actielijnen: 1) Kwalificeren: het voldoende kwalificeren van jongeren zonder startkwalificatie (reeds uitgevallen dan wel nog in de uitkering) 2) Speelklaar houden: het speelklaar houden van jongeren met startkwalificatie en hoger 3) BP-offensief: het creëren van voldoende beroepspraktijkvormingsplaatsen 4) erder scholen offensief: het stimuleren en faciliteren van langer naar school gaan (verdieping, verbreding, upgrading) 5) Uitvaloffensief: het voorkomen van verdere uitval van de meest kwetsbare jongeren in de regio 6) Werk- en matchingsoffensief: het met voorrang bemiddelen van jongeren naar werk, het stimuleren en faciliteren van werkgevers om jongeren langer in dienst te houden, het maximaal inzetten op het binnenhalen van vacatures. Het Actieplan Jeugdwerkloosheid Zuidoost Brabant is sinds de zomer 2009 in uitvoering. Daartoe wordt voor een belangrijk deel aangesloten bij de besluitvorming- en uitvoeringstructuur horend bij het Actieplan Arbeidsmobiliteit Regio Brainport (o.a. Taskforce). Daarnaast is gewerkt aan nieuwe structuren om de regiogemeenten en het onderwijs volledig te laten participeren. Het Actieplan Jeugdwerkloosheid Zuidoost Brabant vormt eveneens de basis voor het convenant dat deze regio heeft afgesloten met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (in het kader van het landelijke maatregelenpakket). Ten behoeve van de uitvoering van het Actieplan Jeugdwerkloosheid Zuidoost Brabant is door het Rijk een bedrag voor 2009 beschikbaar gesteld van 2,5 miljoen (de zogeheten Klijnsma-middelen). Ook voor 2010 en 2011 kan de regio rekenen op een substantieel bedrag (dient nog vastgesteld te worden). Hiernaast is door de regionale Taskforce 1,2 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het budget van het Actieplan Arbeidsmobiliteit Regio Brainport. Ondanks het gegeven dat de totstandkoming van het Actieplan Jeugdwerkloosheid nog maar betrekkelijk recent is gerealiseerd (juni 2009), zijn er toch belangrijke stappen genomen en resultaten bereikt. Op 29 juni, tijdens de landelijke Jeugdwerktop van het ministerie van SZW, heeft de regio Zuidoost Brabant zich nadrukkelijk gemanifesteerd en in positieve zin onderscheiden door als eerste een concreet actieplan te overleggen. Bovendien had deze regio als enige een sterke vertegenwoordiging van de drie O s. Op 9 september heeft wethouder Yeyden namens de regio het convenant met de staatssecretaris ondertekend. De brede samenwerking en de intenties zoals die zijn vervat in het Actieplan zijn tijdens een regionale jeugdtop op 5 oktober te Eindhoven Behoort bij Raadsvoorstel

15 nogmaals bekrachtigd door alle partners (bedrijfsleven, gemeenten, onderwijsinstellingen, UW enz). Op dit moment zijn veel maatregelen en projecten in voorbereiding of worden doorontwikkeld. Noemenswaardig zijn in ieder geval de volgende zaken: - erder scholen offensief. Acties zijn ingezet om leerlingen in het mbo en hbo (m.n. laatstejaars) te stimuleren om door te leren. Op lokaal niveau zijn bijvoorbeeld voorlichtingsavonden georganiseerd (i.s.m. Helmondse bedrijfsleven) en is men tijdens de diploma-uitreikingen aanwezig geweest om voorlichting te geven en jongeren te interesseren voor vervolgopleidingen of voor initiatieven als de Proeffabriekencarrousel. Daarnaast hebben de onderwijsinstellingen een campagne gevoerd (Upgrade Yourself). Ten slotte is vanuit de MBO-raad een kaartenactie geweest gericht op alle laatstejaars. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen: er studeren aanzienlijk meer jongeren door op het Mbo (totale regio circa jongeren waarvan 600 in Helmond). Bij Fontys en de TUe hebben zich respectievelijk 17% en 14% meer jongeren ingeschreven. - Werk- en matchingsoffensief. Door de extra inzet op het werven van vacatures en de extra ondersteuning van jongeren bij bemiddeling zijn sinds de zomervakantie meer dan 700 jongeren aan het werk geholpen (regio-breed). De maanden september en oktober laten bovendien een daling zien in het aantal jeugdwerklozen in de regio Helmond/Peelland en voor geheel Zuidoost Brabant. Daarmee komen we vooralsnog niet uit op de diverse prognoses van eerder dit jaar (verdubbeling tot verdriedubbeling). - Communicatie richting jongeren: Wat Nou? Een communicatiecampagne is opgestart en wordt de komende maanden verder uitgebouwd en uitgerold over de hele regio Zuidoost Brabant. De Wat nou-campagne richt zich op jongeren tussen 18 en 27 jaar met het doel een stuk bewustwording te realiseren mbt de huidige situatie op de arbeidsmarkt. Ook wordt daarbij nadrukkelijk aangegeven waar jongeren terecht kunnen voor informatie en ondersteuning op het gebied van werken, (door)leren en inkomen. Het gaat hier om een campagne met inzet van moderne communicatiemiddelen als internet (eigen website, hyves, enz) en door inzet van meer traditionele middelen als flyers, posters, enzovoorts. Ook vormt de inzet van de proppers (zie projectoverzicht hier onder) een belangrijk instrument in deze campagne. - ersnelde doorontwikkeling Jongerenloket Regio Helmond. Ingegeven door het Actieplan Jeugdwerkloosheid maar ook door de invoering van de Wet Investeren Jongeren (WIJ) is afgesproken dat het Jongerenloket Regio Helmond een spilfunctie gaat vervullen als aanspreekpunt voor jongeren uit de regio. Ook moet het als makelaar/schakelaar kunnen optreden tussen enerzijds de jongeren en anderzijds alle partijen die iets betekenen op het vlak van onderwijs, werk en inkomen. Dat betekent dat het oude, meer informele, jongerenloket versneld neergezet moest worden: i.p.v. de oorspronkelijk geplande 1,5 jaar was nu sprake van 4 maanden. Per 1 oktober is het Jongerenloket Regio Helmond op het Werkplein ook daadwerkelijk fysiek aanwezig en zichtbaar naar buiten toe. De officiële opening volgt in de loop van de komende maanden. - Specifieke projecten. Er is met inzet van de gemeentelijke en Klijnsma middelen een groeiend aantal projecten gestart. Een kleine greep: Tabel 4 Projecten tbv Actieplan Jeugdwerkloosheid Zuidoost Brabant Project Beoogd resultaat Proeffabriekencarrousel Speelklaar houden van jongeren met startkwalificatie die niet op korte termijn regulier werk kunnen vinden. Realiseren van minimaal 100 werkervaringsplaatsen. Meer dan 50 werkgevers hebben al medewerking toegezegd. Focus op regio Helmond/Peelland Ter Aa akwerk Maatwerkprojecten voor jongeren met grotere afstand tot arbeidsmarkt. Plaatsing bij de kleinere ondernemingen. Doelstelling minimaal 100 jongeren. Focus op Helmond/Peelland. Samen Werkend Leren in Nieuwe instroom van 60 jongeren in de bouwopleiding SBRH in vorm van BBL/Bol Behoort bij Raadsvoorstel

16 de Bouw Regio Helmond Proppers FIAT WK 40 Innocom Schakelklas JeeWee MKB Meetingpoint trajecten. Focus op regio Helmond/Peelland. Inzet van jongeren als proppers om leeftijdgenoten bewust te maken van de huidige omstandigheden en ze te wijzen op de mogelijkheden vanuit o.a. de Werkpleinen en het onderwijs. Inzet tbv heel Zuidoost Brabant. Gericht op het speelklaar houden van afgestudeerde academici. In eerste instantie een pilot voor 15 academen. Realiseren van leerwerkbanen in de Kempen Realiseren van werkervaringsplaatsen in de A-2 gemeenten, gekoppeld aan commerciële projecten bedrijfsleven. Tijdelijke opvang drop-out leerlingen na 1 oktober. Alternatief in hout- en meubelindustrie Met werkgevers en ondernemersverenigingen 100 extra stages creeren. Kenniskring voor bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, UW en jongeren. Pilot start in Geldrop-Mierlo en richt zich op het plaatsen/bemiddelen van 50 jongeren. Ontwikkelingen en resultaten per activiteitencluster Jaarplan 2009 Afgezet tegen het Jaarplan was met het jaarplan 2009 het aantal acties/initiatieven teruggebracht van bijna 80 naar ruim 40, waaronder een aantal acties die betrekking hadden op de crisismaatregelen. Per cluster volgt nu een korte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten. Aan het slot van dit onderdeel wordt verder kort stil gestaan bij algemene ontwikkelingen en acties aangaande het arbeidsmarktbeleid. Cluster 1: Economische structuurversterking. Ondanks de economische crisis zijn t.a.v. de speerpunten Automotive en Food in 2009 weer belangrijke stappen gezet. Zoals eerder in dit hoofdstuk geschetst is, heeft de Automotive-sector het zwaar te verduren. Er is sprake van een enorme vraaguitval bij eindproducenten en derhalve ook bij de ketens van toeleveranciers. Tegelijkertijd is er iets bijzonders aan de hand. Juist in deze sector ontstaat de unieke kans om sterker uit de crisis te komen. Nationaal en internationaal zijn initiatieven gestart om juist deze periode te gebruiken om een aantal innovatieve lijnen in de sector te realiseren. Door bijvoorbeeld in te zetten op duurzame mobiliteit. De Brainport-regio, in het bijzonder Helmond, loopt hier met de High Tech Automotive Campus in voorop. Op de campus zijn in 2009 belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van elektrisch rijden. Zo wordt gewerkt aan de elektrische auto en wordt een speciaal lab opgezet voor het testen van elektrische voertuigen. Eind 2009 wordt tevens een aantal oplaadpunten voor elektrisch vervoer geopend. erder investeren in de campus is dan ook van het grootste belang. oor de ontwikkeling van de High Tech Automotive Campus is op 3 juni 2009 een belangrijke stap gezet door de officiële opening van het Automotive House door minister an der Hoeven. Een volgende stap is het realiseren van technische faciliteiten en een bedrijvencentrum voor het MKB en het onderwijs. Hiertoe is op 27 november 2009 een subsidie door het Rijk toegekend van 4.9 mln voor de realisatie van het Automotive Facilities Brainport center. Wat de laatste ontwikkelingen zijn op de campus en wat de beelden zijn voor de toekomst hebben geïnteresseerden kunnen zien in de Week van de High Tech Automotive Campus begin december. Behoort bij Raadsvoorstel

17 De keuze voor de Foodsector als een van de speerpunten is in deze economisch moeilijk tijd een verstandige gebleken. De Foodsector ondervindt relatief beperkt last van de crisis. De werkgelegenheid in de foodsector, die goed past bij de samenstelling van de Helmondse beroepsbevolking, blijft grotendeels op peil (op enkele onderdelen is zelfs sprake van uitbreiding). De officiële opening van de Groene Campus op 18 maart 2009 door minister G. erburg (Min. LN) staat voor opnieuw een belangrijke stap in de ontwikkeling van deze sector. Met het Agro-Food Innovatie Plein, het Food Connection Point, Food Capital en de doorontwikkeling van de Groene Campus is bovendien een dynamiek ontstaan waardoor de sector zich nog verder kan ontwikkelen. Samen met de sector worden imagoversterkende initiatieven genomen als Food for Future, Design Pressure Cooker, Bizzworld Food, de Week van de Smaak en het blad Food & Nutrition. Door gezamenlijk te werken aan het regionale beeldmerk Food Capital komt de regio Helmond verder op de kaart te staan als dé regio voor Food Processing en Food Processing Technology. Noemenswaardig is de nieuwe aanpak waarvoor gekozen is met betrekking tot het Technology & Food Network (TEFON). Waar de oorspronkelijke aanpak zich richtte op het realiseren van een Centre of Excellence op het kruisvlak van toegepaste en fundamentele wetenschap (met inbreng van de Universiteit Wageningen en TNO) wordt nu gekozen voor de lijn van kennisvalorisatie: het te gelde maken van reeds beschikbare kennis bij kennisinstellingen en bedrijfsleven in de vorm van producten procesinnovaties. Waar in eerste instantie de kennisinstellingen de voortrekkersol hadden is dit nu in gezamenlijkheid in de handen van het verenigde regionale foodbedrijfsleven gelegd. Ondersteund door Brainport, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en de gemeente Helmond. Hierover is in de Commissie MO&E op 11 november 2009 een uitvoerige presentatie gegeven. Eind 2009 is door college van B&W een kaderstellende nota en bijbehorend actieplan opgesteld voor de thema s Ondernemerschap en starters. Hierin is een breed palet aan activiteiten benoemd die zich in het bijzonder richten op starters en ondernemingen in de eerste 5 jaar van hun levensfase. De gemeentelijke rol is vooral een faciliterende rol en een van makelen en schakelen. In 2010 zullen de activiteiten gefaseerd uitgevoerd worden. De commissie MO&E is de nota en het bijbehorend actieplan in december 2009 ter informatie aangeboden. Ondanks de ambitie is het in 2009 echter niet gelukt om de bestaande activiteiten gericht op de zorgsector te bundelen en aan te vullen tot een breed opgezette aanpak c.q. programma. Naast de grote druk op de beschikbare capaciteit is dit te verklaren door een aantal externe factoren: het opgaan van de regionale brancheorganisatie TSO-Agora in Transvorm, een wisselend enthousiasme/draagvlak onder werkgevers/personeelsmanagers uit de sector om tot de uitvoering van specifieke projecten in de regio Helmond te komen en op bestuurlijk niveau heeft de discussie rondom de thuiszorg een negatieve rol gespeeld. In 2010 zal getracht worden hier alsnog nadere invulling aan te geven. Cluster 2: Ruimtelijk economisch beleid en vermarkting. De samenwerking met Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) heeft een structurele vorm gekregen. Dit gebeurt door maandelijks overleg met de parkmanagementorganisatie, de uitvoerende tak van SBH. Behalve aan projecten op het vlak van veiligheid (KO, beveiliging) en leefbaarheid (collectief afvalmanagement) van de bedrijventerreinen wordt vanuit SBH ook deelgenomen aan arbeidsmarktgerelateerde activiteiten: actieve deelname in de stuurgroep Arbeidsmarkt (BZOB, OGS en HOK) en in de organisatie van het HRM-servicecentrum (o.a. gezamenlijke bureauvoering met het Werkplein als standplaats). Onderwerpen waar gezamenlijk aan gewerkt wordt zijn o.a. jeugdwerkloosheid en mobiliteit van personeel tussen bedrijven op de bedrijventerreinen. Behoort bij Raadsvoorstel

18 Met betrekking tot de herstructurering van bedrijventerrein Hoogeind kan gesteld worden dat dit moeizaam verloopt. Er was reeds sprake van een zeer ambitieus masterplan, waarbij de financiële dekking niet compleet was. Naast de publieke middelen van gemeente, de BOM en het Rijk is een aanzienlijke bijdrage vereist van marktpartijen, die onder de huidige marktcondities nauwelijks tot stand komt. Met de huidige beschikbare middelen kan maar een deel (maximaal 3 van de 5 deelprojecten), en op een lager ambitieniveau, gerealiseerd worden. Ten aanzien van de uitbreiding van bedrijventerreinen wordt al enige tijd verkend wat de mogelijkheden zijn. oor uitbreiding op Diesdonk loopt momenteel de MER/MEROS. Het bedrijvencentrum in de Heistraat is december 2009 opgeleverd en zal begin 2010 officieel worden geopend. Dit bedrijvencentrum is opgebouwd uit 15 bedrijfsruimten en in het bijzonder bedoeld voor startende ondernemers in de creatieve sector: reclamemakers, vormgevers, stylisten, sieradenontwerpers, architecten enzovoorts. Om de slagingskans te vergroten ontvangen de starters de eerste jaren een huurgewenningsubsidie en professionele begeleiding. Gestreefd wordt naar een mix van reguliere starters en starters uit een uitkeringsituatie of die net van school af komen. Momenteel wordt ook met de creatieve sector rekening gehouden als mogelijke toekomstige invulling van de Watertoren. Cluster 3: erhogen opleidingsniveau werkenden Servicepunt Leren en Werken Helmond/Peelland Het Servicepunt (het vroegere Kans Kwadraat) heeft een significante bijdrage geleverd in het uitvoeren van de crisismaatregelen. Zo is er een zeer nauwe afstemming gevormd met het mobiliteitsteam in de ondersteuning naar werkgevers en werknemers waar het gaat om leer/werkvraagstukken. Met name in de sfeer van de Werktijdverkorting en Deeltijd-WW is dit relevant. Hiernaast heeft het Servicepunt Leren en Werken een belangrijke uitvoerende rol gekregen in de verstrekking van de opleidingcheques (als een van de crisismaatregelen uit het Actieplan Arbeidsmobiliteit Regio Brainport). Ingegeven door aanpassingen in de landelijke subsidieregeling Leren en Werken heeft het Servicepunt voor 2009 en 2010 een uitbreiding doorgevoerd met betrekking tot zijn doelgroepen. Het betreft met name werkende jongeren zonder startkwalificatie en met werkloosheid bedreigde werkenden. Tot en met het 3 e kwartaal van 2009 zijn door het Servicepunt Leren en Werken Helmond/Peelland de volgende resultaten gerealiseerd: Tabel 5 Resultaten Servicepunt Leren en Werken Helmond/Peelland (t/m Q3 2009) Bedrijfsbezoeken 164 Incidentele projecten 6 Doorlopende projecten 3 Plaatsingen NWW-ers in leerwerkprojecten 61 Directe plaatsing van NWW-ers 11 Deelnemers aan opleidingstrajecten 68 Duale trajecten (ROC ter Aa en Helicon) 1022 EC s 165 erwerkte aanmeldingen provinciale Leerbon 898 erwerkte aanmeldingen opleidingscheque 90 Behoort bij Raadsvoorstel

19 Een belangrijke ontwikkeling in de 2 e helft van 2009 is dat de subsidieaanvraag van het Servicepunt Leren en Werken voor 2009 en 2010 is afgewezen door de landelijke projectdirectie vanwege het bereiken van het plafond van de totale subsidieregeling. Daarmee dreigt een aantal servicepunten in Nederland achter het net te vissen. De exacte consequenties en de wijze waarop hier, met het oog op de toekomst, mee omgegaan zal worden, worden nu verder onderzocht. oor de hand ligt een versnelling van de samenwerking/integratie met het HRM-servicecentrum waar het gaat om de werkgeversgerichte activiteiten. HRM-Servicecentrum De eerste stappen voor de oprichting van een HRM-servicecentrum zijn reeds vorig jaar genomen. Het servicecentrum richt zich op een gecoördineerde en waar mogelijk gebundelde (publieke) dienstverlening aan werkgevers (primair midden- en kleinbedrijf) op het vlak van personeel/arbeid. Het jaar 2009 heeft vooral in het teken gestaan van het van papier krijgen van de plannen. Dat is gedaan door inzet van een tweetal kwartiermakers (in deeltijd) die enerzijds het lokale/regionale bedrijfsleven hebben gemobiliseerd en anderzijds de samenhang verder hebben opgezocht met de partijen op het Werkplein (m.n. UW Werkbedrijf, Servicepunt Leren en Werken, Atlant Partnership). Een aantal werkgroepen is geformeerd die zich buigen over o.a. de vorming van een gezamenlijk werkgeversteam vanuit het Werkplein en de communicatie richting werkgevers. Eveneens is een stuurgroep gevormd met een belangrijke inbreng van het bedrijfsleven. Naast de gemeente Helmond nemen in deze stuurgroep (bestuurlijke) vertegenwoordigers deel van werkgeversverenigingen (BZW, ICH, Food Connection Point, HOK, OGS, BZOB en Atlant Partnership), het onderwijs (ROC ter Aa) en het UW Werkbedrijf. De stuurgroep wordt voorgezeten door een ondernemer om de rol van het bedrijfsleven te benadrukken. De oorspronkelijke opdracht van de stuurgroep is feitelijk om (de ontwikkeling van) het HRM-servicecentrum in goede banen te leiden. Door de crisis is de stuurgroep ook gaan fungeren als platform waarin de economische ontwikkelingen gevolgd worden en nieuwe initiatieven gestart worden. Zodoende heeft de stuurgroep het initiatief gelanceerd van de Proeffabriekencarrousel waarmee 100 tot 200 schoolverlaters met startkwalificatie de mogelijkheid wordt geboden om een gedurende een jaar een viertal bedrijven en functies te ontdekken. Juist vanwege de werkgeversoriëntatie en (- inbreng) is het in zeer korte tijd gelukt om meer dan 50 ondernemingen te verbinden aan het initiatief. Door de crisis en vooral de extra aandacht voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid heeft geleid tot enige vertraging in de ontwikkeling van het HRMservicecentrum. Cluster 4: Inschakelen werklozen in het arbeidsproces. Het voornaamste deel van de activiteiten binnen dit cluster betreft inspanningen ten aanzien van de Helmondse Wwb-cliënten. Direct (bijv. re-integratietrajecten) dan wel indirect (bijv. verbeteringen in werkprocessen Werkplein). Daarnaast bestaat een nadrukkelijke relatie met de bredere doelgroep van werklozen: dus naast de Wwb-cliënten (primaire verantwoordelijkheid gemeente) ook andere groepen als de ingeschrevenen bij het UW Werkbedrijf. oor wat betreft de WWB is tot begin dit jaar het cliëntenbestand van de gemeente (primair WWB maar ook IOAW en IOAZ) voortdurend afgenomen (zie figuur 3). an 2100 cliënten begin 2007 naar 1941 in januari 2008 en vervolgens naar 1908 cliënten in januari anaf februari 2009 is sprake van een stijging waarbij per november 2009 het aantal van 2146 cliënten is bereikt. Behoort bij Raadsvoorstel

20 Figuur 2 Bestandsontwikkeling WWB, IOAW, IOAZ jan07 jan08 dec 08 jan 09 feb09 maa09 apr09 mei09 juni09 juli09 aug09 sept09 okt09 nov09 De belangrijkste oorzaak voor deze omslag in 2009 is de economische crisis. Daarbij spelen de volgende factoren een rol: 1) de crisis heeft geleid tot een krimp in werkgelegenheid en een groei in beschikbaar personeel. Dit heeft geresulteerd in een ruime tot zeer ruime arbeidsmarkt in onze regio. 2) Aangezien hierbij ook in toenemende mate goed gekwalificeerde (en soms overgekwalificeerde) mensen op de arbeidsmarkt actief worden, is het steeds moeilijker om het traditionele bestand (die voor de crisis al in een uitkeringsituatie zaten) uit te laten stromen. Daarbij spelen de typische kenmerken van het Helmondse bestand een belangrijke rol. Ongeveer 75% van het Helmondse cliëntenbestand kent een zogeheten meervoudige problematiek: een combinatie van problemen op sociaal, psychologisch, financieel en gezondheidsvlak. Dat betekent dat voor deze mensen veelal allerlei hindernissen weggenomen moeten worden alvorens daadwerkelijk aan een re-integratietraject begonnen kan worden. Hierbij komt dat de gemiddelde cliënt een hoge gemiddelde leeftijd heeft (50% is ouder dan 45 jaar), niet of laag opgeleid is (90% heeft geen startkwalificatie) en al geruime tijd werkloos is (75% langer dan 1 jaar, 50% langer dan 3 jaar). 3) Maar we ervaren ook hetzelfde voor de nieuwe instroom in de WWB. eelal gaat het daarbij om mensen met een laag of zonder opleidingsniveau die met moeite kunnen concurreren met de vrijkomende bovenkant van de arbeidsmarkt. 4) Ten slotte is in de aangenomen crisisaanpak nadrukkelijk ingezet op het voorkomen van werkloosheid en op het bemiddelen van werk naar werk. Het relatieve succes dat deze regio kent met deze aanpak beïnvloedt uiteindelijk ook de mate waarin bijstandscliënten richting werk kunnen uitstromen. Behoort bij Raadsvoorstel

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Fit door de crisis; gemeentelijk arbeidsmarktbeleid nut of noodzaak? Presentatie REEF deelt kennis 22 april 2010

Fit door de crisis; gemeentelijk arbeidsmarktbeleid nut of noodzaak? Presentatie REEF deelt kennis 22 april 2010 Fit door de crisis; gemeentelijk arbeidsmarktbeleid nut of noodzaak? Presentatie REEF deelt kennis 22 april 2010 Economisch profiel Stad Eindhoven: 210.000 inwoners Regio Eindhoven: 725.000 inwoners 385.000

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Tussenrapportage Jaarplan Arbeidsmarktbeleid

Tussenrapportage Jaarplan Arbeidsmarktbeleid Tussenrapportage Jaarplan Arbeidsmarktbeleid 212-9-1 1. Inleiding In maart 212 is het jaarplan arbeidsmarktbeleid 212 vastgesteld. Om de doelstellingen in het Arbeidsmarktjaarplan 212 te bewaken of eventueel

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Onderwerp De actuele stand van zaken op onze regionale arbeidsmarkt

Onderwerp De actuele stand van zaken op onze regionale arbeidsmarkt Raadsinformatiebrief Onderwerp De actuele stand van zaken op onze regionale arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en arbeidsmobiliteit in De Kempen Sectoren Voor de ongeveer 34.000 banen tellende arbeidsmarkt van

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Monitor Arbeidsmarktmaatregelen

Monitor Arbeidsmarktmaatregelen BIJLAGE 6 Monitor Arbeidsmarktmaatregelen Hierbij ontvangt u de eerste monitor Arbeidsmarktmaatregelen. In deze monitor wordt gerapporteerd over de maatregelen die tot nu toe zijn genomen om de gevolgen

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht.  Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-033 19 februari 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt verder De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gestegen. In de periode november 2002-januari

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

B en W nummer ; besluit d.d

B en W nummer ; besluit d.d B en W nummer 14.1089; besluit d.d. 2-12-2014 Onderwerp Schriftelijke vragen van het raadslid W.M. Hoogeveen (VVD) inzake het bericht dat het aantal Leidenaren dat vanuit de bijstand een baan vindt daalt

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Regionale Arbeidsmarkt Monitor en arbeidsmarkt flyers Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van 1. de inhoud van de arbeidsmarkt monitor,

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Lichte daling jeugdwerkloosheid De afgelopen maanden is sprake van een lichte daling van de jeugdwerkloosheid

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie, 2009 Versie 0.

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie, 2009 Versie 0. Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei 2 UWV Arbeidsmarktinformatie, 2 Versie. Arbeidsmarktontwikkeling Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West Friesland) Ontwikkeling

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

De Grote Uittocht Herzien. Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur

De Grote Uittocht Herzien. Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur De Grote Uittocht Herzien Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur Aanleidingen van deze update van De Grote Uittocht - een rapport van het ministerie van BZK en de sociale partners

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Helmond, 8 november 2010 Ons kenmerk: Doorkiesnr.: Onderwerp: Werkloosheidsrapportage 2010 Uw kenmerk: Uw brief d.d.

Helmond, 8 november 2010 Ons kenmerk: Doorkiesnr.: Onderwerp: Werkloosheidsrapportage 2010 Uw kenmerk: Uw brief d.d. Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 97 Beleidscoördinatie Onderzoek en Statistiek Helmond, 8 november 2010 Ons kenmerk: 1099009331 Doorkiesnr.: 0492-587299 Onderwerp: Werkloosheidsrapportage

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten.

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten. BIJLAGE 3: G4-Divosa Benchmark In de commissievergadering van 11 mei 2017 is toegezegd Divosa cijfers (G4 Divosa- Benchmark) met u te delen (toezegging 17/T83). Dit document bevat de G4-Benchmark van 2016.

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

2513 AA1XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 17 augustus 2012 Betreft Kamervragen lid Hamer (PvdA)

2513 AA1XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 17 augustus 2012 Betreft Kamervragen lid Hamer (PvdA) > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513 AA1XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333 44 44 F 070

Nadere informatie

4. Werkloosheid in historisch perspectief

4. Werkloosheid in historisch perspectief 4. Werkloosheid in historisch perspectief Werkloosheid is het verschil tussen het aanbod van arbeid en de vraag naar arbeid. Het arbeidsaanbod in Noord-Nederland hangt samen met de mate waarin de inwoners

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Bouwaanvragen. Opbrengst bouwleges

Bouwaanvragen. Opbrengst bouwleges Kwartaalrapportage 1. Inleiding Vorig jaar werd Nederland geconfronteerd met de kredietcrisis. In eerste instantie werd nog gedacht dat dit probleem zich zou beperken tot de VS. Niets blijkt minder waar.

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015.

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief bijstandsontwikkeling 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Voorgesteld wordt de raad een brief te

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief Op basis van het arbeidsmarktonderzoek van Research voor Beleid en EIM Douwe Grijpstra Datum: 7 november 2007 Opbouw presentatie -Inrichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juli 2011 1 Inleiding In 2011 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Tussenrapportage Jaarplan Arbeidsmarktbeleid 2013 HELMOND WERKT

Tussenrapportage Jaarplan Arbeidsmarktbeleid 2013 HELMOND WERKT Tussenrapportage Jaarplan Arbeidsmarktbeleid 2013 HELMOND WERKT 1. Inleiding In februari 2013 is het jaarplan arbeidsmarktbeleid 2013, Helmond Werkt, vastgesteld. Bij de vaststelling is tevens afgesproken

Nadere informatie

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 1. Inleiding In het kader van de overeenkomst over de statistische dienstverlening houdt I&O Research voor de samenwerkende Westfriese gemeenten statistische

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Monitoring ontwikkeling Arbeidsmarkt West- Brabant. 2e voortgangsrapportage 2011

Monitoring ontwikkeling Arbeidsmarkt West- Brabant. 2e voortgangsrapportage 2011 Monitoring ontwikkeling Arbeidsmarkt West- Brabant 2e voortgangsrapportage 2011 Publicatienummer: 1663 Datum: i 2011 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling SSC Onderzoek en

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

B&W-nr.: d.d Beleid ten aanzien van Stages en Werkervaringsplaatsen BESLUITEN. Behoudens advies van de commissie EP

B&W-nr.: d.d Beleid ten aanzien van Stages en Werkervaringsplaatsen BESLUITEN. Behoudens advies van de commissie EP B&W-nr.: 06.1272 d.d. 14-11-2006 Onderwerp Beleid ten aanzien van Stages en Werkervaringsplaatsen Behoudens advies van de commissie EP BESLUITEN 1. Het voorstel Stageplaatsen en Werkervaringsplaatsen,

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oktober 2016

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Brainport Monitor 2010 Samenvatting. Van crisis naar kracht

Brainport Monitor 2010 Samenvatting. Van crisis naar kracht Brainport Monitor 2010 Samenvatting Van crisis naar kracht People De effecten van de crisis laten zien dat de arbeidsmarkt in Brainport conjunctuurgevoelig is. Technology Brainport blijft goed presteren

Nadere informatie

Factsheet Strategie&Beleid Economie, Werk en Onderwijs, Juni 2015

Factsheet Strategie&Beleid Economie, Werk en Onderwijs, Juni 2015 Factsheet Strategie&Beleid Economie, Werk en Onderwijs, Juni 2015 1. Werkloosheidspercentage CBS Definitie werkloze beroepsbevolking: personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland en West-Friesland. WERKbedrijf. Maart 2010

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland en West-Friesland. WERKbedrijf. Maart 2010 Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland en West-Friesland Maart 2010 UWV Arbeidsmarktinformatie, 2010 Versie 0.1 Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland en West-Friesland

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011

ARBEIDSMARKTMONITOR Regio Twente / POWI Uitgave 6 van 2011 ARBEIDSMARKTMONITOR Regio / POWI Uitgave 6 van 211 Werkloosheid daalt verder, maar meer ouderen langdurig werkloos. Samenvatting De werkloosheid in is sinds januari dit jaar gedaald van 8,1% naar 7,4%

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei.

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei. Mobiliteitscentra Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt Instroom, uitstroom en stand nww instroom/uitstroom 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/ NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/1012711 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. A. de Wit paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Begrotingswijziging Inkomensdeel WWB

Nadere informatie

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 Partijen, DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,mevrouw J. Klijnsma, handelend als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van: De directeur Beleid Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inhoud rapportage:

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie