Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 gemeente Helmond. Te midden van de storm. december 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 gemeente Helmond. Te midden van de storm. december 2009"

Transcriptie

1 Te midden van de storm december 2009 Behoort bij Raadsvoorstel

2 Achtergrond en opzet nota In mei 2007 heeft de Helmondse gemeenteraad de Kadernotitie arbeidsmarkt vastgesteld, waarin de hoofdlijnen van het Helmondse arbeidsmarktbeleid staan omschreven. Dit beleid wordt jaarlijks uitgewerkt in een arbeidsmarktprogramma. oor u ligt het Jaarplan arbeidsmarktbeleid voor het jaar De periode waarin het vorige jaarplan (2009) tot stand kwam was een hele bijzondere in die zin dat op dat moment alle signalen op rood stonden met het oog op een nakende economische crisis. De dynamiek en vooral onzekerheid in die periode hebben ook geleid tot een situatie waarin het haast onmogelijk was om met enige geloofwaardigheid prognoses uit te brengen voor de ontwikkelingen in Sinds de kredietcrisis uitbrak, halverwege 2008, hebben alle conjunctuurvorsers keer op keer hun ramingen moeten bijstellen. Naar beneden welteverstaan. Niemand wist hoe diep de crisis zou worden en hoe lang die zou aanhouden. Een belangrijke constatering eind 2008 en uitgangspunt voor de activiteiten in 2009 was wel dat we in Helmond de juiste koers hebben gekozen in het arbeidsmarktbeleid. Daarbij is gebruik gemaakt van de metafoor van het schip op zee: de nakende economische storm moest geen reden zijn om het roer drastisch om te gooien. asthouden aan de ingezette koers en bijsturen waar noodzakelijk. Dit nieuwe jaarplan voor 2010 verwijst in de ondertitel wederom naar de scheepvaart: we zitten zeker in een periode van (zware) storm maar er is vooralsnog geen sprake van een situatie waarbij het schip naar de bodem wordt gesleurd en ten gronde gaat. Zoals aan de Helmondse gemeenteraad is toegezegd blikken we in dit nieuwe jaarplan voor 2010 terug op de achter ons liggende periode: welke acties zijn genomen en wat heeft dat opgeleverd. Op basis van de huidige situatie op de arbeidsmarkt en de te verwachten ontwikkelingen wordt vervolgens een overzicht geboden van de acties en initiatieven die in 2010 ondernomen gaan worden. Hierbij dient aangetekend te worden dat in 2010 het laatste jaarplan is onder de huidige meerjarenvisie. Daarom zal in 2010 ook een traject worden ingezet om te komen tot een herijking van het Helmondse arbeidsmarktbeleid voor de jaren die komen, en daarmee de kaders te stellen voor nieuwe jaarplannen. Onderdeel van dat traject is een brede consultatie van alle relevante stakeholders. De beleidsvoornemens, zoals in deze nota beschreven, zijn gebaseerd op de huidige inzichten en verwachtingen met betrekking tot de financiële positie van de gemeente. Indien die positie wijzigt, kunnen het beleid en de inzet van de financiële middelen zoals in deze nota zijn beschreven, ook tussentijds, worden bijgesteld. De opzet van het jaarplan is als volgt: In hoofdstuk 1 geven we een situatieschets van de (Helmondse) arbeidsmarkt anno Hierbij wordt ingegaan op een aantal ontwikkelingen en kernindicatoren op landelijk, regionaal en lokaal niveau. In hoofdstuk 2 gaan we in op de maatregelen die in het kader van de crisis zijn genomen en wat de voorlopige resultaten zijn. Eveneens blikken we terug op de resultaten voor ieder van de 5 hoofdclusters aan activiteiten/projecten uit het vorige jaarplan. In hoofdstuk 3 gaan we in op de doelstellingen en acties van het nieuwe jaarplan In de bijlagen is een totaaloverzicht gegeven van de acties (Bijlage I). Behoort bij Raadsvoorstel

3 Inhoudsopgave Achtergrond en opzet nota... 2 Inhoudsopgave... 3 Samenvatting... 4 Landelijk... 7 Zuidoost-Brabant / Brainport... 8 Helmond... 8 Hoofdstuk 2. Een evaluatie over Eerste pakket crisismaatregelen: aanpak en resultaten...11 Tweede pakket crisismaatregelen: jeugdwerkloosheid...13 Ontwikkelingen en resultaten per activiteitencluster Jaarplan Cluster 1: Economische structuurversterking...16 Cluster 2: Ruimtelijk economisch beleid en vermarkting Cluster 3: erhogen opleidingsniveau werkenden...18 Cluster 4: Inschakelen werklozen in het arbeidsproces Cluster 5: Terugdringen jeugdwerkloosheid en aansluiten onderwijs en arbeidsmarkt...22 Overige ontwikkelingen...23 Realisatie algemene doelstellingen Hoofdstuk 3. Uitgangspunten, doelstellingen en activiteiten Jaarplan Prioriteiten voor Acties per cluster...33 Middelen en financiering...36 Bijlage I. Activiteitenclusters Jaarplan Behoort bij Raadsvoorstel

4 Samenvatting De economische crisis is niet aan Helmond voorbij gegaan en heeft hard toegeslagen. an een krappe arbeidsmarkt anno 2008 is eind 2009 sprake van een ruime arbeidsmarkt. In Helmond is de totale werkloosheid over het afgelopen jaar met 19% gestegen (tot bijna niet-werkende werkzoekenden per november 2009), de jeugdwerkloosheid met meer dan 50% (tot ruim 560 jongeren tot 27r). Het aantal cliënten dat gebruikt maakt van een gemeentelijke uitkeringsregeling (Wwb, IOAW, IOAZ) is met ruim 12% toegenomen. Helmond kent per 1 november 2009 een werkloosheidspercentage van 10.7%. De crisis slaat echter minder hard toe dan eerder werd voorspeld: o Zo blijft de geconstateerde stijging van 19% in het aantal werklozen ver achter bij de voorspellingen van het UW (>30%) en CPB (>50%). o Bovendien zien we tot op heden een zeer geleidelijke ontwikkeling van de werkloosheid, i.t.t. de grote klappen die voorspeld waren. Ook blijven de Helmondse ontwikkelingen in positieve zin achter in vergelijking met Zuidoost Brabant. o Er is nog altijd sprake van substantiële dynamiek op de arbeidsmarkt: bijna 3000 werklozen zijn in 2009 naar werk uitgestroomd en ruim 700 mensen zijn van werk naar werk bemiddeld. o De maanden september en oktober 2009 laten bovendien een daling zien in het aantal jeugdwerklozen. o En het aantal openstaande en nieuw ingediende vacatures is in deze regio relatief hoog. De algemene verwachting is echter dat de gevolgen van de crisis voor de arbeidsmarkt pas echt voelbaar gaan worden in Er zit doorgaans een vertraging van ongeveer 1 jaar tussen een economische krimp en de vertaling naar werkgelegenheid/werkloosheid. Harde prognoses zijn nog altijd uitermate slecht te maken. De regio heeft voortvarend op de crisis gereageerd door het uitvoeren van maatregelen zoals vervat in het Actieplan Arbeidsmobiliteit Regio Brainport en het Strategisch Actieplan Jeugdwerkloosheid Zuidoost Brabant. De gevolgen van de crisis worden daarmee niet weggenomen maar zeker wel gedempt. De crisis veroorzaakt inmiddels ook een substantiële instroom van een nieuwe categorie cliënten: mensen die tot voor kort werk hadden. T.o.v. het traditionele bestand betekent dat: geen/beperkt uitkeringsverleden, arbeidsritme en een relatief hoger opleidingsniveau. Deze doelgroep wordt nog betrekkelijk weinig bediend vanuit het pakket aan crisismaatregelen dan wel het huidige pakket aan gemeentelijke (re-integratie)instrumenten. Op de langere termijn spelen nog altijd de in het voorgaande jaarplan gesignaleerde factoren en ontwikkelingen, waarbij de huidige crisis slechts een dempend effect heeft: o ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking, o leidend tot een ongekende vervangingsvraag naar personeel o ten gevolge daarvan een snel groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel, o vooral grote tekorten in de technische beroepsgroepen o maar ook in de zorg o vanwege de grote krapte een verbeterd perspectief voor (langdurig) werklozen Behoort bij Raadsvoorstel

5 Door de onzekere korte termijn en de vluchtigheid van officiële prognoses is het moeilijk harde doelstellingen/ramingen te geven voor het jaarplan In dat kader wordt een drietal varianten gehanteerd: een gunstige variant (o.b.v. extrapolatie van de ontwikkelingen in 2009), een tussenvariant (o.b.v. UW prognoses) en een ongunstige variant (o.b.v. CPB prognoses). Tabel 1 Raming/doelstellingen per december november 2009 Gunstige variant Tussenvariant Ongunstige variant Arbeidsplaatsen Werkenden Werkloosheid Werkloosheid % 10.7% 12.5% 14% 16% Beroepsbevolking Participatiegraad 66.5% 67% 67% 67% Potentiële beroepsbevolking Aantal bijstandsgerechtigden % bijstandsgerechtigden 5.4% 6% 7% 8.2% Aandeel jongeren 23 jaar 70% 72% 72% 72% dat een startkwalificatie heeft en/of op school zit Jeugdwerkloosheid (tot jr) Jeugdwerkloosheid % (tot 23jr) 4.8% 6.2% 6.6% 7.5% Uitgangspunt voor 2010 is de gunstige variant. Daarbij wordt ingezet op de volgende prioriteiten: a. Bestrijden gevolgen crisis: volop inzetten op het voorkomen van werkloosheid (minimaliseren van instroom), jongeren tot 27 jaar krijgen voorrang (groei jeugdwerkloosheid maximaal verdubbeling ipv voorspelde verdrievoudiging), en het zo snel mogelijk weer uit de uitkering krijgen van de nieuwe groep werklozen (werkloosheidsduur cq wwb-duur < 1jr). b. Leren en werken centraal stellen in de (re-integratie)activiteiten: intensiveren/uitbreiden projecten met externe partners, meer projectmatige aanpak en een clustering van kleinere projecten. c. Ten aanzien van de speerpuntsectoren krijgen de sectoren Automotive en Food prioriteit. Intensiveren/uitbreiding van de activiteiten voor de andere sectoren Design en Health vindt niet actief plaats Behoort bij Raadsvoorstel

6 Deze prioriteiten, en met name die gerelateerd aan de crisis, houden ook in dat een voortdurende afweging gemaakt moet worden t.a.v. de inzet van de beschikbare middelen (personeel, tijd, geld). In het bijzonder waar het gaat om de infrastructuur van het Werkplein Regio Helmond. Door nu sterk in te zetten op het voorkomen van werkloosheid en, daar waar dat toch het geval is, in te zetten op het zo snel mogelijk weer uit de uitkering krijgen van deze nieuwe groep mensen, voorkomen we nieuwe groepen langdurige werklozen. oor het zittend bestand, dat voor het merendeel om een intensieve en op de lange termijn gerichte aanpak vraagt, betekent dat deze groep niet met dezelfde intensiteit bediend kan worden als tot 2010 het geval was. Naar ieders verwachting verandert dit weer zodra de arbeidsmarkt weer aantrekt (eind 2010 / begin 2011). Ten slotte zal in 2010 worden ingezet op het formuleren van een nieuwe meerjaren visie op het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. De huidige kadernota verloopt eind 2010 en zal derhalve herijkt moeten worden. De crisis heeft de wereld om ons ingrijpend veranderd, inclusief de arbeidsmarkt, en vraagt derhalve ook om een herijking van beleid. Bovendien biedt dit een natuurlijk moment om de algemene opzet van het arbeidsmarktbeleid tegen het licht te houden: wat missen we aan onderwerpen of beleidsterreinen en welke zaken horen meer op afstand te staan. Het traject voor een nieuwe meerjaren visie zal begin 2010 opgestart worden. Daarbij wordt een zo breed mogelijk proces nagestreefd met de betrokkenheid van alle relevante stakeholders. Behoort bij Raadsvoorstel

7 Hoofdstuk 1. De arbeidsmarkt anno 2009 Landelijk Het afgelopen jaar heeft een totale omwenteling laten zien in de economie en arbeidsmarkt in vergelijking met de afgelopen jaren. an een structurele economische groei is Nederland met ingang van het laatste kwartaal in 2008 in een situatie van krimp terechtgekomen. Deze krimp heeft vier achtereenvolgende kwartalen aangehouden, met het tweede kwartaal van 2009 als absoluut dieptepunt (-/- 5.4%). In het derde kwartaal van 2009 heeft de Nederlandse economie weer een voorzichtige groei laten zien, waarmee het land officieel uit de recessie is gekropen. Daarmee is het lek echter nog niet boven: de CPB-prognose voor heel 2009 is nog altijd een krimp van het bruto binnenlands product van 4.75% en voor 2010 wordt uitgegaan van nulgroei. Een groeiend aantal bedrijven is in een steeds hoger tempo in de problemen gekomen. eel bedrijven zijn gaan interen op hun eigen vermogen en hebben daarmee getracht de eerste klappen van de crisis op te vangen. Door de diepte en lengte van de crisis is dit echter voor veel bedrijven volstrekt ontoereikend gebleken en zijn in de loop van het jaar ingrijpende maatregelen getroffen. Waar in 2008 nog een recordaantal banen werd gemeten zal de komende jaren nadrukkelijk rekening gehouden moeten worden met een forse afname. Het UW Werkbedrijf gaat uit van een krimp in 2009 met 170 duizend banen en in 2010 wordt nog eens een krimp van 150 duizend banen verwacht. De voorlopige cijfers van het CBS en het CPB bevestigen dit beeld grotendeels: tussen september 2008 (val van Lehman) en september 2009 is een terugval in het aantal banen gemeten van 120 duizend. Tegelijkertijd is er sprake van een forse afname van het aantal vacatures, waarbij de UW raming is dat in 2009 een derde minder vacatures ontstaat vergeleken met een jaar eerder. oor 2010 wordt dan weer wel een klein herstel verwacht. Daarmee komt het aantal verwachte vacatures in 2010 (746 duizend) aanzienlijk lager uit dan de recordniveaus van 2007 en 2008 (circa 1.1 miljoen nieuwe vacatures). Door de daling van het aantal banen, in combinatie met een zo goed als stabiele beroepsbevolking, ontstaat een forse toename van het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWW-ers). oor 2009 en 2010 houdt het UW Werkbedrijf rekening met een stijging van het aantal NWW-ers van jaarlijks 32%. Dat zou betekenen dat landelijk eind 2010 ruim 726 duizend niet-werkend werkzoekend zijn (tegenover 417 duizend eind 2008). Per 1 oktober 2009 stonden in Nederland bijna 490 duizend mensen bij het UW Werkbedrijf geregistreerd als niet-werkend werkzoekende. Dat staat gelijk aan 6.5% van de Nederlandse beroepsbevolking. Ten opzichte van eind 2008 is dat een stijging van meer dan 17%. Alhoewel het aantal niet-werkende werkzoekenden stijgt onder alle opleidingsniveaus zien we wel nadrukkelijke verschillen waar het gaat om leeftijd. ooral de groep niet-werkende werkzoekenden tot 35 jaar stijgt het hardst. Waar zij het meest hebben weten te profiteren van de opgaande conjunctuur worden zij nu ook het eerst getroffen door de economische crisis. In 2009 stijgt hun aantal met ruim 56%. Dat betekent dus ook een significante stijging van de jeugdwerkloosheid (tot 27 jaar). Deze krimp in werkgelegenheid wordt voor geheel Nederland voorzien, geen enkele arbeidsmarktregio ontkomt er aan. De raming is dat in 2009 de werkgelegenheid het sterkst krimpt in Limburg, Midden Brabant en Haaglanden. Het minst getroffen worden de regio s Noord-Holland Noord en Flevoland, aldus de verwachting van het UW Werkbedrijf. De sectoren die het hardst getroffen worden zijn de conjunctuurgevoelige sectoren in de industrie (waaronder metaal), de bouw en in de transport en logistiek. Ook daalt de werkgelegenheid onder het vaste personeel van de uitzendbranche (intercedenten, Behoort bij Raadsvoorstel

8 detacheringmedewerkers). Tezamen nemen deze sectoren landelijk gezien 80% van het totale banenverlies voor hun rekening over de periode 2009 en 2010 (in totaal 320 duizend werknemers). Zuidoost-Brabant / Brainport De regio Zuidoost Brabant is onevenredig hard getroffen door de economische crisis en de effecten hiervan zullen nog lange tijd merkbaar zijn. In deze regio zijn de hardst getroffen sectoren traditioneel zeer sterk vertegenwoordigd. Denk daarbij aan de metaal, machinebouw, mechatronica, automotive maar zeker ook transport en logistiek en de bouw. Dat deze regio relatief hard getroffen is blijkt uit de werkloosheidscijfers. In 2008 werd de regionale arbeidsmarkt nog als zeer krap gekenmerkt door het UW Werkbedrijf maar is inmiddels aangepast tot ruim. Het aantal niet-werkende werkzoekenden is tussen eind 2008 en oktober 2009 toegenomen met ruim 33%. Daarmee wordt het landelijke stijgingspercentage van 17% ruimschoots overtroffen. Onder de jeugd tot 27 jaar is het aantal niet-werkende werkzoekenden in geheel Zuidoost Brabant met 66% toegenomen ten opzichte van eind Ook daarmee steekt deze regio ver boven de landelijke stijging van 47% uit. Per 1 oktober 2009 staan bijna 2600 jongeren tot 27 jaar geregistreerd als niet-werkende werkzoekenden. Het aantal openstaande vacatures (bij het UW Werkbedrijf) is vanaf eind 2008 met bijna 32% gedaald tot 2072 vacatures per oktober Het aantal nieuw ingediende vacatures vertoont echter niet hetzelfde beeld. In december 2008 werden ruim 950 nieuwe vacatures terwijl in oktober 2009 het aantal nieuwe vacatures boven de 1000 uitkomt. Bovendien vertoont het maandelijks verloop een zeer grillig beeld met een absoluut minimum in augustus (664) en een maximum in juni (1121). Dat de regio Zuidoost Brabant hard getroffen wordt door de crisis tonen ook de cijfers van de landelijke regeling voor de Werktijdverkorting. Deze regeling heeft gelopen van 1 december 2008 tot en met 20 maart In deze periode kwamen de eerste grote aanvragen uit deze regio. an de ruim 850 bedrijven die gebruik hebben gemaakt van deze regeling is rond 15% afkomstig uit de regio Zuidoost Brabant. Gemeten in termen van het aantal werknemers waarvoor de regeling is aangevraagd is deze regio verantwoordelijk voor ongeveer 20%. Ook voor wat betreft de regeling voor de deeltijd-ww scoort de regio Zuidoost Brabant erg hoog. Helmond Als tweede centrumgemeente van Zuidoost Brabant heeft Helmond eveneens te lijden onder de economische crisis. Zoals het afgelopen jaar maandelijks teruggekoppeld is aan de raadscommissie MO&E zien we echter wel enkele opmerkelijke ontwikkelingen. De werkloosheid in termen van het aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden is gestegen ten opzichte van vorig jaar december. Begin november 2009 is dit aantal gestegen tot 4193 NWW-ers. Dat staat gelijk aan stijging van 19% t.o.v. december Ook de jeugdwerkloosheid (NWW-ers tot 27 jaar) is in diezelfde periode gestegen met 53% tot 565 ingeschreven jongeren. Bovendien hebben we het aantal cliënten in de bijstand zien toenemen tot 2146 per oktober (stijging van 12%). Opmerkelijk is echter dat de situatie niet zo snel verslechtert als op basis van o.a. de CPB- en UW-ramingen verwacht had mogen worden. Bovendien loopt Helmond in positieve zin uit de pas voor wat betreft de ontwikkelingen op het niveau van Zuidoost Brabant. Niet alleen stijgen hier de algemene werkloosheid en de jeugdwerkloosheid aanzienlijk minder sterk maar ook het aantal openstaande Behoort bij Raadsvoorstel

9 en nieuw ingediende vacatures tonen een relatief positieve ontwikkeling. Daarbij is het maandelijkse aantal nieuw ingediende vacatures min of meer constant gebleven over het gehele jaar en is na de zomer een duidelijke toename waarneembaar. oor wat betreft het aantal openstaande vacatures op het Werkplein Regio Helmond is eveneens sprake van een tamelijk stabiel en sinds de zomer groeiend aantal. Het verloop van het aantal vacatures in behandeling bij het Werkplein Regio Helmond is in onderstaand grafiek weergegeven (tot week 45). Figuur 1 acatureontwikkeling tot week openstaande vacatures wk 2 09 wk 5 09 wk 8 09 wk wk wk wk wk wk wk wk wk wk wk wk Tech/prod bouw /logis diensten totaal Een aantal van de vermelde gegevens staat weergegeven in onderstaande tabel. Het afnemend aandeel van NWW-ers die respectievelijk langer dan 1 jaar ingeschreven staan, geen startkwalificatie hebben of ouder zijn dan 45 jaar is voor een belangrijk deel te verklaren door de kenmerken van de groep nieuwe instromers als gevolg van de recessie. Deze mensen zijn nog maar kort werkzoekend, het betreft vooral jongeren tot 35 jaar die getroffen worden en het gaat ook relatief vaker om mensen die een startkwalificatie hebben. Behoort bij Raadsvoorstel

10 Tabel 2 Enkele cijfers voor de Helmondse arbeidsmarkt Januari 2007 Januari 2008 Januari 2009 November 2009 Openstaande vacatures Ingediende nieuwe vacatures Arbeidsplaatsen nb 3 Werkloosheid (NWW) Werkloosheid % % 10% 9.5% 10.7% % NWW-ers > 1jr werkloos 5 73% 68% 57% 51% % NWW-ers zonder startkwalificatie 6 60% 63% 60% 56% % NWW-ers 45jr of ouder 7 48% 51% 48% 44% Aantal bijstandsgerechtigden % bijstandsgerechtigden 8 5.4% 5,0% 4,8% 5,4% Percentage jeugdwerkloosheid (tot % jaar) 2.8% 2.3% 4.8% Beroepsbevolking Participatiegraad % 65.2% 66.5% 66.5% 1 Peildatum is Bron: CBS en O&S, gemeente Helmond. 2 Peildatum is Bron: CBS en O&S, gemeente Helmond. 3 Peildatum is jaarlijks op 1 april en wordt bekendgemaakt aan het eind van hetzelfde jaar. 4 Het aantal ingeschreven niet-werkende werkzoekenden in verhouding tot de beroepsbevolking 5 Als aandeel van het totaal aantal nww-ers 6 Als aandeel van het totaal aantal nww-ers. Zonder startkwalificatie: geen opleiding, basis, vmbo. UW gegevens maken het niet mogelijk om te differentiëren op niveau van mbo1 en 2 7 Als aandeel van het totaal aantal nww-ers 8 Als aandeel van de beroepsbevolking 9 Obv het aantal werklozen per 1/1/2009 gedeeld door het werkloosheidspercentage 1/1/ Obv het aantal werklozen per 1/10/2009 gedeeld door het werkloosheidspercentage 1/10/ Totale beroepsbevolking als aandeel van de bevolking Behoort bij Raadsvoorstel

11 Hoofdstuk 2. Een evaluatie over 2009 In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van de activiteiten die in 2009 zijn ondernomen. Daarbij maken we onderscheid naar 2 hoofdzaken: - de extra maatregelen in het licht van de crisis, o.a. vastgelegd in het Actieplan Arbeidsmobiliteit Regio Brainport en Actieplan Jeugdwerkloosheid - en de niet-crisis gebonden activiteiten behorend bij de 5 clusters uit het jaarplan. Dit onderscheid is nodig aangezien de nieuwe crisismaatregelen veel inzet en energie hebben gevraagd, en in enkele gevallen is dat ten koste gegaan van de reguliere acties uit het Jaarplan Aan het eind van dit hoofdstuk worden de resultaten afgezet tegen de doelstellingen/prognoses zoals die in het Jaarplan 2009 zijn opgenomen. Eerste pakket crisismaatregelen: aanpak en resultaten In september 2008, toen de financiële crisis zich nadrukkelijker begon te manifesteren als een brede economische crisis, heeft de gemeente Helmond proactief gehandeld en is zij haar partners in de regio gaan opzoeken om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Zo zijn in een zeer vroeg stadium afspraken gemaakt over het in paraatheid stellen van de Werkpleinen in Helmond en Eindhoven. Daarbij is afgesproken dat er vanuit een regionaal perspectief gehandeld moest worden. Ook zijn de contacten met het Helmondse en regionale bedrijfsleven geïntensiveerd. Zo is er in de eerste helft van 2009 een tweewekelijks crisisoverleg georganiseerd met vertegenwoordigers van de Helmondse bedrijventerreinen, het ICH, de BZW en het Food Connection Point. En de signalen waren begin 2009 alarmerend. In de (regionale) automotive sector was sprake van meer dan 35% vraaguitval, in de vrachtwagens- en trailerbouw 55% en in de markt van semiconductors zelfs meer dan 80%. De dreigende gevolgen voor de conjunctuurgevoelige regio Zuidoost Brabant waren massaal ontslag van kenniswerkers en vaklieden en daarmee verlies van hightech kennis en noodzakelijk vakmanschap. Waar we gisteren een schreeuwend tekort hadden aan kenniswerkers en vaklieden, worden we vandaag (sinds begin dit jaar) geconfronteerd met een omslag naar een overschot. En op de achtergrond is er het besef dat we morgen weer een grote vraag zullen krijgen naar personeel en een nog groter tekort dan voorheen. Eind 2008 is een regionale Taskforce gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Helmond, gemeente Eindhoven, het UW Werkbedrijf, Brainport, BZW en het SRE. Deze Taskforce heeft het initiatief genomen om een pakket maatregelen voor de regio uit te werken waarbij de volgende uitgangspunten/doelen zijn gehanteerd: - Het dempen van de negatieve effecten van de crisis door onder meer: o zoveel mogelijk voorkomen van werkloosheid door in te zetten op bemiddeling van werk naar werk o het vergroten van het marktbereik van de Werkpleinen waar het gaat om het aantal vacatures o inzetten op behoud van vakmanschap, in het bijzonder in de technisch/industriële sectoren - Het bouwen aan een duurzame arbeidsmarktinfrastructuur door: o de publieke infrastructuur te versterken (m.n. rol Werkpleinen) o en duurzame verbindingen te realiseren met de private infrastructuur (o.a. Werkboulevards, HRM-servicecentrum, Brainport Career Center) Behoort bij Raadsvoorstel

12 Deze maatregelen zijn uitgewerkt in het Actieplan Arbeidsmobiliteit Regio Brainport, met daarachter een totale begroting van 10 miljoen euro. In februari 2009 is dit actieplan door de Helmondse Raad vastgesteld. Gedurende de eerste helft van 2009 heeft de focus gelegen op de uitvoering van dit actieplan. In tabel 2 volgt een overzicht van de maatregelen die zijn genomen en wat tot op heden de resultaten zijn. Tabel 3 Crisismaatregelen en (voorlopige) resultaten Maatregel Omschrijving/resultaat Realisatie en uitbreiding Oprichting van 1 e mobiliteitscentrum in Nederland, vestiging in Eindhoven/Helmond. Daarbij mobiliteitscentrum is in totaal voor 26 fte aan extra capaciteit ingezet (17fte UW, 5 fte gemeente Eindhoven en 4fte gemeente Helmond). Met ondersteuning van het mobiliteitsteam zijn in de regio ruim 700 mensen van werk naar werk bemiddeld. acatureoffensief Door gerichte benadering van werkgevers is extra ingezet op het binnenhalen van nieuwe vacatures. Daarbij spelen de Werkpleinen en mobiliteitsteams een prominente rol. Afspraken zijn gemaakt met de technische sectoren om vacatures daadwerkelijk bij de Werkpleinen te melden. Hiernaast is in de regio Helmond nadrukkelijk het netwerk van personeelsfunctionarissen ingezet verbonden aan de ondernemersverenigingen in de Stuurgroep Arbeidsmarkt (verbonden aan het HRM-servicecentrum). Dit heeft geresulteerd in een substantiële toename van het aantal gemelde vacatures op beide Werkpleinen. Dit uit zich onder meer in het stabiele (en inmiddels groeiend) niveau van de openstaande en nieuwe vacatures. Regeling voor kenniswerkers ertrouwensteam Opleidingcheques Een sterke gezamenlijke lobby vanuit de regio Zuidoost Brabant heeft geleid tot een nationale regeling voor kenniswerkers. Overbodige kenniswerkers van private ondernemingen kunnen gedetacheerd worden bij kennisinstellingen als de TUe en TNO om aan maatschappelijk relevante projecten te werken. oor de totale regeling is 180 miljoen subsidie beschikbaar. oor de regio Zuidoost Brabant gaat het om 1336 kenniswerkers die zijn gedetacheerd en daarmee is voor hen werkloosheid voorkomen. oorjaar 2009 heeft de gemeente Helmond i.s.m. enkele (oud)ondernemers een vertrouwensteam opgezet. Ondernemers uit de regio Helmond/Peelland krijgen daarmee de mogelijkheid om met collega-ondernemers te klankborden en evt. noodzakelijke vervolgstappen te bepalen. Dit alles met het oog op het behoud van een gezonde bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio. Zo hebben in een half jaar tijd bijna 40 ondernemers gebruik gemaakt van de geboden ondersteuning. Inmiddels is er voor de complete Brainport-regio een netwerk van vertrouwensteams opgezet (i.s.m. de BZW). Een scholingsregeling is ontwikkeld voor mensen die recent werkloos zijn geworden of werkloos dreigen te worden en geen beroep kunnen doen op sociale afspraken (zoals WT of deeltijd-ww). Met deze regeling wordt een maximale tegemoetkoming van 2000 in scholingskosten geboden. Hierbij gaat het specifiek om kwalificerende scholing, dus gericht op het toekomstige arbeidsmarktperspectief van de mensen. De uitvoering is gekoppeld aan Behoort bij Raadsvoorstel

13 Regeling Scholing Werkenden de Werkpleinen (i.s.m. het Servicepunt Leren-Werken). Tot medio november is bijna 500 duizend aan opleidingscheques uitgegeven, waarvan bijna 100 duizend in Helmond/Peelland (circa 80 opleidingcheques). oor de totale regeling is een budget beschikbaar van 1,2 miljoen (2009/2010). Deze regeling heeft als doel (clusters van) ondernemingen in het industrieel weefsel en de stuwende dienstverlening te ondersteunen bij scholingstrajecten voor haar werknemers. Het richt zich op verhoging van het opleidingsniveau van de werknemers en het behoud van werkgelegenheid, door een bijdrage te verlenen voor max 50% van de in aanmerking komende opleidingskosten. De werkgever dient minimaal 50% bij te dragen. Per werknemer is de bijdrage vanuit de regeling maximaal 1.500,00. Er gaan 15 projecten draaien met circa 70 mensen per project. De regeling dient te zijn gestart vóór 1 maart oor de totale regeling is 1 miljoen beschikbaar. Communicatie/voorlichting In maart 2009 is de website Crisiswijsbrainport.nl gestart. Hierop is uiteenlopende informatie over de crisis te vinden en wordt verwezen naar regelingen en organisaties die ondersteuning kunnen bieden richting werkgevers/ondernemers. Ook zijn verschillende werkgeversbijeenkomsten georganiseerd, waaronder 4 op het Werkplein Regio Helmond. De komende maanden zullen nieuwe bijeenkomsten plaats vinden. De bijeenkomsten kennen over het algemeen een goede tot zeer goede opkomst (tussen de 40 en 80 werkgevers/ondernemers). Extra inzet competentietesten Servicepunt Techniek ersterken verbindingen publiekprivate infrastructuur Er is extra capaciteit beschikbaar gesteld voor de inzet van competentietesten (via de Competentie Test Centra van UW Werkbedrijf). Tot oktober 2009 zijn 1638 testen afgenomen/ingezet. Er is een Servicepunt Techniek ingericht op de Werkpleinen in de regio, bemenst door sectorexperts en leden van het mobiliteitsteam. In eerste instantie in Eindhoven en bij succes wordt dit uitgebreid naar Helmond. Dit alles in het kader van ondersteuning van de technisch/industriële sector en behoud van vakmanschap. Bestaande en nieuwe samenwerkingsvormen tussen publieke en private partijen worden verder gestimuleerd en ondersteund. Hier gaat het met name om de Werkboulevards (Eindhoven/eldhoven/Best), het HRM-Servicecentrum (Helmond/Peelland) en het Brainport Career Center (virtuele pilot voor de automotive sector). Tweede pakket crisismaatregelen: jeugdwerkloosheid Tegen de zomer diende zich een nieuwe uitdaging aan. De periode was in aantocht dat scholieren eindexamen deden en met hun diploma de arbeidsmarkt zouden betreden. Begin juni waren in de regio Zuidoost Brabant meer dan jongeren (tot 27 jaar) werkloos. De verwachting was dat nog vele duizenden meer in die situatie terecht zouden komen. Bovendien heeft de meerderheid geen startkwalificatie (ca. 60%). De afgelopen jaren was er geen tijd en belang, ingegeven door de hoogconjunctuur, om adequaat in mensen te investeren. Onder de huidige omstandigheden is het absorptievermogen van de (arbeids)markt te gering om al deze Behoort bij Raadsvoorstel

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011 Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid Midden Brabant 2009-2011 Een samenwerking van alle gemeenten, het UWV werkbedrijf, de kenniscentra, het onderwijs, werkgevers en jeugdzorg

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

gemeente Bergen op Zoom

gemeente Bergen op Zoom gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage 17 juli 2009 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...7 2.1. Onderzoeksvragen...7 2.2.

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

Maatregelen in crisistijd

Maatregelen in crisistijd Maatregelen in crisistijd Voorbeelden van werken aan werkzekerheid in opdracht van het Ministerie van SZW Voorbeelden van werken aan werkzekerheid Symposium SZW 2 december 2009 Mr. H.G. Bakker Drs. S.M.A.F.

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Raad voor Werk en Inkomen April 2009 Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Inhoudspagina 1. Managementsamenvatting... 3 2. Matchen van vraag en aanbod... 9 2.1 Wat willen

Nadere informatie

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 april 2011 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Brainport Development NV Emmasingel 11 Postbus 2181 5600 CD Eindhoven

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 853 Herintredende vrouwen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA José Gravesteijn Jaap de Koning Hassel Kroes Vera van den Maagdenberg Arjan de Wit Rotterdam, november 2005 Adres

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 31 924 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 9 april 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO. Toelichting:

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting re-integratie

Beleidsdoorlichting re-integratie Beleidsdoorlichting re-integratie 0. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 9 1.1 Aanleiding... 9 1.2 Opdracht... 9 1.3 Reikwijdte van de doorlichting naar inhoud en periode... 9 1.4 Doelstelling en indicatoren

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland Sectorplan Zorg Noord-Nederland Groningen, Drenthe en Friesland Inhoudsopgave Raamwerk Sectorplannen Zorg... 3 1. De sector zorg en welzijn in beeld... 10 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt... 10 1.2 Het

Nadere informatie