Concernverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concernverslag 2 0 1 2"

Transcriptie

1 Concernverslag 2012

2

3 Concernverslag 2012

4

5 Inhoudsopgave A Jaarverslag B Jaarrekening Aanbieding 1. Algemeen Samenstelling van bestuur Bestuurlijke hoofdlijn Financiële hoofdlijn Paragrafen Bedrijfsvoering Vermogenspositie en weerstandsvermogen Verbonden partijen en subsidierelaties Onderhoud kapitaalgoederen Grondbeleid Lokale heffingen Financiering en treasury Projecten Burgerjaarverslag Jaarrekening Programmarekening Toelichting programmarekening Balans Toelichting Balans Specifieke uitkeringen en BrabantStad 266 C Overig 5. Overig Controle verklaring Begrippenlijst en afkortingen Programmaonderdelen Inkomensondersteuning Werk en inkomen Maatschappelijke zorg Inburgering Welzijn Publieke gezondheid Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en 127 jongeren 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek Sportparticipatie Eindhovense bevolking Museum voor hedendaagse kunst Uitstraling designstad Cultuur Totaal Parate dienstverlening en crisisbeheersing Veiligheid en Handhaving Bestuur Publieke dienstverlening Organisatie en bedrijfsvoering Duurzame stedelijke ontwikkeling Openbare ruimte Groen- en recreatievoorzieningen Water Milieu Verkeer en Vervoer Ruimtelijke kwaliteit Duurzaamheid Economische ontwikkeling 235

6 Inhoudsopgave

7 Aanbieding In Eindhoven en omstreken heerst een goed innovatieklimaat. Onze regio is één van de belangrijkste kennisregio s van Europa. Dit blijft ook in het binnen- en buitenland niet onopgemerkt. Als onderdeel van Brainport heeft Eindhoven een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven. Het grote aanbod van sport en cultuur Eindhoven wil in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa zijn trekt potentiële werknemers naar de regio. Na een zeer sterk 2011 (3,2% economische groei tegen 1,2% landelijk), laat 2012 een veranderend economisch beeld zien. Het is zaak om nieuwe wegen te bewandelen voor het behalen van maatschappelijk resultaat. De wereld verandert in sneltreinvaart: vergrijzing, decentralisaties, verdergaande ontwikkelingen in de ICT, en bezuinigingen vragen om een voortvarende aanpak. Hoe we het afgelopen jaar aan de slag zijn gegaan met de uitvoering van ons werkprogramma Samen werkend aan morgen kunt u lezen op de volgende pagina s. We hebben verder gebouwd aan een toekomstbestendige stad. Dat is een stad waarin de (sociale) basisbehoeften zijn gezekerd, de economie de motor is en innovatie het nieuwe denken. Een stad waarin de voorzieningen ook op de lange termijn betaalbaar zijn. Een stad die uitgaat van de eigen kracht van burgers. De transitie WIJeindhoven is hiervan een sprekend voorbeeld. In 2012 werd duidelijk dat onze aanpak zijn vruchten begint af te werpen. Voor het jaar 2012 is landelijk een gemiddelde stijging van het aantal bijstandsuitkeringen te zien van 2,9%. Wij blijven hier met een stijging van 1% aanzienlijk onder. Ook is een toename van het beroep op onze sociale voorzieningen uitgebleven. Dit heeft onder andere bijgedragen aan het in zijn totaliteit realiseren van een positief rekeningresultaat over 2012 van 22,1 miljoen. Daarmee hebben we een goede stap gezet richting het vergroten van onze financiële wendbaarheid en hebben we ook meer speelruimte gekregen om te kunnen blijven investeren in de stad. Anderzijds hebben we zo een basis om tegenslagen te kunnen op te vangen.

8 Aanbieding Leeswijzer Het Concernverslag is onderverdeeld in het jaarverslag, de jaarrekening en de controleverklaring. Deze indeling is voorgeschreven door het Besluit Begroting en Verantwoording. Het Jaarverslag kent nagenoeg dezelfde indeling als de programmabegroting. Dezelfde onderwerpen, hoofdstukken en paragrafen komen ook in dit jaarverslag terug. In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over zaken die in de programmabegroting zijn voorgenomen. Het Jaarverslag bestaat uit drie hoofdstukken. In het algemene deel hoofdstuk 1 leest u de bestuurlijke hoofdlijn met daarin kort aangegeven wat in 2012 is gerealiseerd met betrekking tot het werkprogramma Samen werkend aan morgen. Verder treft u hier algemene informatie aan over het gemeentelijk bestuur en wordt in hoofdlijnen ingegaan op de jaarrekening. In hoofdstuk 2 wordt stilgestaan bij de door de voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording) verplichte paragrafen: bedrijfsvoering; vermogenspositie en weerstandsvermogen; verbonden partijen; onderhoud kapitaalgoederen; grondbeleid; lokale heffingen; financiering en treasury. De paragraaf projecten is opgenomen om de raad specifiek te informeren over dit onderwerp. Daarnaast is er collegiaal in het college voor gekozen om de wettelijke verplichting van rapportage aan de raad over dienstverlening en burgerparticipatie, op te nemen in het jaarverslag in de vorm van een paragraaf Burgerjaarverslag. In hoofdstuk 3 zijn de reguliere programmaonderdelen beschreven. Alle activiteiten van de gemeente Eindhoven zijn in één van de programmaonderdelen van hoofdstuk 3 terug te vinden. Dit in tegenstelling tot de informatie die is opgenomen in hoofdstuk 2. Dit zijn per onderwerp dwarsdoorsneden van informatie die impliciet onderdeel uitmaakt van hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 bevat de feitelijke jaarrekening volgens de voorschriften (BBV). Hierin staan de rekening van baten en lasten, de balans, de toelichtingen daarop en de verantwoording voor specifieke uitkeringen. Tot slot wordt het Concernverslag in hoofdstuk 5 afgesloten met de controleverklaring en een afkortingenlijst. De bijlagen behorende bij dit Concernverslag bevatten de uitgebreidere cijfermatige toelichtingen als onderbouwing van de gegevens in het Concernverslag. Daarnaast is hierin onder andere het overzicht van de risico s opgenomen, het sociaal jaarverslag, nadere detailinformatie over de projecten en de voortgangsrapportages van een drietal grote projecten, te weten Meerhoven, Strijp S en Stationsdistrict. In een apart boekwerk uitvoeringsinfo zijn de producten uitgewerkt, waarmee wij als college de door de gemeenteraad vastgestelde programmaonderdelen van hoofdstuk 3 hebben uitgevoerd. In dit boekwerk is tevens nadere detailinformatie terug te vinden over de verbonden partijen en grondexploitatie. De vaststelling hiervan is voorbehouden aan het college. Burgemeester en wethouders van Eindhoven 24 april 2013

9 Algemeen 1

10 1.1 Samenstelling van bestuur 1.2 Bestuurlijke hoofdlijn 1.3 Financiële hoofdlijn

11 1. Algemeen 1.1 Samenstelling bestuur 2012 Het college van burgemeester en wethouders was in 2012 als volgt samengesteld en kende de volgende portefeuilleverdeling: De heer R. van Gijzel Burgemeester integrale veiligheid handhaving en toezicht, juridische zaken, communicatie, externe betrekkingen en burgerzaken Mevrouw drs. M.C.T. Fiers (PvdA) Wethouder van wonen, wijken, ruimte en burgerparticipatie wonen, wijkvernieuwing, burgerparticipatie en stadsdeelgericht werken, ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling (o.a. projecten Meerhoven, Strijp S, Stationsgebied) en vergunningverlening De heer ir. J.B. Helms (VVD) Wethouder van mobiliteit, milieu, sport en evenementen mobiliteit, verkeer en vervoer, Eindhoven Airport, duurzaamheid en milieu, afvalstoffenbeleid, Toerisme en evenementen, Citymarketing, BrabantStad en GSB (coördinatie) en sport en recreatie Mevrouw drs. M.-A. Schreurs (D66) Wethouder van innovatie, cultuur en openbare ruimte cultuur, design, innovatie, vastgoed en grondbedrijf, openbare ruimte (water, groen, licht inclusief onderhoud) cultureel erfgoed, monumenten en archeologie Mevrouw drs. H.T.M. Scholten (Groen Links) Wethouder van jeugd, welzijn en zorg welzijn / WMO, armoedebeleid, gezondheidszorg, jeugdbeleid, primair en voortgezet onderwijs/ voorschoolse educatie / Spil, diversiteit / inburgering en dierenaangelegenheden De heer ir. G.C.S.M. Depla (PvdA) Wethouder van financiën, dienstverlening en organisatie financiën, organisatie / personeel, dienstverlening, bedrijfsvoering / ICT, minder regels / goed geregeld en inkoop Mevrouw drs. M.C.T.M. List-de Roos (VVD) (tot1 maart 2012 de heer H.Brink) Wethouder van economie, werk en beroepsonderwijs Economische zaken, Brainport / MKB / marktzaken, beroeps- en hoger onderwijs, arbeidsmarktbeleid, sociale zaken, re-integratie en sociale werkvoorziening, externe ICT, BOR en studentenstad Mevrouw drs. P.M. Pistor Gemeentesecretaris/Algemeen directeur - 1 -

12 1. Algemeen 1.2 Bestuurlijke hoofdlijn Het Concernverslag 2012 geeft een overzicht van de belangrijke gebeurtenissen uit het afgelopen jaar. In deze collegeperiode hebben we verschillende bewegingen in gang gezet om de stad en de gemeentelijke organisatie toekomstbestendig te maken. In deze economisch en politiek onvoorspelbare tijd is dat noodzakelijk. Leren en werken in Eindhoven Economische ontwikkeling Brainport bedenkt, maakt en verkoopt de producten van morgen. Het economisch succes van Brainport is van belang voor de internationale concurrentiepositie van Nederland: samen met Amsterdam (Airport) en Rotterdam (Seaport) vormt Brainport het fundament van de Nederlandse economie. Uniek is de intensieve 'triple helix' samenwerking tussen bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheid. Zo tekenden Cisco en diverse partijen in Eindhoven een intentieverklaring voor een verdergaande samenwerking die moet leiden tot versterking van Brainport Regio Eindhoven op drie gebieden: een efficiëntere zorgverlening die voorbereid is op de huidige demografische ontwikkelingen waaronder de vergrijzing; verbeterde en kostenbesparende dienstverlening van de gemeente aan burgers en bedrijven, en een stad die (technologisch) meer aansluit bij de behoeften van de bewoners en kwaliteit van wonen, werken en leven biedt aan haar inwoners. Ter versterking van de economische ontwikkeling van de regio is de E3 samenwerking met Amsterdam en Rotterdam uitgebouwd. Met de overige campusgemeenten Best, Helmond, en Veldhoven (met Eindhoven de C4) is een plan van aanpak opgesteld waaronder ook ingezoomd is op het verstevigen van de samenwerking op het vlak van acquisitie. Brainport Avenue is een cruciale schakel in het rijkswegennet en in de bereikbaarheid van de nationale Mainports. Brainport Avenue is een gebiedsontwikkeling van vijf gemeenten: Eindhoven, Veldhoven, Best, Waalre en Son en Breugel. Onderdeel is de Brainport Innovatie Campus, een ambitieuze gebiedsontwikkeling van Landelijk Strijp. Een nieuwe, toekomstgerichte en duurzame locatie die bij uitstek geschikt is voor samenwerking en open innovatie. Samen met de partnergemeenten in het stedelijk gebied is het regionale 1-loket opgezet. Hierdoor is het voor bedrijven niet meer nodig om meerdere gemeenten langs te gaan voor een vestigingslocatie. Koningin Beatrix bracht 22 november, samen met de Slowaakse president, een bezoek aan Eindhoven. Het gezelschap bezocht onder andere de High Tech Campus Eindhoven voor een demonstratie van nieuwe lichttechnologieën die in Brainport Regio Eindhoven worden ontwikkeld en die oplossingen bieden voor de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst. Met nieuwe verlichtingstechnologie kunnen we bijvoorbeeld de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren, energiebesparing en veiligheid bevorderen in de openbare ruimte en de leerprestaties van kinderen verbeteren met slim verlichte klaslokalen. Ook de burgemeesters van Amsterdam, Almere, Nanjing en een delegatie van ruim 150 Nederlandse ambassadeurs, vertegenwoordigers van grote bedrijven en economische topsectorenteams waren in 2012 te gast

13 Citymarketing en evenementen Eindhoven365 (officieel Stichting Eindhoven Marketing) heeft de activiteiten van CityDynamiek en VVV- Eindhoven gebundeld. Deze transitie is in 2012 afgerond. Rond de drie pijlers Technologie, Design en Kennis vormt zich de citymarketingstrategie om te komen tot een sterk merkbeleid en merkbeleving voor de stad Eindhoven. Dit moet (in)direct als een magneet werken voor (internationale) kenniswerkers, ontwerpers, technologiebedrijven, kennisinstellingen, organisaties en events. In 2012 is een nieuw evenementenbeleid vastgesteld. De groeiende belangstelling voor publieksevenementen en de noodzakelijke aandacht voor de veiligheid en beheersbaarheid van evenementen zijn mede aanleiding geweest voor het herijken / actualiseren van het beleid. De primaire verantwoordelijkheid van de overheid ligt op het gebied van vergunningverlening en openbare orde en veiligheid. Deze verantwoordelijkheden staan daarom in dit nieuwe beleid centraal. Eindhoven365 vervult de front-office voor alle vragen en advisering met betrekking tot evenementen. Het beleid kent twee soorten evenementen. On-Brand evenementen zijn evenementen die volledig aansluiten bij de citymarketingstrategie van Eindhoven en daar ook mede invulling aan geven. Off-brand evenementen zijn evenementen die niet primair onder de citymarketingstrategie vallen, maar die voor inwoners van Eindhoven dan wel bezoekers zeer aantrekkelijk zijn. De publieke belangstelling voor Eindhovense evenementen groeit zowel regionaal, nationaal als internationaal. Denk aan de Dutch Design Week, Glow, de marathon en Koninginnedag, maar ook aan kleinere evenementen zoals de evenementen op het Wilhelminaplein of Parkdans. Arbeidsmarktbeleid Het Eindhovens re-integratiebeleid heeft de laatste jaren een goede start gemaakt. Binnen een gedifferentieerde aanpak krijgt iedere nieuwe instroom met een arbeidspotentieel een traject aangeboden in het Werkleerbedrijf. De overige groep cliënten wordt doorgeleid naar de werkteams, waar meerdere (interne) trajecten beschikbaar zijn. Daarbij is strak gestuurd op onder meer strikte uitvoering van de poortwachterfunctie. Met deze brede aanpak is tegen de landelijke trend in het aantal werkloosheids- en bijstandsuitkeringen tot september 2012 gedaald. Vanaf september hebben de prestaties de stijgende werkeloosheid in Eindhoven niet meer kunnen compenseren. Als gevolg van de economische ontwikkelingen kende Eindhoven uiteindelijk over heel 2012 een stijging van 1 %, maar dit cijfer is altijd nog gunstiger dan het landelijke gemiddelde van 2,9 %. Budgettair leidt dit tot voordelen. Gemeenten ontvangen op basis van de wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG) een budget voor het voeren van een effectief re-integratiebeleid. Het macrobudget wordt volgens een vast model verdeeld over alle gemeenten. Uitgangspunt is dat het budget volstaat om alle bijstandsuitkeringen in Nederland te kunnen betalen. Het Rijk heeft het macrobudget in 2012 moeten verhogen. Omdat we beter presteren dan het landelijk gemiddelde ontstaat een overschot. Dit voordeel zetten we in binnen het arbeidsmarktbeleid om mensen aan het werk te helpen. Dit met instrumenten als de werkcheques voor 45+ en 27-, de haalbaarheid van een lokaal investeringsfonds voor behoud en bevorderen werkgelegenheid, onderzoek naar het instellen van een werkboulevard (HRM-steunpunt voor alle werkgevers) anno nu, inzet op (door)starters en ZZP ers en PSO-audits (Prestatieladder Socialer Ondernemen), een meetinstrument waarmee objectief kan worden bepaald in welke mate een bedrijf bijdraagt aan de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie

14 1. Algemeen Design en innovatie De creatieve industrie, een bonte en brede verzameling van beroepen en bedrijven, is door het kabinet Rutte bestempeld tot één van de negen topsectoren in Nederland. Ook in Eindhoven zijn design en innovatie belangrijke speerpunten van beleid. Op tal van gemeentelijke taakvelden worden designers betrokken bij de ontwikkeling van creatieve oplossingen voor stedelijke vraagstukken zoals openbare ruimte, zorg en gezondheid, WMO, veiligheid, duurzaamheid, sociale cohesie en educatie. Daarmee levert de creatieve industrie niet alleen een economische bijdrage aan land en regio, maar draagt ze ook bij aan een beter leven voor onze inwoners. Tijdens de Dutch Design Week heeft CLICKNL haar deuren geopend op Strijp S. CLICK NL (Creativity Learning Innovation Co-creation and Knowlegde) is het landelijke kennis- en innovatienetwerk voor de creatieve industrie. Daarnaast zijn we partner geworden in Slimmer Leven Deze coöperatie heeft momenteel 70 deelnemende partners, zoals (lokale en regionale) overheidsinstellingen, zorginstellingen, ziekenhuizen, woningbouwcoöperaties, welzijnsinstellingen, kennisinstituten, bedrijven en zorgverzekeraars. Onze ambitie is te zorgen voor significante doorbraken op het gebied van zorg, wonen en welzijn die op de lange termijn ook kostenbesparing voor de maatschappij en economische meerwaarde opleveren. Het convenant Lokaal Innovatieprogramma is ondertekend door de gemeente en zes Eindhovense kennisinstellingen (TU/e, Fontys Hogescholen, Design Academy Eindhoven, ROC Eindhoven, Sint Lukas en Business School Notenboom). De innovatiekracht van de stad en regio wordt op vijf taakvelden gestimuleerd: zorg en gezondheid, educatie, burgerparticipatie, duurzaamheid en sport. In 2012 stond het Innovatieprogramma in het teken van Zorg en gezondheid. Op Strijp S was de bijeenkomst Designing Out Crime, waarbij design en design denken wordt ingezet om meer veiligheid te creëren in de openbare ruimte. Samen leven in Eindhoven WMO en Welzijn Met de val van het kabinet is de overheveling van taken naar de gemeente vertraagd. De Wet Werken Naar Vermogen die aanvankelijk per 1 januari 2013 van kracht zou gaan is gewijzigd in de Participatiewet. Deze zal per 1 januari 2014 ingaan. In het kader van de overdracht vanuit de AWBZ naar WMO, zou aanvankelijk alleen de begeleiding in 2013 overkomen naar de gemeente. Het regeerakkoord van Rutte 2 spreekt echter ook van de overdracht van persoonlijke verzorging (ADL) en cliëntondersteuning. Alle transities AWBZ zullen op 1 jan 2015 van kracht gaan. Dit geldt ook voor de decentralisatie Jeugdzorg. WIJeindhoven is de omslag van het sociaal beleid die de stad gaat maken. Belangrijk hierbij zijn de uitgangspunten: 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon. Die professionele contactpersoon is een generalist en kan dus op meerdere gebieden ondersteuning bieden. Maar vooral stimuleren we de eigen kracht van mensen en van de sociale omgeving en het gebruik van de basisvoorzieningen in de stad. Dat betekent ook dat meer naar de vraag wordt gekeken (wat heb je nodig), dan naar het aanbod (wat hebben we te bieden). Er zijn 2 startgebieden waar we vanaf september gestart zijn met WIJeindhoven: Tongelre (de buurten Lakerlopen, Villawijk en Doornakkers) en Gestel Midden (Bennekel, Blaarthem, Genderdal). De twee teams bestaan uit een diversiteit van professionals van medewerkers van Stichting Neos, GGze, De Boei, Stichting Jeugdzorg, Combinatie Jeugdzorg, Lunetzorg, Stichting Mee, Zuidzorg, Lumensgroep, Impegno en de gemeente Eindhoven. De eerste ervaringen wijzen uit dat de expertise van de generalisten goed en breed - 4 -

15 inzetbaar is. Dat zij in staat zijn om meerdere onderwerpen op te pakken. Eind 2012 is het Tactisch Team opgericht. Hierbij zijn alle partners die generalisten leveren aangesloten, inclusief de Vrijwillige Hulpdienst, de politie, Woonbedrijf en Fontys Hogeschool. Dit team heeft als taak om de methodische aanpak op hoofdlijnen te beschrijven en om operationele problemen (die niet individu gerelateerd zijn), op te pakken en een antwoord te bieden ter ondersteuning aan de operatie. In de lijn van WIJeindhoven is ook binnen de Wmo de zogenaamde Kanteling-smal ingezet. Dit is een uitwerking van de Wmo-visie die uitgaat van actieve sturing en stimulering van de eigen kracht van individuele burgers. De Kanteling van de Wmo moet bijdragen aan de ambitie om vernieuwend welzijnsbeleid te realiseren waarin niet de het aanbod, maar de behoefte van mensen centraal staat. Als pilot is in twee gebieden gestart met het voeren van keukentafelgesprekken, waarin duidelijk moet worden waar de behoeften van de cliënt nu echt liggen en op welke wijze aan deze behoefte kan worden voldaan. In eerste instantie wordt dan gekeken naar wat de cliënt zelf kan of kan regelen. Het Stedelijk Kompas is het plan van aanpak voor de maatschappelijk op vang en verslavingszorg. In 2012 heeft een kentering plaatsgevonden in de aanpak van de dakloosheid. Kern van die omslag is dat de zorg niet langer voorop wordt gesteld, maar alleen wordt ingezet als aanvulling op zelfstandig wonen en werken/dagbesteding. In dit kader zijn er ook programma s opgezet voor zwerfjongeren waarbij getracht wordt toeleiding naar werk en een zelfstandige bestaan te realiseren. Leefbare wijken Er is de afgelopen jaren heel veel gedaan om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Daar mogen we samen met de bewoners en onze andere partners trots op zijn. Maar we zijn er nog niet en de opgave is nog niet af. In een deel van de wijken blijft gezamenlijke inzet op de thema s sociaal, economisch, fysiek en veiligheid nodig. Een concentratie van bewoners in een achterstandspositie vraagt om een langdurige inzet ten behoeve van een sterke sociale infrastructuur. Er is en wordt door de gemeente, de partners en de bewoners vanuit een gezamenlijke visie aan de toekomst van de wijk gewerkt. Merkbaar is dat een fysiek betere buurt een positief gedrag heeft op gedrag van bewoners. Door de bewoners op veel terreinen te betrekken en te laten participeren bij de ontwikkeling van de buurt wordt dit effect versterkt. Als voorbeeld kan De Toeloop in Doornakkers worden genoemd. Door de realisatie van De Toeloop en de programmering hiervan is een natuurlijke verbinding (aan het) ontstaan tussen de buurten (Doornakkers en Tongelresche Akkers). Samen met de gebruikers, de bewoners en Woonbedrijf stimuleren we het succesvol gebruik van het Spilcentrum/MFA en willen we dit naar de toekomst toe borgen. Bij het werken aan de leefbare wijken geldt dat er geen sprake meer is van blauwdrukplanning maar van een organische vorm van wijkvernieuwing waarbij we samen met bewoners en partners kansen en mogelijkheden benutten om kleine stappen te zetten richting de gestelde ambities. In 2012 is deze werkwijze ook verankerd in de samenwerking met de corporaties. Samen met de corporaties is een plan van aanpak gebiedsgericht werken opgesteld. Het proces van buurtanalyse, aanwijzen actiegebieden naar een concreet buurtcontract is daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners, corporaties en gemeente. Onderdeel van de afspraken is het besluit dat alle wijken, waaronder de wijkvernieuwingsgebieden, die extra inzet krijgen voortaan actiegebieden heten. Met ingang van 2014 komen, op basis van een grondige analyse, de nieuwe aanwijzingen tot stand voor de periode Binnen deze samenwerking is daarnaast in 2012 een start gemaakt met het verkennen van het proces om samen te programmeren. Gemeente en corporaties onderkennen het belang van het afstemmen van de investerings- en reguliere onderhoudsmiddelen om daarmee in overleg - 5 -

16 1. Algemeen te komen tot doeltreffende en doelmatige besteding van schaarser wordende middelen. Zeker in deze tijd waar sprake is van een toenemende druk op de beschikbare middelen is een gezamenlijk aanpak met focus op de juiste methoden die effectief zijn nodig. Veiligheid en handhaving Op het gebied van veiligheid zijn de aanpak van risicojeugd, woninginbraken, auto-inbraken, fietsendiefstallen, overvallen, woonoverlast, geweld (relationeel en overig geweld), georganiseerde criminaliteit en veilig uitgaan als prioriteit benoemd. Op veel thema s zijn positieve resultaten te melden. De samenwerking met de verschillende partners verloopt steeds beter. De actoren die invloed hebben op de leefbaarheid en veiligheid in de stad zijn meer en meer in beeld. Het bureau Intelligence levert daarin een meerwaarde. Door hun bijdrage wordt informatie gestuurd beleid mogelijk en kan er steeds meer sturing plaatsvinden op de door hen in beeld gebrachte hot-spots en hot-times. Ook uit de jaarlijkse Integrale Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat Eindhovenaren zich steeds veiliger voelen in onze stad. Daarnaast wordt er veel regionaal samen gewerkt (taskforce B5, RIEC, RCF, Veiligheidshuis) waardoor de slagkracht op het gebied van veiligheid wordt vergroot. Versterken jeugdbeleid We hebben de ambitie om samen met het bedrijfsleven en de onderwijssector de instroom in de brede techniekpraktijk fors te vergroten. Daartoe is een basis gelegd met het ondertekenen van de letter of intent met het MKB, ROC, twee VMBO en de Eindhovense Fabrikantenkring. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft met de gemeenten en het VO/MBO een VSVconvenant voor de regio Zuid-Oost Brabant afgesloten voor de periode In Zuid-Oost Brabant is uitvoerend beleid neergezet dat door de centrumgemeente Eindhoven wordt aangestuurd. Daarnaast hebben verschillende partners binnen deze regio de handen ineen geslagen om de afstemming van passend onderwijs en de (transitie) jeugdzorg voor te bereiden en op elkaar af te stemmen. Doel van dit initiatief is om de werelden van onderwijs en jeugd dichter bij elkaar te brengen, deels te integreren en daardoor efficiënter te organiseren. Deze aanpak krijgt onder andere vorm in nieuw op te zetten schoolteams. Door deze teams (samengesteld uit expertise van zowel onderwijs als jeugdzorgpartners) wordt ondersteuning en begeleiding geboden aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en hun ouders. De teams zijn aanwezig op de scholen voortgezet onderwijs en voeren hulp uit thuis, op school en op straat. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) moet ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen voorkomen of bestrijden. Het integreren van de kinderopvang en peuterspeelzalen heeft ervoor gezorgd dat in de gehele stad VVE kan worden aangeboden aan elk kind in de leeftijd van 0 tot 5 jaar. Voor kinderen die geïndiceerd zijn, zijn gratis extra dagdelen beschikbaar. In oktober vierde het Eindhovense Centrum Jeugd en Gezin (CJG) haar eerste lustrum. Het CJG Eindhoven is een netwerkorganisatie, waarbij opvoedondersteuning en hulp aan jeugdigen en gezinnen zoveel mogelijk plaatsvindt in de thuissituatie, op scholen en SPILcentra en in de wijken. Het bereik onder jeugdigen en gezinnen is groot. Op het congres Signs of Safety kwamen zo n 250 jeugdwerkers uit de hele regio bijeen. Signs of Safety is een werkwijze die in Australië is ontwikkeld en wordt sinds begin 2012 ook toegepast in Eindhoven. Dit gebeurt in gezinnen waar sprake is van een onveilige situatie, zoals kindermishandeling of huiselijk geweld. In oktober heeft de Visitatiecommissie Jongerenwerk een rapport uitgebracht onder de naam Doelgericht jongerenwerk in Eindhoven. De commissie heeft een overwegend positief beeld van het jongerenwerk gekregen. Wel heeft ze de indruk gekregen dat het wijkgebonden jongerenwerk beter zou kunnen aansluiten op veranderende inzichten over de inhoud van het welzijnswerk, de sturing in het sociale domein (Wijeindhoven) en de veranderingen in de omgeving. Ze is daarom van oordeel dat het wijkgebonden jongerenwerk op een aantal punten te verbeteren is. Grofweg worden een zes-tal - 6 -

17 punten onderscheiden die voor verbetering vatbaar zijn: 1. De kernfunctie van het jongerenwerk. 2. De sturing van het jongerenwerk. 3. Capaciteit jongerenwerkers. 4. Doelgroep jongerenwerk. 5. Sturing op outcome. 6. Professionaliteit jongerenwerkers. Armoede en schuldhulpverlening Het NIBUD heeft in 2012 onderzoek gedaan naar de stapelingseffecten van diverse (rijks)bezuinigingen. Op basis van de uitkomsten hebben we de koopkrachtdaling van mensen met een laag inkomen deels gecompenseerd. Ook bij de Stichting Leergeld is het aantal aanvragen in 2012 sterk gestegen. De stichting keert geld uit aan gezinnen die in financiële nood verkeren. Het geld is bestemd voor school, sport, welzijn of cultuur voor kinderen. De schulddienstverlening is in 2012 gekanteld. Ook hier moeten mensen weer in eigen kracht worden gezet. Primaire doel van de schulddienstverlening is participatie en voorkomen van maatschappelijke kosten. Een schuldenvrije toekomst is een secundair doel. Schuldpreventie, vroegsignalering en advies is een eerstelijnsvoorziening geworden. Het stabiliseren en treffen van schuldregelingen een tweedelijnsvoorziening. De dienstverlening aan mensen die chronisch hulpbehoevend zijn is verbeterd. Zo is een aanvang gemaakt met de verbetering en vereenvoudiging van dienstverlening aan mensen in Fokuswoningen (waar mensen met een ernstige lichamelijke handicap mogelijkheden worden geboden om onafhankelijk en zelfstandig te leven). Verbreding van de doelgroep en vereenvoudiging van het dienstverleningspakket zal verder worden opgepakt. Kwaliteit van de stad Openbare ruimte Naast de diverse (onderhouds)projecten die zijn uitgevoerd, hebben we ook gekeken of mensen meer betrokken willen worden bij het onderhoud van hun buurt. Dit is gebeurd in het kader van de pilot SlimCity die in 't Hool en Jagershoef heeft plaatsgevonden. Bewoners hebben hier de mogelijkheid gehad om zelf te bepalen welk onderhoud belangrijk is in de openbare ruimte en er is een interactieve buurtkaart online, waarop bewoners alle informatie over de openbare ruimte kunnen vinden en informatie met elkaar kunnen delen. In 2013 wordt deze pilot geëvalueerd en wordt bekeken of hij breder kan worden uitgerold. We hebben de eerste grote stappen gezet om onze lokale ruimtelijke regels te veranderen. Het veranderen van die regels is geen doel op zich, maar een opgave om recht te doen aan de veranderingen in de stad en in de rol die wij daarin oppakken. Om die nieuwe rol te definiëren hebben we uitgangspunten vastgesteld. Die vormen nu de basis voor onze lokale ruimtelijke regels. Voor 2013 hebben we een plan van aanpak opgesteld, waarin is vastgelegd waar we onze energie op richten, en hoe we dat met de stad gaan doen. Met de realisatie van een gemeentelijk GeoFundament en de vernieuwing van GeoGids spelen we als gemeente in op de ontwikkelingen die op ons afkomen zoals wettelijke basisregistraties en de verwachtingen van inwoners om met de gemeente te communiceren via online kaarten, smartphones (zoals de BuitenBeter-app) en tablets en de behoefte aan open, vrij toegankelijke data

18 1. Algemeen Om een goede keuze te maken wanneer we wat en waar in de stad toe willen passen op het gebied van licht is de Roadmap Stedelijke verlichting Eindhoven 2030 opgesteld. De roadmap geeft concreet aan welke stappen wanneer genomen moeten worden om te komen tot onze uiteindelijke ambitie: een slim lichtgrid, dat verlichting, energie en de (ontwerp) mogelijkheden van de sociale ruimte samenbrengt. Kracht van de roadmap is dat het de samenhang der dingen zichtbaar kan maken, licht is als zodanig hier een uitwerking van. Aanleiding tot deze roadmap was het bezoek van tachtig internationale gasten aan onze stad om de huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van licht te bekijken. Ze behoren tot het netwerk LUCI: City Under Microscope. LUCI is een internationaal netwerk van steden en lichtprofessionals die licht inzetten als instrument voor stedelijke, sociale en economische ontwikkeling. In het kader van het PLUS-project (Public Lighting strategies for sustainable urban spaces) bezochten tegelijkertijd de elf Europese partnersteden Eindhoven. Zij wisselden kennis en ervaring uit om gezamenlijk tot betere oplossingen op het terrein van openbare verlichting te komen. Een delegatie van ambtenaren uit Engeland, Frankrijk en België was op bezoek in Eindhoven voor het LivelyCities Project (LICI). Een Europees project om openbare ruimte die niet of slecht in gebruik is, terug te geven aan de buurt. De gemeente Eindhoven heeft drie locaties in de buurt Doornakkers aangemeld voor dit project. Cultuur De Metavisie kunst en cultuur is in het najaar van 2012 ter eerste bespreking aangeboden. De Metavisie zal in 2013 verder uitgewerkt worden en dienen als richtinggevend kader voor het cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven. Eindhoven Brabant heeft zich gekwalificeerd voor de volgende beoordelingsronde om Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 te worden. Onder het motto Imagination designs Europe willen we dat Eindhoven en de hele provincie één groot living lab wordt, waar met verbeelding als drijvende kracht gewerkt wordt aan de stad en het Europa van de toekomst. Dat doen we met de nieuwste technologische innovaties, open source en zoveel mogelijk met elkaar. In september begon de renovatie en verbouwing van het Natlab, om in september 2013 klaar te zijn voor het nieuwe seizoen van Plaza Futura, Broet en Baltan Laboratories. Aan het realiseren van dit project betalen diverse overheden mee, zoals de provincie Noord- Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Het nieuwe Natlab 2.0 gaat instellingen huisvesten met aan elkaar grenzende culturele functies zoals film, evenementen, theater en nieuwe media (onderzoek, ontwikkeling, productie en presentatie). Voor de bibliotheekfunctie zijn de lijnen uitgezet waarlangs de transitie naar een nieuw innovatief profiel wordt vormgegeven. De eerste lijn is de ontwikkeling van een Educatief Programma op basis waarvan toekomstig alle scholen in het primair onderwijs een jeugdbibliotheek kunnen hebben die, behalve uit fysieke boeken, ook zal bestaan uit leermiddelen die bijdragen aan de ontwikkeling van mediawijsheid. De tweede programmalijn die voorligt is de ombouw van de Centrale Bibliotheek naar een Centrum voor Media, Educatie en Persoonlijke Ontwikkeling (Kenniswerkplaats). In Berckelhof is een pilot uitgevoerd om het fysieke boek dichter bij senioren en minder mobiele burgers te brengen door de inrichting van bibliotheekpunten in ouderenvoorzieningen

19 Sport Eindhovense sporters hebben prachtige prestaties geleverd op de Olympische Spelen in Londen. Op het stadhuis werd een aantal van hen feestelijk onthaald. De hockeyers van Oranje Zwart werden gehuldigd, zwemcoach Jacco Verhaeren werd benoemd tot ereburger van Eindhoven. Ook zwemsters Ranomi Kromowidjojo en Marleen Veldhuis werden gehuldigd. Samen met andere sporters zijn zij aangesloten bij het Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven (CTO) dat voor de sporters de weg naar de top mogelijk maakt. Eindhoven sportstad kreeg ook een nieuwe impuls tijdens een succesvol EK Waterpolo. Het meer dan geslaagde evenement in Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep zette niet alleen de sport zelf, maar ook onze stad op de (inter)nationale kaart. Het Sportpark Botenlaan, dat ligt aan de Rijstenweg in Eindhoven, heet nu Sportpark Strijp. Op het herontwikkelde sportpark is een multifunctionele sporthal gerealiseerd. Ook is er de nieuwbouw van de VMBO school van het Christiaan Huygens College, een nieuwe accommodatie voor EHV Handbal en nieuwe (kunstgras)sportvelden. Het sportpark is koploper in gebruik van duurzame energie. Met behulp van zonnestroom, zonnewarmte en Warmte Koude Opslag in de bodem wordt energie opgewekt. Deze duurzame energie voorziet zowel het Christiaan Huygens College als het sportpark in een groot gedeelte van hun energiebehoefte. Voor sportpark t Schoot is overeenstemming bereikt tussen de gemeente en de externe partners (Amvest, Woonbedrijf en Stichting Buurtbelangen Drents Dorp) over de dekking van het exploitatiesaldo van sportpark voor de komende 2 jaar. Duurzaamheid en Milieu De gemeente Eindhoven is de eerste gemeente in Nederland die duurzaamheid vorm gaat geven binnen de organisatie volgens de methodiek van The Natural Step (TNS). De principes van TNS houden in dat we uiteindelijk, in een volledig duurzame stad: b De bodem niet uitputten b Geen schadelijke chemisch stoffen gebruiken b De natuur niet aantasten b Aandacht voor mensen hebben Dit framework wordt gebruikt om duurzaamheid te verankeren in besluitvorming, planning en uitvoering. Binnen onze organisatie is veel aandacht gegeven aan het voorlichten en informeren van medewerkers over het werken volgens TNS. Voorbeelden zijn het aanpassen van de beheertoets openbare ruimte, de opname van duurzaamheid in diverse werkplannen, het toevoegen van een module duurzaamheid in het opleidingscentrum, aanpassing in het handboek openbare ruimte. In 2009 zijn landelijke verplichte afspraken gemaakt over de vorming van een dertigtal regionale uitvoeringsdiensten voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) op het taakveld milieu. De aanleiding is de bestaande versnippering in de uitvoering (500 uitvoerende instanties) en dat het lastig is om grip te krijgen op slecht naleefgedrag. Er is gekozen voor een proces met ruimte voor regionaal maatwerk binnen landelijke kaders. Kort samengevat zijn er de volgende redenen voor de vorming van de uitvoeringsdiensten en de bundeling van de uitvoering van VTHmilieutaken door provincie en gemeenten: - 9 -

20 1. Algemeen b b b b Verminderen van de versnippering in de uitvoering van de VTH-taken om zo eenduidig en effectief op te kunnen treden tegen slecht naleefgedrag. Versterken van de kritische massa, expertise en deskundigheid voor de taakuitvoering door het bundelen van personeel in één organisatie. Creëren van een 'level plating field' voor burgers en bedrijven met een gelijke benadering en behandeling. Een centraal punt met milieu informatie die de uitwisseling en afstemming verzorgt tussen bestuursrecht en strafrecht (ketentoezicht met politie, Openbaar Ministerie). In 2012 zijn de noodzakelijke voorbereidingen getroffen voor de op te richten regionale uitvoeringsdienst. De uitvoeringsdienst in onze regio is via een gemeenschappelijke regeling gevormd door 21 gemeenten en de provincie Noord-Brabant en richt zich naast het taakveld milieu ook op de overige taken binnen het omgevingsrecht. Het werkgebied is gelijk aan die van de Veiligheidsregio. Vanaf 1 januari 2013 is de uitvoeringsdienst onder de naam Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant opgericht en gaat naar verwachting vanaf 1 juni 2013 de taken uitvoeren. In 2011 is gestart met het vormgeven van een duurzaam energiebedrijf in Eindhoven. Voortschrijdend inzicht in 2012 heeft er toe geleid dat we daarvoor in plaats in 2012 de focus hebben gelegd op een coördinatiepunt duurzame energie. De doelstelling van dit coördinatiepunt is tweeledig. De gemeente ondersteunt, voor zover het binnen haar mogelijkheden ligt, partijen in de stad die een bijdrage kunnen en willen leveren aan de energieneutrale ambitie van de stad. Daarnaast beperkt de gemeentelijke organisatie haar energiegebruik zo veel mogelijk en gebruikt voor het resterende verbruik alleen groene energie of duurzame energie, tegen zo laag mogelijke kosten. Met de ondertekening van het Manifest Professioneel Duurzaam inkopen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu, scherpt de gemeente haar ambitie met betrekking tot duurzaam inkopen aan. In september is de marktverkenning Stadspoort Gennep van start gegaan. Dit is een stap in het proces van de nieuwe koers voor het Milieu Educatie Centrum (MEC), waarbij we een zelfstandig ondernemer zoeken voor exploitatie van de Stadspoort. Vastgoed De totale grond- en vastgoedportefeuille beoordelen we continu vanuit het uitgangspunt dat deze een bijdrage levert aan de maatschappelijke functies binnen de stad. We hebben geïnventariseerd welke delen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille we kunnen afstoten. Het gros van de verkooplijst gemeentelijk vastgoed bestaat uit woningen, zowel leeg en in verhuurde staat. Een aantal (lege) panden is inmiddels verkocht. De zittende huurders zijn geïnformeerd over de mogelijkheid het betreffende pand te kopen. Ook woningcorporaties en andere professionele partijen zijn benaderd. Een ontwikkeling die nadrukkelijk is ingezet is het stimuleren van medegebruik binnen het maatschappelijk vastgoed door gecombineerde huisvesting/gebruik van maatschappelijke functies (cultuur, maar ook welzijn, zorg, educatie). Het Projectbureau Maatschappelijk Vastgoed gaat hier een sturende rol in vervullen. Dit projectbureau inventariseert welke behoefte er is, welke ruimten er zijn en hoe deze bij elkaar zijn te brengen

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Begroting 2015 September 2014

Begroting 2015 September 2014 Begroting 2015 September 2014 INHOUDSOPGAVE BEGROTING Samenstelling bestuur 4 Leeswijzer 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 Hoofdstuk 2 Beleidsbegroting 9 2.1 Thema s 10 2.1.1 Culturele hoofdstad 10 2.1.2 Transformatie

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2012

Prestatieafspraken 2012 Prestatieafspraken 2012 Prestatieafspraken 2012, gemeente Eindhoven & 5 Eindhovense woningcorporaties Pagina 1 van 37 Preambule: prestatieafspraken nieuwe stijl De gemeente Eindhoven en vijf woningcorporaties

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Informatienota voor de raad

Informatienota voor de raad Raadsnummer 09. R/$46. OOI Inboeknummer o9bstoso49 possiernummer 944.45s 20 oktober 2009 Informatienota voor de raad Betreft 2 tussentijdse rapportage 2009. Kennis nemen van 2 Tussentijdse rapportage 2009.

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Aan de. slag!zakelijk. sociaal tussen. de mensen. Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015. s-hertogenbosch

Aan de. slag!zakelijk. sociaal tussen. de mensen. Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015. s-hertogenbosch Aan de en sociaal tussen slag!zakelijk de mensen Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015 s-hertogenbosch 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Een duurzame, sterke economische positie die

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 21 mei 2012 2 Jaarstukken 2011 GR Drechtsteden Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Programma s...8 2.1 Bureau Drechtsteden... 8 2.2

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie