Concernverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concernverslag 2 0 1 2"

Transcriptie

1 Concernverslag 2012

2

3 Concernverslag 2012

4

5 Inhoudsopgave A Jaarverslag B Jaarrekening Aanbieding 1. Algemeen Samenstelling van bestuur Bestuurlijke hoofdlijn Financiële hoofdlijn Paragrafen Bedrijfsvoering Vermogenspositie en weerstandsvermogen Verbonden partijen en subsidierelaties Onderhoud kapitaalgoederen Grondbeleid Lokale heffingen Financiering en treasury Projecten Burgerjaarverslag Jaarrekening Programmarekening Toelichting programmarekening Balans Toelichting Balans Specifieke uitkeringen en BrabantStad 266 C Overig 5. Overig Controle verklaring Begrippenlijst en afkortingen Programmaonderdelen Inkomensondersteuning Werk en inkomen Maatschappelijke zorg Inburgering Welzijn Publieke gezondheid Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en 127 jongeren 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek Sportparticipatie Eindhovense bevolking Museum voor hedendaagse kunst Uitstraling designstad Cultuur Totaal Parate dienstverlening en crisisbeheersing Veiligheid en Handhaving Bestuur Publieke dienstverlening Organisatie en bedrijfsvoering Duurzame stedelijke ontwikkeling Openbare ruimte Groen- en recreatievoorzieningen Water Milieu Verkeer en Vervoer Ruimtelijke kwaliteit Duurzaamheid Economische ontwikkeling 235

6 Inhoudsopgave

7 Aanbieding In Eindhoven en omstreken heerst een goed innovatieklimaat. Onze regio is één van de belangrijkste kennisregio s van Europa. Dit blijft ook in het binnen- en buitenland niet onopgemerkt. Als onderdeel van Brainport heeft Eindhoven een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven. Het grote aanbod van sport en cultuur Eindhoven wil in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa zijn trekt potentiële werknemers naar de regio. Na een zeer sterk 2011 (3,2% economische groei tegen 1,2% landelijk), laat 2012 een veranderend economisch beeld zien. Het is zaak om nieuwe wegen te bewandelen voor het behalen van maatschappelijk resultaat. De wereld verandert in sneltreinvaart: vergrijzing, decentralisaties, verdergaande ontwikkelingen in de ICT, en bezuinigingen vragen om een voortvarende aanpak. Hoe we het afgelopen jaar aan de slag zijn gegaan met de uitvoering van ons werkprogramma Samen werkend aan morgen kunt u lezen op de volgende pagina s. We hebben verder gebouwd aan een toekomstbestendige stad. Dat is een stad waarin de (sociale) basisbehoeften zijn gezekerd, de economie de motor is en innovatie het nieuwe denken. Een stad waarin de voorzieningen ook op de lange termijn betaalbaar zijn. Een stad die uitgaat van de eigen kracht van burgers. De transitie WIJeindhoven is hiervan een sprekend voorbeeld. In 2012 werd duidelijk dat onze aanpak zijn vruchten begint af te werpen. Voor het jaar 2012 is landelijk een gemiddelde stijging van het aantal bijstandsuitkeringen te zien van 2,9%. Wij blijven hier met een stijging van 1% aanzienlijk onder. Ook is een toename van het beroep op onze sociale voorzieningen uitgebleven. Dit heeft onder andere bijgedragen aan het in zijn totaliteit realiseren van een positief rekeningresultaat over 2012 van 22,1 miljoen. Daarmee hebben we een goede stap gezet richting het vergroten van onze financiële wendbaarheid en hebben we ook meer speelruimte gekregen om te kunnen blijven investeren in de stad. Anderzijds hebben we zo een basis om tegenslagen te kunnen op te vangen.

8 Aanbieding Leeswijzer Het Concernverslag is onderverdeeld in het jaarverslag, de jaarrekening en de controleverklaring. Deze indeling is voorgeschreven door het Besluit Begroting en Verantwoording. Het Jaarverslag kent nagenoeg dezelfde indeling als de programmabegroting. Dezelfde onderwerpen, hoofdstukken en paragrafen komen ook in dit jaarverslag terug. In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over zaken die in de programmabegroting zijn voorgenomen. Het Jaarverslag bestaat uit drie hoofdstukken. In het algemene deel hoofdstuk 1 leest u de bestuurlijke hoofdlijn met daarin kort aangegeven wat in 2012 is gerealiseerd met betrekking tot het werkprogramma Samen werkend aan morgen. Verder treft u hier algemene informatie aan over het gemeentelijk bestuur en wordt in hoofdlijnen ingegaan op de jaarrekening. In hoofdstuk 2 wordt stilgestaan bij de door de voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording) verplichte paragrafen: bedrijfsvoering; vermogenspositie en weerstandsvermogen; verbonden partijen; onderhoud kapitaalgoederen; grondbeleid; lokale heffingen; financiering en treasury. De paragraaf projecten is opgenomen om de raad specifiek te informeren over dit onderwerp. Daarnaast is er collegiaal in het college voor gekozen om de wettelijke verplichting van rapportage aan de raad over dienstverlening en burgerparticipatie, op te nemen in het jaarverslag in de vorm van een paragraaf Burgerjaarverslag. In hoofdstuk 3 zijn de reguliere programmaonderdelen beschreven. Alle activiteiten van de gemeente Eindhoven zijn in één van de programmaonderdelen van hoofdstuk 3 terug te vinden. Dit in tegenstelling tot de informatie die is opgenomen in hoofdstuk 2. Dit zijn per onderwerp dwarsdoorsneden van informatie die impliciet onderdeel uitmaakt van hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 bevat de feitelijke jaarrekening volgens de voorschriften (BBV). Hierin staan de rekening van baten en lasten, de balans, de toelichtingen daarop en de verantwoording voor specifieke uitkeringen. Tot slot wordt het Concernverslag in hoofdstuk 5 afgesloten met de controleverklaring en een afkortingenlijst. De bijlagen behorende bij dit Concernverslag bevatten de uitgebreidere cijfermatige toelichtingen als onderbouwing van de gegevens in het Concernverslag. Daarnaast is hierin onder andere het overzicht van de risico s opgenomen, het sociaal jaarverslag, nadere detailinformatie over de projecten en de voortgangsrapportages van een drietal grote projecten, te weten Meerhoven, Strijp S en Stationsdistrict. In een apart boekwerk uitvoeringsinfo zijn de producten uitgewerkt, waarmee wij als college de door de gemeenteraad vastgestelde programmaonderdelen van hoofdstuk 3 hebben uitgevoerd. In dit boekwerk is tevens nadere detailinformatie terug te vinden over de verbonden partijen en grondexploitatie. De vaststelling hiervan is voorbehouden aan het college. Burgemeester en wethouders van Eindhoven 24 april 2013

9 Algemeen 1

10 1.1 Samenstelling van bestuur 1.2 Bestuurlijke hoofdlijn 1.3 Financiële hoofdlijn

11 1. Algemeen 1.1 Samenstelling bestuur 2012 Het college van burgemeester en wethouders was in 2012 als volgt samengesteld en kende de volgende portefeuilleverdeling: De heer R. van Gijzel Burgemeester integrale veiligheid handhaving en toezicht, juridische zaken, communicatie, externe betrekkingen en burgerzaken Mevrouw drs. M.C.T. Fiers (PvdA) Wethouder van wonen, wijken, ruimte en burgerparticipatie wonen, wijkvernieuwing, burgerparticipatie en stadsdeelgericht werken, ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling (o.a. projecten Meerhoven, Strijp S, Stationsgebied) en vergunningverlening De heer ir. J.B. Helms (VVD) Wethouder van mobiliteit, milieu, sport en evenementen mobiliteit, verkeer en vervoer, Eindhoven Airport, duurzaamheid en milieu, afvalstoffenbeleid, Toerisme en evenementen, Citymarketing, BrabantStad en GSB (coördinatie) en sport en recreatie Mevrouw drs. M.-A. Schreurs (D66) Wethouder van innovatie, cultuur en openbare ruimte cultuur, design, innovatie, vastgoed en grondbedrijf, openbare ruimte (water, groen, licht inclusief onderhoud) cultureel erfgoed, monumenten en archeologie Mevrouw drs. H.T.M. Scholten (Groen Links) Wethouder van jeugd, welzijn en zorg welzijn / WMO, armoedebeleid, gezondheidszorg, jeugdbeleid, primair en voortgezet onderwijs/ voorschoolse educatie / Spil, diversiteit / inburgering en dierenaangelegenheden De heer ir. G.C.S.M. Depla (PvdA) Wethouder van financiën, dienstverlening en organisatie financiën, organisatie / personeel, dienstverlening, bedrijfsvoering / ICT, minder regels / goed geregeld en inkoop Mevrouw drs. M.C.T.M. List-de Roos (VVD) (tot1 maart 2012 de heer H.Brink) Wethouder van economie, werk en beroepsonderwijs Economische zaken, Brainport / MKB / marktzaken, beroeps- en hoger onderwijs, arbeidsmarktbeleid, sociale zaken, re-integratie en sociale werkvoorziening, externe ICT, BOR en studentenstad Mevrouw drs. P.M. Pistor Gemeentesecretaris/Algemeen directeur - 1 -

12 1. Algemeen 1.2 Bestuurlijke hoofdlijn Het Concernverslag 2012 geeft een overzicht van de belangrijke gebeurtenissen uit het afgelopen jaar. In deze collegeperiode hebben we verschillende bewegingen in gang gezet om de stad en de gemeentelijke organisatie toekomstbestendig te maken. In deze economisch en politiek onvoorspelbare tijd is dat noodzakelijk. Leren en werken in Eindhoven Economische ontwikkeling Brainport bedenkt, maakt en verkoopt de producten van morgen. Het economisch succes van Brainport is van belang voor de internationale concurrentiepositie van Nederland: samen met Amsterdam (Airport) en Rotterdam (Seaport) vormt Brainport het fundament van de Nederlandse economie. Uniek is de intensieve 'triple helix' samenwerking tussen bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheid. Zo tekenden Cisco en diverse partijen in Eindhoven een intentieverklaring voor een verdergaande samenwerking die moet leiden tot versterking van Brainport Regio Eindhoven op drie gebieden: een efficiëntere zorgverlening die voorbereid is op de huidige demografische ontwikkelingen waaronder de vergrijzing; verbeterde en kostenbesparende dienstverlening van de gemeente aan burgers en bedrijven, en een stad die (technologisch) meer aansluit bij de behoeften van de bewoners en kwaliteit van wonen, werken en leven biedt aan haar inwoners. Ter versterking van de economische ontwikkeling van de regio is de E3 samenwerking met Amsterdam en Rotterdam uitgebouwd. Met de overige campusgemeenten Best, Helmond, en Veldhoven (met Eindhoven de C4) is een plan van aanpak opgesteld waaronder ook ingezoomd is op het verstevigen van de samenwerking op het vlak van acquisitie. Brainport Avenue is een cruciale schakel in het rijkswegennet en in de bereikbaarheid van de nationale Mainports. Brainport Avenue is een gebiedsontwikkeling van vijf gemeenten: Eindhoven, Veldhoven, Best, Waalre en Son en Breugel. Onderdeel is de Brainport Innovatie Campus, een ambitieuze gebiedsontwikkeling van Landelijk Strijp. Een nieuwe, toekomstgerichte en duurzame locatie die bij uitstek geschikt is voor samenwerking en open innovatie. Samen met de partnergemeenten in het stedelijk gebied is het regionale 1-loket opgezet. Hierdoor is het voor bedrijven niet meer nodig om meerdere gemeenten langs te gaan voor een vestigingslocatie. Koningin Beatrix bracht 22 november, samen met de Slowaakse president, een bezoek aan Eindhoven. Het gezelschap bezocht onder andere de High Tech Campus Eindhoven voor een demonstratie van nieuwe lichttechnologieën die in Brainport Regio Eindhoven worden ontwikkeld en die oplossingen bieden voor de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst. Met nieuwe verlichtingstechnologie kunnen we bijvoorbeeld de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren, energiebesparing en veiligheid bevorderen in de openbare ruimte en de leerprestaties van kinderen verbeteren met slim verlichte klaslokalen. Ook de burgemeesters van Amsterdam, Almere, Nanjing en een delegatie van ruim 150 Nederlandse ambassadeurs, vertegenwoordigers van grote bedrijven en economische topsectorenteams waren in 2012 te gast

13 Citymarketing en evenementen Eindhoven365 (officieel Stichting Eindhoven Marketing) heeft de activiteiten van CityDynamiek en VVV- Eindhoven gebundeld. Deze transitie is in 2012 afgerond. Rond de drie pijlers Technologie, Design en Kennis vormt zich de citymarketingstrategie om te komen tot een sterk merkbeleid en merkbeleving voor de stad Eindhoven. Dit moet (in)direct als een magneet werken voor (internationale) kenniswerkers, ontwerpers, technologiebedrijven, kennisinstellingen, organisaties en events. In 2012 is een nieuw evenementenbeleid vastgesteld. De groeiende belangstelling voor publieksevenementen en de noodzakelijke aandacht voor de veiligheid en beheersbaarheid van evenementen zijn mede aanleiding geweest voor het herijken / actualiseren van het beleid. De primaire verantwoordelijkheid van de overheid ligt op het gebied van vergunningverlening en openbare orde en veiligheid. Deze verantwoordelijkheden staan daarom in dit nieuwe beleid centraal. Eindhoven365 vervult de front-office voor alle vragen en advisering met betrekking tot evenementen. Het beleid kent twee soorten evenementen. On-Brand evenementen zijn evenementen die volledig aansluiten bij de citymarketingstrategie van Eindhoven en daar ook mede invulling aan geven. Off-brand evenementen zijn evenementen die niet primair onder de citymarketingstrategie vallen, maar die voor inwoners van Eindhoven dan wel bezoekers zeer aantrekkelijk zijn. De publieke belangstelling voor Eindhovense evenementen groeit zowel regionaal, nationaal als internationaal. Denk aan de Dutch Design Week, Glow, de marathon en Koninginnedag, maar ook aan kleinere evenementen zoals de evenementen op het Wilhelminaplein of Parkdans. Arbeidsmarktbeleid Het Eindhovens re-integratiebeleid heeft de laatste jaren een goede start gemaakt. Binnen een gedifferentieerde aanpak krijgt iedere nieuwe instroom met een arbeidspotentieel een traject aangeboden in het Werkleerbedrijf. De overige groep cliënten wordt doorgeleid naar de werkteams, waar meerdere (interne) trajecten beschikbaar zijn. Daarbij is strak gestuurd op onder meer strikte uitvoering van de poortwachterfunctie. Met deze brede aanpak is tegen de landelijke trend in het aantal werkloosheids- en bijstandsuitkeringen tot september 2012 gedaald. Vanaf september hebben de prestaties de stijgende werkeloosheid in Eindhoven niet meer kunnen compenseren. Als gevolg van de economische ontwikkelingen kende Eindhoven uiteindelijk over heel 2012 een stijging van 1 %, maar dit cijfer is altijd nog gunstiger dan het landelijke gemiddelde van 2,9 %. Budgettair leidt dit tot voordelen. Gemeenten ontvangen op basis van de wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG) een budget voor het voeren van een effectief re-integratiebeleid. Het macrobudget wordt volgens een vast model verdeeld over alle gemeenten. Uitgangspunt is dat het budget volstaat om alle bijstandsuitkeringen in Nederland te kunnen betalen. Het Rijk heeft het macrobudget in 2012 moeten verhogen. Omdat we beter presteren dan het landelijk gemiddelde ontstaat een overschot. Dit voordeel zetten we in binnen het arbeidsmarktbeleid om mensen aan het werk te helpen. Dit met instrumenten als de werkcheques voor 45+ en 27-, de haalbaarheid van een lokaal investeringsfonds voor behoud en bevorderen werkgelegenheid, onderzoek naar het instellen van een werkboulevard (HRM-steunpunt voor alle werkgevers) anno nu, inzet op (door)starters en ZZP ers en PSO-audits (Prestatieladder Socialer Ondernemen), een meetinstrument waarmee objectief kan worden bepaald in welke mate een bedrijf bijdraagt aan de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie

14 1. Algemeen Design en innovatie De creatieve industrie, een bonte en brede verzameling van beroepen en bedrijven, is door het kabinet Rutte bestempeld tot één van de negen topsectoren in Nederland. Ook in Eindhoven zijn design en innovatie belangrijke speerpunten van beleid. Op tal van gemeentelijke taakvelden worden designers betrokken bij de ontwikkeling van creatieve oplossingen voor stedelijke vraagstukken zoals openbare ruimte, zorg en gezondheid, WMO, veiligheid, duurzaamheid, sociale cohesie en educatie. Daarmee levert de creatieve industrie niet alleen een economische bijdrage aan land en regio, maar draagt ze ook bij aan een beter leven voor onze inwoners. Tijdens de Dutch Design Week heeft CLICKNL haar deuren geopend op Strijp S. CLICK NL (Creativity Learning Innovation Co-creation and Knowlegde) is het landelijke kennis- en innovatienetwerk voor de creatieve industrie. Daarnaast zijn we partner geworden in Slimmer Leven Deze coöperatie heeft momenteel 70 deelnemende partners, zoals (lokale en regionale) overheidsinstellingen, zorginstellingen, ziekenhuizen, woningbouwcoöperaties, welzijnsinstellingen, kennisinstituten, bedrijven en zorgverzekeraars. Onze ambitie is te zorgen voor significante doorbraken op het gebied van zorg, wonen en welzijn die op de lange termijn ook kostenbesparing voor de maatschappij en economische meerwaarde opleveren. Het convenant Lokaal Innovatieprogramma is ondertekend door de gemeente en zes Eindhovense kennisinstellingen (TU/e, Fontys Hogescholen, Design Academy Eindhoven, ROC Eindhoven, Sint Lukas en Business School Notenboom). De innovatiekracht van de stad en regio wordt op vijf taakvelden gestimuleerd: zorg en gezondheid, educatie, burgerparticipatie, duurzaamheid en sport. In 2012 stond het Innovatieprogramma in het teken van Zorg en gezondheid. Op Strijp S was de bijeenkomst Designing Out Crime, waarbij design en design denken wordt ingezet om meer veiligheid te creëren in de openbare ruimte. Samen leven in Eindhoven WMO en Welzijn Met de val van het kabinet is de overheveling van taken naar de gemeente vertraagd. De Wet Werken Naar Vermogen die aanvankelijk per 1 januari 2013 van kracht zou gaan is gewijzigd in de Participatiewet. Deze zal per 1 januari 2014 ingaan. In het kader van de overdracht vanuit de AWBZ naar WMO, zou aanvankelijk alleen de begeleiding in 2013 overkomen naar de gemeente. Het regeerakkoord van Rutte 2 spreekt echter ook van de overdracht van persoonlijke verzorging (ADL) en cliëntondersteuning. Alle transities AWBZ zullen op 1 jan 2015 van kracht gaan. Dit geldt ook voor de decentralisatie Jeugdzorg. WIJeindhoven is de omslag van het sociaal beleid die de stad gaat maken. Belangrijk hierbij zijn de uitgangspunten: 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon. Die professionele contactpersoon is een generalist en kan dus op meerdere gebieden ondersteuning bieden. Maar vooral stimuleren we de eigen kracht van mensen en van de sociale omgeving en het gebruik van de basisvoorzieningen in de stad. Dat betekent ook dat meer naar de vraag wordt gekeken (wat heb je nodig), dan naar het aanbod (wat hebben we te bieden). Er zijn 2 startgebieden waar we vanaf september gestart zijn met WIJeindhoven: Tongelre (de buurten Lakerlopen, Villawijk en Doornakkers) en Gestel Midden (Bennekel, Blaarthem, Genderdal). De twee teams bestaan uit een diversiteit van professionals van medewerkers van Stichting Neos, GGze, De Boei, Stichting Jeugdzorg, Combinatie Jeugdzorg, Lunetzorg, Stichting Mee, Zuidzorg, Lumensgroep, Impegno en de gemeente Eindhoven. De eerste ervaringen wijzen uit dat de expertise van de generalisten goed en breed - 4 -

15 inzetbaar is. Dat zij in staat zijn om meerdere onderwerpen op te pakken. Eind 2012 is het Tactisch Team opgericht. Hierbij zijn alle partners die generalisten leveren aangesloten, inclusief de Vrijwillige Hulpdienst, de politie, Woonbedrijf en Fontys Hogeschool. Dit team heeft als taak om de methodische aanpak op hoofdlijnen te beschrijven en om operationele problemen (die niet individu gerelateerd zijn), op te pakken en een antwoord te bieden ter ondersteuning aan de operatie. In de lijn van WIJeindhoven is ook binnen de Wmo de zogenaamde Kanteling-smal ingezet. Dit is een uitwerking van de Wmo-visie die uitgaat van actieve sturing en stimulering van de eigen kracht van individuele burgers. De Kanteling van de Wmo moet bijdragen aan de ambitie om vernieuwend welzijnsbeleid te realiseren waarin niet de het aanbod, maar de behoefte van mensen centraal staat. Als pilot is in twee gebieden gestart met het voeren van keukentafelgesprekken, waarin duidelijk moet worden waar de behoeften van de cliënt nu echt liggen en op welke wijze aan deze behoefte kan worden voldaan. In eerste instantie wordt dan gekeken naar wat de cliënt zelf kan of kan regelen. Het Stedelijk Kompas is het plan van aanpak voor de maatschappelijk op vang en verslavingszorg. In 2012 heeft een kentering plaatsgevonden in de aanpak van de dakloosheid. Kern van die omslag is dat de zorg niet langer voorop wordt gesteld, maar alleen wordt ingezet als aanvulling op zelfstandig wonen en werken/dagbesteding. In dit kader zijn er ook programma s opgezet voor zwerfjongeren waarbij getracht wordt toeleiding naar werk en een zelfstandige bestaan te realiseren. Leefbare wijken Er is de afgelopen jaren heel veel gedaan om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Daar mogen we samen met de bewoners en onze andere partners trots op zijn. Maar we zijn er nog niet en de opgave is nog niet af. In een deel van de wijken blijft gezamenlijke inzet op de thema s sociaal, economisch, fysiek en veiligheid nodig. Een concentratie van bewoners in een achterstandspositie vraagt om een langdurige inzet ten behoeve van een sterke sociale infrastructuur. Er is en wordt door de gemeente, de partners en de bewoners vanuit een gezamenlijke visie aan de toekomst van de wijk gewerkt. Merkbaar is dat een fysiek betere buurt een positief gedrag heeft op gedrag van bewoners. Door de bewoners op veel terreinen te betrekken en te laten participeren bij de ontwikkeling van de buurt wordt dit effect versterkt. Als voorbeeld kan De Toeloop in Doornakkers worden genoemd. Door de realisatie van De Toeloop en de programmering hiervan is een natuurlijke verbinding (aan het) ontstaan tussen de buurten (Doornakkers en Tongelresche Akkers). Samen met de gebruikers, de bewoners en Woonbedrijf stimuleren we het succesvol gebruik van het Spilcentrum/MFA en willen we dit naar de toekomst toe borgen. Bij het werken aan de leefbare wijken geldt dat er geen sprake meer is van blauwdrukplanning maar van een organische vorm van wijkvernieuwing waarbij we samen met bewoners en partners kansen en mogelijkheden benutten om kleine stappen te zetten richting de gestelde ambities. In 2012 is deze werkwijze ook verankerd in de samenwerking met de corporaties. Samen met de corporaties is een plan van aanpak gebiedsgericht werken opgesteld. Het proces van buurtanalyse, aanwijzen actiegebieden naar een concreet buurtcontract is daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners, corporaties en gemeente. Onderdeel van de afspraken is het besluit dat alle wijken, waaronder de wijkvernieuwingsgebieden, die extra inzet krijgen voortaan actiegebieden heten. Met ingang van 2014 komen, op basis van een grondige analyse, de nieuwe aanwijzingen tot stand voor de periode Binnen deze samenwerking is daarnaast in 2012 een start gemaakt met het verkennen van het proces om samen te programmeren. Gemeente en corporaties onderkennen het belang van het afstemmen van de investerings- en reguliere onderhoudsmiddelen om daarmee in overleg - 5 -

16 1. Algemeen te komen tot doeltreffende en doelmatige besteding van schaarser wordende middelen. Zeker in deze tijd waar sprake is van een toenemende druk op de beschikbare middelen is een gezamenlijk aanpak met focus op de juiste methoden die effectief zijn nodig. Veiligheid en handhaving Op het gebied van veiligheid zijn de aanpak van risicojeugd, woninginbraken, auto-inbraken, fietsendiefstallen, overvallen, woonoverlast, geweld (relationeel en overig geweld), georganiseerde criminaliteit en veilig uitgaan als prioriteit benoemd. Op veel thema s zijn positieve resultaten te melden. De samenwerking met de verschillende partners verloopt steeds beter. De actoren die invloed hebben op de leefbaarheid en veiligheid in de stad zijn meer en meer in beeld. Het bureau Intelligence levert daarin een meerwaarde. Door hun bijdrage wordt informatie gestuurd beleid mogelijk en kan er steeds meer sturing plaatsvinden op de door hen in beeld gebrachte hot-spots en hot-times. Ook uit de jaarlijkse Integrale Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat Eindhovenaren zich steeds veiliger voelen in onze stad. Daarnaast wordt er veel regionaal samen gewerkt (taskforce B5, RIEC, RCF, Veiligheidshuis) waardoor de slagkracht op het gebied van veiligheid wordt vergroot. Versterken jeugdbeleid We hebben de ambitie om samen met het bedrijfsleven en de onderwijssector de instroom in de brede techniekpraktijk fors te vergroten. Daartoe is een basis gelegd met het ondertekenen van de letter of intent met het MKB, ROC, twee VMBO en de Eindhovense Fabrikantenkring. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft met de gemeenten en het VO/MBO een VSVconvenant voor de regio Zuid-Oost Brabant afgesloten voor de periode In Zuid-Oost Brabant is uitvoerend beleid neergezet dat door de centrumgemeente Eindhoven wordt aangestuurd. Daarnaast hebben verschillende partners binnen deze regio de handen ineen geslagen om de afstemming van passend onderwijs en de (transitie) jeugdzorg voor te bereiden en op elkaar af te stemmen. Doel van dit initiatief is om de werelden van onderwijs en jeugd dichter bij elkaar te brengen, deels te integreren en daardoor efficiënter te organiseren. Deze aanpak krijgt onder andere vorm in nieuw op te zetten schoolteams. Door deze teams (samengesteld uit expertise van zowel onderwijs als jeugdzorgpartners) wordt ondersteuning en begeleiding geboden aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en hun ouders. De teams zijn aanwezig op de scholen voortgezet onderwijs en voeren hulp uit thuis, op school en op straat. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) moet ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen voorkomen of bestrijden. Het integreren van de kinderopvang en peuterspeelzalen heeft ervoor gezorgd dat in de gehele stad VVE kan worden aangeboden aan elk kind in de leeftijd van 0 tot 5 jaar. Voor kinderen die geïndiceerd zijn, zijn gratis extra dagdelen beschikbaar. In oktober vierde het Eindhovense Centrum Jeugd en Gezin (CJG) haar eerste lustrum. Het CJG Eindhoven is een netwerkorganisatie, waarbij opvoedondersteuning en hulp aan jeugdigen en gezinnen zoveel mogelijk plaatsvindt in de thuissituatie, op scholen en SPILcentra en in de wijken. Het bereik onder jeugdigen en gezinnen is groot. Op het congres Signs of Safety kwamen zo n 250 jeugdwerkers uit de hele regio bijeen. Signs of Safety is een werkwijze die in Australië is ontwikkeld en wordt sinds begin 2012 ook toegepast in Eindhoven. Dit gebeurt in gezinnen waar sprake is van een onveilige situatie, zoals kindermishandeling of huiselijk geweld. In oktober heeft de Visitatiecommissie Jongerenwerk een rapport uitgebracht onder de naam Doelgericht jongerenwerk in Eindhoven. De commissie heeft een overwegend positief beeld van het jongerenwerk gekregen. Wel heeft ze de indruk gekregen dat het wijkgebonden jongerenwerk beter zou kunnen aansluiten op veranderende inzichten over de inhoud van het welzijnswerk, de sturing in het sociale domein (Wijeindhoven) en de veranderingen in de omgeving. Ze is daarom van oordeel dat het wijkgebonden jongerenwerk op een aantal punten te verbeteren is. Grofweg worden een zes-tal - 6 -

17 punten onderscheiden die voor verbetering vatbaar zijn: 1. De kernfunctie van het jongerenwerk. 2. De sturing van het jongerenwerk. 3. Capaciteit jongerenwerkers. 4. Doelgroep jongerenwerk. 5. Sturing op outcome. 6. Professionaliteit jongerenwerkers. Armoede en schuldhulpverlening Het NIBUD heeft in 2012 onderzoek gedaan naar de stapelingseffecten van diverse (rijks)bezuinigingen. Op basis van de uitkomsten hebben we de koopkrachtdaling van mensen met een laag inkomen deels gecompenseerd. Ook bij de Stichting Leergeld is het aantal aanvragen in 2012 sterk gestegen. De stichting keert geld uit aan gezinnen die in financiële nood verkeren. Het geld is bestemd voor school, sport, welzijn of cultuur voor kinderen. De schulddienstverlening is in 2012 gekanteld. Ook hier moeten mensen weer in eigen kracht worden gezet. Primaire doel van de schulddienstverlening is participatie en voorkomen van maatschappelijke kosten. Een schuldenvrije toekomst is een secundair doel. Schuldpreventie, vroegsignalering en advies is een eerstelijnsvoorziening geworden. Het stabiliseren en treffen van schuldregelingen een tweedelijnsvoorziening. De dienstverlening aan mensen die chronisch hulpbehoevend zijn is verbeterd. Zo is een aanvang gemaakt met de verbetering en vereenvoudiging van dienstverlening aan mensen in Fokuswoningen (waar mensen met een ernstige lichamelijke handicap mogelijkheden worden geboden om onafhankelijk en zelfstandig te leven). Verbreding van de doelgroep en vereenvoudiging van het dienstverleningspakket zal verder worden opgepakt. Kwaliteit van de stad Openbare ruimte Naast de diverse (onderhouds)projecten die zijn uitgevoerd, hebben we ook gekeken of mensen meer betrokken willen worden bij het onderhoud van hun buurt. Dit is gebeurd in het kader van de pilot SlimCity die in 't Hool en Jagershoef heeft plaatsgevonden. Bewoners hebben hier de mogelijkheid gehad om zelf te bepalen welk onderhoud belangrijk is in de openbare ruimte en er is een interactieve buurtkaart online, waarop bewoners alle informatie over de openbare ruimte kunnen vinden en informatie met elkaar kunnen delen. In 2013 wordt deze pilot geëvalueerd en wordt bekeken of hij breder kan worden uitgerold. We hebben de eerste grote stappen gezet om onze lokale ruimtelijke regels te veranderen. Het veranderen van die regels is geen doel op zich, maar een opgave om recht te doen aan de veranderingen in de stad en in de rol die wij daarin oppakken. Om die nieuwe rol te definiëren hebben we uitgangspunten vastgesteld. Die vormen nu de basis voor onze lokale ruimtelijke regels. Voor 2013 hebben we een plan van aanpak opgesteld, waarin is vastgelegd waar we onze energie op richten, en hoe we dat met de stad gaan doen. Met de realisatie van een gemeentelijk GeoFundament en de vernieuwing van GeoGids spelen we als gemeente in op de ontwikkelingen die op ons afkomen zoals wettelijke basisregistraties en de verwachtingen van inwoners om met de gemeente te communiceren via online kaarten, smartphones (zoals de BuitenBeter-app) en tablets en de behoefte aan open, vrij toegankelijke data

18 1. Algemeen Om een goede keuze te maken wanneer we wat en waar in de stad toe willen passen op het gebied van licht is de Roadmap Stedelijke verlichting Eindhoven 2030 opgesteld. De roadmap geeft concreet aan welke stappen wanneer genomen moeten worden om te komen tot onze uiteindelijke ambitie: een slim lichtgrid, dat verlichting, energie en de (ontwerp) mogelijkheden van de sociale ruimte samenbrengt. Kracht van de roadmap is dat het de samenhang der dingen zichtbaar kan maken, licht is als zodanig hier een uitwerking van. Aanleiding tot deze roadmap was het bezoek van tachtig internationale gasten aan onze stad om de huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van licht te bekijken. Ze behoren tot het netwerk LUCI: City Under Microscope. LUCI is een internationaal netwerk van steden en lichtprofessionals die licht inzetten als instrument voor stedelijke, sociale en economische ontwikkeling. In het kader van het PLUS-project (Public Lighting strategies for sustainable urban spaces) bezochten tegelijkertijd de elf Europese partnersteden Eindhoven. Zij wisselden kennis en ervaring uit om gezamenlijk tot betere oplossingen op het terrein van openbare verlichting te komen. Een delegatie van ambtenaren uit Engeland, Frankrijk en België was op bezoek in Eindhoven voor het LivelyCities Project (LICI). Een Europees project om openbare ruimte die niet of slecht in gebruik is, terug te geven aan de buurt. De gemeente Eindhoven heeft drie locaties in de buurt Doornakkers aangemeld voor dit project. Cultuur De Metavisie kunst en cultuur is in het najaar van 2012 ter eerste bespreking aangeboden. De Metavisie zal in 2013 verder uitgewerkt worden en dienen als richtinggevend kader voor het cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven. Eindhoven Brabant heeft zich gekwalificeerd voor de volgende beoordelingsronde om Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 te worden. Onder het motto Imagination designs Europe willen we dat Eindhoven en de hele provincie één groot living lab wordt, waar met verbeelding als drijvende kracht gewerkt wordt aan de stad en het Europa van de toekomst. Dat doen we met de nieuwste technologische innovaties, open source en zoveel mogelijk met elkaar. In september begon de renovatie en verbouwing van het Natlab, om in september 2013 klaar te zijn voor het nieuwe seizoen van Plaza Futura, Broet en Baltan Laboratories. Aan het realiseren van dit project betalen diverse overheden mee, zoals de provincie Noord- Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Het nieuwe Natlab 2.0 gaat instellingen huisvesten met aan elkaar grenzende culturele functies zoals film, evenementen, theater en nieuwe media (onderzoek, ontwikkeling, productie en presentatie). Voor de bibliotheekfunctie zijn de lijnen uitgezet waarlangs de transitie naar een nieuw innovatief profiel wordt vormgegeven. De eerste lijn is de ontwikkeling van een Educatief Programma op basis waarvan toekomstig alle scholen in het primair onderwijs een jeugdbibliotheek kunnen hebben die, behalve uit fysieke boeken, ook zal bestaan uit leermiddelen die bijdragen aan de ontwikkeling van mediawijsheid. De tweede programmalijn die voorligt is de ombouw van de Centrale Bibliotheek naar een Centrum voor Media, Educatie en Persoonlijke Ontwikkeling (Kenniswerkplaats). In Berckelhof is een pilot uitgevoerd om het fysieke boek dichter bij senioren en minder mobiele burgers te brengen door de inrichting van bibliotheekpunten in ouderenvoorzieningen

19 Sport Eindhovense sporters hebben prachtige prestaties geleverd op de Olympische Spelen in Londen. Op het stadhuis werd een aantal van hen feestelijk onthaald. De hockeyers van Oranje Zwart werden gehuldigd, zwemcoach Jacco Verhaeren werd benoemd tot ereburger van Eindhoven. Ook zwemsters Ranomi Kromowidjojo en Marleen Veldhuis werden gehuldigd. Samen met andere sporters zijn zij aangesloten bij het Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven (CTO) dat voor de sporters de weg naar de top mogelijk maakt. Eindhoven sportstad kreeg ook een nieuwe impuls tijdens een succesvol EK Waterpolo. Het meer dan geslaagde evenement in Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep zette niet alleen de sport zelf, maar ook onze stad op de (inter)nationale kaart. Het Sportpark Botenlaan, dat ligt aan de Rijstenweg in Eindhoven, heet nu Sportpark Strijp. Op het herontwikkelde sportpark is een multifunctionele sporthal gerealiseerd. Ook is er de nieuwbouw van de VMBO school van het Christiaan Huygens College, een nieuwe accommodatie voor EHV Handbal en nieuwe (kunstgras)sportvelden. Het sportpark is koploper in gebruik van duurzame energie. Met behulp van zonnestroom, zonnewarmte en Warmte Koude Opslag in de bodem wordt energie opgewekt. Deze duurzame energie voorziet zowel het Christiaan Huygens College als het sportpark in een groot gedeelte van hun energiebehoefte. Voor sportpark t Schoot is overeenstemming bereikt tussen de gemeente en de externe partners (Amvest, Woonbedrijf en Stichting Buurtbelangen Drents Dorp) over de dekking van het exploitatiesaldo van sportpark voor de komende 2 jaar. Duurzaamheid en Milieu De gemeente Eindhoven is de eerste gemeente in Nederland die duurzaamheid vorm gaat geven binnen de organisatie volgens de methodiek van The Natural Step (TNS). De principes van TNS houden in dat we uiteindelijk, in een volledig duurzame stad: b De bodem niet uitputten b Geen schadelijke chemisch stoffen gebruiken b De natuur niet aantasten b Aandacht voor mensen hebben Dit framework wordt gebruikt om duurzaamheid te verankeren in besluitvorming, planning en uitvoering. Binnen onze organisatie is veel aandacht gegeven aan het voorlichten en informeren van medewerkers over het werken volgens TNS. Voorbeelden zijn het aanpassen van de beheertoets openbare ruimte, de opname van duurzaamheid in diverse werkplannen, het toevoegen van een module duurzaamheid in het opleidingscentrum, aanpassing in het handboek openbare ruimte. In 2009 zijn landelijke verplichte afspraken gemaakt over de vorming van een dertigtal regionale uitvoeringsdiensten voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) op het taakveld milieu. De aanleiding is de bestaande versnippering in de uitvoering (500 uitvoerende instanties) en dat het lastig is om grip te krijgen op slecht naleefgedrag. Er is gekozen voor een proces met ruimte voor regionaal maatwerk binnen landelijke kaders. Kort samengevat zijn er de volgende redenen voor de vorming van de uitvoeringsdiensten en de bundeling van de uitvoering van VTHmilieutaken door provincie en gemeenten: - 9 -

20 1. Algemeen b b b b Verminderen van de versnippering in de uitvoering van de VTH-taken om zo eenduidig en effectief op te kunnen treden tegen slecht naleefgedrag. Versterken van de kritische massa, expertise en deskundigheid voor de taakuitvoering door het bundelen van personeel in één organisatie. Creëren van een 'level plating field' voor burgers en bedrijven met een gelijke benadering en behandeling. Een centraal punt met milieu informatie die de uitwisseling en afstemming verzorgt tussen bestuursrecht en strafrecht (ketentoezicht met politie, Openbaar Ministerie). In 2012 zijn de noodzakelijke voorbereidingen getroffen voor de op te richten regionale uitvoeringsdienst. De uitvoeringsdienst in onze regio is via een gemeenschappelijke regeling gevormd door 21 gemeenten en de provincie Noord-Brabant en richt zich naast het taakveld milieu ook op de overige taken binnen het omgevingsrecht. Het werkgebied is gelijk aan die van de Veiligheidsregio. Vanaf 1 januari 2013 is de uitvoeringsdienst onder de naam Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant opgericht en gaat naar verwachting vanaf 1 juni 2013 de taken uitvoeren. In 2011 is gestart met het vormgeven van een duurzaam energiebedrijf in Eindhoven. Voortschrijdend inzicht in 2012 heeft er toe geleid dat we daarvoor in plaats in 2012 de focus hebben gelegd op een coördinatiepunt duurzame energie. De doelstelling van dit coördinatiepunt is tweeledig. De gemeente ondersteunt, voor zover het binnen haar mogelijkheden ligt, partijen in de stad die een bijdrage kunnen en willen leveren aan de energieneutrale ambitie van de stad. Daarnaast beperkt de gemeentelijke organisatie haar energiegebruik zo veel mogelijk en gebruikt voor het resterende verbruik alleen groene energie of duurzame energie, tegen zo laag mogelijke kosten. Met de ondertekening van het Manifest Professioneel Duurzaam inkopen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu, scherpt de gemeente haar ambitie met betrekking tot duurzaam inkopen aan. In september is de marktverkenning Stadspoort Gennep van start gegaan. Dit is een stap in het proces van de nieuwe koers voor het Milieu Educatie Centrum (MEC), waarbij we een zelfstandig ondernemer zoeken voor exploitatie van de Stadspoort. Vastgoed De totale grond- en vastgoedportefeuille beoordelen we continu vanuit het uitgangspunt dat deze een bijdrage levert aan de maatschappelijke functies binnen de stad. We hebben geïnventariseerd welke delen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille we kunnen afstoten. Het gros van de verkooplijst gemeentelijk vastgoed bestaat uit woningen, zowel leeg en in verhuurde staat. Een aantal (lege) panden is inmiddels verkocht. De zittende huurders zijn geïnformeerd over de mogelijkheid het betreffende pand te kopen. Ook woningcorporaties en andere professionele partijen zijn benaderd. Een ontwikkeling die nadrukkelijk is ingezet is het stimuleren van medegebruik binnen het maatschappelijk vastgoed door gecombineerde huisvesting/gebruik van maatschappelijke functies (cultuur, maar ook welzijn, zorg, educatie). Het Projectbureau Maatschappelijk Vastgoed gaat hier een sturende rol in vervullen. Dit projectbureau inventariseert welke behoefte er is, welke ruimten er zijn en hoe deze bij elkaar zijn te brengen

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Programmaonderdeel: 8.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling Portefeuille: Wonen, wijken, ruimte en burgerparticipatie Sector: Gebiedsontwikkeling

Programmaonderdeel: 8.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling Portefeuille: Wonen, wijken, ruimte en burgerparticipatie Sector: Gebiedsontwikkeling Wat willen we bereiken? Omschrijving/Definitie: Ontwikkelingsperspectief Eindhoven ontwikkelt zich langs de lijnen van het beste van twee werelden : 1. Aan de ene kant is Eindhoven een supervillage : de

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid Politie Brandweer

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND Nederland moet snel uit de crisis. Steden zijn de economische motor van Nederland. Zij vormen de spil in krachtige netwerken met het bedrijfsleven, het

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Omschrijving:

Wat willen we bereiken? Omschrijving: Wat willen we bereiken? Omschrijving: Media omvat radio, televisie, kranten, tijdschriften en internet: nieuwe media voor informatieoverdracht. Openbare bibliotheek: een voor ieder bestemde en toegankelijke

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. Secretaris Diverse besluiten m.b.t. de portefeuilleverdeling Op 3 februari 2016 is besloten tot het vaststellen van de portefeuilleverdeling. 1. De portefeuilleverdeling als bedoeld in beslispunt 1

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid

gemeente Eindhoven Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid gemeente Eindhoven Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Bijlage bij RIB Einddoelen programma Duurzaamheid Uitleg bij de indicatoren behorende bij de einddoelen van het programma Duurzaamheid Energie

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak)

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) 19 september 2013 Dick Laan, sr adviseur Informatievoorziening Soc. Domein, Gemeente Enschede Aanleiding Ontzorgen en normaliseren Benutten talenten en eigen kracht

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen)

Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma s en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) J. de Vegt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven 17R7217 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00364/2141884 B&W-beslisdatum 17 maart 2017 Dossiernummer 17.11.501 Raads informatiebrief Onderwerp: Eén jaar Actieplan Statushouders Stedelijk

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-014 Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Gevraagde beslissing De Transitienota

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding Plan van Aanpak A Beleidsplan WMO Jeugd 2020 1. Aanleiding Bij de totstandkoming van plannen is het belangrijk om hier op een goede manier de juiste mensen bij te betrekken. Dit geldt voor onze inwoners,

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De kaders van het rijk aangevuld met de gemeentelijke kaders vormen het CTO Eindhoven.

gemeente Eindhoven De kaders van het rijk aangevuld met de gemeentelijke kaders vormen het CTO Eindhoven. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 11R4646 11bst02172 Beslisdatum B&W 06 december 2011 Dossiernummer 11.49.751 RaadsvoorstelBeleidskader Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Inleiding

Nadere informatie

Nieuwe strategie dienstverlening De Reis van de Eindhovense inwoner en ondernemer. Presentatie Commissie A-avond 8 september 2015

Nieuwe strategie dienstverlening De Reis van de Eindhovense inwoner en ondernemer. Presentatie Commissie A-avond 8 september 2015 Nieuwe strategie dienstverlening De Reis van de Eindhovense inwoner en ondernemer Presentatie Commissie A-avond 8 september 2015 Hoe doen we het nu? 2 14 040 Eindhovenaar 3 Waarom een nieuwe strategie?

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

5 januari 2017 S. Dohmen 5772

5 januari 2017 S. Dohmen 5772 Aan de leden van de gemeenteraad Maatschappelijke Ontwikkeling Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij uw reactie de

Nadere informatie

TER OPENBARE INZAGE. Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden

TER OPENBARE INZAGE. Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden TER OPENBARE INZAGE Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden 1 Hierbij treft u de portefeuilleverdeling en onderlinge vervanging

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Sportvisie

Raadsvoorstel Sportvisie gemeente Eindhoven 16R7018 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01331 Beslisdatum B&W 18 oktober 2016 Dossiernummer 16.42.751 Raadsvoorstel Sportvisie Inleiding We bieden u bijgaand de nieuwe Sport en Beweegvisie

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Collegevergadering : 29 oktober 2013 Agendapunt : 19 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

BB/U Lbr. 15/103

BB/U Lbr. 15/103 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Definitief VNG-akkoord op bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom uw kenmerk ons kenmerk BB/U201502219 Lbr.

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest UW BRIEF

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie