De Payrollovereenkomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Payrollovereenkomst"

Transcriptie

1 2014 De Payrollovereenkomst De zoektocht naar de werkgever binnen de payrollconstructie D Afstudeerscriptie HBO Rechten Auteur: mevr. L. (Laila) Alkadiri Studentnummer: Afstudeerorganisatie: FNV Bondgenoten te Weert Afstudeermentor: Dhr. mr. R.E. de Vries 1 e Afstudeerdocent: Dhr. mr. J.P.E. Lousberg 2 e Afstudeerdocent: mevr. mr. J. Zevenbergen Afstudeerperiode: 3 februari 2014 t/m 9 mei 2014 Eindhoven, mei

2 Titel: De payrollovereenkomst Ondertitel: De zoektocht naar de werkgever binnen de payrollconstructie Auteur: Studentnummer: Academie: Studierichting: Onderwijslocatie: Blok: Afstudeerorganisatie: Afstudeermentor: Eerste afstudeerdocent: Tweede afstudeerdocent: Afstudeerperiode: Mevr. L. (Laila) Alkadiri Juridische Hogeschool Avans-Fontys HBO-Rechten s-hertogenbosch E3 & E4 FNV Bondgenoten te Weert Dhr. mr. R.E. de Vries Dhr. mr. J.P.E. Lousberg Mevr. mr. J. Zevenbergen 3 februari mei 2014 Classificatie: Intern Plaats & maand van verschijning: Eindhoven, mei

3 Voorwoord Voor u ligt mijn afstudeerscriptie De payrollovereenkomst welke is geschreven in het kader van de afronding van mijn opleiding HBO-Rechten aan de Juridische Hogeschool Avans- Fontys te s-hertogenbosch. Gedurende mijn opleiding lag mijn interesse voornamelijk bij het rechtsgebied arbeidsrecht. Dit is ook de reden waarom ik als onderwerp voor mijn scriptie heb gekozen voor een vraagstuk binnen het arbeidsrecht. Bij FNV Bondgenoten heb ik de mogelijkheid gekregen om aan deze scriptie te mogen werken. Na overleg met mijn afstudeerbegeleider, de heer mr. R.E. de Vries, en de regiomanager van FNV bondgenoten te Weert, mevrouw mr. M. Slots, kwam ik al snel tot een geschikt onderwerp voor mijn scriptie. De vraag die in deze scriptie centraal staat is: Hoe worden de rechtsverhoudingen binnen de payrollconstructie door rechters gekwalificeerd? Aan de hand van de beantwoording van de centrale vraag worden aan de juristen van FNV bondgenoten aanbevelingen gedaan die een bijdrage kunnen leveren aan de behandeling van payroll-dossiers. Ik zou graag van de mogelijkheid gebruik willen maken om een paar mensen te bedanken. Allereerst wil ik graag mijn collega s bij FNV Bondgenoten bedanken voor de leuke tijd die ik daar heb mogen ervaren. Ondanks dat ik een stagiaire was, ben ik binnen het team opgenomen alsof ik een volwaardige collega was. Hierdoor heb ik met veel plezier en enthousiasme aan mijn scriptie kunnen werken. In het bijzonder wil ik mijn stagebegeleider, de heer mr. R. de Vries, bedanken voor zijn uitstekende begeleiding. Mede dankzij zijn enthousiasme en feedback onder het genot van een kopje darjeeling is deze scriptie tot stand gekomen. Tevens wil ik graag mijn afstudeerdocent, de heer mr. J.P. E. Lousberg bedanken voor zijn uitstekende begeleiding en zijn altijd kritische kijk op mijn geschreven stukken. Zijn feedback heeft mij op een andere manier naar mijn eigen werk laten kijken waardoor ik het beste uit mezelf heb kunnen halen. Ik wil daarnaast mevrouw mr. J. Zevenbergen graag bedanken voor haar rol als tweede afstudeerdocent. Tot slot wil ik mijn ouders bedanken voor hun steun op de momenten waarop ik het nodig had. Ik wens iedereen veel leesplezier toe. Laila Alkadiri Eindhoven, mei

4 Inhoudsopgave Samenvatting Lijst met afkortingen 1 Inleiding De organisatie De aanleiding van het onderzoek De centrale vraag De doelstelling van de scriptie De belanghebbende Methode van onderzoek Betrouwbaarheid Validiteit Leeswijzer 10 2 Overeenkomsten krachtens welke arbeid wordt verricht De arbeidsovereenkomst Het juridisch kader Het element persoonlijk arbeid verrichten Het element tegenbetaling van loon Het element in dienst van Het element gedurende zekere tijd Jurisprudentie Groen/Schroevers Relevante feiten Beoordeling Stichting Thuiszorg Rotterdam/PGGM Relevante feiten Beoordeling Deelconclusie De overeenkomst van opdracht Het juridisch kader Deelconclusie Rechtsvermoeden De uitzendovereenkomst Het juridisch kader Deelconclusie 21 3 De Payrollovereenkomst De vormen van payrolling Het juridisch kader Vergelijking payrollovereenkomst met de uitzendovereenkomst Vergelijking payrollovereenkomst met de arbeidsovereenkomst Toetsing aan de elementen uit artikel 7:610 lid 1 BW Deelconclusie 29 3

5 4 Payrolling in de praktijk Van der Male/Den Hoedt Relevante feiten Beoordeling Stichting Thuiszorg Rotterdam/PGGM Relevante feiten Beoordeling Payrollbedrijf Apollo Relevante feiten Beoordeling Payrollbedrijf WGI Relevante feiten Beoordeling Payrollbedrijf SDWE Relevante feiten Beoordeling Payrollbedrijf Stafflease Relevante feiten Beoordeling Payrollbedrijf BDG Relevante feiten Beoordeling Payrollbedrijf Iterra Relevante feiten Beoordeling Payrollbedrijf Mutua Fides Relevante feiten Beoordeling Payrollbedrijf Stafflease Relevante feiten Beoordeling Payrollbedrijf BDG Relevante feiten Beoordeling Deelconclusie 41 5 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 43 Literatuur- en bronnenlijst 44 4

6 Samenvatting De payrollovereenkomst is een niet in de wet vastgelegde overeenkomst. De payrollconstructie biedt werkgevers de mogelijkheid om hun personeelsaangelegenheden uit handen te geven. Binnen de payrollconstructie zijn drie partijen betrokken, namelijk de werknemer, de opdrachtgever en het payrollbedrijf. Binnen deze constructie is er sprake van een onderscheid tussen het formele werkgeverschap en het materiële werkgeverschap. De opdrachtgever wordt aangemerkt als de materiële werkgever en het payrollbedrijf als de formele werkgever. De payrollovereenkomst komt in diverse vormen voor. Er kan echter een onderscheid worden gemaakt tussen twee hoofdvormen. De eerste hoofdvorm van payrolling is dat de werkgever zijn werkgeverschap overdraagt aan een payrollbedrijf. De werkgever draagt zijn werkgeverschap over door zijn werknemer in dienst te laten treden bij een payrollbedrijf, waarna de werkgever dezelfde werknemer weer inleent van het desbetreffende payrollbedrijf. De tweede vorm van payrolling is dat de opdrachtgever de werknemer zelf selecteert en werft, waarna de desbetreffende werknemer een arbeidsovereenkomst tekent met een payrollbedrijf. Doordat de payrollovereenkomst een niet in de wet vastgelegde overeenkomst is, is het voor FNV Bondgenoten, een organisatie die de belangen van haar leden behartigt op het gebied van werk en inkomen, in payrolldossiers niet altijd helder wie zij als werkgever dienen aan te merken. Om die reden is in opdracht van FNV Bondgenoten onderzocht hoe de rechtsverhoudingen binnen de payrollconstructie door rechters worden gekwalificeerd. Om tot de beantwoording van de onderzoeksvraag te komen, is recente jurisprudentie geraadpleegd. In de Payroll-Cao die van september 2006 tot en met 21 december 2011 gold, was bepaald dat de payrollovereenkomst een bijzondere vorm is van de arbeidsovereenkomst conform artikel 7:690 lid 1 BW. Uit onlangs gewezen uitspraken inzake payrolling is gebleken dat rechters in tegenstelling tot hetgeen in de Payroll-Cao was opgenomen, oordelen dat de payrollovereenkomst op grond van de memorie van toelichting niet aangemerkt kan worden als een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW. Op grond van de memorie van toelichting dient immers sprake te zijn van het vervullen van een allocatiefunctie, oftewel het gericht bij elkaar brengen van vraag en aanbod met betrekking tot arbeid bij de beoordeling of er sprake is van het ter beschikking stellen in het kader van beroep of bedrijf. Aangezien binnen de payrollconstructie de werving en selectie van de werknemer(s) niet plaatsvindt door het payrollbedrijf maar door de opdrachtgever hebben rechters geoordeeld dat er binnen de constructie geen sprake is van uitzenden als bedoeld in artikel 7:690 BW waardoor de payrollovereenkomst niet als een uitzendovereenkomst kan worden gekwalificeerd. Bij de vraag tussen welke partijen sprake is van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW blijkt dat rechters ter bescherming van de werknemer in alle gevallen oordelen dat tussen de opdrachtgever en de werknemer sprake is van een arbeidsovereenkomst, ondanks dat er geen arbeidsovereenkomst is aangegaan. Daarnaast blijkt dat rechters ondanks dat het loon wordt uitbetaald door het payrollbedrijf door de route van de geldstroom heenkijken, aangezien het geld materieel afkomstig is van de opdrachtgever en betaling niet meer is dan een betaling die door een derde, oftewel het payrollbedrijf wordt overgenomen. Het payrollbedrijf heeft wel een betalingsverplichting jegens de werknemer, aangezien het payrollbedrijf zich blijkens de schriftelijke overeenkomst bij wijze van overeenkomst sui generis verbindt tot betaling van het loon. Ondanks dat in de rechtspraak is beslist dat door een payrollconstructie heen gekeken dient te worden, is door de rechtbank Den Haag beslist dat het gebruikmaken van een payrollconstructie niet onrechtmatig is. Naar aanleiding van hetgeen uit het onderzoek is voortgekomen, wordt aan de juristen van FNV Bondgenoten geadviseerd om bij payroll-zaken waarin zij in opdracht van de werknemer dienen te procederen, primair de opdrachtgever en subsidiair het payrollbedrijf te dagvaarden. 5

7 Lijst van afkortingen Art. Artikel BBA Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 BW FNV HR JAR m.nt. MvT Rb. r.o. UWV VPO Burgerlijk Wetboek Federatie Nederlandse Vakbeweging Hoge Raad Jurisprudentie Arbeidsrecht met noot Memorie van Toelichting Rechtbank rechtsoverweging Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen De Vereniging Payroll Ondernemingen

8 1. Inleiding In dit hoofdstuk zal een beschrijving worden gegeven van het onderwerp van de scriptie. Allereerst zal er worden ingegaan op de organisatie waarvoor het onderzoek is uitgevoerd, waarna de aanleiding van het onderzoek uiteen zal worden gezet. Daaropvolgend wordt de centrale vraagstelling en de doelstelling van de scriptie geformuleerd. Er zal in dit hoofdstuk tevens worden ingegaan op de methoden van onderzoek en de onderzoeksstrategieën die tijdens het onderzoek zijn toegepast. Tot slot zal er een opbouw worden gegeven van de scriptie. 1.1 De organisatie 1 Het onderzoek is in opdracht van FNV Bondgenoten te Weert uitgevoerd. De vereniging FNV Bondgenoten is de grootste vakbond in de marktsector. FNV Bondgenoten maakt deel uit van de vakcentrale de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) en werkt intensief samen met andere vakbonden. FNV Bondgenoten telt circa leden in de sectoren industrie, dienstverlening, vervoer, voeding, metaal en handel. De vakbond behartigt sinds 1 januari 1998 de belangen van haar leden op het gebied van werk en inkomen. Voor werkgevers en overheid is FNV Bondgenoten een kritische, zelfbewuste onderhandelingspartner. De vakbond stelt haar leden in staat hun positie te versterken en hun wensen te realiseren. FNV Bondgenoten denkt en werkt vanuit een visie waarin democratie, mensenrechten en duurzaamheid centraal staan. Het hoofdkantoor van FNV Bondgenoten is gevestigd in Utrecht. De vakbond heeft regiokantoren in Amsterdam, Deventer, Groningen, Rotterdam en Weert. De vakbond is onderverdeeld in de Divisie Collectief en de Divisie Individuele Dienstverlening. In de periode van februari 2014 tot en met mei 2014 heb ik mijn onderzoek uitgevoerd op de Divisie Individuele Dienstverlening op het regiokantoor te Weert. Binnen de Divisie Individuele Dienstverlening wordt kwalitatief hoogwaardig juridisch advies verleend aan de leden op het gebied van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Binnen de afdeling zijn procesjuristen en kwestiebehandelaars werkzaam. 1.2 De aanleiding van het onderzoek Op 30 november 2013 is FNV Bondgenoten een campagne gestart voor koopkracht en echte banen. 2 De vakbond wil namelijk af van payrolling en andere constructies, waarbij mensen onzeker zijn over hun baan en toekomst. FNV Bondgenoten stelt namelijk dat payrolling en flexbanen niets met flexibiliteit te maken hebben waar de overheid en andere werkgevers om vragen, maar met ondermijning van de rechten van werknemers. 3 Volgens FNV Bondgenoten zijn banen en inkomenszekerheid belangrijk voor de koopkracht en dus herstel van vertrouwen en de economie. 4 De payrollovereenkomst is na de intreding van de Wet flexibiliteit en zekerheid in 1999 erg populair onder werkgevers. De overeenkomst wordt ook wel gezien als de nieuwe vorm van flexibele arbeid. Er is tot op heden nog geen wettelijke regeling voor payrolling opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. In de Payroll-cao die van september 2006 tot en met 21 december 2011 gold, was een definitie opgenomen van de payrollovereenkomst. In de cao was opgenomen dat de payrollovereenkomst een bijzondere vorm is van de 1 <www.fnvbondgenoten.nl>zoek op: onze missie, geraadpleegd op 22 januari <www.fnvbondgenoten.nl>zoek op: onze missie, geraadpleegd op 22 januari <www.fnvbondgenoten.nl>zoek op: campagne koopkracht en echte banen, geraadpleegd op 22 januari < zoek op: sectoren, branche uitzendkrachten, nieuws, payroll-medewerkers agentschap NI, geraadpleegd op 22 januari

9 arbeidsovereenkomst conform artikel 7:690 lid 1 BW. 5 De cao was van toepassing op payrollbedrijven die lid zijn van de Vereniging Payroll Ondernemingen (hierna: VPO) en waarvan de bedrijfsactiviteiten uitsluitend bestaan uit payrollen. 6 De payrollovereenkomst werd als volgt gedefinieerd: De arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte - in beginsel langdurige opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde. De payrollovereenkomst komt tot stand na werving van de werknemer door de derde, niet door de werkgever. De werkgever vervult in redelijkheid de taken die hij van rechtswege als werkgever draagt en de dienstverlening van de ter beschikking stellende werkgever richt zich in het bijzonder op betaling van het loon en de daarmee samenhangende loonadministratie. De werkgever is niet gerechtigd de werknemer ter beschikking te stellen van andere ondernemingen dan de onderneming van de derde, anders dan in geval van re-integratie wegens arbeidsongeschiktheid of wegvallen van de opdracht bij de derde. Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat bij een payrollovereenkomst drie partijen betrokken zijn, namelijk de werknemer, de derde en de werkgever. De payrollovereenkomst wordt om die reden ook wel gezien als een driehoeksverhouding tussen de werknemer, de opdrachtgever en het payrollbedrijf. De toelaatbaarheid van payrolling als nieuwe contractvorm in het arbeidsrecht is al enige jaren onderwerp van debat. 7 Op twaalf en dertien december 2012 tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwam vanuit een deel van de Tweede Kamer scherpe kritiek op payrolling. 8 Niet alleen FNV Bondgenoten maar ook een deel van de Tweede Kamer is van mening dat met payrolling arbeidsrechtelijke bescherming wordt omzeild. Het is dus nog maar de vraag op de bij payrolling bestaande arbeidsrechtelijke driehoeksverhouding tussen de werknemer, de opdrachtgever en het payrollbedrijf verenigbaar is met het arbeidsrecht. 9 Bij een payrollovereenkomst wordt het juridisch werkgeverschap van de opdrachtgever overgedragen aan een payrollbedrijf. 10 In een payroll-constructie is de werknemer formeel gezien in dienst van het payrollbedrijf. De werknemer wordt echter permanent bij de opdrachtgever gedetacheerd, waardoor de opdrachtgever als de materiële werkgever wordt gezien. 11 De werknemer die in dienst is op grond van een payrollovereenkomst heeft in de meeste gevallen geen of nauwelijks contact met zijn of haar formele werkgever. De taak van de formele werkgever, oftewel het payrollbedrijf blijft in de meeste gevallen beperkt tot het betalen van het salaris. De opdrachtgever, ook wel gezien als de materiële werkgever oefent in de payroll-constructie het gezag uit over de werknemer. Doordat er binnen de payrollovereenkomst een verschil zit tussen het formele werkgeverschap en het materiële werkgeverschap, is het niet altijd duidelijk wie arbeidsrechtelijk als werkgever kan worden aangemerkt en op wie verplichtingen rusten. Voor FNV-Bondgenoten is het in payroll-dossiers niet altijd duidelijk wie als werkgever dient te worden aangemerkt. Het onderscheid tussen de formele en materiële werkgever is 5 J.P.H. Zwemmer, waarom de payrollonderneming geen (uitzend)werkgever is, TRA 2009/2 p. 7. en artikel 6 lid 6 cao voor Medewerkers van Payroll Ondernemingen Artikel 2 Cao voor medewerkers van Payroll Ondernemingen J.P.H. Zwemmer, Wie is de werkgever en welke verplichtingen hebben het payrollbedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer?, (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 2013, p J.P.H. Zwemmer, Wie is de werkgever en welke verplichtingen hebben het payrollbedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer?, (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 2013, p J.P.H. Zwemmer, Wie is de werkgever en welke verplichtingen hebben het payrollbedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer?, (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 2013, p J.P.H. Zwemmer, Wie is de werkgever en welke verplichtingen hebben het payrollbedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer?, (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 2013, p M.A. De Vries, Payrolling: Werkgever gezocht!, Tijdschrift Loonzaken Den Haag: SDU 2013/8, p.22. 8

10 namelijk erg onduidelijk. Aangezien FNV Bondgenoten in payrolling-zaken voor werknemers moet optreden en het lang niet altijd duidelijk is welke partij dient te worden aangesproken, wil FNV Bondgenoten onderzocht hebben hoe de rechtsverhoudingen binnen de payrollconstructie door rechters worden gekwalificeerd? 1.3 Centrale vraag Hoe worden de rechtsverhoudingen binnen de payrollconstructie door rechters gekwalificeerd? 1.4 Doelstelling scriptie Op 26 mei 2014 wordt aan de opdrachtgever FNV Bondgenoten te Weert en de Juridische Hogeschool Avans-Fontys, een praktijkgericht beschrijvend onderzoek aangereikt inzake de wijze waarop rechters de rechtsverhoudingen binnen de payrollconstructie kwalificeren. De conclusies naar aanleiding van het onderzoek geven de juristen binnen FNV Bondgenoten een duidelijker inzicht over wie als werkgever aangemerkt en aangesproken dient te worden bij payrollling. De uitkomsten van het onderzoek kunnen daarnaast als basis voor juridisch advies dienen aan de leden van FNV Bondgenoten die binnen een payrollconstructie werkzaam zijn. 1.5 Belanghebbende Het onderzoek zal primair worden uitgevoerd voor FNV Bondgenoten te Weert. De resultaten van het onderzoek kunnen tevens interessant zijn voor andere vestigingen van FNV Bondgenoten en andere instanties die te maken hebben met payroll-constructies. 1.6 Methode van onderzoek De onderzoeksstrategieën die onder andere tijdens de beantwoording van de centrale vraag zijn toegepast, zijn een literatuuronderzoek en jurisprudentieonderzoek. Door middel van het literatuuronderzoek en het jurisprudentieonderzoek is voldoende kennis over het onderwerp vergaard om een juridisch kader te kunnen vormen. De volgende bronnen zijn tijdens het onderzoek geraadpleegd: De wet; Jurisprudentie; Literatuur; Elektronische bronnen; Kamerstukken; Vakbladen; Dossiers. 9

11 Bij de beantwoording van de deelvragen is voornamelijk gebruik gemaakt van de wet, literatuur en jurisprudentie. De informatie die uit de eerder genoemde bronnen zijn verkregen, zijn geanalyseerd en geselecteerd alvorens ze zijn opgenomen in de scriptie. Op deze wijze is de betrouwbaarheid en kwaliteit van de scriptie gewaarborgd. De informatie die opgenomen is in hoofdstuk twee en drie is gebaseerd op Nederlandse wetgeving, jurisprudentie en literatuur uit betrouwbare handboeken en gerenommeerde vakbladen die tijdens het onderzoek zijn geraadpleegd. Bij het gebruik van de bronnen is goed gekeken naar het jaar van uitgave om te kunnen oordelen of de geraadpleegde bronnen nog actueel zijn. Voor hoofdstuk vier van de scriptie is gebruik gemaakt van jurisprudentie en met name recente uitspraken inzake payrolling. Op deze wijze is een duidelijk beeld ontstaan over payrolling in de praktijk. Daarnaast is door het uiteenzetten van recente uitspraken een duidelijk beeld ontstaan over de wijze waarop rechters de rechtsverhoudingen binnen de payrollconstructie kwalificeren. 1.7 Betrouwbaarheid Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen is er voorafgaand aan het onderzoek een duidelijk onderzoeksplan opgesteld. Zoals reeds in de voorgaande paragrafen is aangegeven, is er tijdens het onderzoek gebruik gemaakt van betrouwbare bronnen. Als ondersteuning hiervan is gebruik gemaakt van een duidelijke bronvermelding volgens Leidraad voor juridische auteurs. Daarnaast is bij het gebruik van de bronnen gekeken of de geraadpleegde bronnen actueel zijn. De literatuur die tijdens het onderzoek is gebruikt, is kritisch beoordeeld op kwaliteit en betrouwbaarheid. Om zeker te zijn van de betrouwbaarheid van de inhoud, is gebruik gemaakt van literatuur van diverse auteurs, om hiermee de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen. De wetteksten en jurisprudentie die gebruikt zijn, zijn niet op betrouwbaarheid getoetst, aangezien de wet en jurisprudentie als onbetwistbare gezaghebbende bronnen worden gekenmerkt. Het voordeel van de bronnen die tijdens het onderzoek zijn geraadpleegd, is dat de onderzoekster geen invloed heeft kunnen uitoefenen op de bronnen. 1.8 Validiteit De validiteit van het onderzoek is gewaarborgd door de onderzoeksresultaten regelmatig te bespreken met de stagebegeleider, dhr. mr. R.E. de Vries, procesjurist bij FNV Bondgenoten te Weert. Op deze wijze is de wijze waarop het onderzoeksproces verloopt regelmatig gecontroleerd. Daarnaast stond tijdens de uitvoering van het onderzoek alles in het teken van het behalen van de in paragraaf vier opgenomen doelstelling. Uit de verkregen informatie is op basis van juridische relevantie een selectie gemaakt van feiten en gegevens. De verworven gegevens zijn gecontroleerd, waarna een verband is gelegd en conclusies zijn getrokken, waarvan deze scriptie het resultaat is. Tot slot is de centrale vraagstelling van het onderzoek zo afgebakend dat de informatie die niet relevant is voor het onderzoek is vermeden. Op deze wijze heeft de onderzoeker getracht de validiteit van het onderzoek te waarborgen. 1.9 Leeswijzer In deze scriptie is ieder hoofdstuk voorzien van een korte inleiding. In de inleiding wordt in het kort beschreven wat in het hoofdstuk zal worden besproken en wat het doel is van het desbetreffende hoofdstuk. In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de overeenkomsten krachtens welke arbeid wordt verricht. Er wordt ingegaan op de arbeidsovereenkomst, de overeenkomst van opdracht en de uitzendovereenkomst. In het hoofdstuk wordt tevens ingegaan op relevante jurisprudentie. In het derde hoofdstuk staat de payrollovereenkomst centraal. De vormen van payrolling worden besproken, waarna de payrollovereenkomst 10

12 wordt vergeleken met de uitzendovereenkomst en de arbeidsovereenkomst. In het vierde hoofdstuk wordt met behulp van jurisprudentie in kaart gebracht hoe rechters de rechtsverhoudingen binnen de payrollconstructie aanmerken. Tot slot worden in hoofdstuk vijf de conclusies van het onderzoek gegeven en worden er aanbevelingen gedaan aan de opdrachtgever waarvoor het onderzoek is verricht. Voor het leesgemak wordt in deze scriptie de werknemers telkens in de mannelijke vorm aangeduid. 2. De overeenkomsten krachtens welke arbeid wordt verricht Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven zal in deze scriptie antwoord worden gegeven op de vraag hoe rechters de rechtsverhoudingen binnen de payrollconstructie kwalificeren. Om een antwoord te geven op de vraag dient eerst te worden gekeken wat een payrollovereenkomst is. Het juridisch kader van de payrollovereenkomst zal in hoofdstuk drie van de scriptie uiteen worden gezet. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de overeenkomsten krachtens welke arbeid wordt verricht. De payrollovereenkomst is een van die overeenkomsten. Behalve op basis van de payrollovereenkomst kan arbeid worden verricht op basis van diverse andere overeenkomsten. Er zal in dit hoofdstuk worden ingegaan op de volgende overeenkomsten: de arbeidsovereenkomst, de overeenkomst van opdracht en de uitzendovereenkomst. Door de eerder genoemde overeenkomsten op juridische wijze te behandelen, zal er een duidelijk beeld ontstaan van de problematiek rondom de payrollovereenkomst. In dit hoofdstuk zal niet worden ingegaan op de overeenkomst tot aanneming van werk, aangezien het bij twijfel over het bestaan van een arbeidsovereenkomst altijd gaat om de vraag of er sprake is van een overeenkomst van opdracht of sprake van een arbeidsovereenkomst. De overeenkomsten liggen immers dicht bij elkaar. De overeenkomst tot aanneming van werk is daarnaast in tegenstelling tot de eerder genoemde overeenkomsten een overeenkomst die ziet op arbeid welke dient te leiden tot een werk van stoffelijke aard. Een zelfstandige met een overeenkomst tot aanneming van werk kiest er bewust voor om niet in dienst te treden bij een werkgever, maar om als zelfstandige onderneming te werken. De overeenkomst tot aanneming zal om de eerder genoemde redenen in deze scriptie niet worden behandeld. 2.1 De arbeidsovereenkomst In deze paragraaf zal in worden gegaan op de arbeidsovereenkomst Het juridisch kader De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst die tot stand komt door aanbod en aanvaarding. 12 De arbeidsovereenkomst is een tweezijdige rechtshandeling tussen twee partijen, namelijk de werkgever en de werknemer. 13 Met een rechtshandeling wordt een handeling bedoeld die iemand uitvoert met de bedoeling een bepaald rechtsgevolg tot stand te brengen. 14 De overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. 15 De 12 Art. 6:217 BW 13 P.M.H.J. van Grinsven, H.C. Geugjes & H.N.M Soemers, Arbeidsrecht begrepen, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2013, p <Www.wikipedia.nl> zoek op: rechtshandeling, geraadpleegd op 24 januari

13 juridische definitie van een arbeidsovereenkomst is neergelegd in artikel 7:610 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (Hierna: BW ). De arbeidsovereenkomst is als volgt gedefinieerd: De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. 16 Uit de definitie blijkt dat de volgende vier elementen kenmerkend zijn voor een arbeidsovereenkomst: Persoonlijk arbeid verrichten Tegen betaling van loon In dienst van Gedurende zekere tijd Ondanks dat er boven een overeenkomst bijvoorbeeld overeenkomst van opdracht staat kan er toch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. De naam die boven een overeenkomst staat vermeld is immers niet doorslaggevend. 17 Bij de beoordeling of er sprake is van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW dient op grond van vaste jurisprudentie te worden gekeken naar wat partijen bij het aangaan van de overeenkomst hebben beoogd ten aanzien van de elementen en de wijze waarop zij daar feitelijk uitvoering aan hebben gegeven. Niet één enkel kenmerk is beslissend. De elementen moeten in hun onderlinge samenhang worden gezien. Voordat zal worden ingegaan op de jurisprudentie zullen in deze paragraaf de elementen uit artikel 7:610 lid 1 BW worden behandeld Het element persoonlijk arbeid verrichten Het element arbeid verrichten, houdt in dat de werknemer zijn arbeidskracht ter beschikking dient te stellen aan zijn werkgever waartegen de werknemer als tegenprestatie loon ontvangt. Arbeid kan zowel van lichamelijke als geestelijke aard zijn en kan vrijwel elke willekeurige bezigheid zijn. 18 Op grond van jurisprudentie doet de aard van de arbeid niet ter zake. 19 Zelfs slapen kan als arbeid worden aangemerkt in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW. 20 Een belangrijk aspect is dat de arbeid persoonlijk dient te worden verricht. 21 De werknemer mag zijn werkzaamheden, oftewel de arbeid niet door een ander laten verrichten zonder toestemming van zijn werkgever. Indien de werknemer zich zonder toestemming van zijn werkgever laat vervangen door een ander, wordt de overeenkomst niet als arbeidsovereenkomst beschouwd P.M.H.J. van Grinsven, H.C. Geugjes & H.N.M Soemers, Arbeidsrecht begrepen, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2013, p.66. en art. 3:37 BW. 16 Art. 7:610 lid 1 BW 17 P.M.H.J. van Grinsven, H.C. Geugjes & H.N.M Soemers, Arbeidsrecht begrepen, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2013, p P.F. van der Heijden, J.M. van Slooten & E. Verhulp, Tekst en commentaar: Arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2012, p H.L. Bakels, W.H.A.C.M. Bouwens, M.S. Houwerzijl & W.L. Roozendaal, Schets van het Nederlands arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2013, p HR 15 maart 1991, NJ 1991/ Art. 7:659 BW 22 HR 13 december 1957, NJ 1958/35. 12

14 Het element tegen betaling van loon Met het element tegen betaling van loon wordt de tegenprestatie bedoeld die de werkgever aan de werknemer is verschuldigd voor de door de werknemer verrichte arbeid. 23 De Hoge Raad heeft in het jaar 1953 het begrip loon als volgt gedefinieerd: al datgene, waartoe de werkgever zich als contraprestatie van den door den arbeider te verrichten arbeid verbonden heeft. 24 Het loon dat wordt uitgekeerd dient echter een minimale hoogte te hebben. Een loonafspraak lager dan het vastgestelde minimumloon, is in strijd met de Wet Minimumloon en om die reden nietig. 25 Onder het element loon kunnen ook andere vergoedingen dan geld als loon worden gekwalificeerd. 26 Loon kan immers ook in natura worden uitbetaald. Op grond van jurisprudentie vallen onkostenvergoedingen en fooien van derden echter niet onder het begrip loon, zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek Het element in dienst van Het element in dienst van wordt ook wel het element gezagsverhouding genoemd. Onder het begrip gezag wordt de bevoegdheid van de werkgever tot het geven van aanwijzingen en instructies verstaan. Bij het bepalen of er sprake is van gezag wordt niet gekeken of er daadwerkelijk instructies en aanwijzingen worden gegeven, maar of de werkgever ze kan geven. 28 Voor het bestaan van een gezagsverhouding is het dus niet vereist dat daadwerkelijk aanwijzingen en instructies worden gegeven. 29 Het is ook niet vereist dat de werkgever in persoon de aanwijzingen of instructies geeft. Indien een leidinggevende of een andere derde de instructies of aanwijzingen geeft wordt er tevens gesproken van een gezagsverhouding tussen werknemer en werkgever. Een voorbeeld van een arrest waarin het element gezagsverhouding centraal stond is het Imam-arrest. De Hoge Raad heeft in het Imam-arrest geoordeeld dat er werd voldaan aan het element gezagsverhouding, ondanks dat de imam grote vrijheid had bij de invulling van zijn werkzaamheden. De imam was immers gebonden aan de tijdstippen van de gebedsdiensten, de hoofddienst op vrijdag en hij diende de periode en duur van zijn vakantie door te geven aan het bestuur. Om die reden werd gesteld dat hij niet geheel vrij was in de wijze waarop hij zijn werkzaamheden uitvoerde, waardoor om die reden sprake was van een gezagsverhouding. 30 Uit het Imam-arrest blijkt dat er voldaan is aan het element gezagsverhouding, indien de werkgever de bevoegdheid heeft aanwijzingen en instructies te geven, ondanks dat de werknemer veel vrijheid heeft bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. 23 P.M.H.J. van Grinsven, H.C. Geugjes & H.N.M Soemers, Arbeidsrecht begrepen, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2013, p HR 18 december 1953, NJ 1954, 242 (Zaal/Gossink), HR 2 maart 2001 LJN AB1254, JAR 2001/58 (Hotel New York). 25 Het minimum dagloon 2014 voor 23 jaar en ouder bedraagt 68, Art. 7:617 BW 27 HR 3 juni 1981, NJ 1982, 206, HR 18 december 1953, NJ 1954,242 en HR 2 maart 2001 LJN AB1254, JAR 2001/58 (Hotel New York). 28 P.M.H.J. van Grinsven, H.C. Geugjes & H.N.M Soemers, Arbeidsrecht begrepen, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2013, p P.F. van der Heijden, J.M. van Slooten & E. Verhulp, Tekst en commentaar: Arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2012, p.7, HR 28 september 1983, NJ 1984, HR 17 juni 1994, NJ 1994,

15 Het element gedurende zekere tijd Het element gedurende zekere tijd is het minst belangrijke element uit artikel 7:610 lid 1 BW. 31 Er kan ook sprake zijn van een arbeidsovereenkomst die maar voor een aantal uur geldt. De wet geeft namelijk geen minimum voor de tijdsduur van een arbeidsovereenkomst Jurisprudentie Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst dienen de regels uit vaste jurisprudentie te worden toegepast. De twee belangrijkste arresten, het Groen/Schoevers-arrest en het StichtingThuiszorg Rotterdam/PGGM-arrest zullen in deze paragraaf worden behandeld Groen/Schoevers Zoals reeds is aangegeven, is de wijze waarop partijen hun rechtsverhouding hebben gekwalificeerd niet doorslaggevend. Indien er twijfel is over het wel of niet bestaan van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW worden de richtlijnen uit vaste jurisprudentie gehanteerd. In het Groen/Schoevers-arrest heeft de Hoge Raad in 1997 duidelijkheid proberen te scheppen over de kwalificatievraag. Hieronder zal een korte uiteenzetting worden gegeven van de relevante feiten uit het arrest, waarna de rechtsregel zal worden gegeven Relevante feiten De heer Groen maakte deel uit van een maatschap met een belastingadviespraktijk. Daarnaast vond hij het leuk om een dag in de week les te geven bij de onderwijsinstelling Schoevers. De heer Groen had uit hoofde van een mondelinge overeenkomst onderwijswerkzaamheden voor en bij onderwijsinstituut Schoevers verricht. De heer Groen diende de richtlijnen van Schoevers in acht te nemen. De lesuren werden door de maatschap gedeclareerd bij Schoevers, waarna de vergoeding werd doorgesluisd naar de heer Groen. Bij de facturen die naar Schoevers werden gezonden werd ook BTW in rekening gebracht. Door Schoevers werd loonbelasting ingehouden noch premies sociale verzekeringen of premies AOW. Daarnaast werd door Schoevers ook geen vakantiegeld uitbetaald. De eerder genoemde zaken zijn op voorstel van Groen overeengekomen. Nadat Schoevers besloot de heer Groen te bedanken voor zijn diensten stelde de heer Groen dat hij niet zomaar kon worden weggestuurd, aangezien hij van mening was dat hij een arbeidsovereenkomst had. De heer Groen stelde dat er tussen hem en Schoevers sprake was van een gezagsverhouding en dat hij als tegenprestatie loon heeft ontvangen, dat aan de vennootschap werd uitbetaald, omdat hij dat zo kon bedingen. Schoevers bepleitte echter dat geen sprake was van een arbeidsovereenkomst maar van een overeenkomst van opdracht, aangezien hij van mening was dat er niet aan de vereisten uit artikel 7:610 lid 1 BW werd voldaan om de rechtsverhouding als arbeidsovereenkomst aan te merken P.M.H.J. van Grinsven, H.C. Geugjes & H.N.M Soemers, Arbeidsrecht begrepen, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2013, p P.F. van der Heijden, J.M. van Slooten & E. Verhulp, Tekst en commentaar: Arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2012, p M.J.A.C. Driessen, F.B.J. Grapperhaus, N. Gundt, S. Klosse en W.J.M. Rauws, Het arbeidsrecht in 50 uitspraken, Deventer: Kluwer 2012, p

16 Beoordeling Zowel de rechtbank en het hof als de Hoge Raad concludeerden dat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst. De rechtbank heeft bij de beantwoording van de vraag of er tussen de partijen sprake is van een arbeidsovereenkomst gekeken naar de feiten en omstandigheden van het geval, waarbij zij doorslaggevende betekenis heeft toegekend aan de vraag of partijen totstandkoming van een arbeidsovereenkomst hebben beoogd. De Hoge Raad concludeerde dat de rechtbank kennelijk en terecht tot uitgangspunt heeft genomen dat partijen die een overeenkomst sluiten die strekt tot het verrichten van werk tegen betaling, deze overeenkomst op verschillende wijzen kunnen inrichten, en dat wat tussen hen heeft te gelden wordt bepaald door hetgeen hun bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond, mede in aanmerking genomen de wijze waarop zij feitelijk aan de overeenkomst uitvoering hebben gegeven en aldus daaraan inhoud hebben gegeven. De Hoge Raad heeft in het Groen/Schoevers arrest geconcludeerd dat de rechtbank met juistheid ervanuit is gegaan dat niet één enkel kenmerk beslissend is, maar dat de verschillende rechtsgevolgen die partijen aan hun verhouding hebben verbonden in hun onderling verband moeten worden bezien. Bij de vraag of er tussen de heer Groen en Schoevers sprake was van een gezagsverhouding werd geoordeeld dat niet van een arbeidsovereenkomst moet worden gesproken, waarbij de rechtbank mede van betekenis heeft geacht dat ook in geval van een overeenkomst van opdracht de opdrachtgever bevoegd is de opdrachtnemer aanwijzingen te geven volgens artikel 7:204 BW. De Hoge Raad verenigde zich met het oordeel van de rechtbank, waarbij de rechtbank kennelijk mede rekening heeft gehouden met de maatschappelijke positie van de heer Groen en met name in aanmerking heeft genomen dat de wijze van betaling van de tegenprestatie op zijn initiatief is tot stand gekomen. Zowel de rechtbank als de Hoge Raad oordeelde dat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW. 34 Uit het Groen/Schoevers-arrest blijkt dat hetgeen tussen partijen heeft te gelden, wordt bepaald door hetgeen hun bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond. 35 Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst dient er te worden gekeken of de partijen bij het aangaan van de overeenkomst een arbeidsovereenkomst hebben beoogd. Uit het arrest blijkt tevens dat niet alleen moet worden gekeken wat partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond, maar ook op welke wijze de partijen feitelijk aan de overeenkomst uitvoering hebben gegeven. Daarnaast is bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst niet één enkel kenmerk beslissend. De verschillende gevolgen die partijen aan hun verhouding hebben verbonden moeten in onderling verband worden bezien. 36 In de uitspraak overwoog de Hoge Raad dat bij de vaststelling van de bedoeling van partijen, rekening mocht worden gehouden met de maatschappelijke positie van partijen. 37 De op 14 november 1997 door de Hoge Raad gewezen uitspraak heeft geleid tot de volgende criteria 34 HR 14 november 1997, JAR 1997,263 (Groen/Schoevers). 35 HR 14 november 1997, JAR 1997,263 (Groen/Schoevers). 36 HR 14 november 1997, JAR 1997,263 (Groen/Schoevers). 37 HR 14 november 1997, JAR 1997,263 (Groen/Schoevers). 15

17 bij de beoordeling of er sprake is van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW: 38 De bedoeling van partijen; De feiten; De elementen uit artikel 7:610 lid 1 BW moeten in hun onderlinge samenhang worden gezien; (De maatschappelijke positie van de partijen.) Het laatste criterium de maatschappelijke positie van de partijen is een criterium dat mag worden gebruikt bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. 39 Het criterium komt in latere jurisprudentie niet meer terug. Om die reden staat het criterium tussen haakjes Stichting Thuiszorg Rotterdam/PGGM Een ander belangrijk arrest bij de beantwoording van de kwalificatievraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst is het Stichting Thuiszorg Rotterdam/PGGM-arrest. In dit arrest werd hetgeen in het Groen/Schoevers arrest is bepaald, bevestigd. Hieronder zal kort worden ingegaan op de feiten waarna het oordeel van de kantonrechter, het hof en de Hoge Raad uiteen zullen worden gezet Relevante feiten De heer Knipscheer werkte op basis van een managementovereenkomst als algemeen directeur van de Stichting Thuiszorg Rotterdam. De heer Knipscheer wilde niet op basis van een arbeidsovereenkomst werken, omdat dat hem anders een pensioenbreuk op zou leveren. Hij wilde niet onder de verplichte PGGM-Pensioenregeling vallen. Aangezien alleen diegenen met een arbeidsovereenkomst onder de PGGM-Pensioenregeling vielen, sloot Thuiszorg Rotterdam bewust geen arbeidsovereenkomst maar een managementovereenkomst met de BV van de heer Knipscheer. PGGM stelde dat de heer Knipscheer op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst was bij Thuiszorg Rotterdam en dat Thuiszorg Rotterdam om die reden pensioenpremies voor de heer Knipscheer moest afdragen. Thuiszorg Rotterdam stelde dat zij en de heer Knipscheer als contractpartijen autonomie hadden en dat zowel zij als de heer Knipscheer de gekozen constructie heeft gewild én in de praktijk hebben uitgevoerd, waardoor PGGM daar als derde geen inbreuk op mag maken Beoordeling De rechtbank oordeelde dat er geen mogelijkheid was om de constructie van de partijen te doorbreken, aangezien alleen natuurlijke personen, en geen BV, als werknemer partij kan zijn bij een arbeidsovereenkomst. Het hof was het hier echter niet mee eens. Het hof overwoog dat bij de beantwoording van de vraag of er ondanks het bestaan van een managementovereenkomst sprake is van een arbeidsovereenkomst, niet alleen dient te worden gekeken naar de bedoeling van de partijen maar tevens naar de wijze waarop de partijen aan die overeenkomst uitvoering hebben gegeven, oftewel de feitelijke uitvoering. De Hoge Raad oordeelde dat het hof terecht mede tot uitgangspunt heeft genomen dat voor de beoordeling of er sprake was van een arbeidsovereenkomst niet een enkel kenmerk 38 HR 14 november 1997, JAR 1997,263 (Groen/Schoevers). 39 HR 14 november 1997, JAR 1997,263 (Groen/Schoevers). 40 HR 13 juli 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA623 (Stichting huiszorg Rotterdam/PGMM). 16

18 beslissend is, maar dat de verschillende rechtsgevolgen die zij aan hun respectievelijke verhoudingen hebben verbonden in hun onderling verband moeten worden bezien, gelet op alle ter zake dienende omstandigheden van het geval. Hiermee werd hetgeen in het Groen/Schoevers-arrest was beslist bevestigd. Het hof kwam tot het oordeel dat er wel degelijk sprake was van een arbeidsovereenkomst en dat in sommige gevallen ook een derde een beroep kan doen op het bestaan van een arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad bevestigde het oordeel van het hof Deelconclusie Partijen die een overeenkomst sluiten die strekt tot het verrichten van werk tegen betaling, kunnen deze overeenkomst op verschillende wijzen inrichten. Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW moet op grond van vaste jurisprudentie worden gekeken naar hetgeen partijen bij het sluiten van de overeenkomst hebben beoogd, mede in aanmerking genomen de wijze waarop zij feitelijk aan de overeenkomst uitvoering hebben gegeven. Bij de vraag wat partijen hebben beoogd is niet één enkel kenmerk beslissend, maar dienen de rechtsgevolgen die partijen aan hun verhouding hebben verbonden in onderling verband worden bezien De overeenkomst van opdracht Het verrichten van arbeid kan behalve op basis van een arbeidsovereenkomst ook op basis van een overeenkomst van opdracht. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de overeenkomst van opdracht. Daarnaast zal worden aangegeven welke richtlijnen uit jurisprudentie worden gehanteerd, indien er twijfel is over het type overeenkomst krachtens welke arbeid wordt verricht sprake is Het juridisch kader De overeenkomst van opdracht is als volgt gedefinieerd in artikel 7:400 lid 1 BW: De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken. Het gemeenschappelijk kenmerk van de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht is dat bij beide overeenkomsten de ene partij zich verbindt voor de andere partij arbeid te verrichten. 43 Een van de verschillen tussen de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht is het beloningsvereiste, oftewel het loon. De overeenkomst van opdracht kan in tegenstelling tot de arbeidsovereenkomst al dan niet tegen loon zijn. 44 Op grond van artikel 7:402 lid 1 BW is namelijk loon verschuldigd, indien de overeenkomst door de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf is aangegaan. Partijen kunnen 41 HR 13 juli 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA623 (Stichting Thuiszorg Rotterdam/PGMM). 42 HR 14 november 1997, JAR 1997,263 (Groen/Schoevers). 43 M.C Asser, S.C.J.K. Kortman, L.J.M. De Leede & H.O. Thunnissen, Mr. C. Asser s handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht/5: Bijzondere overeenkomsten, DI III: Overeenkomst van opdracht, arbeidsovereenkomst, aanneming van werk, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p M.C Asser, S.C.J.K. Kortman, L.J.M. De Leede & H.O. Thunnissen, Mr. C. Asser s handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht/5: Bijzondere overeenkomsten, DI III: Overeenkomst van opdracht, arbeidsovereenkomst, aanneming van werk, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p

19 echter iets anders overeenkomen. 45 Een ander verschil is dat een werknemer met een arbeidsovereenkomst in beginsel zijn arbeid persoonlijk dient te verrichten, tenzij hij toestemming heeft van zijn werkgever, terwijl er overeenkomsten van opdracht zijn waarbij de opdrachtnemer niet verplicht is de arbeid persoonlijk te verrichten. 46 In de meeste gevallen is het wel duidelijk om wat voor overeenkomst het gaat. Bij twijfel over het bestaan van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht zou het onderscheidende criterium de gezagsverhouding zijn. Ondanks dat in de literatuur het element gezag vaak als het onderscheidende criterium wordt gezien tussen de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht klopt dat niet helemaal. Op grond van artikel 7:402 BW dient de opdrachtnemer immers ook bepaalde instructies en aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever op te volgen. Op grond hiervan kan worden gesteld dat ook de opdrachtnemer niet geheel vrij is in de wijze waarop hij zijn werkzaamheden uitvoert. Ondanks dat het in de meeste gevallen wel duidelijk is om wat voor overeenkomst het gaat dienen bij twijfel de regels die in jurisprudentie zijn geformuleerd te worden toegepast. Zoals reeds in hoofdstuk is aangegeven zijn het Groen/Schroevers-arrest en het arrest Stichting Thuiszorg Rotterdam/PGGM de twee belangrijkste arresten die gehanteerd worden wanneer er twijfel is over het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Uit de eerder genoemde arresten is gebleken dat indien er twijfel is over het bestaan van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht het element gezag niet doorslaggevend is maar gekeken dient te worden naar hetgeen partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond en hoe zij daar feitelijk uitvoering aan hebben gegeven. Niet één enkel kenmerk is beslissend, maar de rechtsgevolgen die partijen aan hun verhouding hebben verbonden dienen in hun onderling verband te worden bezien. Dit laatste geldt uiteraard ook bij twijfel over het bestaan van een arbeidsovereenkomst en andere overeenkomsten krachtens welke arbeid wordt verricht Deelconclusie De overeenkomst van opdracht is net zoals de arbeidsovereenkomst een overeenkomst krachtens welke arbeid wordt verricht. De overeenkomst van opdracht vindt zijn grondslag in artikel 7:400 BW. Uit de definitie uit artikel 7:400 BW blijkt dat de overeenkomst van opdracht niet aangemerkt kan worden als een arbeidsovereenkomst. Ondanks dat de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst verschillen, dienen bij twijfel de regels die in jurisprudentie zijn gesteld te worden toegepast. Op grond van het Groen/Schoevers-arrest en het Thuiszorg Rotterdam/PGGM-arrest blijkt dat gekeken dient te worden naar hetgeen partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond en de wijze waarop de partijen feitelijk aan de overeenkomst uitvoering hebben gegeven. In de arresten wordt bevestigd dat de wijze waarop partijen hun rechtsverhouding hebben gekwalificeerd niet doorslaggevend is. Daarnaast is er in de arresten vastgesteld dat bij de beantwoording of er sprake is van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 lid 1 BW niet één enkel kenmerk beslissend is. De verschillende gevolgen die partijen aan hun verhouding hebben verbonden moeten immers in onderling verband worden bezien. Bij twijfel over het bestaan van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht dient om die reden niet alleen naar het element gezag te worden gekeken. Het element gezagsverhouding is namelijk niet 45 M.C Asser, S.C.J.K. Kortman, L.J.M. De Leede & H.O. Thunnissen, Mr. C. Asser s handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht/5: Bijzondere overeenkomsten, DI III: Overeenkomst van opdracht, arbeidsovereenkomst, aanneming van werk, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p M.C Asser, S.C.J.K. Kortman, L.J.M. De Leede & H.O. Thunnissen, Mr. C. Asser s handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht/5: Bijzondere overeenkomsten, DI III: Overeenkomst van opdracht, arbeidsovereenkomst, aanneming van werk, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p

20 doorslaggevend. Op grond van artikel 7:402 lid 1 BW is de opdrachtnemer immers ook verplicht bepaalde instructies en aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen. Kortom, indien twijfel bestaat over het al dan niet bestaan van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht dient op grond van vaste jurisprudentie niet alleen naar het element gezag te worden gekeken maar dient tevens te worden gekeken naar hetgeen partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond en de wijze waarop zij daar feitelijke uitvoering aanhebben gegeven. De rechtsgevolgen die partijen aan hun verhouding hebben verbonden moeten in hun onderling verband worden bezien. 2.3 Het rechtsvermoeden Ter verbetering van de rechtspositie van mensen die flexibel werken en om schijnconstructies te voorkomen is in de wet artikel 7:610a BW opgenomen. 47 Artikel 7:610a BW wordt ook wel het rechtsvermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst genoemd. Een werknemer wordt vermoed arbeid te verrichten krachtens een arbeidsovereenkomst, indien de werknemer gedurende drie opeenvolgende maanden wekelijks dan wel gedurende ten minste twintig uur per maand arbeid voor een ander heeft verricht tegen beloning. 48 De wetgever heeft met het rechtsvermoeden uit artikel 7:610a BW niet alleen beoogd de rechtspositie van flexibel werkenden te verbeteren en schijnconstructie te voorkomen, de wetgever meende dat het rechtsvermoeden ook zou leiden tot meer minnelijke schikkingen. 49 Het rechtsvermoeden uit artikel 7:610a BW kan weerlegd worden. 50 Enkel alleen het feit dat de overeenkomst als een andere overeenkomst wordt aangemerkt dan een arbeidsovereenkomst is in principe onvoldoende om het rechtsvermoeden uit artikel 7:610a BW te weerleggen. 51 In het procesrecht geldt de hoofdregel: wie stelt, moet bewijzen. Indien een werknemer zich beroept op het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst wordt de bewijslast echter omgekeerd. 52 Het is in dat geval aan de werkgever om aan te tonen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst en om wat voor overeenkomst het dan wel gaat. Hieruit blijkt wederom dat bij de beoordeling of er wel of geen sprake is van een arbeidsovereenkomst de wijze waarop partijen hun rechtsverhoudingen hebben gekwalificeerd niet doorslaggevend is. 47 Kamerstukken /1997, , nr.3 en P.F. van der Heijden, J.M. van Slooten & E. Verhulp, Tekst en commentaar: Arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2012, p Art. 7:610a BW 49 H.L. Bakels, W.H.A.C.M. Bouwens, M.S. Houwerzijl & W.L. Roozendaal, Schets van het Nederlands arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2011, p H.L. Bakels, W.H.A.C.M. Bouwens, M.S. Houwerzijl & W.L. Roozendaal, Schets van het Nederlands arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2011, p H.L. Bakels, W.H.A.C.M. Bouwens, M.S. Houwerzijl & W.L. Roozendaal, Schets van het Nederlands arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2011, p. 63 en HR 14 november 1997, JAR 1997,263 (Groen/Schoevers). 52 H.L. Bakels, W.H.A.C.M. Bouwens, M.S. Houwerzijl & W.L. Roozendaal, Schets van het Nederlands arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2011, p

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de ontwikkelingen in de berekening van de schadevergoeding ex art. 7:681 BW

Nadere informatie

Payrolling een arbeidsrelatie met kansen en bedreigingen op een arbeidsmarkt in beweging.

Payrolling een arbeidsrelatie met kansen en bedreigingen op een arbeidsmarkt in beweging. Payrolling een arbeidsrelatie met kansen en bedreigingen op een arbeidsmarkt in beweging. Coraline Noordzij Studentnr: 838128892 maart 2014 Samenvatting De afgelopen decennia is vanuit werkgevers en werknemers

Nadere informatie

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever?

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? Een onderzoek in welke omstandigheden een zzp er bescherming krijgt van artikel 7:658 lid 4 BW als hij schade heeft opgelopen

Nadere informatie

De werkgeversaansprakelijkheid:

De werkgeversaansprakelijkheid: De werkgeversaansprakelijkheid: Het einde van een rechtsontwikkeling? Afstudeerscriptie HBO-rechten In opdracht van Smits Advocatuur Roxanne van Zon s-hertogenbosch 27 mei 2013 De werkgeversaansprakelijkheid:

Nadere informatie

De kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding

De kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding Advocatenkantoor Tavasszy De kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding Naam: Sacha Heemskerk Datum: 3-6-2013 School: Hogeschool Leiden Opleiding: Hbo-rechten Studentnummer: 1050400 Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk?

Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Werkgeversaansprakelijkheid inzake huis-, tuin-, en keukenongevallen Eigen schuld, dikke bult! Ook tijdens het werk? Afstudeerscriptie van de opleiding HBO-rechten ten behoeve van ARAG Rechtsbijstand Roermond

Nadere informatie

Conversie en opvolgend werkgeverschap

Conversie en opvolgend werkgeverschap De omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krachtens artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek Conversie en opvolgend werkgeverschap Afstudeerscriptie

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Positie van de medisch specialist in MSB

Positie van de medisch specialist in MSB Positie van de medisch specialist in MSB Positie van de medisch specialist in MSB 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 wordt de financiering van ziekenhuizen ingrijpend gewijzigd. Door invoering

Nadere informatie

DE BEROEPSSPORTER IN HET SOCIALEZEKERHEIDSRECHT, EEN BIJZONDER GEVAL?

DE BEROEPSSPORTER IN HET SOCIALEZEKERHEIDSRECHT, EEN BIJZONDER GEVAL? J.W.F. OVERTOOM - DE BEROEPSSPORTER IN HET SOCIALEZEKERHEIDSRECHT, EEN BIJZONDER GEVAL? DE BEROEPSSPORTER IN HET SOCIALEZEKERHEIDSRECHT, EEN BIJZONDER GEVAL? Student J.W.F. Overtoom Studentnummer 334355

Nadere informatie

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi EUROPEES EN INTERNATIONAAL Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi MR. DRS. M.C. VAN KOPPEN 1 Met ingang van 27 april 2012 is ter implementatie van Richtlijn 2008/104/EG betreffende

Nadere informatie

De inperking van beroepsgerechtigden en beroepsmogelijkheden in het omgevingsrecht

De inperking van beroepsgerechtigden en beroepsmogelijkheden in het omgevingsrecht De inperking van beroepsgerechtigden en beroepsmogelijkheden in het omgevingsrecht Wat is het effect van inperking van beroepsgerechtigden en beroepsmogelijkheden voor de door de regering beoogde versnelling

Nadere informatie

Controle op de werknemer

Controle op de werknemer Controle op de werknemer De controle- en sanctiemogelijkheden van de werkgever bij overmatig internetgebruik Auteur: Sven van der Meer Studentnummer: 2049952 Opdrachtgever: Essent N.V. Periode: 9 februari

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

De bijzondere zorgplicht bij kredietverlening

De bijzondere zorgplicht bij kredietverlening De bijzondere zorgplicht bij kredietverlening Onderzoek naar de omstandigheden waaronder de financiële dienstverlener bij kredietverlening jegens de consument aansprakelijk is in geval van overkreditering.

Nadere informatie

De lagere rechtspraak en het sociaal plan: redelijk of evident onbillijk?

De lagere rechtspraak en het sociaal plan: redelijk of evident onbillijk? De lagere rechtspraak en het sociaal plan: redelijk of evident onbillijk? P. Kruit * 1 Inleiding Het sociaal plan is een veel voorkomend fenomeen. Niet alleen bij reorganisaties en bezuinigingsoperaties

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

RECHT OP VERHOORBIJSTAND; HOE PAKT DE STRAFRECHT- ADVOCATUUR DAT AAN?

RECHT OP VERHOORBIJSTAND; HOE PAKT DE STRAFRECHT- ADVOCATUUR DAT AAN? RECHT OP VERHOORBIJSTAND; HOE PAKT DE STRAFRECHT- ADVOCATUUR DAT AAN? De invulling in de praktijkvoering binnen het kantoor Starmans & Lamers advocaten Auteur: Organisatie: Mevr. J.J. van Driel Starmans

Nadere informatie

Over de grenzen van artikel 7:658 lid 4 BW

Over de grenzen van artikel 7:658 lid 4 BW Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Over de grenzen van artikel 7:658 lid 4 BW De reikwijdte van de werkgeversaansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen van ingeleend personeel S.D.

Nadere informatie

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Francis Riethoff stagiaire bij de Raad voor Rechtsbijstand, afdeling Bureau Wbtv. Een onderzoek naar een uniforme toepassing van de afnameplicht

Nadere informatie

Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade

Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade Manon Arens juni 2011 Onderzoeksrapport Een onderzoek naar

Nadere informatie

Hardheidsclausule in de Wsnp

Hardheidsclausule in de Wsnp 31 mei 2013 Hardheidsclausule in de Wsnp Charlotte van Benthem Hardheidsclausule in de Wsnp Afstudeerscriptie HBO Rechten Charlotte van Benthem Saxion Hogeschool Enschede HBO Rechten Klas: Eerste lezer:

Nadere informatie

De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein.

De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. Een afstudeeronderzoek naar de juridische waarde van de akte van beëdiging van de beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. 2013

Nadere informatie

De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie.

De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie. De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie. Bachelor thesis B.B.J. Bezoen S1018884 Universiteit Twente Eerste begeleider Prof.

Nadere informatie

De beoordeling in hoger beroep van de inhoudelijke re-integratie-inspanningen van de werkgever

De beoordeling in hoger beroep van de inhoudelijke re-integratie-inspanningen van de werkgever De beoordeling in hoger beroep van de inhoudelijke re-integratie-inspanningen van de werkgever Een onderzoek naar de uitleg van de Centrale Raad van Beroep van de norm van artikel 25, negende lid, van

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? 2 Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? I. Laseur Ivo Laseur is advocaat bij Sap Letselschade Advocaten. Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel

Nadere informatie

P a g i n a 1. Een onderzoeksrapport in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch. 30 mei 2011 Antoine van der Flier

P a g i n a 1. Een onderzoeksrapport in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch. 30 mei 2011 Antoine van der Flier P a g i n a 1 Een onderzoeksrapport in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch 30 mei 2011 Antoine van der Flier Naam: Antoine van der Flier Studentnummer: 2015137 E-mail adres: al.vanderflier@student.avans.nl

Nadere informatie

Een terugblik en een bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan)

Een terugblik en een bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan) aanknopingspunten voor de vraag of het instellen van de deelgeschillenregeling al dan niet zinvol is. Tot slot oordelen rechters verschillend over de omvang van de kosten. Dat leidt tot zeer grote verschillen

Nadere informatie

Erasmus School of Economics. Masterscriptie

Erasmus School of Economics. Masterscriptie 2013 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Erasmus School of Economics Masterscriptie KERK & BELASTING Naam student: Lukas Coenraats Studentnummer: 319669 Begeleider: Drs. J.E. van den Berg Bergen

Nadere informatie