Uitval project Door!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitval project Door!"

Transcriptie

1 Uitval project Door!

2

3 Uitval project Door! mevrouw drs. T. Rietveld P. van Daal PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant mei 2007

4 Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van: Stuurgroep Door! ISBN PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Vermenigvuldiging en publicatie in een andere vorm dan dit rapport is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van het PON. Deze publicatie is te bestellen onder vermelding van PON-publicatie PON Postbus LA Tilburg Telefoon: (013) Fax: (013) Internet:

5 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Criteria voor toelating Criteria Door! Gehanteerde criteria instellingen De Combinatie Geestelijke gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen (GGzE) JobFellows Leger des Heils MAJ Neos Novadic-Kentron Orthopedagogisch Centrum Brabant Welzijn Eindhoven St. Annaklooster Deelnemende corporaties Samenvattend 13 3 Begeleiding in project De begeleiding vanuit de plaatsende instellingen Begeleiding vanuit de corporaties De nazorg Samenvattend 18 4 Plaatsing en uitval Plaatsing en uitval per instelling De definitie van uitval Uitval en redenen daarvoor 23 5 Ervaring project Door! 25 6 Conclusies en aanbevelingen 27 Gesprekspartners 31

6

7 1 Inleiding Korte omschrijving project Door! In DOOR! werken vier corporaties en tien opvanginstellingen 1 uit de regio Eindhoven samen om (een deel van) de uitstroom van opvanginstellingen te realiseren. Via DOOR! krijgen cliënten van opvanginstellingen een kans om in een individuele woonsituatie met begeleiding de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen. De cliënten die aangemeld kunnen worden zijn in drie groepen te verdelen: - Mensen die nog niet zelfstandig wonen, en door de opvanginstelling worden aangemeld en onder voorwaarde van een woonbegeleidingscontract aanspraak kunnen maken op woonruimte. - Mensen die over zelfstandige woonruimte beschikken, maar gevaar lopen dat de huurovereenkomst vanwege persoonlijke en sociale problemen ontbonden dreigt te worden. - Cliënten die al eens uitgezet zijn geweest maar nu weer gehuisvest dienen te worden. De opvanginstellingen brengen de cliënten in tijdens de werkgroepvergadering van Door! Daar wordt de cliënt besproken en wanneer de cliënt voldoet, aangemeld voor Door! Een van de corporaties biedt een woning aan, de opvanginstelling die de cliënt heeft aangemeld zorgt voor de begeleiding. Het eerste jaar staat de woning op naam van de begeleidende instelling. De cliënt betaald de huur aan de instelling terug. Als alles goed gaat, wordt na het jaar het huurcontract op naam van de cliënt overgezet, dit wordt de zogenaamde omklap genoemd. Het is mogelijk de omklap een half jaar uit te stellen. Naast de werkgroep Door! is er een stuurgroep Door! actief. De werkgroep vergadert maandelijks, de stuurgroep twee maal per jaar. Door! is een samenwerkingsovereenkomst. Er is bewust gekozen geen rechtspersoon te starten Een van de corporaties verzorgt de coördinatie en het secretariaat. De kosten hiervan worden, volgens en verdeelsleutel, door de 14 organisaties gedragen. Door! wordt nog steeds uitgebreid. Corporaties vanuit de omliggende gemeenten gaan participeren. De vraagstelling van voorliggend onderzoek Het uitvalpercentage (het aantal cliënten dat voortijdig het begeleid wonentraject beëindigt) blijkt in de praktijk per deelnemende opvanginstelling te verschillen. De oorzaken daarvan zijn niet bekend. Daarom wil de stuurgroep graag inzicht hebben in mogelijk achterliggende redenen die aan deze verschillen ten grondslag liggen. Aan het PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling is gevraagd daar een onderzoek naar te doen. 1 De Combinatie, Domein, GGzE, JobFellows, Leger des Heils, MAJ, Neos, Novadic- Kentron, OCB, St Annaklooster, Trudo, Welzijn Eindhoven, Woonbedrijf en Wooninc. PON-rapportage: UITVAL PROJECT DOOR! 5

8 De centrale vraag in het onderzoek is de vraag naar de verklaring van het verschil in uitvalpercentages. Deze vraagstelling is verbreed zodat meer inzicht ontstond in de wijze waarop het product DOOR! ervaren wordt door de partners. Dat geeft de stuurgroep de gelegenheid om mogelijke maatregelen te kunnen nemen in een bredere context. Dat kan de kwaliteit van de besluitvorming ten goede komen. In het onderzoek is aandacht besteed aan de volgende resultaten items: 1 Beschrijving van de criteria die betrokken instellingen hanteren bij toelating tot het project en inzicht in de doelgroep die de betrokken instellingen voordragen voor project DOOR! 2 Beschrijving van de wijze waarop de opvanginstellingen de begeleiding vorm geven. 3 Een overzicht van de opvattingen die de opvanginstellingen hebben over het aanbod van DOOR! met inbegrip van de splitsing van begeleide plaatsen en de zogenaamde PEC-plaatsen (woningen voor uitstroom zonder begeleiding) en het onderscheid in doelgroepen die zij daarvoor aanmelden. 4 Beschrijving van de wijze waarop de opvanginstellingen DOOR! effectief vinden voor hun doelgroep en welke andere producten volgens hen eventueel beter op hun doelgroep zouden passen. 5 Beschrijving van de wijze waarop de betrokken corporaties het project ervaren en de eventuele knelpunten die zich daarbij voordoen. Aan de hand van bovenstaande uitkomsten worden in deze rapportage aanbevelingen gedaan die betrekking hebben op: 1 Voorstellen om de grote verschillen in uitval in de toekomst te voorkomen, bijvoorbeeld door aanscherping of harmonisatie van toelatingscriteria. 2 Voorstellen om de effectiviteit van DOOR! te verbeteren dan wel tot productdifferentiatie over te gaan. Aanpak De kern van onze aanpak bestond uit de consultatie van de betrokken instellingen. Van alle instellingen is gesproken met een vertegenwoordiger van de werkgroep en meestal ook met een vertegenwoordiger van de stuurgroep. Een overzicht van de gesprekspartners vindt u in de bijlage. Om extra inzicht te krijgen in de redenen van uitval uit het project is een vragenlijst gemaakt die voor de uitvallers uit het project in 2005 en 2006 moest worden ingevuld. Ter begeleiding van het onderzoek is vanuit de stuurgroep een klankbordgroep geformeerd, bestaande uit vertegenwoordigers van Domein, GGzE en Novadic-Kentron. Met de klankbordgroep is aan het begin en eind van het onderzoek contact geweest. Bovendien hebben de leden van de klankbordgroep meegedacht over de te stellen vragen. 6 PON-rapportage: UITVAL PROJECT DOOR!

9 2 Criteria voor toelating In dit hoofdstuk geven we antwoord op de vraag welke criteria gehanteerd worden bij toelating tot het project. 2.1 Criteria Door! De criteria om iemand voor Door! aan te melden zijn omschreven in het schema Uitgangspunten Door! In dit schema staan de volgende punten genoemd: - De cliënt moet aantoonbaar in een van de aangesloten gemeenten ingeschreven staan of woonachtig zijn voor een periode van minimaal 6 maanden. - Er moet woontraining in de woning noodzakelijk zijn als doorslaggevend onderdeel van een integratie of re-integratietraject. - De cliënt moet niet op de lijst moeilijk plaatsbaar staan. In uitzonderingsgevallen kan echter een speciale procedure gevolgd worden. - De cliënt moet niet in aanmerking komen voor een andere vorm van wonen. - De cliënt mag geen mislukte plaatsing in Door! hebben meegemaakt, tenzij de situatie geheel anders is. - De cliënt moet in staat zijn een huishouden te voeren. - Wanneer sprake is van huurschuld dan mag deze niet langer dan 2 jaar geleden zijn ontstaan, 50% moet zijn afbetaald en voor het overige deel moet een betalingsregeling zijn geregeld. Deze criteria zijn vooral voor de corporaties van belang. Het is voor hen de basis waarop zij een cliënt kunnen toetsen. De corporaties kijken in de werkgroep mee naar de door de plaatsende instellingen gehanteerde criteria. De corporaties hebben naast bovengenoemde criteria een sanctie- en kansenbeleid opgesteld waarin ze duidelijke richtlijnen aangeven. Voor de maatschappelijke instellingen blijkt dat in de praktijk soms lastig te zijn omdat ze cliënten moeilijk geplaatst kunnen krijgen. 2.2 Gehanteerde criteria instellingen Alle instellingen, zo blijkt in de praktijk, committeren zich aan bovenstaande criteria. Meestal hanteren zij naast het schema nog eigen criteria, of combineren zij de criteria uit het schema met eigen criteria. We beschrijven hieronder de criteria per instelling. Allereerst geven we een korte beschrijving van de instelling, vervolgens een korte schets van de klantgroep en tot slot de door de instelling gehanteerde criteria. PON-rapportage: UITVAL PROJECT DOOR! 7

10 2.2.1 De Combinatie Stichting De Combinatie Jeugdzorg is een organisatie voor jeugdhulpverlening die werkzaam is in regio Zuidoost-Brabant. Zij ondersteunen ouders/verzorgers bij de opvoeding van hun kind. Hulp wordt gegeven aan kinderen en jongeren van 0-18 jaar, in een aantal gevallen zelfs tot 23 jaar. Afhankelijk van de leeftijd en de situatie kan de nadruk liggen op hulp aan de jeugdige en/of diens ouder(s). De Combinatie Jeugdzorg telt meer dan 500 medewerkers, verspreid over een groot aantal locaties in Zuidoost-Brabant, Hun hulpverlening is zeer uitgebreid en divers en varieert van hulp in de thuissituatie, daghulp, dag- en nachtbehandeling tot verblijf in een pleeggezin. De hulpverlening wordt in verschillende werkvormen uitgevoerd: ambulante hulp, dag- en nachthulp daghulp opvoeding in pleeggezinnen en overige vormen van hulp. Klantgroep voor Door! De Combinatie plaatst jongeren voornamelijk jongeren van 18 tot 21 jaar, en soms tienermoeders vanaf 16,5 jaar. De meeste jongeren die geplaatst worden, komen uit de eigen organisatie. Dat is een bewuste keuze omdat men die het beste kent. Van de jongeren die geplaatst worden, wordt verwacht dat zij na een jaar zelfstandig kunnen wonen, behoudens de eventueel flankerende begeleiding zij dan nog nodig hebben. Aanvullenden criteria voor aanmelding - Men moet een inkomen van minimaal 650 euro per maand hebben, anders is het financieel risico te groot. - De verwachte mate van begeleiding moet helder zijn. Daarnaast spelen individuele zaken als de verwachte mate van zelfverzorgendheid, verwachte kans op overlast, verwachte houding ten opzichte van begeleidingsafspraken en het hebben van zinvolle dagbesteding Geestelijke gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen (GGzE) GGzE biedt zorg aan mensen met (ernstige) psychosociale en psychiatrische problematiek. Ze heeft tevens een preventieve en dienstverlenende taak. De preventieactiviteiten zijn erop gericht (verergering van) psychische en psychiatrische problematiek te voorkomen. De dienstverlenende functie betreft het geven van voorlichting, advies, consultatie en scholing aan hulpverleners en andere instellingen. Daarnaast is de GGzE een erkende praktijkinstelling voor een aantal (specialistische) opleidingen. Klantgroep voor Door! De GGzE plaatst cliënten die langdurig in zorg zijn en waarbij een langdurig vervolgtraject noodzakelijk is. De grootste groep mensen die aangemeld worden zijn cliënten die nu beschermd wonen en cliënten die na een crisis een vervolgtraject hebben doorlopen hebben en komen voornamelijk uit het programma Psychose of het programma Autisme. 8 PON-rapportage: UITVAL PROJECT DOOR!

11 Aanvullende criteria voor aanmelding GGzE hanteert streng criteria vanwege het grote cliëntenbestand. Belangrijke criteria zijn: - De cliënten die in aanmerking komen moeten nog begeleiding nodig hebben om zelfstandig te wonen. De aangemelde cliënten zijn ook na een jaar nog op ambulante begeleiding aangewezen. - Doordat een aantal cliënten van Door! voor plaatsing uitvielen heeft GGzE de interne procedure aangepast. Er is voor cliënten een beperkte bedenktijd ingevoerd voordat men wordt aangemeld voor Door! JobFellows JobFellows heeft als doel mensen met een verslavingsproblematiek terug te brengen in de maatschappij. JobFellows heeft zich gespecialiseerd in de doelgroep mensen die vroeger middelen hebben gebruik, maar nu aantoonbaar clean zijn. JobFellows biedt hiervoor reïntegratiediensten aan een brede groep van opdrachtgevers zoals gemeenten, UWV, instellingen et cetera. Om mensen een werkervaringsplaats te bieden heeft JobFellows een eigen workcenter opgezet. Naast het bieden van een werkervaringplek, wordt ook woonbegeleiding geboden. Zij hebben een tijd een appartement gehad waarin 9 mensen konden wonen, maar de kosten daarvoor werden te hoog. Ze hebben nu afspraken met particuliere woningaanbieders. Klantgroep voor Door! JobFellows plaatst cliënten die naast hun verslaving hulp nodig hebben op andere leefgebieden. Werk staat daarbij voorop; wonen, vrije tijd en financiën zijn gebieden waarop de cliënten meestal ondersteuning nodig hebben. Aanvullenden criteria voor aanmelding - Cliënten moeten aan hun (financiële) verplichtingen kunnen voldoen. - De cliënt moet uitzicht hebben op zinvolle dagbesteding of een baan. - Men moet sociaal vaardig zijn. - Men moet middelenvrij zijn Leger des Heils Het Leger des Heils biedt begeleiding en opvang aan mensen die verder nergens terecht kunnen. De cliënten zijn vaak verslaafd, hebben psychische problemen en/of komen uit detentie. In eerste instantie bood het Leger des Heils begeleiding en onderdak in hun 24 uursvoorzieningen Domus en Vast en Verder. Omdat er voor een aantal cliënten doorstroommogelijkheden werden gezien, biedt het Leger des Heils nu ook begeleid wonen aan. Het Leger des Heils bezit een flat waarin 12 mensen woonbegeleiding krijgen en ook 18 mensen verspreid door de stad krijgen woonbegeleiding in Door! Het Leger des Heils is een laagdrempelige instelling, waar cliënten steeds weer een nieuwe kans wordt geboden. PON-rapportage: UITVAL PROJECT DOOR! 9

12 Klantgroep voor Door! Het Leger des Heils plaatst meestal cliënten die uit hun 24-uursvoorzieningen komen. De overstap voor deze cliënten is soms nog wel te groot, zodat ook naar tussenoplossingen gezocht wordt, bijvoorbeeld tijdelijk kleinschalig wonen. Criteria voor aanmelding - Cliënten dienen een dagbesteding te hebben, van minimaal enkele uren per dag. - De schulden dienen ver opgelost te zijn (verder dan in de criteria voor Door! zijn beschreven) MAJ MAJ is ontstaan als een organisatie van vrijwilligers die een intermediaire brugfunctie vervullen tussen cliënten en algemene instellingen. In 2003 werd het Stichting MAJ Brabant, en heeft MAJ zich ontwikkeld tot een organisatie met foyerwoningen en projecten. MAJ Breed is gericht op de ondersteuning van jongeren en hun ouders in de gezinssituatie. MAJ Tienermoeders vangt (aanstaande) tienermoeders en hun kinderen op. MAJ Direkshon nos propio Kas begeleidt Antilliaanse en Arubaanse risicojongeren richting zelfstandigheid en zelfstandig wonen. MAJ Rumbo Nobo ondersteunt Antiliaanse en Arubaanse jongeren via opleiding en/of re-integratie een startkwalificatie te halen. Klantgroep voor Door! MAJ plaatst jongeren die uit hun foyers komen, die aantoonbaar aan hun problemen werken en aan alle criteria voldoen. Criteria voor aanmelding - De sociale vaardigheden van de cliënt moeten goed zijn. - De woonvaardigheden moeten in orde zijn. - Cliënten moeten hun budget kunnen beheren. - Cliënten moeten een zinvolle dagbestedingen hebben. - Cliënten moeten uit de uitkeringssituatie zijn Neos Neos is in 2000 ontstaan uit een fusie van een zevental organisaties voor opvang. Dit waren organisaties op het gebied van vrouwenopvang, dak- en thuislozenzorg, crisisopvang en sociale activering. Inmiddels is Neos één organisatie, met een grote verscheidenheid aan opvanglocaties en diensten en heeft de krachten gebundeld in de keten van preventie, opvang en herstel binnen Eindhoven. Neos biedt vanuit een veelzijdig perspectief mensen onderdak en begeleiding en ondersteunen hen bij het opbouwen van een menswaardig, zo zelfstandig mogelijk en autonoom bestaan. Klantgroep voor Door! Het gaat om personen van 18 jaar en ouder die in de 24-uurs opvang van Neos gezeten hebben. bij potentiële Door! kandidaten is de verwachting dat ze na een jaar begeleiding weer zelfstandig kunnen wonen. 10 PON-rapportage: UITVAL PROJECT DOOR!

13 Criteria voor aanmelding - Beheersbare verslavingsproblematiek. - Voldoende woonvaardigheden. - Voldoende sociale vaardigheden. - De financiële situatie en omgang met geld moet voldoende zijn. - Voldoende zelfredzaamheid. - Voldoende oplossingsvaardigheden Novadic-Kentron Novadic-Kentron is het expertisecentrum op het gebied van gebruik van middelen, verslaving en verslavingszorg. Zij geven informatie over alcohol, drugs en gokken via de mail, telefoon of door bezoek. Zij geven ook opvoedingsondersteuning aan ouders en kunnen helpen bij het opzetten van een schoolgezondheidsbeleid over het gebruik van genotsmiddelen. Novadic-Kentron begeleidt cliënten in een klinische setting, maar hebben ook andere mogelijkheden, zoals groepsbegeleid wonen, individuele woonbegeleiding, begeleiding extern wonen, en begeleid zelfstandig wonen. Klantgroep voor Door! Novadic-Kentron plaatst cliënten die meestal al geruime tijd in behandeling zijn. De meeste plaatsingen zijn van cliënten die uit hun groepsbegeleid wonen en begeleid extern wonen komen. Plaatsingen vanuit de klinische setting is meestal een te grote stap. Criteria voor aanmelding - Cliënten mogen niet uitsluitend een huisvestingsprobleem hebben, maar ook een woonvaardigheidprobleem. - Cliënten moeten een daginvulling hebben. - De financiën moeten geregeld zijn Orthopedagogisch Centrum Brabant Het OCB is een orthopedagogisch centrum, dat zorg en hulp verleent aan kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking tot 21 jaar en aan hun ouders/verzorgers. Het gaat daarbij om (gezinnen met) kinderen en jongeren, die moeilijk lerend genoemd worden, of ook wel: kinderen/jongeren met een licht verstandelijke handicap en die op een of andere manier in hun ontwikkeling dreigen vast te lopen. Het OCB heeft zijn Centraal Bureau in Breda en biedt zijn hulp in en vanuit diverse vestigingen, verspreid over drie regio's. Klantgroep voor Door! OCB plaatst licht verstandelijk gehandicapte cliënten die de zelfstandigheidtraining hebben gevolgd. OCB heeft zelf niet veel huisvesting, dus niet veel aanmeldingen voor Door!. Criteria voor aanmelding - Zelfstandig kunnen wonen en daarvoor voldoende vaardigheden bezitten. - Voor de cliënt is een Wajong-uitkering geregeld. PON-rapportage: UITVAL PROJECT DOOR! 11

14 2.2.9 Welzijn Eindhoven Welzijn Eindhoven informeert, adviseert en ondersteunt mensen met vragen op sociaal/maatschappelijke terreinen bij het vinden van het juiste antwoord of het zorgen voor een verwijzing naar de juiste organisatie of aanbieder. Zij geven informatie en advies aan alle burgers in Eindhoven. Zij kunnen er terecht voor een breed scala aan onderwerpen. Welzijn Eindhoven zorgt ervoor dat mensen verder wordt geholpen. Klantgroep voor Door! Het gaat om personen van 18 jaar en ouder die een breed spectrum aan problemen kunnen hebben (relationeel, psychisch, sociaal et cetera). Bij plaatsing wordt moeten de problemen op het terrein van woonvaardigheden (omgaan met financiën, hebben van dagstructuur, aangaan van sociale contacten et cetera) van dien aard zijn dat zij naar verwachting binnen een jaar zijn op te lossen. Criteria voor aanmelding - De hulpvraag moet op woonvaardigheden betrekking hebben. - Er moet voldoende hulpvraag zijn, maar ook niet te veel. De indicatie vindt vervolgens plaats met een door het NIZW ontwikkeld intakemodel en door een eigen scoringsformulier (op basis van M.O. ontwikkeld) St. Annaklooster St. Annaklooster is een organisatie die haar oorsprong vindt bij de Zusters van Liefde. Men ontwikkelde professionele zorg voor zusters en langzamerhand is vandaar uit de zorg veralgemeniseerd tot een organisatie die thuiszorg levert en waartoe een hospice en een logeerhuis behoren. In 2005 is men gestart met het project Rentree en onlangs is men gestart met een zorghotel voor dak- en thuislozen die tijdelijke worden opgenomen om te stabiliseren. Het project Rentree is bestemd voor sociaal kwetsbare personen die een sociale binding hebben met de gemeente Eindhoven. Het zijn vooral personen die een zelfstandig leven willen leiden maar dat om diverse redenen nog niet kunnen. Het gaat vaak om mensen met een dubbeldiagnose (psychische en verslavingsproblematiek). Vaak gaat het om mensen die in aanraking zijn geweest met de politie (verslaafde veelplegers). Rentree beschikt over een woning voor groepswonen en biedt ook dagbesteding aan. Klantgroep voor Door! De mensen die voor Door! in aanmerking komen uit het project Rentree. Niet iedereen stroomt door. Voor Door! komen personen in aanmerking waarvan verwacht kan worden dat zij in staat zijn om na een jaar zelfstandig te kunnen wonen. Criteria voor aanmelding - De cliënten moeten hun financiën kunnen beheren. - Men moet zinvolle dagbesteding hebben. - Men moet voldoende sociale vaardigheden bezitten. - Men moet in staat zijn om in praktische zin een huishouden te voeren. - Men moet drugsvrij zij 12 PON-rapportage: UITVAL PROJECT DOOR!

15 2.3 Deelnemende corporaties In het project Door! nemen de volgende vier corporaties deel. Domein Domein is een vastgoedbedrijf met een sociaal hart; Domein zoekt klanten op en biedt hen keuzes in wonen. Zij binden zich aan wijken en buurten en werken daar samen met bewoners en partners, aan een goed leefklimaat; De medewerkers zetten zich vooral in voor mensen die op eigen kracht niet kunnen voorzien in hun woonbehoefte. Daarnaast willen zij door middel van intensieve samenwerking met zorginstellingen woningen bouwen en beheren voor ouderen én voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Trudo Trudo is een wooncorporatie in Eindhoven. Hun doel is ervoor zorgen dat mensen in een prettige, comfortabele, veilige en geborgen omgeving kunnen wonen, werken en recreëren. Naar eigen wensen, mogelijkheden en voorkeur. Dat realiseren ze in nauwe samenwerking met andere partijen. Ze kennen een groot aantal duurzame samenwerkingsverbanden met onze stakeholders: gemeente, partners, leveranciers, bewonersorganisaties en maatschappelijk middenveld. Trudo heeft een afdeling Bijzondere klanten, met daarin het project Door!, huisvesting voor statushouders en projecten woonvormen met hulpverlenende organisaties. Wooninc. Wonninc is een woningcorporatie die in de Regio Eindhoven meer dan 6600 woningen exploiteert. Wooninc. combineert maatschappelijk en commercieel ondernemerschap en er wordt veel met partijen samengewerkt. Zoals binnen de ketennetwerken wonen-welzijn-zorg en wonen-leren-werken. De visie van Wooninc. is het beiden en optimaliseren van woonplezier, waarbij mensen die moeilijk zelfstandig kunnen voorzien in hun woonbehoefte kunnen rekenen op ondersteuning. Woonbedrijf Woonbedrijf is op 1 april 2005 van start gegaan. De nieuwe organisatie is in eerste instantie gericht op het optimaliseren van de dienstverlening aan zijn klanten. Daarnaast zet Woonbedrijf zich in voor de ontwikkeling van nieuwe woongebieden en het verbeteren van de kwaliteit van bestaande woningen en hun omgeving. Woonbedrijf manifesteert zich als een netwerkorganisatie. In samenwerking met andere maatschappelijke dienstverleners en overheden zet Woonbedrijf haar expertise, operationele capaciteit en marktpositie in om de woonkwaliteit in de regio Eindhoven een impuls te geven. 2.4 Samenvattend Door! Blijkt toegankelijk voor verschillende klantgroepen. Er passen mensen met verschillende problematiek binnen Door!. Alle instellingen kennen de eisen die Door! aan plaatsing stelt. Daarboven op hebben plaatsende instellingen hun eigen intakecriteria die onderling deels overeen komen, maar ook gelinkt zijn aan de eigen klantgroep. De extra criteria liggen vooral op het terrein van sociale- en woonvaardigheden en bij een overzichtelijk budgetbeheer. In veel gevallen wordt aangegeven dat het PON-rapportage: UITVAL PROJECT DOOR! 13

16 alleen regelen van een uitkering niet een voldoende oplossing is. Ook een vinden van daginvulling is van belang, om terugval in eerder gedrag te voorkomen. Men plaatst alleen cliënten die uit de eigen organisatie afkomstig zijn. Die kent men het best en men vergroot daarmee de kans op succes. Instellingen die geen cliënten hebben, zoals Welzijn Eindhoven, consulteren de verwijzer bij de intake voor Door!. Bijna alle instelling praten over het al dan niet hebben van voldoende woonvaardigheden. De omschrijving daarvan is niet scherp afgebakend. Wat opvalt is dat medewerkers aangeven dat zij in de loop van de tijd zelf veel geleerd hebben en zodoende betere inschattingen kunnen maken of cliënten een plaatsing in Door! aankunnen. Instellingen hebben in de loop van de tijd ook intern de eisen aangescherpt, om uitval te voorkomen. De uitval valt niet rechtstreeks in verband te brengen met een of meerdere criteria (zie ook hoofdstuk 3 en 4). Wel kan gezegd worden dat de criteria in Door! aangescherpt moeten worden met zaken waarvan stellig de indruk is dat ze mede bepalend voor succes zijn. Naast het regelen van huurschuld kan het financiële criteria scherper worden gemaakt met het geregeld hebben van de maandelijkse inkomsten. Daarnaast is het hebben van een zinvolle dagbesteding een belangrijk punt. 14 PON-rapportage: UITVAL PROJECT DOOR!

17 3 Begeleiding in project In dit hoofdstuk beschrijven we de wijze waarop de plaatsende instellingen de begeleiding vormgeven. Daarbij maken we een onderscheid tussen de begeleiding vanuit de (zorg)instellingen en de begeleiding van de corporaties. Nazorg, de begeleiding die na de omklap in Door! wordt geboden, beschrijven we als apart onderdeel. 3.1 De begeleiding vanuit de plaatsende instellingen Een van de vereisten van Door! is dat cliënten na plaatsing woonbegeleiding nodig hebben. De begeleiding die de cliënten krijgen is verschillend van aard. Naast woonbegeleiding ontvangen de meeste cliënten nog andere (reeds aanwezige flankerende hulp), meestal vanuit één van de participerende instellingen. Hieronder beschrijven we per instelling een aantal specifieke begeleidingsaspecten. De Combinatie vindt de begeleiding een belangrijke succesfactor bij plaatsing. Men heeft geleerd van enkele incidenten. Men heeft (zeker in de beginperiode) minimaal één keer per week contact met de jongere. Men doorloopt één keer per maand het huis op vreemde zaken (heeft te maken met het feit dat een jongere met een weetplantage was gestart). Men houdt toezicht op de financiën. De huur loopt via een automatische incasso bij de corporatie. Als er onverhoopt toch iets mis gaat, trekt men zo vroeg mogelijk aan de bel bij corporatie om dat recht te zetten. Als er betalingsachterstanden zijn, komen de aanmaningen bij de Combinatie binnen, zoadat men onmiddellijk op kan treden. Welzijn Eindhoven biedt outreachende begeleiding. Ze hebben prestatieafspraken met gemeente over maximale begeleidingstijd. Zij zitten derhalve strak in het pak, maar kunnen het gemiddeld wel redden. 80 à 90% zit in budgetbeheer: de automatische incasso van vaste lasten is via een budgetbureau geregeld, voor de rest krijgt men wekelijks zakgeld. De financiële vrijheid wordt langzaam opgevoerd. Men gaat in het begin twee keer in de week op huisbezoek. Tot omklap gemiddeld één keer per week. Er is een goede samenwerking met corporaties: deze mensen weten in de ogen van Welzijn Eindhoven goed met lastige klanten om te gaan. OCB heeft cliënten die vaak een levenslange begeleiding nodig hebben. Voor hen is het daarom moeilijk om een afweging te maken wie van de cliënten in Door! past. De omschakeling naar volledig zelfstandig wonen is vaak wel erg groot voor de cliënten. Cliënten hebben vaak al een woontraining gehad, deze wordt nu voortgezet in de eigen woning. Daarnaast hebben de meeste cliënten van OCB een levenslange begeleiding nodig, vanwege een laag IQ. PON-rapportage: UITVAL PROJECT DOOR! 15

18 JobFellows werkt met ervaringsdeskundigen, die een professionele opleiding hebben genoten. Zij begeleiden de cliënten. Het uitgangspunt van het werken is om de betrokken mensen werk, vrije tijd en huisvesting aan te bieden. De aanpak is niet zozeer therapeutisch, eerder praktisch. Het gaat erom het leven van de cliënten te normaliseren. Dit houdt ook in dat cliënten niet in groepen bij elkaar gaan wonen, omdat dat vaak weer recidief gedrag oproept. Door! past daarom erg goed bij deze doelgroep. De GGzE heeft een groot cliëntenbestand, rond de De GGzE heeft ongeveer 1800 medewerkers in dienst. Veel van hen zijn hulpverleners, die individueel cliënten begeleiden. De begeleiding is voor het grootste deel ambulant, maar ook wordt begeleiding op het terrein geboden. Elke cliënt heeft een casemanager. De diverse hulpverleners blijven zelf bij hun cliënt betrokken wanneer ze naar Door! gaan. De GGz heeft afspraken met het zorgkantoor en kan zodoende, wanneer meer begeleiding nodig zou zijn, dit ook aan cliënten aanbieden. De begeleiders van MAJ kennen hun cliënten erg goed door de intensieve begeleiding die zij de cliënten bieden. Ze bouwen een goed contact op met de cliënt. Onderling wordt door de begeleiders ervaringen uitgewisseld, zodat iedereen van alle bijzonderheden betreffende de jongeren op de hoogte is. De jongeren krijgen zo niet de mogelijkheid mensen tegen elkaar uit te spelen. Neos hecht naast een goede inschatting van de problematiek veel belang aan goede begeleiding. Daarin is naast hulpverlening ook uitdrukkelijk aandacht voor woonbegeleiding en financiële begeleiding. Neos gaat één keer per week langs. Ook is er belangstelling voor sociaal netwerk en is er de mogelijkheid dat ook andere hulpverleners van Neos langskomen. Neos besteedt ook veel aandacht aan nazorg. Na de één jaar periode volgt na drie maanden een folluw up gesprek. Overigens blijft ook na de omslag hulpverlening mogelijk hetzij via de AWBZ hetzij vrijwillig. Neos geeft aan dat zij er bovenop zitten en zodoende tijdig kunnen ingrijpen wanneer dat nodig mocht zijn. Novadic-Kentron geeft aan dat een geleidelijk overgang van klinische setting, groepsbegeleid wonen, wonen in een kleinere groep en dan begeleid zelfstandig wonen een optimale gang van zaken is. Het is voor cliënten altijd moeilijk om een verandering in omstandigheden door te maken, de kans op terugval is dan reëel aanwezig. Novadic-Kentron kan ongeveer vier uur begeleiding per week aanbieden. St. Annaklooster voert minimaal één keer per week een individueel gesprek met de cliënt. Dat kan ook op kantoor van St. Annaklooster zijn. Daarnaast komt men nog één keer in de week langs. In het weekend worden de cliënten steekproefsgewijs bezocht. Daarnaast is er ruimte om, afhankelijk van de behoefte, extra begeleiding te bieden. Bovendien blijven sommige cliënten de dagbesteding van St. Annaklooster bezoeken, waardoor er ook via dat kanaal contact is. 16 PON-rapportage: UITVAL PROJECT DOOR!

19 Uit de ingevulde vragenlijsten over de uitvallers van Door! blijkt dat de begeleidingsbehoeften van cliënten die geplaatst worden varieert van 1-13 uur per week aan woonbegeleiding. Daarnaast wordt vaak ook nog flankerende hulpverlening vanuit de instellingen gegeven. De begeleiding die daadwerkelijk geboden wordt, was in een aantal gevallen minder dan de het aantal uren dat aan de start van het wonen in Door! was afgesproken. Enkele keren kwam dat omdat de cliënt begeleiding weigerde, een paar keer omdat de instelling door omstandigheden minder begeleiding kon bieden. Als reden voor uitval werd bij negen uitvallers aangegeven dat de begeleiding die geboden werd niet voldoende was. Bovendien bleek vier keer dat de begeleiding niet de juiste was. Uit de gesprekken bleek dat de aard en intensiteit van begeleiding een belangrijke succesfactor is bij het welslagen van het traject Door!. Wanneer je er dicht bovenop zit met de begeleiding, dan gaat het beter met cliënten. Een aantal organisaties zoals MAJ, Neos en JobFellows doen dat, en hebben weinig uitvallers. Alleen is het niet te zeggen of dat dit de enige verklaring daarvoor is. 3.2 Begeleiding vanuit de corporaties De vier betrokken corporaties doen vol overtuiging mee aan Door! maar leggen in de wijze waarop zij met de Door!-bewoners omgaan wel verschillende accenten die met de filosofie van de corporatie te maken hebben. Trudo heeft in 2006 het initiatief genomen om met instellingen te inventariseren welke woonwensen er zijn voor speciale groepen. De aanvragen die in 2007 gehonoreerd kunnen worden zijn in het werkplan van Trudo opgenomen. Trudo heeft vanuit het bestuur ook opdracht gekregen om woonondersteuning te bieden (4 maal per jaar), na te denken over de dagbesteding van mensen en te kijken naar de budgettering. Ze willen een signalerende en preventieve functie vervullen. Ook Domein hecht aan een goed inzicht in de huurders die via Door! geplaatst worden. Samen met Trudo zijn zij een aantal maanden geleden begonnen met de zogenaamde kwartaalmonitor, waarbij men vier keer per jaar bij de klant op bezoek gaat. Men vindt het als corporatie belangrijk om te weten hoe de betrokkene woont. Dat maakt het zicht op de betrokken persoon na de omslag ook makkelijker, men kent de persoon. Ook de wijkbeheerder is dan op de hoogte van de persoon en kan eventuele ruis bij vermoedens van overlast beter inschatten. Woonbedrijf en Wooninc. staan meer op het standpunt dat de huurders die via Door! binnenkomen in principe gewone huurders zijn en in die zin niet anders benaderd worden dan hun andere huurders. Beide corporaties hebben in elk geval een klantcontact bij de omklap, als het huurcontract met betrokkene moet worden getekend. Wooninc. heeft ook altijd klantcontact bij de intake. Bij het Woonbedrijf is dat, vanwege het grote aantal plaatsingen, niet altijd mogelijk. Beide instellingen houden wel bij hoe het gaat met de samenwerking en begeleiding van de plaatsende instellingen. Wooninc. heeft geen aparte afdeling voor plaatsing en begeleiding van aparte doegroepen. Deze cliënten vallen onder het gewone rayon. PON-rapportage: UITVAL PROJECT DOOR! 17

20 In het algemeen geven de corporaties aan dat de contacten omtrent de begeleiding met participerende instellingen goed zijn. Zij zien wel verschil in begeleiding. Zij zijn van mening dat enkele plaatsende instellingen zijn, vanwege hun grootte, wat minder flexibel zijn in de omgang, ze opereren stroperiger, waardoor in concrete gevallen niet altijd tijdig kan worden ingegrepen. Bij aanmelding voor Door! wordt door de corporatie rekening gehouden met een geschikt woonmilieu voor de cliënt, waardoor de slagingskans toeneemt. Dat neemt niet weg dat er vanuit de woonomgeving van de cliënt bij de corporatie soms (vage) klachten binnenkomen over overlast. Dat is vaak meer gevoel ( er wonen veel Door!-klanten in de wijk terwijl er maar twee wonen) dan werkelijkheid. Corporaties geven daarom aan dat het ook van belang is dat de wijkbeheerder goed ingelicht is over de plaatsing, waardoor de signalen beter in perspectief gezet kunnen worden. 3.3 De nazorg Nazorg heeft te maken met de begeleiding die geboden wordt na de omklap. Hierover zijn nog niet echt vastomlijnde afspraken gemaakt, maar er wordt wel over gesproken met elkaar, vooral in de werkgroep. De begeleiding die na de omklap geboden wordt is ook divers. Enkele organisaties, bijvoorbeeld Welzijn Eindhoven, geven aan dat ze geen middelen hebben om na de omklap woonbegeleiding te bieden. De meeste plaatsende instellingen zijn echter AWBZ-gefinancierd waardoor ze afspraken met het zorgkantoor kunnen maken. Indien na de omklap nog (woon)begeleiding noodzakelijk is kan dat worden geïntegreerd in de flankerende hulpverlening die buiten Door! om wordt gegeven. Een aantal organisaties geeft aan dat hun cliënten een levenslange begeleiding nodig hebben en kunnen hen dat ook bieden. Enige maanden geleden is men in de werkgroep begonnen met actieve monitoring tot 3 jaar na de omklap. Tijdens de maandelijkse vergaderingen wordt zo de vinger aan de pols gehouden. Alle cliënten die in Door! geplaatst zijn, passeren de revue. Kort lichten de instellingen hun begeleiding en de voortgang toe. 3.4 Samenvattend Elke plaatsende instelling streeft naar een goede begeleiding, die tijdens het project Door! in een aantal gevallen nog is aangepast (vaak geïntensiveerd) op basis van ervaringen. Dat laat onverlet dat er verschillen zijn in aard en intensiteit van de begeleiding. Dat heeft te maken met de problematiek van de cliënten uit de plaatsende instellingen die niet onderling vergelijkbaar is. Het heeft ook te maken met de wijze waarop de begeleiding wordt vormgegeven en die vaak eigen is aan de sector waartoe de plaatsende instelling behoort en waarbij accenten in de begeleiding (woonbegeleiding versus hulpverlening) kunnen verschillen. 18 PON-rapportage: UITVAL PROJECT DOOR!

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Zelfstandigheidstraining voor Jongeren www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Stichting Neos is een HKZ-gecertificeerde organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Hieronder worden in- door en uitstroomcijfers weergegeven (indien voorhanden). Hiervoor

Nadere informatie

Woonmodules bij Kwintes

Woonmodules bij Kwintes Woonmodules bij Begeleiding neemt af Eigen regie neemt toe Woonmodule 1 Geen huur Woonmodule 2 Huur bij + + + + Woonmodule 3 Huren bij Woonmodule 4 Wonen en huren bij Verhuizen naar andere woonruimte Woonmodules

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben zij een veilig thuis.

Nadere informatie

Jeugd en jong volwassenen

Jeugd en jong volwassenen Rentree Jeugd en jong volwassenen Omdat thuiskomen niet altijd vanzelf gaat. Even voorstellen In deze folder kun je lezen wat de afdeling Rentree voor jongeren kan betekenen. Bij Rentree kun je een op

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek Brochure voor verwijzers Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek ribw arnhem & veluwe vallei 2 Meedoen in de maatschappij; voor veel mensen met langdurige psychiatrische problemen

Nadere informatie

We onderscheiden drie vormen van woonbegeleiding: begeleid wonen beschermd wonen 24-uurszorg

We onderscheiden drie vormen van woonbegeleiding: begeleid wonen beschermd wonen 24-uurszorg woonbegeleiding 1 Drie Vormen woonbegeleiding Het grootste deel van het hulpaanbod van HVO-Querido valt onder de noemer woonbegeleiding. Bij woonbegeleiding gaat het om de combinatie van huisvesting en

Nadere informatie

Postcode/woonplaats.. Naam aanmelder.. man vrouw Telefoonnummer.. E-mail adres

Postcode/woonplaats.. Naam aanmelder.. man vrouw Telefoonnummer.. E-mail adres Aanmeldingsformulier Bureau Woonkans Dit formulier volledig invullen en opsturen naar: Bureau Woonkans Hoogezand Postbus 7104 9701 JC GRONINGEN Telefoon: 0598 820238 e-mail: info@woonkans-hs.nl In te vullen

Nadere informatie

Huisvesting Cliënt heeft eigen adres maakt geen gebruik van een adres via Maaszicht.

Huisvesting Cliënt heeft eigen adres maakt geen gebruik van een adres via Maaszicht. Aanbod Maaszicht Toelichting per product: Opsporing en toeleiding Maaszicht krijgt regelmatig aanmeldingen van en voor jongeren voor wie niet direct duidelijk is voor welke zorg zij nodig hebben. Dit kan

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving Aanpak: Bijzondere doelgroepen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving Aanpak: Reset Thuisbegeleiding De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Careyn

Nadere informatie

Algemene informatie. Rentree hulpverleningsaanbod

Algemene informatie. Rentree hulpverleningsaanbod Algemene informatie Rentree hulpverleningsaanbod WAT DOET RENTREE? Met een integraal hulpverleningsaanbod wil Rentree exgedetineerden, veelal met een meervoudige problematiek, ondersteunen en begeleiden

Nadere informatie

Jong en Ouder ontschotting in de opvang van jonge ouders

Jong en Ouder ontschotting in de opvang van jonge ouders YOUKÉ Jong en Ouder ontschotting in de opvang van jonge ouders Sprekers: Arieke van Andel: gemeente Amersfoort Mariette Rutjes: leidinggevende cluster vrouwenopvang en gezinnen Inleiding Ontschotting in

Nadere informatie

Het advies van de ASD.

Het advies van de ASD. Het advies van de ASD. Ongevraagd advies De ASD heeft in de afgelopen maanden met meerdere partijen gesproken over de opvang van daklozen. Dit naar aanleiding van een wijziging in de opvang van daklozen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

GGzE centrum autisme volwassenen

GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen Centrum voor specialistische zorg, kennis en ontwikkeling op het gebied van autisme Informatie voor verwijzers >> GGzE centrum autisme

Nadere informatie

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ]

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] 03 Gezinshuis meestal een passend antwoord op een uithuisplaatsing voorwoord Ambiq biedt specialistische zorg aan kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Hoofdlijnen. van het

Hoofdlijnen. van het Hoofdlijnen van het BELEIDSPLAN Terug naar de samenleving December 2013 Stichting De Overbrugging Graaf van Egmondstraat 48 KvKnummer 000024369104 www.deoverbrugging.nl Inhoud 1 Doel... 2 2 Doelgroep...

Nadere informatie

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen Sociaal Vangnet Apeldoorn Preventieve aanpak van (multi) problemen 1 Wim ter Beek Coördinator VSW Lieneke Postema Teamleider Mens en Buurt, De Goede Woning Huurt u van een woningcorporatie? U heeft recht

Nadere informatie

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2012

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2012 Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2012 metingen 2008- A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Aantallen Huisuitzetting is één van de oorzaken van dakloosheid. Mensen worden door woningcorporaties,

Nadere informatie

Modules Jeugdzorg. Vast & Verder. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel , Fax.

Modules Jeugdzorg. Vast & Verder. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel , Fax. Modules Jeugdzorg Vast & Verder INHOUD Vast & Verder is een residentieel, gefaseerd woontrainingsprogramma voor justitiabele jongeren in de leeftijd van 15 tot 26 jaar. Het is ontwikkeld door de Reclassering

Nadere informatie

Modules Jeugdzorg. 10 Voor Toekomst. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel. 050-3172670, Fax.

Modules Jeugdzorg. 10 Voor Toekomst. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel. 050-3172670, Fax. Modules Jeugdzorg 10 Voor Toekomst INHOUD Visie Deze module is bedoeld voor jeugdigen en kinderen, die in een bedreigde gezinssituatie wonen, waarbij dusdanige complexe problematiek speelt dat inzet van

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

Beschermde woonvorm Caumerbeek

Beschermde woonvorm Caumerbeek Beschermde woonvorm Caumerbeek Volwassenen Beschermde woonvorm Caumerbeek Introductie De Volwassenenzorg verleent hulp aan volwassenen tussen 18 en 65 jaar die langer dan een jaar psychiatrische problemen

Nadere informatie

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie?

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie? Stichting RIBW Zaanstreek, Waterland en West-Friesland (RIBW ZWWF) begeleidt en ondersteunt mensen met langdurige psychiatrische of ernstige psychosociale problemen. We begeleiden hen in hun streven op

Nadere informatie

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg.

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg. Aanpak: TASs/Mijn Zuid De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partner in

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Intake procedure Met Het Oog Op Morgen

Intake procedure Met Het Oog Op Morgen Kunstenaarshoeve 227 7326 WD APELDOORN Intake procedure v1.1 1-8-2013 Inleiding Voor vele kandidaat bewoners en ouder(s) is dit het moment waarop concreet stappen worden gezet naar zelfstandigheid en zelfstandig

Nadere informatie

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving Aanpak: Participatiehuis De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partners

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Beleid ten aanzien van Toelating en Toewijzing

Beleid ten aanzien van Toelating en Toewijzing Stichting Bij Elkaar - Maar Apart p/a project Ensemble Belvederelaan 439 8043 VD Zwolle Mobiel: 06-17155952 email: info@be-mazwolle.nl Beleid ten aanzien van Toelating en Toewijzing Toelating en Toewijzing

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Wonen, werken, leren en activiteiten

Wonen, werken, leren en activiteiten Wonen, werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie

Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Deze brochure is bedoeld voor iedereen die beroeps- en beleidsmatig met zwerfjongeren werkt. Zwerfjongeren

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Onderwerp begeleid wonen sociaal kwetsbaren

Onderwerp begeleid wonen sociaal kwetsbaren Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2008.118 - DSO/2008.521 RIS 155067 Doorkiesnummer 070-353 5000 E-mailadres Aantal

Nadere informatie

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Inleiding Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en voorzieningen voor beschermd wonen

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4432920 Opsteller : H. Pesser Telefoon : (033) 469 4802 Datum : 1 oktober 2013 User-id : PES1 www Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

SOLOPLUS. Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1

SOLOPLUS. Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1 SOLOPLUS Soloplusplan, CvE, juni 2014 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Kernactiviteit en doelstelling 3 3 Doelgroep 3 4 Ondersteuning 4 5 Huisvesting 5 6 Risicofactoren 5 7 Succesfactoren 5 8 Financiën

Nadere informatie

Stichting Jabbok Beleidsplan

Stichting Jabbok Beleidsplan Stichting Jabbok Beleidsplan Juli 2016 Jabbok Eeserstraat 7 9537 TA Eesergroen Gemeente Borger Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie, visie en doelstellingen... 3 3. Werkwijze... 3 4. Organisatie...

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Traverse! Thuis in opvang & begeleiding. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant

Traverse! Thuis in opvang & begeleiding. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Traverse! Thuis in opvang & begeleiding Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Missie: Traverse organiseert met gevoel voor medemenselijkheid de hulpverlening voor mensen in probleemsituaties

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8 20170602 NETQ verwarde personen Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN

KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN Gepubliceerd in: Maandblad Reïntegratie nr. 9, 2007, p. 6-10 KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN Drs. Maikel Groenewoud 2007 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam

Nadere informatie

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat 1. Wanneer komen de eerste bewoners? De eerste bewoners wonen vanaf 4 april op de Aalbersestraat. Zij stromen geleidelijk in. Naar verwachting zijn in juni 2016

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST_PU_KZ Plan buurtgericht werken schuldhulpverlening 1- Notagegevens Notanummer 2009.216772 Datum 26-8-2009 Programma: 09. Werk en inkomen

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie Onderwijs-Zorg Arrangementen 8 Doelgroep Jongeren vanaf 12-18 jaar en hun gezinnen, die al langere tijd ernstig zijn vastgelopen op school en waar sprake is van uitval uit het reguliere onderwijs of waar

Nadere informatie

De hoogte van de eigen bijdrage zou in een aantal gevallen niet in verhouding staan tot de omvang van de geleverde zorg.

De hoogte van de eigen bijdrage zou in een aantal gevallen niet in verhouding staan tot de omvang van de geleverde zorg. Memo Werkorganisatie van de gemeenten Van : Eric van Maaren (Beleidsadviseur Sociaal Beleid CGM) Aan : Commissie Burger gemeente Cuijk CC : Datum : 10 september 2015 Onderwerp : Her indicaties Pgb en eigen

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Beleidsnotitie over maatschappelijke indicaties ten behoeve van zelfstandig wonen (2014)

Beleidsnotitie over maatschappelijke indicaties ten behoeve van zelfstandig wonen (2014) Beleidsnotitie over maatschappelijke indicaties ten behoeve van zelfstandig wonen (2014) Gemeente Houten Vastgesteld door College van B&W op 1 april 2014 Inleiding In Houten zijn een aantal instellingen

Nadere informatie

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM

VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM VRAGENLIJST OVER WOONBEHOEFTE VAN (JONG)VOLWASSENEN MET EEN STOORNIS BINNEN HET AUTISTISCH SPECTRUM Inleiding: Deze enquête is bestemd voor toekomstige bewoners en hun ouders en verzorgers. Zij kunnen

Nadere informatie

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen Bemoeizorg Parkstad Volwassenen Bemoeizorg Parkstad 7 1 2 3 4 8 5 9 10 6 Wat is bemoeizorg? Bemoeizorg is de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie

Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting Preventie en voorlichting Verslavingszorg Preventie en voorlichting Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Preventie en voorlichting Doordacht dynamisch! Colofon Tekst Afdeling

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 B en W. nr. 12.0685 d.d. 3-7-2012 Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie