Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot"

Transcriptie

1

2 Maatschappelijk verslag Stichting Amaliazorg Oirschot 2010

3 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Toelatingen Medezeggenschap Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Belanghebbenden 8 3. BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Toezichthouders (Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen) Bedrijfsvoering Cliëntenraad en Ondernemingsraad BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Inleiding Algemeen kwaliteitsbeleid Veiligheid van gebouwen en installaties Bouwkundige veiligheidsvoorzieningen Elektronische veiligheidsvoorzieningen Werktuigbouwkundige veiligheidsvoorzieningen Veiligheid aangaande cliënten en medewerkers Veiligheid aangaande ICT Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Algemeen CQ-index meting: cliëntervaringen ZI-meting: Zorginhoudelijke indicatoren Klachten Incidenten Middelen en maatregelen Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Terugkoppeling naar doelstellingen Jaarverslag 2010 arbo, verzuim- en re-integratie Samenleving Maatschappelijk verslag relatiebeheer Financieel beleid Planning & Control Gang van zaken tijdens het boekjaar Toestand per balansdatum Financiële positie Vooruitblik 2011 en volgende jaren JAARREKENING Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december pagina 3

4 5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa/(financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring 66 pagina 4

5 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING Het Jaardocument 2010 van Stichting Amaliazorg heeft betrekking op het totaal van de activiteiten van Stichting Amaliazorg in het jaar Het geeft inzicht in de wijze waarop Stichting Amaliazorg gedurende het verslagjaar haar doelen heeft gerealiseerd. In lijn met de landelijke uitgangspunten voor verslaglegging verantwoordt Stichting Amaliazorg zich door middel van één jaardocument voor de gehele organisatie. Het Jaardocument 2010 bestaat volgens de betreffende regelgeving uit drie delen: 1. het maatschappelijk verslag, 2. de jaarrekening en 3. de tabellen met de feitelijke gegevens. De totstandkoming van het jaardocument is een jaarlijks terugkerend proces, waarbij verantwoordelijke managers de gewenste gegevens aanleveren, die gedurende het verslagjaar worden gegenereerd en verzameld. Belangrijke ontwikkelingen in 2010 Stichting Amaliazorg heeft in 2010 een bestuurswisseling gehad. De heer J.C.A. Vorstenbosch heeft op 1 september 2010 zijn taken overgedragen. Voor mij stonden de eerste maanden in het teken van kennismaken om de organisatie te leren kennen. Tevens heb ik gewerkt aan de afronding van enkele nog lopende zaken uit 2009, zoals bijvoorbeeld de afronding van het huurcontract van de locatie Kempenhaeve en de afronding van openstaande zorgnota s, waarover geen consensus bestond. Ik ben terecht gekomen in een warme organisatie die we de komende jaren nog verder gaan verstevigen. In 2010 heeft de ontvlechting tussen Stichting Amaliazorg en de Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot definitief vorm gekregen. Tot 1 januari 2010 waren de medewerkers en vrijwilligers van de congregatie nog formeel in dienst van Stichting Amaliazorg en maakten zowel de congregatie als Stichting Amaliazorg gebruik van de dienstverlening van de economisch administratieve dienst. Vanaf 1 januari 2010 is de congregatie werkgever voor haar eigen medewerkers en vrijwilligers en heeft ze zelf een eigen administratie stond ook in het teken van het verder implementeren/professionaliseren van kleinschalig groepswonen. De raad van toezicht heeft in december 2010 afscheid genomen van drie leden in de persoon van zuster M. van de Ven, zuster M. Beneken gen. Kolmer en mevrouw M.A. ten Thije o.g. Boonkkamp-van den Broek. In september 2010 is Woonstichting Leystromen gestart met de bouw van 86 appartementen op het terrein van de locatie Catharinenberg in Oisterwijk. Wij zijn hierbij nauw betrokken, omdat Stichting Amaliazorg in deze appartementen zorg- en dienstverlening gaat bieden aan toekomstige bewoners. Mijn verwachting is dat een heldere structuur en een cultuur die gebaseerd is op wederzijdse verantwoordelijkheid, een substantiële bijdrage zal leveren aan de uitbouw en performance van de gehele organisatie. De prachtige locaties in combinatie met ons immaterieel erfgoed van de congregaties, zijn elke dag een inspiratiebron en maken ons uniek. Deze uitstekende basis gaan we de komende jaren verder uitbouwen door te investeren in opleidingen en in kennis en kunde. Zorg is mensenwerk. Alleen door grote inzet van alle medewerkers en vrijwilligers is het mogelijk om te doen wat wij willen: goede zorg en een prettig verblijf organiseren voor mensen die dat vragen en nodig hebben. Ik wil onze medewerkers en vrijwilligers hiervoor hartelijk danken! Oirschot, mei 2011 Mevrouw drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers pagina 5

6 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Amaliazorg Adres: Koestraat 37 Postcode: 5688 AG Plaats: Oirschot Telefoonnummer: Identificatienummer Kamer van Koophandel: adres: Internetpagina: 2.2 Structuur van het concern Stichting Amaliazorg stelt zich ten doel het bieden van zorg aan personen, die deze hulp naar objectieve maatstaven nodig hebben, alsmede het verrichten van al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Stichting Amaliazorg tracht dit doel te bereiken door: het bieden van huisvesting, verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en andere diensten of een combinatie daarvan aan cliënten; Het scheppen van een optimaal behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat voor de cliënten; Het nastreven van een doelmatige organisatie, evenals een zowel functioneel als geografisch optimale toegankelijkheid van de instellingen; Het voeren van een sociaal beleid dat gericht is op continuïteit van de werkgelegenheid; Het beheren, administreren, begeleiden, ondersteunen en voor zover nodig het stichten en exploiteren van locaties, al dan niet met een eigen rechtspersoonlijkheid; Het bevorderen van een samenhangend zorgbeleid, zowel plaatselijk als regionaal, onder meer door het samenwerken met andere instellingen op het gebied van de intra- en extramurale zorg en aanverwante sectoren; Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn. Het oprichten, in stand houden en exploiteren van voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en dienstverlening. Het beleid van de stichting is gericht op respect voor ieders persoonlijke levensovertuiging. De stichting streeft ernaar om met al haar geledingen, zoals de raad van bestuur, de raad van toezicht, de cliëntenraden en de ondernemingsraad, de werkzaamheden in goed overleg te doen geschieden. De stichting erkent de principes van de Zorgbrede Governance Code. De Stichting biedt diensten aan vanuit vijf locaties, te weten: Kempenhaeve in Oirschot; Blijendaal in Oirschot; Catharinenberg in Oisterwijk; Hof van Bluyssen in Asten; Van Haarenstaete in Mariaheide. pagina 6

7 2.2.1 Toelatingen De intramurale capaciteit van Amaliazorg is verdeeld over vijf locaties en is ultimo 2010 als volgt: Locatie Psychogeriatrie Verzorgingshuiszorg categorie zwaar Hof van Bluyssen, Asten Van Haarenstaete, Mariaheide Blijendaal, Oirschot Kempenhaeve, Oirschot Catharinenberg, Oisterwijk Totaal Vier van de vijf locaties zijn toegelaten voor de functies huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Voor Blijendaal gelden de toelatingen activerende begeleiding en behandeling niet Medezeggenschap De raad van toezicht fungeert bij Stichting Amaliazorg als toezichthouder. De raad van toezicht bestaat uit 6 personen. De raad van bestuur werd het gehele jaar gevormd door 1 bestuurder. Medezeggenschapsorganen in de zorggroep zijn: een cliëntenraad per locatie en een centrale cliëntenraad; een centrale ondernemingraad, waarin iedere locatie vertegenwoordigd is. pagina 7

8 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Amaliazorg houdt zich vooral bezig met verpleeghuiszorg, aangevuld met verzorgingshuiszorg en met extramurale dienstverlening in allerlei vormen. De verzorgingshuiszorg (voor religieuzen) dateert al vanaf De extramurale dienstverlening is gering cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Aantal/bedrag 2010 Aantal/bedrag 2009 Cliënten Intramurale cliënten per Volledig Pakket Thuis cliënten per Extramurale cliënten per Huishoudelijke zorg Huishoudelijke zorg + AWBZ-zorg AWBZ-zorg 9 7 Verdeeld over: PGB ZIN PGB en ZIN 9 nb Dag opvang cliënten per Totaal cliënten Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZverblijf per 31-12: Verblijf met behandeling (verpleeghuiszorg) Verblijf zonder behandeling (verzorgingshuiszorg) Totaal plaatsen Productie Aantal intramurale verpleegdagen Aantal intramurale verzorgingsdagen Aantal Volledig Pakket Thuisdagen Totaal dagen Aantal extramurale AWBZ-uren: Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Totaal uren pagina 8

9 Aantal Wmo-uren: Huishoudelijke hulp (ZIN) Huishoudelijke hulp (PGB) Totaal uren Totaal aantal dagdelen dagopvang Waarvan AWBZ-gefinancierd Personeel Aantal personeelsleden in loondienst: Inclusief vrijwilligers Exclusief vrijwilligers Waarvan bestemd voor congregaties 2 21 Aantal fte in loondienst per ,7 215,4 Waarvan bestemd voor congregaties 0,8 12,9 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Waarvan wettelijk budget aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebieden De kernactiviteiten zoals omschreven onder worden geboden in de regio s Noordoost Brabant (Van Haarenstaete, Mariaheide) in Midden-Brabant (Catharinenberg, Oisterwijk) en in Zuidoost- Brabant (Hof van Bluyssen Asten, Blijendaal en Kempenhaeve Oirschot). 2.4 Belanghebbenden Vanuit de locaties wordt samengewerkt met anderen om de cliënten zoveel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Amaliazorg werkt samen met de volgende organisaties: Woonstichting Leystromen Oisterwijk voor de opzet van en de dienstverlening aan 86 aanleunwoningen naast Catharinenberg in Oisterwijk; Woningbedrijf Laurentius voor de borging van dienstverlening aan 59 aanleunwoningen naast de locatie Kempenhaeve Oirschot; Savant Helmond voor een efficiënte personele bezetting in het kader van de verpleegkundige bereikbaarheid voor het Hof van Bluyssen in Asten; Novicare Best voor de afdekking van de 24-uurs medische zorg voor al onze verpleeghuislocaties; Stichting Amaliawonen (onder een bestuurlijke unie met Amaliazorg); Amaliawonen is de eigenaar van de complexen Van Haarenstaete en Catharinenberg. pagina 9

10 Naast deze samenwerkingsrelaties fungeert de Rabobank als onze huisbankier en wordt Amaliazorg door BDO accountants bijgestaan. Verder onderhoudt Stichting Amaliazorg contacten met belanghebbenden: (potentiële) cliënten en hun relaties, ouderenbonden, verwijzers, overheden, Inspectie voor de gezondheidszorg, de Arbeidsinspectie, leveranciers en is regelmatig contact met: Stichting Sint Joris Oirschot; Stichting Vughterstede Vught; Stichting Sint Annaklooster Eindhoven; Stichting SGE Eindhoven; Onis Welzijn Asten/Someren; Huisartsen in Oirschot en Asten. pagina 10

11 3. BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING 3.1 Bestuur en toezicht Normen voor goed bestuur De directeur/bestuurder en raad van toezicht van Amaliazorg werken volgens de Zorgbrede Governancecode. Deze code stelt eisen aan een goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording van een zorgorganisatie. Als bestuursmodel hanteert Amaliazorg het raad van toezicht-model Raad van bestuur De raad van bestuur bestaat uit één persoon in de persoon van mevrouw drs. J.J.R. Houtzagers. De raad van toezicht stelt de bezoldiging vast. De directeur/bestuurder vervult geen nevenfuncties. De directeur/bestuurder bepaalt in overleg met het managementteam het beleid van de organisatie. De raad van bestuur werkt volgens afspraken die zijn vastgelegd in de statuten tussen de raad van bestuur en raad van toezicht. In het verslagjaar heeft de raad van bestuur ervoor zorggedragen dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel ordentelijk zijn geregeld, inzichtelijk zijn en worden verantwoord. De raad van bestuur heeft gedurende het verslagjaar verantwoording afgelegd aan de raad van toezicht over de gang van zaken binnen Stichting Amaliazorg en Amaliawonen. De raad van toezicht heeft in 2010 gewerkt met drie commissies: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de commissie kwaliteit zorg. De commissies komen op onderwerp bijeen en zijn toetsend of ondersteunend aan het beleid of de bestuurder. Bezoldiging van de bestuurder is geregeld in een arbeidsovereenkomst. Voor primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden wordt de beloningscode bestuurders in de zorg (BBZ) gevolgd Toezichthouders (Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen) In 2010 heeft de raad van toezicht zich intensief bezig gehouden met de werving van een nieuwe directeur/bestuurder. Het bureau Rieken & Oomen is ingeschakeld om de selectieprocedure voor een nieuwe directeur/bestuurder te begeleiden. Na juli 2010 zijn met diverse geledingen kennismakingsgesprekken gevoerd. Na positief advies van alle geledingen is mevrouw drs. J.J.R. Houtzagers benoemt als directeur/bestuurder. De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden. 2 december 2010 zijn er drie leden afgetreden: zr. M. van de Ven, Oirschot provinciale overste van de Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot. zr. M. Beneken gen. Kolmer, Oirschot Lid van het bestuur van de Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot. mw. M.A. ten Thije o.g Boonkkamp-van den Broek, Asten gepensioneerd, was actief in een regionale indicatiecommissie en een RIO. Er is een rooster van aftreden vastgesteld en statutair is erin voorzien dat de cliëntenraad en de ondernemingsraad een bindende voordracht kunnen doen voor in totaal drie zetels in de raad. De bevoegdheden van de raad zijn statutair geregeld. De raad heeft besloten zijn werk te doen met inachtneming van de governancecode zoals geadviseerd door Actiz. De raad komt gemiddeld zes tot zeven maal per jaar in vergadering bijeen. De vergaderingen worden voorbereid door de raad van bestuur volgens een vast stramien. pagina 11

12 De leden van de raad van toezicht krijgen een vrijwilligersvergoeding als honorering voor hun werk, die valt binnen het maximum van de fiscale vrijstelling. De Raad van Toezicht bestond per 31 december 2010 uit de volgende personen: dhr. W.P.M. van Happen, Asten voorzitter, pregepensioneerde, voordien accountancyadviseur en wethouder. dhr. R.J. Roelink, Best vice-voorzitter, zelfstandig financieel adviseur. dhr. drs. J. Corsten, Poppel België op voordracht van de ondernemingsraad, vervroegd uitgetreden deskundige op het gebied van logistiek en marketing met accent op bouw en aanverwante zaken. dhr. H.H.J. Mensink, Asten gepensioneerd, was actief in de sector hoger beroepsonderwijs en in de sector mensen met een verstandelijke beperking. mw. mr. C.A.W.M. Mingels-Erens, Eindhoven Juridisch adviseur bisdom Roermond. mw. mr. C.T.M. Verhoof, Best. Directeur thuiszorg van een grote zorginstelling buiten de regio van Amaliazorg. 3.2 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering zal worden ingebed in een net van besturings- en controlesystemen. Dit is noodzakelijk om de risico s van niet tijdig reageren op ongewenste ontwikkelingen in de kwaliteit of in de exploitatie tegen te gaan. De systemen zijn ook nodig om de gewenste structuren te kunnen handhaven, om efficiency in de processen voldoende te kunnen bewaken en om eventueel frauduleus handelen te voorkomen. Instrumenten die we tot nu toe hiervoor inzetten zijn onder meer: het tweemaandelijks rapporteren over het verloop van de exploitatie; het hanteren van een erkend kwaliteitssysteem; het gebruiken van een beheersysteem voor formulieren en protocollen; het inzetten van de accountant voor tussentijdse controle; het actueel houden van de risico-inventarisaties gekoppeld aan arbozaken; het werken met arbocommissies per locatie; het jaarlijks opfrissen van de BHV-opleidingen; het voeren van regelmatig werkoverleg door de verschillende geledingen met verplichte verslaglegging; het laten uitvoeren van een cliëntervaringsonderzoek met z.g. CQ-index; het laten uitvoeren van een uitgebreid medewerkerstevredenheidsonderzoek; het voeren van een geëigende huisstijl; het hebben van een vertrouwenscommissie voor medewerkers; het periodiek checken van de zorg aan de algemeen gestelde minimale eisen; het inzetten van een intern auditteam. In 2011 wordt verder gewerkt aan het vervolmaken van de besturings- en controlesystemen en de inrichting ervan. 3.3 Cliëntenraad en Ondernemingsraad Cliëntenraad De sinds 1 januari 2007 van kracht zijnde statuten voorzien in de mogelijkheid van twee centrale cliëntenraden. De bij Amaliazorg betrokken religieuze instituten vormden vanaf die tijd één centrale cliëntenraad voor religieuzen. De leden van die cliëntenraad kwamen voort uit de, voor elke locatie gevormde, lokale cliëntenraad. Deze lokale cliëntenraden hadden geen statutaire basis. Inmiddels hebben zich ook leken (niet religieuzen) gevestigd. pagina 12

13 Nu alle locaties volledig zijn bezet is in 2010 het initiatief genomen voor de vorming van een centrale cliëntenraad voor religieuzen en leken. In 2010 heeft de instelling van één centrale cliëntenraad plaatsgevonden en deze gaat vanaf 2011 echt van start. De Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen is hierbij leidend. In de centrale cliëntenraad zitten afgevaardigden van de lokale cliëntenraden. Ondernemingsraad Binnen de organisatie bestaat een centrale ondernemingsraad waarin, volgens een door de ondernemingsraad vastgestelde verdeelsleutel, elke locatie is vertegenwoordigd. De leden van de ondernemingsraad worden elke drie jaar opnieuw gekozen. De ondernemingsraad en de directeur/bestuurder komen zes maal per jaar in overlegvergadering bij elkaar en bespreken alles wat door de ondernemingsraad als relevant wordt aangemerkt. De ondernemingsraad sluit tweemaal per jaar voor de vergadering van raad van toezicht en raad van bestuur aan en gaat elk jaar eenmaal op bezoek op elke locatie om direct contact te houden met alle medewerkers. pagina 13

14 4. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES 4.1 Meerjarenbeleid Het vigerende meerjarenbeleidplan AMALIAZORG, KLAAR VOOR DE TOEKOMST kenmerkt zich door: het implementeren van alle in de afgelopen jaren ingezette ontwikkelingen, het ontwikkelen van samenwerkingsketens op lokaal niveau, het implementeren van een nieuwe zorg- en dienstenstructuur, het professionaliseren van vastgoedbeheer en het facilitaire bedrijf, het verbeteren en het uitbreiden van de automatisering over de gehele organisatie en het verder uitbouwen van het uitstralingsniveau van de organisatie als geheel. Daar dit meerjarenbeleidsplan loopt tot en met 2011, is in 2010 een start gemaakt met de voorbereiding en ontwikkeling van een nieuw meerjarenplan. Daarnaast is het strategisch beleid (meerjarenbeleidsplan) van Amaliazorg toe aan vernieuwing. In onze visie op zorg- en dienstverlening staat de cliënt centraal. We vinden het erg belangrijk dat de medewerkers die dagelijks met deze cliënt contact hebben, hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. De organisatie moet de medewerker die dicht bij de cliënt staat faciliteren. Om het primaire proces centraal te blijven stellen, zal de organisatie zich verder ontwikkelen; leidraad van handelen is het nemen van verantwoordelijkheden en het krijgen van bevoegdheden. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar De belangrijkste zaken die in 2010 verwezenlijkt moesten worden: opnemen van niet religieuzen op vier locaties; het uitbreiden van het medewerkersbestand; het verder implementeren/professionaliseren van kleinschalig groepswonen; kwaliteitsbeleid versterken; voortzetten van de ontvlechting van de relatie met de religieuze instituten; het realiseren van een groot investeringsprogramma t.b.v. de inrichting van vier verpleeghuislocaties. Deze doelstellingen zijn conform de voornemens gerealiseerd. 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Inleiding Als zorgaanbieder is Amaliazorg verplicht verantwoorde zorg te leveren. Dit is zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt. Als zorgaanbieder dienen we: de zorgverlening op zodanige wijze te organiseren; de instelling zowel kwalitatief als kwantitatief zodanig van personeel en materieel te voorzien en zorg te dragen voor een zodanige verantwoordelijkheidstoedeling, dat een en ander leidt, of redelijkerwijs moet leiden, tot een verantwoorde zorg. Dit vereist onder ander een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg. Daarbij dient iedere calamiteit gemeld te worden die in de instelling heeft plaatsgevonden en ieder seksueel misbruik waarbij een cliënt dan wel hulpverlener van de instelling is betrokken. pagina 14

15 Ieder jaar dient de organisatie verantwoording af te leggen over het beleid dat het afgelopen kalenderjaar is gevoerd ter uitvoering van bovenstaande en van de kwaliteit van de zorg die dat jaar is verleend Algemeen kwaliteitsbeleid In het kwaliteitsbeleid is vastgesteld dat de afspraken binnen de organisatie in KRS worden ondergebracht volgens de MIK-V systematiek. Diverse vaste momenten van overleg bieden structuur aan de evaluatie van afspraken. Daarnaast hebben verschillende managers de verantwoordelijkheid voor de inhoud en evaluatie van bepaalde afspraken. In 2008 is met het kwaliteitssysteem het zilveren keurmerk behaald. In 2010: 1. Werd de audit in november voor de eerste maal geheel intern uitgevoerd. In 2009 heeft er een scholing voor drie medewerkers plaatsgevonden, in 2010 zijn er nog vier medewerkers getraind. De interne audit is succesvol verlopen. Verbeterplannen zijn opgesteld om in 2011 succesvol de externe audit t.b.v. het zilveren/gouden keurmerk te doorlopen. Extra aandacht is uitgegaan naar de kwaliteit van de zorgleefplannen. 2. Is de checklist minimale zorg ingevoerd ter vervanging van de checklist verantwoorde zorg. Deze werd goed ontvangen door de locatiemanagers. 3. Hebben de Zorginhoudelijke Metingen hebben dit jaar plaatsgevonden. De normen zijn iets gewijzigd t.o.v. voorgaande jaren, dit vereiste een goede voorbereiding. 4. Er is een nieuw documentbeheersysteem opgezet in E-synergie. Helaas zijn er wat aanloopproblemen, waardoor de implementatie is uitgesteld tot Veiligheid van gebouwen en installaties Het veiligheidsbeleid binnen Amaliazorg heeft als doelstelling om tot één integraal veiligheidsbeleid te komen dat voorziet in een geborgde veiligheid van: veiligheid van gebouwen en installaties; veiligheid aangaande cliënten en medewerkers; veiligheid aangaande ICT. In 2009 zijn alle locaties onderhavig geweest aan nieuwbouw en/of renovatie, waarbij ook de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties met bijbehorende infrastructuur volledig werden vernieuwd. Hierdoor zijn alle locaties uitgerust met bouwkundige- en technische voorzieningen die aan de meest recente eisen voldoen om de verblijfsveiligheid van cliënten en medewerkers te waarborgen Bouwkundige veiligheidsvoorzieningen De zorgcentra zijn voorzien van: een gebruiksvergunning (in het kader van brandveiligheid); volledig drempelloze verblijfsomgevingen (preventie op struikelgevaar); voldoende stroeve vloeren (preventie op glijgevaar); automatische deuren in verkeersgebieden (rollator / rolstoeltoegankelijk); afsluitbare buitenramen in geval van de verblijfsomgeving voor PG-geïndiceerden; liften waarvan de deuren door PG bewoners niet te openen zijn Elektrotechnische veiligheidsvoorzieningen De zorgcentra zijn op dit gebied voorzien van: geheel nieuwe brandmeldinstallaties; camera toezicht en spreekluisterverbinding op de hoofd- en neven entrees; pagina 15

16 camera toezicht (in de nachtsituatie) op gangen van de wooneenheden ter bewaking van eventueel dwalende bewoners (in het kader van minimale personele bezetting in de avond/nacht); gecodeerde in-/ uitgangsdeuren van alle wooneenheden PG ter voorkoming van het vrij inlopen van bezoekers en het vrij uitlopen van PG bewoners van de wooneenheden; verpleegroepsystemen met directe spreek-/luister verbinding; verpleegroepsystemen die voorzien (kunnen) zijn van draadloze alarmeringsmogelijkheden (dwaaldetectie en alarmering op afstand); verpleegroepsystemen t.b.v. de avond- en nachtdiensten met een alarmeringsmogelijkheid naar een te definiëren meldpunt; huiskamerinterieur van kleinschalige woongroepen, dat ingericht is op de meest recente eisen op gebied van veiligheidspreventie ` Werktuigbouwkundige veiligheidsvoorzieningen De zorgcentra zijn op dit gebied voorzien van: thermostaatkranen op alle watertappunten in verzorgingshuisverblijven; thermostaatkranen met temperatuurblokkering (max. 40 grº) in alle verpleeghuisverblijven en overige ruimten binnen deze wooneenheden; Legionellabeheer, voor alle locaties zijn door een extern bedrijf nieuwe beheersprotocollen geschreven met daarin opgenomen de risicoanalyses en het beheerprogramma. Aan de hand daarvan beheert de eigen technische dienst per locatie de waterleidingsinstallatie. Twee keer per jaar wordt door een extern bedrijf per locatie het aantal voorgeschreven watermonsters genomen dat nodig is om Legionella in het leidingwater op een verantwoorde wijze te kunnen beheren Veiligheid aangaande cliënten en medewerkers In het kader van veiligheid aangaande zorghulpmiddelen is een veiligheidsprotocol aanwezig. Dit protocol voorziet middels inspectie- en onderhoudscontracten in de borging van veiligheid rondom alle beweegbare zorghulpmiddelen als o.a. tilhulpmiddelen, hoog/laag bedden, beweegbare douchestoelen e.d. In het kader van veiligheid aangaande voedingsmiddelen is in zowel de centrale keukens alsook op de woongroepen PG een HACCP protocol aanwezig. Dit protocol voorziet middels handboeken en registratielijsten in de borging van veiligheid rondom omgang met voedingsmiddelen. Een jaarlijkse externe audit door een regionale GGD maakt hiervan onderdeel uit. In het kader van BedrijfsHulpVerlening (BHV) is op elke locatie een BHV organisatie aanwezig. De servicemanagers (facilitaire diensten) zijn verantwoordelijk voor de BHV organisatie op de locaties. Op de locatie Blijendaal ligt deze verantwoordelijkheid bij de locatiemanager. Per locatie wordt onder leiding van genoemde functionaris tenminste vier BHV oefeningen per jaar georganiseerd. Op elke locatie is de 24 uurs bezetting van BHV-ers gewaarborgd en zijn, met uitzondering van Blijendaal, twee medewerkers aanwezig die opgeleid zijn tot Opgeleid Persoon. Jaarlijks vinden er BHV cursussen plaats voor nieuwe medewerkers en vinden er herhalingscursussen plaats voor opgeleide BHV-ers. Indien nodig worden er jaarlijks medewerkers opgeleid tot Opgeleid Persoon of beheerder BMI Veiligheid aangaande ICT (cliënt)gegevensbeveiliging Dit omvat binnen Amaliazorg het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie die benodigd is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden. Analoge gegevens worden in afsluitbare dossierkasten en/of wagens opgeslagen, digitale gegevens worden centraal opgeslagen. Periodiek (dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks) worden van de digitale (cliënt)gegevens back-ups gemaakt. In de dagelijkse omgang met cliëntgegevens blijft sprake van een spanningsveld. Vanuit het oogpunt van een vlotlopende zorgverlening is het noodzakelijk dat medische gegevens goed / direct beschikbaar zijn. Aan de andere kant moet worden voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot cliënt- en medische informatie. pagina 16

17 Aan het bovenstaande wordt binnen Amaliazorg voldaan, echter aan de normen als gesteld in de NEN 7510 wordt nog niet voldaan. Hieraan wordt gewerkt. 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Algemeen Kwalitatief goede zorg is zorg die cliëntgericht, effectief, veilig en op tijd is en die toegesneden is op de behoeften van de individuele cliënt. Het zichtbaar maken van de kwaliteit van de zorg en van verschillen in kwaliteit is essentieel voor de werking van het nieuwe zorgstelsel. De kern van het nieuwe zorgstelsel is dat de cliënt en consument in staat wordt gesteld om geïnformeerd te kiezen; kiezen op het niveau van de instelling en aandoeningen. Daarvoor is vergelijkbare en betrouwbare informatie nodig over de prestaties van zorgaanbieders. Om de kwaliteit van de gezondheidszorg transparant te maken, hebben de deelnemende partijen in de verschillende sectoren de handen ineen geslagen. In elke sector werken verzekeraars, zorgaanbieders, PGO-organisaties en de IGZ samen om dit doel te bereiken. Zij stellen gezamenlijk vast over welk aanbod de kwaliteit zichtbaar moet worden en zij zien er op toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Het resultaat is dat er in iedere sector een breed gedragen set openbaar gepubliceerde informatie over kwaliteit van de geleverde zorg wordt vastgesteld: het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Amaliazorg werkt met het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. De bijbehorende kwaliteitsindicatoren worden regelmatig gemeten. Binnen de VV&T onderscheiden zijn er twee soorten kwaliteitsindicatoren: cliëntgebonden indicatoren (CQ) en zorginhoudelijke indicatoren (ZI). De scores op deze indicatoren worden na accordering gepubliceerd in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en op De cliëntgebonden en zorginhoudelijke indicatoren zijn ingedeeld in tien thema's: Zorgplan Communicatie en informatie Lichamelijk welbevinden Zorginhoudelijke veiligheid Woon- en leefomstandigheden Participatie en sociale redzaamheid Mentaal welbevinden Woonveiligheid Voldoende en bekwaam personeel Zorgsamenhang Naast de CQ-index metingen en de ZI metingen, worden ook klachten, incidenten en middelen en maatregelen geregistreerd en besproken, waarna zo nodig verbeteracties plaatsvinden. In de volgende paragrafen worden de resultaten in 2010 besproken en vergeleken met het voorafgaande jaar CQ-index meting: cliëntervaringen In 2009 is er een CQ-index meting gehouden om de ervaringen van de cliënt in kaart te brengen. De resultaten hiervan zijn op terug te vinden. De uitkomst van deze meting is reeds in het jaarverslag van 2009 besproken. Ook is een verbeterplan met acties opgesteld waaraan in 2010 is gewerkt. pagina 17

18 4.4.3 ZI-meting: Zorginhoudelijke indicatoren In 2010 is er een ZI-meting gehouden om de ervaringen van de cliënt in kaart te brengen. De resultaten hiervan zijn in de loop van 2011 op terug te vinden. Op de locaties heeft in 2009 ook een meting plaatsgevonden, een vergelijking is echter lastig omdat er in 2010 niet meer met sterren wordt gewerkt en omdat een aantal indicatoren zijn gewijzigd. De scores van onderstaande locaties zullen daarom vergeleken worden met de landelijke scoren. Voor alle locaties geldt dat: vrijheidsbeperkingen laag zijn; decubitusverschijnselen laag zijn; ondergewicht nauwelijks voorkomt. Blijendaal Blijendaal scoort in de uitvoering en opvolging van risicosignalering zorgproblemen boven het landelijk gemiddelde, in positieve zin. Het aantal cliënten dat antipsychotica gebruikt is hoger dan het landelijk gemiddelde. Daarentegen is het aantal cliënten met depressieve symptomen of probleemgedrag de helft van het landelijk gemiddelde. Het percentage cliënten waarbij vrijheidsbeperkingen worden toegepast is zeer laag. Dit past bij het non-fixatiebeleid van Amaliazorg. De overige scores liggen rond het landelijk gemiddelde, vaak in positieve zin. Kempenhaeve Kempenhaeve heeft ongeveer de helft minder decubitus dan het landelijk gemiddelde. Ook het risico op ondervoeding en het aantal cliënten met depressieve symptomen is de helft minder dan het landelijk gemiddelde. Het aantal cliënten met incontinentie of probleemgedrag is aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde. Het percentage cliënten waarbij vrijheidsbeperkingen worden toegepast is zeer laag. Dit past bij het non-fixatiebeleid van Amaliazorg. De overige scores liggen veelal net boven het landelijk gemiddelde. Catharinenberg Cliënten van de locatie Catharinenberg hebben gemiddeld minder huidletsel en ruim de helft minder decubitus t.o.v. het landelijk gemiddelde. Ook is het risico op ondervoeding een stuk lager. Het gebruik van antipsychotica is hoog, wat verklaard kan worden door de populatie ten tijde van de meting. Het probleemgedrag onder cliënten is de helft t.o.v. het landelijk gemiddelde. Het percentage cliënten waarbij vrijheidsbeperkingen worden toegepast is zeer laag. Dit past bij het non-fixatiebeleid van Amaliazorg. De overige scores liggen rond het landelijk gemiddelde, vaak in positieve zin. Hof van Bluyssen In het Hof van Bluyssen ligt het aantal cliënten met huidletsel en/of decubitus ruim de helft onder het landelijk gemiddelde. Ook het aantal cliënten met gewichtsverlies ligt onder het landelijk gemiddelde. Het gebruik van antipsychotica, het aantal cliënten met depressieve symptomen en het aantal cliënten dat probleemgedrag vertoont is echter boven gemiddeld. Het percentage cliënten waarbij vrijheidsbeperkingen worden toegepast is zeer laag. Dit past bij het non-fixatiebeleid van Amaliazorg. De overige scores liggen rond het landelijk gemiddelde, vaak in positieve zin. Van Haarenstaete Cliënten van Van Haarenstaete hebben half zo vaak huidletsel en/of decubitus. Ook het risico op ondervoeding ligt onder het landelijk gemiddelde. Het gebruik van antipsychotica en het aantal cliënten met probleemgedrag ligt ook onder het gemiddelde. Het aantal cliënten met antipsychotica ligt boven het gemiddelde. Het percentage cliënten waarbij vrijheidsbeperkingen worden toegepast is zeer laag. Dit past bij het non-fixatiebeleid van Amaliazorg. De overige scores liggen rond het landelijk gemiddelde, vaak in positieve zin. pagina 18

19 4.4.4 Klachten Het klachtenreglement van de Stichting Amaliazorg is ontwikkeld in samenwerking met Stichting Zorgcentrum De Annenborch en Stichting Vughterstede. In het klachtenreglement is de wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) opgenomen. Wanneer men (cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger) klachten heeft wordt aangeraden hierop de betreffende medewerker aan te spreken, om zo tot een oplossing te komen. Een andere, of volgende, stap is de klachten- /vertrouwenspersoon van Stichting Amaliazorg, tevens manager relatiebeheer. Gezien de omvang van de organisatie is hiervoor gekozen. Vervolgens, of indien men wenst direct, kan men naar de klachtencommissie stappen. De klachtencommissie bestaat uit drie personen, t.w.: mr. K.Th. M. Hehenkamp, voorzitter, mr. M.G. Griens en dr. ir. J.A.H. Baecke. Meer informatie hierover is terug te vinden in het Klachtenreglement. Cliënten en hun vertegenwoordigers worden hiervan op de hoogte gesteld d.m.v. de brochure Klagen mag. Ook worden cliënten en vertegenwoordigers tijdens het MDO en in de dagelijkse gang van zaken door medewerkers gestimuleerd om hun wensen (en klachten) kenbaar te maken. Jaarverslag 2010 RCK Over het kalenderjaar 2010 wil de Regionale Klachten Commissie (RKC) benadrukken dat met tevredenheid kon worden vastgesteld dat binnen de verschillende locaties van Stichting Amaliazorg de werkmotivatie, het positivisme, de zorg, behandeling en bejegening van bewoners en patiënten aan een optimale werksfeer heeft bijgedragen. In het kalenderjaar 2010 is de RKC op 23 december te Den Bosch bijeen gekomen teneinde een in de maand september 2010 ingekomen schriftelijke klacht in behandeling af te ronden. De klacht is in goed overleg met de klaagster in der minne afgewikkeld. Op basis van nieuwe werkafspraken en goede gedragslijnen is de gerezen problematiek met beiderzijdse instemming geregeld. Daarmee werd een formele en reglementair voorgeschreven procesgang voorkomen. Het werken aan de beoogde zorgkwaliteit, het in acht nemen van de persoonskenmerken van de individuele bewoners, blijft in de locaties van Amaliazorg hoge prioriteit hebben. De respectvolle bejegening, de werksfeer, communicatie, en zorgontwikkelingen staan vragenderwijs ook steeds op de agenda van het jaarlijks overleg tussen de zorgaanbieder en de RKC. Dankzij de goede bereikbaarheid van de directie en management, en het kunnen gebruik maken van de nieuwe media, zijn de lijnen met de RKC voldoende open. De contacten met de directeur/bestuurder van Amaliazorg worden als regel door de voorzitter van RKC onderhouden Incidenten Iedere medewerker dient een incident waar waarvan hij/zij getuige is, de gevolgen aantreft of waarover hij/zij wordt ingelicht door cliënt, familie of bezoek, te melden via het registratieformulier incidenten. Dit geldt ook voor gevaarlijke situaties. Dit formulier wordt vervolgens opgenomen in het incidentenregistratiesysteem van Actiz. Wekelijks worden de MICmeldingen door de locatiemanager voorgelegd aan de specialist ouderengeneeskunde. De MICcommissie komt eenmaal per kwartaal (of eerder als incidenten daartoe aanleiding geven) bij elkaar op locatie. Deze commissie inventariseert en analyseert de incidenten en gevaarlijke situaties en formuleert adviezen om incidenten te beperken of te voorkomen. Zij maken hiervan een kwartaalverslag. Vervolgens wordt er een jaarverslag samengesteld waarin alle locaties ondergebracht zijn. Bij ernstige calamiteiten neemt de locatiemanager direct contact op met de stafmedewerker beleid en kwaliteit en/of de directie. Door hen wordt beoordeeld of een melding moet worden gemaakt aan de Inspectie Gezondheidszorg. Indien het incident een valcalamiteit betreft, maakt de locatiemanager direct de melding, waarna de stafmedewerker en directie worden ingelicht. pagina 19

20 In 2010 is er aandacht besteed aan het implementeren van het MIC protocol en de bijbehorende procedure. In 2010 kwamen de MIC-commissies over het algemeen ieder kwartaal bijeen en zijn de incidenten en gevaarlijke situaties geanalyseerd waarna diverse acties volgden. In het algemeen deden zich vooral valincidenten en medicatiefouten voor. Agressie-indicenten worden nog relatief weinig gemeld. Aandacht hiervoor blijft noodzakelijk. Er zijn in 2010 vijf ernstige valcalamiteiten gemeld bij de inspectie. Op één locatie is een tweede incident gemeld binnen een half jaar, waarop de melding is doorgestuurd naar de inspecteur. De rapportage n.a.v. onderzoek van dit incident is inmiddels opgestuurd naar de inspectie. De overige meldingen zijn afgehandeld. De aanpassingen in de organisatie n.a.v. een incident zijn in gang gezet en deels afgerond. Voor meer resultaten verwijzen wij u naar het MIC-jaarverslag Middelen en maatregelen Algemeen Om zorg aan cliënten met een psychogeriatrische indicatie voor verpleeghuiszorg te kunnen bieden, is voor de vier locaties met verpleeghuiszorg een BOPZ-aanmerking aangevraagd bij en toegekend door het Ministerie voor volksgezondheid. Dit zijn de locaties Kempenhaeve in Oirschot, Catharinenberg in Oisterwijk, Van Haarenstaete in Mariaheide en Hof van Bluyssen in Asten. Het BOPZ beleid en de bijbehorende protocollen zijn dit jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld om op de juiste manier zorg te kunnen blijven leveren. Middelen en maatregelen In de commissie zorgzaken wordt driemaandelijks het overzicht van de gebruikte vrijheidsbeperkende maatregelen geëvalueerd. Hiertoe wordt geregistreerd welke middelen en maatregelen gedurende 1 week worden toegepast. Dit overzicht wordt ook verzonden aan alle locatiemanagers, zodat zij elk voor de eigen locatie indien nodig maatregelen kunnen nemen. Amaliazorg voert een non-fixatiebeleid. In 2010 wisselde het aantal middelen en maatregelen voor geheel Amaliazorg tussen 167 en 124, waarbij in de laatste twee kwartalen een afname werd gezien. De meerderheid van de maatregelen wordt gevormd door sensoren en bedhekken. Het aantal sensoren nam af in de laatste twee kwartalen. Ook het aantal bedhekken is in de laatste twee kwartalen fors teruggebracht van ruim 40 tot ongeveer 25. Ook het gebruik van psychofarmaca bij onrust komt regelmatig voor. Locatie Hof van Bluyssen scoorde hoog op dit item. Bij nadere analyse bleek dat de diverse artsen niet gelijk omgingen met het registreren van gebruikte medicatie. Voor 2011 zijn hierover sluitende afspraken gemaakt, zodat in dat jaar een betere onderlinge vergelijking van de locaties op dit item mogelijk zal zijn. Andere maatregelen die incidenteel voorkomen zijn: verpleegdeken, veiligheidsgordel in de rolstoel, en een werkblad op de rolstoel. In 2010 werd drie maal een dwangbehandeling gemeld bij de inspectie voor de volksgezondheid. In alle gevallen betrof dit het gecamoufleerd toedienen van medicatie. Scholing Om op een zorgvuldige en preventieve manier te blijven omgaan met het toepassen van middelen en maatregelen onder de BOPZ is het van belang dat verzorgenden hierin regelmatig geschoold worden. Op locatie Hof van Bluyssen werd een scholing BOPZ georganiseerd. Op de overige locaties zal deze scholing in 2011 plaats vinden. 4.5 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Ook in 2010 was de organisatie volop in beweging. Amaliazorg heeft in 2006 het fundament gelegd om een professionele en moderne zorgaanbieder te worden en in de afgelopen jaren heeft dit verder vorm gekregen. Voor wat betreft het personeelsbeleid heeft het accent met name gelegen op het verder professionaliseren van de praktijkopleiding en is ook weer volop aandacht besteed aan het opleiden c.q. bijscholen van medewerkers (zoals de opleiding EVV, BHV, BBL/BOL). pagina 20

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Amaliazorg 4 Doelstelling Missie, visie en kernwaarden Organogram Bestuur en toezicht Cliëntenraad Ondernemingsraad

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Amaliazorg 4 Doelstelling Missie, visie en kernwaarden Organogram Bestuur en toezicht Cliëntenraad Ondernemingsraad Inhoudsopgave Voorwoord 3 Amaliazorg 4 Doelstelling Missie, visie en kernwaarden Organogram Bestuur en toezicht Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid en prestaties 7 Algemeen beleid Zorg & Welzijn Facilitaire

Nadere informatie

Amaliazorg Maatschappelijk jaarverslag 2011

Amaliazorg Maatschappelijk jaarverslag 2011 Amaliazorg Maatschappelijk jaarverslag 2011 Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot Voorwoord Raad van Bestuur Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Toelichting monitor Kwaliteit VVT

Toelichting monitor Kwaliteit VVT Toelichting monitor Kwaliteit VVT Thema/onderdeel / extramuraal Cliënten Toelichting De aanbieder scoort gemiddeld 3 of meer sterren in de meest recente intramurale De aanbieder scoort gemiddeld 3.5 of

Nadere informatie

De toon gezet: één taal voor kwaliteit

De toon gezet: één taal voor kwaliteit De toon gezet: één taal voor kwaliteit Actie Actie Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde zorg Verpleging, Verzorging en (VV&T) Verantwoorde zorg wat is dat? Winst

Nadere informatie

Plan van Aanpak woon-en zorgcentrum de Westerkim 2013 n.a.v. inspectiebezoek (20 september 2012) i.h.k.v. 2 e fase gefaseerd toezicht

Plan van Aanpak woon-en zorgcentrum de Westerkim 2013 n.a.v. inspectiebezoek (20 september 2012) i.h.k.v. 2 e fase gefaseerd toezicht Algemeen Op 20 september 2012 heeft de Inspecteur voor de Volksgezondheid, de heer C. Dekker, in het kader van de tweede fase van gefaseerd toezicht een inspectiebezoek gebracht aan de Westerkim. Doel

Nadere informatie

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T)

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Deze publieksversie wordt u aangeboden door de Stuurgroep Verantwoorde Zorg,

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT

ZELFEVALUATIE KWALITEIT ZELFEVALUATIE KWALITEIT Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Clienttevredenheid... 5 Interne metingen... 7 1.3. Veiligheid... 7 1.4. Zorginhoudelijke indicatoren... 8 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015. Utrecht Januari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Gezinshuis Ruveyda op 5 november 2015 Utrecht nuari 2016 Inleiding Op 9 februari 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Amaliazorg Jaarverslag 2012

Amaliazorg Jaarverslag 2012 Amaliazorg Jaarverslag 2012 Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot 1 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring

Hans Wijnbergen CCZ. Adviseur Veiligheid. Afdeling Advies & Monitoring Hans Wijnbergen CCZ Adviseur Veiligheid Afdeling Advies & Monitoring 1 Doelstelling van de afdeling Advies & Monitoring Ondersteunen van regiodirecteuren op het gebied van naleving van normen die s Heeren

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE SCORES

TOELICHTING OP DE SCORES Uitslag meting zorginhoudelijke indicatoren 2009 Leiden, 30 september 2009 TOELICHTING OP DE SCORES 1. Inleiding Op 23 april 2009 heeft de verplichte jaarlijkse meting van de zorginhoudelijke indicatoren

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Erratum Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VV&T

Erratum Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VV&T Erratum Kwaliteitskader Verantwoorde zorg &T Inleiding Het is maart 2010 vastgesteld door de Stuurgroep Kwaliteitskader &T. Gedurende meetjaar 2010 zijn op verzoek van de Stuurgroep enkele wijzigingen

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Bijlage criterium kwaliteit: Toelichting Methode kwaliteitsformat

Bijlage criterium kwaliteit: Toelichting Methode kwaliteitsformat ijlage criterium kwaliteit: Toelichting Methode kwaliteitsformat Het kwaliteitsformat combineert een aantal aspecten die samenhangen met de kwaliteit van zorg: cliënttevredenheid, inhoudelijke zorgindicatoren,

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011

Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011 Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011 Onderwerp/Doelstelling 1 Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage is 5,5% en meldingsfrequentie naar landelijk gemiddelde Activiteit/ maatregel Uitvoeren

Nadere informatie

Werkzaamheden teamleider

Werkzaamheden teamleider Regio Venlo Werkzaamheden teamleider Project: Groene Weide Bestemd voor: Werkgroep team-coach/manager Van: Bertil Hoezen Laatst bijgewerkt: 18-09-2015. Termijn: Kort = 2015, Lang = 2015/2016 Groen; al

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Middelpunt Boerderijnummer: 2028 2014-01-09_jv_2028_zorgboerderijhetmiddelpunt_jan2013-dec2013 Pagina 1 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID

GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID In deze gedragscode is vastgelegd wat de uitgangspunten zijn van Cavent op het gebied van bejegening en het omgaan met elkaar. Datum vaststelling : 1 juni 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

LANDELIJK KWALITEITSKADER PRIVAATGEFINANCIERDE INTERNATEN. Vastgesteld door het bestuurlijk overleg van. 23 mei 2013

LANDELIJK KWALITEITSKADER PRIVAATGEFINANCIERDE INTERNATEN. Vastgesteld door het bestuurlijk overleg van. 23 mei 2013 LANDELIJK KWALITEITSKADER PRIVAATGEFINANCIERDE INTERNATEN Vastgesteld door het bestuurlijk overleg van 23 mei 2013 1 Inhoud Begripsbepaling... 3 Domein 1. ALGEMEEN... 4 Domein 2. VEILIGHEID... 6 Domein

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Uitwerking uniforme inkoopcriteria

Uitwerking uniforme inkoopcriteria Uitwerking uniforme inkoopcriteria Criterium Integrale benadering Formulering De zorgaanbieder komt in 2015 met partijen uit het veld tot een oplossing voor een actueel regionaal knelpunt op het gebied

Nadere informatie

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze presentatie

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze presentatie Presentatie W&T thema Bopz op 9 mei 2016 Opzet: Korte uiteenzetting presentatie Goede zorg aan onze (psychogeriatrische) ouderen Persoonlijke kennistoets deelnemers Presentatie waarin antwoorden volgen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010

Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010 Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010 Inleiding Het Reglement Raad van Toezicht heeft betrekking op de Raad van Toezicht van Stichting Solidez. Stichting Solidez is een regionale

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Amaliazorg Jaarverslag 2013

Amaliazorg Jaarverslag 2013 Amaliazorg Jaarverslag 2013 Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot 1 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011 Algemeen Lees eerst het onderdeel 'algemeen' uit de toelichting. (! ) 1. Controle volledigheid Volkshuisvestingsverslag 1.1. 1.1.1. Bevat het volkshuisvestingsverslag een uiteenzetting over c.q. overzicht

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 13 november 2013. Zwolle, januari 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 13 november 2013. Zwolle, januari 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 13 november 2013 Zwolle, januari 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten 5 3 Bevindingen en Conclusie 7 4 Te nemen maatregelen

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers en cliënten

Gedragscode medewerkers en cliënten Gedragscode medewerkers en cliënten 2014 1/9 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze... 3 3. Samenvatting gedragscode... 4 4. Gedragscode medewerkers stichting Zorg Almere... 5 - clientgerichtheid....5

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid BELEID ASKA

Veiligheidsbeleid BELEID ASKA Veiligheidsbeleid BELEID ASKA Veiligheidsbeleid ASKA 1. Visie op veiligheid... 2 2. Doelgroep veiligheidsbeleid... 2 3. Preventieve maatregelen... 3 3.1. Veiligheid omgeving... 3 3.2. Risico inventarisatie...

Nadere informatie

Accountant (bij voorkeur vennotabel)

Accountant (bij voorkeur vennotabel) Accountant (bij voorkeur vennotabel) Wij zoeken Voor ons team zijn we voor 40 uur per week op zoek naar een accountant voor de samenstelpraktijk (bij voorkeur vennotabel). In deze functie voer je werkzaamheden

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek TOELICHTING MONITOR 2016 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd wanneer er aan

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Geen zorgen over zorgplannen

Geen zorgen over zorgplannen Geen zorgen over zorgplannen Kennisdagen mei 2014 Kennisdagen mei 2014 Vigerende wet- en regelgeving Van groot naar klein Kwaliteitswet zorginstellingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Klachtenbeleid Cliënten

Klachtenbeleid Cliënten Klachtenbeleid Cliënten Datum vaststelling : mei 2013 Te herzien voor: mei 2016 Opgesteld en vastgesteld door : Arienne Versendaal en Janine Meijer Inhoud 1. Inleiding 1.1 Compliment, feedback of klachtenbehandeling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Inleiding 3. 1 Gedragscode 4

Inleiding 3. 1 Gedragscode 4 BTN Gedragscode Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Gedragscode 4 2 Gedragsregels: - Algemeen 4 - Kwaliteit van zorg 6 - Cliënten 6 - Zorgverleners 7 - Zorgorganisaties 7 - Overige disciplines 8 - Samenleving

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie