Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot"

Transcriptie

1

2 Maatschappelijk verslag Stichting Amaliazorg Oirschot 2010

3 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Toelatingen Medezeggenschap Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Belanghebbenden 8 3. BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Toezichthouders (Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen) Bedrijfsvoering Cliëntenraad en Ondernemingsraad BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Inleiding Algemeen kwaliteitsbeleid Veiligheid van gebouwen en installaties Bouwkundige veiligheidsvoorzieningen Elektronische veiligheidsvoorzieningen Werktuigbouwkundige veiligheidsvoorzieningen Veiligheid aangaande cliënten en medewerkers Veiligheid aangaande ICT Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Algemeen CQ-index meting: cliëntervaringen ZI-meting: Zorginhoudelijke indicatoren Klachten Incidenten Middelen en maatregelen Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Terugkoppeling naar doelstellingen Jaarverslag 2010 arbo, verzuim- en re-integratie Samenleving Maatschappelijk verslag relatiebeheer Financieel beleid Planning & Control Gang van zaken tijdens het boekjaar Toestand per balansdatum Financiële positie Vooruitblik 2011 en volgende jaren JAARREKENING Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december pagina 3

4 5.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa/(financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring 66 pagina 4

5 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING Het Jaardocument 2010 van Stichting Amaliazorg heeft betrekking op het totaal van de activiteiten van Stichting Amaliazorg in het jaar Het geeft inzicht in de wijze waarop Stichting Amaliazorg gedurende het verslagjaar haar doelen heeft gerealiseerd. In lijn met de landelijke uitgangspunten voor verslaglegging verantwoordt Stichting Amaliazorg zich door middel van één jaardocument voor de gehele organisatie. Het Jaardocument 2010 bestaat volgens de betreffende regelgeving uit drie delen: 1. het maatschappelijk verslag, 2. de jaarrekening en 3. de tabellen met de feitelijke gegevens. De totstandkoming van het jaardocument is een jaarlijks terugkerend proces, waarbij verantwoordelijke managers de gewenste gegevens aanleveren, die gedurende het verslagjaar worden gegenereerd en verzameld. Belangrijke ontwikkelingen in 2010 Stichting Amaliazorg heeft in 2010 een bestuurswisseling gehad. De heer J.C.A. Vorstenbosch heeft op 1 september 2010 zijn taken overgedragen. Voor mij stonden de eerste maanden in het teken van kennismaken om de organisatie te leren kennen. Tevens heb ik gewerkt aan de afronding van enkele nog lopende zaken uit 2009, zoals bijvoorbeeld de afronding van het huurcontract van de locatie Kempenhaeve en de afronding van openstaande zorgnota s, waarover geen consensus bestond. Ik ben terecht gekomen in een warme organisatie die we de komende jaren nog verder gaan verstevigen. In 2010 heeft de ontvlechting tussen Stichting Amaliazorg en de Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot definitief vorm gekregen. Tot 1 januari 2010 waren de medewerkers en vrijwilligers van de congregatie nog formeel in dienst van Stichting Amaliazorg en maakten zowel de congregatie als Stichting Amaliazorg gebruik van de dienstverlening van de economisch administratieve dienst. Vanaf 1 januari 2010 is de congregatie werkgever voor haar eigen medewerkers en vrijwilligers en heeft ze zelf een eigen administratie stond ook in het teken van het verder implementeren/professionaliseren van kleinschalig groepswonen. De raad van toezicht heeft in december 2010 afscheid genomen van drie leden in de persoon van zuster M. van de Ven, zuster M. Beneken gen. Kolmer en mevrouw M.A. ten Thije o.g. Boonkkamp-van den Broek. In september 2010 is Woonstichting Leystromen gestart met de bouw van 86 appartementen op het terrein van de locatie Catharinenberg in Oisterwijk. Wij zijn hierbij nauw betrokken, omdat Stichting Amaliazorg in deze appartementen zorg- en dienstverlening gaat bieden aan toekomstige bewoners. Mijn verwachting is dat een heldere structuur en een cultuur die gebaseerd is op wederzijdse verantwoordelijkheid, een substantiële bijdrage zal leveren aan de uitbouw en performance van de gehele organisatie. De prachtige locaties in combinatie met ons immaterieel erfgoed van de congregaties, zijn elke dag een inspiratiebron en maken ons uniek. Deze uitstekende basis gaan we de komende jaren verder uitbouwen door te investeren in opleidingen en in kennis en kunde. Zorg is mensenwerk. Alleen door grote inzet van alle medewerkers en vrijwilligers is het mogelijk om te doen wat wij willen: goede zorg en een prettig verblijf organiseren voor mensen die dat vragen en nodig hebben. Ik wil onze medewerkers en vrijwilligers hiervoor hartelijk danken! Oirschot, mei 2011 Mevrouw drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers pagina 5

6 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Amaliazorg Adres: Koestraat 37 Postcode: 5688 AG Plaats: Oirschot Telefoonnummer: Identificatienummer Kamer van Koophandel: adres: Internetpagina: 2.2 Structuur van het concern Stichting Amaliazorg stelt zich ten doel het bieden van zorg aan personen, die deze hulp naar objectieve maatstaven nodig hebben, alsmede het verrichten van al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Stichting Amaliazorg tracht dit doel te bereiken door: het bieden van huisvesting, verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en andere diensten of een combinatie daarvan aan cliënten; Het scheppen van een optimaal behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat voor de cliënten; Het nastreven van een doelmatige organisatie, evenals een zowel functioneel als geografisch optimale toegankelijkheid van de instellingen; Het voeren van een sociaal beleid dat gericht is op continuïteit van de werkgelegenheid; Het beheren, administreren, begeleiden, ondersteunen en voor zover nodig het stichten en exploiteren van locaties, al dan niet met een eigen rechtspersoonlijkheid; Het bevorderen van een samenhangend zorgbeleid, zowel plaatselijk als regionaal, onder meer door het samenwerken met andere instellingen op het gebied van de intra- en extramurale zorg en aanverwante sectoren; Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn. Het oprichten, in stand houden en exploiteren van voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en dienstverlening. Het beleid van de stichting is gericht op respect voor ieders persoonlijke levensovertuiging. De stichting streeft ernaar om met al haar geledingen, zoals de raad van bestuur, de raad van toezicht, de cliëntenraden en de ondernemingsraad, de werkzaamheden in goed overleg te doen geschieden. De stichting erkent de principes van de Zorgbrede Governance Code. De Stichting biedt diensten aan vanuit vijf locaties, te weten: Kempenhaeve in Oirschot; Blijendaal in Oirschot; Catharinenberg in Oisterwijk; Hof van Bluyssen in Asten; Van Haarenstaete in Mariaheide. pagina 6

7 2.2.1 Toelatingen De intramurale capaciteit van Amaliazorg is verdeeld over vijf locaties en is ultimo 2010 als volgt: Locatie Psychogeriatrie Verzorgingshuiszorg categorie zwaar Hof van Bluyssen, Asten Van Haarenstaete, Mariaheide Blijendaal, Oirschot Kempenhaeve, Oirschot Catharinenberg, Oisterwijk Totaal Vier van de vijf locaties zijn toegelaten voor de functies huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Voor Blijendaal gelden de toelatingen activerende begeleiding en behandeling niet Medezeggenschap De raad van toezicht fungeert bij Stichting Amaliazorg als toezichthouder. De raad van toezicht bestaat uit 6 personen. De raad van bestuur werd het gehele jaar gevormd door 1 bestuurder. Medezeggenschapsorganen in de zorggroep zijn: een cliëntenraad per locatie en een centrale cliëntenraad; een centrale ondernemingraad, waarin iedere locatie vertegenwoordigd is. pagina 7

8 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Amaliazorg houdt zich vooral bezig met verpleeghuiszorg, aangevuld met verzorgingshuiszorg en met extramurale dienstverlening in allerlei vormen. De verzorgingshuiszorg (voor religieuzen) dateert al vanaf De extramurale dienstverlening is gering cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Aantal/bedrag 2010 Aantal/bedrag 2009 Cliënten Intramurale cliënten per Volledig Pakket Thuis cliënten per Extramurale cliënten per Huishoudelijke zorg Huishoudelijke zorg + AWBZ-zorg AWBZ-zorg 9 7 Verdeeld over: PGB ZIN PGB en ZIN 9 nb Dag opvang cliënten per Totaal cliënten Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen met AWBZverblijf per 31-12: Verblijf met behandeling (verpleeghuiszorg) Verblijf zonder behandeling (verzorgingshuiszorg) Totaal plaatsen Productie Aantal intramurale verpleegdagen Aantal intramurale verzorgingsdagen Aantal Volledig Pakket Thuisdagen Totaal dagen Aantal extramurale AWBZ-uren: Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Totaal uren pagina 8

9 Aantal Wmo-uren: Huishoudelijke hulp (ZIN) Huishoudelijke hulp (PGB) Totaal uren Totaal aantal dagdelen dagopvang Waarvan AWBZ-gefinancierd Personeel Aantal personeelsleden in loondienst: Inclusief vrijwilligers Exclusief vrijwilligers Waarvan bestemd voor congregaties 2 21 Aantal fte in loondienst per ,7 215,4 Waarvan bestemd voor congregaties 0,8 12,9 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Waarvan wettelijk budget aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Werkgebieden De kernactiviteiten zoals omschreven onder worden geboden in de regio s Noordoost Brabant (Van Haarenstaete, Mariaheide) in Midden-Brabant (Catharinenberg, Oisterwijk) en in Zuidoost- Brabant (Hof van Bluyssen Asten, Blijendaal en Kempenhaeve Oirschot). 2.4 Belanghebbenden Vanuit de locaties wordt samengewerkt met anderen om de cliënten zoveel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Amaliazorg werkt samen met de volgende organisaties: Woonstichting Leystromen Oisterwijk voor de opzet van en de dienstverlening aan 86 aanleunwoningen naast Catharinenberg in Oisterwijk; Woningbedrijf Laurentius voor de borging van dienstverlening aan 59 aanleunwoningen naast de locatie Kempenhaeve Oirschot; Savant Helmond voor een efficiënte personele bezetting in het kader van de verpleegkundige bereikbaarheid voor het Hof van Bluyssen in Asten; Novicare Best voor de afdekking van de 24-uurs medische zorg voor al onze verpleeghuislocaties; Stichting Amaliawonen (onder een bestuurlijke unie met Amaliazorg); Amaliawonen is de eigenaar van de complexen Van Haarenstaete en Catharinenberg. pagina 9

10 Naast deze samenwerkingsrelaties fungeert de Rabobank als onze huisbankier en wordt Amaliazorg door BDO accountants bijgestaan. Verder onderhoudt Stichting Amaliazorg contacten met belanghebbenden: (potentiële) cliënten en hun relaties, ouderenbonden, verwijzers, overheden, Inspectie voor de gezondheidszorg, de Arbeidsinspectie, leveranciers en is regelmatig contact met: Stichting Sint Joris Oirschot; Stichting Vughterstede Vught; Stichting Sint Annaklooster Eindhoven; Stichting SGE Eindhoven; Onis Welzijn Asten/Someren; Huisartsen in Oirschot en Asten. pagina 10

11 3. BESTUUR, TOEZICHT EN BEDRIJFSVOERING 3.1 Bestuur en toezicht Normen voor goed bestuur De directeur/bestuurder en raad van toezicht van Amaliazorg werken volgens de Zorgbrede Governancecode. Deze code stelt eisen aan een goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording van een zorgorganisatie. Als bestuursmodel hanteert Amaliazorg het raad van toezicht-model Raad van bestuur De raad van bestuur bestaat uit één persoon in de persoon van mevrouw drs. J.J.R. Houtzagers. De raad van toezicht stelt de bezoldiging vast. De directeur/bestuurder vervult geen nevenfuncties. De directeur/bestuurder bepaalt in overleg met het managementteam het beleid van de organisatie. De raad van bestuur werkt volgens afspraken die zijn vastgelegd in de statuten tussen de raad van bestuur en raad van toezicht. In het verslagjaar heeft de raad van bestuur ervoor zorggedragen dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel ordentelijk zijn geregeld, inzichtelijk zijn en worden verantwoord. De raad van bestuur heeft gedurende het verslagjaar verantwoording afgelegd aan de raad van toezicht over de gang van zaken binnen Stichting Amaliazorg en Amaliawonen. De raad van toezicht heeft in 2010 gewerkt met drie commissies: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de commissie kwaliteit zorg. De commissies komen op onderwerp bijeen en zijn toetsend of ondersteunend aan het beleid of de bestuurder. Bezoldiging van de bestuurder is geregeld in een arbeidsovereenkomst. Voor primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden wordt de beloningscode bestuurders in de zorg (BBZ) gevolgd Toezichthouders (Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen) In 2010 heeft de raad van toezicht zich intensief bezig gehouden met de werving van een nieuwe directeur/bestuurder. Het bureau Rieken & Oomen is ingeschakeld om de selectieprocedure voor een nieuwe directeur/bestuurder te begeleiden. Na juli 2010 zijn met diverse geledingen kennismakingsgesprekken gevoerd. Na positief advies van alle geledingen is mevrouw drs. J.J.R. Houtzagers benoemt als directeur/bestuurder. De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden. 2 december 2010 zijn er drie leden afgetreden: zr. M. van de Ven, Oirschot provinciale overste van de Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot. zr. M. Beneken gen. Kolmer, Oirschot Lid van het bestuur van de Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot. mw. M.A. ten Thije o.g Boonkkamp-van den Broek, Asten gepensioneerd, was actief in een regionale indicatiecommissie en een RIO. Er is een rooster van aftreden vastgesteld en statutair is erin voorzien dat de cliëntenraad en de ondernemingsraad een bindende voordracht kunnen doen voor in totaal drie zetels in de raad. De bevoegdheden van de raad zijn statutair geregeld. De raad heeft besloten zijn werk te doen met inachtneming van de governancecode zoals geadviseerd door Actiz. De raad komt gemiddeld zes tot zeven maal per jaar in vergadering bijeen. De vergaderingen worden voorbereid door de raad van bestuur volgens een vast stramien. pagina 11

12 De leden van de raad van toezicht krijgen een vrijwilligersvergoeding als honorering voor hun werk, die valt binnen het maximum van de fiscale vrijstelling. De Raad van Toezicht bestond per 31 december 2010 uit de volgende personen: dhr. W.P.M. van Happen, Asten voorzitter, pregepensioneerde, voordien accountancyadviseur en wethouder. dhr. R.J. Roelink, Best vice-voorzitter, zelfstandig financieel adviseur. dhr. drs. J. Corsten, Poppel België op voordracht van de ondernemingsraad, vervroegd uitgetreden deskundige op het gebied van logistiek en marketing met accent op bouw en aanverwante zaken. dhr. H.H.J. Mensink, Asten gepensioneerd, was actief in de sector hoger beroepsonderwijs en in de sector mensen met een verstandelijke beperking. mw. mr. C.A.W.M. Mingels-Erens, Eindhoven Juridisch adviseur bisdom Roermond. mw. mr. C.T.M. Verhoof, Best. Directeur thuiszorg van een grote zorginstelling buiten de regio van Amaliazorg. 3.2 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering zal worden ingebed in een net van besturings- en controlesystemen. Dit is noodzakelijk om de risico s van niet tijdig reageren op ongewenste ontwikkelingen in de kwaliteit of in de exploitatie tegen te gaan. De systemen zijn ook nodig om de gewenste structuren te kunnen handhaven, om efficiency in de processen voldoende te kunnen bewaken en om eventueel frauduleus handelen te voorkomen. Instrumenten die we tot nu toe hiervoor inzetten zijn onder meer: het tweemaandelijks rapporteren over het verloop van de exploitatie; het hanteren van een erkend kwaliteitssysteem; het gebruiken van een beheersysteem voor formulieren en protocollen; het inzetten van de accountant voor tussentijdse controle; het actueel houden van de risico-inventarisaties gekoppeld aan arbozaken; het werken met arbocommissies per locatie; het jaarlijks opfrissen van de BHV-opleidingen; het voeren van regelmatig werkoverleg door de verschillende geledingen met verplichte verslaglegging; het laten uitvoeren van een cliëntervaringsonderzoek met z.g. CQ-index; het laten uitvoeren van een uitgebreid medewerkerstevredenheidsonderzoek; het voeren van een geëigende huisstijl; het hebben van een vertrouwenscommissie voor medewerkers; het periodiek checken van de zorg aan de algemeen gestelde minimale eisen; het inzetten van een intern auditteam. In 2011 wordt verder gewerkt aan het vervolmaken van de besturings- en controlesystemen en de inrichting ervan. 3.3 Cliëntenraad en Ondernemingsraad Cliëntenraad De sinds 1 januari 2007 van kracht zijnde statuten voorzien in de mogelijkheid van twee centrale cliëntenraden. De bij Amaliazorg betrokken religieuze instituten vormden vanaf die tijd één centrale cliëntenraad voor religieuzen. De leden van die cliëntenraad kwamen voort uit de, voor elke locatie gevormde, lokale cliëntenraad. Deze lokale cliëntenraden hadden geen statutaire basis. Inmiddels hebben zich ook leken (niet religieuzen) gevestigd. pagina 12

13 Nu alle locaties volledig zijn bezet is in 2010 het initiatief genomen voor de vorming van een centrale cliëntenraad voor religieuzen en leken. In 2010 heeft de instelling van één centrale cliëntenraad plaatsgevonden en deze gaat vanaf 2011 echt van start. De Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen is hierbij leidend. In de centrale cliëntenraad zitten afgevaardigden van de lokale cliëntenraden. Ondernemingsraad Binnen de organisatie bestaat een centrale ondernemingsraad waarin, volgens een door de ondernemingsraad vastgestelde verdeelsleutel, elke locatie is vertegenwoordigd. De leden van de ondernemingsraad worden elke drie jaar opnieuw gekozen. De ondernemingsraad en de directeur/bestuurder komen zes maal per jaar in overlegvergadering bij elkaar en bespreken alles wat door de ondernemingsraad als relevant wordt aangemerkt. De ondernemingsraad sluit tweemaal per jaar voor de vergadering van raad van toezicht en raad van bestuur aan en gaat elk jaar eenmaal op bezoek op elke locatie om direct contact te houden met alle medewerkers. pagina 13

14 4. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES 4.1 Meerjarenbeleid Het vigerende meerjarenbeleidplan AMALIAZORG, KLAAR VOOR DE TOEKOMST kenmerkt zich door: het implementeren van alle in de afgelopen jaren ingezette ontwikkelingen, het ontwikkelen van samenwerkingsketens op lokaal niveau, het implementeren van een nieuwe zorg- en dienstenstructuur, het professionaliseren van vastgoedbeheer en het facilitaire bedrijf, het verbeteren en het uitbreiden van de automatisering over de gehele organisatie en het verder uitbouwen van het uitstralingsniveau van de organisatie als geheel. Daar dit meerjarenbeleidsplan loopt tot en met 2011, is in 2010 een start gemaakt met de voorbereiding en ontwikkeling van een nieuw meerjarenplan. Daarnaast is het strategisch beleid (meerjarenbeleidsplan) van Amaliazorg toe aan vernieuwing. In onze visie op zorg- en dienstverlening staat de cliënt centraal. We vinden het erg belangrijk dat de medewerkers die dagelijks met deze cliënt contact hebben, hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. De organisatie moet de medewerker die dicht bij de cliënt staat faciliteren. Om het primaire proces centraal te blijven stellen, zal de organisatie zich verder ontwikkelen; leidraad van handelen is het nemen van verantwoordelijkheden en het krijgen van bevoegdheden. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar De belangrijkste zaken die in 2010 verwezenlijkt moesten worden: opnemen van niet religieuzen op vier locaties; het uitbreiden van het medewerkersbestand; het verder implementeren/professionaliseren van kleinschalig groepswonen; kwaliteitsbeleid versterken; voortzetten van de ontvlechting van de relatie met de religieuze instituten; het realiseren van een groot investeringsprogramma t.b.v. de inrichting van vier verpleeghuislocaties. Deze doelstellingen zijn conform de voornemens gerealiseerd. 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Inleiding Als zorgaanbieder is Amaliazorg verplicht verantwoorde zorg te leveren. Dit is zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt. Als zorgaanbieder dienen we: de zorgverlening op zodanige wijze te organiseren; de instelling zowel kwalitatief als kwantitatief zodanig van personeel en materieel te voorzien en zorg te dragen voor een zodanige verantwoordelijkheidstoedeling, dat een en ander leidt, of redelijkerwijs moet leiden, tot een verantwoorde zorg. Dit vereist onder ander een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg. Daarbij dient iedere calamiteit gemeld te worden die in de instelling heeft plaatsgevonden en ieder seksueel misbruik waarbij een cliënt dan wel hulpverlener van de instelling is betrokken. pagina 14

15 Ieder jaar dient de organisatie verantwoording af te leggen over het beleid dat het afgelopen kalenderjaar is gevoerd ter uitvoering van bovenstaande en van de kwaliteit van de zorg die dat jaar is verleend Algemeen kwaliteitsbeleid In het kwaliteitsbeleid is vastgesteld dat de afspraken binnen de organisatie in KRS worden ondergebracht volgens de MIK-V systematiek. Diverse vaste momenten van overleg bieden structuur aan de evaluatie van afspraken. Daarnaast hebben verschillende managers de verantwoordelijkheid voor de inhoud en evaluatie van bepaalde afspraken. In 2008 is met het kwaliteitssysteem het zilveren keurmerk behaald. In 2010: 1. Werd de audit in november voor de eerste maal geheel intern uitgevoerd. In 2009 heeft er een scholing voor drie medewerkers plaatsgevonden, in 2010 zijn er nog vier medewerkers getraind. De interne audit is succesvol verlopen. Verbeterplannen zijn opgesteld om in 2011 succesvol de externe audit t.b.v. het zilveren/gouden keurmerk te doorlopen. Extra aandacht is uitgegaan naar de kwaliteit van de zorgleefplannen. 2. Is de checklist minimale zorg ingevoerd ter vervanging van de checklist verantwoorde zorg. Deze werd goed ontvangen door de locatiemanagers. 3. Hebben de Zorginhoudelijke Metingen hebben dit jaar plaatsgevonden. De normen zijn iets gewijzigd t.o.v. voorgaande jaren, dit vereiste een goede voorbereiding. 4. Er is een nieuw documentbeheersysteem opgezet in E-synergie. Helaas zijn er wat aanloopproblemen, waardoor de implementatie is uitgesteld tot Veiligheid van gebouwen en installaties Het veiligheidsbeleid binnen Amaliazorg heeft als doelstelling om tot één integraal veiligheidsbeleid te komen dat voorziet in een geborgde veiligheid van: veiligheid van gebouwen en installaties; veiligheid aangaande cliënten en medewerkers; veiligheid aangaande ICT. In 2009 zijn alle locaties onderhavig geweest aan nieuwbouw en/of renovatie, waarbij ook de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties met bijbehorende infrastructuur volledig werden vernieuwd. Hierdoor zijn alle locaties uitgerust met bouwkundige- en technische voorzieningen die aan de meest recente eisen voldoen om de verblijfsveiligheid van cliënten en medewerkers te waarborgen Bouwkundige veiligheidsvoorzieningen De zorgcentra zijn voorzien van: een gebruiksvergunning (in het kader van brandveiligheid); volledig drempelloze verblijfsomgevingen (preventie op struikelgevaar); voldoende stroeve vloeren (preventie op glijgevaar); automatische deuren in verkeersgebieden (rollator / rolstoeltoegankelijk); afsluitbare buitenramen in geval van de verblijfsomgeving voor PG-geïndiceerden; liften waarvan de deuren door PG bewoners niet te openen zijn Elektrotechnische veiligheidsvoorzieningen De zorgcentra zijn op dit gebied voorzien van: geheel nieuwe brandmeldinstallaties; camera toezicht en spreekluisterverbinding op de hoofd- en neven entrees; pagina 15

16 camera toezicht (in de nachtsituatie) op gangen van de wooneenheden ter bewaking van eventueel dwalende bewoners (in het kader van minimale personele bezetting in de avond/nacht); gecodeerde in-/ uitgangsdeuren van alle wooneenheden PG ter voorkoming van het vrij inlopen van bezoekers en het vrij uitlopen van PG bewoners van de wooneenheden; verpleegroepsystemen met directe spreek-/luister verbinding; verpleegroepsystemen die voorzien (kunnen) zijn van draadloze alarmeringsmogelijkheden (dwaaldetectie en alarmering op afstand); verpleegroepsystemen t.b.v. de avond- en nachtdiensten met een alarmeringsmogelijkheid naar een te definiëren meldpunt; huiskamerinterieur van kleinschalige woongroepen, dat ingericht is op de meest recente eisen op gebied van veiligheidspreventie ` Werktuigbouwkundige veiligheidsvoorzieningen De zorgcentra zijn op dit gebied voorzien van: thermostaatkranen op alle watertappunten in verzorgingshuisverblijven; thermostaatkranen met temperatuurblokkering (max. 40 grº) in alle verpleeghuisverblijven en overige ruimten binnen deze wooneenheden; Legionellabeheer, voor alle locaties zijn door een extern bedrijf nieuwe beheersprotocollen geschreven met daarin opgenomen de risicoanalyses en het beheerprogramma. Aan de hand daarvan beheert de eigen technische dienst per locatie de waterleidingsinstallatie. Twee keer per jaar wordt door een extern bedrijf per locatie het aantal voorgeschreven watermonsters genomen dat nodig is om Legionella in het leidingwater op een verantwoorde wijze te kunnen beheren Veiligheid aangaande cliënten en medewerkers In het kader van veiligheid aangaande zorghulpmiddelen is een veiligheidsprotocol aanwezig. Dit protocol voorziet middels inspectie- en onderhoudscontracten in de borging van veiligheid rondom alle beweegbare zorghulpmiddelen als o.a. tilhulpmiddelen, hoog/laag bedden, beweegbare douchestoelen e.d. In het kader van veiligheid aangaande voedingsmiddelen is in zowel de centrale keukens alsook op de woongroepen PG een HACCP protocol aanwezig. Dit protocol voorziet middels handboeken en registratielijsten in de borging van veiligheid rondom omgang met voedingsmiddelen. Een jaarlijkse externe audit door een regionale GGD maakt hiervan onderdeel uit. In het kader van BedrijfsHulpVerlening (BHV) is op elke locatie een BHV organisatie aanwezig. De servicemanagers (facilitaire diensten) zijn verantwoordelijk voor de BHV organisatie op de locaties. Op de locatie Blijendaal ligt deze verantwoordelijkheid bij de locatiemanager. Per locatie wordt onder leiding van genoemde functionaris tenminste vier BHV oefeningen per jaar georganiseerd. Op elke locatie is de 24 uurs bezetting van BHV-ers gewaarborgd en zijn, met uitzondering van Blijendaal, twee medewerkers aanwezig die opgeleid zijn tot Opgeleid Persoon. Jaarlijks vinden er BHV cursussen plaats voor nieuwe medewerkers en vinden er herhalingscursussen plaats voor opgeleide BHV-ers. Indien nodig worden er jaarlijks medewerkers opgeleid tot Opgeleid Persoon of beheerder BMI Veiligheid aangaande ICT (cliënt)gegevensbeveiliging Dit omvat binnen Amaliazorg het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie die benodigd is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden. Analoge gegevens worden in afsluitbare dossierkasten en/of wagens opgeslagen, digitale gegevens worden centraal opgeslagen. Periodiek (dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks) worden van de digitale (cliënt)gegevens back-ups gemaakt. In de dagelijkse omgang met cliëntgegevens blijft sprake van een spanningsveld. Vanuit het oogpunt van een vlotlopende zorgverlening is het noodzakelijk dat medische gegevens goed / direct beschikbaar zijn. Aan de andere kant moet worden voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot cliënt- en medische informatie. pagina 16

17 Aan het bovenstaande wordt binnen Amaliazorg voldaan, echter aan de normen als gesteld in de NEN 7510 wordt nog niet voldaan. Hieraan wordt gewerkt. 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Algemeen Kwalitatief goede zorg is zorg die cliëntgericht, effectief, veilig en op tijd is en die toegesneden is op de behoeften van de individuele cliënt. Het zichtbaar maken van de kwaliteit van de zorg en van verschillen in kwaliteit is essentieel voor de werking van het nieuwe zorgstelsel. De kern van het nieuwe zorgstelsel is dat de cliënt en consument in staat wordt gesteld om geïnformeerd te kiezen; kiezen op het niveau van de instelling en aandoeningen. Daarvoor is vergelijkbare en betrouwbare informatie nodig over de prestaties van zorgaanbieders. Om de kwaliteit van de gezondheidszorg transparant te maken, hebben de deelnemende partijen in de verschillende sectoren de handen ineen geslagen. In elke sector werken verzekeraars, zorgaanbieders, PGO-organisaties en de IGZ samen om dit doel te bereiken. Zij stellen gezamenlijk vast over welk aanbod de kwaliteit zichtbaar moet worden en zij zien er op toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Het resultaat is dat er in iedere sector een breed gedragen set openbaar gepubliceerde informatie over kwaliteit van de geleverde zorg wordt vastgesteld: het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Amaliazorg werkt met het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. De bijbehorende kwaliteitsindicatoren worden regelmatig gemeten. Binnen de VV&T onderscheiden zijn er twee soorten kwaliteitsindicatoren: cliëntgebonden indicatoren (CQ) en zorginhoudelijke indicatoren (ZI). De scores op deze indicatoren worden na accordering gepubliceerd in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en op De cliëntgebonden en zorginhoudelijke indicatoren zijn ingedeeld in tien thema's: Zorgplan Communicatie en informatie Lichamelijk welbevinden Zorginhoudelijke veiligheid Woon- en leefomstandigheden Participatie en sociale redzaamheid Mentaal welbevinden Woonveiligheid Voldoende en bekwaam personeel Zorgsamenhang Naast de CQ-index metingen en de ZI metingen, worden ook klachten, incidenten en middelen en maatregelen geregistreerd en besproken, waarna zo nodig verbeteracties plaatsvinden. In de volgende paragrafen worden de resultaten in 2010 besproken en vergeleken met het voorafgaande jaar CQ-index meting: cliëntervaringen In 2009 is er een CQ-index meting gehouden om de ervaringen van de cliënt in kaart te brengen. De resultaten hiervan zijn op terug te vinden. De uitkomst van deze meting is reeds in het jaarverslag van 2009 besproken. Ook is een verbeterplan met acties opgesteld waaraan in 2010 is gewerkt. pagina 17

18 4.4.3 ZI-meting: Zorginhoudelijke indicatoren In 2010 is er een ZI-meting gehouden om de ervaringen van de cliënt in kaart te brengen. De resultaten hiervan zijn in de loop van 2011 op terug te vinden. Op de locaties heeft in 2009 ook een meting plaatsgevonden, een vergelijking is echter lastig omdat er in 2010 niet meer met sterren wordt gewerkt en omdat een aantal indicatoren zijn gewijzigd. De scores van onderstaande locaties zullen daarom vergeleken worden met de landelijke scoren. Voor alle locaties geldt dat: vrijheidsbeperkingen laag zijn; decubitusverschijnselen laag zijn; ondergewicht nauwelijks voorkomt. Blijendaal Blijendaal scoort in de uitvoering en opvolging van risicosignalering zorgproblemen boven het landelijk gemiddelde, in positieve zin. Het aantal cliënten dat antipsychotica gebruikt is hoger dan het landelijk gemiddelde. Daarentegen is het aantal cliënten met depressieve symptomen of probleemgedrag de helft van het landelijk gemiddelde. Het percentage cliënten waarbij vrijheidsbeperkingen worden toegepast is zeer laag. Dit past bij het non-fixatiebeleid van Amaliazorg. De overige scores liggen rond het landelijk gemiddelde, vaak in positieve zin. Kempenhaeve Kempenhaeve heeft ongeveer de helft minder decubitus dan het landelijk gemiddelde. Ook het risico op ondervoeding en het aantal cliënten met depressieve symptomen is de helft minder dan het landelijk gemiddelde. Het aantal cliënten met incontinentie of probleemgedrag is aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde. Het percentage cliënten waarbij vrijheidsbeperkingen worden toegepast is zeer laag. Dit past bij het non-fixatiebeleid van Amaliazorg. De overige scores liggen veelal net boven het landelijk gemiddelde. Catharinenberg Cliënten van de locatie Catharinenberg hebben gemiddeld minder huidletsel en ruim de helft minder decubitus t.o.v. het landelijk gemiddelde. Ook is het risico op ondervoeding een stuk lager. Het gebruik van antipsychotica is hoog, wat verklaard kan worden door de populatie ten tijde van de meting. Het probleemgedrag onder cliënten is de helft t.o.v. het landelijk gemiddelde. Het percentage cliënten waarbij vrijheidsbeperkingen worden toegepast is zeer laag. Dit past bij het non-fixatiebeleid van Amaliazorg. De overige scores liggen rond het landelijk gemiddelde, vaak in positieve zin. Hof van Bluyssen In het Hof van Bluyssen ligt het aantal cliënten met huidletsel en/of decubitus ruim de helft onder het landelijk gemiddelde. Ook het aantal cliënten met gewichtsverlies ligt onder het landelijk gemiddelde. Het gebruik van antipsychotica, het aantal cliënten met depressieve symptomen en het aantal cliënten dat probleemgedrag vertoont is echter boven gemiddeld. Het percentage cliënten waarbij vrijheidsbeperkingen worden toegepast is zeer laag. Dit past bij het non-fixatiebeleid van Amaliazorg. De overige scores liggen rond het landelijk gemiddelde, vaak in positieve zin. Van Haarenstaete Cliënten van Van Haarenstaete hebben half zo vaak huidletsel en/of decubitus. Ook het risico op ondervoeding ligt onder het landelijk gemiddelde. Het gebruik van antipsychotica en het aantal cliënten met probleemgedrag ligt ook onder het gemiddelde. Het aantal cliënten met antipsychotica ligt boven het gemiddelde. Het percentage cliënten waarbij vrijheidsbeperkingen worden toegepast is zeer laag. Dit past bij het non-fixatiebeleid van Amaliazorg. De overige scores liggen rond het landelijk gemiddelde, vaak in positieve zin. pagina 18

19 4.4.4 Klachten Het klachtenreglement van de Stichting Amaliazorg is ontwikkeld in samenwerking met Stichting Zorgcentrum De Annenborch en Stichting Vughterstede. In het klachtenreglement is de wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) opgenomen. Wanneer men (cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger) klachten heeft wordt aangeraden hierop de betreffende medewerker aan te spreken, om zo tot een oplossing te komen. Een andere, of volgende, stap is de klachten- /vertrouwenspersoon van Stichting Amaliazorg, tevens manager relatiebeheer. Gezien de omvang van de organisatie is hiervoor gekozen. Vervolgens, of indien men wenst direct, kan men naar de klachtencommissie stappen. De klachtencommissie bestaat uit drie personen, t.w.: mr. K.Th. M. Hehenkamp, voorzitter, mr. M.G. Griens en dr. ir. J.A.H. Baecke. Meer informatie hierover is terug te vinden in het Klachtenreglement. Cliënten en hun vertegenwoordigers worden hiervan op de hoogte gesteld d.m.v. de brochure Klagen mag. Ook worden cliënten en vertegenwoordigers tijdens het MDO en in de dagelijkse gang van zaken door medewerkers gestimuleerd om hun wensen (en klachten) kenbaar te maken. Jaarverslag 2010 RCK Over het kalenderjaar 2010 wil de Regionale Klachten Commissie (RKC) benadrukken dat met tevredenheid kon worden vastgesteld dat binnen de verschillende locaties van Stichting Amaliazorg de werkmotivatie, het positivisme, de zorg, behandeling en bejegening van bewoners en patiënten aan een optimale werksfeer heeft bijgedragen. In het kalenderjaar 2010 is de RKC op 23 december te Den Bosch bijeen gekomen teneinde een in de maand september 2010 ingekomen schriftelijke klacht in behandeling af te ronden. De klacht is in goed overleg met de klaagster in der minne afgewikkeld. Op basis van nieuwe werkafspraken en goede gedragslijnen is de gerezen problematiek met beiderzijdse instemming geregeld. Daarmee werd een formele en reglementair voorgeschreven procesgang voorkomen. Het werken aan de beoogde zorgkwaliteit, het in acht nemen van de persoonskenmerken van de individuele bewoners, blijft in de locaties van Amaliazorg hoge prioriteit hebben. De respectvolle bejegening, de werksfeer, communicatie, en zorgontwikkelingen staan vragenderwijs ook steeds op de agenda van het jaarlijks overleg tussen de zorgaanbieder en de RKC. Dankzij de goede bereikbaarheid van de directie en management, en het kunnen gebruik maken van de nieuwe media, zijn de lijnen met de RKC voldoende open. De contacten met de directeur/bestuurder van Amaliazorg worden als regel door de voorzitter van RKC onderhouden Incidenten Iedere medewerker dient een incident waar waarvan hij/zij getuige is, de gevolgen aantreft of waarover hij/zij wordt ingelicht door cliënt, familie of bezoek, te melden via het registratieformulier incidenten. Dit geldt ook voor gevaarlijke situaties. Dit formulier wordt vervolgens opgenomen in het incidentenregistratiesysteem van Actiz. Wekelijks worden de MICmeldingen door de locatiemanager voorgelegd aan de specialist ouderengeneeskunde. De MICcommissie komt eenmaal per kwartaal (of eerder als incidenten daartoe aanleiding geven) bij elkaar op locatie. Deze commissie inventariseert en analyseert de incidenten en gevaarlijke situaties en formuleert adviezen om incidenten te beperken of te voorkomen. Zij maken hiervan een kwartaalverslag. Vervolgens wordt er een jaarverslag samengesteld waarin alle locaties ondergebracht zijn. Bij ernstige calamiteiten neemt de locatiemanager direct contact op met de stafmedewerker beleid en kwaliteit en/of de directie. Door hen wordt beoordeeld of een melding moet worden gemaakt aan de Inspectie Gezondheidszorg. Indien het incident een valcalamiteit betreft, maakt de locatiemanager direct de melding, waarna de stafmedewerker en directie worden ingelicht. pagina 19

20 In 2010 is er aandacht besteed aan het implementeren van het MIC protocol en de bijbehorende procedure. In 2010 kwamen de MIC-commissies over het algemeen ieder kwartaal bijeen en zijn de incidenten en gevaarlijke situaties geanalyseerd waarna diverse acties volgden. In het algemeen deden zich vooral valincidenten en medicatiefouten voor. Agressie-indicenten worden nog relatief weinig gemeld. Aandacht hiervoor blijft noodzakelijk. Er zijn in 2010 vijf ernstige valcalamiteiten gemeld bij de inspectie. Op één locatie is een tweede incident gemeld binnen een half jaar, waarop de melding is doorgestuurd naar de inspecteur. De rapportage n.a.v. onderzoek van dit incident is inmiddels opgestuurd naar de inspectie. De overige meldingen zijn afgehandeld. De aanpassingen in de organisatie n.a.v. een incident zijn in gang gezet en deels afgerond. Voor meer resultaten verwijzen wij u naar het MIC-jaarverslag Middelen en maatregelen Algemeen Om zorg aan cliënten met een psychogeriatrische indicatie voor verpleeghuiszorg te kunnen bieden, is voor de vier locaties met verpleeghuiszorg een BOPZ-aanmerking aangevraagd bij en toegekend door het Ministerie voor volksgezondheid. Dit zijn de locaties Kempenhaeve in Oirschot, Catharinenberg in Oisterwijk, Van Haarenstaete in Mariaheide en Hof van Bluyssen in Asten. Het BOPZ beleid en de bijbehorende protocollen zijn dit jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld om op de juiste manier zorg te kunnen blijven leveren. Middelen en maatregelen In de commissie zorgzaken wordt driemaandelijks het overzicht van de gebruikte vrijheidsbeperkende maatregelen geëvalueerd. Hiertoe wordt geregistreerd welke middelen en maatregelen gedurende 1 week worden toegepast. Dit overzicht wordt ook verzonden aan alle locatiemanagers, zodat zij elk voor de eigen locatie indien nodig maatregelen kunnen nemen. Amaliazorg voert een non-fixatiebeleid. In 2010 wisselde het aantal middelen en maatregelen voor geheel Amaliazorg tussen 167 en 124, waarbij in de laatste twee kwartalen een afname werd gezien. De meerderheid van de maatregelen wordt gevormd door sensoren en bedhekken. Het aantal sensoren nam af in de laatste twee kwartalen. Ook het aantal bedhekken is in de laatste twee kwartalen fors teruggebracht van ruim 40 tot ongeveer 25. Ook het gebruik van psychofarmaca bij onrust komt regelmatig voor. Locatie Hof van Bluyssen scoorde hoog op dit item. Bij nadere analyse bleek dat de diverse artsen niet gelijk omgingen met het registreren van gebruikte medicatie. Voor 2011 zijn hierover sluitende afspraken gemaakt, zodat in dat jaar een betere onderlinge vergelijking van de locaties op dit item mogelijk zal zijn. Andere maatregelen die incidenteel voorkomen zijn: verpleegdeken, veiligheidsgordel in de rolstoel, en een werkblad op de rolstoel. In 2010 werd drie maal een dwangbehandeling gemeld bij de inspectie voor de volksgezondheid. In alle gevallen betrof dit het gecamoufleerd toedienen van medicatie. Scholing Om op een zorgvuldige en preventieve manier te blijven omgaan met het toepassen van middelen en maatregelen onder de BOPZ is het van belang dat verzorgenden hierin regelmatig geschoold worden. Op locatie Hof van Bluyssen werd een scholing BOPZ georganiseerd. Op de overige locaties zal deze scholing in 2011 plaats vinden. 4.5 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Ook in 2010 was de organisatie volop in beweging. Amaliazorg heeft in 2006 het fundament gelegd om een professionele en moderne zorgaanbieder te worden en in de afgelopen jaren heeft dit verder vorm gekregen. Voor wat betreft het personeelsbeleid heeft het accent met name gelegen op het verder professionaliseren van de praktijkopleiding en is ook weer volop aandacht besteed aan het opleiden c.q. bijscholen van medewerkers (zoals de opleiding EVV, BHV, BBL/BOL). pagina 20

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012 Voorstraat 26, 3265 BV Piershil Maart 2013 Mevr. K. Waling 1. Uitgangspunten verslaglegging Dit jaardocument

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012 Bestuursnummer: 55303 Scholen van nu voor de wereld van morgen Jaarverslag over boekjaar 2012 1 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR/BESTUURDER

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie