De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap Utrecht, februari 2012 Oberon Postbus BK Utrecht tel fax adres:

2

3 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Vertrekpunt voor gemeenten De Sociaal Economische Agenda Zoetermeer Het Werkplein in Helmond Het RPA Noord-Holland Noord Regionale aanpak in Haarlem Academie voor zorg en welzijn Rivierenland De Groene Campus in Helmond Tot slot Bijlage: Met dank aan... 36

4 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 4

5 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 5 1 Inleiding Onderwijs, ondernemers en overheid (de 3 O s) zijn het er alle drie over eens dat het om diverse economische en maatschappelijke redenen belangrijk is om gezamenlijke te werken aan verbetering van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Voor samenwerking op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt en het daarbij behorende overleg is nog geen heldere, staande structuur. In die richting zou de Lokale (of Regionale) Educatieve Agenda (LEA/REA) een belangrijke rol kunnen spelen. De LEA is inmiddels een ingeburgerd begrip bij gemeenten en schoolbesturen. Het biedt handvatten voor samenwerking tussen partners op het gebied van lokaal onderwijs- en jeugdbeleid. Voor de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt zal de agenda zich in veel gevallen eerder richten op de regionale dan op de lokale aanpak. Het sluit daarbij aan op de LEA-ontwikkelingen rond zorg en Passend onderwijs en de ontwikkelingen in het voortgezet- en het middelbaar (beroeps)onderwijs. Voorliggende notitie doet verslag van de ervaringen die Oberon heeft opgedaan bij een verkenning naar de wijze waarop de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in de praktijk is georganiseerd. Op basis van gesprekken hebben we bij een aantal (voorbeeld) gemeenten/regio s in kaart gebracht wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn van betrokken partijen, wat de knelpunten en succesfactoren zijn en hoe men omgaat met de korte en lange termijn aanpak. Welke praktijkvoorbeelden er in deze notitie aan bod komen, leest u hieronder. Praktijkvoorbeelden aansluiting onderwijs arbeidsmarkt De samenwerking op het gebied van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt is in Zoetermeer georganiseerd aan de hand van de Sociaal Economische Agenda (SEA). Binnen deze agenda werken de gemeente en het georganiseerd bedrijfsleven vanaf 2006 succesrijk samen. Uit een evaluatie van NICIS 1 bleek dat de kracht van de aanpak vooral ligt in de informatiedeling, het wederzijds begrip en het benutten van elkaars toegevoegde waarde. In de regio Helmond is de verantwoordelijkheid met betrekking tot sociaal economische ontwikkelingen een gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Het Werkplein is in 2006 opgericht en vormt een nieuwe verbinding tussen gemeente, UWV, scholing en re-integratie. Aanleiding voor deze nieuwe vorm van samenwerking was de herverdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de verschillende ketenpartners die de invoering van de Wet SUWI 2 in 2002 met zich meebracht. Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPA-NHN) brengt sinds 2000 ondernemers, onderwijsorganisaties en overheden samen om vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. Het RPA-NHN was het eerste regionale platform dat in Nederland werd opgericht. In Haarlem en omstreken is in 2007 is het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs (PAO) Zuid- Kennemerland en Haarlemmermeer opgericht. Dit platform heeft als doel te komen tot een goed werkende lokale en regionale arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven, het onderwijsveld en de gemeenten zijn alle drie vertegenwoordigd in het platform. Tevens hebben eind 2010 vertegenwoordigers van schoolbesturen en gemeenten een convenant ondertekend voor de oprichting van een Regionaal Besturenoverleg Onderwijs (RBO) Kennemerland-Zuid ( ). Dit RBO geeft vorm aan een Regionale Educatieve Agenda (REA). Binnen de REA is het de bedoeling om ook thema s te 1 2 Koos van Dijken, De Zoetermeerse Sociaal Economische Agenda. Beschrijving, evaluatie en vooruitblik. SUWI-wetgeving 2002: Structuur Uitvoering Werk en Inkomen

6 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 6 bespreken die van invloed zijn op de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt. Dit moet uiteindelijk leiden tot een versnelling van de afspraken die worden gemaakt in het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs (PAO) Praktijkvoorbeelden van regionale samenwerking Recente ontwikkelingen rondom diverse onderwerpen leiden ertoe dat steeds meer thema s op de beleidsagenda s van gemeenten en onderwijsinstellingen het lokale niveau overstijgen. Regionale samenwerking wordt daardoor belangrijker. Ook de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt is een thema dat vaak het lokale niveau overstijgt en op regionaal niveau opgepakt zou moeten worden. Het vormgeven van regionale samenwerking verloopt echter niet altijd even makkelijk. In deze notitie besteden we daarom ook iets uitgebreider aandacht aan goede voorbeelden van regionale samenwerking rondom de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt in twee verschillende sectoren: de zorgsector (de Academie voor Zorg en Welzijn) en de agro-foodsector (De Groene Campus). De Academie voor Zorg en Welzijn in de Regio Rivierenland is opgericht op initiatief van werkgevers in de zorgsector en het ROC Rivor en is als project in 2010 gestart om leren en werken in de zorg te bevorderen. De lokale overheid (in dit geval de Regio Rivierenland) 3 is bij de start van de Academie niet betrokken. De Regio Rivierenland heeft de aanpak van het tekort aan personeel in zorg en welzijn wel benoemd als één van de speerpunten in haar arbeidsmarktbeleid. Om deze aanpak ook in de toekomst te faciliteren wil de Regio Rivierenland een vervolg ontwikkelen, waarbij de verdere ontwikkeling van de Academie voor Zorg en Welzijn centraal staat, maar meer verankerd wordt in de regio qua organisatie, draagvlak, partnership, aantal deelnemers en betrokkenheid van de regiogemeenten. De Groene Campus is een netwerkschool van meerdere onderwijsinstellingen en is vijf jaar geleden in Helmond opgericht. Naast onderwijsinstellingen is ook het bedrijfsleven betrokken en gevestigd in de Campus. De gemeente heeft aan de ontwikkeling van de Campus een belangrijke bijdrage geleverd vanuit het oogpunt van werkgelegenheidsbeleid en het aanbieden van goed, innovatief onderwijs. Leeswijzer We beginnen deze notitie met een algemeen hoofdstuk over het vertrekpunt van gemeenten bij de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Vervolgens bespreken we de praktijkvoorbeelden. We sluiten de notitie af met een slothoofdstuk waarin we aanbevelingen geven, op basis van de theorie en de praktijk, voor succesvolle samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid rondom de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. 3 De Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van tien gemeenten tussen de grote rivieren. De Regio Rivierenland voert een aantal gemeenschappelijke taken uit namens de gemeenten

7 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 7 2 Vertrekpunt voor gemeenten Gemeenten moeten een belangrijke regierol vervullen om de kloof tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt te dichten. Het invullen van die regierol houdt niet in dat de gemeente zelf beslist en acteert. Het gaat juist om het met elkaar verbinden van de ambities en mogelijkheden van lokaal, regionaal en sectoraal georganiseerde partijen. Het vergt van gemeenten de nodige stuurmanskunst om hun lokale ambities in regionaal of sectoraal perspectief te plaatsen. Daar komt bij dat de processen met betrekking tot vraag en aanbod op de arbeidsmarkt grotendeels autonoom verlopen en de beleidsinvloed van lokale overheden op de regionale en lokale arbeidsmarkt marginaal is. Binnen de Lokale Educatieve Agenda (LEA) wordt het thema aansluiting onderwijs arbeidsmarkt door 25% van de gemeenten opgevoerd. 4 Toch spreken vele gemeentelijke beleidsplannen een hoge ambitie uit waar het gaat om het verhogen van de arbeidsparticipatie en het versterken van de samenhang tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Of deze ambities werkelijk worden gerealiseerd, is nog maar de vraag. Slechts de helft van de gemeenten voert een vorm van arbeidsmarktbeleid en niet alle gemeenten hebben hun doelstellingen voldoende op orde. 5 Het beeld over regievoering is bij gemeenten niet altijd duidelijk. Regievoering door gemeenten veronderstelt: het vastleggen van operationele doelstellingen van beleid; het in kaart brengen van de activiteiten van alle actoren; de verbinding maken tussen de activiteiten en actoren; het bewerkstelligen van oplossingen (inspiratie); het opzetten van een monitoringsysteem. Hoewel regionaal overleg tussen schoolbesturen en gemeenten steeds belangrijker wordt, onder andere door de opkomst van thema s als Passend onderwijs en Jeugdzorg, neemt regionale samenwerking niet toe. Het percentage gemeenten dat regionaal overleg voert, naast het verplichte overleg in het kader van de RMC-functie, blijft steken op 60% (zowel in 2010 als begin 2012 werd dit percentage gevonden). Over het thema aansluiting onderwijs arbeidsmarkt overlegt 28% van de Nederlandse gemeenten regionaal. 6 Regionale samenwerking De positie die een gemeente inneemt bij de regie op sociaal-economische ontwikkelingen wordt voor een groot deel bepaald door de context waarin de gemeente zich bevindt. Een kleine gemeente zal eerder een volgende positie innemen en een grotere gemeente zal eerder kiezen voor een proactieve, bouwende rol. 7 Onderzoek door de Inspectie voor Werk en Inkomen (IWI) laat zien dat gemeenten over het algemeen voor een plannende rol kiezen, waarbij zij faciliteren en stimuleren. 8 Bij deze vorm van regie stimuleert en ondersteunt de gemeente andere partijen om samen te werken. Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid (RPA) en Platforms Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) zijn voorbeelden van bestuurlijke en institutionele samenwerking, waarbij het niet altijd vanzelfsprekend is dat de gemeente ook de regie heeft. Meestal is sprake van een gezamenlijke regie op de ontwikkeling van regionaal arbeidsmarktbeleid. Daar waar nog geen samenwerking bestond op regionaal arbeidsmarktterrein, zijn de gemeenten zich nog aan het oriënteren op een aanpak of wil men bestaande samenwerkingsvormen voorzichtig uitbreiden met een gezamenlijke aanpak voor arbeidsmarktbeleid. Gemeenten willen vooral de bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen niet verstoren. Hierdoor trekken zij de regie ook niet nadrukkelijk naar zich toe Bron: de Lokale Educatieve Jaaragenda 2011/2012, Oberon, 2012 (in voorbereiding) Bron: IWI, 2008 Bron: de Lokale Educatieve Jaaragenda 2011/2012, Oberon, 2012 (in voorbereiding) Bron: Hoezo MBO?, een educatieve agenda voor het MBO, Oberon & KBA, 2010 Bron:IWI, 2008

8 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 8 Gemeenten die al intensief regionaal samenwerken zijn gewend om landelijk beleid te vertalen naar de regionale praktijk en komen daardoor ook sneller met een regionale aanpak. Zo zijn er in diverse regio s portefeuillehoudersoverleggen tussen gemeenten, zoals overleggen over de portefeuilles werk en inkomen, werkgelegenheid en onderwijs/arbeidsmarkt. Vaak zitten gemeenten nog in een oriënterende fase als het gaat om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Enerzijds zeggen gemeenten dat dit komt doordat arbeidsmarktbeleid veel raakvlakken heeft met andere beleidsterreinen. Anderzijds vinden zij het lastig om alle actoren bij elkaar te brengen en een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen. Toch bestaat er een behoefte aan samenhangend beleid om knelpunten op te lossen. Gemeenten kiezen daarbij voor de ontwikkeling van onderop, aansluitend bij een bestaande samenwerkingsstructuur. Samenwerking binnen gemeenten Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat ook samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen een gemeente nodig is. Het blijkt dat, met name in grotere gemeenten, beleidsontwikkeling vanuit de afdelingen economische zaken, sociale zaken en onderwijs veelal nog gescheiden werelden zijn. Het werkgelegenheidsbeleid (stimuleren en voorwaardenscheppend zijn voor het bedrijfsleven) is vooral belegd bij de afdelingen economische zaken, het arbeidsmarktbeleid (gekoppeld aan de inzet van instrumenten voor uitkeringsgerechtigden die aan het werk geholpen moeten worden) ligt vooral bij de afdelingen sociale zaken, onderwijs en welzijn (onderwijs, jeugd). Op een enkele uitzondering na is er nog geen sprake van het integreren van de sociale en economische componenten in het arbeidsmarktbeleid. Veel gemeenten richten zich op hun eigen gemeentegebied en geven geen prioriteit aan regionaal arbeidsmarktbeleid. Ontwikkeling gezamenlijk beleid Behalve het aansluiten bij een bestaande samenwerkingsstructuur is er nog een andere variant van vastleggen van arbeidsmarktbeleid. Dat is een regionale agenda. Hierin wordt voor een langere periode vastgelegd op welke wijze de knelpunten op de regionale arbeidsmarkt zullen worden aangepakt. Deze agenda is vaak gebaseerd op de collegeprogramma s van de deelnemende gemeenten. In de meeste gevallen staat verhoging van de arbeidsparticipatie wel op de agenda van de verschillende partijen. Ontwikkeling van regionaal arbeidsmarktbeleid blijft echter nog beperkt tot het formuleren van uitgangspunten, het tekenen van een intentieverklaring of vaststellen van een plan dat uitgewerkt moet worden in projecten. Soms wordt er samengewerkt aan projecten voor doelgroepen als ouderen, niet-uitkeringsgerechtigden, of aan een vraaggerichte werkgeversbenadering, maar dit gebeurt vaak niet vanuit een lange termijnvisie op regionaal arbeidsmarktbeleid. In deze (bestaande) samenwerkingsvormen trekt de gemeente de regie niet naar zich toe, maar blijft uitgaan van de afspraken die op bestuurlijk niveau zijn gemaakt tussen partijen. Waar nog geen samenwerking bestond, zijn gemeenten zich aan het oriënteren op een aanpak of wil men bestaande samenwerkingsvormen van onderop uitbreiden met een gezamenlijke aanpak voor arbeidsmarktbeleid. De faciliterende rol die gemeenten aannemen leidt nog niet altijd tot totstandkoming van een gezamenlijke visie en aanpak op regionaal arbeidsmarktbeleid. Samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen en tussen gemeenten in de regio is vaak nog per beleidsterrein georganiseerd. Daardoor komen gemeenten zowel intern als extern nog niet tot een samenhangende visie op het terrein van regionaal arbeidsmarktbeleid. Gemeenten zien wel de noodzaak tot verbinden, maar komen nog niet overal in actie, mede omdat het verbinden van de beleidsterreinen als complex ervaren wordt en ze nog niet voor zich zien hoe dat moet.

9 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 9 De rol van de Lokale Educatieve Agenda Het overleg tussen overheid, ondernemers en onderwijs over sociaal-economische ontwikkelingen kenmerkt zich als een zoektocht van drie partijen, die het belang van de thema s onderschrijven, maar nog niet altijd de juiste vorm hebben gevonden. Daar komt bij dat niet iedere regio dezelfde arbeidsmarktproblematiek kent en maatwerk belangrijk is. Beleidsontwikkeling en de afspraken daarover vinden meestal plaats in regionaal verband. De Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid (RPA) en Platforms Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) zijn hier voorbeelden van. Binnen de Lokale Educatieve Agenda (LEA) zien we dat gemeenten en beroepsonderwijs steeds meer beseffen dat zij gemeenschappelijke belangen delen. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van voortijdig schoolverlaten, de opvang van risicojongeren, het tegengaan van jeugdwerkloosheid, het streven naar sociale integratie en het versterken van de sociale economie. Toch is een kwalitatief goede en duurzame samenwerking ook hier niet vanzelfsprekend. Het is dan ook niet wenselijk dat de LEA, ook al wordt hij regionaal opgezet, de plek in gaat nemen van bestaande regionale overleggen over sociaaleconomische ontwikkelingen en arbeidsmarktbeleid. Deze laatste overleggen zijn ook veel breder georganiseerd en hebben een meer omvattende focus. Wel kunnen de afspraken tussen gemeenten en onderwijsinstellingen binnen de LEA een fundament leggen onder het bredere overleg. Gemeenten en onderwijsinstellingen hebben met de LEA immers een al bestaand instrument in handen dat een platform biedt om ook over sociaal economische ontwikkelingen en arbeidsmarktbeleid afspraken te maken. Het is daarbij wel van belang de thema s op de LEA vooraf goed te benoemen, zodat voor alle partijen (ook in een groter verband) helder is waarover afspraken worden gemaakt. Binnen het thema sociaal-economische ontwikkelingen loert het gevaar van alles hangt met alles samen. Daarom is het aanbrengen van focus en een beperking in de onderwerpen die op de LEA besproken worden, van belang. Binnen de LEA zal er vooral sprake zijn van een overleg tussen gemeente en onderwijs. De thema s die een relatie hebben met arbeidsmarktbeleid en sociaaleconomische ontwikkelingen moeten daarom een urgentie hebben voor beide partners in het overleg. Deze thema s zullen in het overleg over het algemeen direct gerelateerd worden aan thema s op het gebied van zorg om ook de preventieve aspecten van toeleiding naar de arbeidsmarkt in beeld te houden. De volgende samenwerkingsthema s kunnen dan aan de orde komen: 9 leerplicht, kwalificatieplicht en RMC; de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV); Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); zorg: Centra voor Jeugd en Gezin, zorg in en om de school, Passend onderwijs; de Wettelijke Zorgplicht Arbeidsmarktperspectief (WZA); convenanten voortijdig schoolverlaten; plusvoorzieningen overbelaste jongeren. De urgentie van samenwerking tussen gemeenten en beroepsonderwijs komt niet alleen voort uit een reeks van wettelijke taken en verantwoordelijkheden. Daarachter liggen vanzelfsprekend de maatschappelijke problemen, die de wetten beogen aan te pakken. Door de LEA te gebruiken voor het maken van een aantal basisafspraken t.b.v. sociaal-economische beleidsontwikkeling is een eerste belangrijke stap gezet, maar daarmee zijn we er nog niet. Er zijn nog een aantal randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om de uitkomsten van het LEA-overleg een plek te geven binnen het arbeidsmarktoverleg in groter verband. Het is hierbij van belang om: alle betrokken partners goed te kennen; de relevante netwerken goed te onderhouden; gegevens te verzamelen en beschikbaar te stellen; prioriteiten vast te leggen; 9 Bron: Hoezo MBO?, een educatieve agenda voor het MBO, Oberon & KBA, 2010

10 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 10 richtlijnen en afspraken vast te leggen; afspraken uit het LEA-overleg te communiceren naar interne (binnen de gemeente) en externe partijen. Gemeenschappelijke visie en opdracht De opdracht van het onderwijs is om maximaal bij te dragen aan de kennisinfrastructuur voor economische groei. Deze opdracht loopt als een rode draag door de overlegagenda. Dit betekent samengevat: a. Kwalificeren voor de arbeidsmarkt: na de economische crisis is er over enkele jaren weer een tekort aan goed opgeleide arbeidskrachten. Daarbij is nadrukkelijk aandacht gewenst voor de voor de economie cruciale tekortsectoren. b. Zoveel mogelijk bijdragen aan een leven lang leren en aan de noodzakelijke stijging van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking om economisch te kunnen blijven concurreren. c. Gerichte agendavorming op basis van goede informatie, als onderdeel van meer resultaat- en vraaggericht werken. Aanbevelingen Het regionaal arbeidsmarktbeleid is niet geheel vastgelegd in wet- en regelgeving. Dat biedt gemeenten en andere partijen veel vrijheid. Om tot een effectief regionaal arbeidsmarktbeleid te komen onderkennen echter alle partijen het belang van het stellen van randvoorwaarden. Hierbij gelden de volgende aanbevelingen: Baseer het beleid altijd op een goede analyse van de regionale arbeidsmarkt. Partijen als het UWV Werkbedrijf, Colo en de Kamer van Koophandel leveren hiervoor bruikbare informatie aan. 2. Redeneer vanuit de vraag van werkgevers en vertaal die naar een realistische aanpak waardoor ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt toegeleid kunnen worden naar werk. 3. Vertaal de gezamenlijke ambities en beleidsdoelstellingen naar de uitvoering. 4. Zoek naar een goede verdeling van taken. Niet ieder probleem hoeft door de (grotere) gemeente opgepakt en uitgevoerd te worden. Maak gebruik van de aanwezige kennis en ontwikkelkracht van andere gemeenten, ROC s of kenniscentra. In de hoofdstukken hierna wordt ingegaan op de ontwikkelingen op sociaal economisch vlak en de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in een aantal steden en regio s. Binnen deze praktijksituaties zijn de aanbevelingen getoetst aan de dagelijkse praktijk. 10 Bron: Inspectie Werk en Inkomen, regionale samenwerking arbeidsmarktbeleid, verkennende studie, 2008

11 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 11 3 De Sociaal Economische Agenda Zoetermeer Binnen de Sociaal Economische Agenda (SEA) van de gemeente Zoetermeer werkt de gemeente samen met het georganiseerde bedrijfsleven. In 2006 hebben de gemeente, bedrijven, koepelorganisaties en toeleidende organisaties zich middels een convenant verbonden aan het uitvoeringsprogramma van de SEA. De SEA heeft zich in deze periode bewezen als een succesvol samenwerkingsverband waarvan halen en brengen de uitgangspunten zijn. Uit een evaluatie van NICIS 11 bleek dat de kracht van de SEA ligt in informatiedeling, wederzijds begrip en het benutten van elkaars toegevoegde waarde. Inmiddels heeft de eerste periode van het samenwerkingsverband een vervolg gekregen in een nieuw uitvoeringprogramma De doelstellingen van de SEA zijn: 1. het verbeteren van het ondernemersklimaat; 2. het vergroten van de werkgelegenheid; 3. het verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden; 4. het vergroten van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De eerste drie doelstellingen waren ook in de periode van kracht. Voor de uitvoeringsperiode is doelstelling vier het verbeteren van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt erbij gekomen. Sinds 2010 maakt daarom het Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijven (SOB) ook deel uit van de SEA. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Om mensen kennis en vaardigheden te laten verwerven, is het belangrijk dat onderwijsinstellingen leerlingen binnen houden en bedrijven leerlingen goede stageplaatsen aanbieden. Het SOB vindt het daarom belangrijk dat er aantrekkelijk en innovatief onderwijs wordt geboden, waarbij nauw wordt samengewerkt met het bedrijfsleven. De hoofddoelstelling van het SOB is om deze relatie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te verbeteren. Eén van de vier stedelijke clusters waarbinnen volgens voorspellingen de komende jaren de meeste werkgelegenheid zal zijn in Zoetermeer is leisure. Met Snowworld, Burggolf Zoetermeer, in- en outdoor klimcentrum Ayers Rock, wildwater sport complex Dutch Water Dreams en het ijscentrum PWA Silverdrome (the big five) is Zoetermeer een echte leisure stad. Door een leisure opleiding te starten wil het ID-college op de groeiende vraag naar werknemers in deze sector anticiperen. Programmamanager SEA: Bij het oprichten van een leisure opleiding is het van groot belang de wensen van het bedrijfsleven mee te nemen. Om de wensen van de verschillende partijen boven tafel te krijgen, heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd waarbij zowel het onderwijs als het bedrijfsleven aanwezig waren. Dit heeft veel opgeleverd. Omdat leisure bedrijven seizoensgebonden zijn, waren stageplaatsen voor een heel jaar lastig te realiseren. Tijdens de bijeenkomst bleek echter dat het in de praktijk eigenlijk helemaal niet zo n probleem was en dat de verschillende leisurebedrijven op dit vlak graag willen samenwerken. Zo kan Snowworld bijvoorbeeld onderdak bieden aan stagiaires in de winterperiode en Dutch Water Dreams in de zomerperiode. Bedrijven hebben tijdens de bijeenkomst ook aangegeven dat zij meer behoefte hebben aan onderlinge afstemming met elkaar en met het onderwijs. De gemeente heeft daarom aangeboden haar organiserende vermogen in te zetten om deze partijen bij elkaar te krijgen in ruil voor de realisatie van een goede twee-jarige BBL Leisure opleiding. Prestatie afspraken zullen hierbij ook aan bod komen, bijvoorbeeld als het gaat om het aantal stageplaatsen dat de bedrijven gaan bieden. 11 Koos van Dijken, De Zoetermeerse Sociaal Economische Agenda. Beschrijving, evaluatie en vooruitblik.

12 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 12 Inzet en verantwoordelijkheid De deelnemende partijen van de SEA Zoetermeer hebben zich verenigd in het Sociaal Economisch Platform. Dit platform komt vier maal per jaar bij elkaar om de vorderingen en de resultaten op de SEA met elkaar te bespreken. Het platform heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de SEA. Hierbinnen worden ook prestatieafspraken gemaakt. Eén van de programmaonderdelen is diversiteit. Met de 50 werkgevers die het convenant ondertekend hebben zijn bijvoorbeeld concrete afspraken gemaakt over de wijze waarop zij vacatures invullen. De rol die de gemeente voor zichzelf ziet binnen de SEA is vooral faciliteren en organiseren. Beleid en uitvoering De gemeente Zoetermeer ontwikkelt haar eigen werkgelegenheidsbeleid. Daarbij wordt zij wel beïnvloed door landelijke ontwikkelingen. Rijksbeleid is van invloed op het gemeentelijk beleid. Zo heeft bv. de Wet werken naar vermogen (WWNV) effect op de beleidsnota arbeidsparticipatie van Zoetermeer. Binnen het werkgelegenheidsbeleid wordt een onderscheid gemaakt tuusen de korte en de lange termijn. Programmamanager SEA: Ondernemers zijn niet gefocust op de lange termijn, de individuele werkgever richt zich vooral op het nu. Brancheorganisaties houden zich daarentegen wel bezig met situaties die zich op de lange termijn zullen voordoen. De uitvoering van het SEA beleid wordt door de gemeente gemonitord en geëvalueerd. Eens per half jaar doen de betrokken partijen verslag aan de gemeente van de vorderingen en de resultaten van hun activiteiten. Regionaliseren Zoetermeer valt onder de regio Haaglanden. Elke gemeente binnen Haaglanden heeft zo zijn eigen karakteristiek. Bij regionale samenwerking is het van belang om de individuele positie van iedere gemeente te onderkennen: waar liggen de kwaliteiten van een gemeente en zet daarop in. De gemeente Zoetermeer kiest daarbij de opstelling dat er geen spreekwoordelijke deken over de regio heen hoeft, maar dat regionale samenwerking gewenst is waar mogelijk. Zo wil Zoetermeer bijvoorbeeld meer samenwerking zoeken met gemeenten als Pijnacker-Nootdorp om gezamenlijk de beleidscapaciteit in te zetten als het gaat om de uitvoering van de WWNV. Bovenlokale samenwerking vindt de gemeente op dit gebied belangrijk. Het succes van de SEA De SEA fungeert, in de ogen van de gemeente, als een soort buitenboordmotor een procesversneller. Gemeenten treden meestal beheersmatig op, voeren regelingen uit en houden zich vaak niet bezig met innovaties. Met de SEA als instrument slaagt de gemeente Zoetermeer er wel in om alle partijen te binden op gezamenlijkheid en vernieuwing.

13 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 13 4 Het Werkplein in Helmond Gezamenlijke verantwoordelijkheid overheid, onderwijs en ondernemers De verantwoordelijkheid met betrekking tot sociaal economische ontwikkelingen in de regio Helmond is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Een voorbeeld hiervan is het Werkplein Regio Helmond. Het Werkplein is in 2006 opgericht en vormt een nieuwe verbinding tussen gemeente, UWV, scholing en re-integratie. Aanleiding voor deze nieuwe vorm van samenwerking was de herverdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de verschillende ketenpartners die de invoering van de Wet SUWI 12 in 2002 met zich meebracht. Het Werkplein is een bedrijfsverzamelgebouw. Het Servicepunt Leren en Werken Helmond/De Peel vormt een daadwerkelijk samenwerkingsverband en is nu vier jaar operationeel. De zeven samenwerkende partners zijn: Fontys Hogescholen, Helicon opleidingen/mbo Helmond, ROC ter AA beroepsonderwijs en educatie, SBK advies & training, Pyon Opleidingen, UWV WERKbedrijf en de gemeente Helmond. Het Servicepunt biedt één loket voor alle vragen van werkgevers en werkzoekenden op het gebied van werk en scholing. Integraal en regionaal arbeidsmarktbeleid Op breed regionaal niveau geeft het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) vorm aan de bestuurlijke samenwerking van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Een meerjaren sociaaleconomisch beleidsplan ( ) voorziet in de uitvoering van beleid op de lange termijn en geeft de beleidsprioriteiten aan die het SRE op sociaal-economisch vlak nastreeft. Eveneens op bovenlokaal niveau hebben de Peellandgemeenten in 2008 tijdens een bestuurlijk overleg besloten tot meer samenwerking op het gebied van sociale zaken met als doel meer efficiëntie, kwaliteit en continuïteit, waardoor een betere benutting en doorontwikkeling van arbeidspersoneel en een betere aanpak van werkloosheid op regionaal niveau ontstaat. Op gemeentelijk niveau geeft de Kadernotitie arbeidsmarkt ( ) de hoofdlijnen van het Helmondse arbeidsmarktbeleid aan. Dit beleid wordt jaarlijks uitgewerkt in een arbeidsmarktprogramma. Inmiddels is er ook een nieuw sociaaleconomisch beleidsplan, met daarin een meerjaren visie op de sociaal-economische situatie van Helmond, inlcusief de bijborende beleidskaders. De visie op werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid maakt daar onderdeel van uit. Rol van de gemeente Helmond Het beleid van de gemeente Helmond is er op gericht de samenwerking in de regio en met de Werkpleinpartners zo optimaal mogelijk te laten zijn. Om de arbeidsparticipatie in de regio blijvend te vergroten, is doorontwikkeling van het Werkplein Regio Helmond noodzakelijk. Op dit moment wordt daarom hard gewerkt aan het opzetten van een breder loket, het Werkgeversplein Regio Helmond, met onder meer als doel betere en bredere ondersteuning en een actievere rol voor werkgevers. Het gaat hierbij om een gemeentelijk initiatief met een pilotkarakter. Er wordt lokaal gestart met de gemeente Helmond, uitbreiding naar overige Peelgemeenten volgt. Het initiatief wordt (financieel) ondersteund door de Provincie en sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen rondom de invoering van de Toonkamerprincipes SUWI-wetgeving 2002: Structuur Uitvoering Werk en Inkomen Toonkamerprincipes is de verzamelnaam voor een dienstverleningsformule waarbij ketenpartners samenwerken aan een geïntegreerd ketenklantproces, één aanspreekpunt voor werkzoekenden en werkgevers en een ontschotte dienstverlening.

14 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 14 Projectleider Leren en Werken Helmond/De Peel: Eindhoven is gericht op de grotere bedrijven maar Helmond heeft 80% midden- en kleinbedrijf. Deze kleinere bedrijven hebben vaak behoefte aan ondersteuning op verschillende gebieden. De gemeente wil daarom samen met een aantal ondernemersverenigingen één werkgeversloket inrichten. Achter het loket zit een soort providersboog. 14 met bijvoorbeeld het UWV en andere specialisten die al dan niet tegen vergoeding kunnen helpen. Door het investeren in relaties en het binden aan elkaar, zijn toekomstige stappen makkelijker te zetten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het Servicepunt Leren en Werken volledig overgaat in het Werkgeversplein Regio Helmond. Het samenwerken binnen en tussen gemeenten geeft uiting aan de visie van een integraal en regionaal arbeidsmarktbeleid. Door het bedrijfsleven te ondersteunen en samenwerking te bevorderen kan een partnership ontstaan ten aanzien van de bestrijding van de werkloosheid. Primaire invalshoek van het beleid is de behoefte van het bedrijfsleven ( werkgeversbenadering ). Samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid en daarmee ook het samenbrengen van vraag en aanbod zijn de belangrijkste elementen van de strategie om doelen op sociaal economisch vlak te bereiken. Het gaat om integraal en ontschot werken waarbij de behoefte van de klant (werkgever en werknemer) centraal staat. Helmond is een centrumgemeente en vervult een daarbij passende voortrekkersrol - visiegericht en faciliterend - door het initiëren of verder brengen van vormen van samenwerking zoals bij de (door-)ontwikkeling van het Werkplein. De gemeente brengt partijen bij elkaar, geeft richting en biedt structuur. Focus in beleid Het Servicepunt Leren en Werken Helmond/De Peel probeert zoveel mogelijk vooruit te kijken. De doorontwikkeling naar een HRM-servicecentrum is daar mede op gericht. Projectleider Leren en Werken Helmond/De Peel: Soms verhoudt de vierjarige beleidscyclus bij de gemeente zich niet goed met een langere termijnvisie in het veld, maar een arbeidsmarktvisie wordt niet zomaar omgegooid. Deze wordt aangepast, met behoud van ieders constateringen. De ontwikkeling naar een Werkgeversplein Regio Helmond is een inhoudelijke ontwikkeling en begint met een investering in relaties. Het gaat om een duurzame ontwikkeling, los van beleidscycli. En het gaat om een onafhankelijk loket, geen gemeentelijk loket. Het zit m in het samenwerken. Een korte termijnfocus kan problemen geven op de langere termijn. Zo is bijvoorbeeld de kans aanwezig dat snel geplaatste werknemers uiteindelijk weer bij de gemeente aankloppen als zij niet op de juiste plek zitten. Inzicht in ontwikkelingen op de langere termijn is van belang, evenals het in kaart brengen van factoren die zowel op de korte als langere termijn een rol kunnen spelen. Helmond wil samen met omliggende gemeenten bouwen aan een duurzame arbeidsmarktinfrastructuur. Op de lange termijn betekent dat rekening houden met: ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking; leidend tot een ongekende vervangingsvraag naar personeel; ten gevolge daarvan een snel groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel; vooral grote tekorten in de technische beroepsgroepen en in de zorgsector; vanwege de grote krapte een verbeterd perspectief voor langdurig werklozen. 14 Een providerboog is een groep zorgvuldig geselecteerde organisaties die interventies kunnen uitvoeren op het gebied van arbozorg/personeelszorg. Het gaat om interventies op het gebied van o.a. psychische problematiek, houding/bewegingsapparaat en pychosociale problematiek.

15 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 15 De prioriteiten voor de kortere termijn die onder meer uit dit inzicht volgen zijn: vraaggestuurde benadering arbeidsmarktbeleid: het invullen van de werkgeversbenadering onder meer door intensieve samenwerking met bedrijfsnetwerken en doorontwikkeling van het Werkgeversplein Regio Helmond; blijvende aandacht voor de jeugd; inzet op 45+ (bv de opleidingscheque (crisisactiviteiten) en de brochure Vakmanschap = Meesterschap, over gezond doorwerken in de metaal en techniek, de procesindustrie en de bouw); competentiegericht activeren; actief en innovatief sectorbeleid automotive en food ; blijvende aandacht voor preventie van werkloosheid; afronden en afbouwen maatregelen crisisperiode. Keuze voor doelgroepen De economische crisis zorgde voor een omslag naar een meer korte termijn focus met ad hoc regelingen, vooral gericht op de jeugdwerkloosheid. Sinds de afname van de werkloosheid begin vorig jaar, herleven er weer wat oudere overlegvormen, zoals die van het Servicepunt Leren en Werken met de Provincie en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Naast een aanpak voor de jeugd bleek er een urgentie te bestaan voor een regeling voor de doelgroep 45+. Uiteindelijk zijn er vanuit genoemde contacten en samenwerking twee regelingen ontstaan: de werkcheque (voor jongeren tot 27 jaar) en de Regeling 45+. De werkcheque is bedoeld om in de huidige economische situatie werkgevers te stimuleren om een jongere (18-27 jr) een arbeidsovereenkomst voor minimaal een jaar (en opleiding) aan te bieden. De cheques geven recht op maximaal euro per jaar. De regeling is geldig tot De Regeling 45+ is samen met de SRE door de Servicepunten ontwikkeld. Het gaat hierbij om twee producten: - Een opleidingscheque ter waarde van 2000 euro (tot 5000 euro met baangarantie) voor 45+ werkzoekenden. Door middel van een (aanvullende) cursus of opleiding kan deze doelgroep de kans op werk vergroten of werkloosheid juist proberen te voorkomen. - Een plaatsingsbonus voor MKB-bedrijven en uitzendbureaus bij het in dienst nemen van een 45+ werkzoekende (variërend van 2000,- tot 4000,- per plaatsing, afhankelijk van de duur van het dienstverband en het aantal afgesproken werkuren per week). De eerste resultaten van het inzetten van de cheques en de plaatsingsbonus zijn zeer positief. Hiermee is het jeugdwerkloosheidsbudget voor een deel ingezet voor een andere doelgroep (45+). Deze shift in focus en bijbehorende regeling is tot stand gekomen vanuit hetgeen men in de praktijk (bij verschillende Servicepunten Leren en Werken in de regio) constateerde als aankomend probleem op mogelijk grotere schaal dan gedacht. Aansluiting opleiding en arbeidsmarkt: kortcyclisch opleiden Een ander signaal vanuit de praktijk betreft de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt. Eindhoven en Helmond hebben de informele afspraak dat Eindhoven zich richt op innovatieve technologie en dat Helmond meer gericht is op food (productmatige ontwikkeling) met uitzondering van de Hightech Automotive Campus. De eerder genoemde opleidingscheques zijn vooral naar de techniek en de zorg gegaan, daar waar de grootste tekorten zich voordoen. De opleidingen zijn in overleg met de werkcoach uitgezocht en vonden plaats bij de ROC s maar ook bij andere opleidingsinstituten. Daarbij kwam het belang van kortcyclisch vakgericht opleiden sterk naar voren.

16 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 16 Projectleider Leren en Werken Helmond/De Peel: Het gaat om kortcyclische vakgerichte opleidingen, daar vraagt de markt om en daar waren de ROC s niet altijd even goed opvoorbereid. De markt zit niet te wachten op drie jaar bbl-opleiding, laat staan een bol-opleiding. De opleiding moet niet ten koste gaan van werk. Het was even pionieren maar nu hebben ROC s ook dat inzicht. Naast de vaktechnische component is het aanleren van werknemersvaardigheden minstens zo belangrijk. Werknemersvaardigheden verouderen bovendien niet. Onlangs bleek uit onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken dat de gemeente Helmond in 2011 voor het tweede jaar (ook in 2007) het beste ondernemersklimaat voor het midden- en kleinbedrijf van Nederland heeft. Het samenwerken en het samen verantwoordelijkheid dragen hebben bijgedragen aan dat succes.

17 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 17 5 Het RPA Noord-Holland Noord Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPA-NHN) is het eerste regionale platform dat in Nederland is opgericht. Sinds 2000 brengt het RPA-NHN ondernemers, onderwijsorganisaties en overheden samen om vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. Organisatiestructuur Het RPA-NHN zet zich al jaren in voor een goed functionerende arbeidsmarkt ten behoeve van de regionale economie in Noord-Holland Noord. Het Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN ondersteunt haar hierin. Het RPA-NHN is een bestuurlijk overleg van werkgevers-, werknemers, onderwijs- en overheidsorganisaties in de regio Noord-Holland Noord. Het platform bestaat uit: 15 Gemeenten in Noord-Kennemerland & West-Friesland UWV WERKbedrijf, Regio Noordwest Hogeschool INHolland Horizon College ROC Kop van Noord-Holland Uitzendbranche Kamer van Koophandel Noordwest Holland CNV, afdeling Noord-Holland FNV, afdeling Noord-Holland MKB, afdeling Noordwest Holland VNO-NCW Unie MHP Platform Sociale Zekerheid Alkmaar. Projectleider Leerwerkloket NHN en de programmamanager RPA-NHN: Bedrijven nemen zelf geen zitting in het platform, zij worden vertegenwoordigd door onder andere het MKB. Om wel in contact te staan met de bedrijven in de regio, worden ondernemers actief betrokken bij bijeenkomsten van het RPA-NHN en gaan medewerkers van het Leerwerkloket NHN regelmatig langs bij de ondernemers. De stuurgroep van het RPA bewaakt de grote lijnen van het programma en stelt zich besluitvormend op. Ook bepaalt zij de actuele thema s die in de Algemene Vergadering (welke twee tot drie keer per jaar plaatsvindt) aan bod komen. De stuurgroep komt vier keer per jaar bij elkaar en bestaat uit de volgende leden: een afgevaardigde van het ROC Horizon College (namens het onderwijs gemandateerd); een afgevaardigde van het UWV; een afgevaardigde van de Kamer van Koophandel; een afgevaardigde van de gemeente Alkmaar (voorzitter van de stuurgroep) en Hoorn. De gemeente Alkmaar kan gezien worden als de trekker van de stuurgroep. Rollen en afspraken Het RPA-NHN heeft een signaleringsfunctie en kan gezien worden als een kennis- en adviesgroep. De rol van het regionale platform is verbinden en faciliteren. Het samenbrengen van de drie O s, Onderwijs, Ondernemers en Overheid, en de samenwerking faciliteren is de kracht van het platform. Het RPA zorgt dat kennis en informatie wordt gedeeld en dat gezamenlijke initiatieven ontplooid worden of afgestemd. 15 Bron: RPA-NHN, organisatie, werkwijze en resultaten.

18 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 18 De projectleider Leerwerkloket en de programmamanager RPA-NHN: Bij de start van het project Leren & Werken (een samenwerkingsproject van een aantal arbeidsmarktgerelateerde partijen en het RPA-NHN) heeft de gemeente Alkmaar de regie op zich genomen. Nu de structuur stevig staat is dat niet meer nodig. De regie ligt nu feitelijk bij de projectgroepen in de uitvoering. Zij krijgen de kaders aangereikt waarbinnen activiteiten uitgevoerd dienen te worden, de verdere invulling en uitvoering ligt helemaal bij deze projectgroepen. Met de projectgroepen maakt het RPA-NHN prestatieafspraken over de uitvoering. Op basis hiervan worden de financiën verstrekt. Wanneer de projectgroepen de prestatieafspraken niet halen, volgt er een kwalitatief onderzoek naar de oorzaak. Hoe concreet de prestatieafspraken op jaarbasis zijn, is afhankelijk van de conjunctuur en de actualiteiten van dat moment. Beleid en focus Het RPA-NHN stelt haar beleid op, op basis van een knelpunten- en kansenanalyse. De onderwerpen van beleid zijn: 16 verhogen participatie, aanpak jeugdwerkloosheid, vraaggerichte werkgeversbenadering, behouden hoger opgeleiden in de regio en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De projectleider Leerwerkloket en de programmamanager RPA-NHN: Hoewel beleid op basis van cijfers wordt geformuleerd, kunnen cijfers alleen niet altijd richtinggevend zijn. Er is altijd sprake van een grijs gebied dat niet in de cijfers terugkomt. Kwantitatief onderzoek wordt daarom altijd gekoppeld aan kwalitatieve gegevens voordat het beleid wordt bepaald. De provincie voert jaarlijks de arbeidsmarkt monitor uit. Hier speelt het verhaal van de onzichtbare jongeren die niet ingeschreven staan bij een opleiding, niet werken, maar ook geen uitkering ontvangen. Deze jongeren komen niet in de cijfers terug. De vraag is hoe vind je deze jongeren, hoe bereik je ze en hoe krijg je ze in beweging. Activering is een belangrijke doelstelling. Door de vergrijzing en ontgroening in Nederland zal er binnenkort sprake zijn van een krapte op de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven houdt zich nog niet zo bezig met deze krapte. Zij richten zich op hun core business en de korte termijn. Brancheorganisaties en het KvK zijn zich hier al wel van bewust. Grotere bedrijven richten wel hun eigen leer-werkplekken op om op de toekomstige krapte in te kunnen spelen. Dit wordt mede bewerkstelligd door de financiële voordelen die daar op dit moment aan vast zitten. De focus van het RPA-NHN is gericht op de korte, middellange en lange termijn. Regionale aanpak Het RPA-NHN hanteert een regionale aanpak waarin zij verbinding legt tussen de drie O s (Onderwijs, Ondernemers, Overheid). Een thema als arbeidsmarktbeleid zou volgens de projectleider Leerwerkloket en de programmamanager van het RPA deels passen binnen een Regionale Educatieve Agenda (REA). Deels omdat de REA vooral gericht is op de gemeente en het onderwijs: Juist de betrokkenheid van de ondernemers maakt het tot een succes. Leerwerkloket In 2009 zijn het leerwerkloket en het jongerenloket op het Werkplein in Alkmaar vorm gegeven. De doelgroepen van het leerwerkloket zijn: werkgevers, werknemers en werkzoekenden. Werkgevers weten het loket te vinden en komen er op virtuele wijze naartoe. De samenwerking tussen het leerwerkloket en het jongerenloket verloopt goed, wanneer het nodig is verwijzen zij ook naar elkaar. 16 Bron: RPA-NHN, organisatie, werkwijze en resultaten.

19 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 19 Het grootste probleem in de samenwerking is het matchingsprobleem. De ingeschreven jongeren zijn dikwijls niet, zonder voortraject, te plaatsen op de arbeidsmarkt. In de sectoren Zorg en Techniek zal in de toekomst een tekort ontstaan en gaan kwaliteitseisen een rol spelen. Om dit te ondervangen is er al een vakcollege Techniek en een vakcollege Mens & Dienstverlening opgericht in Alkmaar. Deze opleidingen worden samen met het bedrijfsleven vorm gegeven, waardoor de vraag en het aanbod goed op elkaar wordt afgestemd. De jongeren die de opleiding afronden voldoen aan de eisen die de praktijk stelt. Op de behoefte aan ondernemerschap wordt ook ingespeeld. Zo heeft ROC Horizon een opleiding voor ondernemers opgericht. De activiteiten van het Leerwerkloket zijn vooral gericht op de korte termijn. Het Leerwerkloket wil zich wel wat meer op de lange termijn focussen, maar lange termijn voorspellingen doen en daar op inspelen is lastig. Prognoses zijn er wel, maar die blijven vrij algemeen. Succesfactoren van het RPA De succesvolle aanpak van het RPA-NHN zit vooral in de wijze van regie voeren. Regie ziet het RPA niet als sturing of beheersing, maar veel meer als verbinden. Het platform verbindt en faciliteert, dat is volgens de projectleider Leerwerkloket en de programmamanager van het RPA de sleutel tot het succes. Daarnaast noemen zij de volgende succesfactoren: praktische aanpak; resultaatgerichtheid; draagvlak en vertrouwen; de vertaling van beleid naar de uitvoering komt goed door.

20 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 20

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Amsterdam, 31 maart 2009 Inhoud SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING... 7 T ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT... 7 1.1 1.2 OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Nummer Nvb-Part

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Allemaal Tilburgers: een divers beeld

Allemaal Tilburgers: een divers beeld Allemaal Tilburgers: een divers beeld Een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het integratie- en participatiebeleid van de gemeente Tilburg vanaf 2005. DEFINITIEF EINDRAPPORT 28 januari

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Deze bundel met artikels over de lokale educatieve agenda beoogt een makkelijk en behulpzaam instrument te zijn voor gemeenten en schoolbesturen.

Deze bundel met artikels over de lokale educatieve agenda beoogt een makkelijk en behulpzaam instrument te zijn voor gemeenten en schoolbesturen. Inleiding Deze bundel met artikels over de lokale educatieve agenda beoogt een makkelijk en behulpzaam instrument te zijn voor gemeenten en schoolbesturen. In de verschillende artikels wordt ingegaan op

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Maatregelen in crisistijd

Maatregelen in crisistijd Maatregelen in crisistijd Voorbeelden van werken aan werkzekerheid in opdracht van het Ministerie van SZW Voorbeelden van werken aan werkzekerheid Symposium SZW 2 december 2009 Mr. H.G. Bakker Drs. S.M.A.F.

Nadere informatie

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Een analyse van de toepassing van Social Return in Nederland 6 juni 2014 In opdracht van Stichting Herstelling Uitgevoerd door InterPactum;

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Raad voor Werk en Inkomen April 2009 Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Inhoudspagina 1. Managementsamenvatting... 3 2. Matchen van vraag en aanbod... 9 2.1 Wat willen

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011 Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid Midden Brabant 2009-2011 Een samenwerking van alle gemeenten, het UWV werkbedrijf, de kenniscentra, het onderwijs, werkgevers en jeugdzorg

Nadere informatie

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005 Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Evaluatie regeling 2005 Colofon Titel Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Auteurs Hester Smulders, Barbara van Wijk en Ilya Zitter Datum

Nadere informatie