De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap Utrecht, februari 2012 Oberon Postbus BK Utrecht tel fax adres:

2

3 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Vertrekpunt voor gemeenten De Sociaal Economische Agenda Zoetermeer Het Werkplein in Helmond Het RPA Noord-Holland Noord Regionale aanpak in Haarlem Academie voor zorg en welzijn Rivierenland De Groene Campus in Helmond Tot slot Bijlage: Met dank aan... 36

4 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 4

5 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 5 1 Inleiding Onderwijs, ondernemers en overheid (de 3 O s) zijn het er alle drie over eens dat het om diverse economische en maatschappelijke redenen belangrijk is om gezamenlijke te werken aan verbetering van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Voor samenwerking op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt en het daarbij behorende overleg is nog geen heldere, staande structuur. In die richting zou de Lokale (of Regionale) Educatieve Agenda (LEA/REA) een belangrijke rol kunnen spelen. De LEA is inmiddels een ingeburgerd begrip bij gemeenten en schoolbesturen. Het biedt handvatten voor samenwerking tussen partners op het gebied van lokaal onderwijs- en jeugdbeleid. Voor de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt zal de agenda zich in veel gevallen eerder richten op de regionale dan op de lokale aanpak. Het sluit daarbij aan op de LEA-ontwikkelingen rond zorg en Passend onderwijs en de ontwikkelingen in het voortgezet- en het middelbaar (beroeps)onderwijs. Voorliggende notitie doet verslag van de ervaringen die Oberon heeft opgedaan bij een verkenning naar de wijze waarop de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in de praktijk is georganiseerd. Op basis van gesprekken hebben we bij een aantal (voorbeeld) gemeenten/regio s in kaart gebracht wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn van betrokken partijen, wat de knelpunten en succesfactoren zijn en hoe men omgaat met de korte en lange termijn aanpak. Welke praktijkvoorbeelden er in deze notitie aan bod komen, leest u hieronder. Praktijkvoorbeelden aansluiting onderwijs arbeidsmarkt De samenwerking op het gebied van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt is in Zoetermeer georganiseerd aan de hand van de Sociaal Economische Agenda (SEA). Binnen deze agenda werken de gemeente en het georganiseerd bedrijfsleven vanaf 2006 succesrijk samen. Uit een evaluatie van NICIS 1 bleek dat de kracht van de aanpak vooral ligt in de informatiedeling, het wederzijds begrip en het benutten van elkaars toegevoegde waarde. In de regio Helmond is de verantwoordelijkheid met betrekking tot sociaal economische ontwikkelingen een gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Het Werkplein is in 2006 opgericht en vormt een nieuwe verbinding tussen gemeente, UWV, scholing en re-integratie. Aanleiding voor deze nieuwe vorm van samenwerking was de herverdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de verschillende ketenpartners die de invoering van de Wet SUWI 2 in 2002 met zich meebracht. Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPA-NHN) brengt sinds 2000 ondernemers, onderwijsorganisaties en overheden samen om vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. Het RPA-NHN was het eerste regionale platform dat in Nederland werd opgericht. In Haarlem en omstreken is in 2007 is het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs (PAO) Zuid- Kennemerland en Haarlemmermeer opgericht. Dit platform heeft als doel te komen tot een goed werkende lokale en regionale arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven, het onderwijsveld en de gemeenten zijn alle drie vertegenwoordigd in het platform. Tevens hebben eind 2010 vertegenwoordigers van schoolbesturen en gemeenten een convenant ondertekend voor de oprichting van een Regionaal Besturenoverleg Onderwijs (RBO) Kennemerland-Zuid ( ). Dit RBO geeft vorm aan een Regionale Educatieve Agenda (REA). Binnen de REA is het de bedoeling om ook thema s te 1 2 Koos van Dijken, De Zoetermeerse Sociaal Economische Agenda. Beschrijving, evaluatie en vooruitblik. SUWI-wetgeving 2002: Structuur Uitvoering Werk en Inkomen

6 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 6 bespreken die van invloed zijn op de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt. Dit moet uiteindelijk leiden tot een versnelling van de afspraken die worden gemaakt in het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs (PAO) Praktijkvoorbeelden van regionale samenwerking Recente ontwikkelingen rondom diverse onderwerpen leiden ertoe dat steeds meer thema s op de beleidsagenda s van gemeenten en onderwijsinstellingen het lokale niveau overstijgen. Regionale samenwerking wordt daardoor belangrijker. Ook de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt is een thema dat vaak het lokale niveau overstijgt en op regionaal niveau opgepakt zou moeten worden. Het vormgeven van regionale samenwerking verloopt echter niet altijd even makkelijk. In deze notitie besteden we daarom ook iets uitgebreider aandacht aan goede voorbeelden van regionale samenwerking rondom de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt in twee verschillende sectoren: de zorgsector (de Academie voor Zorg en Welzijn) en de agro-foodsector (De Groene Campus). De Academie voor Zorg en Welzijn in de Regio Rivierenland is opgericht op initiatief van werkgevers in de zorgsector en het ROC Rivor en is als project in 2010 gestart om leren en werken in de zorg te bevorderen. De lokale overheid (in dit geval de Regio Rivierenland) 3 is bij de start van de Academie niet betrokken. De Regio Rivierenland heeft de aanpak van het tekort aan personeel in zorg en welzijn wel benoemd als één van de speerpunten in haar arbeidsmarktbeleid. Om deze aanpak ook in de toekomst te faciliteren wil de Regio Rivierenland een vervolg ontwikkelen, waarbij de verdere ontwikkeling van de Academie voor Zorg en Welzijn centraal staat, maar meer verankerd wordt in de regio qua organisatie, draagvlak, partnership, aantal deelnemers en betrokkenheid van de regiogemeenten. De Groene Campus is een netwerkschool van meerdere onderwijsinstellingen en is vijf jaar geleden in Helmond opgericht. Naast onderwijsinstellingen is ook het bedrijfsleven betrokken en gevestigd in de Campus. De gemeente heeft aan de ontwikkeling van de Campus een belangrijke bijdrage geleverd vanuit het oogpunt van werkgelegenheidsbeleid en het aanbieden van goed, innovatief onderwijs. Leeswijzer We beginnen deze notitie met een algemeen hoofdstuk over het vertrekpunt van gemeenten bij de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Vervolgens bespreken we de praktijkvoorbeelden. We sluiten de notitie af met een slothoofdstuk waarin we aanbevelingen geven, op basis van de theorie en de praktijk, voor succesvolle samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid rondom de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. 3 De Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van tien gemeenten tussen de grote rivieren. De Regio Rivierenland voert een aantal gemeenschappelijke taken uit namens de gemeenten

7 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 7 2 Vertrekpunt voor gemeenten Gemeenten moeten een belangrijke regierol vervullen om de kloof tussen aanbod en vraag op de arbeidsmarkt te dichten. Het invullen van die regierol houdt niet in dat de gemeente zelf beslist en acteert. Het gaat juist om het met elkaar verbinden van de ambities en mogelijkheden van lokaal, regionaal en sectoraal georganiseerde partijen. Het vergt van gemeenten de nodige stuurmanskunst om hun lokale ambities in regionaal of sectoraal perspectief te plaatsen. Daar komt bij dat de processen met betrekking tot vraag en aanbod op de arbeidsmarkt grotendeels autonoom verlopen en de beleidsinvloed van lokale overheden op de regionale en lokale arbeidsmarkt marginaal is. Binnen de Lokale Educatieve Agenda (LEA) wordt het thema aansluiting onderwijs arbeidsmarkt door 25% van de gemeenten opgevoerd. 4 Toch spreken vele gemeentelijke beleidsplannen een hoge ambitie uit waar het gaat om het verhogen van de arbeidsparticipatie en het versterken van de samenhang tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Of deze ambities werkelijk worden gerealiseerd, is nog maar de vraag. Slechts de helft van de gemeenten voert een vorm van arbeidsmarktbeleid en niet alle gemeenten hebben hun doelstellingen voldoende op orde. 5 Het beeld over regievoering is bij gemeenten niet altijd duidelijk. Regievoering door gemeenten veronderstelt: het vastleggen van operationele doelstellingen van beleid; het in kaart brengen van de activiteiten van alle actoren; de verbinding maken tussen de activiteiten en actoren; het bewerkstelligen van oplossingen (inspiratie); het opzetten van een monitoringsysteem. Hoewel regionaal overleg tussen schoolbesturen en gemeenten steeds belangrijker wordt, onder andere door de opkomst van thema s als Passend onderwijs en Jeugdzorg, neemt regionale samenwerking niet toe. Het percentage gemeenten dat regionaal overleg voert, naast het verplichte overleg in het kader van de RMC-functie, blijft steken op 60% (zowel in 2010 als begin 2012 werd dit percentage gevonden). Over het thema aansluiting onderwijs arbeidsmarkt overlegt 28% van de Nederlandse gemeenten regionaal. 6 Regionale samenwerking De positie die een gemeente inneemt bij de regie op sociaal-economische ontwikkelingen wordt voor een groot deel bepaald door de context waarin de gemeente zich bevindt. Een kleine gemeente zal eerder een volgende positie innemen en een grotere gemeente zal eerder kiezen voor een proactieve, bouwende rol. 7 Onderzoek door de Inspectie voor Werk en Inkomen (IWI) laat zien dat gemeenten over het algemeen voor een plannende rol kiezen, waarbij zij faciliteren en stimuleren. 8 Bij deze vorm van regie stimuleert en ondersteunt de gemeente andere partijen om samen te werken. Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid (RPA) en Platforms Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) zijn voorbeelden van bestuurlijke en institutionele samenwerking, waarbij het niet altijd vanzelfsprekend is dat de gemeente ook de regie heeft. Meestal is sprake van een gezamenlijke regie op de ontwikkeling van regionaal arbeidsmarktbeleid. Daar waar nog geen samenwerking bestond op regionaal arbeidsmarktterrein, zijn de gemeenten zich nog aan het oriënteren op een aanpak of wil men bestaande samenwerkingsvormen voorzichtig uitbreiden met een gezamenlijke aanpak voor arbeidsmarktbeleid. Gemeenten willen vooral de bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen niet verstoren. Hierdoor trekken zij de regie ook niet nadrukkelijk naar zich toe Bron: de Lokale Educatieve Jaaragenda 2011/2012, Oberon, 2012 (in voorbereiding) Bron: IWI, 2008 Bron: de Lokale Educatieve Jaaragenda 2011/2012, Oberon, 2012 (in voorbereiding) Bron: Hoezo MBO?, een educatieve agenda voor het MBO, Oberon & KBA, 2010 Bron:IWI, 2008

8 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 8 Gemeenten die al intensief regionaal samenwerken zijn gewend om landelijk beleid te vertalen naar de regionale praktijk en komen daardoor ook sneller met een regionale aanpak. Zo zijn er in diverse regio s portefeuillehoudersoverleggen tussen gemeenten, zoals overleggen over de portefeuilles werk en inkomen, werkgelegenheid en onderwijs/arbeidsmarkt. Vaak zitten gemeenten nog in een oriënterende fase als het gaat om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Enerzijds zeggen gemeenten dat dit komt doordat arbeidsmarktbeleid veel raakvlakken heeft met andere beleidsterreinen. Anderzijds vinden zij het lastig om alle actoren bij elkaar te brengen en een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen. Toch bestaat er een behoefte aan samenhangend beleid om knelpunten op te lossen. Gemeenten kiezen daarbij voor de ontwikkeling van onderop, aansluitend bij een bestaande samenwerkingsstructuur. Samenwerking binnen gemeenten Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat ook samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen een gemeente nodig is. Het blijkt dat, met name in grotere gemeenten, beleidsontwikkeling vanuit de afdelingen economische zaken, sociale zaken en onderwijs veelal nog gescheiden werelden zijn. Het werkgelegenheidsbeleid (stimuleren en voorwaardenscheppend zijn voor het bedrijfsleven) is vooral belegd bij de afdelingen economische zaken, het arbeidsmarktbeleid (gekoppeld aan de inzet van instrumenten voor uitkeringsgerechtigden die aan het werk geholpen moeten worden) ligt vooral bij de afdelingen sociale zaken, onderwijs en welzijn (onderwijs, jeugd). Op een enkele uitzondering na is er nog geen sprake van het integreren van de sociale en economische componenten in het arbeidsmarktbeleid. Veel gemeenten richten zich op hun eigen gemeentegebied en geven geen prioriteit aan regionaal arbeidsmarktbeleid. Ontwikkeling gezamenlijk beleid Behalve het aansluiten bij een bestaande samenwerkingsstructuur is er nog een andere variant van vastleggen van arbeidsmarktbeleid. Dat is een regionale agenda. Hierin wordt voor een langere periode vastgelegd op welke wijze de knelpunten op de regionale arbeidsmarkt zullen worden aangepakt. Deze agenda is vaak gebaseerd op de collegeprogramma s van de deelnemende gemeenten. In de meeste gevallen staat verhoging van de arbeidsparticipatie wel op de agenda van de verschillende partijen. Ontwikkeling van regionaal arbeidsmarktbeleid blijft echter nog beperkt tot het formuleren van uitgangspunten, het tekenen van een intentieverklaring of vaststellen van een plan dat uitgewerkt moet worden in projecten. Soms wordt er samengewerkt aan projecten voor doelgroepen als ouderen, niet-uitkeringsgerechtigden, of aan een vraaggerichte werkgeversbenadering, maar dit gebeurt vaak niet vanuit een lange termijnvisie op regionaal arbeidsmarktbeleid. In deze (bestaande) samenwerkingsvormen trekt de gemeente de regie niet naar zich toe, maar blijft uitgaan van de afspraken die op bestuurlijk niveau zijn gemaakt tussen partijen. Waar nog geen samenwerking bestond, zijn gemeenten zich aan het oriënteren op een aanpak of wil men bestaande samenwerkingsvormen van onderop uitbreiden met een gezamenlijke aanpak voor arbeidsmarktbeleid. De faciliterende rol die gemeenten aannemen leidt nog niet altijd tot totstandkoming van een gezamenlijke visie en aanpak op regionaal arbeidsmarktbeleid. Samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen en tussen gemeenten in de regio is vaak nog per beleidsterrein georganiseerd. Daardoor komen gemeenten zowel intern als extern nog niet tot een samenhangende visie op het terrein van regionaal arbeidsmarktbeleid. Gemeenten zien wel de noodzaak tot verbinden, maar komen nog niet overal in actie, mede omdat het verbinden van de beleidsterreinen als complex ervaren wordt en ze nog niet voor zich zien hoe dat moet.

9 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 9 De rol van de Lokale Educatieve Agenda Het overleg tussen overheid, ondernemers en onderwijs over sociaal-economische ontwikkelingen kenmerkt zich als een zoektocht van drie partijen, die het belang van de thema s onderschrijven, maar nog niet altijd de juiste vorm hebben gevonden. Daar komt bij dat niet iedere regio dezelfde arbeidsmarktproblematiek kent en maatwerk belangrijk is. Beleidsontwikkeling en de afspraken daarover vinden meestal plaats in regionaal verband. De Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid (RPA) en Platforms Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) zijn hier voorbeelden van. Binnen de Lokale Educatieve Agenda (LEA) zien we dat gemeenten en beroepsonderwijs steeds meer beseffen dat zij gemeenschappelijke belangen delen. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van voortijdig schoolverlaten, de opvang van risicojongeren, het tegengaan van jeugdwerkloosheid, het streven naar sociale integratie en het versterken van de sociale economie. Toch is een kwalitatief goede en duurzame samenwerking ook hier niet vanzelfsprekend. Het is dan ook niet wenselijk dat de LEA, ook al wordt hij regionaal opgezet, de plek in gaat nemen van bestaande regionale overleggen over sociaaleconomische ontwikkelingen en arbeidsmarktbeleid. Deze laatste overleggen zijn ook veel breder georganiseerd en hebben een meer omvattende focus. Wel kunnen de afspraken tussen gemeenten en onderwijsinstellingen binnen de LEA een fundament leggen onder het bredere overleg. Gemeenten en onderwijsinstellingen hebben met de LEA immers een al bestaand instrument in handen dat een platform biedt om ook over sociaal economische ontwikkelingen en arbeidsmarktbeleid afspraken te maken. Het is daarbij wel van belang de thema s op de LEA vooraf goed te benoemen, zodat voor alle partijen (ook in een groter verband) helder is waarover afspraken worden gemaakt. Binnen het thema sociaal-economische ontwikkelingen loert het gevaar van alles hangt met alles samen. Daarom is het aanbrengen van focus en een beperking in de onderwerpen die op de LEA besproken worden, van belang. Binnen de LEA zal er vooral sprake zijn van een overleg tussen gemeente en onderwijs. De thema s die een relatie hebben met arbeidsmarktbeleid en sociaaleconomische ontwikkelingen moeten daarom een urgentie hebben voor beide partners in het overleg. Deze thema s zullen in het overleg over het algemeen direct gerelateerd worden aan thema s op het gebied van zorg om ook de preventieve aspecten van toeleiding naar de arbeidsmarkt in beeld te houden. De volgende samenwerkingsthema s kunnen dan aan de orde komen: 9 leerplicht, kwalificatieplicht en RMC; de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV); Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); zorg: Centra voor Jeugd en Gezin, zorg in en om de school, Passend onderwijs; de Wettelijke Zorgplicht Arbeidsmarktperspectief (WZA); convenanten voortijdig schoolverlaten; plusvoorzieningen overbelaste jongeren. De urgentie van samenwerking tussen gemeenten en beroepsonderwijs komt niet alleen voort uit een reeks van wettelijke taken en verantwoordelijkheden. Daarachter liggen vanzelfsprekend de maatschappelijke problemen, die de wetten beogen aan te pakken. Door de LEA te gebruiken voor het maken van een aantal basisafspraken t.b.v. sociaal-economische beleidsontwikkeling is een eerste belangrijke stap gezet, maar daarmee zijn we er nog niet. Er zijn nog een aantal randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om de uitkomsten van het LEA-overleg een plek te geven binnen het arbeidsmarktoverleg in groter verband. Het is hierbij van belang om: alle betrokken partners goed te kennen; de relevante netwerken goed te onderhouden; gegevens te verzamelen en beschikbaar te stellen; prioriteiten vast te leggen; 9 Bron: Hoezo MBO?, een educatieve agenda voor het MBO, Oberon & KBA, 2010

10 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 10 richtlijnen en afspraken vast te leggen; afspraken uit het LEA-overleg te communiceren naar interne (binnen de gemeente) en externe partijen. Gemeenschappelijke visie en opdracht De opdracht van het onderwijs is om maximaal bij te dragen aan de kennisinfrastructuur voor economische groei. Deze opdracht loopt als een rode draag door de overlegagenda. Dit betekent samengevat: a. Kwalificeren voor de arbeidsmarkt: na de economische crisis is er over enkele jaren weer een tekort aan goed opgeleide arbeidskrachten. Daarbij is nadrukkelijk aandacht gewenst voor de voor de economie cruciale tekortsectoren. b. Zoveel mogelijk bijdragen aan een leven lang leren en aan de noodzakelijke stijging van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking om economisch te kunnen blijven concurreren. c. Gerichte agendavorming op basis van goede informatie, als onderdeel van meer resultaat- en vraaggericht werken. Aanbevelingen Het regionaal arbeidsmarktbeleid is niet geheel vastgelegd in wet- en regelgeving. Dat biedt gemeenten en andere partijen veel vrijheid. Om tot een effectief regionaal arbeidsmarktbeleid te komen onderkennen echter alle partijen het belang van het stellen van randvoorwaarden. Hierbij gelden de volgende aanbevelingen: Baseer het beleid altijd op een goede analyse van de regionale arbeidsmarkt. Partijen als het UWV Werkbedrijf, Colo en de Kamer van Koophandel leveren hiervoor bruikbare informatie aan. 2. Redeneer vanuit de vraag van werkgevers en vertaal die naar een realistische aanpak waardoor ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt toegeleid kunnen worden naar werk. 3. Vertaal de gezamenlijke ambities en beleidsdoelstellingen naar de uitvoering. 4. Zoek naar een goede verdeling van taken. Niet ieder probleem hoeft door de (grotere) gemeente opgepakt en uitgevoerd te worden. Maak gebruik van de aanwezige kennis en ontwikkelkracht van andere gemeenten, ROC s of kenniscentra. In de hoofdstukken hierna wordt ingegaan op de ontwikkelingen op sociaal economisch vlak en de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in een aantal steden en regio s. Binnen deze praktijksituaties zijn de aanbevelingen getoetst aan de dagelijkse praktijk. 10 Bron: Inspectie Werk en Inkomen, regionale samenwerking arbeidsmarktbeleid, verkennende studie, 2008

11 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 11 3 De Sociaal Economische Agenda Zoetermeer Binnen de Sociaal Economische Agenda (SEA) van de gemeente Zoetermeer werkt de gemeente samen met het georganiseerde bedrijfsleven. In 2006 hebben de gemeente, bedrijven, koepelorganisaties en toeleidende organisaties zich middels een convenant verbonden aan het uitvoeringsprogramma van de SEA. De SEA heeft zich in deze periode bewezen als een succesvol samenwerkingsverband waarvan halen en brengen de uitgangspunten zijn. Uit een evaluatie van NICIS 11 bleek dat de kracht van de SEA ligt in informatiedeling, wederzijds begrip en het benutten van elkaars toegevoegde waarde. Inmiddels heeft de eerste periode van het samenwerkingsverband een vervolg gekregen in een nieuw uitvoeringprogramma De doelstellingen van de SEA zijn: 1. het verbeteren van het ondernemersklimaat; 2. het vergroten van de werkgelegenheid; 3. het verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden; 4. het vergroten van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De eerste drie doelstellingen waren ook in de periode van kracht. Voor de uitvoeringsperiode is doelstelling vier het verbeteren van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt erbij gekomen. Sinds 2010 maakt daarom het Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijven (SOB) ook deel uit van de SEA. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Om mensen kennis en vaardigheden te laten verwerven, is het belangrijk dat onderwijsinstellingen leerlingen binnen houden en bedrijven leerlingen goede stageplaatsen aanbieden. Het SOB vindt het daarom belangrijk dat er aantrekkelijk en innovatief onderwijs wordt geboden, waarbij nauw wordt samengewerkt met het bedrijfsleven. De hoofddoelstelling van het SOB is om deze relatie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te verbeteren. Eén van de vier stedelijke clusters waarbinnen volgens voorspellingen de komende jaren de meeste werkgelegenheid zal zijn in Zoetermeer is leisure. Met Snowworld, Burggolf Zoetermeer, in- en outdoor klimcentrum Ayers Rock, wildwater sport complex Dutch Water Dreams en het ijscentrum PWA Silverdrome (the big five) is Zoetermeer een echte leisure stad. Door een leisure opleiding te starten wil het ID-college op de groeiende vraag naar werknemers in deze sector anticiperen. Programmamanager SEA: Bij het oprichten van een leisure opleiding is het van groot belang de wensen van het bedrijfsleven mee te nemen. Om de wensen van de verschillende partijen boven tafel te krijgen, heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd waarbij zowel het onderwijs als het bedrijfsleven aanwezig waren. Dit heeft veel opgeleverd. Omdat leisure bedrijven seizoensgebonden zijn, waren stageplaatsen voor een heel jaar lastig te realiseren. Tijdens de bijeenkomst bleek echter dat het in de praktijk eigenlijk helemaal niet zo n probleem was en dat de verschillende leisurebedrijven op dit vlak graag willen samenwerken. Zo kan Snowworld bijvoorbeeld onderdak bieden aan stagiaires in de winterperiode en Dutch Water Dreams in de zomerperiode. Bedrijven hebben tijdens de bijeenkomst ook aangegeven dat zij meer behoefte hebben aan onderlinge afstemming met elkaar en met het onderwijs. De gemeente heeft daarom aangeboden haar organiserende vermogen in te zetten om deze partijen bij elkaar te krijgen in ruil voor de realisatie van een goede twee-jarige BBL Leisure opleiding. Prestatie afspraken zullen hierbij ook aan bod komen, bijvoorbeeld als het gaat om het aantal stageplaatsen dat de bedrijven gaan bieden. 11 Koos van Dijken, De Zoetermeerse Sociaal Economische Agenda. Beschrijving, evaluatie en vooruitblik.

12 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 12 Inzet en verantwoordelijkheid De deelnemende partijen van de SEA Zoetermeer hebben zich verenigd in het Sociaal Economisch Platform. Dit platform komt vier maal per jaar bij elkaar om de vorderingen en de resultaten op de SEA met elkaar te bespreken. Het platform heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de SEA. Hierbinnen worden ook prestatieafspraken gemaakt. Eén van de programmaonderdelen is diversiteit. Met de 50 werkgevers die het convenant ondertekend hebben zijn bijvoorbeeld concrete afspraken gemaakt over de wijze waarop zij vacatures invullen. De rol die de gemeente voor zichzelf ziet binnen de SEA is vooral faciliteren en organiseren. Beleid en uitvoering De gemeente Zoetermeer ontwikkelt haar eigen werkgelegenheidsbeleid. Daarbij wordt zij wel beïnvloed door landelijke ontwikkelingen. Rijksbeleid is van invloed op het gemeentelijk beleid. Zo heeft bv. de Wet werken naar vermogen (WWNV) effect op de beleidsnota arbeidsparticipatie van Zoetermeer. Binnen het werkgelegenheidsbeleid wordt een onderscheid gemaakt tuusen de korte en de lange termijn. Programmamanager SEA: Ondernemers zijn niet gefocust op de lange termijn, de individuele werkgever richt zich vooral op het nu. Brancheorganisaties houden zich daarentegen wel bezig met situaties die zich op de lange termijn zullen voordoen. De uitvoering van het SEA beleid wordt door de gemeente gemonitord en geëvalueerd. Eens per half jaar doen de betrokken partijen verslag aan de gemeente van de vorderingen en de resultaten van hun activiteiten. Regionaliseren Zoetermeer valt onder de regio Haaglanden. Elke gemeente binnen Haaglanden heeft zo zijn eigen karakteristiek. Bij regionale samenwerking is het van belang om de individuele positie van iedere gemeente te onderkennen: waar liggen de kwaliteiten van een gemeente en zet daarop in. De gemeente Zoetermeer kiest daarbij de opstelling dat er geen spreekwoordelijke deken over de regio heen hoeft, maar dat regionale samenwerking gewenst is waar mogelijk. Zo wil Zoetermeer bijvoorbeeld meer samenwerking zoeken met gemeenten als Pijnacker-Nootdorp om gezamenlijk de beleidscapaciteit in te zetten als het gaat om de uitvoering van de WWNV. Bovenlokale samenwerking vindt de gemeente op dit gebied belangrijk. Het succes van de SEA De SEA fungeert, in de ogen van de gemeente, als een soort buitenboordmotor een procesversneller. Gemeenten treden meestal beheersmatig op, voeren regelingen uit en houden zich vaak niet bezig met innovaties. Met de SEA als instrument slaagt de gemeente Zoetermeer er wel in om alle partijen te binden op gezamenlijkheid en vernieuwing.

13 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 13 4 Het Werkplein in Helmond Gezamenlijke verantwoordelijkheid overheid, onderwijs en ondernemers De verantwoordelijkheid met betrekking tot sociaal economische ontwikkelingen in de regio Helmond is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Een voorbeeld hiervan is het Werkplein Regio Helmond. Het Werkplein is in 2006 opgericht en vormt een nieuwe verbinding tussen gemeente, UWV, scholing en re-integratie. Aanleiding voor deze nieuwe vorm van samenwerking was de herverdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de verschillende ketenpartners die de invoering van de Wet SUWI 12 in 2002 met zich meebracht. Het Werkplein is een bedrijfsverzamelgebouw. Het Servicepunt Leren en Werken Helmond/De Peel vormt een daadwerkelijk samenwerkingsverband en is nu vier jaar operationeel. De zeven samenwerkende partners zijn: Fontys Hogescholen, Helicon opleidingen/mbo Helmond, ROC ter AA beroepsonderwijs en educatie, SBK advies & training, Pyon Opleidingen, UWV WERKbedrijf en de gemeente Helmond. Het Servicepunt biedt één loket voor alle vragen van werkgevers en werkzoekenden op het gebied van werk en scholing. Integraal en regionaal arbeidsmarktbeleid Op breed regionaal niveau geeft het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) vorm aan de bestuurlijke samenwerking van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Een meerjaren sociaaleconomisch beleidsplan ( ) voorziet in de uitvoering van beleid op de lange termijn en geeft de beleidsprioriteiten aan die het SRE op sociaal-economisch vlak nastreeft. Eveneens op bovenlokaal niveau hebben de Peellandgemeenten in 2008 tijdens een bestuurlijk overleg besloten tot meer samenwerking op het gebied van sociale zaken met als doel meer efficiëntie, kwaliteit en continuïteit, waardoor een betere benutting en doorontwikkeling van arbeidspersoneel en een betere aanpak van werkloosheid op regionaal niveau ontstaat. Op gemeentelijk niveau geeft de Kadernotitie arbeidsmarkt ( ) de hoofdlijnen van het Helmondse arbeidsmarktbeleid aan. Dit beleid wordt jaarlijks uitgewerkt in een arbeidsmarktprogramma. Inmiddels is er ook een nieuw sociaaleconomisch beleidsplan, met daarin een meerjaren visie op de sociaal-economische situatie van Helmond, inlcusief de bijborende beleidskaders. De visie op werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid maakt daar onderdeel van uit. Rol van de gemeente Helmond Het beleid van de gemeente Helmond is er op gericht de samenwerking in de regio en met de Werkpleinpartners zo optimaal mogelijk te laten zijn. Om de arbeidsparticipatie in de regio blijvend te vergroten, is doorontwikkeling van het Werkplein Regio Helmond noodzakelijk. Op dit moment wordt daarom hard gewerkt aan het opzetten van een breder loket, het Werkgeversplein Regio Helmond, met onder meer als doel betere en bredere ondersteuning en een actievere rol voor werkgevers. Het gaat hierbij om een gemeentelijk initiatief met een pilotkarakter. Er wordt lokaal gestart met de gemeente Helmond, uitbreiding naar overige Peelgemeenten volgt. Het initiatief wordt (financieel) ondersteund door de Provincie en sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen rondom de invoering van de Toonkamerprincipes SUWI-wetgeving 2002: Structuur Uitvoering Werk en Inkomen Toonkamerprincipes is de verzamelnaam voor een dienstverleningsformule waarbij ketenpartners samenwerken aan een geïntegreerd ketenklantproces, één aanspreekpunt voor werkzoekenden en werkgevers en een ontschotte dienstverlening.

14 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 14 Projectleider Leren en Werken Helmond/De Peel: Eindhoven is gericht op de grotere bedrijven maar Helmond heeft 80% midden- en kleinbedrijf. Deze kleinere bedrijven hebben vaak behoefte aan ondersteuning op verschillende gebieden. De gemeente wil daarom samen met een aantal ondernemersverenigingen één werkgeversloket inrichten. Achter het loket zit een soort providersboog. 14 met bijvoorbeeld het UWV en andere specialisten die al dan niet tegen vergoeding kunnen helpen. Door het investeren in relaties en het binden aan elkaar, zijn toekomstige stappen makkelijker te zetten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het Servicepunt Leren en Werken volledig overgaat in het Werkgeversplein Regio Helmond. Het samenwerken binnen en tussen gemeenten geeft uiting aan de visie van een integraal en regionaal arbeidsmarktbeleid. Door het bedrijfsleven te ondersteunen en samenwerking te bevorderen kan een partnership ontstaan ten aanzien van de bestrijding van de werkloosheid. Primaire invalshoek van het beleid is de behoefte van het bedrijfsleven ( werkgeversbenadering ). Samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid en daarmee ook het samenbrengen van vraag en aanbod zijn de belangrijkste elementen van de strategie om doelen op sociaal economisch vlak te bereiken. Het gaat om integraal en ontschot werken waarbij de behoefte van de klant (werkgever en werknemer) centraal staat. Helmond is een centrumgemeente en vervult een daarbij passende voortrekkersrol - visiegericht en faciliterend - door het initiëren of verder brengen van vormen van samenwerking zoals bij de (door-)ontwikkeling van het Werkplein. De gemeente brengt partijen bij elkaar, geeft richting en biedt structuur. Focus in beleid Het Servicepunt Leren en Werken Helmond/De Peel probeert zoveel mogelijk vooruit te kijken. De doorontwikkeling naar een HRM-servicecentrum is daar mede op gericht. Projectleider Leren en Werken Helmond/De Peel: Soms verhoudt de vierjarige beleidscyclus bij de gemeente zich niet goed met een langere termijnvisie in het veld, maar een arbeidsmarktvisie wordt niet zomaar omgegooid. Deze wordt aangepast, met behoud van ieders constateringen. De ontwikkeling naar een Werkgeversplein Regio Helmond is een inhoudelijke ontwikkeling en begint met een investering in relaties. Het gaat om een duurzame ontwikkeling, los van beleidscycli. En het gaat om een onafhankelijk loket, geen gemeentelijk loket. Het zit m in het samenwerken. Een korte termijnfocus kan problemen geven op de langere termijn. Zo is bijvoorbeeld de kans aanwezig dat snel geplaatste werknemers uiteindelijk weer bij de gemeente aankloppen als zij niet op de juiste plek zitten. Inzicht in ontwikkelingen op de langere termijn is van belang, evenals het in kaart brengen van factoren die zowel op de korte als langere termijn een rol kunnen spelen. Helmond wil samen met omliggende gemeenten bouwen aan een duurzame arbeidsmarktinfrastructuur. Op de lange termijn betekent dat rekening houden met: ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking; leidend tot een ongekende vervangingsvraag naar personeel; ten gevolge daarvan een snel groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel; vooral grote tekorten in de technische beroepsgroepen en in de zorgsector; vanwege de grote krapte een verbeterd perspectief voor langdurig werklozen. 14 Een providerboog is een groep zorgvuldig geselecteerde organisaties die interventies kunnen uitvoeren op het gebied van arbozorg/personeelszorg. Het gaat om interventies op het gebied van o.a. psychische problematiek, houding/bewegingsapparaat en pychosociale problematiek.

15 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 15 De prioriteiten voor de kortere termijn die onder meer uit dit inzicht volgen zijn: vraaggestuurde benadering arbeidsmarktbeleid: het invullen van de werkgeversbenadering onder meer door intensieve samenwerking met bedrijfsnetwerken en doorontwikkeling van het Werkgeversplein Regio Helmond; blijvende aandacht voor de jeugd; inzet op 45+ (bv de opleidingscheque (crisisactiviteiten) en de brochure Vakmanschap = Meesterschap, over gezond doorwerken in de metaal en techniek, de procesindustrie en de bouw); competentiegericht activeren; actief en innovatief sectorbeleid automotive en food ; blijvende aandacht voor preventie van werkloosheid; afronden en afbouwen maatregelen crisisperiode. Keuze voor doelgroepen De economische crisis zorgde voor een omslag naar een meer korte termijn focus met ad hoc regelingen, vooral gericht op de jeugdwerkloosheid. Sinds de afname van de werkloosheid begin vorig jaar, herleven er weer wat oudere overlegvormen, zoals die van het Servicepunt Leren en Werken met de Provincie en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Naast een aanpak voor de jeugd bleek er een urgentie te bestaan voor een regeling voor de doelgroep 45+. Uiteindelijk zijn er vanuit genoemde contacten en samenwerking twee regelingen ontstaan: de werkcheque (voor jongeren tot 27 jaar) en de Regeling 45+. De werkcheque is bedoeld om in de huidige economische situatie werkgevers te stimuleren om een jongere (18-27 jr) een arbeidsovereenkomst voor minimaal een jaar (en opleiding) aan te bieden. De cheques geven recht op maximaal euro per jaar. De regeling is geldig tot De Regeling 45+ is samen met de SRE door de Servicepunten ontwikkeld. Het gaat hierbij om twee producten: - Een opleidingscheque ter waarde van 2000 euro (tot 5000 euro met baangarantie) voor 45+ werkzoekenden. Door middel van een (aanvullende) cursus of opleiding kan deze doelgroep de kans op werk vergroten of werkloosheid juist proberen te voorkomen. - Een plaatsingsbonus voor MKB-bedrijven en uitzendbureaus bij het in dienst nemen van een 45+ werkzoekende (variërend van 2000,- tot 4000,- per plaatsing, afhankelijk van de duur van het dienstverband en het aantal afgesproken werkuren per week). De eerste resultaten van het inzetten van de cheques en de plaatsingsbonus zijn zeer positief. Hiermee is het jeugdwerkloosheidsbudget voor een deel ingezet voor een andere doelgroep (45+). Deze shift in focus en bijbehorende regeling is tot stand gekomen vanuit hetgeen men in de praktijk (bij verschillende Servicepunten Leren en Werken in de regio) constateerde als aankomend probleem op mogelijk grotere schaal dan gedacht. Aansluiting opleiding en arbeidsmarkt: kortcyclisch opleiden Een ander signaal vanuit de praktijk betreft de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt. Eindhoven en Helmond hebben de informele afspraak dat Eindhoven zich richt op innovatieve technologie en dat Helmond meer gericht is op food (productmatige ontwikkeling) met uitzondering van de Hightech Automotive Campus. De eerder genoemde opleidingscheques zijn vooral naar de techniek en de zorg gegaan, daar waar de grootste tekorten zich voordoen. De opleidingen zijn in overleg met de werkcoach uitgezocht en vonden plaats bij de ROC s maar ook bij andere opleidingsinstituten. Daarbij kwam het belang van kortcyclisch vakgericht opleiden sterk naar voren.

16 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 16 Projectleider Leren en Werken Helmond/De Peel: Het gaat om kortcyclische vakgerichte opleidingen, daar vraagt de markt om en daar waren de ROC s niet altijd even goed opvoorbereid. De markt zit niet te wachten op drie jaar bbl-opleiding, laat staan een bol-opleiding. De opleiding moet niet ten koste gaan van werk. Het was even pionieren maar nu hebben ROC s ook dat inzicht. Naast de vaktechnische component is het aanleren van werknemersvaardigheden minstens zo belangrijk. Werknemersvaardigheden verouderen bovendien niet. Onlangs bleek uit onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken dat de gemeente Helmond in 2011 voor het tweede jaar (ook in 2007) het beste ondernemersklimaat voor het midden- en kleinbedrijf van Nederland heeft. Het samenwerken en het samen verantwoordelijkheid dragen hebben bijgedragen aan dat succes.

17 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 17 5 Het RPA Noord-Holland Noord Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPA-NHN) is het eerste regionale platform dat in Nederland is opgericht. Sinds 2000 brengt het RPA-NHN ondernemers, onderwijsorganisaties en overheden samen om vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. Organisatiestructuur Het RPA-NHN zet zich al jaren in voor een goed functionerende arbeidsmarkt ten behoeve van de regionale economie in Noord-Holland Noord. Het Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN ondersteunt haar hierin. Het RPA-NHN is een bestuurlijk overleg van werkgevers-, werknemers, onderwijs- en overheidsorganisaties in de regio Noord-Holland Noord. Het platform bestaat uit: 15 Gemeenten in Noord-Kennemerland & West-Friesland UWV WERKbedrijf, Regio Noordwest Hogeschool INHolland Horizon College ROC Kop van Noord-Holland Uitzendbranche Kamer van Koophandel Noordwest Holland CNV, afdeling Noord-Holland FNV, afdeling Noord-Holland MKB, afdeling Noordwest Holland VNO-NCW Unie MHP Platform Sociale Zekerheid Alkmaar. Projectleider Leerwerkloket NHN en de programmamanager RPA-NHN: Bedrijven nemen zelf geen zitting in het platform, zij worden vertegenwoordigd door onder andere het MKB. Om wel in contact te staan met de bedrijven in de regio, worden ondernemers actief betrokken bij bijeenkomsten van het RPA-NHN en gaan medewerkers van het Leerwerkloket NHN regelmatig langs bij de ondernemers. De stuurgroep van het RPA bewaakt de grote lijnen van het programma en stelt zich besluitvormend op. Ook bepaalt zij de actuele thema s die in de Algemene Vergadering (welke twee tot drie keer per jaar plaatsvindt) aan bod komen. De stuurgroep komt vier keer per jaar bij elkaar en bestaat uit de volgende leden: een afgevaardigde van het ROC Horizon College (namens het onderwijs gemandateerd); een afgevaardigde van het UWV; een afgevaardigde van de Kamer van Koophandel; een afgevaardigde van de gemeente Alkmaar (voorzitter van de stuurgroep) en Hoorn. De gemeente Alkmaar kan gezien worden als de trekker van de stuurgroep. Rollen en afspraken Het RPA-NHN heeft een signaleringsfunctie en kan gezien worden als een kennis- en adviesgroep. De rol van het regionale platform is verbinden en faciliteren. Het samenbrengen van de drie O s, Onderwijs, Ondernemers en Overheid, en de samenwerking faciliteren is de kracht van het platform. Het RPA zorgt dat kennis en informatie wordt gedeeld en dat gezamenlijke initiatieven ontplooid worden of afgestemd. 15 Bron: RPA-NHN, organisatie, werkwijze en resultaten.

18 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 18 De projectleider Leerwerkloket en de programmamanager RPA-NHN: Bij de start van het project Leren & Werken (een samenwerkingsproject van een aantal arbeidsmarktgerelateerde partijen en het RPA-NHN) heeft de gemeente Alkmaar de regie op zich genomen. Nu de structuur stevig staat is dat niet meer nodig. De regie ligt nu feitelijk bij de projectgroepen in de uitvoering. Zij krijgen de kaders aangereikt waarbinnen activiteiten uitgevoerd dienen te worden, de verdere invulling en uitvoering ligt helemaal bij deze projectgroepen. Met de projectgroepen maakt het RPA-NHN prestatieafspraken over de uitvoering. Op basis hiervan worden de financiën verstrekt. Wanneer de projectgroepen de prestatieafspraken niet halen, volgt er een kwalitatief onderzoek naar de oorzaak. Hoe concreet de prestatieafspraken op jaarbasis zijn, is afhankelijk van de conjunctuur en de actualiteiten van dat moment. Beleid en focus Het RPA-NHN stelt haar beleid op, op basis van een knelpunten- en kansenanalyse. De onderwerpen van beleid zijn: 16 verhogen participatie, aanpak jeugdwerkloosheid, vraaggerichte werkgeversbenadering, behouden hoger opgeleiden in de regio en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De projectleider Leerwerkloket en de programmamanager RPA-NHN: Hoewel beleid op basis van cijfers wordt geformuleerd, kunnen cijfers alleen niet altijd richtinggevend zijn. Er is altijd sprake van een grijs gebied dat niet in de cijfers terugkomt. Kwantitatief onderzoek wordt daarom altijd gekoppeld aan kwalitatieve gegevens voordat het beleid wordt bepaald. De provincie voert jaarlijks de arbeidsmarkt monitor uit. Hier speelt het verhaal van de onzichtbare jongeren die niet ingeschreven staan bij een opleiding, niet werken, maar ook geen uitkering ontvangen. Deze jongeren komen niet in de cijfers terug. De vraag is hoe vind je deze jongeren, hoe bereik je ze en hoe krijg je ze in beweging. Activering is een belangrijke doelstelling. Door de vergrijzing en ontgroening in Nederland zal er binnenkort sprake zijn van een krapte op de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven houdt zich nog niet zo bezig met deze krapte. Zij richten zich op hun core business en de korte termijn. Brancheorganisaties en het KvK zijn zich hier al wel van bewust. Grotere bedrijven richten wel hun eigen leer-werkplekken op om op de toekomstige krapte in te kunnen spelen. Dit wordt mede bewerkstelligd door de financiële voordelen die daar op dit moment aan vast zitten. De focus van het RPA-NHN is gericht op de korte, middellange en lange termijn. Regionale aanpak Het RPA-NHN hanteert een regionale aanpak waarin zij verbinding legt tussen de drie O s (Onderwijs, Ondernemers, Overheid). Een thema als arbeidsmarktbeleid zou volgens de projectleider Leerwerkloket en de programmamanager van het RPA deels passen binnen een Regionale Educatieve Agenda (REA). Deels omdat de REA vooral gericht is op de gemeente en het onderwijs: Juist de betrokkenheid van de ondernemers maakt het tot een succes. Leerwerkloket In 2009 zijn het leerwerkloket en het jongerenloket op het Werkplein in Alkmaar vorm gegeven. De doelgroepen van het leerwerkloket zijn: werkgevers, werknemers en werkzoekenden. Werkgevers weten het loket te vinden en komen er op virtuele wijze naartoe. De samenwerking tussen het leerwerkloket en het jongerenloket verloopt goed, wanneer het nodig is verwijzen zij ook naar elkaar. 16 Bron: RPA-NHN, organisatie, werkwijze en resultaten.

19 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 19 Het grootste probleem in de samenwerking is het matchingsprobleem. De ingeschreven jongeren zijn dikwijls niet, zonder voortraject, te plaatsen op de arbeidsmarkt. In de sectoren Zorg en Techniek zal in de toekomst een tekort ontstaan en gaan kwaliteitseisen een rol spelen. Om dit te ondervangen is er al een vakcollege Techniek en een vakcollege Mens & Dienstverlening opgericht in Alkmaar. Deze opleidingen worden samen met het bedrijfsleven vorm gegeven, waardoor de vraag en het aanbod goed op elkaar wordt afgestemd. De jongeren die de opleiding afronden voldoen aan de eisen die de praktijk stelt. Op de behoefte aan ondernemerschap wordt ook ingespeeld. Zo heeft ROC Horizon een opleiding voor ondernemers opgericht. De activiteiten van het Leerwerkloket zijn vooral gericht op de korte termijn. Het Leerwerkloket wil zich wel wat meer op de lange termijn focussen, maar lange termijn voorspellingen doen en daar op inspelen is lastig. Prognoses zijn er wel, maar die blijven vrij algemeen. Succesfactoren van het RPA De succesvolle aanpak van het RPA-NHN zit vooral in de wijze van regie voeren. Regie ziet het RPA niet als sturing of beheersing, maar veel meer als verbinden. Het platform verbindt en faciliteert, dat is volgens de projectleider Leerwerkloket en de programmamanager van het RPA de sleutel tot het succes. Daarnaast noemen zij de volgende succesfactoren: praktische aanpak; resultaatgerichtheid; draagvlak en vertrouwen; de vertaling van beleid naar de uitvoering komt goed door.

20 Oberon de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 20

De Lokale Educatieve Agenda en sociaal-economische ontwikkelingen

De Lokale Educatieve Agenda en sociaal-economische ontwikkelingen De Lokale Educatieve Agenda en sociaal-economische ontwikkelingen Een verkenning Utrecht, januari 2011 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080 e-mailadres: info@oberon.eu Oberon

Nadere informatie

Als overlegkader wordt daartoe een bestuurlijk platform opgericht, inclusief besluitvormingsstructuur.

Als overlegkader wordt daartoe een bestuurlijk platform opgericht, inclusief besluitvormingsstructuur. Intentieverklaring bestuurlijke regionale samenwerking en inhoudelijke agenda, inzake werkgeversdienstverlening, sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Zuid- en Midden-Kennemerland 1. Opdracht Ondergetekenden,

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD Behandelgegevens Datum : 19 mei 2015 Openbaar? ja Informatie Onderwerp : Werkbedrijf Regio Zwolle Kern van de zaak : De oprichting van het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

MBO-instellingen en gemeenten

MBO-instellingen en gemeenten MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht,

Nadere informatie

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011 Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015 19 oktober 2011 Pact Brabant 19 oktober 2011 p/a PSW s-hertogenbosch 073-6124325 f.aarten@psw.nl Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015, Pact Brabant,

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland Arbeidsmarktbeleid Onderwijs, jeugdbeleid, arbeidsmarktbeleid, zorg, welzijn en cultuur. Voor deze maatschappelijke thema s heeft Holland Rijnland een Sociale Agenda ontwikkeld. Vanuit deze agenda wisselen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Het gemeentelijke beleid is in beweging. De decentralisaties in het sociale domein brengen nieuwe taken voor gemeenten met zich mee én bieden ruimte om de zaken

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Hieronder worden de pijlers nader toegelicht:

Hieronder worden de pijlers nader toegelicht: Datum : 5 april 2012 Van : Sharon Smit, programmamanager Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN tel: 06-51177230, e-mail: sharonsmit@rpa-nhn.nl Onderwerp : Informatie programma inclusieve arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Actieplan 2008-2011. Voorwoord

Actieplan 2008-2011. Voorwoord Actieplan 2008-2011 Voorwoord Kort na het aantreden van het nieuwe college van B&W in 2006 hebben wij de term Leren werken - werken leren geïntroduceerd. We zagen veel partijen met veel goede initiatieven,

Nadere informatie

Regionaal Besturenoverleg Onderwijs Zuid-Kennemerland

Regionaal Besturenoverleg Onderwijs Zuid-Kennemerland Regionaal Besturenoverleg Onderwijs Zuid-Kennemerland Convenant 2015-2019 Inleiding Schoolbesturen en gemeenten hebben door maatschappelijk ontwikkelingen enerzijds en door de overdracht van steeds meer

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Regionale samenwerking op de arbeidsmarkt

Regionale samenwerking op de arbeidsmarkt Regionale samenwerking op de arbeidsmarkt Zeewolde, 11 oktober 2012 Ihkv VNG Bestuurlijke ondersteuningsprogramma s Werken aan Werk & Vakmanschap Vereniging van Nederlandse Gemeenten Programma Inleiding

Nadere informatie

2. Programma inclusieve arbeidsmarkt

2. Programma inclusieve arbeidsmarkt Datum : 28 maart 2012 Van : Sharon Smit, programmamanager Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN tel: 06-51177230, e-mail: sharonsmit@rpa-nhn.nl Onderwerp : Informatie programma inclusieve arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Pho Madivosa 11 februari 2016, bijlage agendapunt 11 DE REGIONAAL EDUCATIEVE AGENDA WEST-FRIESLAND

Pho Madivosa 11 februari 2016, bijlage agendapunt 11 DE REGIONAAL EDUCATIEVE AGENDA WEST-FRIESLAND DE REGIONAAL EDUCATIEVE AGENDA WEST-FRIESLAND 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond van een Regionale educatieve agenda 1.1. Inleiding 1.2. Definitie Regionale educatieve agenda (REA) 1.3. Relatie Lokaal educatieve

Nadere informatie

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning Gemeente jf Bergen op Zoom Lijst Linssen T.a.v. Mevrouw M. van Kemenade Postbus 388 ifhhhiiwi'r'himi'h

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT Raadsvoorstel *Z008C76D67D* Aan de raad Documentnummer : INT-13-05972 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland en bedrijfsplan

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget?

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Ervaringen van de gemeente Venlo Louis Litjens, Afdelingshoofd afdeling WIZ Vanessa de Rond, Beleidsadviseur arbeidsmarkt WIZ Jaco van Velden,

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Noord-Holland Noord werkt aan werk. Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening

Noord-Holland Noord werkt aan werk. Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening Noord-Holland Noord werkt aan werk Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening Inhoud De regio Noord-Holland Noord De regio in beeld Samenwerken in de regio De

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht. Ingradodag 31 maart

Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht. Ingradodag 31 maart Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht Ingradodag 31 maart Ontwikkelingen Nieuw landelijk beleid op 1. RMC vernieuwing 2. Regionale aanpak VSV 3. Jongeren in een kwetsbare positie

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 Partijen, DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,mevrouw J. Klijnsma, handelend als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020

REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020 REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020 Onderstaande partijen en personen, verenigd in het Regionaal Arbeidsmarkt Platform Zuidoost Brabant, hierna te noemen Partijen : Overheid - De samenwerkende

Nadere informatie

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS

Project Initiatie Document Leerwerkbedrijf KOMPAS De geaccrediteerde Stichting Kompas Nederland en ROC Leeuwenborgh Opleidingen hebben samen het initiatief genbomen om te komen tot een gemeenschappelijk leerwerkbedrijf concept. Dit leerwerkbedrijf wil

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U Lbr. 12/009

ons kenmerk BAWI/U Lbr. 12/009 M PG SD2012020612050099 GSD 06.02.2012 0099 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Mjsderlandse Gemeenten informatiecenfrum tel. (070) 373 8020 betreft Regionale samenwerking werkgeversdienstverlening

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

JONGERENLOKET JAARVERSLAG 2013

JONGERENLOKET JAARVERSLAG 2013 JONGERENLOKET JAARVERSLAG » VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van het regionaal jongerenloket over. Een verslag dat goed inzicht geeft over de stand van zaken als het gaat om jongeren in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid en verdeling rijksmiddelen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)Voortijdig Schoolverlaten, kwalificatieplicht en aanvullend VSV beleid 2013 Portefeuille J.

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Intentieverklaring bestuurlijke regionale samenwerking

Intentieverklaring bestuurlijke regionale samenwerking Intentieverklaring bestuurlijke regionale samenwerking inzake werkgeversdienstverlening, sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Zuid- en Midden-Kennemerland eindconcept 4 november 2013 Kern van de

Nadere informatie

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei.

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei. Mobiliteitscentra Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt Instroom, uitstroom en stand nww instroom/uitstroom 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 12 november 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 191113/202 afdeling: Welzijn Onderwerp: KEG Werkt

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid 1 Telefoon: 076-502 72 08-06-13296124 E-mail: astrid.persons@west-brabant.eu Website: http://rpa.west-brabant.eu Nieuwsbrief December 2014 nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 3 Derde nieuwsbrief van het rpa

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1414870 Behandelend ambtenaar : G. van der Wende Directie/afdeling : SCO/Programma Jeugd Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Intentieverklaring Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk. Want werk zorgt voor economische en financiële zelfstandigheid, draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Regionale samenwerking. arbeidsmarktbeleid

Regionale samenwerking. arbeidsmarktbeleid Opdrachtgever IWI Regionale samenwerking arbeidsmarktbeleid Opdrachtnemer IWI Onderzoek Regionale samenwerking arbeidsmarktbeleid: verkennende studie Startdatum 1 juni 2008 Einddatum 1 juni 2008 Categorie

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Regionaal Uitvoeringsprogramma Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt

Regionaal Uitvoeringsprogramma Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt Kennis, Onderwijs & Arbeidsmarkt 2007 2010 1. Inleiding Op 11 december jl. heeft de Parkstad Raad het meerjaren beleidsplan Perspectief voor Parkstad 2007 2010 vastgesteld. In dit beleidsplan wordt het

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Financiële afwikkeling Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Arbeidsmarkt

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Integrale arbeidsmarktbenadering

Integrale arbeidsmarktbenadering Werk met meerwaarde REGIONAAL SECTORPLAN Integrale arbeidsmarktbenadering regio Helmond-De Peel Inhoud Introductie sectorplan Arbeidsmarktanalyse Knelpuntanalyse Thema s uit Sociaal Akkoord Instrumenten:

Nadere informatie

Programma Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland-Noord. Tafelsessie school naar werk. Alkmaar 14 september 2012

Programma Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland-Noord. Tafelsessie school naar werk. Alkmaar 14 september 2012 Programma Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland-Noord Tafelsessie school naar werk Alkmaar 14 september 2012 1 Programma 14/9 Toelichting programma Inclusieve Arbeidsmarkt (Paul Scholtz) De bijdrage van

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst VSV aanpak RMC Regio 025/ West-Kennemerland

Samenwerkingsovereenkomst VSV aanpak RMC Regio 025/ West-Kennemerland Samenwerkingsovereenkomst VSV aanpak 2017-2021 RMC Regio 025/ West-Kennemerland 1 Samenwerkingsovereenkomst van de bevoegde gezagen van de onderwijsinstellingen en de contactgemeente van de RMC-regio West-

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Techniek het jaar rond! Onderzoek naar techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs van Rivierenland

Onderzoeksvoorstel Techniek het jaar rond! Onderzoek naar techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs van Rivierenland Onderzoeksvoorstel Techniek het jaar rond! Onderzoek naar techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs van Rivierenland Kenniscentrum Bèta Techniek Floor Binkhorst Februari 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel

Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel 19 december 2014 Utrechtse Werktafel De Utrechtse Werktafel staat voor het regionaal Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Midden- Utrecht. De basis voor

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Steeds meer mensen aan het werk

Steeds meer mensen aan het werk Steeds meer mensen aan het werk UWV WERKbedrijf Sandra van Gaalen Kwartiermaker Arbeidsmarketing Studiedag SER SER Vlaanderen Krapte op de arbeidsmarkt 7 oktober 2008 1 Wettelijk kader Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt: integrale opdracht arbeidsmarkt Kop van Noord-Holland

Programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt: integrale opdracht arbeidsmarkt Kop van Noord-Holland Programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt: integrale opdracht arbeidsmarkt Kop van Noord-Holland Voorwaarden De in voorliggend document voorgestelde integrale aanpak van arbeidsmarktvraagstukken vanuit

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Nummer(agenda) Commissie 1 Samenleving Registratienummer BW Datum 9 februari 2015 llllllll lllll II II II III III

Nummer(agenda) Commissie 1 Samenleving Registratienummer BW Datum 9 februari 2015 llllllll lllll II II II III III GEMEENTE ţįįl*, BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Strategisch arbeidsmarktbeleid "Werk is de uitkomst!' en inzet Beunings maatwerk Raadsvergadering 24 februari 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Samenleving

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Convenant OCW-SBO. Aanpak van het Lerarentekort

Convenant OCW-SBO. Aanpak van het Lerarentekort Convenant OCW-SBO Aanpak van het Lerarentekort Partijen: De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mevrouw M.J.A. van der Hoeven, en Het Algemeen Bestuur van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt,

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op:

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op: beleidsplan 2009 MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ In ons Beleidskader Participatie, Re-integratie en Inkomenswaarborg (oktober 2004) worden beleidsuitgangspunten en specifieke doelgroepen aangegeven. Dit beleidskader

Nadere informatie

Talent en Loopbaan: samenwerking met onderwijs in Noordoost Brabant

Talent en Loopbaan: samenwerking met onderwijs in Noordoost Brabant Talent en Loopbaan: samenwerking met onderwijs in Noordoost Brabant Karin van Meer, programmamanager Hans Richters, projectleider Leren en Werken Henny Ketelaar, coördinator Talent en Loopbaan De arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Factsheets jeugdwerkloosheid gemeente Ede

Factsheets jeugdwerkloosheid gemeente Ede 2017 Factsheets jeugdwerkloosheid gemeente Ede 22 FEBRUARI 2017 RAADSBIJEENKOMST JEUGDWERKLOOSHEID Verantwoording Voor de informatiebijeenkomst van de gemeenteraad van Ede op 22 februari 2017 zijn vijf

Nadere informatie

Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid

Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid WHITEPAPER De centrale rol van de Gelderse regionale Platforms Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA s) Maart 2015 Namens de gezamenlijke

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Nota van B&W. Inzet participatiebudget voor jongeren

Nota van B&W. Inzet participatiebudget voor jongeren gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Inzet participatiebudget voor jongeren Portefeuillehouder S. Bak1J.C.W. Nederstigt Coliegevergadering 19 oktober 201 0 Inlichtingen Jessica van Teeffelen

Nadere informatie

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs SAMENVATTING Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs Advies over hoe LOB na 5 jaar Stimulering LOB verder moet. Utrecht, 1 december 2014 ACHTERGROND Van studie kiezen naar loopbaan

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Plaatsingsbonus. Voor wie is de plaatsingsbonus? Hoe hoog is de plaatsingsbonus?

Plaatsingsbonus. Voor wie is de plaatsingsbonus? Hoe hoog is de plaatsingsbonus? Plaatsingsbonus Nederland verkeert in een economische crisis. Daarom is er een sterke groei van de werkloosheid. Vooral jongeren krijgen hier meer dan normaal mee te maken. Om te voorkomen dat jongeren

Nadere informatie